Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 I. Všeobecně Vážení přítomni, dovolte mně, abych Vás co nejupřímněji přivítal a popřál Vám dobrou pohodu. Chtěl bych připomenout, že ČSVH je dobrovolná, nezisková, stavovská organizace, tvůrčích vodohospodářských pracovníků, navazující na tradice civilních inženýrů vodohospodářských a kulturních. Veškerá činnost ČSVH vychází z Evropské Vodní Charty, vyhlášené 6. května 1968 ve Štrasburku. Bez vody není života, Voda je společný majetek, Voda nezná hranic - těchto několik vybraných principů zahrnuje část EVCH. Jedním ze základních cílů ČSVH je v rámci životního prostředí, vést své členy a veřejnost k trvale šetrnému zacházení s vodou a tím přispívat šetření a udržení celého životního prostředí. Stanovených cílů je dosahováno celoživotním vzděláváním, nejenom vodohospodářských pracovníků, ale i celé lidské společnosti. V tomto smyslu je přistupováno k pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů, vydávání písemných materiálů, CD, pořádání konferencí, exkurzí a návštěv nových, případně významných vodních děl, publikací sborníků, příruček s vodohospodářským obsahem a vydáváním Zpravodajů a bulletinu. Společnost má 80 členů. Dovoluji si konstatovat, že aktivně činných je 29 členů (39 % aktivních členů), při zpracovávání odborných článků nám pomáhalo 6 odborníků a nezjištěné množství spolupracovníků ze spolupracujících organizací odhaduji přes 20 osob. Jsme nuceni si pronajímat přednáškové sály, výroby transparentů, CD apod. Přestože se jedná o činnost dobrovolnou, musím z této pozice všem aktivní členům velice poděkovat a zdůraznit, že tato činnost není pro ČSVH, ale pro občany našeho státu a samozřejmě i pro vodohospodáře. Vždyť vodohospodářská činnost slouží všem. Dále bych chtěl upozornit na to, že neustále je vodohospodářská činnost u nás podceňovaná a přehlížená. S tím souvisí i malá vodohospodářská vzdělanost na nejrůznějších úrovních. Rovněž dochází k různým výkladům zákonů a vyhlášek, což způsobuje další nedostatky ve VH činnosti. Vlastníme běžný PC a tiskárnu, takže si můžeme dovolit tisknout některé jednoduché pozvánky a drobné tiskoviny, takže vše co si objednáme musíme zaplatit a na to si musíme vydělat. Členské příspěvky na to nestačí.. Lze konstatovat, že jsme si vytvořili vlastní logo a získáváme potřebné ISSN. Naše společnost ČSVH rozšiřuje svůj akční rádius členské základny, takže máme již člena z Ústí nad Labem a připravujeme rozšíření do Ostravy. Pro zajímavost mohu uvést, že v našich řadách je 19 odborníků z projektování, 13 pracovníků z oblasti pedagogické činnosti a to jak středoškolské tak vysokoškolské, 17 odborníků je činných v provozování V + K, 7 pracovníků jsou vědeckotechničtí pracovníci a zbývající počet členů tvoří administrativně-techničtí pracovníci a penzisté. Z celkového počtu 80 členů je ve vedoucích pozicích (vedoucí pracovišť, ředitelé apod.) 17 osob a 15 členů má doktorandské tituly. II. Činnost výboru a celé ČSVH Jak jsem již uvedl, konkrétní aktivity se opírají o dobrovolnou činnost jednotlivých členů ČSVH i nečlenů - vodohospodářských sympatizantů. Všichni jsou odborníci v problematice různých vodohospodářských oborů (stavitelé vodních děl, projektanti, provozovatelé vodovodů a kanalizací, investoři, pedagogičtí pracovníci, rybnikářští odborníci, ekonomové, specialisté na legislativu, apod.). Není na škodu si připomenout, že naše činnost zahrnuje vodárenství, čistírenství hydrotechniku, rybnikářství, částečně i meliorace a školskou vzdělávací činnost. Současné složení výboru ČSVH je: Ing. Jiří Baloun vedoucí VH dispečinku, Povodí Vltavy s.p., jmenovaný místopředseda do konání VČS v 2015, vedoucí sekce hydrotechnické (Povodí Vltavy s.p.), doc. Ing. Iva Čiháková CSc., vedoucí sekce vodárenské (ČVUT, proděkanka Fakulty stavební, vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství), Ing. Ivan Ingeduld (Swietelsky stavební s.r.o., ředitel oblasti), prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. vedoucí sekce rybnikářské (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity), Ing. Bohumil Kujal předseda, Ing. arch. Martin Malec (Atelier Malec s.r.o.), Ing. Pavel Peroutka místopředseda do (Energie A.G.), Ing. Jiří Pudil vedoucí sekce čistírenské ( vedoucí VAK projekt s.r.o.), Ing. Miloslav Šír CSc. zástupce vedoucí sekce školní a vzdělávací (OSVČ), Ing. Radek Mára (OSVČ), - předseda RK. DOPLŇOVACÍ VOLBY DO VÝBORU ČSVH (Ing. Zima Jiří ) Všechny pořádané aktivity ČSVH mají svůj význam a nelze je hodnotit podle důležitosti. Jejich význam je podtržen hlavně správnou volbou tématu, dobrou přípravou, kvalitní realizací dané akce, což závisí na kvalitě a odborné úrovni přednášejícího. 1. Akce roku číslo Název akce Datum konání Garant akce 1. Bulletin (10 článků + obrázky) průběžně redakční rada 2. Zpravodaj (5 ks) průběžně ČSVH výbor 1

2 3. Poradenská činnost pro Magistrát města Č. Budějovice, hodnocení provozu ČOV Č. Bu. leden prosinec Ing. Jindra Jan, CSc. 4. Poradenská činnost pro OÚ (dotazy, telefon, ) leden - prosinec Ing. Jiří Pudil + Ing. Ivan Ingeduld 5. Novela zákona č. 275 (změna zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a JUDr. Pavel Rubeš Ph.D. kanalizacích) 6. Povodňové plány obcí školení povodňových orgánů obcí Ing. Jiří Baloun 7. Přednášky pro studenty ČVUT Praha,VH směr, 5.roč. duben Ing. Jiří Kubeš Co očekává praxe od absolventů VŠ 8. Konference Povodně a hospodař. s dešťovými vod Ing. B. Kujal 9. Exkurze na ÚV Želivka, zámek Štiřín a klášt. Želiv Ing. B. Kujal 10 Poradenská činnost pro ČVUT diplomanty a doktorandy VH směru dle požad. ČVUT Ing. Jindra Jan, CSc. FSv. 11 Seminář Základy provozu vodovodů a kanalizací Praha Ing. Jiří Kubeš,Ing. Pavel Peroutka Převážně pro obce, které si provoz zajišťují samy. Plzeň Spolupráce s Výzkumným centrem VŠERS s.o.p. průběžně Ing. Miroslav Šír CSc. 13 Setkání účastníku výstavby Vodárenské soustavy Jižní Čechy Ing. B. Kujal pouze účast. Od založení ČSVH bylo uspořádáno 44 odborných školení, seminářů a konferencí z nichž velká část představovala školení z problematiky vodárenské a čistírenské, další byly o povodňových plánech, jiné o provozování vodovodů a kanalizací a významné byly akce o hospodaření s dešťovými vodami. Pozornosti si zasluhují školení členů Obecních úřadů o povodňových plánech, což zajišťuje Ing. Jiří Baloun. Tato školení jsou mimo jiné zajišťovaná v souladu s Vodním zákonem, informují o návazné legislativě, obsahují předpovědní a hlásnou službu a podrobně informují o záchranné službě při povodních. Další oblastí jsou akce o provozování vodovodů a kanalizací, což se dotýká téměř všech Obecních úřadů, buď jako provozovatelů nebo jako objednatelů provozování. Jedná se o choulostivé téma, kde kromě provozování jsou účastníci školení informování o administrativních záležitostech, obsahu smluv, tvorbě vodného a stočného i financování. Hlavními odborníky a organizátory jsou Ing. Jiří Kubeš a Ing. Pavel Peroutka. Tato školení vyvolávají velký zájem, neboť zde dochází na jedné straně k ekonomickým, podnikatelským zájmům profesionálních provozovatelů a na druhé straně zájem Obecních úřadů jako majitelů vodohospodářské infrastruktury o co nejnižší nájem, zejména vodného a stočného. Jedním z nejdůležitějších otázek ve vodním hospodářství je hospodaření s dešťovými vodami. To bezprostředně souvisí s povodněmi, respektive s lokálními přívalovými dešti, splavem úrodné půdy a předcházením povodňových škod. Rozdílný je způsob hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu a intravilánu. Na devastaci životního prostředí se podepsalo období totality ( ), bezohledným zcelováním zemědělských pozemků do obrovských celků, rušením mezí, byly likvidovány přirozené zábrany odtoku dešťových vod, docházelo k nepřiměřenému odvodňování pozemků, urychlování odtoku dešťových vod vodními toky (napřimování vodotečí, regulace řek bez přírodě blízkých rostlinných opevnění), nesprávné hospodaření s lesy a další. Svoji roli sehrály i jezy a přehrady. Bohužel, dnes po více než 25 letech od skončení totality se situace v hospodaření s vodou nelepší. Staré problémy se nedaří odstraňovat a nové se nám vytvářejí. Zadržování vody v přírodě (v místě spadu) se nedaří a denně dochází v ČR ke zástavbě zelených ploch cca 15 ha denně. Ze zastavěných prostor (parkovací plochy, skladištní budovy, inženýrské stavby, bytová zástavba aj.) odtéká dešťová voda převážně do kanalizace a vodotečí, což je v naprostém rozporu s potřebou zadržovat dešťové vody v místech spadu. V této souvislosti je nutno vyzdvihnout rozhodnutí o realizaci odborných akcí a konferencí s tématikou, která s uvedenými problémy souvisí. Bylo uspořádáno několik menších akcí tohoto charakteru a nejvýznamnější byla celostátní konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami konané 24. a 25. září 2014 v Českých Budějovicích. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Richard Brabec ministr MŽP ČR, KÚ Jč. Kraje, SM České Budějovice, ČSSI, a ČKAIT. Odborné partnerství převzali ČVUT, Fakulta stavební, Praha, Swietelsky stavební s. r. o., Povodí Vltavy s.p., SWECO Hydroprojekt a.s., Praha a SKANSKA a. s. Na konferenci bylo předneseno 13 prezentací které jsou na CD s ISSN O hospodaření s dešťovými vodami v extrasvilánu přednášel prof. Ing. Jan Šálek CSc. a o hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu přednášel nejvýznamnější odborník tohoto tématu u nás, Ing. Jiří Vítek. Oba jmenovaní jsou celostátně uznávanými odborníky. Hospodaření s dešťovými vodami ovlivňují i vodní díla jako jsou přehrady a další vodní nádrže. Obecně je rozšířen mylný názor, že přehrady jsou schopny eliminovat jakoukoliv povodňovou vlnu, což je nepravdivý mýtus. Názornou představu o funkci přehrad na tocích a jejich vliv na povodně dokázal poutavým způsobem přednést doc. Ing. Ladislav Satrapa CSc. vedoucí Katedry hydrotechniky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Přehrady obvykle plní více účelů v životním prostředí a mimo jiné dokážou zpožďovat a snižovat výšku povodňové vlny, ale jen do určité míry. Velkou pozornost zasluhuje problematika povodňových hrází, zkušenosti z poruch a bezpečná výstavba, s čímž podrobně seznámil prof. Ing. 2

3 Ivan Vaníček DrSc. z ČVUT, Fakulty stavební v Praze.. Na podobné téma je svolaná i letošní mezinárodní konference 15. a 16. října v Plasích s názvem Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi. ČSVH zajistila celou řadu dalších zajímavých přednášek, školení a seminářů z nichž bych chtěl jmenovat alespoň některé. Vodovodní přípojky, Vodohospodářská funkce rybníků, Objekty intenzivních chovů ryb, Grafický informační systém GIS, Dezinfekce vody ultrafialovým zářením, Vodárenská soustava Jižní Čechy, Podpora vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, Seminář o vodním koridoru Dunaj Odra Labe, Získávání dotací na revitalizaci rybníků a toků a mnoho dalších. 2. Publikační činnost V publikační činnosti zaujímá významné místo Vodohospodářský bulletin ČSVH. Je vydáván každoročně od roku 2008 a má ISSN Jsou v něm zveřejňovány články členů i nečlenů ČSVH s vodohospodářskou tématikou a dosud v něm vyšlo 69 příspěvků. Bulletin formátu A4 v barevném provedení je určen nejrůznějším vodohospodářským pracovníkům i poučeným laikům. Vydávání zajišťuje 3 členná redakční rada, kde editační záležitosti zajišťuje Ing. arch. Martin Malec a obsahovou část Ing. Bohumil Kujal. Ing. Jana Máchová je třetí člen redakční rady. Z celého rozsahu vydaných příspěvků si zasluhují pozornosti např.: Strojní odvodňování kalů na úpravně vody Plav, Provozování vodojemů, Eutrofizace vod v ČR, Umělá infiltrace v Ivančicích, Vegetační a polovegetační úpravy na toku Blaníce, Co je nakládání s vodami podle Vodního zákona?, Kartáčové rybí přechody, Evropské inovační partnerství v hospodaření s vodou, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Projekt Obnova rybníku Jordán v Táboře, Labe mezinárodní vodní cesta, Hydrologická předpovědní služba ČHMÚ, Vodní koridor Dunaj Odra Labe, Konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí, Opatovický kanál historická fakta a VH souvislosti a AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Uvedené příspěvky jsou pouze část z obsahů vydaných v 8 ročnících Vodohospodářských bulletinu ČSVH od roku Omlouvám se autorům jmenovaných příspěvků, že nejsou neuváděna jejich jména, poněvadž bych se dotkl těch, jejichž příspěvky jsem zde neuvedl. Bulletin vydává ČSVH s finanční podporou Jihočeského kraje. Bez jeho podpory by to nebylo možné. V rámci publikační činnosti byly vydány články v časopisu Z + i ČKAIT, týkající se jednak činnosti ČSVH, jednak o povodních a co dělat pro ochranu proti nim. U příležitosti 150. výročí založení první inženýrské organizace v Českém království je zpracováván příspěvek do Almanachu o činnosti ČSVH (B. Kujal) a byl zpracován návrh významných vodohospodářských osobností za posledních 150 roků. Lanna Vojtěch mladší ( ), Klír Antonín Ing. Dr. Techn. ( ), Petrlík Kristián prof., Ing. ( ), Kraus Alois Ing. ( ), Baťa Tomáš uváděný také jako Tomáš Antonín Baťa ( ), Čermák Jan Ing. ( ), Záruba Quido, akademik, prof., Ing. ( ), Podzimek Josef Ing. ( ). ČSVH se spoluúčastní vydávání Zpravodaje, jehož vydavatelé jsou ČKAIT OK, ČSSI OP, oba České Budějovice, ČSVH a SPS. Je vydáván 5 x do roka a jsou v něm obsaženy stručné informace o přípravě a pořádání odborných akcí, jejich zhodnocení a další potřebné informace vydavatelů. Náklady na Zpravodaj jsou rozdělovány na všechny vydavatele. Původně byl Zpravodaj vydáván v písemné formě, nyní pouze digitálně, elektronicky. Všechny jednotlivé Zpravodaje jsou zveřejňovány na webových stránkách. V rámci spolupráce ČSVH s Výzkumným centrem VŠERS o. p. s. v Českých Budějovicích na OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji pod vedením Ing. Miloslava Šíra CSc. bylo vydáno v roce 2013 osm studijních podpor, jejíž autory jsou většinou členové ČSVH. 1. Základy technických znalostí ve vodním hospodářství (143 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., 2. Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody (103 s.) Ing. Jiří Kubeš, 3. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod (111 s.) Ing. Jiří Kaňka, 4. Právní předpisy a techniucké normy ve vodním hospodářství (110 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., Ing. Vladimír Rohlík, Ing. Jiří Pudil, Ing. Jiří Kaňka, 5. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích, (111 s.) Ing. Jiří Pudil, 6. Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení (115 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Ing. Jiří Baloun, 7. Likvidace havarijního znečištění povrchových vod a podzemních vod (103 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., doc. Ing. Šárka Kročáková, Ph.D., 8. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství (135 s.) Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Uvedené studijní podpory distribuuje Výzkumné centrum VŠERS v. p. s. České Budějovice. III. Ostatní činnosti 1. Jednou z podstatných činností ČSVH je odborná pomoc Obecním úřadům (hlavně malých obcí) ve vodohospodářských otázkách. Kromě odborné pomoci na základě osobních, telefonických nebo dotazů, průběžně zajišťuje Ing. Ivan Ingeduld. ČSVH vydala v roce 2011 publikaci Vodní hospodářství obcí pomoc obcím. Publikace má 208 stran a jsou v něm kapitoly: Projektování, povolování a provoz vodních děl, Zásobování pitnou vodou, Kanalizace a čištění odpadních vod, Odpady ve vodním hospodářství, Vodní toky, malé vodní nádrže a hydromeliorace, Povodně, povodňová služba a povodňové orgány, Financování nádrží, toků a protipovodňových opatření, Legislativa a další. Nad publikací převzal záštitu starosta města Tábor Ing. Jiří Fišer. Velký přínos a pomoc vodohospodářům představuje drobná publikace Vodovodní přípojky od A do Z, Sborník referátů, rok 2009, s. 62, nebo Vodovodní přípojky vydané SOVAKEM s.r.o. (zpracovatelé doc. Ing. I.Čiháková CSc., Ing. J. Kubeš a kol., s. 83, rok 2011). 2. Spolupráce s jinými institucemi, organizacemi je předpoklad existence České společnosti vodohospodářské ČSSI. Neformální součinnost a spolupráce s ČKAIT a s ČSSI je od založení ČSVH a spočívá v zajišťování vybraných odborných seminářů, školení, účasti na exkurzích a jiných akcích, pořádaných hlavně v Čekých Budějovicích. V roce 2013 to byl Seminář o svařování plastového potrubí ve vodárenství a čistírenství. S ČKAIT Praha spolupracuje ČSVH při autorizačních zkouškách inženýrů a techniků staveb vodního hospodářství a krajinné ekologie. S Informačním centrem ČKAIT spolupracuje ČSVH při distribuci publikace Vodní hospodářství obcí příručka pro obce a ČKAITu je 3

4 poskytováno 150 ks ročního periodika Vodohospodářský bulletin ČSVH. Tento bulletin je předáván Oblastním kancelářím ČKAIT, pro potřeby autorizovaných inženýrů a techniků vodohospodářů. Členové výboru ČSVH jsou přesvědčeni, že by roční periodikum Vodohospodářského bulletinu ČSVH měl získávat každý AI a AT, který má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinné ekologie. ČSVH spolu s OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS v Č. Budějovicích, vydávají ZPRAVODAJ jak je uvedeno výše. S OP ČSSI v Č. Budějovicích je spolupracováno při zajišťování PRESTY, přehlídkové soutěže realizovaných staveb v Jihočeském kraji za období 2 let. PRESTA je pod patronací hejtmana Jihočeského kraje. V roce 2014 spočívala spolupráce s ČKAIT v činnostech jako v roce V ústředí ČKAIT v Praze bylo spolupracováno převážně s Ing. Šárkou Janouškovou a v OK ČKAIT v Českých Budějovicích s Ing. Františkem Hladíkem předsedou OK, s OP ČSSI Ing. Janem Jelínkem a s ústředím ČSSI Praha v pravidelné účasti na jednáních Prezidia ČSSI a v současné době v účasti Ing. B. Kujala v organizačním výboru Mezinárodní konference 2015 v Plasích. ČSVH přislíbilo dodání 1 ks posteru s tématikou potipovodňové ochrany na hranicích ČR a Rakouska a dále dodání 60 ks CD z celostátní konference 24. a Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, konané v Českých Budějovicích. Je třeba zdůraznit dlouholetou spolupráci ČSVH s ČVUT FSv. v Praze, jmenovitě s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství a její vedoucí doc. Ing. Ivou Čihákovou CSc., proděkankou Fakulty stavební, ČVUT. Pro končící studenty jsou každoročně pořádány několikahodinové semináře zaměřené na vodohospodářskou praxi. Tyto neformální školící semináře jsou zajišťovány od počátku činnosti ČSVH (2007), každoročně až do současné doby Ing. Jiřím Kubešem. Vzbuzují zájem u posluchačů i pedagogů, neboť tato činnost se zabývá budoucí praxí absolventů a není obsažena v osnovách řádné výuky. Posluchačům VŠ je také poskytovaná pomoc při volbě seminárních prací a kandidátům doktorandských prací je pomáháno při zadáních i vyhodnocování doktorandských prací. Lektor Ing. Jan Jindra CSc, umožňuje doktorandům získávání potřebných podkladů na vodohospodářských stavbách (ÚV nebo ČOV a souvisejících objektech) přímo v provozu. Na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze je spolupracováno s doc. Ing. Karlem Vránou CSc. a s Ing. Adamem Vokurkou Ph.D viceprezidentem ČSSI. Z dalších vysokých škol spolupracuje ČSVH s Fakultou rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Je spolupracováno při přípravách odborných akcích týkajících se vodních děl rybníků, speciálních rybochovných objektů s recirkulací vody a v poslední době v přípravě ideového záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. samostatný vědecký pracovní FROV je jedním ze stěžejních a iniciativních spolupracovníků. Spolupráce s prof. Kouřilem má hluboké kořeny při řešení státního úkolu Rozvoj intenzivních chovu ryb, včetně využití odpadního tepla z roku a výstavby pokusného objektu s recirkulací vody ve VÚRH Vodňany. Je úspěšně spolupracováno i s Ing. Jiřím Kocourem Ph.D., - proděkanem fakulty FROV, hlavě ve věcech inzerce školy a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH.. Na konce roku 2014 byl ukončen OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji na němž ČSVH spolupracovalo s Výzkumným centrem VŠERS (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích). Bylo úspěšně spolupracováno s RNDr. Růženou Ferebauerovu proděkankou VŠERS a Ing. Petrou Klimešovou. Důležitá je spolupráce se středními odbornými školami. ČSVH je v aktivním kontaktu se Střední rybářskou školou Vodňany, která přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Škola má kromě oboru rybářství i obor vzdělávání Vodní hospodářství a ekologie (VOŠ), a jako první z odborných škol tohoto zaměření zahájila výuku Vodní stavby a pro tyto účely vybavila jednu místnost. Škola si zřídila jedinečné rybnikářské muzeum. Ing. Karel Dubský ředitel školy, přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH a je iniciátorem nových výukových metod školy. Dále je to Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína,Třeboň, kde jsou pedagogičtí pracovníci, mimo jiné, členové ČSVH. Škola rovněž přispívá odbornými články do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Dlouhodobě je spolupracováno s ČEVAKem a to při pořádání odborných vodohospodářských akcích, organizování seminářů, školení a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH, zajišťování přednáškových místností, VH odborníků pro přednášky aj. S Krajským úřadem Jihočeského kraje je spolupracováno formou poradenské činností pro obecní úřady, a organizováním společných seminářů, které se týkají protipovodňové ochrany nebo provozování vodovodů a kanalizací. V souladu s uzavřenou smlouvou s Jihočeským krajem a Krajským úřadem Jihočeského kraje jsou zajišťovaná školení pro starosty a další pracovníky menších obecních úřadů o vodohospodářských otázkách. Obce jako majitelé vodohospodářské infrastruktury, musejí provozovat svá zařízení vlastními silami, nebo si tuto činnost objednávají u profesionálních vodohospodářských organizací. Největší problém je v tom, že po uplynutí volebního období (což bývá po 4 letech), dochází ke změnám na místech starostů a zastupitelů. Tyto změny mohou postihovat % funkcionářů obecních úřadů. Pro vodohospodářskou činnost na obci to znamená, že noví starostové a zastupitelé nejsou v této oblasti dostatečně vzdělání ani informováni. Toto se opakuje po každých komunálních volbách. Proto jsou potřebná pravidelná vodohospodářská školení příslušných pracovníků OÚ. Nejenom personální změny, ale i časté úpravy ve vodohospodářské legislativě a změny ve fyzickém a finančním stavu vodohospodářské infrastruktury obcí, vyvolávají potřebu pravidelných vzdělávacích akcí. Vodohospodářská infrastruktura v obci zahrnuje nejenom vodovody a kanalizaci (včetně úpraven vod, čistíren odpadních vod, a navazujících objektů) ale i vodní nádrže, vodoteče, starost o protipovodňovou ochranu a také o hospodaření se srážkovými vodami což je třeba zahrnovat do územních plánů obcí. Vzdělávací vodohospodářské akce by měly být pořádány i pro širokou veřejnost, neboť dobré nebo špatné provozování vodohospodářské infrastruktury se jich přímo dotýká. Na spolupráci ČSVH s KÚ Jč. kraje je každoročně uzavíraná smlouva podepisovaná hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Náplň spolupráce je připravovaná s Ing. Karlem Černým vedoucím odboru ŽP, zemědělství a lesnictví a Ing. Hanou Zahradníkovou vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence. Rovněž je konstruktivně spolupracováno s JUDr.Milanem Kučerou Ph.D. ředitelem KÚ a Ing. Hanou Rodinovou Ph. D. Doškolovací a vzdělávací systém zajišťuje ČSVH spolu s odborně technickou i finanční podporou Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jč. kraje. Od roku 2013 je doškolovací a vzdělávací systém doplněn o konzultační a poradenskou službu, pomocí níž získávají obecní úřady potřebné aktuální vodohospodářské informace. Dotazy ze strany obecních úřadů jsou 4

5 vznášeny telefonicky, , nebo normální poštou. Tento nasazený trend se jeví jako správný, pro OÚ výhodný a proto se s ním počítá do budoucna. Od roku 2012 je spolupracováno s Magistrátem města České Budějovice (SMČB). Na požadavek města zpracovala ČSVH požadavek Vyhodnocení provozu ČOV města České Budějovice. Vyhodnocení tohoto důležitého dokumentu bylo uskutečněno za účasti provozovatele ČOV tj. ČEVAK s. r. o. a v roce 2014 byly výsledky předány zástupcům SMČB Ing. Miroslavu Jochovi, 1. náměstkovi primátora města České Budějovice a Ing. Petře Šebestíkové předsedkyni finančního výboru. V roce 2014 bylo jednáno s vedoucími odborů ŽP a ÚP a s primátorem města Mgr Jiřím Svobodou o ideovém záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY, což bylo pozitivně přijato a přislíbena pomoc. 3. Současné a budoucí aktivity Členové ČSVH a nejen oni si jsou vědomi, že všeobecné vědomosti o vodě, její význam a funkce jsou ve společnosti na nízké úrovni. Z toho plyne všeobecně mizivý zájem o hospodaření s vodou, její ochraně a starost o její čistotu a tomu odpovídající poskytované investiční prostředky. Voda se stává strategickou surovinou a dle údajů OSN nemá přístup k čisté pitné vodě celá miliarda lidí na světě. Nízké vědomosti o vodním hospodářství a o vodě vůbec, lze pokládat za jednu z hlavních příčin problémů ve vodním hospodářství u nás (legislativa, ochrana vody, její zadržování v místě spadu, ochrana proti znečišťování, protipovodňová ochrana aj.). Členové ČSVH Ing. B. Kujal, prof. Ing. J. Kouřil Ph. D., DrSc. T. Faruzel a Ing. arch. M. Malec se loňského roku (2014) začali zabývat možností vytvoření osvětově zábavného centra, kde by bylo populární a zábavnou formou seznamováno s nezastupitelnou funkcí vody, jednak pro široké vrstvy obyvatelstva, středně odborné VH pracovníky a zejména mládež. Zařízení nese ve fázi ideového záměru název AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY (zkráceně AVI). Moderními metodami interaktivní činnosti (programování, simulování, vizualizace) by bylo možné se seznámit s vodou od A až do Z. Přirozená cirkulace vody v přírodě, používání vody pro pitné účely, její ochrana a čištění, velká akvária, též s mořskou vodou, život ve vodních tocích, rybnících i v jejích okolí, energetické využívání vody, závlahy, povodně, ochrana před suchem, funkce lesa atd. Zařízení by obsahovalo, mimo jiné, vytvořené modely některých technologických zařízení jejichž dominantou by byla voda (povodí toku včetně simulace srážek a povodní, přehrada s hydroelektrárnou, elektrárna na fosilní nebo jaderná paliva, úpravna vody, čistírna odpadních vod, vodojemy, odsolovací úpravna vody, protipovodňová ochrana v obci, rybník, polder, apod.). Součástí AVI bude edukativní činnost, která by byla zajišťovaná externím i interním způsobem. Došlo se k závěru, že nejvýhodnějším místem pro toto zařízení jsou České Budějovice, které lze pokládat za genium loci. AVI by vytvořilo určitou věcnou rovnováhu Techmanii v Plzni. Techmanie jako technické informační centrum a AVI jako Voda nezbytná součást životního prostředí. Přípravnou část AVI (rešerše podobných zařízení, provozní a funkční scénář, výběr staveniště, vyjasnění provozovatele, zpracování realizační studie), je schopno zajišťovat ČSVH. Ideový záměr AVI byl zaslán zástupcům KÚ Jihočeského kraje, projednáván se zástupci SM České Budějovice a několika dalšími institucemi. Pokud se týká činnosti ČSVH, předpokládá se pokračování ve stejném duchu, jako dosud. V závěru naší VČS ČSVH bych Vám chtěl všem poděkovat, ať se jedná o aktivní, či pasivní činnost v naší společnosti a současně popřát zdraví a úspěchů ve Vaší činnosti. 4. V ý z v a Výbor ČSVH vyzývá všechny členy a sympatizanty vodního hospodářství k aktivní spolupráci v oblasti vodního hospodářství, a to jak při zpracovávání zajímavých vodohospodářských informací nebo staveb, tak při spolupráci při zajišťování odborných akcí, přednášek, poskytování fotodokumentace, nebo činnosti ve výboru ČSVH. Poněvadž jsme organizace nevýdělečná a dobrovolná, nemůžeme za spolupráci slíbit žádnou mimořádnou odměnu, takže spolupracovníci by měli být vodohospodářští nadšenci, zapálení pro ochranu vod, a vše co s tím souvisí. Přestože spolupracujeme s politickými osobnostmi a organizacemi, nemůžeme, ani nechceme lobovat za podnikatelské zájmy. Voda je nejdražší a nejcennější surovina jakou máme, patří nám všem, ale jsme také za ni každý svým způsobem odpovědni. Voda nezná hranic a bez vody není života. Děkujeme předem za pochopení všem, kteří chtějí nezištně pomáhat v činnosti naší ČSVH. 20.března 2015 Ing. Bohumil Kujal 5

Výroční zpráva ČSVH rok 2012.

Výroční zpráva ČSVH rok 2012. Výroční zpráva ČSVH rok 2012. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. Dovolte mně abych Vás seznámil s činností České společnosti vodohospodářské ČSSI za uplynulý rok 2012. Lze říci, že za uplynulých

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O ŽABČICE INTENZIFIKACE ČOV

DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, B R N O   ŽABČICE INTENZIFIKACE ČOV Rev. č. Datum Schválil Stručný popis změn KOOPERACE V PROFESI PRO DUIS s.r.o. tel.: fax.: e-mail: Vypracoval: Projektant: Hl.ing.proj.: Tech. kont.: Ing. Vach DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Zpráva propagační sekce AVTČ Období

Zpráva propagační sekce AVTČ Období Zpráva propagační sekce AVTČ Období 2015-2016 Hlavní pilíře propagace AVTČ 1. Členská základna 2. Výstavy (OZE) 3. Semináře (školení, workshopy) 4. Konference (pro projektanty TZB, architekty) 5. Publikace

Více

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody

Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů sucha a nedostatku vody Činnost a výstupy pracovní skupiny k řešení problematiky dopadů Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství tel. 564 602 267, mobil: 724 650 117

Více

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913 Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok]

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Význam čisté řeky Jihlavy pro Kraj Vysočina a životní prostředí v regionu

Význam čisté řeky Jihlavy pro Kraj Vysočina a životní prostředí v regionu 1. regionální konference Za čistou řeku Jihlavu dne 25. 9. 2014 v Jihlavě Význam čisté řeky Jihlavy pro Kraj Vysočina a životní prostředí v regionu Kraj Vysočina radní pro oblast životního prostředí a

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 5 listopad 2016 ročník 32

ZPRAVODAJ. Číslo 5 listopad 2016 ročník 32 ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST VODOHOSPODÁŘSKÁ ČSSI SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ZPRAVODAJ Číslo 5 listopad 2016 ročník 32 Redakce:

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství OECD Disponibilní zásoby vody v evropských zemích

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2013 ročník 29

ZPRAVODAJ. Číslo 2 březen 2013 ročník 29 ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST VODOHOSPODÁŘSKÁ ČSSI SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ZPRAVODAJ Číslo 2 březen 2013 ročník 29 Redakce: Staroměstská

Více

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.rrajm.cz 1 Zaměření a úkoly pracovní skupiny : Odpadové hospodářství sdružování obcí, organizování nakládání s odpady Obnovitelné zdroje

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2016 Jan Plechatý

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2016 Jan Plechatý Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2016 Jan Plechatý Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 22. března 2016

Více

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Labe Národní plán povodí Labe návrhu Národního plánu povodí Labe a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Marie Polešáková a kolektiv - AKTUALIZACE 2012 - EDIČNÍ ŘADA VESNICE Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Brno, červenec 2012 PRŮMĚRNÉ

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2014 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Valná hromada ČKAIT, 15.1.2014... 2 1.2 Seminář v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Water management Terminology of erosion, amelioration and recultivation. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Water management Terminology of erosion, amelioration and recultivation. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.65; 65.020.40 Červen 2016 ČSN 75 0140 Meliorace Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy Water management Terminology of erosion, amelioration and recultivation

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Stavební zákon - 2 odst.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. FITE a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci ODPADY pořádanou ve dnech 10. - 11. 5. 2017 Konference je

Více

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014

HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2014 Pořádající organizace Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha Ústav

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav Vodohospodářské (vodoprávní) aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2012 Král Miroslav Obsah Vodohospodářská politika Plánování v oblasti vod (Mgr. Čurda) Preventivní protipovodňová opatření (Ing.

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace 2012-2017 Přehled vývoje podpor poskytovaných prostřednictvím Mze na rozvoj VaK v mil. Kč: Rok 2011

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Odry Národní plán povodí Odry návrhu Národního plánu povodí Odry a jeho posouzení vlivů na životní prostředí dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ KONFERENCE SOVAK, PLZEŇ 2010 TEZE AKTUALIZACE KONCEPCE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ (na Ministerstvu zemědělstv lství) RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Vrchní ředitel sekce vodního hospodářstv ství, Ministerstvo

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN BRNO květen 2008 úvod -str. b ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, KRAJINU A VESNICI Název

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha

Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha Možnosti dotací na řešení zásobování pitnou vodou a snížení dopadů sucha Ing. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství telefon: 564 602 363 e-mail:

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Příjmení, jméno Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město) RIEDER, Mark Novosuchdolská 120/15, 165 00, Praha 6 Suchdol Telefon +420 220 197 200, +420 602 959 217 E-mail

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi

Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě

Více

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním Prof. Ing. Jiří Wanner,DrSc. VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Asociace pro vodu České republiky Hydrologická situace ČR OHŘE THE EGER LABE THE ELBE

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více