VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014

2 Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce Bc. Gabriela Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master s Dissertation Marketing Communication: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Bc. Gabriela Nováková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Gabriela Nováková V Praze dne

5 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří mne podporovali a pomohli mi s vypracováním této diplomové práce. Předně děkuji doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., vedoucí mé diplomové práce, za odborné vedení, vstřícnost a cenné připomínky při vypracování mé diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala vedoucímu pobočky No Name Reality za poskytnutí rozhovoru a za spolupráci při zpracování analytické části. 5

6 Abstrakt Jméno autora: Bc. Gabriela Nováková Název diplomové práce: Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Označení práce: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Místo vydání diplomové práce: Praha Datum vydání diplomové práce: Počet stran: 81 Práce se zabývá komunikací a komunikační politikou firmy. Cílem diplomové práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality tak, aby vedla ke zvýšení počtu zákazníků v požadovaném tržním segmentu prostřednictvím internetu. V teoretické části uvádím přístupy z teorie rozhodování a z teorie marketingu. V analytické části ověřuji teoretické přístupy s cílem zjistit, zda a v jaké míře jsou uplatňované. Závěrečná kapitola je návrhová a nabízí zhodnocení a komplexní návrh na zlepšení na základě zjištění získaných v mém výzkumu. Klíčová slova: Komunikace, komunikační politika, internet, segment, cíle, strategie, pobočka 6

7 Abstract Name of Author: Bc. Gabriela Nováková Title of Master s Dissertation: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Name of Thesis: Master s Dissertation Name of University: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Place of Submission: Prague Date of Submission: Number of Pages: 81 Keywords: Communication, communication policy, internet, segment, targets, strategy, branch 7

8 OBSAH ÚVOD 10 1 Komunikace a komunikační politika Důležitost komunikace pro firmu identifikace Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka Význam emocí v komunikační politice Nákupní chování zákazníka Model spotřebního chování 19 2 Marketingová komunikace na internetu Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Prezentace firmy na internetu Sociální sítě Výhody sociálních sítí 23 3 Marketingový komunikační mix na internetu Reklama na www stránkách Bannerová reklama Cílové skupiny pro bannerovou reklamu Přímý marketing: ová reklama ové adresy Etický a právní rámec přímého marketingu Podpora prodeje Podpora prodeje na internetu PR PR na internetu Publicita produktu Podniková komunikace Porovnání nástrojů komunikačního mixu na internetu 31 4 Stanovení rozpočtu komunikační politiky 32 5 Cíle a strategie marketingové komunikace Stanovení marketingových cílů Příprava marketingové strategie Cílové trhy a cílový marketing Marketingová koncepce Marketingová situační analýza Analýza prostředí firmy Vnitřní prostředí Vnější prostředí SWOT analýza Vyhodnocení účinnosti strategie 38 6 Společnost No Name Reality Představení pobočky No Name Reality Organizační struktura Poskytované služby zákazníkům Interview s vedoucím pobočky No Name Reality Cíle a strategie komunikační politiky Dotazníkové šetření zaměřený na nákupní chování zákazníků Cíl dotazníkového šetření Charakteristika informací a cílové skupiny Metoda a typ sběru informací 49 8

9 6.6.4 Vypracování dotazníku Výsledky dotazníkového šetření Analýza komunikační politiky pobočky No Name Reality Analýza komunikační politiky konkurence SWOT Analýza Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Vyhodnocení SWOT analýzy 68 7 Návrh strategie internetové komunikační politiky Marketingová komunikace na internetu Marketingový komunikační mix na internetu Specialista marketingové komunikace Rozpočet internetové komunikační politiky Písemný plán marketingové komunikace Vyhodnocení účinnosti strategie 78 8 Závěr 80 Seznam použité literatury 81 Seznam elektronických zdrojů 82 Seznam použitých symbolů a zkratek 83 Seznam příloh 83 Seznam tabulek 83 Seznam grafů 84 Seznam obrázků 84 Seznam schémat 84 9

10 Úvod Diplomovou práci jsem začala zpracovávat v červnu r Ve své diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality, která povede ke zvýšení počtu zákazníků konkrétní cílové skupiny, potažmo ke zvýšení objemu prodeje výše jmenované pobočky v požadované lokalitě, a kde se internet stane hlavním médiem pro úspěšné naplnění tohoto cíle. Tato hypotéza bude prověřena analytickou částí mé diplomové práce. Pobočku No Name Reality jsem si nevybrala náhodně. Jednak společnost jako taková nemá zatím marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialistu marketingové komunikace a jednak v pobočce No Name Reality momentálně pracuji na pozici osobní asistentky vedoucího pobočky na poloviční úvazek. Toto téma jsem si zvolila, poněvadž se domnívám, že pobočka potřebuje navrhnout strategii internetové komunikační politiky. Chybí ji marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialista marketingové komunikace. Jejím cílem je zvyšovat počet zákazníků a objem prodeje, ale poslední dobou se potýká naopak s poklesem v určitém tržním segmentu. K samotné realizaci strategie komunikační politiky jsem si vybrala internet jako komunikační médium, protože dle slov odborníků stále platí, že je to nejúčinnější a zároveň nejméně nákladný způsob pro úspěšné dosažení zvoleného cíle. Tím spíše pokud se sama společnost prezentuje na internetu, uskutečňuje přes něj své obchody a považuje ho za hlavní nástroj své obživy. Ke strategii uvedu jeden citát, jehož autorem je Philip Kotler, osobnost světového marketingu: It s more important to do what is strategically right than what is immediately profitable 1 ( Důležitější je to, co je strategicky správné, než to, co je ihned ziskové, Kotler, 2012 s. 1). 1 Kotler, P KOTLER S QUOTES, s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.pkotler.org/kotlersquotes/> (přeložila: Gabriela Nováková) 10

11 Cílem této práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro tržní segment, který je pro pobočku nejlukrativnější a zvýšit v něm počet zákazníků takovým způsobem, aby to bylo za přijatelných finančních podmínek pro pobočku. Dílčím cílem je poté zjistit z rozhovoru s vedoucím pobočky odpovědi na otázky, které se budou týkat analýzy prodeje, analýzy trhu, analýzy zákazníka, analýzy konkurence a analýzy podpory prodeje/marketingové komunikace. Dalším dílčím cílem bude pak zjistit z dotazníkového šetření, založeném na internetové adresné distribuci dotazníku, nákupní chování, preference a rozhodovací faktory u nejlukrativnějšího tržního segmentu (lidé-prodávající ve věku 25 až 50 let, kteří prodávají byty nebo domy do 2,5 mil. Kč) a u lukrativnějšího segmentu (lidé-kupující ve věku 25 až 50 let, kteří kupují byty nebo domy do 2,5 mil. Kč). Domnívám se totiž, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Dalším dílčím a neméně významným cílem je poté zjistit ze SWOT analýzy pobočky, jaké jsou vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost pobočky (společnosti) a jak se vyrovná se změnami, které nastávají v prostředí a také pomůže vyhodnotit komplexně fungování celé pobočky, nalézt problémy a příležitosti k dalšímu růstu pobočky (společnosti) a klientů nejlukrativnějšího segmentu. Dále budu porovnávat analýzu komunikační politiky pobočky a konkurence, na základě které vyhodnotím shody a rozdíly. Nejdůležitější empirické poznatky zobecním a přenesu do strategie internetové komunikační politiky pro pobočku. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou části. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky, které se týkají komunikace a komunikační politiky, marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, stanovením rozpočtu komunikační politiky a cíli a strategií marketingové komunikace. 11

12 Analytická část zahrnuje informace o společnosti a pobočce No Name Reality, které se týkají historie, organizační struktury a služeb poskytovaných zákazníkům. Dále obsahuje interview s vedoucím pobočky, cíle a strategie komunikační politiky, dotazníkové šetření, analýzu komunikační politiky pobočky No Name Reality a konkurence a SWOT analýzu. Návrhová část pak zahrnuje návrh marketingové komunikace na internetu a návrh marketingového komunikačního mixu na internetu s co nejoptimálnějším návrhem rozpočtu pro pobočku. Vzhledem k tomu, že dosavadní internetová strategie společnosti je nedostatečná, prověřím svou hypotézu dotazníkovým šetřením, jehož výsledky použiji k vytvoření strategie internetové komunikační politiky, která je návrhovou částí této diplomové práce. Strategie bude vycházet z návrhů marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, které povedou ke zvýšení počtu zákazníků nejlukrativnějšího segmentu v pobočce No Name Reality a mohou se stát inspirativním podnětem i pro ostatní pobočky, resp. celou společnost No Name Reality. Marketingová strategie je bohužel ne vždy a všude součástí firemní strategie. Tam, kde jí není, se management společnosti potýká s nedostatečným pochopením její implementace, protože nevidí okamžitý výsledek. Marketingová strategie by se však měla stát prioritou pro společnosti, které si chtějí udržet své přední místo na trhu nebo o takové místo usilují, protože jim pomáhá k růstu a rozvoji, i když vyžaduje čas a investice. 12

13 1 Komunikace a komunikační politika V knize Moderní marketingová komunikace od autorek J. Přikrylové a H. Jahodové se uvádí, že z historického hlediska se koncepcí komunikace jako přenosem sdělení zabývali ve 40. letech 20. století v USA dva geniální vědci matematici Claude Shannon a Norbert Wiener. 2 Claude Shannon, přezdívaný též jako otec teorie informace definoval matematickou teorii komunikace na telegrafu a vyjádřil to systémem, který zahrnuje: zdroj informace neboli původce či subjekt sdělení; vysílač, který přeměňuje sdělení na signál; kanál, jímž se sdělení přenáší; přijímač absorbující signály a formulující z nich zpětně sdělení; šumy, které mohou zkreslit nebo přerušit signál během přenosu. Shannonova koncepce je založena na statistických údajích, nikoli na novosti. Kvalita funkčnosti systému spočívá v kvantitě informací s co nejvyšší pravděpodobností jejich přesného přenosu. Norbert Wiener přinesl do koncepce komunikace pojem zpětné vazby (feedbacku). Ta sloužila ke kontrole úspěšnosti zaměření a případně k opravě zaměřování cílů. V marketingové komunikaci uzavírá komunikační proces, protože každý subjekt komunikace musí nad ní mít kontrolu a pravidelně zjišťovat, jak úspěšná je jeho kampaň, aby mohl v jejím průběhu provádět případné korekce. Kalifornská škola v Palo Alto vytvořila myšlenkový proud, k němuž patřili výzkumníci jako Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Jay Haley, Don D. Jackson a další. Tato škola zásadně odmítá Shannonovo pojetí pro aplikaci v sociálních vědách jako příliš technický a nepoužitelný koncept při analýze chování živých organismů. Východiskem byly jejich poznatky z psychiatrie, sociologie, psychologie, etnologie atd., které vyústily v axiom: nelze nekomunikovat. Oddělit obsah od formy u živých organismů nelze. Komunikace je založena na verbální a neverbální části. Tento poznatek je velmi důležitý pro marketingovou komunikaci v mezinárodním prostředí, protože podtrhuje roli subjektu, zdroje, způsobu přenosu či dopad znalosti nebo neznalosti postojů příjemců na samu efektivitu 2 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN

14 komunikace. 3 Význam komunikace nejen v mezinárodním prostředí zdůrazňují také autorky J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová, o kterých se zmiňuji níže. Zde se přikláním k názoru školy Palo Alto. Vezmu-li za příklad rostliny, jsou také živými organismy, které komunikují neverbálně na základě nanomechanických vibrací a pomáhají si tím v růstu. Stejně tak lidé v běžném životě komunikují kromě slov rovněž mimikou a gesty a svými neverbálními signály si dávají navzájem najevo své emoce. Teorie školy z Palo Alto dále vysvětluje, že komunikace je sice řízena subjektem, ale ne všechno lze absolutně řídit a kontrolovat. Přidáme-li Lasswellův model pěti W Who says What to Whom through Which channel with What effect? (Kdo říká, komu co, prostřednictvím jakého zdroje a s jakým efektem?), je obraz hotov. 4 Komunikací v obchodním životě se rozumí to, že na jedné straně stojí zákazníci, kteří chtějí hovořit o přínosu produktu a zdůrazňovat jeho výhody. Na druhé straně stojí firmy, které hovoří o produktu směrem k zákazníkům formou nějakého sdělení, které se k nim dostane např. v podobě informací a prostřednictvím nějakého média, např. internetu. Ten dnes představuje nenahraditelnou technologickou platformu pro on-line komunikaci, díky které se zároveň také proměňuje spotřební a nákupní chování zákazníka. 5 Marketingová komunikace a marketingový mix tvoří nezastupitelné části komunikační politiky - ta vyjadřuje postoj firmy ve vztahu ke komunikačním aktivitám, chování a poskytování informací. 6 Marketingová komunikace zahrnuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka komunikačním sdělením ať už komerčního nebo nekomerčního charakteru, jehož cílem je informovat, přesvědčovat, vytvářet image nebo ujišťovat o nabízeném produktu na trhu. Domnívám se, že právě internet je pro dosažení tohoto cíle ideální, protože je nejpopulárnější a zaujímá u nás první příčku v relativním počtu uživatelů ve 3 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vlastní zdroj 6 Vlastní zdroj 14

15 srovnání s jinými zeměmi, vycházím-li ze zdrojů odborných článků a výzkumu, který je součástí grafu č. 1. Na tento graf znovu odkazuji v odstavci 2.1 Internet a jeho význam v marketingové komunikaci. Autorky knihy Moderní marketingová komunikace J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová se o marketingové komunikaci vyjadřují tak, že je základem pro vytváření trvalé pozice subjektu v národním a mezinárodním ekonomickém prostoru. 7 Tvrdí, že správná komunikace je dialog. Je-li komunikace efektivní, obě strany z ní mají užitek. Komunikace se zákazníky v současném marketingovém pojetí znamená více naslouchat než mluvit. Dosavadní světové zkušenosti ukazují, že jediná cesta k úspěchu je vybudovat trvalé vztahy se zákazníky na základě jejich pozitivních zkušeností, protože ty se stávají nástrojem komunikace. 8 Komunikací se zákazníky se rozumí více naslouchat a méně mluvit, tak aby dialog byl efektivní, protože v dialogu je vždy zákazník ten důležitější a to i v internetovém prostředí! My mu musíme věnovat dostatek času a prostoru na odpověď a také mu projevit respekt. Philip Kotler to vyjadřuje takto: We now live in a customer economy where the customer is king. Companies must wake up to the fact that they have a new boss the customer. 9 ( Žijeme nyní v ekonomice zákazníka, kde zákazník je král. Společnosti se musí probudit a přijmout to, že jejich novým šéfem je zákazník, Kotler, 2009). Dle mého názoru je toto řečeno obrazně. Domnívám se, že zákazník je spíše jakési zpětné zrcátko, které nám pomáhá udávat směr do budoucna, ale nemůžeme ho ve všem poslouchat. Domnívám se, že i negativní zkušenosti mají vliv na budování trvalých vztahů se zákazníky. Samozřejmě, že zde musíme vynaložit úsilí na to, abychom si zákazníka s negativní zkušeností získali zpět na svoji stranu. Ale to je příležitost pro firmu, jakým způsobem se zlepšovat a zjistit právě u tohoto klienta Wienerovu zpětnou vazbu, resp. feedback. Protože jak praví jeden citát i špatná zkušenost, 7 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Kotler, P MaRS, Customers: Kotler on marketing. Dostupné na internetu: <http://www.marsdd.com/mars-library/customers-kotler-on-marketing/ > (přeložila: Gabriela Nováková) 15

16 je dobrá zkušenost. Rozvíjet a budovat vztahy se zákazníky pouze na základě pozitivních zkušeností by bylo jednoduché a nic nového by to firmě nepřineslo, pokud nebudeme brát v úvahu pravděpodobně zvyšující se počet spokojených zákazníků na základě samovolného šíření jejich pozitivního sdělení o firmě. Mimochodem internetové médium je prostředek, kterým se nejrychleji šíří dobré i špatné zprávy a mohou zasáhnout i velmi početnou skupinu uživatelů najednou. Nicméně, rozvíjení vztahů se zákazníky na základě negativních zkušeností vnímám jako cenný zdroj pro zlepšování v oblasti péče o zákazníka. A pokud se nejedná o špatnou komunikaci se zákazníkem, ale např. o stížnost nebo reklamaci produktu nebo služby, je to příležitost k tomu, jak věci ve firmě zlepšovat. 10 Autorka knihy Strategický marketing. Strategie a trendy D. Jakubíková se o komunikaci vyjadřuje tak, že každá firma i každá organizace komunikuje. Vše, co firma dělá, a často i to, co nedělá, ale měla by dělat, je zprávou, kterou vysílá do okolí. Firma také komunikuje prostřednictvím všech složek marketingového mixu (4P případně více P), kdy jednou z nich je promotion, která představuje marketingovou komunikaci a je centrálním prvkem efektivního marketingu. Marketingová komunikace je také komponent firemní komunikace, který se soustřeďuje na podnícení prodeje a který musí být v souladu s cíli firemní komunikace v zájmu vytvoření jednotného image. 11 Pokud se má začít produkt prodávat, pak musí být účinná také propagace, tj. musí být zasažena plánovaná cílová skupina, a zároveň musí být propagace účelná, tj. plánovaná cílová skupina se zároveň stane novou potenciální skupinou zákazníků pro firmu. Je třeba věnovat velkou pozornost reklamnímu sdělení, resp. obsahu a jeho emočnímu náboji a správně ho zacílit na konkrétní segment, protože tím můžeme kampaň hodně vylepšit nebo také zkazit. 12 Maximální účinnost a účelnost propagace vychází také z dalších složek marketingového mixu, tak jak zmiňuje D. Jakubíková ale i P. Kotler, který říká: 4 P s of marketing 10 Vlastní zdroj 11 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN Vlastní zdroj 16

17 are on finger tips of every individual who has to make a career in marketing. 13 (4P z marketingu má každý na svých konečkách prstů, kdo chce udělat kariéru v marketingu, Kotler, 2009). 1.1 Důležitost komunikace pro firmu identifikace Firemní kultura je součástí identifikace zaměstnanců s firmou. Důležitá je zde jak vnější, tak vnitřní komunikace jako součást firemní identity. To jak zaměstnanec vidí svoji firmu, jaký má k ní vztah, ovlivňuje to, jak ji reprezentuje vůči zákazníkům. Je přirozené, že každá organizace, podnik či firma má své specifické klima, zvláštní atmosféru a neopakovatelnou kulturu, jinými slovy image, které se projevuje mimo jiné i ve způsobech rozhodování manažerů, v realizaci různých činností, ve formách vzájemné komunikace náhledu zaměstnanců na vnitrofiremní skutečnosti a jejich interpretaci, v představách, v hodnoceních, postojích, v loajalitě Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka V komunikaci je nejdůležitější pochopit, co vlastně zákazníci chtějí, poté jim to umět nabídnout a pak správnou komunikací působit na jejich rozhodování. Pokud chceme ovlivnit postoje, chování, vědomosti zákazníka na internetu, tak je třeba si uvědomit, že takový zákazník nerad čeká, vyžaduje okamžitou odezvu, je náročný na informace o zboží, srovnává mezi konkurenčními nabídkami, má přístup k výhodným cenovým nabídkám a očekává přístup ke komunitě lidí se stejnými problémy či přáními Význam emocí v komunikační politice Pro marketingovou komunikaci nestačí jen prostá pozitivní emocionální vazba, ale tato vazba musí být o něco intenzivnější než u konkurenčního produktu. Emoční marketing je zaměřen na emoční zážitky zákazníků 16 a zasahuje do všech složek marketingového mixu (4P případně více P: product, price, place, promotion). V průběhu kampaně jde vždy o to, aby byl zákazník vtažen do děje. Úspěch pak 13 Kotler, P Management Paradise. Dostupné na internetu: <http://www.managementparadise.com/philip-kotler.html > (přeložila: Gabriela Nováková) 14 Newtoncenter. Dostupné na internetu: <http://www.newtoncenter.cz/domain/newtoncenter/files/firemni%20kultura_prezentace.pdf> 15 Marketingové noviny. Dostupné na internetu: <http://www.marketingovenoviny.cz/> 16 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN

18 vychází z toho, jaké emoce primárně u zákazníka kampaň vyvolá. Budou-li to pozitivní emoce jako radost, láska, štěstí nebo třeba teplo; pak může být kampaň také úspěšná. Na jednu stranu je třeba si uvědomit, že lidská přirozenost jako jsou právě emoce, které tvoří součást každodenního života člověka, nastupují vždy jako první při nákupním rozhodování a až poté nastupuje racio. Vědci z univerzity v Yale, bylo zjištěno, že teplý pohárek vyvolává v lidech pozitivnější pocity než studený pohárek. 17 Jinými vědci je dokázáno např. to, že oči jako smyslový orgán slouží jako první identifikátor přirozené lidskosti 18. Z toho důvodu je důležité nejenom to, jaké emoce v nás vyvolá kampaň, ale také co je jejím obsahem, resp. jakou má hloubku a kvalitu pro zákazníka. Pravý význam emočního marketingu ale zároveň i smyslového marketingu dobře vysvětluje J. Vysekalová a kolektiv v knize Emoce v marketingu: Smyslový marketing vychází ze skutečnosti, že u 80% případů dochází k nákupnímu rozhodnutí impulzivně a jeho cílem je využít smyslové vnímání, navodit při nakupování pozitivní zážitek a podílet se na vytváření emoční vazby na místo prodeje, produkt či jeho značku Nákupní chování zákazníka Každý zákazník reaguje na nabídku a podněty různě. Nákupní chování ovlivňuje osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační struktura a jeho osobnostní vlastnosti. Základní model nákupního chování je znázorněn na obrázku č Celkově můžeme celý proces rozhodování o nákupu rozdělit do pěti etap: 1) Poznání problému (uvědomění si potřeby, kterou chceme nákupem uspokojit. Ať již jde o potřeby hmotné či nehmotné, nebo z časového hlediska aktuální a budoucí, většinou se snažíme uspokojit nejdříve potřeby, které pociťujeme jako naléhavé. Hierarchii potřeb znázorňuje řada modelů, nejznámější je Maslowova pyramida). 2) Hledání informací (k rozhodnutí potřebujeme určitou míru informací, protože jejich nedostatek zvyšuje pocit rizika a jejich přebytek může vést 17 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Easy software s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.easysoftware.cz/remarketing-visibilita-nainternetu> 19 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

19 k dezorientaci. Důležitá je forma jakou se k nám informace dostávají a to jak ze zdrojů osobních, tak sdělovacích prostředků. 3) Zhodnocení alternativ (porovnání informací a výběr nejvhodnějšího řešení, zapojení emocionálních procesů). 4) Rozhodnutí o nákupu (po výběru produktu, rozhodnutí kdy nákup uskutečnit, kromě impulsivních nákupů). 5) Vyhodnocení nákupu (spokojenost zákazníka s nákupem, prodejce by se měl o post-nákupní chování zajímat pro získání stálých zákazníků a na jejich doporučení příp. i zákazníků nových). 21 Co se týče výše zmiňované Maslowovy pyramidy, která rozděluje potřeby člověka do pěti vrstev podle příslušného stupně, kdy nejnižší stupeň představuje základní lidské potřeby a nejvyšší stupeň představuje sebezdokonalování. Otázkou je, zdali toto může platit univerzálně. David C. McClelland říká, že vždy tady budou potřeby, které budou natolik individuální, že pro ně stupnice nebude stačit mohou být tedy zcela nezařazené a nebo mohou být naopak zařazené do více vrstev. Sám Maslow se však této úvaze brání, ale např. humanista D. C. McClelland argumentuje, že ne všechny potřeby jsou univerzální, ale mnoho z nich je určena sociálně a překvapivě se neliší kulturami. 22 Vezmu-li např. nemovitost jako hmotnou potřebu, tak tou mohu uspokojit také minimálně dvě vrstvy jednak sociální potřebu (domov) a pak sociální začlenění (komunita, přátelství). To, jaké učiním rozhodnutí, bude ovlivňovat několik faktorů vzhled, cena, lokalita, dispozice prostoru, příjezdová cesta, sousedi atd. Faktory je třeba si rozložit do hierarchie potřeb podle důležitosti a také podle toho, jaké emoce v nás vyvolávají, abychom se rozhodli správně. Samozřejmě čím více našich požadavků bude nemovitost splňovat, tím větší spokojenost bude z nákupu. 21 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN Analoui, F.: Strategic Human Resource Management. Thomson Learning, UK 2006, str

20 1.3.1 Model spotřebního chování Model černé skříňky ukazuje na obtížnost komplexní predikce chování člověka i přes výsledky, které přináší poznání mnoha vědních oborů. Procesy a dění v lidské mysli jsme zatím schopni chápat jen omezeně, mysl člověka pro marketéra představuje tzv. černou skříňku. Odtud model černé skříňky, který ve své době velice ovlivnil marketingový výzkum chování zákazníka. Exogenní (vnější) faktory můžeme zkoumat, některé z nich můžeme ovlivňovat či vytvářet. 23 Exogenní proměnné podněty Černá skříňka reakce 23 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

21 2 Marketingová komunikace na internetu V úvodu mé diplomové práce jsem stanovila hypotézu, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Marketingová komunikace zde vybízí k dialogu. Můžeme se zákazníkem diskutovat a získat okamžitě zpětnou vazbu. To je neocenitelné, stejně tak i pro reklamu nebo online komunity. U tradičních médií jde totiž o jednosměrnou komunikaci, o čemž se zmiňuje i řada odborných portálů nebo periodik. Avšak pokud by byla tradiční média zcela jednosměrná, tak by firma potenciálním klientům nemohla nikdy položit otázku např.: Kde jste se o nás dozvěděli? Pokud klienti mohou např. zavolat na telefonní číslo uvedené v tradičním médiu. Z tohoto hlediska se již jedná o dialog a pro firmu je to nosná informace pro vyhodnocení účinnosti a účelnosti kampaně. Čili jsou tradiční média skutečně jednosměrná? Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Internet je globální komunikační platforma, která nabízí pro firmy v rámci marketingové komunikace řadu možností. Nejenom, že je to v dnešní době nejrozšířenější, nejpoužívanější a nejpopulárnější médium, ale od počátku 80 let 20. století také zaznamenalo obrovský a rychlý rozvoj jako žádné jiné médium na světě. Je to nástroj pro prezentaci firmy a výrobků, pro řízení se zákazníky, pro obchodní aplikace, pro vyhledávání informací a nebo také pro vytváření online komunit, což je v dnešní době fenomén. Mimochodem Česká republika patří mezi státy s nejvyšší mírou rozšíření internetu ve střední a východní Evropě. 96% Čechů ve věku let navštěvuje internet. 25 Graf č. 1 znázorňuje návštěvnost internetu a jeho procentuální srovnání s ostatními zeměmi ze střední a východní Evropy v roce V marketingové komunikaci má internet několik důležitých charakteristik: nabízí obrovskou šíři obsahu a funkcí s možností rychlé aktualizace, má celosvětové působení, je multimediální (texty, obrázky, zvuky, animace, videa atd.), má schopnost velmi přesného zacílení a individualizace obsahu komunikace, umožňuje použití řady specifických nástrojů a postupů, je interaktivní, rychlé a 24 M-Journal. Dostupné na internetu: <http://www.m-journal.cz/> 25 MarketingSales Na internetu jsou téměř všichni Češi nad 18 a pod 70 let. Dostupné na internetu: <http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/na-internetu-jsou-temer-vsichni-cesi-nad-18-a-pod-70- let_ html /> 21

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více