Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio"

Transkript

1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele Škola a sport Audio a video studio 5

2 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3 STRUČNÉ SHRNUTÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK... 6 RODIČE STUDENTŮ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY, GRANTY, VYBAVENÍ UČEBEN ZPRAVODAJSTVÍ O ŠKOLE SPORT A ŠKOLA INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2010/ INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 pár informací a nabídek ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2011/ NABÍDKY ROZŠIŘUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ Klub Mladého Diváka NEPOVINNÁ ŠPANĚLŠTINA IT Essentials Net Competition 2011 vítězství VZKAZ Z WEBU ECDL Do nového školního s úsměvem... 64

3 INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY Váţení studenti, kolegové, rodiče studentů, čtenáři, po roce je pro vás opět připraveno úvodní číslo školního časopisu Presík. Během školního roku je Presík tvořen z výrazné části příspěvky studentů, toto nulté číslo se však od tohoto schématu liší. Jde totiţ především o informativní číslo, které je z velké části vytvořeno mnou osobně. V první části budete seznámeni s některými prioritami školy, hospodařením školy a výsledky školy, včetně státních maturit či anket. V druhé části je stručný chronologický přehled důleţitých událostí z minulého školního roku. Třetí část tvoří především informace a nabídky pro nastávající školní rok. V závěrečné čtvrté části jsou umístěny příspěvky z konce minulého školního roku od studentů či pedagogů. V letošním školním roce dochází k významnému jubileu, koncem září 2011 oslaví škola 110. výročí od svého vzniku. Coţ uţ je velmi úctyhodná tradice. Pro nás, kteří zde pracujeme, je tato okolnost zároveň výzvou, abychom udrţeli dobrou pověst školy a zájem studentů o ni. Na závěr mého nezvykle krátkého úvodního slova chci popřát všem studentům, jejich rodičům i zaměstnancům školy mnoho osobních i pracovních úspěchů ve školním roce 2011/2012. Zároveň nám všem přeji, aby i ve školním roce 2011/2012 panovala vzájemná spolupráce, dělná atmosféra, vstřícnost a kvalitní komunikace. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy STUDENTI ŠKOLY Počet studentů V přijímacím řízení 2010/2011 bylo přijato 34 studentů do kaţdé třídy Informačních technologií a 32 studentů do třídy Technického lycea. Všichni téţ v září 2011 nastoupili. V přijímacím řízení 2011/2012 bylo přijato 34 studentů do kaţdé z pěti tříd, tedy byla naplněna maximální kapacita školy. Zda všichni nastoupí není v tuto chvíli jasné, ale z trendů minulých let se dá jejich skutečný nástup na školu očekávat. I přes pokles demografické křivky, a přes odchod některých studentů ve vyšších ročnících, i letos předpokládáme více neţ 30 studentů v průměru ve třídě. Coţ je na současné poměry ve školství velmi vysoké číslo. Kapacita školy je naplněna na cca 95 %. Co se týká prospěchu nových studentů na základní škole, stále platí, ţe není špatná. Opět přichází několik desítek studentů, kteří na vysvědčení neměli kromě jedniček ţádnou dvojku, nebo jen jednu či dvě dvojky. Za posledních osm let, přes zmíněný demografický pokles, se průměrný prospěch přijímaných studentů na základní škole zhoršil o 0,15 u Informačních technologií, u Technického lycea zůstává stále stejný. Školu se opět podařilo naplnit v prvním kole přijímacího řízení a ne všichni zájemci o studium byli uspokojeni. Zájem o naši školu je rovněţ potěšitelný. 3

4 Anketa Student roku Nominováno bylo 25 studentů, kteří dosáhli v pololetí školního roku 2010/2011 vyznamenání. Vyučující v internetovém hlasování pak hodnotili jejich vlastnosti jako logické myšlení, schopnost komunikace, tvůrčí dovednosti. V kaţdé z pěti kategorií přidělovali hodnocení od jedné do pěti. Kdo získal nejméně bodů, ten zvítězil. 1. BASTL Jan (1. A) - 1, ŠLAHAŘ Daniel (3. C) - 1, VONDRÁK Pavel (1. B) - 1, KOLÁŘ Jakub (1. L) - 1, HITZ Jakub (4. C) - 1, ROSA Zdeněk (4. B) - 1, MRVA Martin (4. L) - 1, KADLEC Filip (3. C) - 1, DOUBRAVSKÝ Tomáš (4. A) - 1, KOVAŘÍK Šimon (3. C) - 1,346 Studentská rada Studentská rada je vrcholným orgánem studentů Smíchovské střední průmyslové školy. Slouţí k výměně názorů, ale téţ k vyjádření jejich vůle, zastupuje je v jednáních s vedením školy. Předseda Studentské rady či jím pověřený zástupce se účastní plenárních zasedání Rady rodičů. Kromě toho předseda intenzivně komunikuje s vedením školy. V minulém školním roce vykonával velmi úspěšně funkci předsedy Studentské rady student 4. D pan Miloslav Melichárek. V druhém pololetí školního roku byl zvolen nový předseda. Stal se jím student třídy 2. B (letos 3. B) pan Jan Plíva. 4

5 Studentský klub Studentský klub vznikl před šesti roky a od té doby stále funguje. Jako ředitel školy jsem učinil dohodu s Radou rodičů, která si pronajímá prostor školy, kde se nachází Studentský klub, určuje si správce Studentského klubu. Těmi jsou vţdy studenti školy. Je dodrţován model, ţe jsou vţdy dva, jeden zkušenější a druhý, který se zaučuje, aby následně převzal roli prvního. Studentský klub si spravují sami studenti, od instalace počítačů, jejich údrţby aţ po pořádek. Za celou tu dobu, co klub funguje, nedošlo k ţádné ztrátě, k ţádnému projevu vandalismu, záměrnému poškození čehokoli. Přestoţe je v některých hodinách klub dost zaplněný, nezaznamenal jsem ani ţádný váţný konflikt mezi studenty. Coţ svědčí také o úrovni našich studentů. Škola poskytla prostory, poskytla i základní vybavení nábytkem. Rada rodičů pak financuje provoz klubu, jeho vybavení hardwarové a softwarové. Klub má vlastní pevné připojení k internetu, vlastní bezdrátovou síť, televizi, v provozu minimálně 17 pevných počítačových stanic, přičemţ se uvaţuje o jejich navýšení. Dále v klubu naleznete DVD recorder, kopírku, tiskárnu. Také hrací konzolu. Vyuţívat Studentský klub můţe kaţdý student, jehoţ rodiče přispějí částkou 500,- Kč do rozpočtu Rady rodičů v příslušném školním roce. Na doklad s razítkem o zaplacení poplatku si můţe student kdykoli vyzvednout klíč na vrátnici, od doby otevření školy aţ do jejího uzavření je klub přístupný. Naopak, pokud bych zjistil, ţe do klubu dochází student, jehoţ rodiče se nepodílejí na jeho financování, povaţoval bych takové jednání za hrubý prohřešek a vyvodil bych z toho patřičné kázeňské řešení. Neboť takové jednání povaţuji za parazitování a nemohu k němu zůstat lhostejný. V rámci rekonstrukce školy došlo na začátku minulého školního roku k významné úpravě prostředí Studentského klubu, kdy byla vyměněna střešní okna a prostor zateplen. Bylo provedeno rovněţ přeloţení síťového rozvodu za nové sádrokartony pod okny. Současnými správci studentského klubu jsou studenti Michael Hartman ze třídy 4.L a Jan Patras ze třídy 3.A Audio video studio Audio video studio funguje od října 2008 a je samostatnou součástí prostor Studentského klubu. Má samostatný přístup, klíče se dají vyzvednout na vrátnici. Při rekonstrukci školy rovněţ došlo k významným úpravám, týkající se zateplení, výměny oken a nového sádrokartonového obloţení části stropu. 5

6 V pozdějších odpoledních a večerních hodinách vyuţívají studenti hudební zkušebnu, je zde mixáţní pult a střihací studio. Coţ dodala škola. Nechybí však ani vybavení pro hudebníky, bicí souprava, zakoupená na ţádost studentů z prostředků Rady rodičů. Důleţitý je prostor pro televizáky, menší televizní studio s pozadím pro klíčování, moderátorský stolek či pult pro projevy. Také zázemí k usazení hostů. Prostory audio video studia vyuţívají pochopitelně studenti, kteří vytvářejí internetové zpravodajství o škole, tzv. SSPS TV. Ale je vhodné pro mnohé maturitní projekty, jejichţ obsahem je práce s videem, kdy si zde studenti mohou natočit rozhovory a podobně. Videokamery jsou k zapůjčení v sekretariátu školy. Ty letos byly čtyři, přičemţ jsem dal pokyn k zakoupení dalších dvou. Studenti sem přijdou i v hodinách multimedií, kdy si zde vytvoří krátké video, které později, jiţ v odborné počítačové učebně, upravují podle pokynů vyučujícího. Audio video studio můţe pochopitelně vyuţít kaţdý student ve svém volném čase pro natočení svého videa. STRUČNÉ SHRNUTÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK Níţe uvádím souhrnné i jednotlivé výsledky studentů, kteří byli k maturitě připuštěni. Úspěšnost studentů za celou školu u didaktických testů, opravovaných centrálně Cermatem : Matematika : 98,3 % (neuspěl 1 student) Český jazyk : 100,0 % Anglický jazyk : 100,0 % Výše uvedené testy byly vyhodnocovány centrálně. Další dílčí zkoušky byly vyhodnoceny vyučujícími školy, ať se jiţ jednalo o písemné práce či ústní zkoušení. Jak z profilové části, tak z části společné. 6

7 Celkový počet studentů s vyznamenáním: 25 (18,8 %) Obor vzdělání Technické lyceum : Profilová část: Obhajoba maturitního projektu : 100,0 % Výpočetní technika : 100,0 % Matematika celkem : 96.0 % Matematika písemka : 100,0 % Matematika ústní : 96,0 % Společná část: Matematika didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk celkem : 100,0 % Anglický jazyk ústní : 100,0 % Anglický jazyk didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk písemná práce : 100,0 % Český jazyk celkem : 88,0 % Český jazyk ústní : 88,0 % Český jazyk písemná práce : 100,0 % Český jazyk didaktický test : 100,0 % Celková úspěšnost u maturity: 84,0 % (neuspěli 4 studenti z 25) Obor vzdělání Informační technologie: Profilová část : Obhajoba maturitního projektu : 100,0 % Technické vybavení : 97,3 % Programové vybavení : 100,0 % Společná část : Matematika didaktický test : 97,5 % Anglický jazyk celkem : 100,0 % Anglický jazyk ústní : 100,0 % Anglický jazyk didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk písemná práce : 100,0% Český jazyk celkem : 93,5 % Český jazyk ústní : 93,5 % Český jazyk písemná práce : 100,0 % Český jazyk didaktický test : 100,0 % Celková úspěšnost u maturity : 90,74 % (neuspělo 9 studentů ze 108) Celková úspěšnost u maturity za školu : 90,2 % Z toho z českého jazyka : 92,5 % Ze všech dalších předmětů dohromady : 97,0 % 7

8 Zhodnocení výsledků ředitelem školy: Jak z výsledků vyplývá, naši vlastní zkoušející jsou daleko náročnější (respektive zkoušky těţší), neţ společné didaktické a další různé testy. Na druhé straně je třeba si uvědomit jeden fakt. Na naší škole není jen šeď průměru, neboť hned 25 studentů odmaturovalo s vyznamenáním, coţ je bezmála jedna pětina! Ovšem díky správné náročnosti pedagogů také více neţ jedna pětina studentů bude muset k maturitě v září, z poloviny díky nízké docházce ve čtvrtém ročníku a nehodnocení z některého předmětu a z poloviny díky nějaké nedostatečné v závěrečné klasifikaci či u maturity. Vesměs se jedná o jeden, maximálně dva problematické předměty, proto je v silách všech studentů se dobře připravit a uspět v náhradním či opravném termínu. Pokud se podívám na maturity z pohledu let minulých, zavedení státních maturit nijak výrazně s našimi statistikami nezahýbalo. Na jedné straně maturita u nás nikdy nebyla a nebude dávačka, na straně druhé jsou studenti připraveni svými vyučujícími dobře, o čemţ svědčí úspěšnost u didaktických testů i téměř pětina studentů s vyznamenáním. Z tohoto pohledu jsem s výsledkem maturit osobně spokojený. Méně uţ s přístupem některých studentů, kdyby projevili více píle, mohli maturovat jiţ na jaře a ne aţ na podzim. Ale jak se říká, to je holt ţivot a kaţdý svého štěstí strůjcem. Jako kaţdý rok se tak stalo pro studenty větším problémem se k maturitě dostat, neţ ji potom sloţit. Kaţdým rokem není k maturitě v řádném termínu připuštěno 10 aţ 15 % studentů, v tom jsou naši vyučující správně přísní. Nikdo na naší škole nedostane maturitu zadarmo, kaţdý musí prokázat snahu a znalosti. Letos k maturitě nebylo připuštěno 14,2 % studentů, coţ nevybočuje z předchozích let. Významná část studentů, kteří nebyli připuštěni k maturitě, nesplnila klasifikačním řádem danou 75 % docházku do výuky předmětu, a tak na základě rozhodnutí příslušného vyučujícího z daného předmětu nebyla hodnocena. Nejhorší částí letošní maturity se stalo ústní zkoušení z českého jazyka, kde neuspělo celkem 10 studentů, coţ ovšem jde opět jednoznačně na vrub studentů, kteří nečtou a tak rozbor konkrétního díla pro ně byl velmi problematický. Jak jinak, kdyţ kníţku nečetli a mnohdy ani film neviděli. Nicméně šlo v průměru o dva studenty na třídu a úspěšnost celkem z ústního zkoušení z českého jazyka byla 92,5 %. Jaké je memento z výše uvedených výsledků pro současné studenty čtvrtých ročníků? Ale i jejich mladší kolegy? Za prvé, choďte na vyučování, abyste se vůbec k maturitě dostali. Za druhé, čtěte, neboť si zapsat k ústní maturitě z českého jazyka kníţku, kterou neznáte, představuje značné riziko, které se vám nemusí vyplatit. 8

9 POZOR PŘI INTERPRETACI VÝSLEDKŮ STÁTNÍCH MATURIT Na úvod své úvahy povaţuji za nutné uvést, ţe jsem zastáncem státních maturit, pravda, uvítal bych její poněkud méně nabubřelou podobu. Jsem také pro zveřejňování výsledků, sám jako ředitel školy jsem jiţ úspěšnost našich maturantů zveřejnil na našich www stránkách a ve školním časopise. Za další chci uvést, ţe na naší škole dopadly maturity dobře, nejvíce mě těší 25 studentů s vyznamenáním, coţ představuje 18 % maturantů. V didaktických testech z českého jazyka i anglického jazyka uspěli všichni, u matematiky neuspěl pouze jeden student. V kompletní společné části maturit z anglického jazyka uspěli všichni, v matematice neuspělo 1,7 % a v českém jazyce 7,5 % maturantů. Nemám tedy důvod se bát zveřejnění těchto údajů. Zvedám však varovně prst, pokud se jedná o pouze plošnou interpretaci úspěšnosti školy na základě výsledků maturitních zkoušek ze všeobecně vzdělávacích předmětů. Hned se pokusím vysvětlit proč. Důvody, proč nelze hodnotit kvalitu školy pouze prostým srovnáním výsledků úspěšnosti, jsou tři zcela zásadní. Prvním jsou naprosto nerovné výchozí podmínky, neboť školy pracují s naprosto odlišnými vstupními potenciály svých studentů. Druhým je hodinová dotace pro jednotlivé předměty a třetím náročnost studia odborných předmětů. Jen v Praze odchází 23 % ţáků na víceletá gymnázia. Ne kaţdý je asi zrovna geniální, ale rozhodně alespoň ambiciózní a určitě s ambiciózními rodiči. Kvalita výuky na základních školách jejich odchodem významně klesá, minimálně motivace ţáků, vţdyť největší tahouni svých tříd jsou pryč. O ţáky, co zůstávají na základních školách, svádí následně mnohdy dost tvrdý a nerovný zápas střední školy, bojující i s mnoha předsudky ve veřejnosti. První na řadu přicházejí prestiţní gymnázia, následují prestiţní střední odborné školy, pokračují průměrná a podprůměrná gymnázia, průměrné a podprůměrné střední odborné školy. Pokud z populace náhodou ještě někdo zůstane, coţ při vysokém převisu nabídky nad poptávkou není jisté, skončí na učilištích. Většinou s maturitou. I kdyby se vyučující na některých středních školách přetrhli, i kdyby byli pedagogickými génii, nemohou překročit limit svých studentů, který je dán jejich genetickou výbavou. Přesto moţná jejich práce má vyšší přidanou hodnotu, neţ ve školách plných velmi nadaných a talentovaných studentů, s nesrovnatelně vyšším vzdělávacím potenciálem. Druhou věcí jsou hodinové dotace. Pokud je v nějaké škole pět hodin matematiky týdně a v jiném vzdělávacím programu pouhé tři hodiny týdně, opět přichází ke slovu zcela nerovné podmínky pro prosté porovnání výsledků. Bez ohledu na vstupní kvalitu studentů. Tyto nerovnosti jsou i mezi stejnými typy škol, nejmarkantnější pak mezi gymnázii se zaměřením na konkrétní všeobecně vzdělávací předmět a odbornými školami, o učilištích ani nemluvě. Třetím problémem je náročnost studia odborných předmětů a jejich nástaveb. Například na naší škole kaţdý student zpracovává celoroční maturitní práci, kterou obhajuje před maturitní komisí. Počítá se s minimálně sto hodinami práce doma na projektu, většinou však nad touto problematikou stráví student o padesát hodin více. K tomu si studenti dělají certifikáty z různých oblastí výpočetní techniky, Cisco Academy (sítě), Microsoft Academy (balíček Office, servery), Oracle Academy (databáze), Autodesk Academy (grafické systémy). Na rozdíl od jiných škol si odnášejí kromě maturitního vysvědčení i mezinárodně uznávaná odborná osvědčení. Vše toto je stojí mnoho jejich času, mnoho jejich úsilí. Na úkor studia všeobecně vzdělávacích předmětů. Ano, jsem pro státní maturity a myslím si, ţe stát musí nastavit minimální znalosti, které musí maturant na kterékoli škole splnit. Na toto stačí jednotné centrálně zadané a centrálně opravované didaktické testy. Další nechť si kaţdá škola dělá ve své reţii a ve své náročnosti. Pokud bychom konali srovnávací testy v oblasti výpočetní techniky, ve znalosti operačních systémů, správy databází, správy sítí, programování, pouţívání multimédií apod., asi by oproti našim studentům byli na většině středních škol jejich kolegové ve velké nevýhodě. Asi i daleko větší, neţ kdyţ budeme srovnávat znalosti našich studentů se školou, která je primárně zaměřena na výuku matematiky či cizích jazyků. 9

10 Souhlasím, rodiče mají právo znát výsledky státních maturit, ale přikláněl bych se ke zveřejnění pouze centrálně zadaných a centrálně opravených didaktických testů z matematiky, cizích jazyků a českého jazyka. Ústní zkoušení jiţ bylo významně ovlivňováno úrovní školy a přísností místních pedagogů. 25. června 2011 Ing. Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy RODIČE STUDENTŮ Komunikace rodičů se školou Naší velkou snahou je úspěšně spolupracovat s rodiči našich studentů. A to po celou dobu jejich studia, tedy i po dosaţení jejich plnoletosti. Pochopitelně je vţdy na rodičích, zda projeví o tuto spolupráci zájem. Kaţdý pedagog má na www stránkách školy uveden svůj a je povinný odpovídat nejpozději do týdne na vznesené dotazy. Většinou se tak děje obratem. Je moţné po domluvě s pedagogy komunikovat i přes telefon. Pokud má jakýkoli rodič nějakou pochybnost či dotaz, můţe se obrátit přímo na mou osobu či na mého zástupce pro pedagogickou činnost. Jsme připraveni odpovídat či problém řešit obratem. Rodiče mohou vyuţít i schůze Rady rodičů. Od září 2011 bude spuštěn elektronický index studenta, o čemţ se více zmíním dále, i tato nová sluţba snad prospěje k lepší informovanosti rodičů o výsledcích jejich potomků. Rada rodičů Kaţdý z rodičů našich studentů, který na příslušný školní rok zaplatí členský příspěvek 500,- Kč, se stává automaticky členem Rady rodičů. Coţ je samotný právní subjekt se svými stanovami a rozpočtem. O takto vybraných financích rozhodují výhradně rodiče, škola můţe pouze nějaký výdaj doporučit či poţádat o nějakou podporu pro studenty. Rada rodičů podporuje finančně aktivity studentů v jejich volném čase, financuje vybavení a provoz Studentského klubu, hudební zkušebny, stanovuje věcné odměny studentům za vyznamenání, přispívá na některé exkurse či zájezdy, většinou dle přednesených poţadavků zástupců studentů. Rovněţ organizuje Maturitní ples školy, a jelikoţ byly poslední dva jeho ročníky ziskové, významným způsobem se obnovilo hardwarové vybavení Studentského klubu. Schůze Rady rodičů se konají vţdy kaţdé druhé úterý v měsíci od hodin v zasedací místnosti školy. Těchto schůzí se pravidelně zúčastní zvolení představitelé Rady rodičů, předseda Studentské rady, správci Studentského klubu, ředitel školy, asistentka ředitele školy pro studentskou agendu. Přijít ale můţe kdokoli z rodičů či studentů, pokud má zájem se jednání zúčastnit či má zájem přednést svůj poţadavek, připomínku, stíţnost. Jednání Rady rodičů trvají od půl do jedné hodiny a jsou velmi otevřené. Pro mě jako ředitele jsou významnou zpětnou vazbou. Vţdy podávám stručnou písemnou i ústní informaci o událostech za uplynulý měsíc i výhled do nejbliţšího období. Odpovídám na dotazy týkající se organizace chodu školy i pedagogického procesu. 10

11 Chtěl bych velice poděkovat představitelům rodičů za jejich aktivitu a jejich podporu zájmovým činnostem studentů. Velice si jejich přístupu váţím a těším se na další setkání v tomto novém školním roce. Rozpočet Rady rodičů na školní rok se bude schvalovat na její první schůzi 13. září 2011 od hodin. Kdo bude mít zájem se tohoto jednání zúčastnit, bude jistě vítán. Schválený rozpočet bude zveřejněn na virtuální škole a také v říjnovém vydání Presíku. PEDAGOGICKÝ SBOR Profesní karty pedagogů Kdo má zájem se seznámit s profesním profilem pedagogů, můţe nahlédnout do karet pedagogů, které jsou umístěny na www stánkách školy i na virtuální škole. Má ji kaţdý pedagog a naleznete v ní kromě jeho fotografie i jeho vyučovací předměty, dosaţené vzdělání, absolvované kursy, získané certifikáty. Nahlédnutím do těchto karet je moţné zjistit, ţe pedagogický sbor je opravdu vysoce aprobovaný a způsobilý se dobře zhostit náročného vyučovacího procesu. Jde o kartu ryze profesní, tedy osobní údaje logicky nejsou a nemohou být poţadovány. Z nich si můţe dotyčný doplnit to, co sám uzná za vhodné. Anketa Kantor roku Studenti v internetové anketě hodnotili pedagogy, kteří je učili ve školním roce 2010/2011. Na základě návrhu Studentské rady se v předešlém školním roce po několika letech upravil způsob hodnocení pedagogů. Byly modifikovány hodnocená kritéria i rozšířena moţnost ohodnocení pedagoga. Ačkoli se trochu kritéria změnila, výsledky se příliš neliší od předchozích let. Kritéria hodnocení kantora : 1). Jeho hodiny jsou dobře organizovány a dává jasné pokyny 2). Má srozumitelný výklad 3). Má přirozenou autoritu 4). Umí se studenty dobře komunikovat 5). Má smysl pro humor Přiřazení kantora u kaţdé otázky do čtyř kategorií : 1). Rozhodně souhlasím (1 bod do hodnocení) 2). Spíše souhlasím (2 body do hodnocení) 3). Spíše nesouhlasím (3 body do hodnocení) 4). Rozhodně nesouhlasím (4 body do hodnocení) Musím opět poděkovat studentům za jejich tradiční seriózní přístup, kdy se snaţí být spravedliví a berou anketu váţně. Dobrovolného hlasování se zúčastnilo 483 studentů, coţ je 77,5 % studentů školy. Aby mohl být kantor zařazen do celkového ţebříčku, musel získat alespoň 60 hodnocení. Coţ vyřadilo některé pedagogy, kteří učí jen na nízký částečný úvazek. Kdybychom hodnocením převedli na tradiční známky, tak obecné ohodnocení všech 50 pedagogů školy vypadá následně: 11

12 Výborní (do 1,5 získaných bodů) : 8 pedagogů Velmi dobří (do 2,5 získaných bodů) : 37 pedagogů Dobří (do 3,5 získaných bodů) : 4 pedagogů Nedostateční (nad 3,5 získaných bodů) :1 pedagog (v tomto roce jiţ není členem sboru) Celkem tedy studenti povaţují 90,0 % členů pedagogického sboru za výborné nebo velmi dobré. Co víc si jako ředitel školy přát! V tabulce je uvedeno jméno kantora, oblast jeho výuky, počet hodnocení a průměr získaných bodů. Čím niţší bodový zisk, tím lepší hodnocení. 1. Mgr. NECHANICKÝ Zbyšek - právo, projekty hodnocení - 1, Mgr. HOUSKA Miroslav - společenské vědy , Mgr. PETRÁŠEK Pavel - fyzika , Mgr. JANOTOVÁ Daniela - anglický jazyk , Bc. KOLÁŘ Jan - výpočetní technika , Mgr. PARKANOVÁ Markéta - tělesná výchova , Mgr. STUCHLÍKOVÁ Zuzana - anglický jazyk , Mgr. ČECHOVÁ Blanka - tělesná výchova , Ing. KADLEC Jaromír - elektrotechnika , BAYER Lukáš - výpočetní technika ,506 Anketa Sympaťák roku Kaţdý student mohl v internetové anketě napsat pořadí tří jemu nejsympatičtějších pedagogů z celého sboru, bez ohledu, zda ho dotyčný učí, či nikoli. Za první místo získal dotyčný tři body, za druhé dva a za třetí jeden bod. Kdo získal nejvíce bodů, stal se Sympaťákem školního roku 2010/2011. Celkem moţnosti hlasovat vyuţilo 505 studentů, coţ představuje 81,1 % studentů. V tabulce je uvedeno jméno kantora, oblast jeho výuky, počet získaných hlasů a počet získaných bodů. 1. Mgr. HOUSKA Miroslav - společenské vědy hlasů bodů 2. Mgr. PETRÁŠEK Pavel - fyzika Bc. KOLÁŘ Jan - výpočetní technika Mgr. EMINGROVÁ Jana - matematika Mgr. KABÁTKOVÁ Marta - matematika Mgr. NECHANICKÝ Zbyšek - právo, projekty KOŇAŘÍK Martin - výpočetní technika Mgr. JANOTOVÁ Daniela - anglický jazyk Ing. KADLEC Jaromír - elektrotechnika Ing. HUMHAL František - technika, projekty

13 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY, GRANTY, VYBAVENÍ UČEBEN Níţe je předloţen přehled prostředků, vloţených do vybavení školy a do úprav prostor školy. Pochopitelně se zabývám obdobím, které jsem mohl ovlivňovat, tedy od ledna 2003, kdy jsem jiţ byl dva měsíce ve funkci ředitele školy a začal postupně naplňovat své vize. 1). ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY MIMO PROVOZNÍ DOTACE Doplňková činnost Škola má příjmy z doplňkové činnosti, kterou tvoří především pořádání odborných kursů a pronájmy prostor včetně reklamních ploch. Po odečtení nákladů od příjmů získáme hospodářský výsledek, po jeho zdanění konečný zisk. Níţe je právě tento zisk uveden. Na naši ţádost je většinou převáděn do Rezervního fondu školy a z něho byly jsou hrazeny především náklady na vybavení učeben a kabinetů. ROK ZISK ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč 13

14 Poznámka 1 : Zisk za kalendářní rok 2011 není pochopitelně vyčíslen, neboť aktivity stále probíhají. Podle odhadů by se měl pohybovat okolo ,- Kč. Poznámka 2 : V kalendářním roce 2010 vypadly některé aktivity z důvodů ukončení pronájmů a významné rekonstrukce školy. Proto je zisk oproti minulým rokům niţší. Grantová politika Granty jsou významnou moţností, jak získat pro školu peníze. Nelze však jen tak poţádat, je nutné vţdy zpracovat projekt a ten musí podstoupit tvrdé martyrium výběrových řízení, mnohdy mnohostupňových, kdy bojuje s významnou konkurencí. Za úspěchy tak stojí náročná práce významné části zaměstnanců školy, nejen při realizaci projektů, ale uţ při jejich zpracování. Dle mého mínění jsme uspěli v poměrně slušném rozsahu, byť mnoho a mnoho dalších projektů zůstalo bez finanční dotace, jinými slovy jsme s nimi neprošli sítem výběru. To nás však nesmí demotivovat, je nutné připravovat další projekty, abychom měli alespoň naději na získání dalších prostředků pro školu. Grant ze strukturálních fondů EU v programu JPD 3.1. ve výši cca 5 milionů korun běţel dva školní roky, takţe se objevuje jeho čerpání ve třech kalendářních rocích. Granty směřující do výuky Rok Obsah grantu částka 2003 SIPVZ udrţování hardware a software ,- Kč Vlámské školy mezinárodní projekt ,- Kč 2004 SIPVZ ,- Kč Grant MHMP na rozvoj fyziky ,- Kč Grant MHMP na rozvoj automatizace ,- Kč 2005 Grant MHMP na laboratoř fyziky ,- Kč SIPVZ udrţování hardware a software ,- Kč Grant SIPVZ na rozvoj elektrotechniky ,- Kč Grant SIPVZ na rozvoj CNC programování ,- Kč Grant SIPVZ na rozvoj humanitních předmětů ,- Kč Grant SIPVZ na rozvoj Anglického jazyka ,- Kč Grant SIPVZ na rozvoj Fyziky ,- Kč Grant SF EU JPD 3.1. rozvoj oboru IT ,- Kč 2006 SIPVZ udrţování hardware a software ,- Kč Grant SF EU JPD 3.1. rozvoj oboru IT ,- Kč 2007 Grant MHMP na rozvoj předmětu Chemie ,- Kč Grant MHMP na semináře z programování ,- Kč Grant SF EU JPD 3.1. rozvoj oboru IT ,- Kč SIPVZ udrţování hardware a software ,- Kč 2008 Grant MHMP na rozvoj elektrotechniky ,- Kč 2009 Grant MHMP na semináře věda a technika ,- Kč Grant MHMP na program CAD/CAM ,- Kč Grant MHMP na OS Linux vybavení učebna ,- Kč 2010 Grant MHMP na seminář věda a technika ,- Kč Grant MHMP na vybavení laboratoře HW ,- Kč Grant MHMP na obrazovou encyklopedie HW ,- Kč Grant MHMP na sbírku příkladů z programování ,- Kč 14

15 2011 Grant MHMP na seminář věda a technika ,- Kč Grant MHMP Projekty pro nadané studenty ,- Kč Grant MHMP Materiály pro virtuální školu ,- Kč Grant MHMP Sbírka příkladů z programování ,- Kč Celkové příjmy z grantů do oblasti výuky ,- Kč Poznámka : Všechny výše uvedené získané granty byly realizovány, prostředky v plné výši čerpány, granty z roku 2011 jsou právě ve fázi realizace. Granty na pořádání Mistrovství ČR středních škol v basketbale 2009 Grant Městské části Prahy ,- Kč 2009 Grant Hlavního města Prahy ,- Kč 2009 Grant Praţského basketbalového svazu ,- Kč Celkově na pořádání MČR středních škol ,- Kč Poznámka: Granty byly v plné výši vyčerpány a vyúčtovány. Grant směřující do výměny oken a částečné zateplení budovy 2010 Grant MZP EU, výměna oken a částečné zateplení ,- Kč Celkem ,- Kč Poznámka : Tento grant Ministerstva ţivotního prostředí z prostředků Strukturálních fondů EU byl schválen na jaře Zřizovatel, Hlavní město Praha, musel zajistit spoluúčast v řádu cca osmi milionu korun. Vzhledem k nutnosti vypracovat projekt a podstoupit martýrium stavebních povolení, vyjádření památkářů a podobně, začala jeho realizace aţ v červenci V projektu zřizovatel přidal ještě nad rámec grantu kompletní výměnu střešní krytiny. Prostředky na zlepšení topné soustavy 2007 Investice HMP do výměny hlavic topných těles ,- Kč 2008 Rekonstrukce topné soustavy metodou EPC ,- Kč Celkem ,- Kč Poznámka : Rekonstrukce topné soustavy metodou EPC znamená, ţe vítězná firma z výběrového řízení vloţí uvedené prostředky do rekonstrukce topné soustavy, škola v následných osmi letech splácí tyto prostředky z ušetřené energie, zaručené firmou a vzešlých z provedených úprav. Zahájení začalo v srpnu 2008 a bylo uvedeno do zkušebního provozu v říjnu Od ledna 2009 běţí jiţ řádný provoz. Mimořádná dotace MHMP na výměnu osvětlení v učebnách 2009 Dotace HMP na výměnu osvětlení ,- Kč Celkem ,- Kč 15

16 Poznámka: Rekonstrukce byla zahájena v červenci 2009 a ukončena v září Jednalo se o výměnu osvětlení v 17 odborných a 20 kmenových učebnách. Mimořádné dotace MHMP do prostor pro tělesnou výchovu 2008 Dotace MNP na rekonstrukci podlahy sálu v přízemí ,- Kč 2009 Grant HMP na rekonstrukci prostor pro tělesnou výchovu 1. patro ,- Kč 2010 Dotace HMP na odizolování podlahy sálu v přízemí Kč Celkem dotace HMP do prostor pro TV ,- Kč Poznámka : Grant na rekonstrukci prostor pro tělesnou výchovu prostor v prvním patře byl získán v rámci programu MHMP na rekonstrukci sportovišť. Byl dokončen v prosinci 2009 a po kolaudaci od února 2010 jiţ prostory plně slouţí studentům. Mimořádné dotace MHMP na opravu podlah na chodbách v havarijním stavu 2009 Oprava podlah chodeb ve čtvrtém a části třetího patra ,- Kč 2011 Oprava podlah chodeb v části třetího a druhém patře ,- Kč Celkem ,- Kč Mimořádná dotace MHMP na rekonstrukci prostor praktické výuky a Studentského klubu 2010 Rekonstrukce dílen a Studentského klubu ,- Kč Celkem ,- Kč Celkově získané prostředky z doplňkové činnosti, grantů a dotací Doplňková činnost Granty do výuky Granty na MČR basketbal Dotace do výměny oken a částečného zateplení Dotace na zlepšení topné soustavy Dotace do výměny osvětlení Granty a dotace do prostor pro tělesnou výchovu Dotace na opravu podlah v havarijním stavu Dotace na opravu dílen a Studentského klubu Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 16

17 2). VYNALOŢENÉ PROSTŘEDKY DO VÝUKY I PROSTŘEDÍ Výše jsem uvedl, jaké jsme získaly zdroje nad rámec běţných peněz, kterými jsou výdaje na platy, přímé výdaje na učební pomůcky a výdaje na provoz. V další části máte moţnost si přečíst, kam získané prostředky směřovaly. Některé skončily u řešitelů projektů ve formě odměn, např. za psaní skript či příprav laboratorních úloh, další na jejich školení. Významná část šla do vybavení. Sleduji tři oblasti, nákup software, tedy programového vybavení, dále nákup hardware, především počítačů, ale i jejich periférií a přístrojové techniky do laboratoří. Třetí oblastí je obnova nábytku ve třídách a kabinetech. Třetí oblast byla z výhradní části financována ze zisků z doplňkové činnosti. Peníze do jednotlivých oblastí směřují z několika zdrojů. Ze získaných grantů, z Rezervního fondu, kam přicházejí zisky z doplňkové činnosti, i Investičního fondu, kam jdou odpisy z budovy a počítačových učeben, které kupujeme jako investiční celek. Další prostředky byly vynaloţeny ze základní dotace školy na provoz a na učební pomůcky. Prostředky vloţené do jednotlivých oblastí po rocích Rok software hardware zařízení tříd a kabinetů ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem vloţené prostředky do vybavení pro výuku a prostředí po oblastech VÝUKA hardware a software Oblast Software programové vybavení odborných učeben a laboratoří Hardware počítačové stanice, jejich periférie, přístroje Celkem pro výuku vloţené prostředky ,- Kč ,- Kč ,- Kč 17

18 BUDOVA A PROSTŘEDÍ Nábytek kabinety, třídy, laboratoře, Studentský a Kantorský klub Zlepšování topné soustavy školy Rekonstrukce podlahy sportovní haly v přízemí Izolace podlahy sportovní haly v přízemí Opravy prostor, malování, výměny podlah (kvalifikovaný odhad) Rekonstrukce osvětlení Oprava podlah na chodbách Rekonstrukce prostor pro tělesnou výchovu v prvním patře Částečné zateplení, výměna oken a střechy Oprava dílen a Studentského klubu Oprava podlahy na balkonu Celkem do budovy a prostředí ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem do vybavení pro výuku, budovy a prostředí ,- Kč ZPRAVODAJSTVÍ O ŠKOLE Informace o škole a dění v ní povaţuji za velmi významné. Proto jsem si tuto oblast také nechal ve své vlastní kompetenci. Pro zaměstnance školy jsou vystavovány podrobné zápisy z porad vedení školy, které vytvářím osobně. Vyuţíváme především elektronickou podobu informací, kromě ové korespondence jsou k dispozici www stránky školy a virtuální škola. Mám však zájem i o ucelených informací za určité období pro zaměstnance, studenty, rodiče studentů i veřejnost. Proto jsem stál u iniciativy školního měsíčníku Presík, jehoţ jsem jiţ několik let koordinátorem. Dále jsem inicioval vznik internetového zpravodajství, které studenti pojmenovali SSPS TV. Internetové stránky školy Na adrese je moţné nalézt velmi mnoho informací. Tyto stránky jsou dostupné všem, tedy není ţádné omezení. Prohlíţet si je tak mohou i zájemci o studium, pro které je zde vytvořena speciální sekce. O stránky se jiţ delší čas stará profesorka Ivona Spurná. Jedinou uzavřenou částí internetových stránek školy je e-škola, která však neslouţí k informovanosti, ale nacházejí se zde různé internetové testy z mnoha předmětů. Ty jsou vytvářeny vyučujícími, ale někdy téţ v rámci maturitních projektů i za pomoci studentů. E-školu rovněţ zaloţila a dále spravuje paní profesorka Spurná. Virtuální škola Virtuální škola je uzavřeným systémem, který slouţí výhradně pro zaměstnance a studenty školy. Pochopitelně i pro rodiče studentů. Na virtuální škole jsou interní informace pro pedagogy i pro studenty. Do některých sekcí je omezený přístup, například zprávy vedení školy určené zaměstnancům si nemohou přečíst studenti. Kaţdá třída má svoji elektronickou nástěnku, kde jsou umísťovány informace od učitelů. Ti další obecnější informace přidávají v rámci nástěnek svých předmětových komisí či konkrétních předmětů. 18

19 Významnou součástí virtuální školy jsou podpůrné studijní materiály, které jsou doplňovány postupně. Vyuţívá se k tomu jak grantová politika, tak i maturitní projekty, tedy na některých podpůrných výukových textech se spolupodílí i studenti. Tyto materiály slouţí jak pro podporu výkladu vyučujícího, tak především pro samostudium studentům. Systém se vyuţívá k zadávání úkolů pedagogem a následnému zavěšování jejich vyhotovení studenty. Nejvíce je systém v permanenci u maturitních prací alias maturitních projektů. Zde nalezneme téměř vše, od zadání, harmonogramu, dílčích výstupů aţ po hodnocení. Výjimkou jsou větší soubory, nevhodné k zavěšování, které předají studenti přímo svým pedagogům na nějakém přenosném médiu. Součástí je také archiv maturitních projektů, který můţe být jak inspirací při hledání námětů pro studenty třetích ročníků, tak také i v některých případech zajímavým studijním materiálem. Novou sluţbou je index studenta, připravuje se knihovna a burza učebnic. Více ve třetí části tohoto čísla Presíku, kde je virtuální škola podrobně rozebrána i s vysvětlením, co se od tohoto systému v novém školním roce očekává. Školní časopis Presík obecně a z historie Měsíčník Presík vychází v omezené tištěné podobě na náklady školy, někdy ve zkrácené verzi. Barevná tištěná verze je vyvěšena na nástěnce ve druhém patře. Klíčová je však elektronická podoba Presíku, dost často rozsáhlejší neţ tištěná verze. Ta je umístěna ve zvláštní sekci na www stránkách školy, aby k ní měl neomezený přístup kaţdý. Osobně se starám o koordinaci Presíku a v této činnosti budu pokračovat. Oproti minulým rokům však v tomto školním roce plánujeme významné změny. Doposud se u mě shromaţďovaly příspěvky, které následně student Vojtěch Povolný, z loňské třídy 3. C, graficky upravoval a připravoval k ucelenému vystavení. Příspěvky tvořili jak studenti, tak jejich pedagogové. Ve školním roce 2010/2011 se hned tři studenti přihlásili v rámci svého maturitního projektu k námětu Redaktorem Presíku. Stali se klasickými redaktory a kaţdý měsíc v termínu odevzdávali své příspěvky. Školní časopis Presík nově Pro nový školní rok se k tvorbě Presíku přihlásilo pět studentů v rámci svých maturitních projektů. Dvojice studentů ze 4. C Vojtěch Povolný a Daniel Šlahař budou vytvářet novou grafickou podobu školního časopisu a také chystají magazín. O přesné podobě jejich výstupů budeme diskutovat v rámci analýzy jejich maturitního projektu v září Další trojice studentů Jan Hodouš (4. A), Roman Pochop (4. B) a Jan Panský (4. B) bude sice opět redaktory Presíku, jako jejich kolegové v loňském školním roce, ovšem tentokráte bude jejich činnost trochu odlišná. Pochopitelně se také očekávají jejich vlastní příspěvky, ale stěţejní práce je čeká v koordinaci vlastní tvorby školního časopisu. Tato trojice, za deklarované podpory pedagogů humanitních předmětů, má za úkol oslovit studenty niţších ročníků, vytipovat z nich přispěvatele a budoucí redaktory. Zároveň pro zvolená témata zajistit dostatečný počet příspěvků. Svým způsobem by oni měli řídit přípravu jednotlivých čísel a být odpovědni za jejich podobu. Tato práce se bude týkat vydání sedmi čísel, říjen aţ duben, poté by jejich práci měli převzít jejich nástupci, které musí i za pomoci vyučujících humanitních předmětů vytipovat, získat, zaškolit a předat jim štafetu. Tištěný Presík jak ho získat Na náklady školy jsou vţdy do všech tříd distribuovány dvě vydání kaţdého čísla. Pokud má někdo soukromně zájem o tištěnou podobu Presíku, můţe si ho objednat u paní Karanské, asistentky ředitele pro studentskou agendu. Po zaplacení poplatku si číslo po vydání u ní mohou vyzvednout. 19

20 Školní časopis Presík výzva pro studenty prvních ročníků Pochopitelně je zájem, aby se do tvorby školního časopisu zapojili i studenti prvního ročníku. Moţná někteří z nich jiţ mají zkušenosti z podobné činnosti ze základní školy, moţná je tento projekt zaujme. Za jejich účast budeme rádi. Mohou se buď obrátit přímo na jmenované studenty či přijít za mnou, ředitelem školy, já pak zajistím kontakt s redaktory a jejich zapojení do projektu. Internetové zpravodajství SSPS TV obecně a historie Internetové zpravodajství SSPS TV naleznete na odkazu na který je moţné se prokliknout i přes www stránky školy. S internetovým zpravodajstvím začala ve školním roce 2008/2009 pod mým vedením jedna dvojice studentů, v rámci svého maturitního projektu. Studenti Josef Nikodém a Ondřej Poledne také vymysleli název SSPS TV. Ve školním roce 2009/2010 na jejich práci navázaly tři dvojice studentů. Studenti Václav Píša a Jakub Laciný, respektive Jakub Kemr a Ondřej Fišer respektive David Lukáš a Jakub Melichar vytvářeli kaţdé tři neděle jedno zpravodajství, soutěţili mezi sebou jak v kvalitě obsahu tak provedení. Mnohé díly lze povaţovat opravdu za velmi zdařilé. Ve školním roce 2010/2011 vytvářeli zpravodajství další tři dvojice Václav Juračka a David Ţampach ze 4. B, Alţběta Zyková a Petr Vojtěchovský ze 4.A, Tadeáš Havlíček ze 4.D a Vojtěch Kuska ze 4. L. Zároveň vznikly další dva projekty, prvním byl projekt Představujeme zaměstnance a studenty, který vytvářeli studenti ze 4. B Filip Čuba a Jan Hrušovský. V druhém projektu připravila trojice studentů ze třídy 4. D Miloslav Melichárek, Martin Mikšovský a Jakub Friml velmi zdařilý zábavný pořad Kecáš?!. U všech těchto projektů jsem byl jejich garantem. Kromě tohoto se vytvořila skupina studentů ze třídy 2.B Jan Štverák, Jiří Fryč, Jan Jarý, kteří připravovali tzv. Speciál. Vytvořili několik souhrnných videodokumentů především o přípravě na státní maturity, jejich generální zkoušce a poté i z průběhu maturit. 20

21 Internetové zpravodajství SSPS TV nově Před koncem minulého školního roku jsem vyzval zájemce o tvorbu SSPS TV, aby se dostavili na pracovní schůzku. Dorazilo dvacet studentů. Nejen těch, kteří v nějaké podobě budou zpracovávat videodokumenty v rámci svých maturitních projektů, ale i studenti z niţších ročníků. Během několika pracovních schůzek došlo k rámcovému rozdělení oblastí, ze kterých budou jednotlivé skupiny připravovat reportáţe. Zároveň se diskutovala i otázka loga. Velmi se těším na rozvoj internetového zpravodajství, byť pochopitelně jeho skutečná podoba se vykrystalizuje během analýzy u maturitních projektů v září 2011 a během dalších pracovních schůzek se skupinami studentů z niţších ročníků. Níţe uvádím, na co se pravděpodobně v tomto školním roce můţeme těšit. Zpravodajství SSPS TV Jan Slavíček, Jan Ibl, Vojtěch Macháček (všichni 4.B) maturitní projekt Představování zaměstnanců a studentů SSPŠ Jan Mayer, Jan Koudela (4.B) maturitní projekt Motoristický magazín Patrik Doleţal, Lukáš Ther, Martin Košťák (všichni 4.L) maturitní projekt Seriál o golfu Matěj Lukáš (4.A) maturitní projekt IT Channel (speciální zpravodajství) Jan Štverák, Jiří Fryč, Jan Jarý (všichni 3.B) Problematika patologických jevů Rasid Garipov, Nazar Melnyk (oba 3.A) Parkour Tomáš Kocářský, Jan Rašek, Adam Dvořák (všichni 2.B) Zatím oblast neurčena Michal Kureš, Jakub Volf, Daniel Fiala (všichni 2.L) Internetové zpravodajství SSPS TV výzva pro studenty prvních ročníků Pochopitelně je moţné, aby se do tvorby SSPS TV zapojili i studenti prvního ročníku. Mohou buď vytvořit vlastní skupinu s konkrétní oblastí, z níţ budou přinášet informace, nebo se mohou po domluvě podílet na reportáţích s některou z výše uvedených skupin. Zájemci se mohou přihlásit u mě, ředitele školy, já pak zajistím způsob jejich zapojení do internetového zpravodajství. SPORT A ŠKOLA Zhodnocení sportovních aktivit Vţdy jsem podporoval sportovní aktivity studentů, a to nejen proto, ţe jsem sám delší čas vykonával vedoucího trenéra v basketbalovém Sportovním centru mládeţe, mimo jiné téţ ve Spartě. Domnívám se, ţe sport je vhodným doplňkem ke studiu, ideálním způsobem vyplňuje volný čas mladých lidí a zároveň zlepšuje jejich fyzickou kondici. Jsem proto rád, ţe naše škola v posledních letech vţdy stála na bedně v dlouhodobé soutěţi praţských středních škol. Dalším, pro mě potěšitelný faktem, je velká aktivita vyučujících tělesné výchovy a výborná reprezentace školy studenty, a to jak po stránce sportovní, tak společenské. Vţdyť jako jediná škola v Praze jsme se zúčastnili všech vypsaných sportovních disciplín v soutěţi chlapců a i našich 26 dívek dalo dohromady druţstvo, které v mnoha 21

22 disciplinách příjemně překvapilo. Za to vše patří můj velký dík jak pedagogům, tak reprezentantům školy z řad studentstva. Rovněţ povaţuji za nutné poděkovat pedagogickému sboru, který obecně sportovce podporuje, vychází jim vstříc a někteří jeho členové dokonce neváhají jít ve svém volnu studenty osobně podpořit aţ na sportoviště. Pohár Primátora Prahy ve školním roce 2010/2011 vítězství!!! Čtrnáctý ročník POPRASKu a 11. ročník Poháru primátora v soutěţi praţských středních škol byl opět završen slavnostním předáváním cen na Staroměstské radnici. Ocenění předával náměstek primátora a radní pro školství Ing. Antonín Weinert, CSc. Po celý rok soutěţilo cca 100 praţských středních škol v 18 vypsaných disciplínách. Pouze tři nejlepší školy byly pozvány do Broţíkovy síně na Staroměstské radnici. Ani letos mezi nimi nechyběla naše Smíchovská střední průmyslová škola. Podařilo se nám po dvou letech opět získat celkové prvenství!. Bilance posledních čtyř ročníků je úchvatná, první, druhé, druhé a opět první místo! Hrstka našich děvčat obsadila krásné 11. místo. Za svůj přístup i výsledek zaslouţí absolutorium! Výsledky 2009/2010 kategorie střední školy chlapci : 1. Smíchovská střední průmyslová škola - 262,5 bodů 2. Gymnázium Arabská Gymnázium Postupická

23 Výsledky 2009/2010 kategorie střední školy dívky : 1. Gymnázium Arabská bodů 2. Gymnázium Postupická Gymnázium Na Vítězné pláni Smíchovská střední průmyslová škola - 84,5 Anketa Sportovec roku Sportovce školního roku vybírají vyučující tělesné výchovy a následně mi ho předkládají ke schválení. V kritériích výběru nejlepšího ze sportovců školy nechybí pochopitelně dosahované sportovní výkony, ale také musí být vítěz osobností a důleţité je jeho společenské vystupování, podpora svých kolegů apod. V tabulce níţe jsou uvedeni studenti v pořadí, jak je určili vyučující tělesné výchovy. 1. PRAŢÁK Petr (4.A) - dlouhodobě školu reprezentoval ve florbale, patřil čtyři roky k hlavním oporám školy a školní tým dovedl k mnoha medailím, dvojice Praţák Heřmanský vţdy patřila na vrchol tabulek produktivity 2. STRÁNĚL Jiří (3,A) - díky své biatlonové přípravě, specializaci, reprezentuje školu ve vytrvalostních běţeckých disciplínách, byl členem bronzového týmu v orientačním běhu, čtvrté místo dosáhli v juniorské maratónské štafetě, byl i členem osádky dračí lodi 3. SŮVA Michal (3.A) - asi nejvšestrannější sportovec školy, který reprezentoval v přespolním běhu, juniorském maratónu, šplhu, plavání, dračích lodích 4. HEŘMANSKÝ Petr (4.L) - patřil čtyři roky k lídrům školního florbalového druţstva 5. BERÁNEK Filip (4.C) - po celou dobu studia vzorně reprezentoval školu v silových a vytrvalostních disciplínách, v posledním roce to bylo v atletice, přespolním běhu, juniorském maratónu, silovém víceboji a v závodě dračích losí 6. FUXOVÁ Pavlína (4.L) - díky Pavlíně naše škola v posledních dvou letech dosáhla mimořádných úspěchů v celkové pořadí POPRASKu v kategorii dívek, byla schopna a ochotna školu reprezentovat v jakékoli disciplíně, ať uţ to byl přespolní nebo orientační běh, juniorská maratónská štafeta, šplh, silový víceboj, badminton i dračí lodě 7. KALECKÁ Kristýna (3.A) - ochotně reprezentuje školu v jakékoli sportovní disciplíně, v přespolním a orientačním běhu, maratónu, badmintonu, šplhu, silovém víceboji, beachvolejbale a dračích lodích 8. ŠESTÁK Michal (1.L) - mladý atlet školu reprezentoval v přespolním běhu, maratónu, atletice a šplhu 9. GÖRNER Martin (2.A) - spolehlivý silák, který zazářil ve šplhu a silovém víceboji, škoda jeho nepřítomnosti v posádce dračí lodě 10. ŢAMPACH David (4.B) - reprezentoval školu ve fotbale, futsale a vytrvalostních disciplínách 23

24 INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2010/2011 Září 2010 Slavnostní zahájení školního roku Druhý den nového školního roku se tradičně sešla celá škola ve Sportovní hale Sparty Praha na Letné. Po mém projevu můj zástupce pro pedagogickou činnost představil studentům celý pedagogický sbor. Na závěr byly vyhlášeny výsledky internetových anket Kantor roku, Sympaťák roku a Student roku. Poté byla vyhlášena anketa Sportovec roku. Součástí bylo předání některých certifikátů úspěšným studentům. Září 2010 Besedy ředitele školy se třídami V prvním dvou týdnech nového školního roku jsem se sešel postupně se všemi dvaceti třídami. Coţ je rovněţ na naší škole tradiční. V kaţdé třídě, po dobu jedné vyučovací hodiny, jsem diskutoval se studenty o problematice školy a odpovídal na jejich dotazy. Na závěr studenti anonymně vyplnili ankety. Září 2010 Vyhodnocení anket mezi studenty Silné stránky školy - celkové výsledky : PČ. ODPOVĚDI 2.roč. 3.roč. 4.roč. SUMA 1. kantoři, přístup kantorů školní bufet vybavení PC učeben Studentský klub vybavení školy certifikáty ředitel, schopné a silné vedení školy komunikace se studenty, přístup k nim dopravní dostupnost výuka, kvalita výuky Slabé stránky školy - celkové výsledky : PČ. ODPOVĚDI 2.roč. 3.roč. 4.roč. SUMA 1. staré botníky, šatna virtuální škola přístup některých profesorů malá tělocvična málo dívek mnoho schodů problémy s topením, zima Wi-fi není jídelna málo exkursí, školních akcí

25 Jak vyplývá z anket, za nejsilnější stránku školy povaţovali v září 2010 studenti pedagogický sbor, dále pak vybavení školy a místa pro jejich další vyţití (Studentský klub) či utišení hladu či ţízně (bufet). Co se týká slabých stránek, u čtvrtých ročníků si vyslouţila kritiku virtuální škola, coţ souviselo s trojím přihlašováním k Výběrovému volitelnému předmětu na jaře Ovšem díky jejich vstřícnosti se podařilo systém odladit a tak na jaře 2011 jiţ proběhlo přihlašování bez jediné chyby a bez jediné stíţnosti. Výsledky a pořadí v oblasti silných a slabých stránek se výrazně neliší od let předchozích. Září 2010 Uvedení do provozu školící místnosti V místnosti číslo 2 bylo vybudována školící místnost, především pro kursy Microsoft. Vzhledem k tomu, ţe tato místnost slouţí výhradně pro školení, která jsou doplňkovou činností školy, bylo její vybudování hrazeno z výnosů z doplňkové činnosti. Říjen 2010 Zasedání Školské rady Za účasti ředitele se sešla Školská rada, která schválila Výroční zprávu, Klasifikační a Školní řád. Vzala na vědomí předloţené hospodaření školy. Říjen 2010 Zahájení seminářů z programování Absolvent školy a současný student vysoké školy Marek Keřka zahájil semináře z programování, věnované jazyku PHP. Někteří studenti, kteří seminář úspěšně dokončili, získali na jaře 2011 příslušné certifikáty. Říjen 2010 Úmrtí bývalého pedagoga Ing. Pavla Kalčíka Dne 10. října 2010 zemřel dlouholetý pedagog školy Ing. Pavel Kačík. Působil na škole od roku 1970, vyučoval předmět Kontrola a měření. I po odchodu do penze jako pedagog, do posledních chvil vykonával funkci poţárního preventisty a bezpečnostního technika. Říjen 2010 Generálka státních maturit V pondělí 11. a úterý 12. října 2010 proběhla generálka státních maturit. Tato generálka dopadla dobře jak po organizační stránce, tak po stránce výsledkové. Generálky se zúčastnil inspektor České školní inspekce a natáčela ve škole televize Nova. Říjen 2010 Dokončení zateplení a rekonstrukce školy Byla dokončena realizace grantu EU na výměnu oken a částečné zateplení budovy a vyuţití mimořádné dotace na opravu prostor Studentského klubu a prostor pro praktická cvičení v přízemí. 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... Září 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... 7 Studentská rada... 7 PEDAGOGICKÝ SBOR... 7

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa: Skálova 600, 511 01 Turnov Identifikátor školy:

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2016/17 Začátek školního roku: 1. 9. 2016 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2016/17 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 1. 9.

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, Brno 1 Časový harmonogram školního roku 2017/18 Začátek školního roku: 4. 9. 2017 Konec školního roku: 31. 8. 1.1 Pololetí ve školním roce 2017/18 Období Začátek vyučování Konec vyučování I. pololetí 4. 9.

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více