Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010"

Transkript

1 Studie: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Mgr. Jan Šesták, Ph.D. Březen 2010 Realizováno v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika

2 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Obsah 1. Úvod Člověk se zdravotním postižením Postižení, poškození, zneschopnění, znevýhodnění Specifikace zdravotního postižení Kvantifikace osob se zdravotním postižením v ČR a Jihočeském kraji Člověk se zdravotním postižením riziková skupina nezaměstnaných Východiska pro začlenění lidí se zdravotním postižením Chráněná dílna Chráněná pracovní dílna v ČR Příspěvky zaměstnavatelům dle Zákona o zaměstnanosti ČR Vymezení a financování chráněné dílny v Horním Rakousku Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v ČR Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v Horním Rakousku Právní formy a zaměření výroby chráněných pracovních dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se ZP v Jihočeském kraji Právní formy provozování chráněné pracovní dílny v Horním Rakousku Chráněná pracovní dílna jako součást systémových nástrojů podpory pracovního začlenění lidí se zdravotním postižením Nástroje podporující pracovní začlenění lidí se ZP v České republice Systém podpory pracovního začlenění v Horním Rakousku Sociální služby v České republice Nástroje na pomezí ČR Nástroje politiky zaměstnanosti v ČR Kritéria kvality nástrojů podpory jako východisko pro naplnění cíle a účelu podpory Výkonové a kvalitativní standardy chráněných dílen v Horním Rakousku Kritéria kvality poskytování sociální služby v České republice Hlavní rozdíly v provozování chráněných dílen v Horním Rakousku Výsledky dotazníkového průzkumu mezi provozovateli chráněných pracovních dílen a zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % osob se ZP Doporučení a podněty Přehled použitých zdrojů

3 1. Úvod Společnost je tvořena jedinci. Lidskými bytostmi různého věku, s rozličnými schopnostmi, d ovednostmi, zk ušenostmi, s nestejnými povahami, přednostmi, vědomostmi, dispozicemi a inteligencí. Společnost je taková, jaký je vztah mezi těmito jedinci navzájem. Společnost v České republice si také v posledních dv aceti letech více uvědomuje, že její součástí jsou lidé s různým typem postižení. Více než dřív se o ně staráme. Více je učíme a vzděláváme, pořádáme pro ně sbírky nebo společenské akce, více akceptujeme jejich přítomnost, více oceňujeme ty, kteří o ně pečují, více o lidech s postižením mluvíme a píšeme, na péči o postižené dáváme tu více, tu méně finančních prostředků. Jankovský (2001) mluví o postižení jako o dimenzi, která dává životu určitý rozměr, kvalitu. Můžeme říci, že kvalita života člověka s mentálním postižením je z velké části závislá na kvalitě vztahu s ostatními členy společnosti. Začlenění lidí s postižením je od razem kvality t ohoto vztahu. Jak píše Jan Pavel II.: Člověk s postižením je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství. Začlenění se ve své praktické rovině projevuje příležitostmi, které člověk s postižením ve společnosti má. Jednou z nejdůležitějších příležitostí je i pracovní uplatnění lidí s postižením. Pracovní uplatnění je jedním z prioritních cílů speciálně pedagogické i zdravotně sociální podpory lidí se zdravotním postižením, neboť nemůže-li se člověk realizovat, uplatnit své dovednosti a vědomosti, podílet se na své soběstačnosti a nemá možnost se při práci setkávat s jinými lidmi, je využití veškeré rehabilitační podpory jen částečné. Člověk tak ztrácí motivaci k práci na sobě, k překonávání překážek, ke vzdělávání a profesní přípravě nebo k odbornému růstu. Jedním z nástrojů, které lze pro podporu pracovní integrace (pracovního začlenění) lidí se zdravotním postižením využít, je v České republice (Jihočeském kraji) i v Rakousku (Horním Rakousku) chráněná pracovní dílna nebo chráněné pracovní místo. Z vykli j sme s i p oužívat pro t oto le gislativní v ymezení z jednodušeně jen sousloví chráněná dílna. Chráněné dílny významně napomáhají zvyšování kvality života lidí se zdravotním postižením, podílejí se na jejich schopnosti žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti. Zároveň plní nezastupitelnou úlohu příspěvku k proměně pohledu majoritní společnosti na soužití a začlenění lidí se zdravotním postižením. Chráněná dílna má v podmínkách ČR (ale i Rakouska) mnoho různých podob. Liší se ekonomikou provozu, personálním zajištěním, zaměřením i způsobem práce. Li ší se v počtech zaměstnaných osob se zdravotním postižením i v druhu a míře zdravotního postižení lidí, kteří v ní našli pracovní uplatnění. Model uplatňovaný dosud v České republice však na rozdíl od toho rakouského vykazuje problémy s neprovázaností chráněných dílen s dalšími nástroji podporujícími lidi se zdravotním postižením při jejich pracovním (ale i sociálním) začlenění. Je tím myšlena jednoznačná návaznost na sociální služby na straně jedné a větší prostupnost na otevřený trh práce na straně druhé. 3

4 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Předkládaná studie si klade za cíl představit a částečně analyzovat provozování chráněných dílen v České republice (Jihočeském kraji), pokusit se je porovnat s vymezením a podmínkami chráněných dílen v Horním Rakousku a zasadit je do rámce systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením. Součástí jednotlivých kapitol jsou aktuální statistické údaje a názory a postoje provozovatelů chráněných dílen. Studii je možné uchopit také jako nabídku pro poznání a inspiraci z hornorakouského modelu. 4

5 2. Člověk se zdravotním postižením 2.1. Postižení, poškození, zneschopnění, znevýhodnění Pojem postižení je chápán v různém významu, čemuž stále ještě napomáhá poměrně značná terminologická nejednotnost. Týká se to jednak druhů postižení, ale také samotného pojmu postižení. V současném pojetí je v popředí člověk, a teprve následně se hovoří o tom, zda se jedná o člověka zdravého, či s postižením. Dříve se postižení v nímalo s píše jako k ategorie, b yl d iagnostikován d efekt, a podle druhu a stupně postižení následovalo opatření. Dnešnímu přístupu mnohem lépe odpovídá vnímání postižení jako dimenze, tedy rozměru života. Světová zdravotnická organizace vydala v roce 1980 Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a handicapů MKPDH (International Classification of Impairments, Disabilites and Ha ndicaps). J ednotícím p ojmem s e s tal p ojem postižení (angl. disablement), které zahrnuje tři základní komponenty: poškození, zneschopnění a znevýhodnění. V roce 2001 došlo k revizi a vznikla tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Nehodnotí se již diagnóza jako t aková, al e její vliv n a s ociální roli, situace a prostředí, ve kterém člověk s postižením ži je. N amísto ha ndicapu m luvíme o restringované participaci, tedy omezení v aktivitě důležité ve vztahu k sociálnímu prostředí. Poškozením (angl. impairment) se rozumí jakákoli ztráta nebo abnormalita psychické, fyziologické nebo anatomické struktury či funkce. Marek, Kalvach, Sucharda a k ol. ( 2001) v ymezují i mpairment t aké j ako poruchu. Poškozením je například ztráta oka. Tato porucha je tedy změna funkce na úrovni tělního orgánu či systému. Zneschopněním (angl. disability) se rozumí stav, kdy v důsledku poškození a ve srovnání se stavem zdraví je omezena nebo chybí schopnost jedince vykonávat nějakou činnost takovým způsobem či v takových mezích, které se v daném sociokulturním prostředí považují za normální. Jedná se tedy o poruchu na úrovni celého jedince. Znevýhodněním (angl. h andicap) se r ozumí st av, k dy v důsledku poškození nebo zneschopnění a ve srovnání se stavem zdraví jedinec nemůže nebo může omezeně plnit role, které odpovídají jeho věku, pohlaví, sociálním a kulturním zvyklostem. Může být například znevýhodněn při hledání zaměstnání. Jde o změnu rolí, které člověk zastává ve vztahu ke společnosti. Nově mluvíme o restringované participaci, tedy omezení funkční schopnosti jedince v činnostech důležitých ve vztahu k sociálnímu prostředí. 5

6 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením 2.2. Specifikace zdravotního postižení Z hlediska po stižení se v našich podmínkách rozlišuje m ezi š esti v elkými s kupinami osob s postižením, respektive zdravotním postižením: 1. lidé s mentální retardací (lehká, středně těžká, těžká, hluboká) 2. lidé se smyslovým postižením (vady a poruchy řeči, sluchové postižení, zrakové postižení) 3. lidé s tělesným postižením (postižení horních končetin, dolních končetin, páteře, omezené lokomoce) 4. lidé s kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO, případně s přidruženým duševním onemocněním) 5. lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, psychózy, neurózy, poruchy osobnosti apod.) 6. dlouhodobě (trvale) nemocní (postižení respirační, kardiovaskulární, zažívací, kostní a s valové, k ožní, a lergické, k arcinogenní, i munogenní, c entrální ne bo periferní nervové soustavy, získané poruchy pohybového a nosného aparátu) OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PODLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Vymezení do Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., 67) říká, že osobou se zdravotním postižením je člověk, který: byl orgánem sociálního zabezpečení uznán plně invalidním, tedy pobírá plný invalidní důchod (zákon používá termín osoba s těžším zdravotním postižením ), byl org ánem s ociálního zabezpečení uznán částečně invalidním, tedy pobírá částečný invalidní důchod, byl rozhodnutím úřadu práce uznán zdravotně znevýhodněným, tedy jeho možnosti vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či získat n ovou jsou podstatně omezeny z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který je definován jako nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění (zákon používá termín osoba zdravotně znevýhodněná ). Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, poživatelem plného či částečného invalidního důchodu, prokáže fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení (vydává příslušná pobočka České správy sociálního zabezpečení ČSSZ). Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou dokládá rozhodnutím úřadu práce. 6

7 Vymezení od Od 1. l edna 2010 d ochází v Zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ke změně ve vymezení statusu invalidního pojištěnce, a jsou rozlišovány tři stupně invalidity. Podle nové právní úpravy je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Návazně na to, rovněž od 1. ledna 2010, došlo v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ke změnám ve vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, a to následovně: Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním n ebo d ruhém stupni, rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoby zdravotně znevýhodněné ) Kvantifikace osob se zdravotním postižením v ČR a Jihočeském kraji Skupina osob se ZP ČR pravděpodobný počet osob Lidé s tělesným postižením Lidé s mentálním postižením Lidé s duševním onemocněním Lidé se smyslovým postižením Lidé s vnitřním postižením Celkem Pravděpodobný počet osob v Jihočeském kraji Zdroj: ČSÚ

8 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Další dostupné údaje o lidech se zdravotním postižením v Jihočeském kraji K bylo v Jihočeském kraji občanů využívajících mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené, z toho ve věku do 18 let. (TP 3 651, ZTP , ZTP/P 6 014). K bylo v Jihočeském kraji poživatelů invalidního důchodu, z toho částečného invalidního důchodu a plného invalidního důchodu. Zdroj: ČSÚ Statistické údaje o nezaměstnanosti osob se ZP v Jihočeském kraji Evidovaní uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji k : Jihočeský kraj celkem Celkem % Počet uchazečů celkem Z toho Mladiství do 18 let 410 1,8 OZP-zdravotně znevýhodnění 544 OZP-ČID OZP-plně invalidní 19 50letí a starší ,5 Dlouhodobé nezaměstnaní (déle než 6 m.) ,2 Zdroj: Úřady práce v Jihočeském kraji Poznámka: Největší podíl nezaměstnaných osob se ZP na celkovém počtu nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání byl zjištěn v okresech P rachatice (1 8,6 %) a S trakonice (17 %). 8

9 Vývoj počtu evidovaných uchazečů se ZP a jejich podílu na celkovém počtu nezaměstnaných v Jihočeském kraji: k k k OZP celkem Z toho OZZ ČID PID Zdroj: úřady práce v Jihočeském kraji Poznámka: Největší nárůst evidovaných uchazečů o zaměstnání se ZP byl zjištěn v okresech České Budějovice (180 osob), Český Krumlov (107) a Tábor (205). V Jihočeském kraji vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se ZP v uvedeném o bdobí celkem o 503 osob se ZP (o 16 %). Evidovaní uchazeči se ZP v členění podle věku k Jihočeský kraj: do 19 % % % % 50 + % CELKEM 4 0,1 80 3, , , Zdroj: Úřady práce v Jihočeském kraji Poznámka: Téměř 2/3 evidovaných uchazečů o zaměstnání se ZP jsou osoby nad 50 let. Do údajů nebyly zahrnuty okresy Tábor, Strakonice (nebyla dodána data) a Písek (chybně uvedená data). Evidovaní uchazeči se ZP podle délky evidence k Jihočeský kraj: do 6 m % 6 12 % % 24 + % CELKEM m m , , , , Zdroj: Úřady práce v Jihočeském kraji Poznámka: Do údajů nebyly zahrnuty okresy Tábor ( nebyla d odána d ata), P ísek a S trakonice (chybně uvedená data). 9

10 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Evidovaní uchazeči se ZP podle vzdělání k Jihočeský kraj: ZŠ a bez % Vyučen, SŠ bez maturity % SŠ s maturitou % VŠ % CELKEM , , ,2 37 1, Zdroj: Úřady práce v Jihočeském kraji Poznámka: Údaje jednoznačně potvrzují problém nízké kvalifikace osob se ZP, zmiňovaný v předchozích kapitolách. Do údajů nebyly zahrnuty ok resy Tábor, S trakonice ( nebyla d odána d ata) a P ísek (chybně uvedená data) Člověk se zdravotním postižením riziková skupina nezaměstnaných Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněné řadou charakteristik (věk, zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezaměstnanosti. Jejich příslušníci nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu práce a na méně placených pr acích s nejistou budoucností. Nezaměstnanost tak více ohrožuje určité skupiny populace, což potvrzuje zkušenost téměř ze všech průmyslově vyspělých zemí. Je zřejmé, že právě na tyto skupiny musí být zaměřena politika zaměstnanosti. U nás k nim patří mladí lidé, ženy s malými dětmi, zdravotně postižení občané, lidé nad 50 let, lidé s nízkým vzděláním, romské etnikum a přicházející emigranti. VÝZNAM PRÁCE PRO ČLOVĚKA S POSTIŽENÍM Práce z aujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou jeho důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává pocit seberealizace a společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. Práce tedy neslouží p ouze k výrobě statků nebo k vykonávání služeb, ale vytváří sociální pole strukturovaných kontaktů s možností v ést r ozhovory, p otkávat j iné l idi a u zavírat přátelství. Při zvládání svých pracovních úkolů může jednotlivec o bjektivizovat s vé schopnosti a získat pocit odborné kompetence. Skupinová práce nabízí sociální prostředí, ve kterém se člověk hodnotí a srovnává s ostatními l idmi. V konkrétní práci, k níž jsou nezbytné znalosti, schopnosti a dovednosti, se rozvíjí lidská osobní identita. Z mentálně hygienického hlediska umožňuje pracovní úsilí odvod přebytečné duševní a tělesné energie. 10

11 V kontextu životní dráhy člověka práce určuje začátek i konec ekonomické aktivity. Prací ukazujeme dětem, které teprve vychováváme, p latné h odnoty. Nabízíme j im možnost ztotožnění, nápodoby a osobního příkladu. Děti sice v dnešní době nevidí tak často rodiče pracovat, ale spoluprožívají jejich pracovní úspěchy i nezdary. Skutečnou hodnotu práce člověk obvykle poznává, až když ji ztratí. Nedobrovolné vyřazení práce z osobního života člověka má totiž podle našich i zahraničních poznatků průkazné negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní důsledky. Dlouhodobou ztrátou placeného zaměstnání mizí odměna jako hlavní zdroj uspokojování životních potřeb, vzniká osobní i rodinná ekonomická nejistota, ničí se obvyklé časové rozvržení pracovního dne, ztrácí se možnost získávání a udržování pracovních návyků a dovedností. Dlouhodobou nezaměstnaností se vytrácí smysl života, d ochází k omezení sociálních kontaktů s přáteli a spolupracovníky, nastává postupný r ozklad i ntegrity o sobnosti. V ytrácejí s e a ktivity, kte ré b yly p ravidelnou součástí denního pracovního rytmu člověka. U jedince vede ztráta práce: k poklesu sebedůvěry, ke snížení pocitu v lastní ho dnoty, k poklesu důvěry vůči ostatním lidem, k depresi, f atalismu a k apatii j ako po slednímu st upni psy chického st rádání dlouhodobě nezaměstnaných, který je spojen s pocitem ztráty vlastní hodnoty a s beznadějí, k nárůstu sociální izolace, k obviňování vlastní rodiny ze ztráty práce. J. Šiška dále konkretizuje význam práce pro člověka s postižením: poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard, pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka (je-li zaměstnán, není nucen žít podle diktátu někoho jiného), status být zaměstnán u člověka s postižením pozitivně ovlivňuje postoje společnosti k lidem s postižením obecně. Podle Henstocka (1989) se prostřednictvím zaměstnávání lidí s mentálním postižením v integrovaném prostředí zvyšují vyhlídky na jejich přijetí ve společnosti, pracovní místo v integrovaném prostředí je prostředkem pro vytváření a rozvíjení sociálních interakcí, práce je jedním ze způsobů, kterým většina lidí pokračuje v učení a rozvíjení kompetencí, zaměstnání je jedním z klíčových aspektů dosažení statusu dospělosti. U lidí se zdravotním postižením vystupují do popředí nejen ekonomické, sociální a psychické problémy, ale zejména problém přiměřeného smyslu života, problém pocitu lidské důstojnosti. Vzhledem ke stále většímu důrazu na produktivitu práce a výkon m ají ti to lidé v současné společnosti mnohem menší příležitosti uplatnit se na trhu práce. 11

12 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Pro jejich rodiny to znamená starost o nezaměstnaného postiženého rodinného příslušníka. Pro os oby s postižením má p ráce n ejen ekonomický, ale i zdravotněrehabilitační a sociálně-adaptační význam: zvyšuje jejich sebehodnocení, pomáhá překonávat problémy v oblasti psy chiky. V zhledem k tomu, ž e 5 4 mládeže s handicapem tvoří jedinci postižení mentální re tardací různého stupně, je nutno pamatovat i na to, že právě zde má pracovní příprava a práce sama významný socioterapeutický význam, který dokonce převyšuje přínos ekonomický. Pro tuto skupinu mládeže je třeba zajišťovat vhodnou pracovní činnost a vznik chráněných dílen ve spolupráci s jejich rodiči a nestátními neziskovými organizacemi. 12

13 SOUVISEJÍCÍ DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření na téma Hodnoty a potřeby osob s mentálním p ostižením realizované studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby s 63 lidmi s mentálním postižením ve věkovém rozmezí let ( 2007) ukázalo, že 84 % respondentů považuje práci (zaměstnání) za důležitou součást svého života. V roce 2004 byl proveden dotazníkový výzkum mezi rodiči žáků pomocných, zvláštních a p raktických š kol v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice. Z 8 oslovených škol se zúčastnili rodiče v 8 školách. Ve š kolním r oce b ylo n a těchto školách 415 žáků, kteří ukončí školní docházku v letech Podle předpokladů jich nastoupí do zaměstnání jen 6 % (tj. 25). Od rodičů těchto žáků se podařilo získat 165 dotazníků, tj. 40 %, dalších 26 dotazníků pochází od rodičů žáků, kteří ukončí školní docházku v roce Celkem bylo získáno 191 dotazníků od rodičů žáků zvláštních, pomocných a praktických škol. Představitelé škol považují za největší problém svých absolventů v dalším životě především možnost jejich pracovního uplatnění (průměrná hodnota závažnosti problému 8,42 na desetibodové stupnici) a jejich neaktivitu a setrvání pouze doma (průměrná hodnota 6,57). Velkým problémem jsou označovány i nedostatek finančních prostředků (4,58) a nefunkční rodina (4,57) (viz tabulka). Výsledky otázky Co považujete za hlavní problém vašich absolventů? Pozn. U každé možnosti měl respondent ohodnotit míru závažnosti problému hodnotou na stupnici od 1 nejméně závažný do 10 nejzávažnější. Odpovědi jsou seřazeny v pořadí podle zjištěných průměrných hodnot závažnosti. Pořadí Položka (označená možnost) Průměrná hodnota 1. Pracovní uplatnění absolventů 8,42 2. Zůstávají doma, bez aktivity 6,57 3. Málo finančních prostředků 4,58 4. Nefunkční rodina 4,57 5. Chybějící sociální služby 2,57 Rodiče žáků považují za významné znevýhodnění a omezení svých dětí v dalším životě především nezaměstnanost (55 %), nedostatek finančních prostředků (35 %) a předsudky okolí a netoleranci (16 %). 23 % rodičů zastává názor, že jejich dítě nebude v dalším životě nijak znevýhodněno. Na první pohled velmi nízký počet rodičů si myslí, že jejich dítě bude znevýhodněno architektonickými bariérami (3 %). Porovnáme-li vš ak te nto údaj s počtem respondentů, kteří mají dítě s tělesným postižením, z jistíme, ž e v šichni rodiče žáků s tělesným postižením považují architektonické bariéry za závažné znevýhodnění jejich dítěte v dalším životě (viz tabulka). 13

14 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Výsledky otázky Co bude podle Vás Vašeho syna/vaši dceru v dalším životě vzhledem k jeho/jejímu postižení nejvíce znevýhodňovat a omezovat? Pozn. U otázky bylo možné označit více možností. Odpovědi jsou seřazeny v pořadí podle četnosti. Pořadí Položka (označená možnost) Počet % 1. Nezaměstnanost % 2. Málo finančních prostředků % 3. Nic, nebude znevýhodněn % 4. Předsudky okolí, posměch netolerance % 5. Chybějící sociální služby 16 8 % 6. Jiné 12 6 % 7. Architektonické bariéry 5 3 % Rodiče žáků předpokládají, že jejich dítě bude po absolvování školy potřebovat zaměstnání (79 %), zaměstnání v chráněné dílně (14 %) nebo využití centra denních služeb (8 %). Překvapivé je, že 72 % rodičů si myslí, že tyto možnosti budou pro ně a jejich dítě dostupné (viz tabulka č. 4 a č. 5). S názory koresponduje i výčet chybějících sociálních služeb pro absolventy škol představiteli jednotlivých škol. Nejčastěji uváděnou chybějící službou jsou chráněné dílny (75 %), následuje chráněné bydlení a podporované zaměstnávání (50 %), a 38 % chybí centrum denních služeb a osobní asistence. Výsledky otázky Co bude Váš syn/vaše dcera po absolvování školy potřebovat? Pozn. U otázky bylo možné označit více možností. Odpovědi jsou seřazeny v pořadí podle četnosti. Pořadí Položka (označená možnost) Počet % 1. Zaměstnání % 2. Zaměstnání v chráněné dílně % 3. Centrum denních služeb 15 8 % 4. Osobní asistence 5 3 % 5. Nevyplněno 3 2 % 14

15 Výsledky otázky Myslíte si, že tato možnost bude pro Vašeho syna/vaši dceru dostupná? Pozn. Odpovědi jsou seřazeny v pořadí podle četnosti. Pořadí Položka (označená možnost) Počet % 1. Ano % 2. Ne % 3. Nevyplněno 15 8 % Celkem % Jedním ze základních handicapů občanů se ZP bývá nižší úroveň vzdělání a kvalifikace téměř 75 ekonomicky aktivních občanů se ZP nemá maturitu, zatímco u populace celkem je to pouze 60. Základním problémem není zabezpečit pracovní uplatnění všem osobám se zdravotním postižením, ale těm, které pracovat mohou a chtějí. To ale předpokládá umožnit jim získat odpovídající kvalifikaci (po níž je poptávka), vytvořit takové pracovní podmínky (včetně úpravy pracovního prostředí), aby mohly již získanou kvalifikaci uplatnit. S tím ale musí jít ruku v ruce kompenzace více nákladů zaměstnavatelům spojených s vytvářením těchto předpokladů. To ale také znamená odstranit b ariéry v myšlení lidí jak u zaměstnavatelů, tak i u samotných osob se zdravotním postižením, aby jejich uplatnění na volném trhu práce tj. na běžných pracovištích spolu s ostatními - bylo chápáno jako přirozené. Chráněná práce by poté měla být určena těm, kteří ze zdravotních důvodů mají svou výkonnost omezenou v takové míře, že jejich uplatnění v běžném zaměstnání není účelné. (Chráněná práce má své plné oprávnění. Podle mnohých však jen pro občany se ZP s těžším zdravotním postižením, s mentálním postižením, tedy pro ty občany se ZP, kteří ze zdravotních důvodů nemohou podávat plný pracovní výkon, tj. kteří se nemohou plně uplatnit na otevřeném trhu práce.) Zajímavé jsou v tomto ohledu také zkušenosti z USA, kde chráněná dílna měla plnit funkci jakési přestupní stanice ze segregovaného prostředí do integrovaného světa. K přechodu z chráněné dílny na pracovní místo v integrovaném prostředí však podle Golda (1975) prakticky nedocházelo. Pokud ano, pak jen u těch pracovníků, kteří nevyžadovali intenzivní péči. Chráněné dílny tak úlohu tranzitní stanice na cestě k pracovnímu místu v komunitě neplnily. Principy normalizace v oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postižením nebyly realizovány. Chráněné dílny ztratily popularitu, a v letech osmdesátých a devadesátých se v USA začal prudce rozvíjet model tzv. podporovaného zaměstnání. To je využíváno také v ČR, bude o něm řeč v dalších kapitolách. 15

16 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením 2.5. Východiska pro začlenění lidí se zdravotním postižením I přes znamení doby (integrace) jsou možnosti začleňování lidí s postižením do běžného prostředí značně omezené. Po mnoho let deklarovaná snaha o integraci vyúsťuje do postoje společnosti, který sice uznává nutnost péče o lidi s postižením, vítá a oceňuje každou snahu o aktivitu ve prospěch lidí s postižením, ale zároveň se zdráhá procesu vzájemného poznávání, respektu a soužití aktivně zúčastnit. Schmid (2005) přímo uvádí, že běžná praxe s lidmi s postižením se vyznačuje opakem integrace: segregace do speciálních zařízení pro postižené, tedy speciálních škol, chráněných dílen, speciálních obydlí a domovů (ústavů). Naše politika péče o postižené se nevyznačuje integrací do společnosti, která by chápala odlišnost jako normální praxi její existence, nýbrž vyčleněním do speciálního světa odlišnosti. Společnost často uznává určité kvality l idí s postižením, výsledky jejich činnosti, ale neumožňuje dostatečně, aby dostali příležitost podílet se také na jejích aktivitách, její práci, spolupracovat s ní. Organizují se výstavy výrobků lidí s postižením a společnost očekává tak trochu jiný výr obek, ne z cela d okonalý, ke kte rému získává vztah skrze jeho postiženého tvůrce. Ale příležitost umožnit podíl a spolupráci člověka s postižením na výrobě běžné věci, běžného výrobku společnost příliš nevyhledává. Nadační fond pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením nedávno přišel s myšlenkou udělovat výrobkům, které vyrábějí lidé s postižením, značku, logo Práce postižených. Vedle značky Bio nebo Klasa se tak pravděpodobně brzy budeme moci setkat i s tímto označením. Trochu paradoxně tak využití této značky, kromě vyčlenění postižených do odlišného světa jejich práce, také stírá a zastiňuje práci zdravých lidí, kteří s nimi na výrobku spolupracují, pomohli vytvořit příležitost pro jejich práci a podporují je. J. Š iška pí še, ž e za vhodný teoretický z áklad sl užeb pro o soby s po stižením by l v osmdesátých letech přijat filozofický směr prosazující integraci jedince s postižením do normálního a pozitivně přijímaného socio-kulturního prostředí. Tyto axiomy byly soustředěny pod n ázev " normalizace" (Nirje, 1969; Wolfensberger, 1972) a později "valorizace sociální role." Teorii normalizace aplikoval O Brian (1987) do pěti intencí, které v řadě vyspělých demokratických zemí určily směr při koncipování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti pro osoby s postižením. Služby je třeba organizovat tak, aby jedinci umožnili: žít v normálním prostředí, tj. v podmínkách, které určují komunitu/obec, mít příležitost k informovanému a skutečnému rozhodování, a to jak na každodenní úrovni, tak na úrovni závažných životních rozhodnutí, mít příležitost rozvíjet kompetence potřebné pro vykonávání funkčních a smysluplných činností, být respektován a mít pozitivně hodnocenou sociální roli, účastnit se života komunity prostřednictvím sítě sociálních vztahů. 16

17 V tomto světle se však podívejme na princip, který přináší do inkluzivního postoje jedince nebo společnosti nový prostor pro uvažování nad smyslem integrace, inkluze. Jan Pavel II. ve své encyklice O lidské práci píše o potřebě života, v němž by handicapovaný člověk cítil, že není odstrčený na okraj světa práce, ani závislý na společnosti, ale že je plnoprávným podmětem práce, užitečným a respektovaným pro svou lidskou důstojnost, a že je také povolán, aby přispíval k rozvoji a dobru vlastní rodiny a společnosti podle svých schopností. Postižená osoba je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství. Mají stejný podíl jako my, jsou stejně jako členové většinové společnosti povoláni, aby přispívali k dobru společnosti. Začlenění lidí s postižením tedy kromě jiného znamená jim tuto povinnost svěřovat a připomínat, pomoci vytvářet k naplnění jejich povolání příležitosti. Baumgart (1985) definuje tento aspekt jako hledání pospolitého bytí. K výše uvedeným východiskům sociálních služeb podporujících začlenění můžeme tedy přiřadit ještě dva cíle: mít příležitost podílet se na lidství komunity, naplňovat povolání přispívat k dobru společnosti. Jako důležité východisko je třeba také zmínit mezinárodní Úmluvu o právech osob se zdravotním p ostižením, rat ifikovanou v nedávné době i Českou republikou. Mezi její deklarované cíle patří například: odstranit stereotypy, předsudky a škodlivé praktiky ve vztahu k osobám s e zdravotním postižením, včetně těch, které se týkají pohlaví nebo věku, ve všech oblastech života, podporovat povědomí o schopnostech a přínosu osob se zdravotním postižením, podporovat p ozitivní v nímání os ob s e z dravotním p ostižením a l epší společenské povědomí v tomto směru; podporovat uznání dovedností, zásluh a schopností osob se zdravotním postižením a jejich přínosu na pracovišti i na trhu práce, podporu všech sdělovacích prostředků při zobrazování osob se zdravotním postižením způsobem, který je v souladu s účelem této úmluvy, podporovat u osob se zdravotním postižením získávání pracovních zkušeností na otevřeném trhu práce, podporovat p racovní a p rofesní re habilitaci osob s e z dravotním p ostižením, stejně jako programy zaměřené na udržení pracovního místa a návrat do zaměstnání, dosažení a udržení co nejvyšší úrovně samostatnosti osoby se ZP, uplatnění v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti a dosáhnutí plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnosti. 17

18 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením Habilitační a rehabilitační služby a programy v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních služeb mají být podle úmluvy připraveny a poskytovány takovým způsobem, aby: začínaly pokud možno co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním posouzení individuálních potřeb a předností, podporovaly zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího života, byly do brovolné a do stupné pr o o soby se z dravotním po stižením co n ejblíže místu jejich bydliště, a to včetně venkovských oblastí. 18

19 3. Chráněná dílna 3.1. Chráněná pracovní dílna v ČR Chráněné dílny a chráněná pracoviště jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jejímž úkolem je umožnit pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. Chráněnou pracovní dílnu vymezuje Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v 7 6. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené n a základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním p ostižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek (viz dále). Zákon o zaměstnanosti v 75 vymezuje také tzv. chráněné pracovní místo. Jedná se o pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro os obu s e z dravotním postižením na základě dohody s úřadem práce. Toto místo musí být provozováno nejméně dva roky ode dne jeho vzniku, které je uvedené ve smlouvě. Stejně jako u vytvoření chráněné dílny, může i při vytvoření nového chráněného pracovního místa zaměstnavatel požádat příslušný úřad o poskytnutí příspěvku (viz dále). Zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením: Činí-li podíl zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, mluvíme v ČR o tzv. zaměstnavateli zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Tento termín je důležitý z hlediska příspěvků při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a pro poskytování tzv. náhradního plnění (viz dále). Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou osobami s e zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu v íce n ež 5 0 % osob s e z dravotním p ostižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je p rávnickou os obou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 19

20 STUDIE: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením V současné době je v Jihočeském kraji 142 zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se ZP. Nejvíce v ČB (50), Písku (31), nejméně v Jindřichově Hradci (7) a Českém Krumlově (8). Podle údajů úřadů práce byly u těchto zaměstnavatelů k (kromě okresů Písek a Český Krumlov nebyla dodána data) následující počty přepočtených úvazků zaměstnaných OZP: Celkem: 1 959,36 Z toho OZZ, ČID: 1 347,81 PID: 611,55 (z toho 500,67 v okrese České Budějovice) 3.2. Příspěvky zaměstnavatelům dle Zákona o zaměstnanosti ČR PŘÍSPĚVEK NA VYTVOŘENÍ CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ DÍLNY Zákon o zaměstnanosti v 76 umožňuje prostřednictvím místně příslušného úřadu práce po skytnout zaměstnavateli příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa v chráněné dílně pro osobu se zdravotním postižením. Ten může činit maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, pro osobu s těžším zdravotním postižením (tj. osoba plně invalidní) může být výše tohoto příspěvku až dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Pokud tedy průměrná mzda činí Kč (průměrná mzda v národním hospodářství za čtvrtletí 2009) mohl by v roce 2010 příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa v chráněné dílně pro osobu se zdravotním postižením být poskytnut až do výše Kč, pro osobu s těžším zdravotním postižením až do výše Kč. V případě vytvoření 10 a více pracovních míst v chráněné dílně pak může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením dosáhnout až desetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, pokud se jedná o osoby s těžším zdravotním postižením, činí výše příspěvku až čtrnáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. PŘÍSPĚVEK NA VYTVOŘENÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA Zákon o zaměstnanosti v 75 umožňuje prostřednictvím místně příslušného úřadu práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Ten může činit maximálně osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, pro osobu s těžším zdravotním postižením může činit maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. 20

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více