LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE"

Transkript

1 LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

2 DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste si objednali bezdrátov telefon LSP-40L. Telefon je vybaven pokroãil m uïivatelsk m menu, které je podobné jako u mobilního telefonu. Poskytuje vysoce kvalitní hlasovou a datovou komunikaci a nabízí fiadu vyspûl ch funkcí. Prohlá ení o shodû : Spoleãnost MobilKom, a.s. tímto prohla uje, Ïe se v robek LSP-40L shoduje se základními poïadavky a dal ími dûleïit mi ustanoveními Smûrnice 1999/5/EC. Kopii prohlá ení o shodû naleznete na adrese NejdÛleÏitûj í funkce a vlastnosti telefonu : Grafick displej s podsvícením. Polyfonní zvonûní : k dispozici je v bûr 15 melodií a 5 zvukû. Velk telefonní seznam s 500 poloïkami. Rychlé vytáãení aï pro 99 ãísel. 3-strann hovor. Pokroãilé funkce - SMS skupiny, podpora psaní zpráv pomocí slovníku T9. Reproduktor pro hlasit odposlech. Upozornûní na vyvû ené sluchátko. Nastavitelná hlasitost vyzvánûní, hovoru, tlaãítek a reproduktoru. Ovládání pomocí menu s jednoduch mi volbami pro nastavení funkcí. Pfiístup k Internetu pfies USB rozhraní. Organizér : Plánovaã, Budík, Poznámka, Kalkulaãka, âasová pásma, Stopky. Hry : Pevnost, Krtek. 1. DÛleÏité informace Bezpeãnostní instrukce Zaji tûní optimálního fungování telefonu ÚdrÏba a servis 8 2. Úvod âelní pohled na telefon LCD Displej Instalace Postup instalace Základní operace Volání Vytoãení posledního ãísla stranné volání Hovor na lince Ovládání hlasitosti Pfiijetí hovoru Zámek Psaní a úpravy záznamû Kontakty Zprávy Historie volání Zvuky Displej Nastavení Organizér Hry Hlasit odposlech e ení problémû V eobecné informace Hlavní jednotka SíÈov adaptér Baterie Specifikace antény 56 Obsah 2 3

3 DÛleÏité informace DÛleÏité informace DÛleÏité informace 4 1. DÛleÏité informace 1.1 Bezpeãnostní instrukce VAROVÁNÍ / UPOZORNùNÍ NepouÏívejte telefon s akumulátorovou baterií zauta. MÛÏe dojít k úrazu elektrick m proudem, k poïáru, poru e nebo k po kození. Baterie se nesmí vystavit prudkému nárazu. Baterie nelikvidujte vhozením do ohnû. Elektrolyt baterie mûïe zpûsobit vznícení nebo explozi. Telefon se nesmí pouïívat v prostfiedí s vysokou teplotou nebo vlhkostí vzduchu. Do telefonu nesmí vniknout tekutina ani nesmí navlhnout. Telefon nevystavujte de ti a nepouïívejte jej na plovárnách a u dal ích vodních zafiízení. KdyÏ telefon navlhne, vypnûte ho a odpojte síèové napájení. Jinak hrozí nebezpeãí poïáru a úrazu elektrick m proudem. UdrÏujte telefon v suchu. Namoãení, navlhnutí a vniknutí tekutiny obsahující minerální látky mohou zpûsobit korozi vnitfiních elektronick ch obvodû. Telefon neukládejte v pra ném nebo pinavém prostfiedí. Mohou se po kodit pohyblivé díly. NeumísÈujte telefon do horkého prostfiedí. Vysoké teploty mohou zkrátit Ïivotnost elektronick ch zafiízení, po kodit baterii a deformovat nebo roztavit nûkteré plastové ãásti. NeumísÈujte telefon do studeného prostfiedí. Pfii následném pfienosu telefonu do normálního prostfiedí se telefon bude ohfiívat na normální provozní teplotu a ve vnitfiku telefonu se mûïe vytvofiit vlhkost, která mûïe po kodit vnitfiní elektronické obvody. Nepokou ejte se telefon otevfiít. Neodborné zacházení mûïe pfiístroj po kodit. MÛÏe zpûsobit poïár, úraz elektrick m proudem nebo poruchu. ObraÈte se na autorizovan servis. Dávejte pozor, abyste telefon neupustili, ani jej nevystavili otfiesûm. Hrubé zacházení mûïe po kodit vnitfiní elektronické obvody. Pro ãi tûní telefonu nepouïívejte koncentrované chemické látky, rozpou tûdla nebo pfiíli koncentrované ãisticí prostfiedky. Telefon pouze otfiete mûkkou látkou mírnû navlhãenou ve slab ím m dlovém roztoku. Telefon nenatírejte. Barva mûïe zanést pohyblivé díly a bránit správné funkci telefonu. NeumísÈujte telefon na nerovn povrch nebo na místo pod pfiím m sluneãním svûtlem. Pfied pfiipojením do elektrické sítû zkontrolujte dostupné síèové napûtí. Nesprávné napájecí napûtí mûïe zpûsobit poïár nebo po kození. DÛleÏité informace 5

4 DÛleÏité informace DÛleÏité informace DÛleÏité informace 6 Pfiíklad: LSP-40L Vstupní napûtí: 100 ~ 240V. Nepfiipojujte do jedné síèové zásuvky mnoho napájecích ÀÛr. Hrozí nebezpeãí poïáru nebo úrazu elektrick m proudem. Napájecí ÀÛru nepfiedûlávejte ani nerozebírejte. Je-li napájecí ÀÛra po kozena, nepouïívejte ji. Hrozí nebezpeãí poïáru nebo úrazu elektrick m proudem. Neinstalujte telefon na patnû vûtrané místo. Hrozí vznik poïáru nebo mûïe dojít k poru e. Nedot kejte se zástrãky napájecí ÀÛry mokr ma rukama. KdyÏ odpojujete napájecí ÀÛru od kteréhokoliv pfiíslu enství, uchopte a vytáhnûte samotnou zástrãku a netahejte za ÀÛru. Hrozí nebezpeãí poïáru nebo úrazu elektrick m proudem, pfiípadnû by se mohl po kodit adaptér. Na napájecí ÀÛru nepokládejte tûïké pfiedmûty. ÀÛru pfiíli neoh bejte. Hrozí nebezpeãí poïáru nebo úrazu elektrick m proudem. PouÏívejte pouze baterii, adaptér a anténu schválenou v robcem. Prodejce nenese Ïádnou odpovûdnost za poruchy a kody, které vzniknou kvûli nedodrïení instrukcí uveden ch v této pfiíruãce. Pfiíklad: LSP-40L (SíÈov adaptér LG: Stejnosmûrné napûtí 5V / 1A) 1.2 Zaji tûní optimálního fungování telefonu Pro zaji tûní co nejlep í kvality hovoru umístûte anténu vzpfiímenû a bez pfiekáïek. NepouÏívejte telefon, je-li je anténa po kozena. Po kozená anténa musí b t neprodlenû vymûnûna. Kontaktujte autorizovan servis. PouÏívejte v hradnû anténu schválenou v robcem. Vysokofrekvenãní energie mûïe nepfiíznivû ovlivnit funkci nevhodnû umístûn ch nebo nedostateãnû stínûn ch lékafisk ch pfiístrojû, jako jsou napfiíklad kardiostimulátory nebo nemocniãní monitory. O kaïdém lékafiském pfiístroji se poraìte s v robcem a poïádejte ho, aby zjistil, zda je dostateãnû odstínûn od vnûj í vysokofrekvenãní energie. Telefon vypínejte ve zdravotnick ch zafiízeních, pokud jsou zde takové pokyny vyvû eny. Nemocnice nebo zdravotnická zafiízení mohou pouïívat pfiístroje, které mohou b t citlivé na vysokofrekvenãní energii. Pokud telefon ru í pfiíjem rozhlasu nebo televize, coï je moïné zjistit zapnutím a vypnutím tûchto zafiízení, pokuste se o nápravu jedním z tûchto opatfiení: - zmûàte orientaci nebo umístûní pfiijímající antény telefonu, - umístûte telefon dále od rozhlasového nebo televizního pfiijímaãe, - pfiipojte telefon do zásuvky v jiném elektrickém obvodu, neï ke kterému je souãasnû pfiipojen pfiijímaã, - poïádejte o pomoc zku eného rozhlasového/televizního technika nebo autorizovaného prodejce. PouÏívejte baterii, anténu a síèov adaptér dodávan v robcem.. Servis telefonu a jeho pfiíslu enství mohou provádût pouze k tomu oprávnûné osoby. Nesprávná údrïba nebo opravy mohou b t nebezpeãné a mohou zru it platnost záruky. DÛleÏité informace 7

5 DÛleÏité informace Úvod DÛleÏité informace 8 NepoÏívejte telefon v prostfiedí s vysokou teplotou nebo vlhkostí vzduchu (provozní podmínky viz. Kapitola 7.1). Do telefonu se nesmí dostat Ïádná tekutina. KdyÏ telefon navlhne, okamïitû vypnûte napájení. Telefon znovu zapnûte aï po dokonalém vyschnutí. Pokud telefon po zapnutí nefunguje, obraète se neprodlenû na autorizovan servis. Vyhnûte se nárazûm nebo úderûm na telefon. Pfied prvním pouïitím telefonu doporuãujeme nabít záloïní baterii. ZáloÏní baterie se mohla bûhem doby dodávky vybít. 1.3 ÚdrÏba s servis Pfied ãi tûním vïdy odpojte telefon ze zásuvky a odstraàte anténu (nebo odpojte kabel antény). K ãi tûní nepouïívejte tekutiny nebo aerosolové ãisticí prostfiedky; pouïijte navlhãenou tkaninu. Pokud telefon nefunguje, nepokou ejte se ho rozebrat, obraète se na autorizovan servis. Pokud nastanou dále uvedené okolnosti, odpojte telefon ze zásuvky a obraète se na autorizovan servis: - Napájecí ÀÛra je po kozená nebo odfiená. - Do telefonu se dostala tekutina. - Telefon byl vystaven de ti nebo vodû. - Telefon spadl na zem nebo byl po kozen. - Telefon nefunguje pfii dodrïení následujících provozních instrukcí normálnû. 2. Úvod 2.1 âelní pohled na telefon Funkãní tlaãítko 1 : Pfiepne do reïimu Menu. 2 Volat : Zobrazí v pis hovorû, umoïàuje opûtovné vytoãení ãísla z v pisu hovorû. 3 Vyp/zap : Ukonãí otevfienou funkci, pfii dlouhém stisku vypne/zapne telefon. 4 Funkãní tlaãítko 2 : Vyhledávání v Kontaktech. 5 ( ) : Pfiechod do nabídky Hry, v reïimu Menu posun doleva. 6 ( ) : Pfiechod do nabídky Zprávy, v reïimu Menu posun nahoru. 7 ( ) : Pfiechod do nabídky Zvuky, v reïimu Menu posun doprava. 8 ( ) : Pfiechod do nabídky pro v bûr Melodie, v reïimu Menu posun dolû. 9 C : Nulování. Pfii zadávání telefonního ãísla vymaïe poslední zadanou ãíslici, v základním reïimu displeje otevfie Moje menu, v reïimu Menu pfiechod o úroveà v e. 10 ( ): Zapne / vypne Hlasit odposlech. 11 * : Zádání znaku *, pfii dlouhém stisku zapne / vypne podsvícení displeje : Zadání znaku 0, pfii dlouhém stisku zamkne telefon. 13 # : Zadání znaku #, pfii psaní textu slouïí jako mezera. 14 Mikrofon. 15 Pfiipojená anténa. Úvod 9

6 Úvod Úvod Úvod 2.2 LCD Displej LCD displej ukazuje v horní ãásti obrazovky rûzné ikony indikující rûzné stavy provozního reïimu telefonu. Ikona Stav provozního reïimu 2.3 Instalace Aby byla zaji tûna správná funkce bezdrátového CDMA telefonu, je tfieba peãlivû dodrïet dále uveden postup. Úvod Indikátor signálu: ukazuje intenzitu signálu v daném místû. Mimo signál: telefon nepfiijímá Ïádn signál sítû. Roaming. Vyzvánûní zapnuto (Jiné : Podsvícení displeje zapnuto). Telefon se pouïívá: zobrazí se pfii pobíhajícím hovoru nebo pfii vyvû eném sluchátku. Budík: zobrazí se, kdyï je nastaven ãas buzení. Textová zpráva: zobrazí se pfii pfiijetí textové zprávy SMS. Zamknuto: telefon je uzamãen. Hlavní jednotka Dipólová anténa Stav baterie: ukazuje úroveà nabití baterie. Baterie nabita: zobrazí se pfii plném nabití baterie (Jiné : Pouze síèová zásuvka - není vloïena baterie, ale telefon je pfiipojen k elektrické síti). 10 Baterie vybita: je vloïena baterie, ale je vybita, a telefon není pfiipojen ani k elektrické síti. SíÈov adaptér UÏivatelská pfiíruãka USB kabel & Instalaãní CD 11

7 Úvod Úvod Úvod 12 KROK I. Kontrola souãástí S telefonem se dodávají tyto souãásti. 1. LSP-40L Hlavní jednotka se sluchátkem 2. Dipólová anténa 3. SíÈov adaptér 4. UÏivatelská pfiíruãka 5. USB kabel 6. Instalaãní CD Dfiíve neï zaãnete instalovat telefon, ovûfite, zda jsou dodány v echny tyto souãásti. Pokud nûjaká souãást chybí nebo je po kozena, neprodlenû se obraète na autorizovaného prodejce. KROK II. Umístûní terminálu Telefon umístûte na stabilní, pevnou plochu (pult, stûl apod.). Pokud telefon spadne na zem, mûïe se váïnû po kodit. NeumisÈujte telefon v krat í vzdálenosti neï 1m od topn ch tûles nebo radiátorû. Tento telefon je konstruován jako stolní zafiízení. Vyhnûte se také vystavení pfiímému sluneãnímu svûtlu a vlhkosti. Dfiíve neï telefon umístíte, pfieãtûte si kapitolu BEZPEâNOSTNÍ INSTRUKCE v první ãásti této pfiíruãky. KROK III. Pfiipojení souãástí (Viz také 2.4 Postup instalace) Pfiipojte anténu ke konektoru na zadní stranû telefonu. Pokud telefon stojí na rovném povrchu, umístûte anténu vzpfiímenû. Pfiipojte kroucenou ÀÛru sluchátka k portu RJ-11 na spodní stranû telefonu. Pfiipojte kabel síèového adaptéru ke vstupu stejnosmûrného napûtí na zadní stranû telefonu. -Pfii správném pfiipojení se ozve pípnutí. -Pfii nesprávném pfiipojení (telefon se neaktivuje nebo není sly et pípnutí), je tfieba adaptér pfiepojit nebo zapnout bateriové napájení (na spodní stranû telefonu). Aby se zajistila lep í kvalita hlasu pfii volání, je tfieba dodrïet následující pokyny. 1. Telefon neumisèujte blízko elektrick ch spotfiebiãû, jako je napfiíklad televizní nebo rozhlasov pfiijímaã apod. 2. Telefon umístûte do stabilní pozice, bez jak chkoliv pfiekáïek. 3. Vztyãte pfiipojenou anténu, abyste získali maximální sílu signálu, jak je ukázáno na obrázku. KROK IV. Kontrola LCD displeje Po provedení krokû I aï III zkontrolujte prosím, zda správnû funguje LCD displej. Pokud nevidíte indikátor signálu, opakujte prosím ãtvrt pokyn kroku III., pfiípadnû kontaktujte autorizovaného prodejce. Úvod 13

8 Úvod Základní operace Úvod 2.4 Postup instalace Pro správnou instalaci telefonu je tfieba dodrïet níïe uveden postup: 1 2 Pfiipojte sluchátko k základnû telefonu. 3 Pokud telefon zapínáte 4 poprvé, pfiepnûte prosím na bateriové napájení. 5 Pro zapnutí telefonu stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pfiipojte anténu ke konektoru pro anténu (otáãejte doprava). Pfiipojte zdroj stfiídavého napûtí. 3. Základní operace 3.1 Volání Volat mûïete podle následujícího postupu. 1. Zvednûte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. 2. Usly íte volací tón. 3. Zadejte telefonní ãíslo, podle potfieby i s mezinárodním kódem. 4. Vyãkejte na automatické vytoãení, nebo stisknûte tlaãítko volat. 5. Hovor je spojen a mûïete zaãít mluvit. 6. Pro ukonãení hovoru poloïte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. 3.2 Vytoãení posledního ãísla MÛÏete znovu vytoãit poslední ãíslo zobrazené ve v pisu v ech hovorû. 1. Zvednûte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. 2. Usly íte volací tón. 3. Stisknûte tlaãítko volat. 4. Hovor je spojen a mûïete zaãít mluvit. 5. Pro ukonãení hovoru poloïte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. MÛÏete také vytoãit kterékoliv z posledních 60 ãísel Odchozích, Pfiijat ch, nebo Zme kan ch hovorû uloïen ch v Historii volání. Základní operace 14 Poznámka : Dfiíve neï zaãnete telefon pouïívat, zkontrolujte prosím, zda je pfiepnut na bateriové napájení. Po zapnutí pomocí tlaãítka vyp/zap jej mûïete zaãít pouïívat. Pfii dobíjení baterie zkontrolujte, zda je pfiepínaã baterie v poloze ON (ZAPNUTO). Baterie se bude dobíjet jen pfii této poloze pfiepínaãe. Pro opakované vytoãení jiï volaného ãísla staãí stisknout tlaãítko volat, v seznamu hovorû vybrat poïadované ãíslo a zvednou sluchátko. Hovor se automaticky spojí stranné volání Do probíhajícího hovoru mûïete zapojit dal ího (tfietího) úãastníka. 1. Bûhem hovoru s jedním úãastníkem zadejte telefonní ãíslo dal ího úãastníka. 15

9 Základní operace Základní operace Základní operace Stisknûte tlaãítko volat. Tuto sluïbu musí nabízet Vá poskytovatel telefonních sluïeb. 3.4 Hovor na lince Bûhem uï probíhajícího hovoru mûïete sly et dvû pípnutí, která indikují dal í pfiíchozí hovor. KdyÏ je v telefonu zapnuta funkce Hovor na lince, mûïete pûvodní hovor pozastavit a pfiijmout jin pfiíchozí hovor. 1. Stisknûte tlaãítko C nebo tlaãítko vyp/zap, okno Hovoru na lince zmizí. 2. Stisknûte tlaãítko volat a mûïete zaãít konverzaci s novû pfiíchozím úãastníkem. 3. Znovu stisknûte tlaãítko volat a mûïete pokraãovat v konverzaci s pûvodním úãastníkem. 3.5 Ovládání hlasitosti 1. Bûhem hovoru stisknûte tlaãítka navigace Doleva / Doprava pro úpravu hlasitosti sluchátka. 2. Bûhem hovoru stisknûte tlaãítka navigace Nahoru / DolÛ pro úpravu hlasitosti mikrofonu. 3.6 Pfiijetí hovoru KdyÏ telefon zvoní, nebo kdyï v reïimu Podsvícení bliká displej, hovor mûïete pfiijmout takto : 1. Zvednûte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. 2. Zahajte rozhovor. 3. Pro ukonãení hovoru zavûste sluchátko nebo stisknûte tlaãítko. 3.7 Zámek Tato funkce chrání Vá telefon pfied neoprávnûn m pouïitím. Uzamãen telefon bude v reïimu omezeného pouïití dokud nezadáte kód zámku. V omezeném reïimu je moïno pfiijímat telefonní hovory a volat pouze na ãísla nouzového volání. V telefonu je pfiedvolen kód zámku Chcete-li kód zmûnit, mûïete nastavit nov kód zámku v menu pro nastavení zabezpeãení. * Telefon mûïete uzamknout také pomocí klávesy [viz. kapitola 4.6.4]. * Také mûïete telefon uzamknout ruãnû, jak je vysvûtleno v kapitole [4.6.4]. Pro uzamãení 1. Stisknûte dlouze tlaãítko 0. Telefon je nyní uzamãen. 2. Pro odemãení vyberte na displeji volbu Odemknout (pomocí funkãního tlaãítka 2). volat vyp/zap Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 3. Zadejte kód zámku. (Pfiedvolen je kód 0000 ) 3.8 Psaní a úpravy záznamû V rûzn ch reïimech psaní mûïete upravovat kontakty, psát textové zprávy, zadávat záznamy do Plánovaãe nebo napfi. zmûnit nápis na úvodní obrazovce displeje. Telefon podporuje zápis textu pomocí slovníku T9 v anglickém i ãeském jazyce. ReÏim T9 umoïàuje snadn zápis textu. Pfii pouïití této metody stisknete pro kaïdé písmeno pfiíslu nou klávesnici pouze jednou. PouÏití rûzn ch tlaãítek pro v bûr reïimu psaní Funkãní tlaãítko 2 : pfii psaní se pouïívá pro procházení a v bûr z nabídek reïimû psaní (napfi. ãe tina, T9Cz apod.). - Ve vybraném reïimu psaní mûïete pouïít dal í klávesy pro nastavení dal ích moïností : Základní operace 17

10 Základní operace Základní operace Základní operace 18 - Tlaãítko velk ch písmen : PouÏívá se pro pfiepínání velk ch a mal ch písmen. Napfi. v reïimu T9 pfiepíná 3 typy písmen jako T9Cz, T9CZ, T9cz. V reïimu âe tina pfiepíná 3 typy písmen jako âe tina, âe TINA, ãe tina. - Tlaãítko dal í : V reïimu T9 zobrazí dal í nabídku slov. - Tlaãítko znamének : ve v ech reïimech vloïí interpunkãní znaménka (., : 1). - Tlaãítko mezerníku : vloïí mezeru, v reïimu T9 dokonãí slovo a vloïí mezeru. - Tlaãítko C : smaïe poslední znak nebo mezeru. Pfii dlouhém stisku smaïe poslední slovo. V bûr reïimu psaní Pro zápis textu, ãísel, speciálních znakû a interpunkce je k dispozici osm reïimû. Pro zmûnu reïimu psaní pouïijte funkãní tlaãítko 2. Opakovanû jej stisknûte dokud se v pravém dolním rohu displeje nezobrazí oznaãení poïadovaného reïimu. - ReÏim T9Cz : v tomto reïimu se text pí e jedním stisknutím tlaãítka pro jedno písmeno s pomocí slovníku T9. Toto je pfiedvolen reïim. - ReÏim âe tina : pouïije se pro zápis ãeského textu, vãetnû diakritiky. Potfiebujete-li v reïimu âe tina psát ãíslice, aniï byste se chtûli trvale pfiepnout do reïimu ãíslic, dlouze stisknûte tlaãítko pfiíslu né ãíslice dokud se na displeji nezobrazí poïadované ãíslo místo písmena. ReÏim âe tina bude pouïit také pro pfiidávání slov do slovníku T9. - ReÏim 123 : âíslice se zapisují jedním stisknutím tlaãítka. - ReÏim symboly : slouïí pro vloïení speciálních znakû. MÛÏete pouïít kter koliv ze speciálních znakû. Znak ze seznamu vyberete stiskem tlaãítka s ãíslem uveden m vedle poïadovaného znaku. Pro zobrazení více symbolû stisknûte funkãní tlaãítko 1(Dal í) nebo tlaãítka pro posun nahoru / dolû. - ReÏim smajlíky : umoïàuje vloïit do Va eho textu pfiednastavené smajlíky. Smajlík ze seznamu vyberete stiskem tlaãítka s ãíslem uveden m vedle poïadovaného smajlíku. Pro zobrazení více smajlíkû stisknûte funkãní tlaãítko 1(Dal í) nebo tlaãítka pro posun nahoru / dolû. - ablony : Pfii psaní zpráv mûïete pouïít jiï pfieddefinované texty. Tento reïim je velmi uïiteãn pro úsporu Va eho ãasu. Poãáteãní velké písmeno (T9Cz/âe tina) Pouze první písmeno je velké. V echna písmena velká (T9CZ/âE TINA) V echna následná písmena se zobrazí jako velká. V echna písmena malá (T9cz/ãe tina) V echna následná písmena se zobrazí jako malá. Pfiíklady pouïití zápisu ãeského textu s pomocí slovníku T9 Zápis v reïimu T9 Chcete-li pouïít reïim T9, ovûfite, zda je na displeji vpravo dole zobrazeno T9Cz. Pfii zápisu slova se pro kaïdé písmeno tiskne pfiíslu né tlaãítko jen jednou. Napfiíklad pro zápis Zavolej do kanceláfie. pouïijte následující kroky : 1. Pomocí funkãního tlaãítka 2 vyberte reïim T9Cz. 2. Postupnû jednou stisknûte tlaãítka :. 3. Poté stisknûte tlaãítko pro dokonãení slova a pfiidání mezery. 4. Dále stisknûte : a. 5. Na displeji se zobrazí: Zavolej do kanceláfie. Jak mûïete vidût, slovo se mûní po kaïdém stisknutí tlaãítka. Proto nemusíte vûnovat pfiíli Základní operace 19

11 Základní operace Základní operace Základní operace velkou pozornost tomu, co se dûje na displeji, dokud nezapí ete celé slovo. PouÏití tlaãítka 0 dal í Pokud po dokonãení zápisu slova zjistíte, Ïe zobrazené slovo neodpovídá Va emu poïadavku, stisknûte je tû opakovanû tlaãítko 0 dal í a sledujte, jaké dal í moïnosti Vám slovník T9 nabídne. MÛÏete napfiíklad postupovat takto : 1. Stisknûte :. 2. Zobrazí se : Dobfie. 3. Stisknûte tlaãítko 0 dal í. 4. Na displeji se postupnû zobrazí Dobré, Dobre Pokud ani jedna z nabídek nebude vyhovovat, po vyãerpání nabídek se na displeji v levém spodním rohu objeví nabídka Pfiidat slovo. Vyberte ji pomocí funkãního tlaãítka 1 a pfiidejte poïadované slovo do slovníku T9. Pfiidání slov do slovníku T9 Pokud slovo není ve slovníku T9, dal ím zpûsobem jej pfiidáte napfi. v reïimu âe tina. Slovo se po dokonãení zápisu automaticky pfiidá do slovníku. MÛÏete postupovat napfiíklad takto : 1. Stisknûte : Funkãní tlaãítko 2 pro zmûnu typu písmen do reïimu âe tina. 2. Stisknûte :. 3. Na displeji se zobrazí : Nanuk. 4. Stisknûte: Funkãní tlaãítko 2 pro zmûnu typu písmen do reïimu T9Cz. Tímto se slovo Nanuk automaticky pfiidá do slovníku T9. Pro ovûfiení, Ïe slovo bylo opravdu pfiidáno do slovníku, postupujte následovnû: 5. Stisknûte : pro vymazání existujícího slova. 6. Stisknûte :. 8. U jin ch slov pfiípadnû je tû stisknûte tlaãítko 0 dal í. Novû pfiidané slovo se objeví v nabídce. Pfiíklady pouïití zápisu textu v reïimu âe TINA Zápis v reïimu âe TINA Napfiíklad pro zápis KÒ pouïijte tento postup: 1. Nejprve stisknûte funkãní tlaãítko 2 pro zmûnu typu písmen do reïimu âe tina. 2. Po té stisknûte tlaãítko velk ch písmen pro zmûnu do reïimu velk ch písmen âe TINA. 3. Stisknûte :. 4. Na displeji se zobrazí: KÒ. Základní operace 7. Na displeji se zobrazí: Nanuk

12 4. Hlavní menu Sub-Menu Nastavení hodnoty 1. Hledat Hledat jméno / Hledat ãíslo jméno / Mobil / DomÛ / Kanceláfi / Obecné / / 2. Pfiidat 1. Kontakty Poznámka / ZvonÛní 3. Rychlé vytáãení MÛÏete / Vymazat Hlavní menu Sub-Menu Nastavení hodnoty 0. Nastavení zpráv Potvrzení o doruãení / OdloÏené odeslaní / Doba platnosti / Ukládat odeslané zprávy / Automatické mazání doruãen ch zpráv 1. Zme kané Zobrazit / Vymazat 2. Pfiijaté Zobrazit / Vymazat 3. Odchozí Zobrazit / Vymazat 3. Historie volání 4. Poznámka bûhem hovoru Zobrazit / Vymazat 4. Vymazat v echny kontakty Ano / Ne 1. Psát T9Cz / âe tina / T9En / Abc / 123 / Symboly / Smajlíky / ablony 5. Délka volání Poslední odchozí hovory / V echny odchozí hovory / V echny hovory / Vynulovat délky volání 2. Doruãené zprávy Zobrazit / Vymazat 6. Vymazat historii Vymazat zme kané / Vymazat pfiijaté / Vymazat odchozí 3. Odchozí zprávy Zobrazit / Vymazat 1. Typ vyzvánûní Pfiifiadit zvuk upozornûní / Jedno pípnutí / Svûtlo 4. Zprávy sítû Zobrazit / Vymazat 2. Vyzvánûcí tón Zvonek / Melodie 2. Zprávy 5. Archív Zobrazit / Vymazat 6. Koncepty Zobrazit / Vymazat 3. Hlasitost zvonûní Nastavení úrovnû (0 ~ 5) 4. Zvuky 4. Hlasitost sluchátka Nastavení úrovnû (1 ~ 5) 7. ablony Zobrazit / Pfiidat 5. Hlasitost tlaãítek Nastavení úrovnû (0 ~ 5) 8. SMS skupiny Zobrazit / MÛÏete 6. Hlasitost hlas. odposlechu Nastavení úrovnû (1 ~ 5) Vymazat zprávy Vymazat doruã.zprávy / Vymazat zprávy sítû / Vymazat odchozí zprávy / Vymazat archív / Vymazat koncepty / Vymazat v echny zprávy 7. Upozornûní na zprávy Typ upozornûní / Tón upozornûní / Pfiipomínání zpráv 23

13 Hlavní menu Sub-Menu Nastavení hodnoty 1. Jazyk/Language English / âesky 2. Tapeta V chozí obrazovka displeje / Nápis 5. Displej 3. Styl menu Seznam / Ikony 4. Podsvícení Vyp / 10 vt. / 30 vt. / Jen v noci / VÏdy zapnuto Hlavní menu Sub-Menu Nastavení hodnoty 1. Plánovaã OK / Pfiidat 2. Budík MÛÏete / Zobrazit 3. Poznámka Zobrazit / Pfiidat 7. Organizér 4. Kalkulaãka OK / Zpût 5. Kontrast Nastavení úrovnû (0 ~ 8) 5. âasová pásma Letní ãas / Zpût Kontakty / Zprávy / Historie volání / Zvuky / Displej / 1. Pfiidat do Mého menu Nastavení / Organizér / Hry Pfiesmûrování / Hovor na lince / âíslo hlasové schránky / 2. Hovor Mûfiení délky volání / Upozornûní pfii spojení hovoru / 8. Hry 6. Stopky Zaãátek 1. Pevnost Nová hra / Nejlep í skóre / Ovládání tlaãítky 2. Krtek Nová hra / Nejlep í skóre / Ovládání tlaãítky 6. Nastavení 3. Telefon Tón tlaãítek pfii hovoru Automatické vytoãení po / Nastavení dat. sluïeb / Informace o telefonu ReÏim zámku / âísla tísàového volání / Zmûna kódu zámku / 4. Zabezpeãení Omezení hovorû / PÛvodní nastavení vã. vymazání v ech uzivatelsk ch dat / PÛvodní nastavení 24 25

14 Kontakty MÛÏete vybírat ze ãtyfi submenu (Hledat, Pfiidat, Rychlé vytáãení, Vymazat v echny kontakty). ReÏim Menu aktivujete stiskem funkãního tlaãítka 1. Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 Pro procházení Menu pouïijte tlaãítka. Pro návrat na v chozí obrazovku stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pro návrat o úroveà v e stisknûte tlaãítko C Hledat volat vyp/zap Pro vyhledání telefonních ãísel uloïen ch v Kontaktech. tlaãítko 1 Menu + 1( Kontakty ) + 1( Hledat ). 2. Zvolte poïadovan parametr pro vyhledávání. Hledat jméno, Hledat ãíslo. Zadejte plné jméno / ãíslo, pfiípadnû jeho zaãátek. Zadání potvrìte OK. 3. Z nalezeného seznamu vyberte poïadovanou poloïku. 4. Chcete-li volat, zvednûte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko hlasitého odposlechu. 5. Pro zobrazení detailû vybraného kontaktu stisknûte funkãní tlaãítko 1 - Zobrazit. MoÏnosti : Záznam mûïete Upravit nebo Vymazat. Pfiejdete-li na telefonní ãíslo (pomocí kláves Nahoru / DolÛ), v nabídce MoÏnosti mûïete vybrat i volbu Odeslat zprávu Pfiidat V pfiístroji LSP-40L je moïné uloïit aï 500 kontaktû. Pod jedním záznamem mûïete uloïit více kontaktních údajû: ãíslo mobilního telefonu, ãíslo domû, ãíslo do zamûstnání, obecné ãíslo, . Do pamûti mûïete pfiidat také jakékoliv dal í údaje o kontaktu, napfiíklad datum narození, oblíbené vûci apod. K dispozici je i moïnost pfiifiazení vyzvánûcí melodie ke kontaktu. tlaãítko 1 Menu + 1( Kontakty ) + 2( Pfiidat ). 2. Zapi te údaje a kontakt uloïte. * V tomto menu mají ikony tento v znam : - Jméno : - âíslo na mobil : - âíslo domû : - Kanceláfi ãíslo do zamûstnání : - Obecné telefonní ãíslo : Poznámka : - Zvonûní : Rychlé vytáãení Funkce rychlého vytáãení umoïàuje rychlej í vytoãení ãísla pouh m stisknutím jednoho aï dvou tlaãítek v základním reïimu displeje. MÛÏete uloïit aï 99 poloïek. tlaãítko 1 Menu + 1( Kontakty ) + 3( Rychlé vytáãení ) +( MoÏnosti )+ 1( Pfiidat ). 2. Vyhledejte poïadovan Kontakt (podle jména nebo telefonního ãísla). 3. V bûr potvrìtû OK. * UloÏenou poloïku mûïete Upravit nebo vymazat. 27

15 Vymazat v echny kontakty MÛÏete vymazat v echny Kontakty z telefonu LSP-40L. tlaãítko 1 Menu + 1( Kontakty ) + 4( Vymazat v echny kontakty ). 2. Zadejte kód zámku. (Pfiedvolen je kód 0000 ) 3. Potvrìte Ano. 4.2 Zprávy Posílání zpráv nebo seznamy doruãen ch a odchozích zpráv jsou k dispozici ihned po zapnutí pfiístroje. Pomocí tlaãítka ( ) získáte pfiístup k v e uvedenému typu zpráv. V pamûti telefonu je moïno uchovat aï 50 doruãen ch a 50 odchozích zpráv. 50 zpráv je moïno uloïit také do Archív, 30 zpráv je moïné uloïit jako Koncepty. 30 zpráv jako ablony. Dále je moïno uloïit aï 5 SMS skupin s 10 záznamy na skupinu. ReÏim Menu aktivujete stiskem funkãního tlaãítka 1. volat vyp/zap Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 Pro procházení Menu pouïijte tlaãítka. Pro návrat na v chozí obrazovku stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pro návrat o úroveà v e stisknûte tlaãítko C. Pro pfiístup ke zprávám v pohotovostním reïimu stisknûte funkãní tlaãítko 1 Menu + 2 ( Zprávy ). V seznamu doruãen ch nebo odchozích zpráv mají v echny ikony tento v znam : - Nepfieãteno : - Pfieãteno : - Odesláno : - Neodesláno : * Údaje v závorce v seznamu sloïek udávají poãet nepfieãten ch a v ech zpráv ve sloïce (napfi. údaj (2/3) u Doruãené po ty znamená, Ïe 2 zprávy z celkem 3 je tû nebyly pfieãteny) Psát tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 1( Psát ). 2. Napi te text zprávy. Psaní textu viz 3.8 Psaní a úpravy záznamû. 3. Potvrìte OK. 4. Zadejte telefonní ãíslo nebo vyberte MoÏnosti pro zadání telefonního ãísla. MoÏnost : telefonní ãíslo je moïné Hledat (v existujících kontaktech) nebo zadat celou SMS skupinu. 5. PouÏijte dal í volby pro nastavení parametrû zprávy dále popsan m zpûsobem. Potvrzení o doruãení : Pomocí této funkce mûïete zjistit, zda zprávy byly úspû nû doruãeny pfiíjemci. Funkci mûïete nastavit jako zapnutou - Zap nebo vypnutou - Vyp. OdloÏené odeslaní : Tato funkce umoïàuje odloïit odeslání zprávy. MÛÏete si vybrat ze sedmi nabídek, kdy odeslat ( Poslat ihned / Po 30 minutách / Po 1 hodinû / Po 2 hodinách / Po 12 hodinách / Po 1 dnu / Po 2 dnech ). Doba platnosti : Tato funkce umoïàuje definovat dobu platnosti zprávy. MÛÏete si vybrat ze sedmi voleb ( V chozí / 30 minut / 1 hodina / 2 hodiny / 12 hodin / 1 den / 2 dny ). Ukládat odeslané zprávy : MÛÏete zadat, zda se odeslaná zpráva má nebo nemá uloïit. Ukládání odeslan ch zpráv mûïete zapnout Zap nebo vypnout Vyp. 6. Nakonec vyberte nabídku Odeslat. 29

16 Doruãené zprávy Zde se ukládají doruãené zprávy. tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 2( Doruãené zprávy ). 2. Pro vymazání zprávy zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení poïadované zprávy zvolte Zobrazit. 4. Po zobrazení zprávy mûïete v nabídce MoÏnosti pouïít pût voleb (1. Vymazat 2. Odpovûdût 3. Pfiedat dál 4. Pfiesunout do archívu 5. UloÏit ãíslo) Odchozí zprávy Zde se uloïí v echny úspû nû odeslané zprávy. tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 3( Odchozí zprávy ). 2. Pro vymazání zprávy zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení poïadované zprávy zvolte Zobrazit. 4. Po otevfiení zprávy mûïete pouïít ãtyfii volby (1. Vymazat 2. Poslat znovu 3. Pfiedat dál 4. Pfiesunout do archívu) Zprávy sítû Hlá ení ukazují poãet nov ch zpráv ve schránce. klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 4( Zprávy sítû ) Archív Archiv umoïàuje ukládat vybrané doruãené a odchozí zprávy do samostatné sloïky. tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 5( Archív ). 2. Pro vymazání zprávy zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení poïadované zprávy zvolte Zobrazit. 4. Po otevfiení zprávy mûïete pouïít tfii volby 1. Vymazat 2. Poslat znovu 3. Pfiedat dál Koncepty Do sloïky Koncepty se ukládají zprávy, které mají b t pravdûpodobnû odeslány aï v budoucnosti. UloÏí se sem neúspû nû odeslané zprávy, rozepsané a neodeslané zprávy uloïené uïivatelem a také zprávy, jejichï psaní bylo pfieru eno hovorem. Takto je moïné uloïit aï 30 zpráv. tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 6( Koncepty ). 2. Pro vymazání zprávy zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení poïadované zprávy zvolte Zobrazit. 4. Po otevfiení mûïete pouïít dvû volby (1. Vymazat 2. Odeslat) ablony V ablonách je k dispozici 10 pfiedem definovan ch vût, které mûïete pouïít pro u etfiení ãasu pfii psaní zpráv. Navíc mûïete pfiidat dal ích 20 vlastních ablon. Celkem mûïe b t uloïeno aï 30 rûzn ch ablon. Pro pfiidání nebo úpravu stávajících ablon postupujte následovnû: tlaãítko 1 Menu + 2( Zprávy ) + 7( ablony ). 2. Zde máte k dispozici dvû volby: Zobrazit : zobrazí vybranou vûtu. Po otevfiení vdal ím oknû mûïete z nabídky MÛÏete pouïít dvû volby (1. Vymazat 2. Upravit). Pfiidat : Do seznamu ablon mûïete pfiidat své vlastní pfiedvolené zprávy. 31

17 4.2.8 SMS skupiny V telefonu je k dispozici pût SMS skupin. Do kaïdé skupiny mûïete pfiidat aï deset ãlenû. Skupinu mûïete pfiejmenovat podle sv ch potfieb. klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 8( SMS Skupiny ). 2. Vyberte poïadovanou skupinu. Zde máte k dispozici dvû volby : Zobrazit : Po otevfiení skupiny vdal ím oknû mûïete znabídky MÛÏete pouïít pût voleb (1. Odeslat zprávu ãlenovi 2. Odeslat zprávu skupinû 3. Nahradit ãlena 4. Vymazat ãlena 5. Vymazat skupinu), nebo je moïné pfiidat nového ãlena. MoÏnosti : K dispozici jsou ãtyfii volby pro operace se Skupinami (1. Odeslat zprávu skupinû 2. Pfiejmenovat 3. Vymazat skupinu 4. Vymazat v e) Vymazat zprávy Pomocí rûzn ch voleb mûïete vymazat zprávu ze seznamu doruãen ch nebo odchozích zpráv, z archivu a z konceptû. V echny zprávy mûïete vymazat jednou volbou Vymazat v echny zprávy. klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 9( Vymazat zprávu ). 2. Vyberte poïadovanou zprávu k vymazání. 3. Pomocí funkãního tlaãítka 1 vyberte moïnost Vymazat Nastavení zpráv Potvrzení o doruãení klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 0( Nastavení zpráv ) + 1( Potvrzení o doruãení ). 2. Zvolte Zap pro zapnutí, nebo Vyp pro vypnutí zasílání potvrzení. OdloÏené odeslaní klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 0( Nastavení zpráv ) + 2( OdloÏené odeslaní ). 2. PouÏijte jednu z následujících voleb. 1. Poslat ihned 2. Po 30 minutách 3. Po 1 hodinû 4. Po 2 hodinách 5. Po 12 hodinách 6. Po 1 dnu 7. Po 2 dnech Doba platnosti klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 0( Nastavení zpráv ) + 3( Doba platnosti ). 2. Vyberte poïadovanou dobu a potvrìte OK. 1. V chozí minut 3. 1 hodina 4. 2 hodiny hodin 6. 1 den 7. 2 dny Ukládat odeslané zprávy klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 0( Nastavení zpráv ) + 4( Ukládat odeslané zprávy ). 2. Vyberte Zap nebo Vyp. Automatické mazání doruãen ch zpráv klávesu 1 Menu + 2( Zprávy ) + 0( Nastavení zpráv ) + 5( Automatické mazání doruãen ch zpráv ). 2. Vyberte Zap nebo Vyp

18 Historie volání ReÏim Menu aktivujete stiskem funkãního tlaãítka 1. volat Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 Pro procházení Menu pouïijte tlaãítka. Pro návrat na v chozí obrazovku stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pro návrat o úroveà v e stisknûte tlaãítko C. Do pamûti telefonu je moïné uloïit aï 60 pfiijat ch hovorû, 60 odchozích hovorû, 60 zme kan ch hovorû a 5 poznámek bûhem hovoru Zme kané vyp/zap klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 1( Zme kané ). 2. Pro vymazání zme kan ch hovorû zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení vybraného záznamu zvolte Zobrazit. 4. Po zobrazení záznamu o hovoru mûïete v nabídce MoÏnosti pouïít tfii volby (1. Vymazat 2. Odeslat zprávu 3. UloÏit ãíslo) Pfiijaté klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 2( Pfiijaté ). 2. Pro vymazání pfiijat ch hovorû zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení vybraného záznamu zvolte Zobrazit. 4. Po zobrazení záznamu o hovoru mûïete v nabídce MoÏnosti pouïít tfii volby (1. Vymazat 2. Odeslat zprávu 3. UloÏit ãíslo) Odchozí klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 3( Odchozí ). 2. Pro vymazání záznamu o odchozím hovoru zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení vybraného záznamu zvolte Zobrazit. 4. Po zobrazení záznamu o hovoru mûïete v nabídce MoÏnosti pouïít tfii volby (1. Vymazat 2. Odeslat zprávu 3. UloÏit ãíslo) Poznámka bûhem hovoru Tato funkce Vám umoïní vytvofiit si rychlou poznámku o telefonním ãísle bûhem probíhajícího hovoru. Bûhem hovoru stisknûte funkãní klávesu 1 Menu, a pro zápis do pamûti zvolte 2 Poznámka bûhem hovoru. Pro vyvolání poznámky: klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 4( Poznámka bûhem hovoru ). 2. Pro vymazání poznámky zvolte Vymazat. 3. Pro prohlíïení vybraného záznamu zvolte Zobrazit. 4. Po zobrazení poznámky mûïete v nabídce MoÏnosti pouïít tfii volby (1. Vymazat 2. Odeslat zprávu 3. UloÏit ãíslo) Délka volání klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 5( Délka volání ). 2. MÛÏete pouïít ãtyfii volby (1.Poslední odchozí hovory 2.V echny odchozí hovory 3. V echny hovory 4. Vynulovat délky volání). 35

19 Vymazat historii Historii volání mûïete vymazat pomocí tfií voleb (1. Vymazat zme kané 2. Vymazat pfiijaté 3. Vymazat odchozí). klávesu 1 Menu + 3( Historie volání ) + 6( Vymazat historii ). 2. Volbu typu hovorû, které chcete vymazat, potvrìte OK. KdyÏ v základním reïimu displeje stisknete tlaãítko volat, zobrazí se v pis V echny hovory. V tomto seznamu mají v echny ikony tento v znam : - Pfiijaté : - Odchozí : - Zme kané : - Poznámka bûhem hovoru : - Hovor na lince : - Hovor na lince (Zme kan ) : - 3-strann hovor : 4.4 Zvuky Tato funkce umoïàuje vybrat nastavení zvukov ch funkcí vhodné pro Va e prostfiedí. Menu Zvuky obsahuje nastavení pro typ vyzvánûní, vyzvánûcí tón, hlasitost zvonûní, hlasitost sluchátka, hlasitost tlaãítek, hlasitost hlas. odposlechu a nastavení upozornûní na zprávy. ReÏim Menu aktivujete stiskem funkãního tlaãítka 1. volat vyp/zap Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 Pro procházení Menu pouïijte tlaãítka. Pro návrat na v chozí obrazovku stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pro návrat o úroveà v e stisknûte tlaãítko C Typ vyzvánûní MÛÏete vybrat typ vyzvánûní (zpûsob upozornûní na hovor). klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 1( Typ vyzvánûní ). 2. K dispozici jsou tfii reïimy (1. Zvonûní 2. Jedno pípnutí 3. Svûtlo) Vyzvánûcí tón klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 2( Vyzvánûcí tón ). 2. K dispozici jsou dva reïimy (1.Zvonek 2. Melodie). MÛÏete si vybrat mezi 5 zvonky a 15 melodiemi Hlasitost zvonûní Hlasitost zvonûní je moïné zvolit na úrovních 0~5. KdyÏ zvolíte úroveà 0, vyzvánûcí tón bude vypnut. klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 3( Hlasitost zvonûní ). 2. Pomocí navigaãních tlaãítek doleva / doprava zvolte poïadovanou úroveà hlasitosti a stisknûte OK Hlasitost sluchátka Hlasitost sluchátka mûïete zvolit na úrovních 1~5. klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 4( Hlasitost sluchátka ). 2. Pomocí navigaãních tlaãítek doleva / doprava zvolte poïadovanou úroveà hlasitosti a stisknûte OK. 37

20 Hlasitost tlaãítek Hlasitost tlaãítek mûïete zvolit na úrovních 0 ~ 5. KdyÏ zvolíte úroveà 0, tón pfii stisknutí tlaãítka bude vypnut. klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 5( Hlasitost tlaãítek ). 2. Pomocí navigaãních tlaãítek doleva / doprava zvolte poïadovanou úroveà hlasitosti a stisknûte OK Hlasitost hlas.odposlechu Hlasitost reproduktoru mûïete zvolit na úrovních 1 ~ 5. klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 6( Hlasitost hlas.odposlechu ). 2. Pomocí navigaãních tlaãítek doleva / doprava zvolte poïadovanou úroveà hlasitosti a stisknûte OK Upozornûní na zprávy klávesu 1 Menu + 4( Zvuky ) + 7( Upozornûní na zprávy ). 2. Vyberte poïadovanou poloïku (1. Typ upozornûní 2. Tón upozornûní 3. Pfiipomínání zpráv). Typ upozornûní : 1. Vyp 2. Pfiifiadit zvuk upozornûní 3. Jedno pípnutí 4. Svûtlo Tón upozornûní : 1. Efekt 1 2. Efekt 2 3. Efekt 3 4. Efekt 4 5. Efekt 5 Pfiipomínání zpráv :1. Vyp 2. Jednou 3. Jednou za 2 minuty 4. Jednou za 5 minut 4.5 Displej Displej Va eho telefonu si mûïete upravit podle va ich potfieb volbou pfiíslu ného nastavení, jako je jazyk, tapeta, styl menu, podsvícení a kontrast. ReÏim Menu aktivujete stiskem funkãního tlaãítka 1. volat vyp/zap Funkãní tlaãítko 1 Funkãní tlaãítko 2 Pro procházení Menu pouïijte tlaãítka. Pro návrat na v chozí obrazovku stisknûte tlaãítko vyp/zap. Pro návrat o úroveà v e stisknûte tlaãítko C Jazyk / Language klávesu 1 Menu + 5( Displej ) + 1( Jazyk / Language ). 2. Vyberte volbu âesky a stisknûte OK Tapeta Tato funkce umoïàuje upravit obrazovku LCD displeje v reïimu pohotovosti / neãinnosti. klávesu 1 Menu + 5( Displej ) + 2( Tapeta ). 2. Vyberte 1 ( V chozí obrazovka displeje ) nebo 2 ( Nápis ). V chozí obrazovka displeje Tato funkce umoïàuje vybrat nastavení pro v chozí obrazovku displeje ve stavu neãinnosti. K dispozici je 6 voleb (Hodiny 1, Hodiny 2, 39

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více