Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 I. Všeobecně Vážení přítomni, dovolte mně, abych Vás co nejupřímněji přivítal a popřál Vám dobrou pohodu. Chtěl bych připomenout, že ČSVH je dobrovolná, nezisková, stavovská organizace, tvůrčích vodohospodářských pracovníků, navazující na tradice civilních inženýrů vodohospodářských a kulturních. Veškerá činnost ČSVH vychází z Evropské Vodní Charty, vyhlášené 6. května 1968 ve Štrasburku. Bez vody není života, Voda je společný majetek, Voda nezná hranic - těchto několik vybraných principů zahrnuje část EVCH. Jedním ze základních cílů ČSVH je v rámci životního prostředí, vést své členy a veřejnost k trvale šetrnému zacházení s vodou a tím přispívat šetření a udržení celého životního prostředí. Stanovených cílů je dosahováno celoživotním vzděláváním, nejenom vodohospodářských pracovníků, ale i celé lidské společnosti. V tomto smyslu je přistupováno k pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů, vydávání písemných materiálů, CD, pořádání konferencí, exkurzí a návštěv nových, případně významných vodních děl, publikací sborníků, příruček s vodohospodářským obsahem a vydáváním Zpravodajů a bulletinu. Společnost má 80 členů. Dovoluji si konstatovat, že aktivně činných je 29 členů (39 % aktivních členů), při zpracovávání odborných článků nám pomáhalo 6 odborníků a nezjištěné množství spolupracovníků ze spolupracujících organizací odhaduji přes 20 osob. Jsme nuceni si pronajímat přednáškové sály, výroby transparentů, CD apod. Přestože se jedná o činnost dobrovolnou, musím z této pozice všem aktivní členům velice poděkovat a zdůraznit, že tato činnost není pro ČSVH, ale pro občany našeho státu a samozřejmě i pro vodohospodáře. Vždyť vodohospodářská činnost slouží všem. Dále bych chtěl upozornit na to, že neustále je vodohospodářská činnost u nás podceňovaná a přehlížená. S tím souvisí i malá vodohospodářská vzdělanost na nejrůznějších úrovních. Rovněž dochází k různým výkladům zákonů a vyhlášek, což způsobuje další nedostatky ve VH činnosti. Vlastníme běžný PC a tiskárnu, takže si můžeme dovolit tisknout některé jednoduché pozvánky a drobné tiskoviny, takže vše co si objednáme musíme zaplatit a na to si musíme vydělat. Členské příspěvky na to nestačí.. Lze konstatovat, že jsme si vytvořili vlastní logo a získáváme potřebné ISSN. Naše společnost ČSVH rozšiřuje svůj akční rádius členské základny, takže máme již člena z Ústí nad Labem a připravujeme rozšíření do Ostravy. Pro zajímavost mohu uvést, že v našich řadách je 19 odborníků z projektování, 13 pracovníků z oblasti pedagogické činnosti a to jak středoškolské tak vysokoškolské, 17 odborníků je činných v provozování V + K, 7 pracovníků jsou vědeckotechničtí pracovníci a zbývající počet členů tvoří administrativně-techničtí pracovníci a penzisté. Z celkového počtu 80 členů je ve vedoucích pozicích (vedoucí pracovišť, ředitelé apod.) 17 osob a 15 členů má doktorandské tituly. II. Činnost výboru a celé ČSVH Jak jsem již uvedl, konkrétní aktivity se opírají o dobrovolnou činnost jednotlivých členů ČSVH i nečlenů - vodohospodářských sympatizantů. Všichni jsou odborníci v problematice různých vodohospodářských oborů (stavitelé vodních děl, projektanti, provozovatelé vodovodů a kanalizací, investoři, pedagogičtí pracovníci, rybnikářští odborníci, ekonomové, specialisté na legislativu, apod.). Není na škodu si připomenout, že naše činnost zahrnuje vodárenství, čistírenství hydrotechniku, rybnikářství, částečně i meliorace a školskou vzdělávací činnost. Současné složení výboru ČSVH je: Ing. Jiří Baloun vedoucí VH dispečinku, Povodí Vltavy s.p., jmenovaný místopředseda do konání VČS v 2015, vedoucí sekce hydrotechnické (Povodí Vltavy s.p.), doc. Ing. Iva Čiháková CSc., vedoucí sekce vodárenské (ČVUT, proděkanka Fakulty stavební, vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství), Ing. Ivan Ingeduld (Swietelsky stavební s.r.o., ředitel oblasti), prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. vedoucí sekce rybnikářské (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity), Ing. Bohumil Kujal předseda, Ing. arch. Martin Malec (Atelier Malec s.r.o.), Ing. Pavel Peroutka místopředseda do (Energie A.G.), Ing. Jiří Pudil vedoucí sekce čistírenské ( vedoucí VAK projekt s.r.o.), Ing. Miloslav Šír CSc. zástupce vedoucí sekce školní a vzdělávací (OSVČ), Ing. Radek Mára (OSVČ), - předseda RK. DOPLŇOVACÍ VOLBY DO VÝBORU ČSVH (Ing. Zima Jiří ) Všechny pořádané aktivity ČSVH mají svůj význam a nelze je hodnotit podle důležitosti. Jejich význam je podtržen hlavně správnou volbou tématu, dobrou přípravou, kvalitní realizací dané akce, což závisí na kvalitě a odborné úrovni přednášejícího. 1. Akce roku číslo Název akce Datum konání Garant akce 1. Bulletin (10 článků + obrázky) průběžně redakční rada 2. Zpravodaj (5 ks) průběžně ČSVH výbor 1

2 3. Poradenská činnost pro Magistrát města Č. Budějovice, hodnocení provozu ČOV Č. Bu. leden prosinec Ing. Jindra Jan, CSc. 4. Poradenská činnost pro OÚ (dotazy, telefon, ) leden - prosinec Ing. Jiří Pudil + Ing. Ivan Ingeduld 5. Novela zákona č. 275 (změna zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a JUDr. Pavel Rubeš Ph.D. kanalizacích) 6. Povodňové plány obcí školení povodňových orgánů obcí Ing. Jiří Baloun 7. Přednášky pro studenty ČVUT Praha,VH směr, 5.roč. duben Ing. Jiří Kubeš Co očekává praxe od absolventů VŠ 8. Konference Povodně a hospodař. s dešťovými vod Ing. B. Kujal 9. Exkurze na ÚV Želivka, zámek Štiřín a klášt. Želiv Ing. B. Kujal 10 Poradenská činnost pro ČVUT diplomanty a doktorandy VH směru dle požad. ČVUT Ing. Jindra Jan, CSc. FSv. 11 Seminář Základy provozu vodovodů a kanalizací Praha Ing. Jiří Kubeš,Ing. Pavel Peroutka Převážně pro obce, které si provoz zajišťují samy. Plzeň Spolupráce s Výzkumným centrem VŠERS s.o.p. průběžně Ing. Miroslav Šír CSc. 13 Setkání účastníku výstavby Vodárenské soustavy Jižní Čechy Ing. B. Kujal pouze účast. Od založení ČSVH bylo uspořádáno 44 odborných školení, seminářů a konferencí z nichž velká část představovala školení z problematiky vodárenské a čistírenské, další byly o povodňových plánech, jiné o provozování vodovodů a kanalizací a významné byly akce o hospodaření s dešťovými vodami. Pozornosti si zasluhují školení členů Obecních úřadů o povodňových plánech, což zajišťuje Ing. Jiří Baloun. Tato školení jsou mimo jiné zajišťovaná v souladu s Vodním zákonem, informují o návazné legislativě, obsahují předpovědní a hlásnou službu a podrobně informují o záchranné službě při povodních. Další oblastí jsou akce o provozování vodovodů a kanalizací, což se dotýká téměř všech Obecních úřadů, buď jako provozovatelů nebo jako objednatelů provozování. Jedná se o choulostivé téma, kde kromě provozování jsou účastníci školení informování o administrativních záležitostech, obsahu smluv, tvorbě vodného a stočného i financování. Hlavními odborníky a organizátory jsou Ing. Jiří Kubeš a Ing. Pavel Peroutka. Tato školení vyvolávají velký zájem, neboť zde dochází na jedné straně k ekonomickým, podnikatelským zájmům profesionálních provozovatelů a na druhé straně zájem Obecních úřadů jako majitelů vodohospodářské infrastruktury o co nejnižší nájem, zejména vodného a stočného. Jedním z nejdůležitějších otázek ve vodním hospodářství je hospodaření s dešťovými vodami. To bezprostředně souvisí s povodněmi, respektive s lokálními přívalovými dešti, splavem úrodné půdy a předcházením povodňových škod. Rozdílný je způsob hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu a intravilánu. Na devastaci životního prostředí se podepsalo období totality ( ), bezohledným zcelováním zemědělských pozemků do obrovských celků, rušením mezí, byly likvidovány přirozené zábrany odtoku dešťových vod, docházelo k nepřiměřenému odvodňování pozemků, urychlování odtoku dešťových vod vodními toky (napřimování vodotečí, regulace řek bez přírodě blízkých rostlinných opevnění), nesprávné hospodaření s lesy a další. Svoji roli sehrály i jezy a přehrady. Bohužel, dnes po více než 25 letech od skončení totality se situace v hospodaření s vodou nelepší. Staré problémy se nedaří odstraňovat a nové se nám vytvářejí. Zadržování vody v přírodě (v místě spadu) se nedaří a denně dochází v ČR ke zástavbě zelených ploch cca 15 ha denně. Ze zastavěných prostor (parkovací plochy, skladištní budovy, inženýrské stavby, bytová zástavba aj.) odtéká dešťová voda převážně do kanalizace a vodotečí, což je v naprostém rozporu s potřebou zadržovat dešťové vody v místech spadu. V této souvislosti je nutno vyzdvihnout rozhodnutí o realizaci odborných akcí a konferencí s tématikou, která s uvedenými problémy souvisí. Bylo uspořádáno několik menších akcí tohoto charakteru a nejvýznamnější byla celostátní konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami konané 24. a 25. září 2014 v Českých Budějovicích. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Richard Brabec ministr MŽP ČR, KÚ Jč. Kraje, SM České Budějovice, ČSSI, a ČKAIT. Odborné partnerství převzali ČVUT, Fakulta stavební, Praha, Swietelsky stavební s. r. o., Povodí Vltavy s.p., SWECO Hydroprojekt a.s., Praha a SKANSKA a. s. Na konferenci bylo předneseno 13 prezentací které jsou na CD s ISSN O hospodaření s dešťovými vodami v extrasvilánu přednášel prof. Ing. Jan Šálek CSc. a o hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu přednášel nejvýznamnější odborník tohoto tématu u nás, Ing. Jiří Vítek. Oba jmenovaní jsou celostátně uznávanými odborníky. Hospodaření s dešťovými vodami ovlivňují i vodní díla jako jsou přehrady a další vodní nádrže. Obecně je rozšířen mylný názor, že přehrady jsou schopny eliminovat jakoukoliv povodňovou vlnu, což je nepravdivý mýtus. Názornou představu o funkci přehrad na tocích a jejich vliv na povodně dokázal poutavým způsobem přednést doc. Ing. Ladislav Satrapa CSc. vedoucí Katedry hydrotechniky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Přehrady obvykle plní více účelů v životním prostředí a mimo jiné dokážou zpožďovat a snižovat výšku povodňové vlny, ale jen do určité míry. Velkou pozornost zasluhuje problematika povodňových hrází, zkušenosti z poruch a bezpečná výstavba, s čímž podrobně seznámil prof. Ing. 2

3 Ivan Vaníček DrSc. z ČVUT, Fakulty stavební v Praze.. Na podobné téma je svolaná i letošní mezinárodní konference 15. a 16. října v Plasích s názvem Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi. ČSVH zajistila celou řadu dalších zajímavých přednášek, školení a seminářů z nichž bych chtěl jmenovat alespoň některé. Vodovodní přípojky, Vodohospodářská funkce rybníků, Objekty intenzivních chovů ryb, Grafický informační systém GIS, Dezinfekce vody ultrafialovým zářením, Vodárenská soustava Jižní Čechy, Podpora vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, Seminář o vodním koridoru Dunaj Odra Labe, Získávání dotací na revitalizaci rybníků a toků a mnoho dalších. 2. Publikační činnost V publikační činnosti zaujímá významné místo Vodohospodářský bulletin ČSVH. Je vydáván každoročně od roku 2008 a má ISSN Jsou v něm zveřejňovány články členů i nečlenů ČSVH s vodohospodářskou tématikou a dosud v něm vyšlo 69 příspěvků. Bulletin formátu A4 v barevném provedení je určen nejrůznějším vodohospodářským pracovníkům i poučeným laikům. Vydávání zajišťuje 3 členná redakční rada, kde editační záležitosti zajišťuje Ing. arch. Martin Malec a obsahovou část Ing. Bohumil Kujal. Ing. Jana Máchová je třetí člen redakční rady. Z celého rozsahu vydaných příspěvků si zasluhují pozornosti např.: Strojní odvodňování kalů na úpravně vody Plav, Provozování vodojemů, Eutrofizace vod v ČR, Umělá infiltrace v Ivančicích, Vegetační a polovegetační úpravy na toku Blaníce, Co je nakládání s vodami podle Vodního zákona?, Kartáčové rybí přechody, Evropské inovační partnerství v hospodaření s vodou, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Projekt Obnova rybníku Jordán v Táboře, Labe mezinárodní vodní cesta, Hydrologická předpovědní služba ČHMÚ, Vodní koridor Dunaj Odra Labe, Konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí, Opatovický kanál historická fakta a VH souvislosti a AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Uvedené příspěvky jsou pouze část z obsahů vydaných v 8 ročnících Vodohospodářských bulletinu ČSVH od roku Omlouvám se autorům jmenovaných příspěvků, že nejsou neuváděna jejich jména, poněvadž bych se dotkl těch, jejichž příspěvky jsem zde neuvedl. Bulletin vydává ČSVH s finanční podporou Jihočeského kraje. Bez jeho podpory by to nebylo možné. V rámci publikační činnosti byly vydány články v časopisu Z + i ČKAIT, týkající se jednak činnosti ČSVH, jednak o povodních a co dělat pro ochranu proti nim. U příležitosti 150. výročí založení první inženýrské organizace v Českém království je zpracováván příspěvek do Almanachu o činnosti ČSVH (B. Kujal) a byl zpracován návrh významných vodohospodářských osobností za posledních 150 roků. Lanna Vojtěch mladší ( ), Klír Antonín Ing. Dr. Techn. ( ), Petrlík Kristián prof., Ing. ( ), Kraus Alois Ing. ( ), Baťa Tomáš uváděný také jako Tomáš Antonín Baťa ( ), Čermák Jan Ing. ( ), Záruba Quido, akademik, prof., Ing. ( ), Podzimek Josef Ing. ( ). ČSVH se spoluúčastní vydávání Zpravodaje, jehož vydavatelé jsou ČKAIT OK, ČSSI OP, oba České Budějovice, ČSVH a SPS. Je vydáván 5 x do roka a jsou v něm obsaženy stručné informace o přípravě a pořádání odborných akcí, jejich zhodnocení a další potřebné informace vydavatelů. Náklady na Zpravodaj jsou rozdělovány na všechny vydavatele. Původně byl Zpravodaj vydáván v písemné formě, nyní pouze digitálně, elektronicky. Všechny jednotlivé Zpravodaje jsou zveřejňovány na webových stránkách. V rámci spolupráce ČSVH s Výzkumným centrem VŠERS o. p. s. v Českých Budějovicích na OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji pod vedením Ing. Miloslava Šíra CSc. bylo vydáno v roce 2013 osm studijních podpor, jejíž autory jsou většinou členové ČSVH. 1. Základy technických znalostí ve vodním hospodářství (143 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., 2. Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody (103 s.) Ing. Jiří Kubeš, 3. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod (111 s.) Ing. Jiří Kaňka, 4. Právní předpisy a techniucké normy ve vodním hospodářství (110 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., Ing. Vladimír Rohlík, Ing. Jiří Pudil, Ing. Jiří Kaňka, 5. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích, (111 s.) Ing. Jiří Pudil, 6. Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení (115 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Ing. Jiří Baloun, 7. Likvidace havarijního znečištění povrchových vod a podzemních vod (103 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., doc. Ing. Šárka Kročáková, Ph.D., 8. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství (135 s.) Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Uvedené studijní podpory distribuuje Výzkumné centrum VŠERS v. p. s. České Budějovice. III. Ostatní činnosti 1. Jednou z podstatných činností ČSVH je odborná pomoc Obecním úřadům (hlavně malých obcí) ve vodohospodářských otázkách. Kromě odborné pomoci na základě osobních, telefonických nebo dotazů, průběžně zajišťuje Ing. Ivan Ingeduld. ČSVH vydala v roce 2011 publikaci Vodní hospodářství obcí pomoc obcím. Publikace má 208 stran a jsou v něm kapitoly: Projektování, povolování a provoz vodních děl, Zásobování pitnou vodou, Kanalizace a čištění odpadních vod, Odpady ve vodním hospodářství, Vodní toky, malé vodní nádrže a hydromeliorace, Povodně, povodňová služba a povodňové orgány, Financování nádrží, toků a protipovodňových opatření, Legislativa a další. Nad publikací převzal záštitu starosta města Tábor Ing. Jiří Fišer. Velký přínos a pomoc vodohospodářům představuje drobná publikace Vodovodní přípojky od A do Z, Sborník referátů, rok 2009, s. 62, nebo Vodovodní přípojky vydané SOVAKEM s.r.o. (zpracovatelé doc. Ing. I.Čiháková CSc., Ing. J. Kubeš a kol., s. 83, rok 2011). 2. Spolupráce s jinými institucemi, organizacemi je předpoklad existence České společnosti vodohospodářské ČSSI. Neformální součinnost a spolupráce s ČKAIT a s ČSSI je od založení ČSVH a spočívá v zajišťování vybraných odborných seminářů, školení, účasti na exkurzích a jiných akcích, pořádaných hlavně v Čekých Budějovicích. V roce 2013 to byl Seminář o svařování plastového potrubí ve vodárenství a čistírenství. S ČKAIT Praha spolupracuje ČSVH při autorizačních zkouškách inženýrů a techniků staveb vodního hospodářství a krajinné ekologie. S Informačním centrem ČKAIT spolupracuje ČSVH při distribuci publikace Vodní hospodářství obcí příručka pro obce a ČKAITu je 3

4 poskytováno 150 ks ročního periodika Vodohospodářský bulletin ČSVH. Tento bulletin je předáván Oblastním kancelářím ČKAIT, pro potřeby autorizovaných inženýrů a techniků vodohospodářů. Členové výboru ČSVH jsou přesvědčeni, že by roční periodikum Vodohospodářského bulletinu ČSVH měl získávat každý AI a AT, který má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinné ekologie. ČSVH spolu s OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS v Č. Budějovicích, vydávají ZPRAVODAJ jak je uvedeno výše. S OP ČSSI v Č. Budějovicích je spolupracováno při zajišťování PRESTY, přehlídkové soutěže realizovaných staveb v Jihočeském kraji za období 2 let. PRESTA je pod patronací hejtmana Jihočeského kraje. V roce 2014 spočívala spolupráce s ČKAIT v činnostech jako v roce V ústředí ČKAIT v Praze bylo spolupracováno převážně s Ing. Šárkou Janouškovou a v OK ČKAIT v Českých Budějovicích s Ing. Františkem Hladíkem předsedou OK, s OP ČSSI Ing. Janem Jelínkem a s ústředím ČSSI Praha v pravidelné účasti na jednáních Prezidia ČSSI a v současné době v účasti Ing. B. Kujala v organizačním výboru Mezinárodní konference 2015 v Plasích. ČSVH přislíbilo dodání 1 ks posteru s tématikou potipovodňové ochrany na hranicích ČR a Rakouska a dále dodání 60 ks CD z celostátní konference 24. a Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, konané v Českých Budějovicích. Je třeba zdůraznit dlouholetou spolupráci ČSVH s ČVUT FSv. v Praze, jmenovitě s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství a její vedoucí doc. Ing. Ivou Čihákovou CSc., proděkankou Fakulty stavební, ČVUT. Pro končící studenty jsou každoročně pořádány několikahodinové semináře zaměřené na vodohospodářskou praxi. Tyto neformální školící semináře jsou zajišťovány od počátku činnosti ČSVH (2007), každoročně až do současné doby Ing. Jiřím Kubešem. Vzbuzují zájem u posluchačů i pedagogů, neboť tato činnost se zabývá budoucí praxí absolventů a není obsažena v osnovách řádné výuky. Posluchačům VŠ je také poskytovaná pomoc při volbě seminárních prací a kandidátům doktorandských prací je pomáháno při zadáních i vyhodnocování doktorandských prací. Lektor Ing. Jan Jindra CSc, umožňuje doktorandům získávání potřebných podkladů na vodohospodářských stavbách (ÚV nebo ČOV a souvisejících objektech) přímo v provozu. Na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze je spolupracováno s doc. Ing. Karlem Vránou CSc. a s Ing. Adamem Vokurkou Ph.D viceprezidentem ČSSI. Z dalších vysokých škol spolupracuje ČSVH s Fakultou rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Je spolupracováno při přípravách odborných akcích týkajících se vodních děl rybníků, speciálních rybochovných objektů s recirkulací vody a v poslední době v přípravě ideového záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. samostatný vědecký pracovní FROV je jedním ze stěžejních a iniciativních spolupracovníků. Spolupráce s prof. Kouřilem má hluboké kořeny při řešení státního úkolu Rozvoj intenzivních chovu ryb, včetně využití odpadního tepla z roku a výstavby pokusného objektu s recirkulací vody ve VÚRH Vodňany. Je úspěšně spolupracováno i s Ing. Jiřím Kocourem Ph.D., - proděkanem fakulty FROV, hlavě ve věcech inzerce školy a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH.. Na konce roku 2014 byl ukončen OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji na němž ČSVH spolupracovalo s Výzkumným centrem VŠERS (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích). Bylo úspěšně spolupracováno s RNDr. Růženou Ferebauerovu proděkankou VŠERS a Ing. Petrou Klimešovou. Důležitá je spolupráce se středními odbornými školami. ČSVH je v aktivním kontaktu se Střední rybářskou školou Vodňany, která přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Škola má kromě oboru rybářství i obor vzdělávání Vodní hospodářství a ekologie (VOŠ), a jako první z odborných škol tohoto zaměření zahájila výuku Vodní stavby a pro tyto účely vybavila jednu místnost. Škola si zřídila jedinečné rybnikářské muzeum. Ing. Karel Dubský ředitel školy, přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH a je iniciátorem nových výukových metod školy. Dále je to Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína,Třeboň, kde jsou pedagogičtí pracovníci, mimo jiné, členové ČSVH. Škola rovněž přispívá odbornými články do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Dlouhodobě je spolupracováno s ČEVAKem a to při pořádání odborných vodohospodářských akcích, organizování seminářů, školení a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH, zajišťování přednáškových místností, VH odborníků pro přednášky aj. S Krajským úřadem Jihočeského kraje je spolupracováno formou poradenské činností pro obecní úřady, a organizováním společných seminářů, které se týkají protipovodňové ochrany nebo provozování vodovodů a kanalizací. V souladu s uzavřenou smlouvou s Jihočeským krajem a Krajským úřadem Jihočeského kraje jsou zajišťovaná školení pro starosty a další pracovníky menších obecních úřadů o vodohospodářských otázkách. Obce jako majitelé vodohospodářské infrastruktury, musejí provozovat svá zařízení vlastními silami, nebo si tuto činnost objednávají u profesionálních vodohospodářských organizací. Největší problém je v tom, že po uplynutí volebního období (což bývá po 4 letech), dochází ke změnám na místech starostů a zastupitelů. Tyto změny mohou postihovat % funkcionářů obecních úřadů. Pro vodohospodářskou činnost na obci to znamená, že noví starostové a zastupitelé nejsou v této oblasti dostatečně vzdělání ani informováni. Toto se opakuje po každých komunálních volbách. Proto jsou potřebná pravidelná vodohospodářská školení příslušných pracovníků OÚ. Nejenom personální změny, ale i časté úpravy ve vodohospodářské legislativě a změny ve fyzickém a finančním stavu vodohospodářské infrastruktury obcí, vyvolávají potřebu pravidelných vzdělávacích akcí. Vodohospodářská infrastruktura v obci zahrnuje nejenom vodovody a kanalizaci (včetně úpraven vod, čistíren odpadních vod, a navazujících objektů) ale i vodní nádrže, vodoteče, starost o protipovodňovou ochranu a také o hospodaření se srážkovými vodami což je třeba zahrnovat do územních plánů obcí. Vzdělávací vodohospodářské akce by měly být pořádány i pro širokou veřejnost, neboť dobré nebo špatné provozování vodohospodářské infrastruktury se jich přímo dotýká. Na spolupráci ČSVH s KÚ Jč. kraje je každoročně uzavíraná smlouva podepisovaná hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Náplň spolupráce je připravovaná s Ing. Karlem Černým vedoucím odboru ŽP, zemědělství a lesnictví a Ing. Hanou Zahradníkovou vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence. Rovněž je konstruktivně spolupracováno s JUDr.Milanem Kučerou Ph.D. ředitelem KÚ a Ing. Hanou Rodinovou Ph. D. Doškolovací a vzdělávací systém zajišťuje ČSVH spolu s odborně technickou i finanční podporou Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jč. kraje. Od roku 2013 je doškolovací a vzdělávací systém doplněn o konzultační a poradenskou službu, pomocí níž získávají obecní úřady potřebné aktuální vodohospodářské informace. Dotazy ze strany obecních úřadů jsou 4

5 vznášeny telefonicky, , nebo normální poštou. Tento nasazený trend se jeví jako správný, pro OÚ výhodný a proto se s ním počítá do budoucna. Od roku 2012 je spolupracováno s Magistrátem města České Budějovice (SMČB). Na požadavek města zpracovala ČSVH požadavek Vyhodnocení provozu ČOV města České Budějovice. Vyhodnocení tohoto důležitého dokumentu bylo uskutečněno za účasti provozovatele ČOV tj. ČEVAK s. r. o. a v roce 2014 byly výsledky předány zástupcům SMČB Ing. Miroslavu Jochovi, 1. náměstkovi primátora města České Budějovice a Ing. Petře Šebestíkové předsedkyni finančního výboru. V roce 2014 bylo jednáno s vedoucími odborů ŽP a ÚP a s primátorem města Mgr Jiřím Svobodou o ideovém záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY, což bylo pozitivně přijato a přislíbena pomoc. 3. Současné a budoucí aktivity Členové ČSVH a nejen oni si jsou vědomi, že všeobecné vědomosti o vodě, její význam a funkce jsou ve společnosti na nízké úrovni. Z toho plyne všeobecně mizivý zájem o hospodaření s vodou, její ochraně a starost o její čistotu a tomu odpovídající poskytované investiční prostředky. Voda se stává strategickou surovinou a dle údajů OSN nemá přístup k čisté pitné vodě celá miliarda lidí na světě. Nízké vědomosti o vodním hospodářství a o vodě vůbec, lze pokládat za jednu z hlavních příčin problémů ve vodním hospodářství u nás (legislativa, ochrana vody, její zadržování v místě spadu, ochrana proti znečišťování, protipovodňová ochrana aj.). Členové ČSVH Ing. B. Kujal, prof. Ing. J. Kouřil Ph. D., DrSc. T. Faruzel a Ing. arch. M. Malec se loňského roku (2014) začali zabývat možností vytvoření osvětově zábavného centra, kde by bylo populární a zábavnou formou seznamováno s nezastupitelnou funkcí vody, jednak pro široké vrstvy obyvatelstva, středně odborné VH pracovníky a zejména mládež. Zařízení nese ve fázi ideového záměru název AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY (zkráceně AVI). Moderními metodami interaktivní činnosti (programování, simulování, vizualizace) by bylo možné se seznámit s vodou od A až do Z. Přirozená cirkulace vody v přírodě, používání vody pro pitné účely, její ochrana a čištění, velká akvária, též s mořskou vodou, život ve vodních tocích, rybnících i v jejích okolí, energetické využívání vody, závlahy, povodně, ochrana před suchem, funkce lesa atd. Zařízení by obsahovalo, mimo jiné, vytvořené modely některých technologických zařízení jejichž dominantou by byla voda (povodí toku včetně simulace srážek a povodní, přehrada s hydroelektrárnou, elektrárna na fosilní nebo jaderná paliva, úpravna vody, čistírna odpadních vod, vodojemy, odsolovací úpravna vody, protipovodňová ochrana v obci, rybník, polder, apod.). Součástí AVI bude edukativní činnost, která by byla zajišťovaná externím i interním způsobem. Došlo se k závěru, že nejvýhodnějším místem pro toto zařízení jsou České Budějovice, které lze pokládat za genium loci. AVI by vytvořilo určitou věcnou rovnováhu Techmanii v Plzni. Techmanie jako technické informační centrum a AVI jako Voda nezbytná součást životního prostředí. Přípravnou část AVI (rešerše podobných zařízení, provozní a funkční scénář, výběr staveniště, vyjasnění provozovatele, zpracování realizační studie), je schopno zajišťovat ČSVH. Ideový záměr AVI byl zaslán zástupcům KÚ Jihočeského kraje, projednáván se zástupci SM České Budějovice a několika dalšími institucemi. Pokud se týká činnosti ČSVH, předpokládá se pokračování ve stejném duchu, jako dosud. V závěru naší VČS ČSVH bych Vám chtěl všem poděkovat, ať se jedná o aktivní, či pasivní činnost v naší společnosti a současně popřát zdraví a úspěchů ve Vaší činnosti. 4. V ý z v a Výbor ČSVH vyzývá všechny členy a sympatizanty vodního hospodářství k aktivní spolupráci v oblasti vodního hospodářství, a to jak při zpracovávání zajímavých vodohospodářských informací nebo staveb, tak při spolupráci při zajišťování odborných akcí, přednášek, poskytování fotodokumentace, nebo činnosti ve výboru ČSVH. Poněvadž jsme organizace nevýdělečná a dobrovolná, nemůžeme za spolupráci slíbit žádnou mimořádnou odměnu, takže spolupracovníci by měli být vodohospodářští nadšenci, zapálení pro ochranu vod, a vše co s tím souvisí. Přestože spolupracujeme s politickými osobnostmi a organizacemi, nemůžeme, ani nechceme lobovat za podnikatelské zájmy. Voda je nejdražší a nejcennější surovina jakou máme, patří nám všem, ale jsme také za ni každý svým způsobem odpovědni. Voda nezná hranic a bez vody není života. Děkujeme předem za pochopení všem, kteří chtějí nezištně pomáhat v činnosti naší ČSVH. 20.března 2015 Ing. Bohumil Kujal 5

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2013 ročník 29

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2013 ročník 29 ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST VODOHOSPODÁŘSKÁ ČSSI SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ZPRAVODAJ Číslo 2 březen 2013 ročník 29 Redakce: Staroměstská

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích hodnocení efektivnosti

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2015 ročník 31

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2015 ročník 31 ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST VODOHOSPODÁŘSKÁ ČSSI SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ZPRAVODAJ Číslo 2 březen 2015 ročník 31 Redakce: Staroměstská

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50

Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště. Oldřich JANÍČEK 737 262 220 Dražice 50 4.ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY 4.1. Složení Povodňové komise obce Dražice Poř. číslo Funkce v PK Titul, jméno a příjmení Spojení Bydliště 1 Předseda Stanislav FLÍGR 602 593 576 381 239 680 OÚ e-mail:drazice@taborsko.cz

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Pro minulé zasedání zastupitelstva jsem připravil na stůl bod

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Program 29. dubna 2015 10.00 12.15 hod. - přednášky Úvod (MŽP Ing. Nistler) Aktuality z povodňové ochrany

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci

ČERVENÝ KOHOUT. 1. 2. 4. 2014 Hluboká nad Vltavou. dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci dům techniky České BUdĚJovice spol. s r. o. ve spolupráci s HasiČskÝm ZácHrannÝm sborem JiHoČeskéHo kraje pořádá 17. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí ČERVENÝ KOHOUT Konference se

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7. 4.1 Volba povolání...7. 4.2 Impuls pro kariéru...8

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7. 4.1 Volba povolání...7. 4.2 Impuls pro kariéru...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...4 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7 4. PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2011...7 4.1 Volba povolání...7 4.2

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Hlavní směry rozvoje TP UVZ

Hlavní směry rozvoje TP UVZ Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Technology Platform on Sustainable Water Resources CZ Hlavní směry rozvoje TP UVZ Jan Čermák k Praha 11.9..2012 Zakládající členové TPUVZ 1 1. Asociace

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne.6.2006 Čj.: 22973/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2014 ve složení Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí DOPROVODNÝ PROGRAM 23. 5. 2011, pondělí 13:00-18:00 hod Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 12:30 13:00

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

VI. ročník 25. 26. října 2011

VI. ročník 25. 26. října 2011 www.stavokonzult.cz www.tzus.cz www.tzus.eu VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ A FIREMNÍ PREZENTACE CELOSTÁTNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ OTVOROVÉ VÝPLNĚ stavebních konstrukcí VI. ročník 25. 26. října 2011 Hradec Králové,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2012 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře,

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz

ZMĚNA. Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu. Tel: +420 577 104 619, e-mail: vakzlin@vakzlin.cz, web: www.vakzlin.cz ZMĚNA Rozhodnutí hlavního akcionáře Pravda o VaKu 2 SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK Zlín, a.s. Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti,

Více