zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách"

Transkript

1 Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile

2 inzerce

3 úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi, vìdoma si malého prostoru, který mi s ohledem na rozepsavšího se spolupracovníka zbývá, budu struèná. Jelikož v ruce držíte Impuls zimní, tj. pøedvánoèní, je téma nìkolika pøíspìvkù nasnadì. Ale nebojte, víme, že nic se nemá pøehánìt, a krom toho doufáme, že vám poskytnou stejnì pøíjemné ètení jako èlánky z jiného soudku. Pøeji vám co možná nejménì vánoèního shonu, v tomto roce se louèím s podìkováním za vaši pøízeò a tìším se na shledanou napøesrok. Martina Školníková Psí obyčeje To je pořád řečí o (před)vánočním běsnění. Tak já vám to tedy povím, nebo v tom mám jasno. Utvrzen předchozí zkušeností, že na tom není pranic špatného, i vědomím, že tak zúročím každodenní několikafázový trénink, se až do silvestra budu poctivě válet. Předtím si trochu vygruntuji pelech, ale jen tak, aby se neřeklo: Já v něm, mezi námi, moc nepobývám. A pak už hurá na lenošku a televizní pohádkové orgie mohou začít. Ježíškovi si v bezbřehé naději, že mé přání konečně jednou zůstane neoslyšeno napíšu o pár prasečích nožiček. To je moje nová nejoblíbenější pochoutka, tak klidně i pár párů do foroty, vím, kam si je schovat. A novoroční předsevzetí? Přestanu štěkat na rámusící výtah a sousedovic Edíka (apríl!). A najdu si práci, a můžu Čiku (to je moje nová fenčí kamarádka) občas pozvat na buřta. Kdybyste o nějakém šolichu věděli, napište, umím bezvadně šilhat a v kladení uší do nejnesouměrnějších poloh jsem přeborník. Š astné a veselé! Váš Doksík P.(E.)S.: Radím vám, zaři te si podobnou pohodu jako já, a v tom novém roce nepadáte jak se lidově říká vyčerpáním na čumák. vydává: T-Mobile Czech Republic a.s., adresa redakce: Tomíèkova 2144/1, Praha 4, redakce a produkce: Martina Školníková, tel.: , Doksík, foto: ISIFA Image Service s. r. o., T-Mobile, jazyková redaktorka: Milena Gillová, grafické zpracování: studio Cellula, tisk a distribuce: ASTRON studio CZ, a.s., Záhøebská 41, Praha 2, tel.: , inzerce: MEDIAFORCE, s. r. o., Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., Odštìpný závod Støední Èechy v Praze, è. j. 1344/98-P, dne Registrace MK ÈR: MK ÈR E 10159, zimní èíslo vychází 30. listopadu Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná spoleèností T-Mobile Czech Republic. Objednávky èasopisu na nebo pomocí SMS na èíslo ve tvaru: obji (mezera) jméno, pøíjmení, adresa.

4 2 rubrika Inzerce

5 obsah 3 Obsah Úvodník 1 Novinky Copak nám asi nadìlí? 4 Kupte si jízdenku pøes SMS 24 Víte, co je FRAG? 24 Téma Satelitní navigace ušetøí èas i peníze 6 Telekomunikaèní novinky 16 Støípky ze svìta T-Mobile 30 Rozhovor Anna K.: Když vìci zafungují 10 Podporujeme Recyklístky od T-Mobile 18 Pøedskokani ze Stage.cz 19 Služby Internet až na pùl roku zdarma 18 Obrázky a videa 59 Zvonìní 60 Uvítací tóny 61 Java hry 62 Pøedstavujeme Nokia 6500 classic 20 Sony Ericsson W580i 21 LG KG Nokia E65 23 Na cestách Andorra: Knížectví v oblacích 26 Kde razítka nezamrzají 48 Portréty Tøi zákazníci T-Mobile a jejich rituály 32 Za volantem Èeši mají zájem o vìtší a silnìjší auta 44 Knihy Elizabeth: Život ikony filmového nebe 52 Hudba Joe Cocker: Praotec bílého soulu 54 Film Persepolis 56 Bonus Vyberte si odmìnu 58 www Mych5.cz 64 Styl Sladký návrat 34 Kult jeslièek pøetrvává 36 Nebaví vás sjezdovky? Zkuste skialpinismus 40 Kontakty Znaèkové prodejny T-Mobile 64 Andorra je stát nepatrný rozlohou, avšak s okouzlující krajinou a turistickou nabídkou. str Zpìvaèka Anna K. slyší na obì jména, Annu i Lucku, jak nám, kromì jiných vìcí, prozradila v rozhovoru. str

6 4 novinky Copak nám asi Volání až na rok zdarma Pokud do konce tohoto roku uzavøete dvouletou smlouvu s nìkterým z kreditních tarifù, popøípadì na nìj pøejdete z Twistu, získáte volání v síti T-Mobile za 0 Kè za minutu. Tyto hovory zdarma si mùžete užívat od 1. ledna 2008, a to po dobu dvou mìsícù až jednoho roku, v závislosti na vámi zvoleném tarifu. Pøipomeòme další výhody kreditních tarifù, jako jsou SMS zprávy za 1,19 Kè a nekoneèné pøevádìní nevyužitého kreditu. Zvolený tarif Doba, po kterou budete volat za 0 Kè/min. Kredit 150/HIT (jen pøi pøechodu z Twistu) 2 mìsíce Kredit 250/HIT 2 mìsíce Kredit 450/HIT 2 mìsíce Kredit 700/HIT 4 mìsíce Kredit 1200/HIT 6 mìsícù Kredit 2000/HIT 12 mìsícù Že už se jak malé dìti tìšíte na vánoèní svátky? Pak vìzte, že co se nadílky týèe, mùžete jako každý rok poèítat i s námi. Na této dvoustranì pøinášíme pøehled toho nejdùležitìjšího, èím lze obdarovat ať už sebe, nebo nìkoho z blízkých. Ti, kdo uvažují o poøízení paušálu, snad nepohrdnou nabídkou až roèního volání v síti T-Mobile zdarma. Na pøíznivce Twistu èekají vánoèní sady od 1099 korun vèetnì 800korunového kreditu. K pøíjemnému trávení zimních veèerù se jistì bude hodit speciální vánoèní dárek. A pro všechny je tu naše nejnovìjší služba Mých5. Mých5 aneb Buïte se svými blízkými Být své rodinì èi pøátelùm nablízku nemusíte zdaleka jen o Vánocích. S novým tarifem Mých5 je mùžete mít neustále u sebe, lépe øeèeno na displeji mobilu, a komunikovat s nimi za velmi výhodné ceny bez ohledu na to, jakého operátora používají. Staèí si tedy vybrat svých 5 nej. Minuta volání na jejich èísla pøijde na 2,98 Kè, SMS na bezkonkurenèních 60 haléøù. Nìkteré telefony navíc obsahují originální aplikaci Mých5. Ta vám umožní mít fotografie èi ikony pìti nejbližších lidí pøímo na displeji. Stiskem jednoho tlaèítka jim pak mùžete volat, esemeskovat nebo mít pøehled o nedávno uskuteènìných kontaktech s nimi. Twist sady s kreditem 800 Kè Chcete nìkoho obdarovat Twist sadou? Není proè váhat, neboť vánoèní Twist sady jsou vybaveny 800korunovým kreditem. Kupøíkladu za sadu s Nokií 1600 nebo Samsungem SGH-C140 zaplatíte 1099 Kè, a to vèetnì uvedeného kreditu, takže samotný telefon vás vyjde na pouhých 299 Kè. Další výhoda? Na vánoèních Twist kartách je pøednastaven tarif Twist Mých5. S ním lze na pìt vybraných èísel z jakékoliv sítì volat za 3,50 Kè/min. a posílat SMS za 1,50 Kè. TIP: Doporuète Mých5 a odmìna vás nemine! Pokud si nìkterý z vašich známých aktivuje tarif Mých5 a oba budete mít 31. prosince 2007 vzájemnì nastavená svá telefonní èísla ve svém výbìru, získáte za tohoto známého prémii 500 Kè. Pokud se dotyèná osoba rozhodne pro Twist Mých5, budete bohatší o prémii ve výši 100 Kè. Prémii lze však získat pouze jednou.

7 novinky 5 nadìlí? Dárek: ètyøi deskové hry a jedna soutìžní Prodlužujete stávající smlouvu, uzavíráte smlouvu novou nebo pøecházíte z Twistu? Pak na vás èeká vánoèní dárek obsahující sadu deskových her a nádavkem jednu soutìžní, z níž vykukuje možná výhra v podobì Samsungu D900i. Doporuèujeme si pospíšit, nabídka dárku platí do 31. prosince nebo do vyèerpání zásob. Soutìž pro ètenáøe Impulsu Ve svìtì poèítaèových her nebo napøíklad v programech virtuální reality zastupuje uživatele postava èi ikona, jakési jeho èi její virtuální já. Tyto ikonky nyní dobývají i displeje mobilních telefonù (viz naše nová služba Mých5). A naše soutìžní otázka zní: Jak se tìmto virtuálním postavám/ikonám øíká? a) Tatar. b) Jantar. c) Avatar. Odpovìdi zasílejte do 20. prosince formou SMS na telefonní èíslo ve tvaru Impuls mezera vaše odpovìï, napøíklad Impuls a. Pro autory padesáti nejrychlejších (a samozøejmì správných) odpovìdí je pøipravena malá pozornost plyšová figurka ze série naší pìtky. Rasty Bublina Èíro Blackie Staniol Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Více k jednotlivým nabídkám na a

8 6 téma ušetøí èas i peníze Sateli navig Hitem posledních motoristických sezon se zcela nepochybnì staly satelitní navigaèní systémy. Na trhu jsou k dostání ve dvou podobách pevné a mobilní. Poptávka roste hlavnì po mobilních navigacích, a to díky jejich klesající cenì a víceúèelovému použití. Mobilní navigace mùže totiž posloužit nejen v autì, ale tøeba i pøi pìším výletì. Satelitní navigace funguje na jednoduchém principu. Pøijímaè dostává signál z nìkolika geostacionárních družic. Vzdálenost od nich lze vypoèítat na základì pøijímaného signálu, který obsahuje èasovou informaci o tom, kdy byl z družice vyslán. Èím více družic pøijímaè vidí, tím pøesnìjší je urèení jeho polohy. K základnímu urèení polohy staèí mít k dispozici údaje ze tøí družic. Pro pøesnìjší urèení vèetnì nadmoøské výšky jsou potøebné ètyøi družice. V souèasné dobì se v navigaèních systémech používá výluènì síť amerických družic GPS. Pomocník pro každého Na vývoji nových technologií a souèástí systému GPS zaèaly pracovat civilní firmy, které vytvoøením konkurenèního prostøedí postupnì snižují poøizovací náklady navigací. Pøestože je automobilová navigace poøád nadstandardním vybavením vozu, není již dnes rozhodnì hraèkou pouze pro nejbohatší klientelu. Systém GPS v podobì mobilní navigace lze v souèasnosti získat za cenu nižší než deset tisíc korun. Špatné odboèení na køižovatce nebo zdlouhavé hledání v mapách se pak stává minulostí. Navigace je schopna vybrat nejrychlejší nebo nejkratší cestu, zadáním objížïky lze okamžitì reagovat na aktuální situaci na vozovce i tøeba na dopravní zácpu. Ovládání navigací se navíc stále zjednodušuje a plnì se pøizpùsobuje potøebám øidièù. Rozhoduje kvalita mapy Základem drtivé vìtšiny satelitních navigaèních zaøízení je mapa, která bývá velice podrobná. Úroveò ulic vìtších mìst je dnes standardem, popisná èísla v tìchto ulicích již také nejsou nic neobvyklého. Mapy lze aktualizovat z internetu nebo pøes mobilní síť. Aktualizace jsou nutností zejména kvùli výstavbì nových silnic a zmìnám u jednosmìrných ulic. Mapy obvykle obsahují øadu zájmových bodù, èítajících vedle èerpacích stanic a autoservisù také kina, muzea, restaurace, služebny policie a podobnì. U tìchto bodù èasto nechybìjí podrobnìjší údaje, jako je telefonický kontakt èi otevírací doba. S navigací na radary Øada navigaèních systémù umožòuje vytváøení vlastních bodù podle potøeby øidièù. Mohou tak upozornit napøíklad na stacionární radary. Další funkcí navigací, která se hojnì využívá v souvislosti s novým silnièním zákonem, je o nìco pøesnìjší mìøení rychlosti jízdy než tachometrem. Výhodou je zejména možnost hlasového upozornìní pøi pøekroèení nastavené rychlosti. U aut, která nemají takzvaný tempomat, to mùže ušetøit øidièi nutnost neustále tachometr sledovat. Do pamìti navigace lze vìtšinou také uložit oblíbené cíle nebo místa, kam øidiè vozidla s navigací èasto jezdí. Pokud se pak chce vydat daným smìrem, staèí si jen v navigaci zvolit tento bod jako cílový a výpoèet trasy je otázkou nìkolika vteøin. Doplòky za pøíplatek Dražší navigátory nabízejí za vyšší cenu i další funkce. Jde napøíklad o pøehrávaè hudby a prohlížeè fotografií, které se ukládají na pamìťovou kartu, u nejdražších systémù na integrovaný pevný disk.

9 téma 7 zejména v mìstském provozu, kdy øidiè není schopen sledovat dìní na vozovce a ještì na obrazovce navigace. Velice oblíbenou funkcí, která se teprve až nyní zaèíná dostávat trochu do popøedí, je úprava trasy podle aktuální dopravní situace. K tomu lze využít v zásadì dvì technologie: stahování informací ze serveru dodavatele zaøízení pomocí mobilního telefonu nebo využití služby Radio Data System Traffic Message Channel (RDS-TMC). Problém je však v tom, že služba RDS-TMC zatím není v Èesku pøíliš podporována. Kvalita zpráv vysílaných pøes TMC je navíc znaènì promìnlivá a informace pokrývají pouze velká mìsta, dálnice a nìkteré silnice první tøídy. Takové navigace si poradí dokonce i s pøehráváním videa a nezøídka disponují bezdrátovou technologií Bluetooth, která umožòuje propojení s mobilním telefonem. Nahradí tak i hands-free sadu a získají nové možnosti aktualizace dopravních informací pøes mobilní síť. Pokud výrobek disponuje pøíslušným výstupem, lze jej propojit i s autorádiem, a tím vyøešit problém s nedostaèující reprodukcí zvuku. Èeština je samozøejmostí Naprostou samozøejmostí dnešních navigaèních systémù je hlasová navigace, a to i v èeském jazyce. Jediná nevýhoda èeštiny spoèívá v tom, že nìkteré systémy nabízejí pouze jeden hlas, který tøeba mùže být øidièi nepøíjemný. Není ale žádný problém hlasovou navigaci vypnout a øídit se jen pokyny na obrazovce. Své opodstatnìní má hlasová navigace

10 8 téma Navigace už z výroby Stále èastìji nabízejí možnost zakoupit si navigaèní systém pøímo výrobci automobilù. Ten mùže být dvojího druhu základní, který zobrazuje pouze informace o prùjezdu køižovatkami na displeji u tachometru a naviguje pomocí hlasu, a plný, jenž obsahuje barevný displej s mapou a taktéž naviguje øidièe hlasem. Právì systémy s barevným displejem jsou dražší. Jejich cena se mùže pohybovat až okolo 100 tisíc korun (v závislosti na výrobci). Navigaèní systém je totiž v tomto pøípadì èasto kombinován s lepším rádiem èi vestavìnou televizí, které využívají možností velkého displeje. Dnes již standardní souèástí bývá také pøijímaè RDS-TMC. Hlavní výhodou tìchto systémù je komfort ovládání, na který automobilky dbají pøedevším. Jsou také velice dobøe zakomponovány do palubní desky automobilu, takže svým vzhledem neruší. Na druhou stranu jsou tyto navigace velmi drahé, dají se jen velmi obtížnì vylepšovat a pøi parkování na ulici se stávají cílem nájezdù zlodìjù. Doplnìk rádia V podstatì totožná s tím, co nabízejí vestavìné pøístroje, jsou autorádia s navigací. Rozdíl je pouze v tom, že prùjezd køižovatkou se zobrazuje na displeji rádia. Stejnì jako u vestavìných navigací pak existují také autorádia s velkými výsuvnými displeji, která dokonce umìjí totéž co nìkteré vestavìné navigace. Tato navigace není v autì na první pohled patrná, autorádia dnes nabízejí v drtivé vìtšinì odnímatelný èelní panel. Cena podobných zaøízení také není zrovna zanedbatelná, i když dnes trvale klesá. Podstatnì levnìjší jsou specializovaná navigaèní zaøízení. Ta dražší pøitom také umožòují pøíjem RDS-TMC a nabízejí navíc napøíklad hands-free èi vestavìný MP3 pøehrávaè. Tato navigaèní zaøízení mají vìtšinou kompaktní barevný displej, který je velice dobøe èitelný i na slunci. Kapesní poèítaè toho dokáže víc Další možností, jak se nechat v automobilu navigovat, je kapesní poèítaè (tzv. PDA). Na trhu se lze setkat s mnoha zaøízeními již se zabudovaným GPS pøijímaèem, který zaøídí komunikaci s družicí. V pøípadì, že pøijímaèem dané zaøízení nedisponuje, lze jej dokoupit. Vyjde v prùmìru na dva a pùl tisíce korun. Zvolit lze i takzvaný komunikátor, který spojuje výhody PDA a mobilního telefonu. Pozitivem je bezesporu velmi pestrá nabídka funkcí a univerzálnost zaøízení. Jedinou koupí získáváte kapesní pøístroj, který vám pomùže organizovat èas, zavede vás k zadanému cíli èi pøehraje hudbu a zobrazí fotky. Nevýhodou je omezená výdrž baterií pøedevším v pøípadì, že pøístroj potøebujete i k organizaci èasu. Nejrùznìjší univerzální držáky do automobilu navíc nejsou pøíliš povedené a je nutné dlouho peèlivì vybírat. U vìtšiny PDA se také neobejdete bez dotykového ovládacího pera, což je pøi jízdì automobilem více než nepraktické. Poslouží i mobil Poslední možností, jak získat navigaci do auta, jsou mobilní telefony s barevným displejem. K nim je nutné si dokoupit externí GPS pøijímaè, který je natolik nenápadný, že jej lze nechat ve voze. V pøípadì chytrých telefonù (s operaèním systémem) lze dokoupit pouze navigaèní software. Pokud uvažujete o výbìru navigaèního systému, mìli byste si nejprve pøesnì øíci, jak èasto jej budete využívat a jaký komfort od nìj oèekáváte. I mezi automobilovými navigacemi jsou rozdíly. Jejich poznání vám ušetøí peníze, ale i budoucí starosti s reklamací v pøípadì nevhodné koupì. Základní pravidlo výbìru navigace zní, že ne vždy je tøeba se soustøeïovat jen na pøístroje, které kromì navigování správné trasy nic jiného neumìjí. Nabídka rùzných forem navigací na èeském trhu je pomìrnì široká. V prvé øadì je tøeba ujasnit si, kolik penìz chcete investovat a co od svého zaøízení budete oèekávat. Pevné systémy se hodí pøedevším do dražších modelù, které parkují v garáži. Mobilní navigace mají ještì vìtšinou tu výhodu, že se dají použít tøeba pøi pìší túøe nebo jízdì na kole. text: Tomáš Johánek, foto: archiv autora

11 Inzerce téma 9

12 10 rozhovor Když vìci zafungují Zpìvaèka s osobitým projevem právì vydala prùøezové album svojí tvorbou a hodlá si vybrat oddechový èas.

13 rozhovor 11 Není v umìleckém svìtì vždy pravidlem, že kdo je nadšenì pøijímán širokým publikem, má na rùžích ustláno také u kritiky a naopak. Anna K. je dùkazem toho, že pøíznivý ohlas lze sklízet v obou táborech. Umísťuje se mezi nejvýše nominovanými v anketì Èeský slavík a pár jejích skladeb se stalo nejhranìjší domácí písnièkou v rádiích. Odborná obec jí dvakrát udìlila titul Zpìvaèka roku a o jejím albu Nebe tvrdí, že pomohlo zmìnit tváø èeské populární hudby. Pøesto se Anna K. nemusela stát hvìzdou estrád ani se zaøadit do žánru poslouchaného jen úzkým okruhem nadšencù. Radìji vystupuje v klubech nebo jede zazpívat èeským vojákùm v Kuvajtu. Kdysi osmileté dìvèe, jež se do povìdomí uvedlo rolí Pacholete v semaforské høe Kytice. Dnes vyzrálá interpretka sázející na vìci, které ji baví. Dìlá je s lidmi, které má ráda a jimž dùvìøuje. Anna K. * 4. ledna 1966 ve Špindlerovì Mlýnì Pseudonym Anna K. (zkratka jejího pùvodního jména Luciana Krecarová, které má po babièce) si kvùli délce zvolila pøedtím, než natoèila první desku. Dìtství prožila ve Špindlerovì Mlýnì, po rozvodu rodièù se s matkou pøestìhovala do Prahy. Otec tehdy pracoval jako barman v Redutì a byl to on, kdo ji v osmi letech pøihlásil do konkurzu na dìtskou roli v divadle Semafor. Roli získala a v Semaforu zùstala dalších dvacet let. Vystudovala herectví a zpìv na pražské konzervatoøi, hudebnì-dramatický obor. Hned její první deska Já nezapomínám znamenala obrovský komerèní úspìch. Po vydání druhého alba Amulet zaèala stavìt vlastní kapelu, s níž se zrodilo tøetí album Nebe. To ji definitivnì vyneslo na vrchol èeské populární hudby. V listopadu 2007 vydává CD s názvem Best of Anna K. Od hudebních kritikù získala bìhem své kariéry øadu ocenìní. Zpìvaèka žije v domku za Prahou s muzikantem Tomášem Varteckým. Jsou lidé trochu na rozpacích, podobnì jako já, jak vás oslovovat, když s vámi dìlají rozhovor? Vlastním jménem jste Luciana tedy Lucko, nebo Anno? Mùžete mi øíkat, jak je vám milejší, já slyším na obì jména. Obì jsou moje. Nemají v tom trochu zmatek už i vaši blízcí? Tøeba že vám ke jmeninám gratulují v oba dva dny? Rodina v tom má naprosto jasno a kamarádi a fanoušci si mùžou vybrat. Náhodou to je celkem výhodný, že když tøeba zapomenou, mají ještì druhý pokus. (smích) Pamatujete si ještì na své umìlecké zaèátky? Konkrétnì vaše úèinkování v Semaforu ve høe Kytice? Jak se vám tam líbilo? A ovlivnilo to pozdìji výbìr vašeho studijního oboru? Zaèínala jsem v divadle Semafor, když jsem byla malá holka, a cítila jsem se tam jako v ráji! Byla jsem mezi samými dospìlými a ještì k tomu slavnými a výjimeènými lidmi. Kytice byla první hra, ve které jsem hrála. Obsazení bylo opravdu hvìzdné: Jiøí Suchý, Jitka Molavcová, Petra Janù, Jiøí Helekal, Vìra Køesadlová, Josef Dvoøák, Dáda Patrasová a další slavná jména. Ptáte se, jestli to ovlivnilo mùj výbìr studijního oboru? Neumìla jsem si po nìkolika letech v takovéhle spoleènosti jiný život ani pøedstavit. Volba byla jasná, chtìla jsem hrát a zpívat. Pøihlásila jsem se na státní konzervatoø, obor herectví a zpìv. Vystupovat jste zaèala už v osmi letech. Nemohu se tedy nevyhnout otázce: Ukousl vám tento brzký start nìco z obyèejného dìtství? A co vám naopak dal, èím vás vybavil do pøíštích let? Já myslím, že jsem o nic zásadního v raném dìtství nepøišla. Do té doby, než jsem se dostala do divadla, jsem žila úplnì normálnì jako všechny dìti a zažila jsem toho za dva dìtské životy dohromady. Byla jsem totiž pìkný èíslo. (smích) Ale to je na celou knížku! Pak jsem jen asi o nìco rychleji dospìla než ostatní dìti. O dìtství a dospívání ve Špindlerovì Mlýnì, o babièce a snech Jak vzpomínáte na svá dìtská léta v pro nìkoho drsnìjším prostøedí hor? Vyrùstala jsem ve Špindlerovì Mlýnì a v zimì jezdila do školy každý den na lyžích. Byla to paráda! Myslím, že pro dítì je daleko drsnìjší žít ve velkomìstì než na horách. Pùvodní køestní jméno Luciana máte po své babièce; ovlivnila vás i jinak než jen jménem? Když mi bylo asi šest, naši se bohužel rozvádìli a já žila právì u babièky. Byla to velmi vzdìlaná a úžasná dáma. Mluvila pìti jazyky a byla to velká cestovatelka. Mìla ze svých cest nádherné diapozitivy a já jsem milovala veèery, kdy jsme si spolu promítaly a babièka vyprávìla, což umìla velmi poutavì. Ani jsem nedutala a snila o tom, že se na všechna ta krásná místa na svìtì jednou podívám. A splnil se vám váš sen? Postupnì si ho plním. Miluju cestování, což jsem urèitì po babièce zdìdila. Když ještì žila, loni mi totiž bohužel zemøela, jsem se s ní o každé své cestì

14 12 rozhovor Snažila jsem se uèit od talentovaných a chytrých lidí, kterých jsem okolo sebe mìla spousty, ale i ti, kteøí na mì tøeba pùsobili nìjak negativnì, mì urèitì nìkam posunuli. radila. Peèlivì jsem si napsala, co mám kde navštívit, a nebo jsem jí èasto z dovolené volala, kam se máme ještì jet podívat. Nepotøebovala jsem s sebou žádné prùvodce, babièka znala opravdu úplnì všechno a vždycky mì poslala na nejzajímavìjší místa a mìla jsem to i s odborným výkladem. Nemùžu si vùbec zvyknout na to, že není. Stokrát dennì bych jí chtìla zavolat a o nìèem se s ní poradit, je to pro mì velká a bolestivá ztráta. Bylo jí devadesát dva let a byla tak neuvìøitelnì vtipná. Chybí mi její humor. Svoji dceru, moji maminku, pøežila o nìkolik desítek let. Chtìla byste anebo mohla byste žít opìt zcela z dosahu Prahy a vrátit se zpátky do míst, kde jste vyrùstala? Kam nejradìji a proè? Odstìhovala jsem se za Prahu a do mìsta mì to vùbec netáhne. Potøebuju ho k životu, ale bydlet bych v nìm nechtìla. Když chci, mám to do centra dvacet minut autem. Na hory už bych se asi nastálo nevrátila, je to sice krásný, ale úplnì odlišný zpùsob života, než který teï žiju. Takhle mi to zatím vyhovuje, ale uvidíme, tøeba jednou skonèím ve Špindlu na lanovce nebo budu jezdit s rolbou, což byl taky jeden z mých dìtských snù. (smích) Anna K. studu zbavená aneb Hudební osobnosti a spolupracovníci Anna K. se zrodila v prostøedí Malostranské besedy. Asi proto, že to byl takový váš druhý domov. Mohla byste shrnout, èím vším jste tam prošla, co vás v nìm nejvíc formovalo? Anna K. se zrodila ještì o nìkolik let døív, než zaèala chodit do Malostranské besedy, ale tam zaèala její velká promìna. Bylo to pro mì další zásadní životní období. Chodila jsem do Besedy skoro dennì opravdu jako domù. Mìla jsem tam svou první zkušebnu, kde vznikla moje kapela, a zaèala jsem vážné pøemýšlet, kterým smìrem se vydat. Chodila jsem tam veèer na rùzné skupiny a pøála si ze všech sil, abych tam jednou mohla mít svùj vlastní koncert. A jak to dopadlo? Dokázala jsem to. Šestnáctého bøezna 1997 jsem mìla v Malostranské besedì první koncert se svojí vlastní kapelou. Beseda byla sice úplnì narvaná, ale platících se sešlo asi tøicet, ostatní byli buï kamarádi nebo zvìdaví kolegové muzikanti. Mìla jsem trému jako nikdy v životì, ale splnila jsem si svùj sen. Pak nastala další dlouhá etapa, hledání autorù. Spolupracovala jste hned s nìkolika hudebními osobnostmi: s P.B.CH. z formace Wanastowi Vjecy, Oskarem Petrem, Janem P. Muchowem, Filipem Horáèkem a Tomášem Varteckým. Ovlivnila vás tato jména již v poèátcích? Samozøejmì ovlivnila. Filip Horáèek mi pomohl postavit kapelu a psal mi první písnièky, které se sice nikdy nedostaly ze zkušebny v Besedì, ale pro mì byly jedny z nejdùležitìjších. P.B.CH. mi pomohl natoèit desku Amulet. Tou jsem se tenkrát zbavila takové prapodivné nálepky pophvìzdièky, kterou jsem k smrti nenávidìla, a získala respekt lidí, kterých jsem si vážila, a hlavnì se zaèalo pomalu formovat moje publikum. Myslím, že z velké èásti se mnou zùstalo dodnes. Taky jsem se díky P.B.CH. stala poprvé spoluautorkou. Do té doby jsem mìla nepøekonatelný stud a autocenzuru. Byla to píseò Šetøi s tím a já byla šťastná jako blázen, že si mùžu pøipadat jako opravdový muzikant. Text mi na ni napsal Oskar Petr. Postupem èasu jsem ale pro sebe našla lepšího autora, než jsem byla já sama, a tím je Tomáš Vartecký. Myslím, že to byla ta nejlepší vìc, pro kterou jsem se rozhodla. S Honzou Muchowem jsme pak spoleènì natoèili album Nebe a dál už to znáte. Tomáš Vartecký, krom toho, že pro vás skládá písnièky, se stal i vaším životním partnerem. Leckoho by tak mohla napadnout otázka, proè není i èlenem vaší koncertní kapely? To nás vlastnì ani nikdy nenapadlo. Obèas s námi hostuje, ale má svou kapelu Kurtizány z 25. avenue a já zase svou a takhle nám to vyhovuje. Když jsme se s Tomášem seznámili, tak už jsem dávno svoji skupinu mìla a on zrovna hostoval na turné Wanastowek, kde jsme my byli jako pøedkapela. Tomáš má moji kapelu moc rád, ale on sám hraje o dost tvrdší hudbu. Kdo je váš vzor profesní i životní? Nemám asi žádný konkrétní jeden vzor, existují jen lidé, kteøí prošli mým dosavadním životem a nìkteøí ménì èi více pomohli nasmìrovat mou další cestu. Snažila jsem se uèit od talentovaných a chytrých lidí, kterých jsem okolo sebe mìla spousty, ale i ti, kteøí na mì tøeba pùsobili nìjak negativnì, mì urèitì nìkam posunuli. Po letech umìlecké praxe již jistì mùžete hodnotit. V èem byla vaše prvotní pøedstava jiná oproti dnešní realitì? Postupem èasu a s pøibývajícími zkušenostmi se snažím všechno zdokonalovat, nemám ráda, když se jakákoliv práce, a tím spíš hudba, dìlá nìjak napùl nebo nepoctivì. Takže možná moje prvotní pøedstava byla, že to nebude obèas taková døina, ale nestìžuju si. Je to moje volba, že chci a snažím se odvádìt maximum ze sebe a dìlat všechno naplno. Nìkdy sice padám na hu (smích), ale když všechno dopadne, jak jsem si pøedstavovala, ten pocit štìstí pak za to stojí. Kdybyste se mohla vrátit na poèátek své kariéry, je nìco, co byste nyní zmìnila? Nemìnila bych, nechala bych všechno tak, jak bylo. Urèitì to mìlo svùj smysl. Best of Lucka Vaše první album se jmenovalo Já nezapomínám a vyšlo v roce 1993, druhé Amulet o dva roky pozdìji. Na vrchol èeské populární hudby vás katapultovalo album Nebe z roku 1999, stejnojmenná skladba získala ocenìní Skladba roku a vy jste se stala Zpìvaèkou roku. Deska byla nominována také na Album roku. V èem vidíte její úspìch? To je spíš otázka pro nìjakého kritika, který tak tehdy rozhodl. Já jen vím, že jsme na tý desce pracovali hodnì dlouho a písnièky jsem dávala dohromady

15 rozhovor 13 Hvìzdy na nebi bdí a ty dlouho spíš Pøijdeš o svùj hlas døív, než ho uslyšíš Možná ví, co tvý køídla a noc ti nedá Nìco okusíš V dáli pomalu svítá, už se vítr zvedá A ty poletíš Všechno neèeká blízko, tak nelítej nízko Snad se probudíš Hloupì se ptáš, asi netušíš Já už svý køídla mám, sám to hned uvidíš Jak nelítám nízko a noc mi nedá Nìco okusím V dálce pomalu svítá, už se vítr zvedá A já poletím Všechno neèeká blízko, tak nelítej nízko Snad to pochopíš (Nelítám nízko z alba Nebe, text a hudba Tomáš Vartecký)

16 14 rozhovor Diskografie Já nezapomínám (1993) Amulet (1995) Nebe (1999) Staèí, když se díváš (2001) Musím tì svést (2002) Noc na zemi limitovaná edice (2004) Noc na zemi (2005) Veèernice (2006) Best of Anna K. (2007) nìkolik let. Dopadla tenkrát díky Tomášovi a Mouchovi ještì líp, než jsem doufala, a nìjak to prostì všechno zafungovalo. Od tohoto alba se pravidelnì umísťujete v Èeském slavíku mezi šesti nominovanými, za desku Noc na zemi jste byla dokonce nominována na cenu Andìl (Album roku, Zpìvaèka roku a Obal roku). Za album Veèernice jste získala dalšího Andìla jako Zpìvaèka roku a jednoho za obal. A nejnovìji jste vydala Best of To je více než slušný kus práce v takovém èasovém rozmezí. Proè jste vlastnì èekala s výbìrem hitù tak dlouho, když jich máte už požehnanì? Myslím, že právì teï nastal ten pravý èas pro vydání mého výbìru. Pøipadalo by mi pøinejmenším legraèní vydávat album Best of tøeba po tøech letech kariéry. Taky se chystám udìlat si trochu pauzièku, tak mnì pøišlo fajn zrekapitulovat všechny ty roky nazpátek. Je na desce nìjaká nová skladba nebo raritní záležitost, kterou vaši fanoušci ještì nemají? Je tam toho strašnì moc. Dvacet písnièek, z nichž jedna je úplnì nová, vznikla speciálnì na tuhle desku a jmenuje se Láska 2.0. Jsou to všechno vìtšinou rádiové singly, což bylo na pøání vydavatele, ale propašovala jsem tam i jednu kuriozitku, a to mùj anglicky zpívaný duet s Bradleym Strattonem. Pak tam je ještì na DVD mùj live koncert z turné Veèernice, všechny videoklipy a velká fotogalerie. Jako další bonus je na DVD videoklip na písnièku Nebe, která byla právì tehdy ocenìna Andìlem, ale paradoxnì na ni nikdy nebyl žádný klip natoèen. Až donedávna. Vznikl náhodou a dostala jsem ho vlastnì jako dárek od kamarádù, režiséra Jakuba Koháka a støihaèe Filipa Maláska, a myslím, že je fakt moc krásnej, takže stojí za to, aby ho všichni vidìli. Chystáte se album Best of pokøtít koncertem, jak je vaším zvykem? Ano, 28. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. A už se moc tìšíme, protože jsme teï delší dobu nehráli a v LMB je vždycky velkej mejdan, i s fanouškama samozøejmì. O pauze a psech Kdybyste se nestala zpìvaèkou, která jiná profese by vás lákala? Jinak øeèeno, jak jste na základní škole odpovídala v dotaznících na otázku: Èím bych chtìla být, až budu velká? Kdybych nemohla zpívat, chtìla jsem vždycky dìlat ošetøovatelku v zoo. A naopak: Jakou profesi sice obdivujete, ale vykonávat byste ji nedokázala? Obdivuju úplnì každou profesi, kterou lidé dìlají na vysoké, nejlépe té nejvyšší úrovni. A jakou bych nedokázala vykonávat? Tìch je asi celkem hodnì, ale teï mì tøeba napadá speleolog. Pokud se nemýlím, jste vášnivá pejskaøka. Závidíte nìkdy psùm, stejnì jako trochu v nadsázce já, jejich život? Rozhodnì, našim holkám urèitì. Mají se moc dobøe. Chodìj do lesa nebo jsou na zahradì nebo se se mnou koukaj na televizi, nejradìji na Animal Planet. Zmínila jste se, že byste si chtìla dát nìkolikaletou pauzu. Bylo to øeèeno z legrace, jde o zbožné pøání, anebo je to reálný plán? Je to mùj plán a je naprosto reálný. Chtìla byste prozradit, jak a èím tyto roky naplníte? A umíte si vlastnì pøedstavit život bez aktivnì vykonávané hudby? Vím pøesnì, èím pauzu vyplním, ale to si nechám s dovolením pro sebe, pøání se nemají vyslovovat nahlas! Jak dlouhá ta pauza bude, netuším, ale bez hudby si život pøedstavit stejnì asi úplnì nedokážu. Ať se vám vaše pøání splní, pøeji pevné zdraví a dìkuji za rozhovor. text: Martina Školníková, foto (vèetnì titulní strany): David Kraus

17 Inzerce

18 16 téma Elektronická komunikace zaène fungovat do tøí let Projekt e-government, který lidem umožní komunikovat s úøady prostøednictvím poèítaèe a internetu, zaène v Èeské republice fungovat do konce volebního období souèasné vlády, tedy do konce roku Podle Ministerstva vnitra, do jehož kompetence spadá novì i informatika, je nejdøív nutné vytvoøit hustou síť kontaktních míst, dále jednotný informaèní systém a následnì zákon o ètyøech základních registrech, které umožní sdílet informace mezi elekomunikační úøady. Výsledkem bude stav, kdy místo lidí budou mezi jednotlivými úøady novinky obíhat pouze samotná data. Na jednom místì si tak obèan bìhem nìkolika minut vyøídí vše, co potøebuje pro praktický život, napøíklad podá žádost o stavební povolení nebo pøihlášku do výbìrového øízení, tvrdí ministerstvo. První fází elektronizace státní správy je vytvoøení sítì kontaktních míst pro komunikaci s úøady. Takzvané Czech Pointy, které zatím zkušebnì bìží na 37 úøadech, se od ledna pøíštího roku rozšíøí také na matrièní a zastupitelské úøady ve zhruba 1500 obcích. Televize v mobilu zatím pøíliš neláká Zájem Evropanù o sledování televize v mobilním telefonu je zatím zhruba tak malý jako obrazovka mobilního telefonu. Uvádí to studie výzkumné spoleènosti Gartner. Mobilní operátoøi doufali, že mobilní televize by mohla pøimìt spotøebitele utratit mìsíènì navíc pìt až deset eur, èímž by se jim kompenzoval pokles pøíjmù z hlasových služeb. Zatím ale mobilní televize a stahování videa spotøebitele v Evropì pøíliš nelákají. Podle studie pouze pìt procent Evropanù vyjádøilo zájem sledovat televizi nebo video na svém mobilním telefonu v pøíštích dvanácti mìsících. Ve stejném období by chtìlo sledovat televizi na svém telefonu až 20 procent Asiatù. Domnívám se, že hlavním dùvodem je kompromis, jejž musíte uèinit pøi poøizování pøístroje, který potøebujete kvùli sledování televize, uvedla analytièka spoleènosti Gartner Carolina Milanesiová. Lidé se tak podle ní musejí rozhodnout, èemu dát pøednost. Buï si poøídí malý pøístroj, avšak sledování videa na nìm nebude pøíliš kvalitní, nebo dají pøednost kvalitì, v tom pøípadì ale bude pøístroj velký. Analogové vysílání skonèí asi v roce 2011 Èeské analogové televizní vysílání by mohlo definitivnì skonèit 11. listopadu Tento termín bude podle svých slov prosazovat pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu Pavel Dvoøák, protože datum 10. øíjna o rok døíve považuje kvùli zpoždìní novely zákonù o digitalizaci za nereálné. Tato novela, která prošla koncem øíjna Poslaneckou snìmovnou, poèítá s vypnutím analogového vysílání mezi 10. øíjnem 2010 a 12. prosincem Budu zastávat termín 11. listopadu, pokud to bude z hlediska kmitoètù schùdné, uvedl Dvoøák. Koneèné datum bude mimo jiné záviset na postoji Èeské televize a její strategii pøi vypínání analogových vysílaèù. Uvolnìné kmitoèty spolu s kmitoèty Primy totiž budou tvoøit frekvence pro digitální sítì. Pøechod by se mìl uskuteènit ve dvou krocích. V prvním se vypnou hlavní analogové vysílaèe a zaène se vysílat digitálnì, ve druhém kroku se pak vypnou i menší analogové vysílaèe. Pøechod by mìl být postupný v oblastech, které spolu bezprostøednì sousedí.

19 téma 17 Pøi odbavení na letišti pomùže mobil Pøední svìtové letecké spoleènosti se dohodly na standardu, který umožní cestujícím odbavení na letišti prostøednictvím èárového kódu zaslaného na jejich mobilní telefon. Oznámila to Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA). Cestující si nyní bude moci pøi koupi letenky zaregistrovat èíslo mobilního telefonu, na které obdrží prostøednictvím zprávy èárový kód. Tím se pak prokáže pøi odbavení na letišti, kde budou moci zamìstnanci pøeèíst tento kód pøímo z obrazovky telefonu nebo jiného pøístroje, jako je PDA. Èárový kód bude možné poslat i em cestujícímu a ten si ho pak vytiskne. Globální zavedení technologie pro mobilní telefony døíve omezovaly rùzné formáty kódù v jednotlivých oblastech. Nový standard IATA využívá tøi hlavní souèasné technologie Aztec a Datamtrix, používané hlavnì v Evropì a Severní Americe, a QR, který je rozšíøený v Japonsku. Všechny tøi technologie bude schopen pøeèíst jeden typ skeneru. Odbavení pomocí èárových kódù by mìlo být zavedeno u všech leteckých spoleèností do konce roku MySpace a Skype vytvoøí nejvìtší komunitu internetového volání Síť spoleèenských internetových stránek MySpace spojuje síly s internetovým telefonováním Skype. Uživatelé MySpace tak budou moci mezi sebou bezplatnì telefonovat po internetu. Podniky oznámily, že tím vytvoøí nejvìtší internetovou komunitu spojenou hlasem. MySpace má pøes 110 milionù uživatelù a Skype 220 milionù. Uživatelé MySpace budou moci bezplatnì telefonovat ostatním uživatelùm této služby i uživatelùm služby Skype. Navíc budou moci z internetu volat na pevné linky i mobilní telefony, to už ale za peníze. Volba Skype se objeví na MySpace v nynìjší nabídce bezprostøedního zasílání vzkazù, jejíž technologii pøi volání využije. Nebude pøitom požadovat, aby si uživatelé této služby stahovali do poèítaèù jakýkoli dodateèný software pro Skype. Internetové volání je pro naše èleny další pøirozený krok, aby mohli mezi sebou komunikovat, uvedl generální øeditel MySpace Chris DeWolfe. Rychlý internet zatím v ÈR vázne Pøístup k rychlému širokopásmovému internetu, takzvanému broadbandu, mìl loni zhruba každý osmý spotøebitel v Èeské republice. Podíl ve výši 12,2 procenta je asi o tøetinu nižší než prùmìr v celé EU (18,2 procenta) a zároveò vyšší než na Slovensku (6,9 procenta). Na špici je Dánsko, kde jej má asi 37 spotøebitelù ze sta, což je podle údajù nejvíce nejen v EU, ale i na svìtì. Na opaèné stranì je Bulharsko s podílem 5,7 procenta. Podle Evropské komise je nepøijatelné, aby byly rozdíly mezi jednotlivými zemìmi EU tak vysoké. Chystá se proto pøedložit návrhy na reformu pøedpisù Unie. Hlavními pøíèinami rozdílù v øádu desítek procent je podle komise v nìkterých zemích mimo jiné nemožnost volit z vìtšího poètu operátorù. Jedním z hlavních pøedpokladù je reforma využívání rádiového spektra tak, aby se posílila možnost dostupného širokopásmového internetu alternativními zpùsoby, øekl mluvèí komisaøky pro telekomunikace Viviane Redingové Martin Selmayr. Jednou z možností je využití takzvané digitální dividendy, tedy kmitoètù, které se uvolní po pøechodu státù od analogové zemské televize ke kvalitnìjší digitální, jež je zároveò ménì nároèná na kmitoèty. Internetové volání èeká vìtší ochrana Výrobci antivirù se budou stále víc zamìøovat také na ochranu internetového volání a takzvaných chytrých mobilních telefonù. Ty zatím v Èesku nejsou pøíliš rozšíøené, ale podle odborníkù je jen otázkou èasu, kdy i tyto oblasti hackery zaujmou. Uvedené téma bylo jedním z mnoha, o kterých se hovoøilo na nedávném veletrhu Invex v Brnì. Internetové volání využívá stále víc lidí. Napøíklad v síti Skype je jich zaregistrováno pøes 220 milionù. IT odborník Jiøí Palyza upozoròuje na to, že kromì klasických virù hrozí u volání pøes síť i nebezpeèí odposlechu. To by mohlo poškodit hlavnì firmy, které systém hojnì využívají pro vnitropodnikovou komunikaci. Avšak už teï existují programy, které dokážou odposlech odhalit, uklidòuje Palyza. I tak ale tuto oblast oznaèil za pole neorané. Specialisté totiž zatím netuší, zda mohou virové infekce v moderních systémech dosáhnout takové míry jako u klasických poèítaèù. Bude to záležet pøedevším na tom, jak se rozšíøí systémy samotné, soudí Petr Odehnal ze spoleènosti Grisoft. Výrobce antivirového programu AVG nedávno pøišel na trh s verzí pro chytré mobilní telefony. Zatím ještì nevyvstala vážná hrozba, ale je to jen otázka èasu a nechceme se nechat zaskoèit, uvádí Odehnal. text: Tomáš Johánek, foto: archiv autora

20 18 podporujeme / služby Recyklístky od T-Mobile Máte-li doma starý, nepotøebný mobil, mùžete být rázem o dvì stì korun bohatší. Pokud totiž odložený pøístroj donesete do naší Znaèkové prodejny, získáte na oplátku slevovou poukázku. Jako spoleèensky odpovìdná firma zavedl T-Mobile již v roce 2005 prospìšnou aktivitu, která spoèívá v bezplatném odbìru starých, nepotøebných èi nefunkèních mobilních pøístrojù a v jejich ekologicky èisté recyklaci. Nyní tuto aktivitu dále rozvíjí. Každý, kdo do konce ledna donese do jakékoliv Znaèkové prodejny T-Mobile svùj vysloužilý mobil, dostane za odmìnu tzv. recyklístek v hodnotì 200 Kè. Za nìj obdrží slevu na nákup nového pøístroje, Twist sady èi pøíslušenství ve Znaèkových prodejnách, a to až do výše 1000 Kè, protože se dá najednou získat a uplatnit i pìt recyklístkù. Nezáleží na tom, zda se jedná o zákazníka T-Mobile nebo ostatních operátorù recyklístky èekají opravdu na každého. Mysleme zelenì Mobily obsahují mnoho cenných kovù, jež lze snadno recyklovat a znovu použít pøi výrobì dalších zaøízení. Naopak na smetištích pøedstavují tyto pøístroje právì kvùli pøítomnosti zmínìných materiálù znaènou zátìž pro životní prostøedí. Celkový poèet vysloužilých telefonù, které u nás doma leží v šuplících a skøíních, se podle odhadù mùže na konci roku 2007 vyšplhat na pìt až osm milionù, a to hovoøíme jen o Èeské republice. Nenechávejme ležet ladem takové množství surovin, když s nimi lze zacházet ekologicky. Z pìti milionù nepoužívaných tuzemských mobilù by mohlo být recyklováno až 120 kg zlata, 45 kg palladia, 1250 kg støíbra, kg mìdi a z baterií by šlo znovu získat na kg kobaltu, uvádí David Beneš z kolektivního systému REMA, který recyklaci mobilních telefonù zajišťuje. A další argument: Pøi získání mìdi recyklací dochází až k 87% úspoøe elektrické energie oproti její výrobì z vytìžených rud! Internet až na pùl roku zdarma Pøinášíme tip pro ty, kdo surfují po internetu s notebookem nebo na stolním poèítaèi. V takovém pøípadì je vhodné poøídit si internetový tarif na samostatné SIM kartì, kterou vložíte do datové karty nebo modemu. Do konce roku navíc platí mimoøádná nabídka, díky níž máte neomezené pøipojení až na pùl roku zdarma. Pokud si aktivujete nìkterý z internetových tarifù T-Mobile, pøejdete na nìj z Twistu, popøípadì od jiného operátora nebo si prodloužíte stávající smlouvu, máte tyto možnosti: K výhodné smlouvì na 2 roky získáte 6 mìsícù bez paušálu za vámi vybraný tarif. Ke smlouvì na 1 rok získáte zdarma 3 mìsíce bez paušálu. Zvolený internetový tarif pøitom získáte s 25% slevou. A k tomu koncová zaøízení za cenu od 1 Kè a aktivace za 1 Kè. Více informací o nabídce najdete na

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Max. v pohotovosti: 220 h Max. doba hovoru: 4 h

Max. v pohotovosti: 220 h Max. doba hovoru: 4 h Název modelu: Nokia N71 Kategorie: stylový telefon, smartphone, videotelefon UMTS, WCDMA, GSM Quad Band Operační systém: Symbian Velikost: 98.6 x 51.2 x 25.8 mm (139 g) Displej(e): 240 320 bodů (262 tisíc

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Abeceda volání po internetu. Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s

Abeceda volání po internetu. Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s Abeceda volání po internetu Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s Abeceda volání po internetu Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s

Více

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 2 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 3 Svobodně rozhodovat o svém životě

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UPC Internet a televize nově i v Radotíně

UPC Internet a televize nově i v Radotíně UPC Internet a televize nově i v Radotíně Internet až 200 Mb/s Televize 140 programů Představení služeb společnosti UPC Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Velká partnerská soutìž Navigace pro váš vùz Kdo nosí køídla strážného andìla. Professional

Velká partnerská soutìž Navigace pro váš vùz Kdo nosí køídla strážného andìla. Professional Velká partnerská soutìž Navigace pro váš vùz Kdo nosí køídla strážného andìla Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 4 prosinec 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4

Více

Mobilní telefony a datová zařízení

Mobilní telefony a datová zařízení Mobilní telefony a datová zařízení Vodafone Power to you Mobilní telefon měsíce Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Samsung GALAXY S6 Edge+ 64 GB Unikátní zakřivený displej 5,7" 8-jádrový procesor s taktem 2,1

Více

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace.

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace. The full range Kompletní řešení pro hands-free a satelitní navigace. A corporation of Funkwerk AG EGO od Funkwerku. Posouvá hands-free systémy na novou úroveň. EGO. Telefonujte s volnýma rukama a cestujte

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ

MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ 04.03.17 14:25:00 MOBILNÍ TELEFON HUAWEI P9 LITE DUALSIM MOBILNÍ TELEFON, DOTYKOVÝ, 5,2" DISPLEJ, 16 GB, 2 GB RAM, ANDROID 6, ZLATÝ Cena celkem: 6 990 Kč (bez DPH: 5 777 Kč) Běžná cena: 7 689 Kč Ušetříte:

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Převrat v bezpečném telefonování!

Převrat v bezpečném telefonování! Převrat v bezpečném telefonování! Nová generace oblíbeného bezpečného mobilního telefonu Enigma je nyní ještě bezpečnější, lehčí, rychlejší, tenčí a krásnější. Nástupce oblíbeného telefonu Enigma zajišťuje

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

3 h 5 min Paměť: 64 MB ROM + 32 MB RAM + Mini SD Funkce adresáře:

3 h 5 min Paměť: 64 MB ROM + 32 MB RAM + Mini SD Funkce adresáře: Základní informace o telefonu Název modelu: T-Mobile SDA II Kategorie: smartphone Operační systém: Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition Velikost: 108 x 47 x 20 mm (107 g) Displej(e): TFT, 65.536

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime

2.790, 1.804, 1.542, 1.099, Štíhlý design. Super cena. Jednoduché ovládání. Rodinný telefon. Nikon Coolpix S3100. Garmin nüvi 40 ČR Lifetime Vánoční inspirace Hledáte inspiraci na vánoční dárky? Nevíte jaký vánoční dárek vybrat pro své blízké? Nechte se inspirovat vánoční nabídkou, kterou jsme pro vás ušili přímo na míru. V katalogu Vánoční

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

KAMERA ROLLEI ACTIONCAM 420 KAMERA, OUTDOOR, 4K, FULL HD 1080/60 FPS, 170, 40M PZD., WI-FI, DÁL.OVL, CZ MENU, MODRÁ

KAMERA ROLLEI ACTIONCAM 420 KAMERA, OUTDOOR, 4K, FULL HD 1080/60 FPS, 170, 40M PZD., WI-FI, DÁL.OVL, CZ MENU, MODRÁ 16.02.17 16:56:46 KAMERA ROLLEI ACTIONCAM 420 KAMERA, OUTDOOR, 4K, FULL HD 1080/60 FPS, 170, 40M PZD., WI-FI, DÁL.OVL, CZ MENU, MODRÁ Cena celkem: 3 989 Kč (bez DPH: 3 297 Kč) Běžná cena: 4 388 Kč Ušetříte:

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet

etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet etailer Kit TAB 2 A8-50 Tablet Ondřej Bradáč (obradacczsm@lenovo.com) Materiál přiložený v etailer Kitu pro tablet TAB 2 A8-50 PPT Doporučený text (souhrn, přehled, klíčové vlastnosti) Doporučené použití

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

ROTATOR MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

ROTATOR MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE ROTATOR MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH)

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 1. 2013 (21% DPH) Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

MD80 Uživatelský manuál

MD80 Uživatelský manuál Uživatelský manuál strana 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...3 4. Popis produktu...4 5. Připevnění...4 5.1 Uchycení pomocí klipsu...4 5.2 Uchycení pomocí držáku...5 5.3 Šňůrka na krk...5

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více