Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 4 zadávací dokumentace"

Transkript

1 Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í A J E J I C H V L I V U NA P RO G R A M OV É O B D O B Í Č.j.: 3226/ Číslo v CES: [BUDE PŘIDĚLENO] Číslo úkolu: 3691/5169/10/28 Státní rozpočet ČR a 3691/5169/9/28 EU zdroje Hrazeno z projektu Zajištění obecné informovanosti o fondech EU, CZ.1.08/4.1.00/ , etapa č. 4, OPTP Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1 IČ: bank. spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. účtu: /0710 zastoupená: Ing. Evou Jelínkovou, ředitelkou Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR (dále jen Objednatel ), na straně jedné a [DOPLNÍ UCHAZEČ] se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ] IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ], DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudem v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ] bank. spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ], č. účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ] jejímž jménem jedná: [DOPLNÍ UCHAZEČ], [DOPLNÍ UCHAZEČ] (dále jen Dodavatel ), na straně druhé (Objednatel a Dodavatel dále společně jen Smluvní strany )

2 níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). (dále jen Smlouva ) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Objednatel prohlašuje, že: je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 1.2 Dodavatel prohlašuje, že: 2. ÚČEL SMLOUVY je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ UCHAZEČ] právního řádu, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2.1 Účelem této Smlouvy je výroba a distribuce bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období (dále jen bulletin ). 2.2 Tato Smlouva je dále uzavírána za účelem plnění povinností Objednatele vyplývajících z čl. 2 až 10 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a z toho vycházejícího ročního komunikačního plánu operačního programu Technická pomoc pro rok 2010 a plnění indikátorů OPTP, prioritní osy 4a a 4b. 2.3 Na základě zadávacího řízení byla v souladu s 81 odst. 1 ZVZ pro realizaci Veřejné zakázky dle odstavce 2.3 vybrána jako nejvhodnější nabídka Dodavatele. 2.4 Tato Smlouva stanoví smluvní podmínky výroby a distribuce bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období pro splnění cílů a požadavků Objednatele uvedených v Strana 2 (celkem 33)

3 zadávací dokumentaci Veřejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace ), jež tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 2.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato základní pravidla: v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací Veřejné zakázky; v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje vyrobit a dodat bulletin o výsledcích minulého programového období a jejich vlivu na současné programové období v množství a podobě specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy, včetně opatření bulletinu logy. 3.2 Dodavatel se zavazuje řádně a včas dodat na místa určená Objednatelem veškeré výtisky bulletinu a zajistit řádně a včas distribuci bulletinu formou vložení do časopisů - viz Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. V případě, že bulletin nebude Dodavatelem poskytnut a distribuce a vložení nebudou zajištěny řádně a včas, uplatní se postup podle bodů 9, 10 a 11 této Smlouvy. 3.3 Dodavatel se zavazuje bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období dodat sám, nebo s využitím svých subdodavatelů, uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen Seznam subdodavatelů ). Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele. Případná změna subdodavatele musí být předem písemně schválena Objednatelem. 3.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli příslušný grafický manuál, logo manuál a na jeho písemnou výzvu v přiměřené době poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při dodání bulletinu Dodavatelem, a to nejméně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen Součinnost stran ). 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas dodané výtisky bulletinu cenu v souladu s čl. 6 této Smlouvy. 4. MÍSTO A LHŮTA DODÁNÍ 4.1 Místem plnění dle této Smlouvy jsou místa určená Objednatelem v distribučním seznamu, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy, a redakce časopisů, do nichž bude vložena část nákladu bulletinu, v rozsahu uvedeném v Příloze č.1 této Smlouvy. Distribuční seznam je pro Dodavatele závazný. Objednatel může tento seznam změnit, pokud se tak stane, upozorní na to s předstihem pěti dní před zahájením distribuce Dodavatele. Strana 3 (celkem 33)

4 4.2 Dodavatel se zavazuje distribuovat bulletin dle specifikace uvedené v příloze č.1 této Smlouvy, dle distribučního seznamu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, a zároveň v souladu s přílohou č. 4 Součinnost stran této Smlouvy. Distribuce formou rozvozu (1. fáze viz Přílohy č. 1 a č. 4 této Smlouvy) bude provedena od nejpozději v rozmezí od do Druhá fáze distribuce (viz Přílohy č. 1 a č. 4 této Smlouvy) formou vložení do časopisů bude provedena nejpozději do CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Celková cena za kompletní služby související s dodáním bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období byla dohodou smluvních stran určena dle nabídkové ceny předložené uchazečem ve výběrovém řízení ve výši: Celková výše bez DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), Výše DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), Celková cena včetně DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých). 5.2 Objednatel se zavazuje cenu za dodání bulletinu včetně DPH zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. 5.3 Dodavatel je oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit po dodání celého nákladu bulletinu a dokončení distribuce. 5.4 V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, uvádí pouze cenu bez DPH. V případě, že by se Dodavatel stal plátcem DPH v průběhu plnění zakázky, je za konečnou považována cena uvedená v této smlouvě. 5.5 Objednatel neposkytuje zálohy na dodání bulletinu. 5.6 Splatnost všech daňových dokladů (faktur), činí třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Daňový doklad (faktura) však musí být Objednateli doručena nejpozději do daného roku, aby tato mohla být Objednatelem proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedoručení daňového dokladu (faktury) dle předchozí věty tohoto článku, bude daňový doklad (faktura) proplacen až v roce následujícím. 5.7 Daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura vystavená Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti faktury, IČ Objednatele, IČ a DIČ Dodavatele, označení banky a číslo účtu Dodavatele, údaj o vedení Dodavatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za nějž je faktura vystavena, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele. 5.8 V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo Strana 4 (celkem 33)

5 projektu ( OPTP , projekt Zajištění obecné informovanosti o fondech EU, CZ.1.08/4.1.00/ , etapa č. 4 ), v jehož rámci je Veřejná zakázka realizována. Dále zde bude uvedeno číslo Smlouvy. 5.9 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat zákonem předepsané (nebo v této Smlouvě dohodnuté) náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Dodavatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury). 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 6.1 Smluvní strany jmenují oprávněnou osobu, popř. jednoho či více zástupců oprávněné osoby (dále jen Oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zejména zajišťovat Součinnost stran a poskytovat informace o průběhu dodání bulletinu. 6.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nejsou-li však statutárními orgány, nejsou oprávněny provádět změny ani rušení této Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. 6.3 Jména Oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy. 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit Oprávněné osoby, na tuto změnu jsou však povinny druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne doručení oznámení o změně. 7. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 7.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruční lhůtu na předmět plnění v trvání 1 měsíce, počínaje dnem předání předmětu plnění. 7.2 Dodavatel neodpovídá za vady a nedodělky předmětu plnění, které byly po jeho převzetí způsobeny Objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 7.3 V případě, že předaný předmět plnění vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Dodavatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. 7.4 V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků. 7.5 Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání předmětu plnění či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Strana 5 (celkem 33)

6 7.6 Reklamace vad musí být doručena Objednateli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena Dodavateli, a to až do odstranění vad. 8. OCHRANA INFORMACÍ 8.1 Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům Dodavatele podílejících se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. 8.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana; Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; obdrží Smluvní strana od zpřístupňující Smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci; nebo je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 8.3 Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní, písemné nebo elektronické (digitální) formě, zejména informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle této Smlouvy považovány komunikační strategie, plány mediálních kampaní, dokumentace včetně grafických manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace Dodavatele nebo Objednatele. 8.4 Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu této Smlouvy. Smluvní strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím důvěrné informace poskytnutým druhou Smluvní stranou. 8.5 Obě Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou Smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Strana 6 (celkem 33)

7 této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 8.6 Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu článku 8 této Smlouvy. 8.7 Povinnost utajovat důvěrné informace, popř. jiné neveřejné informace dle této Smlouvy, se zavazují Smluvní strany po dobu účinnosti této Smlouvy a též po ukončení jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. 8.8 V případě, že Dodavatel bude dodávat bulletin prostřednictvím subdodavatele, zavazuje se smluvně zajistit plnění povinností podle tohoto článku též subdodavatelem. 8.9 Dodavatel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 9. DORUČOVÁNÍ 9.1 Doručování mezi Smluvními stranami se uskutečňuje na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do deseti (10) dnů druhé Smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popř. jiných údajů. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví. 9.2 Neoznámí-li Smluvní strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 9.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí či informací, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé Smluvní straně buď osobně, formou registrovaného poštovního styku, prostřednictvím počítačové sítě či faxem. 9.4 Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li se oznámení některé ze Smluvních stran druhé Smluvní straně jako nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky desátý (10.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno faxem či elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou Smluvní stranou v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě. 9.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 9.6 Ukládá-li Smlouva Dodavateli doručit nějaký dokument v písemné podobě, musí být doručen buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument PDF. 10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PRODLENÍ 10.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za plnění Smlouvy Strana 7 (celkem 33)

8 rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby subdodavatele Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 374 Obchodního zákoníku Vždy se nahrazuje skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle této Smlouvy. 11. SANKCE 11.1 Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z této Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas Dojde-li k prodlení Dodavatele s plněním dnů z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho subdodavatelů, je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení účetního dokladu (faktury) na její uhrazení Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle této Smlouvy V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z článku 8 této Smlouvy, tedy zejména porušení povinnosti mlčenlivosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: pětiset tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení účetního dokladu (faktury) vystavené na její uhrazení Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Dodavateli podle této Smlouvy, se takové pokuty sčítají. 12. ŘEŠENÍ SPORŮ 12.1 Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí Obchodním zákoníkem Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Oprávněných osob nebo jiných osob oprávněných za Smluvní strany jednat Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna předložit takový spor u věcně a místně příslušného soudu. Strana 8 (celkem 33)

9 13. ÚČINNOST, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která skončí dne Plnění této Smlouvy lze ukončit také písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek Účinnost této Smlouvy zaniká: uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Dodavatelem. Za toto podstatné porušení se považuje zejména ale nejen: prodlení s plněním dle této Smlouvy delším než třicet (30) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; porušení povinností Dodavatele dle článku 8 této Smlouvy Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět během její účinnosti bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za dodání bulletinu nebo jeho ucelené části dle této Smlouvy o více než třicet (30) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že oznámení s žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze Smluvních stran Smluvní strany se v souladu s ustanovením 344 Obchodního zákoníku dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli náklady do dne odstoupení účelně vynaložené na dodání plnění dle této Smlouvy ve výši, kterou Dodavatel prokáže Objednateli, pokud jejich vyčíslení doručí Objednateli do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení Dodavateli, nejpozději však uplynutím desátého (10) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Dodavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Strana 9 (celkem 33)

10 13.10 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Dodavatele zahájeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů) a pokud dodavatel vstoupí do likvidace Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od Smlouvy vylučují použití ustanovení 351 odst. 2 Obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Dodavatele Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a Smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení. Nezanikají však ustanovení, která mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a řešení sporů. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této Smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy. Podpisy osob oprávněných Smlouvu za obě Smluvní strany měnit musí být učiněny na téže listině Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky bulletinu včetně účetních dokladů, nejméně však do a zároveň alespoň po dobu tří (3) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Strana 10 (celkem 33)

11 14.7 Dodavatel je povinen minimálně do za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky; Ministerstva pro místní rozvoj České republiky; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Technická specifikace bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období Distribuční seznam Seznam subdodavatelů Součinnost stran Oprávněné osoby Zadávací dokumentace 14.9 Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. Strana 11 (celkem 33)

12 Objednatel Dodavatel V dne.. V dne..... Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Eva Jelínková ředitelka Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR... [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] Strana 12 (celkem 33)

13 Příloha č. 1 Technická specifikace bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a distribuce bulletinu k výsledkům minulého programového období a jejich vlivu na současné programové období Celkový náklad bulletinu bude kusů. Jednotlivé služby jsou specifikovány takto: a) grafické zpracování bulletinu velikost bulletinu bude 200 x 200 mm bulletin bude mít cca 22 stran (11 oboustranně potištěných listů) počet stran může variovat +/- 4 strany dle grafického návrhu grafický návrh musí vycházet z grafického manuálu MMR a logomanuálu OPTP. Bulletin bude obsahovat lištu se čtyřmi logy v pořadí logo OPTP, vlajka EU s nápisy Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti, logo NOK a logo MMR (viz logomanuál OPTP). Oba manuály zadavatel poskytne uchazečům prostřednictvím internetového portálu E-ZAK při vyhlášení výběrového řízení. Z těchto manuálů dodavatel využije loga, základní barevnost, 1 základní grafický motiv MMR (vlna oranžového a modrého pruhu) a typ písma. Rozložení obsahu na strany, rozvržení textu, fotografií, grafů a tabulek a ostatní grafické prvky budou kreativně změněny. Základní barevnost může být doplněna dalšími barvami. nákup fotografií z fotobank úprava koláčových a sloupcových grafů a tabulek grafický návrh bude vždy obsahovat minimálně: - zalomený text - fotografie - grafy a tabulky - loga povinné publicity (viz grafický manuál MMR a logomanuál OPTP) - další grafické prvky finální grafický návrh bude mít dvě velikosti jedna ve formátu vhodném pro tisk, druhé ve formátu vhodném pro distribuci em b) jazyková a grafická korektura odstranění jakýchkoliv gramatických a jiných chyb v textu odstranění jakýchkoliv chyb vzniklých při grafických úpravách (např. písmo přesahující do fotografií atp.) c) překlad textu bulletinu do angličtiny překlad bude proveden včetně korektury rodilým mluvčím d) tisk bulletinu Strana 21 (celkem 33)

14 Bulletin bude vytištěn ve dvou variantách gramáže (obsahově a graficky zůstává v obou variantách totožný). Bulletinu v 1. variantě gramáže bude vytištěno ks, z toho ks v českém jazyce a 500 ks v anglickém jazyce. Bulletinu v druhé variantě gramáže bude vytištěno kusů v českém jazyce. První varianta gramáže bude použita pro 1. fázi distribuce a druhá varianta gramáže pro 2. fázi distribuce (viz bod e) Distribuce bulletinu). 1. varianta (běžná propagační brožura) cca 22 stran (míněno cca 11 oboustranně potištěných listů) velikost papíru čtverec 200x200 mm obálka: lesklá křída 300 g/m 2 vnitřní strany: matná křída135 g/m 2 lepená vazba barevnost: CMYK, 4/4 2. varianta (brožura vhodná pro vložení do časopisu): cca 22 stran (míněno cca 11 oboustranně potištěných listů) velikost papíru čtverec 200x200 mm celková hmotnost brožury max. 49 g a tomu odpovídající typ a gramáž použitého papíru sešívaná vazba barevnost: CMYK, 4/4 e) distribuce bulletinu 1. fáze (běžná propagační brožura) dodavatel rozveze kusů na místa určená distribučním seznamem dodavatel zajistí předání bulletinů na místech určených distribučním seznamem do rukou kontaktní osoby určené zadavatelem oproti podpisu do dodacího listu. Podepsané dodací listy předá zadavateli. Dodavatel zajistí v případě, že nezastihne kontaktní osobu pro každé místo uvedené v distribučním seznamu, opakované dodání na místo určení. dodavatel zajistí distribuci tak, aby během distribučního procesu nedošlo k poškození výtisků bulletinu. 2. fáze (brožura vhodná pro vložení do časopisu): dodavatel zajistí distribuci formou vložení kusů bulletinu do časopisu Euro, ks do časopisu Veřejná správa, ks do časopisu Moderní obec a ks do časopisu Obec a finance. Strana 22 (celkem 33)

15 Objednávku vložení do časopisů, nutnou a včasnou přepravu bulletinů na místo vložení a komunikaci s redakcemi časopisů zajistí dodavatel. Použití log: Podoba log bude vycházet z přiloženého logomanuálu OPTP. Bulletin však bude opatřen jen těmi logy, která jsou vysvětlena níže, a to: Na bulletinu budou natištěna loga OPTP, EU s texty (Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaši budoucnosti), NOK, MMR. Bude dodrženo uvedené pořadí log. Příloha č. 2 Distribuční seznam 1. fáze distribuce bulletinu Název Adresa Počet kusů 1 Ministerstvo dopravy ČR + Řídící orgán OP D nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Ministerstvo financí ČR Letenská 15, Praha Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 1, Praha Ministerstvo obrany ČR Tychonova 1, Praha MPSV ČR + Řídící orgán OP LZZ Na Poříčním právu 1/376, Praha Vnitřní potřeby MMR Staroměstské náměstí 6, Praha anglicky TOP HOTEL - konference 29. dubna 2010 Blažimská 4, Praha anglicky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR + Řídící orgán OP PI Na Františku 32, Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Politických vězňů 20, Praha Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16, Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR + Řídící orgán OP VK, OP VVI Karmelitská 7, Praha Řídící orgán OP Výzkum a vývoj pro inovace Budova CORSO II A, Křižíkova 34/148, Praha Ministerstvo vnitra ČR Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, Praha Ministerstvo vnitra ČR Jindřišská 34, Praha Ministerstvo vnitra ČR nám. Hrdinů 1634/3, Praha Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské nám. 101/5, Praha 1 - Hradčany Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 4, Praha Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, Praha Ministerstvo životního prostředí ČR + Řídící orgán OP ŽP Řídící orgány OP Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita Vršovická 1442/65, Praha 10, Jungmannova 35/29, Praha 1 50 Strana 23 (celkem 33)

16 21 Úřad Vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana České centrum Praha Rytířská 31, Praha Eurocentrum Brno Kobližná 4, Brno Eurocentrum České Budějovice Krajinská 31, , České Budějovice, pasáž Krajinská Eurocentrum Hradec Králové Soukenická 54/8, Hradec Králové, , budova RegioCentra Nový pivovar Eurocentrum Jihlava Masarykovo náměstí 55, , Jihlava, budova Muzea Vysočiny Jihlava Eurocentrum Karlovy Vary Závodní 378/84, Karlovy Vary-Dvory Eurocentrum Liberec Třída 1. máje 26, , Liberec Eurocentrum Olomouc Biskupské nám. 1, , Olomouc, budova Knihovny Univerzity Palackého Eurocentrum Ostrava Hrabákova 1/1861, , Ostrava, budova Úřadu Regionální rady Eurocentrum Pardubice nám. Republiky 1, Pardubice, budova Pardubice Region Tourism Eurocentrum Plzeň náměstí Republiky 41, Plzeň (v prostorách Informačnícho centra města Plzně) Eurocentrum Praha Evropský dům, Jungmannova 24, , Praha 1, budova Zastoupení EK a Informační kanceláře EP Eurocentrum Ústí nad Labem Velká Hradební 3118/48, , Ústí nad Labem, budova Krajského úřadu Ústeckého kraje Eurocentrum Zlín Vavrečkova 5262, Zlín, budova Podnikatelského inovačního centra, č. 23 areál Svit Řídící orgán ROP Jihovýchod Kounicova 13, Brno Řídící orgán ROP Jihozápad Jeronýmova 1750/21, České Budějovice Řídící orgán ROP Severovýchod Pražská 320/8, Hradec Králové Řídící orgán ROP Severozápad Mírové nám. 3097/37, Ústí nad Labem Řídící orgán ROP Střední Morava Jeremenkova 1211/40b, Olomouc Řídící orgán ROP Střední Čechy Karlovo nám 313/8, Praha Řídící orgán ROP Moravskoslezsko Hrabákova 1/1861, , Ostrava - Moravská Ostrava Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Sněmovní 4, 11826, Praha 1 - Malá Strana Senát Parlamentu České republiky Valdštejnské náměstí 17/4, Praha GRANTIKA České spořitelny, a.s Praha + krajské pobočky CzechInvest Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu + krajské pobočky Vodičkova 33, Praha Štěpánská 9, Praha ČSOB EU Centrum Bedřich Štogl Asistenční centrum, a.s. Most Sportovní 3302, MOST Asistenční centrum, a.s. Praha Technologické inovační centrum ČKD Praha (TIC ČKD Praha), Lisabonská 4/2394, Praha Asistenční centrum, a.s. Brno kancelářské a obchodní centrum "IBC", Příkop 6, Brno Asistenční centrum, a.s. Ostrava Studentská 6202/17, Ostrava-Poruba Asistenční centrum, a.s. Plzeň (Budova společnosti ŠKODA HOLDING a.s.), Tylova 1/57, Plzeň Asistenční centrum, a.s. Chomutov Cihlářská 4132, Chomutov Asistenční centrum, a.s. České Budějovice Vrbenská 2082, České Budějovice Asistenční centrum, a.s. Hradec Králové SNP 402, Hradec Králové Asistenční centrum, a.s. Liberec Kostelní 10/5, Liberec II 100 Strana 24 (celkem 33)

17 57 Asistenční centrum, a.s. Olomouc AB Centrum, tř. Kosmonautů 989/8, Olomouc Asistenční centrum, a.s. Jihlava Chlumova 1, Jihlava Asistenční centrum, a.s. Hodonín P.O. BOX 166, Hodonín Asistenční centrum, a.s. Cheb Provaznická 7, Cheb Středisko regionálních a správních věd VŠE Praha (SRSV) Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Ústav pro regionální studia, Filozofická fakulta Ostrava Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - Mendelova univerzita v Brně Národohospodářská fakulta, nám. W. Churchilla 4, Praha 3- Žižkov 300 Žižkova 6, České Budějovice 300 Ostravská univerzita v Ostravě, Reální 5, Ostrava 300 Husova 11, Plzeň 300 Zemědělská 1, Brno Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,univerzitní středisko Plzeň Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.,univerzitní středisko Liberec Koterovská 85, Plzeň 300 Šamánkova 8, Liberec Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Hradec Králové Štefánikova 566, Hradec Králové Fakulta sociálních věd UK Praha Smetanovo nábř. 6, Praha Univerzita Jana Amose Komenského Praha - knihovna Roháčova 63, suterén budovy A, Praha CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město Centrum pro ekonomiku a politiku Opletalova 37, Praha Liberální institut Spálena 51, Praha 1, ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy K Červenému vrchu 6, Praha Masarykova dělnická akademie Hybernská 7, Praha 1, Akademie věd ČR Národní 3, Praha Akademie věd ČR - Sekce sociálně-ekonomických věd, Knihovna AV ČR Národní 3, Praha Národohospodářský ústav AV ČR Politických vězňů 7, Praha Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha Zastoupení Evropské komise v České republice Jungmannova 24, Praha 1, P.O.Box 811, Praha 1 20 CELKEM Strana 25 (celkem 33)

18 Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů [DOPLNÍ UCHAZEČ] Identifikační údaje subdodavatele Rozsah plnění subdodavatele Příloha č. 4 Součinnost stran 1. Dodavatel vypracuje grafický návrh zároveň s jazykovou korekturou textu a výsledný návrh bulletinu zašle Objednateli do 4 kalendářních dnů od odeslání podkladů Zadavatelem. 2. Dodavatel zapracuje připomínky ke grafickému návrhu a korektuře do 1 kalendářního dne od odeslání připomínek Objednatelem. Zapracovány budou všechny připomínky beze zbytku. 3. Dodavatel zpracuje anglický překlad textu bulletinu (včetně korektury rodilým mluvčím) a vložený do grafického návrhu (do konečné schválené verze nebo poslední verze, nebyl-li návrh ještě finálně schválen Objednatelem) ho zašle Objednateli do 6 kalendářních dnů od odeslání podkladů Objednatelem. 4. Dodavatel zapracuje připomínky Objednatele k překladu do angličtiny do 1 kalendářního dne od odeslání připomínek Objednatelem. Zapracovány budou všechny připomínky beze zbytku. 5. Pro účely této zakázky se 1 den rozumí 24 hodin. 6. Překlad do angličtiny, grafický návrh a českojazyčná korektura textu budou prováděny souběžně. 7. Objednatel má právo vyžadovat přepracování návrhu, a to až do odstranění všech závad. 8. Dodavatel zahájí tisk nejpozději následující kalendářní den po konečném schválení grafického návrhu bulletinu a jeho českojazyčné a anglickojazyčné textové náplně. 9. Bulletin bude vytištěn v nákladu kusů (z toho ks ve variantě běžná propagační brožura a ks ve variantě vhodné pro vkládání do časopisů) do 4 kalendářních dnů od konečného schválení návrhu bulletinu. 1. fáze distribuce 10. Distribuce na místa určená distribučním seznamem bude zahájena následující Strana 32 (celkem 33)

19 pracovní den po dokončení tisku bulletinu. Dokončena bude nejpozději do Dne v 7, 30 hod. bude bulletin dovezen na místo konání konference k minulému programovému období a jejich vlivu na současné programové období (viz distribuční seznam). 11. Distribuce probíhá pouze v pracovní dny. 12. Adresy v distribučním seznamu a počet kusů distribuovaných na jednotlivá místa je pro dodavatele závazný. Objednatel se zavazuje po podpisu smlouvy předat Dodavateli detailní distribuční seznam včetně seznamu kontaktních osob. 13. Dodavatel zajistí převzetí bulletinu zodpovědnou osobu. Každé převzetí nechá potvrdit do Dodacích listů, jejichž kopie dodá Objednateli spolu s fakturou. Dodavatel zajistí v případě, že nezastihne zodpovědnou osobu, opakované dodání na místa určení. 14. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu distribučního seznamu během platnosti této Smlouvy. Na tuto skutečnost upozorní dodavatele minimálně 5 dní před začátkem distribuce. 2. fáze distribuce 1. Dodavatel zajistí, aby byla zrealizována distribuce formou vložení do časopisů Euro, Veřejná správa, Obec a finance a Moderní obec, která se uskuteční nejpozději do Do časopisu Euro bude vloženo kusů bulletinu, do časopisu Veřejná správa kusů, do časopisu Moderní obec kusů a do časopisu Obec a finance kusů. Určená množství budou vložena do každého ze 4 vyjmenovaných titulů jednorázově (v rámci 1 čísla). 3. Dodavatel bude informovat Objednatele o datu vydání čísel časopisů dva týdny před datem vydání časopisů, v nichž bude bulletin vložen. Dodavatel také zajistí, aby Objednatel obdržel 10 výtisků těchto čísel časopisů a informaci o jejich aktuální čtenosti včetně rozčlenění čtenářů na cílové skupiny. 4. Komunikaci s redakcemi časopisů, organizační zajištění a dopravu vztahující se k vložení bulletinu do časopisů zajistí Dodavatel. Příloha č. 5 Oprávněné osoby 1. OPRÁVNĚNÁ OSOBA OBJEDNATELE: Jméno: Mgr. Kateřina Kolářová Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Telefon: OPRÁVNĚNÁ OSOBA DODAVATELE: Jméno: [DOPLNÍ UCHAZEČ] Strana 33 (celkem 33)

20 Adresa: Telefon: Fax: [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] Příloha č. 6 Zadávací dokumentace [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] Strana 34 (celkem 33)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j: 23175/2008-15/862 Číslo V CES: xxxx Číslo úkolu: 3661/5166/8/73 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: PhDr.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky ROČNÍ OPERAČNÍ

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Smluvní strany. smlouvu o dílo: 1. Předmět smlouvy. 2. Cena

Smluvní strany. smlouvu o dílo: 1. Předmět smlouvy. 2. Cena SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03 jejímž jménem jedná: MUDr. Karel Štein, generální ředitel IČO: 47114975

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1 D O H O D A O O C H R A N Ě D Ů V Ě R N Ý C H I N F O R M A C Í Strany dohody: Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice IČO: 00025593 bank. spojení:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ Příloha č. 8 Zadávací dokumentace DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové město IČO: 00020478 bank.

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 3. pro jednání: 23. schůze rady města konané dne: 22.11.2016 Obsah zprávy: Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis

Více

SMLOUVA o auditní činnosti

SMLOUVA o auditní činnosti Příloha č. 1 výzvy SMLOUVA o auditní činnosti uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY Název zakázky: Trať 024 Ústí nad Orlicí Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí Letohrad Smluvní strany: Správa

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více