Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské ČSSI za rok 2014 I. Všeobecně Vážení přítomni, dovolte mně, abych Vás co nejupřímněji přivítal a popřál Vám dobrou pohodu. Chtěl bych připomenout, že ČSVH je dobrovolná, nezisková, stavovská organizace, tvůrčích vodohospodářských pracovníků, navazující na tradice civilních inženýrů vodohospodářských a kulturních. Veškerá činnost ČSVH vychází z Evropské Vodní Charty, vyhlášené 6. května 1968 ve Štrasburku. Bez vody není života, Voda je společný majetek, Voda nezná hranic - těchto několik vybraných principů zahrnuje část EVCH. Jedním ze základních cílů ČSVH je v rámci životního prostředí, vést své členy a veřejnost k trvale šetrnému zacházení s vodou a tím přispívat šetření a udržení celého životního prostředí. Stanovených cílů je dosahováno celoživotním vzděláváním, nejenom vodohospodářských pracovníků, ale i celé lidské společnosti. V tomto smyslu je přistupováno k pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů, vydávání písemných materiálů, CD, pořádání konferencí, exkurzí a návštěv nových, případně významných vodních děl, publikací sborníků, příruček s vodohospodářským obsahem a vydáváním Zpravodajů a bulletinu. Společnost má 80 členů. Dovoluji si konstatovat, že aktivně činných je 29 členů (39 % aktivních členů), při zpracovávání odborných článků nám pomáhalo 6 odborníků a nezjištěné množství spolupracovníků ze spolupracujících organizací odhaduji přes 20 osob. Jsme nuceni si pronajímat přednáškové sály, výroby transparentů, CD apod. Přestože se jedná o činnost dobrovolnou, musím z této pozice všem aktivní členům velice poděkovat a zdůraznit, že tato činnost není pro ČSVH, ale pro občany našeho státu a samozřejmě i pro vodohospodáře. Vždyť vodohospodářská činnost slouží všem. Dále bych chtěl upozornit na to, že neustále je vodohospodářská činnost u nás podceňovaná a přehlížená. S tím souvisí i malá vodohospodářská vzdělanost na nejrůznějších úrovních. Rovněž dochází k různým výkladům zákonů a vyhlášek, což způsobuje další nedostatky ve VH činnosti. Vlastníme běžný PC a tiskárnu, takže si můžeme dovolit tisknout některé jednoduché pozvánky a drobné tiskoviny, takže vše co si objednáme musíme zaplatit a na to si musíme vydělat. Členské příspěvky na to nestačí.. Lze konstatovat, že jsme si vytvořili vlastní logo a získáváme potřebné ISSN. Naše společnost ČSVH rozšiřuje svůj akční rádius členské základny, takže máme již člena z Ústí nad Labem a připravujeme rozšíření do Ostravy. Pro zajímavost mohu uvést, že v našich řadách je 19 odborníků z projektování, 13 pracovníků z oblasti pedagogické činnosti a to jak středoškolské tak vysokoškolské, 17 odborníků je činných v provozování V + K, 7 pracovníků jsou vědeckotechničtí pracovníci a zbývající počet členů tvoří administrativně-techničtí pracovníci a penzisté. Z celkového počtu 80 členů je ve vedoucích pozicích (vedoucí pracovišť, ředitelé apod.) 17 osob a 15 členů má doktorandské tituly. II. Činnost výboru a celé ČSVH Jak jsem již uvedl, konkrétní aktivity se opírají o dobrovolnou činnost jednotlivých členů ČSVH i nečlenů - vodohospodářských sympatizantů. Všichni jsou odborníci v problematice různých vodohospodářských oborů (stavitelé vodních děl, projektanti, provozovatelé vodovodů a kanalizací, investoři, pedagogičtí pracovníci, rybnikářští odborníci, ekonomové, specialisté na legislativu, apod.). Není na škodu si připomenout, že naše činnost zahrnuje vodárenství, čistírenství hydrotechniku, rybnikářství, částečně i meliorace a školskou vzdělávací činnost. Současné složení výboru ČSVH je: Ing. Jiří Baloun vedoucí VH dispečinku, Povodí Vltavy s.p., jmenovaný místopředseda do konání VČS v 2015, vedoucí sekce hydrotechnické (Povodí Vltavy s.p.), doc. Ing. Iva Čiháková CSc., vedoucí sekce vodárenské (ČVUT, proděkanka Fakulty stavební, vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství), Ing. Ivan Ingeduld (Swietelsky stavební s.r.o., ředitel oblasti), prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. vedoucí sekce rybnikářské (Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity), Ing. Bohumil Kujal předseda, Ing. arch. Martin Malec (Atelier Malec s.r.o.), Ing. Pavel Peroutka místopředseda do (Energie A.G.), Ing. Jiří Pudil vedoucí sekce čistírenské ( vedoucí VAK projekt s.r.o.), Ing. Miloslav Šír CSc. zástupce vedoucí sekce školní a vzdělávací (OSVČ), Ing. Radek Mára (OSVČ), - předseda RK. DOPLŇOVACÍ VOLBY DO VÝBORU ČSVH (Ing. Zima Jiří ) Všechny pořádané aktivity ČSVH mají svůj význam a nelze je hodnotit podle důležitosti. Jejich význam je podtržen hlavně správnou volbou tématu, dobrou přípravou, kvalitní realizací dané akce, což závisí na kvalitě a odborné úrovni přednášejícího. 1. Akce roku číslo Název akce Datum konání Garant akce 1. Bulletin (10 článků + obrázky) průběžně redakční rada 2. Zpravodaj (5 ks) průběžně ČSVH výbor 1

2 3. Poradenská činnost pro Magistrát města Č. Budějovice, hodnocení provozu ČOV Č. Bu. leden prosinec Ing. Jindra Jan, CSc. 4. Poradenská činnost pro OÚ (dotazy, telefon, ) leden - prosinec Ing. Jiří Pudil + Ing. Ivan Ingeduld 5. Novela zákona č. 275 (změna zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a JUDr. Pavel Rubeš Ph.D. kanalizacích) 6. Povodňové plány obcí školení povodňových orgánů obcí Ing. Jiří Baloun 7. Přednášky pro studenty ČVUT Praha,VH směr, 5.roč. duben Ing. Jiří Kubeš Co očekává praxe od absolventů VŠ 8. Konference Povodně a hospodař. s dešťovými vod Ing. B. Kujal 9. Exkurze na ÚV Želivka, zámek Štiřín a klášt. Želiv Ing. B. Kujal 10 Poradenská činnost pro ČVUT diplomanty a doktorandy VH směru dle požad. ČVUT Ing. Jindra Jan, CSc. FSv. 11 Seminář Základy provozu vodovodů a kanalizací Praha Ing. Jiří Kubeš,Ing. Pavel Peroutka Převážně pro obce, které si provoz zajišťují samy. Plzeň Spolupráce s Výzkumným centrem VŠERS s.o.p. průběžně Ing. Miroslav Šír CSc. 13 Setkání účastníku výstavby Vodárenské soustavy Jižní Čechy Ing. B. Kujal pouze účast. Od založení ČSVH bylo uspořádáno 44 odborných školení, seminářů a konferencí z nichž velká část představovala školení z problematiky vodárenské a čistírenské, další byly o povodňových plánech, jiné o provozování vodovodů a kanalizací a významné byly akce o hospodaření s dešťovými vodami. Pozornosti si zasluhují školení členů Obecních úřadů o povodňových plánech, což zajišťuje Ing. Jiří Baloun. Tato školení jsou mimo jiné zajišťovaná v souladu s Vodním zákonem, informují o návazné legislativě, obsahují předpovědní a hlásnou službu a podrobně informují o záchranné službě při povodních. Další oblastí jsou akce o provozování vodovodů a kanalizací, což se dotýká téměř všech Obecních úřadů, buď jako provozovatelů nebo jako objednatelů provozování. Jedná se o choulostivé téma, kde kromě provozování jsou účastníci školení informování o administrativních záležitostech, obsahu smluv, tvorbě vodného a stočného i financování. Hlavními odborníky a organizátory jsou Ing. Jiří Kubeš a Ing. Pavel Peroutka. Tato školení vyvolávají velký zájem, neboť zde dochází na jedné straně k ekonomickým, podnikatelským zájmům profesionálních provozovatelů a na druhé straně zájem Obecních úřadů jako majitelů vodohospodářské infrastruktury o co nejnižší nájem, zejména vodného a stočného. Jedním z nejdůležitějších otázek ve vodním hospodářství je hospodaření s dešťovými vodami. To bezprostředně souvisí s povodněmi, respektive s lokálními přívalovými dešti, splavem úrodné půdy a předcházením povodňových škod. Rozdílný je způsob hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu a intravilánu. Na devastaci životního prostředí se podepsalo období totality ( ), bezohledným zcelováním zemědělských pozemků do obrovských celků, rušením mezí, byly likvidovány přirozené zábrany odtoku dešťových vod, docházelo k nepřiměřenému odvodňování pozemků, urychlování odtoku dešťových vod vodními toky (napřimování vodotečí, regulace řek bez přírodě blízkých rostlinných opevnění), nesprávné hospodaření s lesy a další. Svoji roli sehrály i jezy a přehrady. Bohužel, dnes po více než 25 letech od skončení totality se situace v hospodaření s vodou nelepší. Staré problémy se nedaří odstraňovat a nové se nám vytvářejí. Zadržování vody v přírodě (v místě spadu) se nedaří a denně dochází v ČR ke zástavbě zelených ploch cca 15 ha denně. Ze zastavěných prostor (parkovací plochy, skladištní budovy, inženýrské stavby, bytová zástavba aj.) odtéká dešťová voda převážně do kanalizace a vodotečí, což je v naprostém rozporu s potřebou zadržovat dešťové vody v místech spadu. V této souvislosti je nutno vyzdvihnout rozhodnutí o realizaci odborných akcí a konferencí s tématikou, která s uvedenými problémy souvisí. Bylo uspořádáno několik menších akcí tohoto charakteru a nejvýznamnější byla celostátní konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami konané 24. a 25. září 2014 v Českých Budějovicích. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Richard Brabec ministr MŽP ČR, KÚ Jč. Kraje, SM České Budějovice, ČSSI, a ČKAIT. Odborné partnerství převzali ČVUT, Fakulta stavební, Praha, Swietelsky stavební s. r. o., Povodí Vltavy s.p., SWECO Hydroprojekt a.s., Praha a SKANSKA a. s. Na konferenci bylo předneseno 13 prezentací které jsou na CD s ISSN O hospodaření s dešťovými vodami v extrasvilánu přednášel prof. Ing. Jan Šálek CSc. a o hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu přednášel nejvýznamnější odborník tohoto tématu u nás, Ing. Jiří Vítek. Oba jmenovaní jsou celostátně uznávanými odborníky. Hospodaření s dešťovými vodami ovlivňují i vodní díla jako jsou přehrady a další vodní nádrže. Obecně je rozšířen mylný názor, že přehrady jsou schopny eliminovat jakoukoliv povodňovou vlnu, což je nepravdivý mýtus. Názornou představu o funkci přehrad na tocích a jejich vliv na povodně dokázal poutavým způsobem přednést doc. Ing. Ladislav Satrapa CSc. vedoucí Katedry hydrotechniky, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Přehrady obvykle plní více účelů v životním prostředí a mimo jiné dokážou zpožďovat a snižovat výšku povodňové vlny, ale jen do určité míry. Velkou pozornost zasluhuje problematika povodňových hrází, zkušenosti z poruch a bezpečná výstavba, s čímž podrobně seznámil prof. Ing. 2

3 Ivan Vaníček DrSc. z ČVUT, Fakulty stavební v Praze.. Na podobné téma je svolaná i letošní mezinárodní konference 15. a 16. října v Plasích s názvem Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi. ČSVH zajistila celou řadu dalších zajímavých přednášek, školení a seminářů z nichž bych chtěl jmenovat alespoň některé. Vodovodní přípojky, Vodohospodářská funkce rybníků, Objekty intenzivních chovů ryb, Grafický informační systém GIS, Dezinfekce vody ultrafialovým zářením, Vodárenská soustava Jižní Čechy, Podpora vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, Seminář o vodním koridoru Dunaj Odra Labe, Získávání dotací na revitalizaci rybníků a toků a mnoho dalších. 2. Publikační činnost V publikační činnosti zaujímá významné místo Vodohospodářský bulletin ČSVH. Je vydáván každoročně od roku 2008 a má ISSN Jsou v něm zveřejňovány články členů i nečlenů ČSVH s vodohospodářskou tématikou a dosud v něm vyšlo 69 příspěvků. Bulletin formátu A4 v barevném provedení je určen nejrůznějším vodohospodářským pracovníkům i poučeným laikům. Vydávání zajišťuje 3 členná redakční rada, kde editační záležitosti zajišťuje Ing. arch. Martin Malec a obsahovou část Ing. Bohumil Kujal. Ing. Jana Máchová je třetí člen redakční rady. Z celého rozsahu vydaných příspěvků si zasluhují pozornosti např.: Strojní odvodňování kalů na úpravně vody Plav, Provozování vodojemů, Eutrofizace vod v ČR, Umělá infiltrace v Ivančicích, Vegetační a polovegetační úpravy na toku Blaníce, Co je nakládání s vodami podle Vodního zákona?, Kartáčové rybí přechody, Evropské inovační partnerství v hospodaření s vodou, Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Projekt Obnova rybníku Jordán v Táboře, Labe mezinárodní vodní cesta, Hydrologická předpovědní služba ČHMÚ, Vodní koridor Dunaj Odra Labe, Konference Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí, Opatovický kanál historická fakta a VH souvislosti a AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Uvedené příspěvky jsou pouze část z obsahů vydaných v 8 ročnících Vodohospodářských bulletinu ČSVH od roku Omlouvám se autorům jmenovaných příspěvků, že nejsou neuváděna jejich jména, poněvadž bych se dotkl těch, jejichž příspěvky jsem zde neuvedl. Bulletin vydává ČSVH s finanční podporou Jihočeského kraje. Bez jeho podpory by to nebylo možné. V rámci publikační činnosti byly vydány články v časopisu Z + i ČKAIT, týkající se jednak činnosti ČSVH, jednak o povodních a co dělat pro ochranu proti nim. U příležitosti 150. výročí založení první inženýrské organizace v Českém království je zpracováván příspěvek do Almanachu o činnosti ČSVH (B. Kujal) a byl zpracován návrh významných vodohospodářských osobností za posledních 150 roků. Lanna Vojtěch mladší ( ), Klír Antonín Ing. Dr. Techn. ( ), Petrlík Kristián prof., Ing. ( ), Kraus Alois Ing. ( ), Baťa Tomáš uváděný také jako Tomáš Antonín Baťa ( ), Čermák Jan Ing. ( ), Záruba Quido, akademik, prof., Ing. ( ), Podzimek Josef Ing. ( ). ČSVH se spoluúčastní vydávání Zpravodaje, jehož vydavatelé jsou ČKAIT OK, ČSSI OP, oba České Budějovice, ČSVH a SPS. Je vydáván 5 x do roka a jsou v něm obsaženy stručné informace o přípravě a pořádání odborných akcí, jejich zhodnocení a další potřebné informace vydavatelů. Náklady na Zpravodaj jsou rozdělovány na všechny vydavatele. Původně byl Zpravodaj vydáván v písemné formě, nyní pouze digitálně, elektronicky. Všechny jednotlivé Zpravodaje jsou zveřejňovány na webových stránkách. V rámci spolupráce ČSVH s Výzkumným centrem VŠERS o. p. s. v Českých Budějovicích na OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji pod vedením Ing. Miloslava Šíra CSc. bylo vydáno v roce 2013 osm studijních podpor, jejíž autory jsou většinou členové ČSVH. 1. Základy technických znalostí ve vodním hospodářství (143 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., 2. Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody (103 s.) Ing. Jiří Kubeš, 3. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod (111 s.) Ing. Jiří Kaňka, 4. Právní předpisy a techniucké normy ve vodním hospodářství (110 s.) Ing. Miloslav Šír CSc., Ing. Vladimír Rohlík, Ing. Jiří Pudil, Ing. Jiří Kaňka, 5. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích, (111 s.) Ing. Jiří Pudil, 6. Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení (115 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Ing. Jiří Baloun, 7. Likvidace havarijního znečištění povrchových vod a podzemních vod (103 s.) Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., doc. Ing. Šárka Kročáková, Ph.D., 8. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství (135 s.) Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Uvedené studijní podpory distribuuje Výzkumné centrum VŠERS v. p. s. České Budějovice. III. Ostatní činnosti 1. Jednou z podstatných činností ČSVH je odborná pomoc Obecním úřadům (hlavně malých obcí) ve vodohospodářských otázkách. Kromě odborné pomoci na základě osobních, telefonických nebo dotazů, průběžně zajišťuje Ing. Ivan Ingeduld. ČSVH vydala v roce 2011 publikaci Vodní hospodářství obcí pomoc obcím. Publikace má 208 stran a jsou v něm kapitoly: Projektování, povolování a provoz vodních děl, Zásobování pitnou vodou, Kanalizace a čištění odpadních vod, Odpady ve vodním hospodářství, Vodní toky, malé vodní nádrže a hydromeliorace, Povodně, povodňová služba a povodňové orgány, Financování nádrží, toků a protipovodňových opatření, Legislativa a další. Nad publikací převzal záštitu starosta města Tábor Ing. Jiří Fišer. Velký přínos a pomoc vodohospodářům představuje drobná publikace Vodovodní přípojky od A do Z, Sborník referátů, rok 2009, s. 62, nebo Vodovodní přípojky vydané SOVAKEM s.r.o. (zpracovatelé doc. Ing. I.Čiháková CSc., Ing. J. Kubeš a kol., s. 83, rok 2011). 2. Spolupráce s jinými institucemi, organizacemi je předpoklad existence České společnosti vodohospodářské ČSSI. Neformální součinnost a spolupráce s ČKAIT a s ČSSI je od založení ČSVH a spočívá v zajišťování vybraných odborných seminářů, školení, účasti na exkurzích a jiných akcích, pořádaných hlavně v Čekých Budějovicích. V roce 2013 to byl Seminář o svařování plastového potrubí ve vodárenství a čistírenství. S ČKAIT Praha spolupracuje ČSVH při autorizačních zkouškách inženýrů a techniků staveb vodního hospodářství a krajinné ekologie. S Informačním centrem ČKAIT spolupracuje ČSVH při distribuci publikace Vodní hospodářství obcí příručka pro obce a ČKAITu je 3

4 poskytováno 150 ks ročního periodika Vodohospodářský bulletin ČSVH. Tento bulletin je předáván Oblastním kancelářím ČKAIT, pro potřeby autorizovaných inženýrů a techniků vodohospodářů. Členové výboru ČSVH jsou přesvědčeni, že by roční periodikum Vodohospodářského bulletinu ČSVH měl získávat každý AI a AT, který má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinné ekologie. ČSVH spolu s OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS v Č. Budějovicích, vydávají ZPRAVODAJ jak je uvedeno výše. S OP ČSSI v Č. Budějovicích je spolupracováno při zajišťování PRESTY, přehlídkové soutěže realizovaných staveb v Jihočeském kraji za období 2 let. PRESTA je pod patronací hejtmana Jihočeského kraje. V roce 2014 spočívala spolupráce s ČKAIT v činnostech jako v roce V ústředí ČKAIT v Praze bylo spolupracováno převážně s Ing. Šárkou Janouškovou a v OK ČKAIT v Českých Budějovicích s Ing. Františkem Hladíkem předsedou OK, s OP ČSSI Ing. Janem Jelínkem a s ústředím ČSSI Praha v pravidelné účasti na jednáních Prezidia ČSSI a v současné době v účasti Ing. B. Kujala v organizačním výboru Mezinárodní konference 2015 v Plasích. ČSVH přislíbilo dodání 1 ks posteru s tématikou potipovodňové ochrany na hranicích ČR a Rakouska a dále dodání 60 ks CD z celostátní konference 24. a Povodně a hospodaření s dešťovými vodami, konané v Českých Budějovicích. Je třeba zdůraznit dlouholetou spolupráci ČSVH s ČVUT FSv. v Praze, jmenovitě s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství a její vedoucí doc. Ing. Ivou Čihákovou CSc., proděkankou Fakulty stavební, ČVUT. Pro končící studenty jsou každoročně pořádány několikahodinové semináře zaměřené na vodohospodářskou praxi. Tyto neformální školící semináře jsou zajišťovány od počátku činnosti ČSVH (2007), každoročně až do současné doby Ing. Jiřím Kubešem. Vzbuzují zájem u posluchačů i pedagogů, neboť tato činnost se zabývá budoucí praxí absolventů a není obsažena v osnovách řádné výuky. Posluchačům VŠ je také poskytovaná pomoc při volbě seminárních prací a kandidátům doktorandských prací je pomáháno při zadáních i vyhodnocování doktorandských prací. Lektor Ing. Jan Jindra CSc, umožňuje doktorandům získávání potřebných podkladů na vodohospodářských stavbách (ÚV nebo ČOV a souvisejících objektech) přímo v provozu. Na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze je spolupracováno s doc. Ing. Karlem Vránou CSc. a s Ing. Adamem Vokurkou Ph.D viceprezidentem ČSSI. Z dalších vysokých škol spolupracuje ČSVH s Fakultou rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Je spolupracováno při přípravách odborných akcích týkajících se vodních děl rybníků, speciálních rybochovných objektů s recirkulací vody a v poslední době v přípravě ideového záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY. Prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. samostatný vědecký pracovní FROV je jedním ze stěžejních a iniciativních spolupracovníků. Spolupráce s prof. Kouřilem má hluboké kořeny při řešení státního úkolu Rozvoj intenzivních chovu ryb, včetně využití odpadního tepla z roku a výstavby pokusného objektu s recirkulací vody ve VÚRH Vodňany. Je úspěšně spolupracováno i s Ing. Jiřím Kocourem Ph.D., - proděkanem fakulty FROV, hlavě ve věcech inzerce školy a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH.. Na konce roku 2014 byl ukončen OP Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji na němž ČSVH spolupracovalo s Výzkumným centrem VŠERS (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích). Bylo úspěšně spolupracováno s RNDr. Růženou Ferebauerovu proděkankou VŠERS a Ing. Petrou Klimešovou. Důležitá je spolupráce se středními odbornými školami. ČSVH je v aktivním kontaktu se Střední rybářskou školou Vodňany, která přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Škola má kromě oboru rybářství i obor vzdělávání Vodní hospodářství a ekologie (VOŠ), a jako první z odborných škol tohoto zaměření zahájila výuku Vodní stavby a pro tyto účely vybavila jednu místnost. Škola si zřídila jedinečné rybnikářské muzeum. Ing. Karel Dubský ředitel školy, přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH a je iniciátorem nových výukových metod školy. Dále je to Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína,Třeboň, kde jsou pedagogičtí pracovníci, mimo jiné, členové ČSVH. Škola rovněž přispívá odbornými články do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. Dlouhodobě je spolupracováno s ČEVAKem a to při pořádání odborných vodohospodářských akcích, organizování seminářů, školení a příspěvků do Vodohospodářského bulletinu ČSVH, zajišťování přednáškových místností, VH odborníků pro přednášky aj. S Krajským úřadem Jihočeského kraje je spolupracováno formou poradenské činností pro obecní úřady, a organizováním společných seminářů, které se týkají protipovodňové ochrany nebo provozování vodovodů a kanalizací. V souladu s uzavřenou smlouvou s Jihočeským krajem a Krajským úřadem Jihočeského kraje jsou zajišťovaná školení pro starosty a další pracovníky menších obecních úřadů o vodohospodářských otázkách. Obce jako majitelé vodohospodářské infrastruktury, musejí provozovat svá zařízení vlastními silami, nebo si tuto činnost objednávají u profesionálních vodohospodářských organizací. Největší problém je v tom, že po uplynutí volebního období (což bývá po 4 letech), dochází ke změnám na místech starostů a zastupitelů. Tyto změny mohou postihovat % funkcionářů obecních úřadů. Pro vodohospodářskou činnost na obci to znamená, že noví starostové a zastupitelé nejsou v této oblasti dostatečně vzdělání ani informováni. Toto se opakuje po každých komunálních volbách. Proto jsou potřebná pravidelná vodohospodářská školení příslušných pracovníků OÚ. Nejenom personální změny, ale i časté úpravy ve vodohospodářské legislativě a změny ve fyzickém a finančním stavu vodohospodářské infrastruktury obcí, vyvolávají potřebu pravidelných vzdělávacích akcí. Vodohospodářská infrastruktura v obci zahrnuje nejenom vodovody a kanalizaci (včetně úpraven vod, čistíren odpadních vod, a navazujících objektů) ale i vodní nádrže, vodoteče, starost o protipovodňovou ochranu a také o hospodaření se srážkovými vodami což je třeba zahrnovat do územních plánů obcí. Vzdělávací vodohospodářské akce by měly být pořádány i pro širokou veřejnost, neboť dobré nebo špatné provozování vodohospodářské infrastruktury se jich přímo dotýká. Na spolupráci ČSVH s KÚ Jč. kraje je každoročně uzavíraná smlouva podepisovaná hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Náplň spolupráce je připravovaná s Ing. Karlem Černým vedoucím odboru ŽP, zemědělství a lesnictví a Ing. Hanou Zahradníkovou vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence. Rovněž je konstruktivně spolupracováno s JUDr.Milanem Kučerou Ph.D. ředitelem KÚ a Ing. Hanou Rodinovou Ph. D. Doškolovací a vzdělávací systém zajišťuje ČSVH spolu s odborně technickou i finanční podporou Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jč. kraje. Od roku 2013 je doškolovací a vzdělávací systém doplněn o konzultační a poradenskou službu, pomocí níž získávají obecní úřady potřebné aktuální vodohospodářské informace. Dotazy ze strany obecních úřadů jsou 4

5 vznášeny telefonicky, , nebo normální poštou. Tento nasazený trend se jeví jako správný, pro OÚ výhodný a proto se s ním počítá do budoucna. Od roku 2012 je spolupracováno s Magistrátem města České Budějovice (SMČB). Na požadavek města zpracovala ČSVH požadavek Vyhodnocení provozu ČOV města České Budějovice. Vyhodnocení tohoto důležitého dokumentu bylo uskutečněno za účasti provozovatele ČOV tj. ČEVAK s. r. o. a v roce 2014 byly výsledky předány zástupcům SMČB Ing. Miroslavu Jochovi, 1. náměstkovi primátora města České Budějovice a Ing. Petře Šebestíkové předsedkyni finančního výboru. V roce 2014 bylo jednáno s vedoucími odborů ŽP a ÚP a s primátorem města Mgr Jiřím Svobodou o ideovém záměru AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY, což bylo pozitivně přijato a přislíbena pomoc. 3. Současné a budoucí aktivity Členové ČSVH a nejen oni si jsou vědomi, že všeobecné vědomosti o vodě, její význam a funkce jsou ve společnosti na nízké úrovni. Z toho plyne všeobecně mizivý zájem o hospodaření s vodou, její ochraně a starost o její čistotu a tomu odpovídající poskytované investiční prostředky. Voda se stává strategickou surovinou a dle údajů OSN nemá přístup k čisté pitné vodě celá miliarda lidí na světě. Nízké vědomosti o vodním hospodářství a o vodě vůbec, lze pokládat za jednu z hlavních příčin problémů ve vodním hospodářství u nás (legislativa, ochrana vody, její zadržování v místě spadu, ochrana proti znečišťování, protipovodňová ochrana aj.). Členové ČSVH Ing. B. Kujal, prof. Ing. J. Kouřil Ph. D., DrSc. T. Faruzel a Ing. arch. M. Malec se loňského roku (2014) začali zabývat možností vytvoření osvětově zábavného centra, kde by bylo populární a zábavnou formou seznamováno s nezastupitelnou funkcí vody, jednak pro široké vrstvy obyvatelstva, středně odborné VH pracovníky a zejména mládež. Zařízení nese ve fázi ideového záměru název AQUA VIVA ŽIVÉ MUZEUM VODY (zkráceně AVI). Moderními metodami interaktivní činnosti (programování, simulování, vizualizace) by bylo možné se seznámit s vodou od A až do Z. Přirozená cirkulace vody v přírodě, používání vody pro pitné účely, její ochrana a čištění, velká akvária, též s mořskou vodou, život ve vodních tocích, rybnících i v jejích okolí, energetické využívání vody, závlahy, povodně, ochrana před suchem, funkce lesa atd. Zařízení by obsahovalo, mimo jiné, vytvořené modely některých technologických zařízení jejichž dominantou by byla voda (povodí toku včetně simulace srážek a povodní, přehrada s hydroelektrárnou, elektrárna na fosilní nebo jaderná paliva, úpravna vody, čistírna odpadních vod, vodojemy, odsolovací úpravna vody, protipovodňová ochrana v obci, rybník, polder, apod.). Součástí AVI bude edukativní činnost, která by byla zajišťovaná externím i interním způsobem. Došlo se k závěru, že nejvýhodnějším místem pro toto zařízení jsou České Budějovice, které lze pokládat za genium loci. AVI by vytvořilo určitou věcnou rovnováhu Techmanii v Plzni. Techmanie jako technické informační centrum a AVI jako Voda nezbytná součást životního prostředí. Přípravnou část AVI (rešerše podobných zařízení, provozní a funkční scénář, výběr staveniště, vyjasnění provozovatele, zpracování realizační studie), je schopno zajišťovat ČSVH. Ideový záměr AVI byl zaslán zástupcům KÚ Jihočeského kraje, projednáván se zástupci SM České Budějovice a několika dalšími institucemi. Pokud se týká činnosti ČSVH, předpokládá se pokračování ve stejném duchu, jako dosud. V závěru naší VČS ČSVH bych Vám chtěl všem poděkovat, ať se jedná o aktivní, či pasivní činnost v naší společnosti a současně popřát zdraví a úspěchů ve Vaší činnosti. 4. V ý z v a Výbor ČSVH vyzývá všechny členy a sympatizanty vodního hospodářství k aktivní spolupráci v oblasti vodního hospodářství, a to jak při zpracovávání zajímavých vodohospodářských informací nebo staveb, tak při spolupráci při zajišťování odborných akcí, přednášek, poskytování fotodokumentace, nebo činnosti ve výboru ČSVH. Poněvadž jsme organizace nevýdělečná a dobrovolná, nemůžeme za spolupráci slíbit žádnou mimořádnou odměnu, takže spolupracovníci by měli být vodohospodářští nadšenci, zapálení pro ochranu vod, a vše co s tím souvisí. Přestože spolupracujeme s politickými osobnostmi a organizacemi, nemůžeme, ani nechceme lobovat za podnikatelské zájmy. Voda je nejdražší a nejcennější surovina jakou máme, patří nám všem, ale jsme také za ni každý svým způsobem odpovědni. Voda nezná hranic a bez vody není života. Děkujeme předem za pochopení všem, kteří chtějí nezištně pomáhat v činnosti naší ČSVH. 20.března 2015 Ing. Bohumil Kujal 5

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v O D B O R V O D N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í ČAZV O D B O R P E D O L O G I E ČAZV Č E S K Ý V Ý B O R I C I D Č E S K Á P E D O L O G I C K Á S P O L E Č N O S T Informační listy 32 Listopad 2009,

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více