Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i."

Transkript

1

2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, Praha 6 Ruzyně IČ DIČ CZ Tel (ústředna), (ředitel) Fax , , (ředitel) Internet Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

3 OBSAH Úvod 5 Organizační struktura ústavu 9 Zaměstnanci 16 Hospodaření ústavu v roce Řešené úkoly 39 Expertní a poradenská činnost 132 Vzdělávací a poradenská činnost 137 Mezinárodní akce 149 Publikační činnost 169 Ediční činnost ústavu 204 Citované zkratky a jejich výklad 209 Závěr 213 Členové vedení VÚRV Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

4 1. ÚVOD 1.1. Zaměření ústavu Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

5 Hlavní činnost Předmět činnosti VÚRV je vymezen Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství dne pod č.j / K hlavní činnostem ústavu náleží: 1. Základní a aplikovaný výzkum v oborech ochrany a využívání přírodních zdrojů, genetiky a šlechtění rostlin, agroekologie, jakosti rostlinných produktů, rostlinolékařství a ochrany zásob, agrochemie a výživy rostlin. 2. Trvalá odborná činnost zaměřená na uchování a využívání genetických zdrojů zemědělských plodin, mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. 3. Trvalá odborná činnost v diagnostice škodlivých organismů podle příslušných právních předpisů. Sledování rezistence škodlivých činitelů a udržování dlouhodobých polních pokusů. 4. Expertní, poradenská a informační činnost pro MZe ČR a jiné orgány státní správy, zpracování podkladů pro účely novelizace metodických pokynů a legislativních předpisů v rostlinné výrobě. 5. Činnost autorizovaných referenčních a akreditovaných laboratoří. 6. Poradenská činnost pro zemědělskou praxi, transfer a šíření poznatků a technologií do výrobní a komerční sféry zemědělství. 7. Účast na výchově diplomantů a doktorandů ve spolupráci s vysokými školami. 8. Metodické a expertní činnosti, monitoring, identifikace a výzkum geneticky modifikovaných organismů a jejich produktů v souladu se standardy EU. 9. Šlechtění zemědělských plodin. 10. Produkce biologických preparátů. 11. Na základě pověření MZe provádí: - testování prostředků ochrany rostlin a hnojiv - testování rostlinných materiálů 12. Zemědělská výroba Jiná činnost Jinými činnostmi jsou ve smyslu vyhlášky MF č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve vazbě na hlavní činnost a k prohloubení základního poslání ústavu: 1. Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej. 2. Poradenství v oblasti zemědělské výroby. Ke dni bylo oddělení poradenství dislokováno do ÚZPI na základě Opatření MZe ČR čj.47271/ z Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

6 1.2. Nejvýznamnější výsledky výzkumu dosažené v roce 2006 a) Zámečník J., Bilavčík, A. Faltus. M.: Kryobanka vegetativně množených plodin - poloprovoz Charakteristika Byl navržen a realizován poloprovoz Kryobanky množených plodin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Vzrostné vrcholy genotypů rostlin jsou uchovávány v ultranízkých teplotách tekutého dusíku (-196 C) ve skelném stavu bez krystalků ledu. Tento způsob je vhodný pro dlouhodobé uchování životnosti a genetické informace jednotlivých druhů rostlin. Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji. b) Ovesná J., Pouchová V., Kučera L.: Ustavení Národní sítě GMO laboratoří Charakteristika: Byla ustavená národní síť laboratoří, které se zabývají kontrolou nakládání s GMO. Cílem je koordinace činností a plnění úkolů ČR vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a rady č. 882/2004 a 1829/2003. Byl zorganizován Česko-Slovenský seminář zaměřený na problematiku GMO a byl vydán sborník z akce. c) Kohoutek A.: Analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu Charakteristika: V roce 2006 byla VS Jevíčko ve spolupráci s VÚCHS Rapotín, spol. s r.o. zpracována analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu (krávy s mléčnou produkcí a SBTPM). Pro obhospodařování travních porostů v ČR je optimální intenzivní (čtyřsečné, s včasným nástupem do první seče kolem května) využívání travních porostů, při extenzivním zatížení skotem na 1 ha travního porostu s užitkovostí kolem 6000 kg FCM mléka. Při současné situaci v zemědělství, kvótách a stavech skotu to znamená dosáhnout zatížení 0,5 krávy na ha travního porostu, tj. cca 1 DJ na ha travního porostu při zahrnutí stáda mladého skotu. Jednou krávou s navazujícím stádem mladého skotu je možné při produkčním potenciálu travních porostů v ČR zemědělsky využívat cca 2 ha travních porostů. K plošné realizaci je potřeba vhodně rozpracovat metodiku MZe ČR k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a č. 119/2005 Sb. na základě výše uvedeného modelu, protože metodika je dnes ve střednědobém horizontu klíčovým materiálem regulujícím a usměrňujícím obhospodařování travních porostů v České republice prostřednictvím dotací. d) Usťak S. : Prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02 Charakteristika: Na základě dlouholetých výzkumných výsledků oddělení ekotoxikolgie byl vyvinut prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02, které je doplněno prototypy vzorkovnic pro stanovení koncentrace aldehydů, těkavých organických sloučenin, pro stanovení oxidů dusíku a síry, pro stanovení přízemního ozónu a pro stanovení sirovodíku. V prototypu vzorkovnic pro stanovení čpavku v ovzduší reaguje amonný iont s phenolem a chlornanem sodným za přítomnosti kyanoželezitanu a tvoří intenzivně modře zbarvený indephenol. Další prototypy vzorkovnic jsou pro stanovení chlorovodíku, fluorovodíku a pro stanovení fenolu, methylfenolu a dimetylfenolu. Prototypy vzorkovnic mohou být použity i k odběrným zařízením jiných výrobců. Výroba prototypů odběrového zařízení a vzorkovnic je Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

7 zajištěna u firmy Labio Praha, a.s. a zařízení bude použito v síti stanic monitoringu ovzduší, které provozuje oddělení ekotoxikologie. e) Salava J. : Softwarový systém SPALA Charakteristika: Byl vytvořen softwarový systém SPALA pro stanovení rizika vzniku epidemie spály růžovitých rostlin, způsobované karanténní bakterií Erwinia amylovora. Program byl předán Státní rostlinolékařské správě, která jej využívá ke stanovení optimálních termínů prohlídek zdravotního stavu v sadech jabloní a hrušní. Program je využitelný pěstiteli k signalizaci ošetření proti šíření a k omezení škodlivosti patogena. f) Váňa J., Usťak S. : Urychlovač aerobních fermentačních procesů (zapsáno dne pod číslem 16816) Charakteristika: Řešení se týká urychlovače aerobních fermentačních procesů a to zejména procesů hydrolýzních probíhajících při kompostování bioodpadů. Použitím urychlovače se zkrátí doba potřebná k vyzrání kompostu. Urychlovač aerobních fermentačních procesů obsahuje výhodně homogenizovanou suspenzi z 25% hm. masokostní moučky, 15% hm. rostlinného oleje, 57% hm. lihových výpalků o sušině 13% a 3% hm. fosforečnanu amonného. Význam urychlovače aerobních fermentačních procesů je zejména ekologický, neboť umožní rozvoj domácího a komunitního kompostování bioodpadů, čímž dojde k významnému omezení produkce skleníkových plynů při nakládání s bioodpady. K výrobě urychlovače aerobních fermentačních procesů je možné využít upravené odpady z výroby bioetanolu, odpady z čištění a lisování pokrmových olejů a odpady kafilerní. g) Mikulka J., Abrahamová I., Abraham M. : Zařízení pro separaci kořenového systému rostlin z půdních substrátů (zapsáno dne pod číslem 17314) Charakteristika: Řešení se týká zařízení pro separaci kořenového systému rostlin od zemního substrátu a jiných nežádoucích látek za účelem dalšího studia těchto systémů. Separace se provádí usměrněným tokem vody konstantního tlaku. Dřívější separační zařízení se vyznačovala nevyhovujícím odvodem odpadních látek, které byly složitě odstraňovány. Byl taktéž problém v samotné separaci rostlinného kořenového sytému, díky jemuž byl odběr separovaných rostlinných kořenů obtížný a docházelo k nežádoucím ztrátám. Separovaná zemina se nedala dále zpracovávat nebo opětovně využívat. Ke snížení ztráty kořenů ze separace by bylo třeba laboratorních zařízeních, které jsou jak investičně, tak energeticky a časově náročné. Výše uvedené nedostatky dosavadního stavu odstraňuje zařízení pro separaci kořenových systémů rostlin. Odtokovým otvorem, který je umístěn ve vyjímatelném zachycovacím tácu kde se zachycuje a uchovává separovaná zemina pro další zpracování, je možné lépe odvádět vodu a lehké plovoucí nečistoty. Díky tomu je separovaná zemina zachycovaná ve vyjímatelném zachycovacím tácu bez nečistot a je možnost ji opětovně využívat. Vyměnitelné síto upevněné v pevných závěsech přímo na konstrukci zařízení je možno vyjmout a lépe tak vybrat separované kořeny. Díky tomuto zlepšení se snížila ztráta rostlinných kořenů až o 30%. Možnost vyměnit síto umožňuje zvolit správnou velikost otvorů v sítu na jakýkoliv rostlinný kořenový systém. i) Váňa J., Usťak S. : Substrát pro výrobu bioplynu (zapsáno dne pod číslem 17150) Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

8 Charakteristika: Řešení se týká substrátu pro výrobu bioplynu na bázi zhydrolyzované dřevní nebo lignocelulózové hmoty nebo zhydrolyzovaného papíru a kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Stávající výroba bioplynu se provádí anaerobní digescí vodních suspenzí obsahujících zvířecí fekálie, čistírenské kaly, živočišné tkáně, odpadní rostlinné a živočišné tuky a rostlinná pletiva s nízkou lignifikací. Rostlinná pletiva s vyšším stupněm lignifikace se anaerobní digescí rozkládají pomalu a s nízkým výtěžkem bioplynu. Dřevní hmota se považuje za substrát k výrobě bioplynu zcela nevhodný a to i v případě jeho nadrcení. Na bioplynových stanicích zpracovávajících komunální bioodpady se dřevní hmota ze substrátu pro přípravu bioplynu vytřiďuje a odstraňuje. Obtížně využitelným substrátem pro výrobu bioplynu je i sláma a podestýlky zvířat na bázi slámy. Též odpadní papír nebo lepenka jsou k výrobě bioplynu obtížně využitelné. Přitom využití dřevního a lignocelulózového odpadu nebo odpadního papíru a lepenky k výrobě bioplynu by mělo velký význam ekologický, neboť substituce zemního plynu bioplynem snižuje škodlivé emise včetně emisí skleníkových plynů. Výše uvedené problémy s anaerobní digescí dřevních a lignocelulózových odpadů a odpadního papíru a lepenky odstraňuje substrát pro výrobu bioplynu na bázi zhomogenizované suspenze obsahující 20-40% hmotnosti vodního roztoku zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů a 60-80% hmotnosti kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Anaerobní digesce substrátu je umožněna rozrušením lignocelulózového komplexu u zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů, které vnášejí do substrátu anaerobně využitelné pentózy a hexózy. Další složka substrátu kejda nebo drůbeží trus vnáší do substrátu anaerobně rozložitelné dusíkaté látky a optimalizuje v substrátu poměr uhlíku a dusíku na optimum projevující se rychlejším průběhem procesu a zvýšenou výtěžností bioplynu. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

9 2.1. Organizační schéma ústavu Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ředitel Poradní orgány Vedení VÚRV Ekonomický zástupce ředitele Správní výbor VÚRV Podnikový kontrolor Rada ústavu Komise 010 Sekretariát ředitele 030 Odbor hospodářskosprávní 100 Odbor výživy rostlin 200 Odbor genetiky a šlechtění 300 Odbor rostlinolékařství 400 Odbor agroekologie 580 VSV Karlštejn 011 Sekretariát ředitele 031 Oddělení hospodářskosprávní 110 Oddělení agrochemie 220 Oddělení aplikované genetiky 310 Oddělení mykologie 420 Výzkumná stanice Liberec 012 Oddělení informatiky 033 Oddělení technických služeb 120 Oddělení fyziologie a výživy 230 Oddělení molekulární biologie 330 Oddělení virologie 430 Výzkumná stanice Jevíčko 130 Oddělení biologie půdy 240 Oddělení šlechtitelských metod 340 Oddělení entomologie 450 Oddělení herbologie 140 Oddělení soustavy hnojení 210 Oddělení genové banky 350 Oddělení ochrany zásob 480 Oddělení ekologie polních plodin Pracoviště: Praha, Brno, Dolní Slověnice, Hrušovany u Brna, Ivanovice na Hané, Jaroměř, Jevíčko, Krnov, Liberec, Litovel, Opava, Rousínov, Tábor, Ústí n. L., Zdounky, Žlutice Pracoviště GB Olomouc Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok Oddělení bakteriologie Pracoviště Slaný 490 Oddělení ekotoxikologie 410 Oddělení polních pokusů PS Praha, PS Hněvčeves, PS Humpolec, PS Pernolec, PS Ivanovice na Hané, PS Vysoké nad Jizerou, PS Čáslav, PS Lukavec, PS Kostelec nad Orlicí

10 2.2. Vedení ústavu Ředitel VÚRV Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ekonomický zástupce ředitele a ředitel odboru hospodářsko-správního Ředitel odboru agroekologie Ředitel odboru genetiky a šlechtění Ředitel odboru rostlinolékařství Ředitel odboru výživy rostlin Tajemník VÚRV Mgr. Jan Lipavský, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. František Urban Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Jan Klír, CSc. Ing. Vladimír Svatek 2.3. Vědecké rady VÚRV Vzhledem k šíři výzkumu jsou ve VÚRV ustaveny čtyři vědecké rady pro jednotlivé výzkumné odbory (agroekologie, genetiky a šlechtění, rostlinolékařství, výživy rostlin). Ve vědeckých radách jsou tak členy pouze specialisté příslušného oboru, kteří se lépe orientují v projednávané tématice. Úkolem vědeckých rad je především projednávat koncepci odboru, úroveň vědecké práce odboru a výsledky jeho vědecké činnosti (výroční a závěrečné zprávy a závazné metodiky výzkumných záměrů, výzkumných a popř. i expertních projektů) Odbor agroekologie Vědecká rada odboru agroekologie se sešla 25. ledna 2007, aby projednala výroční zprávu výzkumného záměru MZE za rok Vědecká rada konstatovala, že řešení probíhalo podle plánu a doporučila pokračovat i v roce 2007 podle schválené metodiky a časového plánu. Složení vědecké rady odboru agroekologie v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. J. Mikulka, CSc., předseda Ing. J.Váňa, CSc., místopředseda Mgr. J. Lipavský,CSc. Ing. M. Vach,CSc. Ing. S. Usťak,CSc. Ing. Z.Martinková,CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha

11 Ing. A. Kohoutek,CSc. Ing. J. Fiala, CSc. Dr. Ing. V. Pavlů Prof. Ing. J.Šroller, CSc. Doc. Ing. J. Soukup, CSc. Prof. Ing. V. Kohout, DrSc. Prof. Ing. J.Křen, CSc. Ing. J. Chochola, CSc. Ing. S. Hrabětová Ing. J. Procházka, CSc. Ing. M. Hochman Ing. B. Vokál, CSc. Prof. Ing. J. Moudrý,CSc Doc. Ing. Stach, CSc. Ing. S. Palík, CSc. Prof. Ing. M. Kavka, DrSc. Doc. Ing. J. Šantrůček, CSc. Prof. Ing. K. Veverka, DrSc. Doc. Ing. J. Hůla, CSc. Pof. Ing. J. Balík, CSc. Doc. Ing. M. Svobodová, CSc. Ing. V. Smutný, Ph.D. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno ŘI Semčice MZe ČR Praha VÚP Troubsko Agritex, Šumperk VÚB Havlíčkův Brod JČU České Budějovice JČU České Budějovice ZVÚ Kroměříž ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno VÚZT Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno Odbor genetiky a šlechtění Vědecká rada Odboru genetiky a šlechtění VÚRV Praha se sešla na řádném dvoudenním zasedání ve dnech a Prvý den zasedání byly projednány výroční zprávy za výzkumné projekty NAZV a výroční zpráva za Národní program konzervace a využití genofondu rostlin. Na základě kladných oponentských posudků a vědecké diskuse byly všechny periodické zprávy schváleny a bylo doporučeno pokračovat v řešení projektů. Dílčí metodické a jiné připomínky byly zapracovány do usnesení Vědecké rady k jednotlivým projektům a budou realizovány v průběhu dalšího řešení. U části projektů došlo ke změnám ve složení řešitelských týmů, v důsledku personálních změn na pracovišti. Návrhy předložené vědecké radě v tomto směru byly rovněž schváleny. Bylo konstatováno, že řešení projektů splnilo vytčené cíle a realizační výstupy. Druhý den zasedání vědecké rady byla projednána periodická zpráva za třetí rok řešení výzkumného záměru MZE Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin, využití biodiversity a setrvalý rozvoj zemědělství Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

12 s dobou řešení Po celkovém představení cílů, nákladů a výsledků řešení v roce 2006 a přednesení oponentských posudků následovalo podrobné projednání průběhu řešení osmi etap výzkumného záměru. Bylo konstatováno, že řešení proběhlo podle přijaté metodiky a splnilo vytýčené cíle; byly doporučeny dílčí úpravy řešení. Vzhledem ke krácení finančních prostředků na rok 2007 oproti plánu byla přijata doporučení na dílčí změny ve struktuře a rozsahu řešení v příslušném období. V závěru jednání vědecké rady byly prezentovány a na základě oponentských posudků projednány výroční zprávy 3 projektů COST a 3 projektů dvoustranné spolupráce KONTAKT. U všech projektů této skupiny bylo doporučeno pokračovat v jejich řešení. Složení vědecké rady odboru genetiky a šlechtění v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Ladislav Dotlačil, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Václav Šíp, CSc., místopředseda Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Ing. Ladislav Bláha,CSc. Ing. Karel Dušek, CSc. Mgr. Iva Faberová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Ing. Kateřina Karlová Ing. Ladislav Kučera, CSc. Ing.Vratislav Kučera, CSc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. RNDr. Ilja Prášil, CSc. Ing. Zdeněk Stehno,CSc. Mgr. Světlana Sýkorová, CSc. Ing. Antonín Šašek,CSc. Ing. Miroslava Vyvadilová, CSc. Ing. Jiří Zámečník,CSc. Doc. Ing. Miroslav Bechyně,CSc. Ing. Jiří Beran Ing. Ludmila Bobková,CSc. Ing. Ivan Branžovský,CSc. Doc. Ing. Vladislav Čurn Ing. Jaroslav Doležel, CSc. Ing. Alena Hanišová Prof. Ing. Oldřich Chloupek,DrSc. RNDr. Miroslav Griga, CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU ITSZ Praha Oseva PRO s.r.o. SELGEN a.s. ŠS Úhřetice Ministerstvo zemědělství ČR JU, Zemědělská fakulta České Budějovice Ústav experimentální botaniky AV ČR Olomouc SELGEN a.s., ŠS Stupice MLZU, Ústav pěstování a šlechtění rostlin Brno AGRITEC, s.r.o. Šumperk Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

13 Ing. Zbyněk Jech,CSc. Ing. Daniel Jurečka Ing. Petr Laml,CSc. Ing. Petr Martinek,CSc. Ing. Vratislav Novák,CSc. Ing. Ladislav Rosenberg,CSc. Ing. Karel Jan Štolc,CSc. Doc. Ing. Pavel Vejl, PhD. SEMPRA a.s. Praha ÚKZÚZ Brno MONSANTO ČR, Branišovice ZVÚ Kroměříž, s.r.o. ČZU Praha SELGEN, a.s. Praha MZe ČR Praha ČZU Praha, Katedra genetiky a šlechtění Odbor rostlinolékařství Vědecká rada odboru rostlinolékařství VÚRV Praha Ruzyně zasedala v lednu 2006, projednala a schválila výroční zprávu Výzkumného záměru MZE Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zjišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí. Dále projednala a schválila periodické zprávy za výzkumné projekty NAZV 1B44051, 1G46060, QG50083, 1B53054, QF4074, 1B53043, QC5087, QF4071, 1B53040 a 1G V diskusi a rozpravě byly projednány aktuální rostlinolékařské problémy včetně rostlinolékařského poradenství. Složení vědecké rady odboru rostlinolékařství v roce 2006 Jméno Pracoviště Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., předseda VÚRV Praha Dr. Ing. Jaroslav Salava, místopředseda VÚRV Praha Doc. RNDr.Josef Šedivý,DrSc. VÚRV Praha - čestný předseda RNDr.Alois Honěk,CSc. VÚRV Praha Prof. Ing.Václav Kůdela, DrSc. VÚRV Praha RNDr.Josef Hýsek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Krejzar, PhD. VÚRV Praha RNDr.Jiřina Krátká, DrSc. VÚRV Praha Doc.RNDr.Ing.František Kocourek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Stejskal, PhD. VÚRV Praha Prof. Ing.Karel Veverka, DrSc. VÚRV Praha Ing. Kumari Shesh, PhD. VÚRV Praha Ing. Petr Komínek, PhD. VÚRV Praha RNDr. David Novotný, PhD. VÚRV Praha Doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc. Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

14 Prof.Ing. Vladimír Táborský, CSc. Ing. Vladimír Řehák, CSc. Ing. Vladimír Kupec Ing. Jan Havelka, CSc. Prof.Ing.Aleš Lebeda, DrSc. Doc.Ing.Jaroslav Rod, CSc. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Josef Mertelík, CSc. Ing. Petr Dědič, CSc. Ing. Miroslav Lánský Doc.Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Ing. Michal Hnízdil, CSc. Doc.RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. Ing.Petr Svoboda, CSc. Ing. Ivan Branžovský, CSc. Ing. Josef Drozen Česká fytopatologická společnost Rostlinolékařská společnost Praha SRS Praha EÚ České Budějovice UP Olomouc SRS Olomouc VÚP Troubsko ZVÚ Kroměříž VÚKOZ Průhonice VÚB Havlíčkův Brod VŚÚO Holovousy ČZU Praha SRS Praha UK Praha CH I Žatec MZe ČR tajemník VR Odbor výživy rostlin Dne 25.ledna 2007 se konalo společné zasedání vědeckých rad Odboru výživy rostlin a agroekologie, kde byla nejprve úspěšně obhájena výroční zpráva výzkumného záměru MZE Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě. Složení vědecké rady Odboru výživy rostlin v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Jan Klír, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Pavel Růžek,CSc., místopředseda VÚRV Praha Ing. Eva Kunzová, CSc., sekret. VR OVR VÚRV Praha Ing. Michaela Budňáková MZe Praha Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. VÚPOP, Bratislava, Slovensko Ing. Jaroslav Čepl, CSc. VÚB, Havlíčkův Brod Dr.Ing. Pavel Čermák UKZUZ Havlíčkův Brod Ing. Jiří Dostál, CSc. AGROEKO Žamberk Ing. Jan Haberle, CSc. VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

15 Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Doc.Ing. Jan Horáček, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. Jan Leština, CSc. RNDr. Václav Macháček,DrSc. Doc.Ing. Jiří Matula, CSc. Prof.Ing. Svatopluk Matula, CSc. Ing. Olga Mikanová, Ph.D. Ing. Václav Motyka, CSc. Ing. Jan Šabatka, CSc. Prof.Ing. Miloslav Šimek, CSc. RNDr. Milada Šindelářová,CSc. Prof.RNDr. Marta Tesařová,CSc. Ing. Marie Trčková Prof.Ing. Václav Vaněk, CSc. Ing. Karel Voplakal, CSc. Prof.Ing. Karel Voříšek, CSc. Doc.Ing. František Vrkoč, DrSc. ČZU Praha JU České Budějovice MZLU Brno VÚZT Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha VÚRV Praha ÚEB Praha poradenství (NU-AGRAR) přednáší na JUZF České Budějovice ÚPB České Budějovice ÚEB Praha MZLU Brno VÚRV Praha ČZU Praha VÚMOP Praha ČZU Praha VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

16 3. ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k fyzických osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let , let , let , let ,37 61 a více let ,00 Celkem ,00 % 42,50 57,50 100,00 x Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k přepočtených osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let 18,40 35,60 54,00 17, let 22,40 30,46 52,86 17, let 33,20 46,32 79,52 25, let 38,00 54,87 92,87 30,14 61 a více let 21,00 7,91 28,91 9,38 Celkem 133,00 175,16 308,16 100,00 % 43,16 56,84 100,00 x Věková struktura zaměstnanců dle stavu k nad 60 let 10,0% let 17,8% let 29,4% let 17,2% let 25,6% Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

17 Zaměstnanci dle kategorií dosaženého vzdělání (stav k fyz. osob) Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,56 Vyučen ,81 SO 5 5 1,56 ÚSO + ÚSV ,63 VOŠ 2 2 0,63 BC ,50 VŠ ,31 Celkem , Počet zaměstnanců dle vzdělání a útvarů (stav k fyzických osob) Útvar Zaměstnanci V tom: Celk. Z toho: ženy VŠ Bc VOŠ ÚSO SO V Z Celkem Průměrný věk z toho: muži SŘ ,36 58,25 50,57 OHS ,77 53,68 51,71 OVR ,29 51,33 46,88 OGŠ ,47 48,25 42,70 ORL ,33 47,23 41,02 OAE ,04 42,86 43,30 VSV ,55 39,00 44,67 VÚRV ,54 48,66 45,84 celkem Prům.věk 46,54 45,84 45,30 30,13 26,50 45,61 45,44 46,56 47,40 VŠ vysokoškolské Bc bakalářské VŠO vyšší odborná škola ÚSO úplné střední odborné s maturitou SO střední odborné V vyučen Z základní ženy Jazykové znalosti zaměstnanců VÚRV nepatří do okruhu zaměstnavatelů, kteří mají nařízeny jazykové zkoušky pro vybraná pracovní místa. V rámci programů dalšího vzdělávání ústav organizoval v roce 2006 kurz angličtiny pro zaměstnance, kterého se účastnilo 15 zaměstnanců, a dále přispíval na individuální kurzy jazyků. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

18 Zařazení zaměstnanců do platových tříd a průměrná měsíční mzda (ve fyzických osobách) Počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách Platová třída Počet zam. Z celkového počtu zaměstnanců v platové třídě počet v jednotlivých platových stupních Celkem Průměrná třída: 10,22 Průměrný stupeň: 8,52 Průměrná měsíční mzda - vývoj 1996 až 2006 Rok Mzda (Kč) Nárůst Kč index , , , , , , , , , , ,60 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

19 Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových tříd počet zaměstnamců třída Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových stupňů 100 počet zaměstnanců platový stupeň Personální zajištění činnosti VÚRV k Pro rok 2006 byl stanoven limit počtu zaměstnanců 309. Skutečný průměrný stav činil 308,16 zaměstnanců. K datu byl stav následující : fyzických osob přepočtených osob - celkový počet zaměstnanců ,16 z toho zabezpečovací složky : 41 40,41 vědecké odbory : ,75 - zaměstnáno na plný pracov. úvazek ,00 - zaměstnáno na část. pracov. úvazek 31 19,16 v tom pracující důchodci 16 12,41 Vznik a skončení pracovních poměrů Počet Poznámka Nástupy 39 2x návrat z MD Výstupy 41 v členění viz. dále Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

20 Výstupy Důvod ukončení Počet celkem z toho ženy Dohodou 12 6 Z organizačních důvodů 4 1 Doba určitá 10 5 Výpovědí ( 51ZP) 2 1 Ve zkušební době 2 1 Odchod do starobního důchodu 7 4 Odchod do invalidního důchodu 1 Odchod na mateřskou dovolenou 3 3 C e l k e m Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet celkem % do 5 let ,38 do 10 let 48 15,00 do 15 let 48 15,00 do 20 let 29 9,06 nad 20 let 85 26,56 C e l k e m , Pracovníci a mzdy Při plnění plánu pracovníků a mezd za rok 2006 byly vykázány následující skutečnosti (uvádíme i porovnání s rokem 2004 a 2005) skut skut skut Ukazatel Jedn. Objem % objem % objem % Mzdové prostředky celkem tis. Kč Z toho : na platy tis. Kč , , ,4 OON tis. Kč , , ,6 Prostředky na platy celkem tis. Kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

21 Z toho : základní mzdy tis. Kč , , ,4 přesčasy tis. Kč 258 0,4 97 0,1 81 0,1 náhrady mezd tis. Kč , , ,1 odměny celkem tis. Kč , , ,9 osobní hodnocení tis. Kč , , ,9 příplatek za vedení tis. Kč 815 1, , ,0 příplatek za riziko tis. Kč 227 0, , ,4 další plat tis. Kč ,6 ostatní příplatky tis. Kč 97 0,1 34 0, ,09 příplatky SO+NE+svátky tis. Kč 66 0,1 28 0,05 8 0,01 OON celkem tis. Kč Z toho: dohody o provedení práce tis. Kč , , ,4 dohody o pracovní činnosti tis. Kč , , ,3 služné CVS tis. Kč 23 1,4 odstupné tis.kč 49 3, ,3 Počet zaměstnanců Přep.o Průměrná měsíční mzda Kč Meziroční nárůst Kč Meziroční index % 104,5 107,2 111,6 Při předložení podkladů pro zúčtování se státním rozpočtem bylo vykázáno překročení limitu čerpání mzdových prostředků celkem o tis. Kč takto: Položka Rozpočet 2006 v tis.kč Skut v tis.kč Rozdíl v tis. Kč Mzdové prostředky celkem Z toho: na platy OON Překročení stanoveného limitu v položce prostředky na platy o tis.kč je tvořeno výplatou prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to: - výplata odměn za řešení grantu GA ČR (přímý převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŠMT (př. převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŽP (př. převod prostředků) 70 tis.kč - výplata odměn z mezinárodních projektů ve výši 546 tis.kč - výplata odměn z fondu odměn tis.kč Překročení stanoveného limitu v položce OON o 85 tis.kč obsahuje výplatu prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to : - výplata dohod o pracovní činnosti z mezinárodního projektu 37 tis.kč - výplata dohod o pracovní činnosti z projektů GA ČR 48 tis.kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

22 4. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU 4.1. Rozsah a struktura majetku v tis. Kč stav k 1.1. stav k rozdíl (12-1) odepsanost 1. STÁLÁ AKTIVA , ,52 11, Nehmotný investiční majetek 635,25 544,06-91,19 96,2 - software 635,25 544,06-91,19 77, Hmotný investiční majetek , ,46 102,78 54,2 - budovy, haly a stavby , , ,33 38,8 - samost. mov. věci a jejich soubory , , ,86 73,3 - pozemky , ,05 793,22 - umělecká díla 80,35 77,36 2,99 - ostatní dlouhodobý majetek 381,06 381, pěstitelské celky trvalých porostů 1 800, ,04-153,59 48,3 - základní stádo a tažná zvířata pořízení hmotných investic 149,62 169,73 20,11 - poskytnuté zálohy 0 178,50 178, Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA , , , Zásoby 2 202, ,37 101,53 - materiál 1 635, ,57-78,75 - nedok. výrobky a polot. vlastní výroby výrobky 567,52 747,80 180,28 - zvířata Pohledávky 4 312, , , Finanční majetek ,46 105, ,03 - peníze 25, ,67 - bankovní účty , ,47 - ceniny 96,32 105,43 9, Přechodné účty aktivní 1 174, ,91 138,86 AKTIVA CELKEM , , ,37 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006)

Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006) Roční zpráva ÚMCH AV ČR (2006) Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 IČ 61389013 Telefon: 296 809 111 Fax: 296 809 410 Adresa elektronické pošty:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více