VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014

2 Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce Bc. Gabriela Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha

3 Master s Dissertation Marketing Communication: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Bc. Gabriela Nováková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.. Bc. Gabriela Nováková V Praze dne

5 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří mne podporovali a pomohli mi s vypracováním této diplomové práce. Předně děkuji doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., vedoucí mé diplomové práce, za odborné vedení, vstřícnost a cenné připomínky při vypracování mé diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala vedoucímu pobočky No Name Reality za poskytnutí rozhovoru a za spolupráci při zpracování analytické části. 5

6 Abstrakt Jméno autora: Bc. Gabriela Nováková Název diplomové práce: Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Označení práce: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Místo vydání diplomové práce: Praha Datum vydání diplomové práce: Počet stran: 81 Práce se zabývá komunikací a komunikační politikou firmy. Cílem diplomové práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality tak, aby vedla ke zvýšení počtu zákazníků v požadovaném tržním segmentu prostřednictvím internetu. V teoretické části uvádím přístupy z teorie rozhodování a z teorie marketingu. V analytické části ověřuji teoretické přístupy s cílem zjistit, zda a v jaké míře jsou uplatňované. Závěrečná kapitola je návrhová a nabízí zhodnocení a komplexní návrh na zlepšení na základě zjištění získaných v mém výzkumu. Klíčová slova: Komunikace, komunikační politika, internet, segment, cíle, strategie, pobočka 6

7 Abstract Name of Author: Bc. Gabriela Nováková Title of Master s Dissertation: Strategy of Internet Communication Policy for No Name Reality, the Branch of Real Estate Agency Name of Thesis: Master s Dissertation Name of University: The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Place of Submission: Prague Date of Submission: Number of Pages: 81 Keywords: Communication, communication policy, internet, segment, targets, strategy, branch 7

8 OBSAH ÚVOD 10 1 Komunikace a komunikační politika Důležitost komunikace pro firmu identifikace Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka Význam emocí v komunikační politice Nákupní chování zákazníka Model spotřebního chování 19 2 Marketingová komunikace na internetu Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Prezentace firmy na internetu Sociální sítě Výhody sociálních sítí 23 3 Marketingový komunikační mix na internetu Reklama na www stránkách Bannerová reklama Cílové skupiny pro bannerovou reklamu Přímý marketing: ová reklama ové adresy Etický a právní rámec přímého marketingu Podpora prodeje Podpora prodeje na internetu PR PR na internetu Publicita produktu Podniková komunikace Porovnání nástrojů komunikačního mixu na internetu 31 4 Stanovení rozpočtu komunikační politiky 32 5 Cíle a strategie marketingové komunikace Stanovení marketingových cílů Příprava marketingové strategie Cílové trhy a cílový marketing Marketingová koncepce Marketingová situační analýza Analýza prostředí firmy Vnitřní prostředí Vnější prostředí SWOT analýza Vyhodnocení účinnosti strategie 38 6 Společnost No Name Reality Představení pobočky No Name Reality Organizační struktura Poskytované služby zákazníkům Interview s vedoucím pobočky No Name Reality Cíle a strategie komunikační politiky Dotazníkové šetření zaměřený na nákupní chování zákazníků Cíl dotazníkového šetření Charakteristika informací a cílové skupiny Metoda a typ sběru informací 49 8

9 6.6.4 Vypracování dotazníku Výsledky dotazníkového šetření Analýza komunikační politiky pobočky No Name Reality Analýza komunikační politiky konkurence SWOT Analýza Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí Vyhodnocení SWOT analýzy 68 7 Návrh strategie internetové komunikační politiky Marketingová komunikace na internetu Marketingový komunikační mix na internetu Specialista marketingové komunikace Rozpočet internetové komunikační politiky Písemný plán marketingové komunikace Vyhodnocení účinnosti strategie 78 8 Závěr 80 Seznam použité literatury 81 Seznam elektronických zdrojů 82 Seznam použitých symbolů a zkratek 83 Seznam příloh 83 Seznam tabulek 83 Seznam grafů 84 Seznam obrázků 84 Seznam schémat 84 9

10 Úvod Diplomovou práci jsem začala zpracovávat v červnu r Ve své diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality, která povede ke zvýšení počtu zákazníků konkrétní cílové skupiny, potažmo ke zvýšení objemu prodeje výše jmenované pobočky v požadované lokalitě, a kde se internet stane hlavním médiem pro úspěšné naplnění tohoto cíle. Tato hypotéza bude prověřena analytickou částí mé diplomové práce. Pobočku No Name Reality jsem si nevybrala náhodně. Jednak společnost jako taková nemá zatím marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialistu marketingové komunikace a jednak v pobočce No Name Reality momentálně pracuji na pozici osobní asistentky vedoucího pobočky na poloviční úvazek. Toto téma jsem si zvolila, poněvadž se domnívám, že pobočka potřebuje navrhnout strategii internetové komunikační politiky. Chybí ji marketingové oddělení, resp. oddělení marketingové komunikace nebo specialista marketingové komunikace. Jejím cílem je zvyšovat počet zákazníků a objem prodeje, ale poslední dobou se potýká naopak s poklesem v určitém tržním segmentu. K samotné realizaci strategie komunikační politiky jsem si vybrala internet jako komunikační médium, protože dle slov odborníků stále platí, že je to nejúčinnější a zároveň nejméně nákladný způsob pro úspěšné dosažení zvoleného cíle. Tím spíše pokud se sama společnost prezentuje na internetu, uskutečňuje přes něj své obchody a považuje ho za hlavní nástroj své obživy. Ke strategii uvedu jeden citát, jehož autorem je Philip Kotler, osobnost světového marketingu: It s more important to do what is strategically right than what is immediately profitable 1 ( Důležitější je to, co je strategicky správné, než to, co je ihned ziskové, Kotler, 2012 s. 1). 1 Kotler, P KOTLER S QUOTES, s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.pkotler.org/kotlersquotes/> (přeložila: Gabriela Nováková) 10

11 Cílem této práce je navrhnout strategii internetové komunikační politiky pro tržní segment, který je pro pobočku nejlukrativnější a zvýšit v něm počet zákazníků takovým způsobem, aby to bylo za přijatelných finančních podmínek pro pobočku. Dílčím cílem je poté zjistit z rozhovoru s vedoucím pobočky odpovědi na otázky, které se budou týkat analýzy prodeje, analýzy trhu, analýzy zákazníka, analýzy konkurence a analýzy podpory prodeje/marketingové komunikace. Dalším dílčím cílem bude pak zjistit z dotazníkového šetření, založeném na internetové adresné distribuci dotazníku, nákupní chování, preference a rozhodovací faktory u nejlukrativnějšího tržního segmentu (lidé-prodávající ve věku 25 až 50 let, kteří prodávají byty nebo domy do 2,5 mil. Kč) a u lukrativnějšího segmentu (lidé-kupující ve věku 25 až 50 let, kteří kupují byty nebo domy do 2,5 mil. Kč). Domnívám se totiž, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Dalším dílčím a neméně významným cílem je poté zjistit ze SWOT analýzy pobočky, jaké jsou vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost pobočky (společnosti) a jak se vyrovná se změnami, které nastávají v prostředí a také pomůže vyhodnotit komplexně fungování celé pobočky, nalézt problémy a příležitosti k dalšímu růstu pobočky (společnosti) a klientů nejlukrativnějšího segmentu. Dále budu porovnávat analýzu komunikační politiky pobočky a konkurence, na základě které vyhodnotím shody a rozdíly. Nejdůležitější empirické poznatky zobecním a přenesu do strategie internetové komunikační politiky pro pobočku. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou části. Teoretická část se zabývá teoretickými poznatky, které se týkají komunikace a komunikační politiky, marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, stanovením rozpočtu komunikační politiky a cíli a strategií marketingové komunikace. 11

12 Analytická část zahrnuje informace o společnosti a pobočce No Name Reality, které se týkají historie, organizační struktury a služeb poskytovaných zákazníkům. Dále obsahuje interview s vedoucím pobočky, cíle a strategie komunikační politiky, dotazníkové šetření, analýzu komunikační politiky pobočky No Name Reality a konkurence a SWOT analýzu. Návrhová část pak zahrnuje návrh marketingové komunikace na internetu a návrh marketingového komunikačního mixu na internetu s co nejoptimálnějším návrhem rozpočtu pro pobočku. Vzhledem k tomu, že dosavadní internetová strategie společnosti je nedostatečná, prověřím svou hypotézu dotazníkovým šetřením, jehož výsledky použiji k vytvoření strategie internetové komunikační politiky, která je návrhovou částí této diplomové práce. Strategie bude vycházet z návrhů marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu na internetu, které povedou ke zvýšení počtu zákazníků nejlukrativnějšího segmentu v pobočce No Name Reality a mohou se stát inspirativním podnětem i pro ostatní pobočky, resp. celou společnost No Name Reality. Marketingová strategie je bohužel ne vždy a všude součástí firemní strategie. Tam, kde jí není, se management společnosti potýká s nedostatečným pochopením její implementace, protože nevidí okamžitý výsledek. Marketingová strategie by se však měla stát prioritou pro společnosti, které si chtějí udržet své přední místo na trhu nebo o takové místo usilují, protože jim pomáhá k růstu a rozvoji, i když vyžaduje čas a investice. 12

13 1 Komunikace a komunikační politika V knize Moderní marketingová komunikace od autorek J. Přikrylové a H. Jahodové se uvádí, že z historického hlediska se koncepcí komunikace jako přenosem sdělení zabývali ve 40. letech 20. století v USA dva geniální vědci matematici Claude Shannon a Norbert Wiener. 2 Claude Shannon, přezdívaný též jako otec teorie informace definoval matematickou teorii komunikace na telegrafu a vyjádřil to systémem, který zahrnuje: zdroj informace neboli původce či subjekt sdělení; vysílač, který přeměňuje sdělení na signál; kanál, jímž se sdělení přenáší; přijímač absorbující signály a formulující z nich zpětně sdělení; šumy, které mohou zkreslit nebo přerušit signál během přenosu. Shannonova koncepce je založena na statistických údajích, nikoli na novosti. Kvalita funkčnosti systému spočívá v kvantitě informací s co nejvyšší pravděpodobností jejich přesného přenosu. Norbert Wiener přinesl do koncepce komunikace pojem zpětné vazby (feedbacku). Ta sloužila ke kontrole úspěšnosti zaměření a případně k opravě zaměřování cílů. V marketingové komunikaci uzavírá komunikační proces, protože každý subjekt komunikace musí nad ní mít kontrolu a pravidelně zjišťovat, jak úspěšná je jeho kampaň, aby mohl v jejím průběhu provádět případné korekce. Kalifornská škola v Palo Alto vytvořila myšlenkový proud, k němuž patřili výzkumníci jako Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Jay Haley, Don D. Jackson a další. Tato škola zásadně odmítá Shannonovo pojetí pro aplikaci v sociálních vědách jako příliš technický a nepoužitelný koncept při analýze chování živých organismů. Východiskem byly jejich poznatky z psychiatrie, sociologie, psychologie, etnologie atd., které vyústily v axiom: nelze nekomunikovat. Oddělit obsah od formy u živých organismů nelze. Komunikace je založena na verbální a neverbální části. Tento poznatek je velmi důležitý pro marketingovou komunikaci v mezinárodním prostředí, protože podtrhuje roli subjektu, zdroje, způsobu přenosu či dopad znalosti nebo neznalosti postojů příjemců na samu efektivitu 2 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN

14 komunikace. 3 Význam komunikace nejen v mezinárodním prostředí zdůrazňují také autorky J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová, o kterých se zmiňuji níže. Zde se přikláním k názoru školy Palo Alto. Vezmu-li za příklad rostliny, jsou také živými organismy, které komunikují neverbálně na základě nanomechanických vibrací a pomáhají si tím v růstu. Stejně tak lidé v běžném životě komunikují kromě slov rovněž mimikou a gesty a svými neverbálními signály si dávají navzájem najevo své emoce. Teorie školy z Palo Alto dále vysvětluje, že komunikace je sice řízena subjektem, ale ne všechno lze absolutně řídit a kontrolovat. Přidáme-li Lasswellův model pěti W Who says What to Whom through Which channel with What effect? (Kdo říká, komu co, prostřednictvím jakého zdroje a s jakým efektem?), je obraz hotov. 4 Komunikací v obchodním životě se rozumí to, že na jedné straně stojí zákazníci, kteří chtějí hovořit o přínosu produktu a zdůrazňovat jeho výhody. Na druhé straně stojí firmy, které hovoří o produktu směrem k zákazníkům formou nějakého sdělení, které se k nim dostane např. v podobě informací a prostřednictvím nějakého média, např. internetu. Ten dnes představuje nenahraditelnou technologickou platformu pro on-line komunikaci, díky které se zároveň také proměňuje spotřební a nákupní chování zákazníka. 5 Marketingová komunikace a marketingový mix tvoří nezastupitelné části komunikační politiky - ta vyjadřuje postoj firmy ve vztahu ke komunikačním aktivitám, chování a poskytování informací. 6 Marketingová komunikace zahrnuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka komunikačním sdělením ať už komerčního nebo nekomerčního charakteru, jehož cílem je informovat, přesvědčovat, vytvářet image nebo ujišťovat o nabízeném produktu na trhu. Domnívám se, že právě internet je pro dosažení tohoto cíle ideální, protože je nejpopulárnější a zaujímá u nás první příčku v relativním počtu uživatelů ve 3 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vlastní zdroj 6 Vlastní zdroj 14

15 srovnání s jinými zeměmi, vycházím-li ze zdrojů odborných článků a výzkumu, který je součástí grafu č. 1. Na tento graf znovu odkazuji v odstavci 2.1 Internet a jeho význam v marketingové komunikaci. Autorky knihy Moderní marketingová komunikace J. Přikrylová-Nagyová a H. Jahodová se o marketingové komunikaci vyjadřují tak, že je základem pro vytváření trvalé pozice subjektu v národním a mezinárodním ekonomickém prostoru. 7 Tvrdí, že správná komunikace je dialog. Je-li komunikace efektivní, obě strany z ní mají užitek. Komunikace se zákazníky v současném marketingovém pojetí znamená více naslouchat než mluvit. Dosavadní světové zkušenosti ukazují, že jediná cesta k úspěchu je vybudovat trvalé vztahy se zákazníky na základě jejich pozitivních zkušeností, protože ty se stávají nástrojem komunikace. 8 Komunikací se zákazníky se rozumí více naslouchat a méně mluvit, tak aby dialog byl efektivní, protože v dialogu je vždy zákazník ten důležitější a to i v internetovém prostředí! My mu musíme věnovat dostatek času a prostoru na odpověď a také mu projevit respekt. Philip Kotler to vyjadřuje takto: We now live in a customer economy where the customer is king. Companies must wake up to the fact that they have a new boss the customer. 9 ( Žijeme nyní v ekonomice zákazníka, kde zákazník je král. Společnosti se musí probudit a přijmout to, že jejich novým šéfem je zákazník, Kotler, 2009). Dle mého názoru je toto řečeno obrazně. Domnívám se, že zákazník je spíše jakési zpětné zrcátko, které nám pomáhá udávat směr do budoucna, ale nemůžeme ho ve všem poslouchat. Domnívám se, že i negativní zkušenosti mají vliv na budování trvalých vztahů se zákazníky. Samozřejmě, že zde musíme vynaložit úsilí na to, abychom si zákazníka s negativní zkušeností získali zpět na svoji stranu. Ale to je příležitost pro firmu, jakým způsobem se zlepšovat a zjistit právě u tohoto klienta Wienerovu zpětnou vazbu, resp. feedback. Protože jak praví jeden citát i špatná zkušenost, 7 Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Přikrylová, J.; Jahodová, H Teorie komunikace. Přikrylová, J.; Jahodová, H. Moderní marketingová komunikace. Grada Publishing, Praha s. ISBN Kotler, P MaRS, Customers: Kotler on marketing. Dostupné na internetu: <http://www.marsdd.com/mars-library/customers-kotler-on-marketing/ > (přeložila: Gabriela Nováková) 15

16 je dobrá zkušenost. Rozvíjet a budovat vztahy se zákazníky pouze na základě pozitivních zkušeností by bylo jednoduché a nic nového by to firmě nepřineslo, pokud nebudeme brát v úvahu pravděpodobně zvyšující se počet spokojených zákazníků na základě samovolného šíření jejich pozitivního sdělení o firmě. Mimochodem internetové médium je prostředek, kterým se nejrychleji šíří dobré i špatné zprávy a mohou zasáhnout i velmi početnou skupinu uživatelů najednou. Nicméně, rozvíjení vztahů se zákazníky na základě negativních zkušeností vnímám jako cenný zdroj pro zlepšování v oblasti péče o zákazníka. A pokud se nejedná o špatnou komunikaci se zákazníkem, ale např. o stížnost nebo reklamaci produktu nebo služby, je to příležitost k tomu, jak věci ve firmě zlepšovat. 10 Autorka knihy Strategický marketing. Strategie a trendy D. Jakubíková se o komunikaci vyjadřuje tak, že každá firma i každá organizace komunikuje. Vše, co firma dělá, a často i to, co nedělá, ale měla by dělat, je zprávou, kterou vysílá do okolí. Firma také komunikuje prostřednictvím všech složek marketingového mixu (4P případně více P), kdy jednou z nich je promotion, která představuje marketingovou komunikaci a je centrálním prvkem efektivního marketingu. Marketingová komunikace je také komponent firemní komunikace, který se soustřeďuje na podnícení prodeje a který musí být v souladu s cíli firemní komunikace v zájmu vytvoření jednotného image. 11 Pokud se má začít produkt prodávat, pak musí být účinná také propagace, tj. musí být zasažena plánovaná cílová skupina, a zároveň musí být propagace účelná, tj. plánovaná cílová skupina se zároveň stane novou potenciální skupinou zákazníků pro firmu. Je třeba věnovat velkou pozornost reklamnímu sdělení, resp. obsahu a jeho emočnímu náboji a správně ho zacílit na konkrétní segment, protože tím můžeme kampaň hodně vylepšit nebo také zkazit. 12 Maximální účinnost a účelnost propagace vychází také z dalších složek marketingového mixu, tak jak zmiňuje D. Jakubíková ale i P. Kotler, který říká: 4 P s of marketing 10 Vlastní zdroj 11 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN Vlastní zdroj 16

17 are on finger tips of every individual who has to make a career in marketing. 13 (4P z marketingu má každý na svých konečkách prstů, kdo chce udělat kariéru v marketingu, Kotler, 2009). 1.1 Důležitost komunikace pro firmu identifikace Firemní kultura je součástí identifikace zaměstnanců s firmou. Důležitá je zde jak vnější, tak vnitřní komunikace jako součást firemní identity. To jak zaměstnanec vidí svoji firmu, jaký má k ní vztah, ovlivňuje to, jak ji reprezentuje vůči zákazníkům. Je přirozené, že každá organizace, podnik či firma má své specifické klima, zvláštní atmosféru a neopakovatelnou kulturu, jinými slovy image, které se projevuje mimo jiné i ve způsobech rozhodování manažerů, v realizaci různých činností, ve formách vzájemné komunikace náhledu zaměstnanců na vnitrofiremní skutečnosti a jejich interpretaci, v představách, v hodnoceních, postojích, v loajalitě Komunikace a její vliv na rozhodování zákazníka V komunikaci je nejdůležitější pochopit, co vlastně zákazníci chtějí, poté jim to umět nabídnout a pak správnou komunikací působit na jejich rozhodování. Pokud chceme ovlivnit postoje, chování, vědomosti zákazníka na internetu, tak je třeba si uvědomit, že takový zákazník nerad čeká, vyžaduje okamžitou odezvu, je náročný na informace o zboží, srovnává mezi konkurenčními nabídkami, má přístup k výhodným cenovým nabídkám a očekává přístup ke komunitě lidí se stejnými problémy či přáními Význam emocí v komunikační politice Pro marketingovou komunikaci nestačí jen prostá pozitivní emocionální vazba, ale tato vazba musí být o něco intenzivnější než u konkurenčního produktu. Emoční marketing je zaměřen na emoční zážitky zákazníků 16 a zasahuje do všech složek marketingového mixu (4P případně více P: product, price, place, promotion). V průběhu kampaně jde vždy o to, aby byl zákazník vtažen do děje. Úspěch pak 13 Kotler, P Management Paradise. Dostupné na internetu: <http://www.managementparadise.com/philip-kotler.html > (přeložila: Gabriela Nováková) 14 Newtoncenter. Dostupné na internetu: <http://www.newtoncenter.cz/domain/newtoncenter/files/firemni%20kultura_prezentace.pdf> 15 Marketingové noviny. Dostupné na internetu: <http://www.marketingovenoviny.cz/> 16 Jakubíková, D Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha, Grada Publishing, s. ISBN

18 vychází z toho, jaké emoce primárně u zákazníka kampaň vyvolá. Budou-li to pozitivní emoce jako radost, láska, štěstí nebo třeba teplo; pak může být kampaň také úspěšná. Na jednu stranu je třeba si uvědomit, že lidská přirozenost jako jsou právě emoce, které tvoří součást každodenního života člověka, nastupují vždy jako první při nákupním rozhodování a až poté nastupuje racio. Vědci z univerzity v Yale, bylo zjištěno, že teplý pohárek vyvolává v lidech pozitivnější pocity než studený pohárek. 17 Jinými vědci je dokázáno např. to, že oči jako smyslový orgán slouží jako první identifikátor přirozené lidskosti 18. Z toho důvodu je důležité nejenom to, jaké emoce v nás vyvolá kampaň, ale také co je jejím obsahem, resp. jakou má hloubku a kvalitu pro zákazníka. Pravý význam emočního marketingu ale zároveň i smyslového marketingu dobře vysvětluje J. Vysekalová a kolektiv v knize Emoce v marketingu: Smyslový marketing vychází ze skutečnosti, že u 80% případů dochází k nákupnímu rozhodnutí impulzivně a jeho cílem je využít smyslové vnímání, navodit při nakupování pozitivní zážitek a podílet se na vytváření emoční vazby na místo prodeje, produkt či jeho značku Nákupní chování zákazníka Každý zákazník reaguje na nabídku a podněty různě. Nákupní chování ovlivňuje osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační struktura a jeho osobnostní vlastnosti. Základní model nákupního chování je znázorněn na obrázku č Celkově můžeme celý proces rozhodování o nákupu rozdělit do pěti etap: 1) Poznání problému (uvědomění si potřeby, kterou chceme nákupem uspokojit. Ať již jde o potřeby hmotné či nehmotné, nebo z časového hlediska aktuální a budoucí, většinou se snažíme uspokojit nejdříve potřeby, které pociťujeme jako naléhavé. Hierarchii potřeb znázorňuje řada modelů, nejznámější je Maslowova pyramida). 2) Hledání informací (k rozhodnutí potřebujeme určitou míru informací, protože jejich nedostatek zvyšuje pocit rizika a jejich přebytek může vést 17 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Easy software s. 1. Dostupné na internetu: <http://www.easysoftware.cz/remarketing-visibilita-nainternetu> 19 Vysekalová, J. a kol Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Grada Publishing, Praha s. ISBN Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

19 k dezorientaci. Důležitá je forma jakou se k nám informace dostávají a to jak ze zdrojů osobních, tak sdělovacích prostředků. 3) Zhodnocení alternativ (porovnání informací a výběr nejvhodnějšího řešení, zapojení emocionálních procesů). 4) Rozhodnutí o nákupu (po výběru produktu, rozhodnutí kdy nákup uskutečnit, kromě impulsivních nákupů). 5) Vyhodnocení nákupu (spokojenost zákazníka s nákupem, prodejce by se měl o post-nákupní chování zajímat pro získání stálých zákazníků a na jejich doporučení příp. i zákazníků nových). 21 Co se týče výše zmiňované Maslowovy pyramidy, která rozděluje potřeby člověka do pěti vrstev podle příslušného stupně, kdy nejnižší stupeň představuje základní lidské potřeby a nejvyšší stupeň představuje sebezdokonalování. Otázkou je, zdali toto může platit univerzálně. David C. McClelland říká, že vždy tady budou potřeby, které budou natolik individuální, že pro ně stupnice nebude stačit mohou být tedy zcela nezařazené a nebo mohou být naopak zařazené do více vrstev. Sám Maslow se však této úvaze brání, ale např. humanista D. C. McClelland argumentuje, že ne všechny potřeby jsou univerzální, ale mnoho z nich je určena sociálně a překvapivě se neliší kulturami. 22 Vezmu-li např. nemovitost jako hmotnou potřebu, tak tou mohu uspokojit také minimálně dvě vrstvy jednak sociální potřebu (domov) a pak sociální začlenění (komunita, přátelství). To, jaké učiním rozhodnutí, bude ovlivňovat několik faktorů vzhled, cena, lokalita, dispozice prostoru, příjezdová cesta, sousedi atd. Faktory je třeba si rozložit do hierarchie potřeb podle důležitosti a také podle toho, jaké emoce v nás vyvolávají, abychom se rozhodli správně. Samozřejmě čím více našich požadavků bude nemovitost splňovat, tím větší spokojenost bude z nákupu. 21 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN Analoui, F.: Strategic Human Resource Management. Thomson Learning, UK 2006, str

20 1.3.1 Model spotřebního chování Model černé skříňky ukazuje na obtížnost komplexní predikce chování člověka i přes výsledky, které přináší poznání mnoha vědních oborů. Procesy a dění v lidské mysli jsme zatím schopni chápat jen omezeně, mysl člověka pro marketéra představuje tzv. černou skříňku. Odtud model černé skříňky, který ve své době velice ovlivnil marketingový výzkum chování zákazníka. Exogenní (vnější) faktory můžeme zkoumat, některé z nich můžeme ovlivňovat či vytvářet. 23 Exogenní proměnné podněty Černá skříňka reakce 23 Vysekalová, J. a kol Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Grada Publishing, Praha s. ISBN

21 2 Marketingová komunikace na internetu V úvodu mé diplomové práce jsem stanovila hypotézu, že v současné době není lepší marketingové médium pro marketingovou komunikaci než-li internet. Marketingová komunikace zde vybízí k dialogu. Můžeme se zákazníkem diskutovat a získat okamžitě zpětnou vazbu. To je neocenitelné, stejně tak i pro reklamu nebo online komunity. U tradičních médií jde totiž o jednosměrnou komunikaci, o čemž se zmiňuje i řada odborných portálů nebo periodik. Avšak pokud by byla tradiční média zcela jednosměrná, tak by firma potenciálním klientům nemohla nikdy položit otázku např.: Kde jste se o nás dozvěděli? Pokud klienti mohou např. zavolat na telefonní číslo uvedené v tradičním médiu. Z tohoto hlediska se již jedná o dialog a pro firmu je to nosná informace pro vyhodnocení účinnosti a účelnosti kampaně. Čili jsou tradiční média skutečně jednosměrná? Internet a jeho význam v marketingové komunikaci Internet je globální komunikační platforma, která nabízí pro firmy v rámci marketingové komunikace řadu možností. Nejenom, že je to v dnešní době nejrozšířenější, nejpoužívanější a nejpopulárnější médium, ale od počátku 80 let 20. století také zaznamenalo obrovský a rychlý rozvoj jako žádné jiné médium na světě. Je to nástroj pro prezentaci firmy a výrobků, pro řízení se zákazníky, pro obchodní aplikace, pro vyhledávání informací a nebo také pro vytváření online komunit, což je v dnešní době fenomén. Mimochodem Česká republika patří mezi státy s nejvyšší mírou rozšíření internetu ve střední a východní Evropě. 96% Čechů ve věku let navštěvuje internet. 25 Graf č. 1 znázorňuje návštěvnost internetu a jeho procentuální srovnání s ostatními zeměmi ze střední a východní Evropy v roce V marketingové komunikaci má internet několik důležitých charakteristik: nabízí obrovskou šíři obsahu a funkcí s možností rychlé aktualizace, má celosvětové působení, je multimediální (texty, obrázky, zvuky, animace, videa atd.), má schopnost velmi přesného zacílení a individualizace obsahu komunikace, umožňuje použití řady specifických nástrojů a postupů, je interaktivní, rychlé a 24 M-Journal. Dostupné na internetu: <http://www.m-journal.cz/> 25 MarketingSales Na internetu jsou téměř všichni Češi nad 18 a pod 70 let. Dostupné na internetu: <http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/na-internetu-jsou-temer-vsichni-cesi-nad-18-a-pod-70- let_ html /> 21

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok A/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok A/Úvod Václav Kupec Předmět 2/25 - představení předmětu Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Simona Škarabelová Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt: Příspěvek se snaží postihnout rozsah marketingové komunikace ve veřejné správě.

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více