ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

2 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Rodáci přijeďte slavit Výpisy z katastru nemovitostí Obyvatelé Rosic v číslech Společenská kronika, poděkování Právnická poradna Černá kronika Ze školství Rosník Ze školství Zveme vás do knihovny Text ukrytý v kameni Z památníku umučených Růžové sny, přehlídka trofejí Pozvánka ZUŠ, Řádková inzerce Recepty podle zeměpisu MFF Rosice O práci MO STP v Rosicích Ceny města Rosic KIC informuje Z vašich dopisů Co nového v DDM Mighty Shake Zastávka Mažoretky Sport Program kina Akce Kulturní přehled Ondřej Havelka & MM Vážení čtenáři Rosy! Většina z vás zaznamenala aprílového šotka na titulní straně minulého vydání. Říká se, že změna je život a tak jsme vás chtěli vytrhnout z onoho několikaletého stereotypu. Mohu vás však ujistit, že váš zpravodaj své jméno měnit nebude. Nějakým drobným výstřelkem si vás dovolíme opět překvapit nejdříve v dubnu příštího roku. V květnu vás však naprosto seriózně zvu na procházku novou naučnou stezkou, jejíž otevření je plánováno na 15. května, na festival Hudební slavnosti, v jehož programu vystoupí Ondřej Havelka společně se zpěváky rosické ZUŠ i na výstavu prací žáků ZUŠ a SOUN spojenou s expozicí fotografií nazvanou Jak se bavili naši předkové. To vše bude k vidění a slyšení 26. května v v KD Cristal. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje Jarmila Helsnerová, tel.: v kanceláři KIC, naproti radnici Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Vítání jara Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/07 3

3 obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Z HISTORIE OBCE KRATOCHVILKA Rok 1914 je dlužno zde neopomenout. Rodina, která si uchovala rodinnou památku v hájence č. 8 u Trybulů, nemá zacelené bolesti. Tohoto roku 1914 v týdnu právě před mobilizací umřela matka rodině Trybulových a po pohřbu musel hospodář na válečné pole. Zanechal hospodářství dětem, patnáctiletému Janu, čtrnáctiletému Františku a dvanáctileté Anně. Hodně přízně naslibovali tehdejší bližší občané p. st. Samsourovi, který musel též na válečná pole jako star. obce. Zanechál manželce 3 malé dcerušky do šesti roků, však vyjímky nebyly pro žádného nebo brambory hulou se měřily na kubiky i těmto. Začátkem této kroniky uvádí pisatel snad, že ve světové válce byl u nás jeden Lidumil, který prý prodával za stanovené ceny, protože jsem v té válečné Lidumilné době probíjel pro svou rodinu taky skyvu chleba, tvrdím toto: každý měl někoho rád, takže mám za to, že každýmu bylo něčím pomožíno a každý se pomáhal a nejvíce se handlovalo. Tak té cti Lidumilnosti je třeba všem až na jednu chvíli, kterou naši lidé nezapomenou. Rok 1937 Přicházím k další mně určené práci. Dne zadaná práce zařízení odbočky vodovodů do nové ulice od kapličky. Práce inštelační zadaná p. Čeňkovi Horkému za Kč a nádenické práce provede ve své režii obec, což obec zaplatila dělníkům Kč. Dne Sbor dobrovolných hasičů uspořádal okrskové veřejné cvičení v Kratochvilce a měli přitom působení členi ochranného mužstva, jejich velitelem byl Josef Kožnar starší. Dne 14. září zhasla svíce života prvnímu prezidentu naší Československé republiky T. G. Masarykovi osvoboditeli, který se dožil stáří t.r. 7. března osmdesát sedm roků. Dne 21. září v 11 hodin dopoledne se konali členové představenstva obce Smuteční projev nad ztrátou prvního p. prezidenta T. G. Masaryka do 12. hodiny polední. Dne 22. září vykonali občané v průvodě v Kratochvilce asi 400 osob smuteční projev a průvod se odebral do sálu p. An. Svobodové ke katafalku, který byl co nejdokonaleji vybaven ve smuteční roucho v úmrtí našeho prvního pana vysvoboditele T. G. Masaryka. Jana Trojanová starostka 4 ROSA 5/07 foto: Jiří Čermák

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 12/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s převodem kladného hospodářského výsledku MŠ Husova čtvrť ve výši 8 786,16 Kč do rezervního fondu mateřské školy b) se započtením kladného hospodářského výsledku Správy zámku Rosice ve výši ,09 Kč oproti ztrátě z minulých let ve výši ,32 Kč a souhlasí, aby zbývající část ve výši 6 955,77 Kč byla převedena do rezervního fondu Správy zámku c) s převodem kladného hospodářského výsledku Školní jídelny Husova čtvrť ve výši 1 056,47 Kč do rezervního fondu Školní jídelny d) s převodem kladného hospodářského výsledku ve výši ,89 Kč takto: , Kč do fondu odměn Základní školy, ,89 Kč do rezervního fondu Základní školy e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Českou republikou Ministerstvo dopravy Praha, jejímž předmětem je bezplatné zajištění materiálního a technického vybavení při zabezpečení dopravně správních agend f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1530/36, kde je město Rosice podílovým vlastníkem, z důvodu plánované realizace distribuční soustavy v rámci akce Rosice Velké Kamínky 7 RD kab. NN. Jednorázová úplata činí Kč, náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním změny v KN ponese budoucí oprávněný g) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 3496/4 na ul. Zbýšovská v Rosicích. Jednorázová úplata činí 500 Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný h) s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem Brno, za účelem realizace projektu Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje a zároveň schvaluje Dohodu o ukončení dosavadní smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci i) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností Telefónica O2 o zřízení věcného břemene na uložení telefonního kabelu na pozemku města p. č. 186 j) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Eurovision s. r. o., jejímž předmětem je vypracování žádosti o dotaci z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, částka Kč + 3% ze získané dotace po zapracování úpravy v čl. 2, odd.6 tak, aby z 3% provize byla vyplacena až po obdržení finančních prostředků na účet. z radnice ROSA 5/07 5

5 z radnice 2. Bere na vědomí a) zprávu o hospodaření Mateřské školy Husova čtvrť za rok 2006 b) 'o hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2006 c) zprávu o hospodaření Školní jídelny Husova čtvrť za rok 2006 d) zprávu o hospodaření Mateřské školy Zámecká za rok 2006 e) výroční zprávu o hospodaření Základní školy Rosice za rok Schvaluje a) dodatek č. 2 ke smlouvě č. TP10/04, jehož předmětem je rozšíření čl. II a Dodatek č. 3 ke smlouvě č. PP09/04, jehož předmětem je změna v čl. I, které jsou uzavřeny s firmou VITA software, s. r.o., Praha b) předložený projekt regenerace panelového sídliště Rosice Kamínky, II. etapa parkoviště nad ulicí Kaštanovou c) pronájem venkovních prostor v areálu bývalé sklárny p. Romanu Vlčkovi, Tetčická 486, Rosice, za cenu 100 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou za účelem parkování d) výměnu bytů, jejímiž účastníky jsou Ing. Rostislav Fic a pí Jana Bartošová. 4. Revokuje a) usnesení ze dne bod 2a takto: Částka za pronájem se stanovuje ve výši Kč s tím, že nájemce p. Jaroslav Zapoměl poskytne školským příspěvkovým organizacím sponzorský dar, každé ve výši Kč, tedy celkem Kč. 5. Ruší a) usnesení č. 3/2006, bod 1 b) rozhodnutí o zřízení komise pro získávání grantů, rozvoj města a regionu, z důvodu zřízení výboru zastupitelstva. 6. Vybrala a) firmu Ing. Haša, Brno k vypracování PD Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Zbýšovská, cena Kč. 7. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 na Základní školu a bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 na Správu zámku. Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová Ing. Oldřich Kroupa ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 13/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2006 b) zprávu o hospodaření kina Panorama za rok 2006 a předpokládaný výhled na rok 2007 c) zprávu o činnosti odboru správy majetku za rok Schvaluje a) přiznání roční odměny ředitelce Penzionu pro důchodce Rosice b) plán letní údržby zeleně, veřejného osvětlení a veřejného prostranství (místních komunikací, zpevněných ploch) c) změnu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností dle návrhu právního odboru MěÚ a to změnu v 1, odst. (2) a v 7. d) příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov ve výši Kč z položky dary e) schvaluje uzavření smlouvy za vedení kroniky a vyplacení odměny za vedení a celkové zpracování, prováděné během roku 2006, ve výši Kč f) pronájem části pozemku p. č. 91/2 p. Vojtěchu Jílkovi, Rosice částka 100 Kč/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s podmínkou, že na pozemku nebudou umísťovány stavby trvalého charakteru a v případě opravy a rekonstrukce sítí bude umožněn okamžitý přístup na pozemek, případné odstranění plotu. 3. Projednala a) s pí Janou Trojanovou možnosti řízení pracovníků Rosických TS s. r. o. do doby zřízení příspěvkové organizace. 4. Jmenuje a) ve funkci valné hromady Rosických TS s. r. o. ke dni likvidátorem Rosických TS s. r. o. Ing. Petra Dvořáka, Rosice. 6 ROSA 5/07

6 5. Doporučuje a) zastupitelstvu uložit výboru pro granty, rozvoj města a regionu zpracování strategického plánu města. 6. Souhlasí a) s převodem kladného hospodářského výsledku Penzionu pro důchodce ve výši ,93 takto: 50% do rezervního fondu a 50% do fondu odměn. b) s uzavřením smlouvy o zajišťování lékařské služby první pomoci pro rok 2007 mezi městem Rosice a Nemocnicí Ivančice, příspěvková organizace, v celkové částce na rok 2007 ve výši Kč c) s uzavřením smlouvy o poskytnutí daňového poradenství mezi městem Rosice a RNDr. Ivanou Švejdovou, jejímž předmětem je zpracování přiznání k dani za zdaňovací období 2006, částka do Kč d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lanova 2052/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p. č. 252/551, 252/560 a 252/561 na ul. U Boží Muky. Jednorázová úplata činí 500 Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný. e) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem části pozemku p. č. 679/48 o výměře 350 m 2 za cenu 150 Kč/m 2 /rok s p. Františkem Stojkou, nakládání s odpady, Brno, nájemné splatné čtvrtletně, minimálně 3 měsíce dopředu za účelem provozování sběrných surovin. Nájemní smlouva bude uzavřena až po zajištění veškerých příslušných povolení k předmětné činnosti a vlastní stavby. f) s realizací úpravy ventilátorů pro připojení na havarijní systém, rozvod a připojení 2 ks čidel na NH 3 po schválení rozpočtového opatření, cca Nesouhlasí a) se zrušením Speciální mateřské školy Smetanova v Rosicích. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé ROSA 5/07 7

7 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 14/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti finančního odboru za rok 2006 b) zprávu o činnosti sociálního odboru. 2. Souhlasí a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a společností Komunitní plánování o. p. s., Žďár o partnerství k projektu Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a JMP Net, s. r. o. Brno, jejímž předmětem je prodej dvou plynovodů za částku Kč, rovněž schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu mezi městem Rosice a JMP Net, s. r. o., Brno c) s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Rosice p. Tomášem Zimou, Kněžmost na nákup 2 ks vzduchových dýchacích přístrojů pro Jednotku SDH, částka Kč d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lanova 2052/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p.č a 3458/2 na ul. Nádražní. Jednorázová úplata činí Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný e) s podáním žaloby o určení existence pohledávky, uplatněné v konkurzním řízení za úpadcem P&H Staving, s. r. o. a to pohledávky, představující náhradu škody ve výši ,50 Kč. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení zřizovací listinu příspěvkové organizace Rosické TS b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2007 c) zastupitelstvu prodej části pozemku p. č. 3486/2 v k. ú. Rosice d) zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku města v lokalitě Husova, ul. Karla IV. p. č. 252/392 o výměře m Stanovuje a) odměnu likvidátorovi Rosických TS s. r.o. 5. Schvaluje a) Dohodu o započtení mezi městem Rosice a firmou AQUA PROCON s. r. o., jejímž předmětem vzájemné započtení smluvní pokuty oproti části ceny díla. 6. Vydává a) vnitřní směrnici Městského úřadu Rosice č. 5/2007, kterou se mění vnitřní směrnice č. 2/2004 o sociálním fondu. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa Josef Hájek ověřovatelé RODÁCI A ODRODILCI PŘIJEĎTE SLAVIT Prostřednictvím stránek Zpravodaje Rosicka a prostřednictvím vaším, bychom rádi pozvali všechny rosické občany a rodáky, které život zavál do různých koutů světa na setkání Rosičáků, které se uskuteční v rámci oslav 100. výročí povýšení Rosic na město. Oslavy proběhnou ve dnech 14. a 15. září Již nyní je ten pravý čas oznámit svým příbuzným a známým, kteří na Rosice rádi vzpomínají, termín slavností a srdečně je pozvat na návštěvu rodného města. V červnovém vydání Rosy vyjde tištěná pozvánka s programem oslav. Tu poté budete moci kdykoliv zaslat všem, které budete chtít do Rosic pozvat. Další pozvánky budou od začátku června k vyzvednutí v kanceláři KIC na Palackého nám. 45, každý všední den v době od 9.00 do hodin. Lukáš Volánek 8 ROSA 5/07

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ Č. 6/2007 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem částí pozemků p. č. 679/65 a 679/66 o výměře 2746 m2 (nově označené GP jako p. č. 679/163), části pozemku p. č. 610/123 o výměře 571 m 2 (nově označené GP jako p. č. 610/213), pozemků p. č. 3/24 o výměře 266 m 2, 3/25 o výměře 89 m 2, p. č. 679/2 o výměře 512 m 2, p. č. 679/63 o výměře 27 m 2 a pozemku p. č. st o výměře 482 m 2, vše v k. ú. Rosice panu Jiřímu Markovi, Rosice za celkovou částku Kč. Tímto usnesením zároveň ruší bod 1 g, usnesení č. 6/2003 z a bod 1f, usnesení č. 23/2005 z b) s výměnou pozemků p. č o výměře m 2 a p. č o výměře m 2 v k. ú. Rosice, ve vlastnictví města Rosice za část pozemku p. č o výměře m 2 (nově označenou GP jako p. č. 5088/1) v k. ú. Rosice, ve vlastnictví p. Rudolfa Tvarůžka, Rosice. Tímto usnesením zároveň ruší bod 1f usnesení č. 29/2006 z c) se zřízením příspěvkové organizace města Rosické TS, příspěvková organizace, s účinností od 24. dubna 2007 d) s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem Brno, za účelem realizace projektu Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje. 2. Schvaluje a) záměr prodeje pozemků města p. č. 252/392 o celkové výměře 3233 m 2 v lokalitě Husova, ul. Karla IV b) kupní smlouvu o prodeji movitých věcí, uzavřenou mezi firmou Rosické TS s. r. o. v likvidaci a městem Rosice, dle přílohy za uvedené smluvní ceny bez DPH c) zřizovací listinu příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvková organizace s tím, že listina nabude účinnosti 24. dubna 2007 s doplněním článku IV. zřizovací listiny takto: ředitel je jmenován zřizovatelem na základě výběrové řízení rozhodnutím rady města d) svěření movitého majetku dle seznamu, který je nedílnou součástí zřizovací listiny do hospodářského využití příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvková organizace. VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ I KOPIE KATASTRÁLNÍCH MAP NA MĚÚ MěÚ Rosice vydává od ledna tohoto roku ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a to výpisy z katastru nemovitostí, současně k tomu přibyla možnost vydávat kopie katastrálních map, a to pro území s digitální katastrální mapou. Požádat o výpis z KN či katastrální mapu lze na odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, v kanceláři umístěné v přízemí budovy zámku. Takto vydaná listina má charakter elektronické veřejné listiny. Správní poplatek se hradí hotově a to ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku výpisu. Úřední hodiny: Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Bližší informace poskytnou pracovníci odboru vnitřní správy na tel.č Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy 10 ROSA 5/07

9 e) rozpočtové opatření č. 4/2007 se změnami v řádcích 3639 a f) záměr zpracování strategického plánu rozvoje města g) přijetí dotace od JmK pro KIC Rosice na projekt Rosice 100 let městem ve výši Kč vydání publikace ke 100. výročí města h) na základě návrhu likvidační komise bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 Inv. 177 v ceně Kč Základní škole Rosice a kopírovacího stroje EP 4000 Inv. 166 v ceně Kč Správě zámku Rosice i) poskytnutí dotace p. Romanu Pelikánovi, Rosice z položky rozpočtu 3613 příspěvek Kino Panorama ve výši Kč na provoz a údržbu Kina Panorama 3. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zprávu o činnosti finančního výboru k problematice víceprací na ČOV 4. Ukládá a) radě města zpracovat návrh podmínek prodeje pozemků 252/392 o celkové výměře m 2 v lokalitě Husova, ulice Karla IV. a předložit ho zastupitelstvu na příštím zasedání b) starostovi města ing. Klímovi zajistit provedení zápisu Technických služeb Rosice příspěvková organizace do obchodního rejstříku c) místostarostovi ing. Kroupovi získat potřebné doklady, dokumentující zaplacení víceprací na ČOV, uvedené v dodatku č. 1 a projednat se SvaK případný splátkový kalendář, termín do konce dubna d) radě města ve spolupráci s výborem pro granty, rozvoj města a regionu připravit podklady a vypsat výběrové řízení na konzultační firmu na zpracování strategického plánu města 5. Pověřuje a) výbor pro granty, rozvoj města a regionu získat a shromáždit podklady a informace o činnostech okolních mikroregionů a předat zastupitelstvu informace o podmínkách případného vstupu města Rosice do některého z mikroregionů. Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Jaroslav Světlík JUDr. Josef Polák Marie Vyhnalíková návrhové komise OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2006 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 388, tj. o 38 více než v roce 2005: K trvalému pobytu se přihlásilo 177 občanů; odhlásilo se 106. Dětí se narodilo 54, z toho 26 děvčat a 28 chlapců. Nejpočetnější z dívčích jmen jsou Terezy (3), z chlapeckých jmen jsou pro tento rok nejoblíbenější Adamové (4) V loňském roce zemřelo 42 obyvatel, tj. o 15 méně než v roce Odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích ROSA 5/07 11

10 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Kdo byl milován nebude zapomenut. 18. května tomu bude už dlouhých 10 roků, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan František Procházka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomínáme. Manželka Olga, dcery Dagmar s rodinou, Olga s rodinou. OZDRAVNÝ POBYT PRO DŮCHODCE Ozdravný pobyt v Novém Městě na Moravě bude uskutečněn v týdnu od do (nástup v neděli, odjezd v sobotu). Ubytování s plnou penzí ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Program: relaxace, výlety do okolí, popřípadě koupání. Cena pobytu s plnou penzí je Kč + doprava. Přihlášky je možné vyzvednout u paní M. Světlíkové, Rosice, Havířská 1083 do JARNÍ KONCERT Dne 4. dubna 2007 se v ZŠ Rosicích konal Jarní koncert pro žáky z 1. stupně naší školy a pro děti z rosických mateřských škol. Na jeho přípravě a realizaci se podíleli žáci a žákyně pěveckého kroužku ZŠ Rosice. Na programu byly dětské písničky s jarní tématikou s doprovodem na rytmické nástroje, velikonoční koledy a v neposlední řadě jsme si všichni společně vysvětlili význam velikonočních zvyků a svátků. Poděkování patří všem účinkujícím a zejména paní učitelce Ivě Parolkové a panu Hvězdovi za korepetitorskou pomoc hudebnímu kroužku ZPĚVÁČEK při ZŠ v Rosicích. Mgr. Zita Hvězdová vedoucí kroužku PODĚKOVÁNÍ Diakonie Broumov děkuje všem občanům za vstřícný přístup k humanitární sbírce, která se konala ve Zbýšově. Bylo odvezeno celkem 8 tun darovaného oblečení a bylo vybráno 1000 Kč na dopravu. Vedení, hráči i všichni fanoušci klubu FC Slovan Rosice, by chtěli vyjádřit vřelé poděkování paní MUDr. Iloně Mikolášové za první pomoc, kterou poskytla zraněnému hráči při fotbalovém utkání dne v Rosicích. Díky za všechny Dana Prokešová 12 ROSA 5/07 foto: archiv ZŠ Rosice

11 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Zdědila jsem po babičce 3/4 rodinného domu v Ivančicích. Dům je v dost špatném stavu, své bydlení zajištěné mám, proto uvažuji můj spoluvlastnický podíl buď darovat dceři nebo jej prodat. Jaké jsou moje práva a povinnosti spoluvlastníka? Odpověď: Podle občanského zákoníku vyjadřuje spoluvlastnický podíl míru, jakou se ten který spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Vlastnictví i nepatrného podílu z věci neznamená, že se vlastnické právo vztahuje jen na tu určitou část nemovitosti, která vyjadřuje podíl spoluvlastníka. Všichni spoluvlastníci mají stejná práva jako v jiných případech výlučný vlastník, neboť se jedná o spoluvlastnictví ideální. Všem spoluvlastníkům tedy přísluší práva k celé věci. O hospodaření se společnou věcí rozhodují proto většinou počítanou podle velikosti podílu. V případě, že nedojde k dohodě, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Pokud jste spoluvlastníkem ideálních 3/4 nemovitosti, tedy většinového podílu, rozhodujete o hospodaření se společnou věcí Vy a přehlasovaní spoluvlastníci mohou žádat o rozhodnutí pouze soud. Vhodným řešením a předcházením neshod mezi spoluvlastníky je uzavření dohody o užívání Jaroslava K. Rosice nemovitosti písemnou formou. Pokud někdo ze spoluvlastníků takto uzavřenou dohodu nebude respektovat, je povinen poskytnout ostatním spoluvlastníkům náhradu, a to ode dne, kdy došlo k porušení dohody, která předtím upravovala společné užívání nemovitosti. Při neshodě mezi spoluvlastníky dříve či později dojde k tomu, že se rozhodnou spoluvlastnictví zrušit. Pokud je možná dohoda, je situace jednoduchá. V případě nemovitosti musí být ale dohoda písemná a podléhá evidenci v katastru nemovitostí. Pokud k dohodě nedojde, zbývá jediná cesta a to je podání žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k soudu. Soud nejdřív zkoumá, zda je možné nemovitost reálně rozdělit. Pokud to možné není, jednou z možností je, že soud přikáže věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Cenu nemovitosti určí soud na základě znaleckého posudku. Spoluvlastník, který požaduje přikázání nemovitosti do svého výlučného vlastnictví je pak povinen při soudním řízení prokázat, že má k dispozici na účtu nebo vkladní knížce částku, připadající podle znaleckého posudku na vypořádání spoluvlastnictví. Pokud nikdo ze spoluvlastníků věc nechce, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Jestliže se rozhodnete svůj spoluvlastnický podíl převést na jinou osobu, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo s výjimkou případu, kdy se jedná o převod osobě blízké, tzn. ve Vašem případě na Vaší dceru. Pokud by šlo o prodej, jste povinna nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním za cenu a za podmínek nabídnutých někým jiným. Ostatní spoluvlastníci musí vyplatit nemovitost do dvou měsíců po nabídce, jinak předkupní právo zanikne. Nutno podotknout, že spory o zrušení spoluvlastnictví jsou velmi zdlouhavé, proto doporučuji věc vyřešit dohodou. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: POZOR ZMĚNA ADRESY 14 ROSA 5/07

12 Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Po nevalné zimě přišlo vcelku pěkné jaro, začala aktivnější část motoristické sezóny. Na silnicích se objevují řidiči, pro které užíváme výraz sváteční, k nim se připojili motorkáři na přístrojích o dvou i více kolech různých kubatur a značek, pěkného počasí začali využívat i cyklisté. Pro řidiče, kteří mají volant jako denní chleba a jezdí neustále bez ohledu na roční dobu a počasí, to znamená zvýšit pozornost, protože mnozí z výše popsaných účastníků silničního provozu se mohou v kritické situaci, o něž nebývá na silnicích nouze, zachovat jinak než bývá zvykem. Chtěl bych vám jménem všech policistů OOP Rosice pro tu letošní motoristickou sezónu v roce 2007 popřát, aby se vám při cestování po našich silnicích ty negativní situace vyhýbaly a abyste vždy bezpečně dojeli do cíle. A nyní nabízím shrnutí událostí z Rosic za měsíc březen: vloupání do auta na ul. Máchova do Š Fabia, po rozbití okna odcizeny osobní doklady, platební karta a další věci, škoda Kč x krádež v ZŠ Rosice ze šatny: kožené boty zn. Gyros černé barvy se světlými proužky za Kč mobilní telefon Nokia 6610 z odložené tašky, škoda Kč krádež peněženky s 500 Kč a telefonní kartou z odložené tašky poškození osob. vozidla na POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE ul. Trávníky píchlé kolo a poškrábaná karoserie, škoda Kč vloupání do dvou aut na ul. Brněnská do VW Golf, krádež autorádia za Kč, na parkovišti u zimního stadionu do VW Touran odcizena 3x kompletní hokejistická výstroj, škoda cca Kč vloupání do auta na ul. Tyršova, dodávkové auto Fiat Ducato, krádež osobních dokladů, peněženky s platební kartou a finanční hotovostí, škoda Kč krádež 2 ks mobilních telefonů z odložené bundy u barového pultu v bývalé kuželně na ul. Tyršova, škoda cca Kč krádež přívěsného vleku za osobní vozidlo u novostaveb pod ul. Husova Čtvrť, typ. ozn. Agados 26 N V, škoda Kč pracovní úraz pádem z výšky na ul. Husova Čtvrť, pád z balkónové plošiny na novostavbě krádež oblečení v ZŠ Rosice na učebně dějepisu, mikina za 550 Kč krádež nářadí ve firmě Dumag zjištěno inventurou, škoda Kč loupežné přepadení v Rosicích u nádraží ČD, pachatel zjištěn krádež přehrávače MP4 v ZŠ Rosice z kapsy bundy v šatně pracovní úraz ve firmě Rosicích oddělený článek prstu při práci na strojové myčce loupežné přepadení ženy v Rosicích na ul. Jiráskova asi v hod., pachatel zadržen Při sestavování výše uvedeného výčtu událostí za měsíc březen jsem získal dojem, že se pomalu ale jistě stupňuje agresivita pachatelů. Sousloví loupežné přepadení se zde opakuje hned dvakrát a je zaznamenáno v Rosicích. V prvním případě muž srazil na zem bývalou přítelkyni a z ramene jí strhl dámskou kabelku, s níž odešel. V druhém případě mladík, jemuž ještě nebylo 18 let, při přepadení hrozil zbraní, nakonec se spokojil s odcizenou částkou 150 Kč. Osobně se domnívám, že zákonem stanovené tresty nejsou tak přísné, aby pachatele od jejich jednání dostatečně odrazovaly. Začátkem měsíce března se policistům OOP Rosice vyplatila trpělivá práce a hlídání na trati ČD v úseku Zastávka Rapotice. Při pěší pochůzce na trati se před nimi objevil muž s velkým kolem namotaného telefonního kabelu na rameni. Když spatřil hlídku, kabel zahodil a snažil se utéct, což se mu ale nepodařilo a byl dostižen. Zjistilo se, že se jedná o stejného pachatele, kterého na konci loňského roku zadrželi naši kolegové z Náměště nad Oslavou. V rámci dozoru na bezpečnost a plynulost silničního provozu bylo v měsíci březnu policisty OOP Rosice uděleno v rámci černá kronika ROSA 5/07 15

13 černá kronika celého územního obvodu 18 blokových pokut za přestupky v dopravě. Mimo to byli v březnu 2007 zadrženi tři řidiči jedoucí pod vlivem alkoholu, poprvé v Rosicích na ul. Tyršova řidič nadýchal 2,57 promile alkoholu v krvi, dále v Zastávce kontrolována řidička s hladinou 2,04 promile alkoholu v krvi a dne ve Střelicích byla kontrolovanému řidiči naměřena hodnota 0,16 promile alkoholu v krvi, přiznal se, že po obědě vypil jedno pivo. Další přestupek s alkoholem v krvi řešili policisté z dopravního inspektorátu Brnovenkov dne v Rosicích na ul. Havířská jako dopravní nehodu. Podnapilý řidič zde v časných ranních hodinách naboural svým autem do dvou dalších, zaparkovaných u chodníku. Hlídce OOP Rosice, která na místo přijela, se řidič nakonec přiznal, že před jízdou vypil několik piv a frťanů. V době od hod. dne do hod. dne proběhla kontrola vytipovaných restauračních zařízení v celém služebním obvodu OOP Rosice. Mimo policistů OOP Rosice byl přítomen psycholog PČR Správy JmK, psovod Okresního ředitelství PČR Brnovenkov, dále se zúčastnili 2 pracovníci MěÚ Rosice, tiskový mluvčí Okresního ředitelství PČR Brno-venkov a několik zástupců médií. Bezpečnostní akci řídil vedoucí OOP Rosice npor. Bc. Marian Folvarčík. Kontrola proběhla v restauračních zařízení v obcích Rosice, Říčany, Babice u Rosic, Zastávka, Zbraslav, Přibyslavice, Domašov, a Zbýšov. V těchto objektech bylo kontrolováno celkem 45 mladistvých osob a 1 nezletilá osoba, kdy u 9 mladistvých osob bylo zjištěno požití alkoholických nápojů. U těchto osoby byla hladina alkoholu v dechu v rozmezí od 0,46 do 1,39. Tyto osoby byly poté předány zákonným zástupcům za přítomnosti kurátora pro mládež z MěÚ Rosice. Zjištěné přestupky jsou dále řešeny oznámením na MěÚ Rosice k projednání ve správním řízení. V poslední době se rozvinula na webových stránkách města Rosice diskuse ohledně kamerového systému. V zásadě je možno říci, že si zde oponují dvě názorově rozlišené skupiny. Základní otázka zní: JE anebo NENÍ kamerový systém přínosem? Policisté z OOP Rosice zastávají jednotný názor, že se jedná o dobrou věc a pro naši práci je to přínosem. Nevybudovat kamerový systém, když se ta možnost naskýtá, by znamenalo zůstat o krůček zpět. K zavedení kamerového systému se přiklání stále více obcí a ty, které ho již nainstalovaly, jej postupně rozšiřují. Ve zmíněné internetové diskusi lze objevit názory, že se jedná o špehování, zbytečně vynaložené peníze, a že kamery hlídají nesprávné lokality. Čtením některých příspěvků mezi řádky lze vycítit názor, že vynaložené finanční prostředky by oni sami použili na jiné účely pro dobro města. Domnívám se, že pro kladný přínos svědčí hned několik faktů, např. že v místech, sledovaných kamerami, lze hovořit o snížení nápadu trestné činnosti, ale i o preventivním účinku ke snížení nežádoucích jevů. Občanům je známo, že kontrolou a rozborem záznamů z kamer lze zadokumentovat a následně i řešit přestupky v dopravě, případně i proti veřejnému pořádku. Dalším kladným přínosem je, že v případě určitých konkrétních situací (např. u některých dopravních nehod), či při zjištění trestné činnosti, lze z archivovaných záběrů kamer zjistit další upřesňující údaje či vodítko ke konkrétnímu pachateli trestné činnosti. Tohoto již několikrát ke své služební potřebě využili nejen pracovníci Městské policie, ale i složky státní policie, a to nejen z OOP Rosice, ale i např. ze Skupiny dopravních nehod při Okresním ředitelství PČR Brnovenkov. V rámci své činnosti a spolupráce OOP Rosice s městskými strážníky nám vždy ochotně pomohli vyhledat záznam z příslušné kamery a tento popřípadě jako důkazní materiál zadokumentovat. Záznamy o počtu vstupů do kamerového systému a o počtech pachatelů pomocí něj zjištěných ale bohužel nejsou k dispozici. K propojení kamerového systému na služebnu OOP Rosice došlo koncem prosince Názory občanů se liší ve vztahu k umístění kamer pouze na náměstí, navrhují další potřebné lokality. Je ale nutno vzít v úvahu, že umístění jednotlivých kamer je určitým kompromisem, do kterého zasahovaly m.j. i dostupné finanční prostředky v době budování kamerového systému. Střed města lze počítat mezi lokality se zvýšeným nápadem trestné činnosti a v rámci výkonu služby, zejména v noci či o víkendech, se může stát, že hlídka OOP Rosice je vázána svými úkoly v jiných obcích svého teritoria. V té době se kamerový systém může stát neopominutelným pomocníkem. Lze říci, že náměstí a přilehlé části jsou po stránce pohybu osob, ať již pěších či motorizovaných, nejvíce frekventované 16 ROSA 5/07

14 a tudíž nejvíce na očích. Není proto divu, že obec pro umístění kamer zvolila tuto eventualitu. Věřím ale tomu, že postupně se bude kamerový systém rozšiřovat i do dalších potřebných částí města, jak to dělají i ostatní velikostí srovnatelné obce. Zřejmě nezůstanu osamocen ve svém názoru, že je i v zájmu majitelů např. velkých obchodních středisek v obci, aby jejich zákazníci nebyli při nákupech rušení vnějšími negativními vlivy (např. vloupání do aut na parkovištích), a že by mohli po dohodě s městskými zastupiteli ke zlepšení dané situace něčím přispět. A cedulka, upozorňující na monitorovací kamerový systém? Ta je svým způsobem téměř zbytečná. Pokud půjdu až do krajnosti, když je někdo zvyklý se chovat slušně a vyhazovat papírky a další odpadky řádně do koše, cedulku nepotřebuje. Pokud se stalo někomu zvykem odhodit papírek tam, kde stojí, zareaguje na cedulku tak, že papírek strčí do kapsy a pokud si cestou náhodou nevšimne odpadkového koše, vyhodí papírek tam, kde to oko kamery již neuvidí. Totéž se týká i přestupků za volantem. Místní řidiči musí brát v potaz možnost postihu za nesprávné stání na náměstí v úseku zákazových značek, což je možno ze záznamů kamer zjistit. Mnozí z nich ale na jiném nesledovaném místě klidně v podobném zákazu zastaví. Pevně ale věřím tomu, že obava z postihu za jednání, popsané v předchozích řádcích, nevede občany ke kritice kamerového systému. Kamerové systémy jsou instalovány pro zvýšení bezpečnosti osob a ochranu majetku a jsou směřovány proti lidem, kteří neuznávají a narušují pořádek, zákony a dobré mravy. Slušným lidem neublíží ani kamerový systém, ani městský strážník či jiný policista. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č , nyní nově i na ovou adresu: prap. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 5/07 17

15 ze školství ZÁPIS DO MŠ ZÁMECKÁ Zápis do MŠ Zámecká na školní rok se koná dne od do hodin v budově MŠ na Zámecké ulici.rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte a vyplněný formulář žádosti. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Provoz MŠ je od 6.30 do hodin. MŠ má vytvořen vlastní vzdělávací program s názvem: Vím, kdo jsem poznávám, komunikuji, tvořím. Pedagogická práce je prováděna prožitkovým učením, spontánním nebo řízeným, má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti, rozvíjí osobnost dítěte. Je kladen důraz na spolupráci s rodiči, dobré mezilidské vztahy, příjemnou atmosféru a podnětné prostředí. škola má odloučené pracoviště na Palackého nám., kde je umístěna 1 třída celkový počet tříd: 3 ve třídách pracuje plně kvalifikovaný pedagogický kolektiv s dostatečnou praxí vybavení školy je dobré úrovni ve třídách jsou instalovány počítačové koutky součástí MŠ je zahrada (koncem května bude nově vybavena ) stravování je celodenní pitný režim je zajištěn po celý den MŠ zajišťuje: péči o děti s odloženou školní docházkou spolupráci s psycholožkou ZŠ spolupráci s logopedy rozvoj talentovaných dětí v oblasti výtvarné, hudebně dramatické a taneční 1x týdně výuku anglického jazyka plavecký výcvik školu v přírodě bruslení rodičů s dětmi pravidelné kulturní akce slavnosti v MŠ společně s rodiči Internetová adresa MŠ: telefon: , Hana Vltavská Palzerová ředitelka VÍTÁNÍ JARA Mórenu nésém s vélikým nósem... S těmito verši vyrazil ve středu průvod dětí z MŠ Zámecká pod kostelem směrem k ulici Nábřežní. V čele průvodu se střídaly dvojice dětí nesoucí Morenu oblečenou do bílých šatů, konec dlouhého hada uzavíraly hlavně maminky s kočárky a několik tatínků nebo dědečků s fotoaparáty a videokamerami na krku. Někteří účastníci průvodu byli vyparáděni papírovými čelenkami s barevnými jarními motivy, které si zcela jistě vyráběli sami. Na ulici Nábřežní, blízko mostku už čekala na průvod spousta nedočkavých diváků. Vesměs to byli též příbuzní dětí. Slunečné počasí umocňovalo sváteční jarní atmosféru, takže nikomu nevadilo, že jaro se vítá s nepatrným zpožděním. Zapálení Moreny předcházelo pásmo tanečků, písniček a říkanek, kterými děti vítaly jaro a loučily se s letošní zimou. Svlečená slaměná Morena zaplála jasným plamenem a skončila ve vlnách říčky Bobravy. Doufejme, že nyní té letošní zimě už skutečně odzvonilo. Lukáš Volánek 18 ROSA 5/07 foto: Lukáš Volánek

16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Pampeliška, Husova čtvrť Ve čtvrtek 10. května bude probíhat v MŠ Pampeliška od 9.00 do hodin den otevřených dveří spojený s přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání na školní rok Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Provoz MŠ je od 6.30 do hodin. Kromě školního výchovně vzdělávacího programu,, KDO JSEM, který se orientuje na rozvoj osobnosti dítěte, nabízíme: individuální plány práce pro předškolní děti ( zintenzivnění přípravy před vstupem do ZŠ ) spolupráci s psycholožkou ZŠ a učitelkami 1. tř.( předškolácké skupinky) péči pro děti s odloženou školní docházkou ve spolupráci s PPP spolupráci s logopedy 1x týdně výuku anglického jazyka rozšířenou výuku keramiky, hudební výchovy kulturní a sportovní akce (divadla, plavání, bruslení) nově zařízené třídy, šatny, sociální zařízení vybavení tříd novými počítači s výukovými programy pro MŠ pěkné prostředí školní zahrady ( nové vybavení hrad, drak, kůň,prolézačky,skluzavky) vyváženou stravu z vlastní kuchyně otevřenou školu rodičům společné akce s rodiči: Vánoční setkání, Masopust, Probudíme zahradu, Den Země, Den matek, Den dětí, Rozloučení s předškoláky s přenocováním v MŠ... Další informace o naší MŠ můžete získat na internetové adrese: mspampeliska nebo na tel Jana Procházková ředitelka školy DYS KLUBY V letošním školním roce v naší škole na 1. stupni pracují děti ve 4 kroužcích nazvaných DYS KLUB. Tento kroužek je určen nejen pro děti si poruchami učení. Do DYS KLUBU přichází každý týden celkem 45 dětí z 2. až 5. ročníku. Rodiče sem přihlašují své děti na doporučení Pedagogicko psychologické poradny, po prováděné depistáži poruch učení v 2. třídě nebo z důvodu možnosti mít ještě jednu hravější a opakovací hodinu českého jazyka navíc. Zatímco ve vyšších ročnících se více zaměřujeme na opakovaní a procvičování učiva, v nižších více procvičujeme krátké a dlouhé slabiky, čtení s porozuměním a psaní. Ve všech třídách hrajeme hry, soutěžíme, procvičujeme zrakovou a sluchovou paměť, jemnou motoriku. K pravidelným akcím na celou hodinu patří DYS KLUB VÁNOČNÍ a DYSOLYMPIÁDA. Naší výhodou je, že máme k dispozici vlastní menší učebnu se 4 počítači, kobercem, čtecími polštářky a se skříní plnou nejen odborné literatury, ale i speciálních pomůcek, pracovních listů, tabulek apod. Již třetím rokem pracují kroužky nazvané DYS KLUB i na 2. stupni naší školy. V současné době je navštěvuje 20 žáků tříd. Tyto kroužky vedou vyučující českého jazyka a zaměřují se v nich hlavně na docvičovaní probíraného učiva a zvýšení motivace žáků pro výuku. I když se někdy učitelům, rodičům i samotným dětem zdá, že práce s dětmi s poruchami učení je během na velmi dlouhou trať, má smysl překonávat ji alespoň po malých krůčcích. Mgr. Ivana Laciná speciální pedagog ROSA 5/07 19

17 ze školství POZNÁVÁME LES Naše škola se v letošním školním roce zapojila do celorepublikového projektu Les ve škole škola v lese. Projekt vznikl spoluprací Sdružení Tereza a státního podniku Lesy České republiky. Nabízí nám možnost, jak děti seznámit s naším nejrozšířenějším ekosystémem zajímavě, názorně a v souvislostech. Vede k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění, hodnocení a utváření postojů. Je určen zejména pro děti ve věku 6 14 let. Snažili jsme se o začlenění projektu do výuky předmětů jako je prvouka, přírodopis, český jazyk nebo pracovní činnosti. Žáci vyplňovali pracovní listy dle náročnosti odpovídající věku žáků a inspirovali se k vytváření vlastních miniprojektů. Tématem školního roku 2006/07 byla Zima v lese. Zima se nám sice neukázala v tradiční podobě, ale zažili jsme pěkné chvíle a dozvěděli se spoustu zajímavého. Pokládali jsme za velmi důležité mít možnost blízkého kontaktu s lesem, což se nám povedlo u žáků 3. tříd, kteří se věnovali projektu intenzivně na třídenním pobytu v rekreačním středisku Nesměř. Zde měli možnost poznávat, určovat nebo třeba měřit přírodniny přímo v prostředí lesa. Žákům 6. tříd se podařilo zpracovat projekt Lesní poezie a Ekosystém les. Žáci 2. tříd studovali stopy zvířat v zimě a inspirovalo je to k výrobě tiskátek se stopami. Jiní se zapojili do školní výtvarné soutěže a zdařily se jim pěkné malby a kresby. Pokud Vás zajímá, jak to všechno dopadlo, co žáci vypátrali, vytvořili nebo zažili, přijďte se podívat na malou výstavku naší práce, která se koná od 14. do 18. května 2007 v Městské knihovně v Rosicích. Mgr. Pavla Šoltésová Koordinátor EVVO Další návštěva nás obohatila o ukázky z historie našeho města a okolí: divadelnictví, domy chudých a bohatých obyvatel, nábytek, zahrady a vznik předzahrádek, draní peří, práce obyčejných lidí v dolech a na polích, S prací také úzce souvisí různá povídání: pohádky, pověsti, pověry. 3. LITERÁRNÍ SEZNAMKA Bylo nebylo dávno tomu FOLKLÓR NA ROSICKU V našich oblastech se hodně povídaly pohádky o skřítcích v dolech (permonech, permonících a pidimužících), v oblasti kolem Ivančic to byly pohádky klasické (o zvířatech), fantastické (o dracích), žertovné (o čertech). V této části nám paní knihovnice zpestřila besedu ukázkou četby pohádky v nářečí z našeho regionu. Děti ukázce rozuměly a zdálo se jim to i legrační, že to není napsané spisovně. Úryvek zde doslovně překládaly a doplňovaly se v tlumočení. Kromě pohádek se žáci dozvěděli i něco o pověstech a pověrách. Zde jim byla opět přečtena ukázka v našem nářečí. Prohlédli si obrázky postav hastrmanů, hejkalů, skřítků, strašidel, kterých se lidé báli a různě si je představovali. Některé žáci také ztvárnili. Moc děkujeme za tuto návštěvu a už se těšíme na příští. Mgr. Adéla Koblížková a Mgr. Pavla Šoltésová foto: Archív ZŠ Rosice

18 JARNÍ KONCERT Z DOJMŮ ŽÁKŮ Dne se konal v aule naší školy Jarní koncert pod vedením paní učitelky Hvězdové. Na koncertě zazněly písničky s jarní tématikou v doprovodu kytary, klavíru a houslí. Na vystoupení se podílely dvě naše spolužačky Anita Chalupová a Veronika Volfová. Příprava na koncert jim dala hodně práce, ale výsledek stál za to. V programu koncertu se žáci dozvěděli o zvycích a tradicích velikonočních svátků. Také naše třída se snažila velikonoční výzdobou auly, aby tento koncert byl hezký a příjemný. Lukáš Němec 5. B JAK JSME VYSVOBODILI PRINCEZNY Ve čtvrtek byli naši prvňáčci pozváni do městské knihovny na pasování do řádu čtenářského. Hned u vchodu nás přivítaly dvě smutné princezny jménem Drchlína a Frflína. Naříkaly, že pokud je děti nevysvobodí, sežere je hrozný drak. Na prvňáčky čekalo deset těžkých úkolů. Měli přečíst pohádkové bytosti a k nim najít jejich kamarády, vyřešit zajímavé rébusy, složit větu z rozházených slov, vyhledat rýmy, přečíst krátké vyprávění, poradit si se znakovým písmem atd. Protože se dětem podařilo splnit všechny úkoly, zachránily tak princezny před zlým drakem. Ty je za odměnu pasovaly na dobré čtenáře. Žáci dostali pamětní listinu, průkazku do knihovny, kouzelné sklíčko a sladkou odměnu. Dětem se návštěva líbila a byl to pro ně velký zážitek. Věříme, že budou knihovnu pravidelně navštěvovat a stanou se z nich pilní čtenáři. Poděkování patří p. Rovné a p. Eliášové za velmi zdařilou akci. Mgr. Raveánová Dagmar 1. A Mgr. Švarcová Hana 1. B třídní učitelky DEN ČINU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Jaro už je v plném proudu, pěkné počasí láká spoustu lidí do přírody a příroda zase touží po naší pomoci. Proto tímto článkem chci poprosit rodiče žáků, prarodiče, příznivce školy, aby na naší zahradě pomohli v jarním úklidu. Sraz vyučujících je již ve 14 hod. na školním pozemku a ostatní pomocníci budou mezi námi vítáni od 16 hod. Doufáme, že nám půjde práce od ruky a ukončili bychom ji kolem 18 hod. S sebou si přineste pracovní oblečení, rukavice, zahradní nůžky a chuť upravit zahradu a její okolí. Po práci je možno chvíli pobýt u ohniště, kde si můžeme opéct špekáček. Na spolupráci se těší Mgr. Adéla Koblížková správce školní zahrady ROSA 5/07 21

19 rosník REDAKCE ROSNÍKA NA VÝUKOVÉM PROGRAMU RÁDIO Vzpomínáte, jak jsme loni byli na kurzu s názvem Noviny? Letos jsme se do Brna vydali znova tentokrát nahrávat rádio. Za dopoledne jsme připravili 23 minutové vysílání. Každý si vyzkoušel nějakou roli od režie, přes techniky, po redaktory. Užili jsme si spoustu zábavy, ale i adrenalinu. Tato akce byla tentokrát určená pro starší redaktory. Ale ani ti mladí a noví se nemusejí obávat příští rok si vyzkouší i oni program Noviny a později i Rádio. Dne se redaktoři školního časopisu Rosník zúčastnili kursu Média a společnost rádio pod záštitou CVČ Lužánky na Kraví hoře ve studiu Lávka. Měli jsme jedinečnou možnost zažít průběh natáčení a režie v rádiu. Po rozdělení rolí jsme dostali hodinu na přípravu, pro někoho dost času, pro režiséra například docela málo. Program byl rozdělen takto: zprávy, rozhovor s hostem a hudební zrcadlo. Všichni jsme měli své důležité role, které jsme museli zodpovědně plnit, vše záleželo na naší spolupráci a komunikaci. Několik lidí muselo obsluhovat aparaturu a zvuk a vše režírovat, další měli na starosti uvádění různých programů a zbytek samotné moderování. Mohli jsme si vyzkoušet vysílání na živo, kromě zpráv, které byly předtočeny dopředu a pak puštěny do vysílání. Míša Pavlíková: Vyzkoušet si techniku a průběh příprav a nakonec samotné vysílání bylo velice zajímavé. Mě samotnou práce v rádiu uchvátila, je to obrovská zkušenost. Moje role byla tzv. speaker, nejhorší problém byl s komunikací se zvukaři, mluvit pak nebyl problém. Naše dílo celkově trvalo 23 minut a myslím, že jsme si to všichni úžasně užili. Jarka Vavrová: Myslím, že se to všem líbilo. Byla tam legrace. Zjistili jsme, že práce v rádiu je mnohem těžší, než vypadá. Doporučila bych to všem zkusit. Dost jsme se tam naučili a také poučili. Mně se to líbilo, chtěla bych si to zkusit znovu. Byla jsem ráda, že jsem tam do toho mikrofonu nemluvila sama, ale s mou ještě vystrašenější kamarádkou. Nakonec jsme to všichni zvládli. Byli jsme všichni pochváleni. Aneta Buchtová: Všichni jsme měli své důležité role, které jsme museli zodpovědně plnit, vše záleželo na naší spolupráci a komunikaci. Exkurze se mi moc líbila, protože byla akční a živá, i když práce byla docela těžká a zodpovědná. Erika Kratochvílová: Já jsem si s Denisou vybrala moderování rozhovorů s učiteli. Nebylo jednoduché vymyslet dobré otázky. Tím spíš, že jsme nevěděly, kam až můžeme dojít. Bohužel byl náš pořad na programu první, a tak jsme nestihly učitele dostatečně s otázkami seznámit. Přesto myslím, že jako amatéři jsme to docela zvládli. Den se mimořádně vyvedl. Michal Hemala: Mám z celého dne skvělý pocit. Zjistil jsem, že to sice není žádná hračka, ale myslím, že je to extravagantní práce. Byl jsem v roli hudebního technika, což znamená, že jsem pouštěl muziku, znělky, reklamy a vše jsem to časově rozvrhoval, abych věděl, jak, co a hlavně kdy pustit. Čas je v této práci velmi důležitý. Monika Kváčalová: Na naší náladě se odrazilo krásné počasí. Ze studia se stále ozývaly výbuchy smíchu. Myslím, že všem jejich role byla ušita na míru a všichni si tuto funkci užili. 22 ROSA 5/07 foto: Lukáš Volánek

20 Dnešní žáci kladou na své učitele stále větší požadavky ohledně průběhu vyučování, žádají pestrou výuku plnou netradičních metod, aktivního zapojení, a hlavně je to musí bavit. Jak to ale udělat? Je stále těžší upoutat jejich pozornost, vtáhnout je do děje a získat jejich zájem o daný předmět. Tak jako se mění hodnoty naší společnosti, i práce učitelů vyžaduje hledání nových cest v předávání poznatků. Taktéž nová školská reforma, která se podstatnou Četl jsem knihu od svého milovaného otce, jmenovala se Quo Vadis. Najednou slyším kroky. Chtěl jsem knihu schovat, avšak kdosi mi ji vytrhl dříve, než jsem stačil zareagovat. Byl to poručník. Vytrhl několik stránek se slovy: Ve válce se bojuje. Na studium není čas. A knihu odhodil za sebe. Odešel. Rozběhl jsem se za knihou a z mých očí mi vytryskly slzy. Byla to má poslední vzpomínka a on ji takhle poskvrnil. Začal jsem ŠKOLA HROU ANEB NETRADIČNÍ HODINY DĚJEPISU měrou dotkne právě hodin dějepisu, žádá změnu. Daleko větší důraz má být kladen na chápání historických souvislostí žáky, než na trpné přiřazování událostí k letopočtům nebo odvykládání látky zpaměti. Našim prvořadým úkolem je tedy naučit žáky vyvozovat závěry, hledat nová řešení a předcházet případným konfliktům. Jednou z netradičních metod, skrze niž jsme se pokusili žákům ukázat, že i historie může být zajímavá a že i oni sami mohou tvořit dějiny, byla skupinová práce žáků devátých tříd nazvaná ZTRACENÉ PŘEDMĚTY, NALEZENÉ PŘÍBĚHY. Dle Komenského hesla všemi smysly žáci námi přinesené ztracené předměty z období druhé světové války nejen viděli, ale také si je ohmatali a na základě poznatků získaných v hodinách měli za úkol vytvořit možné příběhy osob, kterým věci patřily a kteří je v určitém okamžiku ztratily. Jestli úkol splnili, to můžete posoudit sami. KAPESNÍK S KNOFLÍKEM V KNIZE vzpomínat na svého otce a svoji rodinu Vzpomněl jsem si na kapesníček od své ženy. Vytáhl jsem kapesníček a přivoněl jsem. Ucítil jsem její příjemný parfém a před očima se mi zobrazil její krásný úsměv. Založil jsem ho do knihy a přiložil jsem do ní i ten knoflík, který jsem svému milovanému synovi omylem strhl při loučení. Snad je ještě uvidím Pečlivě jsem knihu s věcmi schoval pod košili, aby ji nikdo nenašel. vyučující dějepisu Tu noc voják zemřel. Byla to dlouhá bitva a voják bojoval statečně. Když umíral a zavíral své oči, pevně tiskl ruku pod košili. V hlavě se mu promítl celý jeho život a během vteřiny zemřel Mariana Radová Michaela Dvořáková Lenka Bružová žákyně 9. C ze školství ROSA 5/07 23

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více