Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i."

Transkript

1

2 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, Praha 6 Ruzyně IČ DIČ CZ Tel (ústředna), (ředitel) Fax , , (ředitel) Internet Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

3 OBSAH Úvod 5 Organizační struktura ústavu 9 Zaměstnanci 16 Hospodaření ústavu v roce Řešené úkoly 39 Expertní a poradenská činnost 132 Vzdělávací a poradenská činnost 137 Mezinárodní akce 149 Publikační činnost 169 Ediční činnost ústavu 204 Citované zkratky a jejich výklad 209 Závěr 213 Členové vedení VÚRV Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

4 1. ÚVOD 1.1. Zaměření ústavu Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

5 Hlavní činnost Předmět činnosti VÚRV je vymezen Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem zemědělství dne pod č.j / K hlavní činnostem ústavu náleží: 1. Základní a aplikovaný výzkum v oborech ochrany a využívání přírodních zdrojů, genetiky a šlechtění rostlin, agroekologie, jakosti rostlinných produktů, rostlinolékařství a ochrany zásob, agrochemie a výživy rostlin. 2. Trvalá odborná činnost zaměřená na uchování a využívání genetických zdrojů zemědělských plodin, mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu. 3. Trvalá odborná činnost v diagnostice škodlivých organismů podle příslušných právních předpisů. Sledování rezistence škodlivých činitelů a udržování dlouhodobých polních pokusů. 4. Expertní, poradenská a informační činnost pro MZe ČR a jiné orgány státní správy, zpracování podkladů pro účely novelizace metodických pokynů a legislativních předpisů v rostlinné výrobě. 5. Činnost autorizovaných referenčních a akreditovaných laboratoří. 6. Poradenská činnost pro zemědělskou praxi, transfer a šíření poznatků a technologií do výrobní a komerční sféry zemědělství. 7. Účast na výchově diplomantů a doktorandů ve spolupráci s vysokými školami. 8. Metodické a expertní činnosti, monitoring, identifikace a výzkum geneticky modifikovaných organismů a jejich produktů v souladu se standardy EU. 9. Šlechtění zemědělských plodin. 10. Produkce biologických preparátů. 11. Na základě pověření MZe provádí: - testování prostředků ochrany rostlin a hnojiv - testování rostlinných materiálů 12. Zemědělská výroba Jiná činnost Jinými činnostmi jsou ve smyslu vyhlášky MF č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve vazbě na hlavní činnost a k prohloubení základního poslání ústavu: 1. Koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej. 2. Poradenství v oblasti zemědělské výroby. Ke dni bylo oddělení poradenství dislokováno do ÚZPI na základě Opatření MZe ČR čj.47271/ z Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

6 1.2. Nejvýznamnější výsledky výzkumu dosažené v roce 2006 a) Zámečník J., Bilavčík, A. Faltus. M.: Kryobanka vegetativně množených plodin - poloprovoz Charakteristika Byl navržen a realizován poloprovoz Kryobanky množených plodin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Vzrostné vrcholy genotypů rostlin jsou uchovávány v ultranízkých teplotách tekutého dusíku (-196 C) ve skelném stavu bez krystalků ledu. Tento způsob je vhodný pro dlouhodobé uchování životnosti a genetické informace jednotlivých druhů rostlin. Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji. b) Ovesná J., Pouchová V., Kučera L.: Ustavení Národní sítě GMO laboratoří Charakteristika: Byla ustavená národní síť laboratoří, které se zabývají kontrolou nakládání s GMO. Cílem je koordinace činností a plnění úkolů ČR vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a rady č. 882/2004 a 1829/2003. Byl zorganizován Česko-Slovenský seminář zaměřený na problematiku GMO a byl vydán sborník z akce. c) Kohoutek A.: Analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu Charakteristika: V roce 2006 byla VS Jevíčko ve spolupráci s VÚCHS Rapotín, spol. s r.o. zpracována analýza způsobu obhospodařování a využívání travních porostů v ČR v návaznosti na chov skotu (krávy s mléčnou produkcí a SBTPM). Pro obhospodařování travních porostů v ČR je optimální intenzivní (čtyřsečné, s včasným nástupem do první seče kolem května) využívání travních porostů, při extenzivním zatížení skotem na 1 ha travního porostu s užitkovostí kolem 6000 kg FCM mléka. Při současné situaci v zemědělství, kvótách a stavech skotu to znamená dosáhnout zatížení 0,5 krávy na ha travního porostu, tj. cca 1 DJ na ha travního porostu při zahrnutí stáda mladého skotu. Jednou krávou s navazujícím stádem mladého skotu je možné při produkčním potenciálu travních porostů v ČR zemědělsky využívat cca 2 ha travních porostů. K plošné realizaci je potřeba vhodně rozpracovat metodiku MZe ČR k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a č. 119/2005 Sb. na základě výše uvedeného modelu, protože metodika je dnes ve střednědobém horizontu klíčovým materiálem regulujícím a usměrňujícím obhospodařování travních porostů v České republice prostřednictvím dotací. d) Usťak S. : Prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02 Charakteristika: Na základě dlouholetých výzkumných výsledků oddělení ekotoxikolgie byl vyvinut prototyp aktivního odběrového zařízení kontaminovaného ovzduší OZ 02, které je doplněno prototypy vzorkovnic pro stanovení koncentrace aldehydů, těkavých organických sloučenin, pro stanovení oxidů dusíku a síry, pro stanovení přízemního ozónu a pro stanovení sirovodíku. V prototypu vzorkovnic pro stanovení čpavku v ovzduší reaguje amonný iont s phenolem a chlornanem sodným za přítomnosti kyanoželezitanu a tvoří intenzivně modře zbarvený indephenol. Další prototypy vzorkovnic jsou pro stanovení chlorovodíku, fluorovodíku a pro stanovení fenolu, methylfenolu a dimetylfenolu. Prototypy vzorkovnic mohou být použity i k odběrným zařízením jiných výrobců. Výroba prototypů odběrového zařízení a vzorkovnic je Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

7 zajištěna u firmy Labio Praha, a.s. a zařízení bude použito v síti stanic monitoringu ovzduší, které provozuje oddělení ekotoxikologie. e) Salava J. : Softwarový systém SPALA Charakteristika: Byl vytvořen softwarový systém SPALA pro stanovení rizika vzniku epidemie spály růžovitých rostlin, způsobované karanténní bakterií Erwinia amylovora. Program byl předán Státní rostlinolékařské správě, která jej využívá ke stanovení optimálních termínů prohlídek zdravotního stavu v sadech jabloní a hrušní. Program je využitelný pěstiteli k signalizaci ošetření proti šíření a k omezení škodlivosti patogena. f) Váňa J., Usťak S. : Urychlovač aerobních fermentačních procesů (zapsáno dne pod číslem 16816) Charakteristika: Řešení se týká urychlovače aerobních fermentačních procesů a to zejména procesů hydrolýzních probíhajících při kompostování bioodpadů. Použitím urychlovače se zkrátí doba potřebná k vyzrání kompostu. Urychlovač aerobních fermentačních procesů obsahuje výhodně homogenizovanou suspenzi z 25% hm. masokostní moučky, 15% hm. rostlinného oleje, 57% hm. lihových výpalků o sušině 13% a 3% hm. fosforečnanu amonného. Význam urychlovače aerobních fermentačních procesů je zejména ekologický, neboť umožní rozvoj domácího a komunitního kompostování bioodpadů, čímž dojde k významnému omezení produkce skleníkových plynů při nakládání s bioodpady. K výrobě urychlovače aerobních fermentačních procesů je možné využít upravené odpady z výroby bioetanolu, odpady z čištění a lisování pokrmových olejů a odpady kafilerní. g) Mikulka J., Abrahamová I., Abraham M. : Zařízení pro separaci kořenového systému rostlin z půdních substrátů (zapsáno dne pod číslem 17314) Charakteristika: Řešení se týká zařízení pro separaci kořenového systému rostlin od zemního substrátu a jiných nežádoucích látek za účelem dalšího studia těchto systémů. Separace se provádí usměrněným tokem vody konstantního tlaku. Dřívější separační zařízení se vyznačovala nevyhovujícím odvodem odpadních látek, které byly složitě odstraňovány. Byl taktéž problém v samotné separaci rostlinného kořenového sytému, díky jemuž byl odběr separovaných rostlinných kořenů obtížný a docházelo k nežádoucím ztrátám. Separovaná zemina se nedala dále zpracovávat nebo opětovně využívat. Ke snížení ztráty kořenů ze separace by bylo třeba laboratorních zařízeních, které jsou jak investičně, tak energeticky a časově náročné. Výše uvedené nedostatky dosavadního stavu odstraňuje zařízení pro separaci kořenových systémů rostlin. Odtokovým otvorem, který je umístěn ve vyjímatelném zachycovacím tácu kde se zachycuje a uchovává separovaná zemina pro další zpracování, je možné lépe odvádět vodu a lehké plovoucí nečistoty. Díky tomu je separovaná zemina zachycovaná ve vyjímatelném zachycovacím tácu bez nečistot a je možnost ji opětovně využívat. Vyměnitelné síto upevněné v pevných závěsech přímo na konstrukci zařízení je možno vyjmout a lépe tak vybrat separované kořeny. Díky tomuto zlepšení se snížila ztráta rostlinných kořenů až o 30%. Možnost vyměnit síto umožňuje zvolit správnou velikost otvorů v sítu na jakýkoliv rostlinný kořenový systém. i) Váňa J., Usťak S. : Substrát pro výrobu bioplynu (zapsáno dne pod číslem 17150) Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

8 Charakteristika: Řešení se týká substrátu pro výrobu bioplynu na bázi zhydrolyzované dřevní nebo lignocelulózové hmoty nebo zhydrolyzovaného papíru a kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Stávající výroba bioplynu se provádí anaerobní digescí vodních suspenzí obsahujících zvířecí fekálie, čistírenské kaly, živočišné tkáně, odpadní rostlinné a živočišné tuky a rostlinná pletiva s nízkou lignifikací. Rostlinná pletiva s vyšším stupněm lignifikace se anaerobní digescí rozkládají pomalu a s nízkým výtěžkem bioplynu. Dřevní hmota se považuje za substrát k výrobě bioplynu zcela nevhodný a to i v případě jeho nadrcení. Na bioplynových stanicích zpracovávajících komunální bioodpady se dřevní hmota ze substrátu pro přípravu bioplynu vytřiďuje a odstraňuje. Obtížně využitelným substrátem pro výrobu bioplynu je i sláma a podestýlky zvířat na bázi slámy. Též odpadní papír nebo lepenka jsou k výrobě bioplynu obtížně využitelné. Přitom využití dřevního a lignocelulózového odpadu nebo odpadního papíru a lepenky k výrobě bioplynu by mělo velký význam ekologický, neboť substituce zemního plynu bioplynem snižuje škodlivé emise včetně emisí skleníkových plynů. Výše uvedené problémy s anaerobní digescí dřevních a lignocelulózových odpadů a odpadního papíru a lepenky odstraňuje substrát pro výrobu bioplynu na bázi zhomogenizované suspenze obsahující 20-40% hmotnosti vodního roztoku zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů a 60-80% hmotnosti kejdy hospodářských zvířat nebo drůbežího trusu. Anaerobní digesce substrátu je umožněna rozrušením lignocelulózového komplexu u zhydrolyzovaných dřevních nebo lignocelulózových odpadů, které vnášejí do substrátu anaerobně využitelné pentózy a hexózy. Další složka substrátu kejda nebo drůbeží trus vnáší do substrátu anaerobně rozložitelné dusíkaté látky a optimalizuje v substrátu poměr uhlíku a dusíku na optimum projevující se rychlejším průběhem procesu a zvýšenou výtěžností bioplynu. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

9 2.1. Organizační schéma ústavu Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ředitel Poradní orgány Vedení VÚRV Ekonomický zástupce ředitele Správní výbor VÚRV Podnikový kontrolor Rada ústavu Komise 010 Sekretariát ředitele 030 Odbor hospodářskosprávní 100 Odbor výživy rostlin 200 Odbor genetiky a šlechtění 300 Odbor rostlinolékařství 400 Odbor agroekologie 580 VSV Karlštejn 011 Sekretariát ředitele 031 Oddělení hospodářskosprávní 110 Oddělení agrochemie 220 Oddělení aplikované genetiky 310 Oddělení mykologie 420 Výzkumná stanice Liberec 012 Oddělení informatiky 033 Oddělení technických služeb 120 Oddělení fyziologie a výživy 230 Oddělení molekulární biologie 330 Oddělení virologie 430 Výzkumná stanice Jevíčko 130 Oddělení biologie půdy 240 Oddělení šlechtitelských metod 340 Oddělení entomologie 450 Oddělení herbologie 140 Oddělení soustavy hnojení 210 Oddělení genové banky 350 Oddělení ochrany zásob 480 Oddělení ekologie polních plodin Pracoviště: Praha, Brno, Dolní Slověnice, Hrušovany u Brna, Ivanovice na Hané, Jaroměř, Jevíčko, Krnov, Liberec, Litovel, Opava, Rousínov, Tábor, Ústí n. L., Zdounky, Žlutice Pracoviště GB Olomouc Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok Oddělení bakteriologie Pracoviště Slaný 490 Oddělení ekotoxikologie 410 Oddělení polních pokusů PS Praha, PS Hněvčeves, PS Humpolec, PS Pernolec, PS Ivanovice na Hané, PS Vysoké nad Jizerou, PS Čáslav, PS Lukavec, PS Kostelec nad Orlicí

10 2.2. Vedení ústavu Ředitel VÚRV Zástupce ředitele pro hlavní činnost Ekonomický zástupce ředitele a ředitel odboru hospodářsko-správního Ředitel odboru agroekologie Ředitel odboru genetiky a šlechtění Ředitel odboru rostlinolékařství Ředitel odboru výživy rostlin Tajemník VÚRV Mgr. Jan Lipavský, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. František Urban Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Jan Klír, CSc. Ing. Vladimír Svatek 2.3. Vědecké rady VÚRV Vzhledem k šíři výzkumu jsou ve VÚRV ustaveny čtyři vědecké rady pro jednotlivé výzkumné odbory (agroekologie, genetiky a šlechtění, rostlinolékařství, výživy rostlin). Ve vědeckých radách jsou tak členy pouze specialisté příslušného oboru, kteří se lépe orientují v projednávané tématice. Úkolem vědeckých rad je především projednávat koncepci odboru, úroveň vědecké práce odboru a výsledky jeho vědecké činnosti (výroční a závěrečné zprávy a závazné metodiky výzkumných záměrů, výzkumných a popř. i expertních projektů) Odbor agroekologie Vědecká rada odboru agroekologie se sešla 25. ledna 2007, aby projednala výroční zprávu výzkumného záměru MZE za rok Vědecká rada konstatovala, že řešení probíhalo podle plánu a doporučila pokračovat i v roce 2007 podle schválené metodiky a časového plánu. Složení vědecké rady odboru agroekologie v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. J. Mikulka, CSc., předseda Ing. J.Váňa, CSc., místopředseda Mgr. J. Lipavský,CSc. Ing. M. Vach,CSc. Ing. S. Usťak,CSc. Ing. Z.Martinková,CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha

11 Ing. A. Kohoutek,CSc. Ing. J. Fiala, CSc. Dr. Ing. V. Pavlů Prof. Ing. J.Šroller, CSc. Doc. Ing. J. Soukup, CSc. Prof. Ing. V. Kohout, DrSc. Prof. Ing. J.Křen, CSc. Ing. J. Chochola, CSc. Ing. S. Hrabětová Ing. J. Procházka, CSc. Ing. M. Hochman Ing. B. Vokál, CSc. Prof. Ing. J. Moudrý,CSc Doc. Ing. Stach, CSc. Ing. S. Palík, CSc. Prof. Ing. M. Kavka, DrSc. Doc. Ing. J. Šantrůček, CSc. Prof. Ing. K. Veverka, DrSc. Doc. Ing. J. Hůla, CSc. Pof. Ing. J. Balík, CSc. Doc. Ing. M. Svobodová, CSc. Ing. V. Smutný, Ph.D. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno ŘI Semčice MZe ČR Praha VÚP Troubsko Agritex, Šumperk VÚB Havlíčkův Brod JČU České Budějovice JČU České Budějovice ZVÚ Kroměříž ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno VÚZT Praha ČZU Praha ČZU Praha MZLU Brno Odbor genetiky a šlechtění Vědecká rada Odboru genetiky a šlechtění VÚRV Praha se sešla na řádném dvoudenním zasedání ve dnech a Prvý den zasedání byly projednány výroční zprávy za výzkumné projekty NAZV a výroční zpráva za Národní program konzervace a využití genofondu rostlin. Na základě kladných oponentských posudků a vědecké diskuse byly všechny periodické zprávy schváleny a bylo doporučeno pokračovat v řešení projektů. Dílčí metodické a jiné připomínky byly zapracovány do usnesení Vědecké rady k jednotlivým projektům a budou realizovány v průběhu dalšího řešení. U části projektů došlo ke změnám ve složení řešitelských týmů, v důsledku personálních změn na pracovišti. Návrhy předložené vědecké radě v tomto směru byly rovněž schváleny. Bylo konstatováno, že řešení projektů splnilo vytčené cíle a realizační výstupy. Druhý den zasedání vědecké rady byla projednána periodická zpráva za třetí rok řešení výzkumného záměru MZE Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin, využití biodiversity a setrvalý rozvoj zemědělství Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

12 s dobou řešení Po celkovém představení cílů, nákladů a výsledků řešení v roce 2006 a přednesení oponentských posudků následovalo podrobné projednání průběhu řešení osmi etap výzkumného záměru. Bylo konstatováno, že řešení proběhlo podle přijaté metodiky a splnilo vytýčené cíle; byly doporučeny dílčí úpravy řešení. Vzhledem ke krácení finančních prostředků na rok 2007 oproti plánu byla přijata doporučení na dílčí změny ve struktuře a rozsahu řešení v příslušném období. V závěru jednání vědecké rady byly prezentovány a na základě oponentských posudků projednány výroční zprávy 3 projektů COST a 3 projektů dvoustranné spolupráce KONTAKT. U všech projektů této skupiny bylo doporučeno pokračovat v jejich řešení. Složení vědecké rady odboru genetiky a šlechtění v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Ladislav Dotlačil, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Václav Šíp, CSc., místopředseda Ing. Pavel Bartoš, DrSc. Ing. Ladislav Bláha,CSc. Ing. Karel Dušek, CSc. Mgr. Iva Faberová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Ing. Kateřina Karlová Ing. Ladislav Kučera, CSc. Ing.Vratislav Kučera, CSc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. RNDr. Ilja Prášil, CSc. Ing. Zdeněk Stehno,CSc. Mgr. Světlana Sýkorová, CSc. Ing. Antonín Šašek,CSc. Ing. Miroslava Vyvadilová, CSc. Ing. Jiří Zámečník,CSc. Doc. Ing. Miroslav Bechyně,CSc. Ing. Jiří Beran Ing. Ludmila Bobková,CSc. Ing. Ivan Branžovský,CSc. Doc. Ing. Vladislav Čurn Ing. Jaroslav Doležel, CSc. Ing. Alena Hanišová Prof. Ing. Oldřich Chloupek,DrSc. RNDr. Miroslav Griga, CSc. VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU ITSZ Praha Oseva PRO s.r.o. SELGEN a.s. ŠS Úhřetice Ministerstvo zemědělství ČR JU, Zemědělská fakulta České Budějovice Ústav experimentální botaniky AV ČR Olomouc SELGEN a.s., ŠS Stupice MLZU, Ústav pěstování a šlechtění rostlin Brno AGRITEC, s.r.o. Šumperk Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

13 Ing. Zbyněk Jech,CSc. Ing. Daniel Jurečka Ing. Petr Laml,CSc. Ing. Petr Martinek,CSc. Ing. Vratislav Novák,CSc. Ing. Ladislav Rosenberg,CSc. Ing. Karel Jan Štolc,CSc. Doc. Ing. Pavel Vejl, PhD. SEMPRA a.s. Praha ÚKZÚZ Brno MONSANTO ČR, Branišovice ZVÚ Kroměříž, s.r.o. ČZU Praha SELGEN, a.s. Praha MZe ČR Praha ČZU Praha, Katedra genetiky a šlechtění Odbor rostlinolékařství Vědecká rada odboru rostlinolékařství VÚRV Praha Ruzyně zasedala v lednu 2006, projednala a schválila výroční zprávu Výzkumného záměru MZE Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zjišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí. Dále projednala a schválila periodické zprávy za výzkumné projekty NAZV 1B44051, 1G46060, QG50083, 1B53054, QF4074, 1B53043, QC5087, QF4071, 1B53040 a 1G V diskusi a rozpravě byly projednány aktuální rostlinolékařské problémy včetně rostlinolékařského poradenství. Složení vědecké rady odboru rostlinolékařství v roce 2006 Jméno Pracoviště Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., předseda VÚRV Praha Dr. Ing. Jaroslav Salava, místopředseda VÚRV Praha Doc. RNDr.Josef Šedivý,DrSc. VÚRV Praha - čestný předseda RNDr.Alois Honěk,CSc. VÚRV Praha Prof. Ing.Václav Kůdela, DrSc. VÚRV Praha RNDr.Josef Hýsek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Krejzar, PhD. VÚRV Praha RNDr.Jiřina Krátká, DrSc. VÚRV Praha Doc.RNDr.Ing.František Kocourek, CSc. VÚRV Praha Ing. Václav Stejskal, PhD. VÚRV Praha Prof. Ing.Karel Veverka, DrSc. VÚRV Praha Ing. Kumari Shesh, PhD. VÚRV Praha Ing. Petr Komínek, PhD. VÚRV Praha RNDr. David Novotný, PhD. VÚRV Praha Doc. Ing. Dáša Veselý, DrSc. Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

14 Prof.Ing. Vladimír Táborský, CSc. Ing. Vladimír Řehák, CSc. Ing. Vladimír Kupec Ing. Jan Havelka, CSc. Prof.Ing.Aleš Lebeda, DrSc. Doc.Ing.Jaroslav Rod, CSc. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Josef Mertelík, CSc. Ing. Petr Dědič, CSc. Ing. Miroslav Lánský Doc.Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Ing. Michal Hnízdil, CSc. Doc.RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. Ing.Petr Svoboda, CSc. Ing. Ivan Branžovský, CSc. Ing. Josef Drozen Česká fytopatologická společnost Rostlinolékařská společnost Praha SRS Praha EÚ České Budějovice UP Olomouc SRS Olomouc VÚP Troubsko ZVÚ Kroměříž VÚKOZ Průhonice VÚB Havlíčkův Brod VŚÚO Holovousy ČZU Praha SRS Praha UK Praha CH I Žatec MZe ČR tajemník VR Odbor výživy rostlin Dne 25.ledna 2007 se konalo společné zasedání vědeckých rad Odboru výživy rostlin a agroekologie, kde byla nejprve úspěšně obhájena výroční zpráva výzkumného záměru MZE Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě. Složení vědecké rady Odboru výživy rostlin v roce 2006 Jméno Pracoviště Ing. Jan Klír, CSc., předseda VÚRV Praha Ing. Pavel Růžek,CSc., místopředseda VÚRV Praha Ing. Eva Kunzová, CSc., sekret. VR OVR VÚRV Praha Ing. Michaela Budňáková MZe Praha Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. VÚPOP, Bratislava, Slovensko Ing. Jaroslav Čepl, CSc. VÚB, Havlíčkův Brod Dr.Ing. Pavel Čermák UKZUZ Havlíčkův Brod Ing. Jiří Dostál, CSc. AGROEKO Žamberk Ing. Jan Haberle, CSc. VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

15 Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Doc.Ing. Jan Horáček, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Ing. Jaromír Kubát, CSc. Ing. Jan Leština, CSc. RNDr. Václav Macháček,DrSc. Doc.Ing. Jiří Matula, CSc. Prof.Ing. Svatopluk Matula, CSc. Ing. Olga Mikanová, Ph.D. Ing. Václav Motyka, CSc. Ing. Jan Šabatka, CSc. Prof.Ing. Miloslav Šimek, CSc. RNDr. Milada Šindelářová,CSc. Prof.RNDr. Marta Tesařová,CSc. Ing. Marie Trčková Prof.Ing. Václav Vaněk, CSc. Ing. Karel Voplakal, CSc. Prof.Ing. Karel Voříšek, CSc. Doc.Ing. František Vrkoč, DrSc. ČZU Praha JU České Budějovice MZLU Brno VÚZT Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha VÚRV Praha ČZU Praha VÚRV Praha ÚEB Praha poradenství (NU-AGRAR) přednáší na JUZF České Budějovice ÚPB České Budějovice ÚEB Praha MZLU Brno VÚRV Praha ČZU Praha VÚMOP Praha ČZU Praha VÚRV Praha Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

16 3. ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k fyzických osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let , let , let , let ,37 61 a více let ,00 Celkem ,00 % 42,50 57,50 100,00 x Zaměstnanci dle věkových skupin (stav k přepočtených osob) Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let 18,40 35,60 54,00 17, let 22,40 30,46 52,86 17, let 33,20 46,32 79,52 25, let 38,00 54,87 92,87 30,14 61 a více let 21,00 7,91 28,91 9,38 Celkem 133,00 175,16 308,16 100,00 % 43,16 56,84 100,00 x Věková struktura zaměstnanců dle stavu k nad 60 let 10,0% let 17,8% let 29,4% let 17,2% let 25,6% Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

17 Zaměstnanci dle kategorií dosaženého vzdělání (stav k fyz. osob) Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,56 Vyučen ,81 SO 5 5 1,56 ÚSO + ÚSV ,63 VOŠ 2 2 0,63 BC ,50 VŠ ,31 Celkem , Počet zaměstnanců dle vzdělání a útvarů (stav k fyzických osob) Útvar Zaměstnanci V tom: Celk. Z toho: ženy VŠ Bc VOŠ ÚSO SO V Z Celkem Průměrný věk z toho: muži SŘ ,36 58,25 50,57 OHS ,77 53,68 51,71 OVR ,29 51,33 46,88 OGŠ ,47 48,25 42,70 ORL ,33 47,23 41,02 OAE ,04 42,86 43,30 VSV ,55 39,00 44,67 VÚRV ,54 48,66 45,84 celkem Prům.věk 46,54 45,84 45,30 30,13 26,50 45,61 45,44 46,56 47,40 VŠ vysokoškolské Bc bakalářské VŠO vyšší odborná škola ÚSO úplné střední odborné s maturitou SO střední odborné V vyučen Z základní ženy Jazykové znalosti zaměstnanců VÚRV nepatří do okruhu zaměstnavatelů, kteří mají nařízeny jazykové zkoušky pro vybraná pracovní místa. V rámci programů dalšího vzdělávání ústav organizoval v roce 2006 kurz angličtiny pro zaměstnance, kterého se účastnilo 15 zaměstnanců, a dále přispíval na individuální kurzy jazyků. Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

18 Zařazení zaměstnanců do platových tříd a průměrná měsíční mzda (ve fyzických osobách) Počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách Platová třída Počet zam. Z celkového počtu zaměstnanců v platové třídě počet v jednotlivých platových stupních Celkem Průměrná třída: 10,22 Průměrný stupeň: 8,52 Průměrná měsíční mzda - vývoj 1996 až 2006 Rok Mzda (Kč) Nárůst Kč index , , , , , , , , , , ,60 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

19 Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových tříd počet zaměstnamců třída Struktura zaměstnanců VÚRV k dle platových stupňů 100 počet zaměstnanců platový stupeň Personální zajištění činnosti VÚRV k Pro rok 2006 byl stanoven limit počtu zaměstnanců 309. Skutečný průměrný stav činil 308,16 zaměstnanců. K datu byl stav následující : fyzických osob přepočtených osob - celkový počet zaměstnanců ,16 z toho zabezpečovací složky : 41 40,41 vědecké odbory : ,75 - zaměstnáno na plný pracov. úvazek ,00 - zaměstnáno na část. pracov. úvazek 31 19,16 v tom pracující důchodci 16 12,41 Vznik a skončení pracovních poměrů Počet Poznámka Nástupy 39 2x návrat z MD Výstupy 41 v členění viz. dále Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

20 Výstupy Důvod ukončení Počet celkem z toho ženy Dohodou 12 6 Z organizačních důvodů 4 1 Doba určitá 10 5 Výpovědí ( 51ZP) 2 1 Ve zkušební době 2 1 Odchod do starobního důchodu 7 4 Odchod do invalidního důchodu 1 Odchod na mateřskou dovolenou 3 3 C e l k e m Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet celkem % do 5 let ,38 do 10 let 48 15,00 do 15 let 48 15,00 do 20 let 29 9,06 nad 20 let 85 26,56 C e l k e m , Pracovníci a mzdy Při plnění plánu pracovníků a mezd za rok 2006 byly vykázány následující skutečnosti (uvádíme i porovnání s rokem 2004 a 2005) skut skut skut Ukazatel Jedn. Objem % objem % objem % Mzdové prostředky celkem tis. Kč Z toho : na platy tis. Kč , , ,4 OON tis. Kč , , ,6 Prostředky na platy celkem tis. Kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

21 Z toho : základní mzdy tis. Kč , , ,4 přesčasy tis. Kč 258 0,4 97 0,1 81 0,1 náhrady mezd tis. Kč , , ,1 odměny celkem tis. Kč , , ,9 osobní hodnocení tis. Kč , , ,9 příplatek za vedení tis. Kč 815 1, , ,0 příplatek za riziko tis. Kč 227 0, , ,4 další plat tis. Kč ,6 ostatní příplatky tis. Kč 97 0,1 34 0, ,09 příplatky SO+NE+svátky tis. Kč 66 0,1 28 0,05 8 0,01 OON celkem tis. Kč Z toho: dohody o provedení práce tis. Kč , , ,4 dohody o pracovní činnosti tis. Kč , , ,3 služné CVS tis. Kč 23 1,4 odstupné tis.kč 49 3, ,3 Počet zaměstnanců Přep.o Průměrná měsíční mzda Kč Meziroční nárůst Kč Meziroční index % 104,5 107,2 111,6 Při předložení podkladů pro zúčtování se státním rozpočtem bylo vykázáno překročení limitu čerpání mzdových prostředků celkem o tis. Kč takto: Položka Rozpočet 2006 v tis.kč Skut v tis.kč Rozdíl v tis. Kč Mzdové prostředky celkem Z toho: na platy OON Překročení stanoveného limitu v položce prostředky na platy o tis.kč je tvořeno výplatou prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to: - výplata odměn za řešení grantu GA ČR (přímý převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŠMT (př. převod prostředků) tis.kč - výplata mezd a odměn za řešení projektu MŽP (př. převod prostředků) 70 tis.kč - výplata odměn z mezinárodních projektů ve výši 546 tis.kč - výplata odměn z fondu odměn tis.kč Překročení stanoveného limitu v položce OON o 85 tis.kč obsahuje výplatu prostředků z mimorozpočtových zdrojů a to : - výplata dohod o pracovní činnosti z mezinárodního projektu 37 tis.kč - výplata dohod o pracovní činnosti z projektů GA ČR 48 tis.kč Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

22 4. HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU 4.1. Rozsah a struktura majetku v tis. Kč stav k 1.1. stav k rozdíl (12-1) odepsanost 1. STÁLÁ AKTIVA , ,52 11, Nehmotný investiční majetek 635,25 544,06-91,19 96,2 - software 635,25 544,06-91,19 77, Hmotný investiční majetek , ,46 102,78 54,2 - budovy, haly a stavby , , ,33 38,8 - samost. mov. věci a jejich soubory , , ,86 73,3 - pozemky , ,05 793,22 - umělecká díla 80,35 77,36 2,99 - ostatní dlouhodobý majetek 381,06 381, pěstitelské celky trvalých porostů 1 800, ,04-153,59 48,3 - základní stádo a tažná zvířata pořízení hmotných investic 149,62 169,73 20,11 - poskytnuté zálohy 0 178,50 178, Finanční investice OBĚŽNÁ AKTIVA , , , Zásoby 2 202, ,37 101,53 - materiál 1 635, ,57-78,75 - nedok. výrobky a polot. vlastní výroby výrobky 567,52 747,80 180,28 - zvířata Pohledávky 4 312, , , Finanční majetek ,46 105, ,03 - peníze 25, ,67 - bankovní účty , ,47 - ceniny 96,32 105,43 9, Přechodné účty aktivní 1 174, ,91 138,86 AKTIVA CELKEM , , ,37 Roční zpráva o činnosti VÚRV za rok

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více