ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově v roce 2013 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a dětských hřišť, spravovaný pracovnicí úřadu p. Petrou Němečkovou. Vzhledem k rozsáhlosti činnosti tohoto úseku by se dal rozdělit na 2 základní činnosti: 1) veřejná zeleň a hřiště ve městě řešení běžných problémů, žádostí a připomínek občanů, akce, soutěže 2) nové projekty na úseku zeleně a hřišť dotační i hrazené z prostředků města 1. Činnost v oblasti zeleně První oblast činnosti zahrnuje řešení požadavků občanů, kácení stromů, nové výsadby a úpravy zeleně, určení náhradních výsadeb, činnost komise životního prostředí, zajištění soutěží a akcí (Kvetoucí okno, Zelená školní zahrada, Evropský den bez aut), zajištění odborných posudků, studií, cenových poptávek, veřejné zakázky, pasporty zeleně v technické mapě města. Žádosti v oblasti zeleně Na úsek zeleně se občané obrací zejména se žádostmi o kácení dřevin, výsadby dřevin, terénní úpravy. Některé žádosti se týkají ošetření a prořezávek keřů a stromů. Tyto žádosti jsou předány k přímému vyřízení správci zeleně SOTESU Sokolov, spol. s.r.o., který má správu a ošetřování dřevin ve své kompetenci. V roce 2013 obdržel úsek zeleně 52 žádostí či návrhů na řešení celkem 119 ks dřevin. Žadatelé jsou společenství vlastníků bytových jednotek, domovní samosprávy, majitelé domů, chat, občané, školní zařízení, investoři projektů, majitelé sítí. Další podněty v počtu 45 ks dřevin vzešly od správce zeleně SOTESu Sokolov, městského dendrologa či z vlastního šetření, na řešení problematických stromů ve městě. Všechny požadované dřeviny byly změřeny a nafoceny. Požadavky na kácení stromů byly předkládány komisi životního prostředí, která v zápise předložila své doporučení radě města. Rada města schválila podání žádosti o pokácení dřevin u orgánu ochrany přírody nebo žádost o kácení zamítla. Všem žadatelům se písemně sděloval průběžně stav jejich žádosti a konečný výsledek. Zamítnutých žádostí v roce 2013 bylo celkem na 47 ks dřevin. Žádosti byly zamítnuty buď rovnou po provedeném místním šetření, kdy nebyl zjištěn řádný důvod ke kácení, nebo došlo k zamítnutí radou města na návrh komise. Při místním šetření se u 3 požadavků přišlo na to, že problémový strom neroste na pozemcích města Sokolov. V těchto případech byl písemně vyzván vlastník stromu k provedení nápravy. Největší počet žádostí na kácení dřevin byl z oblasti sídliště Michal, kde začíná být vysazená zeleň přestárlá a zdravotně poškozená. Řešením je kácení a nové výsadby či ošetření dřevin. Nejvíce žádostí se opakovalo z ulic Švabinského, Jelínkova, Heyrovského, Poláčkova, Slovenská, Mánesova. Odbor rozvoje města navrhuje zjistit v roce 2014 předpokládané náklady na zpracování inventarizace stromů na sídlišti pro zjištění poškozených a nebezpečných stromů a návrhy na řešení pro zajištění bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Zjištěné náklady pak nárokovat do rozpočtu na rok 2015 a zajistit zpracování inventarizace stromů. Kácení a ošetřování dřevin Schválené žádosti byly v případě dřevin s obvodem do 80ti cm předány k provedení Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., v případě vyššího obvodu dřevin byla podána žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les u orgánu ochrany přírody. Vydaná rozhodnutí byla v případě povolení kácení předána k vykonání správci zeleně Sotesu Sokolov, spol. s.r.o., který zároveň provádí náhradní výsadbu uloženou v rozhodnutí. Nájemcům městských pozemků bylo vydáno celkem 10 souhlasů vlastníka ke kácení požadovaných dřevin. Počty kácených stromů za rok 2013 jsou uvedeny ve zprávě zpracované SOTESEM Sokolov, spol. s.r.o. Výsadby zeleně Výsadby zeleně na základě uložené náhradní výsadby ve vydaných Rozhodnutích orgánu ochrany přírody provádí správce zeleně Sotes Sokolov, spol. s.r.o. z vlastního rozpočtu. Ve spolupráci s městským krajinářským architektem (Ing. Novákovou) jsou navrhována místa k náhradní výsadbě stromů a určovány druhy stromů k novým výsadbám na pozemcích města. 1

2 V rámci udržitelnosti projektů byly odborem objednány tyto výsadby: 15 stromů do areálu Bohemia, 10 ks keřů do živého plotu za MDK, 66 ks dřevin na Gsteinigt. Dále odbor rozvoje města objednal provedení výsadby habrového plotu v areálu Bohemia k odclonění chodníku od fotbalového hřiště. Došlo k výsadbě celkem 740 ks habrů. Další živý plot vyrostl v ulici Vítězná, kdy vysazený plot z různých druhů svíd oddělil komunikaci Vítězná od bytových domů. Dva nové javory byly vysazeny na Staré náměstí. Před sokolovským zámečkem došlo k výsadbě 2 kulovitých buxusů. Pro výzdobu zelení vnitřních prostor budovy Městského úřadu Sokolov byla zakoupena nová mobilní zeleň. Spolupráce probíhala i při výzdobě zelení obnovené obřadní síně v zámečku. Komise ŽP Je zajišťována činnost komise životního prostředí. V roce 2013 zasedala komise celkem 10x, komisi byly předloženy k seznámení a projednání tyto projekty: Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech, Psí útulek, studie Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května. Komise životního prostředí v roce 2013 navštívila záchytné zařízení pro psy na ranči Vránov, provedla prohlídku včelínů v Josefově a nových prostor kroužku mladých včelařů a jejich úlů v ulici Lipová, sbírku dřevin v areálu Báňské stavební společnosti Sokolov. Komise pravidelně jedná o všech návrzích na kácení. 2. Činnost v oblasti dětských hřišť Další oblast činnosti zahrnuje budování nových hřišť, doplňování stávajících hřišť novými prvky, obnovu dožilých hřišť, demolice a vyřazování dožilých herních prvků z majetku, namátkové kontroly dětských hřišť, zajištění ročních odborných revizí, pasport dětských hřišť a jeho aktualizace v technické mapě města. V roce 2013 došlo k rozšíření náplně v oblasti hřišť, kdy úsek začal zajišťovat nejenom dětská hřiště, ale také hřiště pro dospělé (seniory), hřiště pro psy a sportoviště. Na úseku se zajišťují výběrová řízení na nákup herních prvků, jejich nainstalování a vybudování dopadových ploch. Herní prvky jsou předávány do správy SOTESU Sokolov, spol. s.r.o. Další péči, správu a kontroly dětských hřišť provádí správce (mimo DH U Koupaliště správce Makroinvest, a DH U Děťátka p. Šlechta). Odborem rozvoje města jsou prováděny každý měsíc namátkové kontroly vybraných hřišť. Zápis z kontrol je předán Sotesu k odstranění zjištěných závad. Každoročně jsou zajišťovány dle ČSN 1176 roční odborné revize všech vybudovaných dětských hřišť v Sokolově. Vybudovaná dětská hřiště jsou zanesená v pasportu dětských hřišť. V roce hřišť, kde došlo k odcizení či zničení návštěvních řádů, bylo vybaveno novými návštěvními řády. Nová hřiště vybudovaná v roce 2013: Fitness hřiště Háječek V roce 2013 se podařilo městu Sokolov vybudovat již druhé fitness hřiště pro dospělé a seniory. Byly vyslyšeny požadavky seniorů o umístění hřiště i na sídlišti. Pro občany v centru již funguje od roku 2010 fitness hřiště v areálu Bohemia. Jako vhodná plocha pro umístění hřiště byla vybrána v nově zrevitalizovaném lesoparku Pod Háječkem, kde se nachází i bytový dům pro seniory. Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku fitness hřiště Háječek. Vítězem se stala firma KARIM Europe s.e.o. z Hulína. Hřiště je vybaveno 5 oboustrannými prvky na procvičení všech svalů, jedná se o šlapací zařízení, zdvihací zařízení, surfovací zařízení, procvičování chůze, procvičování kloubů a ramen. Lesopark byl pro potřeby občanů dále vybaven betonovou plastikou obsahující lehátko a stoleček s 2 křesílky. Psí hřiště Po uspokojení poptávky po dětských hřištích, sportovištích a hřišť pro dospělé se město Sokolov zaměřilo také na potřeby pejskařů a jejich psích přátel. V roce 2013 byl schválen záměr na vybudování prvního psího hřiště v Sokolově. Umístění bylo vybráno v areálu Zdraví, kde se pohybuje velké množství pejskařů. 2

3 Proběhlo výběrové řízení, kdy se vítězem stala firma Tomovy parky s.r.o. z Turnova. Dle uzavřené smlouvy proběhne předání nového hřiště začátkem roku Dětské hřiště Karla Čapka Z bezpečnostních důvodů došlo v roce 2013 k odstranění nebezpečného dřevěného prvku herní sestavy z dětského hřiště Karla Čapka. Na přání občanů o obnovu tohoto hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele nového dětského hřiště v ulici Karla Čapka. První kolo muselo být z důvodu vyloučení uchazečů zrušeno. V prosinci 2013 proběhlo druhé kolo výběrového řízení. Samotná realizace hřiště se tím proto opozdila a proběhne až v jarních měsících v roce Nové herní prvky doplněné na stávající dětská hřiště: Na základě požadavků občanů či na základě vlastního zjištění došlo v roce 2013 k obnově či doplnění níže uvedených dětských hřišť o nové prvky. Sportoviště Vítězná 2 nové basketbalové koše Hřiště Švabinského 1 nový basketbalový koš Dětské hřiště Mičurinova skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Odboje skluzavka, vahadlová houpačka, pružina Motorka, dvoupružina Myš Dětské hřiště Děťátko 3D pryžové prvky Beruška, Včelka, dopadová plocha pod stávající herní sestavu Dětské hřiště Husovy sady 3D pryžové prvky 3 ks Dětské hřiště Šenvert houpadlo na pružině, vahadlová houpačka Fitness hřiště Bohemia trojhrazda vysoká, sepping Pod 3. Soutěže a akce vyhlašované úsekem zeleně Kvetoucí okno V Sokolově již tradiční soutěž zapsaná do podvědomí občanů. Koná se již 10 let od roku 2003 (nultý ročník). Cílem je zapojit občany města do zvelebení a ozelenění našeho města. Během let konání soutěže docházelo průběžně ke změnám a inovacím podmínek i cen ve prospěch soutěžících. V roce 2013 došlo k další novince rozšíření okruhu soutěžících. Nově lze do soutěže přihlásit i předzahrádky u panelových domů. Rada města vybírá celkem 16 výherců, z toho 10 výherců z bytových a panelových domů, 5 výherců z rodinných domků a 1 výherce předzahrádky u panelového domu. Každý výherce obdrží poukaz v hodnotě 1000 Kč na výběr zboží dle vlastního výběru v květinářství Týna v Sokolově, v zahradnictví PE-REZA v Citicích, v zahradnictví Hrdlička v Třebeni a v Zahradním centru Smaragd v Sokolově. Dalšího vítěze soutěže si vybírají sami občané města, a to z fotografií přihlášených oken umístěných na portále rozkvetlemesto.sokolov.cz. Vítězí soutěžící, který obdrží nejvíce bodů od svých spoluobčanů a obdrží stejnou cenu jako výherci vybraní radou města tj. poukaz v hodnotě 1000 Kč. V roce 2013 se do soutěže přihlásilo celkem 35 občanů, z toho 19 z panelových domů, 14 z rodinných domů a 2 předzahrádky. Přihlášená okna i výsledky soutěže jsou uveřejněny na stránkách Rozkvetlého města Sokolov (http://rozkvetlemesto.sokolov.cz) a na informační tabuli na náměstí Budovatelů. Vítězům předal ceny starosta města dne na slavnostním předávání cen Kvetoucí okno Zelená školní zahrada Tato již tradiční soutěž, vyhlašovaná městem Sokolov každoročně od roku 2008 se v roce 2013 nevyhlašovala. Důvodem bylo vyhlášení výzvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. Jedná se o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období, která umožňuje hradit náklady, jako jsou terénní úpravy zahrady při mateřských školách, vybudování chodníků, vysazení nové vegetace, zajištění oplocení, naučné herní prvky (např. dětské hřiště, prolézačky, sluneční hodiny, ruční vodní pumpa) a s tím související pomůcky, vybudování venkovní třídy (např. stavba altánu), zahradní a sadové úpravy. Město Sokolov využilo této nabídky a nechalo zpracovat projekty Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově pro všech 7 mateřských škol dle požadavků jejich ředitelek. Město Sokolov podalo žádost o poskytnutí dotace, která byla schválena k financování. Tato možnost, díky 3

4 které dojde k úpravám všech školních zahrad mateřských škol najednou, mohla být zafinancována právě z finančních prostředků na Zelenou školní zahradu, která se z těchto důvodů nevyhlásila. Evropský den bez aut Město Sokolov pořádalo dne akci k Evropskému dni bez aut. Program zajistil úsek zeleně ve spolupráci s firmou Makroinvest Sokolov. Program začal v 15,00 hodin srazem před budovou Městského úřadu Sokolov cyklojízdou občanů po sokolovských cyklostezkách s představiteli města. Jízda cyklistů končila před městským koupalištěm v Sokolově. Zde bylo pro účastníky připraveno občerstvení i oheň k opékání špekáčků. Pro všechny cyklisty byl postaven stan odborné firmy (p. Killinger) s poradnou a kontrolou kol zdarma. Opět zde měli všichni možnost zapůjčení značkových kol ke zkušební jízdě. Pro děti byl připraven skákací hrad, bateriové čtyřkolky a motorky, balonky i malování na obličej. Hudební produkce akce byla zajištěna DJ. 4. Projekty v oblasti zeleně Rok 2013 byl pro úsek zeleně úspěšný ve schválení předložených žádostí o dotace. Získali jsme schválení k financování všech 3 podaných žádostí na projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka v Sokolově, Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, dále na realizaci 7 projektů Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově. Došlo k realizaci projektu Ozelenění Starého náměstí. Pokračovalo se v realizaci projektu Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu. U dokončených projektů, jako jsou Sadovnické úpravy u Městského domu kultury, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace areálu Bohemia, Čisté město, jsou prováděny pravidelné kontroly za účelem zajištění udržitelnosti projektů a případných reklamací zjištěných vad na dokončeném díle. I přes velké množství rozpracovaných projektů se stále na úseku zeleně připravují i další, nové projekty. V roce 2013 byl zpracován prováděcí projekt Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově. Na tento projekt byl zároveň zjištěn dotační program a byla odeslána žádost o financování realizace projektu. Aktuální dotační projekty: Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka Projekt řeší kompletně přerostlou, nevhodnou a zanedbanou zeleň v oblasti Karla Čapka na ploše cca 20 ha a povede k moderní a sjednocené úpravě celého okolí. V oblasti Karla Čapka roste 184 ks stromů + 5 skupin stromů. Bylo zjištěno, že zde roste mnoho přestárlých, neperspektivních jedinců nebo jedinců, kde byl proveden necitlivý zmlazovací řez. Stromy byly v minulosti špatně vysazené, v těsné blízkosti domů, a z toho důvodu dochází ke stížnostem obyvatel a žádostem o radikální řešení. Ke kácení bylo v rámci projektu navrženo 53 stromů. Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, která již bude koncepční a bere ohled na obyvatele, kteří zde žijí. V rámci projektu bude vysazeno 62 ks nových stromů a 1272 ks keřů. Travní porosty jsou ve špatném stavu. Jsou zde výšlapy, porost je nesourodý, zaplevelený a zamechovaný. Jsou zde terénní nerovnosti. Projekt navrhuje kompletní obnovu travních ploch. Zároveň je v projektu počítáno i s rozšířením možných parkovacích míst, kde k obnově trávníků nedojde (pro budoucí udržitelnost projektu). U několika domů jsou neodborně založeny rozličné záhonové výsadby bez koncepce. Projekt řeší založení nových záhonů s keři (růže, skalník), které budou mulčovány borkou a štěrkem k bezproblémové údržbě. Na realizaci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci v rámci 27. výzvy OPŽP priorita 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny již v roce Projekt byl schválen k financování dne Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala společnost KHL-EKO, a.s. Červený Hrádek. Výběrovým řízením byl vybrán i technický dozor stavby, kterým se stal Ing. Tomáš Prinz, DiS, z Chebu. Realizace stavby započala předáním staveniště, které proběhlo dne Termín ukončení je Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Území Jižního lomu představuje plochu s výměrou cca 17 ha, která je rozdělena zemním tělesem budoucí komunikace západního obchvatu na západní a východní část. V roce 2013 se ORM zabýval projektem na východní část, kde má vzniknout městský lesopark s plošnými vodními prvky, veřejným osvětlením, cestami, altány. 4

5 Realizací projektu dojde k provedení terénních úprav (rozbití roviny - drobné násypy, 2 vyšší násypy, průlehy), lesnické probírce a celkové kultivaci lesních porostů, vytvoření tůně s mokřadem, lesních cest a pěšin, 3 malých architektonických objektů a výsadeb nových dřevin a křovin. Dne byla podána žádost o dotaci v rámci OPŽP pro projekt Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny a Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Dne došlo ke schválení projektu k financování z OPŽP. Bezodkladně bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a následně ke zpracování zadávací dokumentace. V současné době se čeká na schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace, po kterém bude okamžitě vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení na technický dozor investora stavby již proběhlo a byla uzavřena Mandátní smlouva s firmou IPM Service, s.r.o. Praha. Smluvně byl zajištěn i autorský dozor, který zajistí Ing. Petr Ontko (autor projektu). Termín zahájení realizace je předpokládán v květnu 2014, zahájení kácení dle rozhodnutí kraje od Dokončení a předání díla je plánováno do Úprava školních zahrad mateřských škol v Sokolově Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 43. výzvu o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí v rámci prioritní osy 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmetálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. V rámci této výzvy bylo možné žádat i o terénní úpravy zahrad při mateřských školách, pořízení naučných herních prvků, vybudování venkovních tříd, zahradní a sadové úpravy. Vzhledem k informaci, že se jedná o jedinou výzvu na danou prioritní osu v současném programovém období a pro následující období nebude již tato osa zařazena do podporovaných oblastí, museli jsme této jedinečné možnosti využít. Došlo k oslovení ředitelek všech 7 mateřských škol zřízených městem a všechny projevily zájem o zapojení do projektu. Byla zpracována projektová dokumentace pro úpravy zahrad všech 7 mateřských škol. Každá škola má svůj specifický projekt dle nabízených možností zahrady a dle požadavků jednotlivých ředitelek. V únoru 2013 byla podána žádost o dotaci a dne došlo ke schválení financování z dotačních prostředků. Následovalo zadání zpracování projektové dokumentace na provedení stavby. Byla zahájena příprava výběrových řízení, na základě kterých byl vybrán technický dozor stavby (IPM Service Praha s.r.o.) a byla schválena zadávací dokumentace na zhotovitele stavby. Došlo k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, jehož výsledky budou známy až v roce Smluvně je zajištěn i autorský dozor. Realizace je předpokládána od do Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Město Sokolov věnuje velikou péči svým parkům a zeleni. Park Husovy sady a Zámecký park v centru města jsou pravidelně udržovány, proběhly zde nové výsadby v rámci projektu Komplexní řešení obnovy městských parků, rybníky v Husových sadech byly odbahněny a opraveny břehy a nátoky v rámci projektu Odbahnění rybníků. Avšak jedna oblast v parku Husovy sady je stále opomíjena a nachází se ve špatném stavu, který je zapotřebí řešit. Jedná se o terasy pod bazénem a soustavu tůní mezi rybníky. Město Sokolov zadalo prostřednictvím ORM zpracování projektové dokumentace na vyřešení stavu, a to na základě zpracované a schválené studie řešení. Projektovou dokumentaci zpracovali Ing. Arch. Romana Košátková, Ing. Vladimír Dufek a Ing. Tomáš Prinz, Dis. V roce 2013 se naskytla možnost financování tohoto připraveného projektu v rámci vyhlášené I. výzvy Státního fondu životního prostředí ČR z programu Zeleň do měst a jejich okolí. Je zde možnost získat dotační zdroje až do výše 80 % z celkové ceny realizačních nákladů. Dle sdělení poskytovatele dotace všechny plánované aktivity připraveného projektu spadají do uznatelných nákladů v rámci programu Zeleň do města a jejich okolí. Žádost o poskytnutí dotace byla podána v prosinci V současné době čekáme na výsledek. Projekty hrazené z vlastních prostředků města: Sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov Práce dle projektu probíhají postupně, dle přidělených finančních prostředků na realizaci v rozpočtu města. V roce 2012 byla provedena I. etapa projektu. V roce 2013 následovala II. etapa, ve které byly provedeny sadové úpravy okolo hlavního vstupu do budovy Městského úřadu Sokolov. V rámci předmětu plnění bylo zajištěno zejména založení záhonů, výsadby dřevin (keřů), trvalkových 5

6 a letničkových záhonů s cibulovinami a založení štěrkových ploch. Loňské práce na opravě rabat byly reklamovány a opraveny. V roce 2014 bude provedena závěrečná, III. část projektu a sadové úpravy okolo budovy Městského úřadu Sokolov budou dokončeny. Ozelenění Starého náměstí V r došlo k ozelenění Starého náměstí dle požadavků podnikatelů, občanů i záměru města Sokolov. Na náměstí bylo vysazeno celkem 22 ks vzrostlých stromů, z toho 10 ks Platanus acerofolia (platan javorolistý) a 10 ks Prunus cerasifera (myrobalán červenolistý) ve velkoobjemových žardiniérách, a 2 ks Acer negundo (javor jasanolistý) v záhonu. Jako podsadba žardiniér a záhonu byl použit Cotoneaster dammeri v počtu 190 ks. V ozelenění náměstí plánujeme pokračovat i v r a počet stromů na náměstí zvýšit. Na Starém náměstí byl doplněn městský mobiliář o nové kruhové lavičky. Dokončené dotační projekty s následnou udržitelností: Sadovnické úpravy okolo MDK Za pomoci dotačních prostředků získaných z Operačního programu životního prostředí byly provedeny v roce 2011 úpravy zeleně v okolí Městského domu kultury Sokolov, které zahrnovaly regeneraci travnatých ploch, založení parkového trávníku, odstranění jírovců v havarijním stavu, výsadby nových alejových stromů Sorbus aria Magnifica (jeřáb), nové záhony s živým plotem Prunus laurocerasus Herbergii (bobkovišeň lékařská). Současně zde město Sokolov vybudovalo z vlastních prostředků nové dětské hřiště pro své nejmenší občánky. Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tj. do roku Pro zabránění rozšlapávání a rozjíždění nových trávníků došlo k umístění zábran - sloupků s řetízky. Byly provedeny zahradnické služby v rámci udržitelnosti hnojení, postřik trávníků proti plevelům, ošetření řezem, úpravy úvazků, srovnání stromů. Živý plot byl doplněn novými 10 ks rostlin. Revitalizace lesoparku Pod Háječkem Další projekt zrealizovaný z prostředků Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 6.5. Z původně nevyužívaného a zarostlého pozemku byl vytvořen nový lesopark pro občany města. Odstranili se černé skládky, oplocení a porost, vybudovali se nové cestní sítě, trávníky, květinové louky, odpočinková místa, nové záhony a výsadby nových stromů a keřů, zastoupených mnoha různými druhy (44 ks listnatých, 38 ks jehličnatých, 411 ks keřů). Město vybavilo park lavičkami a odpadkovými koši. Realizace projektu probíhala v letech 2010 a Dle podmínek OPŽP nyní následuje 10-ti letá udržitelnost projektu, tedy do roku V roce 2013 byly reklamovány vysazené stromy, které byly zhotovitelem vyměněny. Park byl dovybaven novým hřištěm pro seniory. Náklady hradilo město Sokolov z rozpočtu města. V areálu vyrostlo nové fitness hřiště s pěti novými oboustrannými fitness stroji zahrnující: šlapací zařízení, zdvihací zařízení (protahovací), surfovací zařízení (pastrenér), procvičování chůze (chodec, šlapadlo), procvičování kloubů a ramen (kormidlo, volant). V závěru roku byly v parku umístěny betonové plastiky obsahující lehátko a stolek se 2 křesílky na náklady města. Zde mohou návštěvníci odpočívat, posedět, posvačit, hrát stolní hry, Komplexní řešení obnovy městských parků Husovy sady, Zámecký park Realizační práce byly ukončeny v roce 2009, dotačně byl projekt ukončen v roce 2010 a následuje desetiletá udržitelnost projektu do roku Jsou dosazovány chybějící počty vysazených dřevin a je zajištěna následná péče o zhotovené dílo dle projektu. V roce 2013 bylo zjištěno zničení travnatých ploch revitalizovaných v rámci dotačního projektu v Zámeckém parku. Obnova trávníku byla zajištěna. Odbahnění rybníků a úprava břehů Práce na uvedeném projektu byly dokončeny v roce Jedná se o dotační akci s 10-ti letou udržitelností projektu, tedy do roku V roce 2013 nebyla zjištěna žádná závada. 6

7 Revitalizace lomu Gsteinigt V roce 2009 byla realizace projektu ukončena a následuje 5-ti leté období zajištění udržitelnosti projektu a následné péče do roku Dle projektu došlo k vybudování nové cestní síte a výsadbě 693 stromů, keřů a rostlin, a nových trávníků. V roce 2013 byl zjištěn úhyn vysazených dřevin, které byly nahrazeny a vysadilo se tak 66 ks nových dřevin. Revitalizace areálu Bohemia I.etapa V roce 2013 probíhal poslední rok udržitelnosti projektu. Byly zajištěny nezbytné služby pro bezpečný pobyt v areálu. Byly provedeny nátěry pergol umístěných v areálu v loňském roce, došlo k přemístění laviček, z důvodu kolize s pergolami, k zakopání vyčnívajících želených obrub lemující mlatové cesty, dosypání a dorovnání povrchů mlatových cest. Uhynulé stromy byly nahrazeny novými. Fotbalové hřiště bylo odděleno od cesty pro pěší výsadbou nového habrového plotu v počtu 740 ks habrů. Čisté město Dotační akce (Dispozičního fondu euroregionů Cíl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko ) byla ukončena v roce Následuje zajištění udržitelnosti projektu do r a pokračování nastavených akcí v rámci tohoto projektu. Projektem vytvořené webové stránky Čistého města jsou využívány Městskou policií Sokolov, zejména pro zajištění úklidu města. Stránky Rozkvetlého města Sokolov jsou využívány pro každoroční sokolovskou soutěž Kvetoucí okno. V r bylo v rámci tohoto projektu dokončeno malování podchodu na vlakovém nádraží, které prováděli žáci Základní umělecké školy v Sokolově. 5. Plán činnosti na rok 2014 na úseku veřejné zeleně a hřišť Realizace a dokončení dotačního projektu Regenerace zeleně v ul. Karla Čapka Realizace a dokončení dotačního projektu Jižní lom regenerace území, k.ú. Sokolov Realizace a dokončení dotačního projektu Úpravy školních zahrad mateřských škol v Sokolově Dokončit poslední úpravy sadových úprav zeleně v okolí budovy Městského úřadu v Sokolově dle připraveného projektu. V případě získání dotačních prostředků zahájit realizaci projektu Obnova relaxační zahrady a teras v Husových sadech v Sokolově Zajistit udržitelnost u hotových projektů: Komplexní řešení obnovy městských parků, Odbahnění rybníků a úprava břehů, Revitalizace lomu Gsteinigt, Revitalizace lesoparku Pod Háječkem, Sadovnické úpravy u MDK, Čisté město Zajišťovat náhradní výsadbu Další ročník soutěže Kvetoucí okno 2014 Další ročník soutěže Zelená školní zahrada Pokračovat v Ozelenění Starého náměstí Uvést do provozu první psí hřiště v Sokolově umístěné v Areálu Zdraví Vybudovat nové dětské hřiště v ulici Karla Čapka 7

8 Zajistit bezpečnou dopadovou plochu z pryžových kostek na sportoviště v areálu Bohemia a Baník Sokolov Průběžně řešit všechny žádosti a podněty podané od občanů nebo jiných žadatelů Provádět pravidelné kontroly zeleně za účasti SOTESU a Ing. Novákové (odborný konzultant v oblasti dendrologie) Připravit studii či projekt na vybudování lesoparku pod rozhlednou Hard Připravit studii či projekt na záchranu soustavy rybníčků v k.ú. Novina Zajistit cenovou poptávku na zpracování inventarizaci stromů rostoucích na sídlišti a předpokládané náklady nárokovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 V Sokolově dne Zpracovala: Petra Němečková, investiční oddělení, odbor rozvoje města 8

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2014 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2015

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2015 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2015 Město Sokolov zajišťuje rozvoj veřejné zeleně prostřednictvím odboru rozvoje města, ve kterém je začleněn úsek rozvoje veřejné zeleně a

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Správa zeleně na úrovni statutárního města (nástroje, témata, zkušenosti)

Správa zeleně na úrovni statutárního města (nástroje, témata, zkušenosti) Správa zeleně na úrovni statutárního města (nástroje, témata, zkušenosti) Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Správa

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2011 1. Projekty v oblasti zeleně V roce 2011 probíhala příprava 5 nových projektů a studií (Regenerace zeleně v ulici K.Čapka, Jižní lom regenerace

Více

Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov

Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov Údržba zeleně, dětských, sportovních hřišť a mobiliáře v majetku Statutárního města Prostějov probíhá na základě uzavřené smlouvy s.a.s.a. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, která vykonává

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU Most, nároží ul. Josefa Skupy a tř. Budovatelů, p.p.č. 3858 Původní stav Park o výměře 0,54 ha se nachází ve středu města na okraji zástavby bytových domů sídlištního charakteru.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Třebíč, 22. března 2017 www.zdravamesta.cz/js2017 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. ZNOJMO REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU HISTORIE: kolem

Více

Revitalizace obecní návsi

Revitalizace obecní návsi Revitalizace obecní návsi Dětské hřiště Vladimíra Pechová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Analýza součastného stavu... 3 1.2 Cíle projektu Dětské

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Dětská hřiště ve Šluknově

Dětská hřiště ve Šluknově Dětská hřiště ve Šluknově Jak jistě víte, má město Šluknov několik dětských hřišť, tak bych rád sdělil, kde je nalezneme, jak jsou stará a co město Šluknov plánuje v nejbližším období. 1) dětské hřiště

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů Obec Račetice F.1.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů 08/2013 Obsah: 1. Charakteristika území stavby 1.1. Účel stavby 1.2. Dispoziční řešení 1.3.

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ z 23. jednání Rady městyse Mladé Buky ze dne 17.10.2016 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.336/2016/23 Program jednání č. 23/2016 e dne 17. 10. 2016 USNESENÍ č.337/2016/23

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Alena Kadlecová, Ing. Vladimír Zemek

Více

12. Park Puškinova Zajímavé dřeviny:

12. Park Puškinova Zajímavé dřeviny: 12. Park Puškinova Frýdek-Místek se po roce 1945 začal velmi rozvíjet především z potřeby okolních průmyslových podniků a dolů. Rozvoj hutnictví a hornictví si vyžadoval i výstavbu nových bytů. Do té doby

Více

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy

Výzva. Školní hřiště a zahrada v přírodním stylu Mateřské školy Zlechov, dne 12. 8. 2015 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ TABULKA JEDNOTKOVÝCH CEN JEDNOTLIVÝCH PRACÍ Názvy požadovaných služeb Jednotka Cena za jednotku (v Kč) Úklid ploch Běžná údržba ploch veřejné zeleně Zametání svah od 1:5 do 1:2 svah od 1:2 do 1:1 Vyhrabání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel Název: Obec Hartmanice Sídlem: Hartmanice 22, Dolní Bukovsko 373 65 IČ 00581291, DIČ CZ00581291 vyhlašuje zakázku malého rozsahu II. kategorie mimo režim zákona 137/2006

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 Bod pořadu jednání: IPRM Rochlice - revitalizace území Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Martin Čech rozvojových

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 3. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Seminář k Metropolitnímu plánu 1.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu

Více

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971

ZADAVATEL: Správa Národního parku Podyjí zastoupená ředitelem, panem Ing. Tomášem Rothröcklem Na Vyhlídce 1581/5, 669 01 Znojmo IČ: 00837971 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 V Písku dne: 30.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 01.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města Dodatek

Více

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů.

stanovení provozních nákladů na údržbu zrevitalizovaných Tyršových sadů. V Pardubicích dne 14. února 2012 č. j.: MmP 7 275/2012 Vážený pane xxxxxxxx, zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Plán údržby zeleně 2015

Plán údržby zeleně 2015 Plán údržby zeleně 2015 List1 Plocha a intenzitní třída údržby: Pracovní operace: Termín: Plocha 1 - Okolí nádraží (1) Zapojené skupiny keřů (smíšené) vyhrabání listí 3/X, 2/XI Rozvolněné skupiny keřů

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení kanalizace v obci I.A. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů Evidenční list projektu

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BEZDRUŽICÍCH V PŘÍRODNÍM STYLU

REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BEZDRUŽICÍCH V PŘÍRODNÍM STYLU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BEZDRUŽICÍCH V PŘÍRODNÍM STYLU ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE

Více

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Ing. Martina Brandová Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ ZE DNE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ ZE DNE ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ ZE DNE 19.5. 2016 pořádaného ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 5 k investičním záměrům odboru životního prostředí zahájení v 17:00 hodin, ukončení v 19:15 hodin Úvodní

Více

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k podání nabídek k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zahrádka v Zahrádkách Zadavatel: Obec Zahrádky 378 53 Zahrádky 42 IČ: 006 66 564

Více

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán)

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán) Název projektu UČÍME SE V PŘÍRODĚ Třída 2.A Místo nebo problém, Využití prostoru před školní budovou (směrem ke který chceme zlepšit školnímu hřišti) travnatá plocha, stromy jsou místem, kde mohou žáci

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

ZÁPIS. z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne

ZÁPIS. z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne ZÁPIS z 50. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 18. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE. Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení. odbor rozvoje města

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE. Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení. odbor rozvoje města MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Příležitosti z Fóra Zdravého města aneb S Vámi o všem? Ovšem! - návrh na jejich řešení a) Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016

12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 V Lázních Bělohradě dne 6.1.2017 12. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad ucelený sumář roku 2016 Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o investičních akcích,

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy

Zápis z jednání s občany bytového domu Čp. 827-830 v ulici Bartoňova revitalizace zeleně sadové úpravy Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Odbor dopravy a životního prostředí Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice Zápis z jednání s občany bytového

Více

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky za rok 2015

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky za rok 2015 Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice VI na roky 2015-2018 za rok 2015 Na základě úvodní preambule Programu rozvoje předkládám vyhodnocení tohoto programu za období roku 2015. Životní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Městská část Praha 8 Zenklova 35 180 48 Praha 8 - Libeň. CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5 Maxim Turba, zahradní architektura, Fr. Křížka 495/36, 170 00 Praha 7 OBSAH TOHOTO JE VÝKRESU JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORŮ A PODLÉHÁ OCHRANĚ

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD LIPOU HOŘICE 1 Do projektu byly zapojeny obyvatele bytových domů z ulic: Hankovo náměstí Janderova Pod Lipou Přemyslova Purkyňova Riegrova Škroupova

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Ke Kateřinkám, Opatovská

Ke Kateřinkám, Opatovská Ke Kateřinkám, Opatovská Prověřovací studie a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2016_11 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Atelier LIST Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, IČ: 717 63 384, tel.: 728 203 565 Název akce : ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED SEZÓNNÍM VSTUPEM V ZOO LEŠNÁ A. Průvodní zpráva Objednatel: ZOO a

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH REKAPITULACE Trávníky a přípravné práce Výsadby Komunikace Mobiliář a herní prvky Vedlejší rozpočtové náklady % 82,880.50 Kč 73,705.00 Kč 46,905.00 Kč 243,530.00 Kč 6,470.2 Kč CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne

Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne Usnesení č. 293 297/2015 Zápis č. 27/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 5. 10. 2015 Přítomni: Členové rady města: Ing. Pavel Pilař, Ing. Bc. Leona Bucharová, Helena Matějeková, MVDr. Martin Kubička

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Číselníky - plochy zeleně

Číselníky - plochy zeleně Číselníky - plochy zeleně PLOCHYP.SHP - plochy zeleně a k nim navazující číselníky Aktuální obsah číselníků je v DBF a může se lišit od hodnot zde uvedených. pristup priroda pamatka stavploch zelen omezení

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

11 měsíců ve funkci architekta města

11 měsíců ve funkci architekta města Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. 21 měsíců ve funkci starosty MgA. Jakub Chuchlík 11 měsíců ve funkci architekta města proč mít architekta města proč mít architekta města ROZSAH A POPIS ČINNOSTÍ ARCHITEKTA MĚSTA:

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa

Dodatečná informace č. 3. Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa č. 3 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem Regenerace sídliště Šalamouna 5A etapa zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007

ZPRÁVA. o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 ZPRÁVA o činnosti na úseku veřejné zeleně v Sokolově v roce 2007 Agendu veřejné zeleně zabezpečuje odbor rozvoje města na úseku veřejná zeleň, dětská hřiště, který má na starosti pracovnice p. Němečková.

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Hrad Kámen - revitalizace parku 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační číslo: 14179816 PM projektu:

Více

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013

POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 V Sokolově dne 10.1.2014 VĚC : POSKYTNUTÍ PODKLADŮ PRO VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ na úseku ZELENĚ VE MĚSTĚ SOKOLOVĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZE DNE prosinec 2013 POŽADAVKY : 1. NOVÉ VÝSADBY VE MĚSTĚ 2. KÁCENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna. Technická zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Katastrální území: Středočeský. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Polní cesty v k.ú.ovčáry u Kolína a Volárna Katastrální území: Volárna Město, obec: Kolín, Ovčáry, Volárna Kraj: Středočeský Objednatel: ČR Ministerstvo

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Přílohy XVI :58

Přílohy XVI :58 Přílohy XVI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí účinné od 23. října 2013

Více