VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3

4 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky... 7 Léčebně preventivní péče... 8 Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudně znalecké posudky

5 Psychiatrická klinika v roce V roce 2007 klinika po více než 60 letech přijímala a léčila pacienty v nových prostorách. Byla dočasně umístěna v budově č. 8, průčelní budově původní Nové nemocnice, která sloužila po desítky let jako budova I. interní kliniky. Psychiatrická klinika získala prostředí, které bylo lépe vybavené, prostornější a důstojnější. Oddělení kliniky poprvé nebyla rozdělena podle pohlaví, ale vertikálně. Přijímací oddělení A s 15 lůžky bylo určeno pro neplánované příjmy, rychlou diagnostiku a stabilizaci stavu. Oddělení B (24 lůžek) a C (21 lůžek) mají léčebný charakter a měla pracovat v otevřeném nebo polouzavřeném režimu (uzavřené pouze v případě přítomnosti pacientů u kterých je riziko sebepoškození, sebevraždy a útěku). Oddělení B určené k léčení psychóz a organických duševních poruch vedl doc. Hosák a od poloviny u potom dr. Masopust. Oddělení C určené k léčbě afektivních a úzkostných poruch vedla dr. Hrnčiarová a nové prostory umožnily rozvoj nezávislého denního stacionáře, který vedl dr. Mílek se sestrou Školoudovou. Všechna oddělení získala na prostorách pro zdravotnický personál, pacienti ale byli mnohdy umístěni na pokojích s 6 i více lůžky. Denní prostory a větší chodby poskytly lepší prostředí pro pohyb na oddělení. V první polovině u vedlo suicidium pacientky, která odešla z léčebného oddělení a suicidální pokus pacienta skokem z okna ve druhém patře k uzavření oddělení B a k dodatečnému osazení oken v patrech mřížováním. Ústupky původní myšlence byly vynucené potřebou poskytnout jak pracovníkům kliniky tak pacientům větší pocit jistoty a bezpečí v nových podmínkách. V souběhu s těmito změnami se do práce kliniky promítly také změny spojené s novým Zákoníkem práce a důraznějším dělením kompetencí lékařů. Nárůst počtu lékařských míst pomohl kompenzovat nové náy v trvání specializační průpravy, změny v délce pracovní doby (volno po službě) a rotace spojené se specializační přípravou. Všechny úpravy vedly ke zřetelným změnám rytmu a charakteru práce na klinice. Během u 2007 se celkový objem příjmů a vyšetření pacientů v ambulanci a na odděleních výrazně nezměnil, zkrátila se průměrná doba hospitalizace (zvýšil se obrat pacientů na lůžku) a změnil se i jejich profil z hlediska diagnostického složení a závažnosti. Pacienti po dobu hospitalizace mění oddělení a tím i svého ošetřujícího lékaře, někdy i opakovaně. Z přijímacího oddělní A, vedeného dr. Honsem, jsou většinou do 15 dnů překládáni na některé z léčebných oddělení, obvykle na uzavřené oddělení B. Oddělení C si po celý poměrně vytrvale udržovalo charakter otevřeného oddělení staré kliniky s psychoterapeutickým programem a zvýšenou individuální péči a přes pokles tlaku na hospitalizaci ze strany pacientů s neurotickými a úzkostnými poruchami, sloužilo této skupině nemocných nejlépe. Denní stacionář pod vedením dr. Mílka pracoval s vysokou mírou samostatnosti, dobrou organizací a dokumentací a se snahou reflektovat vlastní činnost. Denně poskytoval stabilně strukturovanou péči 5-10 pacientům. Roční zkušenost ukázala na problémy, které jsou se změnou spojené: zvýšenou mobilitu pacientů po klinice a potřebu harmonické souhry mezi odděleními, přetížení uzavřeného léčebného oddělení s kumulací závažnějších diagnóz a potřebu najít pro oddělení C, na kterém zůstal nižší stav sester v denních službách, takový profil pacientů a poskytované péče, 4

6 který by umožnil přijímat více objednaných pacientů přímo z ambulance a odlehčit tlak na uzavřené léčebné oddělení B. Obavy ze společného umístění mužů a žen na jednom oddělení se nenaplnily i když občasné problémy s manickými, nekritickými pacienty s psychózou na oddělení A kladly na sestry i na lékaře zvýšené náy. Také velikost pokojů se občas ukazuje jako problém, protože omezuje kapacitu dostupnou pro jednotlivá pohlaví, takže nemusí být volná lůžka pro nové pacienty i když oddělení má několik volných lůžek. LNN v Nechanicích pracovala ve stabilním režimu a s nezmenšeným výkonem přes obtíže personálního zajištění především lékařské péče. To bylo provizorně řešeno v rámci sníženého úvazku dr. Moláčkové, která na dopoledne dojíždí do LNN 4 dny v týdnu. V ambulantní péči převzala dr. Konupčíková poradnu pro psychózy po dr. Masopustovi. Hospodaření kliniky skončilo v roce 2007 jen s velmi malým přebytkem. Po celý se klinika potýkala s vysokými náklady na léky (pokles dostupnosti vzorků, převedení Risperdalu Consta inj. do režimu ZULP), vyššími mzdovými náklady a nárůstem indukované péče. V r nastoupili na kliniku MUDr. Jan Hubeňák, který v květnu přešel z Psychiatrického oddělení nemocnice v Liberci. V srpnu 2007 nastoupil na kliniku absolvent MUDr. Richard Köhler, který dojíždí z Chrudimi. Pracoval po řadu let pregraduálního studia na klinice jako dobrovolná pomocná vědecká síla a plánuje postgraduální studium. Dr. Hubeňák je již v kombinované formě doktorského studijního programu zařazen. Z mateřské dovolené se do práce na kliniku na úvazek 0,8 vrátila dr. Černíková. Po jejím návratu bylo možno zachovat dr. Moláčkové celkový úvazek pouze v rozsahu 0,55, který je z větší části využit pro zajištění medicínské péče v LNN a umožňuje dr. Moláčkové absolvovat část specializační přípravy na oddělení léčby závislostí. Pracovní poměr na úvazek 0,2 v protialkoholní ambulanci ukončil MUDr. Jiří Profous. Od podzimu byla na klinice dlouhodobě nepřítomna dr. Eva Libigerová, které v práci bránilo onemocnění. Na dlouhodobé stáži od února do listopadu 2007 byla MUDr. Irena Žirková (před sňatkem Šutiaková), studentka kombinovaného studia DSP, která se v oddělení zobrazovacích metod Psychiatrické kliniky univerzity v holandském Utrechtu metodicky připravovala na svou doktorskou práci. Její pobyt byl hrazen z grantových prostředků přijímající strany. Stáž umožnila domluva s prof. R. Kahnem v rámci skupiny EGRIS. Na stážích byli také dr. Hanušová a dr. Hrubeš, kterým se krátí lhůta pro absolvování předepsaných rotací pro plnohodnotnou specializační průpravu. V lednu ukončil magisterské studium psychologie Mgr. Jan Bažant a nastoupil od února na kliniku jako klinický psycholog ve specializační přípravě. Z jeho technických znalostí, zájmu o statistiku a pohotové důkladnosti má klinika prospěch. V roli technika a správce webových stránek ho nahradil student Fakulty informatiky Univerzity Hradec Králové Lukáš Prajzler na úvazek 0,2. Na kliniku nastoupila nová arteterapeutka Mgr. Jarmila Kopecká. Spolu s paní Květou Opolskou mohou využívat zlepšené prostorové možnosti, které rehabilitaci nabídlo dočasné přestěhování kliniky. Zemřela dlouholetá sekretářka kliniky a v posled- 5

7 ních letech LNN paní Jaroslava Horáková. Vzrostl počet lékařů na klinice a dle mého názoru se to odrazilo jednak v kvalitě péče a také v možnosti včas najít prostor pro stáže kolegům, kteří potřebují specializaci v rozsahu požadovaném zákonem 95/2004. Specializační zkoušku z klinické psychologie složili na podzim Mgr. Andrea Tibenská a Mgr. Cyril Martinek. V červnu r vykonali státní doktorskou zkoušku z Psychiatrie studenti doktorského studijního programu: MUDr. Jaromír Hons a MUDr. David Holub. Doktorskou dizertační práci na téma Rodinná psychoedukace u schizofrenie: Zdravotní a sociální aspektypřesvědčivě a elegantně obhájila MUDr. Lucie Motlová z Psychiatrického centra Praha. Do prvního ročníku doktorského studijního programu nastoupily MUDr. Tereza Szymanská (jejím tématem je role depotních antipsychotik v léčbě schizofrenie a školitelem doc. Hosák) z Psychiatrické kliniky a MUDr. Zuzana Řeháčková z Kliniky anesteziologie a resuscitace, která se zabývá psychotropními efekty anestezie u dětí s ADHD pod vedením školitele prim. dr. Tůmy. Studium MUDr. Dity Kalnické zůstalo přerušené, po návratu z Anglie studentka začala pracovat v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. K publikační činnosti na klinice výrazně přispěl především MUDr. Jiří Masopust a doc. Ladislav Hosák. Během mateřské dovolené se na publikační činnosti kliniky výrazně podílela také MUDr. Birgita Slováčková Ph.D., která se věnovala problematice kvality života hematologických nemocných spolu se svým manželem, pracovníkem Univerzity obrany. Byly finalizovány výsledky studia MMN, kterému se věnuje student kombinovaného DSP Dr. Urban. Zajímavý soubor dat u pacientů s chronickou schizofrenií pečlivě získali Dr. Hons a Mgr. Žirko při práci na tématu DSP Dr. Honse, které se týká významu D- serinu a glycinu pro typologii schizofrenního onemocnění a jejich vztahu k negativní a kognitivní symptomatice. Pregraduální výuka proběhla vcelku po organizační stránce hladce a její hodnocení studenty bylo poměrně stabilní a v souladu s předchozími trendy. Do programu seminářů kliniky byly (v tomto roce poprvé a do budoucna pravidelně) zařazeny přednášky, které spolu s diskusí budou novou formou přezkoušení jednak studentů DSP, jednak rezidentů, kteří jsou v programu specializační přípravy a usilují o postup do pozice staršího rezidenta. Rok 2007 představuje v historii kliniky přechodné období mezi stěhováním. Poprvé od r. l945 klinika poskytovala péči v jiných než původně přidělených prostorách v přízemní stavbě za infekční klinikou. Na stejném místě rostla v průběhu u stavba nové budovy psychiatrické kliniky, do které se klinika přestěhuje v r Klinika zvládla první stěhování a, který po něm následoval, bez závažnějších problémů a bez nervozity. Všem jejím pracovníkům patří dík a ocenění za adaptaci na nové prostředí, nové pracovní návyky a ochotu čelit problémům, které změny nesou. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 6

8 Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková asistentka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková asistentka (LF UK) Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,C, LNN referentka pro styk se zdrav. Technický kabinet (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry pojišťovnami, Lukáš Prajzler (LF UK) Rehab. klinikou) spec. sestra EEG laboratoř knihovna kliniky Oddělení A Oddělení B Oddělení C Psychologové Denní stacionář LNN Ambulance MUDr. Jaromír Hons MUDr. Jiří Masopust MUDr. Jela Hrnčiarová PhDr. Magdaléna Datková MUDr. Petr Mílek MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékařka PhDr. Libuše Slabá vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař kl. MUDr. Anna Hanušová MUDr. Tereza Szymanská MUDr. Dana Podzimková Mgr. Jan Bažant Bc. Eva Školoudová LNN Nechanice ambulancí sekundární lékařka sekundární lékařka sekundární lékařka Mgr. Rastislav Žirko sestra MUDr. Gabriela Moláčková všeobecná ambulance MUDr. Irena Žirková MUDr. Richard Köhler MUDr. Jan Hubeňák sekundární lékařka Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. sekundární lékařka sekundární lékař sekundární lékař Mgr. Andrea Tibenská konsiliární lékař, tajemník katedry Eva Kysilková Zdenka Lukášová MUDr. Eva Libigerová kl. psycholog MUDr. Kateřina Konupčíková staniční sestra staniční sestra lékař konzultant Mgr. Cyril Martinek ambulance pro léčbu psychóz Zdeňka Němcová, DiS. Hana Kosová,DiS. Dana Bludská kl. psycholog MUDr. Eva Čápová sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra Radka Maixnerová dětská a dorost. amb. Stav k prosinci 2007 sociální pracovnice Dagmar Valešová poradna pro afekt. poruchy Zdeňka Němcová, DiS. staniční sestra MUDr. Lenka Černíková sociální pracovnice Ivana Kneifelová MUDr. Petr Hrubeš úseková sestra poradna pro afekt. poruchy Jaroslava Horáková Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. prac. pro zdrav. dok. amb. pro spánk. poruchy Organizační schéma kliniky Hana Kosová, DiS. staniční sestra Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. 7

9 Léčebně preventivní péče 800 Počet nemocných hospitalizovaných na akutních lůžkách Počet nemocných hospitalizovaných v LNN Nechanice

10 Průměrná ošetřovací doba - lůžka akutní péče Využití akutních lůžek z maximální kapacity v % počet ambulantních vyšetření v letech

11 Počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Počet bodů na jednu hospitalizaci lůžka akutní péče Léčebna návykových nemocí Nechanice Data jsou čerpána z průběžných hodnocení ekonomické výkonosti kliniky. 10

12 Dojem z 1. dne Péče lékaře Péče sestry Péče psychologia Vnitřní prostory kliniky Čistota a hygiena na odd. Denní program Hodnocení kliniky pacienty dotazníkem spokojenosti při propuštění z péče v letech 1995 až ,34 1,29 1,26 1,24 1,30 1,32 1,38 1,48 1,38 1,21 1,40 1,44 1,92 1,89 2,09 1,87 1,96 1,87 1,96 1,76 1, y Poznámka: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (=výtečně) až 5 (=nedostatečně) Tab. Přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízené detence na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové v roce Soudem nařízená detence Muži (N) 24* Ženy (N) 41** Celkem (N) 65 Klinika celkem (podíl z celk. počtu 785 přijatých nemocných v roce 2007) 8,3% *) z toho 5 nemocných bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace **) z toho 10 nemocných žen bylo přijato dobrovolně a detence byla nařízena v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 65 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 13ti mužů a u 28ti žen, celkem tedy u 41 nemocných. 11

13 Hodnocení výuky studenty 2,5 2,25 2 1,75 1,5 Výuka studentů všeobecného lékařství v 5. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Psychiatrie 1,79 1,89 1,67 1,66 1,65 1,60 1,56 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší N = počet respondentů 1, N= N= N= N= N= N= N=115 školní 2,25 2 Výuka studentů všeobecného lékařství ve 3. ročníku, hodnocení praktických cvičení z Lékařské psychologie a komunikace s nemocným 2,03 2,08 2,04 2,02 průměrná známka 1 - nejlepší 5 - nejhorší 1,75 1,71 1,71 N = počet respondentů 1,5 1, N= N= N= N= N= N=116 školní 12

14 Odborná a vědecká činnost Výzkumné záměry 1) Úkol Závažná neuropsychiatrická onemocnění, jejich patogeneze, prevence a terapie. VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Řešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (Ústav patologické fyziologie LF UK Hradec Králové) 2) Úkol Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. VZ Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (MUDr. Alena Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (doc. Ing. Jan Kremláček). 3) Úkol Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. VZ Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 4) Úkol Bioindikátory v medicíně. (MZO ). Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Řešitel: MUDr. Jiří Masopust. Klinické studie podporované z výskumných záměrů Excitační aminokyseliny v krevním séru marker glutamátergní dysfunkce u schizofrenie. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. ad VZ 1) Teorie a praxe udržovací léčby schizofrenie. Postoje psychiatrických pacientů k výzkumu v psychiatrii. EGRIS. Koordinátor: MUDr. Jela Hrnčiarová. ad VZ 1) Spokojenost nemocných schizofrenií s léčbou antipsychotiky (ambulance pro psychózy, uzavřené odd. B). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., MUDr. Richard Köhler. ad VZ 1) 13

15 Změny hemostatických, koagulačních a imunologických parametrů při léčbě antipsychotiky (PK Hradec Králové, PO Pardubice, OKH FN Hradec Králové laboratoř, ÚKIA FN Hradec Králové). Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Spoluřešitelé: MUDr. R. Malý, Ph. D., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., MUDr. Jan Kolomazník, Mgr. Ilona Fátorová, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. ad VZ 3) Mezinárodní spolupráce EUFEST follow up. Evropská studie prvních episod schizofrenie. (Dlouhodobé pokračování). Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Spoluřešitelé: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust. Klinické zkoušení psychofarmak SIROCCO Výzkum léčby demence u Alzheimerovy choroby. Zadavatel: AstraZeneca. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jan Hubeňák, MUDr. Tereza Szymanská. Účinnost aripiprazolu v kombinaci s valproátem nebo lithiem v léčbě mánie u pacientů s bipolární poruchou částečně nereagujících na monotherapii lithiem nebo valproátem. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. Spoluřešitel: MUDr. Kateřina Konupčíková. Studie ukončena v roce Dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek adjuvantní terapie aripiprazolem nemocných schizofrenií dlouhodobě léčených klozapinem. Zadavatel: Bristol-Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jiří Masopust. Studie ukončena v roce Randomizovaná dvojitě slepá studie s flexibilními dávkami: 6ti měsíční klinické zkoušení srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných jedinců s převahou trvalých negativních symptomů schizofrenie. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spoluřešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová. Studie ukončena v roce

16 Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem: 1) habilitační práce MUDr. Jána Pečeňáka, CSc. Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta. 2) disertační práce studentky doktorského studijního programu Toxikologie Ing. Zdenky Krištofikové. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové. Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (2 posudky), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 posudků), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3 posudky) Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 posudky) Vedení a oponentury absolventských a diplomovaných prací Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. vedl diplomové práce tří studentek z Fakulty zdravotnických studií, Univerzita Pardubice. V rámci SVOČ vedl dvě studentky LF UK Hradec Králové (5. ročník). Bc. Ivana Šlaisová byla oponentkou čtyř závěrečných prací studentů SZŠ a VZŠ. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (10 recenzí). Pravidelně recenzuje články pro mezinárodní časopis Psychiatrie Danubina a European Psychiatry, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (6 recenzí), MUDr. Jiří Masopust (4 recenze), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (4 recenze). 15

17 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech,původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Hanssens, L., De Hert, M., Kalnická, D., Van Winkel, R., Wampers, M., Van Eyck, D., Scheen, A., Peuskens, J. Pharmacological treatment of severe dyslipidaemia in patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology, 2007, 22, 1, s (Původní) Hanuš, H. Několik vzpomínek Miroslava Hanuše. 1 vydání, 2007, s (Monografie) Hosák, L. 13. celostátní konference biologické psychiatrie. Luhačovice června Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s. 186 (Ostatní) Hosák, L. 15. evropský psychiatrický kongres. Madrid, března Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 3, s (Ostatní) Hosák, L. Životní jubileum MUDr. RNDr. Jana Sikory, CSc. Česká a slovenská psychiatrie. 2007, 103, 8, s. 442 (Ostatní) Hosák, L. Klasifikace duševních poruch. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 7 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Biologické léčebné postupy v psychiatrii elektonvulzivní léčba. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s. 147 (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Mentální retardace. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Organizace psychiatrické péče. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy nálady (afektivní poruchy). Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Poruchy osobnosti a chování u dospělých. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) 16

18 Hosák, L. Právní problematika v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Základní pojmy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Hosák, L. Role of the COMT gene Vall58Met polymorphism in mental disorders: a review. European Psychiatry, 2007, 22, 5, s (Přehledový) Hosák, L. Horáček, J., Beránek, M., Čermáková, E. Molecular heterosis in metamphetamine abusers. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Hosák, L., Janů, L., Kašpárek, T., Daňková, I. 49. česko-slovenská psychofarmakologická konference, ledna 2007, Lázně Jeseník. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s. 97 (Ostatní) Hosák, L., Libiger, J. Antiepileptika v léčbě psychóz schizofrenního okruhu. Neurologie pro praxi, 2007, 8, 5, s (Přehledový) Hosák, L., Podzimková, D., Slabá, L., Vojtíšková, H., Kosová, H., Čermáková, E. Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 2, s (Původní) Hosák, L., Urban, A., Masopust, J., Konupčíková, K. 2. mezinárodní kongres biologické psychiatrie , Santiago de Chile. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Ostatní) Hýža, M., Haušová, V., Hosák, L. Akutní stavy v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. 2007, s (Kapitola v učebnici) Janů, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Kmoch, V., Masopust, J., Nawka, A., Racková, S. 15th AEP 15. konference Evropské asociace psychiatrů. Španěsko očima mladých psychiatrů. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, (Ostatní) Lánský, M., Čelakovský, P. Dršata, J., Vokurka, J., Plzák, J., Janoušek, P., Smolík, P., Koblížek, V., Sedlák, V., Šimek, R. Syndrom spánkové apnoe poznámky k problematice z pohledu ORL. Kazuistiky v alergologii, pneumonologii a ORL, 2007, 4, 2, s (Původní) Láznička, P., Hosák, L. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Ošetřovatelská péče v psychiatrii, 2007, s (Kapitola v učebnici) 17

19 Libiger, J. Psychiatry benefits from psychopathology and diagnosis in shaping clinical management. Current Opinion in Psychiatry, 2007, 20, 3, s (Ostatní) Libiger, J. Součastnost a perspektivy léčby schizofrenie. Medical Tribune (příloha Kompendium ambulantní medicíny), 2007, 3, 36, s. 6-7 (Ostatní) Libigerová, E., Taněv, P. Skrytá moc psaní. Reflex, 2007, 18, 46, s (Popularizující) Masopust, J. Dlouhodobá léčba schizofrenie a tělesné zdraví. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Přehledový) Masopust, J. Nežádoucí účinky antipsychotik nová rizika a jak je rozpoznat. Praktický lékař, 2007, 87, 6, s (Přehledový) Masopust, J., Libiger, J., Tůma, I. Aripiprazol v kombinaci s klozapinem zlepšil nežádoucí metabolické příznaky. Psychiatrie, 2007, 11, 2, s (Kazuistika) Masopust, J., Malý, R. Monitorování nežádoucích účinků antipsychotik při dlouhodobé léčbě. epsychiatrie, 2007, 1. www. epsychiatrie. cz (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Kalnická, D. Praktické tipy pro sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8, 4, s (Přehledový) Masopust, J., Malý, R., Urban, A., Hosák, L., Čermáková, E. Antiopsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2007, 11, 3, s (Původní) Masopust, J., Urban, A. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z., Zumrová, A., Urbanová, E., Kremláček, J., Vališ, M., Křepelová, A., Paděrová, K. Cognitive impairment in spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Masopust, J., Vališ, M., Taláb, R. Psychické příznaky roztroušené mozkomíšní sklerózy. Česká a slovenská psychiatrie, 2007, 103, 1, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B. Quality of life in oncological and hematooncological patient after haematopoietic stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and health aspects on quality of life: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 1, s (Přehledový) 18

20 Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Huňka, A. Paliativní terapie u onkologických nemocných, 2. část. Zpravodaj vojenské farmacie, 2007, 17, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Blažek, M., Jebavý, L. Quality of life in patients with multiple myeloma and malignant lymphoma undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: The effect of selected psychosocial and healt aspects on quality of life: a retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. The effect of femoral and popliteal percutaneous transluminal balloon angioplasty on patients quality of life. Sao Paulo Medical Journal, 2007, 125, 4, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V. Kvalita života a ischemická choroba dolních končetin. Zdravotnické noviny (příl. Lékařské listy), 2007, 56, 14, s. 3-5 (Popularizující) Slováček, L., Slováčková, B., Chovanec, V., Vacková, P., Kašlíková, M., Bohutínská, H., Jebavý, L. The effect of selected health, demographic and psychosocial aspects on quality of life in patients with peripheral arterial occlusive disease a prospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Globální kvalita života dospělých nemocných s akutní myeloidní leukémií po transplantaci krvetvorných buněk: transverzální retrospektivní studie. Vojenské zdravotnické listy, 2007, 76, 1, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Pavlík, V. Quality of life in adult patients treated with peripheral blood progenitor cell transplantation: the effect of selected psychosocial, demographics and health aspects on quality of life: a retrospective analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 2, s (Původní) Slováček, L., Slováčková, B., Mačingová, Z., Jebavý, L. Sexuality of men treated with haematopoietic stem cell transplantation: a review of the literature. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 5, s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B.,Pavlík, V., Jebavý, L. Health-related quality of life in acute myeloid leukaemia and multiple myeloma survivors undergoing autologous progenitor stem cell transplantation: e retrospective analysis. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2007, 12, 4, s (Původní) Slováčková, B., Slováček, L. Moral Judgement Competence and Moral Attitudes of Medical Students. Nursing Ethics an International Journal for Healt Care Professionals, 2007, 14, 3, s (Původní) 19

21 Smolík, P. Poruchy spánku u duševních poruch. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Smolík, P. Spánek a sny. Poruchy spánku a bdění, 2007, s (Kapitola v monografii) Tošner, J., Tůma, I. Léčba deprese v těhotenství. Gynekolog, 2007, 16, 3, s (Přehledový) Tůma, I. Deprese a diabetes. Současná klinická praxe, 2006, 5, 3, s (Nebylo uvedeno v roce 2006) (Přehledový) Tůma, I. Diabetes mellitus a kognitivní poruchy. Vnitřní lékařství, 2007, 53, 5, s (Přehledový) Tůma, I., Čáp, J. Diagnostika a léčba psychických chorob v endokrinologii. Konziliární psychiatrie, 2007, s (Kapitola v monografii) Tůma, I., Hubeňák, J. Diabetes mellitus a psychické poruchy. Psychiatrie, 2007, 11, 4, s (Přehledový) Tůma, I. Editorial. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 1, s. 1 (Ostatní) Tůma, I. Komentář k článku: Diabetes a kognitivní funkce v populační studii u starších osob. Journal of Diabetes and its Complications (české vydání), 2007, 5, 1, s (Ostatní) Urban, A., Kremláček, J., Libiger, J. Mismatch negativity in patients with schizophrenia. Acta Medica (Hradec Králové), 2007, 50, 1, s (Přehledový) Urban, A., Kremláček, J., Masopust, J., Zumrová, A., Vališ, M. Visual event related potentials in patients with autonomic dominant spinocerebellar ataxia type 2. Psychiatrie, 2007, 11, Suppl. 2, s (Přehledový) Urban, A., Masopust, J., Malý, R., Hosák, L., Kalnická, D. Prolactin as a factor for increased platelet aggregation. Neuroendocrinology Letters, 2007, 28, 4, s (Přehledový) Vališ, M., Taláb, R., Bártová, J., Hůlek, P., Žižka, J., Masopust, J. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, 70, 3, s (Kazuistika) Urban, A., Masopust, J. Posuzování profilu antipsychotika: příklad sertindolu, 2007, s (Kazuistika) 20

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové LÉČBA SCHIZOFRENIE JE POHYBLIVÝ CÍL prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Farmakoterapie schizofrenie zasahovala v průběhu uplynulých 60 let různé cíle. Původně

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III.

PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče III. PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU 2010 PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče III. Redakční rada: Jiří

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více