TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:"

Transkript

1 TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje: øídící blok v plastové skøíni "master" klíèenku OVADAÈ DOS T HS napájení: baterie V/typ E3 vnìjší rozmìry: 55 3 mm barevný odstín: èerný dosah: cca 30 m poèet kódù: kód je pevnì nastaven výrobcem u "master" klíèenky mají obì tlaèítka stejnou funkci PØIJÍAÈ napájení: 30 V~/50 Hz záskokové napájení signálového bloku: V maximální spínaný výkon: 000 VA vestavìné zdroje: V=/5 VA 00 ma V~/5 VA 00 ma V=/0 VA 00 ma V~/0 VA 00 ma stupeò krytí: IP55 provozní teplota: 0 až +55 C dosah: cca 30 m možnost pøipojení vnìjší aktivní antény DOS AZ poèet kódù: 9683 poèet zapsaných ovládacích kódù: max 3 vnìjší rozmìry: hmotnost: 500 g EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA K sadì je možno doobjednat: klíèenky DOS THS, DOS THS, DOS THS anténní zesilovaè DOS AZ Použití: Sada slouží k øízení pohonu rolet, garážových vrat, vjezdových bran a vrat jedno i dvoukøídlých. Pohyb vrat je ovládán buï tlaèítky pøipojenými ke svorkovnici pomocí vodièù, nebo dálkovým ovladaèem - klíèenkou. FUKCE: Pohyb vrat Pro pøíslušný smìr pohybu vrat je po stisknutí tlaèítka klíèenky, nebo ovládacího tlaèítka, releovým kontaktem modulu pøipojeno na výstupy, napìtí pro pohon. Pohyb je ukonèen èasovaèem, ovládacím tlaèítkem nebo koncovým spinaèem pohonu. Pøi øízení pohybu dvoukøídlých vrat je možno nastavit funkci zpoždìných pohonù. To znamená, že pøi otevírání je sepnuto napájecí napìtí pro pohon jednoho køídla vrat se zpoždìním, pøi zavírání je zpoždìní u druhého køídla vrat. Blokování pohonu Pøi zavírání je pohyb vrat jištìn blokovacím zaøízením, které pøes vstup BOK zajistí zastavení pohybu vrat pøi vstupu osoby, nebo libovolného pøedmìtu do chránìného prostoru vrat. Pøi otevírání je možno blokovat pohyb vrat pøes vstup STOP. Koncové spinaèe pohonu Pokud má pohon vrat koncové spinaèe je možno je pøipojit ke vstupùm ovladaèe EZ, EZ. apájení pohonu vrat je s jejich použitím ukonèeno po dosažení koncové polohy. Vstup AAR (STOP) Vstup má volitelné použití. AAR - vstup je urèen pro pøipojení k zabezpeèovacímu systému objektu. Po sepnutí vstupu dojde k uzavøení vrat. Po dobu trvání sepnutí nelze vrata ovládat. STOP - na vstup se pøipojuje tlaèítko nebo blokovací zaøízení (napø. optozávora), kterým se zastavuje pohon vrat. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

2 Výstup EEKTROZÁEK Pokud mají ovládaná vrata elektrozámek, je možno provést jeho pøipojení k ovladaèi. Ovladaè zabezpeèuje funkce potøebné k jeho èinnosti bìhem øízení pohybu vrat. Velikost napìtí pro ovládání elektrozámku se volí propojkami na desce ovladaèe. Semafor K ovladaèi je možno pøipojit vjezdový semafor, který je ovládán v závislosti na poloze vrat. Semafor lze použít v režimu, kdy je ÈERVEÁ rozsvícena v zavøené poloze vrat, bìhem pohybu, a bìhem desetivteøinové prodlevy pøed spuštìním pohybu. Prodleva je realizována pouze v automatidkém cyklu. ZEEÁ svítí v otevøené poloze vrat. Další volitelný režim použití semaforu umožòuje v zavøené poloze vrat po uplynutí pøibližnì 5 minut ÈERVEOU vypnout. Tento režim nelze navolit pøi použití zpoždìného pohonu. Osvìtlení prostoru K ovladaèi je možno pøipojit zdroj svìtla urèeného k osvìtlení napø. garáže. Toto svìtlo je automaticky sepnuto pøi pohybu otevøít, je sepnuto v poloze otevøeno, pøi pohybu zavøít a vypíná se pøibližnì minutu po uzavøení. Automatické ovládání svìtla nelze použít, pokud se ovládá zpoždìný pohon. OVÁDACÍ PRVKY: Ovládací systém øízení vrat obsluha øídí pomocí klíèenky, nebo tlaèítky. a plošném spoji øídícího modulu je umístìn osminásobný a ètyønásobný DI pøepínaè, pomocí kterého se volí rùzné funkce øízení, volba se provádí pøed zapnutím napájecího napìtí. Klíèenka Pøi každém stlaèení tlaèítka klíèenky je navolen následující režim z posloupnosti: STOP - OTEVÍRÁÍ - STOP - ZAVÍRÁÍ. Funkce je shodná s funkcí jednotlaèítkového øízení pøez svorkovnici. Otevírání a zavírání se ukonèí buï automaticky èasovaèem, nebo dosažením koncové polohy pohonu, pokud jsou použity koncové spinaèe, nebo stisknutím tlaèítka klíèenky. Ovládací tlaèítka pøipojená ke vstupùm, vodièi Ovládání mùže být buï jedno nebo dvoutlaèítkové. VOBA FUKCE: DI8 - VOBA TAÈÍTKOVÉHO ØÍZEÍ: OFF - JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ - funkce tlaèítka je shodná s funkcí klíèenky - tlaèítko je pøipojeno ke vstupu O - DVOUTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ - tlaèítkem pøipojeným na vstup se spouští pohyb, tlaèítkem pøipojeným na vstup se spouští pohyb. ibovolným tlaèítkem lze pohyb zastavit. O EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

3 Tlaèítko TEST Je umístìno na tištìném spoji uvnitø skøínì a používá se pøi oživování vratového systému. Jeho funkce je shodná s jednotlaèítkovým øízením (pøi jeho použití musí být JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ navoleno). DI8 - VOBA REŽIU ØÍZEÍ O OFF - RUÈÍ REŽI ØÍZEÍ Øízení probíhá dle popisu v odstavcích KÍÈEKA, OVÁDACÍ TAÈÍTKA O - AUTOATICKÝ REŽI ØÍZEÍ Automatický cykl lze odstartovat pouze ze stavu, kdy jsou vrata zavøena. Po stisknutí ovládacího tlaèítka probìhne otevøení vrat, které je zastaveno èasovaèem nebo koncovým spinaèem pohonu. ásleduje prodleva v otevøené poloze øízená èasovaèem a uzavøení vrat, které je opìt ukonèeno èasovaèem nebo koncovým spinaèem pohonu. Kdykoliv v prùbìhu automatického cyklu je možno zasáhnout do øízení ovládacím tlaèítkem. Tím je automatický cykl ukonèen a dále je nutno øídit ruènì. Po pøestavení vrat do výchozí polohy, to je zavøeno (pohyb musí být ukonèen èasovaèem, nebo koncovými spinaèi pøipojenými k ovladaèi) lze opìt odstartovat automatický cykl. DI8-3 VOBA POUŽITÍ EEKTROZÁKU O OFF - EEKTROZÁEK EPOUŽIT O - EEKTROZÁEK POUŽIT Pokud je navoleno použití elektrozámku, pøi otevírání vrat z uzavøené polohy se automaticky provede následující sekvence úkonù. Po stisknutí ovládacího tlaèítka se sepne napájení elektrozámku a na krátký okamžik pohyb smìrem, aby došlo k uvolnìní zámku. ásleduje sepnutí pohybu a po pøibližnì deseti sekundách vypnutí napájení elektrozámku. DI8 - VOBA POUŽITÍ SEAFORU O OFF - SEAFOR EPOUŽIT O - SEAFOR POUŽIT a semaforu je rozsvícena ÈERVEÁ v zavøené poloze vrat, bìhem pohybu, a bìhem prodlevy pøed spuštìním pohybu. a semaforu je rozsvícena ZEEÁ v otevøené poloze vrat.! Tento režim lze použít pokud není použit zpoždìný pohon! Je možno navolit za podmínek: DI8-6 OFF...ZPOŽDÌÝ POHO EPOUŽIT DI8-5 VOBA VYPUTÍ SEAFORU V POOZE ZAVØEO O OFF - EÍ AVOEO O - JE AVOEO apájení semaforu je v zavøené poloze vrat po pøibližnì 5 minutách vypnuto.! Tento režim lze použít pokud není použit zpoždìný pohon! Je možno navolit za podmínek: DI8 - O...SEAFOR POUŽIT DI8-6 OFF...ZPOŽDÌÝ POHO EPOUŽIT EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

4 DI8-6 VOBA ZPOŽDÌÉHO POHOU O OFF - EÍ AVOEO O - JE AVOEO Používá se u dvoukøídlých vrat, kdy je tøeba, aby se pohyb jednoho køídla vrat pøi otevírání vykonával se zpoždìním, pøi zavírání je zpoždìní u druhého køídla vrat. Tento režim lze použít pokud není použit semafor s vypnutím v zavøené poloze. Je možno navolit za podmínky: DI8 - O...SEAFOR EPOUŽIT DI8-5 OFF...VYPUTÍ SEAFORU V POOZE ZAVØEO EAVOEO DI8-7 VOBA REŽIU PO OBOVEÍ APÁJEÍ O OFF - pøi výpadku napájení vrata po obnovení napájení zùstávají v poloze, ve které byly v okamžiku výpadku. O - pøi výpadku napájení se vrata po obnovení napájení automaticky pøestaví do polohy ZAVØEO DI8-8 VOBA FUKCE PØI BOKOVÁÍ POHYBU ZAVRIT OFF - vrata se v okamžiku zaèátku blokování zastaví a setrvají v této O poloze. Bìhem blokování lze vrata ovládat, je však možno pouze pøestavovat smìrem a zastavovat. Po odblokování setrvávají vrata v nezmìnìné poloze. O - vrata se v okamžiku zaèátku blokování zastaví na 0,5 s a potom se automaticky pøestaví do polohy otevøeno. Bìhem blokování lze vrata ovládat, je však možno je pouze zastavovat a pøestatvovat smìrem. Po odblokování setrvávají vrata v nezmìnìné poloze. VSTUP AAR (STOP) POHO EZ HORÍ POHO EZ DOÍ BOKOVÁÍ ZAVÍRÁÍ DVOUTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPU BOKOVÁÍ ZAVÍRÁÍ OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstup BOK dojde k zablokování zavírání. O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstup BOK dojde k zablokování zavírání. DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPÚ POHO EZE O STOP JEDOTAÈÍTKOVÉ ØÍZEÍ OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstupy EZ, EZ dojde k ukonèení pohybu vrat v pøíslušném smìru pohybu. O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstupy EZ, EZ dojde k ukonèení pohybu vrat v pøíslušném smìru pohybu. DI - 3 VOBA FUKCE VSTUPU AAR (STOP) OFF - vstup ve funkci AAR. Po sepnutí vstupu dojde k uzavøení vrat. O - vstup ve funkci STOP. Po stisknutí tlaèítka pøipojeného na vstup dojde k zastavení pohonu. DI - VOBA AKTIVÍHO STAVU VSTUPU AAR (STOP) O O O - pokud není použit vstup AAR, lze tento použít po pøevolení na DI pøepínaèi ve funkci STOP POHYBU - tlaèítko STOP lze použít pøi jednotlaèítkovém i dvoutlaèítkovém øízení OFF - sepnutím kontaktu pøipojeného na vstup AAR (STOP) dojde k uzavøení vrat (zastavení pohonu). O - rozepnutím kontaktu pøipojeného na vstup AAR (STOP) dojde k uzavøení vrat (zastavení pohonu). EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - vstup STOP lze použít jako blokovací pøi otevírání Obrázek 7. Signálové vstupy ovladaèe EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

5 + V 5k6 UVEDEÍ DO PROVOZU. APÁJEÍ Pøipojení napájení ovladaèe vrat a propojení s pohony a ovládacími prvky se provede dle obrázkù až V ac 0 V SIGÁ dc SPUŠTÌÍ ZÁSKOKU SIOVÝCH OBVODÙ 0 V ac V ac V dc 0 V dc V dc V V ZÁSKOKOVÉ APÁJEÍ Upozornìní: Pøipojení k elektrické síti mùže provádìt pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle pøíslušných norem ÈS!!! apájení pohonu vrat pøípadnì semaforu mùže být buï sí ové, nebo z jiného zdroje napìtí viz obrázky až 6. a ovladaè vrat mùže být pøipojen zdroj záskokového ss napìtí viz obrázek 7, kterým je napájen celý ovladaè mimo výstupù na pohon vrat, semaforu a elektrozámku. Záskokování tìchto silových èástí je tøeba øešit vnìjším zdrojem záskokového napìtí, který je spouštìn v okamžiku potøeby signálem na svorce 37 ovladaèe (0 Vdc na 37 = spustit záskok).. APÁJEÍ PØÍDAVÝCH ZAØÍZEÍ a svorkách ovladaèe vrat jsou k dispozici zdroje ss napìtí V a V, ac napìtí V a V, kterých lze využít k napájení pøídavných zaøízení (napø. opto-závora hlídající prostor vrat). 3. OVÁDACÍ APÌTÍ PRO EEKTROZÁEK a desce ovladaèe se umístí propojka do pøíslušné polohy dle požadovaného ovládacího napìtí a elektrozámek se pøipojí na propojovací svorky.!!! POZOR!!! Pro 0V ac to jsou () a (), pro V a V ac to jsou a ZÁPIS A AZÁÍ KÓDÙ OVÁDACÍCH KÍÈEEK a plošném spoji øídícího modulu jsou vedle sebe umístìny tlaèítko T a jupmery J a J a signálky D a D. Souèástí sady ovládaèe je "master" klíèenka. Zápis a mazání kódu ovládacích klíèenek se provádí po zapnutí napájecího napìtí. Do pamìti ovladaèe lze zapsat 3 kódù. EEKTRICKÝ ZÁEK Vac, Vac - bateriovým záskokem je napájen signálový blok ovladaèe - pøi potøebì spuštìní pohonu vrat je na svorkách 37, 39 signál pro spuštìní záskoku silové èásti - napájení elektrického zámku je volitelné Vac, Vac, 30 Vac Obrázek 6. Umístìní výstupù zdrojù ac a dc napìtí na svorkovnici. Umístìní vstupu záskokového napajení signálovíého bloku ovladaèe. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EEKTRICKÝ ZÁEK 30 Vac ZÁPIS KÓDU J - O J - OFF a klíèence, kterou chceme používat se drží stisknuté tlaèítko. Po stisknutí tlaèítka T dojde k zapsání kódu této klíèenky do pamìti. O tom, že došlo k zápisu je uživatel informován rozsvícením signálky D. Kódy všech dalších klíèenek, které chceme používat se zapisují stejným zpùsobem. Pokud nelze kód zapsat, došlo k zaplnìní kapacity pamìti kódù a je nutné nìkterý z nepoužívaných kódù vymazat. AZÁÍ KÓDU J - OFF J - O a klíèence, jejíž kód chceme smazat (nechceme ji používat k ovládání) se drží stisknuté tlaèítko. Signálka D svítí. Po stisknutí tlaèítka T dojde ke smazání dódu této klíèenky v pamìti. O tom, že došlo ke smazání je uživatel informován zhasnutím signálky D. Kódy všech dalších klíèenek, které nechceme používat a jsou už zapsané v pamìti se mažou stejným zpùsobem. Kód "master" klíèenky tímto zpùsobem nelze smazat. AZÁÍ VŠECH KÓDÙ J - O J - O Po stisknutí tlaèítka T a jeho držení až do okamžiku rozsvícení signálky D dojde k výmazu všech zapsaných kódù mimo kódu "master" klíèenky. EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

6 5. PROVOZÍ REŽI V prùbìhu zapisování pøípadnì mazání kódù nelze vrata ovládat. Ovladaè se uvede do provozního režimu pøestavením J a J do poloh: J - OFF J - OFF Pokud potøebuje uživatel bìhem provozu zapsat kódy dalších ovládacích klíèenek, pøípadnì nìkteré smazat, je toto možné bez otevøení krabice ovladaèe vrat pomocí "master" klíèenky. ZÁPIS KÓDU POOCÍ "ASTER" KÍÈEKY "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. Potom je nutné do deseti sekund od zahájení zvukového signálu stisknout klíèenku jejíž kód chceme zapsat. Zápis kódu je potvrzen ukonèením zvukového signálu a spuštìním pohybu vrat. Pokud není do deseti vteøin proveden zápis, ovladaè automaticky pøejde z režimu zápisu do provozního režimu a ukonèí zvukovou signalizaci. Tímto zpùsobem lze zapsat vždy pouze jeden kód. Pokud je tøeba zapisovat více kódù, je nutno uvedený postup opakovat. Souèasnì se zvukovým signálem ze rozsvìcí signálka D Pokud nelze kód zapsat, došlo k zaplnìní kapacity pamìti kódù a je nutné nìkterý z nepoužívaných kódù vymazat. AZÁÍ KÓDU POOCÍ "ASTER" KÍÈEKY "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. "aster" klíèenka se do deseti sekund musí uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè další zvukový signál. Stisknutí "master" klíèenky se uvloní a do deseti sekund od zahájení zvukového signálu je nutné stisknout klíèenku, jejíž kód chceme vymazat. Výmaz kódu je potvrzen ukonèením zvukového signálu. Pokud není do deseti sekund proveden výmaz, ovladaè pøejde automaticky z režimu výmazu do provozního režimu a ukonèí zvukovou signalizaci. Tímto zpùsobem lze vymazat vždy pouze jeden kód. Pokud je tøeba mazat více kódù, je nutno uvedený postup opakovat. Souèasnì se zvukovým signálem se rozsvìcí signálka D. POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI OTEVÍRÁÍ POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI ZAVÍRÁÍ 6. ZÁPIS ÈASU PØESTAVOVÁÍ VRAT, ÈASU SETRVÁÍ V POOZE OTEVØEO Vrata se pøestaví do zavøené polohy (pohyb musí být ukonèen èasovaèem nebo koncovým spinaèem pøipojeným k ovladaèi). "aster" klíèenka se drží stisknutá do okamžiku, kdy ovladaè vyšle zvukový signál. "aster" klíèenka se musí do deseti vteøin uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè další zvukový signál. "aster" klíèenka se musí opìt do deseti vteøin uvolnit a znovu stisknout. Zvukový signál ustane a po pøibližnì deseti sekundách držení stisknuté "master" klíèenky vyšle ovladaè opìt zvukový signál. Stisknutí "master" klíèenky se uvolní a do deseti vteøin od zahájení zvukového signálu je nutné stisknout ovládací klíèenku a odstartovat pohyb otevírání. V ovladaèi je naèítáván do pamìti èas otevírání až do okamžiku, kdy je ovládací klíèenkou pohyb zastaven. Od okamžiku zastavení pohybu je naèítáván èas prodlevy v otevøené poloze. Sepnutím ovládací klíèenky je odstartován pohyb zavírání a tím ukoèena prodleva v otevøené poloze, jejíž èas je zapsán do pamìti. Tím je ukonèen zápis èasù. Èas zavírání je shodný s èasem otevírání. 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ - pohon dvoukøídlých vrat oddìlené napájení zpoždìné pohony pro otevírání a zavírání navolený zpoždìný pohon (DI8-6 O) - nelze použít semafor (DI8-, DI 8-5 OFF) Obrázek 5. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

7 ZEEÁ POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI OTEVÍRÁÍ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ 3 5 OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT POHO VRAT ZPOŽDÌÝ PØI ZAVÍRÁÍ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ ÈERVEÁ 30V ac 30V ac - pohon vrat napájen 30 Vac - pohon dvoukøídlých vrat napájení 30 Vac zpoždìné pohony pro otevírání a zavírání navolen zpoždìný pohon (DI8-6 O) - nelze použít semafor (DI8 -, DI8-5 OFF) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - semafor napájen 30 Vac možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru 30 Vac lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

8 ZEEÁ ZEEÁ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT A SEAFORU V POOZE ZAVØEO ÈERVEÁ VYPUTÁ ÈERVEÁ OSVÌTEÍ PROSTORU POHO VRAT A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ A SEAFORU V POOZE ZAVØEO SVÍTÍ TRVAE ÈERVEÁ ZEEÁ ÈERVEÁ 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ ÈERVEÁ 30V ac ODDÌEÉ APÁJEÍ - pohon vrat oddìlené napájení - semafor oddìlené napájení možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru oddìlené napájení lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA - pohon vrat oddìlené napájení - semafor napájení 30 Vac možnost navolení vypnutí èervené v zavøené poloze - osvìtlení prostoru 30 Vac lze použít pouze pokud je navolen semafor s vypnutím èervené v zavøené poloze vrat (semafor mùže být pouze navolen a nepoužit) Obrázek 3. Zapojení silových obvodù EIKA, ádražní 609, OVÁ PAKA

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server)

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) easytrack GPS/GPRS monitorovací systém (bez registrace na server) návod na použití verze v1.46 a víc www.easytrack.cz OBSAH 1. HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU EASYTRACK... 3 1.1 Hlavní funkce výrobku 1.3 Postup

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom JEDNODUCHOST Kvalita - Spolehlivost Èeský výrobek NÁVOD K POUŽITÍ RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom Univerzální osvìtlovaè pro modely a makety ZAPOJENÍ Napájení LED napìtím +5V z pøijímaèe viz obr.1.

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Air Conditioner Controller. Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GENERAL

Air Conditioner Controller. Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GENERAL Air onditioner ontroller Systém pøísluenství a pøídavných zaøízení roziøujících aplikaèní monosti klimatizaèních jednotek FUJITSU GEERA 2012 Dálková správa klimatizaèních jednotek AP ontroller pro jednotky

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více