ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

2 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Rodáci přijeďte slavit Výpisy z katastru nemovitostí Obyvatelé Rosic v číslech Společenská kronika, poděkování Právnická poradna Černá kronika Ze školství Rosník Ze školství Zveme vás do knihovny Text ukrytý v kameni Z památníku umučených Růžové sny, přehlídka trofejí Pozvánka ZUŠ, Řádková inzerce Recepty podle zeměpisu MFF Rosice O práci MO STP v Rosicích Ceny města Rosic KIC informuje Z vašich dopisů Co nového v DDM Mighty Shake Zastávka Mažoretky Sport Program kina Akce Kulturní přehled Ondřej Havelka & MM Vážení čtenáři Rosy! Většina z vás zaznamenala aprílového šotka na titulní straně minulého vydání. Říká se, že změna je život a tak jsme vás chtěli vytrhnout z onoho několikaletého stereotypu. Mohu vás však ujistit, že váš zpravodaj své jméno měnit nebude. Nějakým drobným výstřelkem si vás dovolíme opět překvapit nejdříve v dubnu příštího roku. V květnu vás však naprosto seriózně zvu na procházku novou naučnou stezkou, jejíž otevření je plánováno na 15. května, na festival Hudební slavnosti, v jehož programu vystoupí Ondřej Havelka společně se zpěváky rosické ZUŠ i na výstavu prací žáků ZUŠ a SOUN spojenou s expozicí fotografií nazvanou Jak se bavili naši předkové. To vše bude k vidění a slyšení 26. května v v KD Cristal. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje Jarmila Helsnerová, tel.: v kanceláři KIC, naproti radnici Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Vítání jara Foto: Lukáš Volánek ROSA 5/07 3

3 obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Z HISTORIE OBCE KRATOCHVILKA Rok 1914 je dlužno zde neopomenout. Rodina, která si uchovala rodinnou památku v hájence č. 8 u Trybulů, nemá zacelené bolesti. Tohoto roku 1914 v týdnu právě před mobilizací umřela matka rodině Trybulových a po pohřbu musel hospodář na válečné pole. Zanechal hospodářství dětem, patnáctiletému Janu, čtrnáctiletému Františku a dvanáctileté Anně. Hodně přízně naslibovali tehdejší bližší občané p. st. Samsourovi, který musel též na válečná pole jako star. obce. Zanechál manželce 3 malé dcerušky do šesti roků, však vyjímky nebyly pro žádného nebo brambory hulou se měřily na kubiky i těmto. Začátkem této kroniky uvádí pisatel snad, že ve světové válce byl u nás jeden Lidumil, který prý prodával za stanovené ceny, protože jsem v té válečné Lidumilné době probíjel pro svou rodinu taky skyvu chleba, tvrdím toto: každý měl někoho rád, takže mám za to, že každýmu bylo něčím pomožíno a každý se pomáhal a nejvíce se handlovalo. Tak té cti Lidumilnosti je třeba všem až na jednu chvíli, kterou naši lidé nezapomenou. Rok 1937 Přicházím k další mně určené práci. Dne zadaná práce zařízení odbočky vodovodů do nové ulice od kapličky. Práce inštelační zadaná p. Čeňkovi Horkému za Kč a nádenické práce provede ve své režii obec, což obec zaplatila dělníkům Kč. Dne Sbor dobrovolných hasičů uspořádal okrskové veřejné cvičení v Kratochvilce a měli přitom působení členi ochranného mužstva, jejich velitelem byl Josef Kožnar starší. Dne 14. září zhasla svíce života prvnímu prezidentu naší Československé republiky T. G. Masarykovi osvoboditeli, který se dožil stáří t.r. 7. března osmdesát sedm roků. Dne 21. září v 11 hodin dopoledne se konali členové představenstva obce Smuteční projev nad ztrátou prvního p. prezidenta T. G. Masaryka do 12. hodiny polední. Dne 22. září vykonali občané v průvodě v Kratochvilce asi 400 osob smuteční projev a průvod se odebral do sálu p. An. Svobodové ke katafalku, který byl co nejdokonaleji vybaven ve smuteční roucho v úmrtí našeho prvního pana vysvoboditele T. G. Masaryka. Jana Trojanová starostka 4 ROSA 5/07 foto: Jiří Čermák

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 12/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s převodem kladného hospodářského výsledku MŠ Husova čtvrť ve výši 8 786,16 Kč do rezervního fondu mateřské školy b) se započtením kladného hospodářského výsledku Správy zámku Rosice ve výši ,09 Kč oproti ztrátě z minulých let ve výši ,32 Kč a souhlasí, aby zbývající část ve výši 6 955,77 Kč byla převedena do rezervního fondu Správy zámku c) s převodem kladného hospodářského výsledku Školní jídelny Husova čtvrť ve výši 1 056,47 Kč do rezervního fondu Školní jídelny d) s převodem kladného hospodářského výsledku ve výši ,89 Kč takto: , Kč do fondu odměn Základní školy, ,89 Kč do rezervního fondu Základní školy e) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Českou republikou Ministerstvo dopravy Praha, jejímž předmětem je bezplatné zajištění materiálního a technického vybavení při zabezpečení dopravně správních agend f) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1530/36, kde je město Rosice podílovým vlastníkem, z důvodu plánované realizace distribuční soustavy v rámci akce Rosice Velké Kamínky 7 RD kab. NN. Jednorázová úplata činí Kč, náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním změny v KN ponese budoucí oprávněný g) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 3496/4 na ul. Zbýšovská v Rosicích. Jednorázová úplata činí 500 Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný h) s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem Brno, za účelem realizace projektu Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje a zároveň schvaluje Dohodu o ukončení dosavadní smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci i) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností Telefónica O2 o zřízení věcného břemene na uložení telefonního kabelu na pozemku města p. č. 186 j) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou Eurovision s. r. o., jejímž předmětem je vypracování žádosti o dotaci z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, částka Kč + 3% ze získané dotace po zapracování úpravy v čl. 2, odd.6 tak, aby z 3% provize byla vyplacena až po obdržení finančních prostředků na účet. z radnice ROSA 5/07 5

5 z radnice 2. Bere na vědomí a) zprávu o hospodaření Mateřské školy Husova čtvrť za rok 2006 b) 'o hospodaření příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2006 c) zprávu o hospodaření Školní jídelny Husova čtvrť za rok 2006 d) zprávu o hospodaření Mateřské školy Zámecká za rok 2006 e) výroční zprávu o hospodaření Základní školy Rosice za rok Schvaluje a) dodatek č. 2 ke smlouvě č. TP10/04, jehož předmětem je rozšíření čl. II a Dodatek č. 3 ke smlouvě č. PP09/04, jehož předmětem je změna v čl. I, které jsou uzavřeny s firmou VITA software, s. r.o., Praha b) předložený projekt regenerace panelového sídliště Rosice Kamínky, II. etapa parkoviště nad ulicí Kaštanovou c) pronájem venkovních prostor v areálu bývalé sklárny p. Romanu Vlčkovi, Tetčická 486, Rosice, za cenu 100 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou za účelem parkování d) výměnu bytů, jejímiž účastníky jsou Ing. Rostislav Fic a pí Jana Bartošová. 4. Revokuje a) usnesení ze dne bod 2a takto: Částka za pronájem se stanovuje ve výši Kč s tím, že nájemce p. Jaroslav Zapoměl poskytne školským příspěvkovým organizacím sponzorský dar, každé ve výši Kč, tedy celkem Kč. 5. Ruší a) usnesení č. 3/2006, bod 1 b) rozhodnutí o zřízení komise pro získávání grantů, rozvoj města a regionu, z důvodu zřízení výboru zastupitelstva. 6. Vybrala a) firmu Ing. Haša, Brno k vypracování PD Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Zbýšovská, cena Kč. 7. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 na Základní školu a bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 na Správu zámku. Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová Ing. Oldřich Kroupa ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 13/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok 2006 b) zprávu o hospodaření kina Panorama za rok 2006 a předpokládaný výhled na rok 2007 c) zprávu o činnosti odboru správy majetku za rok Schvaluje a) přiznání roční odměny ředitelce Penzionu pro důchodce Rosice b) plán letní údržby zeleně, veřejného osvětlení a veřejného prostranství (místních komunikací, zpevněných ploch) c) změnu Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností dle návrhu právního odboru MěÚ a to změnu v 1, odst. (2) a v 7. d) příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov ve výši Kč z položky dary e) schvaluje uzavření smlouvy za vedení kroniky a vyplacení odměny za vedení a celkové zpracování, prováděné během roku 2006, ve výši Kč f) pronájem části pozemku p. č. 91/2 p. Vojtěchu Jílkovi, Rosice částka 100 Kč/rok, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s podmínkou, že na pozemku nebudou umísťovány stavby trvalého charakteru a v případě opravy a rekonstrukce sítí bude umožněn okamžitý přístup na pozemek, případné odstranění plotu. 3. Projednala a) s pí Janou Trojanovou možnosti řízení pracovníků Rosických TS s. r. o. do doby zřízení příspěvkové organizace. 4. Jmenuje a) ve funkci valné hromady Rosických TS s. r. o. ke dni likvidátorem Rosických TS s. r. o. Ing. Petra Dvořáka, Rosice. 6 ROSA 5/07

6 5. Doporučuje a) zastupitelstvu uložit výboru pro granty, rozvoj města a regionu zpracování strategického plánu města. 6. Souhlasí a) s převodem kladného hospodářského výsledku Penzionu pro důchodce ve výši ,93 takto: 50% do rezervního fondu a 50% do fondu odměn. b) s uzavřením smlouvy o zajišťování lékařské služby první pomoci pro rok 2007 mezi městem Rosice a Nemocnicí Ivančice, příspěvková organizace, v celkové částce na rok 2007 ve výši Kč c) s uzavřením smlouvy o poskytnutí daňového poradenství mezi městem Rosice a RNDr. Ivanou Švejdovou, jejímž předmětem je zpracování přiznání k dani za zdaňovací období 2006, částka do Kč d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lanova 2052/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p. č. 252/551, 252/560 a 252/561 na ul. U Boží Muky. Jednorázová úplata činí 500 Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný. e) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem části pozemku p. č. 679/48 o výměře 350 m 2 za cenu 150 Kč/m 2 /rok s p. Františkem Stojkou, nakládání s odpady, Brno, nájemné splatné čtvrtletně, minimálně 3 měsíce dopředu za účelem provozování sběrných surovin. Nájemní smlouva bude uzavřena až po zajištění veškerých příslušných povolení k předmětné činnosti a vlastní stavby. f) s realizací úpravy ventilátorů pro připojení na havarijní systém, rozvod a připojení 2 ks čidel na NH 3 po schválení rozpočtového opatření, cca Nesouhlasí a) se zrušením Speciální mateřské školy Smetanova v Rosicích. Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé ROSA 5/07 7

7 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 14/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti finančního odboru za rok 2006 b) zprávu o činnosti sociálního odboru. 2. Souhlasí a) s uzavřením dohody mezi městem Rosice a společností Komunitní plánování o. p. s., Žďár o partnerství k projektu Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a JMP Net, s. r. o. Brno, jejímž předmětem je prodej dvou plynovodů za částku Kč, rovněž schvaluje dohodu o ukončení nájemního vztahu mezi městem Rosice a JMP Net, s. r. o., Brno c) s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Rosice p. Tomášem Zimou, Kněžmost na nákup 2 ks vzduchových dýchacích přístrojů pro Jednotku SDH, částka Kč d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s., Lanova 2052/16, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemků města p.č a 3458/2 na ul. Nádražní. Jednorázová úplata činí Kč. Náklady, spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný e) s podáním žaloby o určení existence pohledávky, uplatněné v konkurzním řízení za úpadcem P&H Staving, s. r. o. a to pohledávky, představující náhradu škody ve výši ,50 Kč. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení zřizovací listinu příspěvkové organizace Rosické TS b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2007 c) zastupitelstvu prodej části pozemku p. č. 3486/2 v k. ú. Rosice d) zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku města v lokalitě Husova, ul. Karla IV. p. č. 252/392 o výměře m Stanovuje a) odměnu likvidátorovi Rosických TS s. r.o. 5. Schvaluje a) Dohodu o započtení mezi městem Rosice a firmou AQUA PROCON s. r. o., jejímž předmětem vzájemné započtení smluvní pokuty oproti části ceny díla. 6. Vydává a) vnitřní směrnici Městského úřadu Rosice č. 5/2007, kterou se mění vnitřní směrnice č. 2/2004 o sociálním fondu. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa Josef Hájek ověřovatelé RODÁCI A ODRODILCI PŘIJEĎTE SLAVIT Prostřednictvím stránek Zpravodaje Rosicka a prostřednictvím vaším, bychom rádi pozvali všechny rosické občany a rodáky, které život zavál do různých koutů světa na setkání Rosičáků, které se uskuteční v rámci oslav 100. výročí povýšení Rosic na město. Oslavy proběhnou ve dnech 14. a 15. září Již nyní je ten pravý čas oznámit svým příbuzným a známým, kteří na Rosice rádi vzpomínají, termín slavností a srdečně je pozvat na návštěvu rodného města. V červnovém vydání Rosy vyjde tištěná pozvánka s programem oslav. Tu poté budete moci kdykoliv zaslat všem, které budete chtít do Rosic pozvat. Další pozvánky budou od začátku června k vyzvednutí v kanceláři KIC na Palackého nám. 45, každý všední den v době od 9.00 do hodin. Lukáš Volánek 8 ROSA 5/07

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ Č. 6/2007 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) s prodejem částí pozemků p. č. 679/65 a 679/66 o výměře 2746 m2 (nově označené GP jako p. č. 679/163), části pozemku p. č. 610/123 o výměře 571 m 2 (nově označené GP jako p. č. 610/213), pozemků p. č. 3/24 o výměře 266 m 2, 3/25 o výměře 89 m 2, p. č. 679/2 o výměře 512 m 2, p. č. 679/63 o výměře 27 m 2 a pozemku p. č. st o výměře 482 m 2, vše v k. ú. Rosice panu Jiřímu Markovi, Rosice za celkovou částku Kč. Tímto usnesením zároveň ruší bod 1 g, usnesení č. 6/2003 z a bod 1f, usnesení č. 23/2005 z b) s výměnou pozemků p. č o výměře m 2 a p. č o výměře m 2 v k. ú. Rosice, ve vlastnictví města Rosice za část pozemku p. č o výměře m 2 (nově označenou GP jako p. č. 5088/1) v k. ú. Rosice, ve vlastnictví p. Rudolfa Tvarůžka, Rosice. Tímto usnesením zároveň ruší bod 1f usnesení č. 29/2006 z c) se zřízením příspěvkové organizace města Rosické TS, příspěvková organizace, s účinností od 24. dubna 2007 d) s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem Brno, za účelem realizace projektu Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje. 2. Schvaluje a) záměr prodeje pozemků města p. č. 252/392 o celkové výměře 3233 m 2 v lokalitě Husova, ul. Karla IV b) kupní smlouvu o prodeji movitých věcí, uzavřenou mezi firmou Rosické TS s. r. o. v likvidaci a městem Rosice, dle přílohy za uvedené smluvní ceny bez DPH c) zřizovací listinu příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvková organizace s tím, že listina nabude účinnosti 24. dubna 2007 s doplněním článku IV. zřizovací listiny takto: ředitel je jmenován zřizovatelem na základě výběrové řízení rozhodnutím rady města d) svěření movitého majetku dle seznamu, který je nedílnou součástí zřizovací listiny do hospodářského využití příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvková organizace. VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ I KOPIE KATASTRÁLNÍCH MAP NA MĚÚ MěÚ Rosice vydává od ledna tohoto roku ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a to výpisy z katastru nemovitostí, současně k tomu přibyla možnost vydávat kopie katastrálních map, a to pro území s digitální katastrální mapou. Požádat o výpis z KN či katastrální mapu lze na odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, v kanceláři umístěné v přízemí budovy zámku. Takto vydaná listina má charakter elektronické veřejné listiny. Správní poplatek se hradí hotově a to ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku výpisu. Úřední hodiny: Pondělí hodin Úterý hodin Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek hodin Bližší informace poskytnou pracovníci odboru vnitřní správy na tel.č Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy 10 ROSA 5/07

9 e) rozpočtové opatření č. 4/2007 se změnami v řádcích 3639 a f) záměr zpracování strategického plánu rozvoje města g) přijetí dotace od JmK pro KIC Rosice na projekt Rosice 100 let městem ve výši Kč vydání publikace ke 100. výročí města h) na základě návrhu likvidační komise bezúplatný převod kopírovacího stroje EP 4000 Inv. 177 v ceně Kč Základní škole Rosice a kopírovacího stroje EP 4000 Inv. 166 v ceně Kč Správě zámku Rosice i) poskytnutí dotace p. Romanu Pelikánovi, Rosice z položky rozpočtu 3613 příspěvek Kino Panorama ve výši Kč na provoz a údržbu Kina Panorama 3. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) zprávu o činnosti finančního výboru k problematice víceprací na ČOV 4. Ukládá a) radě města zpracovat návrh podmínek prodeje pozemků 252/392 o celkové výměře m 2 v lokalitě Husova, ulice Karla IV. a předložit ho zastupitelstvu na příštím zasedání b) starostovi města ing. Klímovi zajistit provedení zápisu Technických služeb Rosice příspěvková organizace do obchodního rejstříku c) místostarostovi ing. Kroupovi získat potřebné doklady, dokumentující zaplacení víceprací na ČOV, uvedené v dodatku č. 1 a projednat se SvaK případný splátkový kalendář, termín do konce dubna d) radě města ve spolupráci s výborem pro granty, rozvoj města a regionu připravit podklady a vypsat výběrové řízení na konzultační firmu na zpracování strategického plánu města 5. Pověřuje a) výbor pro granty, rozvoj města a regionu získat a shromáždit podklady a informace o činnostech okolních mikroregionů a předat zastupitelstvu informace o podmínkách případného vstupu města Rosice do některého z mikroregionů. Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Jaroslav Světlík JUDr. Josef Polák Marie Vyhnalíková návrhové komise OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2006 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 388, tj. o 38 více než v roce 2005: K trvalému pobytu se přihlásilo 177 občanů; odhlásilo se 106. Dětí se narodilo 54, z toho 26 děvčat a 28 chlapců. Nejpočetnější z dívčích jmen jsou Terezy (3), z chlapeckých jmen jsou pro tento rok nejoblíbenější Adamové (4) V loňském roce zemřelo 42 obyvatel, tj. o 15 méně než v roce Odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích ROSA 5/07 11

10 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Kdo byl milován nebude zapomenut. 18. května tomu bude už dlouhých 10 roků, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan František Procházka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomeneme a s láskou vzpomínáme. Manželka Olga, dcery Dagmar s rodinou, Olga s rodinou. OZDRAVNÝ POBYT PRO DŮCHODCE Ozdravný pobyt v Novém Městě na Moravě bude uskutečněn v týdnu od do (nástup v neděli, odjezd v sobotu). Ubytování s plnou penzí ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Program: relaxace, výlety do okolí, popřípadě koupání. Cena pobytu s plnou penzí je Kč + doprava. Přihlášky je možné vyzvednout u paní M. Světlíkové, Rosice, Havířská 1083 do JARNÍ KONCERT Dne 4. dubna 2007 se v ZŠ Rosicích konal Jarní koncert pro žáky z 1. stupně naší školy a pro děti z rosických mateřských škol. Na jeho přípravě a realizaci se podíleli žáci a žákyně pěveckého kroužku ZŠ Rosice. Na programu byly dětské písničky s jarní tématikou s doprovodem na rytmické nástroje, velikonoční koledy a v neposlední řadě jsme si všichni společně vysvětlili význam velikonočních zvyků a svátků. Poděkování patří všem účinkujícím a zejména paní učitelce Ivě Parolkové a panu Hvězdovi za korepetitorskou pomoc hudebnímu kroužku ZPĚVÁČEK při ZŠ v Rosicích. Mgr. Zita Hvězdová vedoucí kroužku PODĚKOVÁNÍ Diakonie Broumov děkuje všem občanům za vstřícný přístup k humanitární sbírce, která se konala ve Zbýšově. Bylo odvezeno celkem 8 tun darovaného oblečení a bylo vybráno 1000 Kč na dopravu. Vedení, hráči i všichni fanoušci klubu FC Slovan Rosice, by chtěli vyjádřit vřelé poděkování paní MUDr. Iloně Mikolášové za první pomoc, kterou poskytla zraněnému hráči při fotbalovém utkání dne v Rosicích. Díky za všechny Dana Prokešová 12 ROSA 5/07 foto: archiv ZŠ Rosice

11 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Zdědila jsem po babičce 3/4 rodinného domu v Ivančicích. Dům je v dost špatném stavu, své bydlení zajištěné mám, proto uvažuji můj spoluvlastnický podíl buď darovat dceři nebo jej prodat. Jaké jsou moje práva a povinnosti spoluvlastníka? Odpověď: Podle občanského zákoníku vyjadřuje spoluvlastnický podíl míru, jakou se ten který spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Vlastnictví i nepatrného podílu z věci neznamená, že se vlastnické právo vztahuje jen na tu určitou část nemovitosti, která vyjadřuje podíl spoluvlastníka. Všichni spoluvlastníci mají stejná práva jako v jiných případech výlučný vlastník, neboť se jedná o spoluvlastnictví ideální. Všem spoluvlastníkům tedy přísluší práva k celé věci. O hospodaření se společnou věcí rozhodují proto většinou počítanou podle velikosti podílu. V případě, že nedojde k dohodě, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Pokud jste spoluvlastníkem ideálních 3/4 nemovitosti, tedy většinového podílu, rozhodujete o hospodaření se společnou věcí Vy a přehlasovaní spoluvlastníci mohou žádat o rozhodnutí pouze soud. Vhodným řešením a předcházením neshod mezi spoluvlastníky je uzavření dohody o užívání Jaroslava K. Rosice nemovitosti písemnou formou. Pokud někdo ze spoluvlastníků takto uzavřenou dohodu nebude respektovat, je povinen poskytnout ostatním spoluvlastníkům náhradu, a to ode dne, kdy došlo k porušení dohody, která předtím upravovala společné užívání nemovitosti. Při neshodě mezi spoluvlastníky dříve či později dojde k tomu, že se rozhodnou spoluvlastnictví zrušit. Pokud je možná dohoda, je situace jednoduchá. V případě nemovitosti musí být ale dohoda písemná a podléhá evidenci v katastru nemovitostí. Pokud k dohodě nedojde, zbývá jediná cesta a to je podání žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k soudu. Soud nejdřív zkoumá, zda je možné nemovitost reálně rozdělit. Pokud to možné není, jednou z možností je, že soud přikáže věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Cenu nemovitosti určí soud na základě znaleckého posudku. Spoluvlastník, který požaduje přikázání nemovitosti do svého výlučného vlastnictví je pak povinen při soudním řízení prokázat, že má k dispozici na účtu nebo vkladní knížce částku, připadající podle znaleckého posudku na vypořádání spoluvlastnictví. Pokud nikdo ze spoluvlastníků věc nechce, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Jestliže se rozhodnete svůj spoluvlastnický podíl převést na jinou osobu, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo s výjimkou případu, kdy se jedná o převod osobě blízké, tzn. ve Vašem případě na Vaší dceru. Pokud by šlo o prodej, jste povinna nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním za cenu a za podmínek nabídnutých někým jiným. Ostatní spoluvlastníci musí vyplatit nemovitost do dvou měsíců po nabídce, jinak předkupní právo zanikne. Nutno podotknout, že spory o zrušení spoluvlastnictví jsou velmi zdlouhavé, proto doporučuji věc vyřešit dohodou. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: POZOR ZMĚNA ADRESY 14 ROSA 5/07

12 Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Po nevalné zimě přišlo vcelku pěkné jaro, začala aktivnější část motoristické sezóny. Na silnicích se objevují řidiči, pro které užíváme výraz sváteční, k nim se připojili motorkáři na přístrojích o dvou i více kolech různých kubatur a značek, pěkného počasí začali využívat i cyklisté. Pro řidiče, kteří mají volant jako denní chleba a jezdí neustále bez ohledu na roční dobu a počasí, to znamená zvýšit pozornost, protože mnozí z výše popsaných účastníků silničního provozu se mohou v kritické situaci, o něž nebývá na silnicích nouze, zachovat jinak než bývá zvykem. Chtěl bych vám jménem všech policistů OOP Rosice pro tu letošní motoristickou sezónu v roce 2007 popřát, aby se vám při cestování po našich silnicích ty negativní situace vyhýbaly a abyste vždy bezpečně dojeli do cíle. A nyní nabízím shrnutí událostí z Rosic za měsíc březen: vloupání do auta na ul. Máchova do Š Fabia, po rozbití okna odcizeny osobní doklady, platební karta a další věci, škoda Kč x krádež v ZŠ Rosice ze šatny: kožené boty zn. Gyros černé barvy se světlými proužky za Kč mobilní telefon Nokia 6610 z odložené tašky, škoda Kč krádež peněženky s 500 Kč a telefonní kartou z odložené tašky poškození osob. vozidla na POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE ul. Trávníky píchlé kolo a poškrábaná karoserie, škoda Kč vloupání do dvou aut na ul. Brněnská do VW Golf, krádež autorádia za Kč, na parkovišti u zimního stadionu do VW Touran odcizena 3x kompletní hokejistická výstroj, škoda cca Kč vloupání do auta na ul. Tyršova, dodávkové auto Fiat Ducato, krádež osobních dokladů, peněženky s platební kartou a finanční hotovostí, škoda Kč krádež 2 ks mobilních telefonů z odložené bundy u barového pultu v bývalé kuželně na ul. Tyršova, škoda cca Kč krádež přívěsného vleku za osobní vozidlo u novostaveb pod ul. Husova Čtvrť, typ. ozn. Agados 26 N V, škoda Kč pracovní úraz pádem z výšky na ul. Husova Čtvrť, pád z balkónové plošiny na novostavbě krádež oblečení v ZŠ Rosice na učebně dějepisu, mikina za 550 Kč krádež nářadí ve firmě Dumag zjištěno inventurou, škoda Kč loupežné přepadení v Rosicích u nádraží ČD, pachatel zjištěn krádež přehrávače MP4 v ZŠ Rosice z kapsy bundy v šatně pracovní úraz ve firmě Rosicích oddělený článek prstu při práci na strojové myčce loupežné přepadení ženy v Rosicích na ul. Jiráskova asi v hod., pachatel zadržen Při sestavování výše uvedeného výčtu událostí za měsíc březen jsem získal dojem, že se pomalu ale jistě stupňuje agresivita pachatelů. Sousloví loupežné přepadení se zde opakuje hned dvakrát a je zaznamenáno v Rosicích. V prvním případě muž srazil na zem bývalou přítelkyni a z ramene jí strhl dámskou kabelku, s níž odešel. V druhém případě mladík, jemuž ještě nebylo 18 let, při přepadení hrozil zbraní, nakonec se spokojil s odcizenou částkou 150 Kč. Osobně se domnívám, že zákonem stanovené tresty nejsou tak přísné, aby pachatele od jejich jednání dostatečně odrazovaly. Začátkem měsíce března se policistům OOP Rosice vyplatila trpělivá práce a hlídání na trati ČD v úseku Zastávka Rapotice. Při pěší pochůzce na trati se před nimi objevil muž s velkým kolem namotaného telefonního kabelu na rameni. Když spatřil hlídku, kabel zahodil a snažil se utéct, což se mu ale nepodařilo a byl dostižen. Zjistilo se, že se jedná o stejného pachatele, kterého na konci loňského roku zadrželi naši kolegové z Náměště nad Oslavou. V rámci dozoru na bezpečnost a plynulost silničního provozu bylo v měsíci březnu policisty OOP Rosice uděleno v rámci černá kronika ROSA 5/07 15

13 černá kronika celého územního obvodu 18 blokových pokut za přestupky v dopravě. Mimo to byli v březnu 2007 zadrženi tři řidiči jedoucí pod vlivem alkoholu, poprvé v Rosicích na ul. Tyršova řidič nadýchal 2,57 promile alkoholu v krvi, dále v Zastávce kontrolována řidička s hladinou 2,04 promile alkoholu v krvi a dne ve Střelicích byla kontrolovanému řidiči naměřena hodnota 0,16 promile alkoholu v krvi, přiznal se, že po obědě vypil jedno pivo. Další přestupek s alkoholem v krvi řešili policisté z dopravního inspektorátu Brnovenkov dne v Rosicích na ul. Havířská jako dopravní nehodu. Podnapilý řidič zde v časných ranních hodinách naboural svým autem do dvou dalších, zaparkovaných u chodníku. Hlídce OOP Rosice, která na místo přijela, se řidič nakonec přiznal, že před jízdou vypil několik piv a frťanů. V době od hod. dne do hod. dne proběhla kontrola vytipovaných restauračních zařízení v celém služebním obvodu OOP Rosice. Mimo policistů OOP Rosice byl přítomen psycholog PČR Správy JmK, psovod Okresního ředitelství PČR Brnovenkov, dále se zúčastnili 2 pracovníci MěÚ Rosice, tiskový mluvčí Okresního ředitelství PČR Brno-venkov a několik zástupců médií. Bezpečnostní akci řídil vedoucí OOP Rosice npor. Bc. Marian Folvarčík. Kontrola proběhla v restauračních zařízení v obcích Rosice, Říčany, Babice u Rosic, Zastávka, Zbraslav, Přibyslavice, Domašov, a Zbýšov. V těchto objektech bylo kontrolováno celkem 45 mladistvých osob a 1 nezletilá osoba, kdy u 9 mladistvých osob bylo zjištěno požití alkoholických nápojů. U těchto osoby byla hladina alkoholu v dechu v rozmezí od 0,46 do 1,39. Tyto osoby byly poté předány zákonným zástupcům za přítomnosti kurátora pro mládež z MěÚ Rosice. Zjištěné přestupky jsou dále řešeny oznámením na MěÚ Rosice k projednání ve správním řízení. V poslední době se rozvinula na webových stránkách města Rosice diskuse ohledně kamerového systému. V zásadě je možno říci, že si zde oponují dvě názorově rozlišené skupiny. Základní otázka zní: JE anebo NENÍ kamerový systém přínosem? Policisté z OOP Rosice zastávají jednotný názor, že se jedná o dobrou věc a pro naši práci je to přínosem. Nevybudovat kamerový systém, když se ta možnost naskýtá, by znamenalo zůstat o krůček zpět. K zavedení kamerového systému se přiklání stále více obcí a ty, které ho již nainstalovaly, jej postupně rozšiřují. Ve zmíněné internetové diskusi lze objevit názory, že se jedná o špehování, zbytečně vynaložené peníze, a že kamery hlídají nesprávné lokality. Čtením některých příspěvků mezi řádky lze vycítit názor, že vynaložené finanční prostředky by oni sami použili na jiné účely pro dobro města. Domnívám se, že pro kladný přínos svědčí hned několik faktů, např. že v místech, sledovaných kamerami, lze hovořit o snížení nápadu trestné činnosti, ale i o preventivním účinku ke snížení nežádoucích jevů. Občanům je známo, že kontrolou a rozborem záznamů z kamer lze zadokumentovat a následně i řešit přestupky v dopravě, případně i proti veřejnému pořádku. Dalším kladným přínosem je, že v případě určitých konkrétních situací (např. u některých dopravních nehod), či při zjištění trestné činnosti, lze z archivovaných záběrů kamer zjistit další upřesňující údaje či vodítko ke konkrétnímu pachateli trestné činnosti. Tohoto již několikrát ke své služební potřebě využili nejen pracovníci Městské policie, ale i složky státní policie, a to nejen z OOP Rosice, ale i např. ze Skupiny dopravních nehod při Okresním ředitelství PČR Brnovenkov. V rámci své činnosti a spolupráce OOP Rosice s městskými strážníky nám vždy ochotně pomohli vyhledat záznam z příslušné kamery a tento popřípadě jako důkazní materiál zadokumentovat. Záznamy o počtu vstupů do kamerového systému a o počtech pachatelů pomocí něj zjištěných ale bohužel nejsou k dispozici. K propojení kamerového systému na služebnu OOP Rosice došlo koncem prosince Názory občanů se liší ve vztahu k umístění kamer pouze na náměstí, navrhují další potřebné lokality. Je ale nutno vzít v úvahu, že umístění jednotlivých kamer je určitým kompromisem, do kterého zasahovaly m.j. i dostupné finanční prostředky v době budování kamerového systému. Střed města lze počítat mezi lokality se zvýšeným nápadem trestné činnosti a v rámci výkonu služby, zejména v noci či o víkendech, se může stát, že hlídka OOP Rosice je vázána svými úkoly v jiných obcích svého teritoria. V té době se kamerový systém může stát neopominutelným pomocníkem. Lze říci, že náměstí a přilehlé části jsou po stránce pohybu osob, ať již pěších či motorizovaných, nejvíce frekventované 16 ROSA 5/07

14 a tudíž nejvíce na očích. Není proto divu, že obec pro umístění kamer zvolila tuto eventualitu. Věřím ale tomu, že postupně se bude kamerový systém rozšiřovat i do dalších potřebných částí města, jak to dělají i ostatní velikostí srovnatelné obce. Zřejmě nezůstanu osamocen ve svém názoru, že je i v zájmu majitelů např. velkých obchodních středisek v obci, aby jejich zákazníci nebyli při nákupech rušení vnějšími negativními vlivy (např. vloupání do aut na parkovištích), a že by mohli po dohodě s městskými zastupiteli ke zlepšení dané situace něčím přispět. A cedulka, upozorňující na monitorovací kamerový systém? Ta je svým způsobem téměř zbytečná. Pokud půjdu až do krajnosti, když je někdo zvyklý se chovat slušně a vyhazovat papírky a další odpadky řádně do koše, cedulku nepotřebuje. Pokud se stalo někomu zvykem odhodit papírek tam, kde stojí, zareaguje na cedulku tak, že papírek strčí do kapsy a pokud si cestou náhodou nevšimne odpadkového koše, vyhodí papírek tam, kde to oko kamery již neuvidí. Totéž se týká i přestupků za volantem. Místní řidiči musí brát v potaz možnost postihu za nesprávné stání na náměstí v úseku zákazových značek, což je možno ze záznamů kamer zjistit. Mnozí z nich ale na jiném nesledovaném místě klidně v podobném zákazu zastaví. Pevně ale věřím tomu, že obava z postihu za jednání, popsané v předchozích řádcích, nevede občany ke kritice kamerového systému. Kamerové systémy jsou instalovány pro zvýšení bezpečnosti osob a ochranu majetku a jsou směřovány proti lidem, kteří neuznávají a narušují pořádek, zákony a dobré mravy. Slušným lidem neublíží ani kamerový systém, ani městský strážník či jiný policista. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č , nyní nově i na ovou adresu: prap. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 5/07 17

15 ze školství ZÁPIS DO MŠ ZÁMECKÁ Zápis do MŠ Zámecká na školní rok se koná dne od do hodin v budově MŠ na Zámecké ulici.rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte a vyplněný formulář žádosti. Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Provoz MŠ je od 6.30 do hodin. MŠ má vytvořen vlastní vzdělávací program s názvem: Vím, kdo jsem poznávám, komunikuji, tvořím. Pedagogická práce je prováděna prožitkovým učením, spontánním nebo řízeným, má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti, rozvíjí osobnost dítěte. Je kladen důraz na spolupráci s rodiči, dobré mezilidské vztahy, příjemnou atmosféru a podnětné prostředí. škola má odloučené pracoviště na Palackého nám., kde je umístěna 1 třída celkový počet tříd: 3 ve třídách pracuje plně kvalifikovaný pedagogický kolektiv s dostatečnou praxí vybavení školy je dobré úrovni ve třídách jsou instalovány počítačové koutky součástí MŠ je zahrada (koncem května bude nově vybavena ) stravování je celodenní pitný režim je zajištěn po celý den MŠ zajišťuje: péči o děti s odloženou školní docházkou spolupráci s psycholožkou ZŠ spolupráci s logopedy rozvoj talentovaných dětí v oblasti výtvarné, hudebně dramatické a taneční 1x týdně výuku anglického jazyka plavecký výcvik školu v přírodě bruslení rodičů s dětmi pravidelné kulturní akce slavnosti v MŠ společně s rodiči Internetová adresa MŠ: telefon: , Hana Vltavská Palzerová ředitelka VÍTÁNÍ JARA Mórenu nésém s vélikým nósem... S těmito verši vyrazil ve středu průvod dětí z MŠ Zámecká pod kostelem směrem k ulici Nábřežní. V čele průvodu se střídaly dvojice dětí nesoucí Morenu oblečenou do bílých šatů, konec dlouhého hada uzavíraly hlavně maminky s kočárky a několik tatínků nebo dědečků s fotoaparáty a videokamerami na krku. Někteří účastníci průvodu byli vyparáděni papírovými čelenkami s barevnými jarními motivy, které si zcela jistě vyráběli sami. Na ulici Nábřežní, blízko mostku už čekala na průvod spousta nedočkavých diváků. Vesměs to byli též příbuzní dětí. Slunečné počasí umocňovalo sváteční jarní atmosféru, takže nikomu nevadilo, že jaro se vítá s nepatrným zpožděním. Zapálení Moreny předcházelo pásmo tanečků, písniček a říkanek, kterými děti vítaly jaro a loučily se s letošní zimou. Svlečená slaměná Morena zaplála jasným plamenem a skončila ve vlnách říčky Bobravy. Doufejme, že nyní té letošní zimě už skutečně odzvonilo. Lukáš Volánek 18 ROSA 5/07 foto: Lukáš Volánek

16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Pampeliška, Husova čtvrť Ve čtvrtek 10. května bude probíhat v MŠ Pampeliška od 9.00 do hodin den otevřených dveří spojený s přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání na školní rok Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte. Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Provoz MŠ je od 6.30 do hodin. Kromě školního výchovně vzdělávacího programu,, KDO JSEM, který se orientuje na rozvoj osobnosti dítěte, nabízíme: individuální plány práce pro předškolní děti ( zintenzivnění přípravy před vstupem do ZŠ ) spolupráci s psycholožkou ZŠ a učitelkami 1. tř.( předškolácké skupinky) péči pro děti s odloženou školní docházkou ve spolupráci s PPP spolupráci s logopedy 1x týdně výuku anglického jazyka rozšířenou výuku keramiky, hudební výchovy kulturní a sportovní akce (divadla, plavání, bruslení) nově zařízené třídy, šatny, sociální zařízení vybavení tříd novými počítači s výukovými programy pro MŠ pěkné prostředí školní zahrady ( nové vybavení hrad, drak, kůň,prolézačky,skluzavky) vyváženou stravu z vlastní kuchyně otevřenou školu rodičům společné akce s rodiči: Vánoční setkání, Masopust, Probudíme zahradu, Den Země, Den matek, Den dětí, Rozloučení s předškoláky s přenocováním v MŠ... Další informace o naší MŠ můžete získat na internetové adrese: mspampeliska nebo na tel Jana Procházková ředitelka školy DYS KLUBY V letošním školním roce v naší škole na 1. stupni pracují děti ve 4 kroužcích nazvaných DYS KLUB. Tento kroužek je určen nejen pro děti si poruchami učení. Do DYS KLUBU přichází každý týden celkem 45 dětí z 2. až 5. ročníku. Rodiče sem přihlašují své děti na doporučení Pedagogicko psychologické poradny, po prováděné depistáži poruch učení v 2. třídě nebo z důvodu možnosti mít ještě jednu hravější a opakovací hodinu českého jazyka navíc. Zatímco ve vyšších ročnících se více zaměřujeme na opakovaní a procvičování učiva, v nižších více procvičujeme krátké a dlouhé slabiky, čtení s porozuměním a psaní. Ve všech třídách hrajeme hry, soutěžíme, procvičujeme zrakovou a sluchovou paměť, jemnou motoriku. K pravidelným akcím na celou hodinu patří DYS KLUB VÁNOČNÍ a DYSOLYMPIÁDA. Naší výhodou je, že máme k dispozici vlastní menší učebnu se 4 počítači, kobercem, čtecími polštářky a se skříní plnou nejen odborné literatury, ale i speciálních pomůcek, pracovních listů, tabulek apod. Již třetím rokem pracují kroužky nazvané DYS KLUB i na 2. stupni naší školy. V současné době je navštěvuje 20 žáků tříd. Tyto kroužky vedou vyučující českého jazyka a zaměřují se v nich hlavně na docvičovaní probíraného učiva a zvýšení motivace žáků pro výuku. I když se někdy učitelům, rodičům i samotným dětem zdá, že práce s dětmi s poruchami učení je během na velmi dlouhou trať, má smysl překonávat ji alespoň po malých krůčcích. Mgr. Ivana Laciná speciální pedagog ROSA 5/07 19

17 ze školství POZNÁVÁME LES Naše škola se v letošním školním roce zapojila do celorepublikového projektu Les ve škole škola v lese. Projekt vznikl spoluprací Sdružení Tereza a státního podniku Lesy České republiky. Nabízí nám možnost, jak děti seznámit s naším nejrozšířenějším ekosystémem zajímavě, názorně a v souvislostech. Vede k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění, hodnocení a utváření postojů. Je určen zejména pro děti ve věku 6 14 let. Snažili jsme se o začlenění projektu do výuky předmětů jako je prvouka, přírodopis, český jazyk nebo pracovní činnosti. Žáci vyplňovali pracovní listy dle náročnosti odpovídající věku žáků a inspirovali se k vytváření vlastních miniprojektů. Tématem školního roku 2006/07 byla Zima v lese. Zima se nám sice neukázala v tradiční podobě, ale zažili jsme pěkné chvíle a dozvěděli se spoustu zajímavého. Pokládali jsme za velmi důležité mít možnost blízkého kontaktu s lesem, což se nám povedlo u žáků 3. tříd, kteří se věnovali projektu intenzivně na třídenním pobytu v rekreačním středisku Nesměř. Zde měli možnost poznávat, určovat nebo třeba měřit přírodniny přímo v prostředí lesa. Žákům 6. tříd se podařilo zpracovat projekt Lesní poezie a Ekosystém les. Žáci 2. tříd studovali stopy zvířat v zimě a inspirovalo je to k výrobě tiskátek se stopami. Jiní se zapojili do školní výtvarné soutěže a zdařily se jim pěkné malby a kresby. Pokud Vás zajímá, jak to všechno dopadlo, co žáci vypátrali, vytvořili nebo zažili, přijďte se podívat na malou výstavku naší práce, která se koná od 14. do 18. května 2007 v Městské knihovně v Rosicích. Mgr. Pavla Šoltésová Koordinátor EVVO Další návštěva nás obohatila o ukázky z historie našeho města a okolí: divadelnictví, domy chudých a bohatých obyvatel, nábytek, zahrady a vznik předzahrádek, draní peří, práce obyčejných lidí v dolech a na polích, S prací také úzce souvisí různá povídání: pohádky, pověsti, pověry. 3. LITERÁRNÍ SEZNAMKA Bylo nebylo dávno tomu FOLKLÓR NA ROSICKU V našich oblastech se hodně povídaly pohádky o skřítcích v dolech (permonech, permonících a pidimužících), v oblasti kolem Ivančic to byly pohádky klasické (o zvířatech), fantastické (o dracích), žertovné (o čertech). V této části nám paní knihovnice zpestřila besedu ukázkou četby pohádky v nářečí z našeho regionu. Děti ukázce rozuměly a zdálo se jim to i legrační, že to není napsané spisovně. Úryvek zde doslovně překládaly a doplňovaly se v tlumočení. Kromě pohádek se žáci dozvěděli i něco o pověstech a pověrách. Zde jim byla opět přečtena ukázka v našem nářečí. Prohlédli si obrázky postav hastrmanů, hejkalů, skřítků, strašidel, kterých se lidé báli a různě si je představovali. Některé žáci také ztvárnili. Moc děkujeme za tuto návštěvu a už se těšíme na příští. Mgr. Adéla Koblížková a Mgr. Pavla Šoltésová foto: Archív ZŠ Rosice

18 JARNÍ KONCERT Z DOJMŮ ŽÁKŮ Dne se konal v aule naší školy Jarní koncert pod vedením paní učitelky Hvězdové. Na koncertě zazněly písničky s jarní tématikou v doprovodu kytary, klavíru a houslí. Na vystoupení se podílely dvě naše spolužačky Anita Chalupová a Veronika Volfová. Příprava na koncert jim dala hodně práce, ale výsledek stál za to. V programu koncertu se žáci dozvěděli o zvycích a tradicích velikonočních svátků. Také naše třída se snažila velikonoční výzdobou auly, aby tento koncert byl hezký a příjemný. Lukáš Němec 5. B JAK JSME VYSVOBODILI PRINCEZNY Ve čtvrtek byli naši prvňáčci pozváni do městské knihovny na pasování do řádu čtenářského. Hned u vchodu nás přivítaly dvě smutné princezny jménem Drchlína a Frflína. Naříkaly, že pokud je děti nevysvobodí, sežere je hrozný drak. Na prvňáčky čekalo deset těžkých úkolů. Měli přečíst pohádkové bytosti a k nim najít jejich kamarády, vyřešit zajímavé rébusy, složit větu z rozházených slov, vyhledat rýmy, přečíst krátké vyprávění, poradit si se znakovým písmem atd. Protože se dětem podařilo splnit všechny úkoly, zachránily tak princezny před zlým drakem. Ty je za odměnu pasovaly na dobré čtenáře. Žáci dostali pamětní listinu, průkazku do knihovny, kouzelné sklíčko a sladkou odměnu. Dětem se návštěva líbila a byl to pro ně velký zážitek. Věříme, že budou knihovnu pravidelně navštěvovat a stanou se z nich pilní čtenáři. Poděkování patří p. Rovné a p. Eliášové za velmi zdařilou akci. Mgr. Raveánová Dagmar 1. A Mgr. Švarcová Hana 1. B třídní učitelky DEN ČINU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Jaro už je v plném proudu, pěkné počasí láká spoustu lidí do přírody a příroda zase touží po naší pomoci. Proto tímto článkem chci poprosit rodiče žáků, prarodiče, příznivce školy, aby na naší zahradě pomohli v jarním úklidu. Sraz vyučujících je již ve 14 hod. na školním pozemku a ostatní pomocníci budou mezi námi vítáni od 16 hod. Doufáme, že nám půjde práce od ruky a ukončili bychom ji kolem 18 hod. S sebou si přineste pracovní oblečení, rukavice, zahradní nůžky a chuť upravit zahradu a její okolí. Po práci je možno chvíli pobýt u ohniště, kde si můžeme opéct špekáček. Na spolupráci se těší Mgr. Adéla Koblížková správce školní zahrady ROSA 5/07 21

19 rosník REDAKCE ROSNÍKA NA VÝUKOVÉM PROGRAMU RÁDIO Vzpomínáte, jak jsme loni byli na kurzu s názvem Noviny? Letos jsme se do Brna vydali znova tentokrát nahrávat rádio. Za dopoledne jsme připravili 23 minutové vysílání. Každý si vyzkoušel nějakou roli od režie, přes techniky, po redaktory. Užili jsme si spoustu zábavy, ale i adrenalinu. Tato akce byla tentokrát určená pro starší redaktory. Ale ani ti mladí a noví se nemusejí obávat příští rok si vyzkouší i oni program Noviny a později i Rádio. Dne se redaktoři školního časopisu Rosník zúčastnili kursu Média a společnost rádio pod záštitou CVČ Lužánky na Kraví hoře ve studiu Lávka. Měli jsme jedinečnou možnost zažít průběh natáčení a režie v rádiu. Po rozdělení rolí jsme dostali hodinu na přípravu, pro někoho dost času, pro režiséra například docela málo. Program byl rozdělen takto: zprávy, rozhovor s hostem a hudební zrcadlo. Všichni jsme měli své důležité role, které jsme museli zodpovědně plnit, vše záleželo na naší spolupráci a komunikaci. Několik lidí muselo obsluhovat aparaturu a zvuk a vše režírovat, další měli na starosti uvádění různých programů a zbytek samotné moderování. Mohli jsme si vyzkoušet vysílání na živo, kromě zpráv, které byly předtočeny dopředu a pak puštěny do vysílání. Míša Pavlíková: Vyzkoušet si techniku a průběh příprav a nakonec samotné vysílání bylo velice zajímavé. Mě samotnou práce v rádiu uchvátila, je to obrovská zkušenost. Moje role byla tzv. speaker, nejhorší problém byl s komunikací se zvukaři, mluvit pak nebyl problém. Naše dílo celkově trvalo 23 minut a myslím, že jsme si to všichni úžasně užili. Jarka Vavrová: Myslím, že se to všem líbilo. Byla tam legrace. Zjistili jsme, že práce v rádiu je mnohem těžší, než vypadá. Doporučila bych to všem zkusit. Dost jsme se tam naučili a také poučili. Mně se to líbilo, chtěla bych si to zkusit znovu. Byla jsem ráda, že jsem tam do toho mikrofonu nemluvila sama, ale s mou ještě vystrašenější kamarádkou. Nakonec jsme to všichni zvládli. Byli jsme všichni pochváleni. Aneta Buchtová: Všichni jsme měli své důležité role, které jsme museli zodpovědně plnit, vše záleželo na naší spolupráci a komunikaci. Exkurze se mi moc líbila, protože byla akční a živá, i když práce byla docela těžká a zodpovědná. Erika Kratochvílová: Já jsem si s Denisou vybrala moderování rozhovorů s učiteli. Nebylo jednoduché vymyslet dobré otázky. Tím spíš, že jsme nevěděly, kam až můžeme dojít. Bohužel byl náš pořad na programu první, a tak jsme nestihly učitele dostatečně s otázkami seznámit. Přesto myslím, že jako amatéři jsme to docela zvládli. Den se mimořádně vyvedl. Michal Hemala: Mám z celého dne skvělý pocit. Zjistil jsem, že to sice není žádná hračka, ale myslím, že je to extravagantní práce. Byl jsem v roli hudebního technika, což znamená, že jsem pouštěl muziku, znělky, reklamy a vše jsem to časově rozvrhoval, abych věděl, jak, co a hlavně kdy pustit. Čas je v této práci velmi důležitý. Monika Kváčalová: Na naší náladě se odrazilo krásné počasí. Ze studia se stále ozývaly výbuchy smíchu. Myslím, že všem jejich role byla ušita na míru a všichni si tuto funkci užili. 22 ROSA 5/07 foto: Lukáš Volánek

20 Dnešní žáci kladou na své učitele stále větší požadavky ohledně průběhu vyučování, žádají pestrou výuku plnou netradičních metod, aktivního zapojení, a hlavně je to musí bavit. Jak to ale udělat? Je stále těžší upoutat jejich pozornost, vtáhnout je do děje a získat jejich zájem o daný předmět. Tak jako se mění hodnoty naší společnosti, i práce učitelů vyžaduje hledání nových cest v předávání poznatků. Taktéž nová školská reforma, která se podstatnou Četl jsem knihu od svého milovaného otce, jmenovala se Quo Vadis. Najednou slyším kroky. Chtěl jsem knihu schovat, avšak kdosi mi ji vytrhl dříve, než jsem stačil zareagovat. Byl to poručník. Vytrhl několik stránek se slovy: Ve válce se bojuje. Na studium není čas. A knihu odhodil za sebe. Odešel. Rozběhl jsem se za knihou a z mých očí mi vytryskly slzy. Byla to má poslední vzpomínka a on ji takhle poskvrnil. Začal jsem ŠKOLA HROU ANEB NETRADIČNÍ HODINY DĚJEPISU měrou dotkne právě hodin dějepisu, žádá změnu. Daleko větší důraz má být kladen na chápání historických souvislostí žáky, než na trpné přiřazování událostí k letopočtům nebo odvykládání látky zpaměti. Našim prvořadým úkolem je tedy naučit žáky vyvozovat závěry, hledat nová řešení a předcházet případným konfliktům. Jednou z netradičních metod, skrze niž jsme se pokusili žákům ukázat, že i historie může být zajímavá a že i oni sami mohou tvořit dějiny, byla skupinová práce žáků devátých tříd nazvaná ZTRACENÉ PŘEDMĚTY, NALEZENÉ PŘÍBĚHY. Dle Komenského hesla všemi smysly žáci námi přinesené ztracené předměty z období druhé světové války nejen viděli, ale také si je ohmatali a na základě poznatků získaných v hodinách měli za úkol vytvořit možné příběhy osob, kterým věci patřily a kteří je v určitém okamžiku ztratily. Jestli úkol splnili, to můžete posoudit sami. KAPESNÍK S KNOFLÍKEM V KNIZE vzpomínat na svého otce a svoji rodinu Vzpomněl jsem si na kapesníček od své ženy. Vytáhl jsem kapesníček a přivoněl jsem. Ucítil jsem její příjemný parfém a před očima se mi zobrazil její krásný úsměv. Založil jsem ho do knihy a přiložil jsem do ní i ten knoflík, který jsem svému milovanému synovi omylem strhl při loučení. Snad je ještě uvidím Pečlivě jsem knihu s věcmi schoval pod košili, aby ji nikdo nenašel. vyučující dějepisu Tu noc voják zemřel. Byla to dlouhá bitva a voják bojoval statečně. Když umíral a zavíral své oči, pevně tiskl ruku pod košili. V hlavě se mu promítl celý jeho život a během vteřiny zemřel Mariana Radová Michaela Dvořáková Lenka Bružová žákyně 9. C ze školství ROSA 5/07 23

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více