ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) vytvořený dle RVP G Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2009 Podpis ředitele: razítko školy

3 Vzdělávací strategie na vyšším gymnáziu je koncipovaná tak, aby každý žák absolvoval během prvních tří let studia ve většině předmětů základní všeobecně vzdělávací kurz, jež mu zajistí široký rozhled, základní poznatky a dovednosti z oboru, který žáka motivuje k zájmu o studium předmětu. Rozšiřující poznatky jsou součástí učiva volitelných předmětů, které si žák volí v posledních dvou letech studia, a kdy si vybírá celkem 12 hodin z výuky volitelných předmětů, což mu umožňuje studovat netradiční a zajímavé obory, intenzivní přípravu na maturitní zkoušku a ke studiu na vysoké škole. Volitelné předměty se podle učebního plánu vyučují ve dvou různých formách - dvouhodinové semináře - dvě hodiny týdně ve 3. ročníku a ve 4. ročníku SŠ; čtyřhodinové semináře - dvakrát dvě hodiny týdně ve 4. ročníku a každý student si povinně volí dva dvouhodinové semináře a dva čtyřhodinové semináře. Volitelné předměty se vyučují v blocích, které jsou v rozvrhu řazeny na první dvě nebo poslední dvě vyučovací hodiny. Volitelné předměty se nabízejí studentům celého ročníku najednou, žák svůj zájem o předmět projeví vyplněním školou stanovené přihlášky. Volitelnost předmětů je omezena počtem studentů ve skupinách (minimálně 12, maximálně 18). Výjimky z omezení schvaluje ředitel školy. Nabídka volitelných předmětů je obvykle každý rok stejná; může se lišit jen v závislosti na organizačních a úvazkových podmínkách v daném roce. To, jestli se jednotlivé semináře vyučují či nikoliv, závisí na volbě studentů v daném roce. Seznam volitelných předmětů: Dějiny umění/du Deskriptivní geometrie/dg Historicko-geografický seminář/hgs Moderní dějiny / MD Programování/Pg Psychologie/Ps Seminář z anglického jazyka/saj Seminář z německého jazyka/snj Seminář z ruského jazyka//srj Seminář z francouzského jazykasfj Seminář ze španělského jazyka/sšj Základy španělského jazyka/sšj Základy francouzského jazyka/zfj Základy ruského jazyka/zrj Seminář němčina zábavně/snz Seminář z fyziky/fs Seminář z českého jazyka/čs Seminář z hudební výchovy/hudební umění/shv Seminář z latiny Seminář z dějepisu/ds Seminář ze zeměpisu/zs Seminář z matematiky/ms Seminář z biologie/bis Seminář z chemie/chs Společenskovědní seminář/svs Výtvarné techniky/vvt

4 V následující příloze ŠVP pro vyšší gymnázium jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých volitelných předmětů a tabulace jejich vzdělávacích obsahů.

5 1 Semináře 3. ročníku 1.1 Volitelný seminář z českého jazyka a literatury Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Seminář z českého jazyka a literatury se vyučuje jako samostatný předmět: ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia a v septimě a oktávě 2 hodiny týdně, nebo ve 4. ročníku vyššího gymnázia a oktávě 4 hodiny týdně Volitelný předmět Seminář z českého jazyka a literatury je úzce spjat s estetikou (krásno, ohavno, estetická funkce a estetické kategorie), hudebním a výtvarným uměním (vzájemný vliv jednotlivých uměleckých sfér, stejná společensko-historická východiska uměleckých slohů a směrů), dějepisem (historie obecná a historie slohů a směrů) a s cizími jazyky (gramatické jevy). Vzdělávání ve volitelném předmětu Seminář z českého jazyka a literatury je zaměřeno na: porozumění mluveným i psaným textům především z umělecké, ale i odborné administrativní a publicistické oblasti; rozvíjení obsahové, formální i jazykové stránky mluvených i psaných projevů; vyjadřování myšlenek, názorů, emocí; využívání nejrůznějších pramenů (učebnice, slovníky, tisk, televize, rozhlas, internet) pro získávání dalších informací, ale i dovedností potřebných k práci s nimi; pochopení literatury jako důležitého zprostředkovatele poznání světa i člověka a impuls k formování názorů, postojů a vkusu, ale také jako zdroje estetického zážitku získání hlubších vědomostí z oblasti literární teorie prohloubení znalostí gramatiky českého jazyka Formy realizace: praktický nácvik jazykového projevu (náročnější slohové útvary) vedoucí k rozvíjení vyjadřovacích schopností - formou samostatných činností práce s texty z různých oblastí lidské komunikace - formou samostatné a kolektivní práce i skupinového vyučování Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení vede žáka k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů a jejich využívání při učení, praktických činnostech i v životě (formou referátů, seminárních prací) vybírá vhodné texty a motivuje žáka k četbě s porozuměním a následné obsahové, formální i jazykové analýze vede žáka ke kritickému náhledu na různé psané i mluvené projevy z různých zdrojů a k jejich hodnocení a dalšímu využití vede žáka k obsahově, formálně i jazykově správnému vyjadřování myšlenek, a to ve formě mluvené i psané

6 bere v úvahu rozdílnost žáků v oblasti jazykových schopností i schopnosti práce s textem motivuje žáka k účasti na jazykových, recitačních i literárních a novinářských soutěžích, podílu na přípravě školního časopisu vede žáka k využívání nabídky školní a okresní knihovny a seznamuje jej se způsobem vyhledávání v knihovnických katalozích vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, uvádí je do vzájemných souvislostí, využívá je při učení, praktických činnostech i v životě a zároveň přistupuje ke zdrojům informací kriticky aktivně přistupuje k práci s texty a analyzuje je po obsahové, formální i jazykové stránce vyjadřuje obsahově, formálně i jazykově správně své názory a myšlenky, a to formou mluvenou i psanou kriticky hodnotí pokrok ve své práci a učení, přijímají radu i kritiku, úspěchy i chyby je mu zdrojem poučení Kompetence k řešení problémů vede žáka pomocí tvůrčích činností k rozvíjení a uplatňování fantazie při práci s texty jej motivuje k aplikaci jazykových, literárně teoretických i slohových poznatků motivuje žáka k hlubšímu uvažování o problémech, k formulování vlastních názorů a umožňuje mu vést diskuse vede žáka k vhodnému způsobu vyjadřování zapojuje žáka do jazykových a literárních soutěží (olympiády, Studenti čtou a píší noviny apod.) rozpozná problém a objasní jeho podstatu samostatně hledá vhodné způsoby řešení problémů, využívá k tomu svých dosavadních vědomostí a dovedností navrhuje kroky k řešení problému, uvažuje o různých postupech a je otevřený k jejich využití vyhledává informace důležité pro řešení problémů zvažuje klady i zápory jednotlivých řešení zapojuje se do jazykových a literárních soutěží Kompetence komunikativní výběrem vhodných textů motivuje žáka k četbě, textovému rozboru a diskusi motivuje k návštěvě divadelních, filmových představení, případně je organizuje, a vede k analýze, kritickému posuzování a diskusi vede žáka k srozumitelnému a vhodnému vyjadřování vzhledem k funkci mluveného i psaného projevu vede jej k vhodné argumentaci a obhajobě vlastního názoru; k naslouchání ostatních a k toleranci jiných názorů své myšlenky formuluje jasně, výstižně, logicky a přehledně, zohledňuje situaci a

7 adresáta zapojuje se do diskusí a vhodně obhajuje své názory naslouchá ostatním a reaguje vhodně a přiměřeně vhodným způsobem prezentují sebe i svou práci využívá moderních informačních zdrojů Kompetence sociální a personální vede žáka k uvědomění si svých individuálních schopností a dovedností dodává žákovi pocit sebedůvěry zadává práci ve skupinách posuzuje reálně své schopnosti a s ohledem na ně si stanovuje své cíle je aktivním a platnou součástí kolektivu při stanovování a dosahování společných cílů při samostatných i společných činnostech využívá svých vědomostí, schopností a dovedností rozhoduje se na základě vlastního úsudku a odolává nátlaku společnosti a médií Kompetence občanské Žk: zadává samostatné a slohové práce zaměřené na současné dění, při jejichž zpracovávání se student vyjadřuje ke společenským, kulturním a ekologickým problémům i mezilidským vztahům a vytváří si občanské postoje klade důraz na mezipředmětové vztahy pěstuje u žáka vztah k světovému i českému kulturnímu dědictví prostřednictvím textů autorů různých kultur vede žáka k vytváření si představy o multikulturním světě vede žáka k účasti na kulturním životě respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí projevuje kladný vztah k umění a kultuře, poznává je, spoluvytváří a chrání vyjadřuje se ke společenským, kulturním a jiným problémům respektuje pluralitu názorů a pohledů na svět a člověka aktivně se zapojuje do kulturního dění ve škole i mimo ni Kompetence pracovní vyžaduje čtení s porozuměním a soustředění se na práci s textem jako východiskem činností vyžaduje odvedení práce v požadované kvalitě a formě a dodržování termínů důsledně hodnotí plnění zadaných úkolů čte s porozuměním a aktivně a soustředěně přistupuje k práci s textem při samostatných pracích dodržuje obsah a formu zadání

8 1.2 Volitelný předmět Seminář z cizího jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Seminář z anglického /německého/ ruského/ francouzského/ španělského jazyka se vyučuje jako samostatný předmět: ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia a v septimě a oktávě 2 hodiny týdně, nebo ve 4. ročníku vyššího gymnázia a oktávě 4 hodiny týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem semináře je především rozvoj mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby a je zaměřen na všestrannou přípravu k maturitě, jak státní, tak profilové. U volitelného předmětu Seminář z druhého cizího jazyka se podle zaměření jeho účastníků klade větší důraz na praktické použití jazyka, protože zpravidla pouze část účastníků hodlá z jazyka maturovat. Vyučovací předmět Seminář z jazyka je zaměřen na: rozvoj mluveného projevu, jak monologu, tak dialogu, nácvik prezentací rozšíření slovní zásoby nácvik receptivních dovedností při práci s poslechovým a psaným textem rozvoj různých druhů písemného projevu rozšíření znalostí o zeměpisu, historii, kultuře a literatuře cílových zemí využívání nejrůznějších pramenů (učebnice, slovníky, internet) pro získávání dalších informací nácvik zkouškových strategií Vyučovací předmět Seminář z anglického jazyka je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací na internetu, tvorba referátů a prezentací, užívání multimédií a doprovodných materiálů k učebnicím), hudební výchovou (zpěv), českým jazykem a literaturou (mluvnická terminologie, stavba věty, slohové útvary, literární osobnosti a díla), dějepisem a zeměpisem (znalosti reálií). Formy realizace střídání samostatné a skupinové práce hry, zpěv, scénky, dramatizace referáty a prezentace projekty na probrané téma (samostatné, skupinové) práce na počítači (internet, multimédia) sledování naučných videonahrávek a úryvků filmů Místo realizace: běžné učebny, jazykové učebny, učebny s audio/video/dvd technikou, učebny IVT Dělení: Dle možností podle pokročilosti na skupiny v rámci ročníku Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení představuje učební techniky a strategie prezentuje zkouškové strategie

9 vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky svého učebního procesu motivuje žáky k četbě originálních textů a sledování filmů v originále vyhledává a vyhodnocuje informace a samostatně jich využívá v procesu učení kriticky vyhodnocuje výsledky svého učení, určí překážky a způsoby zdokonalení Kompetence komunikativní rozvíjí receptivní, produktivní, interaktivní a mediační řečové dovednosti žáků nabízí žákům pestrou škálu příležitostí k různým druhům komunikace hovoří srozumitelně, přirozeně a plynule umí zahájit, vést a ukončit rozhovor na témata z oblasti osobní i veřejné spontánně reaguje na názory partnera v komunikaci a na běžné situace diskutuje o problémech, posuzuje názory, hodnotí alternativy v písemném projevu používá přiměřené a pestré stylistické a lexikální prostředky odpovídající obsahu a formě zadání Kompetence sociální a personální organizuje individuální, párovou a skupinovou práci, působí jako poradce podporuje iniciativu, samostatnost a vyjádření vlastního názoru zadává projektovou práci projevuje vlastní názor a dovede jej obhájit při práci ve dvojici či ve skupině dodržuje zásady týmové práce respektuje rozdílnou úroveň znalostí a schopností svých spolužáků a jejich názor Kompetence občanské upozorňuje na shody a rozdíly mezi naší a cílovou kulturou motivuje žáky ke sledování dění v cílových zemích dovede ocenit jedinečnost své vlastní kultury a respektovat kulturu a zvyky jiných zemí 1.3 Volitelný předmět Základy cizího jazyka Volitelný předmět Základy německého/ ruského/ francouzského/ španělského jazyka se vyučuje jako samostatný předmět: ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia a v septimě a oktávě 2 hodiny týdně, nebo ve 4. ročníku vyššího gymnázia a oktávě 4 hodiny týdně. Je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem semináře je získat základní znalosti z daného jazyka a domluvit se v běžných každodenních situacích. Cílem výuky je dosažení úrovně A2 Evropského referenčního rámce.

10 Vyučovací předmět Základy jazyka zaměřen na: rozvoj mluveného projevu, jak monologu, tak dialogu vybudování základů slovní zásoby nácvik receptivních dovedností při práci s jednoduchým poslechovým a psaným textem nácvik základních druhů písemného projevu rozvoj komunikativních kompetencí v praktických životních situacích rozšíření povědomí o shodách a rozdílech mezi různými kulturami Volitelný předmět Základy cizího jazyka je úzce spjat s informačními a komunikačními technologiemi (vyhledávání informací na internetu, tvorba referátů a prezentací, užívání multimédií a doprovodných materiálů k učebnicím), hudební výchovou (zpěv), českým jazykem a literaturou (mluvnická terminologie, stavba věty, slohové útvary, literární osobnosti a díla), dějepisem a zeměpisem (znalosti reálií). Formy realizace střídání samostatné a skupinové práce hry, zpěv, scénky, dramatizace projekty na probrané téma (samostatné, skupinové) práce na počítači (internet, multimédia) sledování naučných videonahrávek a úryvků filmů Místo realizace: běžné učebny, jazykové učebny, učebny s audio/video/dvd technikou, učebny IVT Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení představuje učební techniky a strategie, vede k odvozování zákonitostí upozorňuje na souvislosti s již probranou látkou a učivem ostatních předmětů vede ve zdůvodněných případech k porovnání s mateřštinou vyhledává a vyhodnocuje informace a samostatně jich využívá v procesu učení při výuce aplikuje poznatky z jiných předmětů kriticky vyhodnocuje výsledky svého učení, určí překážky a způsoby zdokonalení Kompetence komunikativní rozvíjí receptivní, produktivní, interaktivní a mediační řečové dovednosti žáků užívá vhodné komunikační technologie pro splnění komunikačního cíle umí zahájit,vést a ukončit rozhovor na témata z oblasti osobní

11 reaguje na názory partnera v běžné komunikaci zjišťuje, ověřuje a potvrzuje si informace; klade otázky Kompetence k řešení problémů konfrontuje žáky s problémovou situací přizpůsobuje obtížnost problémových situací aktuálním schopnostem žáků řeší různorodé situace v cizojazyčném prostředí s využitím dostupných učebních pomůcek a dosud nabytých vědomostí řeší jazykové problémy za využití indukce, dedukce a empirických postupů kreativně propojuje všechny získané znalosti a dovednosti k vytvoření samostatného ústního či písemného projevu poradí si i v jazykových situacích, které přesahují jeho znalosti Kompetence sociální a personální organizuje individuální, párovou a skupinovou práci, působí jako poradce podporuje vzájemnou spolupráci a respekt podporuje iniciativu, samostatnost a vyjádření vlastního názoru zadává projektovou práci aktivně spolupracuje a hodnotí výsledky své práce projevuje vlastní názor a dovede jej obhájit při práci ve dvojici či ve skupině dodržuje zásady týmové práce Kompetence občanské upozorňuje na shody a rozdíly mezi naší a cílovou kulturou iniciuje vzájemnou pomoc mezi žáky respektuje názory a přesvědčení spolužáků dovede ocenit jedinečnost své vlastní kultury a respektovat kulturu a zvyky jiných zemí je tolerantní vůči příslušníkům jiných národů, opačného pohlaví, jiných náboženství atd. Kompetence pracovní přesně formuluje zadané úkoly a důsledně vyžaduje jejich plnění začleňuje různorodé pracovní aktivity

12 dodržuje základní pracovní návyky (užívání slovníků, zaznamenávání slovní zásoby a gramatických referencí) a plní přesně zadané úkoly pracuje se slovníky, gramatickými příručkami, informačními technologiemi 1.4 Historicko-geografický seminář Volitelný předmět Historicko-geografický seminář vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. Volitelný předmět je určen žákům třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a sedmého /septima/ a osmého /oktáva/ ročníku osmiletého gymnázia s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Historicko-geografický seminář je zaměřeno na: porozumění souvislostem mezi ději probíhajícími v geografickém a společenském prostředí pojmenování a rozpoznání příčinných souvislostí zeměpisných jevů a historického vývoje společnosti osvojení specifických poznávacích metod v historii a geografii rozvoj dovedností v oblasti práce se zdroji historických a geografických údajů rozvoj kritického myšlení a logického uvažování používání dějepisných a zeměpisných dovedností a poznatků v praxi shrnutí dějepisných a zeměpisných poznatků na ostatní přírodovědné a společenskovědní předměty motivaci k dalšímu studiu interdisciplinárních oborů Do vyučovacího předmětu Historicko-geografický seminář jsou začleněna tato průřezová témata: Osobní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Formy realizace: frontální výuka s použitím atlasů, map, audio a video projekcí skupinová práce - práce se statistickými zdroji, práce s internetem, časopisy problémové vyučování k aktuálním tématům projektové vyučování zeměpisné a dějepisné besedy vycházky a exkurze s dějepisnou a zeměpisnou tématikou seminární práce studentů a jejich prezentace Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení

13 vybízí žáka k využívání učebních pomůcek používaných pro získávání a ověřování informací seznamuje žáka s prameny historických a geografických informací /časopisy, internetové zdroje, encyklopedie apod./ vede žáky k vyhledávání informací a při zpracovávání a prezentaci učí získané informace třídit a přiměřeně hodnotit samostatně vyhledává, třídí a porovnává informace nalézá souvislosti mezi jevy, příčiny a důsledky historických a geografických jevů Kompetence k řešení problémů vede žáka k samostatné práci ve skupině a k návrhu postupu řešení zadaného problému s využitím všech dostupných zdrojů informací vyhodnocuje data získaná při práci se zdroji navrhuje řešení a dochází k závěrům, které dokáže zdůvodnit a obhájit Kompetence komunikativní při diskuzi vede žáka ke schopnosti jasně formulovat svůj názor, používat vhodné argumenty, vyslechnout názory ostatních. hodnotí vystupování a projev žáka v rámci diskuzí a příspěvků argumentuje při diskuzích, formuluje své názory a obhajuje je v diskuzi Kompetence sociální a personální vede žáka k samostatnému sledování aktuálního dění ve světě zadává problémové úkoly a projekty při nichž se žák učí spolupracovat při řešení úkolů vede žáka k samostatnosti využívá své schopnosti a dovednosti při práci ve skupině k dosažení vytčeného cíle a uvědomuje si své postavení ve skupině, Kompetence občanské vede žáka k pochopení problémů vyplývajících z etnických, sociálních a kulturních rozdílů v lidské společnosti vede žáka k pochopení problematiky společenských konfliktů a dopadů těchto jevů na společnost organizuje besedy, přednášky, exkurze

14 se orientuje v problematice rasismu, xenofobie a etnické nesnášenlivosti uvědomuje si nebezpečí vyplývající ze společenských konfliktů, chápe rizika s těmito jevy spojená 1.5 Hudební seminář Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Hudební seminář se vyučuje jako samostatný předmět: ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia a v septimě a oktávě 2 hodiny týdně, nebo ve 4. ročníku vyššího gymnázia a oktávě 4 hodiny týdně. Hudební seminář je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a navazuje na předmět Hudební umění, který se vyučuje v 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia a v kvintě a sextě. Volitelný předmět Hudební seminář je úzce spjat s dějepisem (historie obecná a historie hudebních slohů), výtvarným uměním (stejná společensko-historická východiska uměleckých slohů a směrů), českým jazykem a literaturou (sepětí textu a hudby, stejná společenskohistorická východiska uměleckých slohů a směrů); rozšiřuje poznatky z oblastí hudební historie (slohy, osobnosti), hudebních forem, stylově-žánrových okruhů moderní populární hudby; novým učivem je hudební teorie, intonace a rytmus a mimoevropská hudbě. Předmět je chápán jako příprava k maturitě z hudebního umění i příprava na přijímací zkoušky na hudebně zaměřené vysoké školy či konzervatoře. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu hudební seminář je zaměřeno na: uvědomění si skutečnosti, že vnímání hudby je důležitou součástí života jedince i celé společnosti pochopení skutečnosti, že hudební jazyk je zvláštní formou komunikace získání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti pochopení mnohotvárnosti hudební kultury různých etnik a národů získání zběhlosti v základech hudební teorie získání i prohloubení rytmických a intonačních dovedností rozvíjení obecné studentovy hudebnosti Formy realizace: vokální činnosti poslech a interpretace slyšeného samostatná a kolektivní práce, skupinové vyučování Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení Žák dle individuálních znalostí a schopností interpretují umělecká díla vyjadřují vlastní názor na slyšenou i prakticky prováděnou hudbu Kompetence k řešení problémů na základě individuálních schopností analyzují v proudu hudby výrazové, obsahové

15 i formální prvky Další kompetence jsou totožné s kompetencemi uvedenými v charakteristice předmětu Hudební umění pro 1. a 2. ročníky a kvinty a sexty. 1.6 Výtvarné umění Volitelný předmět Výtvarné umění je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura je určen pro studenty 3. a 4. ročníku a v rámci volitelného předmětu si student volí ze dvou typů volitelných předmětů: Dějiny umění teoretický seminář navazující na učivo Výtvarného oboru realizovaného v 1. a 2. ročníku a je koncipován jako intenzívní příprava k maturitní zkoušce, případně i k přijímacímu řízení na VŠ; Výtvarné techniky a postupy v teorii i v praxi teoreticko-praktický seminář navazující na předchozí učivo z dějin, teorie a praxe; zvyšující praktické dovednosti v oborech kresba, malba, grafika, písmo a dekorativní kompozice a rovněž připravuje žáka k talentovým zkouškám na VŠ. Volitelný předmět je realizován formou dvouhodinového bloku jednou týdně. Smyslem zařazení výtvarného oboru do studijního plánu gymnázia je vychovat z žáka člověka kultivovaného, tvořivého a nápaditého s rozvinutým estetickým cítěním, který se dobře orientuje v kontinuitě proměn lidské společnosti v minulosti i současnosti. Protože výtvarno prolíná celým lidským životem / - celkový životní styl člověka, kultura chování, móda a oblékání, dům, byt, zahrada, nábytek a bytové doplňky, vzhled a úprava pracovního prostředí, design, cestování, reklama a tiskoviny, kulturní a společenské akce /, je třeba věnovat mu patřičnou pozornost. Aby toho mohlo být dosaženo, je tedy student oboru Výtvarné umění na gymnáziu vzděláván ve třech oblastech a/ Rozvoj vlastních dovedností a schopností v oblasti jednotlivých složek výtvarného umění, rozvoj výtvarného talentu b/ Rozvoj schopnosti porozumět řeči uměleckého díla v minulosti i současnosti, rozvoj estetického cítění c/ Rozvoj schopnosti orientovat se v jednotlivých uměleckých slozích, oborech umění a jednotlivých uměleckých památkách Ve 3.a 4. ročníku, v septimě a oktávě se tedy mohou studenti podle svého zájmu a budoucího oboru studia na vysoké škole připravovat teoreticky nebo prakticky. Většina výuky se realizuje v učebně školy. Studenti jsou vedeni k zájmu o kulturní dění, navštěvují výstavy a umělecké expozice. Za vhodného počasí probíhají některé výtvarné akce v terénu nebo na školním dvoře. Pro studenty dějin umění probíhá ve třetím ročníku týdenní historicko-umělecká exkurze za památkami ČR, ve 4. ročníku exkurze do Prahy. Studenti výtvarníci - podstoupí ve 3. ročníku kurs kresby a malby v plenéru, ve 4. ročníku akci výtvarné setkávání s architekturou města.

16 1.7 Psychologie Volitelný předmět Psychologie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s předmětem Základy společenských věd. Volitelný předmět Psychologie se realizuje jako samostatný volitelný předmět: ve 3. ročníku 2 hodiny týdně ve 4. ročníku 2 hodiny týdně Volitelný předmět Psychologie je určen pro zájemce o vysokoškolské studium psychologie, humanitních oborů, studium sociálně právních oborů, učitelských směrů a v neposlední řadě pro žáky, kteří volí Psychologii jako maturitní předmět. Získané znalosti zvyšují pravděpodobnost úspěchu při přijímacím řízení na vysokou školu. Volitelný předmět Psychologie je úzce spjat se základy společenských věd psychologií v 1. ročníku a filozofií ve 4. ročníku (dějiny psychologie), českým jazykem (charakteristiky hlavních postav literárních děl), biologií (determinace psychiky, nervový systém), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, tvorba prezentací a formální stránka seminárních prací). Vzdělávání ve volitelném předmětu Psychologie je zaměřeno na: rozvíjení odborných znalosti žáků v oboru psychologie v oblasti moderních poznatků obecné, vývojové, sociální psychologie, psychopatologie, psychologie osobnosti a psychologie jako vědy zásadní zvýšení sociálních kompetencí žáků, což ve svém důsledku povede k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce v tzv. pomáhajících profesích rozvoj osobnosti žáka a jeho komunikačních dovedností, dosažitelných cestou od sebepoznání k porozumění druhým za předpokladu současného osvojení poznatků a praktických dovedností hledání souvislostí mezi tím, s čím se žáci v životě setkávají a co prožívají Formy realizace: frontální výuka i skupinová práce zadávání referátů organizace besed na aktuální témata a exkurze do zařízení, kde se žáci seznámí s náplní práce pomáhajících profesí prezentace využívání komunitního kruhu a osobních zkušeností žáků Vzdělávací a výchovná strategie předmětu Je realizována v souslednosti: nové učivo opakování příprava na maturitu a přijímací zkoušky. Klíčové kompetence Kompetence komunikativní vede žáky k pokládání jasných a srozumitelných dotazů, k obhajobě vlastního stanoviska pomocí vhodných a věcně i eticky správných argumentů a k hledání protiargumentů s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální a odborné termíny včetně symbolických i grafických vyjádření informací různého typu

17 Ostatní kompetence jsou shodné s kompetencemi vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a s předmětem Základy společenských věd. 1.8 Moderní dějiny Charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Moderní dějiny vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Dějepis, jež výrazně rozšiřuje a doplňuje výuku problematiky dějinného vývoje 20. století, kterou škola nabízí standardně v rámci výukového předmětu dějepis. Hlavním záměrem předmětu je poskytnutí hlubší orientace ve značně složité problematice dějin 20. století v souvislostech historických jevů na úrovni národních, evropských a obecně světových dějin. Nejvýznamnějšími výchovně vzdělávacími cíly jsou především výchova ke kritickému a komplexnímu myšlení, k samostatné práci, umění sebeprezentace a podpora aktivního přístupu ke vzdělávání. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Moderní dějiny je zaměřeno na: světové a české dějiny 20. století a počátku 21. století kultivaci historického vědomí jedince a předávání historické zkušenosti pochopení vlivu klíčových událostí 20. století na současnost a další možný vývoj rozvoj dovedností v oblasti práce se zdroji historických údajů rozvoj kritického myšlení a logického uvažování pochopení vzájemné provázanosti vlivů historických, geografických, politických, sociologických, ekonomických, rozvoje vědy atd. Žák je veden k: pochopení, že historie není uzavřenou minulostí či shlukem faktů a definitivních neměnných závěrů bez vlivu na současnost a budoucnost porozumění historickým kořenům současných společenských jevů, dějů a změn rozlišování mýtů a skutečnosti; aby dokázal rozpoznat myšlenkovou manipulaci a propagandu, byl schopen kritického myšlení práci s více informačními zdroji a vytváření si vlastního, co nejobjektivnějšího pohledu na věc úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k budování respektu k odlišnostem jiných lidí, skupin a kulturních okruhů Do vyučovacího předmětu Moderní dějiny jsou začleněna tato průřezová témata: Osobní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Formy realizace: frontální výuka s použitím atlasů, map a elektronických informačních zdrojů (prezentace, internet, obrazový materiál, nahrávky, dokumentární filmy)

18 práce s texty, mapami, primárními dokumenty a hodnocení významu jejich vypovídací hodnoty práce s primární a sekundární literaturou a její hodnocení problémové vyučování k aktuálním tématům prezentace referátů na vybraná témata k prohloubení komunikačních dovedností a vystupování před auditoriem 1.9 Volitelný předmět Programování Volitelný předmět Programování se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku - 2 hodiny týdně nebo jen ve 4. ročníku - 4 hodiny týdně a je úzce spjat se vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace a se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie. Vzdělávání ve volitelném předmětu Programování je zaměřeno na: rozvíjení algoritmického myšlení schopnost vytvořit z obecného algoritmu program, následně ho otestovat, odladit a zefektivnit práci s databázemi schopnost vytvořit pro program grafické uživatelské rozhraní Formy realizace: programování ve spolupráci s vyučujícím programování samostatné a v týmu Výchovně vzdělávací strategie Učitel Žák Učitel Žáci Kompetence k řešení problémů dbá na správnou analýzu zadání programátorských úloh seznamuje studenty s dalšími zdroji informací a ukazuje, jak je při přípravě úloh využívat samostatně hledá řešení problémů se seznamuje s častými problémy uživatelů programů a diskutuje o možnosti jejich řešení Kompetence komunikativní koncipuje některé vhodné úlohy jako skupinovou práci se vyjadřuje stručně, jasně a logicky používá správné matematické a programátorské termíny vytváří přehledný programátorský kód opatřený komentáři Ostatní kompetence jsou shodné s kompetencemi vzdělávacích oblastí Informační a komunikační technologie a Matematika a její aplikace.

19 2 Semináře 4. ročník 2.1 Volitelný předmět Seminář z biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět Seminář z biologie realizuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a integruje část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je určen pro žáky čtvrtých ročníků čtyřletého studia a osmých ročníků osmiletého studia jako nadstavba k povinným hodinám biologie a vyučuje se čtyři hodiny týdně. V rámci předmětu Seminář z biologie jsou průběžně uplatňována průřezová témata: environmentální výchova, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. Základní učivo biologie je v semináři z biologie soustavně opakováno, rozšiřováno a procvičováno. Důraz je při tom kladen na systematizování a rozvíjení doposud získaných poznatků nejen vzhledem k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky, ale především přijímacího řízení pro studium biologických i aplikovaných oborů na vysokých školách (odborná a učitelská biologie, ekologie, ekotoxikologie, humánní a veterinární lékařství, hygiena, zemědělské a lesnické obory, farmacie, psychologie, studia tělesné výchovy, rekreologie apod.) Žák zde získává ucelený pohled na evoluci živé přírody a člověka a výrazně zde prohlubuje stěžejní kapitoly z genetiky, molekulární biologie, vývojové biologie a ekologie. V Semináři vedeme žáka především k pochopení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými úrovněmi zkoumání živé přírody (molekulární, buněčná, úroveň tkání, orgánů, orgánových soustav, druhů, populací, společenstev i ekosystémů) i obory biologie, mezi teorií a praxí. Praktická cvičení v rámci předmětu Seminář z biologie probíhají v odborné učebně a jsou zaměřena na mikroskopická pozorování, provádění pokusů a experimentů, řešení zadaných problémových situací jejich vyhodnocování a prezentaci. Žák má větší možnost pracovat s odbornou literaturou, prezentovat výsledky svého pozorování a spolupracovat ve skupině. Při výuce předmětu Seminář z biologie přednostně klademe důraz na postupy, metody a formy práce, které mají umožnit žákovi zkoumat přírodní jevy a porozumět jejich zákonitostem v souvislosti s využitím různých empirických metod i metod racionálního uvažování. Správnou formulací otázek hledáme odpovědi na otázky spojené s představou o molekulární a biologické podstatě života a jeho rozmanitosti, evoluci a systematickém třídění organismů. Vyhledáváním informací z různých věrohodných pramenů i formou pozorování a experimentů vedeme žáka k získání přehledu a vytvoření názoru na stav přírodního a životního prostředí, vztahu člověka k němu a na interakce probíhající mezi jeho jednotlivými složkami. Zapojujeme žáka do aktivit, které směřují k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních. Ve volitelném předmětu Seminář z biologie je využíváno klíčových kompetencí, které jsou uvedeny v ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium v kapitole Biologie.

20 2.2 Volitelný předmět Seminář z chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět Seminář z chemie navazuje na povinný předmět Chemie a uplatňuje mezipředmětové vztahy především s předměty Biologie, Fyzika a Matematika. Je vyučován v rozsahu čtyř hodin týdně ve dvou dvouhodinových blocích a je určen studentům závěrečného maturitního ročníku. V tomto předmětu studenti mají možnost si osvojit či upevnit poznatky a získat dovednosti nezbytné k úspěšnému složení maturity z chemie a složení přijímací zkoušky z chemie na VŠ. Náplň semináře je rozdělena do dvou tematických oddílů: první zahrnuje rozšiřující učivo chemie, a to především základy chemické termodynamiky, základy biochemie, chemie syntetických makromolekulárních látek, barviv, pigmentů, pesticidů a léčiv. druhý je zaměřen na opakování chemie obecné, anorganické a organické s cílem systematizovat a upevnit dosud získané poznatky z předchozího studia. Je kladen důraz na samostatnou práci studentů s informačními zdroji, schopnost komunikace na dané téma s využíváním správné terminologie. Vyučovací předmět realizuje vzdělávací obsah oboru Chemie jako součást vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a zdraví. V rámci předmětu jsou sledována hlavně průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 2.3 Volitelný předmět Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Volitelný předmět Seminář z matematiky vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, který je součástí stejnojmenné vzdělávací oblasti RVP GV, a tento předmět je zaměřen na prohloubení učiva roč. čtyřletého, respektive V.-VIII. ročníku osmiletého studia. Základ programu volitelného předmětu Seminář z matematiky tvoří jak opakovací témata (doplňují tématický plán předmětu matematika ve 4. resp.viii. ročníku), tak náročnější úlohy k přípravě na přijímací zkoušky a studium na vysokých školách. Cílem výuky vyučovacího předmětu seminář z matematiky je rozvoj především logického myšlení, ale také paměti. Výuka matematiky rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru. Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: 4.ročník, oktáva : 4 hodiny Organizační vymezení předmětu: Seminář z matematiky je realizován jako volitelný předmět pro žáky 4. ročníku a oktávy. Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží: matematická olympiáda korespondenční semináře

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Předmět: seminář z matematiky

Předmět: seminář z matematiky Předmět: seminář z matematiky Charakteristika předmětu Seminář z matematiky Vyučovací předmět Seminář z matematiky je volitelným předmětem v 9. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více