Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Veronika Vašnovská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Veronika Vašnovská"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Veronika Vašnovská Kategorizace informačních zdrojů studentů VOŠIS a PIS VŠE používaných ke studiu Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Kategorizace informačních zdrojů studentů VOŠIS a PIS VŠE používaných ke studiu zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze, dne Veronika Vašnovská

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí bakalářské práce Mgr. Ludmile Fonferové za odborné vedení práce, cenné rady a trpělivost.

4 Abstrakt V této práci se zabývám analýzou informačních zdrojů používaných studenty VOŠIS a PIS VŠE ke studiu. Zaměřuji se na používání sociálních sítí jako jednoho z možného zdroje informací. Proces získávání informací ke studiu znázorňuji pomocí modelů komunikace, k nimž uvádím jako příklady příspěvky ze studentské skupiny na Facebooku. Tyto příspěvky rovněž zkoumám pomocí obsahové analýzy. Dále se zabývám využíváním oficiálního profilu vysokých škol na Facebooku. V závěru práce shrnuji výsledky dotazníku, který byl zadáván studentům VOŠIS a PIS VŠE. Klíčová slova: informace, informační zdroje, modely komunikace, obsahová analýza, sociální sítě. Abstract In this thesis I am dealing with analyse of information sources used by students of VOŠIS and PIS VŠE to their study. I am focusing on the use of the social networks as one of the possible source of information. The process of obtaining the information to study I am representing with the communication models. For these communication models I am giving the entries from students group on the Facebook as an example and studying them by using the content analysis. I am also dealing with the usage of the official profiles of Universities on the Facebook. At the end of this thesis I am summarizing the results of questionnaire that was assigned to the students of VOŠIS and PIS VŠE. Keywords: information, information sources, models of communication, content analysis, social networks.

5 Obsah Úvod Vymezení pojmů Data Informace Znalosti Informační toky Komunikace Modely komunikace Lineární model Osgoodův a Schrammův model komunikace Danceho model komunikace Newcombův model komunikace Model komunikace Westleye a MacLeana Příjmový model komunikace Rituálový model komunikace On-line komunikace Výhody on-line komunikace Nevýhody on-line komunikace Sociální sítě Facebook Kategorizace informačních zdrojů Oficiální stránky školy Harmonogram, studijní a učební plány Aktuality Intranet Další informace Stránky Vysoké školy ekonomické Informace pro současné studenty, aktuality Integrovaný studijní informační systém Centrum informačních a knihovnických služeb Další informace Moodle Systém rezervace témat absolventských/bakalářských prací a konzultací Informace od vyučujících...17

6 3.6. Informace od spolužáků Osobní rozhovor Skupiny na Facebooku Další informační zdroje Modely komunikace v praxi Model informačních toků používaný studenty VOŠIS a PIS VŠE První typ modelu Druhý typ modelu Třetí typ modelu Shrnutí Příjmový model Rituálový model Obsahová analýza Využití obsahové analýzy ve skupině na Facebooku Výskyt nejvíce používaných slov Studenti s největším počtem příspěvků Konkrétní příklady příspěvků ve skupině Oficiální profil Vysokých škol na Facebooku Pohled vysokých škol Pohled studentů Shrnutí Dotazníkový průzkum Cíl dotazníku Forma dotazníku On-line verze Tištěná verze Výsledky dotazníku Otázky související s Hypotézou č Otázky související s Hypotézou č Doplňující otázky Potvrzení či vyvrácení Hypotéz...48 Závěr...49 Seznam použité literatury a internetových zdrojů...51 Seznam obrázků, grafů, tabulek a diagramů...54 Příloha č. 1 Dotazník...56

7 Úvod V posledních letech zaznamenávají sociální sítě velký rozvoj, a to téměř všude po celém světě. Mezi celosvětovou nejrozšířenější sociální síť patří bezesporu Facebook. Počet jeho uživatelů vletošním roce pravděpodobně dosáhne jedné miliardy. Ačkoli dnes Facebook využívají lidé všech věkových kategorií, největší zastoupení má mezi mladými lidmi. Facebook představuje především prostředek on-line komunikace. Facebook původně sloužil ke komunikaci mezi studenty americké univerzity a přestože se rozšířil i mezi běžné uživatele, používají ho studenti ke komunikaci týkající se studia dodnes, a to nejen v Americe. Studenti Vyšší odborné školy informačních služeb (dále VOŠIS ) a Podnikových informačních systémů na Vysoké škole ekonomické (dále PIS VŠE ) mohou spolu komunikovat prostřednictvím chatu či zpráv, ale vhodnější a především účelnější je pro získání informací možnost oslovit větší počet spolužáků. Proto si mezi sebou studenti VOŠIS a PIS VŠE začali vytvářet skupiny. Tyto skupiny mohou být založeny na základě studovaného oboru, podle ročníku nebo jsou založeny pro konkrétní předměty či skupinové práce. Studenti tak zde mají možnost zveřejňovat příspěvky týkající se školy či studia nebo také příspěvky jiných studentů komentovat. Příspěvky jsou rovněž k dispozici i ostatním členům skupiny. Dnes tedy můžeme o Facebooku hovořit jako o možném zdroji informací ke studiu. Téma, které jsem si zvolila pro svou bakalářskou práci mě zajímalo z toho důvodu, že jsem sama členkou studentské skupiny na Facebooku, který využívám jako dodatečný zdroj informací ke studiu. Díky členství ve studentské skupině jsem měla možnost dlouhodobého pozorování příspěvků v této skupině. Na základě získaných informací se však domnívám, že někteří studenti nepoužívají Facebook jako dodatečný zdroj informací ke studiu, ale jako zdroj primární. A právě proto jsem se rozhodla, že se v mé bakalářské práci zaměřím na analýzu a míru využití informačních zdrojů, které používají studenti VOŠIS a PIS VŠE ke studiu. V teoretické části práce nejprve definuji základní pojmy, které se v ní budou dále vyskytovat. Dále se budu zabývat definicí komunikace, zaměřím se na vyjádření struktury komunikace pomocí komunikačních modelů, vysvětlím specifika on-line komunikace, budu se zabývat výhodami a nevýhodami této komunikace, zaměřením se rovněž na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, konkrétně na Facebook. V další 1

8 kapitole analyzuji informační zdroje, které mají možnost studenti využívat k získávání informací ke studiu. Mezi tyto informační zdroje patří oficiální stránky školy, stránky Vysoké školy ekonomické, Moodle, Systém rezervace témat absolventských/ bakalářských prací a konzultací, informace získané ve škole od vyučujících či informace získané od spolužáků, jak díky osobnímu kontaktu, tak prostřednictvím studentských skupin na Facebooku. V praktické části práce vyjádřím s použitím modelů komunikace proces získávání informací ke studiu, tak jak probíhá mezi studenty VOŠIS a PIS VŠE. K vybraným modelům komunikace definovaným vteoretické části práce uvedu příklady ze studentské skupiny na Facebooku. Příspěvky ze studentské skupiny rovněž podrobím obsahové analýze, abych mohla zjistit, jaké konkrétní záležitosti týkající se studia zde studenti řeší. Na základě informací, které jsem získala díky členství ve skupině na Facebooku se domnívám, že by studenti využívali jako zdroj informací oficiální profil školy na této sociální síti. Důležité informace týkající se školy či studia by tak byly na jednom místě. Vyšší odborná škola informačních služeb tento profil zatím nemá. Abych si však udělala lepší představu o tom, jaké má takový profil školy na Facebooku výhody i nevýhody, oslovím studenty vysokých škol, které profil na Facebooku již mají. Jelikož potřebuji znát názor i druhé strany, tzn. názor vysokých škol, oslovím rovněž jejich zaměstnance. Na závěr mé práce provedu dotazníkový průzkum, kde oslovím studenty VOŠIS a PIS VŠE, abych si potvrdila či vyvrátila své názory (hypotézy) ohledně aktuálně využívaných informačních zdrojů ke studiu a případné využití oficiálního profilu školy na Facebooku. 2

9 1. Vymezení pojmů Tato kapitola vysvětluje důležité pojmy, které se v práci vyskytují, a dále popisuje vztahy mezi některými pojmy, konkrétně mezi daty, informacemi a znalostmi Data Data reprezentují specifické vlastnosti objektů (entit a událostí v reálném světě) a jsou množinou popisující objekt bez kontextu. Data se stávají informacemi, když je vhodně zpracujeme (strukturujeme) a dodáme za určitým účelem. 1 Data sama o sobě nemají pro člověka příliš velký význam. Lze je chápat jako hodnoty, které popisují nějakou skutečnost nebo jako údaje, které lze přenášet nebo dále zpracovat. Data mohou mít tedy podobu symbolů, čísel či písmen. Získávají se měřením či pozorováním. Při práci s daty se vychází z jejich struktury. Podle míry struktury lze data rozdělit na data strukturovaná, nestrukturovaná či semistrukturovaná Informace Informace představují data, která mají pro člověka nějaký význam či smysl. Vyjadřují smysluplnou interpretaci dat a vztahů mezi nimi. Informace člověka obohacuje, takže díky nim dochází ke snižování či odstranění míry jeho nevědomosti. S pojmem informace se setkáváme již ve středověku. Samotný výraz informace byl však poprvé zaznamenán v roce 1274 ve významu soubor aktů, které vedou kprokázání důkazů trestného činu a k odhalení jeho pachatelů Znalosti Pokud si člověk dá informace do souvislosti, pochopí je, porozumí jim, stávají se z informací pro něj znalosti. Znalost může člověk použít, dál s ní nakládat a také má díky znalosti nějaký užitek. Ten může být peněžní nebo nepeněžní. Nepeněžní užitek představuje např. změnu chování člověka po tom, co získal určitou znalost. 3 1 POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, , str. 61. ISBN POUR, Jan, Libor GÁLA a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, , str. 22. ISBN HRUŠKOVÁ, Stanislava: Znalostní společnost. (přednáška) Praha, VOŠIS, 22. října

10 Obrázek č. 1 popisuje výše definované vztahy mezi daty, informacemi a znalostmi. Navíc je zde znázorněna skutečnost, že informace mohou představovat sdělitelné (vyjádřené) znalosti a dále, že informace a znalosti se dají opět zpracovat do dat. Obr. č. 1 Znázornění vztahů mezi daty, informacemi a znalostmi Informační toky Pod pojmem informační tok si lze představit přenos informace z jednoho místa na druhé. Mapování informačních toků slouží ke znázornění či pochopení situace, co se s informací děje od místa jejího vzniku až do doby, než se dostane k cíli, tedy než dorazí ke konečnému uživateli. Než k uživateli informace dorazí, může dojít k tzv. šumu, to znamená, že informace může být nějakým způsobem zkreslena či ovlivněna. 2. Komunikace Počátky slovního dorozumívání se odhadují na dobu před více než několika desítkami tisíc let. Definic pojmu komunikace existují desítky. Zbyněk Vybíral ve své knize uvádí definice od různých autorů, například definice komunikace od Michaela Kunczika zní takto: Komunikace je jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení jedné či více osobám prostřednictvím symbolů. 5 4 Definice informace. Data-informace-znalosti. KUČEROVÁ, Helena. Vyšší odborná škola informačních služeb [online] [cit ]. Dostupné z: 5 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2000, s. 21. ISBN

11 Irena Reifová ve své knize rovněž uvádí definice od různých autorů, např. George Gerber definuje komunikaci jako sociální interakci prostřednictvím sdělení. Podle Jamese Careyho je komunikace symbolický proces, při němž je realita produkována, udržována a transformována. 6 Asi nejjednodušším způsobem lze tedy proces komunikace popsat jako přenos informace z jednoho místa na druhé, či jako proces dorozumívání se. Mezi základní funkce komunikace, jak uvádí Zbyněk Vybíral ve své knize, je informovat, instruovat, přesvědčit a pobavit. 7 Schopnost komunikace je pro lidi nezbytná, potřebují ji jak v jejich osobním, tak i v profesionálním životě Modely komunikace Strukturu komunikace lze znázornit pomocí modelů komunikace. První zmínky o komunikačním modelu pochází z řecké kultury, konkrétně od Aristotela, a to z doby několik set let před naším letopočtem. Jeden z prvních modelů masové komunikace pochází ze 40. let minulého století a bývá popisován jako model lineární. Modelů komunikace existuje mnoho, např. Irena Reifová ve své knize Slovník mediální komunikace jich popisuje deset, Denis McQuail v knize Úvod do teorie masové komunikace popisuje čtyři základní modely komunikace Lineární model Jedná se o historicky první model komunikace, který zachycuje komunikační tok jako přenos sdělení od odesílatele k příjemci prostřednictvím komunikačního kanálu a s důsledkem účinku na příjemce. 8 Tento jednoduchý model komunikace je jednosměrný, a proces komunikace uvažuje tak, že obsah sdělení či informace má pro odesílatele úplně stejný význam jako pro příjemce, oba tedy chápou podanou informaci naprosto stejně. Uvedený model komunikace vůbec nepředpokládá, že by proces komunikace mohl být ovlivněn nějakým šumem, ani nepočítá se zpětnou vazbou příjemce. 6 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 99. ISBN VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2000, s. 23. ISBN REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s ISBN

12 Z tohoto základního lineárního modelu komunikace vycházeli Claude Shannon a Warren Weaver. Shannona a Weavera lze považovat za zakladatele teorie informace. Do jejich modelu komunikace, jak je uvedeno na obrázku č. 2, byl již zahrnut šum, díky kterému může dojít ke zkreslení informace na cestě od odesílatele k příjemci. Obr. č. 2 Shannon Weaverův model komunikace 9 Jako další lineární model lze uvést komunikační model Harolda Lasswella. Podle jeho názoru lze nejlépe proces komunikace popsat, pokud odpovíme na otázky kdo, říká co, jakým kanálem, ke komu, s jakým účinkem a proč. 10 Laswellova definice komunikačního aktu je znázorněna na obrázku č. 3. Obr. 3 Lasswellův model komunikace Osgoodův a Schrammův model komunikace Zakladatelem tohoto modelu je Charles Osgood a Wilbur Schramm. Podle jejich teorie je komunikace kruhový proces, v němž odesílatel a příjemce informace jsou rovnocenní 9 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 88. ISBN Vymezení lidské komunikace. Sks.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: toy.sks.cz/lufo/soubory/lufo-100.pdf 11 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s ISBN

13 partneři, které spojuje např. stejná kultura či společnost. Osgoodův a Schrammův model je přijatelný pro zkoumání komunikačních dějů s bezprostřední zpětnou vazbou, např. v případě interpersonální komunikace. 12 Tento model díky zpětné vazbě předpokládá minimální výskyt šumu Danceho model komunikace Spirálový model Franka E.X. Dance vychází z Osgoodova a Schrammova modelu komunikace. Dance se sice přikláněl k názoru, že vyjádření komunikace pomocí kruhového modelu je přesnější než znázornění pomocí lineárního modelu, avšak ani kruhový model není úplně přesný. Dance se přechodem od představy kruhu (v němž se komunikace dostává do stejného místa bodu, ze kterého vzešla) ke spirále snažil lépe postihnout dynamiku komunikace a zdůraznit skutečnost, že dosavadní průběh komunikace vždy ovlivňuje její další vývoj Newcombův model komunikace Model Theodora Newcomba bývá nazýván také jako model ABX. Písmena A a B představují osoby, které spolu komunikují, a písmeno X vyjadřuje určitou situaci, ve které se osoby A a B nacházejí. Tento model klade důraz především na psychickou stránku osob, jež spolu komunikují, a také na vztahy mezi účastníky komunikace. Mohou nastat různé kombinace vztahů, např. A i B mají pozitivní vztah a sdílejí pozitivní vztah k X nebo A a B mají pozitivní vztah, ale A má na rozdíl od B negativní vztah k X apod. 14 Podle Newcomba má právě tento negativní vztah podporovat osoby A a B ke komunikaci, a to díky napjaté situace ve vztahu k X Model komunikace Westleye a MacLeana Tento model vychází z Newcombova modelu ABX, jedná se tedy opět o model mediální (masové) komunikace. Model Bruce Westleye a Malcolma MacLeana popisuje komplexní povahu mediální komunikace, zvláště pak skutečnost, že možnosti zpětné 12 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s

14 vazby jsou v mediální komunikaci minimalizované nebo opožděné. 15 Oproti původnímu ABX modelu se v tomto modelu nevyskytuje jen jeden prvek X, ale je jich více. A to z důvodu, že díky masové komunikaci si osoba A nebo B může vybrat z většího počtu zdrojů, médií. Do modelu Westleye a MacLeana přibyl ještě prvek C, ten znázorňuje masového (mediálního) komunikátora, který zprostředkovává přenos sdělení mezi A a B. 16 Model je zobrazen na obrázku č. 4. Obr. 4 Model Westleye a MacLeana Příjmový model komunikace Tento model vychází z kritické teorie Stuarta Halla. Model bere v potaz to, že příjemců komunikace může být více, ne pouze jeden. Příjemci nemusí vždy chápat dané sdělení či nějakou zprávu přesně tak jak byla myšlena, či ji nemusí chápat každý naprosto stejně. To, jak příjemci chápou určité sdělení, je dáno mimo jiné jejich kulturou, zájmy či kontextem sdělení. Jak zdůrazňuje Denis McQuail ve své knize, tento model jako jediný bere v úvahu moc publika, které danému sdělení přináší význam. 18 Stuart Hall se zabýval právě procesem přeměny (transformace) daného sdělení, a to od jejího vzniku až po podání daného sdělení příjemcem. 15 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s ISBN Tamtéž, s Tamtéž, s MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2007, s. 76. ISBN

15 Rituálový model komunikace Rituálový model představuje opak modelu lineárního. Tento model klade důraz spíše na vnitřní uspokojení podavatele (nebo příjemce) než na nějaké účelové využití. 19 Na člověka má tento rituál převáženě pozitivní a příjemný vliv. Rituál může být nějaká událost, jež se pravidelně opakuje, slib, který někomu dáme, či jako rituál lze vnímat intonaci hlasu při rozhovoru s nějakým člověkem nebo způsob toho, jak nás vždy pozdraví. Často se s tímto modelem komunikace lidé setkávají v politické oblasti, nejčastěji před volbami, kdy politici slibují svým voličům, jak se budou mít dobře, pokud zvolí jejich stranu. Jako rituál v masové komunikaci lze vnímat zprávy v televizi, které začínají pravidelně v půl osmé večer a již několik let mají stejnou znělku. Jak uvádí Denis McQuail a Irena Reifová ve svých knihách, jedná se tedy o souvislost v čase a prostoru On-line komunikace Vliv internetu na lidskou komunikaci má podle Zbyňka Vybírala obohacující i neblahý účinek. Neblahý vliv podle něj představuje dopad na kvalitu řeči a myšlení, dopady na životní styl, zdravotní a fyzický stav. Obohacující vliv pak představuje informační dostupnost, interaktivnost při výměně zpráv a rychlost při zprostředkování kontaktu. 21 Člověk si dnes mnohdy ani neuvědomuje, že díky internetu přebírá do svého jazyka i tzv. anglismy. Když lidé na internetu něco dohledávají, běžně používají termín vygooglovat. Letos je tomu třicet let, kdy se poprvé objevil tzv. smajlík, kterého dnes lidé běžně používají při psaní sms zpráv, ů či při psaní na chatu. Podle Davida Šmahela lze on-line komunikaci rozdělit prostřednictvím čeho jsou informace předávány, a to tedy může být prostřednictvím textu, obrazu, zvuku nebo multimédia (např. videokonference) MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2007, s ISBN MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2007, s. 74. ISBN REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s ISBN VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, s.r.o., 2000, s ISBN ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, s.r.o., 2003, s ISBN

16 Výhody on-line komunikace Globálnost Mezi velkou výhodu on-line komunikace patří bezesporu její globálnost. Díky sociálním sítím může uživatel on-line komunikovat s někým, kdo je na druhém konci republiky nebo na druhém konci světa. Ať už se to týká jeho rodiny či přátel, kteří bydlí v jiné zemi, nebo jsou od něj tak daleko pouze dočasně. Při navazování přátelství s lidmi z cizích zemí může uživatel poznávat jinou mentalitu či kulturu, a také si v neposlední řadě rozvíjet znalost cizího jazyka. Rychlost Další výhodou on-line komunikace je rychlost. Člověk nemusí, jako tomu bylo dříve, čekat několik dní na dopis, ale může komunikovat pomocí ů či chatu a odpověď může dostat během několika vteřin. On-line komunikace je výhodná i z ekonomického hlediska, vezmeme-li v potaz například cenu obyčejné poštovní známky. Anonymita Pokud se člověk rozhodne pro komunikaci on-line např. prostřednictvím chatu, poskytuje mu tato komunikace i jistou míru anonymity. Anonymní komunikace s lidmi pomocí počítače v teple domova může u lidí navozovat pocit bezpečí. Ovšem někteří uživatelé si neuvědomují, že prostřednictvím internetu mohou být anonymní pouze do jisté míry. Pokaždé, když zadáváte nějaký požadavek (chcete si prohlédnout stránku, stáhnout soubor, vyhledat frázi), váš počítač se ohlásí dotazovanému serveru asi takto: Nazdar, já jsem ten a ten počítač, přicházím z téhle stránky a chtěl bych, abys mi poslal na tu a tu IP adresu tenhle dokument. Server si celou tuto konverzaci zaznamená do logovacího souboru a požadavek vyřídí dle svých možností (kladně nebo záporně). V logu bude zaznamenán čas události, IP adresa počítače který požadavek podal, typ a cíl požadavku, případně další věci KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Ochrana osobních údajů při on-line komunikaci prostřednictvím profilů na sociální síti [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. VŠE - FIS. 10

17 Jednoduchost Jedním z dalších důvodů, proč je komunikace on-line mezi lidmi natolik oblíbená, je i skutečnost, že tato komunikace může být jednodušší než v reálném životě. Pro mnoho lidí je daleko snadnější vyjádřit svoje pocity, problémy či názory psaným slovem, než aby je řekli druhému člověku do očí. Člověk má možnost rozmyslet si svoji odpověď ještě než druhému člověku odepíše, což například při verbální komunikaci mezi dvěma osobami nemusí být vždy možné. Rovnost Při komunikaci on-line mají všichni stejné příležitosti, jsou si rovni. To souvisí i s jistou mírou anonymity, kdy při této komunikaci nehraje roli, zda je člověk za počítačem malý či velký, hubený či tlustý, běloch nebo černoch, bohatý nebo chudý. Při komunikaci, kdy si lidé nevidí navzájem do tváře, tedy nezáleží na tom, jak člověk vypadá, jaké je národnosti či jakého dosáhl vzdělání Nevýhody on-line komunikace Závislost Mezi negativní stránky on-line komunikace určitě patří možnost nebezpečí závislosti. Mnoho lidí na internetu tráví stále více a více času, brouzdáním po internetu vyplňují nejen svůj volný čas, ale třeba i čas kdy jsou v práci. Na internetu se dá dnes najít již v podstatě cokoliv. Někteří lidé nutně potřebují být on-line, aby jim neuteklo něco nového např. na Facebooku, a když už nemůžou být u počítače, existuje dnes na(ne)štěstí také internet v mobilu, takže on-line může být uživatel v podstatě pořád a kdekoli. A právě tímto způsobem začíná závislost na internetu. Jako u každé závislosti, tak i u této se vyskytují abstinenční příznaky jako je nervozita, třes rukou a nutkavá myšlenka se připojit. Zneužití osobních údajů Zneužití údajů je další velmi závažnou hrozbou při používání internetu. Aby se toto riziko minimalizovalo, je třeba aby uživatelé používali bezpečná hesla k ům či bankovním účtům. Za bezpečné, tzv. silné, heslo se považuje kombinace malých a velkých písmen, číslic a přípustných znaků. Bezpečné heslo by mělo mít minimálně 14 znaků. Na sociálních sítích či různých chatech by uživatelé měli být velmi opatrní a neměli by nikomu sdělovat své citlivé údaje. 11

18 Osobní údaje nejsou pouze čísla dokladů nebo rodné číslo. Zjednodušeně řečeno to jsou všechny údaje, na základě kterých by mohl někdo jiný přímo či nepřímo určit vaši osobu. Krádež (zcizení) identity je nedovolené shromažďování a používání osobních údajů, obvykle za účelem kriminální činnosti. 24 Požírač času a zdravotní problémy Mezi negativa patří také skutečnost, že u počítačů lidé tráví velké množství času. Na internetu existuje mnoho lákadel, a také při on-line komunikaci s lidmi člověk někdy ani nevnímá, jak čas ubíhá. Dochází k omezení fyzické aktivity a následným zdravotním problémům. Lidi, kteří často sedí u počítače, trápí bolesti zad, bolesti zápěstí od držení myši či problémy se zrakem. Komunikace pouze on-line Komunikace on-line má jistě svoje výhody, ale také nevýhody. Když uživatel komunikuje s někým on-line, nevidí jak se při tom tváří, zda se mu ve tváři odráží radost či smutek. Někdy si také člověk napsaná slova může vyložit úplně jinak, než je dotyčný myslel. Otázkou je, zda si budeme s dotyčným člověkem mít ještě vůbec co říct, až se uvidíme osobně, když už jsme si vše řekli on-line. Zkreslení informací Při komunikaci on-line může docházet ke zkreslení či přeměně informací. Každý člověk může informaci pochopit jinak, trochu si skutečnost upravit, mnohé vypustit a to zcela nevědomě či nezáměrně. Stejně tak veškeré informace uvedené na internetu nemusí být vždy pravdivé. Je tedy vhodné si takto získané informace ještě ověřit či používat další důvěryhodný zdroj Sociální sítě Sociální síť (nebo také komunita) je propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. Tvoří se na základě zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných důvodů Bojíte se krádeže své identity?. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Sociální síť, dobrý sluha, zlý pán. Internet pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z: 12

19 Sociální síť je aplikace, která spojuje lidi na celém světě a umožňuje jim mezi sebou komunikovat, sdílet své zážitky, ale i fotografie, hudbu či videa, vyjadřovat svoje názory, vyhledávat své přátelé či známé, ale také se seznamovat s cizími lidmi. V dnešní době mohou uživatelé přes sociální sítě hledat nové zaměstnání či je využívat při získávání informací ke studiu atd. Možností, které sociální sítě přinášejí, je opravdu mnoho. Právě proto jsou sociální sítě mezi lidmi tolik oblíbené. V současné době snad každý mladý člověk využívá nějakou sociální síť, avšak sociální sítě získávají čím dál více příznivců i v ostatních věkových kategoriích. Počet uživatelů tedy neustále stoupá Facebook Facebook patří mezi celosvětovou nejrozšířenější sociální síť. Počet uživatelů v roce 2012 pravděpodobně dosáhne Obr. č. 5 Logo Facebooku 26 jedné miliardy. Založil ho 4. února 2004 student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg a původní název zněl The Facebook. Původně měl sloužit pouze ke komunikaci mezi studenty Harvardu, zájem o něj byl ale tak obrovský, že se začal rozšiřovat do ostatních univerzit a později i mezi běžné uživatele. Mark Zuckerberg bývá označován jako nejmladší miliardář, nový Bill Gates či jako autor nejlepšího nápadu od vzniku Googlu. 27 O vzniku Facebooku byl také v roce 2010 natočen film The Social Network. Uživatel se na svůj profil na Facebooku přihlašuje pomocí u a hesla. Založit si profil může každý, starší třinácti let. Kromě standardních funkcí umožňuje Facebook mimo jiné možnost vytváření skupin. Skupinu mohou tvořit lidé, které spojuje nějaká záliba, mohou to být kolegové z práce, nebo třeba studenti, studující stejnou školu, případně i stejný ročník. Členové skupin mohou mezi sebou diskutovat, a jejich příspěvky se zobrazí pouze ostatním členům, nikoliv však všem přátelům daného uživatele. 26 Informace o sociálních sítích na internetu ve světě i v ČR. Sociální sítě [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Facebook udělal z Marka Zuckerberga nejmladšího miliardáře. Naše peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 13

20 3. Kategorizace informačních zdrojů Cílem této kapitoly je analyzovat informační zdroje, které používají studenti VOŠIS a PIS VŠE ke studiu. Informační zdroje mohou být jak oficiální, tak neoficiální. Informační zdroj lze chápat jako prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich fixaci (záznamu) a/nebo přenosu v čase a prostoru či jako systém, který je nositelem, zprostředkovatelem nebo šiřitelem informací (knihovna, archiv, počítačová databáze, CD-ROM, databázové centrum, informační středisko, televize, rozhlas, vlastní paměť, osobní informační systém, jiné osoby, jednotlivé dokumenty...) Oficiální stránky školy Oficiální stránky školy (www.sks.cz) slouží jak studentům VOŠIS, tak studentům VŠE, konkrétně oboru PIS na Fakultě informatiky a statistiky. Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena v roce 1992, od září 2002 nabízí ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze bakalářský studijní program Aplikovaná informatika, obor Podnikové informační systémy. 29 Výuka probíhá na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Harmonogram, studijní a učební plány Studenti zde najdou harmonogram pro daný akademický rok. Zde jsou k dispozici informace o délce trvání semestru, zkouškovém období, data státních zkoušek či odevzdání absolventských či bakalářských prací. Dále je studentům k dispozici studijní a učební plán. Vzorový studijní plán představuje doporučený seznam předmětů, které by měl student vystudovat v každém semestru. V učebním plánu jsou k dispozici informace o jednotlivých předmětech, tedy co bude náplní předmětu, jaká je jeho studijní zátěž a požadavky na ukončení Aktuality Studenti zde rovněž najdou aktuality, tedy informace od vyučujících či ze studijního oddělení. Informace od učitelů se nejčastěji týkají jakýchkoli změn v předmětu 28 Zdroje informací. KUČEROVÁ, Helena. Vyšší odborná škola informačních služeb [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Co je VOŠIS. Vyšší odborná škola informačních služeb [online] [cit ]. Dostupné z: 14

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Postup jak vypsat téma BP

Postup jak vypsat téma BP 1. Harmonogram pro školitele BP Harmonogram pro školitele BP určuje termíny, kdy je možné vypsat témata v IS. Harmonogram pro školitel BP najdete v IS-Dokumenty-Pedagogické oddělení Bakalářské práce. Harmonogram

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

E-CENTRUM PRO PORADENSTVÍ STUDENTŮM

E-CENTRUM PRO PORADENSTVÍ STUDENTŮM E-CENTRUM PRO PORADENSTVÍ STUDENTŮM Pavel Pěnka, Josef Prokeš, Jaroslav Ráček Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 68a, 602 00 Brno e-mail: xpenka@fi.muni.cz, qprokes@fi.muni.cz, racek@fi.muni.cz

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Michal Zeman Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Školní rok: 2008-09 Abstrakt Práce se zabývá testováním zranitelnosti informačních systémů. Tyto systémy se dnes velmi rozšiřují a často

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část - Učební předmět Teorie informační bezpečnosti JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek volně navazuje na předchozí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Deliverable D2 [NIC-WEB-] Redesign UI mojeid Předmět: [A4M39NUR] Návrh uživatelského rozhraní Zpracovali: Petr Liška, Jan Šrogl, Petr Štěpán

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Základní pojmy: 1. Internetová aplikace CoinForMail dostupná na adrese www.coinformail.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, kterou zadává

Více