ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od do (textová část)

2 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D. doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D. Schválila: Akademická rada ARC VŠPSV v Kutné Hoře na svém jednání dne a Akademický senát ARC VŠPSV v Kutné Hoře na svém jednání dne Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Kutná Hora, červen 2015

3 2 1. ÚVOD Předkládaná výroční zpráva je stručným komentářem k požadovaným údajům, které dle metodiky předává vysoká škola Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Výroční zprávu podáváme ve faktografické podobě, v textové části jsme pouze zdůraznili významné události, fakta a novinky. Výroční zprávu schválila Akademická rada ARC VŠPSV na svém zasedání dne a následně Akademický senát ARC VŠPSV dne Tabulková část je od textové, stejně jako v předchozích letech, oddělena. Tabulková část je vedena jako příloha k textové části v elektronické podobě výroční zprávy a je tak vedena i na internetových stránkách vysoké školy.

4 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. 1 Údaje o vysoké škole Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. (ARC VŠPSV) zahájila svou činnost jako 29. soukromá vysoká škola v České republice na základě udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu ze dne 7. června ARC VŠPSV je samostatným vzdělávacím a výzkumným pracovištěm se specializací na politické vědy. Přehled základních údajů o ARC VŠPSV: Úplný název Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Používaná zkratka názvu ARC VŠPSV Adresa sídla společnosti k Ovčárecká 312, Kolín V Adresa sídla školy k Ovčárecká 312, Kolín V Aktuální sídlo s.r.o. i školy Barborská 52, Kutná Hora Vnitřní město Další kontaktní údaje Tel.: URL: Údaje o státním souhlasu , č.j / Rektor prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. Členství ARC VŠPSV Česká společnost pro politické vědy International Political Science Association

5 Organizační struktura vysoké školy K fungovalo následující organizační členění ARC VŠPSV: Graf Organizační struktura vysoké školy

6 5 Konkrétní personální obsazení ARC VŠPSV vypadalo v roce 2014 takto (stav k ): I. Akademické vedení ARC VŠPSV: Rektor: Prorektor pro vědu a výzkum: Prorektor pro studijní záležitosti a rozvoj: Prorektor pro rozvoj: Prorektor pro zahraniční spolupráci: II. Katedry a pracoviště (vedoucí): Katedra politických věd: Katedra společenských věd: Katedra cizích jazyků: Akademie třetího věku: III. Rektorát (vedoucí): Kvestor: Studijní oddělení: Sekretariát rektora: Správa budovy: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. Mgr. Miroslav Lepil, MBA Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. Mgr. Jana Mikšovská Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D. Ing. Tomáš Rohlíček Mgr.. Petra Zbudilová Ivana Tvrdíková Bohumil Vaníček IV. Složení akademické rady: Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomie a managementu veřejné správy, Bratislava, Slovenská republika Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., vedoucí katedry politologie Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská republika Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR Doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Mgr. Jiří Kohoutek, prorektor pro zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráci ARC VŠPSV Prof. PhDr. Ján Koper, Ph.D., děkan Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica, Slovenská republika (nový člen AR) Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miroslav Lepil, MBA, prorektor ARC VŠPSV (nový člen AR) Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC VŠPSV Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., ARC VŠPSV Prof. Dr. Miroslav Novák, emeritní rektor CEVRO Institut Vysoká škola Prof. Dr. Joachim Ośinski, děkan Fakulty společenských věd, Vysoká škola ekonomická, Varšava, Polská republika Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., emeritní rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, České Budějovice Mgr. et Bc. Vít Rakušan, starosta města Kolína PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor pro studijní záležitosti a rozvoj ARC VŠPSV PhDr. David Šanc, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

7 Zastoupení školy v reprezentaci českých vysokých škol Mnozí akademičtí pracovníci jsou v oborových, vědeckých či akademických radách českých a slovenských vysokých škol. Zástupci školy pozorují jednání Asociace soukromých vysokých škol Poslání vysoké školy, strategické cíle, vize ARC VŠPSV poskytuje vzdělávání v bakalářském studijním programu Politologie v prezenční i kombinované formě studia. Hlavním cílem je nabízet kvalitní vzdělávání s maximálním počtem vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků a s vysokou uplatnitelností absolventů na trhu práce. Strategickým cílem je rozšířit nabídku studijních programů a získávat nové studenty zejména pro kvalitu vysoké školy. ARC VŠPSV je regionální vysokou školou, chce působit i jako regionální vzdělávací, vědecké, výzkumné a společenské centrum Středočeského kraje. Vzhledem k charakteru vysoké školy poskytuje vzdělávání orientované na praxi s cílem vzdělávat špičkové odborníky pro instituce politického systému ČR i EU, žurnalistiku i privátní sektor Podstatné změny struktury či vnitřních předpisů školy V roce 2014 nedošlo k žádným změnám majetkové struktury, od října 2013 platí nová verze vnitřních předpisů. K úpravě došlo zejména v souvislosti se změnami právních norem a došlo rovněž ke zpřesnění některých formulací ze studijního a zkušebního řádu Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím V roce 2014 nepožádal nikdo o informace na základě zákona č. 106/ 1999 Sb.

8 7 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 3. 1 Akreditovaný studijní program ARC VŠPSV realizuje vzdělávání v akreditovaném bakalářském studijním programu Politologie v prezenční a kombinované formě studia Kreditní systém studia Vysoká škola uplatňuje systém ECTS, vhodný pro mobilitu studentů, kteří na ARC VŠPSV přijíždějí ze zahraničí a studentů ARC VŠPSV, kteří odjíždějí do zahraničí. Škola zatím není držitelem Diploma Supplement Label či ECTS Label Další aktivity vysoké školy Vedle realizace akreditovaného bakalářského studijního programu Politologie a výzkumné činnosti pořádá škola přednášky pro veřejnost, odborníci vysoké školy pravidelně poskytují rozhovory regionálním i celostátním deníkům a dalším periodikům, ve kterých přispívají k popularizaci politické vědy či vysvětlují politické jevy v naší společnosti. Výuku doplňují i exkurze či studijní pobyty v zahraničí.

9 8 4. STUDENTI 4. 1 Studenti vysoké školy Obdobně jako v předchozích letech zůstala zachována převaha kombinovaných studentů nad prezenčními, což je nesporně dáno i typem studijního programu. Mezi studenty jsou i absolventi vysockých škol, kteří si chtějí či potřebují rozšířit své vzdělání v nabízeném programu Studenti ve věku nad 30 let věku Mezi studenty v kombinované formě studia najdeme i mnoho studentů starších třiceti let. Jejich studium probíhá bez problémů, zejména díky zkušenostem našich vyučujících a vhodným studijním oporám a technickému zabezpečení studijního programu Neúspěšní studenti na vysoké škole I v roce 2014 ukončili z důvodů neúspěšnosti studium na ARC VŠPSV další studenti. Studijní neúspěšnost je nižší v prezenční formě studia, vyšší v kombinované formě. Důvodem předčasného ukončení studia jsou nejčastěji pracovní problémy, rodinné problémy a přibližně 50% studentů, kteří předčasně ukončují studium, odchází pro špatné studijní výsledky. V roce 2014 jsme opět nezaznamenali ani jeden případ odchodu ze studia z ekonomických důvodů, a to zejména pro dostatečný systém stipendií a vstřícnosti vedení zakladatelské společnosti. V roce 2014 došlo opět k výraznému omezení studia těch posluchačů, kteří přistupovali k plnění studijních povinností nepříliš aktivně Opatření k omezení neúspěšnosti studentů Vysoká škola omezuje významně faktory, které by mohly přispět k předčasnému ukončení studia (školné, sociální důvody apod.). Pokud však student ukončí studium z důvodů nezvládnutí studia nebo z podobných důvodů, škola tento fakt akceptuje.

10 9 5. ABSOLVENTI 5. 1 Absolventi vysoké školy V roce 2006 uzavřela ARC VŠPSV vzdělávací cyklus prvních studentů školy. Promocí se zúčastnilo prvních sedm absolventů (čtyři v prezenčním a tři v kombinovaném studiu). Počet absolventů v roce 2014 byl 81. Absolventi školy působí zároveň jako nejlepší reklama vysoké školy, dokladují kvalitu i transparentnost studia Uplatnitelnost absolventů Všichni absolventi z prezenčního studia dále studují či pracují, opět se výrazně zvýšil počet absolventů kombinovaného studia, kteří postoupili v kariérním růstu právě díky absolvování naší vysoké školy. Absolventi významně oceňují zvýšení prestiže v zaměstnání a zejména zvýšení mzdového ohodnocení (až o Kč). Absolventi pracují například ve funkcích starostů měst a obcí, jeden absolvent se stal poslancem Parlamentu ČR, jeden absolvent řídí centrální úřad státní správy, další se pak významně uplatnili v profesích, které uvedla škola již při žádosti o udělení státního souhlasu jako typy profesí, pro které chce připravovat odborníky. To opět dokládá kvalitu vysoké školy. Velmi vysoké je nadále procento absolventů, kteří studují dále v magisterském studijním programu na jiných českých i zahraničních vysokých školách Absolventi a zaměstnanost Podle studie Univerzity Karlovy v Praze Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu v roce 2009 (zdroj: Absolventi%20VS%202009%20Zprava%20Jan10.pdf) činila standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů ARC VŠPSV 1,4% (v celostátním průměru je průměrná výše 3,1%, u soukromých vysokých škol pak 2,7%). Úspěšnost absolventů v zaměstnání je tak výrazně nad celostátním průměrem v České republice. Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů je podle šetření uvedené instituce 1,3%. Vedle oficiálních podkladů třetích stran škola zjišťuje pravidelně uplatnitelnost absolventů prostřednictvím elektronické komunikace s absolventy. Takto škola monitoruje více než 60% absolventů školy, v případě některých ročníků i 80%.

11 10 6. ZÁJEM O STUDIUM Přijímací řízení na ARC VŠPSV proběhlo v tradičních třech termínech (první kolo probíhá vždy poslední červnový týden, druhé kolo pak poslední srpnový termín a závěrečné druhý týden v září). O studium na ARC VŠPSV je od vzniku školy přibližně stejný zájem, odpovídající předpokládaným počtům, se kterými pracovali zakladatelé školy při žádosti o udělení státního souhlasu. Potěšitelné je, že zájem o studium v prezenčním studiu začínají projevovat více absolventi výběrových středních škol a naši vysokou školu si vybírají z důvodu zájmu o studium na ARC VŠPSV. Zároveň škola vítá zájem o studium v kombinovaném studiu ze strany pracovníků veřejné správy (ministerstva, Parlament ČR, městské a krajské úřady atd.) a institucí politického systému (politické strany apod.). Přijímací řízení nemá vylučovací, ale informativní charakter. Přijímán je každý zájemce o studium, avšak to neznamená, že každý student školu dokončí. Šance jsou však dány všem. Přijímací řízení organizuje studijní oddělení školy. Škola nabízí studium nejen absolventům středních škol z regionu, ale i celé ČR i ze zahraničí. Stále více uchazečů zvažuje nejen snadný vstup na vysokou školu, ale především kvalitní uplatnění na trhu práce a kvalitní vzdělávání na naší vysoké škole s možností zahraničních studijních pobytů a praxí. ARC VŠPSV spolupracuje i s prestižními středními školami v regionu, kterým nabízí vzdělávání pro pedagogické pracovníky a zároveň pro možné uchazeče z řad studentů těchto středních škol. Společně pak vyhodnocuje úspěšnost studentů středních škola na ARC VŠPSV.

12 11 7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 7. 1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků V roce 2014 se na výuce podíleli tito habilitovaní akademičtí pracovníci: Profesoři a docenti: prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. prof.. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D. Průměrný věk profesorů je 63 let, průměrný věk docentů je 47 let, průměrný věk odborných asistentů je 36 let. Toto věkové složení garantuje postupný odborný růst docentů a zejména odborných asistentů a zároveň ukazuje na stabilizovanou hierarchii akademického obsazení vysoké školy. Zvyšuje se počet pracovníků s ukončeným postgraduálním vzděláním. V roce 2014 dokončil svoje postgraduální vzdělávání jeden další akademický pracovník, další úspěšně absolvoval státní doktorskou zkoušku. Jeden odborný asistent zahájil habilitační řízení (úspěšně ukončeno v březnu 2015). Složení vyučujících je součástí tabulky v příloze této výroční zprávy Vzdělávání zaměstnanců vysokých škol a kariérní růst Další vzdělávání všech akademických pracovníků je důležitou součástí hodnocením kvality ARC VŠPSV. V roce 2014 proto studoval v doktorském studijním programu jeden zaměstnanec (po úspěšné státní doktorské zkoušce). Nepedagogičtí zaměstnanci se vzdělávají v rámci svých profesí (např. účetní kurzy apod.).

13 12 8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ 8. 1 Stipendia a talentovaní studenti Na škole studují někteří mimořádně nadaní studenti. Celkem 13 studentů získalo stipendium za vynikající studijní výsledky. Další mimořádně nadaní studenti se úspěšně ucházeli o udělení prospěchového stipendia Studenti se specifickými potřebami Mimořádný význam věnuje škola znevýhodněným uchazečům o studium na vysoké škole a následně všem studentům. Na škole studuje několik osob se zdravotním postižením (jeden je již i absolventem), míra jejich postižení dosud nekladla na školu materiální nároky či potřeby stavebních úprav. Jeden student pocházel z menšinového prostředí, jeho integrace mezi většinovou část studentů proběhla bez jakéhokoliv problému Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců ARC VŠPSV významně dbá na kvalitní sociální podmínky studia všech studentů, zejména v prezenční formě studia. Do nečekaných finančních problémů se dostalo i v roce 2014 několik studentů. Všem vyšla škola vstříc v řešení jejich mimořádně tíživé situace. Několik studentů splácí studium postupně, jiným byla platba odložena. Vstříc vychází vedení vysoké školy rovněž všem zaměstnancům vysoké školy (například všichni TH pracovníci mají o týden delší dovolenou, než nařizuje zákoník práce) 8. 4 Ubytovací a stravovací služby Vzhledem k tomu, že významná část studentů prezenční formy studia má trvalé bydliště ve vzdálenosti více než 100 km od sídla školy, zajistila ARC VŠPSV všem zájemcům ubytování v Kolíně v ceně do 1000 Kč měsíčně. Nabídku ubytování využili studenti všech ročníků prezenčního studia. K stravování mohou studenti využívat veřejnou jídelnu, která sídlí 100 metrů od školy (kompletní menu do 60 Kč). V budově školy je umístěn nápojový automat.

14 13 9. INFRASTRUKTURA 9. 1 Knihovna Theodora Syllaby Knihovna ARC VŠPSV (s názvem Knihovna Theodora Syllaby) má ve svém fondu více než titulů knih a časopisů. Za rok 2014 zaznamenala škola přírůstek několika desítek titulů. ARC VŠPSV odebírá pravidelně odborná periodika, např. Politologický časopis, Politologickou revue, Sociologický časopis, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politiku a řadu dalších. Na rozvoj knihovního a časopiseckého fondu bylo vyčleněno více než Kč, což obdobně jako v roce 2013 překročilo předem plánovaný rozpočet školy. Knihovna se v roce 2014 zaměřila především na získávání nových titulů, pokud je to v možnostech knižního trhu, zakupuje knihovna několik výtisků od každého zakoupeného titulu. Tím se zvyšuje počet titulů, které lze studentům zapůjčit absenčně. Knihovna zachovává počet hodin, kdy ji mohou studenti navštívit. V roce 2014 získala knihovna několik knižních darů. Počet výpůjček, které studenti získávají prostřednictvím MVS, je stabilní Internet a IT služby Velmi kvalitní je standardně vybavení počítačové studovny s 25 místy s plným přístupem k síti internet. Přístup na internet mají díky Wi-Fi signálu v budově i studenti s vlastním notebookem a mohou svou vlastní techniku využívat i během výuky. Všichni vyučující odborných předmětů mohou využívat dataprojektory či jakoukoliv jinou techniku souběžně. Škola zakoupila pro potřeby výuky další notebooky a dataprojektory. Došlo opět k obnovení techniky. Od září 2006 je v provozu Webový informační systém, jehož autorem je bývalý správce sítě ARC VŠPSV Ing. Jakub Hollas. Systém umožňuje studentům nejen získávat informace k předmětům (sylaby, studijní materiály, studijní opory atd.), ale umožňuje jim hlásit se na zkoušky, diskutovat v rámci diskusních fór ke všem předmětům nebo získávat informace o rozvrhu. Se systémem mohou zároveň pracovat i všichni vyučující, kteří mohou samostatně okamžitě vkládat do systému své dokumenty. Tím se zrychluje komunikace a systém umožňuje studentům přijímat rychleji podstatné informace ke studiu. V roce 2012 byly přidány do systému další aplikace. Nadále se využívá i systém moodle pro e-learningový model studia. Od roku 2012 je zároveň v provozu nový systém pro vedení studijní dokumentace Moggis. Tento systém umožnil zkvalitnění vedení studijní dokumentace a byl v roce 2014 kvalifikovaně využíván.

15 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vedle nabídky studia v akreditovaném bakalářském studijním programu Politologie nabízí škola i studium v rámci Akademie třetího věku a volného času. Tato forma vzdělávání se stala na škole velmi oblíbenou, kurzy navštěvují nejen stále noví studenti, ale pro svou pestrou nabídku a kvalitu jsou kurzy navštěvovány i posluchači, kteří navštěvují Akademii třetího věku a volného času od zahájení činnosti v roce Od roku 2010 nabízí ARC VŠPSV tyto kurzy i v sousední Kutné Hoře, v roce 2013 za spolupráce se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Prostřednictvím kurzů Akademie třetího věku a volného času navazuje škola nejen spolupráci s místními aktivními občany, ale i s regionálním společenským životem. Na výuce se v roce 2014 mj. podílel i 1. místostarosta města Mgr. Tomáš Růžička. Vedoucí Akademie třetího věku a volného času Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D. navíc organizuje pravidelně i další vzdělávací akce, například každoroční akce v rámci Národního týdne trénování paměti.

16 VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Obecná charakteristika ARC VŠPSV orientuje svoji výzkumnou a vědeckou činnost na společenské vědy, zejména z oblasti politologie. Konkrétní zaměření výzkumu upravuje dlouhodobý záměr vědecké a vývojové činnosti, který připravuje rektor s prorektorem pro vědu a výzkum a schvaluje akademická rada školy Propojení výzkumu se vzdělávací činností Výsledky výzkumu aplikují akademičtí pracovníci ve výuce, tím získávají studenti ty nejnovější a nejaktuálnější poznatky. Zároveň se část studentů podílí na výzkumné činnosti společně s pracovníky školy, několik závěrečných prací je v souladu se zaměřením výzkumné činnosti školy Mezinárodní vědecká konference v roce 2014 V roce 2014 uspořádala škola v rámci desátého výročí východního rozšíření Evropské unie mezinárodní vědeckou konferenci Deset let v Evropské unii stav, zkušenosti, perspektivy ve dnech Spolupráce s praxí a regionem ARC VŠPSV od počátku své existence úzce spolupracovala s městem Kolínem. Spolupráci podtrhuje i fakt, že starosta města Kolína je členem akademické rady vysoké školy. Zástupci města Kolína se pravidelně účastnili akcí vysoké školy. Členem akademické rady je zároveň i další významná představitelka regionu poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Helena Langšádlová. Spolupráce s městem byla pro naši vysokou školu velmi cenná. V roce 2014 však nastala situace, kdy se vedení vysoké školy muselo rozhodovat, jak řešit nečekaný problém s nevyhovující budovou. Pro zachování činnosti vysoké školy v Kolíně by muselo vedení města vyjádřit ochotu se podílet na řešení, které vyžadovalo spolupráci města, i když zcela bez finančního zapojení města Kolína. Po rozhovoru rektora školy se starostou města Kolína však takovému vyjádření podpory nedošlo, proto muselo vedení vysoké školy přijmout řešení ve formě přesunu vysoké školy do sousedního města Kutná Hora. Podrobnosti o přesunu podá výroční zpráva za rok 2015 (k přesunu došlo na jaře 2015). ARC VŠPSV naopak zintenzívnilo spolupráci s regionem. V roce 2014 pokračovala úspěšná spolupráce se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, se kterým v roce 2012 uzavřela i dohodu o spolupráci v písemné podobě. Další společné projekty byly připraveny na rok 2015.

17 Praxe Součástí studijního programu v prezenční formě studia je i absolvování praxe ve veřejné správě, politických stranách, neziskových organizacích či sdělovacích prostředcích. Největší zájem je o absolvování praxe na Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu. Praxe je podrobena řádné a pečlivé supervizi a je významným přínosem pro studenty při jejich následném uplatnění v zaměstnání.

18 INTERNACIONALIZACE V roce 2009 vstoupila škola do mezinárodního výměnného programu ERASMUS. Zároveň ihned realizovala první studentské i učitelské výměny. V roce 2009 se vydali první studenti na semestrální zahraniční pobyty (Středoevropská vysoká škola ve Skalici, Univerzita Konstantina Filozofa), zároveň odjeli přednášet do zahraničí i první akademičtí pracovníci. Škola tak zahájila plnou integraci do projektu ERASMUS. Velmi významnou je možnost pracovních stáží pro studenty na Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu. V současné době má škola tyto zahraniční partnery pro výměnu studentů a učitelů: Univerzita v Segedínu, Vysoká škola společenských věd v Poznani, Ústav politických věd Slovenské akademie věd, Bratislava, Středoevropská vysoká škola Skalica, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Universidad de Granada, Granada Španělsko Yildiz Technical University, Istanbul, Turecko European Humanities University, Vilnius, Litva Universität Bremen, Německo Universität Stuttgart, Německo Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích v Bruselu. Počty studentů i akademických pracovníků, kteří se zúčastnili programu ERASMUS, uvádí příslušná tabulka v příloze k této výroční zprávě.

19 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Systém hodnocení kvality vzdělávání na ARC VŠPSV, obdobně jako v předchozích letech, se skládá z několika částí: 1) vnější hodnocení komparace s jinými vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí, 2) vnitřní hodnocení rektorátem ARC VŠPSV, 3) vnitřní hodnocení studenty ARC VŠPSV Vnitřní hodnocení Rektorát ARC VŠPSV provádí i pravidelné vnitřní hodnocení. Pravidelně je vyhodnocována účast akademických pracovníků na odborných akcích, jejich publikační činnost a další vzdělávání. Za rok 2014 publikovali v odborném tisku či byli autory monografií téměř všichni akademičtí pracovníci na hlavní pracovní poměr a většina externích spolupracovníků Vnitřní hodnocení studenty vysoké školy Hlavním posláním ARC VŠPSV je kvalitní vzdělávání v akreditovaném bakalářském studijním programu. Studenti si placením poplatků za studium kupují i kvalitu výuky, kterou mají možnost ohodnotit při semestrální studentské evaluaci. Na konci každého semestru hodnotili studenti prostřednictvím ankety výuku a odborné znalosti vyučujících, dostatek studijních materiálů či srozumitelnost vyučujících. I když v tomto hodnocení škola jako celek vyznívá velmi příznivě (hodnotí se školskou stupnicí = 1 nejlepší známka, 5 nejhorší známka), škola neobdržela nikdy celkově horší známku než 2, negativní výsledky u vyučujících jsou důležitým kritériem při posuzování další spolupráce školy s akademickým pracovníkem Vnější hodnocení ARC VŠPSV je jediným samostatným a zároveň nezávislým českým odborným pracovištěm se specializací na politické vědy. Již při koncipování studijního plánu studijního programu politologie vycházela ARC VŠPSV z kvalitních studijních plánů v ČR (zejména brněnských politologických pracovišť) i v dalších zemích Evropské unie (např. Institutu politických věd a žurnalistiky Slezské univerzity Katovice nebo Vysoké školy politických věd v Hamburku). Studijní plán je koncipován tak, aby reflektoval všechny kategorie vnitřního členění oboru podle International Political Science Association (IPSA) a zároveň odrážel aktuální stav vývoje politických věd. ARC VŠPSV pravidelně sledovala změny, ke kterým docházelo u studijních plánů v zahraničí i na prestižních českých pracovištích, a připravilo drobné úpravy studijního plánu pro reakreditační řízení. K hodnocení kvality došlo v rámci reakreditace v létě 2011, zároveň škola prošla úspěšně v roce 2012 institucionálním hodnocením ze strany Akreditační komise ČR.

20 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ARC VŠPSV vyvíjí činnost v rámci národní politologické komunity, ale zároveň na mezinárodním poli. Stala se členem International Political Science Association. Zároveň několik zaměstnanců působí ve vědeckých či akademických radách jiných vysokých škol v ČR či v zahraničí, opakovaně jsou někteří zaměstnanci zváni do hodnotících komisí při obhajobě doktorských prací či habilitačních řízeních. Rektor školy prof. Liďák působí například v těchto akademických, vědeckých či redakčních radách a odborných společnostech: člen Vedeckej rady FMV EU v Bratislave člen Vedeckej rady Ústav politických vied SAV Bratislava predseda Akademickej rady ARC Vysoká škola politických a společenských věd, Kolín, ČR člen Akademickej rady Vysokej školy evropských a regionálních studií v Českých Budějoviciach, ČR člen komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor Teória politiky na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici, člen komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy FMV EU v Bratislave, člen komisie doktorandského štúdia pre vedný odbor Medzinárodné vzťahy FPV a MV UMB v Banskej Bystrici, člen spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore Medzinárodné vzťahy, člen redakčnej rady časopisu Medzinárodné vzťahy - FMV EU v Bratislave, člen redakčnej rady časopisu Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, FMV EU v Bratislave, člen redakčnej rady časopisu Acta Facultatis philosophicae Universitatis Prešoviensis, FF Prešov, člen redakčnej rady časopisu Minerva Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR člen redakčnej rady časopisu Auspicia, Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějoviciach, ČR člen redakčnej rady časopisu Historická sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ARC- VSPSV Kolín, ČR člen redakčnej rady časopisu Studia i prace. Zeszyt naukowy. Kolegium Ekonomiczno- Społecznego. Skoła Główna Handlowa w Warszawie, Poľská republika

21 ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Rozvoj školy v roce 2014 Počet profesorů i docentů je nadále velmi stabilní. Vysoká škola postupně omezuje pracovníky, které zaměstnává na zkrácené úvazky či na dohody. Zkrácené úvazky nebo dohody hodlá do budoucna ARC VŠPSV uchovávat pouze v případech odborníků z praxe a vynikajících akademických odborníků. Je nepochybné, že škola se stala akademickým centrem nejen Kolína, ale ve svém oboru i jedním z politologických center v České republice. Cílem rozvoje vysoké školy je neustále zvyšovat prestiž a dobré jméno školy u odborné, ale i laické veřejnosti. Realizací mezinárodních vědeckých konferencí se ARC VŠPSV více přibližuje veřejnosti odborné a mnohonásobným přílivem posluchačů Akademie třetího věku a volného času se přibližuje veřejnosti laické. S rozvojem personálního zabezpečení samozřejmě souvisí i rozvoj technický a informační. Neustále se zvyšující počet svazků v knihovně a obnova výpočetní techniky vede ke zkvalitňování nabízených služeb našim studentům zákazníkům Projekty Evropského sociálního fondu ARC VŠPSV se stala partnerem sdružení HERMES při žádosti o projekt Rušný přístav vzdělávací a poradenské centrum pro středočeská média a agentury. Projekt byl úspěšně spuštěn a je realizován. Celková výše finančních prostředků na projekt je Kč. ARC VŠPSV se na projektu podílí provozem Poradenského a informačního mediálního centra, kde pracuje vedle akademického pracovníka i student školy. V roce 2014 začala škola realizovat další projekt z prostředků ESF s názvem Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů s rozpočtem ve výši Kč.

22 ZÁVĚR Vysoké škole se podařilo udržet stabilní personální situaci s vysokým podílem docentů a profesorů. Podařilo se zvýšit počet akademických pracovníků a snížil se počet částečných úvazků a dohod oproti pracovníkům na pracovní poměr s rozsahem minimálně 50% pracovního úvazku. Stabilní je i počet přijímaných uchazečů, škola vykazuje dlouhodobě rovnoměrný zájem o studium a celkové počty studentů, kteří studují v akreditovaném studijním programu Politologie se rovnají předpokládaným číslům. Materiální, technické a informační vybavení je na velmi vysoké úrovni. Všichni studenti a pracovníci školy mají přístup k nové výpočetní technice s připojením na síť internet, zvýšil se počet svazků v knihovně a rozšířila se nabídka služeb školy pro studenty. ARC VŠPSV pořádala i v roce 2014 mezinárodní vědecké akce, které přispěly ke zviditelnění školy, k prezentaci výsledků výzkumné činnosti a k začleňování školy mezi prestižní česká politologická pracoviště. Mezi silné stránky školy patří zejména: atraktivní studijní program Politologie, možnost studovat studijní program i v kombinované formě studia, uplatnitelnost absolventů v praxi nebo v dalším studiu, kvalitní personální zabezpečení s vysokým podílem profesorů a docentů na výuce (přes 50%), dobré materiální, technické a informační zabezpečení školy, spolupráce s praxí, městem, regionem i sférou veřejného života České republiky, tvůrčí prostředí a atmosféra školy, vstřícný přístup k řešení problémů studentů, dobré prohlubování mezinárodní spolupráce v programu ERASMUS od února 2010, kvalitní zahraniční partneři, neexistence žádných problémů během studia a vykazování stability kvalitního zabezpečení výuky, dobré hodnocení akreditovaných činností ze strany Akreditační komise ČR, vysoká úroveň a velké množství výzkumných projektů. K slabým stránkám lze zařadit zejména: menší podíl odborných asistentů s titulem Ph.D., přestože se stále zvyšuje, menší rozsah vydaných publikací než předpokládal dlouhodobý záměr školy,

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Academia Rerum

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2008 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., rektor ARC VŠPSV Kolín Schválila:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI 2011-2015 1 Předkládá:

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Mise a vize VŠKV. Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?

Mise a vize VŠKV. Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy? Mise a vize VŠKV Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu Inovační inţenýrství jako budoucí potenciál Víceúrovňové sledování kvality činností

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Programové cíle Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Fakulta informatiky a statistiky je dnes fakultou, která se zdárně rozvíjí a má pro tento rozvoj veškeré předpoklady. Podařilo se nastartovat mnoho činností

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Květen 2008 Název: Autoři: Ing. Pavel Štohl a kol. Vydavatel: Počet stran: 14 Pořadí vydání: první Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více