SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE"

Transkript

1 SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A

2 Recenzenti: Mgr. Pavel Cetkovský prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Ing. Helena Hrůzová, CSc. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. doc. Ing. Otakar Němec, CSc. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2007 Pořizování dotisků a kopií sborníku nebo jeho částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN

3 Obsah Podnik a kvalita pracovního života Autor Beroušek, Petr Dědina, Jiří Dvořáková, Zuzana Název Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech (vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření) na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit Srovnání stylu řízení a vedení zahraničních a českých manažerů Metody rozvoje lidských zdrojů v ČR Dvořáková, Zuzana - Němec, Otakar - Surynek, Alois Grznár, Miroslav - Szabo, Ľuboslav Holaj, Robert Hoyer, Tomáš - Kolínský, Oldřich - Měchurová, Jiřina Jermář, Milan Kučina, Pavel Kvalita života z pohledu úřadů práce v České republice Manažment ľudských zdrojov a efektívnosť v agrárnom sektore SR po vstupe do EÚ Zřízení ambulantního kardiovaskulárního rehabilitačního programu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR Posilování strategického přínosu managementu lidských zdrojů Práce není to kam chodíme, ale to co děláme Kuhnová, Irena Lorencová, Hana Mlezivová, Iveta Mrkvička, Petr - Janoušek, Vladimír Mroziewicz, Dagmar - Svobodová, Lenka Němec, Otakar Paleček, Miloš Pichanič, Mikuláš - Štycká, Věra Skřehot, Petr - Paleček, Miloš - Malý, Stanislav Surynek, Alois Svobodová, Lenka Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce Vybrané aspekty agenturního zaměstnávání Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v ČR Pracovní úrazy při dopravních nehodách Co se v mládí naučíš Typy prorodinné personální politiky -WLB, FFP Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života Přínosy nadnárodních korporací k personálnímu řízení Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení Hodnota práce a kvalita života Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života

4 Svobodová, Lenka Svobodová, Lenka Svobodová, Lenka Tesková, Jarmila Uzel, Jaroslav Václavková, Lucie Veverková, Soňa Žejdlová, Andrea Podmínky pro proměny práce Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života - měli bychom se bránit Flexibilita - její výhody i problémy Datamining a bezpečnost při práci Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP Flexibilní formy práce v malých a střednicích podnicích Evropský sociální dialog v ČR a jeho limity Programy podpory zdraví jako nástroj pro snižování firemních nákladů Sladění pracovního a osobního života Autor Franková, Emilie Jarošová, Eva - Kubušová, Slávka - Frieze, Irene H. Kirovová, Iva Kirovová, Iva Krninská, Růžena Kyzlinková, Renáta Pčolinská, Lenka - Nimrichterová, Jana - Jurková, Jana Soroková, Tatiana Šimková, Eva Zvariková, Mária Název Myšlenkové mapy a jejich užití ke kreativizaci sociální komunikace v procesu řízení a vedení lidí první část Výkonová motivace a pracovní hodnoty vysokoškoláků v česko-slovensko-americkém srovnání Absolventi, požadavky organizací a systém vzdělávání Zkušenosti s MBA studiem Celoživotní učení vedoucí k sladění pracovního a osobního života a vliv kulturních přístupů Důležitost kariérního růstu a profesního rozvoje: dva vzájemně se vzdalující koncepty? Vysokoškolský vzdělávací priestor a jeho význam z hľadiska celoživotného vzdelávania Projektová podpora a psychologické aspekty podnikania ako faktory oživenia podnikateľského prostredia Environmentální problémy a význam environmentálního vzdělávání Kvalita života a kariérové (celoživotné) poradenstvo

5 Příspěvky sekcí Podnik a kvalita pracovního života a Sladění pracovního a osobního života

6 Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit # Petr Beroušek * Poděkování Děkuji tímto kolegům a kolegyním, za to, že jsem s nimi mohl společně sdílet projekt a také za jejich podporu v napsání tohoto příspěvku. Jmenovitě děkuji: Dr. Stavroula Leka (Nottingham), Dr. Neil Ellis (Cardiff), M. Jaime Veiga (Cardiff), Gabriella Galli (Roma), Ms. Tiina Koivuniemi (Seinäjoki), Mr. Vasilios Makropoulos (Atény), Ms.Lila Anthopoulou (Piraeus) a Mr. Charalabos Tsardanidis (Atény). Rovněž děkuji za vstřícnost, cenné podněty a zkušenostní postřehy ve věci outreach Dr Keith Lawrence (Salford), v pohledu na příležitosti outreach aktivit v oblasti HR Heidi Polke (München). Úvod K napsání tohoto příspěvku glosáře o zobecnitelných zkušenostech ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech 1 přivedly autora hned několikeré důvody. Dosavadní zkušenosti z participace na několika mezinárodních projektech realizovaných na pozadí VaV politiky EU, za využití stávající infrastrukturní sítě VaV a jejího rozšiřování v zemích EU-10, respektive zemích SVE; autor zde vychází zejména ze zkušeností z pilotních projektů Leonardo da Vinci 2 a projektových programů ESF 3, na nichž participoval (respektive participuje). Dále jej k tomu vedlo osobní rozhodnutí zapojit se do diskuse a odborné i veřejné konzultace nad rodící se novou politikou Evropské unie, respektive tvorbou funkčního Evropského výzkumného prostoru ERA 4. Rovněž osobní rozhodnutí přispět v daném směru startovací iniciativou outreach jako výrazu potřebné nové kvality života vysokoškolského pracoviště (katedry personalistiky), s aspirací posléze vyústit ve vybudování # Článek je zpracován na margo výstupu níže uvedených výzkumných projektů, na nichž se autor měl možnost spolupodílet, respektive se řešitelsky spolupodílí. * PhDr. Petr Beroušek, odborný asistent; katedra personalistiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; 1 Dvouvrstevné týmy tj. týmy jak vědeckovýzkumného tak teoreticko aplikačního zaměření 2 Projekt No EL/04/B/F/PP Stress Prevention Activities a projekt No ES/05C/F/TH-80801) Enterprising competence EU (ECEU) Oportunity Ready: Promoting enterprising competence in Europe 3 ESF Iniciativa Společenství EQUAL Projekt Půl na půl. 4 Zelená kniha Evropský výzkumný prostor : Nové perspektivy, KOM 161, SEK (2007) 412 ; diskusní platforma dostupné na: 1

7 tzv.univerzitního inovačního parku 5, s sebou přineslo již v samém počátku řadu zkušeností, které se jeví jako užitečné vyhodnotit a jejichž některé aspekty jsou šířeji signifikantní. Pilotní projekt Leonardo da Vinci 6 Vysoké školy a program Leonardo da Vinci Protože evropský program Leonardo da Vinci byl (je) 7 zaměřen na podporu inovací odborného vzdělávání a jejich implementaci do praxe, je správné, že se jej účastnily v rámci více či méně propracovaného vztahu s praxí, také vysoké školy. Patřily k předkladatelům obou hlavních druhů projektů 8, které program podporoval (podporuje), tedy projektů mobilit (stáží a výměn) i tzv. pilotních projektů. Tím české vysoké školy využívaly možností, které se jim účastí v programu nabízely: například možnosti zkvalitnit vzdělávání svých studentů prostřednictvím odborných stáží v zemích EU, možnosti úzce spolupracovat se zahraničními organizacemi ve svém oboru a také možnosti získávat finanční prostředků na podporu svých vzdělávacích projektů. České vysoké školy se programu Leonardo da Vinci účastnily od samého počátku, v obou programových obdobích, ale ve srovnání s jinými zeměmi relativně velmi málo. Nejúspěšnějšími předkladateli projektů byly vysoké školy technického zaměření (ČVUT, ZČU a VUT)... Zatímco projekty mobilit patří k jednodušším a krátkodobějším projektům a zpravidla se schvaluje většina předložených projektů, u pilotních projektů je situace značně odlišná. Pilotní projekty programu Leonardo da Vinci byly totiž rozsáhlé, až tříleté vzdělávací projekty, v nichž několik organizací (škol, ale také dalších organizací, třeba podniků) společně jako výstup vypracovalo inovativní osnovy, učební texty, metodiky, software a další hmatatelné vzdělávací produkty určené pro širokou skupinu uživatelů (například pro zaměstnance preventivní programy péče o zdraví - v rámci podpory well being). Partnerské organizace pocházejí z různých zemí a každá z nich vkládá do společného projektu své poznatky, přičemž výsledný produkt se pak využívá ve všech zemích partnerských organizací. Schvalovací řízení těchto projektů je velmi náročné. O úspěšnost vyjádřenou schválením projektu totiž soutěžily projekty předkladatelů v přímé konkurenci organizací z téměř 30 evropských zemí, které se programu Leonardo da Vinci účastnily. Každý návrh projektu byl hodnocen národními i evropskými hodnotiteli a konečné rozhodnutí o schválení či neschválení projektu měla Evropská komise. Schválena byla vždy jen výrazná menšina předložených projektů, přičemž tento trend bude i nadále prosazován. Pro nemálo zájemců spolupodílet se na nějakém projektu Leonardo, kteří nenašli dostatečnou oporu na mateřských pracovištích, byla (je) k dispozici možnost nabídnout své 5 Projekt: Outreach pracoviště pro oblast rozvoje lidských zdrojů (Řešitelské pracoviště: katedra personalistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, garant projektu: PhDr. Petr Beroušek. Pracovní podklad k rozpravě s konzultanty a experty; 1. verze, červen European Commission: Leonardo da Vinci: Success Stories - Europe creates opportunities, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Blíže viz: respektive: 8 Oba druhy projektů (projekty mobility a pilotní projekty) zůstávají nadále základními formami projektů (tedy i po skončení programu Leonardo da Vinci) v rámci Sokrates. 2

8 služby jinde (například na předkladatelsky úspěšné jiné vysoké škole apod.); předpokládá se však, i když to není podmínkou, že smluvně si vše daný uchazeč sám s příslušným účastnickým subjektem sjedná. Popis - charakteristika vlastního projektu Tuto cestu jsem zvolil i já v případě svého zájmu zapojit se do projektu Pracovní stress hodnocení rizik a jejich zvládání, kde se teoreticko empirickými řešiteli projektu staly dvě britská univerzitní centra: University of Nottingham, Institute of Work, Health and Organisations (I-WHO) 9 a Cardiff University, Seafarers International Research Centre (SIRC) 10. Pozoruhodné bylo složení partnerů z praxe: čtyři řecké 11, dva české 12 a jeden finský účastnický subjekt z podnikové praxe 13. Hlavními partnery Konsorcia SPA 14 z praxe byli ustanoveni Řekové, z odvětví námořní dopravy, bez dostatečné výbavy vlastními odborníky a s nemalými jazykovými obtížemi (komunikačním jazykem mezi všemi členy tohoto řešitelského uskupení (těžko říci týmu ) měla být angličtina. Tento mezinárodní projekt měl vytčeny cíle: propagovat efektivní hodnocení rizik vyplývajících z distressu, prevenci pracovního distressu, přispět k efektivním formám vzdělávání pro zvládání distressu, zvýšit povědomost o důležitosti preventivních opatření u všech zainteresovaných subjektů, zejména se zaměřit na subjekty SME, s tím, že budou vyvinuty přenositelné postupy a výstupy. Cílem projektu mělo být připravit univerzálněji postavený edukačně výcvikový program určený pro konkrétní podporu tvorby zaměstnavatelských preventivních programů proti distressu na pracovištích. Tohoto cíle bylo po přibližně dvou letech dosaženo 15. Podrobněji viz mé hodnocení průběhu a dosažených výsledků této celkově pozoruhodné a pro mě velmi poučné mezinárodní spolupráce vědecko výzkumných skupin s aplikačně empirickými skupinami lze nalézt archivu projektu, stejně jako hodnotící zprávy kolegů 16. Zatímco s kolegy z obou univerzit jsme společně tvořili pojmový a metodologický aparát projektu a volbu odborné a jazykově přiměřené komunikační úrovně vůči očekávatelnému standardu příjemců praktických řešitelů 17, s finskými kolegy jsme připravovali vhodné případové studie jako edukační materiál určený manažerům a koučům lektorům, trenérům přípravy konkrétních firem na preventivní antistresový program podniku. Případové studie, které jsem připravoval, byly vesměs blízké či se přímo týkaly oblasti HRM. Kritické poznámky k realizaci projektu Jestliže samo téma lze považovat za mimořádně potřebné pro praxi byla to paradoxně právě ta část projektu, která znamenala exploraci programu v praxi se ukázala být náročnou, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΝ National Schoul of Public Health, IDEC SA, Association of SA and. Ltd, PEPEN (the Masters and Mates Union of Greek. 12 M + J Consulting, CMKOS. 13 Triforma OY 14 SPA / :Stress Prevention Activities /. 15 Viz výstupy z projektu J-SPA_Handbook_2_P_ in archiv projektu viz odkaz pozn Jako příklad lze uvést hledání kompromisu ve volbě odborné přesnosti např. odklon od přesnějšího pojmu distress k běžnějšímu stres, či zjednodušení práce s určitými nástroji např. v oblasti řízení rizik apod. 3

9 neboť k tomu byly vybrány organizace v jiných než koncepčně programově řešitelských zemích. Úkolem řeckých a posléze i českých partnerských organizací bylo operativně připravit apretovanou verzi programu pro pilotní ověření funkčnosti projektu SPA a následně jeho faktické rámcové terénní ověření. Způsob jakým probíhala tato, dle mého názoru potenciálně velmi významná etapa projektu, však zdaleka nesplnil očekávání jeho hlavních tvůrců. Ukázal na slabiny mezinárodních řešitelských uskupení umocněné v našem případě i dvouvstevností, která nebyla z hlediska řízení projektu zvládnuta, respektive ani zvládnutelná být nemohla. V nemalé míře tomu napomohla i politika financování projektu, která sice a priori vyžaduje jakési posouzení proveditelnosti, ale a posteriori neanalyzuje ani případnou aplikační povrchnost ani udržitelnou funkčnost vlastního pilotního projektu i po jeho skončení zejména jeho reálnou (u)financovatelnost, respektive vůli vztažných subjektů jej skončení vlastního pilotního projektu v praxi aplikovat. V současné době obdobné potíže pociťuji ve vztahu k druhému projektu Enterprising competence, jehož jsem rovněž spoluřešitelem a který zažívá obdobné obtíže, nehledě na jeho centrum umístěné tentokrát v Madridu... Kritického čtenáře odkazuji na archivy těchto a obdobných typů evropských projektů v rámci současné politiky ERA, zejména kritických diskusí řešitelů 18. Jsem rád, že jsem se díky svým novým spolupracovníkům ze Spojeného království, s nimiž jsem sdílel kritické názory na funkčnost a efektivitu takovéto mezinárodní spolupráce, ať už kolegy a kolegyně z Institutu práce, zdraví... University of Nottingham, který je součástí tzv. Science and Technology Park univerzity tak z mezinárodního výzkumného centra Univerzity v Cardiff, získal mimořádné podněty pro hledání univerzitního klíče k praxi. Díky svým spolupracovníkům jsem začal sbírat informace o působnosti univerzitních center pro intenzivní spolupráci s praxí, která po cca roce materiálové, komparativní, analytické a konstruktivní práce vyústila v projekt, aspirující na to být úspěšnější v řešení stávajících bariér mezi vysokými školami a praxí. Tímto dočasným výsledkem se stal koncept outreach, pilotně připravovaný do oblasti HR 19, do budoucna dále projektovaný na úroveň tzv. univerzitního inovačního parku, zasíťovaného s obdobnými univerzitními centry VaV 20 v zemích EU, která o spolupráci projeví zájem. Ekonomické a politologické a posléze personalistické konsekvence konceptu byly budovány na základě podkladových studií Evropské komise, GŘ pro výzkum a Bureau of European Policy Advisers při EK 21, 22 a pro oblast HR konzultovány s EP a BCG Velkým nedostatkem těchto projektů je mj. i malé anebo žádné přímé napojení vysokoškolských řešitelských subjektů na výukovou a obdobnou práci se studenty, jejichž potenciál tak není využit, ani není využit projekt k obohacení výukové práce o metodologický přínos v oblasti utváření a rozvíjení kompetencí studentů ve VaV. 19 Blíže viz Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach (příležitost pro rozvoj pracoviště katedry personalistiky FPH VŠE v Praze). Podkladová studie k rozpravě s konzultanty a experty zpracoval P. Beroušek, 2007, interní materiál katedry personalistiky. 20 Resp. 3V vzdělávání &věda &výzkum blíže viz Beroušek, P.: Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach, projektová podkladová studie. Nepublikováno, 2007, s Hanushek, E.A., Kimko, D.D.: "Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations," American Economic Review, 90, 2000; viz též: et alt. font.: 23 EP Association Européenne pour la Direction du Personnel (A.E.D.P./ EAPM) BCG The Boston Consulting Group skupina /Amtsgericht München konzultantka Heidi Polke. 4

10 Náčrt konceptu outreach za využití zkušeností z projektů Leonardo Koncept Outreach usiluje o novou kvalitu života vysokých škol. Jde v něm o to, aby se vysokoškolské instituce staly otevřenými svému externímu prostředí, vnímaly jej jako uživatelské, ale také naopak, a to v ne menší míře, aby se firmy a veřejné organizace naklonily spolupráci spolupráci bez bariér - právě s vysokými školami. Vytvoření sítě vzájemné interakce a spolupráce může významně přispět k přiblížení se nabídky a poptávky, kdy outreach aktivity reflektují potřeby trhu, společnosti a místní komunity 24. Přijetím právě tohoto principu cílevědomé systémové participace - lze se nejspíše vyvarovat haló efektu nemála projektů EU s nimiž se setkáváme zvláště v kategorii Leonardo da Vinci.Zde lze nalézt dle mého názoru často týž jev - nepřiměřenost mezi nákladovostí a efektivností řady projektů, nevyjímaje ty, jichž jsem se sám účastnil 25. Navíc je pro ně příznačná relativně krátkodobá efektivnost a často spíše experimentálně zkušební či cvičební povaha případově vzniklého partnerství rozdílných subjektů, než tolik potřebná a koneckonců v praxi chtěná efektivnost věcně předmětná, kde partnerství se stává samozřejmou, vzájemně vyváženě reciproční službou, která snese a unese měřítka tržního zhodnocování 26. Aktivity typu Outreach jsou ty, kde vzdělání významně a znatelně přispívá transferem vědomostí a znalostí k ekonomickému růstu a pevnosti komunit. Tyto aktivity proto v sobě obsahují zřetelně tyto vyabstrahované aspekty:privátní sektor např. podpora konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Veřejný sektor např. podpora výkonnosti a efektivity. Kulturní aspekt např. podpora kulturního bohatství a zlepšení kvality života. Společenský aspekt např. podpora rozvoje a soudržnosti společnosti 27.Partnerství vysokých škol s těmito sektory je smysluplné za předpokladu, že vzniká přirozeně 28 za účelem vědomě produktivní výměny vědomostí a odborných schopností. Případ Spojeného království uváděný v poznámce 28, naznačuje, že zdravý přítlak vládní, respektive veřejnosprávní a samosprávné administrativy na změnu chování managementu nemanagementu - vysokých škol 29 se jen ztěží obejde bez doprovodných podpůrných opatření 24 Beroušek P.: Vysokoškolská pracoviště pro přípravu HRM z pohledu Outreach (Příležitost pro rozvoj pracoviště katedry personalistiky FPH VŠE).Podkladová studie k rozpravě s konzultanty a experty. Praha 2007, s. 2 (nepublikováno). 25 Viz má hodnotící zpráva in viz výstupy z projektu J-SPA_Handbook_2_P_ in archiv projektu Viz blíže diskusní platforma ad a nová diskusní platforma ad Document EC SEC (2007) 1009 (July). 27 Parafráze sdělení Dr Keith Lawrence, Oddělení Akademického podnikání,university of Salford (osobní rozhovor, ). 28 Může působit paradoxně dnes už historický případ Spojeného království (UK) ve faktu, že zde první univezity, které přijaly za svou politiku outreach takto reagovaly na od 80tých let měnící se politiku vlády jak přímo v oblasti financování vysokých škol krácení rozpočtů; většina škol však reagovala až později až s příchodem celkové změny politiky v oblasti vysokých škol, vědy a výzkumu (dosud probíhající). Boom Outreach v UK začíná až s polovinou prvé dekády tohoto tisíciletí. Obdobný vývoj situace je i v jiných tradičních zemích EU (tzv. patnáctky). 29 Schopnost rektorů a děkanů efektivně vést své instituce je nepochybně vymezena (i omezena) jejich vědeckopedagogickou odborností, která je velmi často zcela vzdálena od žádoucí a potřebné odbornosti manažerské. Paradoxně je to dáno historicky determinovanou demokratickou akademickou samosprávou. Akademičtí funkcionáři zejména veřejných škol, kteří by měli být zároveň hlavními manažery škol, fakult apod. 5

11 a to nejspíše i ve vztahu k dalším potenciálním partnerům outreach. A to i přesto, že tato partnerství vytváří a to díky zahraničním zkušenostem dokladovatelný - krátkodobý i dlouhodobý hospodářský a společenský přínos, jako např. zlepšení růstu, účinnosti a soudržnosti společnosti, rozvoj zaměstnatelnosti atd. Taktéž je ze zahraničních zkušeností očekávatelné to, že i v našich podmínkách, konkrétně podmínkách, z nichž na VŠE je možno vycházet, tato partnerství budou produkovat podporu rozvoje a integraci firem a zapojení profesních i občanských komunit do koherentních a udržitelných strategií vysokoškolských pracovišť 30 a dotvářet tak jejich relevantnost (těchto strategií). Outreach aktivity, s nimiž počítáme, by měly koneckonců zahrnovat určitě: participaci nadnárodních společností (spolupráci s jejich VVV 31 základnami), Spin-outy, jištěné licencemi na ochranu duševního vlastnictví produktů, participaci malých a středních podniků, společností (SME), participaci komplementárních profesních společností (např. v oblasti HR působící ČSRLZ apod.), projekty podpory (programy) podnikání absolventů, zejména tzv. čerstvých, projekty podpory (programy) stáží či stínování odborníků, manažerů - studenty, projekty podpory (programy) tzv. počáteční inkubace (probíhající již s pokročilejšími studenty), další formy sepjetí s kreativním a kulturním prostředí rozmanitých odvětví, včetně průmyslu, uplatnění takových technologií, jejichž výsledkem bude tvorba bohatství šířeji uplatnitelné (zhodnotitelné) ve společnosti (tj. tvorba takových produktů - bohatství, které je přínosem koneckonců - všem členům společnosti s cílem kultivovat prostředí bohatství a ne je jen rozšiřovat) 32. jsou voleni akademickými senáty (a jmenováni prezidentem, respektive rektorem), kde o tomto žádoucím, respektive pro dobrou funkčnost a konkurenceschopnost školy, fakulty apod. nezbytném požadavku se povětšinou uvažuje jen jako o doplňkovém, nezásadním kritériu. Tento názor (mnou vyslovený např. na mezinárodní konferenci Orbis Pictus, dne ; též v ČRo Leonardo pořad Vstupte dne ) se nově zřetelně ukotvuje též do náhledu Rady pro výzkum a vývoj, poradního orgánu vlády; vyslovený názor prof. Petra Matějů osobní rozhovor ze dne tato teze vychází z našeho předpokladu, že se vbrzku do tohoto projektu zapojí více pracovišť VŠE v Praze. 31 VVV věda+výzkum+vzdělávání či 3V jsou pro autora triádou nahrazující dosavadní zúžený přístup VaV (věda a výzkum). 32 Zkušenosti z nových členských zemí EU - zejména zemí MEE/SVE ukazují v tomto směru na zpoždění za vývojem v tradičních zemích daným nejspíše zažitými zkušenostmi z turbulentní nové společenské historie - (příznačné procesy transformace a posttransformace s revolučními i quasirevolučními doprovodnými jevy), společnosti do ukotvitelného typu pro soužití s euro-americkým civilizačním standardem tzv. západního civilizačního okruhu. Výše zmiňované zpoždění za vývojem je však pozoruhodně relativní. Jsem toho názoru, že má v sobě také v nemalé míře pozitivní společenskoekonomický náboj, jehož jedním ze znaků je relativní dravost. 6

12 Závěr Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo da Vinci podrobené kritickému rozboru, se nejspíše mohou stát dobrým východiskem při koncipování outreach aktivit vysokoškolského pracoviště, jestliže celý koncept bude prost samoúčelnosti, bude pro něj získáno vztažné portfolio subjektů praxe, stejně jako za předpokladu vstřícného, podporujícího přístupu ze strany akademické obce a jejích orgánů. Literatura: [1] Hanushek, E.A. - Kimko, D.D.(2000): Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. American Economic Review, 2000, 90. [2] European Commission: Leonardo da Vinci: Success Stories - Europe creates opportunities. Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, [3] Böhm, H. - Caye, J-M. - McDonnell,M. - Strack, R. - Villis, U. (2007): The Future of HR in Europe. Key Challenges Through Boston, BCG, Poznámka Bližší informace zájemcům o partnerství k projektu outreach vznikajícím pilotně na katedře personalistiky Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze lze získat na ové adrese nebo přímo u autora příspěvku 7

13 Zkušenosti ze spolupráce v mezinárodních dvouvrstevných týmech [vědeckovýzkumného a teoreticko aplikačního zaměření] na projektech EU Leonardo jako východisko koncipování outreach aktivit Petr Beroušek ABSTRAKT Konferenční příspěvek je zaměřen na využití zkušeností získaných z autorovy spolupráce ve specifických mezinárodních týmech projektů EU Leonardo da Vinci a poznatků a názorů, které se dnes prezentují na virtuální několikaměsíční konferenci o Evropském výzkumném prostoru, o nových příležitostech a formách spolupráce vysokých škol, akademických vědecko výzkumných institucí a výzkumných a rozvojových základen podniků, korporací a profesních odvětvových sdružení. Získané poznatky aplikuje do oblasti příležitostí pro HRM. Načrtává koncept přípravy projektu Outreach se zaměřením na oblast HR, s perspektivou jeho rozšíření do dalších oblastí a možností vzniku Univerzitního (Fakultního) inovačního (technologického) parku při Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Klíčová slova: Projekty Leonardo da Vinci; Evropský výzkumný prostor; Outreach aktivity; Univerzitní inovační park. Experience in Collaboration with International Two-layer Teams (Theory, Research and Utilization) Working on EU Leonardo da Vinci Projects as a Starting Point of Outreach Activities ABSTRACT The paper aims at utilisation of long-term author s experience in collaboration with international teams; it deals with EU Leonardo da Vinci projects, results and opinions, which are virtually discussed in these days, in particular topics like the European research area, new opportunities and forms of collaboration among universities, research institutions, research and development organizational units of corporations and professional associations. The achieved findings are applied by the author in favour of developing HRM courses at the university. He suggests a concept of the Outreach project which is focused on HRM and perspective development of the University/Faculty Innovation Park at the Faculty of Business Administration of the UOE, Prague. Key words: EU Leonardo da Vinci Projects; European Research Area; Outreach Activities; University Innovation Park. 8

14 RECENZE Autor příspěvku Petr Beroušek zde zobecňuje své zkušenosti z mezinárodních týmů sestavených k řešení projektů EU. Nejde mu jen o sdělení zajímavých zkušeností. Cílem je ukázat problematiku řešení evropských projektů, jejichž počet a význam se bude zcela určitě rozšiřovat. A také je to přínos k formulování doporučení k práci týmů obecně. Větší prostor v příspěvku by si zasloužil rozbor třecích ploch v mezinárodních týmech navíc složených z pracovníků různě odborně zaměřených pracovišť. V pozadí probíraného tématu stojí také otázka, zda práce na vysoké škole představuje především rozvíjení kompetencí studentů pro práci v předpokládaných funkcích nebo jestli se jedná o rozvoj jejich osobnosti na základě vědecko výzkumné práce. V příspěvku je akcentován první cíl. Doporučuji přijetí příspěvku na konferenci Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice a jeho zařazení do sborníku. PhDr. Alois Surynek 9

15 Srovnání stylu řízení a vedení zahraničních a českých manažerů # Jiří Dědina Cíle a metodika výzkumu Jedním z cílů výzkumu bylo porovnat způsobilost a vhodnost manažerů v Rakousku, Německu a České republice a dále nalézt a popsat rozdíly ve způsobilosti a chování jednotlivých manažerů a zejména najít rozdíly či souvislosti v jednotlivých přístupech k řízení a vedení. Dílčím cílem výzkumu bylo porovnat jednotlivé národní i firemní kultury a jejich vliv na volbu řízení a vedení jednotlivými skupinami manažerů. Výzkumný projekt byl definován jako kvalitativní a částečně deskriptivní výzkum za účelem poskytnutí obrazu o chování managementu s ohledem na národní specifika. Povaha výzkumu byla demoskopická, snažili jsme podchytit subjektivní stavy zkoumaných veličin, zejména styly řízení a vedení jednotlivých skupin manažerů. Výzkum byl rozdělen na dvě části: Studium sekundárních dat, zejména odborné literatury za účelem zjištění problémů v této oblasti, aby mohly být vytvořeny hypotézy, které by terénní výzkum potvrdily či vyvrátily. Výzkum v terénu, a to formou dotazování pomocí dotazníků. Získané primární informace z dotazníků vesměs interního charakteru byly použité jako vstup pro další úvahy. Dotazování bylo provedeno v následujících kategoriích: manažeři české národnosti, pracující v České republice, manažeři německé národnosti, pracující v Německu, manažeři rakouské národnosti, pracující v Rakousku. Techniky dotazování, které byly v projektu použité, byly - písemné dotazování, elektronické dotazování, osobní dotazování. Za základní prostředek písemného a elektronického dotazování byl zvolen dotazník. Souhrnné údaje o dotazníku: # Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu : Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery, registrovaného u grantové agentury České republiky pod evidenčním číslem GAČR 402/06/0103. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. docent, katedra managementu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3; 1

16 počet stran A4: 5, počet uzavřených otázek: 13, počet otevřených otázek: 6, počet otázek se škálou odpovědí: 53. Pro účely oslovení cizojazyčných manažerů byl v rámci projektových prací dotazník sestaven v českém, anglickém a německém jazyce. Pro omezení chyb, které mohou vzniknout během dotazování, byl na proces sestavování dotazníků kladen velký důraz. Dotazník byl sestaven za použití jednoduchého jazyka, známých slov. Otázky byly formulovány jasně a konkrétně, výrazy byly voleny jednoznačně. Dotazník byl rozdělen dle témat, aby respondent byl logicky veden napříč dotazníkem. Sugestivní či zavádějící otázky byly vyloučeny. Pro zamezení frustrace respondenta z dotazníku byly vyloučené nepříjemné otázky. Pro další zamezení chyb z dotazníku byly odstraněné jakékoliv odhady výsledů. Dotazník byl rozčleněn do následujících částí v pořadí za sebou: úvodní otázky, filtrační otázky, zahřívací otázky, specifické otázky, identifikační otázky. Typy otázek, které byly použité v dotazníku: otevřené zde při sestavování dotazníku byla snaha se naprosto vyhnout otevřených otázkám, a to z důvodů typování dotazníků do kvantitativní podoby pro účely elektronického vyhodnocování a analýzy, uzavřené většinou ve formě dichotomických a polytomických otázek, škály byly použité verbální hodnotící škály s lichým počtem kategorií, kdy prostředí hodnota vyjadřuje neutrální postoj respondenta. Interní a primární informace z dotazníku, které byly kvantitativního charakteru, byly převedeny do kvalitativní podoby za použití škál. Forma dotazníku byla sestavená s ohledem na vizuální přehlednost a příjemnost práce s dotazníkem. 2

17 Přehled stylů řízení a vedení, jejich volba a klasifikace Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují styl každého manažera. Jeho osobnost, vlastnosti, podniková kultura nebo samotná situace v podniku. Proto existuje více modelů, podle kterých můžeme zvolit správný rozhodovací styl. Styl řízení a vedení je jedním z důležitých atributů práce každého manažera. Je zpravidla chápán jako určitý typický způsob, jakým manažer jedná se svým okolím ve snaze dosáhnout svého cíle. Mezi nejúspěšnější manažery všeobecně patří ti, kteří jsou schopni modifikovat svůj styl řízení v závislosti na různých situacích,ve kterých se manažer a jeho podřízení nacházejí. Z důvodu mnoha modifikací jednotlivých a stylů se v tomto článku zaměřím a podrobněji popíši jen ty styly, které jsou použity v praktické části tohoto článku. Rozhodování podle vlastností manažera Styly v této skupině můžeme rozčlenit na: AI Silně autokratický/autoritativní styl Jde o direktivní určování úkolů, všechna rozhodnutí jsou činěna bez jakéhokoli zapojení podřízených, manažer si vystačí sám s informacemi, které má k dispozici, neexistuje prostředí důvěry. A II Autokratický styl Manažer získává dodatečné informace od podřízených, ti však nemají možnost ovlivnit jeho rozhodování. Rozhoduje opět plně individuálně. K I Individuálně konzultativní styl Vedoucí spolupracuje s podřízenými individuálně, zvažuje jejich nápady, přenáší na ně větší míru pravomoci a odpovědnosti, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. K II Kolektivně konzultativní styl Zde již manažer svolává k vyřešení daného problému poradu celého kolektivu a shromažďuje návrhy. Při konečném rozhodnutí, které provádí sám, může brát na připomínky ostatních ohled. S II Skupinové rozhodování Manažer spolu s podřízenými zvažuje možnosti řešení problému a snaží se dospět ke společnému řešení. Koordinuje diskusi a přispívá svými názory, ale nesnaží se týmu vnutit své řešení. Bere na sebe odpovědnost za rozhodnutí, na kterém se skupina sjednotí. Jak je z výše uvedeného členění vidět, rozhodovací styly v této skupině můžeme v zásadě rozdělit na individuální a skupinové, resp. týmové. Tato míra participace závisí na mnoha faktorech, ke kterým patří: osobnost manažera, tradice řízení organizace (organizační kultura), vžitý styl, 3

18 charakteristiky a ochota k účasti na řízení ostatních členů, sladěnost cílů a zájmů pracovníků s cíli organizace, povaha řešených problémů. Obecně lze konstatovat, že některých rozhodnutí se dosahuje lépe individuálně, jiných naopak skupinově. U špatně strukturovaných problémů je vhodnější použít vyšší míry participace, protože vyžadují větší okruh informací a znalostí, naopak dobře strukturované problémy zvládne jedinec sám. Jak vyplývá z právě zmíněného, složitější a problematičtější situace obvykle řešíme pomocí skupinového rozhodnutí, a právě proto bych mu rád věnoval více pozornosti a uvedl jeho výhody a nevýhody. K základním přednostem skupinového rozhodování patří: rozvoj dovedností, vyšší rozsah informací a znalostí, synergický efekt (kombinace přístupů, dovedností), lepší pochopení řešeného problému, zlepšení spolupráce a vztahů, získání nových znalostí a zkušeností a další. Za nevýhody považujeme: větší časová náročnost, snížení pracovní kapacity, sociální tlak (místo hledání nejlepšího řešení se skupina snaží dosáhnout shody). Selhání může nastat zejména z důvodů: autokratický nadřízený, nesprávné složení skupiny a její velikost, individuální dominance, absence společného cíle. 4

19 Rozhodování podle chování manažera Orientace na pracovníky nebo úkoly Tento model vytvořil R. Likert a vyjadřuje fakt, že každý manažer se zaměřuje buď na rozvoj pracovníků, rozvoj jejich tvořivosti, podporuje tým a snaží se vytvářet vhodné pracovní prostředí a atmosféru, nebo jen rozděluje práci, stanovuje termíny a provádí kontroly. Pro podmínky 21. století a efektivní řízení je bez pochyb vhodný první zmíněný styl. Model manažerské mřížky Autory modelu jsou R.S. Blake a S. Moutonová, kteří navázali na předchozí model vyznačující se dvojdimenzionální orientací. Tento model byl velmi rozšířen na začátku druhé poloviny minulého století, ve své praxi ho uplatnily například společnosti Westinghouse, Procter & Gamble aj. Model vyjadřuje tezi, že chování manažerů je funkcí dvou proměnných sociálního a výrobního aspektu a každý manažer se více či méně přiklání k jednomu z nich. Tyto dvě proměnné můžeme vyjádřit v grafu, kde vertikální osa vyjadřuje zájem o lidi a na horizontální ose je nanesena orientace na úkoly neboli výkon. Pozornost je věnována pěti hraničním pozicím: pozice1;1 ochuzený, improvizační management: manažer se neorientuje ani na lidi, ani na produkci, středem jeho zájmu je on sám, vydává minimální úsilí k odvedení požadované práce potřebné k udržení jeho místa v podniku, pozice 1;9 klubový, sousedský nebo venkovský management: manažer věří, že spokojený zaměstnanec podává dobré výkony, a proto jim věnuje velkou pozornost, soustředí však malý zájem na produkci, snaží se o vytvoření přátelské atmosféry a dobrých mezilidských vztahů, dosahování výrobních cílů zaostává, pozice 9;1 administrativní, autoritativní management: manažer má tendenci spoléhat se na centralizovaný systém a užití autority, silně se orientuje na produkci a řízení výrobních operací, ale věnuje velmi malou pozornost lidem, dosahuje dobrého pracovního výkonu pomocí vydávání příkazů, provádění kontrol a udělování sankcí, mezilidské vztahy nehrají významnou roli, pozice 9;9 týmový management: reprezentuje nejžádanější kombinaci, manažer se zajímá jak o lidi, tak o produkci, je schopný věnovat značnou pozornost produkci a současně dbát na potřeby podřízených a vytvářet dobré mezilidské vztahy. Věří, že jejich spokojenost vede k většímu zájmu zaměstnanců plnit cíle organizace. pozice 5;5 management střední cesty: manažer představuje průměrný zájem o oba faktory, dosahuje přiměřeného výkonu bez vyvolání negativních reakcí lidí cestou ústupků, vyjednávání. Těchto pět stylů zobrazuje krajní řešení. Jak tvrdí sami autoři tohoto modelu Blake a Moutonová, manažeři mohou přecházet od jednoho stylu k druhému, nebo prvky jednotlivých stylů kombinovat. Všeobecnou tendencí však je, že každý manažer používá většinou jeden hlavní styl a dále podle situace využívá další náhradní styly, které by v daný okamžik nefungovaly nebo nebyly vhodné. 5

20 Práce manažera je velmi různorodá a ovlivňovaná řadou faktorů, které stejně tak ovlivňují zvolený manažerský styl: organizace: její velikost, obor činnosti, povaha, uplatňovaná pravidla a omezení, cíle, filozofie a kultura, technologie a metody prováděné práce, organizační struktura organizace a stupeň, na kterém manažer působí, hodnoty manažera a jeho osobní zkušenosti, příležitosti. Výsledky výzkumu Čeští manažeři podle našeho šetření a v porovnání s manažery z Rakouska a Německa dopadli při hodnocení charakterových vlastností nejlépe v kategoriích pracovní morálka, důslednost a angažovanost. Potvrdila se jejich flexibilita. Dobří jsou také v plánování, organizování činností (zde dopadli nejlépe mezi hodnocenými národy) a jsou schopní stanovovat priority. Rovněž vyjadřování a komunikace jim nezpůsobuje žádné problémy. Jsou vhodní pro týmovou práci a zdatní v řešení konfliktních situací. Zlepšit by se mohli v motivování a vytváření inspirace pro zaměstnance, potvrdila se také jejich částečná neupřímnost v jednání a chování. Určité rezervy mají v hospodaření s časem, špatně snáší kritiku. Co se výkonnosti týká, velmi dobře splňují stanovené úkoly (i obtížné) a dodržují termíny. Nejhůře ze všech hodnoceních kritérií dopadla firemní kultura. Přestože jsou svými podřízenými akceptováni a ti se ve vztahu k nim chovají loajálně, přesto pracovníci v mnoha organizacích cítí jen průměrnou možnost otevřené komunikace a projevení kritiky. Také se necítí nijak významně spoluodpovědní za rozhodování v podniku. Nejčastěji používají kolektivní a mírně autokratické styly řízení a vedení, v čemž se shodují s německými kolegy. V porovnání s Rakušany i Němci nejvíce používají také skupinové rozhodování. Největší procento manažerů z celkového počtu hodnocených má zájem jak o výkony společnosti, tak o lidi. Jen 1/5 z nich se více zajímá o výkony a další 1/5 projevuje střední zájem o oba faktory. V případě odborného vzdělání jsou výsledky podobné u všech národností. Téměř 60 % českých manažerů má vysokoškolské vzdělání, více než 1/5 středoškolské a přibližně 5 % je nositeli titulu PhD. Minimálně jedním cizích jazykem mluví plynule zhruba 88 %, více než dvěmi potom asi 56 %. Nejvíce českých manažerů je ve věku let, další početnou skupinu tvoří manažeři do 50 let. Na rozdíl od Rakouska a Německa je u nás rovněž zastoupena, a to 8 %, skupina mladších manažerů ve věku let. V manažerských pozicích pracuje necelých 13 % žen, což je více než o 2 % v případě Němců. Evropský průměr z roku 2004 činil 10,4 %. Největší část manažerů se řadí do top managementu a něco méně do středního managementu, nejčastěji řídí útvary obchodu a výroby. Podle svých hodnotitelů je asi 1/3 z nich jednoznačně úspěšná, asi 40 % spíše úspěšná, přibližně 3 % považuje své manažery za neúspěšné. Rakouští manažeři mají dobrou pracovní morálku. Dopadli nejlépe v plnění úkolů a stanovených cílů, stejně tak v kvalitě odvedené práce a jejím množství. Jsou flexibilní, angažovaní, charismatičtí, upřímní. Nejlepší hodnocení získali také za mezilidské chování a emocionální inteligenci, pevnou vůli a ochotu podstupovat riziko. Mohli by se zlepšit 6

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015

Shrnutí systémové role IPN Metodika Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 Shrnutí systémové role IPN Metodika Jitka Moravcová Daniel Münich MŠMT Konference k 1. dílčí zprávě Pardubice, 7.1.2015 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a národní strategické dokumenty Reforma systému

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe

Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí. Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe Role a využití sociálních sítí v interním firemním prostředí Mgr. Vladimíra Pavelková IBM Field Enablement Leader for Central and Eastern Europe 2013 IBM Corporation 1 Social Media vs Social Business Veřejné

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Transfer technologií firma

Transfer technologií firma Transfer technologií Spin-off firma očima CleverTechnologies,, s.r.o. R. Fiala, K. Hána, H J. Kašpar, P. Smrčka O čem to bude? Transfer technologií - vymezení pojmů - proč transferovat - mýty a pověry

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více