PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA"

Transkript

1 PROPAGACE ŠICÍ DÍLNY NA VÝROBU SPODNÍHO PRÁDLA Bakalářská práce Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing Autor práce: Vedoucí práce: Andrea Lepšíková Ing. Larysa Ocheretna, Ph.D. Liberec 2014

2 THE PROMOTION OF THE SEWING ROOM FOR THE UNDERWEAR PRODUCTION Bachelor thesis Study programme: B3107 Textil Study branch: 3107R007 Textile marketing Author: Supervisor: Andrea Lepšíková Ing. Larysa Ocheretna, Ph.D. Liberec 2014

3

4

5 Prohlášení Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem. Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG. Datum: Podpis:

6 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala své vedoucí práce ing. Larise Ocheretné Ph.D. a konzultantce ing. Haně Štočkové za jejich odbornou pomoc a cenné rady, které mi pomohly při zpracování bakalářské práce. Poděkování patří i ing. Pavle Pleškové, za spolupráci, bez které by tato bakalářská práce nevznikla. Zároveň bych chtěla poděkovat své rodině za trpělivost a podporu při studiu.

7 Anotace Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou kampaň pro šicí dílnu na spodní prádlo, firmy ing. Pavly Pleškové. V rešeršní části je popsáno rozdělení spodního prádla, materiály, vhodné pro výrobu spodního prádla a nástroje potřebné k výrobě spodního prádla. Je zde popsán správný postup při výběru velikostí podprsenek, doplněn o velikostní tabulku podprsenek. V praktické části je představena firma ing. Pavly Pleškové. Byla sestavena SWOT analýza, analýza pěti konkurenčních sil a byly navrženy nástroje komunikačního mixu. Na základě sestavených analýz byl proveden akční plán se sestaveným časovým harmonogramem a rozpočtem. Na závěr byl proveden průzkum, jehož cílem bylo zjistit, zdali by byl zájem o šití spodního prádla na zakázku a jaká jsou kritéria pro výběr produktu spodního prádla. Klíčová slova: Spodní prádlo, SWOT analýza, komfort, průzkum Annotation The aim of the bachelor s thesis is to make a suggestion of marketing campaign for a sewing room the company of Ing. Pavla Plešková, which focus on the manufacturing of the underwear. The research part describes the sorting of underwear, materials suitable for the production of underwear and tools needed to produce it. There is described a procedure for selecting the correct size of the bra, supplemented by the table of the bra sizes. The company of Ing. Pavla Plešková is introduced in the practical part. There is compiled the SWOT analysis and the five forces analysis, which have effect on the proposal of the communication mix. The action plan including a timetable and budget is performed on the basic of the compiled analysis. In conclusion, a survey was conducted, in order to establish whether there would be interest in sewing the bespoke underwear and what are the criteria for the product selection of underwear. Key words: Underwear, SWOT analysis, comfort, research

8 Použité zkratky Tzn. SWOT SEO www RG FFG FG SKL a.s. To znamená Strengths Weaknesses OpportunitiesThreats Search Engine Optimalization World Wide Web Označení pro hroty jehel jemné interlokové pleteniny (přišívání knoflíků) Označení pro jednoduché a žebrované pleteniny (s obsahem elastanu) Pleteniny s otevřenou strukturou (tyl) Osnovní pleteniny a materiály pro spodní prádlo Akciová společnost

9 Obsah Úvod Rešeršní část Historie spodního prádla Současnost Spodní prádlo Dělení spodního prádla Dámské spodní prádlo Velikosti podprsenek Výroba spodního prádla Pleteniny Materiály pro spodní prádlo Textilní vlákna pro výrobu pletenin Doplňkové materiály pro výrobu spodního prádla Nástroje pro šití spodního prádla Šicí stroj Strojové šicí jehly Praktická část Představení firmy Situační analýza SWOT analýza firmy Porterova analýza

10 5. Marketingový plán Segmentace zákazníků Marketingové cíle Marketingová strategie firmy Analýza marketingového mixu Akční plán Harmonogram marketingové kampaně Rozpočet Rozpočet marketingové kampaně Vyhodnocení rozpočtu Vyhodnocení marketingové kampaně Dotazník Marketingový průzkum zájmu o šití spodního prádla na zakázku Realizace marketingového průzkumu Závěr Seznam příloh Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků

11 Úvod V současné době, patří spodní prádlo neodmyslitelně do šatníku každého člověka. Na trhu je vysoká nabídka a záleží na každém, pro jaké spodní prádlo se rozhodne. Velmi oblíbené je funkční spodní prádlo pro sport, ale elegance a dobře padnoucí spodní prádlo nezůstává pozadu. Jednou ze základních vlastností musí být zajištěn komfort výrobku, aby se v něm člověk cítil dobře. Nabídka, ne vždy pokryje poptávku, kterou zákazníci požadují. Vyřešením může být ušité spodní prádlo na zakázku. Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingovou kampaň pro firmu Ing. Pavly Pleškové, která se zabývá šitím spodního prádla na zakázku. Tato firma v současné době žádné marketingové aktivity nerealizuje. Tohoto cíle bude dosaženo postupně. V praktické části dojde k seznámení s firmou a bude uveden její sortiment. Poté bude provedena situační analýza trhu. Tzn. analýza konkurence, SWOT a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Následně budou určeny marketingové cíle a stanoveny vhodné nástroje propagace. Na základě provedených analýz, bude navržen marketingový plán, pomocí něhož budou splněny cíle firmy. Bude proveden rozpočet marketingové kampaně a vyhodnocení kampaně. Nakonec bude proveden průzkum trhu formou dotazníku se zaměřením na sběr informací o tom, zda by zákaznice měly případný zájem o šití spodního prádla na zakázku a jaká jsou kritéria při výběru těchto produktů. 11

12 1. Rešeršní část 1.1. Historie spodního prádla Historie spodního prádla je poměrně krátká, ve starověku ani středověku nebyly nošeny spodní kalhotky o podprsenkách nemluvě. Ženy nejvíce řešily starost při menstruaci. Jak byl problém řešen ve starověku, není nikde dokladováno, ve středověku byly nošeny pouze menstruační košile. Teprve v renesanci byly nošeny spodní kalhotky ke kolenům. Jako jedna z prvních žen začala v 16. století nosit spodní kalhotky Kateřina Medicejská. Od roku 1730 byl tento kus prádla natrvalo usazen v šatníku aristokratek. Ženy z ostatních společenských vrstev začaly kalhotky nosit až v druhé polovině 19. století. [1] V šedesátých letech byly objeveny kalhotky ve střihu, které známe dnes, tedy střih, podobný slipům. V osmdesátých letech přišlo ve světě kalhotek ke zkracování, na trhu byl prosazen střih bikin a kalhotky zvané tanga. Začátek vývoje podprsenek tvořily vyztužené košilky, které měly za úkol ňadra zvednout opticky a zvětšit jejich objem, ze kterých byly ve 14. století ve Španělsku a Francii vyvinuty korzety, které formují tělo do požadovaných tvarů. Forma korzetu procházela vývojem, který byl měněn díky změnám ideálu ženského těla a s tvarem šatu. Někdy zdůrazňoval nebo zvyšoval poprsí, jindy je naopak zmenšoval a zplošťoval. Mnohokrát akcentoval boky, jednou zužoval pas, jindy je nechával volný nebo jej téměř úplně zrušil. Podprsenku vymyslela v roce 1914 Američanka Mary Phelps Jacob, když se chystala na ples. Korzet jí vadil při tanci a tak se svou služebnou vyrobila první podprsenku ze dvou kapesníků a stuh. Kapesníčky přiložila na prsy a stužku zavázala pod lopatkami. Svůj nápad prodala za 15 tisíc dolarů jedné firmě, která začala podprsenky vyrábět sériově. Podprsenky měly svůj vývoj, který byl velmi ovlivněn dobou. Záleželo, co bylo zrovna v módě. Na konci 19. století byla typická silueta ženy bez břicha anebo s propadlým břichem, zato poprsí bylo zvýrazňováno. Ve 20. letech 20. století měla žena mít útlé boky, základem výbavy spodního prádla byly oble tvarované a zvýrazňující podprsenky, pružný bokový pás a tvarovaný korzet. V šedesátých letech zažívala výroba spodního prádla nebývalý rozmach. 12

13 V současné době jsou vyráběny podprsenky pro sport, společenské akce, s efekty push-up, s ramínky i bez ramínek, bohatě zdobené, avšak musí splňovat jednu základní vlastnost - musí poskytovat pohodlí. [1] Obrázek 1: Spodní prádlo konec 19. století [zdroj: Současnost Spodní prádlo v dnešní době představuje nejrychleji rostoucí textilní obor na světě. Jeho celkový obrat se pohybuje v hodnotě stamiliard korun. Stále větší díl trhu ukusují rozvíjející země, které dokážou vyrábět levné i drahé luxusní kousky. Klasickým žralokem je Čína. Postupně stoupající životní úroveň i v rozvíjejících ekonomikách roste i tam poptávka, to znamená, že tyto státy nejen, že masivně vyrábějí, ale zároveň i přispívají k samotné spotřebě. Z druhů prádla jsou nejvíce vyráběny podprsenky, které tvoří 50%, z 33% jsou produkovány kalhotky a slipy, zbylá procenta připadají na korzety. Jedná se o základní rozdělení prádla, mezi další je možné jmenovat i sportovní prádlo, zdravotní prádlo, tvarovací prádlo nebo termo prádlo. Čeští výrobci to nemají s konkurencí jednoduché, bojují hlavně s Asií. Výroba spodního prádla v České republice od roku 1993 zaznamenala významný pokles, který byl způsoben zejména otevřením našeho trhu. V České republice působí jen několik větších firem se širokým sortimentem spodního prádla a dále větší počet menších firem (pod 20 zaměstnanců), které mají užší sortiment a jsou specializovány na vybraný segment. 13

14 V současné době zaznamenává ČR mírný růst produkce, který souvisí s hospodářským oživením. [2] Obrázek 2: Podprsenka současnost [zdroj: 2. Spodní prádlo 2.1. Dělení spodního prádla Spodní prádlo má několik druhů rozdělení, mezi základní rozdělení patří dámské, pánské a dětské. V současné době spodní prádlo je děleno i na sportovní spodní prádlo, funkční prádlo, zdravotní prádlo a termo prádlo. Pánské a dětské spodní prádlo zde bude vyjmenováno jen okrajově. Pánské spodní prádlo Trenýrky, trenkoslipy volné prádlo pro oblast sedu, někdy i části stehen Slipy přiléhavé prádlo pro oblast sedu, někdy i části stehen Podvlékačky volné nebo přiléhavé prádlo s dlouhými nohavicemi Tílko přiléhavé prádlo bez rukávů Nátělník přiléhavé prádlo s dlouhými rukávy Ponožky chrání spodní části nohou před chladem a odsávají pot, jsou tvarovány do roury profilované do tvaru dolní části nohy, dosahující po kotníky. V současné době jsou vyráběny i ponožky, končící těsně nad patou [3] 14

15 Dětské spodní prádlo je opět děleno na dívčí a chlapecké Dívčí spodní kalhotky Podprsenkové topy Košilky Chlapecké slipy a boxerky Tílka a nátělníky Dětské ponožky Dětské punčochové kalhoty zakrývající obě nohy od špičky chodidel do pasu [3] Dámské spodní prádlo Dámské spodní prádlo je děleno do tří skupin horní část těla, spodní část těla a pro horní i spodní část těla současně. Horní část těla Podprsenka - druh dámského prádla, zakrývající a podpírající poprsí Košilka volné prádlo s úzkými ramínky Tílko přiléhavé prádlo bez rukávů Spodní část těla Kalhotky přiléhavé spodní prádlo pro oblast sedu, někdy i části stehen Spodnička volné prádlo sukňového střihu Podvazkový pás pás kolem pasu, držící na stehnech punčochy Punčocháče - zakrývající obě nohy od špičky chodidel do pasu Punčochy zakrývající oběh nohy od špičky chodidel do poloviny stehen Pro obě části těla Overal přiléhavé spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi Body přiléhavé spodní prádlo s krátkými/dlouhými rukávy, bez nohavic Kombiné spojení košilky a spodničky v jednom kuse prádla 15

16 Korzet oděvní součást spodního prádla, kombinující funkci podprsenky a podvazkového pasu [3] Popis dámského spodního prádla bude zaměřen na spodní kalhotky a podprsenku. Druhy podprsenek Vyztužené podprsenky použití pod přiléhavá trika, poprsí jemně formují a vytváří svůdný dekolt Nevyztužené podprsenky vhodné pro plnější poprsí Push-up podprsenky určeny pro menší poprsí, které je zvýrazněno a pozvednuto, košíčky jsou vypodloženy nebo obsahující vyměňovací polštářky Kojící vyztuženy i nevyztuženy, vybaveny odepínacím košíčkem pro jednoduché a rychlé odkrytí prsa a snadné kojení 3D Spacer poprsí je krásně formulováno, jsou hladké, vhodné pod trika Bez kostic vhodné pro menší velikosti, nevyztužená Sportovní vyztužené i nevyztužené podprsenky, přizpůsobené pro sport, s vyšším středem, plnějšími košíčky a širokými ramínky pro dokonalé zpevnění poprsí při sportu Neviditelné podprsenky vyráběny z lékařského silikonu v tělové či čiré barvě, košíčky jsou zevnitř potaženy samolepícím potahem, prso je v dotyku přilepeno Dělení podprsenek podle střihu Podprsenka půlová nevyztužená vhodná pro větší poprsí, horní okraj košíčků je rovně střižen a vytváří svůdný dekolt Podprsenka půlová se svislým švem nevyztužená poprsí je tvarováno kulatě, díky jedinému svislému švu uprostřed košíčku, zároveň poprsí zvedá Podprsenka nizoučká vyztužená sexy střih zakrývající pouze bradavky, vhodná pro větší výstřihy Podprsenka ¾ nevyztužená vhodná pro velké poprsí, výborně sedí díky vnitřní skryté podpoře [4] 16

17 Druhy kalhotek Klasické kalhotky vhodné pro všechny typy postav, pozadí je plně pokryto, ušité vysoko pod pupík nebo nižšího střihu Tanga vhodné pro štíhlejší postavy, střihem mohou být jako u klasických kalhotek, pouze pozadí je odhaleno s tenkou šňůrkou Šortky nižšího střihu, na bocích širší, zadní část je rovně střižena, pozadí zakrývá celé nebo částečně, vhodný pro všechny typy postav Retro kalhotky zpracovány dle retro střihu, s vysokým pasem nad pupík Stahovací kalhotky sloužící k formování bříška a pozadí, ušito z jemně stahovacího materiálu, vyšší střih, většinou nad pupík, nebo pod poprsí Sportovní kalhotky kombinovány se sportovní podprsenkou, hladké, odvádějící pot, střiženy jako klasické kalhotky nebo šortky [4] Velikosti podprsenek Špatná velikost podprsenky trápí většinu žen. Dle studie experta na spodní prádlo p. Heleny Konarovské, může špatná velikost způsobit četná zdravotní rizika, o pohodlí a estetičnosti nemluvě. Negativní dopad nesprávného spodního prádla se projevuje odřeninami, otlaky, ale také bolestmi hlavy a krční páteře. Nejčastější chybou, kterou se zákaznice dopouštějí, je velký obvod a malé košíčky. V takovém případě nesou váhu prsou ve větší míře ramínka, která se zařezávají do ramenou a vytvářejí nadměrný tlak. Obvod podprsenky musí být rovnoběžný s linií pasu. Zapínání vzadu, musí tvořit pravý úhel s lokty. Pokud zapínání během nošení je posouván nahoru, je zvolen obvod podprsenky špatně. Malé košíčky deformují postavu. Velká prsa nejenže vypadají v malé podprsence neatraktivně, ale navíc trpí tkáň a může dojít k deformacím. Košíčky musí při zdvižení rukou zůstat na místě, pokud prsa vyběhnou, jsou zvoleny malé košíčky. Problémem může být i vybíhající prsa z košíčků nahoře, které tvoří neestetické boule. 17

18 Správnou volbou velikostí podprsenky je změněna celá postava. Žena není shrbena, vypadá štíhlejší a vyšší. Také oblečení padne mnohem lépe. 5 kontrolní bodů správné podprsenky 1. Zadní panel lze do něj vložit prst 2. Ramínka 2 prsty pod ramínko na zádech, prsty je možno pohybovat 3. Můstek musí ležet přímo proti hrudní kosti 4. Kostice jejich prostředek leží na hrudní kosti a v podpaží směřují za měkkou tkáň 5. Košíčky nesmí být zkrabaceny [5] Tabulka 1: Tabulka velikostí podprsenek, [zdroj: ing. Pavla Plešková] Obvod hrudníku pod prsy Horní obvod hrudníku Velikost Košíčky AA A B C D E F G H Tabulka velikostí podprsenek číslo 1, byla navržena dle poskytnutých informací a zkušeností majitelky firmy ing. Pavly Pleškové. 18

19 Tabulka 2: Tabulka velikostí podprsenek, [zdroj: Tabulka velikostí podprsenek číslo 2, byla použita ze zdroje firmy Triola. Na základě obou tabulek může být konstatováno, že oba podnikatelské subjekty se výrazně neliší ve velikostní tabulce svých produktů. Tabulka navržena firmou Triola je zaměřena na větší nabídku košíčků až do velikosti J. Kladen je důraz na změření obvodu hrudníku pod prsy, který má být zaokrouhlen směrem dolů a od získané hodnoty je odečtena jedna velikost. Pro názorný příklad obvod pod prsy je naměřen 73 cm, hodnota je zaokrouhlena směrem dolů tzn. na 70 cm a je odečtena jedna velikost tzn. 65 cm. Tím je naměřen správný obvod pod prsy. Naopak pro správné naměření horního obvodu, pro zjištění výplně košíčků je získáno přes nejvyšší místo poprsí. Metr nesmí být utahován, měření musí být volné Výroba spodního prádla Pro výrobu spodního prádla musí být splněno několik kritérií. Spodní prádlo chrání před tělesnými výměšky, formuje tělo, udržuje určité části těla v žádané pozici a během zimy slouží i jako tepelně izolační složka oděvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o první kontakt oděvu s pokožkou, jsou na výrobu a zvolené materiály kladeny vyšší nároky, než na svrchní ošacení. Pro zajištění komfortu při nošení, musí být zvolen materiál s vlastnostmi, nedráždící pokožku. Z těchto důvodů, jsou pro výrobu spodního prádla zvoleny převážně pleteniny. 19

20 Pleteniny Pleteniny jsou plošné textilie vyrobené z nití vytvářením a vzájemným proplétáním oček uspořádaných do sloupků a řádků. Pleteniny mají řadu vynikajících vlastností. Typickou vlastností klasických pletenin je vysoká tažnost, která je dána tvarem očka. Tato vlastnost spolu s pružností a měkkostí zajišťuje příjemné nošení, volnost pohybu a možnost relativně jednoduchého střihového řešení pletených výrobků. Volná vazební struktura a nízký zákrut pletařských nití dodává pletenině měkkost a dobré hygienické vlastnosti prodyšnost a nasákavost. Pleteniny jsou děleny na zátažné a osnovní podle zpracované soustavy. [6] Pleteniny zátažné Zátažná pletenina je vyrobena z příčné soustavy nití. Nit probíhá pleteninou ve směru řádku, celý řádek pleteniny, popř. celá pletenina, může být vyroben z jedné niti. Zátažné pletení se realizuje buď ručně na jehlicích, nebo strojově na pletařských strojích zátažných. [6] Pleteniny osnovní Osnovní pletenina je vyrobena z podélné soustavy nití osnovy. Nitě osnovy procházejí pleteninou ve směru sloupků. Každé očko v řádku pleteniny je vytvořeno ze samostatné nitě. Osnovní pletenina se vyrábí na pletařských strojích osnovních. [6] 2.3. Materiály pro spodní prádlo Pro výrobu pletenin se používají příze jak z přírodních, tak i chemických vláken. Tabulka 3: Použité zkratky materiálového složení Zkratka CO PA PL EA VI Materiál Bavlna Polyamid Polyester Elastan Viskóza 20

21 Pro charakteristiku pleteniny je rozhodující její druh a vazba. Ze spotřebitelského hlediska je kromě těchto ukazatelů důležitá také jemnost a použitý materiál. Mezi základní materiály, pro výrobu spodního prádla Pletená krajkovina osnovní jednolícní široká pletenina s prolamovanými vzory Satén dvouosnovní jednolícní pletenina hladká, ve vazbách satén + trikot, používání chemických multifilů a dlouhé spojovací kličky saténové vazby podmiňující lesklý vzhled této pleteniny Pletený tyl osnovní jednolícní řídká pletenina ve filetové vazbě s šesti- hranými otvory, vhodná např. jako podklad na výšivky. Zátažná jednolícní pletenina obsahuje jen jeden druh oček (lícní). Základní vazba ve skupině vazeb zátažných jednolícních, má nejjednodušší provázání příčné soustavy nití; (hladká znamená, že ji tvoří pouze očka a má minimální střídu). Počet oček ve střídě této vazby = 1. Vazba se plete na jedné řadě jehel. Zátažná oboulící pletenina obsahuje lícní i rubní sloupky. Základní vazba ve skupině vazeb zátažných oboulícních; ve vazbě se střídá sloupek a sloupek rubní. Všechny sloupky jsou jednolícní a řádky oboulícní. Vazba má oboustranný líc. Plete se na dvou jehelních řadách. Počet oček ve střídě = 2 [6] 2.4. Textilní vlákna pro výrobu pletenin Bavlna má jemný omak, dobrou sorpci vlhkosti, zejména potu, je částečně hřejivá při náhlém zavlhčení suchých vláken se uvolňuje tzv. sorpční teplo. Příjemné nošení vykazují výrobky z bavlny popřípadě ze směsí s chemickým vláknem, vysoká mačkavost. Polyamid snadná údržba, tvarová stabilita, odolnost proti plísním, molům, odolnost v oděru Polyester snadná údržba, tvarová stabilita, při směsování s CO snížení mačkavosti, mezi negativní vlastnosti patří nízká sorpce, žmolkovitost Elastan vysoká pružnost, krátkodobé zotavení, povrchová drsnost, pod vlivem UV záření, pracích prášků a kosmetických přípravků, dochází ke stárnutí, vlákno postupně degraduje, ztrácí pružnost. Elastan se vždy kombinuje s jinými materiály, nepoužívá se samostatně Viskóza výroba z regenerované celulózy, malá odolnost v ohybu, silné bobtnání ve vodě, vysoká špinavost, nízká odolnost vůči působení alkálií. Technologické výhody nízká měrná 21

22 hmotnost, termoplastické vlastnosti, odolné vůči praní, malá tepelná vodivost (teplý omak), malá bobtnavost (sráživost), výborné elektroizolační vlastnosti [7] 2.5. Doplňkové materiály pro výrobu spodního prádla Textilní galanterie zahrnuje zdobné a módní doplňky a předměty denní potřeby z různých materiálů, ale i většinu tzv. drobné přípravy k oděvní výrobě a ručním pracím. [8] Galanterie pro výrobu spodního prádla: Pruženky na ramínka jsou pružné stuhy nebo i prýmky s vloženými elastomerovými vlákny. Pruženky se dělí podle účelu použití, podle technologie výroby, podle vzoru (můžou být hladké nebo vzorované). Za zmínku pro výrobu spodního prádla je pruženka krajková, což je úzký nebo širší proužek textilie vysoce pružné s krajkovým vzorem velkoplošným nebo s krajkovým lemem Háčky a očka Kostice Podprsenkové vycpávky Přezky Textilní i netextilní ozdoby (př. kamínky, mašličky) Šicí nitě [8] 2.6. Nástroje pro šití spodního prádla Šicí stroj Šicí stroj umožňuje provázáním šicího materiálu šitým materiálem vytvořit určitý steh a jeho opakováním šev nebo šití. Konstrukce jakéhokoli šicího stroje je podmíněna účelem použití stroje a druhem materiálu, který se má na něm zpracovávat. Šicí stroje v širším pojetí můžeme rozdělit podle různých hledisek, z nichž některá mají svoje opodstatnění v technice provedení, další vyplývají ze zvyklostí. 22

23 Třídění šicích strojů Všeobecné Technologické Podle využití [9] Všeobecné rozdělení Nemá technické podložení, vyplývá ze zvyklostí nebo oboru výroby, v němž se šicí stroje používají jako výrobní prostředky. Podle účelu použití Stroje pro domácnost Stroje pro řemeslnou výrobu Stroje pro průmyslovou výrobu Podle povahy práce členíme šicí stroje Lehké Střední Těžké Podle vykonávané práce Sešívací, lemovací, obrubovací Vyšívací, tamburovací, ažurovací Tužící, zapošívací Obnitkovací Podrážecí, stehovací Obšívání knoflíkových dírek Na přišívání prvků Na tvarové šití Jednoúčelové agregáty, integrovaná pracoviště 23

24 Podle použití v oděvní výrobě Pro šití prádla Pro šití svrchních oděvů Pro šití technické konfekce Kloboučnické Rukavičkářské Obuvnické Pro galanterní výrobu Kožešnické a další Technologické rozdělení Podloženy konstrukcí šicího stroje Podle umístění hlavy šicího stroje na pracovní desce stojanu - v postavení bočním (většina šicích strojů), v postavení čelním (dírkovací, závorovací) Podle zabudování šicího stroje v úrovni desky stolu, vyvýšené, zapuštěn Podle sklonu ramene rameno kolmé, rameno šikmé Podle těžiště šicího stroje z hlediska obsluhy pravé provedení, levé provedení Podle vyložení ramene normální, prodloužené Podle tvaru ramena a základové desky ploché, sloupcové, se spodním ramenem přímým, se spodním ramenem lomeným, skříňové, zvláštního tvaru Podle druhu stehu Jednonitný řetízkový steh (třída 100) Steh imitující steh ruční (třída 200) Steh dvounitný a vícenitný vázaný (třída 300) Steh dvounitný a vícenitný řetízkový (třída 400) Steh obnitkovací (třída 500) Steh krycí (třída 600) Jednonitný vázaný steh Steh kombinovaný Podle počtu jehel jednojehlové, více jehlové Podle počtu nití jednonitné, vícenitné Podle stupně automatizace 24

25 Podle počtu otáček hlavního hřídele Automatické šicí stroje Poloautomatické šicí stroje Model šicího stroje Není definován konkrétní šicí stroj, stroj je popsán na jednotlivá funkční ústrojí pro orientaci. Funkční ústrojí modelu: Ústrojí pohybu jehly Ústrojí podávacího šicího materiálu Ústrojí zachycení smyčky Ústrojí pro posuv šitého materiálu Ústrojí přítlačné Ústrojí převodové Těleso šicího stroje Podstavec Elektrické příslušenství Ústrojí pohybu jehly koná přímočarý vratný pohyb nebo vedlejší vratný pohyb (výkyvný). Pomocí tohoto ústrojí je zajištěn průchod šicí jehly a šicího materiálu šitým materiálem. Ústrojí podávacího šicího materiálu je zajištěno napínání a vedení šicího materiálu, dělí se na niťové mechanismy, napínací mechanismy vrchní nitě, napínací mechanismy spodní nitě, vedení vrchní nitě. Ústrojí zachycení smyčky spolupráce jehelního ústrojí, ústrojím podávání šicího materiálu a ústrojím šitého materiálu, hlavní vliv na tvorbu stehu Ústrojí pro posuv šitého materiálu děleno na spodní podávání (podáván zoubky, 4 fáze), vrchní podávání, jehelní podávání (použití v kombinaci s jiným podáváním, pro kluzké materiály), diferenciální podávání (použití dvou podavačů za sebou, lze dosáhnout žádoucího řasení, pro pružné materiály), ruční podávání, kombinované, speciální, přípravné, transportní zařízení. Přítlačné ústrojí zabráněno nežádoucímu posuvu materiálu, hlavní součást patka 25

26 Stehová deska tvar a velikost podmíněna použitým stehem, hladký povrch, v desce jsou zhotoveny otvory umožňující prostup jehly směrem k chapači. [9] Overlock Overlocky jsou speciální šicí stroje obnitkovací, které profesionálně sešívají, stříhají a zároveň přitom začišťují v jediném pracovním chodu. Výborně se hodí k šití úpletů. Dle typu používá 3-8 nití současně na velkých cívkách. Stehy jsou pružné. Rozdíl mezi overlockem a šicím strojem je v počtu jehel, v počtu nití, řezačem a cívky nahrazují chapače. [10] Obrázek 3: Šicí stroj Overlock [zdroj: 10] 26

27 Strojové šicí jehly Vyráběné šicí jehly vzhledem k základní konstrukci jehly a použití Rovné - s jedním hrotem a ouškem u hrotu použití pro vázaný a řetízkový steh - se dvěma hroty a ouškem uprostřed nevytvořena smyčka, podobná ručnímu šití - háčkové použito pro vyšívací stroje, pro řetízkový steh Obloukové použito pro obnitkovací a krycí stehy Dvojjehly, trojjehly použito pro dvě či více řad s ozdobným stehem [9] Obrázek 4: Rovná jehla s jedním hrotem a ouškem u hrotu [zdroj:9] Obrázek 5: Rovná jehla s dvěma hroty a ouškem uprostřed [zdroj:9] Obrázek 6: Rovná jehla háčková [zdroj:9] Obrázek 7: Oblouková jehla [zdroj:9] Obrázek 8: Dvojjehla [zdroj:9] 27

28 Určující rozměry jehly Systém jehly je určen funkční délkou jehly x průměr dříku Jemnost jehly je určena průměrem jehly - Metrické číslo Singrovo číslo Délka špice Hrot jehly Hroty jehly dle použití materiálů Tkanina Pletenina Kůže Hroty pro pleteniny jsou oblé, které jsou rozděleny do skupin: Označení pro jemné interlokové pleteniny vícehlavové výšivky, přišívání knoflíků RG Označení pro jednoduché a žebrované pleteniny, jemné až velmi jemné pleteniny s obsahem elastanu FFG Pleteniny s otevřenou strukturou (tyl) FG Osnovní pleteniny a materiály pro spodní prádlo SKL [9] 28

29 3. Praktická část 3.1. Představení firmy Majitelka firmy (živnostník) Ing. Pavla Plešková Sídlo firmy: Libušina 330/10, Liberec Nové Pavlovice IČO: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Obor činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Zprostředkování obchodu a služeb Návrhářská činnost Druh živnosti: Ohlašovací volná Vznik živnostenského oprávnění: Paní Ing. Pavla Plešková začala podnikat již v roce V roce 1994 se rozhodla svou živnost zaměřit na výrobu spodního prádla určené především ženám. Důvod pro tento podnikatelský záměr spočíval ve vzdělání paní Pleškové. Ing. Pavla Plešková vystudovala střední průmyslovou školu textilní obor oděvnictví a následně pokračovala ve stejném oboru vysokou školu v té době ještě Vysoká škola textilní a strojní v Liberci nyní Technická univerzita v Liberci TUL. Podnikatelská činnost byla soustředěna pouze na výrobu klasického spodního prádla pro dámy, v současné době se výroba rozšířila na šití i sportovního spodního prádla, plavek, nočních a spodních košilek, spodniček, kombiné a dokonce oděvy pro břišní tance. V současnosti má zákazníky hlavně v libereckém regionu. Mezi hlavní odběratele patří Malé divadlo v Liberci. Díky spokojenosti zákaznic, získala několik málo zakázek i v zahraničí, jako např. na Slovensku, Anglii nebo Itálii. 29

30 4. Situační analýza 4.1. SWOT analýza firmy Po konzultaci s majitelkou, byla vytvořena vnitřní analýza podniku, která se zakládala na informacích, které o své firmě poskytla a zároveň její stávající zákaznice vyplnily anketu, kde měly zhodnotit spokojenost s firmou p. Pleškové, co by chtěly vylepšit a s čím byly nespokojené. Shromážděné údaje byly zpracovány do SWOT analýzy, která má za cíl stanovit možnosti a potenciál firmy a dále má identifikovat silné a slabé stránky podniku. Poté byla provedena analýza hrozeb firmy, které se snaží najít, ohodnotit a eliminovat. Nakonec byla provedena analýza příležitostí, jejímž cílem je zjišťovat příležitosti trhu a využít je ve svůj prospěch. Tabulka 4: SWOT analýza Silné stránky Individuální přístup Kvalitní výrobky Velké portfolio výrobků Široký výběr materiálů Firma vykazuje pozvolně mírně rostoucí trend tržeb Jediná na trhu v libereckém kraji Dlouholeté zkušenosti Příležitosti Zkrácení čekací lhůty Spolupráce s dodavateli neregionálního charakteru Vstup na trh s výrobou funkčního prádla Zavedení nástrojů marketingového mixu, pro zvýšení povědomí o firmě Rozšíření cílových skupin Slabé stránky Žádné marketingové aktivity Nízké podvědomí o firmě Žádné web stránky Závislost výroby na jedné osobě Dlouhé čekací lhůty Hrozby Možný vstup konkurence do libereckého kraje Legislativní změny Zvyšování cen vstupů 30

31 Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že se jedná o malou firmu, která vykazuje pozvolný rostoucí trend tržeb, který byl analyzován velmi těžce, protože majitelka si nepřála své zisky uvést, byl pouze potvrzen vyšší zisk od jejích začátků, kdy začala šít pro své známé a sousedy. Přestože, se nikde neobjevila reklama na firmu p. Pleškové, získala si klientelu v libereckém kraji, aniž by musela investovat do reklamní strategie. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou šicí dílnu v tomto regionu, může být spokojená s nárůstem zisku, protože jí zatím neohrožuje žádný konkurent. Mezi silné stránky patří také kvalitní výrobky, které dle ankety byly velmi kladně hodnoceny, už z hlediska opotřebení praní, kde materiály neztratily nic ze svého vzhledu ani tvaru. Zároveň bylo velmi pozitivní zjištění, že, zákaznice se velmi rády k p. Pleškové vracejí a uzavírají další objednávky, nejen na spodní prádlo, ale i na další výrobky, které p. Plešková nabízí. Byl velmi kladně ohodnocen tzv. výprodej spodního prádla, kde p. Plešková ze zbytků materiálu našila samostatné podprsenky nebo kalhotky a ty pak prodávala za poloviční ceny. Dalším bodem silných stránek jsou dlouholeté zkušenosti, které využívá k individuálnímu přístupu svým zákaznicím. Slabé stránky poukazují na dlouhou čekací lhůtu, protože výroba je závislá na jediné osobě. Do slabých stránek byla zařazena i absence marketingových aktivit a nízké povědomí o firmě. Hrozby, jsou viděny především z možnosti vstupu konkurence, která by nabízela své služby za nižší ceny. Také zvyšování cen vstupů by znamenalo nárůst cen za výrobky a možnou ztrátu stávajících zákaznic. Legislativní změny nemůže firma ovlivnit, musí se přizpůsobit a počítat s nimi. Příležitostí pro firmu jsou patrné především ve zkrácení čekací lhůty, které by majitelka chtěla vyřešit zaměstnáním další švadleny. Spolupráce s neregionálními dodavateli, kteří by nabídli jiný sortiment, díky jimž by p. Plešková mohla rozšířit svůj sortiment, popřípadě by mohla rozšířit výrobu spodního prádla z funkčních materiálů. Zavedením marketingového mixu pro zvýšení povědomí o firmě, což je náplní těchto podkladů. Ankety se zúčastnilo 10 zákaznic ve věku mezi lety. Do příležitostí je proto vhodné zařadit i rozšíření cílové skupiny o mladší zákaznice, které svou poptávkou mohou rozšířit nabízenou škálu výrobků p. Pleškové. 31

32 4.2. Porterova analýza Hrozba stávajících konkurentů Trh se spodním prádlem nemá zdaleka monopolní charakter. V České republice i v zahraničí existuje mnoho výrobců a distributorů se spodním prádlem, kteří mají charakter malých a středních firem, ale existuje i několik nadnárodních gigantů. Nejvíce je v České republice menších firem, které zaměstnávají méně jak 20 zaměstnanců. V posledních několika letech začaly i v tomto odvětví prostupovat internetové obchody s touto komoditou. Spodní prádlo můžeme v dnešní době nalézt také v každém větším supermarketu či hypermarketu. Tito prodejci nabízejí jednak spodní prádlo od známých značek, ale také od neznámých výrobců. Největším hráčem na trhu je mimo jiné firma Pleas. Ti ovšem nepředstavují hlavní konkurenty firmy. Pod konkurenty firmy paní Pleškové se řadí výrobci regionálního charakteru. Hrozba stávajících konkurentů je velká, protože stávající konkurenti mohou přijít na trh s novinkou, který vzbudí zájem, díky dobře sestavenému marketingového mixu mohou odčerpat zákazníky paní Pleškové. Podrobnější informace o konkurenci, je popsáno v analýze o konkurenci. Vliv ze strany dodavatelů Pro výrobu spodního prádla je nutné zajistit řadu výrobních činitelů, jako jsou materiály pro šití a textilní galanterii. Pro firmu paní Pleškové je výhodné odebírat materiály a textilní galanterii z regionu a blízkého okolí, z finančních důvodů. Jako živnostnice, se řadí mezi maloodběratele, kde nemůže čerpat množstevní slevy. Do kategorie velkoobdběratelů se nemůže zařadit, protože nedisponuje vhodnými skladovacími prostorami a kapitál vložený do zásob, by mohl existenčně ohrozit její podnik. Mezi hlavní dodavatele paní Pleškové patří: Tylex Letovice dodává firmě krajky, úplety různých vzorů a materiálů PEGA VEL a. s. Krnov zásobuje firmu textilní galanterií, elastickými úplety a elastickými nitěmi Hagal Václavice firma pro výrobu polyesterových a bavlněných nití Elas Hrádek nad Nisou dodává firmě pružné i pevné stuhy pro výrobu spodního prádla 32

33 Na trhu existuje mnoho dodavatelů, které by mohla živnostnice poptat, mezi Know-how paní Pleškové patří, objednávat si vstupní materiály po osobní prohlídce, kdy si může na výrobek dodavatele sáhnout a může sama vyhodnotit, zdali se hodí pro výrobu jejích výrobků. Tento postup má své klady i zápory. Díky osobní návštěvě si majitelka získává výborné vztahy, které není možné získat po neosobní objednávce. Na druhou stranu finanční náklady na dopravu a časová náročnost se vysoce navýší. Hrozba nových konkurentů Založit živnostenské oprávnění není v České republice složité. Pro založení firmy na výrobu spodního prádla stačí zřídit živnostenské oprávnění a vlastnit kapitál na nákup strojního vybavení, vstupních komponent pro zhotovení výrobků a prostor, kde se bude šít na zakázku. Z toho lze vyvodit, že na českém trhu neexistují příliš velké bariéry pro zahájení podnikání. Na druhé straně šití spodního prádla vyžaduje mnoho zkušeností v oboru, proto konkurence firmy paní Pleškové není velká, v regionu libereckého kraje není prakticky žádná, ale živnostník vlastnící zkušenosti s výrobou této komodity může zahájit podnikání ve výše zmíněném regionu prakticky okamžitě. Relativně může hrozit vysoká hrozba vstupu nových konkurentů. Vliv ze strany odběratelů Odběratelé analyzované firmy tvoří ženy. Firma nenabízí své výrobky na internetu a nemá vlastní distribuční síť. Vzhledem k tomu, že ve firmě paní Pleškové se plní přání a požadavky na míru, je odběratel ochoten zaplatit cenu, kterou si určí živnostník. Zároveň je zaručena kvalita, kterou zákazníci požadují a dočasný servis na opravy, které paní Plešková nabízí. Na druhou stranu díky dlouhé čekací lhůtě na ušití zakázky, mohou zákaznice odejít k případné konkurenci. Hrozba substitutů Spodní prádlo nemá žádné substituty. Substituty v této komoditě je možno nalézt jen na úrovni zvolených materiálů nebo kvality ušití, či ceny. Dámské spodní prádlo jako takové substituty nemá, tedy neexistuje žádná hrozba substitutů Konkurence 33

34 Pro dobře sestavený marketingový plán, je nutné správně rozpoznat konkurenty. Na trhu se objevuje spodní prádlo dovážené z asijských zemí. Největším dodavatelem těchto výrobků je Čína a v poslední době i Indonésie. Na tuzemském trhu patří mezi významné dodavatele firmy jako např. Pleas, Triola nebo Spoltex. Vzhledem k tomu, že firma paní Pleškové působí regionálně, výjimečně za hranicemi státu, jsou jejími konkurenty malé firmy z libereckého kraje. Jana Mathausová EURO- TRADING Jana Mathausová vlastní malý podnik, sídlící ve městě Doksy. Zabývá se výrobou a dodáváním dámského, pánského a dětského spodního prádla, nočního prádla z úpletu, flanelu a jiných materiálů. Důraz klade na použití kvalitních materiálů. [11] Jiřina Matoušová Paní Jiřina Matoušová vlastní podnik ve městě Turnov, zabývá se výrobou, prodejem a distribucí dámského a pánského nočního prádla, včetně oblečení pro sport a volný čas. Nabízí erotické či svatební prádlo, korzety, košilky, vyměnitelná ramínka, podvazkové pásy a podprsenky. Dodává tílka, halenky, bundy, legíny a plavky. [12] Daniela Obrusníková Firma Daniela Obrusníková sídlí v obci Hať, které je už daleko za hranicemi libereckého kraje. Zabývá se šitím podprsenek, kalhotek, košilek, erotické spodní prádlo a doplňky. [13] 34

35 5. Marketingový plán Marketingový plán představuje soubor konkrétních, opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Marketingový plán by měl obsahovat, celkové shrnutí, situační analýzu, marketingové cíle, marketingové strategie, akční programy, rozpočet, systém měření a kontroly [22] 5.1. Segmentace zákazníků Porozumění potřeb a chování zákazníků je klíčem k úspěchu v konkurenčním boji, protože díky segmentaci získá firma znalosti o zákaznicích a může cíleně vytvořit přesnou nabídku a komunikační mix. Segmentace pro výrobky paní Pleškové jsou následující skupiny. Cílovou skupinu tvoří ženy, které jsou hlavní zákazníci firmy. Zákaznice tvoří dvě velké skupiny. První skupina je založena na atypickém velikostním sortimentu Druhou skupinu pojí vysoké požadavky na originalitu a nesériovou výrobu Z hlediska geografického segmentu, jedná se o ženy žijící v libereckém kraji a přilehlých regionů Následným aspektem je věková hranice. Spodní prádlo si může nechat ušít každá žena v jakémkoliv věku, proto jsou výrobky určeny pro všechny věkové kategorie. Demografický ukazatel stanoví životní úroveň. Výrobky jsou určené pro střední a vyšší třídu, protože díky kvalitní výrobě je cena vyšší 5.2. Marketingové cíle Následné marketingové cíle a strategie se odvíjejí od všech výše definovaných skutečností, kterými jsou především současná situace trhu a stav malé společnosti ing. Pleškové. Před stanovením marketingových cílů, je zde nutné stanovit obecný cíl a vizi firmy, na které musí marketingové cíle navazovat. 35

36 Cíl Obecným cílem ing. Pavly Pleškové je dosažení stability firmy na trhu, plnit přání a požadavky svých zákazníků a dosahovat přitom zisku. Vize Vizí majitelky firmy je odlišit se od konkurence výrobky a osobním přístupem péčí o zákazníky konkurenci daleko převyšovat. Firma, aby splnila výše definovaný hlavní cíl, musí stanovit dílčí cíle, které mají přispět k jeho naplnění. V oblasti marketingových cílů byly stanoveny dva dílčí cíle. První cíl je založen na zvýšení povědomí o firmě Druhým cílem chce firma zvýšit prodejnost svých výrobků, tím i zvýšit tržby 5.3. Marketingová strategie firmy Firma bude využívat strategii zvýšení povědomí o firmě. Při této strategii je kladen důraz na informovanost zákazníků o konkurenční výhodě firmy. K tomu budou využity vhodné nástroje komunikace Další bod marketingové strategie bude využita strategie diferenciace. Diferenciace je založena na ojedinělém střihu výrobku, který je zvolen pro každou zákaznici zvlášť. Střihy jsou pro paní Pleškovou největším Know-how. Zároveň vhodně zvolené materiály a doplňky pro výrobu patří mezi jedinečnost, která firmu odlišuje od konkurence. Diferenciací lze také označit nesériovou výrobu, kdy prakticky každý výrobek je originál. Poslední bod tvoří strategie získávání nových zákazníků. Zastává přitom pozici následovatele. Tato strategie byla zvolena na základě faktu, že se jedná o podnik s menším podílem na trhu, který neohrožuje velké firmy s pozicí vyzyvatele nebo vedoucího podniku na trhu. 36

37 5.4. Analýza marketingového mixu Kapitola se zabývá analýzou produktu firmy a ostatními složkami marketingového mixu Produkt Firma p. Pleškové se rozhodla jako hlavní produkt představit podprsenku a kalhotky, protože objednávky na sety tohoto spodního prádla se uzavírají nejčastěji. Spodní prádlo je převážně vyráběno z 86% polyamidu s příměsí 14% elastanu, který zvyšuje pružnost výrobků. Pro výběr textilie, slouží katalog, ze kterého si můžou zákaznice vybrat, pro ušití své zakázky. Katalog bývá obměňován majitelkou, aby si zákaznice mohly vybrat ze široké škály materiálů. Díky této činnosti, šicí dílna nemá status sériové výroby a zákaznice se můžou těšit originalitě svých zakoupených výrobků. Střihy jsou rafinovaně řešeny tak, aby se každá zákaznice cítila dostatečně žensky. Pro představu bude vysvětleno, jakými způsoby toho je dosaženo. Vzhledem k tomu, že střih považuje majitelka za své Know-how, nebude v těchto materiálech detailně rozebrán. Podprsenka je navržena několika způsoby. Nabídka firmy: Klasická podprsenka Společenská podprsenka Sportovní podprsenka Těhotenská podprsenka Tvar košíčků je řešen přesně na míru, která je naměřena majitelkou při objednávce Z katalogu si zákaznice vybere textilii pro ušití požadovaného výrobku a následně je zvolena vhodná pruženka na ramínka a zapínání Pokud má zákaznice speciální přání, není problém pro majitelku, jí vyhovět 37

38 Obrázek 9: Podprsenka 1, výrobek ing. Pavly Pleškové Spodní kalhotky mají také speciální střihy. Nabídka spodních kalhotek Klasické kalhotky Snížené (plavečkové kalhotky) Tanga Kalhotky s nohavičkou Stahovací kalhotky Pokud má zákaznice speciální přání, není problém pro majitelku jí vyhovět. Tímto je velmi důležitý individuální přístup. Produkt se vyznačuje vysokou kvalitou, na kterou si majitelka velmi zakládá. Kvalita spočívá ve vhodně zvolených textiliích, aby užitné vlastnosti výrobků vyhovovaly zákaznicím. Důraz je kladen na trvanlivost a možnost údržby. Zárukou kvality nabízí majitelka bezplatnou opravu svých výrobků. Jedná se např. o případné párání, úpravu kostic nebo výměnu zapínání. 38

39 Obrázek 10: Kalhotky, výrobek ing. Pavly Pleškové Cena Cena je pro každého zákazníka individuální a může se velmi lišit. Potřeby každé zákaznice jsou speciální. Cena je zkalkulována na základě sumy skládající se z nákladů pro přímý materiál a výkonových nákladů spojených se střihovou náročností. Pro kalkulaci byla zvolena průměrná cena spodního prádla. Kalkulace bude spočítána zvlášť pro podprsenku a zvlášť pro kalhotky. Tabulka 5: Ukázka cenová kalkulace pro přímý materiál podprsenky Přímý materiál na jeden výrobek Činnost Částka v Kč Materiál 183 Ramínkovina 0,37 Zapínání 0,7 Nitě 0,005 Igelitová taška 1 Celkem 185,075 Tabulka vykazuje náklady pro přímý materiál k výrobě podprsenky uvedené v Kč. 39

40 Obrázek 11: Podprsenka 2, výrobek ing. Pavly Pleškové Tabulka 6: Ukázka cenová kalkulace pro přímý materiál spodních kalhotek Přímý materiál na jeden výrobek Činnost Částka v Kč Materiál 100 Pruženka 0,2 Ozdoba 0,5 Celkem 100,7 Tabulka vykazuje náklady pro přímý materiál k výrobě spodních kalhotek uvedené v Kč. Do ceny je postupně zahrnuta práce, náklady na energie, ostatní přímé náklady, zisková přirážka až do prodejní ceny bez DPH. Průměrná cena za podprsenku se pohybuje kolem 650,- Kč bez DPH a průměrná cena za kalhotky se pohybuje kolem 130,- Kč bez DPH Distribuce Pro firmu p. Pleškové je možné využívat pouze přímé distribuce. Přímá distribuce hlavně proto, že p. Plešková nevyrábí sériové výrobky, spodní prádlo je šité přímo na míru, je nutný osobní kontakt, kde si majitelka vezme míru zákaznice a domluví se na komplet zakázce. Při osobním odběru si zákaznice výrobek vyzkouší a teprve na místě se spodní prádlo dodělává. Tzn., upraví ramínka přímo na zákaznici a nakonec zašije kostice. Pro zvýšení distribučního kanálu, se majitelka firmy rozhodla umístit své web stránky na server Komunikace 40

41 Hlavním bodem marketingového mixu pro p. Pleškovou je komunikace. Nástrojům propagace zatím p. Plešková nevěnovala žádnou pozornost. Zatím spoléhala na své dobré jméno v regionu a využívala svých dlouholetých kontaktů. Pro splnění svých cílů, je představen akční plán, kde je uveden časový harmonogram, rozpočet nákladů, kde jsou využity všechny nástroje marketingového mixu reklama, public relations a podpora prodeje Akční plán Reklama Výroba loga Po konzultaci s majitelkou firmy, došlo k návrhu loga, které bude prezentovat firmu i výrobky. Logo je navrženo jednoduše pro zapamatování a zdůrazňuje činnost firmy. Barvy ještě nejsou dořešeny, v návrhu je bílý podklad a velká písmena PP, v modré barvě, písmena značí monogram majitelky - Pavla Plešková. Uprostřed písmen bude uvedena činnost firmy Dámské prádlo. Pokud se podaří majitelce vstoupit na trh i do zahraničí, neobsahuje žádné složité znaky, je čitelný a dobře zapamatovatelný. Internetové stránky V současné době nemá majitelka žádné internetové stránky, které jsou velmi důležité pro zvyšování podvědomí a kde se může prezentovat služba šití na zakázku. Stránky ponesou název 41

42 Návrh vzhledu internetových stránek: Úvod Kontakty Nabídka výrobků, které p. Plešková šije Tabulka velikostí sortimentu Objednávkový systém FAQ často kladené dotazy Úvod informuje zákazníka o firmě, čím se zabývá, bude zde uvedena krátká historie firmy Kontakty obsahují telefonní čísla, ovou adresu, korespondenční adresu s plánkem, kde se nachází šicí dílna Nabídka výrobků fotografie s krátkým popisem výrobku, bez ceny, protože cena se odvíjí individuálně Tabulka velikostí sortimentu pro orientaci zákazníka, vyhotovení pro podprsenky, kalhotky a noční košilky Objednávkový systém zde se zákaznice může objednat na konkrétní den a hodinu, pokud bude v objednávkovém systému termín ještě volný. Uvede své jméno a ovou adresu, kam přijde potvrzovací , že systém zákaznici objednal FAQ často kladené dotazy, zde budou uveřejněny nejčastěji pokládané dotazy uživatelů portálu a zároveň zde budou uvedeny odpovědi na dotazy. Pokud zákaznice svůj dotaz nenajde, může ho vložit přímo do navrženého dotazovacího formuláře a odeslat. Firma dotazy zpracuje a následně umístí na web stránky. SEO SEO optimalizace úzce souvisí s výrobou web stránek. Při vytváření webových stránek se nastaví optimalizace klíčových slov. Pro paní Pleškovou byla vybrána slova. Spodní prádlo Šití na zakázku Ing. Pavla Plešková 42

43 Bannery Firma pro zvýšení povědomí o firmě využije bannerové reklamy, která má široké využití. Do návrhu byl vložen slogan Prádlo na míru, jedině od nás a zároveň nechybělo logo firmy. Bannery by byly vloženy na stránky partnerských firem. V současné době p. Plešková nemá jinou partnerskou firmu, než Malé divadlo v Liberci, kde by byl banner umístěn. Na oplátku, na web stránkách bude umístěna bannerova reklama Malého divadla. Dále bude provedena týdenní bannerova reklama. Banner bude vložen na internetové stránky v jarním období, kdy většina žen obměňují svůj šatník a nakupují plavky na léto. Profil na Facebooku Facebook je v současné době největší sociální síť na světě. V České republice se na ní objevuje stále více společností. Paní Plešková si zařídí svůj profil na facebooku, aby oslovila mladší cílovou skupinu žen, které jsou jedny z hlavních uživatelek této sítě. Na profilu budou komentovány události, kterých se firma účastní, budou zde informace a odkazy na soutěže, zároveň zde mohou být umístěny i rozhovory s majitelkou firmy. Na profilu budou uloženy fotografie hlavních výrobků. Cílem profilu je získat co nejvíc návštěvníků, tím dojde k vyšší návštěvnosti podnikového webu a zvýší se povědomé o firmě. Sestavení profilu na facebooku Novinky firmy Informace všechny informace o firmě Fotografie fotografie firmy nebo produktů Reklama v rádiu Reklama v rádiu byla zvolena z důvodu finančních možností firmy p. Pleškové. Dle statistiky na jsou (mimo jiné), na trhu 3 rádia, která mohou zvýšit povědomí o firmě s různými cílovými skupinami. Na prvním místě se umístilo rádio Impuls, s týdenní poslechovostí posluchačů, pro cílovou skupinu ve věku let. Na druhém místě se umístilo rádio Frekvence 1, s týdenní poslechovostí posluchačů, cílovou skupinu tvoří převážně lidé v produktivním věku. Třetí rádio je Evropa 2, kde je naopak cílová skupina mladší od 12 29let, týdenní poslechovost je posluchačů. 43

44 Reklama v deníku Deník pro reklamu byl zvolen pro cílovou skupinu produktivního věku. Dle zkušeností p. Pleškové, tvoří právě tato skupina největší procento jejích zákaznic, proto je kladen důraz na šíření reklamní kampaně pro tuto skupinu. Produktivní skupina často dává přednost čtení tradičních novin, před internetem. Pro oslovení byl zvolen Liberecký deník, který má široký zásah na populaci žijící v libereckém kraji. Katalogy Ve firmě existuje katalog s materiály a katalog s tradičními fotografiemi výrobků. Pro zvýšení úrovně budou vytvořeny nové katalogy, kde dojde ke změně designu. Katalog bude navržen do nových barev firmy modré a bílé, bude na něm umístěno logo firmy a budou na něm uvedeny web stránky. Katalog je rozdělen na dvě části. Úvodní stránku tvoří informace o firmě a fotografie majitelky. První část je tvořena jako dosud katalog s nabízenými materiály, který bude po čase obměňován. Druhá část obsahuje fotografie s popisem výrobku. Orientační ceník je navržen na konec katalogu. Katalog bude vyhotoven v tištěné podobě a v elektronické podobě, který bude umístěn i na web stránkách Public relations Účast na módních přehlídkách Módní přehlídky se každoročně realizují v celé České republice. Zúčastnit se módní přehlídky by pomohlo zvýšit povědomí o firmě. Majitelka firmy by mohla předvést své výrobky jak z oblasti spodního prádla a také plavky. V libereckém kraji je možné se zúčastnit módní přehlídky v Jablonci nad Nisou Made in Jablonec. Jedná se o přehlídku regionálních výrobců libereckého kraje. V roce 2014 se přehlídky zúčastnilo 6000 návštěvníků, koná se na začátku roku. Pro velký úspěch svaz uspořádal ještě přehlídku s názvem Křehká krása, která zatím nemá tak velkou tradici, ale díky své vysoké návštěvností byla velmi úspěšná. Na přehlídku je možné se dostat přes Svaz skla a bižuterie. 44

45 Účast na svatebních veletrzích Vzhledem k tomu, že firma nabízí spodní prádlo pro nevěsty, bude další nástroj podpory prodeje vybrána účast na svatebním veletrhu. Na svatebním veletrhu nebude cílem prodat mnoho výrobků, ale zvýšit povědomí o firmě. Svatební veletrhy se konají v regionu i mimo něj. Svatební veletrh slouží především pro načerpání svatební inspirace, kdy v současné době, je moderní připravovat svatbu v určité barvě, např. fialové. Prvořadá pozornost je soustřeďována na šaty a účesy, ale vhodně zvolené spodní prádlo, jistě nezůstane bez povšimnutí. Jeden z nejznámějších svatebních veletrhů je Svatební Expo Praha. Kontaktem pro zájemce o vystavování je paní Karin Hanzlíková. Dalším svatebním veletrhem je v Českých Budějovicích, kontaktem pro zájemce o vystavování je paní Štěpánka Bendová. Majitelka firmy musí mít připravené portfolio svých výrobků, které představí před módními přehlídkami nebo na svatebním veletrhu. Svou účast musí nahlásit s dostatečným předstihem, protože zájem na těchto akcích je značný. Virální marketing Jako další nástroj pro marketingovou kampaň bude využito virálního marketingu. em bude rozeslána současným odběratelům zpráva. Ve zprávě bude akční nabídka se spodním prádlem a plavkami. Běžné ceny spodního prádla budou zlevněny o 10% u plavek 30%. Zpráva bude také obsahovat soutěž, v podobě malé vtipné flash animace. Cílem bude sdělit příjemcům, pokud zašlou fotografii s vtipnou fotkou v plavkách, mohou se zúčastnit soutěže o spodní prádlo či plavky. V u budou ceny vyobrazeny. Soutěž bude i na webových stránkách firmy. Tímto nástrojem se zvýší povědomí o firmě. Využití slevových portálů Využití slevových portálů se stalo v současné době doslova hitem. Tento nástroj byl vybrán díky dobré měřitelnosti a okamžitému efektu. Jedná se o velmi rychlou promo akci, která má nízké náklady a vysoký dosah. Termín pro realizaci tohoto nástroje je navržen v době před vánoci. Cílem je zviditelnit firmu i neznámým zákazníkům slevových portálů. Náklady zde tvoří část ušlého zisku, protože na slevové portály je umístěna nabídka, která je prodávána pod cenou. Nabídka na ušití spodního prádla od firmy p. Pleškové bude uložena se slevou 40% z běžných cen na portál pepa.cz. Druhotným nákladem bude uhradit procentní podíl slevovému portálu za prodané zboží, přibližně ve výši 10% z prodejní ceny. 45

46 Letáková akce Letáky jsou velmi oblíbeným nástrojem pro všechny cílové skupiny. Bude navržen vhodný leták pro oslovení široké veřejnosti. Letáková akce je navržena do dvou etap. V první etapě bude oslovena veřejnost z regionu Liberec. Teprve po vyhodnocení bude majitelka investovat do další výroby letáků, které by měly oslovit zákazníky za hranicemi regionu. Letáky budou v barvách firmy modro- bílé, budou obsahovat informace o firmě, nebude chybět logo, popřípadě akce, které firma bude chystat. Roznáška letáků bude probíhat ve velkých čtvrtích Liberce. Navrženy jsou čtvrť Pavlovice, Ruprechtice, Rochlice, Vesec a Doubí. Náklady spojené s výrobou a roznosem letáků, je podrobně vysvětleno v kapitole rozpočet. 46

47 5.6. Harmonogram marketingové kampaně Harmonogram je sestaven na rok dopředu. Tabulka 7: Časový harmonogram, [zdroj: vlastní zpracování] Marketingový nástroj Bannery na web partnerské firmy Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. X X X X X X X X X X X X Bannery na web moda.cz X Profil facebooku na X X X X X X X X X X X X Reklama rádiu v X Reklama deníku v X Katalogy X Účast na módních přehlídkách X X Účast svatebních veletrzích na X Virální marketing X X X Využití slevových portálů X Letáková akce X 47

48 6. Rozpočet V následujícím zpracování budou uvedeny náklady na jednotlivé komunikační nástroje. Je nutné zdůraznit, že náklady k jednotlivým akcím jsou orientační, dle dosavadních ceníků, lze jen velmi těžko odhadnout, zdali dojde k navýšení či poklesu jednotlivých cen. Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z ceníkových cen a z poptávaných cen u jednotlivých výrobců a poskytovatelů služeb. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Je nutné počítat se snížením tržeb pro firmu paní Pleškové, ke kterému dojde na základě zavedení marketingové aktivity Rozpočet marketingové kampaně Výroba loga firmy Pro výrobu loga byla zvolena firma Toscani, sídlící v Liberci. Cena je stanovena na Kč. [14] Tvorba webových stránek Tvorbou webových stránek bude pověřena firma Hauft.cz, sídlící v Praze. Cílem firmy je mít kvalitní webovou prezentaci, nebudou stránky tvořeny na základě šablony, která je levnější, ale na zakázku, kde budou zohledněny všechny požadavky firmy. Zpočátku bude vytvořena v mobilní verzi. Při výrobě bude zadán požadavek na přístup ke stránkám, aby si je majitelka mohla aktualizovat a upravovat, pomocí opensource redakčního systému. Termín na vytvoření stránek je stanoven na jeden měsíc. Cena se pohybuje od Kč a zahrnuje následující náklady. Skica grafického návrhu Grafický návrh webových stránek Ceny webových prezentací Redakční systém Poskytnutí softwaru Kódování webových stránek [15] 48

49 SEO optimalizace SEO optimalizace bude provedena opět firmou Hauft.cz, náklady spojené s realizací se pohybují od Kč, v ceně je zahrnuto: Analýza klíčových slov Definice obsahu a struktury webu Kontrola nastavení Google Analytics a Webmaster Tools Budování zpětných odkazů (registrování do odborových katalogů, odkazů na partnerské weby apod.) [15] Reklama v rádiu Reklama v rádiu představuje dvojí náklady. V prvé řadě je nutné vytvořit samotný spot. Pro vytvoření spotu byla vybrána firma Adagio. Cena tvorby 15 vteřinového spotu činí Kč. Průměrná cena týdenní inzerce v rádiu je v hlavním vysílacím čase. Podrobnější analýza k této investici je rozebráno v souhrnném rozpočtu. [16] Reklama v deníku Ceníková cena reklamy v deníku o velikosti 22x 110 mm na čtyři týdny je vyčíslena: 22 x 110 mm = x 4 = Kč [17] Reklama na slevovém portále Pro server pepa.cz je stanoveno 10%, čistě teoretický výpočet se skládá: Sleva na podprsenku 40% = 390 Kč náklad činí 260 Kč Bude-li zakoupeno 10 ks podprsenek, náklad bude 260 Kč Procento pro server 10% z 390 = 39 Kč za jeden kus, za 10 ks = 390 Kč 49

50 Bannery na web moda.cz Cena za grafickou přípravu banneru je stanovena na 750 Kč za banner. Jeho výrobou bude pověřena firma Toscani. V ceně je zahrnuta příprava grafiky a textového podpisu. Týdenní reklama je orientačně spočítána na Kč za týden. Jedná se o banner o rozměrech 120px x 90px. Maximální velikost 8kb. Každý portál má svou cenovou nabídku, záleží na množství návštěvnosti na web stránky, kde bude banner umístěn. Mohou být aktivní bannery s odkazem na stránky paní Pleškové nebo neaktivní bannery. [18] Módní přehlídka Ceny za módní přehlídky nejsou pevně stanoveny, proto byla stanovena dohadná položka na Kč Do ceny je zahrnuta Náklad za modelky Pronájem plochy Inzerce [19] Svatební veletrh Za účast na svatebním veletrhu jsou průměrné náklady následující: Výstavní plocha do 2m 2 = Kč na den Pronájem stolu a židle Kč za den Inzerce v reklamním letáku Kč Svatební veletrhy mají náklady různé, EXPO je prestižnější výstava, proto náklady jsou vyšší ostatní lokality, jako České Budějovice nedosahují tak vysokých nákladů [20] Katalog Výrobou katalogů je pověřena opět firma Toscani, cena za 1 katalog je stanovena na 26 Kč [14] 50

51 Virální marketing Tvorbu, u bude provedena majitelkou firmy. Tvora flash animace tvoří 1200 Kč firmou Toscani. Náklady na rozesílání jsou nulové. Náklady na tři hlavní ceny byly odhadnuty na Kč. [14] Podpora prodeje Do podpory prodeje byla zahrnuta výroba letáků v různých velikostech. Grafiku i tisk zajistí firma Toscani. Pro roznos letáků bude pověřena Česká pošta Letáky velikosti A2, příprava grafiky je stanovena na Kč, budou vytištěny v nákladu 200 ks, cena letáku je 29 Kč Letáky velikosti A3, cena letáku činí 8 Kč Letáky velikosti A4, cena letáku činí 4,50 Kč Letáky velikosti A6, cena je stanovena na 2,2 Kč [14] Roznos letáků dle ceníku České pošty je stanoveno na ks letáků na Kč [21] Profil na Facebooku Profil bude vytvořen majitelkou firmy a náklady jsou nulové. 51

52 Tabulka 8: Průměrné náklady na 1 rok [zdroj: vlastní zpracování] Nástroj Cena bez DPH Výroba loga 1 180,00 Kč Internetové stránky Kč SEO optimalizace Kč Reklama v rádiu Kč Slevový portál Kč Bannery ,00 Kč Módní přehlídka ,00 Kč Svatební veletrh ,00 Kč Katalogy 26 x 200 = Kč Virální marketing 3 200,00 Kč Reklama v deníku 9 680,00 Kč Letáky Průměrné náklady na 1 rok 200 x x x 4, x 2, = Kč ,00 Kč 6.2. Vyhodnocení rozpočtu Do rozpočtu byly zahrnuty sumy, které jsou nejvyšší možné. Zřízení internetové stránky a SEO optimalizace nemusí být ve výši uvedené v tabulce 8. Slevový portál je ryze fiktivní částka, protože dopředu, není možné odhadnout kolik objednávek, firma obdrží. Majitelka odsouhlasila náklady spojené s módní přehlídkou, výrobou katalogů, virálním marketingem a reklamou v deníku. Dále odsouhlasila výrobu letáků, ale není nutné nechat vyrábět všechny velikosti, je přikloněna k počáteční výrobě velikosti A6 v množství, které ještě není definováno, leták v této velikosti je zkalkulován na 2,20 Kč za jeden kus. Účast na svatebním veletrhu, byť za hranicemi regionu, majitelku oslovila, ale není ještě rozhodnuta, zdali by byla ochotna investovat do této reklamní kampaně. Vzhledem k finančním možnostem firmy ing. Pavly Pleškové, nejsou všechny navrhnuté propagační strategie relevantní. Po konzultaci s majitelkou byla z kampaně vyloučena reklama v rádiu, protože jen samotný spot je vyčíslen na 3200 Kč a odvysílání v hlavním vysílacím čase by byla rozpočtena na Kč, což je pro firmu nerelevantní. Bannery v nákladu ,- Kč zatím majitelku nepřesvědčily, ale z rozpočtu nebyla vyloučena. 52

53 Konečný výsledek průměrných nákladů může klesnout přibližně o Kč, což je částka, kterou majitelka firmy by byla schopná akceptovat Vyhodnocení marketingové kampaně Efektivitu výše uvedených nástrojů je možné posuzovat z více hledisek. Z finančního hlediska stojí v popředí zájmu přímá finanční efektivita. Z hlediska marketingového, stejně jako u všech marketingových kampaní přináší efekt z hlediska dlouhodobého. Kampaň bude vyhodnocena vždy po ukončení jednotlivých nástrojů. Sociální sítě mají tu výhodu, že se dá ihned měřit. Měření probíhá na základě počtu návštěvníků, kteří stránku navštíví. Je možné analyzovat laika nebo odborníka, který přispěje do diskuze. Internetové stránky mají za úkol zvýšit povědomí o firmě a přivést do firmy paní Pavly Pleškové nové zákazníky. Nabízená technologie umožňuje sledovat nejen návštěvnost, ale i dobu, kterou potencionální zákazník na stránkách stráví. Mezi úspěch se jistě bude řadit objednání termínu pro šití na zakázku, které internetové stránky budou nabízet. Bannery, slevové portály i reklamy v deníku či rádiu mají přinést zvýšení povědomí o firmě a zároveň přivést nové zákazníky, tím by se splnily oba cíle, které byly pro firmu stanoveny. 7. Dotazník Průzkum mezi zákazníky byl proveden v Hrádku nad Nisou, v kancelářích Magna Liberec, ve fitness Hadrák v Liberci, v night clubu Eva v Liberci a klubu důchodců v Železném Brodě. Vzhledem k tomu, že spodní prádlo nosí všechny ženy, byly otázky v dotazníku sestaveny na základě získání informací, zdali by byl případný zájem o šicí dílnu na výrobu spodního prádla. 53

54 7.1. Marketingový průzkum zájmu o šití spodního prádla na zakázku Marketingový průzkum byl proveden pomocí sběru primárních dat. Mezi nejčastější metody sběru se uvádí dotazování, jehož techniky jsou ústní, písemné, telefonické, on line, či kombinace výše uvedených [22]. Pro dotazník bakalářské práce bylo zvoleno dotazování ústní a písemné. Výhodou ústního dotazování byla okamžitá odezva, flexibilita, pružné reakce na odpovědi. Výhodou písemného dotazování byla zachována anonymita, nevzniklo riziko subjektivního ovlivňování odpovědí respondentů tazatelem. Byly použity otázky otevřené, zavřené a dotazy přímé. Výsledky byly převedeny do elektronické podoby, vloženy do programu Microsoft Excel a vybrané části byly převedeny do kontingenčních tabulek, pro snadnější vyhodnocení Realizace marketingového průzkumu Cílové skupiny byly zvoleny záměrně, s cílem zjistit, jaké spodní prádlo je požadováno danou skupinou. Požadavky v cílové skupině z fit studia budou poukazovat na požadavky spodního prádla pro sport. V další cílové skupině byla zjištěna fakta, která ukazují na požadavky starší generace, byť aktivní skupinu, která společně podniká výlety. Cílová skupina v night clubu nastíní požadavky, které jsou spojeny s oděvy používané v zaměstnání, cílová skupina administrativních pracovnic a náhodně zvolené respondentky oslovené v Hrádku nad Nisou uvedou nároky na spodní prádlo napříč všemi cílovými skupinami Vyhodnocení dotazníku Osloveno bylo přibližně 120 respondentů, ochotno zúčastnit se průzkumu projevilo 92 respondentek. Otázka číslo 1: Uvítala byste spodní prádlo šité na zakázku? Z celkového počtu 92 respondentek, by uvítalo šicí dílnu 89%, zbývajících 11% by o tuto službu zájem nemělo 54

55 Otázka číslo 2: Jaké značky nakupujete nejčastěji? U této otázky vyplynulo najevo, že zákaznice mají přehled o značkách spodního prádla a výčet vyjmenovaných značek byl značný. Na prvním místě se umístila značka Bellinda, kterou upřednostňuje 27% zákaznic, na druhém místě se umístili rozmanité značky, které byly jmenovány nejvýše jedenkrát, patřily zde např. Etam, Calvin Clein, Jolinesse, Gatta, Ella. M nebo Come ca des Halles. Zastoupení těchto značek jmenovalo 22% zákaznic. Naopak 21% respondentek neupřednostňuje žádnou značku nebo si na značku nevzpomněly. Značku Triumph označilo 13% dotazovaných, 12% nakupuje značku Triola, 3% dává přednost značce Felina a 2% připadla na značku Intimissimi. 27% 22% 21% Četnosti značek 13% 12% 3% 2% Bellinda Ostatní Žádná konkrétní Triumph Triola Felina Intimissimi Obrázek 12: Graf k otázce č. 2 Otázka číslo 3: V jakých cenových limitech se tyto nákupy pohybují? V této otázce se ukázalo, že zákaznice v 60% jsou ochotny investovat nejčastěji do 500,- Kč za spodní prádlo, do 1000,- Kč investuje 23% zákaznic, nezanedbatelných 12% je svolných utratit za spodní prádlo do 1500,- Kč. Do 2 000,- Kč a nad 2 000,- Kč jsou ochotny utratit 3 a 2%. Ze zodpovězených otázek je patrné, že zákaznice nejsou ve velké míře ochotné utrácet příliš velkou sumu za spodní prádlo. 55

56 V jakých cenových limitech se tyto nákupy pohybují? Do 1500 Kč 12% Do 2000 Kč 3% Nad 2000 Kč 2% Do 1000 Kč 23% Do 500 Kč 60% Obrázek 13: Graf k otázce č. 3 Otázka číslo 4: Kde nejčastěji nakupujete toto zboží? Otázku, kde nejčastěji respondentky nakupují spodní prádlo, zvítězily malé kamenné obchody, které nabízejí sortiment nejen se spodním prádlem, ale jedná se hlavně o pultový prodej s obsluhou. Na druhém místě se 14 % se umístily speciální obchody s výhradním prodejem spodního prádla různých značek. 10 % získal obchod C&A, který má rovněž různý sortiment, nacházející se většinou v obchodních centrech. Se 3 % stejně si získal internetový prodej a nákup v supermarketech. Na posledním místě se 2 % se umístila specializovaná prodejna Intimissimi, která je zaměřena pouze na značku stejného názvu. Kde nejčastěji nakupujete toto zboží? 80% 67% 60% 40% 20% 0% 14% 10% 3% 3% 2% Kamenný obchod Speciální obchody C&A Supermarket Internet Intimissimi Obrázek 14: Graf k otázce č. 4 Otázka číslo 5: Víte o možnosti dát ušít spodní prádlo na zakázku? Výsledek informovanosti o možnosti šití spodního prádla na zakázku vyšel přibližně stejně, přesto o 2% více respondentek nevěděla o této možnosti Otázka číslo 6: Znáte nějakou zakázkovou dílnu na šití spodního prádla? 56

57 Z předešlé otázky bylo patrné, že o možnosti nechat si ušít spodní prádlo na zakázku řada dotazovaných věděla, na druhou stranu netušily, kde je možno si ho nechat ušít. V této otázce drtivá převaha žen nezná žádnou šicí dílnu a to celých 95%. Jen 5% odpovědělo, že šicí dílnu znají. Ve výčtu odpovědí se objevily pouze dvě šicí dílny - firma Mirka Sport Hrádek nad Nisou a firma ing. Pavly Pleškové. Otázka číslo 7: Využila jste někdy této služby? Pokud ano, uveďte důvod. Vzhledem k předchozí otázce, je výsledek na tuto otázku nepřekvapivý. 98% žen si nikdy spodní prádlo šít na zakázku nedalo a pouhá 2% této služby využila. Mezi hlavní důvody patřil nedostatek velikostního sortimentu a speciální příležitost. Otázka číslo 8: Co je pro Vás obecně, při výběru spodního prádla nejdůležitější? Kritéria, pro výběr spodního prádla ukazují, že nejvíce respondentky požadují kvalitu spodního prádla, jako druhý požadavek stanovily vzhled, třetí místo získal požadavek materiálu, podle důležitosti obsadila čtvrté místo funkčnost, cena byla až na pátém místě a o poslední místa se dělila značka a příjemné a pohodlné prostředí nákupu. Cílem tohoto dotazu bylo získat informace, co potencionální zákaznice požadují a zdali cena je rozhodující faktor, při rozhodování u nákupu. Z odpovědí je patrné, že cena se umístila vzadu oproti kvalitě, vzhledu a použitého materiálu, tím se rozporují odpovědi z otázky číslo 3, kdy nejvíce žen, bylo ochotno investovat pouze částku do 500,- Kč. Z těchto dvou odpovědí vyplývá, že pokud spodní prádlo splní požadavky, které zákaznice požaduje, jsou ochotny zaplatit vyšší cenu. 57

58 Důležitá kritéria pro výběr spodního prádla Kvalita Vzhled Materiál Funkčnost Cena Velikostní sortiment Značka Prostředí nákupu Obrázek 15: Graf k otázce č. 8 Otázka číslo 9: V oblasti poskytovaných služeb, vyberte 3 nejdůležitější kritéria, který při výběru spodního prádla preferujete. Mezi nejčastější kritéria v oblasti poskytovaných služeb respondentky uvedly poradenství s 30%. Zákaznice upřednostňují nákup s obsluhou, což koresponduje s tvrzením s otázkou č. 4, kdy nejraději nakupují v kamenných obchodech s obsluhou. Na druhém místě se současně umístila možnost kombinací velikosti a speciální zboží v 20%. Předposlední místo získaly věrnostní programy 15% a poslední místo obdržely výprodeje, které dosáhly 14 %. Důležitá kritéria pro nákup spodního prádla 14% 20% 21% 30% 15% Poradenství věrnostní programy speciální zboží výprodeje možnost kombinací velikostí Obrázek 16: Graf k otázce č. 9 58

59 Otázka číslo 10: Jaký způsob získávání informací při nákupu spodního prádla preferujete? Odpovědi na tento dotaz byly překvapivé. 42%, získalo osobní doporučení. 33%, dosáhl výběr osobně v prodejně, 13% preferuje reklamu v tisku či z letáků, pouhých 9% ovlivní nákupní rozhodování přes internet a na posledním místě pouze s 3% se umístila média v rozhlase a televizi. Způsob získávání informací 42% 33% osobně v prodejně reklama tisk/letáky 3% 9% 13% internet média rozhlas/televize osobní doporučení Obrázek 17: Graf k otázce č. 10 Otázka číslo 11: Uveďte prosím Váš věk. Ankety se zúčastnilo 92 respondentek. 57%, bylo v zastoupení ve věkové kategorii let, 22% byly respondentky z kategorie let, 16% mělo zastoupení v kategorii od let, 5% byly ženy ve věkové kategorii od let. Ankety se nezúčastnil nikdo z věkové kategorie od let a nikdo nad 60 let. Jaký je Váš věk? 16% 5% 22% 57% let let let let Obrázek 18: Graf k otázce č

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA. Bc. Jitka Motýlová

Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA. Bc. Jitka Motýlová Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA Bc. Jitka Motýlová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato předložená diplomová práce pojednává o projektu

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více