Národní ústav pro vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez bien dosti dobře (druhý stupeň prospěchu při bakalaureátu) [Francie] A/AS Advanced and Advanced Supplementary Examinations/Levels Pokročilé a pokročilé doplňkové zkoušky/úrovně AA Architectural Association Sdružení architektů AAA Accelerated Australian Apprenticeships Zrychlené australské učňovství (2012) AAAC Association of Accrediting Agencies of Canada /Association des ageances d agrément du Canada Sdružení akreditačních agentur Kanady [Ottawa] AAAS American Association for the Advancement of Science Americké sdružení pro vědecký pokrok [Washington D.C.] AAC Anglo-American College Anglo-americká kolej AAC Association of American Colleges Sdružení amerických kolejí AACC American Association of Community Colleges Americká asociace komunitních kolejí AACD American Association for Counselling and Development Americká asociace pro poradenství a rozvoj AACE Association for Adult and Continuing Education Sdružení pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání AACE Association for the Advancement of Computing in Education Sdružení pro podporu výpočetní techniky ve vzdělávání [Washington D.C.] AACJC American Association of Community and Junior Colleges Americké sdružení obecních kolejí a kolejí pro mladší žáky [Washington D.C.] AACRAO American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers Americké sdružení univerzitních tajemníků a přijímacích úředníků [Washington D.C.] AACSB American Assembly of Collegiate Schools of Business Americké shromáždění kolegiátních obchodních škol AACTE American Association of Colleges for Teacher Education Americké sdružení kolejí pro vzdělávání učitelů AACU Association of American Colleges and Universities Sdružení amerických kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ministerstvo práce a státní správy [Norsko] AAF Académie d agriculture de France Francouzská zemědělská akademie AAHE American Association for Higher Education Americké sdružení pro vysokoškolské vzdělávání [Washington D.C.] AAI Association of Arts Institutions Sdružení škol pro humanitní vědy AAK Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind Pracovní společenství Dítě postižené alergií [Německo] AALS Association of American Library Schools Sdružení amerických knihovnických škol AASA American Association of School Administrators Americké sdružení zaměstnanců školské správy Národní ústav pro vzdělávání 1

2 AASCU American Association of State Colleges and Universities Americké sdružení státních kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAU Association of American Universities Sdružení amerických univerzit [Washington D.C.] AAUA American Association of Universities Administrators Americké sdružení administrátorů univerzit [Tuscaloosa] AAUP American Association of University Professors Americké sdružení univerzitních profesorů [Washington D.C.] AAUW American Association of University Women Americké sdružení žen na univerzitách [Washington D.C.] ABA Académie des beaux-arts Akademie výtvarných umění ABA Antiquarian Booksellers Association Sdružení antikvářů ABA Association of British Archaeologists Sdružení britských archeologů ABB Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung Pracoviště pro podnikovou odbornou přípravu ABBL Association des banques et banquiers luxembourgeois Sdružení lucemburských bank a bankéřů ABC Assessment of Basic Competencies Hodnocení základních kompetencí ABD Archiven, Bibliotheken, Informations- und Dokumentationsstellen Archívy, knihovny, informační a dokumentační pracoviště [Německo] ABE Adult Basic Education Základní vzdělávání dospělých ABEGS Arab Bureau of Education for the Gulf States Arabský školský úřad pro státy v Perském zálivu ABEL Bibliographical data base of the Official Journal Bibliografická databáze Úředního listu [EU] ABF Association des bibliothécaires français Sdružení francouzských knihovníků abf-austria Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschung Pracovní společenství výzkum odborného vzdělávání ABGRA Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Sdružení graduovaných knihovníků Argentiny abh Ausbildungsbegleitende Hilfen Doprovodné pomoci při profesní přípravě (znevýhodněných osob) [Německo] ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Opatření pro získání práce [Německo] ABOP Algemene Bond van Onderwijzend Personeel Všeobecný svaz pedagogických pracovníků [Nizozemsko] ABS Arbeitsförderung, Beschäftigungs- und Strukturentwicklung Podpora práce, zaměstnanost a strukturální rozvoj [Německo] ABSCQ Australian Bureau of Statistics Classifications of Qualifications Klasifikace kvalifikací Australského statistického úřadu ABSK Arbeitstelle für Bildungsfragen der Schweizer Katholiken Pracoviště pro otázky vzdělávání švýcarských katolíků ABTA Association of British Travel Agents Sdružení britských cestovních zprostředkovatelů ABVV Algemeen Belgische Vakverenging Všeobecný belgický odborový svaz [též FGTB] ABWF Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e. V. Pracovní společenství Výzkum podnikového dalšího vzdělávání [Německo] 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 AC AC ACA ACACE ACADE ACACHE ACAS ACCA ACCAC ACCC ACCEPT ACCESS ACCRE ACCS ACCT ACCT ACD ACDI ACE ACE ACE ACE ACE ACE Scheme ACEA Advisory Committee Poradní výbor Assessment centrum (centre, center) hodnotící středisko (přijímání pracovníků) Academic Cooperation Association / Association pour la coopération académique Sdružení pro akademickou spolupráci [Brusel] Advisory Council for Adult and Continuing Education Poradní výbor pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Asociación de Centros Autonómos de Enseñanza Sdružení autonomních vzdělávacích středisek [Španělsko] Association of Career Advisers in Colleges of Higher Education Sdružení kariérních poradcù v kolejích vysokoškolského vzdělávání Advisory Conciliation and Arbitration Service Poradenská smírčí a arbitrážní služba [Velká Británie] Association of Chartered Certified Accountants Sdružení diplomovaných účetních [Velká Británie] Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru Úřad pro kvalifikace, kurikulum a hodnocení ve Walesu Association of Canadian Community Colleges / Association des colléges communautaires du Canada Sdružení kanadských obecních kolejí [Ottawa] Addictions Community Centres for Education, Prevention, Treatment and Research Obecní střediska pro vzdělávání, prevenci, léčbu a výzkum drogových závislostí Additional Certificate in Community Education Studies Doplňkové osvědčení pedagogických studií ve Společenství [součást programu ERASMUS] Aide au chômeurs créateurs d entreprise Pomoc nezaměstnaným, kteří zakládají podniky [Francie] Association of Community and Comprehensive Schools Sdružení obecních a jednotných škol [Irsko] Agence de coopération culturelle et technique Agentura pro kulturní a technickou spolupráci [orgán Frankofonie] Association of Community College Trustees Sdružení zplnomocněnců obecních kolejí [USA] Automatic call distribution Automatické rozdělování telefonických volání Agence canadienne de développement international Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj [Québec] [též CIDA] Action for Cooperation in the field of Education Akce pro spolupráci v oblasti vzdělávání [Brusel] [Program EU] Admissions Officers and Credential Evaluators Úředníci pro přijímání studentů a hodnocení vysvědčení Advisory Centre for Education Poradní centrum pro vzdělávání [Velká Británie] American Council on Education Americká rada pro vzdělávání [Washington D.C.] Association canadienne d éducation Kanadské sdružení pro vzdělávání [Toronto] [též CEA] Action for Community Employment Scheme Projekt činnosti pro zaměstnanost v obcích Association des Constructeurs Européens d Automobiles Sdružení evropských konstruktérů automobilů Národní ústav pro vzdělávání 3

4 ACED Association canadienne de l éducation à la distance Kanadské sdružení pro distanční vzdělávání [Toronto] [též CADE] ACEDI L association canadienne d études du développment international Kanadská asociace studia mezinárodního vývoje [Ottawa] [též CASID] ACELF L association canadienne d éducation de la langue francaise Kanadské sdružení pro vyučování francouzského jazyka [Québec] ACE-PHARE Action for Cooperation in the field of Economics Akce pro spolupráci v oblasti ekonomie [součást PHARE] ACER Australian Council for Educational Research Australská rada pro pedagogický výzkum ACEREP Association du centre d études et de réalisations pour l éducation permanente Sdružení studijních a realizačních center pro permanentní vzdělávání ACFHE Association of Colleges for Further and Higher Education Sdružení kolejí pro další a vysokoškolské vzdělávání ACGB Arts Council of Great Britain Rada pro umění Velké Británie ACI Académie commerciale internationale Mezinárodní obchodní akademie ACI ateliers et chantiers d'insertion integrační dílny a pracoviště [Francie] ACIB Associate of the Chartered Institute of Bankers Člen Autorizovaného institutu bankéřů ACICS The Accrediting Council for Independent Colleges and Schools Akreditační rada pro nezávislé koleje a školy [Washington D.C., USA] ACIU Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelsesaktiviteter Středisko trhu práce pro mezinárodní programy přípravy [Dánsko] ACKNOWLEDGE Acquisition of Knowledge Získávání znalostí ACL Adult and Community Learning Vzdělávání dospělých a obecní vzdělávání [Velká Británie] ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani Katolická asociace italských pracovníků ACM Association of College Management Sdružení managementu koleje ACOA Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt Poradní výbor pro vzdělávání a trh práce [Nizozemsko] ACOP Associação dos Conselheiros do Orientação Profissional Sdružení poradců pro profesní orientaci [Portugalsko] ACPA American College Personnel Association Americké sdružení zaměstnanců kolejí [Washington C.D.] ACRA Association of College Registrars and Administrators Sdružení tajemníků a správců kolejí ACRU Association of Carpathian Region Universities Sdružení univerzit karpatského regionu [Košice] ACS Agent contractuel subventionné Subvencovaný smluvní zprostředkovatel [Belgie] ACS Andragoški center Slovenije Slovinské středisko vzdělávání dospělých [Lublaň] ACS Association of Commonwealth Students Sdružení studentů britského společenství národů ACS Automatic Classification System Automatický klasifikační systém 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 ACS ACSET ACSI ACSTT ACT ACT ACTS ACTT ACU ACUI ACUTA ACV ACVLB ACVT AD AdA ADAGP ADAPT ADBS ADC ADEA ADEM ADES ADHD ADI ADIE Average Class Size Průměrná velikost třídy Advisory Committee for Supply and Education of Teachers Poradní výbor pro nabídku a vzdělávání učitelů Association of State-Based Career Information Systems Sdružení státních systémů kariérních informací Advisory Commitee on the Supply and Training of Teachers Poradní výbor pro nabídku a přípravu učitelů Academic Competency Test Test akademické kompetence [USA] American College Test Test americké koleje Advanced Communications Technologies and Services Vyspělé komunikační technologie a služby [Program EU] Association of Cinematograph, Television and Allied Technicians Sdružení filmových, televizních a příbuzných techniků Association of Commonwealth Universities Sdružení univerzit Britského společenství národů [Londýn] The Association of College Unions International Mezinárodní sdružení kolejních svazů [Indiana, USA] Association of Colleges and Universities Telecommunications Administrators Sdružení správců kolejních a univerzitních telekomunikačních zařízení [Lexington, USA] Algemeen Christelijk Vakverbond Všeobecná křesťanská odborová ústředna [Belgie] [též CSC] Algemeene Centrale voor Liberale Vakverenigen Všeobecná centrála liberálních odborových svazů [Belgie] [též CGSLB] Advisory Committee on Vocational Training Poradní výbor pro profesní přípravu [EHS] Associate Degree Nižší bakalářská hodnost [USA] Ausbildung der Ausbilder Vzdělávání vzdělavatelů [Německo] Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques Sdružení pro šíření výtvarných umění Adaptation of the Labour Force to Meet Industrial Change Adaptace pracovních sil na změny v průmyslu Association Francaise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises Francouzské sdružení odborných dokumentátorů a knihovníků Agency for Development and Cooperation Agentura pro rozvoj a spolupráci [Bern] Association for the Development of Education in Africa Sdružení pro rozvoj vzdělávání v Africe Administration de l emploi Úřad práce [Lucembursko] Association of Directors of Education Sdružení ředitelů ve školství [Skotsko] Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nedostatek pozornosti a hyperaktivní porucha Académie diplomatique internationale Mezinárodní diplomatická akademie Association pour le Droit à l'initiative Economique Sdružení pro právo na podnikání [Francie] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 ADIS ADL ADM ADMES ADP ADPF ADRA ADREP ADSET AE AE AEA AEA AEA AEAS AEB AEC AEC AEC AECS AECSE AECT AED AEDE AEDS AEDUC Automatic Data Interchange System Automatizovaný systém zprostředkování dat Advanced Distributed Learning Vzdělávání distribuované pomocí vyspělé techniky [USA] Area Development Management Ltd Management rozvoje oblasti [Irsko] Association pour le Développement de Méthodes de Formation dans l Enseignement Supérieur / Association for the Development of Training Methods in Higher Education Sdružení pro rozvoj metod přípravy ve vysokoškolském vzdělávání [Paříž] Automatic Data Processing Automatické zpracování dat Association pour la diffusion de la pensée française Sdružení pro šíření francouzské myšlenky Adventist Development and Relief Agency Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj Animation et développement des relations écoles - profession Podněcování a rozvíjení vztahů mezi školami a povoláním [Francie] Association of Databank Services in Education and Training Sdružení databankových služeb ve vzdělávání a přípravě [Velká Británie] Adult Education Vzdělávání dospělých Associations européennes Evropská sdružení Advanced Extension Award Pokročilé rozšířené osvědčení [Velká Británie] Applied Econometrics Association Společnost pro aplikovanou ekonometrii [Francie, Paříž] Attestation d études approfondies Osvědčení o prohlubujících studiích [Francie] Association of Educational Advisers in Scotland Sdružení pedagogických poradců ve Skotsku Associated Examining Board Sdružený zkušební výbor [nyní viz AQA] Army Educational Corps Armádní vzdělávací sbor Association of Education Committees Sdružení výborů pro vzdělávání Atomic Energy Commission Komise pro atomovou energii Association of European Correspondence Schools Sdružení evropských korespondenčních škol Association européenne des chercheurs en sciences de l éducation Evropské sdružení výzkumných pracovníků ve vědách o výchově Association for Educational Communications and Technology Sdružení pro vzdělávací komunikace a techniku Academy for Educational Development Akademie pro vývoj vzdělávání [USA] Association européenne des enseignants Evropské sdružení učitelů Association for Educational Data Systems Sdružení pro systémy dat ve vzdělávání Association pour l éducation permanente dans les universités du Canada Sdružení pro celoživotní vzdělávání na kanadských univerzitách [Toronto] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 AEEP AEF AEFE AEFLA AEFP Associação de Representantes Estabelecimentos de Ensino Particular a Cooperativo Sdružení zástupců soukromých a družstevních vzdělávacích zařízení [Portugalsko] Amalgamated Union of Engineering and Foundry Workers Sloučené odbory pracovníků ve strojírenství a slévárenství [Velká Británie] Agence pour l enseignement français à l étranger Agentura pro francouzské vyučování v cizině [Francie] Adult Education and Family Literacy Act Zákon o vzdělávání dospělých a gramotnosti v rodinách [USA] Association Européenne pour la Formation Professionnelle Evropské sdružení pro profesní přípravu [též EVTA] AEFP-EQ Association Européenne pour la Formation Professionnelle - Euroqualification Evropské sdružení pro profesní přípravu - Eurokvalifikace [Brusel] AEGEE AEI AELE AEMO AEN Index AENC AEO AEO AEO AEOA AEP AER AERA AERES AES AES AES AES AESI Association des états généraux des étudiants de l Europe Stavovské sdružení evropských studentů Adult Education Institute Institut vzdělávání dospělých Association européenne de libre-échange Evropské sdružení volného obchodu [též EFTA, ESVO] Action éducative en milieu ouverte Vzdělávací činnosti v otevřeném prostředí [Francie] Additional Educational Needs Index Index dalších vzdělávacích potřeb Adult Education Now! Campaign Kampaň Vzdělávání dospělých teď! Assistant Education Officer Pomocný školský úředník Adult Education Organiser Organizátor vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Education Officers Sdružení školských úředníků Adult Education Organiser's Association Sdružení organizátorů vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Educational Psychologists Sdružení pedagogických psychologů Arbejdsgivernes Elevrefusion Zaměstnavatelský fond pro refundaci odborné přípravy [Dánsko] American Education Research Association Americká asociace pedagogického výzkumu [Washington D.C.] Agence d évaluation de la recherche et de l enseignement supérieur Agentura evaluace výzkumu a vysokého školství [Francie] Administration économique et sociale Hospodářská a sociální správa [Francie] Adult Education Survey Šetření vzdělávání dospělých [Eurostat] Agrégé de l enseignement supérieur Odborný asistent [Belgie] Association d économie sociale Sdružení sociální ekonomie [Francie] Agrégé de l enseignement secondaire inférieur Profesor na nižším stupni sekundární školy [Belgie] Národní ústav pro vzdělávání 7

8 AESOP AESS AETS AETT AEU AEVEM AEVO AF AF AF AFAE AFAQ AFBG AFC AFDET AFE AFEC AFETT AFG AFL AFPA AFPA AFPR AFRG AFSP AFT AFT Association of European Schools of Planning Sdružení evropských škol urbanismu a územního plánování Agrégé de l enseignement secondaire supérieur Profesor na vyšším stupni sekundární školy [Belgie] Adult Education and Training Survey Šetření vzdělávání a přípravy dospělých [Kanada] Association for Educational and Training Technology Sdružení pro techniku vzdělávání a přípravy Amalgamated Engineering Union Sloučené strojírenské odbory [Velká Británie] Automatic Evaluation in Mathematics Automatické hodnocení v matematice Ausbilder Eignungsverordnung Předpis o kvalifikačních požadavcích na mistry odborné výchovy Académie française Francouzská akademie Afganistan Arbejdsformidling Úřady práce [Dánsko] Association française des administrateurs de l éducation Francouzské sdružení pracovníků školské správy Association Française pour l Assurance de la Qualité Francouzské sdružení pro zajištění kvality Gesetz zur Förderung der Aufstiegsfortbildung Zákon o podpoře zvyšování kvalifikace [Německo] Actions de formations conventionnées Vzdělávání hrazené státem [Francie] Association française pour le développement de l enseignement technique Francouzské sdružení pro rozvoj technického vzdělávání Advanced Further Education Pokročilé další vzdělávání Association francophone d éducation comparée Frankofonní sdružení pro srovnávací pedagogiku [Francie] Association for European Training of Workers in Technology Sdružení pro evropskou technickou přípravu pracovníků Arbeitsförderungsgesetz Zákon o podpoře práce [Německo] Akademie für Lehrerfortbildung Akademie pro další vzdělávání učitelů Association (nationale) pour la formation professionnelle des adultes (Národní) sdružení pro odborné vzdělávání dospělých [Francie] (do r ANPE a Unedic) Association de formation et de perfectionnement agricoles Sdružení pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace zemědělců Actions de formation préalables au recrutement Vzdělávání předcházející náboru do zaměstnání [Francie] Arbeitsförderungsreformgesetz Reformovaný zákon o podpoře práce [Německo] Académie française des Sciences politiques Francouzská akademie politických věd American Federation of Teachers Americká federace učitelů Ateliers de formation par le travail Dílny pro přípravu prostřednictvím práce [Belgie - region Brusel] 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 AGAB AG BFN AGCAS AGCD AGCSI AGECS AGEFA PME AGEFIPH Agil GmbH AGRES AHEAD AHEPA AHOPSS AHS AHU ACHE AI AI AIA AIC AICC AID AIE Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- und Studienberatung Švýcarská pracovní společnost pro vysokoškolské profesní a studijní poradenství [též ASOU] Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz Pracovní společenství Síť výzkumu odborného vzdělávání [Mnichov] Association of Graduate Careers Services Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol [Velká Británie] Administration général de la coopération au développement Generální správa spolupráce pro rozvoj [Francouzské společenství Belgie] Association of Graduate Careers Services in Ireland Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol v Irsku Associazione Genitori Scuola Cattolica Sdružení rodičů žáků katolických škol [Itálie] Association de Gestion des Formations en Alternance pour les Petites et Moyennes Entreprises Řídicí sdružení alternační profesní přípravy pro malé a střední podniky [Francie] Association pour la Gestion du Fonds pour l Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées Sdružení pro řízení fondů pro zařazování handicapovaných osob do zaměstnání [Francie] Agentur für Innovationsförderung & Technologietransfer GmbH Agentura pro podporu inovací a přenos technologií, s.r.o. [Německo] Service général des affaires générales, de la recherche scientifique et du pilotage interréseaux Všeobecná služba pro obecné záležitosti, vědecký výzkum a pilotáž sítí [Belgie] Association on Higher Education and Disability Sdružení pro vysokoškolské vzdělávání a handicap [Washington D.C., USA] American Hellenic Educational Progressive Association Americké pokrokové sdružení helénského vzdělávání Association of Heads of Polytechnic Student Services Sdružení ředitelů služeb studentům polytechnik Allgemeinbildende höhere Schule Všeobecně vzdělávací vyšší škola [Rakousko] Année hospitalo-universitaire Klinicko-univerzitní ročník [Francie] Association for Continuing Higher Education Sdružení pro pokračovací vysokoškolské vzdělávání [Charleston, USA] Arbeidsinspectie Inspekční úřad práce [Nizozemsko] Artificial Intelligence Umělá inteligence Akademická informační agentura Akadēmiskās informācijas centrs Akademické informační středisko Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee Výbor pro vzdělávání založené na počítači v leteckém průmyslu (mezinárodní sdružení) Actions Intégrées de Développement Integrovaná rozvojová akce [projekt křesťanských odborů ve Valonsku] Association for International Education Sdružení pro mezinárodní vzdělávání [Moskva] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 AIEA AIESEC AIF AIFS AIGLES AII AIM AIOSP AIPLF AIPU AIR AIR AIRE AIS AISA AISE AISFL AIU AIVD aka AKA AKF AKU AL AL ALADIN ALB Agence internationale de l énergie atomique Mezinárodní agentura pro atomovou energii Association internationale pour les étudiants en sciences économiques et commerciales Mezinárodní sdružení studujících ekonomické vědy a obchod Agence intergouvernementale de la Francophonie Mezivládní agentura Frankofonie American Institute for Foreign Study Americký ústav pro zahraniční studium [Washington D.C.] Association pour l inovation en gestion, langues et l enseignement supérieur Sdružení pro inovace v řízení, jazycích a vysokoškolském vzdělávání Accord interinstitutionnel Dohoda mezi institucemi Advanced Information in Medicine Pokrokové informace v lékařství [EU] Association internationale d orientation scolaire et professionnelle Mezinárodní sdružení pro vzdělávací a profesní poradenství [též IAEVG] Assemblée internationale des parlementaires de langue française Mezinárodní sdružení členů francouzsky mluvících parlamentů Association internationale de pédagogie universitaire Mezinárodní sdružení univerzitní pedagogiky [Montreal] Agri-Industrial Research Zemědělsko-průmyslový výzkum [EU] Association for Institutional Research Sdružení pro institucionální výzkum [Florida State University] Association interrégionale sur la recherche européenne Meziregionální sdružení pro evropský výzkum [Francie] Akademio Internacia de la Sciencoj Mezinárodní akademie věd Association for Independent Social Analysis Sdružení pro nezávislou sociální analýzu American Intercultural Student Exchange Americká mezikulturní výměna studentů Association internationale des sociologues de langue française Mezinárodní sdružení francouzsky mluvících sociologů [Francie] Association internationale des universités Mezinárodní sdružení univerzit [Paříž] [též IAU] Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky Association of Institutes for Adult Education of the Czech Republic also known as zvaný též Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluß- und Zwischenprüfungen Úřad pro tvorbu závěrečných a dílčích zkoušek v oblasti obchodních povolání Amternes og kommunernes forskningsinstitut Ústav regionálních studií [Dánsko] Arbetskraftsundersökningar Přehledy trhu práce [Švédsko] Albánie Associate Lecturer Mimořádný lektor Adult LeArning Documentation and Information Network Dokumentační a informační síť vzdělávání dospělých [UNESCO] Adult Learning Board Výbor pro učení dospělých [Irsko] 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 ALBSU ALCES ALE ALE ALECSO ALEM ALENA ALFA Alg ALG ALH Alhi ALI ALICE ALIS ALISE ALJ ALL ALLEA ALMIS ALMP ALO ALP Alpha ALPSP ALS Adult Literacy and Basic Skills Unit Jednotka pro gramotnost a základní dovednosti dospělých [nyní BSA] Adult Literacy and Community Education Scheme Projekt gramotnosti dospělých a obecního vzdělávání [Irsko] Adult Learning and Education Učení a vzdělávání dospělých [UNESCO] Association for Liberal Education Sdružení pro liberální výchovu a vzdělávání Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace Arabské ligy Adaptive Learning Environments Model Model adaptivních prostředí učení Accord de libre-échange nord-américain Dohoda o severoamerické volné výměně Antiquis linguis fovendis associatio Asociace učitelů klasických jazyků Arbeitslosengeld Podpora v nezaměstnanosti Assembly Learning Grant Stipendium (národního) shromáždění [Wales] Average Lecturer Hours Průměrný počet hodin lektora Arbeitslosenhilfe Pomoc nezaměstnaným Adult Learning Inspectorate Inspektorát vzdělávání dospělých [Velká Británie] Adult Learning Information Centre Europe Evropské informační středisko pro vzdělávání dospělých [Brusel] A Level Information System Informační systém v oblasti pokročilých úrovní Association for Library and Information Science Education Sdružení pro knihovnické a informatické vzdělávání [Raleigh, USA] Action locale pour jeunes Místní akce pro mládež [Lucembursko] Adult Literacy and Lifeskills Survey Šetření gramotnosti a životně důležitých dovedností dospělých All European Academies European Federation of National Academies of Sciences and Humanities Všechny evropské akademie Evropská federace národních akademií přírodních a humanitních věd [Amsterodam] America's Labor Market Information System Americký informační systém trhu práce Active Labour Market Policy Aktivní politika trhu práce Adult Literacy Organiser Organizátor gramotnosti dospělých [Irsko] Antenne de lycée professionnel Vedlejší pracoviště profesního lycea [Nová Kaledonie] Projekt EU pro rovné možnosti ve vzdělávání Association of Learned and Professional Society Publishers Sdružení (neziskových) nakladatelů vědecké a odborné literatury [Velká Británie] Arbeits- und Lernsituationen Pracovní a učební situace [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 ALSISS ALT ALTE ALTERNER ALU AM AMAVET AMB AMBA AMH AMI AMI AMIDEAS AMK AMO AMS AMS AMS AMS AMSE AMT AMTA AMU AMU AMU-center AMusM AMV Association of Learned Societies in the Social Sciences Sdružení učených společností ve společenských vědách [Velká Británie] Academic Learning Time Část vyučovací hodiny věnovaná čistě učení Association of Language Testers in Europe Sdružení jazykových zkušebních institucí v Evropě Alternative Energy Alternativní energie [EU] Arbetslivsutveckling Programy rozvoje zaměstnanosti (pro nezaměstnané) [Švédsko] Arménie Asociace pro mládež, vědu a techniku [ČR] Area Manpower Board (of MSC) Oblastní výbor pracovních sil [Velká Británie] Association of Master in Bussiness Administration Ltd. Sdružení MBA Academia Mediterranea Halicarnassensis Středozemní akademie v Halikarnássu [Bodrum, Turecko] Appel à manifestations d'intérêt Call for expressions of interest Výzva k projevení zájmu (AMI VET Cedefop) Arbetsmarknadsinstitutet Instituce trhu práce (pro zaměstnanost lidí s funkčními poruchami) [Švédsko] America-Mideast Educational and Training Services Americko-středovýchodní služby vzdělávání a přípravy [Washington D.C.] Ammattikorkeakoulu Odborná vysoká škola [Finsko] Arbeidsmarkedopplæring Vzdělávání pro pracovní trh [Norsko] Annual Monitoring Survey (of Staff Student Ratios) Roční kontrolní přehled (poměru počtu učitelů a žáků) Arbeitsmarktservice Služba trhu práce [Rakousko] Arbejdsmarkedsstyrelsen Úřad trhu práce [Dánsko] Arbetsmarknadsstyrelsen Úřad trhu práce [Švédsko] Association mondiale des sciences de l éducation Světové sdružení věd o vzdělávání [Ghent, Belgie] [též WAER] Adaptive Mastery Testing Adaptivní testování zvládnutí (látky) Arab Maritime Transport Academy Arabská akademie námořní dopravy Akademie muzických umění Academy of Performing Arts Arbejdsmarkedsuddannelser Vzdělávání pro trh práce [Dánsko] Arbetsmarknadsutbildning - center Učební středisko úřadu práce [Švédsko] Master of Musical Arts Mistr hudebních umění [Velká Británie] Arbetsmarknadsverket Úřad trhu práce [Švédsko] 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 AMVO ANACT Anact ANBA ANECA ANEFA ANEP ANFA ANFC ANI ANIA ANINSEI ANKOM ANPE ANPEC ANQ ANSE ANSI ANTA AOB AOC AOD AOF AOF AONTAS AOTT Allgemeine Meisterprüfungsverordnung Všeobecné nařízení o mistrovských zkouškách [Německo] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit Úřední zprávy Spolkového úřadu práce Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Národní agentura pro hodnocení kvality a akreditaci [Španělsko] Agęncia Nacional de Educaçăo e Formaçăo de Adultos Národní agentura pro vzdělávání a přípravu dospělých (v roce 2002 začleněna do DGFV) [Portugalsko] Administración Nacional de Educación Pública Národní správa veřejného vzdělávání [Uruguay] Association nationale pour la Formation dans l automobile Národní sdružení pro profesní přípravu v automobilovém průmyslu [Francie] Acuerdo Nacional de Formación Continua Národní úmluva o další profesní přípravě [Španělsko] Accord national interprofessionnel Národní mezioborová dohoda [Francie] Association nationale des industries alimentaires Národní sdružení potravinářského průmyslu [Francie] Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e Istruzione Národní sdružení soukromých ústavů pro vzdělávání a profesní přípravu [Itálie] Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge Započítávání profesních kompetencí do vysokoškolského studia [Německo] Agence nationale pour l emploi Národní agentura pro zaměstnání [Francie] (od r viz AFPA) Association nationale pour l emploi du cadres Národní sdružení pro zaměstnávání řídících pracovníků Agência Nacional para a Qualificação Národní agentura kvalifikací [Portugalsko] Agence nationale pour les stages à l étranger Národní agentura pro stáže v cizině [Paříž] American National Standards Institute Americký národní úřad pro normalizaci Australian National Training Authority Australský národní úřad pro profesní přípravu Advies Bureau voor Opleiding en Beroep Poradní výbor pro vzdělávání a povolání Agrarisch opleidingen centrum Středisko odborné přípravy v zemědělství [Nizozemsko] Assessment on Demand Hodnocení na vyžádání Academy of Finance Finanční akademie [USA] Arbeidernes Opplysningsforbund Vzdělávací sdružení pracujících [Norsko] Aos Oideachais Naisiunta Tri Aontu Saorálach The National Association of Adult Education Národní dobrovolné sdružení vzdělávání dospělých [Irsko] Academy of Travel & Tourism Akademie cestování a turismu [USA] Národní ústav pro vzdělávání 13

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače

Zpravodaj. č. 10/2002 (20. října) Odborné vzdělávání v zahraničí. Nové základní dovednosti pro všechny? 3. Evropský řidičský průkaz na počítače Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Nové základní dovednosti pro všechny? 3 č. 10/2002 (20. října) Evropský řidičský průkaz na počítače Celoživotní vzdělávání v Evropské unii 5 Ministři školství zemí

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 5. 2 Ostrá kritika dalšího odborného vzdělávání. 5 Úkoly pro duální systém profesní přípravy Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 5 (20.května) Německý odborový svaz k dalšímu odbornému vzdělávání Odborné vzdělávání pro informační společnost Nové modely učebních oborů v německém duálním

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 H&G HA HAK HANDYNET HAS HASAW HAVO HBO HCBLA HCE HCEEE HCI HCITB HCM HDTV HDE HE HEA I HEF HEFCE HEFCW Histoire et géographie Dějepis a zeměpis (tematický okruh při bakalaureátu) [Francie] Hauptausschuß

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU BELGIE Jana Poláchová Vašťatková, Alice Bačíková Úvod Belgie, oficiálně Belgické království, je federativní konstituční

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny...

2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny... z p r a v o d a j 2 2012 2 Editorial Kodaň v minulosti; školné, půjčky a stipendia; edutainment pro všechny... XXIII. ročník 3 Z glosáře Cedefopu 4 Čtvrtá část překladu termínů z glosáře obsahuje dvě hesla:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Anglicko-český Česko-anglický slovník

Anglicko-český Česko-anglický slovník Anglicko-český Česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 2. rozšířené vydání www.osu.cz/metakor Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně

Více