Leden Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu

2 Jednání Rady města Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně nového člena rady města Nová Bystřice JUDr. Martina Havla a popřál jim hodně sil a elánu v této náročné veřejné funkci. 2. Na úvod se rada zabývala prací v městských lesích. Po pravidelné kontrole činností vykonaných v lesích v měsíci září uvedl p. Zdeněk Beneš (vedoucí odboru Místní hospodářství lesy), že předpokládá, že v tomto roce bude mít město vyšší zisky z lesní činnosti. Příčin je více, vedle vyšších výkupních cen dřeva k vyšší rentabilitě přispěla i celoroční práce tří pracovníků zaměstnávaných v rámci veřejně prospěšných prací či štěpkování místo pálení klestu. Dále p. Kršek oznámil radě, že v souvislosti s jeho odchodem do starobního důchodu by rád ukončil činnost odborného lesního hospodáře. V této souvislosti navrhl tajemník možnost propojení dvou pozic referenta životního prostředí a odborného lesního hospodáře, které spolu úzce souvisejí. Tím by došlo k úspoře jednoho pracovního místa na městském úřadě. Radní s návrhem souhlasili a pověřili tajemníka vyhlášením výběrového řízení na tuto pozici. 3. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 základní školy uvnitř jejího rozpočtu a dala škole souhlas k přijetí finančního daru od Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, který bude použit na pokrytí nákladů spojených s pobytem žáků ZŠ v Anglii. 4. Rada projednala přehled o největších dlužnících nájemného z bytových a nebytových prostor, přijala vůči nim zpravidla usnesení o výpovědích z pronajatých prostor včetně sepsání smluv o uznání dluhu a dohody o splátkách. 5. Radní souhlasili s výměnou poloviny kladek na lyžařském vleku na Hradišti tak, aby p. Hána mohl včas zahájit lyžařskou sezónu. 6. Radní projednali analýzu komunálního odpadu za rok 2009, ze které vyplývá, že skutečné náklady města na likvidaci komunálního odpadu v r činily 2, ,- Kč. Rada navrhla zastupitelům, aby zachovali dosavadní výši poplatků za likvidaci odpadů, tzn. aby známka na popelnice i v roce 2011 stála 450,- Kč (více v dalším článku zpravodaje). 7. Radní vzali na vědomí informaci starosty o nové ceně vodného na rok 2011, jejíž pohyblivá složka činí 32,48 Kč a pevná je závislá na kapacitě vodoměru. 8. Radní obdobně jako v letech minulých zřídili tři komise rady: komisi kulturní, sociální a životního prostředí. 9. Radní projednali 13 žádostí občanů a firem. Jednání Rady města Rada projednala nabídku společnosti TPMC s.r.o., která nabídla našemu městu zpracování pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem. Tento 15 minutový pořad bude věnován běžeckým stopám v okolí Nové Bystřice a bude natáčen začátkem roku 2011, jakmile budou vhodné sněhové podmínky. Více informací např. o již natočených dílech si může každý prohlédnout na www. cyklotoulkytv.cz. 2. Odbor majetku provedl analýzu nákladů na holobytech v Hůrkách. Přestože došlo k ke zvýšení nájemného, činí náklady na elektřinu k částku ,- Kč. Proto se rada rozhodla, že dojde ke zrušení zásuvek ve společné místnosti, které nájemníci mohli používat k napájení lednic. Zde totiž dochází k neoprávněným odběrům proudu, kdy přes prodlužovaní šňůry používali i další spotřebiče. 3. Rada se také zabývala analýzou neinvestičních nákladů na žáka. Tuto částku nám hradí obce Číměř a Člunek, tedy obce, které nemají zřízenu vlastní základní školu a jejichž žáci k nám dojíždějí. Pro školní rok 2010/2011 činí výše těchto nákladů 7.698,- Kč. 4. Rada města po projednání doporučila zastupitelům schválit rozpočtové změny

3 č. 3/2010 a také rozpočet na rok 2011 v předloženém znění. Starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu obce a také byl předem projednán s Finančním výborem. 5. Radní se seznámili s přehledem kulturních a sportovních akcí, které jsou přichystány na adventní období. 6. Dále radní projednali odměny novým zastupitelům a schválili odměny vedoucím odborů městského úřadu. 7. Radní projednali 6 žádostí občanů a firem. Mimořádné jednání Rady města Důvodem konání této mimořádné rady města bylo projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které proběhlo dne v J. Hradci. Při projednávání tohoto materiálu bylo zjištěno, že v tomto rozvojovém dokumentu kraje není zapracován v rozporu s naším územním plánem silniční obchvat města N. Bystřice. A vzhledem k tomu, že připomínky bylo možno podávat pouze do , musela se rada mimořádně sejít, aby celou záležitost projednala a připomínku včas podala. Jednání Zastupitelstva města Zastupitelé schválili umístění znaku města Nová Bystřice na nástěnném plánu města Nová Bystřice v kombinaci s plány měst J. Hradec a Dačice a mapou regionu, dále schválili i umístění znaku města ve vzdělávací knize Čus vydrus, kterou vydává Český nadační fond pro vydru. 2. Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. nabídla městu dar dva kusy kompozitních bezpečných branek na kopanou v hodnotě ,-Kč. Zastupitelé přijetí tohoto daru schválili. 3. Funkcí oddávajících pro další volební období byli pověřeni kromě starosty i zastupitelé pí. Miluše Malinová, Mgr. Jiří Zimola, Bc. Milan Garhofer a JUDr. Martin Havel. 4. Město se snaží získat dotaci na zateplení školní jídelny, žádost je již podaná. Abychom byli připraveni na realizaci této akce, proběhlo výběrové řízení, ve kterém byly osloveny tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Windoor CZ, s.r.o., jejíž nabídková cena je necelých 1,4 mil. Kč. Zastupitelé po projednání schválili uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. 5. Zastupitelé také schválili Program regenerace městské památkové zóny Nová Bystřice Tento dokument je nutný mimo jiné i k podání žádostí o dotace na opravy památek v něm uvedených. 6. Zastupitelé schválili rozpočtové změny 3/2010, rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky Zastupitelé schválili měsíční odměny neuvolněných zastupitelů na nové volební období v následujících výších : - člen zastupitelstva 400,- Kč - člen rady 1.900,- Kč - předseda výboru nebo komise 1.000,- Kč - člen výboru nebo komise 500,- Kč 8. Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo i schválení tří obecně závazných vyhlášek: a) O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů b) O místním poplatku, který řeší např. poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z parkovacích míst apod. c) O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu Všechny nově vydané vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce a přestože v nich nejsou žádné zásadní změny, doporučuji všem občanům, aby se s nimi seznámili.

4 Jednání Rady města Starosta města seznámil radní s výsledkem schůzky, která se uskutečnila na základě stížností občanů vůči návštěvníkům Music Clubu Meloun, kteří v pozdních nočních hodinách především v Hradecké ulici svým hlučným chováním narušují veřejný pořádek. Schůzky se zúčastnili zástupci Policie ČR, majitel Music Clubu Meloun a představitelé města N. Bystřice. Výsledkem schůzky byla dohoda na preventivních opatřeních, která by mohla situaci zlepšit : a) Aktivnější spoluprací pořádkové služby a hlídky policie předcházet případnému narušování veřejného pořádku, nočního klidu a ničení cizího majetku b) Instalací další kamery usnadnit identifikaci výtržníků c) Zákaz vstupu potenciálním výtržníkům na diskotéku d) Četnější přítomnost hlídky Policie ČR v Hradecké ulici v pozdních nočních hodinách Na závěr schůzky starosta poděkoval všem přítomným za snahu o řešení této nepříjemné situace. 2. Koncem června se v našem městě a jeho okolí uskuteční Mistrovství Evropy dorostenců v orientačním běhu. Starosta seznámil radní s informacemi, které máme zatím k dispozici. Dohodli jsme se s organizátory, že závody budou probíhat v termínu, kdy bude město pořádat 4. ročník Jahodobraní, což bude náročnější na organizaci, ale dojde k větší propagaci obou akcí. 3. Rada města schválila finanční příspěvek na sportovní činnost TJ Jiskra, která dle Pravidel pro přidělování příspěvků na sport, kulturu, humanitární a zájmovou činnost, musí 25% z přidělené částky použít na investice, údržbu a nákup zařízení. Z těchto peněz chce TJ Jiskra v roce 2011 např. dokončit tréninkové plochy na fotbalovém hřišti a nakoupit nové atletické vybavení. 4. V souvislosti s rekonstrukcí KD Koruna, která se naplno rozběhne v lednu 2011, požádalo několik soukromníků a firem o odkoupení starých židlí, stolů a dalšího nábytku. Majetkový odbor provedl ocenění tohoto staršího nábytku a rada doporučuje zastupitelům, aby při prodeji byly uspokojeny přednostně žádosti místních organizací. 5. Ve dnech 12. a se uskuteční již 7. ročník závodu psích střežení Českou Kanadou Rada obdobně jako v letech minulých celou akci vítá a podporuje, protože se jedná o skvělou propagaci našeho regionu a schválila pořadatelům finanční příspěvek ve výši ,- Kč na organizaci tohoto závodu. 6. Rada projednala také žádost okresní komise futsalu FIFA J. Hradec, která požádala město o pronájem sportovní haly. Zde se bude konat v období od do okresní přebor. 7. Rada města také schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Jiskra, oddílu kuželek na pořádání akce Vánoční koulení pro děti. Příspěvek bude použit na nákup dárkových balíčků pro děti. Ani v roce 2011 nebudeme platit více za popelnice Zastupitelstvo města Nová Bystřice schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejde o nic jiného než o tzv. poplatek za odpad, který každoročně každý z nás hradí. Vzhledem k tomu, že náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu razantně nestoupají a mnohem více a lépe třídíme recyklovatelný odpad, poplatek zůstává i pro rok 2011 ve stejné výši tj.: - základní poplatek pro osobu je 450,- Kč - děti do 10 let včetně 200,- Kč - občané nad 60 let 350,- Kč - poplatek za rekreační objekt činí 450,- Kč

5 Poplatek je zapotřebí uhradit nejdéle do Popelnice se budou na staré známky (z roku 2010) vyvážet do konce ledna Nové známky si můžete vyzvednout od na Městském úřadě, kanc. č. 1. Pro podnikatele zůstává nabídka služeb pro rok 2011 stejná tj.: - celoroční známka svoz každý týden ,- + DPH (nádoba do 240 l) - celoroční známka svoz 1 x 14 dní ,- + DPH (nádoba do 240 l) - čtvrtletní známka - 700,- + DPH (nádoba do 240 l) Zápis do prvních tříd Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že zápis do prvních tříd proběhne v pondělí 31. ledna 2011 od do hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od do Pokud je dítě narozené v období září až prosinec 2005 a rodiče si přejí, aby nastoupilo školní docházku v roce 2011, je potřeba tento požadavek předem konzultovat s ředitelem školy. Děti po odkladu školní docházky k zápisu znovu nemusí!! Rodiče s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy - jednorázová známka 90,- Kč + DPH (nádoba do 240 l), nebo pytel (odběr je min. 15 ks, u sezónní činnosti min. odběr 5 ks), - celoroční známka - svoz každý týden ,- + DPH (nádoba 1100 l) - čtvrtletní známka ,- + DPH (nádoba 1100 l) Nádoby od podnikatelských subjektů se budou na staré známky vyvážet pouze do Pro odvážení odpadu po je nutné uzavřít s Městem Nová Bystřice novou smlouvu o využití systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu. Lenka Böhmová, MěÚ Nová Bystřice Kurz angličtiny Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice nabízí večerní kurz angličtiny pro veřejnost. Kurz bude obsahovat 10 hodin, vedoucí bude Mgr. Světlana Kostková. První schůzka se uskuteční ve středu 12. ledna 2011 v hodin v budově školy. Kurz je určen pro pokročilé podle učebnice Time to Talk 2. Cena jedné hodiny 70,- Kč. Po vzájemné dohodě bude stanoven celkový počet hodin kurzu. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle , případně na ové adrese Upozornění: kurz bude zahájen pouze v případě dostatečného počtu zájemců!!! Mgr. Václav Šilhan, ředitel školy Prosba o zapůjčení materiálů Pro připravované vydání historie českého školství v Nové Bystřici prosím o laskavé zapůjčení vlastních dokumentů či pozůstalosti po bývalých žácích nebo učitelích zdejší školy vysvědčení, různá oznámení školy, fotografie (učitelský sbor, akce žáků, ne třídní kolektivy!) a podobně. Zajímají mě zejména roky 1919 až 1938 a poté 1944 až Zajímavé materiály naskenuji či ofotím a nepoškozené čestně vrátím! Součástí knihy bude i opravený přehled vycházejících žáků od školního roku Předem děkuji. Mgr. Václav Šilhan, ředitel ZŠ a MŠ Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice tel ,

6 Prezentace Anglie a knihy o Nové Bystřici Dne 21. prosince 2010 proběhla v aule naší školy prezentace žáků účastnících se studijně pobytového zájezdu do Anglie ve dnech Žáci nám představili své prezentace z jejich nejoblíbenějších míst např. Legolandu, Minilandu, lodi HMS Belfast a části Londýna nazvané City of London. Nakonec jsme viděli krátké video provázející nás celou dobou pobytu v Anglii. V druhé části této akce byla představena kniha o Nové Bystřici s anglickým textem. Tato kniha byla vytvořena v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, GP Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, a je součástí metodiky výuky anglického jazyka v ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Po zhlédnutí DVD, které je součástí knihy, byla kniha předána p. Markétě Vondrové do Informačního střediska Nová Bystřice, kde si ji můžete prohlédnout. Pokud by měl někdo zájem o koupi této knihy, informace získáte tamtéž. Mgr. Světlana Kostková Projekt pro rodiče pečující o děti do 15 let Obecně prospěšná společnost Attavena nabízí účast v bezplatném projektu Jak se neztratit. Počítačové kurzy základní a pokročilé, aktivity zaměřené na komunikační dovednosti, sebepoznání a osobní rozvoj a praktický trénink zaměstnaneckých dovedností jsou základem vzdělávacího cyklu projektu. Kurzy začínají 21. února v Jindřichově Hradci (Junák svaz skautů na sídlišti Vajgar). Výuka probíhá dvakrát týdně v pondělí a úterý v dopoledních nebo odpoledních hodinách (odpoledne je účastníkům zajištěno hlídání dětí). Pro zájemce proběhne ve čtvrtek 27. ledna od 10 hodin nezávazná informační schůzka v Městské knihovně Nová Bystřice. Projekt je určený především rodičům na rodičov- ské dovolené, rodičům v domácnosti a těm, kteří jsou ve výpovědi nebo pracují pouze brigádně a chtěli by trvalejší práci (projekt není určen osobám evidovaným na ÚP). Účast v projektu je zcela bezplatná je financován z rozpočtu ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dojíždějícím bude na základě jízdenek propláceno jízdné. Kontaktní osoba: Jitka Šimková, , Více také na Jitka Šimková, Attavena o. p. s.

7 KULTURA Vítání občánků V minulém roce přivítal pan starosta Vladimír Bláha v obřadní síni městského úřadu nové občánky do života v Nové Bystřici. Také redakce se připojuje k přání všeho dobrého. redakce Josef Bayer, Štěpán Oupor, Tereza Vojanská, Matyáš Krmela, Aneta a Adam Mihulovi, Nela Mihulková, Jakub Mendl Kristýna Goršková, Agáta Tomášková, Jakub Mašek, Barbora Mihulková, Lucie Kašíková, Tomáš Kořínek Ondřej Bulant

8 Kulturní akce završil ohňostroj Loňský adventní a vánoční čas proběhl ve znamení koncertů, zábavných vystoupení a sportovních akcí. První adventní neděli zahrál koncert v místním kostele sv. Petra a Pavla jindřichohradecký žesťový soubor Trumpet Tune. Pátek druhého adventního týdne patřil novobystřické hasičské kapele a koledám na náměstí. Další týden děti prošly s lampióny a zvonečky město, aby si na náměstí zazpívaly s mladou dívčí kapelou Včelka Band a v pátek před Zlatou nedělí s rádiem Blaník soutěžily a zpívaly. Jednou z posledních předvánočních akcí byly Adventní trhy na náměstí. Děti je pod vedením učitelek základní školy Kateřiny Švecové a Jany Dvořákové zpestřily svým vystoupením a soubor Mladý heligón ze slovenské Oravy zahrál k dobré náladě všem přítomným. Účast na trzích byla velká a množství stánků dávalo možnost zakoupit poslední malé vánoční dárky. Občerstvení v chladném, ale slunečném odpoledni dodávalo na dobré náladě. Ve středu v knihovně všechny přítomné pěkně vánočně naladil koncert folkové skupiny Jen Tak Tak a dětí s flétničkami pod vedením pí. uč. Švecové. Kinovečer v knihovně byl komorní, ale příjemný. Novoročním nádherným ohňostrojem jsme vstoupili do roku Přejeme všem, aby tento rok byl pohodový. Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří v prosinci zorganizovali další kulturní a sportovní akce a rozšířili tak možnost pobavit se v předvánočním a vánočním čase. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhali při městský akcích: paní MUDr. Daně Chalupové a p. proboštu Václavu Habartovi při 1. adventním koncertě, Autodopravě pana Jaroslava Zmeškala za zapůjčení nákladního auta při kulturních vystoupeních na náměstí, pí. Ing. Radce Bednářové za napečení výborných zvonečků a Textilu pí. Heleně Bláhové za mašličky na zvonečky, p. Janu Burdovi a jeho kolegům za ozvučení některých akcí, p. Ing. Vlastimilovi Hanušovi za zapůjčení ovcí a koz na Adventní trhy, všem prodejcům ve stáncích na trzích a všem, kteří se zasloužili o občerstvení při akcích, p. Karlovi Březinovi za přípravu Kinovečera, p. Ing. Marko-

9 vi Musilovi za pomoc a fotodokumentaci, Technickým službám Města Nová Bystřice za uzavírky náměstí, přípravu stánků a náměstí při Adventních trzích, pracovníkům veřejně prospěšných prací pod vedením p. místostarosty Jaromíra Ohlédnutí za mikulášskou nadílkou Jako každoročně jsme se i letos těšili na mikulášskou nadílku spojenou s návštěvou čertů, Mikuláše a anděla. Děti si připravily básničky a čekaly za to balíček se sladkostmi nebo jinými drobnostmi. Návštěva čertů proběhla, a protože byl teprve začátek večera, rozhodli jsme se, že se podíváme po Nové Bystřici, zda ještě nepotkáme nějakou jinou skupinku čertů. Skupinek čertů, Mikulášů a andělů bylo hned několik a všichni měli ohromující masky. Jedni z nich měli dokonce knihu hříchů, kde bedlivě zkoumali, zda děti, které potkali, nejsou zaneseny na některé z početných stran. Po požadovaném přednesu básničky či zazpívání písničky obdarovali hříšníky bonbóny nebo balíčky, které si sami připravili. Dle mého názoru jsou masky rok od roku kvalitnější, a ti, kteří se převlékají za čerty, Mikuláše a anděly, aby se pak vydali do ulic, věnují tomuto jedinému večeru v roce mnohem větší přípravu. A za to jim patří dík. JUDr. Martin Havel Mitáše za pomocné práce, a elektrikáři p. Petru Janovskému za přípravu elektrického proudu na všechny akce. Děkujeme i všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli a omylem jsme je opomněli jmenovat. mm GRINGO Aneb na kole z New Yorku do Rio de Janeira Cestopisné povídání Petra Zimoly o cestování na kole po Americe - v Městské knihovně a Informačním středisku Nová Bystřice. Pondělí 10. ledna od hodin Spojené státy americké Středa 19. ledna od hodin Střední Amerika Středa 26. ledna od hodin Jižní Amerika mv Poutníkem po kraji Novobystřicko Olga a Miroslav Chytkovi jsou autoři publikace s výstižným názvem Poutníkem po kraji Novobystřicko. Publikace plná laskavých fotografií a básniček z jejich tvorby je za 119,- Kč k prodeji v Informačním středisku Nová Bystřice. mv

10 SPORT O pohár města Nová Bystřice 2010 V sobotu se na naší kuželně uskutečnil již 6. ročník čtyřčlenných družstev na 120 HS. Tradičního předvánočního klání se zúčastnilo pět pozvaných družstev, které doplnila Jiskra třemi týmy. Poprvé v historii se vítězi, a majiteli putovního poháru na rok, stali pravidelní účastníci turnaje třetiligoví kuželkáři Kovohutí Příbram. Po loňské bronzové radosti si polepšila domácí Jiskra a ve složení Pavel Ježek, Martin Vrecko, Zdeněk Hrbek a Martin Filakovský vybojovala krásné druhé místo před největším favoritem druholigovou Lokomotivou České Velenice. Největším zklamáním letošního ročníku se stali hráči Jindřichova Hradce, kteří coby obhájci překvapivě na nikoho nestačili a obsadili poslední místo. Mezi jednotlivci předvedl nejlepší výkon dne domácí Martin Filakovský, před juniorským reprezentantem Ondřejem Toušem z Českých Velenic a letošní novou posilou Jiskry Pavlem Ježkem z Jindřichova Hradce. Družstva: 1. Kovohutě PŘÍBRAM bodů 2. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE A bodů 3. Lokomotiva ČESKÉ VELENICE bodů 4. Centropen DAČICE bodů 5. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE C bodů 6. TJ BLATNÁ bodů 7. Jiskra NOVÁ BYSTŘICE B bodů 8. Slovan JINDŘICHŮV HRADEC bodů Jednotlivci: 1. Filakovský Martin (N. BYSTŘICE) bodů 2. Touš Ondřej (Č. VELENICE) bodů 3. Ježek Pavel (N. BYSTŘICE) bodů (dor. 191) 4. Vojtíšek Petr (DAČICE) bodů (dor. 190) 5. Roj Jaroslav (PŘÍBRAM) bodů (dor. 188) 6. Pinc Václav (PŘÍBRAM) bodů 7. Štěrba Jaroslav (N. BYSTŘICE) bodů 8. Soukup Karel (N. BYSTŘICE) bodů Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům za jejich dlouhodobou podporu turnaje: Město Nová Bystřice, Firma Bellatex, Restaurace a penzion Na bojišti, Firma K-sport - J. Kačo Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Martin Filakovský

11 O pohár Technických služeb města Nová Bystřice V sobotu 11. prosince 2010 se uskutečnil ve sportovní hale jubilejní 15. ročník v sálové kopané O pohár Technických služeb města Nová Bystřice. Osm družstev bylo rozděleno losem do dvou skupin, kde se bojovalo o pořadí. Dle umístění se pak utkala v semifinálových zápasech. Vítězové semifinálových zápasů pak byli nasazeni do dalších bojů o konečné umístnění. Celý turnaj proběhl ve velice dobré atmosféře, na které se podíleli i samotní hráči. Pro účastníky byl připraven gulášek, pivo, nealko a různé pochutiny. Všech 20 zápasů řídila dvojice rozhodčích: p. Janák Pavel z Kunžaku a p. Náprava Miroslav z Nové Vítězné družstvo FC Nic (chybí Urban Jan) Bystřice. Družstvo Technických služeb, jako loňský vítěz, se nezaleklo role favorita a suverénně vyhrálo skupinu. V semifinálovém utkání ale nečekaně prohrálo se Šachťorem Kladeruby 2:1 a loňské prvenství neobhájilo. Do finále postoupila družstva FC Nic a Šachťor Kladeruby. Rozlosované skupiny: Skupina A: Kapři (ved. Kubát Jiří) FC Nic (ved. Tkalců Václav) Šachťor Kladeruby okr. Třebíč FC Norton Hartvíkovice okr. Třebíč Skupina B: Roztrh trenky (ved. Feytl Jiří) Benfica (ved. Rešl) Kill Bill (ved. Růžička Lukáš) Technické služby N. Bystřice (ved. Řežábek Pavel) Boje ve skupinách Kapři - Šachťor (v popředí Nováček Jan)

12 Výsledky o celkové umístnění: o 7. místo Kill Bill Norton 5:1 o 5. místo Kapři - Benfica 6:0 o 3. místo TS Roztrh Trenky 4:0 o 1. místo FC Nic Šachťor Kladeruby 1:0 Nejlepší hráči jednotlivých družstev: Tech. služby: Roztrh trenky: Kapři: Kill Bill: FC Norton: Šachťor: Řežábek Pavel Feytl Jiří Nováček Jan Růžička Lukáš Chládek Petr Jiřík Petr Benfica : Roštek Lukáš FC Nic: Kodada Petr Nejlepší střelec: Frühauf David (TS) Nejlepší brankář: Urban Jan (FC Nic) Vítězům a odměněným hráčům ceny předávali členové organizačního štábu pánové Fridrich, Kočí a Szücs. Bez nezištné pomoci sponzorů by se turnaj v takovém rozsahu nedal uskutečnit. Touto cestou pořadatelé děkují: P a P Bohemia, SOME J. Hradec, p. Karlu Loskotovi ml., Bellatexu N. Bystřice, AVE J. Hradec, p. Jiřímu Kupkovi J. Hradec, p. Petru Janovskému a Městu Nová Bystřice. Za TS Szücs Gejza Vánoční turnaj žáků Dne uspořádal Jihočeský krajský kuželkářský svaz 10. ročník Vánočního turnaje žáků v Dačicích. Turnaj byl hrán na 60 hodů sdružených podle pravidel pro starší a mladší žáky. Žáci oddílu kuželek TJ Jiskra Nová Bystřice prokázali, že patří nejen ke špičce v Jihočeském kraji a s přehledem obsadili přední příčky. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů v jarních bojích Poháru mladých nadějí a případně i na Mistrovství České republiky. Luboš Vrecko Úspěšná výprava TJ Jiskra Nová Bystřice zleva: Marek Běhoun 2. místo mladší žáci (243 bodů), Míša Běhounová 2. místo starší žákyně (247 bodů), Jiří Stránský 2. místo starší žáci (251 bodů), Jindřich Stránský 1. místo mladší žáci (248 bodů).

13 Tabulky vánočního turnaje žáků STARŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. MUSEL Vlastimil Centropen DAČICE STRÁNSKÝ Jiří Jiskra N. BYSTŘICE PLOCHA Štěpán Sokol SLAVONICE WASZNIOVSKI Martin Centropen DAČICE KLOJDA Václav Loko Č. BUDĚJOVICE SOLAŘ Vilém Centropen DAČICE MLADŠÍ ŽÁCI let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. STRÁNSKÝ Jindřich Jiskra NOVÁ BYSTŘICE BĚHOUN Marek Jiskra NOVÁ BYSTŘICE KOUBA Tomáš Loko Č. BUDĚJOVICE AUJEZDSKÝ Daniel Lokomotiva TÁBOR POSPÍCHAL Tomáš Centropen DAČICE NEJEDLÝ Jiří Loko Č. BUDĚJOVICE MAREŠ Martin Centropen DAČICE VRBA Martin TJ KUNŽAK STARŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. ONDŘEJOVÁ Šárka Silon SEZIMOVO ÚSTÍ BĚHOUNOVÁ Michaela Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE VRECKOVÁ Hana Jiskra N. BYSTŘICE MAŠKOVÁ Tereza Sokol SLAVONICE KRČMARIKOVÁ Denisa Sokol SLAVONICE KADRNOŠKOVÁ Lenka Sokol SLAVONICE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ let - 60HS CELKOVÉ POŘADÍ: 1. DVOŘÁKOVÁ Michaela Sokol CHÝNOV ČERNUŠKOVÁ Simona Silon SEZIMOVO ÚSTÍ VRBOVÁ Karolína TJ KUNŽAK BURIANOVÁ Linda TJ KUNŽAK

14 Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a v Příbrami nabízí v akademickém roce 2011 / 2012 bakalářské studijní obory: BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGIONÁLNÍ STUDIA MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB pouze v prezenční formě studia se specializací: - SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU - OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ SLUŽBY - FINANČNÍ SLUŽBY tel , ,

15 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

16 Pronajmu byt 1+1 v N. Bystřici, 2 pronájmy dopředu ,- Kč/měsíc. Možnost i prodeje bytu, cena dohodou. Urychleně. Jiří Frassl, Vitorazská 637 Tel.: Přijmu výpomoc do kanceláře na částečný úvazek s pružnou pracovní dobou (vhodné i pro maminky na mateřské). Alespoň základní znalost NJ. Tel.: Provádíme prohrnování a úklid sněhu traktorem. Cena 420,- Kč/hod. bez DPH, popřípadě ceny dohodou. Pneuservis Josef Pokorný Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Darujeme psa Darujeme asi ročního psa, který byl nalezen u Nového Vojířova. Je to kříženec, krátkosrstý, hnědé barvy. Bližší informace na TS Města Nová Bystřice, tel.: , kde si ho můžete i prohlédnout. Dne 13. ledna 2011 oslaví paní Hilda Klípová z Hůrek 83. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví a spokojenosti přeje syn Karel s rodinou. Vnučka Pavlína děkuje za pomoc při podnikání. 26. ledna 2011 oslaví manželé Miloslav a Jiřina Zítkovi ze Senotína 65 let společného života. K tomu srdečně blahopřejí rodiny Soukalova a Havlíčkova. Utichlo srdce tvé znavené, nebylo z oceli, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spáti, my budeme vděčně vzpomínati. Dne uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Volf z Nové Bystřice. Za vzpomínku děkuje manželka, syn a dcery s rodinami. Dne je tomu již 15 let, co klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která se tak ráda usmívala a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely. Na manžela, tatínka, dědečka i pradědečka pana Jaroslava Šedivého vzpomíná manželka Milada, dcery Jaruška a Miluška, vnuci, vnučka, pravnuci a pravnučky. Kdo jste jej měli rádi a znali jste ho, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Markéta Vondrová (mv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 24. 11. 2008 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 11 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Čeněk Prokopec 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více