Leden Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu

2 Jednání Rady města Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně nového člena rady města Nová Bystřice JUDr. Martina Havla a popřál jim hodně sil a elánu v této náročné veřejné funkci. 2. Na úvod se rada zabývala prací v městských lesích. Po pravidelné kontrole činností vykonaných v lesích v měsíci září uvedl p. Zdeněk Beneš (vedoucí odboru Místní hospodářství lesy), že předpokládá, že v tomto roce bude mít město vyšší zisky z lesní činnosti. Příčin je více, vedle vyšších výkupních cen dřeva k vyšší rentabilitě přispěla i celoroční práce tří pracovníků zaměstnávaných v rámci veřejně prospěšných prací či štěpkování místo pálení klestu. Dále p. Kršek oznámil radě, že v souvislosti s jeho odchodem do starobního důchodu by rád ukončil činnost odborného lesního hospodáře. V této souvislosti navrhl tajemník možnost propojení dvou pozic referenta životního prostředí a odborného lesního hospodáře, které spolu úzce souvisejí. Tím by došlo k úspoře jednoho pracovního místa na městském úřadě. Radní s návrhem souhlasili a pověřili tajemníka vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici. 3. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 základní školy uvnitř jejího rozpočtu a dala škole souhlas k přijetí finančního daru od Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, který bude použit na pokrytí nákladů spojených s pobytem žáků ZŠ v Anglii. 4. Rada projednala přehled o největších dlužnících nájemného z bytových a nebytových prostor, přijala vůči nim zpravidla usnesení o výpovědích z pronajatých prostor včetně sepsání smluv o uznání dluhu a dohody o splátkách. 5. Radní souhlasili s výměnou poloviny kladek na lyžařském vleku na Hradišti tak, aby p. Hána mohl včas zahájit lyžařskou sezónu. 6. Radní projednali analýzu komunálního odpadu za rok 2009, ze které vyplývá, že skutečné náklady města na likvidaci komunálního odpadu v r činily 2, ,- Kč. Rada navrhla zastupitelům, aby zachovali dosavadní výši poplatků za likvidaci odpadů, tzn. aby známka na popelnice i v roce 2011 stála 450,- Kč (více v dalším článku zpravodaje). 7. Radní vzali na vědomí informaci starosty o nové ceně vodného na rok 2011, jejíž pohyblivá složka činí 32,48 Kč a pevná je závislá na kapacitě vodoměru. 8. Radní obdobně jako v letech minulých zřídili tři komise rady: komisi kulturní, sociální a životního prostředí. 9. Radní projednali 13 žádostí občanů a firem. Jednání Rady města Rada projednala nabídku společnosti TPMC s.r.o., která nabídla našemu městu zpracování pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. Tento 15 minutový pořad bude věnován běžeckým stopám v okolí Nové Bystřice a bude natáčen začátkem roku 2011, jakmile budou vhodné sněhové podmínky. Více informací např. o již natočených dílech si může každý prohlédnout na www. cyklotoulkytv.cz. 2. Odbor majetku provedl analýzu nákladů na holobytech v Hůrkách. Přestože došlo k ke zvýšení nájemného, činí náklady na elektřinu k částku ,- Kč. Proto se rada rozhodla, že dojde ke zrušení zásuvek ve společné místnosti, které nájemníci mohli používat k napájení lednic. Zde totiž dochází k neoprávněným odběrům proudu, kdy přes prodlužovaní šňůry používali i další spotřebiče. 3. Rada se také zabývala analýzou neinvestičních nákladů na žáka. Tuto částku nám hradí obce Číměř a Člunek, tedy obce, které nemají zřízenu vlastní základní školu a jejichž žáci k nám dojíždějí. Pro školní rok 2010/2011 činí výše těchto nákladů 7.698,- Kč. 4. Rada města po projednání doporučila zastupitelům schválit rozpočtové změny

3 č. 3/2010 a také rozpočet na rok 2011 v předloženém znění. Starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce a také byl předem projednán s Finančním výborem. 5. Radní se seznámili s přehledem kulturních a sportovních akcí, které jsou přichystány na adventní období. 6. Dále radní projednali odměny novým zastupitelům a schválili odměny vedoucím odborů městského úřadu. 7. Radní projednali 6 žádostí občanů a firem. Mimořádné jednání Rady města Důvodem konání této mimořádné rady města bylo projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které proběhlo dne v J. Hradci. Při projednávání tohoto materiálu bylo zjištěno, že v tomto rozvojovém dokumentu kraje není zapracován v rozporu s naším územním plánem silniční obchvat města N. Bystřice. A vzhledem k tomu, že připomínky bylo možno podávat pouze do , musela se rada mimořádně sejít, aby celou záležitost projednala a připomínku včas podala. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili umístění znaku města Nová Bystřice na nástěnném plánu města Nová Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradec a Dačice a mapou regionu, dále schválili i umístění znaku města ve vzdělávací knize Čus vydrus, kterou vydává Český nadační fond pro vydru. 2. Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. nabídla městu dar dva kusy kompozitních bezpečných branek na kopanou v hodnotě ,-Kč. Zastupitelé přijetí tohoto daru schválili. 3. Funkcí oddávajících pro další volební období byli pověřeni kromě starosty i zastupitelé pí. Miluše Malinová, Mgr. Jiří Zimola, Bc. Milan Garhofer a JUDr. Martin Havel. 4. Město se snaží získat dotaci na zateplení školní jídelny, žádost je již podaná. Abychom byli připraveni na realizaci této akce, proběhlo výběrové řízení, ve kterém byly osloveny tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Windoor CZ, s.r.o., jejíž nabídková cena je necelých 1,4 mil. Kč. Zastupitelé po projednání schválili uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 5. Zastupitelé také schválili Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Tento dokument je nutný mimo jiné i k podání žádostí o dotace na opravy památek v něm uvedených. 6. Zastupitelé schválili rozpočtové změny 3/2010, rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky Zastupitelé schválili měsíční odměny neuvolněných zastupitelů na nové volební období v následujících výších : - člen zastupitelstva 400,- Kč - člen rady 1.900,- Kč - předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč - člen výboru nebo komise 500,- Kč 8. Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo i schválení tří obecně závazných vyhlášek: a) O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) O místním poplatku, který řeší např. poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z parkovacích míst apod. c) O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Všechny nově vydané vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce a přestože v nich nejsou žádné zásadní změny, doporučuji všem občanům, aby se s nimi seznámili.

4 Jednání Rady města Starosta města seznámil radní s výsledkem schůzky, která se uskutečnila na základě stížností občanů vůči návštěvníkům Music Clubu Meloun, kteří v pozdních nočních hodinách především v Hradecké ulici svým hlučným chováním narušují veřejný pořádek. Schůzky se zúčastnili zástupci Policie ČR, majitel Music Clubu Meloun a představitelé města N. Bystřice. Výsledkem schůzky byla dohoda na preventivních opatřeních, která by mohla situaci zlepšit : a) Aktivnější spoluprací pořádkové služby a hlídky policie předcházet případnému narušování veřejného pořádku, nočního klidu a ničení cizího majetku b) Instalací další kamery usnadnit identifikaci výtržníků c) Zákaz vstupu potenciálním výtržníkům na diskotéku d) Četnější přítomnost hlídky Policie ČR v Hradecké ulici v pozdních nočních hodinách Na závěr schůzky starosta poděkoval všem přítomným za snahu o řešení této nepříjemné situace. 2. Koncem června se v našem městě a jeho okolí uskuteční Mistrovství Evropy dorostenců v orientačním běhu. Starosta seznámil radní s informacemi, které máme zatím k dispozici. Dohodli jsme se s organizátory, že závody budou probíhat v termínu, kdy bude město pořádat 4. ročník Jahodobraní, což bude náročnější na organizaci, ale dojde k větší propagaci obou akcí. 3. Rada města schválila finanční příspěvek na sportovní činnost TJ Jiskra, která dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost, musí 25% z přidělené částky použít na investice, údržbu a nákup zařízení. Z těchto peněz chce TJ Jiskra v roce 2011 např. dokončit tréninkové plochy na fotbalovém hřišti a nakoupit nové atletické vybavení. 4. V souvislosti s rekonstrukcí KD Koruna, která se naplno rozběhne v lednu 2011, požádalo několik soukromníků a firem o odkoupení starých židlí, stolů a dalšího nábytku. Majetkový odbor provedl ocenění tohoto staršího nábytku a rada doporučuje zastupitelům, aby při prodeji byly uspokojeny přednostně žádosti místních organizací. 5. Ve dnech 12. a se uskuteční již 7. ročník závodu psích střežení Českou Kanadou Rada obdobně jako v letech minulých celou akci vítá a podporuje, protože se jedná o skvělou propagaci našeho regionu a schválila pořadatelům finanční příspěvek ve výši ,- Kč na organizaci tohoto závodu. 6. Rada projednala také žádost okresní komise futsalu FIFA J. Hradec, která požádala město o pronájem sportovní haly. Zde se bude konat v období od do okresní přebor. 7. Rada města také schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Jiskra, oddílu kuželek na pořádání akce Vánoční koulení pro děti. Příspěvek bude použit na nákup dárkových balíčků pro děti. Ani v roce 2011 nebudeme platit více za popelnice Zastupitelstvo města Nová Bystřice schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejde o nic jiného než o tzv. poplatek za odpad, který každoročně každý z nás hradí. Vzhledem k tomu, že náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu razantně nestoupají a mnohem více a lépe třídíme recyklovatelný odpad, poplatek zůstává i pro rok 2011 ve stejné výši tj.: - základní poplatek pro osobu je 450,- Kč - děti do 10 let včetně 200,- Kč - občané nad 60 let 350,- Kč - poplatek za rekreační objekt činí 450,- Kč

5 Poplatek je zapotřebí uhradit nejdéle do Popelnice se budou na staré známky (z roku 2010) vyvážet do konce ledna Nové známky si můžete vyzvednout od na Městském úřadě, kanc. č. 1. Pro podnikatele zůstává nabídka služeb pro rok 2011 stejná tj.: - celoroční známka svoz každý týden ,- + DPH (nádoba do 240 l) - celoroční známka svoz 1 x 14 dní ,- + DPH (nádoba do 240 l) - čtvrtletní známka - 700,- + DPH (nádoba do 240 l) Zápis do prvních tříd Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne v pondělí 31. ledna 2011 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2005 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2011, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy - jednorázová známka 90,- Kč + DPH (nádoba do 240 l), nebo pytel (odběr je min. 15 ks, u sezónní činnosti min. odběr 5 ks), - celoroční známka - svoz každý týden ,- + DPH (nádoba 1100 l) - čtvrtletní známka ,- + DPH (nádoba 1100 l) Nádoby od podnikatelských subjektů se budou na staré známky vyvážet pouze do Pro odvážení odpadu po je nutné uzavřít s Městem Nová Bystřice novou smlouvu o využití systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu. Lenka Böhmová, MěÚ Nová Bystřice Kurz angličtiny Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice nabízí večerní kurz angličtiny pro veřejnost. Kurz bude obsahovat 10 hodin, vedoucí bude Mgr. Světlana Kostková. První schůzka se uskuteční ve středu 12. ledna 2011 v hodin v budově školy. Kurz je určen pro pokročilé podle učebnice Time to Talk 2. Cena jedné hodiny 70,- Kč. Po vzájemné dohodě bude stanoven celkový počet hodin kurzu. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle , případně na ové adrese Upozornění: kurz bude zahájen pouze v případě dostatečného počtu zájemců!!! Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy Prosba o zapůjčení materiálů Pro připravované vydání historie českého školství v Nové Bystřici prosím o laskavé zapůjčení vlastních dokumentů či pozůstalosti po bývalých žácích nebo učitelích zdejší školy vysvědčení, různá oznámení školy, fotografie (učitelský sbor, akce žáků, ne třídní kolektivy!) a podobně. Zajímají mě zejména roky 1919 až 1938 a poté 1944 až Zajímavé materiály naskenuji či ofotím a nepoškozené čestně vrátím! Součástí knihy bude i opravený přehled vycházejících žáků od školního roku Předem děkuji. Mgr. Václav Šilhan, ředitel ZŠ a MŠ Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice tel ,

6 Prezentace Anglie a knihy o Nové Bystřici Dne 21. prosince 2010 proběhla v aule naší školy prezentace žáků účastnících se studijně pobytového zájezdu do Anglie ve dnech Žáci nám představili své prezentace z jejich nejoblíbenějších míst např. Legolandu, Minilandu, lodi HMS Belfast a části Londýna nazvané City of London. Nakonec jsme viděli krátké video provázející nás celou dobou pobytu v Anglii. V druhé části této akce byla představena kniha o Nové Bystřici s anglickým textem. Tato kniha byla vytvořena v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, GP Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, a je součástí metodiky výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Po zhlédnutí DVD, které je součástí knihy, byla kniha předána p. Markétě Vondrové do Informačního střediska Nová Bystřice, kde si ji můžete prohlédnout. Pokud by měl někdo zájem o koupi této knihy, informace získáte tamtéž. Mgr. Světlana Kostková Projekt pro rodiče pečující o děti do 15 let Obecně prospěšná společnost Attavena nabízí účast v bezplatném projektu Jak se neztratit. Počítačové kurzy základní a pokročilé, aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, sebepoznání a osobní rozvoj a praktický trénink zaměstnaneckých dovedností jsou základem vzdělávacího cyklu projektu. Kurzy začínají 21. února v Jindřichově Hradci (Junák svaz skautů na sídlišti Vajgar). Výuka probíhá dvakrát týdně v pondělí a úterý v dopoledních nebo odpoledních hodinách (odpoledne je účastníkům zajištěno hlídání dětí). Pro zájemce proběhne ve čtvrtek 27. ledna od 10 hodin nezávazná informační schůzka v Městské knihovně Nová Bystřice. Projekt je určený především rodičům na rodičov- ské dovolené, rodičům v domácnosti a těm, kteří jsou ve výpovědi nebo pracují pouze brigádně a chtěli by trvalejší práci (projekt není určen osobám evidovaným na ÚP). Účast v projektu je zcela bezplatná je financován z rozpočtu ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dojíždějícím bude na základě jízdenek propláceno jízdné. Kontaktní osoba: Jitka Šimková, , Více také na Jitka Šimková, Attavena o. p. s.

7 KULTURA Vítání občánků V minulém roce přivítal pan starosta Vladimír Bláha v obřadní síni městského úřadu nové občánky do života v Nové Bystřici. Také redakce se připojuje k přání všeho dobrého. redakce Josef Bayer, Štěpán Oupor, Tereza Vojanská, Matyáš Krmela, Aneta a Adam Mihulovi, Nela Mihulková, Jakub Mendl Kristýna Goršková, Agáta Tomášková, Jakub Mašek, Barbora Mihulková, Lucie Kašíková, Tomáš Kořínek Ondřej Bulant

8 Kulturní akce završil ohňostroj Loňský adventní a vánoční čas proběhl ve znamení koncertů, zábavných vystoupení a sportovních akcí. První adventní neděli zahrál koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla jindřichohradecký žesťový soubor Trumpet Tune. Pátek druhého adventního týdne patřil novobystřické hasičské kapele a koledám na náměstí. Další týden děti prošly s lampióny a zvonečky město, aby si na náměstí zazpívaly s mladou dívčí kapelou Včelka Band a v pátek před Zlatou nedělí s rádiem Blaník soutěžily a zpívaly. Jednou z posledních předvánočních akcí byly Adventní trhy na náměstí. Děti je pod vedením učitelek základní školy Kateřiny Švecové a Jany Dvořákové zpestřily svým vystoupením a soubor Mladý heligón ze slovenské Oravy zahrál k dobré náladě všem přítomným. Účast na trzích byla velká a množství stánků dávalo možnost zakoupit poslední malé vánoční dárky. Občerstvení v chladném, ale slunečném odpoledni dodávalo na dobré náladě. Ve středu v knihovně všechny přítomné pěkně vánočně naladil koncert folkové skupiny Jen Tak Tak a dětí s flétničkami pod vedením pí. uč. Švecové. Kinovečer v knihovně byl komorní, ale příjemný. Novoročním nádherným ohňostrojem jsme vstoupili do roku Přejeme všem, aby tento rok byl pohodový. Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří v prosinci zorganizovali další kulturní a sportovní akce a rozšířili tak možnost pobavit se v předvánočním a vánočním čase. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhali při městský akcích: paní MUDr. Daně Chalupové a p. proboštu Václavu Habartovi při 1. adventním koncertě, Autodopravě pana Jaroslava Zmeškala za zapůjčení nákladního auta při kulturních vystoupeních na náměstí, pí. Ing. Radce Bednářové za napečení výborných zvonečků a Textilu pí. Heleně Bláhové za mašličky na zvonečky, p. Janu Burdovi a jeho kolegům za ozvučení některých akcí, p. Ing. Vlastimilovi Hanušovi za zapůjčení ovcí a koz na Adventní trhy, všem prodejcům ve stáncích na trzích a všem, kteří se zasloužili o občerstvení při akcích, p. Karlovi Březinovi za přípravu Kinovečera, p. Ing. Marko-

9 vi Musilovi za pomoc a fotodokumentaci, Technickým službám Města Nová Bystřice za uzavírky náměstí, přípravu stánků a náměstí při Adventních trzích, pracovníkům veřejně prospěšných prací pod vedením p. místostarosty Jaromíra Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou Jako každoročně jsme se i letos těšili na mikulášskou nadílku spojenou s návštěvou čertů, Mikuláše a anděla. Děti si připravily básničky a čekaly za to balíček se sladkostmi nebo jinými drobnostmi. Návštěva čertů proběhla, a protože byl teprve začátek večera, rozhodli jsme se, že se podíváme po Nové Bystřici, zda ještě nepotkáme nějakou jinou skupinku čertů. Skupinek čertů, Mikulášů a andělů bylo hned několik a všichni měli ohromující masky. Jedni z nich měli dokonce knihu hříchů, kde bedlivě zkoumali, zda děti, které potkali, nejsou zaneseny na některé z početných stran. Po požadovaném přednesu básničky či zazpívání písničky obdarovali hříšníky bonbóny nebo balíčky, které si sami připravili. Dle mého názoru jsou masky rok od roku kvalitnější, a ti, kteří se převlékají za čerty, Mikuláše a anděly, aby se pak vydali do ulic, věnují tomuto jedinému večeru v roce mnohem větší přípravu. A za to jim patří dík. JUDr. Martin Havel Mitáše za pomocné práce, a elektrikáři p. Petru Janovskému za přípravu elektrického proudu na všechny akce. Děkujeme i všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli a omylem jsme je opomněli jmenovat. mm GRINGO Aneb na kole z New Yorku do Rio de Janeira Cestopisné povídání Petra Zimoly o cestování na kole po Americe - v Městské knihovně a Informačním středisku Nová Bystřice. Pondělí 10. ledna od hodin Spojené státy americké Středa 19. ledna od hodin Střední Amerika Středa 26. ledna od hodin Jižní Amerika mv Poutníkem po kraji Novobystřicko Olga a Miroslav Chytkovi jsou autoři publikace s výstižným názvem Poutníkem po kraji Novobystřicko. Publikace plná laskavých fotografií a básniček z jejich tvorby je za 119,- Kč k prodeji v Informačním středisku Nová Bystřice. mv

10 SPORT O pohár města Nová Bystřice 2010 V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 6. ročník čtyřčlenných družstev na 120 HS. Tradičního předvánočního klání se zúčastnilo pět pozvaných družstev, které doplnila Jiskra třemi týmy. Poprvé v historii se vítězi, a majiteli putovního poháru na rok, stali pravidelní účastníci turnaje třetiligoví kuželkáři Kovohutí Příbram. Po loňské bronzové radosti si polepšila domácí Jiskra a ve složení Pavel Ježek, Martin Vrecko, Zdeněk Hrbek a Martin Filakovský vybojovala krásné druhé místo před největším favoritem druholigovou Lokomotivou České Velenice. Největším zklamáním letošního ročníku se stali hráči Jindřichova Hradce, kteří coby obhájci překvapivě na nikoho nestačili a obsadili poslední místo. Mezi jednotlivci předvedl nejlepší výkon dne domácí Martin Filakovský, před juniorským reprezentantem Ondřejem Toušem z Českých Velenic a letošní novou posilou Jiskry Pavlem Ježkem z Jindřichova Hradce. Družstva: 1. Kovohutě PŘÍBRAM bodů 2. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE A bodů 3. Lokomotiva ČESKÉ VELENICE bodů 4. Centropen DAČICE bodů 5. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE C bodů 6. TJ BLATNÁ bodů 7. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE B bodů 8. Slovan JINDŘICHŮV HRADEC bodů Jednotlivci: 1. Filakovský Martin (N. BYSTŘICE) bodů 2. Touš Ondřej (Č. VELENICE) bodů 3. Ježek Pavel (N. BYSTŘICE) bodů (dor. 191) 4. Vojtíšek Petr (DAČICE) bodů (dor. 190) 5. Roj Jaroslav (PŘÍBRAM) bodů (dor. 188) 6. Pinc Václav (PŘÍBRAM) bodů 7. Štěrba Jaroslav (N. BYSTŘICE) bodů 8. Soukup Karel (N. BYSTŘICE) bodů Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům za jejich dlouhodobou podporu turnaje: Město Nová Bystřice, Firma Bellatex, Restaurace a penzion Na bojišti, Firma K-sport - J. Kačo Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

11 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice V sobotu 11. prosince 2010 se uskutečnil ve sportovní hale jubilejní 15. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře, na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, nealko a různé pochutiny. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Janák Pavel z Kunžaku a p. Náprava Miroslav z Nové Vítězné družstvo FC Nic (chybí Urban Jan) Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. V semifinálovém utkání ale nečekaně prohrálo se Šachťorem Kladeruby 2:1 a loňské prvenství neobhájilo. Do finále postoupila družstva FC Nic a Šachťor Kladeruby. Rozlosované skupiny: Skupina A: Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Tkalců Václav) Šachťor Kladeruby okr. Třebíč FC Norton Hartvíkovice okr. Třebíč Skupina B: Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Benfica (ved. Rešl) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Boje ve skupinách Kapři - Šachťor (v popředí Nováček Jan)

12 Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Kill Bill Norton 5:1 o 5. místo Kapři - Benfica 6:0 o 3. místo TS Roztrh Trenky 4:0 o 1. místo FC Nic Šachťor Kladeruby 1:0 Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Roztrh trenky: Kapři: Kill Bill: FC Norton: Šachťor: Řežábek Pavel Feytl Jiří Nováček Jan Růžička Lukáš Chládek Petr Jiřík Petr Benfica : Roštek Lukáš FC Nic: Kodada Petr Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankář: Urban Jan (FC Nic) Vítězům a odměněným hráčům ceny předávali členové organizačního štábu pánové Fridrich, Kočí a Szücs. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: P a P Bohemia, SOME J. Hradec, p. Karlu Loskotovi ml., Bellatexu N. Bystřice, AVE J. Hradec, p. Jiřímu Kupkovi J. Hradec, p. Petru Janovskému a Městu Nová Bystřice. Za TS Szücs Gejza Vánoční turnaj žáků Dne uspořádal Jihočeský krajský kuželkářský svaz 10. ročník Vánočního turnaje žáků v Dačicích. Turnaj byl hrán na 60 hodů sdružených podle pravidel pro starší a mladší žáky. Žáci oddílu kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice prokázali, že patří nejen ke špičce v Jihočeském kraji a s přehledem obsadili přední příčky. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů v jarních bojích Poháru mladých nadějí a případně i na Mistrovství České republiky. Luboš Vrecko Úspěšná výprava TJ Jiskra Nová Bystřice zleva: Marek Běhoun 2. místo mladší žáci (243 bodů), Míša Běhounová 2. místo starší žákyně (247 bodů), Jiří Stránský 2. místo starší žáci (251 bodů), Jindřich Stránský 1. místo mladší žáci (248 bodů).

13 Tabulky vánočního turnaje žáků STARŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. MUSEL Vlastimil Centropen DAČICE STRÁNSKÝ Jiří Jiskra N. BYSTŘICE PLOCHA Štěpán Sokol SLAVONICE WASZNIOVSKI Martin Centropen DAČICE KLOJDA Václav Loko Č. BUDĚJOVICE SOLAŘ Vilém Centropen DAČICE MLADŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. STRÁNSKÝ Jindřich Jiskra NOVÁ BYSTŘICE BĚHOUN Marek Jiskra NOVÁ BYSTŘICE KOUBA Tomáš Loko Č. BUDĚJOVICE AUJEZDSKÝ Daniel Lokomotiva TÁBOR POSPÍCHAL Tomáš Centropen DAČICE NEJEDLÝ Jiří Loko Č. BUDĚJOVICE MAREŠ Martin Centropen DAČICE VRBA Martin TJ KUNŽAK STARŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ONDŘEJOVÁ Šárka Silon SEZIMOVO ÚSTÍ BĚHOUNOVÁ Michaela Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE VRECKOVÁ Hana Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Tereza Sokol SLAVONICE KRČMARIKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE KADRNOŠKOVÁ Lenka Sokol SLAVONICE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. DVOŘÁKOVÁ Michaela Sokol CHÝNOV ČERNUŠKOVÁ Simona Silon SEZIMOVO ÚSTÍ VRBOVÁ Karolína TJ KUNŽAK BURIANOVÁ Linda TJ KUNŽAK

14 Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a v Příbrami nabízí v akademickém roce 2011 / 2012 bakalářské studijní obory: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGIONÁLNÍ STUDIA MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB pouze v prezenční formě studia se specializací: - SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU - OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY - FINANČNÍ SLUŽBY tel , ,

15 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

16 Pronajmu byt 1+1 v N. Bystřici, 2 pronájmy dopředu ,- Kč/měsíc. Možnost i prodeje bytu, cena dohodou. Urychleně. Jiří Frassl, Vitorazská 637 Tel.: Přijmu výpomoc do kanceláře na částečný úvazek s pružnou pracovní dobou (vhodné i pro maminky na mateřské). Alespoň základní znalost NJ. Tel.: Provádíme prohrnování a úklid sněhu traktorem. Cena 420,- Kč/hod. bez DPH, popřípadě ceny dohodou. Pneuservis Josef Pokorný Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Darujeme psa Darujeme asi ročního psa, který byl nalezen u Nového Vojířova. Je to kříženec, krátkosrstý, hnědé barvy. Bližší informace na TS Města Nová Bystřice, tel.: , kde si ho můžete i prohlédnout. Dne 13. ledna 2011 oslaví paní Hilda Klípová z Hůrek 83. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Karel s rodinou. Vnučka Pavlína děkuje za pomoc při podnikání. 26. ledna 2011 oslaví manželé Miloslav a Jiřina Zítkovi ze Senotína 65 let společného života. K tomu srdečně blahopřejí rodiny Soukalova a Havlíčkova. Utichlo srdce tvé znavené, nebylo z oceli, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spáti, my budeme vděčně vzpomínati. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Volf z Nové Bystřice. Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery s rodinami. Dne je tomu již 15 let, co klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která se tak ráda usmívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely. Na manžela, tatínka, dědečka i pradědečka pana Jaroslava Šedivého vzpomíná manželka Milada, dcery Jaruška a Miluška, vnuci, vnučka, pravnuci a pravnučky. Kdo jste jej měli rádi a znali jste ho, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Markéta Vondrová (mv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více