SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE"

Transkript

1 SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A

2 Recenzenti: Mgr. Pavel Cetkovský prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Ing. Helena Hrůzová, CSc. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. doc. Ing. Otakar Němec, CSc. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2007 Pořizování dotisků a kopií sborníku nebo jeho částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN

3 Obsah Podnik a kvalita pracovního života Autor Beroušek, Petr Dědina, Jiří Dvořáková, Zuzana Název Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech (vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření) na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit Srovnání stylu řízení a vedení zahraničních a českých manažerů Metody rozvoje lidských zdrojů v ČR Dvořáková, Zuzana - Němec, Otakar - Surynek, Alois Grznár, Miroslav - Szabo, Ľuboslav Holaj, Robert Hoyer, Tomáš - Kolínský, Oldřich - Měchurová, Jiřina Jermář, Milan Kučina, Pavel Kvalita života z pohledu úřadů práce v České republice Manažment ľudských zdrojov a efektívnosť v agrárnom sektore SR po vstupe do EÚ Zřízení ambulantního kardiovaskulárního rehabilitačního programu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR Posilování strategického přínosu managementu lidských zdrojů Práce není to kam chodíme, ale to co děláme Kuhnová, Irena Lorencová, Hana Mlezivová, Iveta Mrkvička, Petr - Janoušek, Vladimír Mroziewicz, Dagmar - Svobodová, Lenka Němec, Otakar Paleček, Miloš Pichanič, Mikuláš - Štycká, Věra Skřehot, Petr - Paleček, Miloš - Malý, Stanislav Surynek, Alois Svobodová, Lenka Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce Vybrané aspekty agenturního zaměstnávání Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v ČR Pracovní úrazy při dopravních nehodách Co se v mládí naučíš Typy prorodinné personální politiky -WLB, FFP Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života Přínosy nadnárodních korporací k personálnímu řízení Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení Hodnota práce a kvalita života Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života

4 Svobodová, Lenka Svobodová, Lenka Svobodová, Lenka Tesková, Jarmila Uzel, Jaroslav Václavková, Lucie Veverková, Soňa Žejdlová, Andrea Podmínky pro proměny práce Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života - měli bychom se bránit Flexibilita - její výhody i problémy Datamining a bezpečnost při práci Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP Flexibilní formy práce v malých a střednicích podnicích Evropský sociální dialog v ČR a jeho limity Programy podpory zdraví jako nástroj pro snižování firemních nákladů Sladění pracovního a osobního života Autor Franková, Emilie Jarošová, Eva - Kubušová, Slávka - Frieze, Irene H. Kirovová, Iva Kirovová, Iva Krninská, Růžena Kyzlinková, Renáta Pčolinská, Lenka - Nimrichterová, Jana - Jurková, Jana Soroková, Tatiana Šimková, Eva Zvariková, Mária Název Myšlenkové mapy a jejich užití ke kreativizaci sociální komunikace v procesu řízení a vedení lidí první část Výkonová motivace a pracovní hodnoty vysokoškoláků v česko-slovensko-americkém srovnání Absolventi, požadavky organizací a systém vzdělávání Zkušenosti s MBA studiem Celoživotní učení vedoucí k sladění pracovního a osobního života a vliv kulturních přístupů Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty? Vysokoškolský vzdělávací priestor a jeho význam z hľadiska celoživotného vzdelávania Projektová podpora a psychologické aspekty podnikania ako faktory oživenia podnikateľského prostredia Environmentální problémy a význam environmentálního vzdělávání Kvalita života a kariérové (celoživotné) poradenstvo

5 Příspěvky sekcí Podnik a kvalita pracovního života a Sladění pracovního a osobního života

6 Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit # Petr Beroušek * Poděkování Děkuji tímto kolegům a kolegyním, za to, že jsem s nimi mohl společně sdílet projekt a také za jejich podporu v napsání tohoto příspěvku. Jmenovitě děkuji: Dr. Stavroula Leka (Nottingham), Dr. Neil Ellis (Cardiff), M. Jaime Veiga (Cardiff), Gabriella Galli (Roma), Ms. Tiina Koivuniemi (Seinäjoki), Mr. Vasilios Makropoulos (Atény), Ms.Lila Anthopoulou (Piraeus) a Mr. Charalabos Tsardanidis (Atény). Rovněž děkuji za vstřícnost, cenné podněty a zkušenostní postřehy ve věci outreach Dr Keith Lawrence (Salford), v pohledu na příležitosti outreach aktivit v oblasti HR Heidi Polke (München). Úvod K napsání tohoto příspěvku glosáře o zobecnitelných zkušenostech ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech 1 přivedly autora hned několikeré důvody. Dosavadní zkušenosti z participace na několika mezinárodních projektech realizovaných na pozadí VaV politiky EU, za využití stávající infrastrukturní sítě VaV a jejího rozšiřování v zemích EU-10, respektive zemích SVE; autor zde vychází zejména ze zkušeností z pilotních projektů Leonardo da Vinci 2 a projektových programů ESF 3, na nichž participoval (respektive participuje). Dále jej k tomu vedlo osobní rozhodnutí zapojit se do diskuse a odborné i veřejné konzultace nad rodící se novou politikou Evropské unie, respektive tvorbou funkčního Evropského výzkumného prostoru ERA 4. Rovněž osobní rozhodnutí přispět v daném směru startovací iniciativou outreach jako výrazu potřebné nové kvality života vysokoškolského pracoviště (katedry personalistiky), s aspirací posléze vyústit ve vybudování # Článek je zpracován na margo výstupu níže uvedených výzkumných projektů, na nichž se autor měl možnost spolupodílet, respektive se řešitelsky spolupodílí. * PhDr. Petr Beroušek, odborný asistent; katedra personalistiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; 1 Dvouvrstevné týmy tj. týmy jak vědeckovýzkumného tak teoreticko aplikačního zaměření 2 Projekt No EL/04/B/F/PP Stress Prevention Activities a projekt No ES/05C/F/TH-80801) Enterprising competence EU (ECEU) Oportunity Ready: Promoting enterprising competence in Europe 3 ESF Iniciativa Společenství EQUAL Projekt Půl na půl. 4 Zelená kniha Evropský výzkumný prostor : Nové perspektivy, KOM 161, SEK (2007) 412 ; diskusní platforma dostupné na: 1

7 tzv.univerzitního inovačního parku 5, s sebou přineslo již v samém počátku řadu zkušeností, které se jeví jako užitečné vyhodnotit a jejichž některé aspekty jsou šířeji signifikantní. Pilotní projekt Leonardo da Vinci 6 Vysoké školy a program Leonardo da Vinci Protože evropský program Leonardo da Vinci byl (je) 7 zaměřen na podporu inovací odborného vzdělávání a jejich implementaci do praxe, je správné, že se jej účastnily v rámci více či méně propracovaného vztahu s praxí, také vysoké školy. Patřily k předkladatelům obou hlavních druhů projektů 8, které program podporoval (podporuje), tedy projektů mobilit (stáží a výměn) i tzv. pilotních projektů. Tím české vysoké školy využívaly možností, které se jim účastí v programu nabízely: například možnosti zkvalitnit vzdělávání svých studentů prostřednictvím odborných stáží v zemích EU, možnosti úzce spolupracovat se zahraničními organizacemi ve svém oboru a také možnosti získávat finanční prostředků na podporu svých vzdělávacích projektů. České vysoké školy se programu Leonardo da Vinci účastnily od samého počátku, v obou programových obdobích, ale ve srovnání s jinými zeměmi relativně velmi málo. Nejúspěšnějšími předkladateli projektů byly vysoké školy technického zaměření (ČVUT, ZČU a VUT)... Zatímco projekty mobilit patří k jednodušším a krátkodobějším projektům a zpravidla se schvaluje většina předložených projektů, u pilotních projektů je situace značně odlišná. Pilotní projekty programu Leonardo da Vinci byly totiž rozsáhlé, až tříleté vzdělávací projekty, v nichž několik organizací (škol, ale také dalších organizací, třeba podniků) společně jako výstup vypracovalo inovativní osnovy, učební texty, metodiky, software a další hmatatelné vzdělávací produkty určené pro širokou skupinu uživatelů (například pro zaměstnance preventivní programy péče o zdraví - v rámci podpory well being). Partnerské organizace pocházejí z různých zemí a každá z nich vkládá do společného projektu své poznatky, přičemž výsledný produkt se pak využívá ve všech zemích partnerských organizací. Schvalovací řízení těchto projektů je velmi náročné. O úspěšnost vyjádřenou schválením projektu totiž soutěžily projekty předkladatelů v přímé konkurenci organizací z téměř 30 evropských zemí, které se programu Leonardo da Vinci účastnily. Každý návrh projektu byl hodnocen národními i evropskými hodnotiteli a konečné rozhodnutí o schválení či neschválení projektu měla Evropská komise. Schválena byla vždy jen výrazná menšina předložených projektů, přičemž tento trend bude i nadále prosazován. Pro nemálo zájemců spolupodílet se na nějakém projektu Leonardo, kteří nenašli dostatečnou oporu na mateřských pracovištích, byla (je) k dispozici možnost nabídnout své 5 Projekt: Outreach pracoviště pro oblast rozvoje lidských zdrojů (Řešitelské pracoviště: katedra personalistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, garant projektu: PhDr. Petr Beroušek. Pracovní podklad k rozpravě s konzultanty a experty; 1. verze, červen European Commission: Leonardo da Vinci: Success Stories - Europe creates opportunities, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Blíže viz: respektive: 8 Oba druhy projektů (projekty mobility a pilotní projekty) zůstávají nadále základními formami projektů (tedy i po skončení programu Leonardo da Vinci) v rámci Sokrates. 2

8 služby jinde (například na předkladatelsky úspěšné jiné vysoké škole apod.); předpokládá se však, i když to není podmínkou, že smluvně si vše daný uchazeč sám s příslušným účastnickým subjektem sjedná. Popis - charakteristika vlastního projektu Tuto cestu jsem zvolil i já v případě svého zájmu zapojit se do projektu Pracovní stress hodnocení rizik a jejich zvládání, kde se teoreticko empirickými řešiteli projektu staly dvě britská univerzitní centra: University of Nottingham, Institute of Work, Health and Organisations (I-WHO) 9 a Cardiff University, Seafarers International Research Centre (SIRC) 10. Pozoruhodné bylo složení partnerů z praxe: čtyři řecké 11, dva české 12 a jeden finský účastnický subjekt z podnikové praxe 13. Hlavními partnery Konsorcia SPA 14 z praxe byli ustanoveni Řekové, z odvětví námořní dopravy, bez dostatečné výbavy vlastními odborníky a s nemalými jazykovými obtížemi (komunikačním jazykem mezi všemi členy tohoto řešitelského uskupení (těžko říci týmu ) měla být angličtina. Tento mezinárodní projekt měl vytčeny cíle: propagovat efektivní hodnocení rizik vyplývajících z distressu, prevenci pracovního distressu, přispět k efektivním formám vzdělávání pro zvládání distressu, zvýšit povědomost o důležitosti preventivních opatření u všech zainteresovaných subjektů, zejména se zaměřit na subjekty SME, s tím, že budou vyvinuty přenositelné postupy a výstupy. Cílem projektu mělo být připravit univerzálněji postavený edukačně výcvikový program určený pro konkrétní podporu tvorby zaměstnavatelských preventivních programů proti distressu na pracovištích. Tohoto cíle bylo po přibližně dvou letech dosaženo 15. Podrobněji viz mé hodnocení průběhu a dosažených výsledků této celkově pozoruhodné a pro mě velmi poučné mezinárodní spolupráce vědecko výzkumných skupin s aplikačně empirickými skupinami lze nalézt archivu projektu, stejně jako hodnotící zprávy kolegů 16. Zatímco s kolegy z obou univerzit jsme společně tvořili pojmový a metodologický aparát projektu a volbu odborné a jazykově přiměřené komunikační úrovně vůči očekávatelnému standardu příjemců praktických řešitelů 17, s finskými kolegy jsme připravovali vhodné případové studie jako edukační materiál určený manažerům a koučům lektorům, trenérům přípravy konkrétních firem na preventivní antistresový program podniku. Případové studie, které jsem připravoval, byly vesměs blízké či se přímo týkaly oblasti HRM. Kritické poznámky k realizaci projektu Jestliže samo téma lze považovat za mimořádně potřebné pro praxi byla to paradoxně právě ta část projektu, která znamenala exploraci programu v praxi se ukázala být náročnou, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΝ National Schoul of Public Health, IDEC SA, Association of SA and. Ltd, PEPEN (the Masters and Mates Union of Greek. 12 M + J Consulting, CMKOS. 13 Triforma OY 14 SPA / :Stress Prevention Activities /. 15 Viz výstupy z projektu J-SPA_Handbook_2_P_ in archiv projektu viz odkaz pozn Jako příklad lze uvést hledání kompromisu ve volbě odborné přesnosti např. odklon od přesnějšího pojmu distress k běžnějšímu stres, či zjednodušení práce s určitými nástroji např. v oblasti řízení rizik apod. 3

9 neboť k tomu byly vybrány organizace v jiných než koncepčně programově řešitelských zemích. Úkolem řeckých a posléze i českých partnerských organizací bylo operativně připravit apretovanou verzi programu pro pilotní ověření funkčnosti projektu SPA a následně jeho faktické rámcové terénní ověření. Způsob jakým probíhala tato, dle mého názoru potenciálně velmi významná etapa projektu, však zdaleka nesplnil očekávání jeho hlavních tvůrců. Ukázal na slabiny mezinárodních řešitelských uskupení umocněné v našem případě i dvouvstevností, která nebyla z hlediska řízení projektu zvládnuta, respektive ani zvládnutelná být nemohla. V nemalé míře tomu napomohla i politika financování projektu, která sice a priori vyžaduje jakési posouzení proveditelnosti, ale a posteriori neanalyzuje ani případnou aplikační povrchnost ani udržitelnou funkčnost vlastního pilotního projektu i po jeho skončení zejména jeho reálnou (u)financovatelnost, respektive vůli vztažných subjektů jej skončení vlastního pilotního projektu v praxi aplikovat. V současné době obdobné potíže pociťuji ve vztahu k druhému projektu Enterprising competence, jehož jsem rovněž spoluřešitelem a který zažívá obdobné obtíže, nehledě na jeho centrum umístěné tentokrát v Madridu... Kritického čtenáře odkazuji na archivy těchto a obdobných typů evropských projektů v rámci současné politiky ERA, zejména kritických diskusí řešitelů 18. Jsem rád, že jsem se díky svým novým spolupracovníkům ze Spojeného království, s nimiž jsem sdílel kritické názory na funkčnost a efektivitu takovéto mezinárodní spolupráce, ať už kolegy a kolegyně z Institutu práce, zdraví... University of Nottingham, který je součástí tzv. Science and Technology Park univerzity tak z mezinárodního výzkumného centra Univerzity v Cardiff, získal mimořádné podněty pro hledání univerzitního klíče k praxi. Díky svým spolupracovníkům jsem začal sbírat informace o působnosti univerzitních center pro intenzivní spolupráci s praxí, která po cca roce materiálové, komparativní, analytické a konstruktivní práce vyústila v projekt, aspirující na to být úspěšnější v řešení stávajících bariér mezi vysokými školami a praxí. Tímto dočasným výsledkem se stal koncept outreach, pilotně připravovaný do oblasti HR 19, do budoucna dále projektovaný na úroveň tzv. univerzitního inovačního parku, zasíťovaného s obdobnými univerzitními centry VaV 20 v zemích EU, která o spolupráci projeví zájem. Ekonomické a politologické a posléze personalistické konsekvence konceptu byly budovány na základě podkladových studií Evropské komise, GŘ pro výzkum a Bureau of European Policy Advisers při EK 21, 22 a pro oblast HR konzultovány s EP a BCG Velkým nedostatkem těchto projektů je mj. i malé anebo žádné přímé napojení vysokoškolských řešitelských subjektů na výukovou a obdobnou práci se studenty, jejichž potenciál tak není využit, ani není využit projekt k obohacení výukové práce o metodologický přínos v oblasti utváření a rozvíjení kompetencí studentů ve VaV. 19 Blíže viz Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach (příležitost pro rozvoj pracoviště katedry personalistiky FPH VŠE v Praze). Podkladová studie k rozpravě s konzultanty a experty zpracoval P. Beroušek, 2007, interní materiál katedry personalistiky. 20 Resp. 3V vzdělávání &věda &výzkum blíže viz Beroušek, P.: Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach, projektová podkladová studie. Nepublikováno, 2007, s Hanushek, E.A., Kimko, D.D.: "Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations," American Economic Review, 90, 2000; viz též: et alt. font.: 23 EP Association Européenne pour la Direction du Personnel (A.E.D.P./ EAPM) BCG The Boston Consulting Group skupina /Amtsgericht München konzultantka Heidi Polke. 4

10 Náčrt konceptu outreach za využití zkušeností z projektů Leonardo Koncept Outreach usiluje o novou kvalitu života vysokých škol. Jde v něm o to, aby se vysokoškolské instituce staly otevřenými svému externímu prostředí, vnímaly jej jako uživatelské, ale také naopak, a to v ne menší míře, aby se firmy a veřejné organizace naklonily spolupráci spolupráci bez bariér - právě s vysokými školami. Vytvoření sítě vzájemné interakce a spolupráce může významně přispět k přiblížení se nabídky a poptávky, kdy outreach aktivity reflektují potřeby trhu, společnosti a místní komunity 24. Přijetím právě tohoto principu cílevědomé systémové participace - lze se nejspíše vyvarovat haló efektu nemála projektů EU s nimiž se setkáváme zvláště v kategorii Leonardo da Vinci.Zde lze nalézt dle mého názoru často týž jev - nepřiměřenost mezi nákladovostí a efektivností řady projektů, nevyjímaje ty, jichž jsem se sám účastnil 25. Navíc je pro ně příznačná relativně krátkodobá efektivnost a často spíše experimentálně zkušební či cvičební povaha případově vzniklého partnerství rozdílných subjektů, než tolik potřebná a koneckonců v praxi chtěná efektivnost věcně předmětná, kde partnerství se stává samozřejmou, vzájemně vyváženě reciproční službou, která snese a unese měřítka tržního zhodnocování 26. Aktivity typu Outreach jsou ty, kde vzdělání významně a znatelně přispívá transferem vědomostí a znalostí k ekonomickému růstu a pevnosti komunit. Tyto aktivity proto v sobě obsahují zřetelně tyto vyabstrahované aspekty:privátní sektor např. podpora konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Veřejný sektor např. podpora výkonnosti a efektivity. Kulturní aspekt např. podpora kulturního bohatství a zlepšení kvality života. Společenský aspekt např. podpora rozvoje a soudržnosti společnosti 27.Partnerství vysokých škol s těmito sektory je smysluplné za předpokladu, že vzniká přirozeně 28 za účelem vědomě produktivní výměny vědomostí a odborných schopností. Případ Spojeného království uváděný v poznámce 28, naznačuje, že zdravý přítlak vládní, respektive veřejnosprávní a samosprávné administrativy na změnu chování managementu nemanagementu - vysokých škol 29 se jen ztěží obejde bez doprovodných podpůrných opatření 24 Beroušek P.: Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach (Příležitost pro rozvoj pracoviště katedry personalistiky FPH VŠE).Podkladová studie k rozpravě s konzultanty a experty. Praha 2007, s. 2 (nepublikováno). 25 Viz má hodnotící zpráva in viz výstupy z projektu J-SPA_Handbook_2_P_ in archiv projektu Viz blíže diskusní platforma ad a nová diskusní platforma ad Document EC SEC (2007) 1009 (July). 27 Parafráze sdělení Dr Keith Lawrence, Oddělení Akademického podnikání,university of Salford (osobní rozhovor, ). 28 Může působit paradoxně dnes už historický případ Spojeného království (UK) ve faktu, že zde první univezity, které přijaly za svou politiku outreach takto reagovaly na od 80tých let měnící se politiku vlády jak přímo v oblasti financování vysokých škol krácení rozpočtů; většina škol však reagovala až později až s příchodem celkové změny politiky v oblasti vysokých škol, vědy a výzkumu (dosud probíhající). Boom Outreach v UK začíná až s polovinou prvé dekády tohoto tisíciletí. Obdobný vývoj situace je i v jiných tradičních zemích EU (tzv. patnáctky). 29 Schopnost rektorů a děkanů efektivně vést své instituce je nepochybně vymezena (i omezena) jejich vědeckopedagogickou odborností, která je velmi často zcela vzdálena od žádoucí a potřebné odbornosti manažerské. Paradoxně je to dáno historicky determinovanou demokratickou akademickou samosprávou. Akademičtí funkcionáři zejména veřejných škol, kteří by měli být zároveň hlavními manažery škol, fakult apod. 5

11 a to nejspíše i ve vztahu k dalším potenciálním partnerům outreach. A to i přesto, že tato partnerství vytváří a to díky zahraničním zkušenostem dokladovatelný - krátkodobý i dlouhodobý hospodářský a společenský přínos, jako např. zlepšení růstu, účinnosti a soudržnosti společnosti, rozvoj zaměstnatelnosti atd. Taktéž je ze zahraničních zkušeností očekávatelné to, že i v našich podmínkách, konkrétně podmínkách, z nichž na VŠE je možno vycházet, tato partnerství budou produkovat podporu rozvoje a integraci firem a zapojení profesních i občanských komunit do koherentních a udržitelných strategií vysokoškolských pracovišť 30 a dotvářet tak jejich relevantnost (těchto strategií). Outreach aktivity, s nimiž počítáme, by měly koneckonců zahrnovat určitě: participaci nadnárodních společností (spolupráci s jejich VVV 31 základnami), Spin-outy, jištěné licencemi na ochranu duševního vlastnictví produktů, participaci malých a středních podniků, společností (SME), participaci komplementárních profesních společností (např. v oblasti HR působící ČSRLZ apod.), projekty podpory (programy) podnikání absolventů, zejména tzv. čerstvých, projekty podpory (programy) stáží či stínování odborníků, manažerů - studenty, projekty podpory (programy) tzv. počáteční inkubace (probíhající již s pokročilejšími studenty), další formy sepjetí s kreativním a kulturním prostředí rozmanitých odvětví, včetně průmyslu, uplatnění takových technologií, jejichž výsledkem bude tvorba bohatství šířeji uplatnitelné (zhodnotitelné) ve společnosti (tj. tvorba takových produktů - bohatství, které je přínosem koneckonců - všem členům společnosti s cílem kultivovat prostředí bohatství a ne je jen rozšiřovat) 32. jsou voleni akademickými senáty (a jmenováni prezidentem, respektive rektorem), kde o tomto žádoucím, respektive pro dobrou funkčnost a konkurenceschopnost školy, fakulty apod. nezbytném požadavku se povětšinou uvažuje jen jako o doplňkovém, nezásadním kritériu. Tento názor (mnou vyslovený např. na mezinárodní konferenci Orbis Pictus, dne ; též v ČRo Leonardo pořad Vstupte dne ) se nově zřetelně ukotvuje též do náhledu Rady pro výzkum a vývoj, poradního orgánu vlády; vyslovený názor prof. Petra Matějů osobní rozhovor ze dne tato teze vychází z našeho předpokladu, že se vbrzku do tohoto projektu zapojí více pracovišť VŠE v Praze. 31 VVV věda+výzkum+vzdělávání či 3V jsou pro autora triádou nahrazující dosavadní zúžený přístup VaV (věda a výzkum). 32 Zkušenosti z nových členských zemí EU - zejména zemí MEE/SVE ukazují v tomto směru na zpoždění za vývojem v tradičních zemích daným nejspíše zažitými zkušenostmi z turbulentní nové společenské historie - (příznačné procesy transformace a posttransformace s revolučními i quasirevolučními doprovodnými jevy), společnosti do ukotvitelného typu pro soužití s euro-americkým civilizačním standardem tzv. západního civilizačního okruhu. Výše zmiňované zpoždění za vývojem je však pozoruhodně relativní. Jsem toho názoru, že má v sobě také v nemalé míře pozitivní společenskoekonomický náboj, jehož jedním ze znaků je relativní dravost. 6

12 Závěr Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo da Vinci podrobené kritickému rozboru, se nejspíše mohou stát dobrým východiskem při koncipování outreach aktivit vysokoškolského pracoviště, jestliže celý koncept bude prost samoúčelnosti, bude pro něj získáno vztažné portfolio subjektů praxe, stejně jako za předpokladu vstřícného, podporujícího přístupu ze strany akademické obce a jejích orgánů. Literatura: [1] Hanushek, E.A. - Kimko, D.D.(2000): Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. American Economic Review, 2000, 90. [2] European Commission: Leonardo da Vinci: Success Stories - Europe creates opportunities. Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, [3] Böhm, H. - Caye, J-M. - McDonnell,M. - Strack, R. - Villis, U. (2007): The Future of HR in Europe. Key Challenges Through Boston, BCG, Poznámka Bližší informace zájemcům o partnerství k projektu outreach vznikajícím pilotně na katedře personalistiky Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze lze získat na ové adrese nebo přímo u autora příspěvku 7

13 Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit Petr Beroušek ABSTRAKT Konferenční příspěvek je zaměřen na využití zkušeností získaných z autorovy spolupráce ve specifických mezinárodních týmech projektů EU Leonardo da Vinci a poznatků a názorů, které se dnes prezentují na virtuální několikaměsíční konferenci o Evropském výzkumném prostoru, o nových příležitostech a formách spolupráce vysokých škol, akademických vědecko výzkumných institucí a výzkumných a rozvojových základen podniků, korporací a profesních odvětvových sdružení. Získané poznatky aplikuje do oblasti příležitostí pro HRM. Načrtává koncept přípravy projektu Outreach se zaměřením na oblast HR, s perspektivou jeho rozšíření do dalších oblastí a možností vzniku Univerzitního (Fakultního) inovačního (technologického) parku při Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Klíčová slova: Projekty Leonardo da Vinci; Evropský výzkumný prostor; Outreach aktivity; Univerzitní inovační park. Experience in Collaboration with International Two-layer Teams (Theory, Research and Utilization) Working on EU Leonardo da Vinci Projects as a Starting Point of Outreach Activities ABSTRACT The paper aims at utilisation of long-term author s experience in collaboration with international teams; it deals with EU Leonardo da Vinci projects, results and opinions, which are virtually discussed in these days, in particular topics like the European research area, new opportunities and forms of collaboration among universities, research institutions, research and development organizational units of corporations and professional associations. The achieved findings are applied by the author in favour of developing HRM courses at the university. He suggests a concept of the Outreach project which is focused on HRM and perspective development of the University/Faculty Innovation Park at the Faculty of Business Administration of the UOE, Prague. Key words: EU Leonardo da Vinci Projects; European Research Area; Outreach Activities; University Innovation Park. 8

14 RECENZE Autor příspěvku Petr Beroušek zde zobecňuje své zkušenosti z mezinárodních týmů sestavených k řešení projektů EU. Nejde mu jen o sdělení zajímavých zkušeností. Cílem je ukázat problematiku řešení evropských projektů, jejichž počet a význam se bude zcela určitě rozšiřovat. A také je to přínos k formulování doporučení k práci týmů obecně. Větší prostor v příspěvku by si zasloužil rozbor třecích ploch v mezinárodních týmech navíc složených z pracovníků různě odborně zaměřených pracovišť. V pozadí probíraného tématu stojí také otázka, zda práce na vysoké škole představuje především rozvíjení kompetencí studentů pro práci v předpokládaných funkcích nebo jestli se jedná o rozvoj jejich osobnosti na základě vědecko výzkumné práce. V příspěvku je akcentován první cíl. Doporučuji přijetí příspěvku na konferenci Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice a jeho zařazení do sborníku. PhDr. Alois Surynek 9

15 Srovnání stylu řízení a vedení zahraničních a českých manažerů # Jiří Dědina Cíle a metodika výzkumu Jedním z cílů výzkumu bylo porovnat způsobilost a vhodnost manažerů v Rakousku, Německu a České republice a dále nalézt a popsat rozdíly ve způsobilosti a chování jednotlivých manažerů a zejména najít rozdíly či souvislosti v jednotlivých přístupech k řízení a vedení. Dílčím cílem výzkumu bylo porovnat jednotlivé národní i firemní kultury a jejich vliv na volbu řízení a vedení jednotlivými skupinami manažerů. Výzkumný projekt byl definován jako kvalitativní a částečně deskriptivní výzkum za účelem poskytnutí obrazu o chování managementu s ohledem na národní specifika. Povaha výzkumu byla demoskopická, snažili jsme podchytit subjektivní stavy zkoumaných veličin, zejména styly řízení a vedení jednotlivých skupin manažerů. Výzkum byl rozdělen na dvě části: Studium sekundárních dat, zejména odborné literatury za účelem zjištění problémů v této oblasti, aby mohly být vytvořeny hypotézy, které by terénní výzkum potvrdily či vyvrátily. Výzkum v terénu, a to formou dotazování pomocí dotazníků. Získané primární informace z dotazníků vesměs interního charakteru byly použité jako vstup pro další úvahy. Dotazování bylo provedeno v následujících kategoriích: manažeři české národnosti, pracující v České republice, manažeři německé národnosti, pracující v Německu, manažeři rakouské národnosti, pracující v Rakousku. Techniky dotazování, které byly v projektu použité, byly - písemné dotazování, elektronické dotazování, osobní dotazování. Za základní prostředek písemného a elektronického dotazování byl zvolen dotazník. Souhrnné údaje o dotazníku: # Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu : Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery, registrovaného u grantové agentury České republiky pod evidenčním číslem GAČR 402/06/0103. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. docent, katedra managementu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; 1

16 počet stran A4: 5, počet uzavřených otázek: 13, počet otevřených otázek: 6, počet otázek se škálou odpovědí: 53. Pro účely oslovení cizojazyčných manažerů byl v rámci projektových prací dotazník sestaven v českém, anglickém a německém jazyce. Pro omezení chyb, které mohou vzniknout během dotazování, byl na proces sestavování dotazníků kladen velký důraz. Dotazník byl sestaven za použití jednoduchého jazyka, známých slov. Otázky byly formulovány jasně a konkrétně, výrazy byly voleny jednoznačně. Dotazník byl rozdělen dle témat, aby respondent byl logicky veden napříč dotazníkem. Sugestivní či zavádějící otázky byly vyloučeny. Pro zamezení frustrace respondenta z dotazníku byly vyloučené nepříjemné otázky. Pro další zamezení chyb z dotazníku byly odstraněné jakékoliv odhady výsledů. Dotazník byl rozčleněn do následujících částí v pořadí za sebou: úvodní otázky, filtrační otázky, zahřívací otázky, specifické otázky, identifikační otázky. Typy otázek, které byly použité v dotazníku: otevřené zde při sestavování dotazníku byla snaha se naprosto vyhnout otevřených otázkám, a to z důvodů typování dotazníků do kvantitativní podoby pro účely elektronického vyhodnocování a analýzy, uzavřené většinou ve formě dichotomických a polytomických otázek, škály byly použité verbální hodnotící škály s lichým počtem kategorií, kdy prostředí hodnota vyjadřuje neutrální postoj respondenta. Interní a primární informace z dotazníku, které byly kvantitativního charakteru, byly převedeny do kvalitativní podoby za použití škál. Forma dotazníku byla sestavená s ohledem na vizuální přehlednost a příjemnost práce s dotazníkem. 2

17 Přehled stylů řízení a vedení, jejich volba a klasifikace Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují styl každého manažera. Jeho osobnost, vlastnosti, podniková kultura nebo samotná situace v podniku. Proto existuje více modelů, podle kterých můžeme zvolit správný rozhodovací styl. Styl řízení a vedení je jedním z důležitých atributů práce každého manažera. Je zpravidla chápán jako určitý typický způsob, jakým manažer jedná se svým okolím ve snaze dosáhnout svého cíle. Mezi nejúspěšnější manažery všeobecně patří ti, kteří jsou schopni modifikovat svůj styl řízení v závislosti na různých situacích,ve kterých se manažer a jeho podřízení nacházejí. Z důvodu mnoha modifikací jednotlivých a stylů se v tomto článku zaměřím a podrobněji popíši jen ty styly, které jsou použity v praktické části tohoto článku. Rozhodování podle vlastností manažera Styly v této skupině můžeme rozčlenit na: AI Silně autokratický/autoritativní styl Jde o direktivní určování úkolů, všechna rozhodnutí jsou činěna bez jakéhokoli zapojení podřízených, manažer si vystačí sám s informacemi, které má k dispozici, neexistuje prostředí důvěry. A II Autokratický styl Manažer získává dodatečné informace od podřízených, ti však nemají možnost ovlivnit jeho rozhodování. Rozhoduje opět plně individuálně. K I Individuálně konzultativní styl Vedoucí spolupracuje s podřízenými individuálně, zvažuje jejich nápady, přenáší na ně větší míru pravomoci a odpovědnosti, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. K II Kolektivně konzultativní styl Zde již manažer svolává k vyřešení daného problému poradu celého kolektivu a shromažďuje návrhy. Při konečném rozhodnutí, které provádí sám, může brát na připomínky ostatních ohled. S II Skupinové rozhodování Manažer spolu s podřízenými zvažuje možnosti řešení problému a snaží se dospět ke společnému řešení. Koordinuje diskusi a přispívá svými názory, ale nesnaží se týmu vnutit své řešení. Bere na sebe odpovědnost za rozhodnutí, na kterém se skupina sjednotí. Jak je z výše uvedeného členění vidět, rozhodovací styly v této skupině můžeme v zásadě rozdělit na individuální a skupinové, resp. týmové. Tato míra participace závisí na mnoha faktorech, ke kterým patří: osobnost manažera, tradice řízení organizace (organizační kultura), vžitý styl, 3

18 charakteristiky a ochota k účasti na řízení ostatních členů, sladěnost cílů a zájmů pracovníků s cíli organizace, povaha řešených problémů. Obecně lze konstatovat, že některých rozhodnutí se dosahuje lépe individuálně, jiných naopak skupinově. U špatně strukturovaných problémů je vhodnější použít vyšší míry participace, protože vyžadují větší okruh informací a znalostí, naopak dobře strukturované problémy zvládne jedinec sám. Jak vyplývá z právě zmíněného, složitější a problematičtější situace obvykle řešíme pomocí skupinového rozhodnutí, a právě proto bych mu rád věnoval více pozornosti a uvedl jeho výhody a nevýhody. K základním přednostem skupinového rozhodování patří: rozvoj dovedností, vyšší rozsah informací a znalostí, synergický efekt (kombinace přístupů, dovedností), lepší pochopení řešeného problému, zlepšení spolupráce a vztahů, získání nových znalostí a zkušeností a další. Za nevýhody považujeme: větší časová náročnost, snížení pracovní kapacity, sociální tlak (místo hledání nejlepšího řešení se skupina snaží dosáhnout shody). Selhání může nastat zejména z důvodů: autokratický nadřízený, nesprávné složení skupiny a její velikost, individuální dominance, absence společného cíle. 4

19 Rozhodování podle chování manažera Orientace na pracovníky nebo úkoly Tento model vytvořil R. Likert a vyjadřuje fakt, že každý manažer se zaměřuje buď na rozvoj pracovníků, rozvoj jejich tvořivosti, podporuje tým a snaží se vytvářet vhodné pracovní prostředí a atmosféru, nebo jen rozděluje práci, stanovuje termíny a provádí kontroly. Pro podmínky 21. století a efektivní řízení je bez pochyb vhodný první zmíněný styl. Model manažerské mřížky Autory modelu jsou R.S. Blake a S. Moutonová, kteří navázali na předchozí model vyznačující se dvojdimenzionální orientací. Tento model byl velmi rozšířen na začátku druhé poloviny minulého století, ve své praxi ho uplatnily například společnosti Westinghouse, Procter & Gamble aj. Model vyjadřuje tezi, že chování manažerů je funkcí dvou proměnných sociálního a výrobního aspektu a každý manažer se více či méně přiklání k jednomu z nich. Tyto dvě proměnné můžeme vyjádřit v grafu, kde vertikální osa vyjadřuje zájem o lidi a na horizontální ose je nanesena orientace na úkoly neboli výkon. Pozornost je věnována pěti hraničním pozicím: pozice1;1 ochuzený, improvizační management: manažer se neorientuje ani na lidi, ani na produkci, středem jeho zájmu je on sám, vydává minimální úsilí k odvedení požadované práce potřebné k udržení jeho místa v podniku, pozice 1;9 klubový, sousedský nebo venkovský management: manažer věří, že spokojený zaměstnanec podává dobré výkony, a proto jim věnuje velkou pozornost, soustředí však malý zájem na produkci, snaží se o vytvoření přátelské atmosféry a dobrých mezilidských vztahů, dosahování výrobních cílů zaostává, pozice 9;1 administrativní, autoritativní management: manažer má tendenci spoléhat se na centralizovaný systém a užití autority, silně se orientuje na produkci a řízení výrobních operací, ale věnuje velmi malou pozornost lidem, dosahuje dobrého pracovního výkonu pomocí vydávání příkazů, provádění kontrol a udělování sankcí, mezilidské vztahy nehrají významnou roli, pozice 9;9 týmový management: reprezentuje nejžádanější kombinaci, manažer se zajímá jak o lidi, tak o produkci, je schopný věnovat značnou pozornost produkci a současně dbát na potřeby podřízených a vytvářet dobré mezilidské vztahy. Věří, že jejich spokojenost vede k většímu zájmu zaměstnanců plnit cíle organizace. pozice 5;5 management střední cesty: manažer představuje průměrný zájem o oba faktory, dosahuje přiměřeného výkonu bez vyvolání negativních reakcí lidí cestou ústupků, vyjednávání. Těchto pět stylů zobrazuje krajní řešení. Jak tvrdí sami autoři tohoto modelu Blake a Moutonová, manažeři mohou přecházet od jednoho stylu k druhému, nebo prvky jednotlivých stylů kombinovat. Všeobecnou tendencí však je, že každý manažer používá většinou jeden hlavní styl a dále podle situace využívá další náhradní styly, které by v daný okamžik nefungovaly nebo nebyly vhodné. 5

20 Práce manažera je velmi různorodá a ovlivňovaná řadou faktorů, které stejně tak ovlivňují zvolený manažerský styl: organizace: její velikost, obor činnosti, povaha, uplatňovaná pravidla a omezení, cíle, filozofie a kultura, technologie a metody prováděné práce, organizační struktura organizace a stupeň, na kterém manažer působí, hodnoty manažera a jeho osobní zkušenosti, příležitosti. Výsledky výzkumu Čeští manažeři podle našeho šetření a v porovnání s manažery z Rakouska a Německa dopadli při hodnocení charakterových vlastností nejlépe v kategoriích pracovní morálka, důslednost a angažovanost. Potvrdila se jejich flexibilita. Dobří jsou také v plánování, organizování činností (zde dopadli nejlépe mezi hodnocenými národy) a jsou schopní stanovovat priority. Rovněž vyjadřování a komunikace jim nezpůsobuje žádné problémy. Jsou vhodní pro týmovou práci a zdatní v řešení konfliktních situací. Zlepšit by se mohli v motivování a vytváření inspirace pro zaměstnance, potvrdila se také jejich částečná neupřímnost v jednání a chování. Určité rezervy mají v hospodaření s časem, špatně snáší kritiku. Co se výkonnosti týká, velmi dobře splňují stanovené úkoly (i obtížné) a dodržují termíny. Nejhůře ze všech hodnoceních kritérií dopadla firemní kultura. Přestože jsou svými podřízenými akceptováni a ti se ve vztahu k nim chovají loajálně, přesto pracovníci v mnoha organizacích cítí jen průměrnou možnost otevřené komunikace a projevení kritiky. Také se necítí nijak významně spoluodpovědní za rozhodování v podniku. Nejčastěji používají kolektivní a mírně autokratické styly řízení a vedení, v čemž se shodují s německými kolegy. V porovnání s Rakušany i Němci nejvíce používají také skupinové rozhodování. Největší procento manažerů z celkového počtu hodnocených má zájem jak o výkony společnosti, tak o lidi. Jen 1/5 z nich se více zajímá o výkony a další 1/5 projevuje střední zájem o oba faktory. V případě odborného vzdělání jsou výsledky podobné u všech národností. Téměř 60 % českých manažerů má vysokoškolské vzdělání, více než 1/5 středoškolské a přibližně 5 % je nositeli titulu PhD. Minimálně jedním cizích jazykem mluví plynule zhruba 88 %, více než dvěmi potom asi 56 %. Nejvíce českých manažerů je ve věku let, další početnou skupinu tvoří manažeři do 50 let. Na rozdíl od Rakouska a Německa je u nás rovněž zastoupena, a to 8 %, skupina mladších manažerů ve věku let. V manažerských pozicích pracuje necelých 13 % žen, což je více než o 2 % v případě Němců. Evropský průměr z roku 2004 činil 10,4 %. Největší část manažerů se řadí do top managementu a něco méně do středního managementu, nejčastěji řídí útvary obchodu a výroby. Podle svých hodnotitelů je asi 1/3 z nich jednoznačně úspěšná, asi 40 % spíše úspěšná, přibližně 3 % považuje své manažery za neúspěšné. Rakouští manažeři mají dobrou pracovní morálku. Dopadli nejlépe v plnění úkolů a stanovených cílů, stejně tak v kvalitě odvedené práce a jejím množství. Jsou flexibilní, angažovaní, charismatičtí, upřímní. Nejlepší hodnocení získali také za mezilidské chování a emocionální inteligenci, pevnou vůli a ochotu podstupovat riziko. Mohli by se zlepšit 6

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích #

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Úvod Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Ivan Nový Hana Lorencová ** Alois Surynek *** V rámci dotazníkového šetření sestaveného řešiteli výzkumného záměru Nová teorie ekonomiky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Michal Pazour, alteruje Vlastimil Růžička Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020 Technologické

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více