VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky... 7 Léčebně preventivní péče... 8 Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudně znalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce V roce 2007 klinika po více než 60 letech přijímala a léčila pacienty v nových prostorách. Byla dočasně umístěna v budově č. 8, průčelní budově původní Nové nemocnice, která sloužila po desítky let jako budova I. interní kliniky. Psychiatrická klinika získala prostředí, které bylo lépe vybavené, prostornější a důstojnější. Oddělení kliniky poprvé nebyla rozdělena podle pohlaví, ale vertikálně. Přijímací oddělení A s 15 lůžky bylo určeno pro neplánované příjmy, rychlou diagnostiku a stabilizaci stavu. Oddělení B (24 lůžek) a C (21 lůžek) mají léčebný charakter a měla pracovat v otevřeném nebo polouzavřeném režimu (uzavřené pouze v případě přítomnosti pacientů u kterých je riziko sebepoškození, sebevraždy a útěku). Oddělení B určené k léčení psychóz a organických duševních poruch vedl doc. Hosák a od poloviny u potom dr. Masopust. Oddělení C určené k léčbě afektivních a úzkostných poruch vedla dr. Hrnčiarová a nové prostory umožnily rozvoj nezávislého denního stacionáře, který vedl dr. Mílek se sestrou Školoudovou. Všechna oddělení získala na prostorách pro zdravotnický personál, pacienti ale byli mnohdy umístěni na pokojích s 6 i více lůžky. Denní prostory a větší chodby poskytly lepší prostředí pro pohyb na oddělení. V první polovině u vedlo suicidium pacientky, která odešla z léčebného oddělení a suicidální pokus pacienta skokem z okna ve druhém patře k uzavření oddělení B a k dodatečnému osazení oken v patrech mřížováním. Ústupky původní myšlence byly vynucené potřebou poskytnout jak pracovníkům kliniky tak pacientům větší pocit jistoty a bezpečí v nových podmínkách. V souběhu s těmito změnami se do práce kliniky promítly také změny spojené s novým Zákoníkem práce a důraznějším dělením kompetencí lékařů. Nárůst počtu lékařských míst pomohl kompenzovat nové náy v trvání specializační průpravy, změny v délce pracovní doby (volno po službě) a rotace spojené se specializační přípravou. Všechny úpravy vedly ke zřetelným změnám rytmu a charakteru práce na klinice. Během u 2007 se celkový objem příjmů a vyšetření pacientů v ambulanci a na odděleních výrazně nezměnil, zkrátila se průměrná doba hospitalizace (zvýšil se obrat pacientů na lůžku) a změnil se i jejich profil z hlediska diagnostického složení a závažnosti. Pacienti po dobu hospitalizace mění oddělení a tím i svého ošetřujícího lékaře, někdy i opakovaně. Z přijímacího oddělní A, vedeného dr. Honsem, jsou většinou do 15 dnů překládáni na některé z léčebných oddělení, obvykle na uzavřené oddělení B. Oddělení C si po celý poměrně vytrvale udržovalo charakter otevřeného oddělení staré kliniky s psychoterapeutickým programem a zvýšenou individuální péči a přes pokles tlaku na hospitalizaci ze strany pacientů s neurotickými a úzkostnými poruchami, sloužilo této skupině nemocných nejlépe. Denní stacionář pod vedením dr. Mílka pracoval s vysokou mírou samostatnosti, dobrou organizací a dokumentací a se snahou reflektovat vlastní činnost. Denně poskytoval stabilně strukturovanou péči 5-10 pacientům. Roční zkušenost ukázala na problémy, které jsou se změnou spojené: zvýšenou mobilitu pacientů po klinice a potřebu harmonické souhry mezi odděleními, přetížení uzavřeného léčebného oddělení s kumulací závažnějších diagnóz a potřebu najít pro oddělení C, na kterém zůstal nižší stav sester v denních službách, takový profil pacientů a poskytované péče, 4

6 který by umožnil přijímat více objednaných pacientů přímo z ambulance a odlehčit tlak na uzavřené léčebné oddělení B. Obavy ze společného umístění mužů a žen na jednom oddělení se nenaplnily i když občasné problémy s manickými, nekritickými pacienty s psychózou na oddělení A kladly na sestry i na lékaře zvýšené náy. Také velikost pokojů se občas ukazuje jako problém, protože omezuje kapacitu dostupnou pro jednotlivá pohlaví, takže nemusí být volná lůžka pro nové pacienty i když oddělení má několik volných lůžek. LNN v Nechanicích pracovala ve stabilním režimu a s nezmenšeným výkonem přes obtíže personálního zajištění především lékařské péče. To bylo provizorně řešeno v rámci sníženého úvazku dr. Moláčkové, která na dopoledne dojíždí do LNN 4 dny v týdnu. V ambulantní péči převzala dr. Konupčíková poradnu pro psychózy po dr. Masopustovi. Hospodaření kliniky skončilo v roce 2007 jen s velmi malým přebytkem. Po celý se klinika potýkala s vysokými náklady na léky (pokles dostupnosti vzorků, převedení Risperdalu Consta inj. do režimu ZULP), vyššími mzdovými náklady a nárůstem indukované péče. V r nastoupili na kliniku MUDr. Jan Hubeňák, který v květnu přešel z Psychiatrického oddělení nemocnice v Liberci. V srpnu 2007 nastoupil na kliniku absolvent MUDr. Richard Köhler, který dojíždí z Chrudimi. Pracoval po řadu let pregraduálního studia na klinice jako dobrovolná pomocná vědecká síla a plánuje postgraduální studium. Dr. Hubeňák je již v kombinované formě doktorského studijního programu zařazen. Z mateřské dovolené se do práce na kliniku na úvazek 0,8 vrátila dr. Černíková. Po jejím návratu bylo možno zachovat dr. Moláčkové celkový úvazek pouze v rozsahu 0,55, který je z větší části využit pro zajištění medicínské péče v LNN a umožňuje dr. Moláčkové absolvovat část specializační přípravy na oddělení léčby závislostí. Pracovní poměr na úvazek 0,2 v protialkoholní ambulanci ukončil MUDr. Jiří Profous. Od podzimu byla na klinice dlouhodobě nepřítomna dr. Eva Libigerová, které v práci bránilo onemocnění. Na dlouhodobé stáži od února do listopadu 2007 byla MUDr. Irena Žirková (před sňatkem Šutiaková), studentka kombinovaného studia DSP, která se v oddělení zobrazovacích metod Psychiatrické kliniky univerzity v holandském Utrechtu metodicky připravovala na svou doktorskou práci. Její pobyt byl hrazen z grantových prostředků přijímající strany. Stáž umožnila domluva s prof. R. Kahnem v rámci skupiny EGRIS. Na stážích byli také dr. Hanušová a dr. Hrubeš, kterým se krátí lhůta pro absolvování předepsaných rotací pro plnohodnotnou specializační průpravu. V lednu ukončil magisterské studium psychologie Mgr. Jan Bažant a nastoupil od února na kliniku jako klinický psycholog ve specializační přípravě. Z jeho technických znalostí, zájmu o statistiku a pohotové důkladnosti má klinika prospěch. V roli technika a správce webových stránek ho nahradil student Fakulty informatiky Univerzity Hradec Králové Lukáš Prajzler na úvazek 0,2. Na kliniku nastoupila nová arteterapeutka Mgr. Jarmila Kopecká. Spolu s paní Květou Opolskou mohou využívat zlepšené prostorové možnosti, které rehabilitaci nabídlo dočasné přestěhování kliniky. Zemřela dlouholetá sekretářka kliniky a v posled- 5

7 ních letech LNN paní Jaroslava Horáková. Vzrostl počet lékařů na klinice a dle mého názoru se to odrazilo jednak v kvalitě péče a také v možnosti včas najít prostor pro stáže kolegům, kteří potřebují specializaci v rozsahu požadovaném zákonem 95/2004. Specializační zkoušku z klinické psychologie složili na podzim Mgr. Andrea Tibenská a Mgr. Cyril Martinek. V červnu r vykonali státní doktorskou zkoušku z Psychiatrie studenti doktorského studijního programu: MUDr. Jaromír Hons a MUDr. David Holub. Doktorskou dizertační práci na téma Rodinná psychoedukace u schizofrenie: Zdravotní a sociální aspektypřesvědčivě a elegantně obhájila MUDr. Lucie Motlová z Psychiatrického centra Praha. Do prvního ročníku doktorského studijního programu nastoupily MUDr. Tereza Szymanská (jejím tématem je role depotních antipsychotik v léčbě schizofrenie a školitelem doc. Hosák) z Psychiatrické kliniky a MUDr. Zuzana Řeháčková z Kliniky anesteziologie a resuscitace, která se zabývá psychotropními efekty anestezie u dětí s ADHD pod vedením školitele prim. dr. Tůmy. Studium MUDr. Dity Kalnické zůstalo přerušené, po návratu z Anglie studentka začala pracovat v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. K publikační činnosti na klinice výrazně přispěl především MUDr. Jiří Masopust a doc. Ladislav Hosák. Během mateřské dovolené se na publikační činnosti kliniky výrazně podílela také MUDr. Birgita Slováčková Ph.D., která se věnovala problematice kvality života hematologických nemocných spolu se svým manželem, pracovníkem Univerzity obrany. Byly finalizovány výsledky studia MMN, kterému se věnuje student kombinovaného DSP Dr. Urban. Zajímavý soubor dat u pacientů s chronickou schizofrenií pečlivě získali Dr. Hons a Mgr. Žirko při práci na tématu DSP Dr. Honse, které se týká významu D- serinu a glycinu pro typologii schizofrenního onemocnění a jejich vztahu k negativní a kognitivní symptomatice. Pregraduální výuka proběhla vcelku po organizační stránce hladce a její hodnocení studenty bylo poměrně stabilní a v souladu s předchozími trendy. Do programu seminářů kliniky byly (v tomto roce poprvé a do budoucna pravidelně) zařazeny přednášky, které spolu s diskusí budou novou formou přezkoušení jednak studentů DSP, jednak rezidentů, kteří jsou v programu specializační přípravy a usilují o postup do pozice staršího rezidenta. Rok 2007 představuje v historii kliniky přechodné období mezi stěhováním. Poprvé od r. l945 klinika poskytovala péči v jiných než původně přidělených prostorách v přízemní stavbě za infekční klinikou. Na stejném místě rostla v průběhu u stavba nové budovy psychiatrické kliniky, do které se klinika přestěhuje v r Klinika zvládla první stěhování a, který po něm následoval, bez závažnějších problémů a bez nervozity. Všem jejím pracovníkům patří dík a ocenění za adaptaci na nové prostředí, nové pracovní návyky a ochotu čelit problémům, které změny nesou. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 6

8 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,C, LNN referentka pro styk se zdrav. Technický kabinet (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Lukáš Prajzler (LF UK) Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Oddělení A Oddělení B Oddělení C Psychologové Denní stacionář LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons MUDr. Jiří Masopust MUDr. Jela Hrnčiarová PhDr. Magdaléna Datková MUDr. Petr Mílek MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékařka PhDr. Libuše Slabá vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař kl. MUDr. Anna Hanušová MUDr. Tereza Szymanská MUDr. Dana Podzimková Mgr. Jan Bažant Bc. Eva Školoudová LNN Nechanice ambulancí sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko sestra MUDr. Gabriela Moláčková všeobecná ambulance MUDr. Irena Žirková MUDr. Richard Köhler MUDr. Jan Hubeňák sekundární lékařka Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. sekundární lékařka sekundární lékař sekundární lékař Mgr. Andrea Tibenská konsiliární lékař, tajemník katedry Eva Kysilková Zdenka Lukášová MUDr. Eva Libigerová kl. psycholog MUDr. Kateřina Konupčíková staniční sestra staniční sestra lékař konzultant Mgr. Cyril Martinek ambulance pro léčbu psychóz Zdeňka Němcová, DiS. Hana Kosová,DiS. Dana Bludská kl. psycholog MUDr. Eva Čápová sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra Radka Maixnerová dětská a dorost. amb. Stav k prosinci 2007 sociální pracovnice Dagmar Valešová poradna pro afekt. poruchy Zdeňka Němcová, DiS. staniční sestra MUDr. Lenka Černíková sociální pracovnice Ivana Kneifelová MUDr. Petr Hrubeš úseková sestra poradna pro afekt. poruchy Jaroslava Horáková Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. prac. pro zdrav. dok. amb. pro spánk. poruchy Organizační schéma kliniky Hana Kosová, DiS. staniční sestra Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. 7

9 Léčebně preventivní péče 800 Počet nemocných hospitalizovaných na akutních lůžkách Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice

10 Průměrná ošetřovací doba - lůžka akutní péče Využití akutních lůžek z maximální kapacity v % počet ambulantních vyšetření v letech

11 Počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Počet bodů na jednu hospitalizaci lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 10

12 Dojem z 1. dne Péče lékaře Péče sestry Péče psychologia Vnitřní prostory kliniky Čistota a hygiena na odd. Denní program Hodnocení kliniky pacienty dotazníkem spokojenosti při propuštění z péče v letech 1995 až ,34 1,29 1,26 1,24 1,30 1,32 1,38 1,48 1,38 1,21 1,40 1,44 1,92 1,89 2,09 1,87 1,96 1,87 1,96 1,76 1, y Poznámka: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (=výtečně) až 5 (=nedostatečně) Tab. Přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízené detence na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové v roce Soudem nařízená detence Muži (N) 24* Ženy (N) 41** Celkem (N) 65 Klinika celkem (podíl z celk. počtu 785 přijatých nemocných v roce 2007) 8,3% *) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 10 nemocných žen bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 65 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 13ti mužů a u 28ti žen, celkem tedy u 41 nemocných. 11

13 Hodnocení výuky studenty 2,5 2,25 2 1,75 1,5 Výuka studentů všeobecného lékařství v 5. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Psychiatrie 1,79 1,89 1,67 1,66 1,65 1,60 1,56 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší N = počet respondentů 1, N= N= N= N= N= N= N=115 školní 2,25 2 Výuka studentů všeobecného lékařství ve 3. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Lékařské psychologie a komunikace s nemocným 2,03 2,08 2,04 2,02 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší 1,75 1,71 1,71 N = počet respondentů 1,5 1, N= N= N= N= N= N=116 školní 12

14 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry 1) Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) 2) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (MUDr. Alena Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). 3) Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 4) Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinické studie podporované z výskumných záměrů Excitační aminokyseliny v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. ad VZ 1) Teorie a praxe udržovací léčby schizofrenie. Postoje psychiatrických pacientů k výzkumu v psychiatrii. EGRIS. Koordinátor: MUDr. Jela Hrnčiarová. ad VZ 1) Spokojenost nemocných schizofrenií s léčbou antipsychotiky (ambulance pro psychózy, uzavřené odd. B). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., MUDr. Richard Köhler. ad VZ 1) 13

15 Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky (PK Hradec Králové, PO Pardubice, OKH FN Hradec Králové laboratoř, ÚKIA FN Hradec Králové). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: MUDr. R. Malý, Ph. D., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., MUDr. Jan Kolomazník, Mgr. Ilona Fátorová, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. ad VZ 3) Mezinárodní spolupráce EUFEST follow up. Evropská studie prvních episod schizofrenie. (Dlouhodobé pokračování). Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust. Klinické zkoušení psychofarmak SIROCCO Výzkum léčby demence u Alzheimerovy choroby. Zadavatel: AstraZeneca. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jan Hubeňák, MUDr. Tereza Szymanská. Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Spoluřešitel: MUDr. Kateřina Konupčíková. Studie ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Studie ukončena v roce Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibilními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Studie ukončena v roce

16 Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) habilitační práce MUDr. Jána Pečeňáka, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta. 2) disertační práce studentky doktorského studijního programu Toxikologie Ing. Zdenky Krištofikové. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (2 posudky), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 posudků), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 posudky) Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl diplomové práce tří studentek z Fakulty zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. V rámci SVOČ vedl dvě studentky LF UK Hradec Králové (5. ročník). Bc. Ivana Šlaisová byla oponentkou čtyř závěrečných prací studentů SZŠ a VZŠ. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (10 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina a European Psychiatry, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí), MUDr. Jiří Masopust (4 recenze), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 recenze). 15

17 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Hanssens, L., De Hert, M., Kalnická, D., Van Winkel, R., Wampers, M., Van Eyck, D., Scheen, A., Peuskens, J. Pharmacological treatment of severe dyslipidaemia in patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology, 2007, 22, 1, s (Původní) Hanuš, H. Několik vzpomínek Miroslava Hanuše. 1 vydání, 2007, s (Monografie) Hosák, L. 13. celostátní konference biologické psychiatrie. Luhačovice června Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s. 186 (Ostatní) Hosák, L. 15. evropský psychiatrický kongres. Madrid, března Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 3, s (Ostatní) Hosák, L. Životní jubileum MUDr. RNDr. Jana Sikory, CSc. Česká a slovenská psychiatrie. 2007, 103, 8, s. 442 (Ostatní) Hosák, L. Klasifikace duševních poruch. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 7 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Biologické léčebné postupy v psychiatrii elektonvulzivní léčba. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 147 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Mentální retardace. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Organizace psychiatrické péče. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy nálady (afektivní poruchy). Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy osobnosti a chování u dospělých. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) 16

18 Hosák, L. Právní problematika v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Základní pojmy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Role of the COMT gene Vall58Met polymorphism in mental disorders: a review. European Psychiatry, 2007, 22, 5, s (Přehledový) Hosák, L. Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Hosák, L., Janů, L., Kašpárek, T., Daňková, I. 49. česko-slovenská psychofarmakologická konference, ledna 2007, Lázně Jeseník. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s. 97 (Ostatní) Hosák, L., Libiger, J. Antiepileptika v léčbě psychóz schizofrenního okruhu. Neurologie pro praxi, 2007, 8, 5, s (Přehledový) Hosák, L., Podzimková, D., Slabá, L., Vojtíšková, H., Kosová, H., Čermáková, E. Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s (Původní) Hosák, L., Urban, A., Masopust, J., Konupčíková, K. 2. mezinárodní kongres biologické psychiatrie , Santiago de Chile. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Ostatní) Hýža, M., Haušová, V., Hosák, L. Akutní stavy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Janů, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Kmoch, V., Masopust, J., Nawka, A., Racková, S. 15th AEP 15. konference Evropské asociace psychiatrů. Španěsko očima mladých psychiatrů. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, (Ostatní) Lánský, M., Čelakovský, P. Dršata, J., Vokurka, J., Plzák, J., Janoušek, P., Smolík, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Šimek, R. Syndrom spánkové apnoe poznámky k problematice z pohledu ORL. Kazuistiky v alergologii, pneumonologii a ORL, 2007, 4, 2, s (Původní) Láznička, P., Hosák, L. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Ošetřovatelská péče v psychiatrii, 2007, s (Kapitola v učebnici) 17

19 Libiger, J. Psychiatry benefits from psychopathology and diagnosis in shaping clinical management. Current Opinion in Psychiatry, 2007, 20, 3, s (Ostatní) Libiger, J. Součastnost a perspektivy léčby schizofrenie. Medical Tribune (příloha Kompendium ambulantní medicíny), 2007, 3, 36, s. 6-7 (Ostatní) Libigerová, E., Taněv, P. Skrytá moc psaní. Reflex, 2007, 18, 46, s (Popularizující) Masopust, J. Dlouhodobá léčba schizofrenie a tělesné zdraví. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Přehledový) Masopust, J. Nežádoucí účinky antipsychotik nová rizika a jak je rozpoznat. Praktický lékař, 2007, 87, 6, s (Přehledový) Masopust, J., Libiger, J., Tůma, I. Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí metabolické příznaky. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Kazuistika) Masopust, J., Malý, R. Monitorování nežádoucích účinků antipsychotik při dlouhodobé léčbě. epsychiatrie, 2007, 1. www. epsychiatrie. cz (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Kalnická, D. Praktické tipy pro sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antiopsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Masopust, J., Urban, A. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Masopust, J., Vališ, M., Taláb, R. Psychické příznaky roztroušené mozkomíšní sklerózy. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, 1, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B. Quality of life in oncological and hematooncological patient after haematopoietic stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and health aspects on quality of life: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 1, s (Přehledový) 18

20 Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Huňka, A. Paliativní terapie u onkologických nemocných, 2. část. Zpravodaj vojenské farmacie, 2007, 17, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L. Quality of life in patients with multiple myeloma and malignant lymphoma undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and healt aspects on quality of life: a retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. The effect of femoral and popliteal percutaneous transluminal balloon angioplasty on patients quality of life. Sao Paulo Medical Journal, 2007, 125, 4, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Kvalita života a ischemická choroba dolních končetin. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2007, 56, 14, s. 3-5 (Popularizující) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Vacková, P., Kašlíková, M., Bohutínská, H., Jebavý, L. The effect of selected health, demographic and psychosocial aspects on quality of life in patients with peripheral arterial occlusive disease a prospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Globální kvalita života dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po transplantaci krvetvorných buněk: transverzální retrospektivní studie. Vojenské zdravotnické listy, 2007, 76, 1, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Pavlík, V. Quality of life in adult patients treated with peripheral blood progenitor cell transplantation: the effect of selected psychosocial, demographics and health aspects on quality of life: a retrospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Mačingová, Z., Jebavý, L. Sexuality of men treated with haematopoietic stem cell transplantation: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 5, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B.,Pavlík, V., Jebavý, L. Health-related quality of life in acute myeloid leukaemia and multiple myeloma survivors undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: e retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 4, s (Původní) Slováčková, B., Slováček, L. Moral Judgement Competence and Moral Attitudes of Medical Students. Nursing Ethics an International Journal for Healt Care Professionals, 2007, 14, 3, s (Původní) 19

21 Smolík, P. Poruchy spánku u duševních poruch. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Smolík, P. Spánek a sny. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Tošner, J., Tůma, I. Léčba deprese v těhotenství. Gynekolog, 2007, 16, 3, s (Přehledový) Tůma, I. Deprese a diabetes. Současná klinická praxe, 2006, 5, 3, s (Nebylo uvedeno v roce 2006) (Přehledový) Tůma, I. Diabetes mellitus a kognitivní poruchy. Vnitřní lékařství, 2007, 53, 5, s (Přehledový) Tůma, I., Čáp, J. Diagnostika a léčba psychických chorob v endokrinologii. Konziliární psychiatrie, 2007, s (Kapitola v monografii) Tůma, I., Hubeňák, J. Diabetes mellitus a psychické poruchy. Psychiatrie, 2007, 11, 4, s (Přehledový) Tůma, I. Editorial. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 1, s. 1 (Ostatní) Tůma, I. Komentář k článku: Diabetes a kognitivní funkce v populační studii u starších osob. Journal of Diabetes and its Complications (české vydání), 2007, 5, 1, s (Ostatní) Urban, A., Kremláček, J., Libiger, J. Mismatch negativity in patients with schizophrenia. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 1, s (Přehledový) Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Zumrová, A., Vališ, M. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Urban, A., Masopust, J., Malý, R., Hosák, L., Kalnická, D. Prolactin as a factor for increased platelet aggregation. Neuroendocrinology Letters, 2007, 28, 4, s (Přehledový) Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Hůlek, P., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, 70, 3, s (Kazuistika) Urban, A., Masopust, J. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 *

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2008 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2009 Děkujeme Reprografickému

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2012 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2009 *

Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2009 * VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2009 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2010 Děkujeme Reprografickému

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.

Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10. Strategie transformace psychiatrické péče v čem je inovativní? Martin Hollý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Parlament ČR, 7.10.2014 Agenda Popis stávajícího systému Popis inovace Rizika a jejich

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole

2. LF UK. 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. nemocnice v Motole název pracoviště Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Správa budov Dermatovenerologická klinika Dětská psychiatrická klinika Dětské kardiocentrum Farmakologický ústav Fotolaboratoř Gynekologicko-porodnická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2014 výtvarná práce nemocné se schizofrenií

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2017 výtvarná práce asistentky kliniky Bc.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE. Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE. Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. UNIVERZITA KARLOVA, 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 128 08 PRAHA 2, U NEMOCNICE 2, TEL. 224 96 2527, FAX 224 96 3556 Titl. Jeseniova

Více