TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:"

Transkript

1 TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje: øídící blok v plastové skøíni "master" klíèenku OVADAÈ DOS T HS napájení: baterie V/typ E3 vnìjší rozmìry: 55 3 mm barevný odstín: èerný dosah: cca 30 m poèet kódù: kód je pevnì nastaven výrobcem u "master" klíèenky mají obì tlaèítka stejnou funkci PØIJÍAÈ napájení: 30 V~/50 Hz záskokové napájení signálového bloku: V maximální spínaný výkon: 000 VA vestavìné zdroje: V=/5 VA 00 ma V~/5 VA 00 ma V=/0 VA 00 ma V~/0 VA 00 ma stupeò krytí: IP55 provozní teplota: 0 až +55 C dosah: cca 30 m možnost pøipojení vnìjší aktivní antény DOS AZ poèet kódù: 9683 poèet zapsaných ovládacích kódù: max 3 vnìjší rozmìry: hmotnost: 500 g EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA K sadì je možno doobjednat: klíèenky DOS THS, DOS THS, DOS THS anténní zesilovaè DOS AZ Použití: Sada slouží k øízení pohonu rolet, garážových vrat, vjezdových bran a vrat jedno i dvoukøídlých. Pohyb vrat je ovládán buï tlaèítky pøipojenými ke svorkovnici pomocí vodièù, nebo dálkovým ovladaèem - klíèenkou. FUKCE: Pohyb vrat Pro pøíslušný smìr pohybu vrat je po stisknutí tlaèítka klíèenky, nebo ovládacího tlaèítka, releovým kontaktem modulu pøipojeno na výstupy, napìtí pro pohon. Pohyb je ukonèen èasovaèem, ovládacím tlaèítkem nebo koncovým spinaèem pohonu. Pøi øízení pohybu dvoukøídlých vrat je možno nastavit funkci zpoždìných pohonù. To znamená, že pøi otevírání je sepnuto napájecí napìtí pro pohon jednoho køídla vrat se zpoždìním, pøi zavírání je zpoždìní u druhého køídla vrat. Blokování pohonu Pøi zavírání je pohyb vrat jištìn blokovacím zaøízením, které pøes vstup BOK zajistí zastavení pohybu vrat pøi vstupu osoby, nebo libovolného pøedmìtu do chránìného prostoru vrat. Pøi otevírání je možno blokovat pohyb vrat pøes vstup STOP. Koncové spinaèe pohonu Pokud má pohon vrat koncové spinaèe je možno je pøipojit ke vstupùm ovladaèe EZ, EZ. apájení pohonu vrat je s jejich použitím ukonèeno po dosažení koncové polohy. Vstup AAR (STOP) Vstup má volitelné použití. AAR - vstup je urèen pro pøipojení k zabezpeèovacímu systému objektu. Po sepnutí vstupu dojde k uzavøení vrat. Po dobu trvání sepnutí nelze vrata ovládat. STOP - na vstup se pøipojuje tlaèítko nebo blokovací zaøízení (napø. optozávora), kterým se zastavuje pohon vrat. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

2 Výstup EEKTROZÁEK Pokud mají ovládaná vrata elektrozámek, je možno provést jeho pøipojení k ovladaèi. Ovladaè zabezpeèuje funkce potøebné k jeho èinnosti bìhem øízení pohybu vrat. Velikost napìtí pro ovládání elektrozámku se volí propojkami na desce ovladaèe. Semafor K ovladaèi je možno pøipojit vjezdový semafor, který je ovládán v závislosti na poloze vrat. Semafor lze použít v režimu, kdy je ÈERVEÁ rozsvícena v zavøené poloze vrat, bìhem pohybu, a bìhem desetivteøinové prodlevy pøed spuštìním pohybu. Prodleva je realizována pouze v automatidkém cyklu. ZEEÁ svítí v otevøené poloze vrat. Další volitelný režim použití semaforu umožòuje v zavøené poloze vrat po uplynutí pøibližnì 5 minut ÈERVEOU vypnout. Tento režim nelze navolit pøi použití zpoždìného pohonu. Osvìtlení prostoru K ovladaèi je možno pøipojit zdroj svìtla urèeného k osvìtlení napø. garáže. Toto svìtlo je automaticky sepnuto pøi pohybu otevøít, je sepnuto v poloze otevøeno, pøi pohybu zavøít a vypíná se pøibližnì minutu po uzavøení. Automatické ovládání svìtla nelze použít, pokud se ovládá zpoždìný pohon. OVÁDACÍ PRVKY: Ovládací systém øízení vrat obsluha øídí pomocí klíèenky, nebo tlaèítky. a plošném spoji øídícího modulu je umístìn osminásobný a ètyønásobný DI pøepínaè, pomocí kterého se volí rùzné funkce øízení, volba se provádí pøed zapnutím napájecího napìtí. Klíèenka Pøi každém stlaèení tlaèítka klíèenky je navolen následující režim z posloupnosti: STOP - OTEVÍRÁÍ - STOP - ZAVÍRÁÍ. Funkce je shodná s funkcí jednotlaèítkového øízení pøez svorkovnici. Otevírání a zavírání se ukonèí buï automaticky èasovaèem, nebo dosažením koncové polohy pohonu, pokud jsou použity koncové spinaèe, nebo stisknutím tlaèítka klíèenky. Ovládací tlaèítka pøipojená ke vstupùm, vodièi Ovládání mùže být buï jedno nebo dvoutlaèítkové. VOBA FUKCE: DI8 - VOBA TAÈÍTKOVÉHO ØÍZEÍ: OFF - JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ - funkce tlaèítka je shodná s funkcí klíèenky - tlaèítko je pøipojeno ke vstupu O - DVOUTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ - tlaèítkem pøipojeným na vstup se spouští pohyb, tlaèítkem pøipojeným na vstup se spouští pohyb. ibovolným tlaèítkem lze pohyb zastavit. O EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

3 Tlaèítko TEST Je umístìno na tištìném spoji uvnitø skøínì a používá se pøi oživování vratového systému. Jeho funkce je shodná s jednotlaèítkovým øízením (pøi jeho použití musí být JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ navoleno). DI8 - VOBA REŽIU ØÍZEÍ O OFF - RUÈÍ REŽI ØÍZEÍ Øízení probíhá dle popisu v odstavcích KÍÈEKA, OVÁDACÍ TAÈÍTKA O - AUTOATICKÝ REŽI ØÍZEÍ Automatický cykl lze odstartovat pouze ze stavu, kdy jsou vrata zavøena. Po stisknutí ovládacího tlaèítka probìhne otevøení vrat, které je zastaveno èasovaèem nebo koncovým spinaèem pohonu. ásleduje prodleva v otevøené poloze øízená èasovaèem a uzavøení vrat, které je opìt ukonèeno èasovaèem nebo koncovým spinaèem pohonu. Kdykoliv v prùbìhu automatického cyklu je možno zasáhnout do øízení ovládacím tlaèítkem. Tím je automatický cykl ukonèen a dále je nutno øídit ruènì. Po pøestavení vrat do výchozí polohy, to je zavøeno (pohyb musí být ukonèen èasovaèem, nebo koncovými spinaèi pøipojenými k ovladaèi) lze opìt odstartovat automatický cykl. DI8-3 VOBA POUŽITÍ EEKTROZÁKU O OFF - EEKTROZÁEK EPOUŽIT O - EEKTROZÁEK POUŽIT Pokud je navoleno použití elektrozámku, pøi otevírání vrat z uzavøené polohy se automaticky provede následující sekvence úkonù. Po stisknutí ovládacího tlaèítka se sepne napájení elektrozámku a na krátký okamžik pohyb smìrem, aby došlo k uvolnìní zámku. ásleduje sepnutí pohybu a po pøibližnì deseti sekundách vypnutí napájení elektrozámku. DI8 - VOBA POUŽITÍ SEAFORU O OFF - SEAFOR EPOUŽIT O - SEAFOR POUŽIT a semaforu je rozsvícena ÈERVEÁ v zavøené poloze vrat, bìhem pohybu, a bìhem prodlevy pøed spuštìním pohybu. a semaforu je rozsvícena ZEEÁ v otevøené poloze vrat.! Tento režim lze použít pokud není použit zpoždìný pohon! Je možno navolit za podmínek: DI8-6 OFF...ZPOŽDÌÝ POHO EPOUŽIT DI8-5 VOBA VYPUTÍ SEAFORU V POOZE ZAVØEO O OFF - EÍ AVOEO O - JE AVOEO apájení semaforu je v zavøené poloze vrat po pøibližnì 5 minutách vypnuto.! Tento režim lze použít pokud není použit zpoždìný pohon! Je možno navolit za podmínek: DI8 - O...SEAFOR POUŽIT DI8-6 OFF...ZPOŽDÌÝ POHO EPOUŽIT EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

4 DI8-6 VOBA ZPOŽDÌÉHO POHOU O OFF - EÍ AVOEO O - JE AVOEO Používá se u dvoukøídlých vrat, kdy je tøeba, aby se pohyb jednoho køídla vrat pøi otevírání vykonával se zpoždìním, pøi zavírání je zpoždìní u druhého køídla vrat. Tento režim lze použít pokud není použit semafor s vypnutím v zavøené poloze. Je možno navolit za podmínky: DI8 - O...SEAFOR EPOUŽIT DI8-5 OFF...VYPUTÍ SEAFORU V POOZE ZAVØEO EAVOEO DI8-7 VOBA REŽIU PO OBOVEÍ APÁJEÍ O OFF - pøi výpadku napájení vrata po obnovení napájení zùstávají v poloze, ve které byly v okamžiku výpadku. O - pøi výpadku napájení se vrata po obnovení napájení automaticky pøestaví do polohy ZAVØEO DI8-8 VOBA FUKCE PØI BOKOVÁÍ POHYBU ZAVRIT OFF - vrata se v okamžiku zaèátku blokování zastaví a setrvají v této O poloze. Bìhem blokování lze vrata ovládat, je však možno pouze pøestavovat smìrem a zastavovat. Po odblokování setrvávají vrata v nezmìnìné poloze. O - vrata se v okamžiku zaèátku blokování zastaví na 0,5 s a potom se automaticky pøestaví do polohy otevøeno. Bìhem blokování lze vrata ovládat, je však možno je pouze zastavovat a pøestatvovat smìrem. Po odblokování setrvávají vrata v nezmìnìné poloze. VSTUP AAR (STOP) POHO EZ HORÍ POHO EZ DOÍ BOKOVÁÍ ZAVÍRÁÍ DVOUTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPU BOKOVÁÍ ZAVÍRÁÍ OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstup BOK dojde k zablokování zavírání. O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstup BOK dojde k zablokování zavírání. DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPÚ POHO EZE O STOP JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstupy EZ, EZ dojde k ukonèení pohybu vrat v pøíslušném smìru pohybu. O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstupy EZ, EZ dojde k ukonèení pohybu vrat v pøíslušném smìru pohybu. DI - 3 VOBA FUKCE VSTUPU AAR (STOP) OFF - vstup ve funkci AAR. Po sepnutí vstupu dojde k uzavøení vrat. O - vstup ve funkci STOP. Po stisknutí tlaèítka pøipojeného na vstup dojde k zastavení pohonu. DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPU AAR (STOP) O O O - pokud není použit vstup AAR, lze tento použít po pøevolení na DI pøepínaèi ve funkci STOP POHYBU - tlaèítko STOP lze použít pøi jednotlaèítkovém i dvoutlaèítkovém øízení OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstup AAR (STOP) dojde k uzavøení vrat (zastavení pohonu). O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstup AAR (STOP) dojde k uzavøení vrat (zastavení pohonu). EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - vstup STOP lze použít jako blokovací pøi otevírání Obrázek 7. Signálové vstupy ovladaèe EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

5 + V 5k6 UVEDEÍ DO PROVOZU. APÁJEÍ Pøipojení napájení ovladaèe vrat a propojení s pohony a ovládacími prvky se provede dle obrázkù až V ac 0 V SIGÁ dc SPUŠTÌÍ ZÁSKOKU SIOVÝCH OBVODÙ 0 V ac V ac V dc 0 V dc V dc V V ZÁSKOKOVÉ APÁJEÍ Upozornìní: Pøipojení k elektrické síti mùže provádìt pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle pøíslušných norem ÈS!!! apájení pohonu vrat pøípadnì semaforu mùže být buï sí ové, nebo z jiného zdroje napìtí viz obrázky až 6. a ovladaè vrat mùže být pøipojen zdroj záskokového ss napìtí viz obrázek 7, kterým je napájen celý ovladaè mimo výstupù na pohon vrat, semaforu a elektrozámku. Záskokování tìchto silových èástí je tøeba øešit vnìjším zdrojem záskokového napìtí, který je spouštìn v okamžiku potøeby signálem na svorce 37 ovladaèe (0 Vdc na 37 = spustit záskok).. APÁJEÍ PØÍDAVÝCH ZAØÍZEÍ a svorkách ovladaèe vrat jsou k dispozici zdroje ss napìtí V a V, ac napìtí V a V, kterých lze využít k napájení pøídavných zaøízení (napø. opto-závora hlídající prostor vrat). 3. OVÁDACÍ APÌTÍ PRO EEKTROZÁEK a desce ovladaèe se umístí propojka do pøíslušné polohy dle požadovaného ovládacího napìtí a elektrozámek se pøipojí na propojovací svorky.!!! POZOR!!! Pro 0V ac to jsou () a (), pro V a V ac to jsou a ZÁPIS A AZÁÍ KÓDÙ OVÁDACÍCH KÍÈEEK a plošném spoji øídícího modulu jsou vedle sebe umístìny tlaèítko T a jupmery J a J a signálky D a D. Souèástí sady ovládaèe je "master" klíèenka. Zápis a mazání kódu ovládacích klíèenek se provádí po zapnutí napájecího napìtí. Do pamìti ovladaèe lze zapsat 3 kódù. EEKTRICKÝ ZÁEK Vac, Vac - bateriovým záskokem je napájen signálový blok ovladaèe - pøi potøebì spuštìní pohonu vrat je na svorkách 37, 39 signál pro spuštìní záskoku silové èásti - napájení elektrického zámku je volitelné Vac, Vac, 30 Vac Obrázek 6. Umístìní výstupù zdrojù ac a dc napìtí na svorkovnici. Umístìní vstupu záskokového napajení signálovíého bloku ovladaèe. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EEKTRICKÝ ZÁEK 30 Vac ZÁPIS KÓDU J - O J - OFF a klíèence, kterou chceme používat se drží stisknuté tlaèítko. Po stisknutí tlaèítka T dojde k zapsání kódu této klíèenky do pamìti. O tom, že došlo k zápisu je uživatel informován rozsvícením signálky D. Kódy všech dalších klíèenek, které chceme používat se zapisují stejným zpùsobem. Pokud nelze kód zapsat, došlo k zaplnìní kapacity pamìti kódù a je nutné nìkterý z nepoužívaných kódù vymazat. AZÁÍ KÓDU J - OFF J - O a klíèence, jejíž kód chceme smazat (nechceme ji používat k ovládání) se drží stisknuté tlaèítko. Signálka D svítí. Po stisknutí tlaèítka T dojde ke smazání dódu této klíèenky v pamìti. O tom, že došlo ke smazání je uživatel informován zhasnutím signálky D. Kódy všech dalších klíèenek, které nechceme používat a jsou už zapsané v pamìti se mažou stejným zpùsobem. Kód "master" klíèenky tímto zpùsobem nelze smazat. AZÁÍ VŠECH KÓDÙ J - O J - O Po stisknutí tlaèítka T a jeho držení až do okamžiku rozsvícení signálky D dojde k výmazu všech zapsaných kódù mimo kódu "master" klíèenky. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

6 5. PROVOZÍ REŽI V prùbìhu zapisování pøípadnì mazání kódù nelze vrata ovládat. Ovladaè se uvede do provozního režimu pøestavením J a J do poloh: J - OFF J - OFF Pokud potøebuje uživatel bìhem provozu zapsat kódy dalších ovládacích klíèenek, pøípadnì nìkteré smazat, je toto možné bez otevøení krabice ovladaèe vrat pomocí "master" klíèenky. ZÁPIS KÓDU POOCÍ "ASTER" KÍÈEKY "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. Potom je nutné do deseti sekund od zahájení zvukového signálu stisknout klíèenku jejíž kód chceme zapsat. Zápis kódu je potvrzen ukonèením zvukového signálu a spuštìním pohybu vrat. Pokud není do deseti vteøin proveden zápis, ovladaè automaticky pøejde z režimu zápisu do provozního režimu a ukonèí zvukovou signalizaci. Tímto zpùsobem lze zapsat vždy pouze jeden kód. Pokud je tøeba zapisovat více kódù, je nutno uvedený postup opakovat. Souèasnì se zvukovým signálem ze rozsvìcí signálka D Pokud nelze kód zapsat, došlo k zaplnìní kapacity pamìti kódù a je nutné nìkterý z nepoužívaných kódù vymazat. AZÁÍ KÓDU POOCÍ "ASTER" KÍÈEKY "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. "aster" klíèenka se do deseti sekund musí uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè další zvukový signál. Stisknutí "master" klíèenky se uvloní a do deseti sekund od zahájení zvukového signálu je nutné stisknout klíèenku, jejíž kód chceme vymazat. Výmaz kódu je potvrzen ukonèením zvukového signálu. Pokud není do deseti sekund proveden výmaz, ovladaè pøejde automaticky z režimu výmazu do provozního režimu a ukonèí zvukovou signalizaci. Tímto zpùsobem lze vymazat vždy pouze jeden kód. Pokud je tøeba mazat více kódù, je nutno uvedený postup opakovat. Souèasnì se zvukovým signálem se rozsvìcí signálka D. POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI OTEVÍRÁÍ POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI ZAVÍRÁÍ 6. ZÁPIS ÈASU PØESTAVOVÁÍ VRAT, ÈASU SETRVÁÍ V POOZE OTEVØEO Vrata se pøestaví do zavøené polohy (pohyb musí být ukonèen èasovaèem nebo koncovým spinaèem pøipojeným k ovladaèi). "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. "aster" klíèenka se musí do deseti vteøin uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè další zvukový signál. "aster" klíèenka se musí opìt do deseti vteøin uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè opìt zvukový signál. Stisknutí "master" klíèenky se uvolní a do deseti vteøin od zahájení zvukového signálu je nutné stisknout ovládací klíèenku a odstartovat pohyb otevírání. V ovladaèi je naèítáván do pamìti èas otevírání až do okamžiku, kdy je ovládací klíèenkou pohyb zastaven. Od okamžiku zastavení pohybu je naèítáván èas prodlevy v otevøené poloze. Sepnutím ovládací klíèenky je odstartován pohyb zavírání a tím ukoèena prodleva v otevøené poloze, jejíž èas je zapsán do pamìti. Tím je ukonèen zápis èasù. Èas zavírání je shodný s èasem otevírání. 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ - pohon dvoukøídlých vrat oddìlené napájení zpoždìné pohony pro otevírání a zavírání navolený zpoždìný pohon (DI8-6 O) - nelze použít semafor (DI8-, DI 8-5 OFF) Obrázek 5. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

7 ZEEÁ POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI OTEVÍRÁÍ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ 3 5 OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI ZAVÍRÁÍ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ ÈERVEÁ 30V ac 30V ac - pohon vrat napájen 30 Vac - pohon dvoukøídlých vrat napájení 30 Vac zpoždìné pohony pro otevírání a zavírání navolen zpoždìný pohon (DI8-6 O) - nelze použít semafor (DI8 -, DI8-5 OFF) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - semafor napájen 30 Vac možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru 30 Vac lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

8 ZEEÁ ZEEÁ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ ÈERVEÁ 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ ÈERVEÁ 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ - pohon vrat oddìlené napájení - semafor oddìlené napájení možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru oddìlené napájení lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - pohon vrat oddìlené napájení - semafor napájení 30 Vac možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru 30 Vac lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek 3. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ

ARION WL JISTIÈ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ JISTIÈ WL Pøestavbu jistièe a doplnìní pøíslušenství provádí servis OEZ. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení tohoto

Více

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F SYSTÉM AUTOMATICKÉ KOTROLY VÌTRACÍHO TAHU 3F urèení a provádìné funkce Ovládaè 3F slouí pro ovládání tøífázových støešních ventilátorù typu FE výroby Uniwersal sp. z o.o. Provádí tyto funkce: zapínání

Více

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata bsah Posuvné brány BX-243 serie BX-74 serie BX-78 serie BK serie BY30Tserie pro bránu do 300 kg pro bránu do 400 kg pro bránu do 800 kg pro bránu do 1800 a 2200 kg pro bránu do 30 kg str.4 str.5 str.6

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 5x AUX 2 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 6x opoždení dveøních kontaktù

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V C 201 Poruchová signalizace na DI lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V PVA82 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40.

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více

G205 - Athos GSM v1.2

G205 - Athos GSM v1.2 G205 - Athos GSM v1.2 elektronický odposlechový a zabezpeèovací systém Pøedmluva: Athos GSM verze 1.2 je jednoduché a levné elektronické zaøízení vhodné pro zabezpeèení odlehlého objektu (rekreaèní chaty,

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d IPS Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS M o n t á ž n í n á v o d Obsah:1. Koncepce modulu IPS... Str.2 2. Propojení modulù IPS s okolím... Str.2 3. Pøipojení napájecího zdroje, zámku a dveøního kontaktu...

Více

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ

8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ 8 ZÓNOVÝ REGULÁTOR HORKÝCH VTOKÙ Typ: Regul2.00 - 8 samostatných PID regulátorù - rozšíøené možnosti nastavení parametrù regulace - chránìné klíèkem - zobrazování všech teplot na displeji zároveò - pamì

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COLOR

Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COLOR R Czechphone platnost od 01.08.2009 výrobce domácí dorozumívací techniky Montážní návod VIDEOSYSTÉMY COOR ISO 9001 : 2000 výrobce : EEKTROFA.PAVEEK, s.r.o. obchod. znaèka Czechphone ul. Prùmyslová 15 Bolatice

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO NÁVOD K ZAPOJENÍ 1 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO 2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SMILO Vysílače Vysílače SM2 a SM4 ( obr. 1) Přijímač Přijíma č SMX2 ( obr. 2 ) je určen pro univerzální použití. Upevňuje

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ MODULOVÝ 2-KANÁLOVÝ ROM-10

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ MODULOVÝ 2-KANÁLOVÝ ROM-10 RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ MODULOVÝ 2-KANÁLOVÝ ROM-10 návod k obsluze POPIS FUNKCE Rádiový přijímač modulový ROM-10 může být vestavěný v typických rozvodnicích na DIN liště TH 35 a realizovat funkce rádiového řízení

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Regulátory výkonu ventilátorù. øada TRN NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

Regulátory výkonu ventilátorù. øada TRN NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU Regulátory výkonu ventilátorù øada TRN NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU Obsah Užití, pracovní podmínky, konstrukce... 3 Užití regulátorù TRN... 3 Koncepce regulátorù... 3 Základní vestavìné funkce... 3 Provozní

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Gate. www.intuity.systems

Gate. www.intuity.systems Gate www.intuity.systems Informace o modulu Proxi Gate Určení Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení. Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců. Činnost

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání:

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání: Série FLY PB 1100 1 Základní vlastnosti Popis: Automatický systém pro køídlové dveøe se šíøkou dveøních køídel do 1,2 m. Navržen a vyroben výhradnì spoleèností CAME se stupnìm ochrany IP 40. Záruka 12

Více

Systém zapojení po dvou vodièích

Systém zapojení po dvou vodièích platnost od.8.9 Systém zapojení po dvou vodièích pro,,,,,,,,,,,,,,, 8,8,9,9,,,, úèastníkù obsah popis a vlastnosti systému...str. dùležitá upozornìní pøed montážídøív než zaènete...str. popis zvonkového

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161 Vakuová logika Obsah Všeobecné informace...161 Vakuové spínaèe Pøehled typù...162 163 Technická data Indukèní - univerzální...164 165 Indukèní...166 167 Elektromechanický...168 169 Pneumatický...170 171

Více

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem Pro køídla bran až do hmotnosti 125 kg 1. Technické údaje Pøívodní napìtí 230V (støíd. proud)/24v (støíd./stejnosmìrný proud)

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479

Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Automatizaèní systém TROVIS 5400 Regul tor d lkového vyt pìní TROVIS 5479 Pou ití Optimalizující, ekvitermnì øízená regulace teploty pøívodu vytápìní a regulace teploty teplé vody a ve tøech regulaèních

Více

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02-

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02- GD-02- -02- -02- s í - í i eko -02- -02-02- 1. -02-DIN D-02-DIN nabízí provozu: OVLÁDÁNÍ, aktivuje / deaktivuje výstup s pulzu (1 s 24 Podrobnosti v kapitole 5 SLEDOVÁNÍ STAVU, pomocí vstupu sleduje stav

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Pro posuvné brány. Road200. Pokyny a upozornìní pro montážní techniky

Pro posuvné brány. Road200. Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Pro posuvné brány Road200 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Road200 OBSAH strana 1 Upozornìní 3 2 Popis zaøízení a použití 3 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Klasický zpùsob ovládání 4 2.3 Seznam kabelù

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení

EMO T. Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Termopohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizaèní zaøízení Popis EMO T je dvoupolohový termopohon s vestavìnou pøepì ovou ochranou a certifikací podle standardu VDE. Je urèen pro pøipojení k dvoupolohovému

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy. v. 00 INSTRUKCE PRO INSTALACI POHONU PRO POSUVNÉ BRÁNY

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz

Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Typ 54 Indikace polohy ELGO-Electric spol. s r.o. Kouøimská 103, CZ-280 00 Kolín 1 tel/fax : 0321/24489 e-mail : elgo@elgo.cz Z54-000-C_07-98.pdf Doku Art. Nr. 799000105 Elektronický indikátor polohy typ

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

HAWAII hydro plus top

HAWAII hydro plus top Hydromasá ní parní box HAWAII U ivatelský návod hydromasá ní PARNÍ box HAWAII hydro plus top Hydro Plus Top TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více