POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv."

Transkript

1 POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru b hem XXVIII. sv tov ho dne ml de e: velk slavnost v ry a bratrstv! V born Brazilci n s p ijali s otev enou n ru podobn jako socha Krista Spasitele, kter na vrcholku Corcovada dominuje asn scen rii pl e Copacabana. Na tomto mo sk m pob e Je zopakoval sv pozv n, aby se ka d z n s stal jeho u edn kem mision em, aby v tom objevil nejvz cn j poklad sv ho ivota a sd lel toto bohatstv s ostatn mi lidmi, bl zk mi i vzd len mi, a po nejzaz zem pisn a existenci ln perif rie na doby. P t zastaven na mezikontinent ln pouti mlad ch lid bude v Krakov v roce Abychom se na to postupn p ipravili, cht l bych b hem p t ch t let spole n s v mi uva ovat o evangeln ch blahoslavenstv ch, o kter ch se do teme v Matou ov evangeliu (5,1 12). Letos za neme meditac prvn ho blahoslavenstv : Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv (Mt 5,3); pro rok 2015 navrhuji Blahoslaven ist ho srdce, nebo oni budou vid t Boha (Mt 5,8) a nakonec, v roce 2016, bude t ma Blahoslaven milosrdn, nebo oni dojdou milosrdenstv (Mt 5,7). 1. Revolu n s la blahoslavenstv V dy je pro n s prosp n st a meditovat blahoslavenstv! Je je vyhl sil b hem sv ho prvn ho velk ho k z n na b ehu jezera v Galileji. Byl tam velk z stup lid a on vystoupil na horu, aby u il sv u edn ky. Proto b v tato promluva naz v na Horsk k z n. V Bibli se hled na horu jako na m sto, kde se zjevuje B h. A Je, jen k e na ho e, se p edstavuje jako bo sk u itel, jako nov Moj. A co oznamuje? Oznamuje ivotn cestu, tu cestu, kterou on s m proch z, kter je dokonce on s m, a p edkl d ji jako cestu opravdov ho t st. Je zt les oval blahoslavenstv b hem cel ho sv ho ivota od narozen v betl msk jeskyni a po smrt na k i a vzk en. V echny p sliby o Bo m kr lovstv se v n m naplnily. Vyhl en m blahoslavenstv n s Je vyz v, abychom ho n sledovali, abychom s n m li cestou l sky, kter n s jako jedin dovede do v n ho ivota. Nen to snadn cesta, ale P n n s uji uje svou milost a nikdy n s nenech samotn. Chudoba, utrpen, poni ov n, boj za spravedlnost, sil o ka dodenn obr cen, z pas o ivot v souladu s povol n m ke svatosti, pron sledov n a mnoho dal ch v zev se objevuje v na em ivot. Pokud ale otev eme Je ovi dve e, pokud mu umo n me, aby vstoupil do na ich 1

2 d jin, pokud s n m sd l me radosti a bolesti, zakus me pokoj a radost, kter n m m e d t jen B h, nekone n l ska. Je ova blahoslavenstv p in ej revolu n novost, zcela odli n vzor t st, ne n m oby ejn p edkl daj m dia a p evl daj c m n n. Pro mentalitu sv ta je pohor en, e B h p i el, aby se s n mi sjednotil, e zem el na k i! V logice tohoto sv ta jsou ti, kter Je ozna uje za blahoslaven, pova ov ni za pora en a slab. Naopak, je op vov n sp ch za ka dou cenu, blahobyt, arogance moci, prosazov n sebe na kor druh ch. Draz mlad lid, Je n s vyz v, abychom odpov d li na jeho n vrh ivota, abychom se rozhodli, jakou cestou chceme j t, abychom dos hli opravdov radosti. Je to velk v zva v ry. Je se neb l zeptat sv ch u edn k, zda ho opravdu cht j n sledovat, anebo j t sp e jin mi cestami (srov. Jan 6,67). A imon, naz van Petr, m l odvahu odpov d t: Pane, ke komu p jdeme? Ty m slova v n ho ivota (Jan 6,68). Pokud i vy dok ete Je ovi ci ano, v mlad ivot z sk smysl, a tak bude plodn. 2. Odvaha t st Co ale znamen blahoslaven ( ecky makarioi)? Blahoslaven znamen astn. ekn te mi: opravdu tou te po t st? V dob, kdy lov ka p itahuje tolik p elud t st, hroz riziko, e se spokoj s m lem, e bude m t o ivot malou p edstavu. Usilujte naopak o n co velk ho! Roz i te sv srdce! Jak kal blahoslaven Pier Giorgio Frasssati, t bez v ry, bez d dictv, kter je t eba h jit, bez podpory v nep etr it m boji za pravdu, neznamen t, ale ivo it. Nikdy nesm me ivo it, ale t (Dopis I. Boninimu, 27. nora 1925). 20. kv tna 1990, v den blaho e en Piera Giorgia Frassatiho, ho Jan Pavel II. nazval mu em blahoslavenstv (homilie p i m i svat : AAS 82 [1990], 1518). Pokud opravdu nech te vyj t najevo nejhlub touhy sv ho srdce, zjist te, e je ve v s neuhasiteln touha po t st. To v m umo n odhalit a odm tnout mnoh lacin nab dky, kter vid te okolo sebe. Pokud hled me sp ch, po itek a sobeck vlastn n a vytvo me si z toho modly, m eme pro t chv le opojen, fale n pocit uspokojen, ale nakonec se staneme otroky a nebudeme nikdy spokojeni, budeme hn ni st le hledat n co v c. Je velmi smutn vid t nasycenou, ale slabou ml de. Kdy sv. Jan psal mlad m lidem, ekl: proto e jste siln a Bo slovo z st v ve v s a proto e jste p emohli zl ho ducha (1 Jan 2,14). Mlad lid, kte si zvol Krista, jsou siln, iv se jeho slovem a nenacp vaj se jin mi v cmi! M jte odvahu j t proti proudu. M jte odvahu k opravdov mu t st! ekn te ne pom jiv, povrchn a zvrhl kultu e, kter v m neumo n vz t na sebe zodpov dnost a elit velk m v zv m ivota! 2

3 3. Blahoslaven chud v duchu Prvn blahoslavenstv, t ma p t ho Sv tov ho dne ml de e, ozna uje chud v duchu za astn, proto e jim pat nebesk kr lovstv. V dob, kdy mnoz lid trp v d sledku ekonomick krize, m e spojen chudoby a t st vypadat jako nem stn. V jak m smyslu m eme pova ovat chudobu za blahoslavenstv? P edev m se sna me pochopit, co znamen chud v duchu. Kdy se Bo Syn stal lov kem, vybral si cestu chudoby a od k n. Jak k sv. Pavel v Listu Filipsk m: M jte v sob to sm len, jak m l Kristus Je : a koli m bo skou p irozenost, nic nelp l na tom, e je rovn Bohu, ale s m sebe se z ekl, vzal na sebe p irozenost slu ebn ka a stal se jedn m z lid (2,5 7). Je je B h, kter se z k vlastn sl vy. Zde vid me volbu chudoby Boha: z bohat ho, j m byl, se stal chud m, aby n s obohatil skrze svou chudobu (srov. 2 Kor 8,9). Toto tajemstv kontemplujeme v jesli k ch, kdy vid me Syna Bo ho v dobyt m labu; a potom na k i, kde od k n dosahuje vrcholu. eck p davn jm no ptoch s (chud ) nem jen materi ln rozm r, ale znamen ebrav. Souvis to s hebrejsk m pojmem anawim, Iahweho chud, co p ipom n pokoru, v dom vlastn ch omezen, vlastn ch existen n ch podm nek chudoby. Anawim d v uj Hospodinu, v d, e jsou na n m z visl. Je jak to dok zala dob e vid t sv. Terezie od D t te Je e se ve sv m vt len p edstavuje jako ebr k, jako chud, hledaj c l sku. Katechismus katolick c rkve hovo o lov ku jako o Bo m ebr kovi ( l. 2559) a k n m, e modlitba je setk n Bo zn s na zn ( l. 2560). Sv. Franti ek z Assisi velmi dob e pochopil tajemstv blahoslavenstv chud ch v duchu. Kdy k n mu Je hovo il v malomocn m a v Uk i ovan m, rozeznal Bo velikost a vlastn stav pokory. Ve sv modlitb tr vil Pros ek hodiny a ptal se P na: Kdo jsi ty? Kdo jsem j? Z ekl se pohodln ho a bezstarostn ho ivota, aby se o enil s Pan chudobou, aby napodoboval Krista a doslova n sledoval evangelium. Franti ek il napodobov n chud ho Krista a l sku k chud m neodd liteln jako dv strany t e medaile. Mohli byste se m tedy zeptat: co m me konkr tn ud lat, aby se tato chudoba v duchu stala ivotn m stylem a konkr tn vstoupila do na existence? Odpov m v m ve t ech bodech. P edev m se sna te m t svobodu odstupem od v c. P n n s povol v k evangeln mu ivotn mu stylu, pro kter je charakteristick skromnost, abychom nepodlehli konzumn kultu e. Jde o to hledat to podstatn, nau it se z kat mnoha povrchn ch a zbyte n ch v c, kter n s dus. Zbavme se 3

4 touhy po vlastn n, modloslu by pen z a pl tv n. Postavme na prvn m sto Je e. On n s m e osvobodit od modl stv, kter z n s d l otroky. D v ujte Bohu, draz mlad lid! On n s zn, miluje n s a nikdy na n s nezapomene. Tak jako se star o poln lilie (srov. Mt 6,28), nedopust, aby n m n co chyb lo! I pro p ekon n ekonomick krize mus me b t ochotn zm nit ivotn styl, vylou it adu pl tv n. Jako je nutn odvaha ke t st, podobn je nutn odvaha ke st dmosti. Pro it tohoto blahoslavenstv na druh m m st pot ebujeme konverzi t kaj c se chud ch. Mus me se o n starat, b t citliv k jejich duchovn m i hmotn m pot eb m. V m, mlad m lidem, sv uji zvl lohu vr tit solidaritu do st edu z jmu lidsk civilizace. Tv v tv star m a nov m form m chudoby nezam stnanost, emigrace, ada z vislost r zn ho typu je na povinnost b t bd l a uv dom l tak, e zv t z me nad poku en m lhostejnosti. Mysleme i na ty, kte se nec t b t milov ni, nemaj nad ji do budoucnosti, odm taj se v ivot anga ovat, proto e jsou zdeptan, zklaman a zastra en. Mus me se nau it b t s chud mi. Nem jme sta pln kr sn ch slov o chud ch! Setk vejme se s nimi, d vejme se jim do o, naslouchejme jim. Chud jsou pro n s konkr tn p le itost setkat se se samotn m Kristem, dot kat se jeho trp c ho t la. Ale a to je t et bod chud nejsou jen lid, kter m m eme n co d t. I oni n m mohou mnoh nab dnout, nau it n s. Z moudrosti chud ch se m me hodn co u it! P edstavte si, e jeden sv tec z 18. stolet, Benedetto Giuseppe Labre, kter p esp val v m na ulic ch a il z milodar lid, se stal duchovn m r dcem mnoha osob, mezi nimi byli i lechtici a kn. V jist m smyslu jsou pro n s chud jako u itel. U n s, e hodnota lov ka nen v tom, co vlastn, jak m konto v bance. Chud lov k, zbaven v eho hmotn ho, si uchov v v dycky svou d stojnost. Chud n s mohou nau it mnoh mu o poko e a d v e v Boha. V podobenstv o farizeovi a celn kovi (Lk 18,9 14) d v Je za vzor celn ka, proto e je pokorn a pova uje se za h n ka. Tak vdova, kter d v do chr mov pokladny dv drobn mince, je p kladem velkorysosti. A koli m m lo nebo sp nic, d v echno (Lk 21,1 4). 4. nebo jejich je nebesk kr lovstv Hlavn m t matem Je ova evangelia je Bo kr lovstv. Je je zosobn n Bo kr lovstv, je Emanuel, B h s n mi. A kr lovstv, panstv Boha, vznik a rozv j se pr v v srdci lov ka. Kr lovstv je z rove dar a p slib. U n m bylo d no v Je i, ale mus se je t zavr it v plnosti. Proto se ka d den modl me k Otci: P ij kr lovstv tv. Mezi chudobou a evangelizac existuje hlubok pouto, je i mezi t matem minul ho Sv tov ho dne Jd te tedy, z skejte za u edn ky v echny 4

5 n rody (Mt 28,19) a t m leto n m: Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv (Mt 5,3). P n si p eje chudou c rkev, kter evangelizuje chud. Kdy Je pos l Dvan ct na misie, k jim: Nesh n jte si do opasku ani zlat, ani st brn, ani m d n mince, neberte si na cestu mo nu ani dvoje aty, ani op nky, ani h l, proto e d ln k m pr vo na svou ob ivu (Mt 10,9 10). Evangeln chudoba je z kladn podm nkou, aby se ilo Bo kr lovstv. Nejkr sn j mi a spont nn mi radostmi, kter jsem b hem sv ho ivota pro il, jsou chud lid, kte t m nemaj na em ulp t. V na dob bude evangelizace mo n jen d ky naka liv radosti. Jak jsme vid li, blahoslavenstv chud ch v duchu ovliv uje n vztah k Bohu, ke hmotn mu majetku a k chud m. D ky Je ovu p kladu a jeho slov m vid me, nakolik pot ebujeme obr cen, abychom dok zali, e nad logikou m t st le v c p eva uje b t v c! Pochopit hlubok smysl blahoslavenstv n m mohou nejv ce pomoci svat. Svato e en Jana Pavla II. o Druh velikono n ned li je v tomto smyslu ud lost, kter napl uje na e srdce radost. Bude velk m patronem SDM, jejich zakladatelem a v dcem byl. A ve spole enstv svat ch bude nad le pro v s v echny otcem a p telem. Na duben p ipad i t ic t v ro odevzd n K e mlad m lidem k jubileu Vykoupen. Pr v t mto symbolick m gestem zah jil Jan Pavel II. velkou pou mlad ch lid, kter od t doby proch z v emi p ti kontinenty. Mnoz si pamatuj slova, jimi pape o Velikono n ned li 1984 vysv tlil sv gesto: Draz mlad, na z v r Svat ho roku v m sv uji prav znak tohoto jubilejn ho roku: Je v k! Neste ho do sv ta jako znamen l sky P na Je e k lidstvu a hl sejte v em, e jen v zem el m a vzk en m Kristu je sp sa a vzk en. Draz mlad, Magnificat, hymnus Panny Marie, chud v duchu, je tak hymnem toho, kdo ije blahoslavenstv. Radost evangelia trysk z chud ho srdce, kter um j sat a asnout nad Bo mi skutky jako srdce Panny, kterou v echny generace naz vaj blahoslavenou (srov. Lk 1,48). A n m Panna Maria, Matka chud ch a hv zda nov evangelizace, pom h t evangelium, vt lovat blahoslavenstv do na eho ivota a m t odvahu ke t st. Ve Vatik nu 21. ledna 2014, o sv tku sv. Ane ky, panny a mu ednice Franti ek 5

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999.

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Neboj se malé stádce (Kardinál Carlo Maria Martini) Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Publikaci vydalo

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více