SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova"

Transkript

1

2 SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno

3 Autorský kolektiv: Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Chabičovská Mgr. Jan Holeček PhDr. Iva Galvasová Ing. Jaroslav Martének Recenzovala: Ing. Svatava Nunvářová, Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity GaREP, spol. s r. o., Brno 2010 náměstí 28. října 3, Brno, ISBN

4 SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru jako třetí ze série publikací rozvíjející téma synergie. Hlavní myšlenkou projektu je rozvinutí synergie v přístupu k rozvoji venkova. Projekt usiluje o dosažení synergického účinku při aplikaci účelně vybraných postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru. Uvedený účinek bude umožněn zvýšením kvality činností institucí ovlivňujících tento rozvoj. Hlavním principem řešení je komplexní a interdisciplinární pohled na vytyčený předmět zkoumání. Řešitel výzkumu: GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno 3

5 OBSAH Úvod Paradoxy vymezování venkova Paradoxy rozvoje venkova Paradoxy rozvojových představ Paradoxy působení státní správy na rozvoj venkova Vlastnické paradoxy venkovský způsob života a vztah k půdě Paradoxy zemědělské Paradoxy zemědělského podnikání Paradoxy dotací do zemědělství a jejich efektů v rozvoji venkova Paradoxní výprodej státní půdy Paradoxy řešení problémů Prostorové souvislosti problémů Paradoxy řešení problémů Paradoxy rozvojových nástrojů Nabídka rozvojových nástrojů Paradoxy uplatňování nástrojů Pozemkové úpravy a jejich efekty v rozvoji venkova Paradoxy spolupráce Fungování spolupráce Leader metoda spolupráce versus LEADER dotační program Různorodost spolupráce Paradoxy informační Informace versus znalosti Předávání informací Závěr Literatura Seznam zkratek

6 ÚVOD Život je plný paradoxů. Často se setkáváme se skutečnostmi, nad kterými nám zůstává rozum stát, které nedávají smysl, ale přesto se dějí. Ve vztahu k veřejné správě, ať již její politické či výkonné dimenzi, se nás toto paradoxní dění dotýká až na hranici absurdity. Lidská společnost se svojí snahou o organizaci subjektů a jejich vztahů, nastavováním pravidel chování a dalšími okolnostmi sice vytváří podmínky pro fungování řady struktur, na druhou stranu právě tou přílišnou snahou o organizaci vytváří problémy nové a chová se kontraproduktivně. Rozvoj venkova je významné společenské téma. Zvažují se různé společensko-ekonomické či environmentální konsekvence tohoto prostoru (klidný prostor pro život, území spjaté s přírodou, místo pro rekreaci, produkční prostor zemědělství, prostor pro rozšiřování měst apod.). Tyto úvahy ústí do pojmenovávání hodnot, problémů, šancí venkova. Uskutečňují se různé kroky k jejich uchování, vyřešení, rozvinutí. Venkov se v důsledku těchto aktivních snah mění řada věcí se zlepšuje, objevuje se i nemálo degradujících jevů. Něco se však přes všechny snahy nemění. Realizace rozvojových aktivit s sebou přináší paradoxy, jichž je i vzhledem k abstraktnosti pojmu venkov více než v jiných oblastech. Paradox je dle slovníku cizích slov logicky neřešitelný rozpor. V oblasti rozvoje venkova je rozporných skutečností celá řada. Počínaje uchopením venkovského prostoru jako takového, přes protichůdné cíle jeho proměn a proti sobě působící nástroje, jimiž může být ovlivňován, po oblast rozvojových struktur a aktérů, kteří zde v tomto směru působí. V jednotlivých částech publikace jsou ve vztahu k obecnějším tématům či procesům pojmenovány rozpory (paradoxy) rozvojového dění na venkově a ve vztahu k venkovu. Tyto rozpory jsou vřazeny do širšího kontextu a je naznačeno pozadí jejich vzniku. V podtitulu publikace je zdůrazněno, že záměrem rozboru paradoxů je kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova. Upozornění na proti sobě působící opatření či na špatné přístupy je prvním krokem k jejich omezení a odstranění. Autoři se již delší dobu ve své výzkumné i praktické činnosti soustavně věnují rozborům podmínek fungování a rozvoje venkova a účelně spolupracují s odpovědnými subjekty ve veřejné správě při hledání efektivních cest, jak nalezené problémy řešit a tedy i nalezené paradoxy eliminovat. 5

7 S ohledem na uvedenou skutečnost si autoři v této publikaci dovolili nadsázku i kritiku, protože na některé věci je třeba upozornit skutečně důrazně. A přes toto kritické vyznění oceňují velký kus cesty, který venkov ve svých proměnách ušel za posledních 20 let, výsledky obětavé činnosti řady osobností a odhodlání v započatém díle pokračovat. Věříme, že publikace bude impulzem pro hlubší zamyšlení nad pojmenovanými problémy a zejména že poslouží k vyjasnění způsobů, co udělat pro odstranění největších paradoxů. Motto paradoxů rozvoje venkova: Největší brzdou rozvoje venkova, paradoxně, je často právě snaha o jeho rozvoj. 6

8 1. PARADOXY VYMEZOVÁNÍ VENKOVA Základem rozvoje území či určité oblasti lidského života je jasné vymezení prostoru rozvojového působení. Obtíže spojené s takovýmto uchopením venkova jsou jednou z příčin, proč se venkov potýká s nedostatečným společenským uznáním a také s nepochopením rozvojových představ. Paradoxy vymezování venkova jsou vyjádřením nesouladu mezi úrovní, způsobem a využitím daného vymezení. Pojem venkov je neurčité a do jisté míry abstraktní označení osídlené kulturní krajiny se specifickými charakteristikami. Co je venkov, vnímáme v podstatě intuitivně, na základě řady znaků různorodé povahy. Zásadní otázkou je, zda je vůbec možné vymezit venkov jednoznačně a exaktně, a pokud ano, za jakých podmínek a k jakému účelu (Binek a kol., 2009: 11). Řada odborníků se v poslední době přiklání k názoru, že jednoznačné vymezení venkova je velmi obtížné, protože nelze vymezit jeden venkov, ale několik typů venkovů s různými znaky ať už kvantitativními, či kvalitativními (např. příměstský venkov, odlehlý apod.). Regionální politika však pohlíží na venkov jako na jeden prostor se stejnými předpoklady rozvoje a stejnými problémy. Diferenciací je zpravidla myšleno rozlišení mezi venkovským a městským prostorem, rozdíly v sociálním postavení, ekonomickém prostředí či v tradici a historii měst na jedné straně a venkova na straně druhé. Přitom jenom zběžný pohled na český venkov odhalí zásadní rozdíly ve velikosti, vybavenosti a roztříštěnosti sídelní struktury nebo třeba v poloze obcí vůči centrům osídlení (Perlín, 2010). Výchozí otázkou tedy není, jak venkov vymezit, ale spíše za jakým účelem vymezovat venkov. Můžeme uvést následující hlediska: 1) Vymezení venkovských území pro uplatnění rozvojových nástrojů. 2) Vymezení venkovských území pro statistické účely. 3) Specifická vymezení (klasifikace) venkovských území. Vymezení území pro uplatnění rozvojových nástrojů musí být už vzhledem ke svému užití obvykle spojenému s přerozdělováním veřejných prostředků jednoznačná. Z tohoto důvodu bývají i poměrně jednoduchá a tedy logicky unifikující. Ve vztahu k celistvosti prostoru bývají vymezována velká území na základě určitého souhrnného ukazatele (např. dle hustoty zalidnění) či dle vybrané charakteristiky jednotlivých obcí (např. počet obyvatel). Odlišnost těchto přístupů je zřetelná při srovnání grafického průmětu kritéria OECD a klasifikace území ČR uvedené v Programu rozvoje venkova ČR (PRV ČR) na obr. 1 a 2. 7

9 Venkovské a městské obce metodologie OECD Venkovská obec < 150 obyvatel/km 2 Prevážně venkovské (>50 % obyvatel žijících ve venkovských obcích) Významně venkovské (15-50 % obyvatel žijících ve venkovských obcích) Převážně městské (< 15 % obyvatel žijících ve venkovských obcích) Obr. 1: Venkovské a městské území dle metodologie OECD (2000) založené na hustotě zalidnění Pramen: Eurostat population census [on-line] V realitě ČR vymezení OECD de facto odráží rozlišení území zařazených pod cíl 1 a městského území Prahy. Typologie zpracovaná na základě vybavenosti subregionálních jednotek s obyvateli v Programu rozvoje venkova ČR (obr. 2) nakonec nebyla využita jako podklad pro diferenciaci rozvojových nástrojů (tím byla pouze velikost obcí s diskutovanou hranicí 500 obyvatel). Využití jednoznačných kritérií pro stanovení území rozvíjených jako venkovská obvykle paradoxně potlačuje logiku přirozených rozvojových celků tvořených většími i menšími obcemi (spádová území, resp. mikroregiony. Otázkou tedy je, kdy upřednostnit širší rozvojový kontext a stavět více na spolupráci a synergii, a kdy naopak podporovat pouze venkovské (tj. malé) obce v území bez ohledu na charakter a problémy tohoto území (v periferní oblasti i v příměstské oblasti). Vymezování venkovských území/obcí s sebou přináší dva zásadní problémy: 1) Striktní určení kvantitativních indikátorů (zejména počet obyvatel, hustota zalidnění) např. pokud má 499 obyvatel, žádá o dotaci z Programu roz- 8

10 voje venkova prostřednictvím SZIF. Pokud však přesáhne hranici 500 obyvatel, žádá o dotaci z příslušného regionálního operačního programu (ROP). 2) Striktní vymezení hranic administrativních území krajské dotační programy pro venkovské obce jsou nastaveny v rámci administrativních hranic. Pokud chtějí spolupracovat dvě obce, kdy jedna je na území jednoho kraje a druhá na území jiného, nelze je podpořit ze stejného dotačního programu. Souvisejícím paradoxem rovněž je, že čím přesněji se daří venkov vydefinovat, tím méně tato definice odráží skutečnou realitu. Typologie subregionálních jednotek Městské aglomerace (pracovní vymezení) Mezilehlé území (pracovní vymezení) Periferijní území (pracovní vymezení) Hranice k Hranice krajů Hranice subregionálních jednotek Z podkladů ČSÚ zpracoval ÚRS Praha, a.s. Mapový podklad ČÚZK 2003 Obr. 2: Typologie prostoru pro vymezení venkovských oblastí zpracovaná na základě vybavenosti subregionálních jednotek Pramen: Program rozvoje venkova ČR na období , MZe 2008 Na Slovensku je vymezení obcí pro účely čerpání z dotačních programů pojato zcela odlišně než v Česku: obce mimo Bratislavský kraj jsou v souvislosti s principem územní koncentrace v Národním strategickém referenčním rámci na roky rozdělené do skupin podle významu jejich lokalizace v sídelním systému. 9

11 Tyto skupiny tvoří inovační póly růstu (78 obcí) a kohezní póly růstu (858 obcí). Další skupinu tvoří obce, které nejsou póly růstu v zájmovém území pólů růstu (393), a obce, které nejsou póly růstu mimo zájmové území inovačních pólů růstu (1 489) tyto obce jsou oprávněné čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (67 % obcí). Zbývajících 33 % tvoří obce, které mohou čerpat finanční prostředky z ROP. Nemohou tedy jako v České republice nastat problémy s překročením stanoveného počtu obyvatel či hranice území. Členění určená pro statistické účely jsou značně různorodá. Jejich prvořadým účelem je zachytit vývoj určitých jevů v určité struktuře. Mohou být variantní. Na jejich základě lze sledovat podmíněnosti volby ukazatelů apod. Příkladem tohoto přístupu jsou aktivity Českého statistického úřadu: v roce 2008 vznikla studie Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až 2006 a krajské reprezentace postupně vydávaly i detailnější průměty ukazatelů do území jednotlivých krajů. Jedna z variant vymezení je zachycena na obr. 3. Obr. 3: Vymezení venkovského prostoru dle studie Českého statistického úřadu (Varianta 1: venkovským prostorem jsou všechny obce s velikostí do obyvatel) Pramen: Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až 2006, ČSÚ,

12 Ostatní (specifická) vymezení (klasifikace) venkovských území či obcí provazují různé pohledy či zvýrazňují určité charakteristiky. Odvíjí se od dostupných statistických ukazatelů, přičemž složitost výpočtů a tudíž i vymezení odpovídá erudovanosti zpracovatele. U všech výpočtů pak výsledek odpovídá tomu, jaké jsou zvoleny vstupní údaje (a také obvykle tomu, jak si představujeme, že by měl výsledek vypadat když vychází tak, jak nepředpokládáme, upravíme vstupní údaje či metodu zpracování). Tato členění jsou založena na hodnocení charakteru sídel, obcí, či mikroregionů a zohledňují specifické rysy jednotlivých území. Z velmi specifických členění lze uvést národopisné klasifikace. Příkladem povedeného komplexního členění, které usiluje o prostorový průmět jednotlivých venkovů, tj. venkovských území s určitým charakterem či společnými znaky, je typologie znázorněná na obr neprofilovaný venkov 7. Strukturálně postižený průmyslový venkov 6. Intenzivní rekreační oblasti 5. Problémový rekreační venkov 4. Vybavený moravský venkov 3. Moravské periferie 2. Nerozvojový sousedský venkov 1. Jádrový venkov vyřazeno Obr. 4: Typologie venkovského prostoru založená na komplexu socioekonomických charakteristik Pramen: Perlín, 2010 Vymezení venkova bývá obvykle zjednodušeno na vymezení podle velikosti obcí. Tímto přístupem vymezuje venkovské obce řada subjektů Český statistický úřad vytvořil dokonce osm variant vymezení venkova, 11

13 jiné varianty uvádí OECD, jinak je venkov vymezen pro účely realizace Programu rozvoje venkova České republiky na období , své vymezení používají regionální operační programy, jiné krajské úřady Paradoxem je, že starostové obcí vnímají venkovskost své obce většinou odlišně od těchto přístupů. Příkladem mohou být výsledky dotazníkového šetření v obcích Zlínského kraje s méně než obyvateli, kdy 85,6 % starostů těchto obcí považuje svoji obec za venkovskou. Obr. 5: Příklady vymezení venkova Pramen: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji. Brno: GaREP, spol. s r. o., 2010 Prostorové nejednoznačnosti zachycení venkova dokumentují i následující teze: I ve venkovských obcích se nachází lokality s městským charakterem zástavby. Nemalá území měst jsou ve své podstatě venkovskými sídly. Existují venkovské obce, kde tradice vymizely. Na druhé straně v mnohých městských částech přetrvalo či bylo obnoveno mnoho tradic (často jde ale o bývalé venkovské obce, které vrostly do většího města). V posledních desetiletích došlo k výrazné proměně společenského chování, takže řada lidí na venkově žije městským způsobem života. Mnozí 12

14 obyvatelé měst vytváří aktivní sousedské komunity či se stěhují na venkov, aby mohli žít venkovským stylem života, pokud za něj ještě lze něco označit. Není tedy možné slučovat přístupy k vymezení venkovského území, které je především charakterizováno jasnou vazbou s nějakou prostorovou lokalizací a uspořádáním hmoty, a přístupy k vymezení venkova jako určité sociálně ekonomické entity, která je charakterizována především prostřednictvím určitých znaků, zachycujících souvislost s lidmi a jejich aktivitami (viz dodržování venkovských tradic v městských částech třeba hody, trhy apod., a naopak velmi městské projevy chování lidí dosídlených do venkovského území...). Výše uvedené naznačuje, že je velmi obtížné poskytnout jednoznačnou charakteristiku venkovského prostoru. To, že každý hledá nějaké vymezení (které je z podstaty věci účelové a generalizující), je třeba vnímat pozitivně. Každé takovéto členění má svůj specifický význam a je důležité tuto přidanou hodnotu využít v poznání určitého problému, zachycení určité souvislosti a výsledně v rozvoji určitého aspektu venkova. Právě soubor různorodých pohledů je základem pro reálné vnímání venkova a následně pro jeho skutečný rozvoj. 13

15 2. PARADOXY ROZVOJE VENKOVA Paradoxy rozvojových představ Pod pojmem rozvoj bývá obvykle chápán proces pozitivních změn (obvykle v oblasti sociální, ekonomické a environmentální). Rozvoj venkova je již pojem značně abstraktnější, a to především vzhledem k pružnosti vnímání venkova/venkovských obcí/území. Co lze tedy ve skutečnosti považovat za rozvoj venkova a jak je tento rozvoj naplňován? Rozvoj venkova je komplexem dílčích rozvojových složek, které jsou znázorněny na obr. 6. Jednotlivé složky se vzájemně ovlivňují, mají společné aktéry a podobné rozvojové nástroje. Pokud rozvineme jednu složku, obvykle dojde i k rozvoji dalších. Zeměd lství, lesnictví a Kultura, tradice krajiny prost edí OBLASTI ROZVOJE Obyvatelstvo AKTÉŘI Pr myslová emesla Správa obce NÁSTROJE APLIKAČNÍ ÚZEMÍ, CÍLOVÁ SKUPINA Cestovní ruch, rekreace Infrastruktura Služby, vybavenost, vzd lávání Obr. 6: Rozvojové oblasti venkova Pramen: Svobodová, H.: Faktory rozvoje venkova v podmínkách České republiky. Rigorózní práce. Brno: Geografický ústav PřF MU,

16 Rozvoj venkova je také stále více zdůrazňovanou součástí cílů Společné zemědělské politiky EU, avšak není možné jej vnímat odděleně bez kontextu regionální politiky (Binek, Svobodová, 2009). Průnik v cílech a opatřeních rozvoje venkova, formulovaných v rámci společné zemědělské politiky i regionální politiky, je zřejmý a je nutné podpořit snahy o synergii rozvojových aktivit vycházejících z těchto politik. Prioritami rozvoje venkova v uvedeném kontextu a s důrazem na komplexní rozvoj venkovských regionů jsou dle Evropské komise 1 mimo jiné: podpora konkurenceschopnosti (paradoxem však je, že např. pravidla pro zemědělské subjekty v nových zemích zejména dvourychlostní dotační systém jsou do roku 2013 nastavená tak, aby zemědělci těchto zemí nebyli v rámci celé EU či světa příliš konkurenceschopní), péče o krajinu (zde se jako paradox jeví nedostatečné financování komplexních pozemkových úprav, které jsou jedním z nejdůležitějších funkčních nástrojů péče o krajinu; jiným paradoxem je bezohledné zabírání kvalitních půd fotovoltaickými elektrárnami, kdy dochází nejen k estetickému zhoršení vnímání krajiny, ale také k degradaci kvality půdy pod fotovoltaickými články), posílení infrastruktury obcí (v českém prostředí se toto posilování infrastruktury paradoxně jeví jako černá díra neustále se investuje, ale výsledky nejsou příliš zřetelné). Z výše uvedeného je patrné, že podmínky nastavené Evropskou unií shora (tedy příliš obecně) nejsou a v kombinaci s projevy specifik českého prostředí často ani nemohou být naplněny. Čeští úředníci ovšem také často přetváří ve svých dokumentech a rozhodnutích priority rozvoje podle svého nejlepšího mínění, což se při snaze o aplikaci v praxi obvykle jeví spíše jako kontraproduktivní. K rozvoji můžeme přistoupit komplexně a usilovat o spolupráci všech relevantních aktérů a o synergické působení rozvojových nástrojů (zde je nezbytným předpokladem kvalitní plánování), nebo se věnovat rozvoji jednotlivých oblastí a řešení jednotlivých problémů podle aktuálně dostupných nástrojů (nejčastěji získatelných dotací ), podle finančních a odborných dispozic či ochoty a aktivity jednotlivých aktérů. Ve druhém případě je 1 Evropská komise. URL <http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/sustain index_cs.htm> [cit ] 15

17 třeba mít v patrnosti riziko, že jednotlivé činnosti a jejich dopady nemusí být slučitelné. Paradoxním případem potom může být snaha o rozvoj určitého periferního území jedním rezortem (např. speciální dotační prostředky a metodická pomoc) a opatření jiného rezortu, které situaci zhorší (např. zrušení nejbližší střední školy či sociálního zařízení z důvodu finančních úspor). Jedním z paradoxů je fakt, že rozhodování o obecných směrech a podmínkách rozvoje venkova se uskutečňuje ve velké vzdálenosti od venkova bez reálných podkladů (názory obyvatel, starostů apod.) a znalosti poměrů na venkově, často v kontrastu k rozvoji města či ve vazbě na zemědělství. Představy o rozvoji venkova se liší i podle osobních dispozic, životních zkušeností a kvalifikace osob v daných pozicích. Jinak vnímá rozvoj venkova starosta venkovské obce, jinak mladý obyvatel venkova, jinak senior. Podle svých kompetencí bude odlišně vnímat rozvojové priority pracovník kraje, pracovník ministerstva, jinak zástupce specifické zájmové skupiny. Klíčové je, do jaké míry dokáže kdokoliv z nich kvalifikovaně vystupovat jako představitel dané instituce a z této pozice o rozvoji venkova rozhodovat. Důležitá je také otevřenost představitelů jednotlivých institucí vůči všem zainteresovaným stranám na rozvoji venkova, které často rozhodnutí úředníků a politiků nemohou ovlivnit jinak než účastí ve volbách, což je možnost velmi omezená. Např. při vzniku nového zákona nemá občan (ani skupina občanů) možnost jakkoliv ovlivnit jeho obsah, nemůže se účastnit připomínkového řízení a vstupovat do tvorby normy. Může pouze oslovit své poslance, kteří budou o připraveném zákoně rozhodovat, což dává minimální šanci na jakoukoliv změnu předložené normy. Nastavení politiky rozvoje venkova se navíc děje striktně podle určitých daných pravidel, přitom by se však v řadě případů lépe uplatnil tzv. selský rozum (kterýžto pojem právě z venkova pochází a tradičně byl pro přístup k venkovu charakteristický). Selský rozum de facto naplňuje principy udržitelného rozvoje, protože při realizaci rozvojových aktivit bere ohled i na jejich širší dopady např. že nelze žít na dluh, při plánování je třeba myslet i na budoucí generace, podnikání či dopravní infrastrukturu lze rozvíjet do určité míry (aby nedošlo ke zhoršení kvality života v území) atd. Na druhé straně je se selským rozumem spojen konzervatismus, tradicionalismus a tedy jistý odpor vůči dynamickému rozvoji. V případě rozvoje venkova je nejtěžší posoudit jeho přiměřenost. Je nutné klást důraz spíše na kvalitativní aspekty rozvoje, aby bylo co nejlépe naplněno očekávání všech skupin obyvatelstva i dalších subjektů, které v obci 16

18 sídlí. Kvantitativní pojetí rozvoje totiž může ve značné míře měnit charakter rozvíjeného objektu (např. z vesnice se stane město ). Za rozvoj bývá také často obyvateli venkova chápána i stabilita, tedy stav, kdy se mají dobře a jsou se stávajícími poměry spokojeni. Obyvatelé některých venkovských obcí mohou být chudí, ale přesto spokojení (tzv. stabilizovaná bída ). Možnosti rozvoje obce porovnání názorů 52 starostů a 945 obyvatel ve vybraných obcích MAS Boskovicko Plus Starostové obcí mají obvykle poměrně jasnou představu o rozvoji své obce. Na rozdíl od nich poměrně velký počet obyvatel (13,1 % respondentů) nedokázal vůbec formulovat nějakou představu o rozvoji své obce a 3,8 % dotázaných obyvatel tvrdilo, že není zapotřebí pro rozvoj své obce dělat něco navíc než dosud. Většina občanů však cítila, že rozvoj jejich obce by měl mít určité priority. Občané by nejvíce přivítali rozvoj sociální infrastruktury obce obchodů, služeb, vybavení obce sportovními zařízeními (zejména postrádali koupaliště) a kulturními institucemi. Zároveň jsou si vědomi významu rozvoje cestovního ruchu pro další rozvoj obce, i toho, že osud obce závisí na tom, zda budou mladí odcházet, nebo zda zůstanou, případně přijdou další. S tím souvisí nejen možnost získat bydlení, ale i podmínky pro každodenní život (rozvoj sociální infrastruktury a péče o kvalitu života tzn. vytváření podmínek pro aktivní život v obci) a také rozvoj podmínek pro podnikání a podpora pracovních příležitostí. Část respondentů vidí závislost rozvoje obce na získání finančních prostředků z cizích zdrojů (evropských nebo národních dotací). Jen 4,2 % respondentů uvedlo, že je nespokojeno s vedením obce a v jeho změně že vidí další možnost rozvoje obce. Zatímco občané zdůrazňují rozvoj podmínek pro život v obci a pak teprve otázku výstavby rodinných domků, starostové výstavbu rodinných domků kladou na první místo, i když rozvoj služeb, které zajistí kvalitní život obyvatel obce (tzn. vybavení obce obchody, službami, sportovními, kulturními institucemi apod.), patří i k jejich prioritám. S výstavbou souvisí také důležitost rozvoje technické a dopravní infrastruktury. Významnou úlohu v rozvoji spatřují obce i v podpoře rozvoje podnikání a ve zvyšování počtu pracovních příležitostí. Na rozdíl od obyvatel nepovažují starostové rozvoj cestovního ruchu pro další rozvoj obce za příliš významný a rovněž i další možnosti nepokládají za prioritní. Paradoxní je i představa, že slučování (zde myšleno zejména jako slučování malých obcí, ale platí obecně) je spolehlivou cestou k úsporám a k rozvoji. 17

19 Česká republika se vyznačuje vysokou hustotou sídel s poměrně rovnoměrným rozložením, velkou četností malých venkovských sídel a naopak relativně malým počtem velkých měst (Illner, 2006). Roztříštěná struktura obcí, tj. velký počet malých a velmi malých obcí, se v posledních letech stala předmětem řady diskusí. Kritizována bývá zejména z hlediska sociálního a ekonomického rozvoje venkova, stability volených orgánů malých obcí, jejich finančního hospodaření, kvality jejich správních úkonů, dodržování zákonnosti apod. Pravda je, že s velikostí obce klesají relativní náklady na výkon místní vlády a na poskytované služby, takže tyto funkce jsou levnější. Spojením obcí se nesníží náklady na budování infrastruktury sídelní struktura zůstane stále stejná (ekonomické argumenty proto nelze přeceňovat). Mnohých úspor lze dosáhnout prostou spoluprací (např. v rámci svazků obcí). Nelze rovněž popřít, že velké obce jsou pro soukromý kapitál přitažlivější než obce malé. Ve skutečnosti lze v malých obcích využít levnějších výrobních zdrojů ceny půdy, práce apod. Bariérou ovšem často zůstává špatná dopravní dostupnost. Místní správa ve velkých obcích může být efektivnější, kvalifikovanější, a tedy kvalitnější, protože v obecních úřadech a ve volených orgánech je větší specializace, aparát je početnější, profesionálnější a lépe technicky vybavený. Výkonnější místní správa pak znamená i spokojenější občany. O profesionalizaci a specializaci správy ve velkých obcích, stejně jako o schopnosti řešit složitější úkoly, což vše z toho plyne, není pochyb. Naproti tomu je však rozsáhlejší a specializovanější aparát náchylnější k byrokratismu i k technokratickým řešením a může snáze unikat kontrole veřejnosti. Také samotný pojem kvality místní správy je nejednoznačný. Na druhé straně je zřejmé, že neuvolnění starostové v nejmenších obcích mívají často obtíže se zvládnutím obecní administrativy. Malé obce mají totiž často problém se získáním kvalifikovaného úřednického aparátu (pokud vůbec na něco takového mají prostředky) a politických představitelů. K řešení tohoto problému by mohlo napomoci zřízení poradenských a konzultačních míst pro starosty (především neuvolněné) a úředníky malých obcí (často účetní na částečný úvazek), která by mohla být specializovaná, např. finanční poradní místa (pro výkon samosprávné funkce), poradní místo pro územní plánování atp., kam by se mohli představitelé malých obcí obrátit a získat kvalifikované informace nutné k řešení svých problémů. 18

20 Také místo zřizování Czechpointů i v relativně malých obcích by se mohlo začít uvažovat o zřizování kiosků státní správy, kde by se občan prostřednictvím videopřenosu spojil s příslušným pracovištěm státní správy a v místě svého bydliště by si vyřídil potřebné záležitosti. Takže nutnost kvalifikované pracovní síly by byla ponechána na větších sídlech, která by tyto kiosky spravovala, a vesnice by jen poskytla potřebné prostory a prostředky pro provoz kiosku a případně by mohla ověřovat pravost listin, jež občan předkládá v řízeních. V souvislosti s rozvojem obcí může být paradoxem také zrušení okresních úřadů. Nástupnické obce s rozšířenou působností ani pověřené obecní úřady nezískaly za 11 let své působnosti takové postavení jako tehdejší okresní města, resp. okresní úřady, a nebyly jim ani svěřeny příslušné kompetence. Pomyslná mezera mezi obecními a krajskými úřady je tak velmi široká. Paradoxy působení státní správy na rozvoj venkova Pro rozvoj venkova je neodmyslitelné působení státní správy jako dohlížitele, podporovatele a realizátora veřejného zájmu. Rozvoj venkovského prostoru má mnohé zvláštnosti v porovnání s rozvojem měst. Jsou však k dispozici pouze jedny nástroje státní správy, jednotná legislativní regulace, jedny orgány státní správy. Specifické potřeby rozvoje venkova nejsou příliš respektovány. Jedním z negativních příkladů v tomto směru může být uplatňování stavebního řádu ve venkovském prostoru. V tomto směru nejde jen o aplikaci územního plánování v rozvoji venkova, jde také o aplikaci stavebního řádu v rozvoji sídelních funkcí vesnic. Územní plánování malých sídelních útvarů vesnic může být a také je velmi efektivním nástrojem pro pozitivní rozvoj venkova. Přesto jsme nepřijatelně často očitými svědky masivní devastace venkovského prostoru suburbanizačními procesy, výstavbou rezidenčního bydlení, satelitních pseudosídlišť, vesnicko-průmyslových zón. Nelze se tomu však divit, developeři se snaží maximalizovat svůj zisk, a proto maximálně zahušťují obytný prostor a upřednostňují krátkodobá hlediska při zástavbě nových lokalit. Zvláštní je, že si to obce při tvorbě regulativů výstavby neuvědomují a developerům takovéto jednání umožňují, resp. řada regulativů není dodržována. Toto rozsáhlé selhávání státní správy při aplikaci územního plánování, nekvalifikovanost a nekompetentnost úřadů a lokálních politiků má na venkovský prostor mnohé a rozsáhlé devastační dopady. 19

21 Hnutí Obnova vesnice, které se v českých poměrech projevilo až v 90. letech 20. století, upozorňovalo na negativní vývoj vzhledu vesnických sídel a předpokládalo postupné odstraňování stavebních nešvarů. To, že by mohly vznikat nešvary nové, se jevilo nemyslitelné. Stát jako aktivní iniciátor a účastník hnutí obnovy vesnice, dnes rozvoje venkova, na tomto poli, ač vybaven potřebnými kompetencemi, stavebním zákonem a stavebními úřady, příliš často selhává. Novostavby i rekonstrukce staveb na venkově mají často daleko do zákonem předpokládaného harmonického životního prostoru. Stavební úřady nejsou kvalifikovaným, odborným oponentem neuvážených záměrů stavebníků a mnohdy účinně nepostihují ani hrubé přestupky. Specifickou pozornost v tomto směru je nutno věnovat zemědělské půdě jako základnímu faktoru životního prostředí. Existence a přetrvávání zákona o ochraně zemědělské půdy, historicky už zcela překonaného, je zřetelným negativním faktorem rozvoje venkova, selhávajícím nástrojem realizace veřejného zájmu. Zákon sám, ale zejména špatná kvalita výkonu státní správy v ochraně zemědělské půdy dramaticky zhoršuje udržitelnost rozvoje venkova. Přitom struktury státu již nejméně dvacet let pracují na nové zákonné normě. Praktická rezignace státu v ochraně zemědělské půdy se opírá o pomýlenou domněnku, že potraviny budou vždy snadno a levně dostupné a půda k jejich výrobě není nezbytná. Proto je zemědělská půda s podporou státu velkoplošně odnímána zemědělské výrobě a nenapravitelně devastována. V poslední době k tomuto jevu dochází výstavbou slunečních elektráren. Ty vedle ostatních negativních dopadů dokumentují selhání kompletní struktury státní správy v oboru nejen ochrany půdy, ale také ochrany přírody a krajiny. Jiným příkladem selhání výkonu státní správy ve vztahu k rozvoji venkova je výkon činností spojených s ochranou a tvorbou krajiny. Venkovská krajina jako základ a východisko rozvoje venkova, zejména v oblastech s pokračující intenzivní zemědělskou velkovýrobou, je nadále ekologicky nestabilní, téměř dokonale zbavená posledních pozůstatků přírodě blízkých ekosystémů. K řešení ekologické nestability má stát zákonný nástroj a má i poměrně silnou strukturu správních úřadů až po úroveň obcí. Přesto se vlastníci, ale zejména uživatelé pozemků trvale a beztrestně dopouštějí poškozování až odstraňování krajinných prvků. To se děje za pasivního přihlížení a také mlčení orgánů ochrany přírody a krajiny, včetně orgánů inspekčních. Jak jinak by bylo možno vysvětlit pozoruhodně paradoxní existenci pozemků vyhrazených komplexními pozemkovými úpravami pro fungování v územních systémech ekologické stability? Jedná se rozhodně o stovky, možná však i tisíce hektarů pozemků, jimž je správním rozhodnutím pozemkového úřadu, orgánu státní 20

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více