01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu"

Transkript

1

2 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase access to a telephone helpline in case of emergency location of your shop outlet accessibility of service easy to access promotional mix blend of promotional tools TV advertising additional Ps physical presence process physical evidence tangible launch a new game turnover game introduce the product onto the market high street retailer mail order insert catalogue city-dweller pre-teen children large sales force premium pricing consumer customer tool sponge accessibility good credit terms review marketing strategy in an attempt attract a wider audience promotional event if tests prove successful expand online shop stylish handbag respond to customers' needs and wants direct marketing launch customer support less expensive alternative proměnné marketingového mixu marketingový mix prodávat/nabízet značku, jít na trh se značkou produkt/produktová politika cena/cenová politika distribuce/distribuční politika komunikace/komunikační politika sortiment produktů kvalita produktu politika vývoje a uplatňování značky výrobku či služby pověst, jméno, renomé názor na produkt poprodejní podpora klienta přístup k telefonní zákaznické lince v případě nouze umístění vašeho obchodu obchod (obvykle obchod výrobce dané značky) dostupnost služby snadno dostupný komunikační mix kombinace komunikačních nástrojů televizní reklama dodatečné proměnné marketingového mixu materiální prostředí (např. vzhled prodejny, webové stránky) proces přímá smyslová zkušenost s výrobkem či službou hmatatelný, hmotný, konkrétní uvést na trh novou hru pexeso uvést produkt na trh maloobchodník na hlavní třídě zásilkový prodej vložit katalog/vkládaný katalog (např. do časopisu) obyvatel města předpubertální děti (ve věku 9-13 let) velká skupina prodejců tvorba uměle vysokých cen za účelem dobré reputace spotřebitel zákazník nástroj, prostředek houba (na mytí/na čištění) dostupnost dobré úvěrové podmínky přezkoumat marketingovou strategii ve snaze přilákat širší publikum akce na podporu prodeje pokud budou testy úspěšné rozšířit online obchod/e-shop elegantní kabelka reagovat na potřeby a přání zákazníků přímý marketing uvedení na trh, spuštění zákaznická podpora méně (finančně) nákladná alternativa

3 02 The marketing mix 2 customer needs different variables can be combined solve a problem offer solution frozen dinner identify customer needs meet customer needs develop a product customer needs and wants cost to the customer/cost to the user perceive perceive the costs as fair convenience convenient make an effort communication communicate with customers acceptability acceptable approve of the product socially acceptable fashionable attractive respect the laws of the country legally acceptable affordability afford the product accessibility easy to access accessible for people with disabilities awareness be aware of the product high awareness object manufacture high quality excellent quality bottom end quality objective revenue objective concern generate income organization organize the sales and distribution distribution method operation promotional operation direct mail acronym buying process step persuade customers to buy attention awareness attract the customers' attention become aware of a product available interest potřeby zákazníka různé proměnné mohou být kombinovány vyřešit problém nabídnout řešení zmrazené hlavní jídlo dne/zmrazená večeře identifikovat potřeby zákazníka uspokojit potřeby zákazníka vyvinout produkt potřeby a přání zákazníka náklady na straně zákazníka vnímat, chápat vnímat náklady jako poctivé/rozumné dostupnost dostupný vynaložit úsilí komunikace komunikovat se zákazníky přijatelnost přijatelný dobře smýšlet o produktu ( o konkrétním produktu) společensky přijatelný módní, moderní atraktivní, přitažlivý respektovat zákony země právně přijatelný finanční dostupnost/dosažitelnost dovolit si (finančně) výrobek přístupnost/dostupnost snadno dostupný dostupný lidem s handicapy povědomí mít povědomost o produktu/být si vědom existence produktu vysoké povědomí předmět, objekt, věc vyrobit vysoká kvalita/jakost prvotřídní kvalita/jakost nejhorší kvalita/jakost cíl cíl týkající se výnosů starost, obavy, znepokojení, zájem generovat příjem organizace organizovat prodej a distribuci metoda distribuce chod, provoz, fungování komunikace/fungování komunikace reklamní pošta/přímá poštovní reklama akronym (zkratkové slovo) nákupní proces krok přesvědčit zákazníky, aby nakoupili pozornost povědomí přilákat/přitáhnout pozornost zákazníků začít si být vědom existence produktu dostupný, k mání, ke koupi zájem

4 create an interest in the product develop an interest in the product desire develop a desire to own a product customers actively want the product action finally prompt action to purchase take steps ordering online commitment to help lead a healthy and active lifestyle fashionable and attractive to the youth provide good standard keep down the cost to user expected earning AIDA attention interest desire action vytvořit zájem o produkt rozvinout zájem o produkt touha, přání rozvinout touhu vlastnit produkt (nějaký produkt) zákazníci aktivně chtějí výrobek (určitý výrobek) akce/žádoucí reakce kupujícího konečně podnítit reakci kupujícího k uskutečnění nákupu učinit kroky objednání online závazek pomoci/příslib pomoci vést zdravý a aktivní životní styl módní a přitažlivé pro mladé poskytovat dobrý standard udržovat nízko náklady uživatele očekávaný výdělek AIDA pozornost zájem přání akce

5 03 SWOT analysis SWOT analysis carry out a SWOT analysis it is essential identify strength weakness opportunity threat face refer to consider internal factor external factor brand loyalty programme unique recognizable brand bond of loyalty differentiate undifferentiated offer in terms of augmented product lack of new products corporate identity corporate image inferior goods inferior communication damaged reputation car maintenance developing market gap in the market huge potential for growth competitor price war emerge marketing strategy board exploit strengths build on strengths brand image current profitability address weaknesses seize new opportunities anticipate the threats pose a serious threat minimize the weaknesses be under threat from consumer concern preserve environment emerging trend towards online shopping SWOT analýza vypracovat SWOT analýzu to je základní určit, identifikovat silná stránka slabá stránka příležitost hrozba čelit (něčemu) týkat se považovat, zvažovat vnitřní faktor vnější faktor značka (výrobku) věrnostní program unikátní, jedinečný uznávaná/rozpoznatelná značka pouto věrnosti odlišit, diferencovat neodlišitelná, nevýrazná nabídka pokud se týká, ve vztahu k čemu výrobek doplněný komplexem služeb/komplexní výrobek nedostatek nových výrobků firemní/korporátní identita vnímání firmy veřejností podřadné zboží špatná komunikace poškozená pověst údržba auta rozvíjející se trh mezera na trhu obrovský potenciál pro růst konkurent cenová válka objevit se marketingová strategie správní rada využít silných stránek stavět na silných stránkách vnímání značky současná ziskovost vypořádat se se slabými stránkami chopit se nových příležitostí předjímat hrozby znamenat vážné ohrožení minimalizovat slabé stránky být pod hrozbou (čeho) obava spotřebitele chránit životní prostředí objevující se trend směrem k nakupování online

6 04 Marketing strategy and the marketing plan marketing strategy marketing plan vs. position position a product in the competitive marketplace position strategy sell a product provide service target market product policy pricing policy detail the marketing methods selected methods price promotion marketing actions and activities examine the resources needed financial resources human resources achieve specified marketing objectives increase in sales successful product launch over a given period of time develop a marketing plan stage AOSTC analysis objectives strategies tactics control current market situation information on competitors information on marketplace competitor analysis positioning product analysis service analysis USP Unique Selling Proposition/Unique Selling Point target market segment customer group marketing goal in terms of image and sales achieve a goal SMART specific measurable achievable realistic timed smart quantify objectives attempt too much make the objective happen manpower minutes within a month approach to meeting the objectives market segment target the segment convert tracking measure the marketing plan success assess each marketing activity summary executive summary at the beginning of the document list of questions marketingová strategie marketingový plán versus, co proti čemu, proti komu (ve sportu) zaujmout postavení umístit výrobek v konkurenčním tržním prostředí poziční strategie prodávat výrobek poskytovat službu cílový trh produktová politika politika stanovení ceny uvádět do detailu marketingové metody zvolené metody cenové zvýhodnění marketingové akce a aktivity zkoumat potřebné zdroje finanční zdroje lidské zdroje dosáhnout určených marketingových cílů zvýšení prodeje úspěšné uvedení výrobku na trh během/v průběhu daného časového období rozvinout marketingový plán stádium AOSTC analýza cíle strategie taktiky kontrola současná situace na trhu informace o konkurentech informace o trhu/informace o tržním prostředí analýza konkurence pozicioning, umístění, vymezení produktu vůči konkurenci analýza produktu analýza služby USP jedinečná prodejní nabídka cílový trh segment zákaznická skupina/skupina zákazníků marketingový cíl pokud se týká vnímání a prodeje dosáhnout cíle SMART specifický měřitelný dosažitelný realistický časově vymezený chytrý, bystrý, inteligentní, elegantní kvantifikovat cíle snažit se o příliš mnoho uskutečnit cíl pracovní síla/lidská síla písemné záznamy, zápis z jednání za méně než měsíc/do jednoho měsíce postoj ke splnění cílů tržní segment výběr jednoho či více cílových segmentů přeměnit, změnit, přetvořit sledování měřit úspěch marketingového plánu posoudit každou marketingovou aktivitu shrnutí krátký přehled na začátku dokumentu seznam otázek

7 define the business focus on repeat business gain new customers share behaviour patterns underserved viable product cross-section clear marketing message coincide cost compared to sales get feedback market research audience definovat podnikání/malou firmu zaměřit se na opakované nákupy získávat nové zákazníky sdílet vzory chování s nedostatečnými službami, s nedostatečným servisem životaschopný výrobek reprezentativní průřez, typický vzorek jasné marketingové sdělení udát se současně náklady ve srovnání s prodejem dostat zpětnou vazbu výzkum trhu posluchači, diváci, publikum

8 05 Marketing ethics marketing ethics social marketing use of marketing techniques convince people to change their behaviour for their own good for the benefit of society encourage persuade minimize social problems corporate social responsibility take positive actions for the benefit of staff society as a whole enhanced brand image ease in attracting staff there are different ways to show cause related marketing (CRM) donate money to a charity non-profit organization donate money to a good cause create a marketing partnership corporate partner mutually beneficial cause related marketing campaign funding share principles and values green marketing eco-friendly goods harmful harmful to the environment environmental protection behave in an ethical or moral way environmental sustainability sustainable development meet the needs of today compromise environmental concern global warming act to protect the environment responsible purchasing build a good reputation maintain a good reputation refuse to buy materials or goods made using child labour test on animals policy of sustainable purchasing renewable sources animal testing donate money environmental problems environmental sustainability mutually beneficial social problems socially responsible be committed to being socially responsible environmentally conscious consumers embrace environment etika v marketingu sociální marketing použití marketingových technik přesvědčit lidi, aby změnili své chování pro jejich vlastní dobro ku prospěchu společnosti přimět, povzbudit přesvědčit minimalizovat společenské problémy společenská odpovědnost firmy činit pozitivní kroky ku prospěchu zaměstnanců společnost jako celek zlepšené vnímání značky snazší zaujmutí/přilákání zaměstnanců existují různé způsoby, jak ukázat dobročinný marketing darovat peníze na charitu nezisková organizace darovat peníze na dobrou věc vytvořit marketingové partnerství korporátní partner vzájemně výhodný marketingová kampaň na dobročinné účely financování sdílet zásady a hodnoty zelený marketing ekologicky nezávadné zboží škodlivý škodlivý prostředí ochrana životního prostředí chovat se etickým nebo morálním způsobem udržitelnost životního prostředí udržitelný rozvoj uspokojit potřeby dneška udělat kompromis, zpronevěřit se zájem o životní prostředí globální oteplování chovat se k ochraně životního prostředí zodpovědné nakupování budovat dobrou pověst udržovat si dobrou pověst odmítnout nakupovat materiály nebo zboží vyrobeny využívajíce dětské práce testovat na zvířatech politika udržitelného nakupování obnovitelné zdroje testování na zvířatech darovat peníze problémy životního prostředí udržitelnost životního prostředí vzájemně výhodný společenské problémy společensky odpovědný být odhodlaný prosazovat být společensky odpovědný spotřebitelé citliví k otázkám životního prostředí přijmout (myšlenku), uvítat životní prostředí

9 environmental environmentally responsibility responsible responsibly society social socially sustainability sustainable sustainably týkající se životního prostředí, ekologický ekologicky odpovědnost odpovědný odpovědně společnost společenský, sociální společensky, sociálně udržitelnost udržitelný udržitelně

10 06 The market environment market environment tržní prostředí micro environment mikroprostředí have a direct impact on the company mít přímý vliv na firmu/společnost stakeholder člověk zainterestovaný na něčem, člověk mající vliv stakeholders zájmové skupiny, lidé mající vliv understand consumer needs rozumět spotřebitelským potřebám meet consumer needs uspokojit spotřebitelské potřeby differentiate your brand from competitors odlišit vaši značku od konkurentů employ the right people zaměstnávat správné lidi motivate people motivovat lidi training and development školení a rozvoj play a key role hrát klíčovou roli in the service sector v sektoru služeb positive media attention kladná pozornost médií adverse media attention nepříznivá pozornost médií consumer magazine spotřebitelský časopis/časopis spotřebitelů have a powerful effect mít velký vliv have effect on the marketplace mít vliv na trh satisfy shareholders' needs uspokojit potřeby akcionářů without harming the brand bez poškození značky/bez újmy na značce in the long term dlouhodobě changes in price změny v cenách changes in quality změny v kvalitě raw materials suroviny affect the marketing mix ovlivnit marketingový mix make business easier učinit podnikání/obchodování snadnější macroenvironment makroprostředí STEP analysis STEP analýza sociological factor sociologický faktor technological factor technologický faktor economic factor ekonomický faktor political factor politický faktor on a macro level na makroúrovni dominant religion převládající náboženství minority menšina leisure activity volnočasové aktivity socializing žití společenským životem gender role role pohlaví target both sexes equally cílit na obě pohlaví rovnoměrně birth rate porodnost birth rates are continuing to decline porodnost stále klesá average life expectancy průměrná délka života attitude to foreign products postoj k zahraničním výrobkům opinions on environmental issues názory na otázky životního prostředí recyclable packaging recyklovatelné obaly hybrid-fuel delivery van dodávkový automobil s hybridním motorem innovation inovace technological advances technologické pokroky new products are continually coming onto the market nové výrobky stále přicházejí na trh ordering by mobile phone objednávání prostřednictvím mobilního telefonu we no longer need actual shops již nepotřebujeme skutečné obchody broadband internet connection širokopásmové připojení k internetu economic forecast ekonomická předpověď/prognóza interests rates are stable úrokové míry jsou stabilní unemployment rate is less than 9% míra nezaměstnanosti je méně než 9 % GDP gross domestic product HDP hrubý domácí produkt political stability politická stabilita be ready to use consumer credit být připraven používat spotřebitelský kredit

11 tax legislation business legislation no changes in the law international trade agreement without paying extra import duties daňová legislativa legislativa upravující podnikání žádné změny v zákoně mezinárodní obchodní smlouva bez placení zvláštních dovozních cel

12 07 Legal aspects of marketing legal aspect intellectual property industrial property patent exclusive right invention trademark industrial design grant a patent patent protection for 20 years renew a patent register a trademark complete a registration process copyright copyright holder's permission counterfeiting piracy wilful infringement wilful trademark infringement reproducing copyrighted work infringer pay damages financial compensation disclaimer legally responsible The Consumer Protection Act defective product be legally entitled to be liable for enforcement of an act safety regulation disclaimer of responsibility product liability negligent prove a manufacture negligent World Intellectual Property Organization (WIPO) creation of mind take sb to court sue take st to court a symbol must not be reproduced without permission visitors to the website material that is subject to copyright lawsuit read and agree to the terms a granted patent must be renewed regularly patent infringement may lead to a lawsuit satisfactory response damage to your house trading standards officer Trading Standards Department you are legally entitled satisfactory quality právní aspekt duševní vlastnictví průmyslové vlastnictví patent výhradní právo vynález ochranná známka, chráněný název průmyslový vzor, průmyslový design udělit patent patentová ochrana na 20 let obnovit patent registrovat ochrannou známku dokončit proces registrace autorské právo povolení držitele autorského práva padělání, falšování pirátství úmyslné porušení úmyslné porušení ochranné známky reprodukování autorsky chráněného díla porušovatel zaplatit odškodné finanční náhrada zřeknutí se, odmítnutí (odpovědnosti, nároku), dementi právně odpovědný zákon na ochranu spotřebitelů vadný výrobek mít právní nárok na být odpovědný (za co), ručit (za co) vymáhání dodržování zákona bezpečnostní předpisy popření odpovědnosti odpovědnost za výrobek nedbalý, lhostejný, ledabylý, zanedbávající (povinnosti) dokázat, že výrobce zanedbává povinnosti Světová organizace intelektuálního vlastnictví (zkratka) výtvor mysli dát někoho k soudu podat žalobu, žalovat obrátit se na soud v nějaké věci značka nesmí být reprodukována bez povolení návštěvníci webové stránky materiál, který podléhá autorskému právu soudní pře, soudní spor přečíst a souhlasit s podmínkami udělený patent musí být pravidelně obnovován porušení patentu může vést k soudnímu sporu uspokojivá odpověď poškození/škoda na vašem domě pracovník oddělení obchodních norerm oddělení obchodních norem máte právní nárok uspokojivá/vyhovující kvalita

13 08 Research 1 types of research process of gathering information analysing information interpreting information market research marketing research consumer research discover behaviour patterns customer needs motivation research psychological reasons individuals buy specific types of merchandise advertising appeal desk research desktop research secondary research field research primary research find out what people think business sector qualitative research quantitative research group discussion in-depth interview followed by statistical analysis analysis analyses analyse data data mining research methodology marketing research techniques focus group target group mediate a session of a focus group package test test ideas for new packaging taste test home test self-administered questionnaire filled-in questionnaire telephone survey telephone the respondent mail survey online survey mystery shopping mystery shopper poses as a consumer check the level of service omnibus research omnibus survey carry out/conduct a research panel of existing respondents be accustomed to answering the survey fill-in a form fill-out a form complete a questionnaire typy výzkumu proces shromažďování informací analyzování informací interpretování informací výzkum trhu marketingový výzkum výzkum spotřebitelů/výzkum spotřebitelské poptávky objevit vzorce chování zákaznické potřeby/potřeby zákazníků výzkum motivací/výzkum pohnutek psychologické důvody jednotlivci nakupují určité druhy zboží reklamní výzva/působení reklamy výzkum "od zeleného stolu" výzkum "u počítače" sekundární/druhotný výzkum terénní výzkum primární výzkum zjistit, co si lidé myslí sektor obchodu / sektor podnikání kvalitativní výzkum kvantitativní výzkum skupinová diskuse hloubkový rozhovor následovaný statistickou analýzou analýza analýzy analyzovat data proces shromažďování a vyhodnocování dat metodologie výzkumu techniky marketingového výzkumu ohnisková skupina/interaktivní diskusní skupina cílová skupina vést jednání ohniskové skupiny test balení testovat nápady na nové balení ochutnávka test (obvykle zapůjčení) "na zkoušku domů" dotazník vyplněný samotným respondentem vyplněný dotazník telefonický průzkum/průzkum po telefonu zatelefonovat respondentovi průzkum em průzkum prostřednictvím internetu tajné nakupování tajný zákazník vystupuje jako spotřebitel kontrolovat úroveň služby omnibusový výzkum omnibusový průzkum provádět výzkum panel již existujících respondentů být zvyklý odpovídat (otázky) v průzkumu vyplnit formulář (BrE) vyplnit formulář (AmE) vyplnit dotazník (zcela)

14 09 Research 2 describing survey results popisování výsledků průzkumu number of different ways množství různých způsobů recent research nedávný výzkum survey průzkum the latest figures nejposlednější dostupná čísla /nejnovější čísla key findings klíčová zjištění highlight zdůrazňovat, vyzdvihovat, upozorňovat indicate naznačovat reveal odhalovat show ukazovat suggest naznačovat, napovídat o něčem a mere 5 % pouhých 5 % over a half více než polovina almost 60 % téměř 60 % nearly two thirds téměř dvě třetiny understanding trends and changes pochopení trendů a změn consumer rating hodnocení od spotřebitelů make a presentation to the phone manufacturers prezentovat výrobcům telefonů ten-year period desetileté období over a ten-year period za dobu více než deset let rise to 33 % stoupat na 33 % be stable být stabilní stable trend stabilní trend major competitor in the market hlavní konkurent na trhu this led to a slight fall toto vedlo k mírnému propadu slight fall mírný propad brand relaunch znovuzavedení značky (na trh) invigorate posilnit, osvěžit, povzbudit, stimulovat approval ratings have plummeted kladná hodnocení se prudce snížila compared to the same period last year ve srovnání se stejným období v loňském roce significantly higher number of consumers podstatně vyšší počet spotřebitelů have a low opinion of the product mít nízké mínění o výrobku double zdvojnásobit, zdvojnásobit se treble ztrojnásobit, ztrojnásobit se dissatisfied respondent nespokojený respondent initial guesstimate původní hrubý odhad prediction předpověď be much worse být mnohem horší allegation obvinění, neopodstatněné tvrzení claim tvrdit affluent zámožný plummet prudce klesnout/spadnout/zřítit se pie chart kruhový graf bar chart sloupcový graf line chart spojnicový graf picture chart obrázkový graf blog reader survey průzkum čtenářů blogu subscribe to the Economist předplácet si Economist guesstimate hrubě odhadovat (sloveso) look at this extract podívat se na tento výňatek upward trend trend směřující nahoru downward trend trend směřující dolů although this seems to be very negative ačkoliv se toto zdá být velmi negativní satisfaction with the service spokojenost se službou

15 10 New product development 1 new product development idea generation systematic search search for new products search for new product ideas new product development process it is essential for companies to stay competitive ideas for product innovation internal brainstorming increasingly from customers customer-driven approach customer-centric approach focus on customer demands focus on identifying customer demands what customers are asking for what customers require solve a particular problem identify gaps in the market research and development (R&D) create original products modify existing products improve existing products new recipe limited edition special edition product improvement product modification mass market niche market idea screening launching a new product risky business new product ideas are screened select an idea spot an idea potentially successful product idea assess which ideas are viable survive in a competitive marketplace technically feasible skills and resources profitable idea consider overall demand concept development concept testing develop into several different product concepts measure customer response customer response to a new product introduce the new product onto the market penetrate the market minimize the research and development costs marketing strategy business analysis route to market produce sell the idea licence the product product development phase assess the financial attractiveness vývoj nového výrobku generování nápadu, přicházení s nápadem systematické hledání hledání nových výrobků hledání nových nápadů na výrobky proces vývoje nového výrobku pro firmy je základní zůstat konkurenceschopné nápady na inovaci výrobku vnitřní/vnitrofiremní brainstorming zvyšující se měrou od zákazníků přístup tažený zákazníky přístup soustředěný na zákazníka soustředění na poptávku od zákazníků věnovat pozornost identifikaci potřeb zákazníka co zákazníci žádají co zákazníci vyžadují vyřešit určitý problém identifikovat mezery na trhu výzkum a vývoj vytvářet původní výrobky modifikovat existující výrobky zlepšit existující výrobky nová receptura/nový recept omezená výroba/šarže/náklad speciální výroba/šarže/náklad vylepšení/zdokonalení výrobku modifikace výrobku masový trh výklenkový trh posuzování nápadu zavedení nového výrobku rizikové podnikání nové nápady na výrobky jsou posuzovány vybrat nápad spatřit nápad potenciálně úspěšný nápad na výrobek zhodnotit, které myšlenky jsou životaschopné přežít na konkurenčním trhu technicky proveditelný dovednosti a zdroje výnosný/přínosný nápad zvažovat celkovou poptávku vývoj konceptu testování konceptu rozvinout do několika různých produktových konceptů měřit odpověď/reakci zákazníka odpověď zákazníka na nový výrobek představit nový výrobek na trhu proniknout na trh minimalizovat náklady na výzkum a vývoj marketingová strategie obchodní analýza/hospodářská analýza cesta na trh vyrábět prodat nápad licencovat/poskytnout licenci na výrobek fáze vývoje výrobku zhodnotit finanční atraktivitu

16 estimate the sales volume selling price revenue expectation licence license heat-retaining helmet good relationship with the bank is crucial initially responsive license odhadnout objem prodeje prodejní cena očekávání výnosu licence (BrE) licence, licencovat (AmE) helma chránící před horkem/zadržující horko dobrý vztah s bankou je rozhodující původně citlivý, přístupný, pohotově reagující licencovat (BrE)

17 11 New product development 2 optimization workflow beat the competitors successful product launch likelihood of success in the pipeline in the development pipeline time to market (TTM) project team project team is made up of several members project leader key activities carry out market research advance the project manage risk make a decision that will reduce risk prioritization decision the most important things to do next resources are allocated to the best projects description product concept description drawing basic model mock-up clay model product modelling CAD computer aided design turn ideas into 3D presentations R&D team create a prototype test functionality eliminate product flaws prototyping helps cut costs digital prototyping rapid prototyping alpha test remove errors remove bugs external testing beta testing product optimization study improve the product as it is being developed sensory research test marketing proposed product or service perform in the market test market full launch forecast sales predict sales uncover problems fine-tune adjust the marketing plan type of testing depend on costs and risks of introducing the product commercialization market introduction optimalizace pracovní postup porazit konkurenty úspěšné uvedení výrobku na trh pravděpodobnost úspěchu ve stavu zrodu v procesu vývoje, ve vývojovém stádiu doba uvedení na trh projektový tým projektový tým je tvořen několika členy vedoucí projektu klíčové aktivity provádět výzkum trhu pokročit v projektu řídit riziko učinit rozhodnutí, které sníží riziko rozhodnutí ohledně stanovení priorit nejdůležitější věci, které udělat jako další v pořadí zdroje jsou přiděleny nejlepším projektům popis popis konceptu výrobku výkres, nákres základní model maketa, model, atrapa hliněný model modelování výrobku CAD projektování s podporou počítače přeměnit myšlenky na 3D prezentace výzkumný a vývojový tým vytvořit prototyp testovat funkčnost eliminovat vady výrobku vytvoření prototypu napomáhá snížit náklady vytvoření prototypu v digitální podobě rychlé vytvoření prototypu test alfa odstranit chyby odstranit programové chyby externí testování beta testování studie optimalizace produktu zlepšovat produkt již v průběhu jeho vývoje výzkum smyslového vnímání testovací marketing navržený/navrhovaný výrobek nebo služba vést si na trhu zkušební trh úplné uvedení (výrobku na trh) prognózovat prodej předpovídat prodej odkrýt problémy doladit, upravit, vylepšit (k dokonalosti) upravit marketingový plán druh testování záviset na náklady a rizika zavedení výrobku komercializace uvedení na trh (představení)

18 distribution network marketing communications action plan launch date commercialization date simultaneously in all markets step-by-step market rollout distribuční síť akční plán marketingové komunikace datum uvedení/datum spuštění datum spuštění současně na všech trzích postupné uvedení na trh

19 12 Brainstorming brainstorming session product naming generate ideas participant leader scribe problem statement focus on the aim of the session allow innovative thinking set the ground rules all ideas are welcome judgement or criticisms of ideas no judgement should be made no criticisms should be made criticism of ideas it can be modified later change involves risk-taking be open to original ideas quantity of ideas quality of ideas there is no ownership of ideas build on other people's creative ideas hitchhike on other people's creative ideas write down note down brainstorming technique get the creative juices flowing think out of the box use random word technique random word starting point random word generator combinatory play promising new combination combine ask novel questions stimulate creative answers suggest ideas moderate a session brainstorming, burza nápadů debata hledání jména pro produkt přicházet s nápady účastník vedoucí (osoba brainstormingu) písař, zapisovač (nápadů) přednesení/uvedení problému soustředit se na cíl debaty dovolovat inovátorské myšlení stanovit základní pravidla všechny nápady jsou vítány posuzování nebo kritiky nápadů nemělo by se posuzovat nemělo by se kritizovat kritika nápadů může to být modifikováno později změna zahrnuje převzetí rizika být otevřený původním nápadům množství nápadů kvalita nápadů neexistuje vlastnictví nápadů stavět na kreativních nápadech jiných lidí "svézt se" na kreativních nápadech jiných lidí zapsat poznamenat (písemně) technika brainstormingu získat tvořivost, aby prýštila přemýšlet netradičně, podívat se na věc z jiného úhlu použít techniku náhodného slova náhodné/namátkově vybrané slovo výchozí bod generátor náhodných slov kombinační hra slibná nová kombinace kombinovat klást neobvyklé/neotřelé otázky stimulovat kreativní odpovědi navrhovat nápady/myšlenky moderovat debatu/jednání

20 13 Product and service types product raw materials manufacture related products product line logical grouping of products produce writing instruments in terms of in terms of price appearance substitute product type product class convenience goods fast moving consumer goods packaged goods consumer packaged goods white goods bonded goods capital goods durable goods fancy goods luxury goods piece goods soft goods yard goods brown goods perishable goods shelf life hard goods use up wear out nondurable goods consumables consumable supplies green products generic product branded goods healthcare products type of service provide a service childcare childminder kindergarten financial services consulting services risk management cleaning services maintenance services education and training services hairdressing services telecommunication services telecommunications entertainment services tourism marketing and advertising services adult training plaster produkt, výrobek suroviny vyrábět příbuzné výrobky skupina příbuzných výrobků logické seskupení výrobků vyrábět psací potřeby ve vztahu k čemu ve vztahu k ceně, pokud se týká ceny vzhled náhrada, náhražka, substitut (zástupné zboží) typ výrobku skupina výrobků, kategorie výrobků zboží denní potřeby rychloobrátkové spotřební zboží balené zboží balené spotřební zboží bílé zboží (ledničky, mrazničky, apod.) neproclené zboží kapitálové statky, investiční statky zboží dlouhodobé spotřeby módní zboží luxusní zboží kusové zboží, metrové zboží (u textilií) textil, testilie metráž (metrové zboží) ostatní elektrické zboží (rádia, televize, hifi) zboží podléhající zkáze trvanlivost, skladovatelnost zboží dlouhodobé spotřeby (nábytek) spotřebovat, vyčerpat, využít opotřebovat, obnosit zboží krátkodobé spotřeby spotřební zboží dodávky spotřebního zboží výrobky nepoškozující životní prostředí, "zelené výrobky" neznačkový výrobek značkové zboží výrobky pro péči o zdraví (např. potravinové doplňky) typ služby poskytovat službu péče o dítě chůva k dětem mateřská škola, školka finanční služby konzultační služby řízení rizik úklidové služby údržbářské služby vzdělávací a školící služby kadeřnické služby telekomunikační služby telekomunikace služby zábavního průmyslu cestování, turistika marketingové a reklamní služby vzdělávání dospělých obvaz

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA. Bc. Jitka Motýlová

Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA. Bc. Jitka Motýlová Projekt merchandisingu společnosti Microsoft, s. r. o. s využitím projektového managementu podle IPMA Bc. Jitka Motýlová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato předložená diplomová práce pojednává o projektu

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více