Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s."

Transkript

1 Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

2 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné vzdlávání ukonené maturitní zkouškou denní dálková 2

3 1.1 Pedkladatel Název školy: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Adresa školy: A. G. L. Svobody 760, Studénka Jméno editele: PaedDr. Katarína Vrablová Kontakty: Kancelá + fax: WWW: Doplující údaje školy: I: IZO: REDIZO: Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Ing. Monika Kochová Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Obchodní akademie Platnost: od poínaje prvním roníkem Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od poínaje prvním roníkem Kód a název vzdlávacího programu: L/51 Podnikání Platnost: od poínaje prvním roníkem Platnost aktualizovaného ŠVP od: podpis editele školy razítko školy 3

4 OBSAH 1 Školní vzdlávací program Pedkladatel Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodii a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zamení školy Profil absolventa Uplatnní absolventa Výsledky vzdlávání Zpsob ukonování studia Hodnocení výsledk vzdlávání žák Organizace pijímacího ízení Výchovné a vzdlávací strategie Organizace výuky Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami Zabezpeení žák mimoádn nadaných Zalenní prezových témat Realizace prezových témat ve vzdlávacích oblastech Uební plán studijních obor Obchodní akademie Obecné podmínky uebních plán Obchodní akademie M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na CR M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na VT a E-MARKETING Uební plán studijních obor Ekonomického lycea Obecné podmínky uebního plánu Ekonomického lycea M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zamením na CR M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zamením na VT a E-MARKETING Uební plán studiního oboru Podnikání Obecné podmínky uebního plánu Podnikání Uební plány Obchodní akademie a Ekonomické lyceum spolená ást eský jazyk a literatura Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Nmecký jazyk Konverzace v nmeckém jazyce Ruský jazyk Konverzace v ruském jazyce Obanská nauka Psychologie Politologie Právo Djiny umní Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Písemná a elektronická komunikace Management a marketing Studentská spolenost Ekonomie Hospodáský zempis Maturitní seminá z ekonomiky Maturitní seminá z matematiky Ekonomika cestovního ruchu

5 6.23 Geografie cestovního ruchu Výpoetní technika a programování Výpoetní technika a e-marketing Uební plány obchodní akademie Sociologie a spoleenská kultura Djepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Ekonomika Statistika Úetnictví Maturitní seminá ze spoleenských vd Metodika innosti prvodce Technika cestovního ruchu Uební plány Ekonomického lycea Sociologie a spoleenská kultura Djepis Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Ekonomika Statistika Úetnictví Maturitní seminá ze spoleenských vd Metodika innosti prvodce Technika cestovního ruchu Uební plány oboru Podnikání eský jazyk a literatura Anglický jazyk Nmecký jazyk Ruský jazyk Spoleenská kultura Tlesná výchova Psychologie Sociologie Obanská nauka Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nmeckém jazyce Maturitní seminá z nmeckého jazyka Konverzace v ruském jazyce Maturitní seminá z ruského jazyka Maturitní seminá z anglického jazyka Ekonomika Právo Ekonomická cviení Management a marketing Uební praxe fiktivní firma Úetnictví Úetnictví na poítai Dan Písemná a elektronická komunikace Matematika Maturitní seminá z matematiky

6 9.27 Maturitní seminá z ICT Základy pírodních vd Informaní a komunikaní technologie

7 Charakteristika školy Dne 22. bezna 1999 byla usnesením Krajského obchodního soudu v Ostrav zapsána do rejstíku obecn prospšných spoleností v oddílu O, vložce íslo 86: Škole bylo pidleno i nové I: Stední ekonomicko-podnikatelská škola, o. p. s. A. G. L. Svobody Studénka Dne nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostrav o zmn názvu školy na Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. A. G. L. Svobody Studénka Škola poskytuje úplné stedoškolské vzdlání ukonené maturitní zkouškou. tyleté studium je poskytováno v následujících oborech: M Ekonomika a podnikání 02 Obchodní akademie se zamením na cestovní ruch Po absolvování OA se zamením na cestovní ruch mohou absolventi pracovat s náležitými vdomostmi z odborných pedmt (ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zempis cestovního ruchu, práce ve fiktivní cestovní kancelái) v oblasti cestovního ruchu a v obchodnekonomických funkcích cestovních kanceláí, v hotelech, lázeských, rekreaních a ubytovacích zaízeních. Své vdomosti z cestovního ruchu využijí i jako podnikatelé. K nejastjším funkcím, které mohou absolventi OA se zamením na cestovní ruch vykonávat, patí: pracovník cestovní kanceláe, prvodce CK, recepní, provozní, pracovník organizující turistické a ubytovací služby aj. Dále mohou absolventi pokraovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. 02 Obchodní akademie se zamením na výpoetní techniku Výuka byla rozšíena o zamení na výpoetní techniku a programování. Absolventi mohou pracovat v oblasti obchodn podnikatelských funkcí v tuzemském i mezinárodním obchod, penžnictví, službách, ve státní a veejné správ, kde je nutné ovládání všech forem výpoetní techniky na úrovni lenských stát EU, nebo pokraovat ve studiu na VŠ a dále pracovat jako programátoi M Lyceum M/02 Ekonomické lyceum Absolventi ekonomického lycea mají poznatky a dovednosti, které jim umožují snadnji se rozhodnout o svém ekonomicky orientovaném vysokoškolském studiu nebo o vyšším odborném studiu. Sou- asn mají klíové dovednosti potebné nejen ke studiu ekonomických, respektive právních disciplín, ale dovedou ešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat rzné zpsoby jejich ešení, pohotov se rozhodovat, pracovat samostatn i v týmu. Zaujmou svou spolehlivou znalostí eského jazyka a schopností kultivovan se vyjadovat o odborné problematice s využitím pojistných, výkladových a úvahových postup. Denní dvouleté a dálkové tíleté nástavbové studium L/51 Podnikání Absolventi tíletých obor SOU mohou pokraovat v píprav na své budoucí povolání v nástavbovém studiu, které má u nás podnikatelské zamení. Toto studium je opt ukoneno maturitní zkouškou. Absolvent je pipraven na dráhu podnikatele, majitele firmy i spolenosti ve svém uebním oboru. Je schopen využívat znalostí pevážn z oblasti ekonomicko-administrativní v rzných odvtvích prmyslu, ve stavebnictví, doprav, obchodu, službách apod. Je schopen samostatn pipravovat podklady pro obchodní jednání, nap. pro nákup a prodej zboží, pro uzavírání i vypovídání hospodáských 7

8 smluv. Pro zvládnutí uvedených inností je absolvent vybaven znalostmi princip tržního hospodáství, znalostí zákon a dalších právních norem a zvyklostí pedevším v oblasti živnostenskopodnikatelské a obchodní, dovede využívat úinn výpoetní techniku a kanceláské stroje. Povinné všeobecn vzdlávací pedmty jsou shodné s osnovami. Organizace dálkového studia Poty konzultaních hodin v roníku jsou rovnomrn rozloženy do dvou pololetí školního roku. Pi rozpracování konzultaních hodin vycházíme z potu hodin stanovených uebním plánem dálkového studia. Tyto hodiny jsou zaazeny do pravidelného týdenního rozvrhu, konzultaním dnem je tvrtek. V závru každého pololetí žáci vykonávají zkoušky ze všech pedmt uebního plánu dálkového studia. Region školy má dobrou dopravní obslužnost k dispozici jsou autobusová i vlaková spojení vhodná k doprav do školy. Žáci jsou pedevším ze Studénky, Bílovce, Fulneku, Kopivnice a z dalších obcí v okolí školy s dostupností do 25 km. Vybavení školy Podmínky pro výuku Vyuování probíhá v budov, která se skládá ze tí pavilon. Z celkového potu 10 ueben jsou dv odborné (uebna výpoetní techniky a obchodní korespondence). V budov se nacházejí rovnž dva kabinety, editelna, kancelá, dv sborovny a knihovna. Každá tída má svoji šatnu. Prostory k využívání pestávek jsou velké, svtlé a dostatené pro souasný poet žák. Úrove sociálních zaízení je vysoká. Ve tídách jsou umístna umývadla. Zlepšení materiálních podmínek se projevilo vybudováním nových ueben a šaten v zadním traktu komplexu budov na ulici A. G. L. Svobody. Dále byla zkvalitnna výuka v uebn obchodní korespondence. Byla zlepšena dostupnost internetového pipojení, kdy bylo nahrazeno pipojení pomocí telefonní sít mikrovlnným spojením o rychlosti 3072 kbp/s s neomezeným penosem dat. Celkový poet poíta se zvýšil na 52 (+6 notebooky). Všechny poítae jsou vybaveny legálním operaním systémem Windows XP Pro CZ, jsou zapojeny do sít pod operaním systémem Windows 2000 Server a pipojeny k Internetu pes Linux Fedora 7. Žáci pracují s OFFICE XP CZ a OFFICE 2003 PRO CZ, pro výuku úetnictví na poítaích je využíván program POHODA EDU od firmy Stormware, s.r.o. Jihlava. Pro ízení a provoz se používá také poítaový program Bakalái (vysvdení, matrika, evidence žák atd.). Pro zkoušení žák slouží program DOTEST a pro vedení úetnictví a evidence majetku program SCHOOL. Odborné uebny jsou zaízeny novým, vhodn rozmístným nábytkem a bílými tabulemi. Pro výuku jednotlivých pedmt jsou využívány rzné uební pomcky jako nap. data videoprojektory, tecí kamera, kalkulaky, matematické, fyzikální a chemické obrazy, mapy, meotary, slovníky, uební texty, výukové kazety, videokazety, DVD kina s ozvuením apod. Tlocvinu škola pronajímá od ZŠ Tovární a ZŠ Sjednocení ve Studénce, které se nacházejí nedaleko. V pípad pkného poasí je využíván letní stadión, kde je provozována hlavn atletika a míové hry. Žáci si mohli již nkolikrát v rámci tlesné výchovy zaplavat na nedalekém krytém bazénu. Fond uebnic a uebních pomcek Fond uebnic a uebních text odpovídá vzdlávacímu programu školy a je nadále doplován a aktualizován. Ve výuce jsou využívány odborné asopisy: nap. Tsnopisné a strojopisné rozhledy, Právní normy, Poradce, Ekonom, Úetní a dan, Mzdová úetní, Technik, Sekretáské a manažerské práce, Literární revue, Bridge, Výchovné poradenství, Travel profi, Msíník pro neziskový sektor, Telekomunikace a podnikání, Computerworld, PC World a jiné. Stravování Všichni žáci mají možnost stravovat se v jídeln Základní školy Sjednocení ve Studénce. V samotné budov školy je umístn nápojový automat na teplé a chlazené nápoje. 8

9 1.2 Charakteristika pedagogického sboru Na škole vyuuje 14 pedagogických pracovník. Vtšinu tvoí interní zamstnanci, nkteí pracují na ástený úvazek. 1.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola upevuje ve mst Studénka spolupráci se základními školami. Tato spolupráce je kvalitní, rozvíjí se spolená práce na projektech, které organizuje Odbor školství, kultury a sociálních vcí MÚ Studénka. V rámci ekologických aktivit ke Dni Zem chodí žáci školy pravideln sázet stromky a istit lesy v okolí msta. Tyto aktivity jsou vykonávány ve spolupráci s eským svazem ochránc pírody Studénka. V rámci spolupráce se Svazkem obcí - Region Poodí - se rozvíjí práce na projektech zamených na aktivní využívání volného asu mládeže tchto obcí. Nadále pokrauje vzdlávací innost a poradenská innost školy pro neziskové organizace Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje Ostrava. Pravideln se zapojujeme do projekt: 1. V roce 2002 jsme získali grant v pilotním projektu Uplatnní místní Agendy 21 v mikroregionu Poodí v mikroprojektech zamených na (trvale) udržitelný rozvoj uplatovaný prostednictvím proces místních Agend v roce Výsledkem projektu je zlepšený vztah mládeže a veejnosti k prostedí, ve kterém žijí. 2. Ve školním roce 2002/2003, jsme byli partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezského kraje v projektu INTEGRA, který byl podpoen z programu PHARE 2000 Fondu rozvoje lidských zdroj a eského státního rozpotu. 3. V rámci programu Evropské unie Mládež jsme získali grant na projekt Living Together in a New Europe. innost na projektu byla realizována v íjnu 2002 spolen s partnerem z Dánska (Club of Friends of Europe at Middelfart-Fredericia Handelsskole). Hlavním cílem byla oboustranná informovanost o Evrop a využití rovných píležitostí v rámci projektu evropské integrace. 4. Druhá ást projektu pokraovala v beznu 2003, kdy jsme opt obdrželi grant z programu EU Mládež pro Evropu. V této fázi jsme byli vysílající organizací. Hlavním tématem bylo pracovní uplatnní mládeže v EU, komunální politika a spolupráce s veejnou správou v zemích Evropského spoleenství. 5. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu Prevence sociáln patologických jev na školách ve Studénce, metodou aktivního sociálního uení. 6. Byli jsme partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj v projektu Integra II podpora žen v oblasti vzdlávání a zamstnatelnosti, který byl podpoen Moravskoslezským krajem v rámci dotaního programu: Udržitelnost realizovaných projekt v programu PHARE 2000, Fond rozvoje lidských zdroj. 7. Byli jsme úspšným žadatelem o projekt Integra III, který byl doporuen Výbrovou komisí MPSV R, a bylo rozhodnuto o jeho financování z prostedk Phare 2003 RLZ, financovaného EU a eskou republikou. 8. Ve školním roce 2004/2005 se naši studenti zúastnili zahraniní stáže, která získala podporu z programu EU Leonardo da Vinci, v projektech Mobilit. V ervnu 2005 v rámci projektu Mládež a její zapojení na nový pracovní trh absolvovali studenti títýdenní stáž ve Spoletu v Itálii. 9. V záí 2006 jsme navázali na úspšnou títýdenní zahraniní stáž ve Spoletu v Itálii. Projekt byl podpoen z finanních prostedk EU z programu Leonardo da Vinci v projektech Mobility. Zahraniní stáž byla realizována v rámci projektu Mladí hledají nové pracovní píležitosti. Studenti si vyzkoušeli v dob od do svoje znalosti z anglického a italského jazyka a schopnosti využít teoretické znalosti z cestovního ruchu a výpoetní techniky v praxi. Odborná stáž byla ukone- 9

10 na závrenými zkouškami organizovanými pímo na pracovištích ve Spoletu v Itálii. Úspšní absolventi dostali osvdení o absolvování odborné praxe v EU. 10. V ervnu 2006 záí 2007 byl realizován projekt Integra, který ml podporu ze státního rozpotu R v rámci operaního programu Rozvoj lidských zdroj z Evropského sociálního fondu. Projekt byl vybrán výbrovou komisí Úadu práce v Ostrav pro grantové schéma Podpora aktivní politiky zamstnanosti. Zamili jsme se v nm na osoby na rodiovské dovolené a nezamstnané obany. 11. Jsme lenem aktivity Svt vzdlávání Sí místních center celoživotního vzdlávání, v rámci kterého jsme pracovali jako jedna z partnerských škol na projektu Rozvoj dalšího vzdlávání na stedních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje. Projekt byl realizován ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdlávání na dobu od do Ve schvalovacím ízení mezinárodních projekt Comenius Partnerství škol jsme byli finann podpoeni Národní agenturou pro vzdlávací programy. Spolupracovali jsme se školami z Nmecka, Velké Británie, Rakouska, Dánska a Norska. Projekt E-learning byl tíletý, realizován od r do r. 2009, V souasné dob se podílíme na píprav dalších zahraniních projekt. 13. Škola byla partnerem VIZE, o.p.s. v projektu podpoeném v rámci OPRLZ, opatení 3.1. Další specifické vzdlávání a projekt Cesta do Evropy vzdlávání ovené praxí byl zahájen a trval do Od ervence 2009 do ervna 2011 se realizoval projekt Kompetenní model podpoený státním rozpotem R a ESF v rámci OPRLZ. Škola je v projektu partnerem Institutu komunitního rozvoje Ostrava. 15. IKOR Ostrava realizoval od listopadu 2009 do ervna 2011 ve spolupráci s naší školou projekt Kompetence ídících pracovník škol, který byl podpoen z ESF a eského státního rozpotu. 16. Projekt Tvorba vzdlávacích program pro zvýšení nabídky a kvality DV, jehož píjemcem je Svt vzdlávání a partnerem jsou 4 vzdlávací organizace, vetn SŠEP Studénka, o.p.s., si klade za cíl vytvoit nové modulové vzdlávací programy, výukových materiál v podob studijních opor a následného pilotního ovení tchto vzdlávacích program. Projekt umožní posílit vzdlávací nabídku v regionech Moravskoslezského kraje, zejména v Novém Jiín, ve Studénce, ve Frýdku Místku, V eském Tšín a v Ostrav. Prbžn jsou oslovováni i ostatní podnikatelé a škola se snaží zabezpeovat u nich pro žáky v souladu s uebními plány rzné typy praxí, vetn absolventských. 1.4 Spolupráce s rodii a jinými subjekty Dle zákona škola zídila Radu školy, která má pt len. Ti dostávají informace nejenom na schzkách, ale i prbžn pomocí elektronické pošty. Rodie a zákonní zástupci žák se školou spolupracují prostednictvím pravidelných schzek rodi. Na nich mohou ovlivnit dní školy. Veejnost je o dní ve škole aktuáln informována prostednictvím pravideln aktualizovaných www stránek školy - Každoron je k dispozici výroní zpráva, mapující innost školy a nejdležitjší události ze života školy. V rámci prevence sociáln patologických jev škola spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Dlouhodobá spolupráce byla navázána s tmito firmami a subjekty: EDUCA Stední odborná škola, s. r. o., Nový Jiín Institut komunitního vzdlávání, Ostrava Svt vzdlávání, Ostrava Msto Studénka Komerní banka, a. s. Úad práce Nový Jiín 10

11 2 Charakteristika ŠVP 2.1 Zamení školy Uební program je zamen na pípravu žák ke studiu na vysokých školách libovolného typu a na VOŠ. Absolventi budou moci pracovat v oblasti cestovního ruchu a v obchodn-ekonomických funkcích cestovních kanceláí, v hotelích, lázeských, rekreaních a ubytovacích zaízeních. Své vdomosti z cestovního ruchu mohou využít i jako podnikatelé. ŠVP je zpracován podle RVP a je pizpsoben všem jeho požadavkm. Velký draz je kladen na mezioborové vztahy, návaznost a propojení jednotlivých výukových obsah. Velká ást disponibilní dotace hodin byla využita na posílení výuky cizím jazykm a výuky odborným pedmtm. V posledních letech je dle zájmu žák prvním cizím jazykem anglitina, další cizí jazyk si žáci volí v 1. roníku. Nabízen je zpravidla jazyk nmecký a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze pi dostateném potu zájemc. 2.2 Profil absolventa Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Obchodní akademie Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: tyleté denní Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: M/02 Ekonomické lyceum Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: tyleté denní Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem Název ŠVP: Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Kód a název vzdlávacího programu: L/51 Podnikání Dosažený stupe vzdlání: stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdlání: dvouleté nástavbové denní Délka a forma vzdlání: tíleté nástavbové dálkové Zpsob ukonení: maturitní zkouška Certifikace: vysvdení o maturitní zkoušce Platnost: od poínaje prvním roníkem 2.3 Uplatnní absolventa Absolvent oboru Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Podnikání se uplatní zejména ve skupin povolání zamených na výkon ekonomických, obchodn podnikatelských a administrativních inností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Píkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, úetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správ, bankovní a pojišovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizaní pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je pipraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do nkteré z forem terciárního vzdlávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovnž pedpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 11

12 2.4 Výsledky vzdlávání Kompetence absolventa Spolen uplatované postupy, metody a formy práce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Na úrovni školy jsou ve vzdlávacím procesu uplatovány všemi pedagogy následující spolené body: Kompetence k uení porozumí uebním strategiím a dovede je aplikovat ve vlastní práci poznává smysl a cíl uení má pozitivní vztah k uebnímu procesu umí pijmout kritiku a pouit se z ní dokáže využívat nových informaních technologií dovede pracovat ve skupin dovede se samostatn uit a pracovat s textem je ochotný pracovat na sob a dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti využívá mezipedmtové vztahy Kompetence k ešení problém využívá rzné zdroje informací, umí je vyhledat, tídit a vhodným zpsobem použít vnímá problémové situace ve škole, dokáže je ešit nebo na n upozornit rozvíjí logické myšlení dokáže obhájit svá tvrzení, své nápady Kompetence komunikativní umí se prezentovat ped tídou umí hovoit s vyuujícími a dosplými ve škole i mimo ni respektuje zásady slušného chování vyjaduje logicky a kultivovan své myšlenky v písemném a ústním projevu umí vystupovat v uritých situacích prezentuje své nápady Kompetence sociální a personální spolupracuje se spolužáky a pedagogy podporuje skupinovou spolupráci a vzájemnou pomoc v ní zachovává svoji sebeúctu a zárove je schopen sebekritiky vytváí píjemnou atmosféru spolupracuje a toleruje jedince jiné národnosti, jiného vyznání a obany handicapované dokáže vyslechnout a pijmout názory jiných umí pijmout kritiku a pouit se z ní Kompetence obanské respektuje historické a kulturní tradice naší zem, cíti potebu je chránit zapojuje se do kulturního, spoleenského a sportovního dní dodržuje školní ád a pravidla spoleenského chování chrání své zdraví, dokáže pomoci v krizových situacích chrání životní prostedí, dokáže hodnotit ekologické problémy tídí odpad 12

13 zná a umí používat základy právního vdomí Kompetence pracovní využívá znalostí a dovedností k píprav na budoucí povolání a jeho volb dokáže objektivn posoudit schopnosti pi volb budoucího povolání využívá poznatk z exkurzí ovládá nástroje, pístroje a další pomcky 2.5 Zpsob ukonování studia Studium obor je ukoneno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní a dalších provádcích pepis. V rámci povinných zkoušek profilové ásti maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomických pedmt, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve spolené ásti a skládat praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce, nebo projektu s obhajobou. Žáci mohou rovnž vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max.4), volit mohou podle vlastního zájmu z nabídky stanovené editelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvdení o maturitní zkoušce. 2.6 Hodnocení výsledk vzdlávání žák Hodnocení výsledk vzdlávání žáka na vysvdení je vyjádeno klasifikaním stupnm a vychází z kritérií schválených pedagogickou radou 18. dubna Hodnocení výsledk vzdlávání žáka pi ukonování studia maturitní zkouškou se z jedné tetiny musí zapoítávat známkou z písemné odborné zkoušky. Vdomosti Dovednosti vykonává Aplikace pi ešení úkol Myšlení Vyjadování (ústní, písemné) Samostatné studium text Stupnice hodnocení úplné, pesné, ucelené pohotov, pesn samostatná, tvoivá logické, správné, tvoivé, samostatné správné, pesné, výstižné schopný úplné, pesné, v podstat ucelené mén pohotov, pesn menší pomoc uitele správné, tvoivé s menšími nedostatky s menší pomocí úplné pesné, mezery v ucelenosti mén pohotov, ne vždy pesn s drobnými chybami vcelku správné, ne vždy tvoivé ne vždy správné, pesné, výstižné dle návodu uitele závažné mezery v úplné a pesné ucelenosti s vtšími nedostatky se závažnými chybami závažné chyby, málo tvoivé s vážnými nedostatky velké tžkosti závažné a znané mezery v úplné a pesné ucelenosti s podstatnými nedostatky s velmi závažnými chybami nedostatené, nesamostatné se závažnými nedostatky neschopný 13

14 2.7 Organizace pijímacího ízení Pijímací zkoušky se ídí zákonem. 561/2004Sb. - 59, 60, 83, 85 odst.2, dále 63, 16, 20, 70 Pesné podmínky o pijímacím ízení jsou vždy uvedeny na internetových stránkách školy Výchovné a vzdlávací strategie Ve vyuovacím procesu jsou ve vhodném pomru zastoupeny metody klasické výuky i metody moderní (samostatné a týmové projekty, praktická výuka exkurze, podpora výuky pomocí moderní didaktické techniky, prezentace výsledk za pomoci digitální techniky, ad.). Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žák, zkušenostech pedagog, nových poznatcích pedagogické vdy a reakci sociálních partner. Vzdlávání žák se specifickými vzdlávacími potebami zajišují ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdlání. Jde pevážn o žáky se specifickými vývojovými poruchami uení. Jsou pro n upraveny vyuovací metody a metody provování. Žáci s tlesným postižením nebo znevýhodnním jsou vzdláváni stejn jako ostatní žáci, jen v oblasti tlesné výchovy se pihlíží ke stanovisku odborného lékae. V každém pípad je uplatován individuální pístup k žákm, který respektuje jejich individuální vlohy a poteby a snaží se o jejich rozvoj. 2.9 Organizace výuky Výuka je realizována z velké ásti v rámci systému vyuovacích hodin. Vyuovací pedmty obsahující vtší míru konkrétních praktických poznatk, které je teba soustavn procviovat a upevovat. Jsou vyuováni v rozdlených tídách. Výuka je umístna zpravidla do odborných ueben vybavených potebnou technikou. Krom toho jsou do vyuování zalenny další organizaní formy. V rámci tlesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to pedevším lyžaský výcvikový kurz pro žáky prvního roníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutží družstva jednotlivých tíd a jednotlivci mezi sebou v rzných sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k uení se cizím jazykm jsou pravideln organizovány konverzaní soutže v anglitin a nmin. Znalosti mateského jazyka mohou žáci prokázat v soutži Olympiáda v eském jazyce. Mit své znalosti mohou žáci i v matematice, a to v mezinárodní matematické soutži Klokan a v soutži Matematická olympiáda. V rámci odborného vzdlávání organizuje škola práce ve studentské spolenosti a odborné praxe ve firmách a jiných ekonomických subjektech. Žáci pipravují rzné aktivity - nap. sportovní turnaje, školní ples, soutže a poznávací zájezdy v rámci cestovního ruchu. Další aktivitou je píprava soutží pro žáky základních škol, zejména zábavné soutže z oblasti cestovního ruchu, matematické soutže a soutže ze zempisu. Výuka je v prbhu studia doplnna systémem exkurzí, výlet a dalších aktivit, které obohacují bžnou výuku o praktické innosti, zprostedkovávají poznávání reality a odborné i umlecké zážitky žák.to vede k lepšímu naplnní vzdlávacích cíl. V oblasti estetické výchovy jde o systém poznávacích exkurzí do kulturn významných míst eské republiky. Exkurze jsou zameny na poznávání architektonicky, kulturn a historicky významných památek. Metodické pístupy k výuce v jednotlivých tídách a ronících jsou prbžn vyhodnocovány a pizpsobovány konkrétním cílm vzdlávání a úrovni žák. Pro usnadnní pechodu žák ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoení fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních roník organizovány adaptaní aktivity. 14

15 2.10 Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami S rodii i zákonnými zástupci žák se studijními problémy navazujeme bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci hledáme ešení. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou Zabezpeení žák mimoádn nadaných S rodii i zákonnými zástupci žák s mimoádnými sportovními nebo jinými úspchy (hudební, recitaní nadání, ) je navázán bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno ešení termínované zkoušení, úlevy z výuky, individuální studium. Žáci mimoádn studijn nadaní jsou motivováni rozšiováním uiva v pedmtech reprezentujících jeho nadání naunou literaturou, vzdlávacími poítaovými programy, náronjším zadáním samostatné práce atd Zalenní prezových témat Není-li uvedeno u konkrétního tématu jinak, jsou prezová témata realizována integrací obsahu tematických okruh do vzdlávacího obsahu jednotlivých vyuovacích pedmt. Vzhledem k propojení tematických okruh prezových témat v celém cyklu vzdlávání je pipravena návaznost jednotlivých témat pro vyšší roníky Realizace prezových témat ve vzdlávacích oblastech Oban v demokratické spolenosti lovk a životní prostedí lovk a svt práce Informaní a komunikaní technologie 15

16 3 Uební plán studijních obor Obchodní akademie 3.1 Obecné podmínky uebních plán Obchodní akademie Zpracování uebního plánu odpovídá struktue ŠVP vymezené v RVP pro SŠ. Uební plán obsahuje výet všech vyuovacích pedmt a jejich asových dotací v jednotlivých ronících. Všechny poty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních hodnot RVP. Stejn tak asové dotace jednotlivých vyuovacích pedmt vzniklé ze vzdlávacích obor naplují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti. Výet volitelných pedmt není souástí tabulace uebního plánu, protože se mže každým rokem mnit. Vždy je však uvedena celková asová dotace vymezená pro tyto pedmty. Konkrétní realizace volitelných pedmt daného školního roku je upesnna v píloze ŠVP. Žáci absolvují bhem studia odborné praxe v rozsahu ty týdn. 16

17 M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na CR Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15 Poet týdenních vyuovacích hodin povinné volitelné v roníku Tída 1. A 2. A 3. A 4. A Poet hodin celkem 1. Všeobecné pedmty a jazyky eský jazyk a literatura Anglický jazyk 1. cizí jazyk Nmecký jazyk 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 Ruský jazyk 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 Obanská nauka Sociologie a spol. kultura Psychologie Politologie Djepis Právo Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nm./rus. jazyce Maturitní seminá ze spol. vd /1 0/1 2. Matematicko-pírodovdné vzdlávání, vzdlávání v ICT /8 34/33 Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Maturitní seminá z matematiky /0 1/0 3. Odborné pedmty /10 39/40 Ekonomika Ekonomie Úetnictví Statistika Studentská spolenost Management a marketing Hospodáský zempis Písemná a ústní komunikace CR - Djiny umní CR - Metodika innosti prvodce CR - Technika CR CR - Ekonomika CR CR - Geografie CR Maturitní seminá z ekonomiky /1 0/1 Celkem povinných vyuovacích hodin

18 M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zamením na VT a E-MARKETING Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15 Poet týdenních vyuovacích hodin povinné volitelné v roníku Tída 1. A 2. A 3. A 4. A Poet hodin celkem 1. Všeobecné pedmty a jazyky eský jazyk a literatura Anglický jazyk 1. cizí jazyk Nmecký jazyk 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 Ruský jazyk 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 Obanská nauka Sociologie a spol. kultura Psychologie Politologie Djepis Právo Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v nm./rus. jazyce Maturitní seminá ze spol. vd /1 0/1 2. Matematicko-pírodovdné vzdlávání, vzdlávání v ICT /8 34/33 Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Tlesná výchova Informaní a komunikaní technologie Maturitní seminá z matematiky /0 1/0 3. Odborné pedmty /10 39/40 Ekonomika Ekonomie Úetnictví Statistika Studentská spolenost Management a marketing Hospodáský zempis Písemná a elektron. komunikace Djiny umní VTE - Výpoetní technika a e-marketing Maturitní seminá z ekonomiky /1 0/1 Celkem povinných vyuovacích hodin

19 Poznámky k uebnímu plánu Obsahy a výstupy všech vyuovacích pedmt v uebním plánu vycházejí ze vzdlávacích oblastí a obor RVP. Minimální asové dotace vyuovacích pedmt mohou být navýšeny využitím disponibilních hodin, což je v tabulaci uebního plánu uvedeno pomocí podbarvení žlutovou barvou. Využití disponibilní asové dotace je pln v kompetenci a odpovdnosti editele školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy, piemž je celkem k dispozici pro OA 36 a pro EL 29 vyuovacích hodin. Disponibilní hodiny jsou využity: k realizaci volitelných vzdlávacích obsah, k posílení asové dotace jednotlivých vzdlávacích oblastí a vzdlávacích obor nad rámec vymezené minimální asové dotace dotváející celkovou orientaci školy, k realizaci vyuovacích pedmt integrujících prezová témata. Pehled využití týdn v období záí erven školního roku SŠEPS, o. p. s. innost 1. roník 2. roník 3. roník 4. roník Vyuování dle rozpisu uiva Sportovní výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška asová rezerva Celkem týdn Poznámky a zkratky: ANJ Anglický jazyk NEJ Nmecký jazyk RUJ Ruský jazyk KAJ Konverzace v anglickém jazyce KNJ Konverzace v nmeckém jazyce KRJ Konverzace v ruském jazyce OBN Obanská nauka SSK Sociologie a spoleenská kultura PSY Psychologie POL Politologie FYZ Fyzika CHE Chemie BEK Biologie e ekologie MP Metodika innosti prvodce CR TCR Technika cestovního ruchu ECR Ekonomika cestovního ruchu GCR Geografie cestovního ruchu MSM Maturitní seminá z matematiky MSV Maturitní seminá ze spoleenských vd MSE Maturitní seminá z ekonomiky 19

20 Srovnání potu vyuovacích hodin za studium SŠEPS, o. p. s. OA se zamením na CR RVP minimální poet týdenní celkový Vyuovací pedmt ŠVP skutený poet týdenní celkový Jazykové vzdlávání eský jazyk a literatura eský jazyk cizí jazyk (ANJ, KAJ) cizí jazyky cizí jazyk (NEJ, RUJ, KNJ, KRJ) Spol. vd. vzdlávání (OBN, SSK, PSY, POL) Spoleenskovdní vzdlávání Seminá ze spol. vd 1* 32 Djepis 3 96 Právo 1 32 Pírodovdné vzdlávání Základy pírodních vd (FYZ, CHE, BEK) Matematické vzdlávání Matematika Seminá 1* 32 Estetické vzdlávání eský jazyk a literatura Djiny umní 1 32 Tlesná výchova Vzdlávání pro zdraví Sportovn tur. kurz - - Lyžaský výcvik. kurz - - Vzdlávání v informaních a Informaní a komunikaní komunikaních technologiích technologie Písemná a ústní komunikace Písemná a elektron. komunikace Ekonomika Statistika 1 32 Podnik, podnikové innosti, ízení podniku Finance, dan, finanní trh Tržní ekonomika, národní a svtová ekonomika Písemná a elektron. komunikace 1 32 Právo 2 64 Management a marketing 2 64 Úetnictví Ekonomika Studentská spolenost 1 32 Úetnictví Ekonomika 1 32 Ekonomie 1 32 Hospodáský zempis 2 64 Seminá 1* 32 Pedmty se zamením na CR: MP TCR ECR GCR Disponibilní hodiny Disponibilní hodiny Celkem Celkem Kurzy 0 týdn Odborná praxe 4 týdny * pozn. Výbr ze tí seminá, povinná výuka ve dvou vybraných

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více