PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod Seznam použitých zkratek I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU A. Pracovní smlouva Vznik pracovní smlouvy. Nevýslovné projevy vůle Pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem používajícím při práci vlastní výrobní prostředek nebo pracovní nástroj Vznik pracovního poměru při neplatnosti dohody o pracovní činnosti I Vznik pracovního poměru při neplatnosti dohody o pracovní činnosti II Druh práce vymezený okruhem pracovních činností Druh práce u strážníka obecní policie Právní povaha činnosti statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným Právní povaha činnosti prokuristy společnosti s ručením omezeným Právní povaha činnosti statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva Šíře vymezení druhu práce Práce jiného druhu vykonávaná zaměstnancem v dalším pracovněprávním vztahu Absence ujednání o místu výkonu práce v pracovní smlouvě. Místo výkonu práce řidiče autobusové dopravy Více než jedno místo výkonu práce Způsoby vymezení místa výkonu práce v pracovní smlouvě Přesně určené pracoviště jako místo výkonu práce Ke stanovení místa výkonu práce v pracovní smlouvě Způsoby označení dne nástupu do práce v pracovní smlouvě Ke vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou Založení pracovního poměru pracovněprávním úkonem s náležitostmi pracovní smlouvy Způsob sjednání doby trvání pracovního poměru Způsob sjednání doby trvání pracovního poměru. Pracovní poměr na dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně Vymezení doby trvání pracovního poměru Výklad ujednání o pracovním poměru, který má trvat po dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně Neplatnost ujednání o době trvání pracovního poměru Změna doby trvání pracovního poměru Změna doby trvání pracovního poměru. Výklad pojmu vědomí zaměstnavatele podle 65 odst. 2 zák. práce I Změna doby trvání pracovního poměru. Výklad pojmu vědomí zaměstnavatele podle 65 odst. 2 zák. práce II Pokračování zaměstnance v práci s vědomím zaměstnavatele Ke změně doby trvání pracovního poměru ředitele základní školy Podmínky pracovního poměru na dobu určitou. Žaloba podle 39 odst. 5 zák. práce a žaloba na určení trvání pracovního poměru Povaha ujednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací podle 39 odst. 4 zák. práce Věková hranice u pracovních poměrů na dobu určitou

2 33. Postup veřejného zaměstnavatele v rozporu s cílem směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou Opatření proti zneužívání pracovních smluv na dobu určitou Náhrada za protiprávní časové omezení pracovní smlouvy Prodlužování pracovních smluv na dobu určitou uzavřených s externími vyučujícími na univerzitách Délka výpovědní lhůty při rozvázání pracovního poměru sjednaného na dobu určitou Zkušební doba Zkušební doba. Převod činnosti nebo úkolů zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli Nároky z tzv. faktického pracovního poměru Vznik a vypořádání tzv. faktického pracovního poměru. K významu subjektivního úsudku účastníků o vzniku pracovního poměru Vznik pracovního poměru, nemá-li zaměstnavatel, který je právnickou osobou, statutární orgán B. Změny pracovního poměru Pojem převedení v práci Souhlas zaměstnance s převedením na jinou práci Forma souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci nebo s přeložením Určitost souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci nebo s přeložením Konkludentní souhlas zaměstnance se změnou sjednaného druhu práce Nedostatek souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci Dohoda o změně obsahu pracovního poměru po odpadnutí části pracovní náplně zaměstnance Postavení zaměstnance, kterému zaměstnavatel nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy Návrh dohody o změně druhu práce K nároku zaměstnance na náhradu mzdy při převedení na práci, která pro něj není vhodná ve smyslu 41 odst. 6 zák. práce Vhodnost práce pro zaměstnance při jeho převedení na jinou práci Převedení zaměstnance na jinou práci při zjištění nemoci z povolání Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti převedení zaměstnance na jinou práci Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti převedení zaměstnance na jinou práci (přeložení) Pojem přeložení zaměstnance Přidělení zaměstnance na pracoviště v jiné obci Přeložení státního zástupce na pobočku (jinou pobočku) nebo z pobočky do sídla státního zastupitelství Vyslání zaměstnance na pracovní cestu K povinnosti zaměstnance vykonat pracovní cestu Zahraniční pracovní cesta C. Jmenování Jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo jako projev vůle zaměstnavatele Jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo v průběhu pracovního poměru K možnosti založit pracovní poměr jmenováním nad rámec právní úpravy Vznik pracovního poměru. Forma jmenování na vedoucí pracovní místo. Souhlas se jmenováním I Vznik pracovního poměru. Forma jmenování na vedoucí pracovní místo. Souhlas se jmenováním II Jmenování na vedoucí pracovní místo. Vedoucí zaměstnanec Zakládání pracovního poměru jmenováním u zaměstnanců organizačních složek státu

3 70. K povinnostem zaměstnance odvolaného z pracovního místa Odmítnutí jiné práce zaměstnancem po jeho odvolání z pracovního místa K odvolání zaměstnance z pracovního místa ( obnovení původního pracovního poměru ) Jmenování a odvolání zaměstnance obce Jmenování a odvolání ředitele státního podniku Ke skončení pracovního poměru založeného jmenováním Pasivní věcná legitimace v řízení o určení neplatnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa v případě tzv. vnějšího jmenování Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa Právní postavení zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl založen jmenováním v době do Nabídková povinnost zaměstnavatele po odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa Průměrný výdělek pro určení náhrady mzdy poskytované vedoucímu zaměstnanci po jeho odvolání z pracovního místa nebo poté, co se pracovního místa vzdal Odvolání tajemníka obecního (městského) úřadu Nárok na náhradu mzdy u odvolaného vedoucího zaměstnance, který byl zvolen členem zastupitelstva obce nebo starostou II. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A. Dohoda o rozvázání pracovního poměru Určení doby, kdy má skončit pracovní poměr, v dohodě o rozvázání pracovního poměru Těhotenství zaměstnankyně v době uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn Sjednaný den skončení pracovního poměru Dohoda o rozvázání pracovního poměru dnem, který předchází uzavření dohody K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru po sdělení možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru Důvody rozvázání pracovního poměru vylíčené v dohodě a skutečné důvody skončení pracovního poměru B. Výpověď z pracovního poměru Výpověď z pracovního poměru a právo na svobodnou volbu povolání Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi z pracovního poměru I Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi z pracovního poměru II Skutkové vymezení výpovědního důvodu. Výklad výpovědi Výklad výpovědi z pracovního poměru Význam právní kvalifikace výpovědního důvodu uvedené ve výpovědi Význam právní kvalifikace výpovědního důvodu. Posouzení soudem Uplatnění více výpovědních důvodů v jedné výpovědi I Uplatnění více výpovědních důvodů v jedné výpovědi II Podmínka ve výpovědi z pracovního poměru Volba práva cizího státu při rozvázání pracovního poměru výpovědí Výpovědní doba Neuvedení výpovědní doby ve výpovědi Výpovědní doba v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí v době od do

4 104. Odvolání výpovědi v průběhu řízení o její neplatnosti Doručení odvolání výpovědi Rozvázání pracovního poměru více právními jednáními I Rozvázání pracovního poměru více právními jednáními II Okamžik účinnosti výpovědi. K možnosti dát výpověď ještě před vznikem pracovního poměru Zmaření doručení rozvázání pracovního poměru Odmítnutí přijetí doručované písemnosti K doručování rozvázání pracovního poměru zaměstnanci Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn Výpovědní důvod podle 52 písm. a) zák. práce. Přestěhování provozovny a rozšíření sortimentu Zrušení části zaměstnavatele jako důvod k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle 52 písm. a) zák. práce Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části zaměstnavatele Ukončení činnosti podniku Přemístění zaměstnavatele jako důvod k výpovědi z pracovního poměru Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zák. práce. Výběr nadbytečného zaměstnance Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zák. práce Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zák. práce. Nadbytečnost při zvýšení počtu zaměstnanců Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zák. práce I Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zák. práce II Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zák. práce. Rozhodnutí o organizační změně Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zák. práce. Rozhodnutí o organizační změně Forma rozhodnutí o organizační změně Účinnost organizačních změn Náležitosti rozhodnutí o organizační změně. Rozsah soudního přezkumu v řízení o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem pro nadbytečnost zaměstnance Povaha rozhodnutí o organizačních změnách I Povaha rozhodnutí o organizačních změnách II Výklad obsahu rozhodnutí o organizačních změnách jako faktického úkonu I Výklad obsahu rozhodnutí o organizačních změnách jako faktického úkonu II Nadbytečnost zaměstnance I Nadbytečnost zaměstnance II Výpověď podle 52 písm. c) zák. práce jako předpoklad poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace zaměstnancům hutních společností Rozhodnutí o organizační změně sledující jiné cíle než ty, které jsou uvedeny v 52 písm. c) zák. práce Nedostatek příčinné souvislosti mezi nadbytečností zaměstnance a organizační změnou Výpověď z pracovního poměru podle 52 písm. c) zák. práce. Obchodní tajemství. Důkazní povinnost. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno Břemeno tvrzení a důkazní břemeno ve sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru podle 52 písm. c) zák. práce Osoby oprávněné rozhodovat o organizačních změnách u zaměstnavatele, který je právnickou osobou Platnost výpovědi v případě následné neúčinnosti přijaté organizační změny Důvod výpovědi z pracovního poměru podle 52 písm. c) zák. práce Orgány oprávněné rozhodovat o organizačních změnách u zaměstnavatele, který je obcí

5 143. Význam doby uplynulé mezi přijetím rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a podáním výpovědi Nadbytečnost zaměstnance nesplňujícího požadavky zaměstnavatele, které jsou nezbytné pro výkon práce Možnost použití výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zák. práce vůči zaměstnanci, kterého může zaměstnavatel odvolat z jeho pracovního místa nebo který se může svého vedoucího pracovního místa vzdát Možnost zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď, i když ho může dále zaměstnávat Zrušení pracovního místa, na které nastoupila zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené Fikce nadbytečnosti zaměstnance Použití fikce nadbytečnosti zaměstnance I Použití fikce nadbytečnosti zaměstnance II Fikce nadbytečnosti zaměstnance. Výkon práva v rozporu s dobrými mravy Fikce nadbytečnosti zaměstnance. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno ve sporu o neplatnost výpovědi Zkoumání předpokladů pro výpověď z pracovního poměru podle 73a odst. 2 věty druhé zák. práce Odpadnutí části pracovní náplně zaměstnance v důsledku jeho odvolání z pracovního místa Předpoklady výpovědi podle 52 písm. d) zák. práce Lékařský posudek jako předpoklad výpovědi podle 52 písm. e) zák. práce Předpoklady výpovědi podle 52 písm. e) zák. práce Výpovědní důvody podle 52 písm. f) zák. práce. Časové omezení uplatnění výpovědního důvodu Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce teprve v době trvání pracovního poměru Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce lékaře I Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce lékaře II Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce Předpoklady pro výkon sjednané práce Nesplňování předpokladů stanovených předpisy o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Prominutí nedostatku předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce Požadavky pro řádný výkon sjednané práce Nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce Změna požadavků pro řádný výkon sjednané práce Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Výzva k odstranění nedostatků Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Stanovení lhůty k odstranění nedostatků Forma výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Dočasné odstranění neuspokojivých pracovních výsledků po výzvě zaměstnavatele Vymezení nedostatků v práci ve výzvě zaměstnavatele k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozlišování výpovědních důvodů podle 52 písm. f) a podle 52 písm. g) zák. práce Hlediska posouzení předpokladů výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu I Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu II Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu III

6 179. Porušení povinností zaměstnance z pracovněprávního vztahu Porušení povinností zaměstnance nenastoupením do práce Nepodrobení se převedení na jinou práci Odmítnutí práce, kterou zaměstnanec nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat Odmítnutí konat práci po ukončení pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby Nevykonávání práce zaměstnancem v době jeho dočasné pracovní neschopnosti Odmítnutí pracovních výkonů, které nespadají do rámce druhu sjednané práce Neomluvená absence. Překážka v práci na straně zaměstnance Rozhodnutí o neomluveném zameškání práce Forma rozhodnutí o neomluvené absenci Méně závažné porušení povinností zaměstnance Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance I Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance II Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance. Upozornění na možnost výpovědi Povaha upozornění na možnost výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Doručení upozornění na možnost výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Více skutků ve výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Porušení povinností zaměstnance při výkonu jiné činnosti z vlastní iniciativy nebo jiné práce v rozporu s předpisy Porušení povinností zaměstnance vyplývajících pro něj ze závazků převzatých smlouvou uzavřenou se zaměstnavatelem Posuzování porušení povinností zaměstnance z hlediska porušení právních povinností zaměstnavatelem Porušení pravidel stanovených pracovním řádem pro chování zaměstnance v mimopracovní době Nenastoupení zaměstnance do práce bez výzvy zaměstnavatele, který zaměstnanci přestal přidělovat práci Porušení povinností zaměstnancem, kterému zaměstnavatel nepřiděloval práci podle pracovní smlouvy Nerespektování změny formy pracovní doby, která je sankcí za porušení povinnosti zaměstnancem Odmítnutí výkonu práce, která nebyla zaměstnanci přidělována v pracovní době rozvržené sjednaným způsobem Porušení povinnosti zaměstnance uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru jménem zaměstnavatele s jiným zaměstnancem v rozporu se zákoníkem práce. Posouzení intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Postavení společníka společnosti s ručením omezeným. Zaviněné porušení povinností z pracovního poměru Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Výdělečná činnost jednatele společnosti s ručením omezeným Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Výdělečná činnost člena dozorčí rady společnosti s ručením omezeným Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností Porušení povinností zaměstnance, kterému byla udělena prokura Vztah povinností zaměstnance a realizace práva na stávku I Vztah povinností zaměstnance a realizace práva na stávku II

7 212. Porušení povinností zaměstnance vystoupením na schůzi odborové organizace Závažné porušení povinností zdravotní sestry svévolnou změnou léčebného postupu naordinovaného lékařem Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení rodičovské dovolené Porušení povinností zaměstnance provádějícího kontrolu neoznámením skutečností nasvědčujících jeho podjatosti Prokazování závažného porušování povinností zaměstnance Právní účinky výpovědi. Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce. Neomluvená absence zaměstnance Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce I Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce II Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce. Význam 53 zák. práce o zákazu výpovědi v ochranné době pro běh prekluzívní lhůty podle 58 odst. 1 zák. práce Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce Počátek běhu lhůty k výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zák. práce šetření jiného orgánu ve smyslu 58 odst. 2 zák. práce Lhůta k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle 52 písm. g) zák. práce a okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele šetření jiného orgánu ve smyslu 58 odst. 2 zák. práce Výpověď daná těhotné zaměstnankyni Rozhodný stav pro zákaz výpovědi Působnost zákazu výpovědi Zákaz výpovědi v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance Skončení pracovního poměru v ochranné době Zákaz výpovědi v době těhotenství zaměstnankyně Zákaz výpovědi těhotné zaměstnankyni v pracovním poměru sjednaném na noční práci C. Okamžité zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru po doručení výpovědi. Odmítnutí jiné práce po doručení výpovědi Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru Vliv zprošťujícího rozsudku na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru I Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru II Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru III Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru. Výklad projevu vůle Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru. Souvislost jednání zaměstnance s plněním jeho pracovních úkolů Okamžité zrušení pracovního poměru. Jednání zaměstnance ke škodě na majetku zaměstnavatele mimo pracovní dobu Okamžité zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance na pracovní cestě Výjimečnost okamžitého zrušení pracovního poměru Vzájemný vztah obou důvodů okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Kritéria pro posouzení intenzity porušení povinností zaměstnance Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance. Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru

8 248. Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance banky Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance při porušení obchodního tajemství Význam hodnocení intenzity porušení povinností zaměstnance v pracovním řádu Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance v souvislosti s dodatečně vzniklou škodou Hrubě nedbalý postup lékaře jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení rodičovské dovolené Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení mateřské dovolené. Úprava pracovní doby. Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s prohlubováním kvalifikace Porušení povinností zaměstnance odmítnutím podrobit se vyšetřením potřebným k podání lékařského posudku o jeho zdravotní způsobilosti k práci Porušení povinností zaměstnance útokem na majetek zaměstnavatele Povaha lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Neomluvené absence Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Dlouhodobá neomluvená absence Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru I Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru II Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance společně s nadřízeným I Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance společně s nadřízeným II Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Šetření jiného orgánu Okamžité zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď daná zaměstnanci po okamžitém zrušení pracovního poměru. Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem na základě lékařského posudku Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem na základě lékařského posudku. Obsahová vada lékařského posudku Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Dodatečné uspokojení nároku zaměstnance na mzdu nebo náhradu mzdy Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Nevyplacení mzdy nebo náhrady mzdy za více výplatních období. Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 písm. b) zák. práce. Nepoukázání mzdy na účet zaměstnance u banky Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Počátek běhu patnáctidenní lhůty uvedené v 56 odst. 1 písm. b) zák. práce Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Nevyplacení mzdy nebo platu (náhrady mzdy nebo platu) jen proto, že zaměstnanci taková práva nenáleží Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Nevyplacení mzdy nebo platu (náhrady mzdy nebo platu) jen v důsledku chyby, omylu nebo jiné zřejmé nesprávnosti

9 277. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Běh patnáctidenní lhůty uvedené v 56 odst. 1 písm. b) zák. práce při sjednané splatnosti mzdy nebo platu (náhrady mzdy nebo platu) Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Nevyplacení náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 odst. 1 písm. b) zák. práce. Nevyplacení mzdy nebo platu (náhrady mzdy nebo platu) zmocněnci zaměstnance nebo insolvenčnímu správci D. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Sjednání podmínky pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době Skončení pracovního poměru po uplynutí zkušební doby Skončení pracovního poměru ve zkušební době. Zákaz diskriminace E. Skončení pracovního poměru cizince Skončení pracovního poměru cizince. Zaměstnávání občanů Slovenské republiky v České republice F. Účast odborových organizací při rozvázání pracovního poměru K účasti odborových organizací při rozvázání pracovního poměru Souhlas odborové organizace s okamžitým zrušením pracovního poměru Odvolání předchozího souhlasu odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí. Povaha souhlasu Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí. Rozhodný okamžik projevu vůle zaměstnavatele skončit pracovní poměr výpovědí Použití předchozího souhlasu odborové organizace s výpovědí Nedostatek projednání výpovědi s odborovou organizací Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí nebo s okamžitým zrušením pracovního poměru. Zkoumání způsobu projednání věci odborovou organizací v soudním řízení Posuzování platnosti volby zaměstnance za člena orgánu odborové organizace soudem Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace. Nepožádání odborové organizace o předchozí souhlas K neplatnosti rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je členem orgánu odborové organizace Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru. Příslušný odborový orgán Působení odborové organizace u zaměstnavatele G. Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání Obsah pracovního posudku I Obsah pracovního posudku II Pracovní posudek na zaměstnance jmenovaného do funkce nadřízeným orgánem Ochrana zaměstnance před nesprávným pracovním posudkem. Důkazní břemeno zaměstnavatele Aktivní legitimace ve sporu o úpravu pracovního posudku

10 304. Vztah ustanovení 315 zák. práce k ustanovením občanského zákoníku o ochraně osobnosti K možnosti zaměstnance domáhat se úpravy dodatku pracovního posudku Přiměřená úprava pracovního posudku. Doplnění pracovního posudku Rozhodnutí soudu o návrhu na opravu pracovního posudku Vázanost soudu návrhem na úpravu pracovního posudku K možnosti zaměstnance domáhat se splnění povinnosti zaměstnavatele vydat mu pracovní posudek Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nepravdivým pracovním posudkem Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek. Součinnost zaměstnance Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání. Význam řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek po skončení pracovního poměru. Výkon práva zaměstnance v rozporu s dobrými mravy Obsah potvrzení o zaměstnání. Údaje nad obligatorně stanovený rámec Způsob a forma uplatnění práva na přiměřenou úpravu potvrzení o zaměstnání Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevydáním potvrzení o zaměstnání H. Odstupné Odstupné při skončení pracovního poměru smrtí zaměstnavatele Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Neuvedení důvodu skončení pracovního poměru v dohodě Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Důvody skončení pracovního poměru Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn. Důvody skončení pracovního poměru. Důkazní břemeno. Náhrada škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevyplacením odstupného. Skutečná škoda Odstupné. Bezdůvodné obohacení. Nedostatek dobré víry zaměstnance Odstupné při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Neuvedení příčiny nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu práce v lékařském posudku Odstupné při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Nevydání lékařského posudku o způsobilosti zaměstnance k práci v době uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru Odstupné při rozvázání pracovního poměru právním jednáním, k němuž došlo do , skončil-li pracovní poměr po Odstupné při skončení pracovního poměru na základě výpovědi zaměstnavatele postižené důvodem neplatnosti, která nebyla určena neplatnou Úprava poskytování odstupného odchylně od zákona Vrácení odstupného z důvodu opětovného nástupu zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele Vrácení odstupného z důvodu opětovného nástupu zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele. Nástup zaměstnance do zaměstnání u jiné organizační složky státu Odstupné. Nástup zaměstnance do zaměstnání u zaměstnavatele, na kterého přešla práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a jeho dosavadním zaměstnavatelem

11 331. Vrácení odstupného. Dosavadní zaměstnavatel ve smyslu 68 odst. 1 zák. práce Vrácení odstupného. Nástup zaměstnance statutárního města zařazeného do městské policie do pracovního poměru v úřadu městské části téhož statutárního města Vrácení odstupného. Dobré mravy Odstupné z pracovního poměru sjednaného na částečný úvazek I. Práva z neplatného rozvázání pracovního poměru Zvláštnost úpravy práv z neplatného rozvázání pracovního poměru. Vyloučení obecných ustanovení o náhradě mzdy (platu) a o náhradě škody Práva zaměstnance ve faktickém pracovním poměru Právo neplatně převedeného (přeloženého) zaměstnance na náhradu mzdy (platu). Nepřípustnost analogického použití 69 zák. práce Přiznání náhrady mzdy (platu) Právo na náhradu mzdy (platu). Neschopnost nebo neochota zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy. Povaha práva na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 3 zák. práce Náhrada mzdy (platu) za dobu pracovní neschopnosti zaměstnance Náhrada mzdy (platu) za dobu, kdy se zaměstnanec dlouhodobě zdržuje v zahraničí Náhrada mzdy (platu) zaměstnanci, který nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce Právo na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 1 zák. práce a podle 69 odst. 3 zák. práce. Změna stanoviska zaměstnance Právo na náhradu mzdy (platu). Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Změna oznámení Právo na náhradu mzdy (platu). Lhůta pro oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Změna oznámení Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Změna stanoviska zaměstnance Povaha lhůty pro oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou I Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou II Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení změnou žaloby Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou na určení trvání pracovního poměru. Výše náhrady mzdy (platu). Právo na náhradu mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou na zotavenou Okamžik oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání, učiněné vůči soudu Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání, učiněné v době jeho dočasné pracovní neschopnosti Doba vzniku práva na náhradu mzdy (platu) Význam zaměstnání v dalším pracovním poměru pro nárok zaměstnance na náhradu mzdy (platu) Oznámení zaměstnavatele o přidělování práce zaměstnanci učiněné před zahájením nebo za trvání sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru Zameškání práce přidělené zaměstnavatelem po oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Snížení náhrady mzdy (platu)

12 360. Hlediska pro rozhodování o snížení náhrady mzdy (platu) Způsob uplatnění návrhu zaměstnavatele na snížení náhrady mzdy (platu) Povaha návrhu zaměstnavatele na snížení náhrady mzdy (platu). Uplatnění návrhu v odvolacím řízení Podmínky pro snížení náhrady mzdy (platu) Okolnosti, k nimž lze přihlížet při posuzování návrhu zaměstnavatele na snížení náhrady mzdy (platu). Skutečnosti týkající se vadné výpovědi Hlediska pro rozhodování o snížení náhrady mzdy (platu) Podmínky pro snížení náhrady mzdy (platu). Výkon podnikatelské činnosti zaměstnance po neplatném rozvázání pracovního poměru Snížení náhrady mzdy (platu) zaměstnanci s invalidním důchodem pro invaliditu prvního nebo druhého stupně Snížení náhrady mzdy (platu). Délka řízení, v němž byla pravomocně určena neplatnost rozvázání pracovního poměru Právo zaměstnance, který netrvá na dalším zaměstnávání, na náhradu mzdy (platu) Doba trvání práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) I Doba trvání práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) II Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po právní moci rozhodnutí o neplatnosti... rozvázání pracovního poměru I Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po právní moci rozhodnutí o neplatnosti... rozvázání pracovního poměru II Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po odvolání výpovědi z pracovního poměru Právo na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 1 zák. práce a podle 208 zák. práce Nástup zaměstnance, který oznámil, že trvá na svém dalším zaměstnávání, do zaměstnání u jiného zaměstnavatele Zjišťování výše náhrady mzdy (platu) I Zjišťování výše náhrady mzdy (platu) II Zjišťování výše náhrady mzdy (platu). Shodná tvrzení účastníků Rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku pro určení výše náhrady mzdy (platu) Průměrný výdělek pro určení výše náhrady mzdy (platu) Valorizace náhrady mzdy (platu) Zjišťování výše náhrady mzdy (platu). Zahrnutí zastřené části mzdy do průměrného výdělku zaměstnance Rozhodování soudu o výši náhrady mzdy (platu) Promlčení práva na náhradu mzdy (platu) Význam pravomocného rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro věcnou legitimaci žalovaného v řízení o náhradu mzdy (platu) Účelnost vydání částečného rozsudku ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru a o náhradu mzdy (platu) Podmínky pro použití zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, na právo na náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru, kterou by měl zaměstnanec pobírat rovněž za dobu po Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci neplatným rozvázáním pracovního poměru Právo zaměstnavatele na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnancem I Právo zaměstnavatele na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnancem II Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou

13 393. Povaha lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru Den rozhodný pro počátek běhu lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru Lhůta k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Běh lhůty určené podle měsíců Počátek běhu lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou Lhůta k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Běh lhůty Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Otázka platnosti rozvazovacího úkonu v jiném řízení Posuzování odvolané výpovědi v řízení o žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru podle 72 zák. práce a žaloba na určení podle 80 o. s. ř. Naléhavý právní zájem. Neplatnost rozvázání pracovního poměru provedeného osobou, která nebyla zaměstnavatelem zaměstnance Předpoklady žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru způsobem neuvedeným v 48 odst. 1 zák. práce Otázka platnosti rozvázání pracovního poměru v řízení o žalobě o určení, že pracovní poměr trvá Vliv prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele na řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Smrt zaměstnance v průběhu řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru proti přejímajícímu zaměstnavateli Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

- 55 okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dřívější skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

- 55 okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dřívější skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou Výpověď obecně a výpověď daná zaměstnavatelem Ustanovení související - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - 48 způsoby skončení pracovního poměru - 55 okamžité zrušení pracovního poměru

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Právní úprava neplatného rozvázání pracovního poměru je poněkud specifická a výjimečná tím, že neplatnost rozvázání pracovního poměru může u soudu uplatnit

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 07/14/2016 Spisová značka: 21 Cdo 3240/2015 ECLI: ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.3240.2015.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů. I.

Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů. I. Informace pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Pracovní poměr, jeho změny a skončení doporučení postupů I. Ú v o d Hlavním kodexem pracovněprávních vztahů je "zákoník práce"

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury

Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 903) 1. Skončení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Novinky v oblasti pracovního práva zákoník práce 2012 Vážení klienti, Dnem 1. 1. 2012 vstoupila

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ŽÁDNÁ VÝPOVĚĎ DOHODOU

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ŽÁDNÁ VÝPOVĚĎ DOHODOU DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ŽÁDNÁ VÝPOVĚĎ DOHODOU RICHARD W. FETTER Podle ustanovení 49 odst. 1 zákoníku práce dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Váš bezpečný štít v oblasti pracovního práva.

Váš bezpečný štít v oblasti pracovního práva. Zákoník práce účinný k dnešnímu dni (ve znění účinném od 15. 8. 2017): Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více