zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách"

Transkript

1 Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile

2 inzerce

3 úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi, vìdoma si malého prostoru, který mi s ohledem na rozepsavšího se spolupracovníka zbývá, budu struèná. Jelikož v ruce držíte Impuls zimní, tj. pøedvánoèní, je téma nìkolika pøíspìvkù nasnadì. Ale nebojte, víme, že nic se nemá pøehánìt, a krom toho doufáme, že vám poskytnou stejnì pøíjemné ètení jako èlánky z jiného soudku. Pøeji vám co možná nejménì vánoèního shonu, v tomto roce se louèím s podìkováním za vaši pøízeò a tìším se na shledanou napøesrok. Martina Školníková Psí obyčeje To je pořád řečí o (před)vánočním běsnění. Tak já vám to tedy povím, nebo v tom mám jasno. Utvrzen předchozí zkušeností, že na tom není pranic špatného, i vědomím, že tak zúročím každodenní několikafázový trénink, se až do silvestra budu poctivě válet. Předtím si trochu vygruntuji pelech, ale jen tak, aby se neřeklo: Já v něm, mezi námi, moc nepobývám. A pak už hurá na lenošku a televizní pohádkové orgie mohou začít. Ježíškovi si v bezbřehé naději, že mé přání konečně jednou zůstane neoslyšeno napíšu o pár prasečích nožiček. To je moje nová nejoblíbenější pochoutka, tak klidně i pár párů do foroty, vím, kam si je schovat. A novoroční předsevzetí? Přestanu štěkat na rámusící výtah a sousedovic Edíka (apríl!). A najdu si práci, a můžu Čiku (to je moje nová fenčí kamarádka) občas pozvat na buřta. Kdybyste o nějakém šolichu věděli, napište, umím bezvadně šilhat a v kladení uší do nejnesouměrnějších poloh jsem přeborník. Š astné a veselé! Váš Doksík P.(E.)S.: Radím vám, zaři te si podobnou pohodu jako já, a v tom novém roce nepadáte jak se lidově říká vyčerpáním na čumák. vydává: T-Mobile Czech Republic a.s., adresa redakce: Tomíèkova 2144/1, Praha 4, redakce a produkce: Martina Školníková, tel.: , Doksík, foto: ISIFA Image Service s. r. o., T-Mobile, jazyková redaktorka: Milena Gillová, grafické zpracování: studio Cellula, tisk a distribuce: ASTRON studio CZ, a.s., Záhøebská 41, Praha 2, tel.: , inzerce: MEDIAFORCE, s. r. o., Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta, s. p., Odštìpný závod Støední Èechy v Praze, è. j. 1344/98-P, dne Registrace MK ÈR: MK ÈR E 10159, zimní èíslo vychází 30. listopadu Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná spoleèností T-Mobile Czech Republic. Objednávky èasopisu na nebo pomocí SMS na èíslo ve tvaru: obji (mezera) jméno, pøíjmení, adresa.

4 2 rubrika Inzerce

5 obsah 3 Obsah Úvodník 1 Novinky Copak nám asi nadìlí? 4 Kupte si jízdenku pøes SMS 24 Víte, co je FRAG? 24 Téma Satelitní navigace ušetøí èas i peníze 6 Telekomunikaèní novinky 16 Støípky ze svìta T-Mobile 30 Rozhovor Anna K.: Když vìci zafungují 10 Podporujeme Recyklístky od T-Mobile 18 Pøedskokani ze Stage.cz 19 Služby Internet až na pùl roku zdarma 18 Obrázky a videa 59 Zvonìní 60 Uvítací tóny 61 Java hry 62 Pøedstavujeme Nokia 6500 classic 20 Sony Ericsson W580i 21 LG KG Nokia E65 23 Na cestách Andorra: Knížectví v oblacích 26 Kde razítka nezamrzají 48 Portréty Tøi zákazníci T-Mobile a jejich rituály 32 Za volantem Èeši mají zájem o vìtší a silnìjší auta 44 Knihy Elizabeth: Život ikony filmového nebe 52 Hudba Joe Cocker: Praotec bílého soulu 54 Film Persepolis 56 Bonus Vyberte si odmìnu 58 www Mych5.cz 64 Styl Sladký návrat 34 Kult jeslièek pøetrvává 36 Nebaví vás sjezdovky? Zkuste skialpinismus 40 Kontakty Znaèkové prodejny T-Mobile 64 Andorra je stát nepatrný rozlohou, avšak s okouzlující krajinou a turistickou nabídkou. str Zpìvaèka Anna K. slyší na obì jména, Annu i Lucku, jak nám, kromì jiných vìcí, prozradila v rozhovoru. str

6 4 novinky Copak nám asi Volání až na rok zdarma Pokud do konce tohoto roku uzavøete dvouletou smlouvu s nìkterým z kreditních tarifù, popøípadì na nìj pøejdete z Twistu, získáte volání v síti T-Mobile za 0 Kè za minutu. Tyto hovory zdarma si mùžete užívat od 1. ledna 2008, a to po dobu dvou mìsícù až jednoho roku, v závislosti na vámi zvoleném tarifu. Pøipomeòme další výhody kreditních tarifù, jako jsou SMS zprávy za 1,19 Kè a nekoneèné pøevádìní nevyužitého kreditu. Zvolený tarif Doba, po kterou budete volat za 0 Kè/min. Kredit 150/HIT (jen pøi pøechodu z Twistu) 2 mìsíce Kredit 250/HIT 2 mìsíce Kredit 450/HIT 2 mìsíce Kredit 700/HIT 4 mìsíce Kredit 1200/HIT 6 mìsícù Kredit 2000/HIT 12 mìsícù Že už se jak malé dìti tìšíte na vánoèní svátky? Pak vìzte, že co se nadílky týèe, mùžete jako každý rok poèítat i s námi. Na této dvoustranì pøinášíme pøehled toho nejdùležitìjšího, èím lze obdarovat ať už sebe, nebo nìkoho z blízkých. Ti, kdo uvažují o poøízení paušálu, snad nepohrdnou nabídkou až roèního volání v síti T-Mobile zdarma. Na pøíznivce Twistu èekají vánoèní sady od 1099 korun vèetnì 800korunového kreditu. K pøíjemnému trávení zimních veèerù se jistì bude hodit speciální vánoèní dárek. A pro všechny je tu naše nejnovìjší služba Mých5. Mých5 aneb Buïte se svými blízkými Být své rodinì èi pøátelùm nablízku nemusíte zdaleka jen o Vánocích. S novým tarifem Mých5 je mùžete mít neustále u sebe, lépe øeèeno na displeji mobilu, a komunikovat s nimi za velmi výhodné ceny bez ohledu na to, jakého operátora používají. Staèí si tedy vybrat svých 5 nej. Minuta volání na jejich èísla pøijde na 2,98 Kè, SMS na bezkonkurenèních 60 haléøù. Nìkteré telefony navíc obsahují originální aplikaci Mých5. Ta vám umožní mít fotografie èi ikony pìti nejbližších lidí pøímo na displeji. Stiskem jednoho tlaèítka jim pak mùžete volat, esemeskovat nebo mít pøehled o nedávno uskuteènìných kontaktech s nimi. Twist sady s kreditem 800 Kè Chcete nìkoho obdarovat Twist sadou? Není proè váhat, neboť vánoèní Twist sady jsou vybaveny 800korunovým kreditem. Kupøíkladu za sadu s Nokií 1600 nebo Samsungem SGH-C140 zaplatíte 1099 Kè, a to vèetnì uvedeného kreditu, takže samotný telefon vás vyjde na pouhých 299 Kè. Další výhoda? Na vánoèních Twist kartách je pøednastaven tarif Twist Mých5. S ním lze na pìt vybraných èísel z jakékoliv sítì volat za 3,50 Kè/min. a posílat SMS za 1,50 Kè. TIP: Doporuète Mých5 a odmìna vás nemine! Pokud si nìkterý z vašich známých aktivuje tarif Mých5 a oba budete mít 31. prosince 2007 vzájemnì nastavená svá telefonní èísla ve svém výbìru, získáte za tohoto známého prémii 500 Kè. Pokud se dotyèná osoba rozhodne pro Twist Mých5, budete bohatší o prémii ve výši 100 Kè. Prémii lze však získat pouze jednou.

7 novinky 5 nadìlí? Dárek: ètyøi deskové hry a jedna soutìžní Prodlužujete stávající smlouvu, uzavíráte smlouvu novou nebo pøecházíte z Twistu? Pak na vás èeká vánoèní dárek obsahující sadu deskových her a nádavkem jednu soutìžní, z níž vykukuje možná výhra v podobì Samsungu D900i. Doporuèujeme si pospíšit, nabídka dárku platí do 31. prosince nebo do vyèerpání zásob. Soutìž pro ètenáøe Impulsu Ve svìtì poèítaèových her nebo napøíklad v programech virtuální reality zastupuje uživatele postava èi ikona, jakési jeho èi její virtuální já. Tyto ikonky nyní dobývají i displeje mobilních telefonù (viz naše nová služba Mých5). A naše soutìžní otázka zní: Jak se tìmto virtuálním postavám/ikonám øíká? a) Tatar. b) Jantar. c) Avatar. Odpovìdi zasílejte do 20. prosince formou SMS na telefonní èíslo ve tvaru Impuls mezera vaše odpovìï, napøíklad Impuls a. Pro autory padesáti nejrychlejších (a samozøejmì správných) odpovìdí je pøipravena malá pozornost plyšová figurka ze série naší pìtky. Rasty Bublina Èíro Blackie Staniol Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Více k jednotlivým nabídkám na a

8 6 téma ušetøí èas i peníze Sateli navig Hitem posledních motoristických sezon se zcela nepochybnì staly satelitní navigaèní systémy. Na trhu jsou k dostání ve dvou podobách pevné a mobilní. Poptávka roste hlavnì po mobilních navigacích, a to díky jejich klesající cenì a víceúèelovému použití. Mobilní navigace mùže totiž posloužit nejen v autì, ale tøeba i pøi pìším výletì. Satelitní navigace funguje na jednoduchém principu. Pøijímaè dostává signál z nìkolika geostacionárních družic. Vzdálenost od nich lze vypoèítat na základì pøijímaného signálu, který obsahuje èasovou informaci o tom, kdy byl z družice vyslán. Èím více družic pøijímaè vidí, tím pøesnìjší je urèení jeho polohy. K základnímu urèení polohy staèí mít k dispozici údaje ze tøí družic. Pro pøesnìjší urèení vèetnì nadmoøské výšky jsou potøebné ètyøi družice. V souèasné dobì se v navigaèních systémech používá výluènì síť amerických družic GPS. Pomocník pro každého Na vývoji nových technologií a souèástí systému GPS zaèaly pracovat civilní firmy, které vytvoøením konkurenèního prostøedí postupnì snižují poøizovací náklady navigací. Pøestože je automobilová navigace poøád nadstandardním vybavením vozu, není již dnes rozhodnì hraèkou pouze pro nejbohatší klientelu. Systém GPS v podobì mobilní navigace lze v souèasnosti získat za cenu nižší než deset tisíc korun. Špatné odboèení na køižovatce nebo zdlouhavé hledání v mapách se pak stává minulostí. Navigace je schopna vybrat nejrychlejší nebo nejkratší cestu, zadáním objížïky lze okamžitì reagovat na aktuální situaci na vozovce i tøeba na dopravní zácpu. Ovládání navigací se navíc stále zjednodušuje a plnì se pøizpùsobuje potøebám øidièù. Rozhoduje kvalita mapy Základem drtivé vìtšiny satelitních navigaèních zaøízení je mapa, která bývá velice podrobná. Úroveò ulic vìtších mìst je dnes standardem, popisná èísla v tìchto ulicích již také nejsou nic neobvyklého. Mapy lze aktualizovat z internetu nebo pøes mobilní síť. Aktualizace jsou nutností zejména kvùli výstavbì nových silnic a zmìnám u jednosmìrných ulic. Mapy obvykle obsahují øadu zájmových bodù, èítajících vedle èerpacích stanic a autoservisù také kina, muzea, restaurace, služebny policie a podobnì. U tìchto bodù èasto nechybìjí podrobnìjší údaje, jako je telefonický kontakt èi otevírací doba. S navigací na radary Øada navigaèních systémù umožòuje vytváøení vlastních bodù podle potøeby øidièù. Mohou tak upozornit napøíklad na stacionární radary. Další funkcí navigací, která se hojnì využívá v souvislosti s novým silnièním zákonem, je o nìco pøesnìjší mìøení rychlosti jízdy než tachometrem. Výhodou je zejména možnost hlasového upozornìní pøi pøekroèení nastavené rychlosti. U aut, která nemají takzvaný tempomat, to mùže ušetøit øidièi nutnost neustále tachometr sledovat. Do pamìti navigace lze vìtšinou také uložit oblíbené cíle nebo místa, kam øidiè vozidla s navigací èasto jezdí. Pokud se pak chce vydat daným smìrem, staèí si jen v navigaci zvolit tento bod jako cílový a výpoèet trasy je otázkou nìkolika vteøin. Doplòky za pøíplatek Dražší navigátory nabízejí za vyšší cenu i další funkce. Jde napøíklad o pøehrávaè hudby a prohlížeè fotografií, které se ukládají na pamìťovou kartu, u nejdražších systémù na integrovaný pevný disk.

9 téma 7 zejména v mìstském provozu, kdy øidiè není schopen sledovat dìní na vozovce a ještì na obrazovce navigace. Velice oblíbenou funkcí, která se teprve až nyní zaèíná dostávat trochu do popøedí, je úprava trasy podle aktuální dopravní situace. K tomu lze využít v zásadì dvì technologie: stahování informací ze serveru dodavatele zaøízení pomocí mobilního telefonu nebo využití služby Radio Data System Traffic Message Channel (RDS-TMC). Problém je však v tom, že služba RDS-TMC zatím není v Èesku pøíliš podporována. Kvalita zpráv vysílaných pøes TMC je navíc znaènì promìnlivá a informace pokrývají pouze velká mìsta, dálnice a nìkteré silnice první tøídy. Takové navigace si poradí dokonce i s pøehráváním videa a nezøídka disponují bezdrátovou technologií Bluetooth, která umožòuje propojení s mobilním telefonem. Nahradí tak i hands-free sadu a získají nové možnosti aktualizace dopravních informací pøes mobilní síť. Pokud výrobek disponuje pøíslušným výstupem, lze jej propojit i s autorádiem, a tím vyøešit problém s nedostaèující reprodukcí zvuku. Èeština je samozøejmostí Naprostou samozøejmostí dnešních navigaèních systémù je hlasová navigace, a to i v èeském jazyce. Jediná nevýhoda èeštiny spoèívá v tom, že nìkteré systémy nabízejí pouze jeden hlas, který tøeba mùže být øidièi nepøíjemný. Není ale žádný problém hlasovou navigaci vypnout a øídit se jen pokyny na obrazovce. Své opodstatnìní má hlasová navigace

10 8 téma Navigace už z výroby Stále èastìji nabízejí možnost zakoupit si navigaèní systém pøímo výrobci automobilù. Ten mùže být dvojího druhu základní, který zobrazuje pouze informace o prùjezdu køižovatkami na displeji u tachometru a naviguje pomocí hlasu, a plný, jenž obsahuje barevný displej s mapou a taktéž naviguje øidièe hlasem. Právì systémy s barevným displejem jsou dražší. Jejich cena se mùže pohybovat až okolo 100 tisíc korun (v závislosti na výrobci). Navigaèní systém je totiž v tomto pøípadì èasto kombinován s lepším rádiem èi vestavìnou televizí, které využívají možností velkého displeje. Dnes již standardní souèástí bývá také pøijímaè RDS-TMC. Hlavní výhodou tìchto systémù je komfort ovládání, na který automobilky dbají pøedevším. Jsou také velice dobøe zakomponovány do palubní desky automobilu, takže svým vzhledem neruší. Na druhou stranu jsou tyto navigace velmi drahé, dají se jen velmi obtížnì vylepšovat a pøi parkování na ulici se stávají cílem nájezdù zlodìjù. Doplnìk rádia V podstatì totožná s tím, co nabízejí vestavìné pøístroje, jsou autorádia s navigací. Rozdíl je pouze v tom, že prùjezd køižovatkou se zobrazuje na displeji rádia. Stejnì jako u vestavìných navigací pak existují také autorádia s velkými výsuvnými displeji, která dokonce umìjí totéž co nìkteré vestavìné navigace. Tato navigace není v autì na první pohled patrná, autorádia dnes nabízejí v drtivé vìtšinì odnímatelný èelní panel. Cena podobných zaøízení také není zrovna zanedbatelná, i když dnes trvale klesá. Podstatnì levnìjší jsou specializovaná navigaèní zaøízení. Ta dražší pøitom také umožòují pøíjem RDS-TMC a nabízejí navíc napøíklad hands-free èi vestavìný MP3 pøehrávaè. Tato navigaèní zaøízení mají vìtšinou kompaktní barevný displej, který je velice dobøe èitelný i na slunci. Kapesní poèítaè toho dokáže víc Další možností, jak se nechat v automobilu navigovat, je kapesní poèítaè (tzv. PDA). Na trhu se lze setkat s mnoha zaøízeními již se zabudovaným GPS pøijímaèem, který zaøídí komunikaci s družicí. V pøípadì, že pøijímaèem dané zaøízení nedisponuje, lze jej dokoupit. Vyjde v prùmìru na dva a pùl tisíce korun. Zvolit lze i takzvaný komunikátor, který spojuje výhody PDA a mobilního telefonu. Pozitivem je bezesporu velmi pestrá nabídka funkcí a univerzálnost zaøízení. Jedinou koupí získáváte kapesní pøístroj, který vám pomùže organizovat èas, zavede vás k zadanému cíli èi pøehraje hudbu a zobrazí fotky. Nevýhodou je omezená výdrž baterií pøedevším v pøípadì, že pøístroj potøebujete i k organizaci èasu. Nejrùznìjší univerzální držáky do automobilu navíc nejsou pøíliš povedené a je nutné dlouho peèlivì vybírat. U vìtšiny PDA se také neobejdete bez dotykového ovládacího pera, což je pøi jízdì automobilem více než nepraktické. Poslouží i mobil Poslední možností, jak získat navigaci do auta, jsou mobilní telefony s barevným displejem. K nim je nutné si dokoupit externí GPS pøijímaè, který je natolik nenápadný, že jej lze nechat ve voze. V pøípadì chytrých telefonù (s operaèním systémem) lze dokoupit pouze navigaèní software. Pokud uvažujete o výbìru navigaèního systému, mìli byste si nejprve pøesnì øíci, jak èasto jej budete využívat a jaký komfort od nìj oèekáváte. I mezi automobilovými navigacemi jsou rozdíly. Jejich poznání vám ušetøí peníze, ale i budoucí starosti s reklamací v pøípadì nevhodné koupì. Základní pravidlo výbìru navigace zní, že ne vždy je tøeba se soustøeïovat jen na pøístroje, které kromì navigování správné trasy nic jiného neumìjí. Nabídka rùzných forem navigací na èeském trhu je pomìrnì široká. V prvé øadì je tøeba ujasnit si, kolik penìz chcete investovat a co od svého zaøízení budete oèekávat. Pevné systémy se hodí pøedevším do dražších modelù, které parkují v garáži. Mobilní navigace mají ještì vìtšinou tu výhodu, že se dají použít tøeba pøi pìší túøe nebo jízdì na kole. text: Tomáš Johánek, foto: archiv autora

11 Inzerce téma 9

12 10 rozhovor Když vìci zafungují Zpìvaèka s osobitým projevem právì vydala prùøezové album svojí tvorbou a hodlá si vybrat oddechový èas.

13 rozhovor 11 Není v umìleckém svìtì vždy pravidlem, že kdo je nadšenì pøijímán širokým publikem, má na rùžích ustláno také u kritiky a naopak. Anna K. je dùkazem toho, že pøíznivý ohlas lze sklízet v obou táborech. Umísťuje se mezi nejvýše nominovanými v anketì Èeský slavík a pár jejích skladeb se stalo nejhranìjší domácí písnièkou v rádiích. Odborná obec jí dvakrát udìlila titul Zpìvaèka roku a o jejím albu Nebe tvrdí, že pomohlo zmìnit tváø èeské populární hudby. Pøesto se Anna K. nemusela stát hvìzdou estrád ani se zaøadit do žánru poslouchaného jen úzkým okruhem nadšencù. Radìji vystupuje v klubech nebo jede zazpívat èeským vojákùm v Kuvajtu. Kdysi osmileté dìvèe, jež se do povìdomí uvedlo rolí Pacholete v semaforské høe Kytice. Dnes vyzrálá interpretka sázející na vìci, které ji baví. Dìlá je s lidmi, které má ráda a jimž dùvìøuje. Anna K. * 4. ledna 1966 ve Špindlerovì Mlýnì Pseudonym Anna K. (zkratka jejího pùvodního jména Luciana Krecarová, které má po babièce) si kvùli délce zvolila pøedtím, než natoèila první desku. Dìtství prožila ve Špindlerovì Mlýnì, po rozvodu rodièù se s matkou pøestìhovala do Prahy. Otec tehdy pracoval jako barman v Redutì a byl to on, kdo ji v osmi letech pøihlásil do konkurzu na dìtskou roli v divadle Semafor. Roli získala a v Semaforu zùstala dalších dvacet let. Vystudovala herectví a zpìv na pražské konzervatoøi, hudebnì-dramatický obor. Hned její první deska Já nezapomínám znamenala obrovský komerèní úspìch. Po vydání druhého alba Amulet zaèala stavìt vlastní kapelu, s níž se zrodilo tøetí album Nebe. To ji definitivnì vyneslo na vrchol èeské populární hudby. V listopadu 2007 vydává CD s názvem Best of Anna K. Od hudebních kritikù získala bìhem své kariéry øadu ocenìní. Zpìvaèka žije v domku za Prahou s muzikantem Tomášem Varteckým. Jsou lidé trochu na rozpacích, podobnì jako já, jak vás oslovovat, když s vámi dìlají rozhovor? Vlastním jménem jste Luciana tedy Lucko, nebo Anno? Mùžete mi øíkat, jak je vám milejší, já slyším na obì jména. Obì jsou moje. Nemají v tom trochu zmatek už i vaši blízcí? Tøeba že vám ke jmeninám gratulují v oba dva dny? Rodina v tom má naprosto jasno a kamarádi a fanoušci si mùžou vybrat. Náhodou to je celkem výhodný, že když tøeba zapomenou, mají ještì druhý pokus. (smích) Pamatujete si ještì na své umìlecké zaèátky? Konkrétnì vaše úèinkování v Semaforu ve høe Kytice? Jak se vám tam líbilo? A ovlivnilo to pozdìji výbìr vašeho studijního oboru? Zaèínala jsem v divadle Semafor, když jsem byla malá holka, a cítila jsem se tam jako v ráji! Byla jsem mezi samými dospìlými a ještì k tomu slavnými a výjimeènými lidmi. Kytice byla první hra, ve které jsem hrála. Obsazení bylo opravdu hvìzdné: Jiøí Suchý, Jitka Molavcová, Petra Janù, Jiøí Helekal, Vìra Køesadlová, Josef Dvoøák, Dáda Patrasová a další slavná jména. Ptáte se, jestli to ovlivnilo mùj výbìr studijního oboru? Neumìla jsem si po nìkolika letech v takovéhle spoleènosti jiný život ani pøedstavit. Volba byla jasná, chtìla jsem hrát a zpívat. Pøihlásila jsem se na státní konzervatoø, obor herectví a zpìv. Vystupovat jste zaèala už v osmi letech. Nemohu se tedy nevyhnout otázce: Ukousl vám tento brzký start nìco z obyèejného dìtství? A co vám naopak dal, èím vás vybavil do pøíštích let? Já myslím, že jsem o nic zásadního v raném dìtství nepøišla. Do té doby, než jsem se dostala do divadla, jsem žila úplnì normálnì jako všechny dìti a zažila jsem toho za dva dìtské životy dohromady. Byla jsem totiž pìkný èíslo. (smích) Ale to je na celou knížku! Pak jsem jen asi o nìco rychleji dospìla než ostatní dìti. O dìtství a dospívání ve Špindlerovì Mlýnì, o babièce a snech Jak vzpomínáte na svá dìtská léta v pro nìkoho drsnìjším prostøedí hor? Vyrùstala jsem ve Špindlerovì Mlýnì a v zimì jezdila do školy každý den na lyžích. Byla to paráda! Myslím, že pro dítì je daleko drsnìjší žít ve velkomìstì než na horách. Pùvodní køestní jméno Luciana máte po své babièce; ovlivnila vás i jinak než jen jménem? Když mi bylo asi šest, naši se bohužel rozvádìli a já žila právì u babièky. Byla to velmi vzdìlaná a úžasná dáma. Mluvila pìti jazyky a byla to velká cestovatelka. Mìla ze svých cest nádherné diapozitivy a já jsem milovala veèery, kdy jsme si spolu promítaly a babièka vyprávìla, což umìla velmi poutavì. Ani jsem nedutala a snila o tom, že se na všechna ta krásná místa na svìtì jednou podívám. A splnil se vám váš sen? Postupnì si ho plním. Miluju cestování, což jsem urèitì po babièce zdìdila. Když ještì žila, loni mi totiž bohužel zemøela, jsem se s ní o každé své cestì

14 12 rozhovor Snažila jsem se uèit od talentovaných a chytrých lidí, kterých jsem okolo sebe mìla spousty, ale i ti, kteøí na mì tøeba pùsobili nìjak negativnì, mì urèitì nìkam posunuli. radila. Peèlivì jsem si napsala, co mám kde navštívit, a nebo jsem jí èasto z dovolené volala, kam se máme ještì jet podívat. Nepotøebovala jsem s sebou žádné prùvodce, babièka znala opravdu úplnì všechno a vždycky mì poslala na nejzajímavìjší místa a mìla jsem to i s odborným výkladem. Nemùžu si vùbec zvyknout na to, že není. Stokrát dennì bych jí chtìla zavolat a o nìèem se s ní poradit, je to pro mì velká a bolestivá ztráta. Bylo jí devadesát dva let a byla tak neuvìøitelnì vtipná. Chybí mi její humor. Svoji dceru, moji maminku, pøežila o nìkolik desítek let. Chtìla byste anebo mohla byste žít opìt zcela z dosahu Prahy a vrátit se zpátky do míst, kde jste vyrùstala? Kam nejradìji a proè? Odstìhovala jsem se za Prahu a do mìsta mì to vùbec netáhne. Potøebuju ho k životu, ale bydlet bych v nìm nechtìla. Když chci, mám to do centra dvacet minut autem. Na hory už bych se asi nastálo nevrátila, je to sice krásný, ale úplnì odlišný zpùsob života, než který teï žiju. Takhle mi to zatím vyhovuje, ale uvidíme, tøeba jednou skonèím ve Špindlu na lanovce nebo budu jezdit s rolbou, což byl taky jeden z mých dìtských snù. (smích) Anna K. studu zbavená aneb Hudební osobnosti a spolupracovníci Anna K. se zrodila v prostøedí Malostranské besedy. Asi proto, že to byl takový váš druhý domov. Mohla byste shrnout, èím vším jste tam prošla, co vás v nìm nejvíc formovalo? Anna K. se zrodila ještì o nìkolik let døív, než zaèala chodit do Malostranské besedy, ale tam zaèala její velká promìna. Bylo to pro mì další zásadní životní období. Chodila jsem do Besedy skoro dennì opravdu jako domù. Mìla jsem tam svou první zkušebnu, kde vznikla moje kapela, a zaèala jsem vážné pøemýšlet, kterým smìrem se vydat. Chodila jsem tam veèer na rùzné skupiny a pøála si ze všech sil, abych tam jednou mohla mít svùj vlastní koncert. A jak to dopadlo? Dokázala jsem to. Šestnáctého bøezna 1997 jsem mìla v Malostranské besedì první koncert se svojí vlastní kapelou. Beseda byla sice úplnì narvaná, ale platících se sešlo asi tøicet, ostatní byli buï kamarádi nebo zvìdaví kolegové muzikanti. Mìla jsem trému jako nikdy v životì, ale splnila jsem si svùj sen. Pak nastala další dlouhá etapa, hledání autorù. Spolupracovala jste hned s nìkolika hudebními osobnostmi: s P.B.CH. z formace Wanastowi Vjecy, Oskarem Petrem, Janem P. Muchowem, Filipem Horáèkem a Tomášem Varteckým. Ovlivnila vás tato jména již v poèátcích? Samozøejmì ovlivnila. Filip Horáèek mi pomohl postavit kapelu a psal mi první písnièky, které se sice nikdy nedostaly ze zkušebny v Besedì, ale pro mì byly jedny z nejdùležitìjších. P.B.CH. mi pomohl natoèit desku Amulet. Tou jsem se tenkrát zbavila takové prapodivné nálepky pophvìzdièky, kterou jsem k smrti nenávidìla, a získala respekt lidí, kterých jsem si vážila, a hlavnì se zaèalo pomalu formovat moje publikum. Myslím, že z velké èásti se mnou zùstalo dodnes. Taky jsem se díky P.B.CH. stala poprvé spoluautorkou. Do té doby jsem mìla nepøekonatelný stud a autocenzuru. Byla to píseò Šetøi s tím a já byla šťastná jako blázen, že si mùžu pøipadat jako opravdový muzikant. Text mi na ni napsal Oskar Petr. Postupem èasu jsem ale pro sebe našla lepšího autora, než jsem byla já sama, a tím je Tomáš Vartecký. Myslím, že to byla ta nejlepší vìc, pro kterou jsem se rozhodla. S Honzou Muchowem jsme pak spoleènì natoèili album Nebe a dál už to znáte. Tomáš Vartecký, krom toho, že pro vás skládá písnièky, se stal i vaším životním partnerem. Leckoho by tak mohla napadnout otázka, proè není i èlenem vaší koncertní kapely? To nás vlastnì ani nikdy nenapadlo. Obèas s námi hostuje, ale má svou kapelu Kurtizány z 25. avenue a já zase svou a takhle nám to vyhovuje. Když jsme se s Tomášem seznámili, tak už jsem dávno svoji skupinu mìla a on zrovna hostoval na turné Wanastowek, kde jsme my byli jako pøedkapela. Tomáš má moji kapelu moc rád, ale on sám hraje o dost tvrdší hudbu. Kdo je váš vzor profesní i životní? Nemám asi žádný konkrétní jeden vzor, existují jen lidé, kteøí prošli mým dosavadním životem a nìkteøí ménì èi více pomohli nasmìrovat mou další cestu. Snažila jsem se uèit od talentovaných a chytrých lidí, kterých jsem okolo sebe mìla spousty, ale i ti, kteøí na mì tøeba pùsobili nìjak negativnì, mì urèitì nìkam posunuli. Po letech umìlecké praxe již jistì mùžete hodnotit. V èem byla vaše prvotní pøedstava jiná oproti dnešní realitì? Postupem èasu a s pøibývajícími zkušenostmi se snažím všechno zdokonalovat, nemám ráda, když se jakákoliv práce, a tím spíš hudba, dìlá nìjak napùl nebo nepoctivì. Takže možná moje prvotní pøedstava byla, že to nebude obèas taková døina, ale nestìžuju si. Je to moje volba, že chci a snažím se odvádìt maximum ze sebe a dìlat všechno naplno. Nìkdy sice padám na hu (smích), ale když všechno dopadne, jak jsem si pøedstavovala, ten pocit štìstí pak za to stojí. Kdybyste se mohla vrátit na poèátek své kariéry, je nìco, co byste nyní zmìnila? Nemìnila bych, nechala bych všechno tak, jak bylo. Urèitì to mìlo svùj smysl. Best of Lucka Vaše první album se jmenovalo Já nezapomínám a vyšlo v roce 1993, druhé Amulet o dva roky pozdìji. Na vrchol èeské populární hudby vás katapultovalo album Nebe z roku 1999, stejnojmenná skladba získala ocenìní Skladba roku a vy jste se stala Zpìvaèkou roku. Deska byla nominována také na Album roku. V èem vidíte její úspìch? To je spíš otázka pro nìjakého kritika, který tak tehdy rozhodl. Já jen vím, že jsme na tý desce pracovali hodnì dlouho a písnièky jsem dávala dohromady

15 rozhovor 13 Hvìzdy na nebi bdí a ty dlouho spíš Pøijdeš o svùj hlas døív, než ho uslyšíš Možná ví, co tvý køídla a noc ti nedá Nìco okusíš V dáli pomalu svítá, už se vítr zvedá A ty poletíš Všechno neèeká blízko, tak nelítej nízko Snad se probudíš Hloupì se ptáš, asi netušíš Já už svý køídla mám, sám to hned uvidíš Jak nelítám nízko a noc mi nedá Nìco okusím V dálce pomalu svítá, už se vítr zvedá A já poletím Všechno neèeká blízko, tak nelítej nízko Snad to pochopíš (Nelítám nízko z alba Nebe, text a hudba Tomáš Vartecký)

16 14 rozhovor Diskografie Já nezapomínám (1993) Amulet (1995) Nebe (1999) Staèí, když se díváš (2001) Musím tì svést (2002) Noc na zemi limitovaná edice (2004) Noc na zemi (2005) Veèernice (2006) Best of Anna K. (2007) nìkolik let. Dopadla tenkrát díky Tomášovi a Mouchovi ještì líp, než jsem doufala, a nìjak to prostì všechno zafungovalo. Od tohoto alba se pravidelnì umísťujete v Èeském slavíku mezi šesti nominovanými, za desku Noc na zemi jste byla dokonce nominována na cenu Andìl (Album roku, Zpìvaèka roku a Obal roku). Za album Veèernice jste získala dalšího Andìla jako Zpìvaèka roku a jednoho za obal. A nejnovìji jste vydala Best of To je více než slušný kus práce v takovém èasovém rozmezí. Proè jste vlastnì èekala s výbìrem hitù tak dlouho, když jich máte už požehnanì? Myslím, že právì teï nastal ten pravý èas pro vydání mého výbìru. Pøipadalo by mi pøinejmenším legraèní vydávat album Best of tøeba po tøech letech kariéry. Taky se chystám udìlat si trochu pauzièku, tak mnì pøišlo fajn zrekapitulovat všechny ty roky nazpátek. Je na desce nìjaká nová skladba nebo raritní záležitost, kterou vaši fanoušci ještì nemají? Je tam toho strašnì moc. Dvacet písnièek, z nichž jedna je úplnì nová, vznikla speciálnì na tuhle desku a jmenuje se Láska 2.0. Jsou to všechno vìtšinou rádiové singly, což bylo na pøání vydavatele, ale propašovala jsem tam i jednu kuriozitku, a to mùj anglicky zpívaný duet s Bradleym Strattonem. Pak tam je ještì na DVD mùj live koncert z turné Veèernice, všechny videoklipy a velká fotogalerie. Jako další bonus je na DVD videoklip na písnièku Nebe, která byla právì tehdy ocenìna Andìlem, ale paradoxnì na ni nikdy nebyl žádný klip natoèen. Až donedávna. Vznikl náhodou a dostala jsem ho vlastnì jako dárek od kamarádù, režiséra Jakuba Koháka a støihaèe Filipa Maláska, a myslím, že je fakt moc krásnej, takže stojí za to, aby ho všichni vidìli. Chystáte se album Best of pokøtít koncertem, jak je vaším zvykem? Ano, 28. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. A už se moc tìšíme, protože jsme teï delší dobu nehráli a v LMB je vždycky velkej mejdan, i s fanouškama samozøejmì. O pauze a psech Kdybyste se nestala zpìvaèkou, která jiná profese by vás lákala? Jinak øeèeno, jak jste na základní škole odpovídala v dotaznících na otázku: Èím bych chtìla být, až budu velká? Kdybych nemohla zpívat, chtìla jsem vždycky dìlat ošetøovatelku v zoo. A naopak: Jakou profesi sice obdivujete, ale vykonávat byste ji nedokázala? Obdivuju úplnì každou profesi, kterou lidé dìlají na vysoké, nejlépe té nejvyšší úrovni. A jakou bych nedokázala vykonávat? Tìch je asi celkem hodnì, ale teï mì tøeba napadá speleolog. Pokud se nemýlím, jste vášnivá pejskaøka. Závidíte nìkdy psùm, stejnì jako trochu v nadsázce já, jejich život? Rozhodnì, našim holkám urèitì. Mají se moc dobøe. Chodìj do lesa nebo jsou na zahradì nebo se se mnou koukaj na televizi, nejradìji na Animal Planet. Zmínila jste se, že byste si chtìla dát nìkolikaletou pauzu. Bylo to øeèeno z legrace, jde o zbožné pøání, anebo je to reálný plán? Je to mùj plán a je naprosto reálný. Chtìla byste prozradit, jak a èím tyto roky naplníte? A umíte si vlastnì pøedstavit život bez aktivnì vykonávané hudby? Vím pøesnì, èím pauzu vyplním, ale to si nechám s dovolením pro sebe, pøání se nemají vyslovovat nahlas! Jak dlouhá ta pauza bude, netuším, ale bez hudby si život pøedstavit stejnì asi úplnì nedokážu. Ať se vám vaše pøání splní, pøeji pevné zdraví a dìkuji za rozhovor. text: Martina Školníková, foto (vèetnì titulní strany): David Kraus

17 Inzerce

18 16 téma Elektronická komunikace zaène fungovat do tøí let Projekt e-government, který lidem umožní komunikovat s úøady prostøednictvím poèítaèe a internetu, zaène v Èeské republice fungovat do konce volebního období souèasné vlády, tedy do konce roku Podle Ministerstva vnitra, do jehož kompetence spadá novì i informatika, je nejdøív nutné vytvoøit hustou síť kontaktních míst, dále jednotný informaèní systém a následnì zákon o ètyøech základních registrech, které umožní sdílet informace mezi elekomunikační úøady. Výsledkem bude stav, kdy místo lidí budou mezi jednotlivými úøady novinky obíhat pouze samotná data. Na jednom místì si tak obèan bìhem nìkolika minut vyøídí vše, co potøebuje pro praktický život, napøíklad podá žádost o stavební povolení nebo pøihlášku do výbìrového øízení, tvrdí ministerstvo. První fází elektronizace státní správy je vytvoøení sítì kontaktních míst pro komunikaci s úøady. Takzvané Czech Pointy, které zatím zkušebnì bìží na 37 úøadech, se od ledna pøíštího roku rozšíøí také na matrièní a zastupitelské úøady ve zhruba 1500 obcích. Televize v mobilu zatím pøíliš neláká Zájem Evropanù o sledování televize v mobilním telefonu je zatím zhruba tak malý jako obrazovka mobilního telefonu. Uvádí to studie výzkumné spoleènosti Gartner. Mobilní operátoøi doufali, že mobilní televize by mohla pøimìt spotøebitele utratit mìsíènì navíc pìt až deset eur, èímž by se jim kompenzoval pokles pøíjmù z hlasových služeb. Zatím ale mobilní televize a stahování videa spotøebitele v Evropì pøíliš nelákají. Podle studie pouze pìt procent Evropanù vyjádøilo zájem sledovat televizi nebo video na svém mobilním telefonu v pøíštích dvanácti mìsících. Ve stejném období by chtìlo sledovat televizi na svém telefonu až 20 procent Asiatù. Domnívám se, že hlavním dùvodem je kompromis, jejž musíte uèinit pøi poøizování pøístroje, který potøebujete kvùli sledování televize, uvedla analytièka spoleènosti Gartner Carolina Milanesiová. Lidé se tak podle ní musejí rozhodnout, èemu dát pøednost. Buï si poøídí malý pøístroj, avšak sledování videa na nìm nebude pøíliš kvalitní, nebo dají pøednost kvalitì, v tom pøípadì ale bude pøístroj velký. Analogové vysílání skonèí asi v roce 2011 Èeské analogové televizní vysílání by mohlo definitivnì skonèit 11. listopadu Tento termín bude podle svých slov prosazovat pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu Pavel Dvoøák, protože datum 10. øíjna o rok døíve považuje kvùli zpoždìní novely zákonù o digitalizaci za nereálné. Tato novela, která prošla koncem øíjna Poslaneckou snìmovnou, poèítá s vypnutím analogového vysílání mezi 10. øíjnem 2010 a 12. prosincem Budu zastávat termín 11. listopadu, pokud to bude z hlediska kmitoètù schùdné, uvedl Dvoøák. Koneèné datum bude mimo jiné záviset na postoji Èeské televize a její strategii pøi vypínání analogových vysílaèù. Uvolnìné kmitoèty spolu s kmitoèty Primy totiž budou tvoøit frekvence pro digitální sítì. Pøechod by se mìl uskuteènit ve dvou krocích. V prvním se vypnou hlavní analogové vysílaèe a zaène se vysílat digitálnì, ve druhém kroku se pak vypnou i menší analogové vysílaèe. Pøechod by mìl být postupný v oblastech, které spolu bezprostøednì sousedí.

19 téma 17 Pøi odbavení na letišti pomùže mobil Pøední svìtové letecké spoleènosti se dohodly na standardu, který umožní cestujícím odbavení na letišti prostøednictvím èárového kódu zaslaného na jejich mobilní telefon. Oznámila to Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA). Cestující si nyní bude moci pøi koupi letenky zaregistrovat èíslo mobilního telefonu, na které obdrží prostøednictvím zprávy èárový kód. Tím se pak prokáže pøi odbavení na letišti, kde budou moci zamìstnanci pøeèíst tento kód pøímo z obrazovky telefonu nebo jiného pøístroje, jako je PDA. Èárový kód bude možné poslat i em cestujícímu a ten si ho pak vytiskne. Globální zavedení technologie pro mobilní telefony døíve omezovaly rùzné formáty kódù v jednotlivých oblastech. Nový standard IATA využívá tøi hlavní souèasné technologie Aztec a Datamtrix, používané hlavnì v Evropì a Severní Americe, a QR, který je rozšíøený v Japonsku. Všechny tøi technologie bude schopen pøeèíst jeden typ skeneru. Odbavení pomocí èárových kódù by mìlo být zavedeno u všech leteckých spoleèností do konce roku MySpace a Skype vytvoøí nejvìtší komunitu internetového volání Síť spoleèenských internetových stránek MySpace spojuje síly s internetovým telefonováním Skype. Uživatelé MySpace tak budou moci mezi sebou bezplatnì telefonovat po internetu. Podniky oznámily, že tím vytvoøí nejvìtší internetovou komunitu spojenou hlasem. MySpace má pøes 110 milionù uživatelù a Skype 220 milionù. Uživatelé MySpace budou moci bezplatnì telefonovat ostatním uživatelùm této služby i uživatelùm služby Skype. Navíc budou moci z internetu volat na pevné linky i mobilní telefony, to už ale za peníze. Volba Skype se objeví na MySpace v nynìjší nabídce bezprostøedního zasílání vzkazù, jejíž technologii pøi volání využije. Nebude pøitom požadovat, aby si uživatelé této služby stahovali do poèítaèù jakýkoli dodateèný software pro Skype. Internetové volání je pro naše èleny další pøirozený krok, aby mohli mezi sebou komunikovat, uvedl generální øeditel MySpace Chris DeWolfe. Rychlý internet zatím v ÈR vázne Pøístup k rychlému širokopásmovému internetu, takzvanému broadbandu, mìl loni zhruba každý osmý spotøebitel v Èeské republice. Podíl ve výši 12,2 procenta je asi o tøetinu nižší než prùmìr v celé EU (18,2 procenta) a zároveò vyšší než na Slovensku (6,9 procenta). Na špici je Dánsko, kde jej má asi 37 spotøebitelù ze sta, což je podle údajù nejvíce nejen v EU, ale i na svìtì. Na opaèné stranì je Bulharsko s podílem 5,7 procenta. Podle Evropské komise je nepøijatelné, aby byly rozdíly mezi jednotlivými zemìmi EU tak vysoké. Chystá se proto pøedložit návrhy na reformu pøedpisù Unie. Hlavními pøíèinami rozdílù v øádu desítek procent je podle komise v nìkterých zemích mimo jiné nemožnost volit z vìtšího poètu operátorù. Jedním z hlavních pøedpokladù je reforma využívání rádiového spektra tak, aby se posílila možnost dostupného širokopásmového internetu alternativními zpùsoby, øekl mluvèí komisaøky pro telekomunikace Viviane Redingové Martin Selmayr. Jednou z možností je využití takzvané digitální dividendy, tedy kmitoètù, které se uvolní po pøechodu státù od analogové zemské televize ke kvalitnìjší digitální, jež je zároveò ménì nároèná na kmitoèty. Internetové volání èeká vìtší ochrana Výrobci antivirù se budou stále víc zamìøovat také na ochranu internetového volání a takzvaných chytrých mobilních telefonù. Ty zatím v Èesku nejsou pøíliš rozšíøené, ale podle odborníkù je jen otázkou èasu, kdy i tyto oblasti hackery zaujmou. Uvedené téma bylo jedním z mnoha, o kterých se hovoøilo na nedávném veletrhu Invex v Brnì. Internetové volání využívá stále víc lidí. Napøíklad v síti Skype je jich zaregistrováno pøes 220 milionù. IT odborník Jiøí Palyza upozoròuje na to, že kromì klasických virù hrozí u volání pøes síť i nebezpeèí odposlechu. To by mohlo poškodit hlavnì firmy, které systém hojnì využívají pro vnitropodnikovou komunikaci. Avšak už teï existují programy, které dokážou odposlech odhalit, uklidòuje Palyza. I tak ale tuto oblast oznaèil za pole neorané. Specialisté totiž zatím netuší, zda mohou virové infekce v moderních systémech dosáhnout takové míry jako u klasických poèítaèù. Bude to záležet pøedevším na tom, jak se rozšíøí systémy samotné, soudí Petr Odehnal ze spoleènosti Grisoft. Výrobce antivirového programu AVG nedávno pøišel na trh s verzí pro chytré mobilní telefony. Zatím ještì nevyvstala vážná hrozba, ale je to jen otázka èasu a nechceme se nechat zaskoèit, uvádí Odehnal. text: Tomáš Johánek, foto: archiv autora

20 18 podporujeme / služby Recyklístky od T-Mobile Máte-li doma starý, nepotøebný mobil, mùžete být rázem o dvì stì korun bohatší. Pokud totiž odložený pøístroj donesete do naší Znaèkové prodejny, získáte na oplátku slevovou poukázku. Jako spoleèensky odpovìdná firma zavedl T-Mobile již v roce 2005 prospìšnou aktivitu, která spoèívá v bezplatném odbìru starých, nepotøebných èi nefunkèních mobilních pøístrojù a v jejich ekologicky èisté recyklaci. Nyní tuto aktivitu dále rozvíjí. Každý, kdo do konce ledna donese do jakékoliv Znaèkové prodejny T-Mobile svùj vysloužilý mobil, dostane za odmìnu tzv. recyklístek v hodnotì 200 Kè. Za nìj obdrží slevu na nákup nového pøístroje, Twist sady èi pøíslušenství ve Znaèkových prodejnách, a to až do výše 1000 Kè, protože se dá najednou získat a uplatnit i pìt recyklístkù. Nezáleží na tom, zda se jedná o zákazníka T-Mobile nebo ostatních operátorù recyklístky èekají opravdu na každého. Mysleme zelenì Mobily obsahují mnoho cenných kovù, jež lze snadno recyklovat a znovu použít pøi výrobì dalších zaøízení. Naopak na smetištích pøedstavují tyto pøístroje právì kvùli pøítomnosti zmínìných materiálù znaènou zátìž pro životní prostøedí. Celkový poèet vysloužilých telefonù, které u nás doma leží v šuplících a skøíních, se podle odhadù mùže na konci roku 2007 vyšplhat na pìt až osm milionù, a to hovoøíme jen o Èeské republice. Nenechávejme ležet ladem takové množství surovin, když s nimi lze zacházet ekologicky. Z pìti milionù nepoužívaných tuzemských mobilù by mohlo být recyklováno až 120 kg zlata, 45 kg palladia, 1250 kg støíbra, kg mìdi a z baterií by šlo znovu získat na kg kobaltu, uvádí David Beneš z kolektivního systému REMA, který recyklaci mobilních telefonù zajišťuje. A další argument: Pøi získání mìdi recyklací dochází až k 87% úspoøe elektrické energie oproti její výrobì z vytìžených rud! Internet až na pùl roku zdarma Pøinášíme tip pro ty, kdo surfují po internetu s notebookem nebo na stolním poèítaèi. V takovém pøípadì je vhodné poøídit si internetový tarif na samostatné SIM kartì, kterou vložíte do datové karty nebo modemu. Do konce roku navíc platí mimoøádná nabídka, díky níž máte neomezené pøipojení až na pùl roku zdarma. Pokud si aktivujete nìkterý z internetových tarifù T-Mobile, pøejdete na nìj z Twistu, popøípadì od jiného operátora nebo si prodloužíte stávající smlouvu, máte tyto možnosti: K výhodné smlouvì na 2 roky získáte 6 mìsícù bez paušálu za vámi vybraný tarif. Ke smlouvì na 1 rok získáte zdarma 3 mìsíce bez paušálu. Zvolený internetový tarif pøitom získáte s 25% slevou. A k tomu koncová zaøízení za cenu od 1 Kè a aktivace za 1 Kè. Více informací o nabídce najdete na

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Impuls O čem přemýšlí Dominik Hašek Volejte bez překážek za korunu Firemní dobrovolnictví Dotkněte se norských krás Víno, vinaři, vinobraní

Impuls O čem přemýšlí Dominik Hašek Volejte bez překážek za korunu Firemní dobrovolnictví Dotkněte se norských krás Víno, vinaři, vinobraní Impuls O čem přemýšlí Dominik Hašek Volejte bez překážek za korunu Firemní dobrovolnictví Dotkněte se norských krás Víno, vinaři, vinobraní 3 07 zdarma pro zákazníky T-Mobile úvodník 1 Milé čtenářky, milí

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

professional Teambuilding od A až po Z Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Deset zásad užitečného brainstormingu

professional Teambuilding od A až po Z Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Deset zásad užitečného brainstormingu professional 2 2008 čtvrtletník pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile Samsung Armani: Miniatura ve stylu Haute Couture Vídeň: Jasně a stručně Doprava, hotely, restaurace, noční život a sem tam památka

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více