Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 4 zadávací dokumentace"

Transkript

1 Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í A J E J I C H V L I V U NA P RO G R A M OV É O B D O B Í Č.j.: 3226/ Číslo v CES: [BUDE PŘIDĚLENO] Číslo úkolu: 3691/5169/10/28 Státní rozpočet ČR a 3691/5169/9/28 EU zdroje Hrazeno z projektu Zajištění obecné informovanosti o fondech EU, CZ.1.08/4.1.00/ , etapa č. 4, OPTP Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1 IČ: bank. spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. účtu: /0710 zastoupená: Ing. Evou Jelínkovou, ředitelkou Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR (dále jen Objednatel ), na straně jedné a [DOPLNÍ UCHAZEČ] se sídlem: [DOPLNÍ UCHAZEČ] IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ], DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudem v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ] bank. spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ], č. účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ] jejímž jménem jedná: [DOPLNÍ UCHAZEČ], [DOPLNÍ UCHAZEČ] (dále jen Dodavatel ), na straně druhé (Objednatel a Dodavatel dále společně jen Smluvní strany )

2 níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). (dále jen Smlouva ) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Objednatel prohlašuje, že: je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 1.2 Dodavatel prohlašuje, že: 2. ÚČEL SMLOUVY je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ UCHAZEČ] právního řádu, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 2.1 Účelem této Smlouvy je výroba a distribuce bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období (dále jen bulletin ). 2.2 Tato Smlouva je dále uzavírána za účelem plnění povinností Objednatele vyplývajících z čl. 2 až 10 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a z toho vycházejícího ročního komunikačního plánu operačního programu Technická pomoc pro rok 2010 a plnění indikátorů OPTP, prioritní osy 4a a 4b. 2.3 Na základě zadávacího řízení byla v souladu s 81 odst. 1 ZVZ pro realizaci Veřejné zakázky dle odstavce 2.3 vybrána jako nejvhodnější nabídka Dodavatele. 2.4 Tato Smlouva stanoví smluvní podmínky výroby a distribuce bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období pro splnění cílů a požadavků Objednatele uvedených v Strana 2 (celkem 33)

3 zadávací dokumentaci Veřejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace ), jež tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 2.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu této Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato základní pravidla: v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací Veřejné zakázky; v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje vyrobit a dodat bulletin o výsledcích minulého programového období a jejich vlivu na současné programové období v množství a podobě specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy, včetně opatření bulletinu logy. 3.2 Dodavatel se zavazuje řádně a včas dodat na místa určená Objednatelem veškeré výtisky bulletinu a zajistit řádně a včas distribuci bulletinu formou vložení do časopisů - viz Přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. V případě, že bulletin nebude Dodavatelem poskytnut a distribuce a vložení nebudou zajištěny řádně a včas, uplatní se postup podle bodů 9, 10 a 11 této Smlouvy. 3.3 Dodavatel se zavazuje bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období dodat sám, nebo s využitím svých subdodavatelů, uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen Seznam subdodavatelů ). Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele. Případná změna subdodavatele musí být předem písemně schválena Objednatelem. 3.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli příslušný grafický manuál, logo manuál a na jeho písemnou výzvu v přiměřené době poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při dodání bulletinu Dodavatelem, a to nejméně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen Součinnost stran ). 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas dodané výtisky bulletinu cenu v souladu s čl. 6 této Smlouvy. 4. MÍSTO A LHŮTA DODÁNÍ 4.1 Místem plnění dle této Smlouvy jsou místa určená Objednatelem v distribučním seznamu, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy, a redakce časopisů, do nichž bude vložena část nákladu bulletinu, v rozsahu uvedeném v Příloze č.1 této Smlouvy. Distribuční seznam je pro Dodavatele závazný. Objednatel může tento seznam změnit, pokud se tak stane, upozorní na to s předstihem pěti dní před zahájením distribuce Dodavatele. Strana 3 (celkem 33)

4 4.2 Dodavatel se zavazuje distribuovat bulletin dle specifikace uvedené v příloze č.1 této Smlouvy, dle distribučního seznamu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, a zároveň v souladu s přílohou č. 4 Součinnost stran této Smlouvy. Distribuce formou rozvozu (1. fáze viz Přílohy č. 1 a č. 4 této Smlouvy) bude provedena od nejpozději v rozmezí od do Druhá fáze distribuce (viz Přílohy č. 1 a č. 4 této Smlouvy) formou vložení do časopisů bude provedena nejpozději do CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1 Celková cena za kompletní služby související s dodáním bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období byla dohodou smluvních stran určena dle nabídkové ceny předložené uchazečem ve výběrovém řízení ve výši: Celková výše bez DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), Výše DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), Celková cena včetně DPH: [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých). 5.2 Objednatel se zavazuje cenu za dodání bulletinu včetně DPH zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. 5.3 Dodavatel je oprávněn daňový doklad (fakturu) vystavit po dodání celého nákladu bulletinu a dokončení distribuce. 5.4 V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, uvádí pouze cenu bez DPH. V případě, že by se Dodavatel stal plátcem DPH v průběhu plnění zakázky, je za konečnou považována cena uvedená v této smlouvě. 5.5 Objednatel neposkytuje zálohy na dodání bulletinu. 5.6 Splatnost všech daňových dokladů (faktur), činí třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Daňový doklad (faktura) však musí být Objednateli doručena nejpozději do daného roku, aby tato mohla být Objednatelem proplacena v tomtéž kalendářním roce. V případě nedoručení daňového dokladu (faktury) dle předchozí věty tohoto článku, bude daňový doklad (faktura) proplacen až v roce následujícím. 5.7 Daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura vystavená Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti faktury, IČ Objednatele, IČ a DIČ Dodavatele, označení banky a číslo účtu Dodavatele, údaj o vedení Dodavatele v příslušném obchodním rejstříku, označení plnění, za nějž je faktura vystavena, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele. 5.8 V záhlaví daňového dokladu (faktury) bude výrazně uveden název zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce, a dále název a registrační číslo Strana 4 (celkem 33)

5 projektu ( OPTP , projekt Zajištění obecné informovanosti o fondech EU, CZ.1.08/4.1.00/ , etapa č. 4 ), v jehož rámci je Veřejná zakázka realizována. Dále zde bude uvedeno číslo Smlouvy. 5.9 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat zákonem předepsané (nebo v této Smlouvě dohodnuté) náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Dodavatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury). 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 6.1 Smluvní strany jmenují oprávněnou osobu, popř. jednoho či více zástupců oprávněné osoby (dále jen Oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní strany v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zejména zajišťovat Součinnost stran a poskytovat informace o průběhu dodání bulletinu. 6.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, nejsou-li však statutárními orgány, nejsou oprávněny provádět změny ani rušení této Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc. 6.3 Jména Oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy. 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit Oprávněné osoby, na tuto změnu jsou však povinny druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Tato změna je vůči druhé Smluvní straně účinná ode dne doručení oznámení o změně. 7. ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ 7.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruční lhůtu na předmět plnění v trvání 1 měsíce, počínaje dnem předání předmětu plnění. 7.2 Dodavatel neodpovídá za vady a nedodělky předmětu plnění, které byly po jeho převzetí způsobeny Objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi. 7.3 V případě, že předaný předmět plnění vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Dodavatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. 7.4 V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků. 7.5 Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání předmětu plnění či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Strana 5 (celkem 33)

6 7.6 Reklamace vad musí být doručena Objednateli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena Dodavateli, a to až do odstranění vad. 8. OCHRANA INFORMACÍ 8.1 Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům Dodavatele podílejících se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. 8.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana; Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; obdrží Smluvní strana od zpřístupňující Smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci; nebo je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. 8.3 Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy Smluvními stranami považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní, písemné nebo elektronické (digitální) formě, zejména informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle této Smlouvy považovány komunikační strategie, plány mediálních kampaní, dokumentace včetně grafických manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace Dodavatele nebo Objednatele. 8.4 Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu této Smlouvy. Smluvní strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím důvěrné informace poskytnutým druhou Smluvní stranou. 8.5 Obě Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou Smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním Strana 6 (celkem 33)

7 této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 8.6 Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu článku 8 této Smlouvy. 8.7 Povinnost utajovat důvěrné informace, popř. jiné neveřejné informace dle této Smlouvy, se zavazují Smluvní strany po dobu účinnosti této Smlouvy a též po ukončení jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. 8.8 V případě, že Dodavatel bude dodávat bulletin prostřednictvím subdodavatele, zavazuje se smluvně zajistit plnění povinností podle tohoto článku též subdodavatelem. 8.9 Dodavatel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 9. DORUČOVÁNÍ 9.1 Doručování mezi Smluvními stranami se uskutečňuje na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do deseti (10) dnů druhé Smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, popř. jiných údajů. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví. 9.2 Neoznámí-li Smluvní strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 9.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí či informací, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé Smluvní straně buď osobně, formou registrovaného poštovního styku, prostřednictvím počítačové sítě či faxem. 9.4 Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li se oznámení některé ze Smluvních stran druhé Smluvní straně jako nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní zásilky desátý (10.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno faxem či elektronickou poštou, považuje se oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou Smluvní stranou v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě. 9.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 9.6 Ukládá-li Smlouva Dodavateli doručit nějaký dokument v písemné podobě, musí být doručen buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument PDF. 10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PRODLENÍ 10.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za plnění Smlouvy Strana 7 (celkem 33)

8 rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby subdodavatele Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 374 Obchodního zákoníku Vždy se nahrazuje skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle této Smlouvy. 11. SANKCE 11.1 Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z této Smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas Dojde-li k prodlení Dodavatele s plněním dnů z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho subdodavatelů, je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná třicátý (30.) den ode dne doručení účetního dokladu (faktury) na její uhrazení Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle této Smlouvy V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z článku 8 této Smlouvy, tedy zejména porušení povinnosti mlčenlivosti, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: pětiset tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení účetního dokladu (faktury) vystavené na její uhrazení Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Dodavateli podle této Smlouvy, se takové pokuty sčítají. 12. ŘEŠENÍ SPORŮ 12.1 Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí Obchodním zákoníkem Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Oprávněných osob nebo jiných osob oprávněných za Smluvní strany jednat Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna předložit takový spor u věcně a místně příslušného soudu. Strana 8 (celkem 33)

9 13. ÚČINNOST, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která skončí dne Plnění této Smlouvy lze ukončit také písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek Účinnost této Smlouvy zaniká: uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy jednou ze Smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Dodavatelem. Za toto podstatné porušení se považuje zejména ale nejen: prodlení s plněním dle této Smlouvy delším než třicet (30) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; porušení povinností Dodavatele dle článku 8 této Smlouvy Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět během její účinnosti bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení Objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za dodání bulletinu nebo jeho ucelené části dle této Smlouvy o více než třicet (30) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu Pro zamezení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že oznámení s žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze Smluvních stran Smluvní strany se v souladu s ustanovením 344 Obchodního zákoníku dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli náklady do dne odstoupení účelně vynaložené na dodání plnění dle této Smlouvy ve výši, kterou Dodavatel prokáže Objednateli, pokud jejich vyčíslení doručí Objednateli do patnácti (15) dnů od účinnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení Dodavateli, nejpozději však uplynutím desátého (10) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Dodavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Strana 9 (celkem 33)

10 13.10 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Dodavatele zahájeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů) a pokud dodavatel vstoupí do likvidace Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od Smlouvy vylučují použití ustanovení 351 odst. 2 Obchodního zákoníku a zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů Dodavatele Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a Smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení. Nezanikají však ustanovení, která mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a řešení sporů. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost této Smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy. Podpisy osob oprávněných Smlouvu za obě Smluvní strany měnit musí být učiněny na téže listině Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky bulletinu včetně účetních dokladů, nejméně však do a zároveň alespoň po dobu tří (3) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Strana 10 (celkem 33)

11 14.7 Dodavatel je povinen minimálně do za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky; Ministerstva pro místní rozvoj České republiky; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Technická specifikace bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období Distribuční seznam Seznam subdodavatelů Součinnost stran Oprávněné osoby Zadávací dokumentace 14.9 Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. Strana 11 (celkem 33)

12 Objednatel Dodavatel V dne.. V dne..... Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Eva Jelínková ředitelka Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR... [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] Strana 12 (celkem 33)

13 Příloha č. 1 Technická specifikace bulletinu k výsledkům programového období a jejich vlivu na programové období Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a distribuce bulletinu k výsledkům minulého programového období a jejich vlivu na současné programové období Celkový náklad bulletinu bude kusů. Jednotlivé služby jsou specifikovány takto: a) grafické zpracování bulletinu velikost bulletinu bude 200 x 200 mm bulletin bude mít cca 22 stran (11 oboustranně potištěných listů) počet stran může variovat +/- 4 strany dle grafického návrhu grafický návrh musí vycházet z grafického manuálu MMR a logomanuálu OPTP. Bulletin bude obsahovat lištu se čtyřmi logy v pořadí logo OPTP, vlajka EU s nápisy Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti, logo NOK a logo MMR (viz logomanuál OPTP). Oba manuály zadavatel poskytne uchazečům prostřednictvím internetového portálu E-ZAK při vyhlášení výběrového řízení. Z těchto manuálů dodavatel využije loga, základní barevnost, 1 základní grafický motiv MMR (vlna oranžového a modrého pruhu) a typ písma. Rozložení obsahu na strany, rozvržení textu, fotografií, grafů a tabulek a ostatní grafické prvky budou kreativně změněny. Základní barevnost může být doplněna dalšími barvami. nákup fotografií z fotobank úprava koláčových a sloupcových grafů a tabulek grafický návrh bude vždy obsahovat minimálně: - zalomený text - fotografie - grafy a tabulky - loga povinné publicity (viz grafický manuál MMR a logomanuál OPTP) - další grafické prvky finální grafický návrh bude mít dvě velikosti jedna ve formátu vhodném pro tisk, druhé ve formátu vhodném pro distribuci em b) jazyková a grafická korektura odstranění jakýchkoliv gramatických a jiných chyb v textu odstranění jakýchkoliv chyb vzniklých při grafických úpravách (např. písmo přesahující do fotografií atp.) c) překlad textu bulletinu do angličtiny překlad bude proveden včetně korektury rodilým mluvčím d) tisk bulletinu Strana 21 (celkem 33)

14 Bulletin bude vytištěn ve dvou variantách gramáže (obsahově a graficky zůstává v obou variantách totožný). Bulletinu v 1. variantě gramáže bude vytištěno ks, z toho ks v českém jazyce a 500 ks v anglickém jazyce. Bulletinu v druhé variantě gramáže bude vytištěno kusů v českém jazyce. První varianta gramáže bude použita pro 1. fázi distribuce a druhá varianta gramáže pro 2. fázi distribuce (viz bod e) Distribuce bulletinu). 1. varianta (běžná propagační brožura) cca 22 stran (míněno cca 11 oboustranně potištěných listů) velikost papíru čtverec 200x200 mm obálka: lesklá křída 300 g/m 2 vnitřní strany: matná křída135 g/m 2 lepená vazba barevnost: CMYK, 4/4 2. varianta (brožura vhodná pro vložení do časopisu): cca 22 stran (míněno cca 11 oboustranně potištěných listů) velikost papíru čtverec 200x200 mm celková hmotnost brožury max. 49 g a tomu odpovídající typ a gramáž použitého papíru sešívaná vazba barevnost: CMYK, 4/4 e) distribuce bulletinu 1. fáze (běžná propagační brožura) dodavatel rozveze kusů na místa určená distribučním seznamem dodavatel zajistí předání bulletinů na místech určených distribučním seznamem do rukou kontaktní osoby určené zadavatelem oproti podpisu do dodacího listu. Podepsané dodací listy předá zadavateli. Dodavatel zajistí v případě, že nezastihne kontaktní osobu pro každé místo uvedené v distribučním seznamu, opakované dodání na místo určení. dodavatel zajistí distribuci tak, aby během distribučního procesu nedošlo k poškození výtisků bulletinu. 2. fáze (brožura vhodná pro vložení do časopisu): dodavatel zajistí distribuci formou vložení kusů bulletinu do časopisu Euro, ks do časopisu Veřejná správa, ks do časopisu Moderní obec a ks do časopisu Obec a finance. Strana 22 (celkem 33)

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více