ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a dětských hřišť, spravovaný pracovnicí úřadu p. Petrou Němečkovou. Vzhledem k rozsáhlosti činnosti tohoto úseku by se dal rozdělit na 2 základní činnosti: 1) veřejná zeleň a hřiště ve městě řešení běžných problémů, žádostí a připomínek občanů, akce, soutěže 2) nové projekty na úseku zeleně a hřišť dotační i hrazené z prostředků města 1. Činnost v oblasti zeleně První oblast činnosti zahrnuje řešení požadavků občanů, kácení stromů, nové výsadby a úpravy zeleně, určení náhradních výsadeb, činnost komise životního prostředí, zajištění soutěží a akcí (Kvetoucí okno, Zelená školní zahrada, Evropský den bez aut), zajištění odborných posudků, studií, cenových poptávek, veřejné zakázky, pasporty zeleně v technické mapě města. Žádosti v oblasti zeleně Na úsek zeleně se občané obrací zejména se žádostmi o kácení dřevin, výsadby dřevin, terénní úpravy. Některé žádosti se týkají ošetření a prořezávek keřů a stromů. Tyto žádosti jsou předány k přímému vyřízení správci zeleně SOTESU Sokolov, spol. s.r.o., který má správu a ošetřování dřevin ve své kompetenci. V roce 2013 obdržel úsek zeleně 52 žádostí či návrhů na řešení celkem 119 ks dřevin. Žadatelé jsou společenství vlastníků bytových jednotek, domovní samosprávy, majitelé domů, chat, občané, školní zařízení, investoři projektů, majitelé sítí. Další podněty v počtu 45 ks dřevin vzešly od správce zeleně SOTESu Sokolov, městského dendrologa či z vlastního šetření, na řešení problematických stromů ve městě. Všechny požadované dřeviny byly změřeny a nafoceny. Požadavky na kácení stromů byly předkládány komisi životního prostředí, která v zápise předložila své doporučení radě města. Rada města schválila podání žádosti o pokácení dřevin u orgánu ochrany přírody nebo žádost o kácení zamítla. Všem žadatelům se písemně sděloval průběžně stav jejich žádosti a konečný výsledek. Zamítnutých žádostí v roce 2013 bylo celkem na 47 ks dřevin. Žádosti byly zamítnuty buď rovnou po provedeném místním šetření, kdy nebyl zjištěn řádný důvod ke kácení, nebo došlo k zamítnutí radou města na návrh komise. Při místním šetření se u 3 požadavků přišlo na to, že problémový strom neroste na pozemcích města Sokolov. V těchto případech byl písemně vyzván vlastník stromu k provedení nápravy. Největší počet žádostí na kácení dřevin byl z oblasti sídliště Michal, kde začíná být vysazená zeleň přestárlá a zdravotně poškozená. Řešením je kácení a nové výsadby či ošetření dřevin. Nejvíce žádostí se opakovalo z ulic Švabinského, Jelínkova, Heyrovského, Poláčkova, Slovenská, Mánesova. Odbor rozvoje města navrhuje zjistit v roce 2014 předpokládané náklady na zpracování inventarizace stromů na sídlišti pro zjištění poškozených a nebezpečných stromů a návrhy na řešení pro zajištění bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Zjištěné náklady pak nárokovat do rozpočtu na rok 2015 a zajistit zpracování inventarizace stromů. Kácení a ošetřování dřevin Schválené žádosti byly v případě dřevin s obvodem do 80ti cm předány k provedení Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., v případě vyššího obvodu dřevin byla podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u orgánu ochrany přírody. Vydaná rozhodnutí byla v případě povolení kácení předána k vykonání správci zeleně Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., který zároveň provádí náhradní výsadbu uloženou v rozhodnutí. Nájemcům městských pozemků bylo vydáno celkem 10 souhlasů vlastníka ke kácení požadovaných dřevin. Počty kácených stromů za rok 2013 jsou uvedeny ve zprávě zpracované SOTESEM Sokolov, spol. s.r.o. Výsadby zeleně Výsadby zeleně na základě uložené náhradní výsadby ve vydaných Rozhodnutích orgánu ochrany přírody provádí správce zeleně Sotes Sokolov, spol. s.r.o. z vlastního rozpočtu. Ve spolupráci s městským krajinářským architektem (Ing. Novákovou) jsou navrhována místa k náhradní výsadbě stromů a určovány druhy stromů k novým výsadbám na pozemcích města. 1

2 V rámci udržitelnosti projektů byly odborem objednány tyto výsadby: 15 stromů do areálu Bohemia, 10 ks keřů do živého plotu za MDK, 66 ks dřevin na Gsteinigt. Dále odbor rozvoje města objednal provedení výsadby habrového plotu v areálu Bohemia k odclonění chodníku od fotbalového hřiště. Došlo k výsadbě celkem 740 ks habrů. Další živý plot vyrostl v ulici Vítězná, kdy vysazený plot z různých druhů svíd oddělil komunikaci Vítězná od bytových domů. Dva nové javory byly vysazeny na Staré náměstí. Před sokolovským zámečkem došlo k výsadbě 2 kulovitých buxusů. Pro výzdobu zelení vnitřních prostor budovy Městského úřadu Sokolov byla zakoupena nová mobilní zeleň. Spolupráce probíhala i při výzdobě zelení obnovené obřadní síně v zámečku. Komise ŽP Je zajišťována činnost komise životního prostředí. V roce 2013 zasedala komise celkem 10x, komisi byly předloženy k seznámení a projednání tyto projekty: Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech, Psí útulek, studie Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května. Komise životního prostředí v roce 2013 navštívila záchytné zařízení pro psy na ranči Vránov, provedla prohlídku včelínů v Josefově a nových prostor kroužku mladých včelařů a jejich úlů v ulici Lipová, sbírku dřevin v areálu Báňské stavební společnosti Sokolov. Komise pravidelně jedná o všech návrzích na kácení. 2. Činnost v oblasti dětských hřišť Další oblast činnosti zahrnuje budování nových hřišť, doplňování stávajících hřišť novými prvky, obnovu dožilých hřišť, demolice a vyřazování dožilých herních prvků z majetku, namátkové kontroly dětských hřišť, zajištění ročních odborných revizí, pasport dětských hřišť a jeho aktualizace v technické mapě města. V roce 2013 došlo k rozšíření náplně v oblasti hřišť, kdy úsek začal zajišťovat nejenom dětská hřiště, ale také hřiště pro dospělé (seniory), hřiště pro psy a sportoviště. Na úseku se zajišťují výběrová řízení na nákup herních prvků, jejich nainstalování a vybudování dopadových ploch. Herní prvky jsou předávány do správy SOTESU Sokolov, spol. s.r.o. Další péči, správu a kontroly dětských hřišť provádí správce (mimo DH U Koupaliště správce Makroinvest, a DH U Děťátka p. Šlechta). Odborem rozvoje města jsou prováděny každý měsíc namátkové kontroly vybraných hřišť. Zápis z kontrol je předán Sotesu k odstranění zjištěných závad. Každoročně jsou zajišťovány dle ČSN 1176 roční odborné revize všech vybudovaných dětských hřišť v Sokolově. Vybudovaná dětská hřiště jsou zanesená v pasportu dětských hřišť. V roce hřišť, kde došlo k odcizení či zničení návštěvních řádů, bylo vybaveno novými návštěvními řády. Nová hřiště vybudovaná v roce 2013: Fitness hřiště Háječek V roce 2013 se podařilo městu Sokolov vybudovat již druhé fitness hřiště pro dospělé a seniory. Byly vyslyšeny požadavky seniorů o umístění hřiště i na sídlišti. Pro občany v centru již funguje od roku 2010 fitness hřiště v areálu Bohemia. Jako vhodná plocha pro umístění hřiště byla vybrána v nově zrevitalizovaném lesoparku Pod Háječkem, kde se nachází i bytový dům pro seniory. Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku fitness hřiště Háječek. Vítězem se stala firma KARIM Europe s.e.o. z Hulína. Hřiště je vybaveno 5 oboustrannými prvky na procvičení všech svalů, jedná se o šlapací zařízení, zdvihací zařízení, surfovací zařízení, procvičování chůze, procvičování kloubů a ramen. Lesopark byl pro potřeby občanů dále vybaven betonovou plastikou obsahující lehátko a stoleček s 2 křesílky. Psí hřiště Po uspokojení poptávky po dětských hřištích, sportovištích a hřišť pro dospělé se město Sokolov zaměřilo také na potřeby pejskařů a jejich psích přátel. V roce 2013 byl schválen záměr na vybudování prvního psího hřiště v Sokolově. Umístění bylo vybráno v areálu Zdraví, kde se pohybuje velké množství pejskařů. 2

3 Proběhlo výběrové řízení, kdy se vítězem stala firma Tomovy parky s.r.o. z Turnova. Dle uzavřené smlouvy proběhne předání nového hřiště začátkem roku Dětské hřiště Karla Čapka Z bezpečnostních důvodů došlo v roce 2013 k odstranění nebezpečného dřevěného prvku herní sestavy z dětského hřiště Karla Čapka. Na přání občanů o obnovu tohoto hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele nového dětského hřiště v ulici Karla Čapka. První kolo muselo být z důvodu vyloučení uchazečů zrušeno. V prosinci 2013 proběhlo druhé kolo výběrového řízení. Samotná realizace hřiště se tím proto opozdila a proběhne až v jarních měsících v roce Nové herní prvky doplněné na stávající dětská hřiště: Na základě požadavků občanů či na základě vlastního zjištění došlo v roce 2013 k obnově či doplnění níže uvedených dětských hřišť o nové prvky. Sportoviště Vítězná 2 nové basketbalové koše Hřiště Švabinského 1 nový basketbalový koš Dětské hřiště Mičurinova skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Odboje skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Děťátko 3D pryžové prvky Beruška, Včelka, dopadová plocha pod stávající herní sestavu Dětské hřiště Husovy sady 3D pryžové prvky 3 ks Dětské hřiště Šenvert houpadlo na pružině, vahadlová houpačka Fitness hřiště Bohemia trojhrazda vysoká, sepping Pod 3. Soutěže a akce vyhlašované úsekem zeleně Kvetoucí okno V Sokolově již tradiční soutěž zapsaná do podvědomí občanů. Koná se již 10 let od roku 2003 (nultý ročník). Cílem je zapojit občany města do zvelebení a ozelenění našeho města. Během let konání soutěže docházelo průběžně ke změnám a inovacím podmínek i cen ve prospěch soutěžících. V roce 2013 došlo k další novince rozšíření okruhu soutěžících. Nově lze do soutěže přihlásit i předzahrádky u panelových domů. Rada města vybírá celkem 16 výherců, z toho 10 výherců z bytových a panelových domů, 5 výherců z rodinných domků a 1 výherce předzahrádky u panelového domu. Každý výherce obdrží poukaz v hodnotě 1000 Kč na výběr zboží dle vlastního výběru v květinářství Týna v Sokolově, v zahradnictví PE-REZA v Citicích, v zahradnictví Hrdlička v Třebeni a v Zahradním centru Smaragd v Sokolově. Dalšího vítěze soutěže si vybírají sami občané města, a to z fotografií přihlášených oken umístěných na portále rozkvetlemesto.sokolov.cz. Vítězí soutěžící, který obdrží nejvíce bodů od svých spoluobčanů a obdrží stejnou cenu jako výherci vybraní radou města tj. poukaz v hodnotě 1000 Kč. V roce 2013 se do soutěže přihlásilo celkem 35 občanů, z toho 19 z panelových domů, 14 z rodinných domů a 2 předzahrádky. Přihlášená okna i výsledky soutěže jsou uveřejněny na stránkách Rozkvetlého města Sokolov (http://rozkvetlemesto.sokolov.cz) a na informační tabuli na náměstí Budovatelů. Vítězům předal ceny starosta města dne na slavnostním předávání cen Kvetoucí okno Zelená školní zahrada Tato již tradiční soutěž, vyhlašovaná městem Sokolov každoročně od roku 2008 se v roce 2013 nevyhlašovala. Důvodem bylo vyhlášení výzvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. Jedná se o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období, která umožňuje hradit náklady, jako jsou terénní úpravy zahrady při mateřských školách, vybudování chodníků, vysazení nové vegetace, zajištění oplocení, naučné herní prvky (např. dětské hřiště, prolézačky, sluneční hodiny, ruční vodní pumpa) a s tím související pomůcky, vybudování venkovní třídy (např. stavba altánu), zahradní a sadové úpravy. Město Sokolov využilo této nabídky a nechalo zpracovat projekty Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově pro všech 7 mateřských škol dle požadavků jejich ředitelek. Město Sokolov podalo žádost o poskytnutí dotace, která byla schválena k financování. Tato možnost, díky 3

4 které dojde k úpravám všech školních zahrad mateřských škol najednou, mohla být zafinancována právě z finančních prostředků na Zelenou školní zahradu, která se z těchto důvodů nevyhlásila. Evropský den bez aut Město Sokolov pořádalo dne akci k Evropskému dni bez aut. Program zajistil úsek zeleně ve spolupráci s firmou Makroinvest Sokolov. Program začal v 15,00 hodin srazem před budovou Městského úřadu Sokolov cyklojízdou občanů po sokolovských cyklostezkách s představiteli města. Jízda cyklistů končila před městským koupalištěm v Sokolově. Zde bylo pro účastníky připraveno občerstvení i oheň k opékání špekáčků. Pro všechny cyklisty byl postaven stan odborné firmy (p. Killinger) s poradnou a kontrolou kol zdarma. Opět zde měli všichni možnost zapůjčení značkových kol ke zkušební jízdě. Pro děti byl připraven skákací hrad, bateriové čtyřkolky a motorky, balonky i malování na obličej. Hudební produkce akce byla zajištěna DJ. 4. Projekty v oblasti zeleně Rok 2013 byl pro úsek zeleně úspěšný ve schválení předložených žádostí o dotace. Získali jsme schválení k financování všech 3 podaných žádostí na projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka v Sokolově, Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, dále na realizaci 7 projektů Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově. Došlo k realizaci projektu Ozelenění Starého náměstí. Pokračovalo se v realizaci projektu Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu. U dokončených projektů, jako jsou Sadovnické úpravy u Městského domu kultury, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace areálu Bohemia, Čisté město, jsou prováděny pravidelné kontroly za účelem zajištění udržitelnosti projektů a případných reklamací zjištěných vad na dokončeném díle. I přes velké množství rozpracovaných projektů se stále na úseku zeleně připravují i další, nové projekty. V roce 2013 byl zpracován prováděcí projekt Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově. Na tento projekt byl zároveň zjištěn dotační program a byla odeslána žádost o financování realizace projektu. Aktuální dotační projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka Projekt řeší kompletně přerostlou, nevhodnou a zanedbanou zeleň v oblasti Karla Čapka na ploše cca 20 ha a povede k moderní a sjednocené úpravě celého okolí. V oblasti Karla Čapka roste 184 ks stromů + 5 skupin stromů. Bylo zjištěno, že zde roste mnoho přestárlých, neperspektivních jedinců nebo jedinců, kde byl proveden necitlivý zmlazovací řez. Stromy byly v minulosti špatně vysazené, v těsné blízkosti domů, a z toho důvodu dochází ke stížnostem obyvatel a žádostem o radikální řešení. Ke kácení bylo v rámci projektu navrženo 53 stromů. Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, která již bude koncepční a bere ohled na obyvatele, kteří zde žijí. V rámci projektu bude vysazeno 62 ks nových stromů a 1272 ks keřů. Travní porosty jsou ve špatném stavu. Jsou zde výšlapy, porost je nesourodý, zaplevelený a zamechovaný. Jsou zde terénní nerovnosti. Projekt navrhuje kompletní obnovu travních ploch. Zároveň je v projektu počítáno i s rozšířením možných parkovacích míst, kde k obnově trávníků nedojde (pro budoucí udržitelnost projektu). U několika domů jsou neodborně založeny rozličné záhonové výsadby bez koncepce. Projekt řeší založení nových záhonů s keři (růže, skalník), které budou mulčovány borkou a štěrkem k bezproblémové údržbě. Na realizaci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci v rámci 27. výzvy OPŽP priorita 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny již v roce Projekt byl schválen k financování dne Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala společnost KHL-EKO, a.s. Červený Hrádek. Výběrovým řízením byl vybrán i technický dozor stavby, kterým se stal Ing. Tomáš Prinz, DiS, z Chebu. Realizace stavby započala předáním staveniště, které proběhlo dne Termín ukončení je Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Území Jižního lomu představuje plochu s výměrou cca 17 ha, která je rozdělena zemním tělesem budoucí komunikace západního obchvatu na západní a východní část. V roce 2013 se ORM zabýval projektem na východní část, kde má vzniknout městský lesopark s plošnými vodními prvky, veřejným osvětlením, cestami, altány. 4

5 Realizací projektu dojde k provedení terénních úprav (rozbití roviny - drobné násypy, 2 vyšší násypy, průlehy), lesnické probírce a celkové kultivaci lesních porostů, vytvoření tůně s mokřadem, lesních cest a pěšin, 3 malých architektonických objektů a výsadeb nových dřevin a křovin. Dne byla podána žádost o dotaci v rámci OPŽP pro projekt Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny a Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Dne došlo ke schválení projektu k financování z OPŽP. Bezodkladně bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a následně ke zpracování zadávací dokumentace. V současné době se čeká na schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace, po kterém bude okamžitě vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení na technický dozor investora stavby již proběhlo a byla uzavřena Mandátní smlouva s firmou IPM Service, s.r.o. Praha. Smluvně byl zajištěn i autorský dozor, který zajistí Ing. Petr Ontko (autor projektu). Termín zahájení realizace je předpokládán v květnu 2014, zahájení kácení dle rozhodnutí kraje od Dokončení a předání díla je plánováno do Úprava školních zahrad mateřských škol v Sokolově Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 43. výzvu o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. V rámci této výzvy bylo možné žádat i o terénní úpravy zahrad při mateřských školách, pořízení naučných herních prvků, vybudování venkovních tříd, zahradní a sadové úpravy. Vzhledem k informaci, že se jedná o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období a pro následující období nebude již tato osa zařazena do podporovaných oblastí, museli jsme této jedinečné možnosti využít. Došlo k oslovení ředitelek všech 7 mateřských škol zřízených městem a všechny projevily zájem o zapojení do projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro úpravy zahrad všech 7 mateřských škol. Každá škola má svůj specifický projekt dle nabízených možností zahrady a dle požadavků jednotlivých ředitelek. V únoru 2013 byla podána žádost o dotaci a dne došlo ke schválení financování z dotačních prostředků. Následovalo zadání zpracování projektové dokumentace na provedení stavby. Byla zahájena příprava výběrových řízení, na základě kterých byl vybrán technický dozor stavby (IPM Service Praha s.r.o.) a byla schválena zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Došlo k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, jehož výsledky budou známy až v roce Smluvně je zajištěn i autorský dozor. Realizace je předpokládána od do Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Město Sokolov věnuje velikou péči svým parkům a zeleni. Park Husovy sady a Zámecký park v centru města jsou pravidelně udržovány, proběhly zde nové výsadby v rámci projektu Komplexní řešení obnovy městských parků, rybníky v Husových sadech byly odbahněny a opraveny břehy a nátoky v rámci projektu Odbahnění rybníků. Avšak jedna oblast v parku Husovy sady je stále opomíjena a nachází se ve špatném stavu, který je zapotřebí řešit. Jedná se o terasy pod bazénem a soustavu tůní mezi rybníky. Město Sokolov zadalo prostřednictvím ORM zpracování projektové dokumentace na vyřešení stavu, a to na základě zpracované a schválené studie řešení. Projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Arch. Romana Košátková, Ing. Vladimír Dufek a Ing. Tomáš Prinz, Dis. V roce 2013 se naskytla možnost financování tohoto připraveného projektu v rámci vyhlášené I. výzvy Státního fondu životního prostředí ČR z programu Zeleň do měst a jejich okolí. Je zde možnost získat dotační zdroje až do výše 80 % z celkové ceny realizačních nákladů. Dle sdělení poskytovatele dotace všechny plánované aktivity připraveného projektu spadají do uznatelných nákladů v rámci programu Zeleň do města a jejich okolí. Žádost o poskytnutí dotace byla podána v prosinci V současné době čekáme na výsledek. Projekty hrazené z vlastních prostředků města: Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov Práce dle projektu probíhají postupně, dle přidělených finančních prostředků na realizaci v rozpočtu města. V roce 2012 byla provedena I. etapa projektu. V roce 2013 následovala II. etapa, ve které byly provedeny sadové úpravy okolo hlavního vstupu do budovy Městského úřadu Sokolov. V rámci předmětu plnění bylo zajištěno zejména založení záhonů, výsadby dřevin (keřů), trvalkových 5

6 a letničkových záhonů s cibulovinami a založení štěrkových ploch. Loňské práce na opravě rabat byly reklamovány a opraveny. V roce 2014 bude provedena závěrečná, III. část projektu a sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov budou dokončeny. Ozelenění Starého náměstí V r došlo k ozelenění Starého náměstí dle požadavků podnikatelů, občanů i záměru města Sokolov. Na náměstí bylo vysazeno celkem 22 ks vzrostlých stromů, z toho 10 ks Platanus acerofolia (platan javorolistý) a 10 ks Prunus cerasifera (myrobalán červenolistý) ve velkoobjemových žardiniérách, a 2 ks Acer negundo (javor jasanolistý) v záhonu. Jako podsadba žardiniér a záhonu byl použit Cotoneaster dammeri v počtu 190 ks. V ozelenění náměstí plánujeme pokračovat i v r a počet stromů na náměstí zvýšit. Na Starém náměstí byl doplněn městský mobiliář o nové kruhové lavičky. Dokončené dotační projekty s následnou udržitelností: Sadovnické úpravy okolo MDK Za pomoci dotačních prostředků získaných z Operačního programu životního prostředí byly provedeny v roce 2011 úpravy zeleně v okolí Městského domu kultury Sokolov, které zahrnovaly regeneraci travnatých ploch, založení parkového trávníku, odstranění jírovců v havarijním stavu, výsadby nových alejových stromů Sorbus aria Magnifica (jeřáb), nové záhony s živým plotem Prunus laurocerasus Herbergii (bobkovišeň lékařská). Současně zde město Sokolov vybudovalo z vlastních prostředků nové dětské hřiště pro své nejmenší občánky. Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tj. do roku Pro zabránění rozšlapávání a rozjíždění nových trávníků došlo k umístění zábran - sloupků s řetízky. Byly provedeny zahradnické služby v rámci udržitelnosti hnojení, postřik trávníků proti plevelům, ošetření řezem, úpravy úvazků, srovnání stromů. Živý plot byl doplněn novými 10 ks rostlin. Revitalizace lesoparku Pod Háječkem Další projekt zrealizovaný z prostředků Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 6.5. Z původně nevyužívaného a zarostlého pozemku byl vytvořen nový lesopark pro občany města. Odstranili se černé skládky, oplocení a porost, vybudovali se nové cestní sítě, trávníky, květinové louky, odpočinková místa, nové záhony a výsadby nových stromů a keřů, zastoupených mnoha různými druhy (44 ks listnatých, 38 ks jehličnatých, 411 ks keřů). Město vybavilo park lavičkami a odpadkovými koši. Realizace projektu probíhala v letech 2010 a Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tedy do roku V roce 2013 byly reklamovány vysazené stromy, které byly zhotovitelem vyměněny. Park byl dovybaven novým hřištěm pro seniory. Náklady hradilo město Sokolov z rozpočtu města. V areálu vyrostlo nové fitness hřiště s pěti novými oboustrannými fitness stroji zahrnující: šlapací zařízení, zdvihací zařízení (protahovací), surfovací zařízení (pastrenér), procvičování chůze (chodec, šlapadlo), procvičování kloubů a ramen (kormidlo, volant). V závěru roku byly v parku umístěny betonové plastiky obsahující lehátko a stolek se 2 křesílky na náklady města. Zde mohou návštěvníci odpočívat, posedět, posvačit, hrát stolní hry, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park Realizační práce byly ukončeny v roce 2009, dotačně byl projekt ukončen v roce 2010 a následuje desetiletá udržitelnost projektu do roku Jsou dosazovány chybějící počty vysazených dřevin a je zajištěna následná péče o zhotovené dílo dle projektu. V roce 2013 bylo zjištěno zničení travnatých ploch revitalizovaných v rámci dotačního projektu v Zámeckém parku. Obnova trávníku byla zajištěna. Odbahnění rybníků a úprava břehů Práce na uvedeném projektu byly dokončeny v roce Jedná se o dotační akci s 10-ti letou udržitelností projektu, tedy do roku V roce 2013 nebyla zjištěna žádná závada. 6

7 Revitalizace lomu Gsteinigt V roce 2009 byla realizace projektu ukončena a následuje 5-ti leté období zajištění udržitelnosti projektu a následné péče do roku Dle projektu došlo k vybudování nové cestní síte a výsadbě 693 stromů, keřů a rostlin, a nových trávníků. V roce 2013 byl zjištěn úhyn vysazených dřevin, které byly nahrazeny a vysadilo se tak 66 ks nových dřevin. Revitalizace areálu Bohemia I.etapa V roce 2013 probíhal poslední rok udržitelnosti projektu. Byly zajištěny nezbytné služby pro bezpečný pobyt v areálu. Byly provedeny nátěry pergol umístěných v areálu v loňském roce, došlo k přemístění laviček, z důvodu kolize s pergolami, k zakopání vyčnívajících želených obrub lemující mlatové cesty, dosypání a dorovnání povrchů mlatových cest. Uhynulé stromy byly nahrazeny novými. Fotbalové hřiště bylo odděleno od cesty pro pěší výsadbou nového habrového plotu v počtu 740 ks habrů. Čisté město Dotační akce (Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko ) byla ukončena v roce Následuje zajištění udržitelnosti projektu do r a pokračování nastavených akcí v rámci tohoto projektu. Projektem vytvořené webové stránky Čistého města jsou využívány Městskou policií Sokolov, zejména pro zajištění úklidu města. Stránky Rozkvetlého města Sokolov jsou využívány pro každoroční sokolovskou soutěž Kvetoucí okno. V r bylo v rámci tohoto projektu dokončeno malování podchodu na vlakovém nádraží, které prováděli žáci Základní umělecké školy v Sokolově. 5. Plán činnosti na rok 2014 na úseku veřejné zeleně a hřišť Realizace a dokončení dotačního projektu Regenerace zeleně v ul. Karla Čapka Realizace a dokončení dotačního projektu Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Realizace a dokončení dotačního projektu Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Dokončit poslední úpravy sadových úprav zeleně v okolí budovy Městského úřadu v Sokolově dle připraveného projektu. V případě získání dotačních prostředků zahájit realizaci projektu Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Zajistit udržitelnost u hotových projektů: Komplexní řešení obnovy městských parků, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Sadovnické úpravy u MDK, Čisté město Zajišťovat náhradní výsadbu Další ročník soutěže Kvetoucí okno 2014 Další ročník soutěže Zelená školní zahrada Pokračovat v Ozelenění Starého náměstí Uvést do provozu první psí hřiště v Sokolově umístěné v Areálu Zdraví Vybudovat nové dětské hřiště v ulici Karla Čapka 7

8 Zajistit bezpečnou dopadovou plochu z pryžových kostek na sportoviště v areálu Bohemia a Baník Sokolov Průběžně řešit všechny žádosti a podněty podané od občanů nebo jiných žadatelů Provádět pravidelné kontroly zeleně za účasti SOTESU a Ing. Novákové (odborný konzultant v oblasti dendrologie) Připravit studii či projekt na vybudování lesoparku pod rozhlednou Hard Připravit studii či projekt na záchranu soustavy rybníčků v k.ú. Novina Zajistit cenovou poptávku na zpracování inventarizaci stromů rostoucích na sídlišti a předpokládané náklady nárokovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 V Sokolově dne Zpracovala: Petra Němečková, investiční oddělení, odbor rozvoje města 8

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15 radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz březen 2012 Zastupitelé schválili prodej domů v Karlíně Více na str. 3 Zenklovou nepojedou auta i tramvaje Více na str.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10)

Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) 1 Obnova parku na Réně (foto ke zprávě na str. 10) Budování malého amfiteátru při cestě na rozhlednu. Jako jeviště poslouží centrální travnatá plocha parku. Realizace začala v březnu 2009. Hotovo bude

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více