Národní ústav pro vzdělávání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez bien dosti dobře (druhý stupeň prospěchu při bakalaureátu) [Francie] A/AS Advanced and Advanced Supplementary Examinations/Levels Pokročilé a pokročilé doplňkové zkoušky/úrovně AA Architectural Association Sdružení architektů AAA Accelerated Australian Apprenticeships Zrychlené australské učňovství (2012) AAAC Association of Accrediting Agencies of Canada /Association des ageances d agrément du Canada Sdružení akreditačních agentur Kanady [Ottawa] AAAS American Association for the Advancement of Science Americké sdružení pro vědecký pokrok [Washington D.C.] AAC Anglo-American College Anglo-americká kolej AAC Association of American Colleges Sdružení amerických kolejí AACC American Association of Community Colleges Americká asociace komunitních kolejí AACD American Association for Counselling and Development Americká asociace pro poradenství a rozvoj AACE Association for Adult and Continuing Education Sdružení pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání AACE Association for the Advancement of Computing in Education Sdružení pro podporu výpočetní techniky ve vzdělávání [Washington D.C.] AACJC American Association of Community and Junior Colleges Americké sdružení obecních kolejí a kolejí pro mladší žáky [Washington D.C.] AACRAO American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers Americké sdružení univerzitních tajemníků a přijímacích úředníků [Washington D.C.] AACSB American Assembly of Collegiate Schools of Business Americké shromáždění kolegiátních obchodních škol AACTE American Association of Colleges for Teacher Education Americké sdružení kolejí pro vzdělávání učitelů AACU Association of American Colleges and Universities Sdružení amerických kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ministerstvo práce a státní správy [Norsko] AAF Académie d agriculture de France Francouzská zemědělská akademie AAHE American Association for Higher Education Americké sdružení pro vysokoškolské vzdělávání [Washington D.C.] AAI Association of Arts Institutions Sdružení škol pro humanitní vědy AAK Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind Pracovní společenství Dítě postižené alergií [Německo] AALS Association of American Library Schools Sdružení amerických knihovnických škol AASA American Association of School Administrators Americké sdružení zaměstnanců školské správy Národní ústav pro vzdělávání 1

2 AASCU American Association of State Colleges and Universities Americké sdružení státních kolejí a univerzit [Washington D.C.] AAU Association of American Universities Sdružení amerických univerzit [Washington D.C.] AAUA American Association of Universities Administrators Americké sdružení administrátorů univerzit [Tuscaloosa] AAUP American Association of University Professors Americké sdružení univerzitních profesorů [Washington D.C.] AAUW American Association of University Women Americké sdružení žen na univerzitách [Washington D.C.] ABA Académie des beaux-arts Akademie výtvarných umění ABA Antiquarian Booksellers Association Sdružení antikvářů ABA Association of British Archaeologists Sdružení britských archeologů ABB Arbeitsstelle für betriebliche Berufsausbildung Pracoviště pro podnikovou odbornou přípravu ABBL Association des banques et banquiers luxembourgeois Sdružení lucemburských bank a bankéřů ABC Assessment of Basic Competencies Hodnocení základních kompetencí ABD Archiven, Bibliotheken, Informations- und Dokumentationsstellen Archívy, knihovny, informační a dokumentační pracoviště [Německo] ABE Adult Basic Education Základní vzdělávání dospělých ABEGS Arab Bureau of Education for the Gulf States Arabský školský úřad pro státy v Perském zálivu ABEL Bibliographical data base of the Official Journal Bibliografická databáze Úředního listu [EU] ABF Association des bibliothécaires français Sdružení francouzských knihovníků abf-austria Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschung Pracovní společenství výzkum odborného vzdělávání ABGRA Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Sdružení graduovaných knihovníků Argentiny abh Ausbildungsbegleitende Hilfen Doprovodné pomoci při profesní přípravě (znevýhodněných osob) [Německo] ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Opatření pro získání práce [Německo] ABOP Algemene Bond van Onderwijzend Personeel Všeobecný svaz pedagogických pracovníků [Nizozemsko] ABS Arbeitsförderung, Beschäftigungs- und Strukturentwicklung Podpora práce, zaměstnanost a strukturální rozvoj [Německo] ABSCQ Australian Bureau of Statistics Classifications of Qualifications Klasifikace kvalifikací Australského statistického úřadu ABSK Arbeitstelle für Bildungsfragen der Schweizer Katholiken Pracoviště pro otázky vzdělávání švýcarských katolíků ABTA Association of British Travel Agents Sdružení britských cestovních zprostředkovatelů ABVV Algemeen Belgische Vakverenging Všeobecný belgický odborový svaz [též FGTB] ABWF Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung e. V. Pracovní společenství Výzkum podnikového dalšího vzdělávání [Německo] 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 AC AC ACA ACACE ACADE ACACHE ACAS ACCA ACCAC ACCC ACCEPT ACCESS ACCRE ACCS ACCT ACCT ACD ACDI ACE ACE ACE ACE ACE ACE Scheme ACEA Advisory Committee Poradní výbor Assessment centrum (centre, center) hodnotící středisko (přijímání pracovníků) Academic Cooperation Association / Association pour la coopération académique Sdružení pro akademickou spolupráci [Brusel] Advisory Council for Adult and Continuing Education Poradní výbor pro vzdělávání dospělých a další vzdělávání Asociación de Centros Autonómos de Enseñanza Sdružení autonomních vzdělávacích středisek [Španělsko] Association of Career Advisers in Colleges of Higher Education Sdružení kariérních poradcù v kolejích vysokoškolského vzdělávání Advisory Conciliation and Arbitration Service Poradenská smírčí a arbitrážní služba [Velká Británie] Association of Chartered Certified Accountants Sdružení diplomovaných účetních [Velká Británie] Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru Úřad pro kvalifikace, kurikulum a hodnocení ve Walesu Association of Canadian Community Colleges / Association des colléges communautaires du Canada Sdružení kanadských obecních kolejí [Ottawa] Addictions Community Centres for Education, Prevention, Treatment and Research Obecní střediska pro vzdělávání, prevenci, léčbu a výzkum drogových závislostí Additional Certificate in Community Education Studies Doplňkové osvědčení pedagogických studií ve Společenství [součást programu ERASMUS] Aide au chômeurs créateurs d entreprise Pomoc nezaměstnaným, kteří zakládají podniky [Francie] Association of Community and Comprehensive Schools Sdružení obecních a jednotných škol [Irsko] Agence de coopération culturelle et technique Agentura pro kulturní a technickou spolupráci [orgán Frankofonie] Association of Community College Trustees Sdružení zplnomocněnců obecních kolejí [USA] Automatic call distribution Automatické rozdělování telefonických volání Agence canadienne de développement international Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj [Québec] [též CIDA] Action for Cooperation in the field of Education Akce pro spolupráci v oblasti vzdělávání [Brusel] [Program EU] Admissions Officers and Credential Evaluators Úředníci pro přijímání studentů a hodnocení vysvědčení Advisory Centre for Education Poradní centrum pro vzdělávání [Velká Británie] American Council on Education Americká rada pro vzdělávání [Washington D.C.] Association canadienne d éducation Kanadské sdružení pro vzdělávání [Toronto] [též CEA] Action for Community Employment Scheme Projekt činnosti pro zaměstnanost v obcích Association des Constructeurs Européens d Automobiles Sdružení evropských konstruktérů automobilů Národní ústav pro vzdělávání 3

4 ACED Association canadienne de l éducation à la distance Kanadské sdružení pro distanční vzdělávání [Toronto] [též CADE] ACEDI L association canadienne d études du développment international Kanadská asociace studia mezinárodního vývoje [Ottawa] [též CASID] ACELF L association canadienne d éducation de la langue francaise Kanadské sdružení pro vyučování francouzského jazyka [Québec] ACE-PHARE Action for Cooperation in the field of Economics Akce pro spolupráci v oblasti ekonomie [součást PHARE] ACER Australian Council for Educational Research Australská rada pro pedagogický výzkum ACEREP Association du centre d études et de réalisations pour l éducation permanente Sdružení studijních a realizačních center pro permanentní vzdělávání ACFHE Association of Colleges for Further and Higher Education Sdružení kolejí pro další a vysokoškolské vzdělávání ACGB Arts Council of Great Britain Rada pro umění Velké Británie ACI Académie commerciale internationale Mezinárodní obchodní akademie ACI ateliers et chantiers d'insertion integrační dílny a pracoviště [Francie] ACIB Associate of the Chartered Institute of Bankers Člen Autorizovaného institutu bankéřů ACICS The Accrediting Council for Independent Colleges and Schools Akreditační rada pro nezávislé koleje a školy [Washington D.C., USA] ACIU Arbejdsmarkedets Center for Internationale Uddannelsesaktiviteter Středisko trhu práce pro mezinárodní programy přípravy [Dánsko] ACKNOWLEDGE Acquisition of Knowledge Získávání znalostí ACL Adult and Community Learning Vzdělávání dospělých a obecní vzdělávání [Velká Británie] ACLI Associazione Cattolica Lavoratori Italiani Katolická asociace italských pracovníků ACM Association of College Management Sdružení managementu koleje ACOA Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt Poradní výbor pro vzdělávání a trh práce [Nizozemsko] ACOP Associação dos Conselheiros do Orientação Profissional Sdružení poradců pro profesní orientaci [Portugalsko] ACPA American College Personnel Association Americké sdružení zaměstnanců kolejí [Washington C.D.] ACRA Association of College Registrars and Administrators Sdružení tajemníků a správců kolejí ACRU Association of Carpathian Region Universities Sdružení univerzit karpatského regionu [Košice] ACS Agent contractuel subventionné Subvencovaný smluvní zprostředkovatel [Belgie] ACS Andragoški center Slovenije Slovinské středisko vzdělávání dospělých [Lublaň] ACS Association of Commonwealth Students Sdružení studentů britského společenství národů ACS Automatic Classification System Automatický klasifikační systém 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 ACS ACSET ACSI ACSTT ACT ACT ACTS ACTT ACU ACUI ACUTA ACV ACVLB ACVT AD AdA ADAGP ADAPT ADBS ADC ADEA ADEM ADES ADHD ADI ADIE Average Class Size Průměrná velikost třídy Advisory Committee for Supply and Education of Teachers Poradní výbor pro nabídku a vzdělávání učitelů Association of State-Based Career Information Systems Sdružení státních systémů kariérních informací Advisory Commitee on the Supply and Training of Teachers Poradní výbor pro nabídku a přípravu učitelů Academic Competency Test Test akademické kompetence [USA] American College Test Test americké koleje Advanced Communications Technologies and Services Vyspělé komunikační technologie a služby [Program EU] Association of Cinematograph, Television and Allied Technicians Sdružení filmových, televizních a příbuzných techniků Association of Commonwealth Universities Sdružení univerzit Britského společenství národů [Londýn] The Association of College Unions International Mezinárodní sdružení kolejních svazů [Indiana, USA] Association of Colleges and Universities Telecommunications Administrators Sdružení správců kolejních a univerzitních telekomunikačních zařízení [Lexington, USA] Algemeen Christelijk Vakverbond Všeobecná křesťanská odborová ústředna [Belgie] [též CSC] Algemeene Centrale voor Liberale Vakverenigen Všeobecná centrála liberálních odborových svazů [Belgie] [též CGSLB] Advisory Committee on Vocational Training Poradní výbor pro profesní přípravu [EHS] Associate Degree Nižší bakalářská hodnost [USA] Ausbildung der Ausbilder Vzdělávání vzdělavatelů [Německo] Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques Sdružení pro šíření výtvarných umění Adaptation of the Labour Force to Meet Industrial Change Adaptace pracovních sil na změny v průmyslu Association Francaise des Documentalistes et des Bibliothecaires Specialises Francouzské sdružení odborných dokumentátorů a knihovníků Agency for Development and Cooperation Agentura pro rozvoj a spolupráci [Bern] Association for the Development of Education in Africa Sdružení pro rozvoj vzdělávání v Africe Administration de l emploi Úřad práce [Lucembursko] Association of Directors of Education Sdružení ředitelů ve školství [Skotsko] Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nedostatek pozornosti a hyperaktivní porucha Académie diplomatique internationale Mezinárodní diplomatická akademie Association pour le Droit à l'initiative Economique Sdružení pro právo na podnikání [Francie] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 ADIS ADL ADM ADMES ADP ADPF ADRA ADREP ADSET AE AE AEA AEA AEA AEAS AEB AEC AEC AEC AECS AECSE AECT AED AEDE AEDS AEDUC Automatic Data Interchange System Automatizovaný systém zprostředkování dat Advanced Distributed Learning Vzdělávání distribuované pomocí vyspělé techniky [USA] Area Development Management Ltd Management rozvoje oblasti [Irsko] Association pour le Développement de Méthodes de Formation dans l Enseignement Supérieur / Association for the Development of Training Methods in Higher Education Sdružení pro rozvoj metod přípravy ve vysokoškolském vzdělávání [Paříž] Automatic Data Processing Automatické zpracování dat Association pour la diffusion de la pensée française Sdružení pro šíření francouzské myšlenky Adventist Development and Relief Agency Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj Animation et développement des relations écoles - profession Podněcování a rozvíjení vztahů mezi školami a povoláním [Francie] Association of Databank Services in Education and Training Sdružení databankových služeb ve vzdělávání a přípravě [Velká Británie] Adult Education Vzdělávání dospělých Associations européennes Evropská sdružení Advanced Extension Award Pokročilé rozšířené osvědčení [Velká Británie] Applied Econometrics Association Společnost pro aplikovanou ekonometrii [Francie, Paříž] Attestation d études approfondies Osvědčení o prohlubujících studiích [Francie] Association of Educational Advisers in Scotland Sdružení pedagogických poradců ve Skotsku Associated Examining Board Sdružený zkušební výbor [nyní viz AQA] Army Educational Corps Armádní vzdělávací sbor Association of Education Committees Sdružení výborů pro vzdělávání Atomic Energy Commission Komise pro atomovou energii Association of European Correspondence Schools Sdružení evropských korespondenčních škol Association européenne des chercheurs en sciences de l éducation Evropské sdružení výzkumných pracovníků ve vědách o výchově Association for Educational Communications and Technology Sdružení pro vzdělávací komunikace a techniku Academy for Educational Development Akademie pro vývoj vzdělávání [USA] Association européenne des enseignants Evropské sdružení učitelů Association for Educational Data Systems Sdružení pro systémy dat ve vzdělávání Association pour l éducation permanente dans les universités du Canada Sdružení pro celoživotní vzdělávání na kanadských univerzitách [Toronto] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 AEEP AEF AEFE AEFLA AEFP Associação de Representantes Estabelecimentos de Ensino Particular a Cooperativo Sdružení zástupců soukromých a družstevních vzdělávacích zařízení [Portugalsko] Amalgamated Union of Engineering and Foundry Workers Sloučené odbory pracovníků ve strojírenství a slévárenství [Velká Británie] Agence pour l enseignement français à l étranger Agentura pro francouzské vyučování v cizině [Francie] Adult Education and Family Literacy Act Zákon o vzdělávání dospělých a gramotnosti v rodinách [USA] Association Européenne pour la Formation Professionnelle Evropské sdružení pro profesní přípravu [též EVTA] AEFP-EQ Association Européenne pour la Formation Professionnelle - Euroqualification Evropské sdružení pro profesní přípravu - Eurokvalifikace [Brusel] AEGEE AEI AELE AEMO AEN Index AENC AEO AEO AEO AEOA AEP AER AERA AERES AES AES AES AES AESI Association des états généraux des étudiants de l Europe Stavovské sdružení evropských studentů Adult Education Institute Institut vzdělávání dospělých Association européenne de libre-échange Evropské sdružení volného obchodu [též EFTA, ESVO] Action éducative en milieu ouverte Vzdělávací činnosti v otevřeném prostředí [Francie] Additional Educational Needs Index Index dalších vzdělávacích potřeb Adult Education Now! Campaign Kampaň Vzdělávání dospělých teď! Assistant Education Officer Pomocný školský úředník Adult Education Organiser Organizátor vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Education Officers Sdružení školských úředníků Adult Education Organiser's Association Sdružení organizátorů vzdělávání dospělých [Irsko] Association of Educational Psychologists Sdružení pedagogických psychologů Arbejdsgivernes Elevrefusion Zaměstnavatelský fond pro refundaci odborné přípravy [Dánsko] American Education Research Association Americká asociace pedagogického výzkumu [Washington D.C.] Agence d évaluation de la recherche et de l enseignement supérieur Agentura evaluace výzkumu a vysokého školství [Francie] Administration économique et sociale Hospodářská a sociální správa [Francie] Adult Education Survey Šetření vzdělávání dospělých [Eurostat] Agrégé de l enseignement supérieur Odborný asistent [Belgie] Association d économie sociale Sdružení sociální ekonomie [Francie] Agrégé de l enseignement secondaire inférieur Profesor na nižším stupni sekundární školy [Belgie] Národní ústav pro vzdělávání 7

8 AESOP AESS AETS AETT AEU AEVEM AEVO AF AF AF AFAE AFAQ AFBG AFC AFDET AFE AFEC AFETT AFG AFL AFPA AFPA AFPR AFRG AFSP AFT AFT Association of European Schools of Planning Sdružení evropských škol urbanismu a územního plánování Agrégé de l enseignement secondaire supérieur Profesor na vyšším stupni sekundární školy [Belgie] Adult Education and Training Survey Šetření vzdělávání a přípravy dospělých [Kanada] Association for Educational and Training Technology Sdružení pro techniku vzdělávání a přípravy Amalgamated Engineering Union Sloučené strojírenské odbory [Velká Británie] Automatic Evaluation in Mathematics Automatické hodnocení v matematice Ausbilder Eignungsverordnung Předpis o kvalifikačních požadavcích na mistry odborné výchovy Académie française Francouzská akademie Afganistan Arbejdsformidling Úřady práce [Dánsko] Association française des administrateurs de l éducation Francouzské sdružení pracovníků školské správy Association Française pour l Assurance de la Qualité Francouzské sdružení pro zajištění kvality Gesetz zur Förderung der Aufstiegsfortbildung Zákon o podpoře zvyšování kvalifikace [Německo] Actions de formations conventionnées Vzdělávání hrazené státem [Francie] Association française pour le développement de l enseignement technique Francouzské sdružení pro rozvoj technického vzdělávání Advanced Further Education Pokročilé další vzdělávání Association francophone d éducation comparée Frankofonní sdružení pro srovnávací pedagogiku [Francie] Association for European Training of Workers in Technology Sdružení pro evropskou technickou přípravu pracovníků Arbeitsförderungsgesetz Zákon o podpoře práce [Německo] Akademie für Lehrerfortbildung Akademie pro další vzdělávání učitelů Association (nationale) pour la formation professionnelle des adultes (Národní) sdružení pro odborné vzdělávání dospělých [Francie] (do r ANPE a Unedic) Association de formation et de perfectionnement agricoles Sdružení pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace zemědělců Actions de formation préalables au recrutement Vzdělávání předcházející náboru do zaměstnání [Francie] Arbeitsförderungsreformgesetz Reformovaný zákon o podpoře práce [Německo] Académie française des Sciences politiques Francouzská akademie politických věd American Federation of Teachers Americká federace učitelů Ateliers de formation par le travail Dílny pro přípravu prostřednictvím práce [Belgie - region Brusel] 8 Národní ústav pro vzdělávání

9 AGAB AG BFN AGCAS AGCD AGCSI AGECS AGEFA PME AGEFIPH Agil GmbH AGRES AHEAD AHEPA AHOPSS AHS AHU ACHE AI AI AIA AIC AICC AID AIE Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- und Studienberatung Švýcarská pracovní společnost pro vysokoškolské profesní a studijní poradenství [též ASOU] Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz Pracovní společenství Síť výzkumu odborného vzdělávání [Mnichov] Association of Graduate Careers Services Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol [Velká Británie] Administration général de la coopération au développement Generální správa spolupráce pro rozvoj [Francouzské společenství Belgie] Association of Graduate Careers Services in Ireland Sdružení profesních poradenských služeb pro absolventy vysokých škol v Irsku Associazione Genitori Scuola Cattolica Sdružení rodičů žáků katolických škol [Itálie] Association de Gestion des Formations en Alternance pour les Petites et Moyennes Entreprises Řídicí sdružení alternační profesní přípravy pro malé a střední podniky [Francie] Association pour la Gestion du Fonds pour l Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées Sdružení pro řízení fondů pro zařazování handicapovaných osob do zaměstnání [Francie] Agentur für Innovationsförderung & Technologietransfer GmbH Agentura pro podporu inovací a přenos technologií, s.r.o. [Německo] Service général des affaires générales, de la recherche scientifique et du pilotage interréseaux Všeobecná služba pro obecné záležitosti, vědecký výzkum a pilotáž sítí [Belgie] Association on Higher Education and Disability Sdružení pro vysokoškolské vzdělávání a handicap [Washington D.C., USA] American Hellenic Educational Progressive Association Americké pokrokové sdružení helénského vzdělávání Association of Heads of Polytechnic Student Services Sdružení ředitelů služeb studentům polytechnik Allgemeinbildende höhere Schule Všeobecně vzdělávací vyšší škola [Rakousko] Année hospitalo-universitaire Klinicko-univerzitní ročník [Francie] Association for Continuing Higher Education Sdružení pro pokračovací vysokoškolské vzdělávání [Charleston, USA] Arbeidsinspectie Inspekční úřad práce [Nizozemsko] Artificial Intelligence Umělá inteligence Akademická informační agentura Akadēmiskās informācijas centrs Akademické informační středisko Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee Výbor pro vzdělávání založené na počítači v leteckém průmyslu (mezinárodní sdružení) Actions Intégrées de Développement Integrovaná rozvojová akce [projekt křesťanských odborů ve Valonsku] Association for International Education Sdružení pro mezinárodní vzdělávání [Moskva] Národní ústav pro vzdělávání 9

10 AIEA AIESEC AIF AIFS AIGLES AII AIM AIOSP AIPLF AIPU AIR AIR AIRE AIS AISA AISE AISFL AIU AIVD aka AKA AKF AKU AL AL ALADIN ALB Agence internationale de l énergie atomique Mezinárodní agentura pro atomovou energii Association internationale pour les étudiants en sciences économiques et commerciales Mezinárodní sdružení studujících ekonomické vědy a obchod Agence intergouvernementale de la Francophonie Mezivládní agentura Frankofonie American Institute for Foreign Study Americký ústav pro zahraniční studium [Washington D.C.] Association pour l inovation en gestion, langues et l enseignement supérieur Sdružení pro inovace v řízení, jazycích a vysokoškolském vzdělávání Accord interinstitutionnel Dohoda mezi institucemi Advanced Information in Medicine Pokrokové informace v lékařství [EU] Association internationale d orientation scolaire et professionnelle Mezinárodní sdružení pro vzdělávací a profesní poradenství [též IAEVG] Assemblée internationale des parlementaires de langue française Mezinárodní sdružení členů francouzsky mluvících parlamentů Association internationale de pédagogie universitaire Mezinárodní sdružení univerzitní pedagogiky [Montreal] Agri-Industrial Research Zemědělsko-průmyslový výzkum [EU] Association for Institutional Research Sdružení pro institucionální výzkum [Florida State University] Association interrégionale sur la recherche européenne Meziregionální sdružení pro evropský výzkum [Francie] Akademio Internacia de la Sciencoj Mezinárodní akademie věd Association for Independent Social Analysis Sdružení pro nezávislou sociální analýzu American Intercultural Student Exchange Americká mezikulturní výměna studentů Association internationale des sociologues de langue française Mezinárodní sdružení francouzsky mluvících sociologů [Francie] Association internationale des universités Mezinárodní sdružení univerzit [Paříž] [též IAU] Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky Association of Institutes for Adult Education of the Czech Republic also known as zvaný též Aufgabenstelle für kaufmännische Abschluß- und Zwischenprüfungen Úřad pro tvorbu závěrečných a dílčích zkoušek v oblasti obchodních povolání Amternes og kommunernes forskningsinstitut Ústav regionálních studií [Dánsko] Arbetskraftsundersökningar Přehledy trhu práce [Švédsko] Albánie Associate Lecturer Mimořádný lektor Adult LeArning Documentation and Information Network Dokumentační a informační síť vzdělávání dospělých [UNESCO] Adult Learning Board Výbor pro učení dospělých [Irsko] 10 Národní ústav pro vzdělávání

11 ALBSU ALCES ALE ALE ALECSO ALEM ALENA ALFA Alg ALG ALH Alhi ALI ALICE ALIS ALISE ALJ ALL ALLEA ALMIS ALMP ALO ALP Alpha ALPSP ALS Adult Literacy and Basic Skills Unit Jednotka pro gramotnost a základní dovednosti dospělých [nyní BSA] Adult Literacy and Community Education Scheme Projekt gramotnosti dospělých a obecního vzdělávání [Irsko] Adult Learning and Education Učení a vzdělávání dospělých [UNESCO] Association for Liberal Education Sdružení pro liberální výchovu a vzdělávání Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization Vzdělávací, kulturní a vědecká organizace Arabské ligy Adaptive Learning Environments Model Model adaptivních prostředí učení Accord de libre-échange nord-américain Dohoda o severoamerické volné výměně Antiquis linguis fovendis associatio Asociace učitelů klasických jazyků Arbeitslosengeld Podpora v nezaměstnanosti Assembly Learning Grant Stipendium (národního) shromáždění [Wales] Average Lecturer Hours Průměrný počet hodin lektora Arbeitslosenhilfe Pomoc nezaměstnaným Adult Learning Inspectorate Inspektorát vzdělávání dospělých [Velká Británie] Adult Learning Information Centre Europe Evropské informační středisko pro vzdělávání dospělých [Brusel] A Level Information System Informační systém v oblasti pokročilých úrovní Association for Library and Information Science Education Sdružení pro knihovnické a informatické vzdělávání [Raleigh, USA] Action locale pour jeunes Místní akce pro mládež [Lucembursko] Adult Literacy and Lifeskills Survey Šetření gramotnosti a životně důležitých dovedností dospělých All European Academies European Federation of National Academies of Sciences and Humanities Všechny evropské akademie Evropská federace národních akademií přírodních a humanitních věd [Amsterodam] America's Labor Market Information System Americký informační systém trhu práce Active Labour Market Policy Aktivní politika trhu práce Adult Literacy Organiser Organizátor gramotnosti dospělých [Irsko] Antenne de lycée professionnel Vedlejší pracoviště profesního lycea [Nová Kaledonie] Projekt EU pro rovné možnosti ve vzdělávání Association of Learned and Professional Society Publishers Sdružení (neziskových) nakladatelů vědecké a odborné literatury [Velká Británie] Arbeits- und Lernsituationen Pracovní a učební situace [Švýcarsko] Národní ústav pro vzdělávání 11

12 ALSISS ALT ALTE ALTERNER ALU AM AMAVET AMB AMBA AMH AMI AMI AMIDEAS AMK AMO AMS AMS AMS AMS AMSE AMT AMTA AMU AMU AMU-center AMusM AMV Association of Learned Societies in the Social Sciences Sdružení učených společností ve společenských vědách [Velká Británie] Academic Learning Time Část vyučovací hodiny věnovaná čistě učení Association of Language Testers in Europe Sdružení jazykových zkušebních institucí v Evropě Alternative Energy Alternativní energie [EU] Arbetslivsutveckling Programy rozvoje zaměstnanosti (pro nezaměstnané) [Švédsko] Arménie Asociace pro mládež, vědu a techniku [ČR] Area Manpower Board (of MSC) Oblastní výbor pracovních sil [Velká Británie] Association of Master in Bussiness Administration Ltd. Sdružení MBA Academia Mediterranea Halicarnassensis Středozemní akademie v Halikarnássu [Bodrum, Turecko] Appel à manifestations d'intérêt Call for expressions of interest Výzva k projevení zájmu (AMI VET Cedefop) Arbetsmarknadsinstitutet Instituce trhu práce (pro zaměstnanost lidí s funkčními poruchami) [Švédsko] America-Mideast Educational and Training Services Americko-středovýchodní služby vzdělávání a přípravy [Washington D.C.] Ammattikorkeakoulu Odborná vysoká škola [Finsko] Arbeidsmarkedopplæring Vzdělávání pro pracovní trh [Norsko] Annual Monitoring Survey (of Staff Student Ratios) Roční kontrolní přehled (poměru počtu učitelů a žáků) Arbeitsmarktservice Služba trhu práce [Rakousko] Arbejdsmarkedsstyrelsen Úřad trhu práce [Dánsko] Arbetsmarknadsstyrelsen Úřad trhu práce [Švédsko] Association mondiale des sciences de l éducation Světové sdružení věd o vzdělávání [Ghent, Belgie] [též WAER] Adaptive Mastery Testing Adaptivní testování zvládnutí (látky) Arab Maritime Transport Academy Arabská akademie námořní dopravy Akademie muzických umění Academy of Performing Arts Arbejdsmarkedsuddannelser Vzdělávání pro trh práce [Dánsko] Arbetsmarknadsutbildning - center Učební středisko úřadu práce [Švédsko] Master of Musical Arts Mistr hudebních umění [Velká Británie] Arbetsmarknadsverket Úřad trhu práce [Švédsko] 12 Národní ústav pro vzdělávání

13 AMVO ANACT Anact ANBA ANECA ANEFA ANEP ANFA ANFC ANI ANIA ANINSEI ANKOM ANPE ANPEC ANQ ANSE ANSI ANTA AOB AOC AOD AOF AOF AONTAS AOTT Allgemeine Meisterprüfungsverordnung Všeobecné nařízení o mistrovských zkouškách [Německo] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek [Francie] Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit Úřední zprávy Spolkového úřadu práce Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Národní agentura pro hodnocení kvality a akreditaci [Španělsko] Agęncia Nacional de Educaçăo e Formaçăo de Adultos Národní agentura pro vzdělávání a přípravu dospělých (v roce 2002 začleněna do DGFV) [Portugalsko] Administración Nacional de Educación Pública Národní správa veřejného vzdělávání [Uruguay] Association nationale pour la Formation dans l automobile Národní sdružení pro profesní přípravu v automobilovém průmyslu [Francie] Acuerdo Nacional de Formación Continua Národní úmluva o další profesní přípravě [Španělsko] Accord national interprofessionnel Národní mezioborová dohoda [Francie] Association nationale des industries alimentaires Národní sdružení potravinářského průmyslu [Francie] Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e Istruzione Národní sdružení soukromých ústavů pro vzdělávání a profesní přípravu [Itálie] Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge Započítávání profesních kompetencí do vysokoškolského studia [Německo] Agence nationale pour l emploi Národní agentura pro zaměstnání [Francie] (od r viz AFPA) Association nationale pour l emploi du cadres Národní sdružení pro zaměstnávání řídících pracovníků Agência Nacional para a Qualificação Národní agentura kvalifikací [Portugalsko] Agence nationale pour les stages à l étranger Národní agentura pro stáže v cizině [Paříž] American National Standards Institute Americký národní úřad pro normalizaci Australian National Training Authority Australský národní úřad pro profesní přípravu Advies Bureau voor Opleiding en Beroep Poradní výbor pro vzdělávání a povolání Agrarisch opleidingen centrum Středisko odborné přípravy v zemědělství [Nizozemsko] Assessment on Demand Hodnocení na vyžádání Academy of Finance Finanční akademie [USA] Arbeidernes Opplysningsforbund Vzdělávací sdružení pracujících [Norsko] Aos Oideachais Naisiunta Tri Aontu Saorálach The National Association of Adult Education Národní dobrovolné sdružení vzdělávání dospělých [Irsko] Academy of Travel & Tourism Akademie cestování a turismu [USA] Národní ústav pro vzdělávání 13

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka

angličtina Osvědčení o základní znalosti jazyka Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky a zahraničními kulturními instituty v České republice Název

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle 81 odst. 6 zákona

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí.

Čl. 2 Seznam standardizovaných jazykových zkoušek je uveden v příloze k tomuto rozhodnutí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 8 428/2007-23 V Praze dne 29. 5. 2007 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek

Více

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers CIC Centrum pro Integraci Cizinců sociálnía pracovníporadenstvícizincům,podpora

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie

Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie Seminární práce k předmětu Světová ekonomika Mezinárodní organizace Frankofonie Filip Fischer 3. r., FJ-SV Orientace seminární práce Cílem práce je popsat strukturu a principy fungování Mezinárodní organizace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 UA UACE UACES ÜBE ÜBS ÚBVCV UC UC UCARE UCAS UCC UCC UCCA UCE UCLA UCM UCOFPL UCoSDA UDACE UDESCA UDUAL UE UEAPME UECOE UEM Ukrajina Universities Association for Continuing Education Sdružení univerzit

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura

FRANCIE. Studium Kurzy a zkoušky Kultura FRANCIE Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitost studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Autonomie univerzit - je ohrožena? Úloha autonomie univerzit. Problémy (ohrožení?) Vztah univerzit a veřejné sféry

Autonomie univerzit - je ohrožena? Úloha autonomie univerzit. Problémy (ohrožení?) Vztah univerzit a veřejné sféry Autonomie univerzit - je ohrožena? Jiří Zlatuška Reforma terciárního vzdělávání a návrh věcného záměru zákona Bílákniha různost modelů řízení Věcný záměr zákona podstatné přesuny pravomocí z akademických

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test

Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test ČESKÁ NORMA ICS 13.220.30 Únor 1997 Přenosné hasicí přístroje - Část 1: Názvy, doba činnosti, zkušební objekty pro třídy požáru A a B ČSN EN 3-1 38 9100 Portable fire extinguishers - Part 1: Description,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI (TE4I) HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁVĚRY Úvod Tento dokument přináší přehled závěrů a doporučení projektu Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání (dále jen Agentury) s názvem

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.

Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu. Doprovodný program Čtvrtek 14. 3. 2013 Seminární místnost č. 251 Celoživotní vzdělávání ve spolupráci s AIVD, Asociace institucí vzdělávání dospělých a portálem Edumenu.cz 10:45-11:00 Jak si vyhledat dobrý

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA 10,20-11,00 Na střední

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více