Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i."

Transkript

1

2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, Praha 6 Ruzyně IČ DIČ CZ Tel (ústředna), (ředitel) Fax , , (ředitel) Internet Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

3 OBSAH Úvod 5 Organizační struktura ústavu 9 Zaměstnanci 16 Hospodaření ústavu v roce Řešené úkoly 39 Expertní a poradenská činnost 132 Vzdělávací a poradenská činnost 137 Mezinárodní akce 149 Publikační činnost 169 Ediční činnost ústavu 204 Citované zkratky a jejich výklad 209 Závěr 213 Členové vedení VÚRV Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

4 1. ÚVOD 1.1. Zaměření ústavu Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

5 Hlavní činnost Předmět činnosti VÚRV je vymezen Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství dne pod č.j / K hlavní činnostem ústavu náleží: 1. Základní a aplikovaný výzkum v oborech ochrany a využívání přírodních zdrojů, genetiky a šlechtění rostlin, agroekologie, jakosti rostlinných produktů, rostlinolékařství a ochrany zásob, agrochemie a výživy rostlin. 2. Trvalá odborná činnost zaměřená na uchování a využívání genetických zdrojů zemědělských plodin, mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. 3. Trvalá odborná činnost v diagnostice škodlivých organismů podle příslušných právních předpisů. Sledování rezistence škodlivých činitelů a udržování dlouhodobých polních pokusů. 4. Expertní, poradenská a informační činnost pro MZe ČR a jiné orgány státní správy, zpracování podkladů pro účely novelizace metodických pokynů a legislativních předpisů v rostlinné výrobě. 5. Činnost autorizovaných referenčních a akreditovaných laboratoří. 6. Poradenská činnost pro zemědělskou praxi, transfer a šíření poznatků a technologií do výrobní a komerční sféry zemědělství. 7. Účast na výchově diplomantů a doktorandů ve spolupráci s vysokými školami. 8. Metodické a expertní činnosti, monitoring, identifikace a výzkum geneticky modifikovaných organismů a jejich produktů v souladu se standardy EU. 9. Šlechtění zemědělských plodin. 10. Produkce biologických preparátů. 11. Na základě pověření MZe provádí: - testování prostředků ochrany rostlin a hnojiv - testování rostlinných materiálů 12. Zemědělská výroba Jiná činnost Jinými činnostmi jsou ve smyslu vyhlášky MF č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve vazbě na hlavní činnost a k prohloubení základního poslání ústavu: 1. Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej. 2. Poradenství v oblasti zemědělské výroby. Ke dni bylo oddělení poradenství dislokováno do ÚZPI na základě Opatření MZe ČR čj.47271/ z Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

6 1.2. Nejvýznamnější výsledky výzkumu dosažené v roce 2006 a) Zámečník J., Bilavčík, A. Faltus. M.: Kryobanka vegetativně množených plodin - poloprovoz Charakteristika Byl navržen a realizován poloprovoz Kryobanky množených plodin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Vzrostné vrcholy genotypů rostlin jsou uchovávány v ultranízkých teplotách tekutého dusíku (-196 C) ve skelném stavu bez krystalků ledu. Tento způsob je vhodný pro dlouhodobé uchování životnosti a genetické informace jednotlivých druhů rostlin. Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji. b) Ovesná J., Pouchová V., Kučera L.: Ustavení Národní sítě GMO laboratoří Charakteristika: Byla ustavená národní síť laboratoří, které se zabývají kontrolou nakládání s GMO. Cílem je koordinace činností a plnění úkolů ČR vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a rady č. 882/2004 a 1829/2003. Byl zorganizován Česko-Slovenský seminář zaměřený na problematiku GMO a byl vydán sborník z akce. c) Kohoutek A.: Analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu Charakteristika: V roce 2006 byla VS Jevíčko ve spolupráci s VÚCHS Rapotín, spol. s r.o. zpracována analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu (krávy s mléčnou produkcí a SBTPM). Pro obhospodařování travních porostů v ČR je optimální intenzivní (čtyřsečné, s včasným nástupem do první seče kolem května) využívání travních porostů, při extenzivním zatížení skotem na 1 ha travního porostu s užitkovostí kolem 6000 kg FCM mléka. Při současné situaci v zemědělství, kvótách a stavech skotu to znamená dosáhnout zatížení 0,5 krávy na ha travního porostu, tj. cca 1 DJ na ha travního porostu při zahrnutí stáda mladého skotu. Jednou krávou s navazujícím stádem mladého skotu je možné při produkčním potenciálu travních porostů v ČR zemědělsky využívat cca 2 ha travních porostů. K plošné realizaci je potřeba vhodně rozpracovat metodiku MZe ČR k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a č. 119/2005 Sb. na základě výše uvedeného modelu, protože metodika je dnes ve střednědobém horizontu klíčovým materiálem regulujícím a usměrňujícím obhospodařování travních porostů v České republice prostřednictvím dotací. d) Usťak S. : Prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02 Charakteristika: Na základě dlouholetých výzkumných výsledků oddělení ekotoxikolgie byl vyvinut prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02, které je doplněno prototypy vzorkovnic pro stanovení koncentrace aldehydů, těkavých organických sloučenin, pro stanovení oxidů dusíku a síry, pro stanovení přízemního ozónu a pro stanovení sirovodíku. V prototypu vzorkovnic pro stanovení čpavku v ovzduší reaguje amonný iont s phenolem a chlornanem sodným za přítomnosti kyanoželezitanu a tvoří intenzivně modře zbarvený indephenol. Další prototypy vzorkovnic jsou pro stanovení chlorovodíku, fluorovodíku a pro stanovení fenolu, methylfenolu a dimetylfenolu. Prototypy vzorkovnic mohou být použity i k odběrným zařízením jiných výrobců. Výroba prototypů odběrového zařízení a vzorkovnic je Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

7 zajištěna u firmy Labio Praha, a.s. a zařízení bude použito v síti stanic monitoringu ovzduší, které provozuje oddělení ekotoxikologie. e) Salava J. : Softwarový systém SPALA Charakteristika: Byl vytvořen softwarový systém SPALA pro stanovení rizika vzniku epidemie spály růžovitých rostlin, způsobované karanténní bakterií Erwinia amylovora. Program byl předán Státní rostlinolékařské správě, která jej využívá ke stanovení optimálních termínů prohlídek zdravotního stavu v sadech jabloní a hrušní. Program je využitelný pěstiteli k signalizaci ošetření proti šíření a k omezení škodlivosti patogena. f) Váňa J., Usťak S. : Urychlovač aerobních fermentačních procesů (zapsáno dne pod číslem 16816) Charakteristika: Řešení se týká urychlovače aerobních fermentačních procesů a to zejména procesů hydrolýzních probíhajících při kompostování bioodpadů. Použitím urychlovače se zkrátí doba potřebná k vyzrání kompostu. Urychlovač aerobních fermentačních procesů obsahuje výhodně homogenizovanou suspenzi z 25% hm. masokostní moučky, 15% hm. rostlinného oleje, 57% hm. lihových výpalků o sušině 13% a 3% hm. fosforečnanu amonného. Význam urychlovače aerobních fermentačních procesů je zejména ekologický, neboť umožní rozvoj domácího a komunitního kompostování bioodpadů, čímž dojde k významnému omezení produkce skleníkových plynů při nakládání s bioodpady. K výrobě urychlovače aerobních fermentačních procesů je možné využít upravené odpady z výroby bioetanolu, odpady z čištění a lisování pokrmových olejů a odpady kafilerní. g) Mikulka J., Abrahamová I., Abraham M. : Zařízení pro separaci kořenového systému rostlin z půdních substrátů (zapsáno dne pod číslem 17314) Charakteristika: Řešení se týká zařízení pro separaci kořenového systému rostlin od zemního substrátu a jiných nežádoucích látek za účelem dalšího studia těchto systémů. Separace se provádí usměrněným tokem vody konstantního tlaku. Dřívější separační zařízení se vyznačovala nevyhovujícím odvodem odpadních látek, které byly složitě odstraňovány. Byl taktéž problém v samotné separaci rostlinného kořenového sytému, díky jemuž byl odběr separovaných rostlinných kořenů obtížný a docházelo k nežádoucím ztrátám. Separovaná zemina se nedala dále zpracovávat nebo opětovně využívat. Ke snížení ztráty kořenů ze separace by bylo třeba laboratorních zařízeních, které jsou jak investičně, tak energeticky a časově náročné. Výše uvedené nedostatky dosavadního stavu odstraňuje zařízení pro separaci kořenových systémů rostlin. Odtokovým otvorem, který je umístěn ve vyjímatelném zachycovacím tácu kde se zachycuje a uchovává separovaná zemina pro další zpracování, je možné lépe odvádět vodu a lehké plovoucí nečistoty. Díky tomu je separovaná zemina zachycovaná ve vyjímatelném zachycovacím tácu bez nečistot a je možnost ji opětovně využívat. Vyměnitelné síto upevněné v pevných závěsech přímo na konstrukci zařízení je možno vyjmout a lépe tak vybrat separované kořeny. Díky tomuto zlepšení se snížila ztráta rostlinných kořenů až o 30%. Možnost vyměnit síto umožňuje zvolit správnou velikost otvorů v sítu na jakýkoliv rostlinný kořenový systém. i) Váňa J., Usťak S. : Substrát pro výrobu bioplynu (zapsáno dne pod číslem 17150) Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

8 Charakteristika: Řešení se týká substrátu pro výrobu bioplynu na bázi zhydrolyzované dřevní nebo lignocelulózové hmoty nebo zhydrolyzovaného papíru a kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Stávající výroba bioplynu se provádí anaerobní digescí vodních suspenzí obsahujících zvířecí fekálie, čistírenské kaly, živočišné tkáně, odpadní rostlinné a živočišné tuky a rostlinná pletiva s nízkou lignifikací. Rostlinná pletiva s vyšším stupněm lignifikace se anaerobní digescí rozkládají pomalu a s nízkým výtěžkem bioplynu. Dřevní hmota se považuje za substrát k výrobě bioplynu zcela nevhodný a to i v případě jeho nadrcení. Na bioplynových stanicích zpracovávajících komunální bioodpady se dřevní hmota ze substrátu pro přípravu bioplynu vytřiďuje a odstraňuje. Obtížně využitelným substrátem pro výrobu bioplynu je i sláma a podestýlky zvířat na bázi slámy. Též odpadní papír nebo lepenka jsou k výrobě bioplynu obtížně využitelné. Přitom využití dřevního a lignocelulózového odpadu nebo odpadního papíru a lepenky k výrobě bioplynu by mělo velký význam ekologický, neboť substituce zemního plynu bioplynem snižuje škodlivé emise včetně emisí skleníkových plynů. Výše uvedené problémy s anaerobní digescí dřevních a lignocelulózových odpadů a odpadního papíru a lepenky odstraňuje substrát pro výrobu bioplynu na bázi zhomogenizované suspenze obsahující 20-40% hmotnosti vodního roztoku zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů a 60-80% hmotnosti kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Anaerobní digesce substrátu je umožněna rozrušením lignocelulózového komplexu u zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů, které vnášejí do substrátu anaerobně využitelné pentózy a hexózy. Další složka substrátu kejda nebo drůbeží trus vnáší do substrátu anaerobně rozložitelné dusíkaté látky a optimalizuje v substrátu poměr uhlíku a dusíku na optimum projevující se rychlejším průběhem procesu a zvýšenou výtěžností bioplynu. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

9 2.1. Organizační schéma ústavu Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ředitel Poradní orgány Vedení VÚRV Ekonomický zástupce ředitele Správní výbor VÚRV Podnikový kontrolor Rada ústavu Komise 010 Sekretariát ředitele 030 Odbor hospodářskosprávní 100 Odbor výživy rostlin 200 Odbor genetiky a šlechtění 300 Odbor rostlinolékařství 400 Odbor agroekologie 580 VSV Karlštejn 011 Sekretariát ředitele 031 Oddělení hospodářskosprávní 110 Oddělení agrochemie 220 Oddělení aplikované genetiky 310 Oddělení mykologie 420 Výzkumná stanice Liberec 012 Oddělení informatiky 033 Oddělení technických služeb 120 Oddělení fyziologie a výživy 230 Oddělení molekulární biologie 330 Oddělení virologie 430 Výzkumná stanice Jevíčko 130 Oddělení biologie půdy 240 Oddělení šlechtitelských metod 340 Oddělení entomologie 450 Oddělení herbologie 140 Oddělení soustavy hnojení 210 Oddělení genové banky 350 Oddělení ochrany zásob 480 Oddělení ekologie polních plodin Pracoviště: Praha, Brno, Dolní Slověnice, Hrušovany u Brna, Ivanovice na Hané, Jaroměř, Jevíčko, Krnov, Liberec, Litovel, Opava, Rousínov, Tábor, Ústí n. L., Zdounky, Žlutice Pracoviště GB Olomouc Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok Oddělení bakteriologie Pracoviště Slaný 490 Oddělení ekotoxikologie 410 Oddělení polních pokusů PS Praha, PS Hněvčeves, PS Humpolec, PS Pernolec, PS Ivanovice na Hané, PS Vysoké nad Jizerou, PS Čáslav, PS Lukavec, PS Kostelec nad Orlicí

10 2.2. Vedení ústavu Ředitel VÚRV Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ekonomický zástupce ředitele a ředitel odboru hospodářsko-správního Ředitel odboru agroekologie Ředitel odboru genetiky a šlechtění Ředitel odboru rostlinolékařství Ředitel odboru výživy rostlin Tajemník VÚRV Mgr. Jan Lipavský, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. František Urban Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Jan Klír, CSc. Ing. Vladimír Svatek 2.3. Vědecké rady VÚRV Vzhledem k šíři výzkumu jsou ve VÚRV ustaveny čtyři vědecké rady pro jednotlivé výzkumné odbory (agroekologie, genetiky a šlechtění, rostlinolékařství, výživy rostlin). Ve vědeckých radách jsou tak členy pouze specialisté příslušného oboru, kteří se lépe orientují v projednávané tématice. Úkolem vědeckých rad je především projednávat koncepci odboru, úroveň vědecké práce odboru a výsledky jeho vědecké činnosti (výroční a závěrečné zprávy a závazné metodiky výzkumných záměrů, výzkumných a popř. i expertních projektů) Odbor agroekologie Vědecká rada odboru agroekologie se sešla 25. ledna 2007, aby projednala výroční zprávu výzkumného záměru MZE za rok Vědecká rada konstatovala, že řešení probíhalo podle plánu a doporučila pokračovat i v roce 2007 podle schválené metodiky a časového plánu. Složení vědecké rady odboru agroekologie v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. J. Mikulka, CSc., předseda Ing. J.Váňa, CSc., místopředseda Mgr. J. Lipavský,CSc. Ing. M. Vach,CSc. Ing. S. Usťak,CSc. Ing. Z.Martinková,CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha

11 Ing. A. Kohoutek,CSc. Ing. J. Fiala, CSc. Dr. Ing. V. Pavlů Prof. Ing. J.Šroller, CSc. Doc. Ing. J. Soukup, CSc. Prof. Ing. V. Kohout, DrSc. Prof. Ing. J.Křen, CSc. Ing. J. Chochola, CSc. Ing. S. Hrabětová Ing. J. Procházka, CSc. Ing. M. Hochman Ing. B. Vokál, CSc. Prof. Ing. J. Moudrý,CSc Doc. Ing. Stach, CSc. Ing. S. Palík, CSc. Prof. Ing. M. Kavka, DrSc. Doc. Ing. J. Šantrůček, CSc. Prof. Ing. K. Veverka, DrSc. Doc. Ing. J. Hůla, CSc. Pof. Ing. J. Balík, CSc. Doc. Ing. M. Svobodová, CSc. Ing. V. Smutný, Ph.D. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno ŘI Semčice MZe ČR Praha VÚP Troubsko Agritex, Šumperk VÚB Havlíčkův Brod JČU České Budějovice JČU České Budějovice ZVÚ Kroměříž ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno VÚZT Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno Odbor genetiky a šlechtění Vědecká rada Odboru genetiky a šlechtění VÚRV Praha se sešla na řádném dvoudenním zasedání ve dnech a Prvý den zasedání byly projednány výroční zprávy za výzkumné projekty NAZV a výroční zpráva za Národní program konzervace a využití genofondu rostlin. Na základě kladných oponentských posudků a vědecké diskuse byly všechny periodické zprávy schváleny a bylo doporučeno pokračovat v řešení projektů. Dílčí metodické a jiné připomínky byly zapracovány do usnesení Vědecké rady k jednotlivým projektům a budou realizovány v průběhu dalšího řešení. U části projektů došlo ke změnám ve složení řešitelských týmů, v důsledku personálních změn na pracovišti. Návrhy předložené vědecké radě v tomto směru byly rovněž schváleny. Bylo konstatováno, že řešení projektů splnilo vytčené cíle a realizační výstupy. Druhý den zasedání vědecké rady byla projednána periodická zpráva za třetí rok řešení výzkumného záměru MZE Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin, využití biodiversity a setrvalý rozvoj zemědělství Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

12 s dobou řešení Po celkovém představení cílů, nákladů a výsledků řešení v roce 2006 a přednesení oponentských posudků následovalo podrobné projednání průběhu řešení osmi etap výzkumného záměru. Bylo konstatováno, že řešení proběhlo podle přijaté metodiky a splnilo vytýčené cíle; byly doporučeny dílčí úpravy řešení. Vzhledem ke krácení finančních prostředků na rok 2007 oproti plánu byla přijata doporučení na dílčí změny ve struktuře a rozsahu řešení v příslušném období. V závěru jednání vědecké rady byly prezentovány a na základě oponentských posudků projednány výroční zprávy 3 projektů COST a 3 projektů dvoustranné spolupráce KONTAKT. U všech projektů této skupiny bylo doporučeno pokračovat v jejich řešení. Složení vědecké rady odboru genetiky a šlechtění v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Ladislav Dotlačil, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Václav Šíp, CSc., místopředseda Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Ing. Ladislav Bláha,CSc. Ing. Karel Dušek, CSc. Mgr. Iva Faberová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Ing. Kateřina Karlová Ing. Ladislav Kučera, CSc. Ing.Vratislav Kučera, CSc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. RNDr. Ilja Prášil, CSc. Ing. Zdeněk Stehno,CSc. Mgr. Světlana Sýkorová, CSc. Ing. Antonín Šašek,CSc. Ing. Miroslava Vyvadilová, CSc. Ing. Jiří Zámečník,CSc. Doc. Ing. Miroslav Bechyně,CSc. Ing. Jiří Beran Ing. Ludmila Bobková,CSc. Ing. Ivan Branžovský,CSc. Doc. Ing. Vladislav Čurn Ing. Jaroslav Doležel, CSc. Ing. Alena Hanišová Prof. Ing. Oldřich Chloupek,DrSc. RNDr. Miroslav Griga, CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU ITSZ Praha Oseva PRO s.r.o. SELGEN a.s. ŠS Úhřetice Ministerstvo zemědělství ČR JU, Zemědělská fakulta České Budějovice Ústav experimentální botaniky AV ČR Olomouc SELGEN a.s., ŠS Stupice MLZU, Ústav pěstování a šlechtění rostlin Brno AGRITEC, s.r.o. Šumperk Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

13 Ing. Zbyněk Jech,CSc. Ing. Daniel Jurečka Ing. Petr Laml,CSc. Ing. Petr Martinek,CSc. Ing. Vratislav Novák,CSc. Ing. Ladislav Rosenberg,CSc. Ing. Karel Jan Štolc,CSc. Doc. Ing. Pavel Vejl, PhD. SEMPRA a.s. Praha ÚKZÚZ Brno MONSANTO ČR, Branišovice ZVÚ Kroměříž, s.r.o. ČZU Praha SELGEN, a.s. Praha MZe ČR Praha ČZU Praha, Katedra genetiky a šlechtění Odbor rostlinolékařství Vědecká rada odboru rostlinolékařství VÚRV Praha Ruzyně zasedala v lednu 2006, projednala a schválila výroční zprávu Výzkumného záměru MZE Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zjišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí. Dále projednala a schválila periodické zprávy za výzkumné projekty NAZV 1B44051, 1G46060, QG50083, 1B53054, QF4074, 1B53043, QC5087, QF4071, 1B53040 a 1G V diskusi a rozpravě byly projednány aktuální rostlinolékařské problémy včetně rostlinolékařského poradenství. Složení vědecké rady odboru rostlinolékařství v roce 2006 Jméno Pracoviště Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., předseda VÚRV Praha Dr. Ing. Jaroslav Salava, místopředseda VÚRV Praha Doc. RNDr.Josef Šedivý,DrSc. VÚRV Praha - čestný předseda RNDr.Alois Honěk,CSc. VÚRV Praha Prof. Ing.Václav Kůdela, DrSc. VÚRV Praha RNDr.Josef Hýsek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Krejzar, PhD. VÚRV Praha RNDr.Jiřina Krátká, DrSc. VÚRV Praha Doc.RNDr.Ing.František Kocourek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Stejskal, PhD. VÚRV Praha Prof. Ing.Karel Veverka, DrSc. VÚRV Praha Ing. Kumari Shesh, PhD. VÚRV Praha Ing. Petr Komínek, PhD. VÚRV Praha RNDr. David Novotný, PhD. VÚRV Praha Doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc. Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

14 Prof.Ing. Vladimír Táborský, CSc. Ing. Vladimír Řehák, CSc. Ing. Vladimír Kupec Ing. Jan Havelka, CSc. Prof.Ing.Aleš Lebeda, DrSc. Doc.Ing.Jaroslav Rod, CSc. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Josef Mertelík, CSc. Ing. Petr Dědič, CSc. Ing. Miroslav Lánský Doc.Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Ing. Michal Hnízdil, CSc. Doc.RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. Ing.Petr Svoboda, CSc. Ing. Ivan Branžovský, CSc. Ing. Josef Drozen Česká fytopatologická společnost Rostlinolékařská společnost Praha SRS Praha EÚ České Budějovice UP Olomouc SRS Olomouc VÚP Troubsko ZVÚ Kroměříž VÚKOZ Průhonice VÚB Havlíčkův Brod VŚÚO Holovousy ČZU Praha SRS Praha UK Praha CH I Žatec MZe ČR tajemník VR Odbor výživy rostlin Dne 25.ledna 2007 se konalo společné zasedání vědeckých rad Odboru výživy rostlin a agroekologie, kde byla nejprve úspěšně obhájena výroční zpráva výzkumného záměru MZE Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě. Složení vědecké rady Odboru výživy rostlin v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Jan Klír, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Pavel Růžek,CSc., místopředseda VÚRV Praha Ing. Eva Kunzová, CSc., sekret. VR OVR VÚRV Praha Ing. Michaela Budňáková MZe Praha Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. VÚPOP, Bratislava, Slovensko Ing. Jaroslav Čepl, CSc. VÚB, Havlíčkův Brod Dr.Ing. Pavel Čermák UKZUZ Havlíčkův Brod Ing. Jiří Dostál, CSc. AGROEKO Žamberk Ing. Jan Haberle, CSc. VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

15 Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Doc.Ing. Jan Horáček, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. Jan Leština, CSc. RNDr. Václav Macháček,DrSc. Doc.Ing. Jiří Matula, CSc. Prof.Ing. Svatopluk Matula, CSc. Ing. Olga Mikanová, Ph.D. Ing. Václav Motyka, CSc. Ing. Jan Šabatka, CSc. Prof.Ing. Miloslav Šimek, CSc. RNDr. Milada Šindelářová,CSc. Prof.RNDr. Marta Tesařová,CSc. Ing. Marie Trčková Prof.Ing. Václav Vaněk, CSc. Ing. Karel Voplakal, CSc. Prof.Ing. Karel Voříšek, CSc. Doc.Ing. František Vrkoč, DrSc. ČZU Praha JU České Budějovice MZLU Brno VÚZT Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha VÚRV Praha ÚEB Praha poradenství (NU-AGRAR) přednáší na JUZF České Budějovice ÚPB České Budějovice ÚEB Praha MZLU Brno VÚRV Praha ČZU Praha VÚMOP Praha ČZU Praha VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

16 3. ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k fyzických osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let , let , let , let ,37 61 a více let ,00 Celkem ,00 % 42,50 57,50 100,00 x Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k přepočtených osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let 18,40 35,60 54,00 17, let 22,40 30,46 52,86 17, let 33,20 46,32 79,52 25, let 38,00 54,87 92,87 30,14 61 a více let 21,00 7,91 28,91 9,38 Celkem 133,00 175,16 308,16 100,00 % 43,16 56,84 100,00 x Věková struktura zaměstnanců dle stavu k nad 60 let 10,0% let 17,8% let 29,4% let 17,2% let 25,6% Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

17 Zaměstnanci dle kategorií dosaženého vzdělání (stav k fyz. osob) Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,56 Vyučen ,81 SO 5 5 1,56 ÚSO + ÚSV ,63 VOŠ 2 2 0,63 BC ,50 VŠ ,31 Celkem , Počet zaměstnanců dle vzdělání a útvarů (stav k fyzických osob) Útvar Zaměstnanci V tom: Celk. Z toho: ženy VŠ Bc VOŠ ÚSO SO V Z Celkem Průměrný věk z toho: muži SŘ ,36 58,25 50,57 OHS ,77 53,68 51,71 OVR ,29 51,33 46,88 OGŠ ,47 48,25 42,70 ORL ,33 47,23 41,02 OAE ,04 42,86 43,30 VSV ,55 39,00 44,67 VÚRV ,54 48,66 45,84 celkem Prům.věk 46,54 45,84 45,30 30,13 26,50 45,61 45,44 46,56 47,40 VŠ vysokoškolské Bc bakalářské VŠO vyšší odborná škola ÚSO úplné střední odborné s maturitou SO střední odborné V vyučen Z základní ženy Jazykové znalosti zaměstnanců VÚRV nepatří do okruhu zaměstnavatelů, kteří mají nařízeny jazykové zkoušky pro vybraná pracovní místa. V rámci programů dalšího vzdělávání ústav organizoval v roce 2006 kurz angličtiny pro zaměstnance, kterého se účastnilo 15 zaměstnanců, a dále přispíval na individuální kurzy jazyků. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

18 Zařazení zaměstnanců do platových tříd a průměrná měsíční mzda (ve fyzických osobách) Počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách Platová třída Počet zam. Z celkového počtu zaměstnanců v platové třídě počet v jednotlivých platových stupních Celkem Průměrná třída: 10,22 Průměrný stupeň: 8,52 Průměrná měsíční mzda - vývoj 1996 až 2006 Rok Mzda (Kč) Nárůst Kč index , , , , , , , , , , ,60 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

19 Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových tříd počet zaměstnamců třída Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových stupňů 100 počet zaměstnanců platový stupeň Personální zajištění činnosti VÚRV k Pro rok 2006 byl stanoven limit počtu zaměstnanců 309. Skutečný průměrný stav činil 308,16 zaměstnanců. K datu byl stav následující : fyzických osob přepočtených osob - celkový počet zaměstnanců ,16 z toho zabezpečovací složky : 41 40,41 vědecké odbory : ,75 - zaměstnáno na plný pracov. úvazek ,00 - zaměstnáno na část. pracov. úvazek 31 19,16 v tom pracující důchodci 16 12,41 Vznik a skončení pracovních poměrů Počet Poznámka Nástupy 39 2x návrat z MD Výstupy 41 v členění viz. dále Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

20 Výstupy Důvod ukončení Počet celkem z toho ženy Dohodou 12 6 Z organizačních důvodů 4 1 Doba určitá 10 5 Výpovědí ( 51ZP) 2 1 Ve zkušební době 2 1 Odchod do starobního důchodu 7 4 Odchod do invalidního důchodu 1 Odchod na mateřskou dovolenou 3 3 C e l k e m Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet celkem % do 5 let ,38 do 10 let 48 15,00 do 15 let 48 15,00 do 20 let 29 9,06 nad 20 let 85 26,56 C e l k e m , Pracovníci a mzdy Při plnění plánu pracovníků a mezd za rok 2006 byly vykázány následující skutečnosti (uvádíme i porovnání s rokem 2004 a 2005) skut skut skut Ukazatel Jedn. Objem % objem % objem % Mzdové prostředky celkem tis. Kč Z toho : na platy tis. Kč , , ,4 OON tis. Kč , , ,6 Prostředky na platy celkem tis. Kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

21 Z toho : základní mzdy tis. Kč , , ,4 přesčasy tis. Kč 258 0,4 97 0,1 81 0,1 náhrady mezd tis. Kč , , ,1 odměny celkem tis. Kč , , ,9 osobní hodnocení tis. Kč , , ,9 příplatek za vedení tis. Kč 815 1, , ,0 příplatek za riziko tis. Kč 227 0, , ,4 další plat tis. Kč ,6 ostatní příplatky tis. Kč 97 0,1 34 0, ,09 příplatky SO+NE+svátky tis. Kč 66 0,1 28 0,05 8 0,01 OON celkem tis. Kč Z toho: dohody o provedení práce tis. Kč , , ,4 dohody o pracovní činnosti tis. Kč , , ,3 služné CVS tis. Kč 23 1,4 odstupné tis.kč 49 3, ,3 Počet zaměstnanců Přep.o Průměrná měsíční mzda Kč Meziroční nárůst Kč Meziroční index % 104,5 107,2 111,6 Při předložení podkladů pro zúčtování se státním rozpočtem bylo vykázáno překročení limitu čerpání mzdových prostředků celkem o tis. Kč takto: Položka Rozpočet 2006 v tis.kč Skut v tis.kč Rozdíl v tis. Kč Mzdové prostředky celkem Z toho: na platy OON Překročení stanoveného limitu v položce prostředky na platy o tis.kč je tvořeno výplatou prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to: - výplata odměn za řešení grantu GA ČR (přímý převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŠMT (př. převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŽP (př. převod prostředků) 70 tis.kč - výplata odměn z mezinárodních projektů ve výši 546 tis.kč - výplata odměn z fondu odměn tis.kč Překročení stanoveného limitu v položce OON o 85 tis.kč obsahuje výplatu prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to : - výplata dohod o pracovní činnosti z mezinárodního projektu 37 tis.kč - výplata dohod o pracovní činnosti z projektů GA ČR 48 tis.kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

22 4. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU 4.1. Rozsah a struktura majetku v tis. Kč stav k 1.1. stav k rozdíl (12-1) odepsanost 1. STÁLÁ AKTIVA , ,52 11, Nehmotný investiční majetek 635,25 544,06-91,19 96,2 - software 635,25 544,06-91,19 77, Hmotný investiční majetek , ,46 102,78 54,2 - budovy, haly a stavby , , ,33 38,8 - samost. mov. věci a jejich soubory , , ,86 73,3 - pozemky , ,05 793,22 - umělecká díla 80,35 77,36 2,99 - ostatní dlouhodobý majetek 381,06 381, pěstitelské celky trvalých porostů 1 800, ,04-153,59 48,3 - základní stádo a tažná zvířata pořízení hmotných investic 149,62 169,73 20,11 - poskytnuté zálohy 0 178,50 178, Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA , , , Zásoby 2 202, ,37 101,53 - materiál 1 635, ,57-78,75 - nedok. výrobky a polot. vlastní výroby výrobky 567,52 747,80 180,28 - zvířata Pohledávky 4 312, , , Finanční majetek ,46 105, ,03 - peníze 25, ,67 - bankovní účty , ,47 - ceniny 96,32 105,43 9, Přechodné účty aktivní 1 174, ,91 138,86 AKTIVA CELKEM , , ,37 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 ARCHIV PODKLADŮ - Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002 Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více