Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s."

Transkript

1 Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

2 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné vzdlávání ukonené maturitní zkouškou denní dálková 2

3 1.1 Pedkladatel Název školy: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Adresa školy: A. G. L. Svobody 760, Studénka Jméno editele: PaedDr. Katarína Vrablová Kontakty: Kancelá + fax: WWW: Doplující údaje školy: I: IZO: REDIZO: Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Ing. Monika Kochová Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Obchodní akademie Platnost: od poínaje prvním roníkem Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od poínaje prvním roníkem Kód a název vzdlávacího programu: L/51 Podnikání Platnost: od poínaje prvním roníkem Platnost aktualizovaného ŠVP od: podpis editele školy razítko školy 3

4 OBSAH 1 Školní vzdlávací program Pedkladatel Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodii a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zamení školy Profil absolventa Uplatnní absolventa Výsledky vzdlávání Zpsob ukonování studia Hodnocení výsledk vzdlávání žák Organizace pijímacího ízení Výchovné a vzdlávací strategie Organizace výuky Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami Zabezpeení žák mimoádn nadaných Zalenní prezových témat Realizace prezových témat ve vzdlávacích oblastech Uební plán studijních obor Obchodní akademie Obecné podmínky uebních plán Obchodní akademie M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na CR M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na VT a E-MARKETING Uební plán studijních obor Ekonomického lycea Obecné podmínky uebního plánu Ekonomického lycea M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zamením na CR M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zamením na VT a E-MARKETING Uební plán studiního oboru Podnikání Obecné podmínky uebního plánu Podnikání Uební plány Obchodní akademie a Ekonomické lyceum spolená ást eský jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Nmecký jazyk Konverzace v nmeckém jazyce Ruský jazyk Konverzace v ruském jazyce Obanská nauka Psychologie Politologie Právo Djiny umní Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Písemná a elektronická komunikace Management a marketing Studentská spolenost Ekonomie Hospodáský zempis Maturitní seminá z ekonomiky Maturitní seminá z matematiky Ekonomika cestovního ruchu

5 6.23 Geografie cestovního ruchu Výpoetní technika a programování Výpoetní technika a e-marketing Uební plány obchodní akademie Sociologie a spoleenská kultura Djepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Ekonomika Statistika Úetnictví Maturitní seminá ze spoleenských vd Metodika innosti prvodce Technika cestovního ruchu Uební plány Ekonomického lycea Sociologie a spoleenská kultura Djepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Ekonomika Statistika Úetnictví Maturitní seminá ze spoleenských vd Metodika innosti prvodce Technika cestovního ruchu Uební plány oboru Podnikání eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Ruský jazyk Spoleenská kultura Tlesná výchova Psychologie Sociologie Obanská nauka Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nmeckém jazyce Maturitní seminá z nmeckého jazyka Konverzace v ruském jazyce Maturitní seminá z ruského jazyka Maturitní seminá z anglického jazyka Ekonomika Právo Ekonomická cviení Management a marketing Uební praxe fiktivní firma Úetnictví Úetnictví na poítai Dan Písemná a elektronická komunikace Matematika Maturitní seminá z matematiky

6 9.27 Maturitní seminá z ICT Základy pírodních vd Informaní a komunikaní technologie

7 Charakteristika školy Dne 22. bezna 1999 byla usnesením Krajského obchodního soudu v Ostrav zapsána do rejstíku obecn prospšných spoleností v oddílu O, vložce íslo 86: Škole bylo pidleno i nové I: Stední ekonomicko-podnikatelská škola, o. p. s. A. G. L. Svobody Studénka Dne nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostrav o zmn názvu školy na Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. A. G. L. Svobody Studénka Škola poskytuje úplné stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou. tyleté studium je poskytováno v následujících oborech: M Ekonomika a podnikání 02 Obchodní akademie se zamením na cestovní ruch Po absolvování OA se zamením na cestovní ruch mohou absolventi pracovat s náležitými vdomostmi z odborných pedmt (ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zempis cestovního ruchu, práce ve fiktivní cestovní kancelái) v oblasti cestovního ruchu a v obchodnekonomických funkcích cestovních kanceláí, v hotelech, lázeských, rekreaních a ubytovacích zaízeních. Své vdomosti z cestovního ruchu využijí i jako podnikatelé. K nejastjším funkcím, které mohou absolventi OA se zamením na cestovní ruch vykonávat, patí: pracovník cestovní kanceláe, prvodce CK, recepní, provozní, pracovník organizující turistické a ubytovací služby aj. Dále mohou absolventi pokraovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. 02 Obchodní akademie se zamením na výpoetní techniku Výuka byla rozšíena o zamení na výpoetní techniku a programování. Absolventi mohou pracovat v oblasti obchodn podnikatelských funkcí v tuzemském i mezinárodním obchod, penžnictví, službách, ve státní a veejné správ, kde je nutné ovládání všech forem výpoetní techniky na úrovni lenských stát EU, nebo pokraovat ve studiu na VŠ a dále pracovat jako programátoi M Lyceum M/02 Ekonomické lyceum Absolventi ekonomického lycea mají poznatky a dovednosti, které jim umožují snadnji se rozhodnout o svém ekonomicky orientovaném vysokoškolském studiu nebo o vyšším odborném studiu. Sou- asn mají klíové dovednosti potebné nejen ke studiu ekonomických, respektive právních disciplín, ale dovedou ešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat rzné zpsoby jejich ešení, pohotov se rozhodovat, pracovat samostatn i v týmu. Zaujmou svou spolehlivou znalostí eského jazyka a schopností kultivovan se vyjadovat o odborné problematice s využitím pojistných, výkladových a úvahových postup. Denní dvouleté a dálkové tíleté nástavbové studium L/51 Podnikání Absolventi tíletých obor SOU mohou pokraovat v píprav na své budoucí povolání v nástavbovém studiu, které má u nás podnikatelské zamení. Toto studium je opt ukoneno maturitní zkouškou. Absolvent je pipraven na dráhu podnikatele, majitele firmy i spolenosti ve svém uebním oboru. Je schopen využívat znalostí pevážn z oblasti ekonomicko-administrativní v rzných odvtvích prmyslu, ve stavebnictví, doprav, obchodu, službách apod. Je schopen samostatn pipravovat podklady pro obchodní jednání, nap. pro nákup a prodej zboží, pro uzavírání i vypovídání hospodáských 7

8 smluv. Pro zvládnutí uvedených inností je absolvent vybaven znalostmi princip tržního hospodáství, znalostí zákon a dalších právních norem a zvyklostí pedevším v oblasti živnostenskopodnikatelské a obchodní, dovede využívat úinn výpoetní techniku a kanceláské stroje. Povinné všeobecn vzdlávací pedmty jsou shodné s osnovami. Organizace dálkového studia Poty konzultaních hodin v roníku jsou rovnomrn rozloženy do dvou pololetí školního roku. Pi rozpracování konzultaních hodin vycházíme z potu hodin stanovených uebním plánem dálkového studia. Tyto hodiny jsou zaazeny do pravidelného týdenního rozvrhu, konzultaním dnem je tvrtek. V závru každého pololetí žáci vykonávají zkoušky ze všech pedmt uebního plánu dálkového studia. Region školy má dobrou dopravní obslužnost k dispozici jsou autobusová i vlaková spojení vhodná k doprav do školy. Žáci jsou pedevším ze Studénky, Bílovce, Fulneku, Kopivnice a z dalších obcí v okolí školy s dostupností do 25 km. Vybavení školy Podmínky pro výuku Vyuování probíhá v budov, která se skládá ze tí pavilon. Z celkového potu 10 ueben jsou dv odborné (uebna výpoetní techniky a obchodní korespondence). V budov se nacházejí rovnž dva kabinety, editelna, kancelá, dv sborovny a knihovna. Každá tída má svoji šatnu. Prostory k využívání pestávek jsou velké, svtlé a dostatené pro souasný poet žák. Úrove sociálních zaízení je vysoká. Ve tídách jsou umístna umývadla. Zlepšení materiálních podmínek se projevilo vybudováním nových ueben a šaten v zadním traktu komplexu budov na ulici A. G. L. Svobody. Dále byla zkvalitnna výuka v uebn obchodní korespondence. Byla zlepšena dostupnost internetového pipojení, kdy bylo nahrazeno pipojení pomocí telefonní sít mikrovlnným spojením o rychlosti 3072 kbp/s s neomezeným penosem dat. Celkový poet poíta se zvýšil na 52 (+6 notebooky). Všechny poítae jsou vybaveny legálním operaním systémem Windows XP Pro CZ, jsou zapojeny do sít pod operaním systémem Windows 2000 Server a pipojeny k Internetu pes Linux Fedora 7. Žáci pracují s OFFICE XP CZ a OFFICE 2003 PRO CZ, pro výuku úetnictví na poítaích je využíván program POHODA EDU od firmy Stormware, s.r.o. Jihlava. Pro ízení a provoz se používá také poítaový program Bakalái (vysvdení, matrika, evidence žák atd.). Pro zkoušení žák slouží program DOTEST a pro vedení úetnictví a evidence majetku program SCHOOL. Odborné uebny jsou zaízeny novým, vhodn rozmístným nábytkem a bílými tabulemi. Pro výuku jednotlivých pedmt jsou využívány rzné uební pomcky jako nap. data videoprojektory, tecí kamera, kalkulaky, matematické, fyzikální a chemické obrazy, mapy, meotary, slovníky, uební texty, výukové kazety, videokazety, DVD kina s ozvuením apod. Tlocvinu škola pronajímá od ZŠ Tovární a ZŠ Sjednocení ve Studénce, které se nacházejí nedaleko. V pípad pkného poasí je využíván letní stadión, kde je provozována hlavn atletika a míové hry. Žáci si mohli již nkolikrát v rámci tlesné výchovy zaplavat na nedalekém krytém bazénu. Fond uebnic a uebních pomcek Fond uebnic a uebních text odpovídá vzdlávacímu programu školy a je nadále doplován a aktualizován. Ve výuce jsou využívány odborné asopisy: nap. Tsnopisné a strojopisné rozhledy, Právní normy, Poradce, Ekonom, Úetní a dan, Mzdová úetní, Technik, Sekretáské a manažerské práce, Literární revue, Bridge, Výchovné poradenství, Travel profi, Msíník pro neziskový sektor, Telekomunikace a podnikání, Computerworld, PC World a jiné. Stravování Všichni žáci mají možnost stravovat se v jídeln Základní školy Sjednocení ve Studénce. V samotné budov školy je umístn nápojový automat na teplé a chlazené nápoje. 8

9 1.2 Charakteristika pedagogického sboru Na škole vyuuje 14 pedagogických pracovník. Vtšinu tvoí interní zamstnanci, nkteí pracují na ástený úvazek. 1.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola upevuje ve mst Studénka spolupráci se základními školami. Tato spolupráce je kvalitní, rozvíjí se spolená práce na projektech, které organizuje Odbor školství, kultury a sociálních vcí MÚ Studénka. V rámci ekologických aktivit ke Dni Zem chodí žáci školy pravideln sázet stromky a istit lesy v okolí msta. Tyto aktivity jsou vykonávány ve spolupráci s eským svazem ochránc pírody Studénka. V rámci spolupráce se Svazkem obcí - Region Poodí - se rozvíjí práce na projektech zamených na aktivní využívání volného asu mládeže tchto obcí. Nadále pokrauje vzdlávací innost a poradenská innost školy pro neziskové organizace Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje Ostrava. Pravideln se zapojujeme do projekt: 1. V roce 2002 jsme získali grant v pilotním projektu Uplatnní místní Agendy 21 v mikroregionu Poodí v mikroprojektech zamených na (trvale) udržitelný rozvoj uplatovaný prostednictvím proces místních Agend v roce Výsledkem projektu je zlepšený vztah mládeže a veejnosti k prostedí, ve kterém žijí. 2. Ve školním roce 2002/2003, jsme byli partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezského kraje v projektu INTEGRA, který byl podpoen z programu PHARE 2000 Fondu rozvoje lidských zdroj a eského státního rozpotu. 3. V rámci programu Evropské unie Mládež jsme získali grant na projekt Living Together in a New Europe. innost na projektu byla realizována v íjnu 2002 spolen s partnerem z Dánska (Club of Friends of Europe at Middelfart-Fredericia Handelsskole). Hlavním cílem byla oboustranná informovanost o Evrop a využití rovných píležitostí v rámci projektu evropské integrace. 4. Druhá ást projektu pokraovala v beznu 2003, kdy jsme opt obdrželi grant z programu EU Mládež pro Evropu. V této fázi jsme byli vysílající organizací. Hlavním tématem bylo pracovní uplatnní mládeže v EU, komunální politika a spolupráce s veejnou správou v zemích Evropského spoleenství. 5. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu Prevence sociáln patologických jev na školách ve Studénce, metodou aktivního sociálního uení. 6. Byli jsme partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj v projektu Integra II podpora žen v oblasti vzdlávání a zamstnatelnosti, který byl podpoen Moravskoslezským krajem v rámci dotaního programu: Udržitelnost realizovaných projekt v programu PHARE 2000, Fond rozvoje lidských zdroj. 7. Byli jsme úspšným žadatelem o projekt Integra III, který byl doporuen Výbrovou komisí MPSV R, a bylo rozhodnuto o jeho financování z prostedk Phare 2003 RLZ, financovaného EU a eskou republikou. 8. Ve školním roce 2004/2005 se naši studenti zúastnili zahraniní stáže, která získala podporu z programu EU Leonardo da Vinci, v projektech Mobilit. V ervnu 2005 v rámci projektu Mládež a její zapojení na nový pracovní trh absolvovali studenti títýdenní stáž ve Spoletu v Itálii. 9. V záí 2006 jsme navázali na úspšnou títýdenní zahraniní stáž ve Spoletu v Itálii. Projekt byl podpoen z finanních prostedk EU z programu Leonardo da Vinci v projektech Mobility. Zahraniní stáž byla realizována v rámci projektu Mladí hledají nové pracovní píležitosti. Studenti si vyzkoušeli v dob od do svoje znalosti z anglického a italského jazyka a schopnosti využít teoretické znalosti z cestovního ruchu a výpoetní techniky v praxi. Odborná stáž byla ukone- 9

10 na závrenými zkouškami organizovanými pímo na pracovištích ve Spoletu v Itálii. Úspšní absolventi dostali osvdení o absolvování odborné praxe v EU. 10. V ervnu 2006 záí 2007 byl realizován projekt Integra, který ml podporu ze státního rozpotu R v rámci operaního programu Rozvoj lidských zdroj z Evropského sociálního fondu. Projekt byl vybrán výbrovou komisí Úadu práce v Ostrav pro grantové schéma Podpora aktivní politiky zamstnanosti. Zamili jsme se v nm na osoby na rodiovské dovolené a nezamstnané obany. 11. Jsme lenem aktivity Svt vzdlávání Sí místních center celoživotního vzdlávání, v rámci kterého jsme pracovali jako jedna z partnerských škol na projektu Rozvoj dalšího vzdlávání na stedních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje. Projekt byl realizován ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdlávání na dobu od do Ve schvalovacím ízení mezinárodních projekt Comenius Partnerství škol jsme byli finann podpoeni Národní agenturou pro vzdlávací programy. Spolupracovali jsme se školami z Nmecka, Velké Británie, Rakouska, Dánska a Norska. Projekt E-learning byl tíletý, realizován od r do r. 2009, V souasné dob se podílíme na píprav dalších zahraniních projekt. 13. Škola byla partnerem VIZE, o.p.s. v projektu podpoeném v rámci OPRLZ, opatení 3.1. Další specifické vzdlávání a projekt Cesta do Evropy vzdlávání ovené praxí byl zahájen a trval do Od ervence 2009 do ervna 2011 se realizoval projekt Kompetenní model podpoený státním rozpotem R a ESF v rámci OPRLZ. Škola je v projektu partnerem Institutu komunitního rozvoje Ostrava. 15. IKOR Ostrava realizoval od listopadu 2009 do ervna 2011 ve spolupráci s naší školou projekt Kompetence ídících pracovník škol, který byl podpoen z ESF a eského státního rozpotu. 16. Projekt Tvorba vzdlávacích program pro zvýšení nabídky a kvality DV, jehož píjemcem je Svt vzdlávání a partnerem jsou 4 vzdlávací organizace, vetn SŠEP Studénka, o.p.s., si klade za cíl vytvoit nové modulové vzdlávací programy, výukových materiál v podob studijních opor a následného pilotního ovení tchto vzdlávacích program. Projekt umožní posílit vzdlávací nabídku v regionech Moravskoslezského kraje, zejména v Novém Jiín, ve Studénce, ve Frýdku Místku, V eském Tšín a v Ostrav. Prbžn jsou oslovováni i ostatní podnikatelé a škola se snaží zabezpeovat u nich pro žáky v souladu s uebními plány rzné typy praxí, vetn absolventských. 1.4 Spolupráce s rodii a jinými subjekty Dle zákona škola zídila Radu školy, která má pt len. Ti dostávají informace nejenom na schzkách, ale i prbžn pomocí elektronické pošty. Rodie a zákonní zástupci žák se školou spolupracují prostednictvím pravidelných schzek rodi. Na nich mohou ovlivnit dní školy. Veejnost je o dní ve škole aktuáln informována prostednictvím pravideln aktualizovaných www stránek školy - Každoron je k dispozici výroní zpráva, mapující innost školy a nejdležitjší události ze života školy. V rámci prevence sociáln patologických jev škola spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Dlouhodobá spolupráce byla navázána s tmito firmami a subjekty: EDUCA Stední odborná škola, s. r. o., Nový Jiín Institut komunitního vzdlávání, Ostrava Svt vzdlávání, Ostrava Msto Studénka Komerní banka, a. s. Úad práce Nový Jiín 10

11 2 Charakteristika ŠVP 2.1 Zamení školy Uební program je zamen na pípravu žák ke studiu na vysokých školách libovolného typu a na VOŠ. Absolventi budou moci pracovat v oblasti cestovního ruchu a v obchodn-ekonomických funkcích cestovních kanceláí, v hotelích, lázeských, rekreaních a ubytovacích zaízeních. Své vdomosti z cestovního ruchu mohou využít i jako podnikatelé. ŠVP je zpracován podle RVP a je pizpsoben všem jeho požadavkm. Velký draz je kladen na mezioborové vztahy, návaznost a propojení jednotlivých výukových obsah. Velká ást disponibilní dotace hodin byla využita na posílení výuky cizím jazykm a výuky odborným pedmtm. V posledních letech je dle zájmu žák prvním cizím jazykem anglitina, další cizí jazyk si žáci volí v 1. roníku. Nabízen je zpravidla jazyk nmecký a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze pi dostateném potu zájemc. 2.2 Profil absolventa Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Obchodní akademie Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: tyleté denní Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Ekonomické lyceum Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: tyleté denní Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: L/51 Podnikání Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: dvouleté nástavbové denní Délka a forma vzdlání: tíleté nástavbové dálkové Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem 2.3 Uplatnní absolventa Absolvent oboru Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Podnikání se uplatní zejména ve skupin povolání zamených na výkon ekonomických, obchodn podnikatelských a administrativních inností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Píkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, úetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správ, bankovní a pojišovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizaní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je pipraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do nkteré z forem terciárního vzdlávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovnž pedpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 11

12 2.4 Výsledky vzdlávání Kompetence absolventa Spolen uplatované postupy, metody a formy práce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Na úrovni školy jsou ve vzdlávacím procesu uplatovány všemi pedagogy následující spolené body: Kompetence k uení porozumí uebním strategiím a dovede je aplikovat ve vlastní práci poznává smysl a cíl uení má pozitivní vztah k uebnímu procesu umí pijmout kritiku a pouit se z ní dokáže využívat nových informaních technologií dovede pracovat ve skupin dovede se samostatn uit a pracovat s textem je ochotný pracovat na sob a dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti využívá mezipedmtové vztahy Kompetence k ešení problém využívá rzné zdroje informací, umí je vyhledat, tídit a vhodným zpsobem použít vnímá problémové situace ve škole, dokáže je ešit nebo na n upozornit rozvíjí logické myšlení dokáže obhájit svá tvrzení, své nápady Kompetence komunikativní umí se prezentovat ped tídou umí hovoit s vyuujícími a dosplými ve škole i mimo ni respektuje zásady slušného chování vyjaduje logicky a kultivovan své myšlenky v písemném a ústním projevu umí vystupovat v uritých situacích prezentuje své nápady Kompetence sociální a personální spolupracuje se spolužáky a pedagogy podporuje skupinovou spolupráci a vzájemnou pomoc v ní zachovává svoji sebeúctu a zárove je schopen sebekritiky vytváí píjemnou atmosféru spolupracuje a toleruje jedince jiné národnosti, jiného vyznání a obany handicapované dokáže vyslechnout a pijmout názory jiných umí pijmout kritiku a pouit se z ní Kompetence obanské respektuje historické a kulturní tradice naší zem, cíti potebu je chránit zapojuje se do kulturního, spoleenského a sportovního dní dodržuje školní ád a pravidla spoleenského chování chrání své zdraví, dokáže pomoci v krizových situacích chrání životní prostedí, dokáže hodnotit ekologické problémy tídí odpad 12

13 zná a umí používat základy právního vdomí Kompetence pracovní využívá znalostí a dovedností k píprav na budoucí povolání a jeho volb dokáže objektivn posoudit schopnosti pi volb budoucího povolání využívá poznatk z exkurzí ovládá nástroje, pístroje a další pomcky 2.5 Zpsob ukonování studia Studium obor je ukoneno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní a dalších provádcích pepis. V rámci povinných zkoušek profilové ásti maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomických pedmt, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve spolené ásti a skládat praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce, nebo projektu s obhajobou. Žáci mohou rovnž vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max.4), volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené editelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvdení o maturitní zkoušce. 2.6 Hodnocení výsledk vzdlávání žák Hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení je vyjádeno klasifikaním stupnm a vychází z kritérií schválených pedagogickou radou 18. dubna Hodnocení výsledk vzdlávání žáka pi ukonování studia maturitní zkouškou se z jedné tetiny musí zapoítávat známkou z písemné odborné zkoušky. Vdomosti Dovednosti vykonává Aplikace pi ešení úkol Myšlení Vyjadování (ústní, písemné) Samostatné studium text Stupnice hodnocení úplné, pesné, ucelené pohotov, pesn samostatná, tvoivá logické, správné, tvoivé, samostatné správné, pesné, výstižné schopný úplné, pesné, v podstat ucelené mén pohotov, pesn menší pomoc uitele správné, tvoivé s menšími nedostatky s menší pomocí úplné pesné, mezery v ucelenosti mén pohotov, ne vždy pesn s drobnými chybami vcelku správné, ne vždy tvoivé ne vždy správné, pesné, výstižné dle návodu uitele závažné mezery v úplné a pesné ucelenosti s vtšími nedostatky se závažnými chybami závažné chyby, málo tvoivé s vážnými nedostatky velké tžkosti závažné a znané mezery v úplné a pesné ucelenosti s podstatnými nedostatky s velmi závažnými chybami nedostatené, nesamostatné se závažnými nedostatky neschopný 13

14 2.7 Organizace pijímacího ízení Pijímací zkoušky se ídí zákonem. 561/2004Sb. - 59, 60, 83, 85 odst.2, dále 63, 16, 20, 70 Pesné podmínky o pijímacím ízení jsou vždy uvedeny na internetových stránkách školy Výchovné a vzdlávací strategie Ve vyuovacím procesu jsou ve vhodném pomru zastoupeny metody klasické výuky i metody moderní (samostatné a týmové projekty, praktická výuka exkurze, podpora výuky pomocí moderní didaktické techniky, prezentace výsledk za pomoci digitální techniky, ad.). Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žák, zkušenostech pedagog, nových poznatcích pedagogické vdy a reakci sociálních partner. Vzdlávání žák se specifickými vzdlávacími potebami zajišují ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdlání. Jde pevážn o žáky se specifickými vývojovými poruchami uení. Jsou pro n upraveny vyuovací metody a metody provování. Žáci s tlesným postižením nebo znevýhodnním jsou vzdláváni stejn jako ostatní žáci, jen v oblasti tlesné výchovy se pihlíží ke stanovisku odborného lékae. V každém pípad je uplatován individuální pístup k žákm, který respektuje jejich individuální vlohy a poteby a snaží se o jejich rozvoj. 2.9 Organizace výuky Výuka je realizována z velké ásti v rámci systému vyuovacích hodin. Vyuovací pedmty obsahující vtší míru konkrétních praktických poznatk, které je teba soustavn procviovat a upevovat. Jsou vyuováni v rozdlených tídách. Výuka je umístna zpravidla do odborných ueben vybavených potebnou technikou. Krom toho jsou do vyuování zalenny další organizaní formy. V rámci tlesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to pedevším lyžaský výcvikový kurz pro žáky prvního roníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutží družstva jednotlivých tíd a jednotlivci mezi sebou v rzných sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k uení se cizím jazykm jsou pravideln organizovány konverzaní soutže v anglitin a nmin. Znalosti mateského jazyka mohou žáci prokázat v soutži Olympiáda v eském jazyce. Mit své znalosti mohou žáci i v matematice, a to v mezinárodní matematické soutži Klokan a v soutži Matematická olympiáda. V rámci odborného vzdlávání organizuje škola práce ve studentské spolenosti a odborné praxe ve firmách a jiných ekonomických subjektech. Žáci pipravují rzné aktivity - nap. sportovní turnaje, školní ples, soutže a poznávací zájezdy v rámci cestovního ruchu. Další aktivitou je píprava soutží pro žáky základních škol, zejména zábavné soutže z oblasti cestovního ruchu, matematické soutže a soutže ze zempisu. Výuka je v prbhu studia doplnna systémem exkurzí, výlet a dalších aktivit, které obohacují bžnou výuku o praktické innosti, zprostedkovávají poznávání reality a odborné i umlecké zážitky žák.to vede k lepšímu naplnní vzdlávacích cíl. V oblasti estetické výchovy jde o systém poznávacích exkurzí do kulturn významných míst eské republiky. Exkurze jsou zameny na poznávání architektonicky, kulturn a historicky významných památek. Metodické pístupy k výuce v jednotlivých tídách a ronících jsou prbžn vyhodnocovány a pizpsobovány konkrétním cílm vzdlávání a úrovni žák. Pro usnadnní pechodu žák ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoení fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních roník organizovány adaptaní aktivity. 14

15 2.10 Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami S rodii i zákonnými zástupci žák se studijními problémy navazujeme bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci hledáme ešení. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou Zabezpeení žák mimoádn nadaných S rodii i zákonnými zástupci žák s mimoádnými sportovními nebo jinými úspchy (hudební, recitaní nadání, ) je navázán bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno ešení termínované zkoušení, úlevy z výuky, individuální studium. Žáci mimoádn studijn nadaní jsou motivováni rozšiováním uiva v pedmtech reprezentujících jeho nadání naunou literaturou, vzdlávacími poítaovými programy, náronjším zadáním samostatné práce atd Zalenní prezových témat Není-li uvedeno u konkrétního tématu jinak, jsou prezová témata realizována integrací obsahu tematických okruh do vzdlávacího obsahu jednotlivých vyuovacích pedmt. Vzhledem k propojení tematických okruh prezových témat v celém cyklu vzdlávání je pipravena návaznost jednotlivých témat pro vyšší roníky Realizace prezových témat ve vzdlávacích oblastech Oban v demokratické spolenosti lovk a životní prostedí lovk a svt práce Informaní a komunikaní technologie 15

16 3 Uební plán studijních obor Obchodní akademie 3.1 Obecné podmínky uebních plán Obchodní akademie Zpracování uebního plánu odpovídá struktue ŠVP vymezené v RVP pro SŠ. Uební plán obsahuje výet všech vyuovacích pedmt a jejich asových dotací v jednotlivých ronících. Všechny poty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních hodnot RVP. Stejn tak asové dotace jednotlivých vyuovacích pedmt vzniklé ze vzdlávacích obor naplují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti. Výet volitelných pedmt není souástí tabulace uebního plánu, protože se mže každým rokem mnit. Vždy je však uvedena celková asová dotace vymezená pro tyto pedmty. Konkrétní realizace volitelných pedmt daného školního roku je upesnna v píloze ŠVP. Žáci absolvují bhem studia odborné praxe v rozsahu ty týdn. 16

17 M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na CR Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15 Poet týdenních vyuovacích hodin povinné volitelné v roníku Tída 1. A 2. A 3. A 4. A Poet hodin celkem 1. Všeobecné pedmty a jazyky eský jazyk a literatura Anglický jazyk 1. cizí jazyk Nmecký jazyk 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 Ruský jazyk 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 Obanská nauka Sociologie a spol. kultura Psychologie Politologie Djepis Právo Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nm./rus. jazyce Maturitní seminá ze spol. vd /1 0/1 2. Matematicko-pírodovdné vzdlávání, vzdlávání v ICT /8 34/33 Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Maturitní seminá z matematiky /0 1/0 3. Odborné pedmty /10 39/40 Ekonomika Ekonomie Úetnictví Statistika Studentská spolenost Management a marketing Hospodáský zempis Písemná a ústní komunikace CR - Djiny umní CR - Metodika innosti prvodce CR - Technika CR CR - Ekonomika CR CR - Geografie CR Maturitní seminá z ekonomiky /1 0/1 Celkem povinných vyuovacích hodin

18 M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na VT a E-MARKETING Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15 Poet týdenních vyuovacích hodin povinné volitelné v roníku Tída 1. A 2. A 3. A 4. A Poet hodin celkem 1. Všeobecné pedmty a jazyky eský jazyk a literatura Anglický jazyk 1. cizí jazyk Nmecký jazyk 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 Ruský jazyk 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 Obanská nauka Sociologie a spol. kultura Psychologie Politologie Djepis Právo Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nm./rus. jazyce Maturitní seminá ze spol. vd /1 0/1 2. Matematicko-pírodovdné vzdlávání, vzdlávání v ICT /8 34/33 Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Maturitní seminá z matematiky /0 1/0 3. Odborné pedmty /10 39/40 Ekonomika Ekonomie Úetnictví Statistika Studentská spolenost Management a marketing Hospodáský zempis Písemná a elektron. komunikace Djiny umní VTE - Výpoetní technika a e-marketing Maturitní seminá z ekonomiky /1 0/1 Celkem povinných vyuovacích hodin

19 Poznámky k uebnímu plánu Obsahy a výstupy všech vyuovacích pedmt v uebním plánu vycházejí ze vzdlávacích oblastí a obor RVP. Minimální asové dotace vyuovacích pedmt mohou být navýšeny využitím disponibilních hodin, což je v tabulaci uebního plánu uvedeno pomocí podbarvení žlutovou barvou. Využití disponibilní asové dotace je pln v kompetenci a odpovdnosti editele školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy, piemž je celkem k dispozici pro OA 36 a pro EL 29 vyuovacích hodin. Disponibilní hodiny jsou využity: k realizaci volitelných vzdlávacích obsah, k posílení asové dotace jednotlivých vzdlávacích oblastí a vzdlávacích obor nad rámec vymezené minimální asové dotace dotváející celkovou orientaci školy, k realizaci vyuovacích pedmt integrujících prezová témata. Pehled využití týdn v období záí erven školního roku SŠEPS, o. p. s. innost 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Vyuování dle rozpisu uiva Sportovní výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška asová rezerva Celkem týdn Poznámky a zkratky: ANJ Anglický jazyk NEJ Nmecký jazyk RUJ Ruský jazyk KAJ Konverzace v anglickém jazyce KNJ Konverzace v nmeckém jazyce KRJ Konverzace v ruském jazyce OBN Obanská nauka SSK Sociologie a spoleenská kultura PSY Psychologie POL Politologie FYZ Fyzika CHE Chemie BEK Biologie e ekologie MP Metodika innosti prvodce CR TCR Technika cestovního ruchu ECR Ekonomika cestovního ruchu GCR Geografie cestovního ruchu MSM Maturitní seminá z matematiky MSV Maturitní seminá ze spoleenských vd MSE Maturitní seminá z ekonomiky 19

20 Srovnání potu vyuovacích hodin za studium SŠEPS, o. p. s. OA se zamením na CR RVP minimální poet týdenní celkový Vyuovací pedmt ŠVP skutený poet týdenní celkový Jazykové vzdlávání eský jazyk a literatura eský jazyk cizí jazyk (ANJ, KAJ) cizí jazyky cizí jazyk (NEJ, RUJ, KNJ, KRJ) Spol. vd. vzdlávání (OBN, SSK, PSY, POL) Spoleenskovdní vzdlávání Seminá ze spol. vd 1* 32 Djepis 3 96 Právo 1 32 Pírodovdné vzdlávání Základy pírodních vd (FYZ, CHE, BEK) Matematické vzdlávání Matematika Seminá 1* 32 Estetické vzdlávání eský jazyk a literatura Djiny umní 1 32 Tlesná výchova Vzdlávání pro zdraví Sportovn tur. kurz - - Lyžaský výcvik. kurz - - Vzdlávání v informaních a Informaní a komunikaní komunikaních technologiích technologie Písemná a ústní komunikace Písemná a elektron. komunikace Ekonomika Statistika 1 32 Podnik, podnikové innosti, ízení podniku Finance, dan, finanní trh Tržní ekonomika, národní a svtová ekonomika Písemná a elektron. komunikace 1 32 Právo 2 64 Management a marketing 2 64 Úetnictví Ekonomika Studentská spolenost 1 32 Úetnictví Ekonomika 1 32 Ekonomie 1 32 Hospodáský zempis 2 64 Seminá 1* 32 Pedmty se zamením na CR: MP TCR ECR GCR Disponibilní hodiny Disponibilní hodiny Celkem Celkem Kurzy 0 týdn Odborná praxe 4 týdny * pozn. Výbr ze tí seminá, povinná výuka ve dvou vybraných

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více