Leden Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu

2 Jednání Rady města Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně nového člena rady města Nová Bystřice JUDr. Martina Havla a popřál jim hodně sil a elánu v této náročné veřejné funkci. 2. Na úvod se rada zabývala prací v městských lesích. Po pravidelné kontrole činností vykonaných v lesích v měsíci září uvedl p. Zdeněk Beneš (vedoucí odboru Místní hospodářství lesy), že předpokládá, že v tomto roce bude mít město vyšší zisky z lesní činnosti. Příčin je více, vedle vyšších výkupních cen dřeva k vyšší rentabilitě přispěla i celoroční práce tří pracovníků zaměstnávaných v rámci veřejně prospěšných prací či štěpkování místo pálení klestu. Dále p. Kršek oznámil radě, že v souvislosti s jeho odchodem do starobního důchodu by rád ukončil činnost odborného lesního hospodáře. V této souvislosti navrhl tajemník možnost propojení dvou pozic referenta životního prostředí a odborného lesního hospodáře, které spolu úzce souvisejí. Tím by došlo k úspoře jednoho pracovního místa na městském úřadě. Radní s návrhem souhlasili a pověřili tajemníka vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici. 3. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 základní školy uvnitř jejího rozpočtu a dala škole souhlas k přijetí finančního daru od Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, který bude použit na pokrytí nákladů spojených s pobytem žáků ZŠ v Anglii. 4. Rada projednala přehled o největších dlužnících nájemného z bytových a nebytových prostor, přijala vůči nim zpravidla usnesení o výpovědích z pronajatých prostor včetně sepsání smluv o uznání dluhu a dohody o splátkách. 5. Radní souhlasili s výměnou poloviny kladek na lyžařském vleku na Hradišti tak, aby p. Hána mohl včas zahájit lyžařskou sezónu. 6. Radní projednali analýzu komunálního odpadu za rok 2009, ze které vyplývá, že skutečné náklady města na likvidaci komunálního odpadu v r činily 2, ,- Kč. Rada navrhla zastupitelům, aby zachovali dosavadní výši poplatků za likvidaci odpadů, tzn. aby známka na popelnice i v roce 2011 stála 450,- Kč (více v dalším článku zpravodaje). 7. Radní vzali na vědomí informaci starosty o nové ceně vodného na rok 2011, jejíž pohyblivá složka činí 32,48 Kč a pevná je závislá na kapacitě vodoměru. 8. Radní obdobně jako v letech minulých zřídili tři komise rady: komisi kulturní, sociální a životního prostředí. 9. Radní projednali 13 žádostí občanů a firem. Jednání Rady města Rada projednala nabídku společnosti TPMC s.r.o., která nabídla našemu městu zpracování pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. Tento 15 minutový pořad bude věnován běžeckým stopám v okolí Nové Bystřice a bude natáčen začátkem roku 2011, jakmile budou vhodné sněhové podmínky. Více informací např. o již natočených dílech si může každý prohlédnout na www. cyklotoulkytv.cz. 2. Odbor majetku provedl analýzu nákladů na holobytech v Hůrkách. Přestože došlo k ke zvýšení nájemného, činí náklady na elektřinu k částku ,- Kč. Proto se rada rozhodla, že dojde ke zrušení zásuvek ve společné místnosti, které nájemníci mohli používat k napájení lednic. Zde totiž dochází k neoprávněným odběrům proudu, kdy přes prodlužovaní šňůry používali i další spotřebiče. 3. Rada se také zabývala analýzou neinvestičních nákladů na žáka. Tuto částku nám hradí obce Číměř a Člunek, tedy obce, které nemají zřízenu vlastní základní školu a jejichž žáci k nám dojíždějí. Pro školní rok 2010/2011 činí výše těchto nákladů 7.698,- Kč. 4. Rada města po projednání doporučila zastupitelům schválit rozpočtové změny

3 č. 3/2010 a také rozpočet na rok 2011 v předloženém znění. Starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce a také byl předem projednán s Finančním výborem. 5. Radní se seznámili s přehledem kulturních a sportovních akcí, které jsou přichystány na adventní období. 6. Dále radní projednali odměny novým zastupitelům a schválili odměny vedoucím odborů městského úřadu. 7. Radní projednali 6 žádostí občanů a firem. Mimořádné jednání Rady města Důvodem konání této mimořádné rady města bylo projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které proběhlo dne v J. Hradci. Při projednávání tohoto materiálu bylo zjištěno, že v tomto rozvojovém dokumentu kraje není zapracován v rozporu s naším územním plánem silniční obchvat města N. Bystřice. A vzhledem k tomu, že připomínky bylo možno podávat pouze do , musela se rada mimořádně sejít, aby celou záležitost projednala a připomínku včas podala. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili umístění znaku města Nová Bystřice na nástěnném plánu města Nová Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradec a Dačice a mapou regionu, dále schválili i umístění znaku města ve vzdělávací knize Čus vydrus, kterou vydává Český nadační fond pro vydru. 2. Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. nabídla městu dar dva kusy kompozitních bezpečných branek na kopanou v hodnotě ,-Kč. Zastupitelé přijetí tohoto daru schválili. 3. Funkcí oddávajících pro další volební období byli pověřeni kromě starosty i zastupitelé pí. Miluše Malinová, Mgr. Jiří Zimola, Bc. Milan Garhofer a JUDr. Martin Havel. 4. Město se snaží získat dotaci na zateplení školní jídelny, žádost je již podaná. Abychom byli připraveni na realizaci této akce, proběhlo výběrové řízení, ve kterém byly osloveny tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Windoor CZ, s.r.o., jejíž nabídková cena je necelých 1,4 mil. Kč. Zastupitelé po projednání schválili uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 5. Zastupitelé také schválili Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Tento dokument je nutný mimo jiné i k podání žádostí o dotace na opravy památek v něm uvedených. 6. Zastupitelé schválili rozpočtové změny 3/2010, rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky Zastupitelé schválili měsíční odměny neuvolněných zastupitelů na nové volební období v následujících výších : - člen zastupitelstva 400,- Kč - člen rady 1.900,- Kč - předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč - člen výboru nebo komise 500,- Kč 8. Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo i schválení tří obecně závazných vyhlášek: a) O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) O místním poplatku, který řeší např. poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z parkovacích míst apod. c) O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Všechny nově vydané vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce a přestože v nich nejsou žádné zásadní změny, doporučuji všem občanům, aby se s nimi seznámili.

4 Jednání Rady města Starosta města seznámil radní s výsledkem schůzky, která se uskutečnila na základě stížností občanů vůči návštěvníkům Music Clubu Meloun, kteří v pozdních nočních hodinách především v Hradecké ulici svým hlučným chováním narušují veřejný pořádek. Schůzky se zúčastnili zástupci Policie ČR, majitel Music Clubu Meloun a představitelé města N. Bystřice. Výsledkem schůzky byla dohoda na preventivních opatřeních, která by mohla situaci zlepšit : a) Aktivnější spoluprací pořádkové služby a hlídky policie předcházet případnému narušování veřejného pořádku, nočního klidu a ničení cizího majetku b) Instalací další kamery usnadnit identifikaci výtržníků c) Zákaz vstupu potenciálním výtržníkům na diskotéku d) Četnější přítomnost hlídky Policie ČR v Hradecké ulici v pozdních nočních hodinách Na závěr schůzky starosta poděkoval všem přítomným za snahu o řešení této nepříjemné situace. 2. Koncem června se v našem městě a jeho okolí uskuteční Mistrovství Evropy dorostenců v orientačním běhu. Starosta seznámil radní s informacemi, které máme zatím k dispozici. Dohodli jsme se s organizátory, že závody budou probíhat v termínu, kdy bude město pořádat 4. ročník Jahodobraní, což bude náročnější na organizaci, ale dojde k větší propagaci obou akcí. 3. Rada města schválila finanční příspěvek na sportovní činnost TJ Jiskra, která dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost, musí 25% z přidělené částky použít na investice, údržbu a nákup zařízení. Z těchto peněz chce TJ Jiskra v roce 2011 např. dokončit tréninkové plochy na fotbalovém hřišti a nakoupit nové atletické vybavení. 4. V souvislosti s rekonstrukcí KD Koruna, která se naplno rozběhne v lednu 2011, požádalo několik soukromníků a firem o odkoupení starých židlí, stolů a dalšího nábytku. Majetkový odbor provedl ocenění tohoto staršího nábytku a rada doporučuje zastupitelům, aby při prodeji byly uspokojeny přednostně žádosti místních organizací. 5. Ve dnech 12. a se uskuteční již 7. ročník závodu psích střežení Českou Kanadou Rada obdobně jako v letech minulých celou akci vítá a podporuje, protože se jedná o skvělou propagaci našeho regionu a schválila pořadatelům finanční příspěvek ve výši ,- Kč na organizaci tohoto závodu. 6. Rada projednala také žádost okresní komise futsalu FIFA J. Hradec, která požádala město o pronájem sportovní haly. Zde se bude konat v období od do okresní přebor. 7. Rada města také schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Jiskra, oddílu kuželek na pořádání akce Vánoční koulení pro děti. Příspěvek bude použit na nákup dárkových balíčků pro děti. Ani v roce 2011 nebudeme platit více za popelnice Zastupitelstvo města Nová Bystřice schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejde o nic jiného než o tzv. poplatek za odpad, který každoročně každý z nás hradí. Vzhledem k tomu, že náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu razantně nestoupají a mnohem více a lépe třídíme recyklovatelný odpad, poplatek zůstává i pro rok 2011 ve stejné výši tj.: - základní poplatek pro osobu je 450,- Kč - děti do 10 let včetně 200,- Kč - občané nad 60 let 350,- Kč - poplatek za rekreační objekt činí 450,- Kč

5 Poplatek je zapotřebí uhradit nejdéle do Popelnice se budou na staré známky (z roku 2010) vyvážet do konce ledna Nové známky si můžete vyzvednout od na Městském úřadě, kanc. č. 1. Pro podnikatele zůstává nabídka služeb pro rok 2011 stejná tj.: - celoroční známka svoz každý týden ,- + DPH (nádoba do 240 l) - celoroční známka svoz 1 x 14 dní ,- + DPH (nádoba do 240 l) - čtvrtletní známka - 700,- + DPH (nádoba do 240 l) Zápis do prvních tříd Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne v pondělí 31. ledna 2011 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2005 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2011, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy - jednorázová známka 90,- Kč + DPH (nádoba do 240 l), nebo pytel (odběr je min. 15 ks, u sezónní činnosti min. odběr 5 ks), - celoroční známka - svoz každý týden ,- + DPH (nádoba 1100 l) - čtvrtletní známka ,- + DPH (nádoba 1100 l) Nádoby od podnikatelských subjektů se budou na staré známky vyvážet pouze do Pro odvážení odpadu po je nutné uzavřít s Městem Nová Bystřice novou smlouvu o využití systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu. Lenka Böhmová, MěÚ Nová Bystřice Kurz angličtiny Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice nabízí večerní kurz angličtiny pro veřejnost. Kurz bude obsahovat 10 hodin, vedoucí bude Mgr. Světlana Kostková. První schůzka se uskuteční ve středu 12. ledna 2011 v hodin v budově školy. Kurz je určen pro pokročilé podle učebnice Time to Talk 2. Cena jedné hodiny 70,- Kč. Po vzájemné dohodě bude stanoven celkový počet hodin kurzu. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle , případně na ové adrese Upozornění: kurz bude zahájen pouze v případě dostatečného počtu zájemců!!! Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy Prosba o zapůjčení materiálů Pro připravované vydání historie českého školství v Nové Bystřici prosím o laskavé zapůjčení vlastních dokumentů či pozůstalosti po bývalých žácích nebo učitelích zdejší školy vysvědčení, různá oznámení školy, fotografie (učitelský sbor, akce žáků, ne třídní kolektivy!) a podobně. Zajímají mě zejména roky 1919 až 1938 a poté 1944 až Zajímavé materiály naskenuji či ofotím a nepoškozené čestně vrátím! Součástí knihy bude i opravený přehled vycházejících žáků od školního roku Předem děkuji. Mgr. Václav Šilhan, ředitel ZŠ a MŠ Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice tel ,

6 Prezentace Anglie a knihy o Nové Bystřici Dne 21. prosince 2010 proběhla v aule naší školy prezentace žáků účastnících se studijně pobytového zájezdu do Anglie ve dnech Žáci nám představili své prezentace z jejich nejoblíbenějších míst např. Legolandu, Minilandu, lodi HMS Belfast a části Londýna nazvané City of London. Nakonec jsme viděli krátké video provázející nás celou dobou pobytu v Anglii. V druhé části této akce byla představena kniha o Nové Bystřici s anglickým textem. Tato kniha byla vytvořena v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, GP Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, a je součástí metodiky výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Po zhlédnutí DVD, které je součástí knihy, byla kniha předána p. Markétě Vondrové do Informačního střediska Nová Bystřice, kde si ji můžete prohlédnout. Pokud by měl někdo zájem o koupi této knihy, informace získáte tamtéž. Mgr. Světlana Kostková Projekt pro rodiče pečující o děti do 15 let Obecně prospěšná společnost Attavena nabízí účast v bezplatném projektu Jak se neztratit. Počítačové kurzy základní a pokročilé, aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, sebepoznání a osobní rozvoj a praktický trénink zaměstnaneckých dovedností jsou základem vzdělávacího cyklu projektu. Kurzy začínají 21. února v Jindřichově Hradci (Junák svaz skautů na sídlišti Vajgar). Výuka probíhá dvakrát týdně v pondělí a úterý v dopoledních nebo odpoledních hodinách (odpoledne je účastníkům zajištěno hlídání dětí). Pro zájemce proběhne ve čtvrtek 27. ledna od 10 hodin nezávazná informační schůzka v Městské knihovně Nová Bystřice. Projekt je určený především rodičům na rodičov- ské dovolené, rodičům v domácnosti a těm, kteří jsou ve výpovědi nebo pracují pouze brigádně a chtěli by trvalejší práci (projekt není určen osobám evidovaným na ÚP). Účast v projektu je zcela bezplatná je financován z rozpočtu ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dojíždějícím bude na základě jízdenek propláceno jízdné. Kontaktní osoba: Jitka Šimková, , Více také na Jitka Šimková, Attavena o. p. s.

7 KULTURA Vítání občánků V minulém roce přivítal pan starosta Vladimír Bláha v obřadní síni městského úřadu nové občánky do života v Nové Bystřici. Také redakce se připojuje k přání všeho dobrého. redakce Josef Bayer, Štěpán Oupor, Tereza Vojanská, Matyáš Krmela, Aneta a Adam Mihulovi, Nela Mihulková, Jakub Mendl Kristýna Goršková, Agáta Tomášková, Jakub Mašek, Barbora Mihulková, Lucie Kašíková, Tomáš Kořínek Ondřej Bulant

8 Kulturní akce završil ohňostroj Loňský adventní a vánoční čas proběhl ve znamení koncertů, zábavných vystoupení a sportovních akcí. První adventní neděli zahrál koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla jindřichohradecký žesťový soubor Trumpet Tune. Pátek druhého adventního týdne patřil novobystřické hasičské kapele a koledám na náměstí. Další týden děti prošly s lampióny a zvonečky město, aby si na náměstí zazpívaly s mladou dívčí kapelou Včelka Band a v pátek před Zlatou nedělí s rádiem Blaník soutěžily a zpívaly. Jednou z posledních předvánočních akcí byly Adventní trhy na náměstí. Děti je pod vedením učitelek základní školy Kateřiny Švecové a Jany Dvořákové zpestřily svým vystoupením a soubor Mladý heligón ze slovenské Oravy zahrál k dobré náladě všem přítomným. Účast na trzích byla velká a množství stánků dávalo možnost zakoupit poslední malé vánoční dárky. Občerstvení v chladném, ale slunečném odpoledni dodávalo na dobré náladě. Ve středu v knihovně všechny přítomné pěkně vánočně naladil koncert folkové skupiny Jen Tak Tak a dětí s flétničkami pod vedením pí. uč. Švecové. Kinovečer v knihovně byl komorní, ale příjemný. Novoročním nádherným ohňostrojem jsme vstoupili do roku Přejeme všem, aby tento rok byl pohodový. Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří v prosinci zorganizovali další kulturní a sportovní akce a rozšířili tak možnost pobavit se v předvánočním a vánočním čase. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhali při městský akcích: paní MUDr. Daně Chalupové a p. proboštu Václavu Habartovi při 1. adventním koncertě, Autodopravě pana Jaroslava Zmeškala za zapůjčení nákladního auta při kulturních vystoupeních na náměstí, pí. Ing. Radce Bednářové za napečení výborných zvonečků a Textilu pí. Heleně Bláhové za mašličky na zvonečky, p. Janu Burdovi a jeho kolegům za ozvučení některých akcí, p. Ing. Vlastimilovi Hanušovi za zapůjčení ovcí a koz na Adventní trhy, všem prodejcům ve stáncích na trzích a všem, kteří se zasloužili o občerstvení při akcích, p. Karlovi Březinovi za přípravu Kinovečera, p. Ing. Marko-

9 vi Musilovi za pomoc a fotodokumentaci, Technickým službám Města Nová Bystřice za uzavírky náměstí, přípravu stánků a náměstí při Adventních trzích, pracovníkům veřejně prospěšných prací pod vedením p. místostarosty Jaromíra Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou Jako každoročně jsme se i letos těšili na mikulášskou nadílku spojenou s návštěvou čertů, Mikuláše a anděla. Děti si připravily básničky a čekaly za to balíček se sladkostmi nebo jinými drobnostmi. Návštěva čertů proběhla, a protože byl teprve začátek večera, rozhodli jsme se, že se podíváme po Nové Bystřici, zda ještě nepotkáme nějakou jinou skupinku čertů. Skupinek čertů, Mikulášů a andělů bylo hned několik a všichni měli ohromující masky. Jedni z nich měli dokonce knihu hříchů, kde bedlivě zkoumali, zda děti, které potkali, nejsou zaneseny na některé z početných stran. Po požadovaném přednesu básničky či zazpívání písničky obdarovali hříšníky bonbóny nebo balíčky, které si sami připravili. Dle mého názoru jsou masky rok od roku kvalitnější, a ti, kteří se převlékají za čerty, Mikuláše a anděly, aby se pak vydali do ulic, věnují tomuto jedinému večeru v roce mnohem větší přípravu. A za to jim patří dík. JUDr. Martin Havel Mitáše za pomocné práce, a elektrikáři p. Petru Janovskému za přípravu elektrického proudu na všechny akce. Děkujeme i všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli a omylem jsme je opomněli jmenovat. mm GRINGO Aneb na kole z New Yorku do Rio de Janeira Cestopisné povídání Petra Zimoly o cestování na kole po Americe - v Městské knihovně a Informačním středisku Nová Bystřice. Pondělí 10. ledna od hodin Spojené státy americké Středa 19. ledna od hodin Střední Amerika Středa 26. ledna od hodin Jižní Amerika mv Poutníkem po kraji Novobystřicko Olga a Miroslav Chytkovi jsou autoři publikace s výstižným názvem Poutníkem po kraji Novobystřicko. Publikace plná laskavých fotografií a básniček z jejich tvorby je za 119,- Kč k prodeji v Informačním středisku Nová Bystřice. mv

10 SPORT O pohár města Nová Bystřice 2010 V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 6. ročník čtyřčlenných družstev na 120 HS. Tradičního předvánočního klání se zúčastnilo pět pozvaných družstev, které doplnila Jiskra třemi týmy. Poprvé v historii se vítězi, a majiteli putovního poháru na rok, stali pravidelní účastníci turnaje třetiligoví kuželkáři Kovohutí Příbram. Po loňské bronzové radosti si polepšila domácí Jiskra a ve složení Pavel Ježek, Martin Vrecko, Zdeněk Hrbek a Martin Filakovský vybojovala krásné druhé místo před největším favoritem druholigovou Lokomotivou České Velenice. Největším zklamáním letošního ročníku se stali hráči Jindřichova Hradce, kteří coby obhájci překvapivě na nikoho nestačili a obsadili poslední místo. Mezi jednotlivci předvedl nejlepší výkon dne domácí Martin Filakovský, před juniorským reprezentantem Ondřejem Toušem z Českých Velenic a letošní novou posilou Jiskry Pavlem Ježkem z Jindřichova Hradce. Družstva: 1. Kovohutě PŘÍBRAM bodů 2. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE A bodů 3. Lokomotiva ČESKÉ VELENICE bodů 4. Centropen DAČICE bodů 5. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE C bodů 6. TJ BLATNÁ bodů 7. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE B bodů 8. Slovan JINDŘICHŮV HRADEC bodů Jednotlivci: 1. Filakovský Martin (N. BYSTŘICE) bodů 2. Touš Ondřej (Č. VELENICE) bodů 3. Ježek Pavel (N. BYSTŘICE) bodů (dor. 191) 4. Vojtíšek Petr (DAČICE) bodů (dor. 190) 5. Roj Jaroslav (PŘÍBRAM) bodů (dor. 188) 6. Pinc Václav (PŘÍBRAM) bodů 7. Štěrba Jaroslav (N. BYSTŘICE) bodů 8. Soukup Karel (N. BYSTŘICE) bodů Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům za jejich dlouhodobou podporu turnaje: Město Nová Bystřice, Firma Bellatex, Restaurace a penzion Na bojišti, Firma K-sport - J. Kačo Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

11 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice V sobotu 11. prosince 2010 se uskutečnil ve sportovní hale jubilejní 15. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře, na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, nealko a různé pochutiny. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Janák Pavel z Kunžaku a p. Náprava Miroslav z Nové Vítězné družstvo FC Nic (chybí Urban Jan) Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. V semifinálovém utkání ale nečekaně prohrálo se Šachťorem Kladeruby 2:1 a loňské prvenství neobhájilo. Do finále postoupila družstva FC Nic a Šachťor Kladeruby. Rozlosované skupiny: Skupina A: Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Tkalců Václav) Šachťor Kladeruby okr. Třebíč FC Norton Hartvíkovice okr. Třebíč Skupina B: Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Benfica (ved. Rešl) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Boje ve skupinách Kapři - Šachťor (v popředí Nováček Jan)

12 Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Kill Bill Norton 5:1 o 5. místo Kapři - Benfica 6:0 o 3. místo TS Roztrh Trenky 4:0 o 1. místo FC Nic Šachťor Kladeruby 1:0 Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Roztrh trenky: Kapři: Kill Bill: FC Norton: Šachťor: Řežábek Pavel Feytl Jiří Nováček Jan Růžička Lukáš Chládek Petr Jiřík Petr Benfica : Roštek Lukáš FC Nic: Kodada Petr Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankář: Urban Jan (FC Nic) Vítězům a odměněným hráčům ceny předávali členové organizačního štábu pánové Fridrich, Kočí a Szücs. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: P a P Bohemia, SOME J. Hradec, p. Karlu Loskotovi ml., Bellatexu N. Bystřice, AVE J. Hradec, p. Jiřímu Kupkovi J. Hradec, p. Petru Janovskému a Městu Nová Bystřice. Za TS Szücs Gejza Vánoční turnaj žáků Dne uspořádal Jihočeský krajský kuželkářský svaz 10. ročník Vánočního turnaje žáků v Dačicích. Turnaj byl hrán na 60 hodů sdružených podle pravidel pro starší a mladší žáky. Žáci oddílu kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice prokázali, že patří nejen ke špičce v Jihočeském kraji a s přehledem obsadili přední příčky. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů v jarních bojích Poháru mladých nadějí a případně i na Mistrovství České republiky. Luboš Vrecko Úspěšná výprava TJ Jiskra Nová Bystřice zleva: Marek Běhoun 2. místo mladší žáci (243 bodů), Míša Běhounová 2. místo starší žákyně (247 bodů), Jiří Stránský 2. místo starší žáci (251 bodů), Jindřich Stránský 1. místo mladší žáci (248 bodů).

13 Tabulky vánočního turnaje žáků STARŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. MUSEL Vlastimil Centropen DAČICE STRÁNSKÝ Jiří Jiskra N. BYSTŘICE PLOCHA Štěpán Sokol SLAVONICE WASZNIOVSKI Martin Centropen DAČICE KLOJDA Václav Loko Č. BUDĚJOVICE SOLAŘ Vilém Centropen DAČICE MLADŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. STRÁNSKÝ Jindřich Jiskra NOVÁ BYSTŘICE BĚHOUN Marek Jiskra NOVÁ BYSTŘICE KOUBA Tomáš Loko Č. BUDĚJOVICE AUJEZDSKÝ Daniel Lokomotiva TÁBOR POSPÍCHAL Tomáš Centropen DAČICE NEJEDLÝ Jiří Loko Č. BUDĚJOVICE MAREŠ Martin Centropen DAČICE VRBA Martin TJ KUNŽAK STARŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ONDŘEJOVÁ Šárka Silon SEZIMOVO ÚSTÍ BĚHOUNOVÁ Michaela Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE VRECKOVÁ Hana Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Tereza Sokol SLAVONICE KRČMARIKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE KADRNOŠKOVÁ Lenka Sokol SLAVONICE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. DVOŘÁKOVÁ Michaela Sokol CHÝNOV ČERNUŠKOVÁ Simona Silon SEZIMOVO ÚSTÍ VRBOVÁ Karolína TJ KUNŽAK BURIANOVÁ Linda TJ KUNŽAK

14 Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a v Příbrami nabízí v akademickém roce 2011 / 2012 bakalářské studijní obory: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGIONÁLNÍ STUDIA MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB pouze v prezenční formě studia se specializací: - SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU - OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY - FINANČNÍ SLUŽBY tel , ,

15 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

16 Pronajmu byt 1+1 v N. Bystřici, 2 pronájmy dopředu ,- Kč/měsíc. Možnost i prodeje bytu, cena dohodou. Urychleně. Jiří Frassl, Vitorazská 637 Tel.: Přijmu výpomoc do kanceláře na částečný úvazek s pružnou pracovní dobou (vhodné i pro maminky na mateřské). Alespoň základní znalost NJ. Tel.: Provádíme prohrnování a úklid sněhu traktorem. Cena 420,- Kč/hod. bez DPH, popřípadě ceny dohodou. Pneuservis Josef Pokorný Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Darujeme psa Darujeme asi ročního psa, který byl nalezen u Nového Vojířova. Je to kříženec, krátkosrstý, hnědé barvy. Bližší informace na TS Města Nová Bystřice, tel.: , kde si ho můžete i prohlédnout. Dne 13. ledna 2011 oslaví paní Hilda Klípová z Hůrek 83. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Karel s rodinou. Vnučka Pavlína děkuje za pomoc při podnikání. 26. ledna 2011 oslaví manželé Miloslav a Jiřina Zítkovi ze Senotína 65 let společného života. K tomu srdečně blahopřejí rodiny Soukalova a Havlíčkova. Utichlo srdce tvé znavené, nebylo z oceli, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spáti, my budeme vděčně vzpomínati. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Volf z Nové Bystřice. Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery s rodinami. Dne je tomu již 15 let, co klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která se tak ráda usmívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely. Na manžela, tatínka, dědečka i pradědečka pana Jaroslava Šedivého vzpomíná manželka Milada, dcery Jaruška a Miluška, vnuci, vnučka, pravnuci a pravnučky. Kdo jste jej měli rádi a znali jste ho, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Markéta Vondrová (mv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Mistrovství OKS JH 2016 jednotlivců v kuželkách

Mistrovství OKS JH 2016 jednotlivců v kuželkách kategorie ženy v disciplíně 1 x 120 hs České Velenice 9. ledna 2016 1. Molová Iva 21802 TJ Jiskra Nová Bystřice 374 227 3 601 2. Marková Pavlína 20866 TJ Centropen Dačice 382 165 6 547 3. Budošová Radka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

1.KLD B. DŘEVECKÝ Milan 518 2:2 555 HOFMAN Denis STANČÍK Matěj 527 2:2 522 STÁRA David URBÁNEK David 521 2:2 527 HEJZLAR Antomín

1.KLD B. DŘEVECKÝ Milan 518 2:2 555 HOFMAN Denis STANČÍK Matěj 527 2:2 522 STÁRA David URBÁNEK David 521 2:2 527 HEJZLAR Antomín Č. 3/15-16 14. září 2015 Uděluji družstvu TJ Start Rychnov nad Kněžnou pokutu 200 Kč za použití nesprávného formuláře zápisu o utkání, a to dle kap. 13 odst. b) Rozpisu kuželkářské ligy. Pokutu uhraďte

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Centropen Dačice G 6:2 2514-2455 (9:3) 25.11. TJ Fezko Strakonice - TJ Centropen Dačice C 3:5 2326-2349 (6:6) 25.11. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Chýnov 0:8 2372-2464 (3:9) 25.11. KK Český

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek v 18,30 hodin budově úřadu městyse

Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek v 18,30 hodin budově úřadu městyse Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek 7.11.2013 v 18,30 hodin budově úřadu městyse Den a místo konání: 7.11.2013, úřad městyse Hodina zahájení a ukončení: 18:30 19:30 hod. Jména urč.

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Silon Sezimovo Ústí B - TJ Blatná C 1:7 2500-2594 (4:8) 02.12. TJ Lokomotiva České Velenice - TJ Kunžak 6:2 2750-2629 02.12. TJ Sokol Písek - TJ Sokol Slavonice 4,5:3,5 2462-2404 02.12. TJ Sokol Chýnov

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - KK Český Krumlov B 5,5:2,5 2563-2506 (8:4) 14.10. TJ Nové Hrady B - TJ Sokol Slavonice 6:2 2457-2452 (7:5) 14.10. TJ Fezko Strakonice - TJ Kunžak 6:2 2421-2322 (7:5) 14.10. TJ Silon Sezimovo

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Blatná C - TJ Fezko Strakonice 3:5 2444-2496 (5:7) 13.01. TJ Centropen Dačice G - TJ Nové Hrady B 7:1 2519-2318 (10:2) 13.01. TJ Centropen Dačice C - KK Český Krumlov B 2:6 2370-2548 (4:8) 13.01. TJ

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Čeněk Prokopec 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Losiná konaného dne číslo 5/2010 v salonku KD Losiná

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Losiná konaného dne číslo 5/2010 v salonku KD Losiná Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Losiná konaného dne 9. 12. 2010 číslo 5/2010 v salonku KD Losiná Přítomni: Miloš Černý, Jaroslav Veleman, JUDr. Václav Nohovec, Jan Rous, Jan Holub, Pavel

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 15.02.2017 Místo konání: kancelář obecního úřadu Přítomni: starosta Vladimír Med místosta rosta Josef Smejkal členové zastupitelstva Helena

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013 Rada města Bochov 46/2013 ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 9.12.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. J. Ruth, p. O. Veselý Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p L. Chalupný

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č. Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 16.12.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č. 13/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více