VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014

2 Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce Bc. Gabriela Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master s Dissertation Marketing Communication: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Bc. Gabriela Nováková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Gabriela Nováková V Praze dne

5 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří mne podporovali a pomohli mi s vypracováním této diplomové práce. Předně děkuji doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., vedoucí mé diplomové práce, za odborné vedení, vstřícnost a cenné připomínky při vypracování mé diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala vedoucímu pobočky No Name Reality za poskytnutí rozhovoru a za spolupráci při zpracování analytické části. 5

6 Abstrakt Jméno autora: Bc. Gabriela Nováková Název diplomové práce: Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Označení práce: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Místo vydání diplomové práce: Praha Datum vydání diplomové práce: Počet stran: 81 Práce se zabývá komunikací a komunikační politikou firmy. Cílem diplomové práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality tak, aby vedla ke zvýšení počtu zákazníků v požadovaném tržním segmentu prostřednictvím internetu. V teoretické části uvádím přístupy z teorie rozhodování a z teorie marketingu. V analytické části ověřuji teoretické přístupy s cílem zjistit, zda a v jaké míře jsou uplatňované. Závěrečná kapitola je návrhová a nabízí zhodnocení a komplexní návrh na zlepšení na základě zjištění získaných v mém výzkumu. Klíčová slova: Komunikace, komunikační politika, internet, segment, cíle, strategie, pobočka 6

7 Abstract Name of Author: Bc. Gabriela Nováková Title of Master s Dissertation: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Name of Thesis: Master s Dissertation Name of University: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Place of Submission: Prague Date of Submission: Number of Pages: 81 Keywords: Communication, communication policy, internet, segment, targets, strategy, branch 7

8 OBSAH ÚVOD 10 1 Komunikace a komunikační politika Důležitost komunikace pro firmu identifikace Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka Význam emocí v komunikační politice Nákupní chování zákazníka Model spotřebního chování 19 2 Marketingová komunikace na internetu Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Prezentace firmy na internetu Sociální sítě Výhody sociálních sítí 23 3 Marketingový komunikační mix na internetu Reklama na www stránkách Bannerová reklama Cílové skupiny pro bannerovou reklamu Přímý marketing: ová reklama ové adresy Etický a právní rámec přímého marketingu Podpora prodeje Podpora prodeje na internetu PR PR na internetu Publicita produktu Podniková komunikace Porovnání nástrojů komunikačního mixu na internetu 31 4 Stanovení rozpočtu komunikační politiky 32 5 Cíle a strategie marketingové komunikace Stanovení marketingových cílů Příprava marketingové strategie Cílové trhy a cílový marketing Marketingová koncepce Marketingová situační analýza Analýza prostředí firmy Vnitřní prostředí Vnější prostředí SWOT analýza Vyhodnocení účinnosti strategie 38 6 Společnost No Name Reality Představení pobočky No Name Reality Organizační struktura Poskytované služby zákazníkům Interview s vedoucím pobočky No Name Reality Cíle a strategie komunikační politiky Dotazníkové šetření zaměřený na nákupní chování zákazníků Cíl dotazníkového šetření Charakteristika informací a cílové skupiny Metoda a typ sběru informací 49 8

9 6.6.4 Vypracování dotazníku Výsledky dotazníkového šetření Analýza komunikační politiky pobočky No Name Reality Analýza komunikační politiky konkurence SWOT Analýza Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Vyhodnocení SWOT analýzy 68 7 Návrh strategie internetové komunikační politiky Marketingová komunikace na internetu Marketingový komunikační mix na internetu Specialista marketingové komunikace Rozpočet internetové komunikační politiky Písemný plán marketingové komunikace Vyhodnocení účinnosti strategie 78 8 Závěr 80 Seznam použité literatury 81 Seznam elektronických zdrojů 82 Seznam použitých symbolů a zkratek 83 Seznam příloh 83 Seznam tabulek 83 Seznam grafů 84 Seznam obrázků 84 Seznam schémat 84 9

10 Úvod Diplomovou práci jsem začala zpracovávat v červnu r Ve své diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality, která povede ke zvýšení počtu zákazníků konkrétní cílové skupiny, potažmo ke zvýšení objemu prodeje výše jmenované pobočky v požadované lokalitě, a kde se internet stane hlavním médiem pro úspěšné naplnění tohoto cíle. Tato hypotéza bude prověřena analytickou částí mé diplomové práce. Pobočku No Name Reality jsem si nevybrala náhodně. Jednak společnost jako taková nemá zatím marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialistu marketingové komunikace a jednak v pobočce No Name Reality momentálně pracuji na pozici osobní asistentky vedoucího pobočky na poloviční úvazek. Toto téma jsem si zvolila, poněvadž se domnívám, že pobočka potřebuje navrhnout strategii internetové komunikační politiky. Chybí ji marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialista marketingové komunikace. Jejím cílem je zvyšovat počet zákazníků a objem prodeje, ale poslední dobou se potýká naopak s poklesem v určitém tržním segmentu. K samotné realizaci strategie komunikační politiky jsem si vybrala internet jako komunikační médium, protože dle slov odborníků stále platí, že je to nejúčinnější a zároveň nejméně nákladný způsob pro úspěšné dosažení zvoleného cíle. Tím spíše pokud se sama společnost prezentuje na internetu, uskutečňuje přes něj své obchody a považuje ho za hlavní nástroj své obživy. Ke strategii uvedu jeden citát, jehož autorem je Philip Kotler, osobnost světového marketingu: It s more important to do what is strategically right than what is immediately profitable 1 ( Důležitější je to, co je strategicky správné, než to, co je ihned ziskové, Kotler, 2012 s. 1). 1 Kotler, P KOTLER S QUOTES, s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.pkotler.org/kotlersquotes/> (přeložila: Gabriela Nováková) 10

11 Cílem této práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro tržní segment, který je pro pobočku nejlukrativnější a zvýšit v něm počet zákazníků takovým způsobem, aby to bylo za přijatelných finančních podmínek pro pobočku. Dílčím cílem je poté zjistit z rozhovoru s vedoucím pobočky odpovědi na otázky, které se budou týkat analýzy prodeje, analýzy trhu, analýzy zákazníka, analýzy konkurence a analýzy podpory prodeje/marketingové komunikace. Dalším dílčím cílem bude pak zjistit z dotazníkového šetření, založeném na internetové adresné distribuci dotazníku, nákupní chování, preference a rozhodovací faktory u nejlukrativnějšího tržního segmentu (lidé-prodávající ve věku 25 až 50 let, kteří prodávají byty nebo domy do 2,5 mil. Kč) a u lukrativnějšího segmentu (lidé-kupující ve věku 25 až 50 let, kteří kupují byty nebo domy do 2,5 mil. Kč). Domnívám se totiž, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Dalším dílčím a neméně významným cílem je poté zjistit ze SWOT analýzy pobočky, jaké jsou vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost pobočky (společnosti) a jak se vyrovná se změnami, které nastávají v prostředí a také pomůže vyhodnotit komplexně fungování celé pobočky, nalézt problémy a příležitosti k dalšímu růstu pobočky (společnosti) a klientů nejlukrativnějšího segmentu. Dále budu porovnávat analýzu komunikační politiky pobočky a konkurence, na základě které vyhodnotím shody a rozdíly. Nejdůležitější empirické poznatky zobecním a přenesu do strategie internetové komunikační politiky pro pobočku. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou části. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky, které se týkají komunikace a komunikační politiky, marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, stanovením rozpočtu komunikační politiky a cíli a strategií marketingové komunikace. 11

12 Analytická část zahrnuje informace o společnosti a pobočce No Name Reality, které se týkají historie, organizační struktury a služeb poskytovaných zákazníkům. Dále obsahuje interview s vedoucím pobočky, cíle a strategie komunikační politiky, dotazníkové šetření, analýzu komunikační politiky pobočky No Name Reality a konkurence a SWOT analýzu. Návrhová část pak zahrnuje návrh marketingové komunikace na internetu a návrh marketingového komunikačního mixu na internetu s co nejoptimálnějším návrhem rozpočtu pro pobočku. Vzhledem k tomu, že dosavadní internetová strategie společnosti je nedostatečná, prověřím svou hypotézu dotazníkovým šetřením, jehož výsledky použiji k vytvoření strategie internetové komunikační politiky, která je návrhovou částí této diplomové práce. Strategie bude vycházet z návrhů marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, které povedou ke zvýšení počtu zákazníků nejlukrativnějšího segmentu v pobočce No Name Reality a mohou se stát inspirativním podnětem i pro ostatní pobočky, resp. celou společnost No Name Reality. Marketingová strategie je bohužel ne vždy a všude součástí firemní strategie. Tam, kde jí není, se management společnosti potýká s nedostatečným pochopením její implementace, protože nevidí okamžitý výsledek. Marketingová strategie by se však měla stát prioritou pro společnosti, které si chtějí udržet své přední místo na trhu nebo o takové místo usilují, protože jim pomáhá k růstu a rozvoji, i když vyžaduje čas a investice. 12

13 1 Komunikace a komunikační politika V knize Moderní marketingová komunikace od autorek J. Přikrylové a H. Jahodové se uvádí, že z historického hlediska se koncepcí komunikace jako přenosem sdělení zabývali ve 40. letech 20. století v USA dva geniální vědci matematici Claude Shannon a Norbert Wiener. 2 Claude Shannon, přezdívaný též jako otec teorie informace definoval matematickou teorii komunikace na telegrafu a vyjádřil to systémem, který zahrnuje: zdroj informace neboli původce či subjekt sdělení; vysílač, který přeměňuje sdělení na signál; kanál, jímž se sdělení přenáší; přijímač absorbující signály a formulující z nich zpětně sdělení; šumy, které mohou zkreslit nebo přerušit signál během přenosu. Shannonova koncepce je založena na statistických údajích, nikoli na novosti. Kvalita funkčnosti systému spočívá v kvantitě informací s co nejvyšší pravděpodobností jejich přesného přenosu. Norbert Wiener přinesl do koncepce komunikace pojem zpětné vazby (feedbacku). Ta sloužila ke kontrole úspěšnosti zaměření a případně k opravě zaměřování cílů. V marketingové komunikaci uzavírá komunikační proces, protože každý subjekt komunikace musí nad ní mít kontrolu a pravidelně zjišťovat, jak úspěšná je jeho kampaň, aby mohl v jejím průběhu provádět případné korekce. Kalifornská škola v Palo Alto vytvořila myšlenkový proud, k němuž patřili výzkumníci jako Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Jay Haley, Don D. Jackson a další. Tato škola zásadně odmítá Shannonovo pojetí pro aplikaci v sociálních vědách jako příliš technický a nepoužitelný koncept při analýze chování živých organismů. Východiskem byly jejich poznatky z psychiatrie, sociologie, psychologie, etnologie atd., které vyústily v axiom: nelze nekomunikovat. Oddělit obsah od formy u živých organismů nelze. Komunikace je založena na verbální a neverbální části. Tento poznatek je velmi důležitý pro marketingovou komunikaci v mezinárodním prostředí, protože podtrhuje roli subjektu, zdroje, způsobu přenosu či dopad znalosti nebo neznalosti postojů příjemců na samu efektivitu 2 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN

14 komunikace. 3 Význam komunikace nejen v mezinárodním prostředí zdůrazňují také autorky J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová, o kterých se zmiňuji níže. Zde se přikláním k názoru školy Palo Alto. Vezmu-li za příklad rostliny, jsou také živými organismy, které komunikují neverbálně na základě nanomechanických vibrací a pomáhají si tím v růstu. Stejně tak lidé v běžném životě komunikují kromě slov rovněž mimikou a gesty a svými neverbálními signály si dávají navzájem najevo své emoce. Teorie školy z Palo Alto dále vysvětluje, že komunikace je sice řízena subjektem, ale ne všechno lze absolutně řídit a kontrolovat. Přidáme-li Lasswellův model pěti W Who says What to Whom through Which channel with What effect? (Kdo říká, komu co, prostřednictvím jakého zdroje a s jakým efektem?), je obraz hotov. 4 Komunikací v obchodním životě se rozumí to, že na jedné straně stojí zákazníci, kteří chtějí hovořit o přínosu produktu a zdůrazňovat jeho výhody. Na druhé straně stojí firmy, které hovoří o produktu směrem k zákazníkům formou nějakého sdělení, které se k nim dostane např. v podobě informací a prostřednictvím nějakého média, např. internetu. Ten dnes představuje nenahraditelnou technologickou platformu pro on-line komunikaci, díky které se zároveň také proměňuje spotřební a nákupní chování zákazníka. 5 Marketingová komunikace a marketingový mix tvoří nezastupitelné části komunikační politiky - ta vyjadřuje postoj firmy ve vztahu ke komunikačním aktivitám, chování a poskytování informací. 6 Marketingová komunikace zahrnuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka komunikačním sdělením ať už komerčního nebo nekomerčního charakteru, jehož cílem je informovat, přesvědčovat, vytvářet image nebo ujišťovat o nabízeném produktu na trhu. Domnívám se, že právě internet je pro dosažení tohoto cíle ideální, protože je nejpopulárnější a zaujímá u nás první příčku v relativním počtu uživatelů ve 3 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vlastní zdroj 6 Vlastní zdroj 14

15 srovnání s jinými zeměmi, vycházím-li ze zdrojů odborných článků a výzkumu, který je součástí grafu č. 1. Na tento graf znovu odkazuji v odstavci 2.1 Internet a jeho význam v marketingové komunikaci. Autorky knihy Moderní marketingová komunikace J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová se o marketingové komunikaci vyjadřují tak, že je základem pro vytváření trvalé pozice subjektu v národním a mezinárodním ekonomickém prostoru. 7 Tvrdí, že správná komunikace je dialog. Je-li komunikace efektivní, obě strany z ní mají užitek. Komunikace se zákazníky v současném marketingovém pojetí znamená více naslouchat než mluvit. Dosavadní světové zkušenosti ukazují, že jediná cesta k úspěchu je vybudovat trvalé vztahy se zákazníky na základě jejich pozitivních zkušeností, protože ty se stávají nástrojem komunikace. 8 Komunikací se zákazníky se rozumí více naslouchat a méně mluvit, tak aby dialog byl efektivní, protože v dialogu je vždy zákazník ten důležitější a to i v internetovém prostředí! My mu musíme věnovat dostatek času a prostoru na odpověď a také mu projevit respekt. Philip Kotler to vyjadřuje takto: We now live in a customer economy where the customer is king. Companies must wake up to the fact that they have a new boss the customer. 9 ( Žijeme nyní v ekonomice zákazníka, kde zákazník je král. Společnosti se musí probudit a přijmout to, že jejich novým šéfem je zákazník, Kotler, 2009). Dle mého názoru je toto řečeno obrazně. Domnívám se, že zákazník je spíše jakési zpětné zrcátko, které nám pomáhá udávat směr do budoucna, ale nemůžeme ho ve všem poslouchat. Domnívám se, že i negativní zkušenosti mají vliv na budování trvalých vztahů se zákazníky. Samozřejmě, že zde musíme vynaložit úsilí na to, abychom si zákazníka s negativní zkušeností získali zpět na svoji stranu. Ale to je příležitost pro firmu, jakým způsobem se zlepšovat a zjistit právě u tohoto klienta Wienerovu zpětnou vazbu, resp. feedback. Protože jak praví jeden citát i špatná zkušenost, 7 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Kotler, P MaRS, Customers: Kotler on marketing. Dostupné na internetu: <http://www.marsdd.com/mars-library/customers-kotler-on-marketing/ > (přeložila: Gabriela Nováková) 15

16 je dobrá zkušenost. Rozvíjet a budovat vztahy se zákazníky pouze na základě pozitivních zkušeností by bylo jednoduché a nic nového by to firmě nepřineslo, pokud nebudeme brát v úvahu pravděpodobně zvyšující se počet spokojených zákazníků na základě samovolného šíření jejich pozitivního sdělení o firmě. Mimochodem internetové médium je prostředek, kterým se nejrychleji šíří dobré i špatné zprávy a mohou zasáhnout i velmi početnou skupinu uživatelů najednou. Nicméně, rozvíjení vztahů se zákazníky na základě negativních zkušeností vnímám jako cenný zdroj pro zlepšování v oblasti péče o zákazníka. A pokud se nejedná o špatnou komunikaci se zákazníkem, ale např. o stížnost nebo reklamaci produktu nebo služby, je to příležitost k tomu, jak věci ve firmě zlepšovat. 10 Autorka knihy Strategický marketing. Strategie a trendy D. Jakubíková se o komunikaci vyjadřuje tak, že každá firma i každá organizace komunikuje. Vše, co firma dělá, a často i to, co nedělá, ale měla by dělat, je zprávou, kterou vysílá do okolí. Firma také komunikuje prostřednictvím všech složek marketingového mixu (4P případně více P), kdy jednou z nich je promotion, která představuje marketingovou komunikaci a je centrálním prvkem efektivního marketingu. Marketingová komunikace je také komponent firemní komunikace, který se soustřeďuje na podnícení prodeje a který musí být v souladu s cíli firemní komunikace v zájmu vytvoření jednotného image. 11 Pokud se má začít produkt prodávat, pak musí být účinná také propagace, tj. musí být zasažena plánovaná cílová skupina, a zároveň musí být propagace účelná, tj. plánovaná cílová skupina se zároveň stane novou potenciální skupinou zákazníků pro firmu. Je třeba věnovat velkou pozornost reklamnímu sdělení, resp. obsahu a jeho emočnímu náboji a správně ho zacílit na konkrétní segment, protože tím můžeme kampaň hodně vylepšit nebo také zkazit. 12 Maximální účinnost a účelnost propagace vychází také z dalších složek marketingového mixu, tak jak zmiňuje D. Jakubíková ale i P. Kotler, který říká: 4 P s of marketing 10 Vlastní zdroj 11 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN Vlastní zdroj 16

17 are on finger tips of every individual who has to make a career in marketing. 13 (4P z marketingu má každý na svých konečkách prstů, kdo chce udělat kariéru v marketingu, Kotler, 2009). 1.1 Důležitost komunikace pro firmu identifikace Firemní kultura je součástí identifikace zaměstnanců s firmou. Důležitá je zde jak vnější, tak vnitřní komunikace jako součást firemní identity. To jak zaměstnanec vidí svoji firmu, jaký má k ní vztah, ovlivňuje to, jak ji reprezentuje vůči zákazníkům. Je přirozené, že každá organizace, podnik či firma má své specifické klima, zvláštní atmosféru a neopakovatelnou kulturu, jinými slovy image, které se projevuje mimo jiné i ve způsobech rozhodování manažerů, v realizaci různých činností, ve formách vzájemné komunikace náhledu zaměstnanců na vnitrofiremní skutečnosti a jejich interpretaci, v představách, v hodnoceních, postojích, v loajalitě Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka V komunikaci je nejdůležitější pochopit, co vlastně zákazníci chtějí, poté jim to umět nabídnout a pak správnou komunikací působit na jejich rozhodování. Pokud chceme ovlivnit postoje, chování, vědomosti zákazníka na internetu, tak je třeba si uvědomit, že takový zákazník nerad čeká, vyžaduje okamžitou odezvu, je náročný na informace o zboží, srovnává mezi konkurenčními nabídkami, má přístup k výhodným cenovým nabídkám a očekává přístup ke komunitě lidí se stejnými problémy či přáními Význam emocí v komunikační politice Pro marketingovou komunikaci nestačí jen prostá pozitivní emocionální vazba, ale tato vazba musí být o něco intenzivnější než u konkurenčního produktu. Emoční marketing je zaměřen na emoční zážitky zákazníků 16 a zasahuje do všech složek marketingového mixu (4P případně více P: product, price, place, promotion). V průběhu kampaně jde vždy o to, aby byl zákazník vtažen do děje. Úspěch pak 13 Kotler, P Management Paradise. Dostupné na internetu: <http://www.managementparadise.com/philip-kotler.html > (přeložila: Gabriela Nováková) 14 Newtoncenter. Dostupné na internetu: <http://www.newtoncenter.cz/domain/newtoncenter/files/firemni%20kultura_prezentace.pdf> 15 Marketingové noviny. Dostupné na internetu: <http://www.marketingovenoviny.cz/> 16 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN

18 vychází z toho, jaké emoce primárně u zákazníka kampaň vyvolá. Budou-li to pozitivní emoce jako radost, láska, štěstí nebo třeba teplo; pak může být kampaň také úspěšná. Na jednu stranu je třeba si uvědomit, že lidská přirozenost jako jsou právě emoce, které tvoří součást každodenního života člověka, nastupují vždy jako první při nákupním rozhodování a až poté nastupuje racio. Vědci z univerzity v Yale, bylo zjištěno, že teplý pohárek vyvolává v lidech pozitivnější pocity než studený pohárek. 17 Jinými vědci je dokázáno např. to, že oči jako smyslový orgán slouží jako první identifikátor přirozené lidskosti 18. Z toho důvodu je důležité nejenom to, jaké emoce v nás vyvolá kampaň, ale také co je jejím obsahem, resp. jakou má hloubku a kvalitu pro zákazníka. Pravý význam emočního marketingu ale zároveň i smyslového marketingu dobře vysvětluje J. Vysekalová a kolektiv v knize Emoce v marketingu: Smyslový marketing vychází ze skutečnosti, že u 80% případů dochází k nákupnímu rozhodnutí impulzivně a jeho cílem je využít smyslové vnímání, navodit při nakupování pozitivní zážitek a podílet se na vytváření emoční vazby na místo prodeje, produkt či jeho značku Nákupní chování zákazníka Každý zákazník reaguje na nabídku a podněty různě. Nákupní chování ovlivňuje osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační struktura a jeho osobnostní vlastnosti. Základní model nákupního chování je znázorněn na obrázku č Celkově můžeme celý proces rozhodování o nákupu rozdělit do pěti etap: 1) Poznání problému (uvědomění si potřeby, kterou chceme nákupem uspokojit. Ať již jde o potřeby hmotné či nehmotné, nebo z časového hlediska aktuální a budoucí, většinou se snažíme uspokojit nejdříve potřeby, které pociťujeme jako naléhavé. Hierarchii potřeb znázorňuje řada modelů, nejznámější je Maslowova pyramida). 2) Hledání informací (k rozhodnutí potřebujeme určitou míru informací, protože jejich nedostatek zvyšuje pocit rizika a jejich přebytek může vést 17 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Easy software s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.easysoftware.cz/remarketing-visibilita-nainternetu> 19 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

19 k dezorientaci. Důležitá je forma jakou se k nám informace dostávají a to jak ze zdrojů osobních, tak sdělovacích prostředků. 3) Zhodnocení alternativ (porovnání informací a výběr nejvhodnějšího řešení, zapojení emocionálních procesů). 4) Rozhodnutí o nákupu (po výběru produktu, rozhodnutí kdy nákup uskutečnit, kromě impulsivních nákupů). 5) Vyhodnocení nákupu (spokojenost zákazníka s nákupem, prodejce by se měl o post-nákupní chování zajímat pro získání stálých zákazníků a na jejich doporučení příp. i zákazníků nových). 21 Co se týče výše zmiňované Maslowovy pyramidy, která rozděluje potřeby člověka do pěti vrstev podle příslušného stupně, kdy nejnižší stupeň představuje základní lidské potřeby a nejvyšší stupeň představuje sebezdokonalování. Otázkou je, zdali toto může platit univerzálně. David C. McClelland říká, že vždy tady budou potřeby, které budou natolik individuální, že pro ně stupnice nebude stačit mohou být tedy zcela nezařazené a nebo mohou být naopak zařazené do více vrstev. Sám Maslow se však této úvaze brání, ale např. humanista D. C. McClelland argumentuje, že ne všechny potřeby jsou univerzální, ale mnoho z nich je určena sociálně a překvapivě se neliší kulturami. 22 Vezmu-li např. nemovitost jako hmotnou potřebu, tak tou mohu uspokojit také minimálně dvě vrstvy jednak sociální potřebu (domov) a pak sociální začlenění (komunita, přátelství). To, jaké učiním rozhodnutí, bude ovlivňovat několik faktorů vzhled, cena, lokalita, dispozice prostoru, příjezdová cesta, sousedi atd. Faktory je třeba si rozložit do hierarchie potřeb podle důležitosti a také podle toho, jaké emoce v nás vyvolávají, abychom se rozhodli správně. Samozřejmě čím více našich požadavků bude nemovitost splňovat, tím větší spokojenost bude z nákupu. 21 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN Analoui, F.: Strategic Human Resource Management. Thomson Learning, UK 2006, str

20 1.3.1 Model spotřebního chování Model černé skříňky ukazuje na obtížnost komplexní predikce chování člověka i přes výsledky, které přináší poznání mnoha vědních oborů. Procesy a dění v lidské mysli jsme zatím schopni chápat jen omezeně, mysl člověka pro marketéra představuje tzv. černou skříňku. Odtud model černé skříňky, který ve své době velice ovlivnil marketingový výzkum chování zákazníka. Exogenní (vnější) faktory můžeme zkoumat, některé z nich můžeme ovlivňovat či vytvářet. 23 Exogenní proměnné podněty Černá skříňka reakce 23 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

21 2 Marketingová komunikace na internetu V úvodu mé diplomové práce jsem stanovila hypotézu, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Marketingová komunikace zde vybízí k dialogu. Můžeme se zákazníkem diskutovat a získat okamžitě zpětnou vazbu. To je neocenitelné, stejně tak i pro reklamu nebo online komunity. U tradičních médií jde totiž o jednosměrnou komunikaci, o čemž se zmiňuje i řada odborných portálů nebo periodik. Avšak pokud by byla tradiční média zcela jednosměrná, tak by firma potenciálním klientům nemohla nikdy položit otázku např.: Kde jste se o nás dozvěděli? Pokud klienti mohou např. zavolat na telefonní číslo uvedené v tradičním médiu. Z tohoto hlediska se již jedná o dialog a pro firmu je to nosná informace pro vyhodnocení účinnosti a účelnosti kampaně. Čili jsou tradiční média skutečně jednosměrná? Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Internet je globální komunikační platforma, která nabízí pro firmy v rámci marketingové komunikace řadu možností. Nejenom, že je to v dnešní době nejrozšířenější, nejpoužívanější a nejpopulárnější médium, ale od počátku 80 let 20. století také zaznamenalo obrovský a rychlý rozvoj jako žádné jiné médium na světě. Je to nástroj pro prezentaci firmy a výrobků, pro řízení se zákazníky, pro obchodní aplikace, pro vyhledávání informací a nebo také pro vytváření online komunit, což je v dnešní době fenomén. Mimochodem Česká republika patří mezi státy s nejvyšší mírou rozšíření internetu ve střední a východní Evropě. 96% Čechů ve věku let navštěvuje internet. 25 Graf č. 1 znázorňuje návštěvnost internetu a jeho procentuální srovnání s ostatními zeměmi ze střední a východní Evropy v roce V marketingové komunikaci má internet několik důležitých charakteristik: nabízí obrovskou šíři obsahu a funkcí s možností rychlé aktualizace, má celosvětové působení, je multimediální (texty, obrázky, zvuky, animace, videa atd.), má schopnost velmi přesného zacílení a individualizace obsahu komunikace, umožňuje použití řady specifických nástrojů a postupů, je interaktivní, rychlé a 24 M-Journal. Dostupné na internetu: <http://www.m-journal.cz/> 25 MarketingSales Na internetu jsou téměř všichni Češi nad 18 a pod 70 let. Dostupné na internetu: <http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/na-internetu-jsou-temer-vsichni-cesi-nad-18-a-pod-70- let_ html /> 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva

Propagace a její účinek Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagace a její účinek. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

5. Marketing ve stavebnictví

5. Marketing ve stavebnictví 5. Marketing ve stavebnictví Klíčová slova: Stavební trh, marketingový mix, produkt, public relations., Anotace textu: Modul se zabývá strukturou stavebního trhu z hlediska marketingu, charakterizuje marketingové

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více