Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XX l ZDARMA ÈÍSLO 123 4/ Úspìch pøímìstského tábora Léto je v plném proudu, dìti si užívají prázdnin a dospìlí dovolených. O tom, že obì tyto èinnosti lze velice smysluplnì spojit svìdèí Pøímìstský tábor mìstského obvodu Michálkovice, který se uskuteènil v týdnu od 11. do 15. èervence. Jednalo se o zcela novou akci pro dìti, se kterou pøišla komise pro kulturu, obèanské záležitosti, mládež a tìlovýchovu rady mìstského obvodu. Základnou tábora se stal areál michálkovické hasièské zbrojnice, odkud táborníci vyráželi vstøíc novým zážitkùm a poznatkùm. Každý den tábora zaèínal vztyèením vlajek a seznámením se s programem dne. Podobnì každý den konèil vyhodnocením a patøièným ocenìním vítìzù jednotlivých soutìžních disciplín. A program byl opravdu pestrý. Bìhem týdne dìti stihly vlakem navštívit archeopark v Chotìbuzi, kde se seznámily se životem v ranì støedovìkém slovanském hradišti. V tak zvaném Rybím domì s pìti obøími akvárii mohly spatøit øadu ryb našich øek a rybníkù. V hornickém muzeu na Landeku si zase vyzkoušely, jaké to bylo být horníkem na Ostravsku. Seznámily se také se životem na venkovském statku s následnou projížïkou na koních. Cestou Michálkovickým lesem formou her poznaly místní kvìtenu, stromy i vìci, které do lesa nepatøí. Pokraèování na str. 2 Desátý Michálkovický kopec Již po desáté se v sobotu 27. srpna 2011 sjedou do areálu michálkovické Hasièské zbrojnice pøíznivci historických motorových vozidel. Na trati vedoucí Radvanickou a Petøvaldskou ulicí se pojede tradièní jízda pravidelnosti historických automobilù a motocyklù Michálkovický kopec. Program zaèíná v 8.00 hodin pøejímkou vozidel, v prùbìhu celého dne bude pokraèovat tréninkovými a mìøenými jízdami. Slavnostní zakonèení akce s vyhlášením výsledkù a pøedáním cen se pøedpokládá v hodin. Organizátorem závodu je Èeský klub historických motocyklù Ostrava Tøebovice v úzké spolupráci s mìstským obvodem Michálkovice. Hlavním sponzorem je BKB Metal, akciová spoleènost, Ostrava. Všem úèastníkùm i divákùm pøejeme pøíznivé poèasí a hodnì pøíjemných zážitkù. ÈKHM Ostrava 27. srpna 2011

2 Na Michálkovickém létu si hrají všechny dìti Už probìhly dvì zábavná a soutìžní odpoledne Michálkovického léta!!!, kde si mohou dìti zahrát a pobavit se, ale i pouèit. Hned první od- poledne èlenové Ligy lesní moudrosti rozbalili pìtimetrové týpí v sále Kulturního domu Michálkovice a ètyøicet malých návštìvníkù Sbìrné dvory OZO jsou tu pro vás! Sbìrné dvory jsou stálými sbìrnami odpadu z domácností a místy zpìtného odbìru elektrospotøebièù. Ve sbìrných dvorech OZO mohou obyvatelé statutárního mìsta Ostravy bezplatnì odevzdávat: objemné odpady (nábytek, koberce...) nebezpeèné odpady (léky, baterie a akumulátory, záøivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, øedidla a nádoby jimi zneèištìné...) elektrospotøebièe (lednièky, televize, monitory...) zeleò (tráva, listí, spadané ovoce...) vìtve (do prùmìru 10 cm) se pøijímají jen ve sbìrném dvoøe v Ostravì-Kunèicích (PO-NE 8-20) a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravì-Hrušovì (PO-PÁ 7-14, SO 7-13) separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony) Maximální množství odpadu, které lze ve sbìrném dvoøe odevzdat jsou 4 m 3 (množství, které se vejde na pøívìsný vozík za osobní automobil). Vìtší množství odpadu lze bezplatnì odevzdat jen ve sbìrném dvoøe v Ostravì - Kunèicích. Vìtší množství zelenì a vìtví lze bezplatnì odevzdat jen v areálu skládky a kompostárny v Ostravì - Hrušovì. Ve sbìrném dvoøe nelze odevzdávat žádný stavební odpad. Okna a dveøe pøijímají sbìrné dvory (mimo Svinova, Vítkovic a Zábøehu) za úplatu. Cena za likvidaci: okno 30 Kè/ks, dveøe 50 Kè/ks, rám 10 Kè/ks. zkoušelo hrát lacross, chytat lasem bizona nebo lovit ryby. Druhé hojnì navštívené støedeèní odpoledne pøipravil michálkovický Pionýr a dìti soutìžily o ceny. Michálkovické léto se koná každou støedu až Úspìch pøímìstského tábora Pokraèování ze str. 1 Vlastnoruèní výrobou lucernièek a klobouèkù pro permoníka si dìti ovìøily své výtvarné schopnosti. Jedno táborové odpoledne bylo vìnováno Veselé olympiádì, kde si dìti mohly vedle tradièního skákání v pytli nebo hodu na cíl vyzkoušet i støelbu lukem. Toto odpoledne bylo zakonèeno oblíbeným opékáním buøtù. Organizace této celotýdenní akce se ujala hlavní vedoucí tábora Mgr. Petra Jurošková. Dìtem rozdìleným do dvou týmù se po celý týden vìnovali vedoucí Zdeòka do 31. srpna v Kulturním domì nebo jeho okolí od 15 do 17 hodin a vstup mají všechny dìti zdarma. Za nepøíznì poèasí se akce koná ve velkém sále KD. Srdeènì zveme! Pavel Hamza Ivanská, Jana Zetková a René Ivanský. O kuchyò se spolu s hlavní vedoucí tábora starala Hana Skoumalová. O materiální zajištìní tábora se v nebývalé míøe starali tajemnice ÚMOb Olga Fürstová a starosta mìstského obvodu Martin Juroška. Všem organizátorùm, kteøí se pøímìstskému táboru vìnovali ve svém osobním volnu, patøí veliké a upøímné podìkování. Nejvìtší odmìnou jim však byly rozzáøené oèi, radost a úsmìvy spokojených dìtí, které se již dnes tìší na michálkovický tábor v pøíštím roce. Jiøí Kašpárek Provozní doba michálkovického sbìrného dvora na ul. Briketáøské (za sbìrnou druhotných surovin): Od dubna do øíjna PO , PÁ , SO Od listopadu do bøezna PO , PÁ (jk) Autorkou všech fotografií z pøímìstského tábora je Michaela Kovalová. MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, PhDr. P. Hamza, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, E. Peterková, R. Holec l Inzerce - telefon: , l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , l Tisk: Repronis, s.r.o. l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Uzávìrka pøíštího èísla:

3 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Ve støedu 22. èervna 2011 se v zasedací místnosti Úøadu mìstského obvodu Michálkovice sešli èlenové zastupitelstva ke svému pátému zasedání. V úvodu zasedání složil zákonem pøedepsaný slavnostní slib nový èlen zastupitelstva René Ivanský. Nahradil dosavadní zastupitelku Olgu Fürstovou, která se vzdala svého mandátu v dùsledku výkonu své nové funkce tajemnice mìstského obvodu. V prùbìhu dalšího jednání pøedložil starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. zprávu o èinnosti orgánù mìstského obvodu za dobu od minulého zasedání. V následující volbì byl veøejným hlasováním zvolen zastupitel René Ivanský èlenem Rady mìstského obvodu a dále èlenem a pøedsedou finanèního výboru zastupitelstva. Zastupitelstvo také jmenovalo èleny nové školské rady Základní školy U Køíže, a to Martina Szwejdu, Evu Ondruškovou a Alenu Jaworkovou. Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bylo projednání návrhu závìreèného úètu mìstského obvodu Michálkovice za rok Celkové pøíjmy obvodu za minulý rok dosáhly výše 24,642 milionù korun a celkové výdaje èástky 24,396 milionù korun. Zastupitelstvo pøedložený závìreèný úèet za rok 2010 schválilo a bez výhrad vyjádøilo také souhlas s celoroèním hospodaøením obvodu. Souèasnì schválilo výsledky hospodaøení pøíspìvkových organizací Základní školy U Køíže 28 a Mateøské školy Sládeèkova 80. Výsledek hospodaøení mìstského obvodu minulého roku ve výši 274 tisíc korun byl Upozornìní pro podnikatele a øemeslníky Upozoròujeme všechny místní podnikatele, živnostníky a øemeslníky, že na úøední desce Úøadu mìstského obvodu Michálkovice a na internetových stránkách jsou pravidelnì oznamovány všechny zamýšlené opravy a rekonstrukce domù, bytù a dalšího majetku, spravovaných mìstským obvodem, a to vèetnì jména pøíslušného úøedníka ÚMOb, který má danou záležitost v kompetenci. Zájemci o tyto práce mají možnost se u jmenovaných úøedníkù blíže informovat a zúèastnit se výbìrového øízení na zhotovení urèeného díla. Ing. Vladimír Kozel, místostarosta INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU V dobì od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje probìhlo 13. až 16. zasedání rady mìstského obvodu. Na tìchto zasedáních rada projednala mimo jiné následující záležitosti: l Doporuèila zastupitelstvu mìstského obvodu (ZMOb) Michálkovice schválit závìreèný úèet mìstského obvodu Michálkovice za rok 2010 a vyjádøit souhlas s celoroèním hospodaøením bez výhrad. Dále doporuèila ZMOb Michálkovice schválit výsledky hospodaøení pøíspìvkových organizací vèetnì návrhu na rozdìlení hospodáøského výsledku. l Projednala zprávu o hospodaøení mìstského obvodu za 1. ètvrtletí roku l Schválila umístìní elektronické sirény na budovy Hasièské zbrojnice a Základní školy U Køíže. l Vzala na vìdomí pøevod bankovních úètù vedených u Èeské spoøitelny, a.s. z poboèky Ostrava pod centrálu banky do Prahy. l Schválila smìrnici è. 1/ 2011 pro nakládání s finanèními prostøedky a postupy v úèetnictví. l Schválila smìrnici è. 2/ 2011 pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu v podmínkách mìstského obvodu Michálkovice. l Zvolila èleny volební komise pro volbu èlenù Nový èlen zastupitelstva René Ivanský V souvislosti s nástupem Olgy Fürstové do funkce tajemnice mìstského obvodu se v zastupitelstvu Michálkovic uvolnil mandát zastupitele z volební strany Michálkovice Ve smyslu ustanovení volebního zákona a na základì výsledkù loòských komunálních voleb se tohoto mandátu ujal nový zastupitel René Ivanský. Pøedepsaný slib složil na 5. zasedání zastupitelstva. René Ivanský, sedmatøicetiletý michálkovický rodák a patriot, je otcem tøí dìtí. Absolvoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a u michálkovických obèanù je znám pøedevším svou aktivní èinností jako spoluorganizátor akcí pro dìti. Pracuje jako volejbalový trenér, táborový vedoucí a v øadì jiných podobných funkcí. V souèasném volebním období se významnou mìrou podílí na èinnosti Komise pro kulturu, obèanské záležitosti, mládež a tìlovýchovu a Komise dopravy a bezpeènosti. Na 5. zasedání zastupitelstva byl zvolen èlenem Rady mìstského obvodu Michálkovice a pøedsedou finanèního výboru zastupitelstva. (jk) školské rady z øad zákonných zástupcù nezletilých žákù takto: Olga Fürstová - pøedseda volební komise René Ivanský - èlen volební komise Dagmar Lánska - èlen komise l Projednala návrh na zapojení výsledkù hospodaøení za rok 2010 do rozpoètu na rok 2011 a povìøila starostu pøedložením návrhu k rozhodnutí ZMOb. l Schválila návrh programu 5. zasedání ZMOb a jeho organizaèní zabezpeèení. l Schválila návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu areálu hasièské zbrojnice pro úèely konání akce zapojen do rozpoètu roku 2011 s tím, že 100 tisíc bude využito na nutné opravy a rekonstrukce budovy Klubu dùchodcù, 70 tisíc bude použito na údržbu a zvýšení bezpeènosti dìtského koutku na Michalském námìstí, èástkou 35 tisíc korun bude navýšen pøíspìvek ZŠ U Køíže a 69 tisíc korun bude vìnováno na rekonstrukci sociálního zázemí v kulturním domì. V prùbìhu dalšího jednání zastupitelstvo také projednalo zprávu o hospodaøení mìstského obvodu za 1. ètvrtletí roku V závìru zasedání pak zastupitelstvo projednalo bezúplatné nabytí, prodeje a zámìry prodejù nìkterých nemovitostí. (JK) 15. sraz hokejových fanouškù a návrh smlouvy o výpùjèce sportovního areálu pro stejnou akci. l Vyjádøila souhlas se žádostí mìstského obvodu Michálkovice o zabezpeèení mìøení dodržování nejvyšší povolené rychlosti na vybraných komunikacích v mìstském obvodu. l Vyjádøila souhlas s umístìním pravoslavného kostela na pozemku p.p.è. 271/17 v k.ú. Michálkovice. l Projednala Zprávu o výsledku hodnocení pøimìøenosti a úèinnosti systému finanèní kontroly mìstského obvodu v roce 2011 a schválila návrh opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù. (JK) / 3

4 Hurá na prázdniny! Školní zvonek dostal dovolenou, na chodbách utichl dìtjímavých dopolední s pøírodní naše žáky pøipravila øadu zaský smích a tøídy na dva mìsíce osiøely. Vrata Základní soutìže v ZOO Ostrava i do- tématikou, žáci se zúèastnili školy U Køíže se zavøela, žáci pravní soutìže. Ve škole probìhl 14. roèník pìvecké soutì- se rozjeli na prázdniny, uèitelé budou trávit dny zaslouženého volna, další školní rok vítìzové se pøedvedli na tradièže Michálkovický skøivan, skonèil. ním koncertì pìveckého sboru Jaký byl? Pro nìkoho Michálek v michálkovické úspìšný, pro nìkoho ménì, ale knihovnì. pro všechny byl pøedevším rokem setkávání se nad spoleènu se roztrhl pytel se sportov- V mìsících dubnu a kvìtnými problémy i radostmi, ními soutìžemi, zmiòme alespoò obvodní kolo ve volejbalu vždy proto nese naše škola podtitul ŠKOLA SPOLU. Na dívek a chlapcù, oblastní kolo podrobné hodnocení právì ve florbalu, obvodní kolo v atletice, na kterém jednou z roz- uplynulého školního roku je ještì brzy, ale pojïme se zastavit alespoò u nìkterých zdaøinièka Daniela Bártová a na hodèích byla i bývalá olympiolých akcí druhého pololetí, které v naší škole probìhly. A ne- ocenìní. Zaèátkem èervna kterém získali naši žáci øadu bylo jich málo. sklidila veliký úspìch akce Už v únoru probìhla v naší Michálkovice ètou dìtem a škole tradièní soutìž v recitaci a nìkolik odpolední S Vše- mladší spolužáky pøipravili Dìtský den, který pro své ználkem pro naše budoucí žáci 8. tøíd. Nesmíme zapomenout zmínit perfektní spolu- prvòáèky. Všechny tøídy postupnì navštívily Renarkon, práci s michálkovickou poboèkou Knihovny mìsta Ostravy, kde pod odborným vedením lektorù žáci diskutovali o rùzných patologických situacích, žáky naší školy øadu zajíma- jejíž pracovnice pøipravily pro do kterých se mohou dostat, a vých besed. V závìru mìsíce už je to problematika drog, èervna, kdy už ve škole panovala pøedprázdninová nálada, šikany, kyberšikany nebo vztahù mezi lidmi, a dostali cenné se žáci vydali na putování rady, jak se v tìchto situacích Evropou. V projektovém dni, zachovat. Spoleènost Vita pro který pøipravili pro své spolužáky žáci 7.B tøídy, všichni poznávali zajímavosti deseti evropských státù. Okolí školy se rozeznìlo veselým dìtským smíchem a štìbetáním, na nìkolika stanovištích se ozývala charakteristická hudba jednotlivých státù, na všech stanovištích se žáci setkali s postavièkami reprezentujícími jednotlivé státy, napøíklad s francouzským Asterixem, španìlským toreadorem, nizozemskou kvìtináøkou, øeckou bohyní. Žáci si procvièili svoji zruènost, fyzickou pøipravenost, øešili øadu hlavolamù a všichni si pochvalovali vydaøené dopoledne. Závìreèný týden školního roku patøil tradiènì koncertu dìtského pìveckého sboru Michálek, na kterém se pøestavili vítìzové školních soutìží, žáci 5.B tøídy s anglickou pohádkou, øada sólistù, velký potlesk sklidila i hudební skupina žákù 8. tøíd. Poslední akcí byl veèírek žákù IX. tøíd, kteøí se v úterním podveèeru rozlouèili se svými uèiteli a zhodnotili svoje devítileté pùsobení v naší škole. A už tady byl ètvrtek, poslední den školního roku. Setkání všech ve školní tìlocviènì, krátké zhodnocení školního roku paní øeditelkou, pøedání kytièek odcházejícím spolužákùm, rozdání vysvìdèení a potom se už všichni žáci rozprchli do svých domovù. V záøí se zase všichni sejdou a pøibude k nim 53 nových prvòáèkù, ale teï úspìšnì plynou dva mìsíce zaslouženého volna. Ta ána Mikulská Je u nás veselo a živo! První akcí na poèátku tohoto roku byl karneval. Potìšil nás zájem široké veøejnosti a máme upøímnou radost, že dìti odcházely z karnevalu š astné a spokojené. Stejnì jako Hopsalín na karnevalu, je zárukou dobré a kvalitní zábavy divadélko Smíšek, které je naším pravidelným hostem. Velikonoce jsme oslavili 4 / Jak se máme v mateøince? barvením vajíèek pøi jarních písních a øíkadlech. Pro maminky k jejich Svátku matek si dìti vyrobily dáreèky a pøipravily milý program na školní besídku. Pøedškolní dìti byly na exkurzi na hlavním nádraží v Ostravì Pøívoze, kde si popovídaly s pøednostou stanice a dostaly drobné dárky. Nevynechali jsme ani tradièní výlet do zoologické zahrady. V kvìtnu èekalo dìti velké pøekvapení. Navštívil nás se svým ošetøovatelem malý živý lvíèek. Dìti byla pøeš astné, že si ho mohou pohladit a vùbec se nebály. Spolu s rodièi jsme také oslavili Den dìtí s bohatým programem Havajské léto. Na závìr oslavy jsme si spoleènì opekli párky. Navštívili jsme také místní knihovnu a prohlédli si výstavu historických dìtských koèárkù. Velice zajímavou akcí byla návštìva hasièské zbrojnice. Dìti si tam prohlédly požární vozidla, oblékly si hasièský zásahový oblek, zkusily si støíkat vodou z požární hadice a dokonce hasit oheò ruèním hasicím pøístrojem. Za pøípravu této úspìšné návštìvy patøí dík panu Rostislavu Holcovi a všem jeho kolegùm a kolegyním, kteøí se dìtem s maximální péèí a trpìlivostí vìnovali. Poslední akcí pro pøedškoláky v uplynulém školním roce byla škola v pøírodì v Kunèicích pod Ondøejníkem. Dìti navštívily polárium v Èeladné, absolvovaly výlet do Rožnova pod Radhoštìm a vykoupaly se v lázeòském bazénu. Na závìr bychom chtìli podìkovat všem rodièùm našich dìtí za spolupráci, zejména pak Radimu Buèkovi, který se svou prací podílel na grantu, který jsme dostali. Dìti si tak mohou hrát na novém pískovišti s pergolou, chránìny pøed sluníèkem. Podìkování patøí také Pneuservisu Lukáš Zubel za jeho bezplatnou dopravu zavazadel do školy v pøírodì. S jeho finanèní pomocí jsme také na zahradì mateøské školy vybudovali krásný domeèek pro dìti. Nezbývá než popøát všem dìtem, jejich rodièùm i paním uèitelkám hezké a sluneèné prázdniny a naèerpání sil do nového školního roku. Za kolektiv MŠ Táòa Tomanová

5 Noc v èase slunovratu Pøehlídka OCHotnického Ostravského Divadla POCHOD 2011 pokraèovala hrou Noc v èase Slunovratu, kterou nám pøedstavilo divadlo DRH, uskupení divadelníkù ze všech koutù Èech, Moravy a Slezska. Hru W. Shakespeara Sen noci svatojánské zdaøile upravili a diváci v pøeplnìném sále KD se velmi bavili a náležitì jim potleskem podìkovali. M. Poloková Firefest úspìšnì otevøel brány létu Poslední èervnový víkend se už potøetí sešli milovníci folku, country a bluegrassu v areálu michálkovické hasièárny na festivalu Firefestové muziky, který pøipravuje tým poøadatelù kolem Václava Pulcharta a jehož spolupoøadatelem byl i KD Michálkovice. Na 150 návštìvníkù si užilo kvalitní muziky v podání kapel Goodwill Ostrava, A. M. Úlet, Hrnek, Flashback, René Souèka a The Log, které v doprovodném programu doplnily i country taneènice, poníci èi soutìže o ceny. Poèasí sice hrozilo deštìm, ale voda z oblak se tentokrát Michálkovicím vyhla a tak si ti, kdo pøišli, užili dokonalého èervnového víkendu. Už se tìšíme na další roèník Firefestu. Pavel Hamza KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí Cvièení žen Každé pondìlí Zumba. Nové cvièení v rytmu latinskoamerických tancù s cvièitelkou Evou Tomeèkovou. Každou støedu Cvièení jógy Každou støedu Cvièení žen Každou støedu ZUMBA S HANÈOU Svìt ovládající energické fitness cvièení, pøi nìmž rozhýbáte tìlo, pobavíte se a zhubnete. Kurs vede lektorka Hana Mišková. Více info na nebo na tel Každé pondìlí Výtvarné kurzy pro dospìlé pod vedením zkušené výtvarnice paní H. Provazníkové. Bìhem kurzù se úèastníci nauèí zvládat nejrùznìjší výtvarné techniky. Zájemci o úèast v kursu se mohou pøihlásit u paní Provazníkové na tel. è nebo na u Ve støedy 3. 8., , , a pokraèuje MICHÁLKOVICKÉ LÉTO!!! Letní hraní pro všechny dìti. VSTUP ZDARMA Uèíme se kopanou s TJ Slavia Michálkovice. Bìhem tøetího dìtské odpoledne si mohou zájemci vyzkoušet jak umìjí hrát nejoblíbenìjší èeský sport Možná pøijde i vodník! Michálkoviètí rybáøi pøipravili další díl veselých prázdninových odpolední. Tentokrát si na rybníce dìti vyzkouší rybaøení a èeká je nejedno pøekvapení Jak se hasí aneb setkání s michálkovickými hasièi. Páté prázdninové setkání michálkovických dìtí se odehraje na hasièárnì mezi hasièskými vozy, støíkaèkami, hasièskými obleky a vodou Cvièíme se sdružením Placatý kámen. Pøedposlední letní veselé michálkovické odpoledne, tentokrát na téma bìhání, ohýbání se, prolézání, natahování, zkrátka cvièení na všechny zpùsoby Písnièkové a soutìžní odpoledne s Hopsalínem. Závìreèné odpoledne Michálkovického léta!!! s oblíbeným bavièem. ZÁØÍ Od po deset úterních veèerù Taneèní kurzy pro dospìlé manželské a pøátelské páry. Taneèníci mezinárodní tøídy L. Komínková a F. Swìtík poøádají taneèní kurzy standartních i latinsko-amerických tancù, které budou probíhat v KD Michálkovice od 6. záøí 2011 po 10 úterních veèerù (plus závìreèný ples) v èase Pøijímají se pouze celé páry. Kurzovné bude èinit 1.700,- Kè na osobu. Je požadován spoleèenský odìv.zájemci o taneèní kurzy se mohou pøihlásit nejpozdìji do a dozví se další informace na telefonech è a nebo na ové adrese Taneèní kurzy pro dospìlé manželské a pøátelské páry Michálkovické vinobraní. Taneèní zábava s vínem z vinaøské obce Lechovice a specialitami domácí kuchynì J. B. Moliére: Lakomec. Hraje soubor Divadla Petra Bezruèe. Vstupné 50 korun Taneèní kurzy pro dospìlé manželské a pøátelské páry Divadlo Jiøíkovo vidìní zahraje dvì své hry. První je Kat a bázeò a druhá Svázané ruce. Divadelním veèerem pokraèuje Pøehlídka OCHotnického Ostravského Divadla POCHOD Vstupné 40 korun, senioøi, dìti a mládež polovinu. Pøehlídka se koná za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostrava a Moravskoslezského kraje Taneèní kurzy pro dospìlé manželské a pøátelské páry. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech v KD a telefonicky na è Novì na / 5

6 Blahopøání Dne 17. èervence 2011 v plném zdraví oslavil své jubilejní 80. narozeniny pan JOSEF LACEK dlouholetý obèan Michálkovic, bývalý kronikáø obce. Do dalších let vše nejlepší, zdraví, štìstí, lásku a osobní pohodu v kruhu nejbližších mu pøejí z celého srdce kamarádi a dcery Lenka a Dáša s rodinami. Vzpomínáme Dne 18. srpna 2011 vzpomeneme 100. výroèí narození paní ZDEÒKY CEDIVODOVÉ Témìø celý svùj život prožila v michálkovické Ferdinandovì kolonii. Od roku 1949 pracovala ve stavebním dvorku Dolu Petr Cingr, pozdìji až do dùchodu ve Správì sídliš OKD. Obyvatelé kolonií a šachetních bytù ji znali jako spolehlivou a obìtavou pracovnici, která se starala o jejich bydlení. Vzpomeòte na tuto vzácnou ženu, u pøíležitosti jejího výroèí, spolu s námi. Rodina Dne 22. srpna 2011 vzpomeneme s láskou a úctou nedožité 100. narozeniny naší milé maminky, babièky a prababièky a zároveò vzpomeneme jejího manžela JAROSLAVA SLADÈÍKA od jehož narození 6. záøí 2011 uplyne 103 let. Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery s rodinami. ZDEÒKY SLADÈÍKOVÉ Zprávy Mìstské policie Ostrava Opilí muži se dobývali do cizího bytu Dne pøijal operátor na lince 156 oznámení ženy, které se v noci do bytu v Ostravì-Michálkovicích dobývali dva opilí muži. Strážníci na místì zjistili, že se jedná o bývalého pøítele majitelky bytu a jeho bratra (41 a 40 let). Oba byli v notnì podroušeném stavu a boucháním a kopáním do dveøí se domáhali pøístupu do bytu. Nicménì nechali si od strážníkù domluvit a dùm opustili s tím, že se pùjdou domù vyspat. Po chvíli však zøejmì zmìnili názor a k bytu se vrátili. Opìt zaèali kopat a bouchat do dveøí a køièeli, aby je žena pustila dovnitø. Tentokrát byli oba pøevezeni na protialkoholní záchytnou stanici a hrozí jim postih za pøestupek. Øídil opilý, auto mu pùjèil kamarád, kterého také svezl Dne pøistihli strážníci mìstské policie za volantem motorového vozidla opilého 22letého muže. Pozornost strážníkù upoutal jízdou v protismìru v Ostravì-Michálkovicích. Kromì toho, že byl opilý, vyšlo pøi ovìøování jeho totožnosti najevo, že nevlastní a nikdy ani nevlastnil øidièské oprávnìní. Dokonce tvrdil, že teprve zaèíná dìlat autoškolu. Pøiznal se k vypití 12 piv. Orientaèní dechovou zkouškou mu bylo prokázáno 1,81 promile alkoholu v dechu. Ani auto nebylo jeho, právoplatný majitel, s jehož svolením vozidlo øídil, sedìl v autì na sedadle spolujezdce. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu pøivolali strážníci na místo Policii ÈR. Chtìli rozebrat auto, údajnì po domluvì s majitelem Dne pøijal operátor na lince 156 oznámení, že dva muži se pokoušejí v Ostravì-Michálkovicích demontovat kola ze zaparkovaného vozidla. Když na místo dorazili strážníci mìstské policie, spatøili u vozidla, oznaèeného oznamovatelem, skuteènì stát dva muže (19 a 22 let). Auto mìlo rozbité zadní boèní okénko a zvednutou kapotu motoru. Muži tvrdili, že vozidlo patøí jejich známému, o kterém však kromì køestního jména nevìdìli vùbec nic. Ten je mìl údajnì požádat, aby z auta demontovali nìkteré vadné souèásti, které chce vymìnit za nové. K rozbitému okénku se nehlásili, tvrdili, že rozbité bylo už když pøišli. Že auto je na místì odstaveno již nìkolik dní a tak ho mohl rozbít kdokoli. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu strážníci pøivolali na místo Policii ÈR, která nyní okolnosti události šetøí. Muž nerespektoval zákaz pobytu Dne zadrželi strážníci mìstské policie v Ostravì- Michálkovicích 26letého muže, kterému byl soudnì vysloven zákaz pobytu na území mìsta Ostravy. Z dùvodu maøení výkonu úøedního rozhodnutí dotyèného strážníci pøedali pøivolaným policistùm. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava Zrušení veøejného telefonního automatu Jak nám oznámil obchodnì-technický specialista spoleènosti Telefónica Czech Republic, a.s. Martin Blažek, z dùvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání veøejných telefonních automatù (VTA), rozhodla se spoleènost Telefónica Czech Rebublic, a.s. pøizpùsobit stávající sí VTA souèasným potøebám. V prùbìhu mìsíce srpna letošního roku tak dojde ke zrušení ètrnácti nevyužívaných VTA na území mìsta Ostravy, mimo jiné i VTA v Ostravì Michálkovicích na ulici Briketáøské 481. Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definována Èeským telekomunikaèním úøadem, však zùstává zachována. Olga Fürstová, tajemnice 6 /

7 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Nejprve bychom vás chtìli seznámit se zhodnocením uplynulého pololetí letošního roku. Do naší knihovny se k 30. èervnu pøihlásilo 485 ètenáøù, z toho 169 dìtí. Vypùjèili jsme knih a èasopisù, pro které si pøišlo návštìvníkù. Do fondu pøibylo 580 nových knih, z toho 46 ks financoval mìstský obvod Michálkovice. Uspoøádali jsme 1 výlet, 9 výtvarných odpolední, 9 besed, 2 soutìže, 2 koncerty, 30 výstav, 2 knihovnické lekce pro ZŠ, 4 knihovnické lekce pro MŠ a 1 akci nazvanou Noc s Andersenem. Tìchto akcí se zúèastnilo celkem 759 zájemcù z øad obèanù. Nejvìtší úspìchy u dìtí sklidily poslední dvì èervnové besedy. První z nich byla o bojových sportech a mìla dohru ještì o pøestávce ve škole, kde Havíøovský režisér David Vigner dìti velmi zaujal si dìti zkoušely, co se na besedì s Katkou Kajzarovou a Petrem Venerou nauèily. Mladý havíøovský režisér David Vigner zaujal žáky 8. tøíd a ti, kteøí se nejvíce angažovali, byli ocenìni DVD. Všichni tøi Velký úspìch u dìtí mìla beseda o bojových sportech s Kateøinou Kajzarovou a Petrem Venerou. besedující byli nadšeni zájmem a znalostmi žákù z místní ZŠ. Poèátkem mìsíce èervence jsme vymìnili v knihovnì nìkolik výstav, které máte možnost vidìt až do konce srpna. První z nich se jmenuje Zapomenuté kroky. Jedná se o fotografie, které se zamìøují na židovské høbitovy v letech Autorkou fotografií je paní Vlasta Krautová. Další výstava má veselejší téma. Pan Viktor Vrbovský z Opavy prezentuje své fotografie podvodního svìta, uvidíte výjevy podmoøské i zábìry z našich vod, vše je doplnìno zajímavým a vtipným komentáøem. Tøetí výstava nazvaná Jehla na paletì se zcela vymyká pøedchozím tématùm. Poprvé máte možnost vidìt v knihovnì výstavu vyšívaných obrazù, jejichž autorem je muž, pan Bøetislav Bulava. Za poslední léta tento pán vyšil obrazy na rùzná témata. Napøíklad historické lokomotivy, zábìry z pøírody i života na venkovì. Urèitì se pøijïte podívat, abyste se na vlastní oèi pøesvìdèili, že i nìkteøí muži umí vládnout jehlou, i když vìtšina z nich si nezvládne pøišít ani knoflík. Prázdniny jsou dlouhé (alespoò pro dospìlé). Pro dìti, které zùstávají doma, jsme si pøipravili zpestøení. Mohou se zúèastnit soutìže Moravská námìstí ve všech pádech. Na srpnové pondìlky a jsme nachystali výtvarnou dílnu, kde budou dìti vyrábìt filcové kvìtiny. Pùjèovní doba o prázdninách pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek S hrùzou jsme s kolegyní zjistily, že mnoho místních obyvatel nikdy nebylo na haldì Ema, pøestože léta bydlí v její blízkosti. Abychom tento nedostatek napravily, rozhodly jsme se uspoøádat výlet, jehož cílem bude právì tato halda.vybraly jsme termín 17. srpna v Pokud máte chu a èas, mùžete jít s námi. Nemusíte být našimi ètenáøi, ale rádi vás uvidíme i po skonèení výletu. Pokud máte zájem o podrobnìjší informace, poskytneme vám je osobnì, telefonicky na èísle nebo na internetové adrese V minulém èísle jsme již psali o pøipravované výstavì fotografií domácích mazlíèkù. Musíme pøiznat, že jsme poèítali s vìtší úèastí. Ještì však mùžete vše napravit a pokud chcete své zvíøecí miláèky vidìt na výstavì v knihovnì, své fotky nám ještì pošlete! Pro všechny, které baví záhady a tajemno, máme potìšující zprávu. Po nìkolika letech k nám opìt zavítá slavný ostravský záhadolog, scénárista a spisovatel, pan Arnošt Vašíèek. Datum 14. øíjna v si ve svém kalendáøi zatrhnìte èervenì. Urèitì nám prozradí, co nového chystá, na besedu pøinese své zajímavé knihy, pøípadnì DVD. Také pátek 18. listopadu v stojí za poznaèení, protože mezi nás pøijde zajímavý mladý muž, pan Roman Vehovský, který vyrazil pøes Indii do Austrálie a o své cestì, která se protáhla na sedm let, napsal knihu pod názvem Cestou osudu a náhody. Ve své knize tvrdí, že cestování není jen výsadou bohatých, poznávání lidí je pro nìj mnohem dùležitìjší než honba za památkami. Hezké letní dny a ètivou knihu s sebou vám pøejí vaše knihovnice Ivana Kalwarová Naïa Zagorová /7

8 J 8/ Kapitoly z historie Michálkovic méno Petr Cingr je neodmyslitelnì spjato s Michálkovicemi i celou Ostravou. Dùl Michal v Michálkovicích po dobu 44 let nesl tento název, na michálkovickém Michalském námìstí stojí socha Petra Cingra, Cingrova ulice navazuje na ulici Místeckou v centru Ostravy a Cingrovo jméno nese i parèík u podchodu na Stodolní ulici. Kdo to vlastnì Petr Cingr byl? Politik, žurnalista, poslanec. Jako vùdèí osobnost dìlnického hnutí pùsobil na Berounsku, Mostecku a zejména na Ostravsku. Narodil se 12. dubna 1850 v Hudlicích u Berouna. Svoji politickou èinnost zaèal na Berounsku, pozdìji organizoval dìlnické hnutí v severoèeských uhelných dolech. Do Ostravy pøišel v roce Ihned po svém pøíchodu se stal mezi ostravskými horníky skuteènou autoritou. Již v roce 1894 a 1900 vedl velké hornické stávky. Byl pøedsedou hornicko hutnického spolku Prokop, osvìtové a vzdìlávací organizace, založené v tehdejší Èertovì Lhotce (Mariánských Horách) v roce Pozdìji, v roce 1901 se tento spolek rozrostl v mohutnou organizaci Unii hornickou pro Moravu, Slezsko a Haliè. Když se od roku 1897 mohli voleb do øíšské rady ve Vídni úèastnit i dìlníci, dùvìru horníkù v ostravském regionu získal právì Petr Cingr, stal se jejich poslancem. V øíšské radì neúnavnì prosazoval jejich zájmy, osmihodinovou pracovní dobu, týdenní výplaty, zvyšování bezpeènosti práce v dolech, úrazové pojištìní horníkù. Prosazoval vzdìlávání dìlníkù a bojoval proti tehdejší metle ostravského proletariátu alkoholismu. Jako poslanec sociální demokracie pùsobil Petr Cingr Socha Petra Cingra na Michalském námìstí v øíšské radì ve Vídni až do roku V letech 1918 až 1920 byl poslancem Prozatímního národního shromáždìní Èeskoslovenské republiky. Zemøel 4. listopadu 1920 ve Vídni. Jeho žurnalistická èinnost na Ostravsku pøinesla sebou založení hornického èasopisu Odborné listy, v roce 1895 pøejmenovaného na Na zdar. Tento èasopis se stal vùbec prvním ostravským sociálnì demokratickým periodikem. Petr Cingr dokonce použil pro jeho vydávání svých vlastních finanèních prostøedkù. Petr Cingr byl levicového, ale nekomunistického smýšlení. Obával se nesmiøitelného bolševismu. Nebyl revolucionáøem, byl 51 pøedevším odboráøem se snahou prosazování lidských práv, dùstojného zacházení s dìlníky ze strany zamìstnavatelù, svobody tisku a projevu, práva organizovat se ve spolcích. Po zásluze proto patøí k nejvýznamnìjším osobnostem Ostravy. O tom, že Petr Cingr byl ve své dobì celostátnì známou osobností svìdèí i úsmìvná citace èlánku z jednoho pražského bulvárního listu ze dne 13. ledna Píše se v nìm, že v tento den v Ostravì po celý den ukrutnì mrzlo a na náledí tam upadl i øíšský poslanec Petr Cingr. Pøi pádu se uhodil silnì do temene hlavy a utrpìl krvavou ránu. Trvalo dosti dlouho, nežli se po pádu vzpamatoval. Jel však pøesto na dvì schùze, na nichž veèer mluvil. Michálkovický dùl Michal byl pojmenován jménem Petra Cingra na slavnostním shromáždìní zamìstnancù dolu 17. èervence Toto jméno dùl nesl po dobu 44 let. V roce 1990 se vrátil k pùvodnímu názvu Michal. Pískovcová socha Petra Cingra v nadživotní velikosti, výtvarné dílo olomouckého sochaøe Karla Hoøínka a jeho spolupracovníkù V. Hoøínka a R. Doležala, je od roku 1986 jednou z dominant michálkovického Michalského námìstí. Vyjadøuje projev úcty, kterou bychom si mìli k tomuto významnému èlovìku navždy zachovat. Jiøí Kašpárek Kapitoly z historie Michálkovic Všem zájemcùm o historii našeho mìstského obvodu sdìlujeme, že oba díly publikace Kapitoly z historie Michálkovic jsou v prodeji v pokladnì Úøadu mìstského obvodu Michálkovice. Cena každého dílu: 60,- Kè.

9 VOLEJBAL V MICHÁLKOVICÍCH Jak mnozí z vás již jistì zaznamenali, v Michálkovicích se nám rozšíøila nabídka sportovního vyžití obèanù, když vedle tradièní kopané, kuželek nebo hasièských sportù zahájili svou èinnost také volejbalisté. Jak už to tak bývá, pùvodnì se jednalo jen o malou skupinku pro volejbal zapálených nadšencù z Michálkovic a nejbližšího okolí, jejich základna se však od té doby výraznì rozšíøila. V porovnání s ostatními sporty v našem obvodu jsou samozøejmì volejbalisté stále ještì v zaèátcích, již dnes se však mohou pochlubit Michálkoviètí úèastí hned dvou svých týmù ve 3. lize Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, pøièemž áèko bylo letos dokonce do posledních kol ve høe o postup! Vedle soutìžních zápasù stihli naši volejbalisté absolvovat i øadu turnajù po celém kraji a letos v bøeznu dokonce poprvé hráli v barvách Michálkovic i v zahranièí, když se pøedstavili na mezinárodním turnaji v Bratislavì. Aby toho nebylo málo, spoleènì s nimi pùsobí v Michálkovicích i družstvo žen a také novì tvoøící se týmy kadetek (do 18 let) a starších žákyò (cca 12 let), které na první boje o soutìžní body teprve èekají. Tréninky tìchto dvou nových družstev se konají pravidelnì každou støedu od do hodin v tìlocviènì Základní školy U Køíže a všechny mladé volejbalistky se tam mohou pøihlásit. Že je volejbal v Michálkovicích opravdu pro každého, potvrzuje i kapitán prvního týmu a zároveò trenér našich nejmladších René Ivanský: Rádi pøivítáme další zájemce všech vìkových kategorií, zahraje si urèitì každý. (ri) Bližší informace najdete na stránkách www. michalkovickyvolejbal.estranky.cz Další sezóna kuželkáøù Zrakovì postižení kuželkáøi z Michálkovic mají za sebou další sportovní sezonu. Odehráli jsme 1. ligu, kde jsme skonèili na pátém místì. Ètyøi naši hráèi se dostali na mistrovství republiky. Miroslav Kundla se umístnil na druhém místì ve své kategorii b-1, Anna Paulusová na pátém místì a Josef Paulus na sedmém místì. Hráè Jan Konopka ze zdravotních dùvodù nemohl nastoupit. Od 28. kvìtna se konalo druhé Mistrovství svìta v Sarajevu. Bylo nominováno tøíèlenné ženské družstvo a 2 muži. Anna Paulusová z našeho oddílu se nemohla zúèastnit a tak letìly jen dvì ženy a dva muži z Brna a Prahy. Daniele Hladíkové z Brna se povedlo získat zlato a tak se stala mistryní svìta v kategorii b-1 úplnì nevidomý. 4. èervna náš oddíl uspoøádal v Bohumínì Moravskoslezský pøebor, kde se na 1. místì umístil náš hráè Josef Paulus záøí chceme uspoøádat již 17. roèník turnaje Michálkovická kuželka 200. Josef Paulus 15. sraz hokejových fanouškù Areál michálkovické hasièské zbrojnice patøil od 2. do 5. èervence hokejovým fanouškùm. Pod záštitou Fanclubu HC Vítkovice se zde sjely desítky hokejových fanouškù z celé republiky na svùj již patnáctý sraz. Na ploše hasièárny vyrostlo stanové mìsteèko, na programu byla celá øada soutìží a hudebních vystoupení. Pøes nepøízeò poèasí bylo o zábavu všech pøítomných postaráno. (jk) / 9

10 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ HLÁSÍ: Naše dìti na mistrovství ÈR, ženy pøekroèily další mezník Po roèní pauze se našim žákùm v požárním sportu opìt podaøilo postoupit nejenom z okresního, ale i z krajského kola na mistrovství Èeské republiky, které se letos konalo na domácí ostravské pùdì. Krásný vítkovický stadion naplnìný houfem fanouškù sliboval nelítostný boj nejen na høišti, ale i na tribunách. Ojedinìlá byla i úèast michálkovického starosty Martina Jurošky, který pøijel, jako dosud jediný starosta v historii, podpoøit náš kolektiv, povzbuzoval dìti k ještì vìtší zodpovìdnost a chuti vítìzit. Naši radost a elán kazilo jen jediné nepøízeò poèasí. Hlavním cílem bylo vylepšení dosud nejlepšího PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA Garážová vrata od Kè. Výklopná, dvoukøídlá, sekèní, rolovací. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY - PLETIVO Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, prùmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svaøovaných pletiv, svaøovaných panelù, pletivové branky a brány nebo svaøovaná výplò. Pøi objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Široký výbìr okrasných døevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. umístìní Moravskoslezského kraje, 9. místa, které drželo naše družstvo a pamatovali ho pouze dva èlenové letošního týmu. Po tøídenním boji s poèasím, kdy se závody pøesouvaly ze stadiónu do útrob vítkovického tunelu, se naše nadìjné družstvo umístilo na krásném 7. místì. Po neúspìchu mužù v okresním kole požárního sportu se alespoò ženy pokusily prolomit smùlu z pøedešlých krajských kol a poprvé v historii postoupit do republikového kola, které se stejnì jako kolo krajské bude konat na vítkovickém stadiónu. Po úporném boji na trati 100 metrù s pøekážkami a ve štafetì, naše Máte zájem o byt nebo pøíspìvek na bydlení? V prùbìhu mìsíce záøí se uvolní dva byty z majetku mìstského obvodu Michálkovice, a to jeden byt o velikosti 1+1 a jeden byt o velikosti 1+3. Zájemci o pøidìlení pøíslušného bytu se mohou o podrobnostech vyhlášení výbìrového øízení informovat na úøední desce obvodu a internetových stránkách Souèasnì sdìlujeme spoluobèanùm, kteøí bydlí v bytech RPG, že mají za urèitých podmínek možnost èerpat finanèní pøíspìvek na bydlení z RPG Fondu bydlení nebo záchranného fondu RPG byty, s.r.o. Žádosti o pøíspìvky mohou zasílat na adresu RPG byty, s.r.o., Gregorova 3/2582, Ostrava. (vk) Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Mitrovice, Otevírací doba: Po Pá , Tel.: , Doprava po celé ÈR ZDARMA DOPRAVA pøi celkovém nákupu nad Kè ženy vstupovaly do poslední soutìže, královské disciplíny, požárního útoku, na první pozici spolu s družstvem z Tìškovic. Naše ženy pøedvedly standardní výkon a družstvo, které spoleènì bìželo letos poprvé, pøedvedlo nejlepší požární útok krajského kola. Tím si zajistilo postup na Mistrovství ÈR v požárním sportu, které se bude konat srpna Jménem všech dìtí i fanouškù bychom na závìr chtìli podìkovat za podporu starostovi mìstského obvodu, který spoleènì s námi doprovázel naše družstvo již od krajského kola. Náš sbor nepamatuje takovouto starostlivost, péèi a pomoc od hlavy obce jako právì tento rok a chtìli bychom vyjádøit velkou vdìènost za tento projev sympatií. Za celý sbor dobrovolných hasièù chceme hlavnì podìkovat a vzdát hold našim mladým závodníkùm a tímto èlánkem jim ukázat, jak jsme na nì pyšni. Dìkujeme jejich vedoucím za mnohdy víc než obìtavou práci. Dìkujeme všem závodníkùm za obrovské odhodlání a vùli vítìzit. Dìkujeme jim také za výteènou reprezentaci našeho sboru a celých Michálkovic. Za SDH Michálkovice Eva Peterková a Rostislav Holec PRODEJ DØEVA Úøad mìstského obvodu nabízí všem zájemcùm palivové døevo ze stromù pokácených pøi údržbì. Cena vèetnì DPH èiní 700,- Kè/m 3. Bližší informace Vám podá místostarosta Ing. Vladimír Kozel (tel.: , OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ probìhne ve dnech 2. záøí 2011 od do hodin 3. záøí 2011 od 9.00 do hodin v ordinaci MVDr. Ivo Šimoníka, CSc. (u Hasièské zbrojnice). Cena: 100,- Kè

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více