Národní ústav pro vzdělávání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez bien dosti dobře (druhý stupeň prospěchu při bakalaureátu) [Francie] A/AS Advanced and Advanced Supplementary Examinations/Levels Pokročilé a pokročilé doplňkové zkoušky/úrovně AA Architectural Association Sdružení architektů AAA Accelerated Australian Apprenticeships Zrychlené australské učňovství (2012) AAAC Association of Accrediting Agencies of Canada /Association des ageances d agrément du Canada Sdružení akreditačních agentur Kanady [Ottawa] AAAS American Association for the Advancement of Science Americké sdružení pro vědecký pokrok [Washington D.C.] AAC Anglo-American College Anglo-americká kolej AAC Association of American Colleges Sdružení amerických kolejí AACC American Association of Community Colleges Americká asociace komunitních kolejí AACD American Association for Counselling and Development Americká asociace pro poradenství a rozvoj AACE Association for Adult and Continuing Education Sdružení pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání AACE Association for the Advancement of Computing in Education Sdružení pro podporu výpočetní techniky ve vzdělávání [Washington D.C.] AACJC American Association of Community and Junior Colleges Americké sdružení obecních kolejí a kolejí pro mladší žáky [Washington D.C.] AACRAO American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers Americké sdružení univerzitních tajemníků a přijímacích úředníků [Washington D.C.] AACSB American Assembly of Collegiate Schools of Business Americké shromáždění kolegiátních obchodních škol AACTE American Association of Colleges for Teacher Education Americké sdružení kolejí pro vzdělávání učitelů AACU Association of American Colleges and Universities Sdružení amerických kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ministerstvo práce a státní správy [Norsko] AAF Académie d agriculture de France Francouzská zemědělská akademie AAHE American Association for Higher Education Americké sdružení pro vysokoškolské vzdělávání [Washington D.C.] AAI Association of Arts Institutions Sdružení škol pro humanitní vědy AAK Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind Pracovní společenství Dítě postižené alergií [Německo] AALS Association of American Library Schools Sdružení amerických knihovnických škol AASA American Association of School Administrators Americké sdružení zaměstnanců školské správy Národní ústav pro vzdělávání 1

2 AASCU American Association of State Colleges and Universities Americké sdružení státních kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAU Association of American Universities Sdružení amerických univerzit [Washington D.C.] AAUA American Association of Universities Administrators Americké sdružení administrátorů univerzit [Tuscaloosa] AAUP American Association of University Professors Americké sdružení univerzitních profesorů [Washington D.C.] AAUW American Association of University Women Americké sdružení žen na univerzitách [Washington D.C.] ABA Académie des beaux-arts Akademie výtvarných umění ABA Antiquarian Booksellers Association Sdružení antikvářů ABA Association of British Archaeologists Sdružení britských archeologů ABB Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung Pracoviště pro podnikovou odbornou přípravu ABBL Association des banques et banquiers luxembourgeois Sdružení lucemburských bank a bankéřů ABC Assessment of Basic Competencies Hodnocení základních kompetencí ABD Archiven, Bibliotheken, Informations- und Dokumentationsstellen Archívy, knihovny, informační a dokumentační pracoviště [Německo] ABE Adult Basic Education Základní vzdělávání dospělých ABEGS Arab Bureau of Education for the Gulf States Arabský školský úřad pro státy v Perském zálivu ABEL Bibliographical data base of the Official Journal Bibliografická databáze Úředního listu [EU] ABF Association des bibliothécaires français Sdružení francouzských knihovníků abf-austria Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschung Pracovní společenství výzkum odborného vzdělávání ABGRA Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Sdružení graduovaných knihovníků Argentiny abh Ausbildungsbegleitende Hilfen Doprovodné pomoci při profesní přípravě (znevýhodněných osob) [Německo] ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Opatření pro získání práce [Německo] ABOP Algemene Bond van Onderwijzend Personeel Všeobecný svaz pedagogických pracovníků [Nizozemsko] ABS Arbeitsförderung, Beschäftigungs- und Strukturentwicklung Podpora práce, zaměstnanost a strukturální rozvoj [Německo] ABSCQ Australian Bureau of Statistics Classifications of Qualifications Klasifikace kvalifikací Australského statistického úřadu ABSK Arbeitstelle für Bildungsfragen der Schweizer Katholiken Pracoviště pro otázky vzdělávání švýcarských katolíků ABTA Association of British Travel Agents Sdružení britských cestovních zprostředkovatelů ABVV Algemeen Belgische Vakverenging Všeobecný belgický odborový svaz [též FGTB] ABWF Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e. V. Pracovní společenství Výzkum podnikového dalšího vzdělávání [Německo] 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 AC AC ACA ACACE ACADE ACACHE ACAS ACCA ACCAC ACCC ACCEPT ACCESS ACCRE ACCS ACCT ACCT ACD ACDI ACE ACE ACE ACE ACE ACE Scheme ACEA Advisory Committee Poradní výbor Assessment centrum (centre, center) hodnotící středisko (přijímání pracovníků) Academic Cooperation Association / Association pour la coopération académique Sdružení pro akademickou spolupráci [Brusel] Advisory Council for Adult and Continuing Education Poradní výbor pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Asociación de Centros Autonómos de Enseñanza Sdružení autonomních vzdělávacích středisek [Španělsko] Association of Career Advisers in Colleges of Higher Education Sdružení kariérních poradcù v kolejích vysokoškolského vzdělávání Advisory Conciliation and Arbitration Service Poradenská smírčí a arbitrážní služba [Velká Británie] Association of Chartered Certified Accountants Sdružení diplomovaných účetních [Velká Británie] Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru Úřad pro kvalifikace, kurikulum a hodnocení ve Walesu Association of Canadian Community Colleges / Association des colléges communautaires du Canada Sdružení kanadských obecních kolejí [Ottawa] Addictions Community Centres for Education, Prevention, Treatment and Research Obecní střediska pro vzdělávání, prevenci, léčbu a výzkum drogových závislostí Additional Certificate in Community Education Studies Doplňkové osvědčení pedagogických studií ve Společenství [součást programu ERASMUS] Aide au chômeurs créateurs d entreprise Pomoc nezaměstnaným, kteří zakládají podniky [Francie] Association of Community and Comprehensive Schools Sdružení obecních a jednotných škol [Irsko] Agence de coopération culturelle et technique Agentura pro kulturní a technickou spolupráci [orgán Frankofonie] Association of Community College Trustees Sdružení zplnomocněnců obecních kolejí [USA] Automatic call distribution Automatické rozdělování telefonických volání Agence canadienne de développement international Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj [Québec] [též CIDA] Action for Cooperation in the field of Education Akce pro spolupráci v oblasti vzdělávání [Brusel] [Program EU] Admissions Officers and Credential Evaluators Úředníci pro přijímání studentů a hodnocení vysvědčení Advisory Centre for Education Poradní centrum pro vzdělávání [Velká Británie] American Council on Education Americká rada pro vzdělávání [Washington D.C.] Association canadienne d éducation Kanadské sdružení pro vzdělávání [Toronto] [též CEA] Action for Community Employment Scheme Projekt činnosti pro zaměstnanost v obcích Association des Constructeurs Européens d Automobiles Sdružení evropských konstruktérů automobilů Národní ústav pro vzdělávání 3

4 ACED Association canadienne de l éducation à la distance Kanadské sdružení pro distanční vzdělávání [Toronto] [též CADE] ACEDI L association canadienne d études du développment international Kanadská asociace studia mezinárodního vývoje [Ottawa] [též CASID] ACELF L association canadienne d éducation de la langue francaise Kanadské sdružení pro vyučování francouzského jazyka [Québec] ACE-PHARE Action for Cooperation in the field of Economics Akce pro spolupráci v oblasti ekonomie [součást PHARE] ACER Australian Council for Educational Research Australská rada pro pedagogický výzkum ACEREP Association du centre d études et de réalisations pour l éducation permanente Sdružení studijních a realizačních center pro permanentní vzdělávání ACFHE Association of Colleges for Further and Higher Education Sdružení kolejí pro další a vysokoškolské vzdělávání ACGB Arts Council of Great Britain Rada pro umění Velké Británie ACI Académie commerciale internationale Mezinárodní obchodní akademie ACI ateliers et chantiers d'insertion integrační dílny a pracoviště [Francie] ACIB Associate of the Chartered Institute of Bankers Člen Autorizovaného institutu bankéřů ACICS The Accrediting Council for Independent Colleges and Schools Akreditační rada pro nezávislé koleje a školy [Washington D.C., USA] ACIU Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelsesaktiviteter Středisko trhu práce pro mezinárodní programy přípravy [Dánsko] ACKNOWLEDGE Acquisition of Knowledge Získávání znalostí ACL Adult and Community Learning Vzdělávání dospělých a obecní vzdělávání [Velká Británie] ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani Katolická asociace italských pracovníků ACM Association of College Management Sdružení managementu koleje ACOA Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt Poradní výbor pro vzdělávání a trh práce [Nizozemsko] ACOP Associação dos Conselheiros do Orientação Profissional Sdružení poradců pro profesní orientaci [Portugalsko] ACPA American College Personnel Association Americké sdružení zaměstnanců kolejí [Washington C.D.] ACRA Association of College Registrars and Administrators Sdružení tajemníků a správců kolejí ACRU Association of Carpathian Region Universities Sdružení univerzit karpatského regionu [Košice] ACS Agent contractuel subventionné Subvencovaný smluvní zprostředkovatel [Belgie] ACS Andragoški center Slovenije Slovinské středisko vzdělávání dospělých [Lublaň] ACS Association of Commonwealth Students Sdružení studentů britského společenství národů ACS Automatic Classification System Automatický klasifikační systém 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 ACS ACSET ACSI ACSTT ACT ACT ACTS ACTT ACU ACUI ACUTA ACV ACVLB ACVT AD AdA ADAGP ADAPT ADBS ADC ADEA ADEM ADES ADHD ADI ADIE Average Class Size Průměrná velikost třídy Advisory Committee for Supply and Education of Teachers Poradní výbor pro nabídku a vzdělávání učitelů Association of State-Based Career Information Systems Sdružení státních systémů kariérních informací Advisory Commitee on the Supply and Training of Teachers Poradní výbor pro nabídku a přípravu učitelů Academic Competency Test Test akademické kompetence [USA] American College Test Test americké koleje Advanced Communications Technologies and Services Vyspělé komunikační technologie a služby [Program EU] Association of Cinematograph, Television and Allied Technicians Sdružení filmových, televizních a příbuzných techniků Association of Commonwealth Universities Sdružení univerzit Britského společenství národů [Londýn] The Association of College Unions International Mezinárodní sdružení kolejních svazů [Indiana, USA] Association of Colleges and Universities Telecommunications Administrators Sdružení správců kolejních a univerzitních telekomunikačních zařízení [Lexington, USA] Algemeen Christelijk Vakverbond Všeobecná křesťanská odborová ústředna [Belgie] [též CSC] Algemeene Centrale voor Liberale Vakverenigen Všeobecná centrála liberálních odborových svazů [Belgie] [též CGSLB] Advisory Committee on Vocational Training Poradní výbor pro profesní přípravu [EHS] Associate Degree Nižší bakalářská hodnost [USA] Ausbildung der Ausbilder Vzdělávání vzdělavatelů [Německo] Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques Sdružení pro šíření výtvarných umění Adaptation of the Labour Force to Meet Industrial Change Adaptace pracovních sil na změny v průmyslu Association Francaise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises Francouzské sdružení odborných dokumentátorů a knihovníků Agency for Development and Cooperation Agentura pro rozvoj a spolupráci [Bern] Association for the Development of Education in Africa Sdružení pro rozvoj vzdělávání v Africe Administration de l emploi Úřad práce [Lucembursko] Association of Directors of Education Sdružení ředitelů ve školství [Skotsko] Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nedostatek pozornosti a hyperaktivní porucha Académie diplomatique internationale Mezinárodní diplomatická akademie Association pour le Droit à l'initiative Economique Sdružení pro právo na podnikání [Francie] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 ADIS ADL ADM ADMES ADP ADPF ADRA ADREP ADSET AE AE AEA AEA AEA AEAS AEB AEC AEC AEC AECS AECSE AECT AED AEDE AEDS AEDUC Automatic Data Interchange System Automatizovaný systém zprostředkování dat Advanced Distributed Learning Vzdělávání distribuované pomocí vyspělé techniky [USA] Area Development Management Ltd Management rozvoje oblasti [Irsko] Association pour le Développement de Méthodes de Formation dans l Enseignement Supérieur / Association for the Development of Training Methods in Higher Education Sdružení pro rozvoj metod přípravy ve vysokoškolském vzdělávání [Paříž] Automatic Data Processing Automatické zpracování dat Association pour la diffusion de la pensée française Sdružení pro šíření francouzské myšlenky Adventist Development and Relief Agency Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj Animation et développement des relations écoles - profession Podněcování a rozvíjení vztahů mezi školami a povoláním [Francie] Association of Databank Services in Education and Training Sdružení databankových služeb ve vzdělávání a přípravě [Velká Británie] Adult Education Vzdělávání dospělých Associations européennes Evropská sdružení Advanced Extension Award Pokročilé rozšířené osvědčení [Velká Británie] Applied Econometrics Association Společnost pro aplikovanou ekonometrii [Francie, Paříž] Attestation d études approfondies Osvědčení o prohlubujících studiích [Francie] Association of Educational Advisers in Scotland Sdružení pedagogických poradců ve Skotsku Associated Examining Board Sdružený zkušební výbor [nyní viz AQA] Army Educational Corps Armádní vzdělávací sbor Association of Education Committees Sdružení výborů pro vzdělávání Atomic Energy Commission Komise pro atomovou energii Association of European Correspondence Schools Sdružení evropských korespondenčních škol Association européenne des chercheurs en sciences de l éducation Evropské sdružení výzkumných pracovníků ve vědách o výchově Association for Educational Communications and Technology Sdružení pro vzdělávací komunikace a techniku Academy for Educational Development Akademie pro vývoj vzdělávání [USA] Association européenne des enseignants Evropské sdružení učitelů Association for Educational Data Systems Sdružení pro systémy dat ve vzdělávání Association pour l éducation permanente dans les universités du Canada Sdružení pro celoživotní vzdělávání na kanadských univerzitách [Toronto] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 AEEP AEF AEFE AEFLA AEFP Associação de Representantes Estabelecimentos de Ensino Particular a Cooperativo Sdružení zástupců soukromých a družstevních vzdělávacích zařízení [Portugalsko] Amalgamated Union of Engineering and Foundry Workers Sloučené odbory pracovníků ve strojírenství a slévárenství [Velká Británie] Agence pour l enseignement français à l étranger Agentura pro francouzské vyučování v cizině [Francie] Adult Education and Family Literacy Act Zákon o vzdělávání dospělých a gramotnosti v rodinách [USA] Association Européenne pour la Formation Professionnelle Evropské sdružení pro profesní přípravu [též EVTA] AEFP-EQ Association Européenne pour la Formation Professionnelle - Euroqualification Evropské sdružení pro profesní přípravu - Eurokvalifikace [Brusel] AEGEE AEI AELE AEMO AEN Index AENC AEO AEO AEO AEOA AEP AER AERA AERES AES AES AES AES AESI Association des états généraux des étudiants de l Europe Stavovské sdružení evropských studentů Adult Education Institute Institut vzdělávání dospělých Association européenne de libre-échange Evropské sdružení volného obchodu [též EFTA, ESVO] Action éducative en milieu ouverte Vzdělávací činnosti v otevřeném prostředí [Francie] Additional Educational Needs Index Index dalších vzdělávacích potřeb Adult Education Now! Campaign Kampaň Vzdělávání dospělých teď! Assistant Education Officer Pomocný školský úředník Adult Education Organiser Organizátor vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Education Officers Sdružení školských úředníků Adult Education Organiser's Association Sdružení organizátorů vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Educational Psychologists Sdružení pedagogických psychologů Arbejdsgivernes Elevrefusion Zaměstnavatelský fond pro refundaci odborné přípravy [Dánsko] American Education Research Association Americká asociace pedagogického výzkumu [Washington D.C.] Agence d évaluation de la recherche et de l enseignement supérieur Agentura evaluace výzkumu a vysokého školství [Francie] Administration économique et sociale Hospodářská a sociální správa [Francie] Adult Education Survey Šetření vzdělávání dospělých [Eurostat] Agrégé de l enseignement supérieur Odborný asistent [Belgie] Association d économie sociale Sdružení sociální ekonomie [Francie] Agrégé de l enseignement secondaire inférieur Profesor na nižším stupni sekundární školy [Belgie] Národní ústav pro vzdělávání 7

8 AESOP AESS AETS AETT AEU AEVEM AEVO AF AF AF AFAE AFAQ AFBG AFC AFDET AFE AFEC AFETT AFG AFL AFPA AFPA AFPR AFRG AFSP AFT AFT Association of European Schools of Planning Sdružení evropských škol urbanismu a územního plánování Agrégé de l enseignement secondaire supérieur Profesor na vyšším stupni sekundární školy [Belgie] Adult Education and Training Survey Šetření vzdělávání a přípravy dospělých [Kanada] Association for Educational and Training Technology Sdružení pro techniku vzdělávání a přípravy Amalgamated Engineering Union Sloučené strojírenské odbory [Velká Británie] Automatic Evaluation in Mathematics Automatické hodnocení v matematice Ausbilder Eignungsverordnung Předpis o kvalifikačních požadavcích na mistry odborné výchovy Académie française Francouzská akademie Afganistan Arbejdsformidling Úřady práce [Dánsko] Association française des administrateurs de l éducation Francouzské sdružení pracovníků školské správy Association Française pour l Assurance de la Qualité Francouzské sdružení pro zajištění kvality Gesetz zur Förderung der Aufstiegsfortbildung Zákon o podpoře zvyšování kvalifikace [Německo] Actions de formations conventionnées Vzdělávání hrazené státem [Francie] Association française pour le développement de l enseignement technique Francouzské sdružení pro rozvoj technického vzdělávání Advanced Further Education Pokročilé další vzdělávání Association francophone d éducation comparée Frankofonní sdružení pro srovnávací pedagogiku [Francie] Association for European Training of Workers in Technology Sdružení pro evropskou technickou přípravu pracovníků Arbeitsförderungsgesetz Zákon o podpoře práce [Německo] Akademie für Lehrerfortbildung Akademie pro další vzdělávání učitelů Association (nationale) pour la formation professionnelle des adultes (Národní) sdružení pro odborné vzdělávání dospělých [Francie] (do r ANPE a Unedic) Association de formation et de perfectionnement agricoles Sdružení pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace zemědělců Actions de formation préalables au recrutement Vzdělávání předcházející náboru do zaměstnání [Francie] Arbeitsförderungsreformgesetz Reformovaný zákon o podpoře práce [Německo] Académie française des Sciences politiques Francouzská akademie politických věd American Federation of Teachers Americká federace učitelů Ateliers de formation par le travail Dílny pro přípravu prostřednictvím práce [Belgie - region Brusel] 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 AGAB AG BFN AGCAS AGCD AGCSI AGECS AGEFA PME AGEFIPH Agil GmbH AGRES AHEAD AHEPA AHOPSS AHS AHU ACHE AI AI AIA AIC AICC AID AIE Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- und Studienberatung Švýcarská pracovní společnost pro vysokoškolské profesní a studijní poradenství [též ASOU] Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz Pracovní společenství Síť výzkumu odborného vzdělávání [Mnichov] Association of Graduate Careers Services Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol [Velká Británie] Administration général de la coopération au développement Generální správa spolupráce pro rozvoj [Francouzské společenství Belgie] Association of Graduate Careers Services in Ireland Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol v Irsku Associazione Genitori Scuola Cattolica Sdružení rodičů žáků katolických škol [Itálie] Association de Gestion des Formations en Alternance pour les Petites et Moyennes Entreprises Řídicí sdružení alternační profesní přípravy pro malé a střední podniky [Francie] Association pour la Gestion du Fonds pour l Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées Sdružení pro řízení fondů pro zařazování handicapovaných osob do zaměstnání [Francie] Agentur für Innovationsförderung & Technologietransfer GmbH Agentura pro podporu inovací a přenos technologií, s.r.o. [Německo] Service général des affaires générales, de la recherche scientifique et du pilotage interréseaux Všeobecná služba pro obecné záležitosti, vědecký výzkum a pilotáž sítí [Belgie] Association on Higher Education and Disability Sdružení pro vysokoškolské vzdělávání a handicap [Washington D.C., USA] American Hellenic Educational Progressive Association Americké pokrokové sdružení helénského vzdělávání Association of Heads of Polytechnic Student Services Sdružení ředitelů služeb studentům polytechnik Allgemeinbildende höhere Schule Všeobecně vzdělávací vyšší škola [Rakousko] Année hospitalo-universitaire Klinicko-univerzitní ročník [Francie] Association for Continuing Higher Education Sdružení pro pokračovací vysokoškolské vzdělávání [Charleston, USA] Arbeidsinspectie Inspekční úřad práce [Nizozemsko] Artificial Intelligence Umělá inteligence Akademická informační agentura Akadēmiskās informācijas centrs Akademické informační středisko Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee Výbor pro vzdělávání založené na počítači v leteckém průmyslu (mezinárodní sdružení) Actions Intégrées de Développement Integrovaná rozvojová akce [projekt křesťanských odborů ve Valonsku] Association for International Education Sdružení pro mezinárodní vzdělávání [Moskva] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 AIEA AIESEC AIF AIFS AIGLES AII AIM AIOSP AIPLF AIPU AIR AIR AIRE AIS AISA AISE AISFL AIU AIVD aka AKA AKF AKU AL AL ALADIN ALB Agence internationale de l énergie atomique Mezinárodní agentura pro atomovou energii Association internationale pour les étudiants en sciences économiques et commerciales Mezinárodní sdružení studujících ekonomické vědy a obchod Agence intergouvernementale de la Francophonie Mezivládní agentura Frankofonie American Institute for Foreign Study Americký ústav pro zahraniční studium [Washington D.C.] Association pour l inovation en gestion, langues et l enseignement supérieur Sdružení pro inovace v řízení, jazycích a vysokoškolském vzdělávání Accord interinstitutionnel Dohoda mezi institucemi Advanced Information in Medicine Pokrokové informace v lékařství [EU] Association internationale d orientation scolaire et professionnelle Mezinárodní sdružení pro vzdělávací a profesní poradenství [též IAEVG] Assemblée internationale des parlementaires de langue française Mezinárodní sdružení členů francouzsky mluvících parlamentů Association internationale de pédagogie universitaire Mezinárodní sdružení univerzitní pedagogiky [Montreal] Agri-Industrial Research Zemědělsko-průmyslový výzkum [EU] Association for Institutional Research Sdružení pro institucionální výzkum [Florida State University] Association interrégionale sur la recherche européenne Meziregionální sdružení pro evropský výzkum [Francie] Akademio Internacia de la Sciencoj Mezinárodní akademie věd Association for Independent Social Analysis Sdružení pro nezávislou sociální analýzu American Intercultural Student Exchange Americká mezikulturní výměna studentů Association internationale des sociologues de langue française Mezinárodní sdružení francouzsky mluvících sociologů [Francie] Association internationale des universités Mezinárodní sdružení univerzit [Paříž] [též IAU] Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky Association of Institutes for Adult Education of the Czech Republic also known as zvaný též Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluß- und Zwischenprüfungen Úřad pro tvorbu závěrečných a dílčích zkoušek v oblasti obchodních povolání Amternes og kommunernes forskningsinstitut Ústav regionálních studií [Dánsko] Arbetskraftsundersökningar Přehledy trhu práce [Švédsko] Albánie Associate Lecturer Mimořádný lektor Adult LeArning Documentation and Information Network Dokumentační a informační síť vzdělávání dospělých [UNESCO] Adult Learning Board Výbor pro učení dospělých [Irsko] 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 ALBSU ALCES ALE ALE ALECSO ALEM ALENA ALFA Alg ALG ALH Alhi ALI ALICE ALIS ALISE ALJ ALL ALLEA ALMIS ALMP ALO ALP Alpha ALPSP ALS Adult Literacy and Basic Skills Unit Jednotka pro gramotnost a základní dovednosti dospělých [nyní BSA] Adult Literacy and Community Education Scheme Projekt gramotnosti dospělých a obecního vzdělávání [Irsko] Adult Learning and Education Učení a vzdělávání dospělých [UNESCO] Association for Liberal Education Sdružení pro liberální výchovu a vzdělávání Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace Arabské ligy Adaptive Learning Environments Model Model adaptivních prostředí učení Accord de libre-échange nord-américain Dohoda o severoamerické volné výměně Antiquis linguis fovendis associatio Asociace učitelů klasických jazyků Arbeitslosengeld Podpora v nezaměstnanosti Assembly Learning Grant Stipendium (národního) shromáždění [Wales] Average Lecturer Hours Průměrný počet hodin lektora Arbeitslosenhilfe Pomoc nezaměstnaným Adult Learning Inspectorate Inspektorát vzdělávání dospělých [Velká Británie] Adult Learning Information Centre Europe Evropské informační středisko pro vzdělávání dospělých [Brusel] A Level Information System Informační systém v oblasti pokročilých úrovní Association for Library and Information Science Education Sdružení pro knihovnické a informatické vzdělávání [Raleigh, USA] Action locale pour jeunes Místní akce pro mládež [Lucembursko] Adult Literacy and Lifeskills Survey Šetření gramotnosti a životně důležitých dovedností dospělých All European Academies European Federation of National Academies of Sciences and Humanities Všechny evropské akademie Evropská federace národních akademií přírodních a humanitních věd [Amsterodam] America's Labor Market Information System Americký informační systém trhu práce Active Labour Market Policy Aktivní politika trhu práce Adult Literacy Organiser Organizátor gramotnosti dospělých [Irsko] Antenne de lycée professionnel Vedlejší pracoviště profesního lycea [Nová Kaledonie] Projekt EU pro rovné možnosti ve vzdělávání Association of Learned and Professional Society Publishers Sdružení (neziskových) nakladatelů vědecké a odborné literatury [Velká Británie] Arbeits- und Lernsituationen Pracovní a učební situace [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 ALSISS ALT ALTE ALTERNER ALU AM AMAVET AMB AMBA AMH AMI AMI AMIDEAS AMK AMO AMS AMS AMS AMS AMSE AMT AMTA AMU AMU AMU-center AMusM AMV Association of Learned Societies in the Social Sciences Sdružení učených společností ve společenských vědách [Velká Británie] Academic Learning Time Část vyučovací hodiny věnovaná čistě učení Association of Language Testers in Europe Sdružení jazykových zkušebních institucí v Evropě Alternative Energy Alternativní energie [EU] Arbetslivsutveckling Programy rozvoje zaměstnanosti (pro nezaměstnané) [Švédsko] Arménie Asociace pro mládež, vědu a techniku [ČR] Area Manpower Board (of MSC) Oblastní výbor pracovních sil [Velká Británie] Association of Master in Bussiness Administration Ltd. Sdružení MBA Academia Mediterranea Halicarnassensis Středozemní akademie v Halikarnássu [Bodrum, Turecko] Appel à manifestations d'intérêt Call for expressions of interest Výzva k projevení zájmu (AMI VET Cedefop) Arbetsmarknadsinstitutet Instituce trhu práce (pro zaměstnanost lidí s funkčními poruchami) [Švédsko] America-Mideast Educational and Training Services Americko-středovýchodní služby vzdělávání a přípravy [Washington D.C.] Ammattikorkeakoulu Odborná vysoká škola [Finsko] Arbeidsmarkedopplæring Vzdělávání pro pracovní trh [Norsko] Annual Monitoring Survey (of Staff Student Ratios) Roční kontrolní přehled (poměru počtu učitelů a žáků) Arbeitsmarktservice Služba trhu práce [Rakousko] Arbejdsmarkedsstyrelsen Úřad trhu práce [Dánsko] Arbetsmarknadsstyrelsen Úřad trhu práce [Švédsko] Association mondiale des sciences de l éducation Světové sdružení věd o vzdělávání [Ghent, Belgie] [též WAER] Adaptive Mastery Testing Adaptivní testování zvládnutí (látky) Arab Maritime Transport Academy Arabská akademie námořní dopravy Akademie muzických umění Academy of Performing Arts Arbejdsmarkedsuddannelser Vzdělávání pro trh práce [Dánsko] Arbetsmarknadsutbildning - center Učební středisko úřadu práce [Švédsko] Master of Musical Arts Mistr hudebních umění [Velká Británie] Arbetsmarknadsverket Úřad trhu práce [Švédsko] 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 AMVO ANACT Anact ANBA ANECA ANEFA ANEP ANFA ANFC ANI ANIA ANINSEI ANKOM ANPE ANPEC ANQ ANSE ANSI ANTA AOB AOC AOD AOF AOF AONTAS AOTT Allgemeine Meisterprüfungsverordnung Všeobecné nařízení o mistrovských zkouškách [Německo] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit Úřední zprávy Spolkového úřadu práce Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Národní agentura pro hodnocení kvality a akreditaci [Španělsko] Agęncia Nacional de Educaçăo e Formaçăo de Adultos Národní agentura pro vzdělávání a přípravu dospělých (v roce 2002 začleněna do DGFV) [Portugalsko] Administración Nacional de Educación Pública Národní správa veřejného vzdělávání [Uruguay] Association nationale pour la Formation dans l automobile Národní sdružení pro profesní přípravu v automobilovém průmyslu [Francie] Acuerdo Nacional de Formación Continua Národní úmluva o další profesní přípravě [Španělsko] Accord national interprofessionnel Národní mezioborová dohoda [Francie] Association nationale des industries alimentaires Národní sdružení potravinářského průmyslu [Francie] Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e Istruzione Národní sdružení soukromých ústavů pro vzdělávání a profesní přípravu [Itálie] Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge Započítávání profesních kompetencí do vysokoškolského studia [Německo] Agence nationale pour l emploi Národní agentura pro zaměstnání [Francie] (od r viz AFPA) Association nationale pour l emploi du cadres Národní sdružení pro zaměstnávání řídících pracovníků Agência Nacional para a Qualificação Národní agentura kvalifikací [Portugalsko] Agence nationale pour les stages à l étranger Národní agentura pro stáže v cizině [Paříž] American National Standards Institute Americký národní úřad pro normalizaci Australian National Training Authority Australský národní úřad pro profesní přípravu Advies Bureau voor Opleiding en Beroep Poradní výbor pro vzdělávání a povolání Agrarisch opleidingen centrum Středisko odborné přípravy v zemědělství [Nizozemsko] Assessment on Demand Hodnocení na vyžádání Academy of Finance Finanční akademie [USA] Arbeidernes Opplysningsforbund Vzdělávací sdružení pracujících [Norsko] Aos Oideachais Naisiunta Tri Aontu Saorálach The National Association of Adult Education Národní dobrovolné sdružení vzdělávání dospělých [Irsko] Academy of Travel & Tourism Akademie cestování a turismu [USA] Národní ústav pro vzdělávání 13

Odborné vzdělávání ve Spojeném království

Odborné vzdělávání ve Spojeném království Odborné vzdělávání ve Spojeném království Příloha únorového Zpravodaje obsahovala popis systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP) ve Spojeném království, který byl převážně zpracován podle stejnojmenné

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství 1998 č. 10-12 příloha Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie Průvodce obsahuje informace o druzích počátečního

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kariérové poradenství ve Francii RNDr. Jana Jílková, Ph.D. Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Konference AVŠP, Kutná Hora, 1. - 2. 10. 2015 Studijní pobyt v Paříži 7. 12. červen 2015

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy,

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa Kreativní Evropa 2014-2020 O programu Nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin vzdělávání pro profesionály a umělce

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Základní školy a Gymnázia Sunny Canadian International School, s.r.o., Straková 522, 252

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ÚČETNÍMI PROFESNÍMI INSTITUCEMI33 Accounting and audit courses at the Faculty of Finance and

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled

Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Je náš vzdělávací systém efektivní? Ekonomický pohled Daniel Münich Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Nezávislý think tank při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. zaměřující se na analýzu,

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Přehled zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro konání maturitní zkoušky v

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního oboru Účetnictví a daně Studijní obor je nabízen v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním programu prezenční

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Možnosti práce a studia v zemích EU

Možnosti práce a studia v zemích EU Možnosti práce a studia v zemích EU 1 Členské státy Evropské 1. Belgie 2. Bulharsko 3. ČR 4. Dánsko 5. Estonsko 6. Finsko 7. Francie 8. Irsko 9. Itálie 10. Kypr unie 11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Výzkumný program COST Doprava a městský rozvoj. Ing. Jan SPOUSTA delegát CZ v Doménovém výboru COST TUD

Výzkumný program COST Doprava a městský rozvoj. Ing. Jan SPOUSTA delegát CZ v Doménovém výboru COST TUD Výzkumný program COST Doprava a městský rozvoj Ing. Jan SPOUSTA delegát CZ v Doménovém výboru COST TUD COST European Cooperation in Science and Technology Evropská spolupráce ve vědě a technologii COST

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.40 Říjen 2013 Zemědělské a lesnické stroje Environmentální požadavky pro postřikovače ČSN EN ISO 16119-1 47 0410 idt ISO 16119-1:2013 Agricultural and forestry machinery

Více

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools)

Anglický jazyk. Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English Test for Schools (PET for Schools) Informace MŠMT o standardizovaných zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterými lze nahradit jednu povinnou

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. Jméno a příjmení: Funkce: Vyučované disciplíny: Předměty vědeckého zájmu: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. odborná asistentka FF UP (Katedra sociologie a andragogiky) odborná garantka kombinovaného magisterského

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů květen 2015 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Název projektu Structural Higher Education Reform

Více