01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu"

Transkript

1

2 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase access to a telephone helpline in case of emergency location of your shop outlet accessibility of service easy to access promotional mix blend of promotional tools TV advertising additional Ps physical presence process physical evidence tangible launch a new game turnover game introduce the product onto the market high street retailer mail order insert catalogue city-dweller pre-teen children large sales force premium pricing consumer customer tool sponge accessibility good credit terms review marketing strategy in an attempt attract a wider audience promotional event if tests prove successful expand online shop stylish handbag respond to customers' needs and wants direct marketing launch customer support less expensive alternative proměnné marketingového mixu marketingový mix prodávat/nabízet značku, jít na trh se značkou produkt/produktová politika cena/cenová politika distribuce/distribuční politika komunikace/komunikační politika sortiment produktů kvalita produktu politika vývoje a uplatňování značky výrobku či služby pověst, jméno, renomé názor na produkt poprodejní podpora klienta přístup k telefonní zákaznické lince v případě nouze umístění vašeho obchodu obchod (obvykle obchod výrobce dané značky) dostupnost služby snadno dostupný komunikační mix kombinace komunikačních nástrojů televizní reklama dodatečné proměnné marketingového mixu materiální prostředí (např. vzhled prodejny, webové stránky) proces přímá smyslová zkušenost s výrobkem či službou hmatatelný, hmotný, konkrétní uvést na trh novou hru pexeso uvést produkt na trh maloobchodník na hlavní třídě zásilkový prodej vložit katalog/vkládaný katalog (např. do časopisu) obyvatel města předpubertální děti (ve věku 9-13 let) velká skupina prodejců tvorba uměle vysokých cen za účelem dobré reputace spotřebitel zákazník nástroj, prostředek houba (na mytí/na čištění) dostupnost dobré úvěrové podmínky přezkoumat marketingovou strategii ve snaze přilákat širší publikum akce na podporu prodeje pokud budou testy úspěšné rozšířit online obchod/e-shop elegantní kabelka reagovat na potřeby a přání zákazníků přímý marketing uvedení na trh, spuštění zákaznická podpora méně (finančně) nákladná alternativa

3 02 The marketing mix 2 customer needs different variables can be combined solve a problem offer solution frozen dinner identify customer needs meet customer needs develop a product customer needs and wants cost to the customer/cost to the user perceive perceive the costs as fair convenience convenient make an effort communication communicate with customers acceptability acceptable approve of the product socially acceptable fashionable attractive respect the laws of the country legally acceptable affordability afford the product accessibility easy to access accessible for people with disabilities awareness be aware of the product high awareness object manufacture high quality excellent quality bottom end quality objective revenue objective concern generate income organization organize the sales and distribution distribution method operation promotional operation direct mail acronym buying process step persuade customers to buy attention awareness attract the customers' attention become aware of a product available interest potřeby zákazníka různé proměnné mohou být kombinovány vyřešit problém nabídnout řešení zmrazené hlavní jídlo dne/zmrazená večeře identifikovat potřeby zákazníka uspokojit potřeby zákazníka vyvinout produkt potřeby a přání zákazníka náklady na straně zákazníka vnímat, chápat vnímat náklady jako poctivé/rozumné dostupnost dostupný vynaložit úsilí komunikace komunikovat se zákazníky přijatelnost přijatelný dobře smýšlet o produktu ( o konkrétním produktu) společensky přijatelný módní, moderní atraktivní, přitažlivý respektovat zákony země právně přijatelný finanční dostupnost/dosažitelnost dovolit si (finančně) výrobek přístupnost/dostupnost snadno dostupný dostupný lidem s handicapy povědomí mít povědomost o produktu/být si vědom existence produktu vysoké povědomí předmět, objekt, věc vyrobit vysoká kvalita/jakost prvotřídní kvalita/jakost nejhorší kvalita/jakost cíl cíl týkající se výnosů starost, obavy, znepokojení, zájem generovat příjem organizace organizovat prodej a distribuci metoda distribuce chod, provoz, fungování komunikace/fungování komunikace reklamní pošta/přímá poštovní reklama akronym (zkratkové slovo) nákupní proces krok přesvědčit zákazníky, aby nakoupili pozornost povědomí přilákat/přitáhnout pozornost zákazníků začít si být vědom existence produktu dostupný, k mání, ke koupi zájem

4 create an interest in the product develop an interest in the product desire develop a desire to own a product customers actively want the product action finally prompt action to purchase take steps ordering online commitment to help lead a healthy and active lifestyle fashionable and attractive to the youth provide good standard keep down the cost to user expected earning AIDA attention interest desire action vytvořit zájem o produkt rozvinout zájem o produkt touha, přání rozvinout touhu vlastnit produkt (nějaký produkt) zákazníci aktivně chtějí výrobek (určitý výrobek) akce/žádoucí reakce kupujícího konečně podnítit reakci kupujícího k uskutečnění nákupu učinit kroky objednání online závazek pomoci/příslib pomoci vést zdravý a aktivní životní styl módní a přitažlivé pro mladé poskytovat dobrý standard udržovat nízko náklady uživatele očekávaný výdělek AIDA pozornost zájem přání akce

5 03 SWOT analysis SWOT analysis carry out a SWOT analysis it is essential identify strength weakness opportunity threat face refer to consider internal factor external factor brand loyalty programme unique recognizable brand bond of loyalty differentiate undifferentiated offer in terms of augmented product lack of new products corporate identity corporate image inferior goods inferior communication damaged reputation car maintenance developing market gap in the market huge potential for growth competitor price war emerge marketing strategy board exploit strengths build on strengths brand image current profitability address weaknesses seize new opportunities anticipate the threats pose a serious threat minimize the weaknesses be under threat from consumer concern preserve environment emerging trend towards online shopping SWOT analýza vypracovat SWOT analýzu to je základní určit, identifikovat silná stránka slabá stránka příležitost hrozba čelit (něčemu) týkat se považovat, zvažovat vnitřní faktor vnější faktor značka (výrobku) věrnostní program unikátní, jedinečný uznávaná/rozpoznatelná značka pouto věrnosti odlišit, diferencovat neodlišitelná, nevýrazná nabídka pokud se týká, ve vztahu k čemu výrobek doplněný komplexem služeb/komplexní výrobek nedostatek nových výrobků firemní/korporátní identita vnímání firmy veřejností podřadné zboží špatná komunikace poškozená pověst údržba auta rozvíjející se trh mezera na trhu obrovský potenciál pro růst konkurent cenová válka objevit se marketingová strategie správní rada využít silných stránek stavět na silných stránkách vnímání značky současná ziskovost vypořádat se se slabými stránkami chopit se nových příležitostí předjímat hrozby znamenat vážné ohrožení minimalizovat slabé stránky být pod hrozbou (čeho) obava spotřebitele chránit životní prostředí objevující se trend směrem k nakupování online

6 04 Marketing strategy and the marketing plan marketing strategy marketing plan vs. position position a product in the competitive marketplace position strategy sell a product provide service target market product policy pricing policy detail the marketing methods selected methods price promotion marketing actions and activities examine the resources needed financial resources human resources achieve specified marketing objectives increase in sales successful product launch over a given period of time develop a marketing plan stage AOSTC analysis objectives strategies tactics control current market situation information on competitors information on marketplace competitor analysis positioning product analysis service analysis USP Unique Selling Proposition/Unique Selling Point target market segment customer group marketing goal in terms of image and sales achieve a goal SMART specific measurable achievable realistic timed smart quantify objectives attempt too much make the objective happen manpower minutes within a month approach to meeting the objectives market segment target the segment convert tracking measure the marketing plan success assess each marketing activity summary executive summary at the beginning of the document list of questions marketingová strategie marketingový plán versus, co proti čemu, proti komu (ve sportu) zaujmout postavení umístit výrobek v konkurenčním tržním prostředí poziční strategie prodávat výrobek poskytovat službu cílový trh produktová politika politika stanovení ceny uvádět do detailu marketingové metody zvolené metody cenové zvýhodnění marketingové akce a aktivity zkoumat potřebné zdroje finanční zdroje lidské zdroje dosáhnout určených marketingových cílů zvýšení prodeje úspěšné uvedení výrobku na trh během/v průběhu daného časového období rozvinout marketingový plán stádium AOSTC analýza cíle strategie taktiky kontrola současná situace na trhu informace o konkurentech informace o trhu/informace o tržním prostředí analýza konkurence pozicioning, umístění, vymezení produktu vůči konkurenci analýza produktu analýza služby USP jedinečná prodejní nabídka cílový trh segment zákaznická skupina/skupina zákazníků marketingový cíl pokud se týká vnímání a prodeje dosáhnout cíle SMART specifický měřitelný dosažitelný realistický časově vymezený chytrý, bystrý, inteligentní, elegantní kvantifikovat cíle snažit se o příliš mnoho uskutečnit cíl pracovní síla/lidská síla písemné záznamy, zápis z jednání za méně než měsíc/do jednoho měsíce postoj ke splnění cílů tržní segment výběr jednoho či více cílových segmentů přeměnit, změnit, přetvořit sledování měřit úspěch marketingového plánu posoudit každou marketingovou aktivitu shrnutí krátký přehled na začátku dokumentu seznam otázek

7 define the business focus on repeat business gain new customers share behaviour patterns underserved viable product cross-section clear marketing message coincide cost compared to sales get feedback market research audience definovat podnikání/malou firmu zaměřit se na opakované nákupy získávat nové zákazníky sdílet vzory chování s nedostatečnými službami, s nedostatečným servisem životaschopný výrobek reprezentativní průřez, typický vzorek jasné marketingové sdělení udát se současně náklady ve srovnání s prodejem dostat zpětnou vazbu výzkum trhu posluchači, diváci, publikum

8 05 Marketing ethics marketing ethics social marketing use of marketing techniques convince people to change their behaviour for their own good for the benefit of society encourage persuade minimize social problems corporate social responsibility take positive actions for the benefit of staff society as a whole enhanced brand image ease in attracting staff there are different ways to show cause related marketing (CRM) donate money to a charity non-profit organization donate money to a good cause create a marketing partnership corporate partner mutually beneficial cause related marketing campaign funding share principles and values green marketing eco-friendly goods harmful harmful to the environment environmental protection behave in an ethical or moral way environmental sustainability sustainable development meet the needs of today compromise environmental concern global warming act to protect the environment responsible purchasing build a good reputation maintain a good reputation refuse to buy materials or goods made using child labour test on animals policy of sustainable purchasing renewable sources animal testing donate money environmental problems environmental sustainability mutually beneficial social problems socially responsible be committed to being socially responsible environmentally conscious consumers embrace environment etika v marketingu sociální marketing použití marketingových technik přesvědčit lidi, aby změnili své chování pro jejich vlastní dobro ku prospěchu společnosti přimět, povzbudit přesvědčit minimalizovat společenské problémy společenská odpovědnost firmy činit pozitivní kroky ku prospěchu zaměstnanců společnost jako celek zlepšené vnímání značky snazší zaujmutí/přilákání zaměstnanců existují různé způsoby, jak ukázat dobročinný marketing darovat peníze na charitu nezisková organizace darovat peníze na dobrou věc vytvořit marketingové partnerství korporátní partner vzájemně výhodný marketingová kampaň na dobročinné účely financování sdílet zásady a hodnoty zelený marketing ekologicky nezávadné zboží škodlivý škodlivý prostředí ochrana životního prostředí chovat se etickým nebo morálním způsobem udržitelnost životního prostředí udržitelný rozvoj uspokojit potřeby dneška udělat kompromis, zpronevěřit se zájem o životní prostředí globální oteplování chovat se k ochraně životního prostředí zodpovědné nakupování budovat dobrou pověst udržovat si dobrou pověst odmítnout nakupovat materiály nebo zboží vyrobeny využívajíce dětské práce testovat na zvířatech politika udržitelného nakupování obnovitelné zdroje testování na zvířatech darovat peníze problémy životního prostředí udržitelnost životního prostředí vzájemně výhodný společenské problémy společensky odpovědný být odhodlaný prosazovat být společensky odpovědný spotřebitelé citliví k otázkám životního prostředí přijmout (myšlenku), uvítat životní prostředí

9 environmental environmentally responsibility responsible responsibly society social socially sustainability sustainable sustainably týkající se životního prostředí, ekologický ekologicky odpovědnost odpovědný odpovědně společnost společenský, sociální společensky, sociálně udržitelnost udržitelný udržitelně

10 06 The market environment market environment tržní prostředí micro environment mikroprostředí have a direct impact on the company mít přímý vliv na firmu/společnost stakeholder člověk zainterestovaný na něčem, člověk mající vliv stakeholders zájmové skupiny, lidé mající vliv understand consumer needs rozumět spotřebitelským potřebám meet consumer needs uspokojit spotřebitelské potřeby differentiate your brand from competitors odlišit vaši značku od konkurentů employ the right people zaměstnávat správné lidi motivate people motivovat lidi training and development školení a rozvoj play a key role hrát klíčovou roli in the service sector v sektoru služeb positive media attention kladná pozornost médií adverse media attention nepříznivá pozornost médií consumer magazine spotřebitelský časopis/časopis spotřebitelů have a powerful effect mít velký vliv have effect on the marketplace mít vliv na trh satisfy shareholders' needs uspokojit potřeby akcionářů without harming the brand bez poškození značky/bez újmy na značce in the long term dlouhodobě changes in price změny v cenách changes in quality změny v kvalitě raw materials suroviny affect the marketing mix ovlivnit marketingový mix make business easier učinit podnikání/obchodování snadnější macroenvironment makroprostředí STEP analysis STEP analýza sociological factor sociologický faktor technological factor technologický faktor economic factor ekonomický faktor political factor politický faktor on a macro level na makroúrovni dominant religion převládající náboženství minority menšina leisure activity volnočasové aktivity socializing žití společenským životem gender role role pohlaví target both sexes equally cílit na obě pohlaví rovnoměrně birth rate porodnost birth rates are continuing to decline porodnost stále klesá average life expectancy průměrná délka života attitude to foreign products postoj k zahraničním výrobkům opinions on environmental issues názory na otázky životního prostředí recyclable packaging recyklovatelné obaly hybrid-fuel delivery van dodávkový automobil s hybridním motorem innovation inovace technological advances technologické pokroky new products are continually coming onto the market nové výrobky stále přicházejí na trh ordering by mobile phone objednávání prostřednictvím mobilního telefonu we no longer need actual shops již nepotřebujeme skutečné obchody broadband internet connection širokopásmové připojení k internetu economic forecast ekonomická předpověď/prognóza interests rates are stable úrokové míry jsou stabilní unemployment rate is less than 9% míra nezaměstnanosti je méně než 9 % GDP gross domestic product HDP hrubý domácí produkt political stability politická stabilita be ready to use consumer credit být připraven používat spotřebitelský kredit

11 tax legislation business legislation no changes in the law international trade agreement without paying extra import duties daňová legislativa legislativa upravující podnikání žádné změny v zákoně mezinárodní obchodní smlouva bez placení zvláštních dovozních cel

12 07 Legal aspects of marketing legal aspect intellectual property industrial property patent exclusive right invention trademark industrial design grant a patent patent protection for 20 years renew a patent register a trademark complete a registration process copyright copyright holder's permission counterfeiting piracy wilful infringement wilful trademark infringement reproducing copyrighted work infringer pay damages financial compensation disclaimer legally responsible The Consumer Protection Act defective product be legally entitled to be liable for enforcement of an act safety regulation disclaimer of responsibility product liability negligent prove a manufacture negligent World Intellectual Property Organization (WIPO) creation of mind take sb to court sue take st to court a symbol must not be reproduced without permission visitors to the website material that is subject to copyright lawsuit read and agree to the terms a granted patent must be renewed regularly patent infringement may lead to a lawsuit satisfactory response damage to your house trading standards officer Trading Standards Department you are legally entitled satisfactory quality právní aspekt duševní vlastnictví průmyslové vlastnictví patent výhradní právo vynález ochranná známka, chráněný název průmyslový vzor, průmyslový design udělit patent patentová ochrana na 20 let obnovit patent registrovat ochrannou známku dokončit proces registrace autorské právo povolení držitele autorského práva padělání, falšování pirátství úmyslné porušení úmyslné porušení ochranné známky reprodukování autorsky chráněného díla porušovatel zaplatit odškodné finanční náhrada zřeknutí se, odmítnutí (odpovědnosti, nároku), dementi právně odpovědný zákon na ochranu spotřebitelů vadný výrobek mít právní nárok na být odpovědný (za co), ručit (za co) vymáhání dodržování zákona bezpečnostní předpisy popření odpovědnosti odpovědnost za výrobek nedbalý, lhostejný, ledabylý, zanedbávající (povinnosti) dokázat, že výrobce zanedbává povinnosti Světová organizace intelektuálního vlastnictví (zkratka) výtvor mysli dát někoho k soudu podat žalobu, žalovat obrátit se na soud v nějaké věci značka nesmí být reprodukována bez povolení návštěvníci webové stránky materiál, který podléhá autorskému právu soudní pře, soudní spor přečíst a souhlasit s podmínkami udělený patent musí být pravidelně obnovován porušení patentu může vést k soudnímu sporu uspokojivá odpověď poškození/škoda na vašem domě pracovník oddělení obchodních norerm oddělení obchodních norem máte právní nárok uspokojivá/vyhovující kvalita

13 08 Research 1 types of research process of gathering information analysing information interpreting information market research marketing research consumer research discover behaviour patterns customer needs motivation research psychological reasons individuals buy specific types of merchandise advertising appeal desk research desktop research secondary research field research primary research find out what people think business sector qualitative research quantitative research group discussion in-depth interview followed by statistical analysis analysis analyses analyse data data mining research methodology marketing research techniques focus group target group mediate a session of a focus group package test test ideas for new packaging taste test home test self-administered questionnaire filled-in questionnaire telephone survey telephone the respondent mail survey online survey mystery shopping mystery shopper poses as a consumer check the level of service omnibus research omnibus survey carry out/conduct a research panel of existing respondents be accustomed to answering the survey fill-in a form fill-out a form complete a questionnaire typy výzkumu proces shromažďování informací analyzování informací interpretování informací výzkum trhu marketingový výzkum výzkum spotřebitelů/výzkum spotřebitelské poptávky objevit vzorce chování zákaznické potřeby/potřeby zákazníků výzkum motivací/výzkum pohnutek psychologické důvody jednotlivci nakupují určité druhy zboží reklamní výzva/působení reklamy výzkum "od zeleného stolu" výzkum "u počítače" sekundární/druhotný výzkum terénní výzkum primární výzkum zjistit, co si lidé myslí sektor obchodu / sektor podnikání kvalitativní výzkum kvantitativní výzkum skupinová diskuse hloubkový rozhovor následovaný statistickou analýzou analýza analýzy analyzovat data proces shromažďování a vyhodnocování dat metodologie výzkumu techniky marketingového výzkumu ohnisková skupina/interaktivní diskusní skupina cílová skupina vést jednání ohniskové skupiny test balení testovat nápady na nové balení ochutnávka test (obvykle zapůjčení) "na zkoušku domů" dotazník vyplněný samotným respondentem vyplněný dotazník telefonický průzkum/průzkum po telefonu zatelefonovat respondentovi průzkum em průzkum prostřednictvím internetu tajné nakupování tajný zákazník vystupuje jako spotřebitel kontrolovat úroveň služby omnibusový výzkum omnibusový průzkum provádět výzkum panel již existujících respondentů být zvyklý odpovídat (otázky) v průzkumu vyplnit formulář (BrE) vyplnit formulář (AmE) vyplnit dotazník (zcela)

14 09 Research 2 describing survey results popisování výsledků průzkumu number of different ways množství různých způsobů recent research nedávný výzkum survey průzkum the latest figures nejposlednější dostupná čísla /nejnovější čísla key findings klíčová zjištění highlight zdůrazňovat, vyzdvihovat, upozorňovat indicate naznačovat reveal odhalovat show ukazovat suggest naznačovat, napovídat o něčem a mere 5 % pouhých 5 % over a half více než polovina almost 60 % téměř 60 % nearly two thirds téměř dvě třetiny understanding trends and changes pochopení trendů a změn consumer rating hodnocení od spotřebitelů make a presentation to the phone manufacturers prezentovat výrobcům telefonů ten-year period desetileté období over a ten-year period za dobu více než deset let rise to 33 % stoupat na 33 % be stable být stabilní stable trend stabilní trend major competitor in the market hlavní konkurent na trhu this led to a slight fall toto vedlo k mírnému propadu slight fall mírný propad brand relaunch znovuzavedení značky (na trh) invigorate posilnit, osvěžit, povzbudit, stimulovat approval ratings have plummeted kladná hodnocení se prudce snížila compared to the same period last year ve srovnání se stejným období v loňském roce significantly higher number of consumers podstatně vyšší počet spotřebitelů have a low opinion of the product mít nízké mínění o výrobku double zdvojnásobit, zdvojnásobit se treble ztrojnásobit, ztrojnásobit se dissatisfied respondent nespokojený respondent initial guesstimate původní hrubý odhad prediction předpověď be much worse být mnohem horší allegation obvinění, neopodstatněné tvrzení claim tvrdit affluent zámožný plummet prudce klesnout/spadnout/zřítit se pie chart kruhový graf bar chart sloupcový graf line chart spojnicový graf picture chart obrázkový graf blog reader survey průzkum čtenářů blogu subscribe to the Economist předplácet si Economist guesstimate hrubě odhadovat (sloveso) look at this extract podívat se na tento výňatek upward trend trend směřující nahoru downward trend trend směřující dolů although this seems to be very negative ačkoliv se toto zdá být velmi negativní satisfaction with the service spokojenost se službou

15 10 New product development 1 new product development idea generation systematic search search for new products search for new product ideas new product development process it is essential for companies to stay competitive ideas for product innovation internal brainstorming increasingly from customers customer-driven approach customer-centric approach focus on customer demands focus on identifying customer demands what customers are asking for what customers require solve a particular problem identify gaps in the market research and development (R&D) create original products modify existing products improve existing products new recipe limited edition special edition product improvement product modification mass market niche market idea screening launching a new product risky business new product ideas are screened select an idea spot an idea potentially successful product idea assess which ideas are viable survive in a competitive marketplace technically feasible skills and resources profitable idea consider overall demand concept development concept testing develop into several different product concepts measure customer response customer response to a new product introduce the new product onto the market penetrate the market minimize the research and development costs marketing strategy business analysis route to market produce sell the idea licence the product product development phase assess the financial attractiveness vývoj nového výrobku generování nápadu, přicházení s nápadem systematické hledání hledání nových výrobků hledání nových nápadů na výrobky proces vývoje nového výrobku pro firmy je základní zůstat konkurenceschopné nápady na inovaci výrobku vnitřní/vnitrofiremní brainstorming zvyšující se měrou od zákazníků přístup tažený zákazníky přístup soustředěný na zákazníka soustředění na poptávku od zákazníků věnovat pozornost identifikaci potřeb zákazníka co zákazníci žádají co zákazníci vyžadují vyřešit určitý problém identifikovat mezery na trhu výzkum a vývoj vytvářet původní výrobky modifikovat existující výrobky zlepšit existující výrobky nová receptura/nový recept omezená výroba/šarže/náklad speciální výroba/šarže/náklad vylepšení/zdokonalení výrobku modifikace výrobku masový trh výklenkový trh posuzování nápadu zavedení nového výrobku rizikové podnikání nové nápady na výrobky jsou posuzovány vybrat nápad spatřit nápad potenciálně úspěšný nápad na výrobek zhodnotit, které myšlenky jsou životaschopné přežít na konkurenčním trhu technicky proveditelný dovednosti a zdroje výnosný/přínosný nápad zvažovat celkovou poptávku vývoj konceptu testování konceptu rozvinout do několika různých produktových konceptů měřit odpověď/reakci zákazníka odpověď zákazníka na nový výrobek představit nový výrobek na trhu proniknout na trh minimalizovat náklady na výzkum a vývoj marketingová strategie obchodní analýza/hospodářská analýza cesta na trh vyrábět prodat nápad licencovat/poskytnout licenci na výrobek fáze vývoje výrobku zhodnotit finanční atraktivitu

16 estimate the sales volume selling price revenue expectation licence license heat-retaining helmet good relationship with the bank is crucial initially responsive license odhadnout objem prodeje prodejní cena očekávání výnosu licence (BrE) licence, licencovat (AmE) helma chránící před horkem/zadržující horko dobrý vztah s bankou je rozhodující původně citlivý, přístupný, pohotově reagující licencovat (BrE)

17 11 New product development 2 optimization workflow beat the competitors successful product launch likelihood of success in the pipeline in the development pipeline time to market (TTM) project team project team is made up of several members project leader key activities carry out market research advance the project manage risk make a decision that will reduce risk prioritization decision the most important things to do next resources are allocated to the best projects description product concept description drawing basic model mock-up clay model product modelling CAD computer aided design turn ideas into 3D presentations R&D team create a prototype test functionality eliminate product flaws prototyping helps cut costs digital prototyping rapid prototyping alpha test remove errors remove bugs external testing beta testing product optimization study improve the product as it is being developed sensory research test marketing proposed product or service perform in the market test market full launch forecast sales predict sales uncover problems fine-tune adjust the marketing plan type of testing depend on costs and risks of introducing the product commercialization market introduction optimalizace pracovní postup porazit konkurenty úspěšné uvedení výrobku na trh pravděpodobnost úspěchu ve stavu zrodu v procesu vývoje, ve vývojovém stádiu doba uvedení na trh projektový tým projektový tým je tvořen několika členy vedoucí projektu klíčové aktivity provádět výzkum trhu pokročit v projektu řídit riziko učinit rozhodnutí, které sníží riziko rozhodnutí ohledně stanovení priorit nejdůležitější věci, které udělat jako další v pořadí zdroje jsou přiděleny nejlepším projektům popis popis konceptu výrobku výkres, nákres základní model maketa, model, atrapa hliněný model modelování výrobku CAD projektování s podporou počítače přeměnit myšlenky na 3D prezentace výzkumný a vývojový tým vytvořit prototyp testovat funkčnost eliminovat vady výrobku vytvoření prototypu napomáhá snížit náklady vytvoření prototypu v digitální podobě rychlé vytvoření prototypu test alfa odstranit chyby odstranit programové chyby externí testování beta testování studie optimalizace produktu zlepšovat produkt již v průběhu jeho vývoje výzkum smyslového vnímání testovací marketing navržený/navrhovaný výrobek nebo služba vést si na trhu zkušební trh úplné uvedení (výrobku na trh) prognózovat prodej předpovídat prodej odkrýt problémy doladit, upravit, vylepšit (k dokonalosti) upravit marketingový plán druh testování záviset na náklady a rizika zavedení výrobku komercializace uvedení na trh (představení)

18 distribution network marketing communications action plan launch date commercialization date simultaneously in all markets step-by-step market rollout distribuční síť akční plán marketingové komunikace datum uvedení/datum spuštění datum spuštění současně na všech trzích postupné uvedení na trh

19 12 Brainstorming brainstorming session product naming generate ideas participant leader scribe problem statement focus on the aim of the session allow innovative thinking set the ground rules all ideas are welcome judgement or criticisms of ideas no judgement should be made no criticisms should be made criticism of ideas it can be modified later change involves risk-taking be open to original ideas quantity of ideas quality of ideas there is no ownership of ideas build on other people's creative ideas hitchhike on other people's creative ideas write down note down brainstorming technique get the creative juices flowing think out of the box use random word technique random word starting point random word generator combinatory play promising new combination combine ask novel questions stimulate creative answers suggest ideas moderate a session brainstorming, burza nápadů debata hledání jména pro produkt přicházet s nápady účastník vedoucí (osoba brainstormingu) písař, zapisovač (nápadů) přednesení/uvedení problému soustředit se na cíl debaty dovolovat inovátorské myšlení stanovit základní pravidla všechny nápady jsou vítány posuzování nebo kritiky nápadů nemělo by se posuzovat nemělo by se kritizovat kritika nápadů může to být modifikováno později změna zahrnuje převzetí rizika být otevřený původním nápadům množství nápadů kvalita nápadů neexistuje vlastnictví nápadů stavět na kreativních nápadech jiných lidí "svézt se" na kreativních nápadech jiných lidí zapsat poznamenat (písemně) technika brainstormingu získat tvořivost, aby prýštila přemýšlet netradičně, podívat se na věc z jiného úhlu použít techniku náhodného slova náhodné/namátkově vybrané slovo výchozí bod generátor náhodných slov kombinační hra slibná nová kombinace kombinovat klást neobvyklé/neotřelé otázky stimulovat kreativní odpovědi navrhovat nápady/myšlenky moderovat debatu/jednání

20 13 Product and service types product raw materials manufacture related products product line logical grouping of products produce writing instruments in terms of in terms of price appearance substitute product type product class convenience goods fast moving consumer goods packaged goods consumer packaged goods white goods bonded goods capital goods durable goods fancy goods luxury goods piece goods soft goods yard goods brown goods perishable goods shelf life hard goods use up wear out nondurable goods consumables consumable supplies green products generic product branded goods healthcare products type of service provide a service childcare childminder kindergarten financial services consulting services risk management cleaning services maintenance services education and training services hairdressing services telecommunication services telecommunications entertainment services tourism marketing and advertising services adult training plaster produkt, výrobek suroviny vyrábět příbuzné výrobky skupina příbuzných výrobků logické seskupení výrobků vyrábět psací potřeby ve vztahu k čemu ve vztahu k ceně, pokud se týká ceny vzhled náhrada, náhražka, substitut (zástupné zboží) typ výrobku skupina výrobků, kategorie výrobků zboží denní potřeby rychloobrátkové spotřební zboží balené zboží balené spotřební zboží bílé zboží (ledničky, mrazničky, apod.) neproclené zboží kapitálové statky, investiční statky zboží dlouhodobé spotřeby módní zboží luxusní zboží kusové zboží, metrové zboží (u textilií) textil, testilie metráž (metrové zboží) ostatní elektrické zboží (rádia, televize, hifi) zboží podléhající zkáze trvanlivost, skladovatelnost zboží dlouhodobé spotřeby (nábytek) spotřebovat, vyčerpat, využít opotřebovat, obnosit zboží krátkodobé spotřeby spotřební zboží dodávky spotřebního zboží výrobky nepoškozující životní prostředí, "zelené výrobky" neznačkový výrobek značkové zboží výrobky pro péči o zdraví (např. potravinové doplňky) typ služby poskytovat službu péče o dítě chůva k dětem mateřská škola, školka finanční služby konzultační služby řízení rizik úklidové služby údržbářské služby vzdělávací a školící služby kadeřnické služby telekomunikační služby telekomunikace služby zábavního průmyslu cestování, turistika marketingové a reklamní služby vzdělávání dospělých obvaz

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM

SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM SKUTEČNĚ DOKÁŽETE PLNĚ VYUŽÍT DAT A SYSTÉMU, KTERÝ VLASTNÍTE? GO BEYOND CRM PETR ŠLAJCHRT Account Manager, Customer Engagement & Commerce MARTIN DUDEK PreSales Consultant, Customer Engagement & Commerce

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace ( ) Písemný test

SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace ( ) Písemný test SOUBORNÁ ZKOUŠKA pro obor MK - Marketingová komunikace (2015 2016) Písemný test Písemný test je první částí SOUBORNÉ ZKOUŠKY pro obor MK z anglického jazyka pro akademický rok 2015-2016. Zahrnuje látku

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

FMB2013 Facility Management Benchmarking. Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/ Praha 9

FMB2013 Facility Management Benchmarking. Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/ Praha 9 Facility Management Benchmarking Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/2394 190 00 Praha 9 www.alstanet.cz Benchmarking je: Identifikace vlastních nákladových pozic účastníků ve srovnání s ostatními Identifikace

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King!

Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti. Insight is King! Shopper marketing Prague,s.r.o. Profil společnosti Insight is King! Kdo jsme Jsme zkušený marketingový tým složený z odborníků s více než desetiletou praxí z práce pro mezinárodní společnosti, retailové

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze

Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze Powered by Jak přetavit data v hodnotné informace, které nesou peníze Martina Dvořáková 19. 10. 2014 KDO CO KDY??? 2 Zaměřeno na prodej Potřebujeme zisk, co budeme prodávat? 4 Ten náš je nejlepší 5 Produkt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jakub Petrina / Chief Marketing Officer @jakubpetrina / @Air_Bank Praha / Brand s New Day / 6.

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ?

PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 1 Moje Curriculum Vitae 1 Promoce na České zemědělské univerzitě,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více