Zpravodaj města Cvikova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním procházkám a mým přáním je, aby vydrželo alespoň do Velikonoc. Začínají se uklízet ulice a chodníky ve městě, a jak jsem si všimla, uklízejí také občané před svými domy. Dotazy, kdy se bude ve městě uklízet mě někdy překvapí. Je potřeba si zjistit, které komunikace jsou města a které jsou Libereckého kraje (ty opravdu uklizené nejsou). Město a SMC se tím bude zabývat a pokusí se sjednat nápravu, popřípadě nám nezbude nic jiného, než vše uklidit na náklady města. Stav silnic a některých chodníků je průběžně sledován a na mnoha místech se budou muset po zimě vzniklé výmoly opravovat. Je tomu tak bohužel po každé zimě. Máme za sebou také několik březnových kulturních akcí v Severu, myslím, že si každý mohl najít v nabídce to svoje. Velmi pěkná byla taneční zábava cvikovského hokejového klubu, která byla vyprodána a byla organizačně skvěle zajištěná. I dubnové kulturní programy nabízejí několik zajímavých akcí. Sportovní fandové naleznou uvnitř tohoto zpravodaje harmonogram sportovních akcí, které budou, jako již několik let, probíhat v rámci Cvikovských dnů sportu. Očekáváme opět hojnou účast cvikovských příznivců sportu a nejenom jich. Protáhnout své tělo může přijít každý, kdo chce navíc strávit pohodový den v přítomnosti příjemných lidí a užít si při tom i trochu legrace. Nesmíme se stále jenom mračit a lamentovat na všechno a na všechny, i když je doba nelehká. Věřte, že Vám bude lépe na těle i na duši. PENNY MARKET, slovo stále vyslovované a skloňované snad ve všech pádech. Duben je ten měsíc, kdy by se mělo slavnostně otevřít. Jenom doufám, že z toho nebude zase květen a potom červen. Každopádně dokončující práce jsou patrné a tak se již zcela určitě dočkáme. A dočkáme se i nového autobusového nádraží. Protože květnový zpravodaj vyjde až po májových oslavách, chtěla bych Vás všechny pozvat tradičně do areálu letního kina, kde je zajištěn celodenní, pestrý a kvalitní program různých žánrů pro všechny věkové kategorie. Zajištěno je též občerstvení. Co nelze objednat je počasí a tak musíme doufat, že bude přijatelné pro konání venkovní akce. Přeji všem krásné velikonoční svátky, pěknou hodovačku a spoustu vykoledovaných obarvených vajíček, byť jejich cena závratně stoupla. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikov Informace z 7. schůze Rady města Cvikova 6. března 2012 účast: ze 7 členů přítomno 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 89/12 Pronájem nebytového prostoru ve stánku tržnice u č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I : K usn. rady č. 48/12 : zveřejnění nabídky na úřední desce od do včetně, 1 nabídka : firma HENIG security servis, s.r.o, 5.května 797, Česká Lípa, nájemné 600,- Kč/1m2/rok bez energií, včetně DPH, výměra 12,98 m2. Rada schvaluje pronájem dle nabídky, včetně vyhrazeného místa pro parkování v prostoru vjezdu k č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I a užívání sociálního zařízení dle dohody v objektu Loutkové scény. (6 pro) 91/12 Souhlasí s přijetím hmotných darů (hračky pro děti) ve výši 4 299,- Kč a finančních darů příspěvků rodičů ve výši ,- Kč do fondu hraček v příspěvkové organizaci Mateřská škola Cvikov, Sídliště, za rok (6 pro) 92/12 Projednala návrh vyřazení majetku města z evidence a a) doporučuje ZM schválit vyřazení majetku i.č zbytky hráze koupaliště Lindava v zůstatkové hodnotě ,- Kč ze skupiny , org. 776 Rybníky. (6 pro) b) schvaluje vyřazení majetku ze v celkové hodnotě 7.370,- Kč, i.č. 4900,5477, org. 724 MěÚ. (6 pro) 93/12 Souhlasí s vyznačeným bezplatným parkovacím místem pro vozidlo p. Evy Zückerové, držitelky průkazu ZTP, u domu č.p. 588 Sídliště Cvikov II. (6 pro) 95/12 Nemá námitek k uspořádání 11. ročníku závodu horských kol MTB Maraton Bohemie dne na katastru města Cvikova. (6 pro) 96/12 Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost o.p.s. Střediska pro ranou péči Liberec ve výši 1000,- Kč. (6 pro) 100/12 Akce města Reprezentační ples k 20. výročí Základní umělecké školy : rada souhlasí s bezplatným pronájmem (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) baru (Kateřině Vančurové) v předsálí multifunkčního centra Sever pro zajištění občerstvení na akci. (6 pro) 102/12 Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce prodat pozemky - p.p.č. 3519/10 část cca 87 m² (mezi mostem a p.p.č. 3519/7) z celkové výměry 103 m² v k.ú. Cvikov, KN: OP-ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod - p. Nisan, středotlaký plynovod, hranice záplav.území Q100), žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Marie, Cvikov, účel: ostatní-parkovací plocha (6 pro) 103/12 Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce pronajmout pozemky - doplnění usnesení RM č. 567/11)B) ze dne , kterým byl schválen záměr pronájmu p.p.č. 3025/1-ZE 3082 část 4620 m² z celkové výměry m² - změna výměry parcely - odstraněním ZE vzniklo nové p.p.č. 3025/8 o výměře 4998 m², žadatel o pronájem BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí, účel: sekání trávy (6 pro) 106/12 Pozemky pronájem A) schvaluje pronájem pozemku p.p.č o výměře 8962 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, žadatel: firma BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí účel: sekání trávy (sklizeň píce) - zařazení firmy v dotačního programu EU s dobou trvání do , ÚD: na dobu určitou do účel: sekání trávy/sklizeň píce (ne pastvina)-bez oplocení, za cenu: 0,10 Kč/m²/ rok s 3 měs.výp.lhůtou (6 pro) B) schvaluje pronájem pozemku - části p.p.č. 66 z celkové výměry 98 m² v k.ú. Cvikov KN: zahrada; ÚP: občanská vybavenost, izofona hlukové zátěže denní i noční (v ulici vodovod - p. Nisan, středotlaký plynovod) a) část 20 m2 za účelem ostatní plocha - přístup a příjezd do garáže na st.p.č. 9/4 žadatel HONZÁTKO Petr, Cvikov ÚD: pronájem a uzavření nájemní smlouvy za cenu: 1,- Kč/m²/ rok (bez oplocení) (6 pro) b) části 20 m2 za účelem ostatní plocha -přístup a příjezd do garáže na st.p.č. 9/5 žadatel: PALUŠ Petr, Česká Lípa, ÚD: pronájem a uzavření nájemní smlouvy za cenu: 1,- Kč/m²/rok (bez oplocení) (6 pro) C) schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 61/1 část cca 90 m² z celkové výměry 1369 m² v k.ú. Cvikov KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území (v ulici vodovod - pásmo Nisan), žadatel: BERÁNKOVI Jan a Milada, Cvikov, účel: zahrada cca 30 m², ostatní plocha část cca 60 m², ÚD: pronájem dle zákresu - zahrada cca 30 m² za cenu: 1,50 Kč/m²/rok - ostatní plocha cca 60 m² za cenu: 1,- Kč/m²/rok (6 pro) D) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 3550/2 část 87 m² z celkové výměry 110 m² v k.ú. Cvikov, KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: smíšené obytné území (v ulici UPOZORNĚNÍ Ve čtvrtek 26.dubna 2012 končí svoz nádob označených samolepkou zimní svoz vodovod pásmo Nisan středotlaký plynovod), žadatel: GRU- SOVÁ Anna, Česká Lípa, účel: zahrada, ÚD: , pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m²/ rok (6 pro) E) schvaluje pronájem pozemku p.p.č část 33 m² z celkové výměry 702 m² v k.ú. Cvikov, KN: vodní plocha, koryto vodního toku přir. nebo uprav.; ÚP: komunikace; středotlaký plynovod, žadatel: POSSELTOVÁ Ivana, Česká Lípa, (vlastník č.p. 116, Potoční ul., Cvikov II), účel: zahrada, ÚD: , pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m²/rok (6 pro) F) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 2883/16 o výměře 74 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: ostatníkomunikace, místní obslužná; izofona hlukové zátěže denní i noční; (v ulici vodovod pásmo Nisan, středotlaký plynovod), žadatel: TOUŠ Martin, Cvikov, účel: zahrada, ÚD: , pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m²/rok, upozornění na možné ukončení nájmu z důvodu veřejného zájmu (6 pro) G) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 141/1 o výměře 300 m² v k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území), žadatel: HARTLOVÁ Zdenka, Praha, účel: zahrada, ÚD: , pronájem účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m²/rok (6 pro) H) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 223/1 o výměře 827 m² v k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic) p.p.č. 223/4 o výměře 18 m² v k.ú. Lindava, KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic), p.p.č o výměře 183 m² v k.ú. Lindava, KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území), žadatel: LÁRYŠ Dušan, Svitava, účel: sekání trávy, ÚD: , pronájem - účel: sekání trávy za cenu: 0,10 Kč/m²/rok (6 pro) I) schvaluje pronájem pozemku p.p.č o výměře 11 m² v k.ú. Lindava. KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území, žadatel: ŠTOLÚNOVI Pavol a Vlasta akad. soch., Lindava, účel: zahrada, ÚD: , pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m²/rok (6 pro) J) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 568/6 část (bez stávající komunikace) cca 130 m² z celkové výměry 269 m² v k.ú. Drnovec, KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: komunikace, žadatel: KUNOVI Jiří a Kateřina, Drnovec, účel: zahrada s případným uvolněním části -dle projektu jako přístupové pro výst.rd na p.p.č.76/1úd: , za podmínky uvolnění v příp. započetí výstavby na p.p.č. 76/1], pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/ m²/rok (6 pro) K ) schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 161/11 část 128 m² z celkové výměry 8816 m² v k.ú. Drnovec, KN: lesní pozemek; ÚP: pozemky plnící funkci lesa, p.p.č. 161/14 část 177 m² z celkové výměry 207 m² v k.ú. Drnovec, KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené obytné území, žadatel: SYTAŘ Jaroslav, Drnovec, účel: zahrada, ÚD: , pronájem - účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/ m²/rok (6 pro) ve Cvikově, Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku a Naději. Po tomto termínu nebudou označené nádoby vyváženy!!!! Provozní doba Sběrného dvora: /přechod na letní čas/ středa sobota hod hod. Štěpánka Petrusová, finanční odbor MěÚ Cvikov 2

3 O Č K O V Á N Í Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 12. dubna čtvrtek provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině hod. Veterinární ordinace hod. Nábřežní ul. Cvikov za hotelem Sever Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele. Úhrada činí 120,- Kč. ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Volby do Školské rady ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov Dne proběhly na naší škole volby do Školské rady, v kterých se volili zástupci z řad pedagogů a zákonných zástupců žáků. Dle volebního řádu vydaného Městem Cvikov má Školská rada celkem 9 členů, z toho 3 členy jmenuje zřizovatel, 3 volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a 3 volí zákonní zástupci žáků. Zřizovatel (Město Cvikov) jmenoval Mgr. Šárku Jakobi, JUDr. Jaroslava Švehlu a paní Martu Studničnou. Z řad učitelů byli zvoleni Mgr. Miroslav Novotný, Mgr. Petra Stránská a Mgr. Lenka Vodenková. Za zákonné zástupce žáků se bohužel nepodařilo zvolit nikoho, protože volby nemohly být díky malému počtu voličů uznané za platné. Dle 167 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je nutná minimální účast ¼ zákonných zástupců, voleb se však zúčastnila pouze 1/10. Proto nemohly být volby uznané za platné a musí se opakovat. Vzhledem k malému zájmu rodičů jsme se rozhodli, že opakované volby uskutečníme v rámci rodičovských schůzek, a to v úterý od do hodin v budově Nerudova 300 a ve čtvrtek od do hodin v budově Sad 5. května 130. Vyzývám proto zákonné zástupce žáků, aby se na tyto třídní schůzky dostavili v co největším počtu, aby byly volby platné a Školská rada mohla začít fungovat. Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Cvikovští žáci v okresním kole recitační soutěže 14. března v Novém Boru byli tradičně úspěšní! Recitační soutěž- 1.ročník Recitační soutěž- 2. a 3.ročník Po příchodu v 8.40 do Smetanky jsme s dětmi zažili lehké zděšení. Chaos nad chaos - chodba plná dětí a dospělých, další roztroušeni po celé budově, jekot, dupání po schodech, kam s kabáty, kde se zapsat. Paráda, říkám si, to organizátoři opět trošku nezvládli. Jak se ale později ukázalo, až tak za to letos nemohli. Ono je dost těžké, když mají školy do nahlásit své postupující a přihlášky chodí po termínu, nebo dokonce přihlašují děti v den soutěže na místě. Takže oproti jiným ročníkům, kdy sice také nebylo žáků zrovna málo, dnes Smetanka praskala doslova ve švech. Pohybovalo se tu kolem stovky účinkujících, jejich 3 vyučující, porota, kmenoví pracovníci, ještěže uklizečky zůstaly alespoň doma! Slib poroty příští rok by měla akce už proběhnout v jiných prostorech. Jako další problém se jevila letošní zeměpisná olympiáda, která probíhala ve stejný den, avšak o pár kilometrů dál v České Lípě v Libertinu. Ještě, že jsem kolegyni Stránské ukradla Šimona, který se jí měl také zúčastnit. Nedala jsem ho, dobře jsem věděla proč! Jiní učitelé na své ovečky z Lípy čekali marně, jednoduše chudáci přejezd nestíhali. Vžijte se do situace na místě, kdy učitel by měl rozhodně sledovat a podporovat výkony svých svěřenců (jsou 4 kategorie), ve vlastním zájmu se zajímat o výkony konkurence, hlídat děti, které se pohybují po budově (letos byly dokonce právě nerecitující kategorie poprvé vykázány z místnosti samotné soutěže). Tam totiž byli děti i dospělí bez šancí si sednout, jak bylo plno, v místnosti se nedalo prakticky dýchat, bylo neúnosné (Pokračování na stránce 4)

4 (Pokračování ze stránky 3) stát dalších např. 30 minut na malém kousku místa, Do toho ten chtěl ven, ten dovnitř, ten se snažil dostat opět ven před porotou nervózní účinkující krapet hrůza. Recitační soutěž- 4. a 5.ročník Ale přežili jsme. Mne osobně překvapily výrazné talenty v 1. a v 2. kategorii, radost ty suverénní malé cvrčky slyšet. Na druhé straně mne zaskočil výběr soutěžících z některých škol. Snaha organizátorů školních kol za každou cenu obeslat obě postupová místa, kdy je zcela evidentní, že dítě nemá nejmenší šanci uspět, mně přijde nezodpovědná. Soutěž se zbytečně natahuje, stává se nudnou, člověk si výkony neužije. Takže ve 12.00, v době, kdy jindy dochází k vyhlášení pořadí třetí a čtvrté kategorie, dnes teprve nejstarší začínají. Zpočátku to vypadá, že kategorie, která by měla mít nejvyšší úroveň, bude totálním krachem, ale od poloviny následuje jeden brilantní výkon za druhým, klobouk dolů. Dokonce nastává - snad poprvé v dějinách okresního kola v Novém Boru - žádost o druhý text u dívčiny, která vystoupila s vlastním příběhem a byla jednoznačně úžasná. Porota stála díky minimálně 7-8 výkonům před nikoliv tvrdým oříškem, ale opravdovým kokosem. Tak jako porota vyhlásila vždy první tři místa i já zhodnotím tři nejlepší výkony naší šestice. Původně mělo odjet dětí 8, vypadla nám však 4. kategorie jedno slepé střívko a jedno odstěhování. Z mého pohledu musím rozhodně ocenit velmi slušný výkon šesťačky Jany Davidové a páťandy Adriany Stiefové a máme krajský postup! Ve třetí kategorii zvítězil cvikovský ŠIMON TICHÝ ze 7. A s Raportem Fráni Šrámka. Gratulujeme a držíme Ti, Šimone, krajské palce v dubnu v Liberci! Mgr. Vladimíra Hanischová, vyučující ČJ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY FLORBALOVÉ LIGY ZÁKLADNÍ ČÁST FLOORBALÁCI FIVE MC 5:0 RUDÍ ĎÁBLOVÉ BÍLÝ BALET 0:7 (Šťastný 2, Vávra 5) RUDÍ ĎÁBLOVÉ FLOORBALÁCI 0:1 (Kameník) FIVE MC BÍLÝ BALET 0:5 FLOORBALÁCI BÍLÝ BALET 0:4 (Vávra-3, Vancl-1) BÍLÝ BALET FK CVIKOV 3:1 (Vávra 2, Touš 1 Polakovič 1) BÍLÝ BALET OUTDOOR 3:1 (Touš 2, Vávra 1 Přaslička 1) RUDÍ ĎÁBLOVÉ FK CVIKOV 0:2 (Petrus 1, Polakovič 1) OUTDOOR FK CVIKOV 8:0 (Přaslička 4, Berka 4) RUDÍ ĎÁBLOVÉ OUTDOOR 1:8 (Kuneš 1 - Přaslička 3,Berka 3,Tomek 2) RACHNA KACHNA FK CVIKOV 2:0 (Vacek 2) RUDÍ ĎÁBLOVÉ FIVE MC 5:0 4 FIVE MC RACHNA KACHNA 0:5 RACHNA KACHNA FLOORBALÁCI 6:0 (Kostenková-1, Vacek 5) FK CVIKOV FIVE MC 5:0 FLOORBALÁCI FK CVIKOV 0:3 (Halčin 2, Polakovič 1) RUDÍ ĎÁBLOVÉ RACHNA KACHNA 0:5 OUTDOOR RACHNA KACHNA 3:1 (Přaslička 2, Berka 1 Vacek 1) FLORBALÁCI OUTDOOR 1:5 (Kameník 1 Přaslička 4, Berka 1) BÍLÝ BALET RACHNA KACHNA 1:4 (Vávra 1 Vacek 4) V příštím čísle přineseme celkové pořadí po základní části a kompletní výsledky play off. Za ZŠ a MŠ Mgr. M. Novotný, organizátor florbalové ligy DĚJEPISNÝ PROJEKT VYVRCHOLIL V TEREZÍNĚ V březnovém vydání Zpravodaje jsme informovali o česko-německém projektu zaměřeném na historii nedávno minulou, a proto stále velmi živou a bolestnou. Na konci ledna jsme si připomněli Dnem památky obětí holocaustu (27. 1.) tragický osud milionů Židů, kteří byli v období od nástupu Hitlera k moci do pádu jeho Třetí říše pronásledováni, šikanováni, omezováni v základních lidských právech a svobodách, soustřeďováni do ghett, odváženi do vyhlazovacích táborů a tam vražděni. Od skončení druhé světové války uplynulo již více než šest desítek let, přesto dodnes nejsou zmapovány tragické osudy všech rodin, které se provinily v očích zrůdné nacistické ideologie jen tím, že patřily k méněcennému etniku, které mělo být z rozhodnutí špiček nacistické nomenklatury vyhlazeno. Žákyně 8. ročníku se už v únoru vypravily po stopách židovské rodiny Lachmannových, jejíž členové na vlastní kůži okusili, co dokáže nepochopitelná nenávist a touha po majetku, jakož i ideologická zaslepenost. Ve dnech března pokračoval mezinárodní projekt za účasti žákyň z jonsdorfské školy druhou částí. Naše vyslankyně cestovaly v doprovodu paní učitelky Petry Stránské a jejího syna Martina do Terezína a všichni tam prožili čtyři zajímavé dny: Úterý 6. března den první Dnes jsme zahájili pokračování našeho projektu s Němci. Vyjížděli jsme (Pokračování na stránce 5)

5 (Pokračování ze stránky 4) v 7:15 hod. od naší školy. Jeli jsme do Svoru na nádraží a odtamtud vlakem do České Lípy, kde jsme přestoupili do vlaku, který nás dovezl do Litoměřic. Pak jsme jeli autobusem do Terezína. Tam jsme se ubytovali a šli na oběd. Po obědě jsme měli venku sraz s našimi dobrovolníky. Vytvořili jsme skupinky a dostali jsme od nich mapy s dokumenty. Měli jsme za úkol najít ve městě místo, které bylo vyznačeno na mapě a něco se o něm naučit. Byla to tato místa: ubytovna pro chlapce a dívky, Komandatura SS, Šlojska a koleje, Obřadní síň, Židovský hřbitov. K zadanému tématu si každá skupina připravila povídání pro ostatní. Prošli jsme si určená místa, navštívili márnici, Kolumbárium a pověděli jsme si něco o Terezíně. Celé odpoledne jsme strávili venku, a tak jsme se těšili domů. K večeři byly obložené mísy. Po večeři jsme si ještě sedli a popovídali o našich zážitcích, pocitech a dojmech z prvního dne. Večer jsme měli volnou zábavu a ve 22:00 hod. večerku. Daniela Funková a Diana Berdarová (8. A) Středa 7. března den druhý Středa byla celkem studená. Ráno v 8:15 hod. jsme měli sraz u recepce a šli jsme na snídani do Magdeburských kasáren. Po snídani nám bylo oznámeno, že máme být v 9:30 hod. před Muzeem Ghetta.Toto muzeum jsme navštívili. Náš průvodce Armín nám povyprávěl pár zajímavostí a potom jsme měli přibližně hodinu na prohlídku celého muzea. Když uběhl stanovený čas, přesunuli jsme se do jiného muzea, které se nachází v objektu Magdeburských kasáren. Jedná se o muzeum obrazové. Obrazy znázorňovaly život v Terezíně. Na prohlídku jsme měli také asi hodinu. Po prohlídce jsme šli na oběd. Po obědě jsme vyrazili do Malé pevnosti. Cesta tam nebyla dlouhá. Než jsme vešli do areálu pevnosti, šli jsme se podívat na výstavu. Paní průvodkyně nám řekla něco o historii Terezína a vyprávěla, co všechno se dělo za zdmi pevnosti. Potom jsme vešli na první dvůr. Došli jsme až k celám. Divili jsme se, jak malý prostor k životu měli vězňové. To, co nám průvodkyně vyprávěla, bylo nepředstavitelné, bylo to hrozné. Potom jsme se byli podívat do sprch a do šatny. Vyšli jsme a nahlédli do ošetřovny, kde ještě jsou čtyři pravé železné postele. Potom jsme došli přes mostek ke staré nemocnici a k místu, kde se povedl vězňům jeden jediný útěk přes zeď. Potom nás čekala pětisetmetrová chodba. Byla v ní tma, ale byl to velký zážitek. Když jsme vyšli ven, ocitli jsme se na popravišti. Došli jsme k sousoší, které tam stojí a potom jsme pomalu postupovali dál. Přišli jsme na dvůr, kde jsou hromadné cely a samotky. Samotky vypadaly hrozivě. Byl to takový malý prostor s postelí a záchodem. Kdybych si měla představit, že mě tam někdo zavře, asi bych se zbláznila. Po prohlídce jsme se vrátili zpátky do naší ubytovny. V 18:00 hod. nás čekala večeře. A v 19:00 hod. jsme měli sraz s hodnocením uplynulého dne. Večerka byla stanovená na tutéž hodinu jako včera, ale já osobně si myslím, že jí málokdo dodržoval. Zdeňka Seidlová (8. A), Barbora Procházková a Miluška Farkašová (8.B) Čtvrtek 8. března den třetí V 8:15 hod. jsme šli na snídani. Poté jsme se vrátili na ubytovnu a šli jsme se dívat na film o Židech. V tom filmu šlo o to, že nacisté chtěli světu ukázat, jak dobře se mají Židé v terezínském ghettu, že mají volnost pohybu, že nejsou podvyživení a nemají na těle žádné modřiny, zkrátka že je o ně dobře postaráno. Ten film byla přitom jedna velká lež. Ti lidé, kteří ve filmu vystupovali, byli po jeho natočení zabiti. Poté jsme se šli podívat do muzea obrazů na obrázky zubožených starých lidí. Pak jsme se vypravili do města na ta místa, kde se natáčel film. Následoval návrat do ubytovny a v 18:00 hod. se podávala večeře. Sabina Tóthová a Pavlína Vránová (8. B) Pátek 9. března den čtvrtý Ráno jsme šli na snídani již se sbalenými věcmi. Po snídani jsme se vydali k řece Ohři, do níž byl nasypán popel z uren. Něco jsme si o té události řekli a drželi jsme minutu ticha. Pomalu jsme se vraceli na oběd. Po obědě už jsme se vydali na cestu domů. Nejdříve autobusem, poté vlakem a nakonec auty. Daniela Funková (8. A) STARÁ ALMARA HRÁLA A ZPÍVALA PĚKNĚ OD PODLAHY Ve středu 22. února jsme navštívili další z báječných koncertů pana Martina Žáka a Staré almary. Stalo se už tradicí, že se každoročně setkáváme a vždy se velmi těšíme. Děti získají řadu informací o životě amerických osadníků, zazpívají si a zamuzicírují na různé zajímavé a netypické hudební nástroje. A že se nám to líbilo, posuďte sami: Ve středu 22. února jsme šli se třídou do kulturního domu. Vystupovala tam kapela Martina Žáka Stará almara. Martin Žák hraje country písničky. Hráli na různé nástroje: banjo, kontrabas, brumle, luk, kytaru, foukací harmoniku a další. Já jsem hrál na Mrštného Janka. Moc se mi to líbilo. Matouš Jirout (4. B) Před jarními prázdninami jsme šli se školou na country koncert. Hrál a zpíval Martin Žák. Oblékli jsme si kovbojské kostýmy. Pan Žák hrál na hodně hudebních nástrojů. Koncert se mi moc líbil. Tomáš Beláz (4. B) 5

6 DO LIBERCE ZA DIVADLEM A PRAVĚKÝMI JEŠTĚRY V úterý 6. března vyrazili prvňáci a druháci z naší školy na výlet do Liberce. V plánu byla návštěva Naivního divadla a nově otevřeného Dinoparku. V divadle jsme byli na pohádce Velbloud, slepice a ryba aneb Námořnická historie. Děti si při zhlédnutí této pohádky osvěžily hned tři příběhy. Velbloud nám vyprávěl o tom, jak přišel ke svému jménu. Slepice nám připomněla pohádku O kohoutkovi a slepičce. Ryba nám povídala tu O zlaté rybce. Všechny tři příběhy spojilo povídání dvou námořníků. Nechyběly ani veselé písničky, světelné efekty a také kouzelnické triky. Po malém občerstvení v divadelní kavárně jsme se vypravili do Dinoparku. Tam jsme obdivovali pohyblivé modely dinosaurů, pralidí a zvířat, která dávno vyhynula. Ve 4D kině jsme zhlédli dvanáctiminutový příběh mláděte. Děti si prolezly překážkovou dráhu mezi dinosaury. Na velkém pískovišti si mohly vyhrabat kostru dinosaura. Na konci v Dino obchůdku si koupily drobné upomínkové předměty. Výlet se nám velmi vydařil. Líbila se mi pohádka, bylo to moc hezké. Líbil se mi kouzelník. Pak jsme šli do Dinoparku. Líbili se mi dinosauři, 4D kino a prolejzačky. Koupila jsem si přívěšek. Byl tam mamut a pravěký člověk. Byli jsme v pravěké džungli, kde byla bouře a pršelo. Eliška Svobodová (2. A) Líbilo se mi v Dinoparku všechno, hlavně se mi líbili dinosauři, kteří měli otáčecí hlavy. Pěkné bylo 4D kino a taky se mi líbily prolejzačky. V písku tam měly kostry. Mohli jsme se vyfotit v dinosauří hlavě. Ještě tam byl deštný prales. Prostě se mi tam líbilo všechno. Lukáš Pokorný (2. A) Obojí to bylo moc pěkné. V Dinoparku bylo moc pěkné 4D kino, protože se třásly lavičky a padaly kameny. V Dino shopu jsem si koupil hopsakouli. Honza Trmal (2. A) Bylo to úžasné. A moc se mi to líbilo. Nejvíce ze všeho mě zaujal mamut, protože byl veliký. Julie Povalečová (2. B) Mně se líbila v divadle pohádka o rybce. Byla o tom, jak vylovili rybu a chtěli ji zabít. Ale ryba řekla: Nezabíjej mě, splním ti tři přání. Ale nevěřili jí. Ryba nevěděla, jak to udělat. A ty přání byly: plavčík chtěl být kapitán, kapitán chtěl tabák a plavčík chtěl rum. V Dinoparku se mi líbily ty modely s pohybem a lebky. A pravěcí lidé, kteří měli takovou kůži z mamuta. Ve 4D kině jsme viděli, jak to vypadalo, když tam byla láva. A staré lebky, které byly staré 9 milionů let. A koupila jsem si pamětní mince. Petra Paličková (2. B) BABU A PAPOUŠEK OSLOVILI DĚTI SOUČASNÝM JAZYKEM V pátek 9. března navštívili žáci 4. A, 4. B a 5. A Naivní divadlo v Liberci. Téměř detektivní příběh boje mezi dobrem a zlem a o síle přátelství, vyprávěný jazykem současné mládeže, všechny silně oslovil. Představení s názvem Babu a papoušek se líbilo všem dětem. Svědčí o tom všechny vybrané příspěvky: Barbora žila pouze s mámou, protože její táta zmizel. V ten samý den k ní přiletěl papoušek, kterého si nechala. Zanedlouho jí papouška ukradl ninža. Vydala se ho hledat. Na cestě potkala tři muže: rapera Zigiho Fantoma, běžce doktora Ledvinu a bezdomovce a vynálezce žehličkofónu Jardu. Ti jí pomohli získat papouška zpátky ze spárů zlého bývalého pomocníka Bářina táty. Ten jim prozradil, že papoušek je vlastně Bářin táta, kterého změnil ve faunomatu. Použili faunomat, aby papouška proměnili zpátky na tátu a zlého pomocníka na mouchu. Tu potom zabili žehličkofónem. Tak to dobře skončilo. Divadlo bylo překrásné. Někdy tam chci jít znovu. Kristýna Šťastná (4. A) Řekl bych, že nejlepší byl raper Zigi, král noci, protože mně dodal odvahy a sebedůvěru. A vzal jsem si z toho ponaučení nevzdávat se a pomáhat si. Moc se mi to líbilo. Štefan Hlaváč (4. A) Hlavními hrdiny představení byli Babu, papoušek, běžec, Zigi Fantom, bezdomovec Jarda. Celé představení hledala Babu svého otce, který byl zakletý v papouška. Zigi celou cestu komentoval rapováním všechny vzniklé situace a vymýšlel na ně rýmy. Nakonec vše dobře dopadlo. Moc se mi to líbilo a těším se na další představení! Maruška Davidová (4. A) Ninja s papouškem šli k zlému profesorovi. A zlý profesor neboli pan Žežulka, když byl mladší, chodil s Bářiným tátou do školy. Když Babu, Zigi, Julius a bezdomovec zničili zlého profesora, zjistili, že papoušek je tatínek Babu. Babu se rozloučila s přáteli a šla s tatínkem domů. A hlavní je, že se Babu nevzdala. Barbora Kalbáčová (4. A) Mgr. Martina Nehasilová, TU SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU MARTINOU DRIJVEROVOU Ve středu 14. března měli žáci prvních a druhých tříd tu čest setkat se osobně se spisovatelkou a scénáristkou Martinou Drijverovou. Všichni jsme se na ni velmi těšili a příjemné setkání předčilo naše očekávání. Přivítala nás milá paní a poté nás vtipným vyprávěním a čtením z knih příjemně bavila. S ochotou odpověděla na všetečné otázky a každému věnovala svůj podpis. Nakonec všechny pochválila, jaké prý máme ve Cvikově hodné a šikovné děti J. A jak to viděli naši nejmenší? (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) Dnes se mi líbila pohádka o chlapečkovi, který si nezacpával pusu. Jan Pánik (1. A) Mně se líbí kniha Nezbedníci, protože jsou srandovní. Michal Tíma (1. A) Líbilo se mi vidět paní spisovatelku, a také kniha Zlobilky. Matěj Blažkovan (1. A) Mně se líbí Nezbedníci a pohádka o klukovi, co se dloubal v nose a narostl mu chobot. Radek Horáček (1. B) Na besedě jsem si koupila knížku Zlobilky. Veronika Daňková (1. B) Líbilo se mi, jak nám paní spisovatelka četla o nezbednících a zlobilkách. Jáchym Schaffer (1. B) Mgr. Michala Hokrová, TU Paní spisovatelka má krásné knihy. Líbilo se mi to. Anna Kolářová (1. A) Líbí se mi knížka Nezbedníci. Je moc pěkná, mám ji doma. Ondřej Čapek (1. B) Informace z MŠ Jiráskova Jak si děti uvařily knihu sebou si rozdělili jednotlivé role - a tak tam pracoval spisovatel, malířka, redaktor,. Po náročné práci si děti uvařily krásnou knížku plnou písniček a mohly si ji odnést do školky. Děkuji paní Sýkorové za pěkné a poučné dopoledne, které se dětem líbilo a zanechalo v nich velmi silné zážitky. Protože v měsíci březnu mají knížky svůj svátek, vyšly si děti z naší mateřské školy na exkurzi do městské knihovny. Nejstarší předškoláci si při své návštěvě zkusili, jak se taková knížka tvoří. Mezi Bc. Eva Bobeláková - učitelka MŠ Cvikov, Jiráskova Cesta do pravěku Cesta do pravěku nám netrvala ani hodinu. Ptáte se jak je to možné???? Vyrazili jsme totiž do DINOPARKU v Liberci. Úžas v dětských očích mluvil za vše, i když ho občas vystřídal strach ale jen na chvilinku. Zažili jsme tropickou bouři, zahráli si na archeology, skládali tělo dinosaura a nakonec se i vyfotili v dinosauří tlamě. A jak nám to tam slušelo, můžete posoudit i vy. Kateřina Kovalevová učitelka MŠ Cvikov, Jiráskova STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz SUK 2011 vyhodnocení ankety Během ledna a února se mohly všechny děti zúčastnit této celostátní ankety, kterou pořádá Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského v Praze. Kromě toho, že vybrané anketní lístky posíláme k velkému losování do Prahy, děláme ještě losování cvikovské. Tři šťastně vylosovaní pak vyhrávají přímo u nás. Letošní ankety se ve Cvikově zúčastnilo 52 dětí a výběr knih byl opravdu pestrý. Nejvíce hlasů získala knížka - Deník malého poseroutky - 7 hlasů Druhé místo - Šmoulové - 5 hlasů Třetí místo - Komisař Vrťapka - Ztraceni v čase - 3 hlasy Výherci odměnění pěknou knihou : Matouš JIROUT Ondřej SLÁNSKÝ Andrea STUDNIČNÁ Gratulujeme a přejeme hodně pěkného čtení! 7

8 Čtenář roku 2012 Jak již bylo zmíněno v březnovém Zpravodaji, letos jsme poprvé vybírali našeho nejdéle registrovaného a nejaktivnějšího čtenáře. Titul Čtenář roku 2012 byl slavnostně udělen paní Evě Blabolilové. Dle doložených podkladů je v naší knihovně registrována od roku 1978, což ovšem není tak úplně přesné. Knihovnu totiž začala navštěvovat mnohem dříve, ovšem to už nemáme doloženo. Oceňujeme tak nejen její čtenářskou náruživost, lásku ke knihám a rozsah čtenářských zkušeností, ale z naší strany je to především poděkování za věrnost naší knihovně a za mnohé inspirativní podněty. Množství přečtených knih je zbytečné vyčíslovat, jsou jich stovky. Zajímavá je však šíře jejího čtenářského zaměření od hororu, sci-fi přes detektivky a dobrodružný román až k historickým tématům. Právě historický román a příslušná literatura faktu je v poslední době její nejmilejší četbou, jistě byste byli překvapeni znalostmi, které si díky právě této četbě osvojila. Při svých návštěvách se s námi nejen vždy podělí o své čerstvé čtenářské zážitky, ale současně nikdy neopomene na kritické zhodnocení přečtených knih. Nepovedené nekompromisně odsoudí, zato své oblíbence vášnivě hýčká. Paní Eva je zahradnice, to o sobě ráda říká, to je její pravá profese. Její skutečnou zahradou jsou však dlouhé záhony knih a širé literární louky, kterými se tak ráda toulá. V životě pro ni znamenají nejen velké potěšení a lásku, ale jsou to skuteční přátelé znamenající v životě velkou oporu. Přejeme jí tedy ještě hodně práce na této literární zahrádce a doufáme, že kromě vlastní rozsáhlé kolekce bude i nadále navštěvovat naše sbírky výstava Lucie Seifertové v Hotelu Sever Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí Akce ve spolupráci Městské knihovny Cvikov a odboru kultury Města Cvikov Lucie Seifertová vystudovala Hollarovu střední výtvarnou školu v Praze a v roce 1997 absolvovala AVU u prof. Jiřího Sopka. Poté pracovala jako redaktorka a ilustrátorka časopisů a od roku 1998 ilustrovala učebnice a knihy jiných autorů. Od roku 1999 se věnuje autorské knize s historickou tématikou. V roce 2003 dostává za knihu Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí prestižní literární cenu Magnesia litera - nejlepší dětská kniha roku, Zlatou stuhu za nejlepší literaturu faktu pro děti a mládež, Zlatou pečeť za nejlepší polygrafický výtvor roku. Podle této knihy vytvořila také největší leporelo na světě dlouhé 70 metrů, které již objelo nejen řadu měst v naší republice a v Evropě, ale dostalo se až za moře do Spojených států. Podle této knihy byl natočen i úspěšný televizní seriál, který můžete vidět vždy v neděli před sedmou večer. Výstava je instalována na 44 panelech a vy tak budete moci knihou doslova procházet, nahlížet do všedního života našich předků i být téměř přímým účastníkem převratných dějinných událostí zahájí výstavu setkání 5. tříd s Lucií Seifertovou a od vernisáž Během dubna můžete výstavu navštívit každé pondělí a středu od do Jiné termíny jsou možné po domluvě s paní Pavlou Kovalevovou, tel.: Vietnam, blízká i daleká zem Akce ve spolupráci Městské knihovny Cvikov a odboru kultury Města Cvikov Tuto projekci a cestovatelskou besedu připravili manželé Herudkovi, kteří v roce 2011 Vietnam navštívili. Překvapivě však nejsou ve Cvikově jediní, kdo se vydali do této exotické země. Společně nám připraví pestrou mozaiku zážitků, dojmů i názorů. Můžeme se tedy těšit na zajímavý večer a nahlédnout tak do země sice velmi vzdálené, ale díky velké vietnamské menšině u nás, přesto blízké. Kdy: od Kde: Hotel Sever - vstup hlavním vchodem, prostor kavárny Vstupné: 30 Kč Velká sběratelská soutěž končí vybíráme sešity Všem soutěžícím - nezapomeňte nejpozději do konce dubna odevzdat vaše sešity. V květnu proběhne vyhodnocení i odměnění těch nejlepších. O H L É D N U T Í Tajuplná Afrika 7.3. jsme se opět setkali s manželi Márovými a jejich synem Jirkou. S příslovečným vtipem nás slovem i obrazem provedli jižními oblastmi Afriky, nabídli řadu zajímavostí i úžasné africké scenérie. 8

9 Zlobilky a nezbedníci s Martinou Drijverovou se žáci 1. a 2. tříd setkali s opravdovou paní spisovatelkou. Dozvěděli se nejen, jak taková kniha vzniká, poslechli si veselé příběhy z jejích knížek a samozřejmě se mohli ptát a povídat si. Michal a Filip pachatelé dobrých skutků S žáky 3. a 4. tříd si o svých knihách povídal spisovatel Miloš Kratochvíl. Veselý apríl a celý duben L.Sýkorová Město Cvikov odbor kultury Kulturní centrum Sever Výstava - Dějiny udatného českého národa Od 4. dubna 2012 Galerie Kulturního centra Sever Expozice vychází ze stejnojmenné knihy Lucie Seifertové, která se dostala mezi bestsellery a získala také řadu ocenění (Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003, Zlatá stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež, Zlatá pečať za nejlepší polygrafický počin). Kniha Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí je devítimetrové leporelo, které tvoří jedna krajina. Na ní se odehrávají příběhy z naší historie od pravěku po současnost. Tato kniha-krajina je zvětšena do nadživotní velikosti. Dějinami lze tedy procházet a prožívat spolu s kreslenými figurkami jejich drobné radosti i strasti. Obří kniha začala svou pouť v Národním muzeu v Praze, od té doby stále putuje po vlastech českých. Její části byly též vystaveny na knižních veletrzích v zahraničí (Bologna, Lucembursko, Frankfurt, Bratislava, Spojené státy ). Kniha Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí bude vystavena ve výstavních prostorách Kulturního centra Sever od 4. dubna do konce měsíce. Přístupna bude v pondělí a středu od 14 do 17 hodin, případně dle domluvy na tel.: nebo mail: Vietnam, blízká i daleká zem - Cestovatelská beseda 11. dubna 2012 od 17 hodin v kavárně Kulturního centra Sever Tuto projekci a cestovatelskou besedu připravili manželé Herudkovi, kteří v roce 2011 Vietnam navštívili. Překvapivě však nejsou ve Cvikově jediní, kdo se vydali do této exotické země. Společně nám připraví pestrou mozaiku zážitků, dojmů i názorů. Můžeme se tedy těšit na zajímavý večer a nahlédnout tak do země sice velmi vzdálené, ale díky velké vietnamské menšině u nás, přesto blízké. Vstupné 30 Kč, Vstup hlavním vchodem Rezervace vstupenek tel.: , , Tradiční setkání důchodců poprvé v kavárně Kulturního centra Sever 12. dubna 2012 od 16 hodin Zveme příznivce oblíbeného setkání seniorů do nových prostor kavárny v Kulturním centru Sever. Na vyžádání bude zpřístupněna zájemcům výstava Dějiny udatného českého národa. Vstup hlavním vchodem. Koncert dudácké skupiny AULI 17. dubna 2012 od 20 hodin, sál Kulturního centra SEVER Lotyšská dudácká kapela Auli, vedená členem kultovní paganmetalové kapely Skyforger, Kasparsem Barbalsem, míří do České Republiky! Jedinečnou možnost spatřit toto jedednáctičlenné těleso si rozhodně nenechte ujít! Auli je v Pobaltí velmi oblíbenou kapelou, vystupující i ve velkých TV shows, spolupracující na obřích folklórních projektech a s tvůrci kulturních dokumentů. Nenechte si ujít 6 dudáků na jednom pódiu. Kapela vlastní jeden z největších bubnů v Pobaltí. Jejich poslední CD "ETNOTRANSS" vyhrálo prestižní ocenění nejlepší folkové CD v lotyšských hudebních cenách, rovněž i jejich dřívější počiny se výborně umístily v předchozích letech. Vstupné 100 Kč, vchod Infocentrem. Předprodej vstupenek od 21. března 2012 každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. (Pokračování na stránce 10) 9

10 (Pokračování ze stránky 9) Ivan A. Krylov TRUMF 27. dubna 2012 od 19 hodin Divadelní spolek Karel Čapek Děčín k nám zavítá s výpravnou fraškou z carského Ruska. Inscenace získala dvě ceny a jedno čestné uznání na Národní přehlídce jednoaktových her v Praze - Zbraslavi Toto představení bude první divadelní představení v nově rekonstruovaném Kulturním centru Sever. Do pokojného ruského carství vtrhne německý agresor Trumf se svou armádou. Car Vakula mu výměnou za pokojný průběh okupace nabídne ruku své dcery Sentimenty. Ta ale miluje bázlivého Šantalu Vstupné 50 Kč, vchod Infocentrem. 30. dubna 2012 Slet čarodějnic a dětská čarovná show hodin Letní kino ve Cvikově Program pro malé čaroděje a čarodějnice s pořadem agentury PIŠKOT, plným soutěží a s diskotékou, vhodný pro děti všech věkových kategorií. Pálení čarodějnic Přibližně v tuto dobu bude zapálena vatra u rybníku Veselák Ohňostroj nad rybníkem Veselák Májové slavnosti května od 10 do 22 hodin v areálu Letního kina ve Cvikově Program: 10 hodin Dětská májová veselice s Janou Rychterovou Interaktivní pořad pro děti s písničkami a soutěžemi. Jana Rychterová coby ZPĚVULE JANA a Hanka Strnadová jako KLAUNKA HANKA děti i sebe baví za pomocí písniček, cvičení, soutěží i tancování hodin Cimbálová muzika Dušana Kotlára "Cimbál, basa, klarinet, housle, to je základní nástrojové obsazení hudebního žánru cimbálová muzika. Každý si teď jistě představí vinný sklípek, vínko, dobrou náladu a lidové písničky hodin Two Voices Když se spojí hlasy, které znějí úplně odlišně, mohou vzniknout zajímavé věci. Když se přidá humor, nadhled a text ke slavným skladbám klasické hudby, je z toho zcela nový styl - CRAZY CLASSIC. Základem repertoáru Two Voices tvoří klasické skladby s originálními texty Jany Rychterové. Původně orchestrální skladby slavných autorů tak získávají nový překvapivý rozměr. V doprovodu kytary a houslí vzniká zábavný pořad, ve kterém je krásná hudba propojena mluveným slovem a divadelními prvky. Témata písní jsou většinou humorná (Joplinův Ragtime, Chačaturjanův Šavlový tanec, Mozartův Turecký pochod na fotbalové téma či Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji o jídle, Beethovenova Osudová alias Betonu káď), ale nechybí ani nádherné poetické skladby (Bachův Air, Beethovenova Patetická či Ferriův Tajuplný ostrov) s vysloveně básnickými texty. Svým pojetím se Two Voices řadí do žánru crossover neboli CRAZY CLASSIC hodin JinxX Liberec Počátky této pop-rockové skupiny sahají do dubna roku Nejdůležitější osobností kapely je zpěvačka a autorka převážné většiny textů a hudby Petra Štěpánková (ze Cvikova). Žánry, které jsou jí vlastní jsou rock, R n B a gospel, prošla si však také čistě folkovou kapelou. Skupina hraje převážně vlastní autorskou tvorbu, za svou krátkou existenci podstoupila mnoho vystoupení a vítězně završila dvě kola rockové soutěže RockMatch. Od roku 2011 vystupuje pod novým názvem JinxX (dříve Open Air) hodin TĚLA Znovuzačátek liberecké skupiny hodin ROCKSET Parta vynikajících profesionálních hudebníků, kteří mají letité zkušenosti mimo jiné i z mnoha hudebních formací spolupracujících se známými umělci. The RockSet si dokázali získat u pořadatelů i fanoušků pověst nejvěrnějšího tribute bandu legendární švédské kapely Roxette v Evropě! Pátý díl seriálu Finanční poradenství Jak zhodnotit své peníze Rozdělení investic můžeme provést podle různých kritérií. a) Přímé investice: Patří sem např. investice do akcií. Dnes si mohou i drobní investoři nakoupit prostřednictvím makléře akcie na burze. Podobnou investicí může být nákup dluhopisů, hypotečních zástavních listů a podobně. Obecně se jedná o přímý nákup cenných papírů. Výhodou těchto investic je to, že nakupujeme přímo cenný papír a neplatíme tak žádné další zprostředkovatele. Nevýhodou je obtížná diverzifikace, tedy rozložení rizik do širokého portfolia. b) Finanční produkty: Sem patří bankovní vklady na našich běžných účtech nebo termínované vklady. Dalšími finančními produkty jsou penzijní fondy, stavební spoření, podílové fondy a podobně. Finanční produkty jsou zpravidla předem modifikované na zajištění konkrétních potřeb. Stavební spoření je určené pro financování bydlení, penzijní fondy pro zajištění penze. Podílové fondy jsou zajímavou alternativou k přímým investicím do cenných papírů. Výhodou investování prostřednictvím finančních produktů je snadná dostupnost a obecná srozumitelnost. Nevýhodou je to, že finanční produkty jsou zatíženy poplatky. c) Reálné investice: Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní nemovitosti, nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných uměleckých předmětů. Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou než materiální formou uspokojení. Radost z nového bydlení nebo sběratelská vášeň jsou vedlejší přidanou hodnotou těchto investic. Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita. Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten zaplatit Vámi požadovanou sumu. Dalším kriteriem investic je rizikovost Všeobecně platí, čím je vyšší výnos, tím je vyšší jeho riziko, čím je delší doba investování, tím je menší riziko. Pokud uvažujete pouze o krátkodobé investici, volte raději některý z klasických finančních produktů /stavební spoření, termínovaný vklad./ Pro konzervativní investory jsou na trhu produkty, kde je výnos garantovaný. Mezi ty patří produkty s příspěvkem státu tj. penzijní fond /do listopadu 2012/, stavební spoření, kde je možné investovat např. měsíčně. Garantované zhodnocení můžete získat i formou investice na termínované vklady, kde je vklad jednorázový. Garantovaný výnos nabízejí i některé pojišťovny prostřednictvím investičního životního pojištění. Naopak pro investory, kteří počítají i s možností rizika je současná doba vzhledem k poklesu cen na akciovém trhu - vhodná pro investování. V tomto případě je třeba ale počítat (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) výhledově s dlouhodobou investicí. A z pohledu rozmělnění rizik se doporučuje postupné investování, kde i pokles cen může být ziskem. Odpověď na nejčastější dotaz z minulé části: Měl bych zájem o finanční analýzu, ale bojím se, že je tato služba moc drahá. Většina finančních poradců má zpracování finanční analýzy vč. stávajících produktů zahrnuté do svých služeb zdarma. Zpracování nových finančních produktů, jednání s finančními partnery, to vše bývá pro klienta zdarma. Finanční poradce je honorován za uzavření obchodů a to ne klientem, ale finanční firmou. Můžete ale také jednat s poradcem, který se specializuje pouze na celkovou analýzu klienta. Nespolupracuje s žádnou finanční skupinou ve smyslu uzavírání obchodů. Tito poradci dostávající honorář za služby přímo od klienta. Své dotazy k jakékoliv finanční problematice zasílejte na e- mailovou adresu: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Nabídka letních táborů / LT ITÁLIE Numána apartmány Idea Mare přímo u moře TERMÍN : CENA : 6.300,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / ve Cvikováčku pí.nigrinová CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT KÁCOV TERMÍN : CENA : 3.800,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GARDE CENA : 3.700,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin KONEC TÁBORA : v době od 9.00 do hodin URČENO : pro děti od 7 do 15 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 213, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GARDE CENA : 2.700, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7.15 do 7.45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin.dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 15 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 5/ LETNÍ TÁBOR Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 6/ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STOLNÍHO TENISU - CVIKOV TERMÍN : HLAVNÍ TRENÉR : Korp Petr CENA : 2.400,- Kč URČENO : všem zájemcům o stolní tenis. Kromě tréninků bude i koupání, výlety, táboráky, noční hra a další táborová zábava. NÁSTUP : v době od do hodin KONEC : v době od 9.00 do hodin 7/ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ LEHKÉ ATLETIKY- CVIKOV TERMÍN : HLAVNÍ TRENÉR : Libich Václav CENA : 2.400,- URČENO : všem zájemcům o lehkou atletiku.kromě tréninků bude i koupání, výlety,táboráky,noční hra a další táborová zábava. NÁSTUP : v době od do hodin KONEC : v době od 9.00 do hodin Kontakt, objednávka a informace: Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace Československé armády 195/I, Cvikov Tel/fax www stránky : 11

12 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU CVIKOV Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Cvikov se bude konat v pondělí v restauraci Kulturního domu, začátek v 17:00h. Bc. Ivo Škola, předseda Únorový výlet k hradu Houska a jeho okolí Sobota 25. února v 8 hodin sluníčko vstalo a rozehnalo deštivé mraky. My turisté v počtu 12 členů jsme od Severu vyrazili ve třech vozidlech k hradu Houska do končin kokořínských. Zde je již cítit jaro, i když trocha sněhu a místy zmrzlé plotny samozřejmě jsou, ale jinak spíše mokro, bláto, nebo holo sucho. Po mrazivé zimě balzám na těla i duše nás pochodníků. Vyrážíme po zelené ku kopci Drnclík, kde uhýbáme vpravo do obce Konrádov. Celou cestu tohoto dne nás provázejí úžasná skaliska roztodivných tvarů a výjevů a jeden pustý hrádek. To se dá říci i o stromech, tolik zajímavých pokrutů se jen tak nevidí, zajímavé jsou i na borovicích trsy jmelí. Trasa vede po vrstevnici kolem různých kopců a údolí. V Konrádově jsme narazili na jakou si rallye historických automobilů. Hned bylo na co koukat a některé posádky jsme potleskem povzbuzovali. Za obcí jsme došli na místo skautského tábora u tří totemů, jinak oddíl z Prahy BÍLÉ SKÁLY. Velmi zajímavé místo a dobré k fotografování. Dále jsme pokračovali na žlutou značku až kousek před Střezivojice a poté se stočili na Blatečky, které bychom rádi přejmenovali na Blátečky, neboť kouda před nimi jsme utrpěli dva blátivé karamboly. Dále na Tubož a zpět k hradu Houska. Z Tubože ku hradu cesta stoupá velmi výživně a vysvobozením je brána slavného historického objektu. Odtud již půl kilásku a kruh se uzavřel. Stojíme u vozidel v nožkách 17 km, na časomíře 15,45. Za hoďku a třičtvrtě již na nás dýchlo teplo domova. Zdeněk Nigrin TURISTICKÁ KOST, ÚDOLÍ PLAKÁNKU, HUMPRECHT aneb předjaří číslo 2 3. březen úderem sobotní osmé vyjela tentokrát cvikovská devítka směr Mimoň, Mnichovo Hradiště, Kněžmost, do cílové Kosti. Na parkovišti po ránu překvapivě lehce mrazivo. Jak se později ukázalo, ještě že tak, ty nánosy bahna v údolích by nám daly! I tak jednoznačně stačily některé zajímavé úseky, kdy nám zajížděly boty do mazlaviny po kotníky a ne a ne chtít ven, úseky, kdy nebylo jasné, jak na druhou stranu cesty či břehu potoka. Hrad Kost (stojící překvapivě v údolí a nikoliv na kopci) nás přivítal grandiózně. Zatímco jeho mohutné pískovcové kvádry, na kterých stojí, se topily ještě ve stínu a chladu, jeho hradby a věže se již blyštěly ostošest v ranním slunci. Vydali jsme se cca na 10km okruh po žluté, modré a nakonec červené. Tentokrát žádný extrém jako před týdnem kolem Housky, kdy to bylo nahoru a dolů a dolů a nahoru a Tentokrát jsme si šlapali téměř po rovince, bez velké námahy, den jako z pohádky (až na to bahýnko) stále větší teplo, slunce, modrá obloha jako před týdnem, kdy jsme zažili předjaří č. 1, dnes tedy č. 2! Cestou jsme vedle nádherných přírodních scenérií narazili i na úžasné místo, vesničku Vesec. Zde se snad všichni obyvatelé, i když většinou jde asi hlavně o majitele roubených rekreačních chalup, rozhodli zachovat její dávný architektonický ráz něco úchvatného. Chaloupky jak z perníku a marcipánu, větrající se peřiny na pavláčkách, vykukující sněženky a bledule, všude naklizeno, načinčáno, i ta hasičská požární zbrojnice na návsi přímo ukázková. Došlo na společné foto u jen tak všude se nevidící NEJSVĚTĚJŠÍ TRO- JICE, vytesané z kamene v Plakánku, k níž se váže i velmi podivná legenda. Jak by se hodila káva a vida, krásná hospůdka v Libošovicích, kde snad zahajujeme turistickou sezonu, jakou z nás mají upřímnou radost. A vracíme se Prokopským údolím zpátky ke Kosti. Je nádherně, a proto přejíždíme ještě k loveckému zámečku Humprechtu nad Sobotkou. Pokoušíme o kratší vycházkový okruh kolem něj, ale nakonec docházíme k závěru, že by nás zavedl zbytečně až do Sobotky, kam máme za chvíli namířeno auty, a tak se vracíme opět k zámečku, z jehož střechy svítí do dáli - v našich končinách - nezvyklý půlměsíc. Cestou k parkovišti se ještě někteří z nás vydávají na prohlídku soboteckého hřbitova s celou řadou zde pochovaných slavných osobností, zajímavým sloupem rodáků, a ačkoliv jsme na hřbitově a někomu se nemusí líbit, s úžasnými výhledy přes hroby na Humprecht i na Sobotku, s dominantním bělostným chrámem sv. Maří Magdalény. Na závěr ještě na nějaký ten mls do Sobotky (došlo i na poslední kachnu na jídelním lístku) a už jenom domů. Velmi příjemný výjezd. vlha 12

13 Hokejová zábava HC Dne pořádal hokejový klub HC Cvikov hokejovou zábavu v Multifunkčním kulturním centru Sever. Zábavu bych hodnotil jako velmi povedenou a touto cestou bych chtěl moc poděkovat městu Cvikov, které nám umožnilo akci pořádat a dále také sponzorům, bez kterých nelze podobné akce pořádat. Autobazar Langer Cvikov Autocentrum Zahrádka Cvikov Autodoprava Oberreiter Cvikov Autodoprava Pavel Tůma Cvikov Bauhaus Liberec Becy Cvikov Biochov p.veselá Cvikov Cukrárna Viola Cvikov Česká spořitelna Cvikov Dot.Tisk Česká Lípa Drogerie Eva Švehlová Cvikov Drůbežárna Brniště Elektro Fišera Cvikov Elektrosvit Nový Bor EST Praha Franke s.r.o. Praha Hager Hausalpin HC Bílí Tygři Hoby centrum Beruška Cvikov Jakub a.s. Jizerské pekárny VSV Jičín Vydo-Helena Loubková Cviko Výroba oděvů J.Jurkovič Cvikov Wago s.r.o. OEZ Oldřich Gajdoš zámečnictví Cvikov Omos s.r.o. Cvikov Ontex Turnov Panlux Pařík elektro Pavel Kovalev Pěnička Ladislav Pivovar Svijany Pizzerie Cvikov Polyprofil Praha Potraviny Zetková Kunratice u Cvikova Prodej květin Markéta Cvikov Prodej sportovních potřeb R. Ramisch Cvikov Projekty staveb Ing. Dostál Josef Cvikov Repliky historického skla Tureček Cvikov Rubidea Liberec Řeznictví a uzenářství Pavel Neckář Semafor Cvikov SMC s.r.o. Cvikov Stavebniny Herclík Cvikov Střechy Tichý-Záhorský Cvikov SVED Liberec TK Cvikov Trevos Vinotéka Cvikov Město Cvikov Michal Vojtěch-ČSSD Morton Trade, a.s. Cvikov Nápojka Urbancová Cvikov Marek Jakobi HC Cvikov ČESKOLIPSKO STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY (SPS) ORDINAČNÍ HODINY soboty, neděle, svátky od hodin ROZPIS DUBEN 2012 neděle 1.4. MUDr. Miloš Pánek Purkyňova 1849, Česká Lípa tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel neděle MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž pod Ralskem tel sobota, neděle a 8.4. MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy tel: pondělí 9.4. Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov tel neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel sobota, neděle a MUDr. Alexandra Bruncová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel Změna ordinačních hodin dětské pohotovostní služby v České Lípě od Všední dny Sobota, neděle, svátky 17:00-21:00 hodin 9:00-21:00 hodin Ordinace je nově ze strany budovy dětské nemocnice a je označena. Pohotovostní služba pro dospělé je dále na centrálním příjmu Nemocnice v České Lípě Všední dny Sobota, neděle, svátky 17:00-21:00 hodin 9:00-18:00 hodin 13

14 Velikonoce 2012 Pesach neboli Pascha se v židovském národě slavila na počest Veliké noci, o které židé opustili zajetí v Egyptě (asi za vlády faraona Ramesse II.) a vydali se na dlouhou cestu do své domoviny, kterou Abrahámovi přislíbil Hospodin jako zemi obtékající mlékem a medem (dnešní Izrael). Křesťané slaví Velikonoce na oslavu Kristova umučení a slavného vzkříšení (kolem roku 30 n.l.) Lze říci, že křesťanské Velikonoce svým slavením navazují na židovskou tradici. V obřadech Veliké noci (na bílou sobotu po setmění) dominují především starozákonní tedy židovské události. Teprve v jejich druhé polovině přecházejí do připomínky událostí z doby Krista především k oslavě jeho vzkříšení. Na východě (Ukrajina, Rusko, apod.) se dodnes používá jediný velikonoční pozdrav: Christos Voskres (Kristus Vzkříšen). Samotná událost se nejen v ruštině dochovala i v podobě názvu dne v týdnu, který my nazýváme neděle. Ruština tento den nazývá: Voskresenie, tedy vzkříšení. Bohoslužby o Velikonocích 2012: KVĚTNÁ NEDĚLE: 1. dubna - kostel sv. Alžběty - 10:00 mše svatá Úterý svatého týdne: 3. dubna - farní kaple -18:00 mše svatá Středa svatého týdne: 4. dubna - farní kaple - 18:00 mše svatá ZELENÝ ČTVRTEK : 5. dubna - kostel sv. Alžběty - 18:00 mše svatá VELKÝ PÁTEK: 6. dubna KALVÁRIE -15:00 křížová cesta kostel sv. Alžběty - 18:00 velkopáteční obřady BÍLÁ SOBOTA: 7. dubna - kostel sv. Alžběty - 20:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 8. dubna - kostel sv. Alžběty - 10:00 mše svatá PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 9. dubna - kostel sv. Alžběty - 10:00 mše svatá Mgr. Rudolf Repka Informace cvikovského kronikáře Skalní města u Cvikova Nedávno mne oslovila jedna známá z našeho turistického kroužku s přáním, zda bych mohl napsat něco skalních městech v okolí Cvikova. Tento námět mne inspiroval k tomu, abych začal hledat na toto téma informace. Asi nejzajímavější se mně jeví nedaleké území zvané Kunratické Švýcarsko. Leží v klínu silnic vedoucích z Drnovce do Mařeniček a odtud zase do Kunratic u Cvikova. Velice podrobně toto místo popisuje Jiří Kühn na internetových stránkách Pěkné fotografie z tohoto místa jsem rovněž našel na adrese které zveřejnil Tomáš Hruš. Já jsem toto místo našel již před cca 15 lety, když jsme s manželkou ochutnávali místní borůvky. Bez toho aniž by jste se nepustili po cestičkách mezi borůvkami, toto místo asi nenajdete. Když jsme tam poprvé vešli, byli jsme okouzleni intimností těchto skalních útvarů. Skalní věže vysoké 10 až 15 m vytvářejí uprostřed malé náměstí, dnes již částečně zarostlé stromy. Na panoramatické fotografii, kterou jsem pořídil v polovině letošního května jsou některé za skal patrné. Na skalních věžích směrem ke Kunraticím jsou ještě zachovalé zbytky zábradlí, která chránila toto vyhlídkové místo. Na levé straně můžete spatřit dominantní skálu na jejíž úpatí je umístěna lavička se s nápisem připomínajícím zásluhy představitelů místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy, předsedu spolku a řídícího učitele Karla Beckerta a četnického strážmistra Karla Bundesmanna. Tito dva pánové byli svého času velmi činorodí. Jsou totiž i autory reliéfu vytesaném do skály známým jako "Skála smrti". Jejich dílem je rovněž úprava pískovcových skal na hřebenu "Dutého kamene". I tyto skalní útvary patřily dříve do oblasti již výše citovaného Kunratického Švýcarska. A jak se do centra tohoto skalního města dostanete? Ze Cvikova nejlépe pěšky přes Drnovec. V Drnovci budete od hospody pokračovat dál, rovně (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) směrem na Kunratice. Na konci obce odbočíte poslední možnou uličkou mezi domky doleva. Dříve tam byly na sloupě amatérské turistické značky, které tam vyznačit kolega Randus. Dnes tuto žlutou značku najdete až hlouběji v lese, kam by jste měli dojít lesní cestou, která pokračuje severovýchodním směrem. V jednom místě mírně odbočíte do krásné a hluboké úvozové cestě, při jejím spodním konci spatříte romantickou kapličku, vytesanou do skály. Až potud je trasa vaší procházky zřetelná. Dále budete muset zřetelné cesty opustit. Přibližně po sto metrech od kapličky musíte odbočit na levou stranu do svažitého terénu, za kterým se po pravé straně skrývá centrální náměstí tohoto malého skalního města. Popisuji to tak podrobně zejména pro ty milovníky přírody, kteří tam ještě nebyli. Že to je opravdu kouzelné místo, upozorňuje i na internetu zapsaná schránka mezinárodní hry zvané "geocaching". (Už jsem jí tam také našel) Když tak píšu tento článek, tak se sám sebe ptám, proč se nedaří tato místa znovu zkulturnit a upravit tak, aby sloužily lidem k relaxaci a znovunabití životní energie. Lze si vzít vzor jen kousek na sever, od našich německých sousedů, na příklad ve skalách okolo Oybinu. Když jsou pěšiny řádně upraveny, nikoho tam nenapadne chodit mimo ně. A turistický ruch je jedna z podnikatelských činností, která by tomuto kraji jistě prospěla. A to není jediné skalní městečko v okolí Cvikova. Mám ještě jedno pro vás schované. Ale to až příště. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje HASIČI RADÍ OBČANŮM Pravidla pálení biologického odpadu Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše Kč a u právnických osob postihem do Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách v horní pravé části nazvané pálení klestí. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace: datum a místo pálení osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon) dobu po kterou bude pálení probíhat Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla: Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.) Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.) Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor. Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a prolít vodou. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou. V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje, případně na tísňové linky 150 nebo 112. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SKLENĚNÝ NOVÝ BOR Autor: nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje V Novém Boru bylo v březnu minulého roku založeno občanské sdružení s názvem Místní akční skupina Skleněný Nový Bor o.s., zkráceně MAS Skleněný Nový Bor o.s. Toto občanské sdružení se připojilo k síti více jak 150 obdobných subjektů, které v České republice již existují. Každá místní akční skupina působí na určitém území, které je tvořeno územím těch obcí a měst, které se stanou členy jedné konkrétní místní akční skupiny. Členy MAS Skleněný Nový Bor o.s. jsou obce Kamenický Šenov, Prysk, Polevsko, Nový Bor, Chotovice, Radvanec, Svor, Sloup v Čechách, Cvikov a Kunratice u Cvikova. (Pokračování na stránce 16) 15

16 (Pokračování ze stránky 15) Tzv. působení MAS Skleněný Nový Bor o.s. na území těchto obcí spočívá v tom, že toto občanské sdružení pomáhá obcím, neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům s vyhledáváním možností pro získání dotací, se zajišťování projektů hrazených z dotačních i vlastních zdrojů a zejména se získáváním dotačních prostředků ze státního rozpočtu i Evropské unie. MAS Skleněný Nový Bor o.s. tuto činnost zajišťuje prioritně pro ty subjekty, které se na základě podané přihlášky stanou členy občanského sdružení. Členství v MAS Skleněný Nový Bor o.s. je bezplatné. Hlavním cílem, proč bylo občanské sdružení MAS Skleněný Nový Bor o.s. založeno, je aplikace metody LEADER na celém území, kde místní akční skupina působí. Metodu LEADER lze velmi zjednodušeně definovat, jako podporu iniciativy pro vznik rozvojových projektů Cvikovské miniaturky Etuda narozeninová Tak jsme se zase jednou sešly, my, co spolu mluvíme. Jako obvykle, bylo nás osm. Akorát na dvě kanastové skupinky. Ne, ne, kanasta nebyla, byly květy, krásné, bylo jich spousta /velká spousta/ byly dárečky, gratulace a veselo. Ona totiž naše Hanička slavila narozeniny, docela kulaté - celých osmdesát! A byla spousta chlebíčků, větších i malých na jeden kous, zákusky, osvěžující tekutiny, písničky a veselo, tuze veselo. subjekty, které působí na území MAS Skleněný Nový Bor o.s. Díky metodě LEADER místní akční skupiny v dobíhajícím programovém období získávaly na základě kritérií, kterými jsou např. velikosti území, počet obyvatel, objem získaných dotačních prostředků, atd., finanční prostředky z dotačního titulu Program rozvoje venkova v objemu několika milionů. Výběrová komise složená ze zástupců členů místní akční skupiny každoročně vybrala projekty, které byly z těchto dotačních prostředků podpořeny. Projekty mohou předkládat obce, neziskové organizace i podnikatelé. Pro plánované programové období je cílem MAS Skleněný Nový Bor o.s. získat maximum členů z řad neziskových organizací i podnikatelů a maximálně rozšířit své území působnosti. Pokud se MAS Skleněný Nový Bor o.s. do začátku programového období na svém území působnosti dobře etabluje a získá maximum členů do svých řad, tak lze předpokládat, že skrze MAS Skleněný Nový Bor o.s. budou v letech rozdělovány značné dotační finanční prostředky na realizaci rozvojových projektů. MAS Skleněný Nový Bor o.s. nabízí bezplatné členství pro neziskové organizace i podnikatele, kteří působí nebo mají sídlo na území těch obcí, které jsou členy místní akční skupiny. Těmto obcemi jsou Kamenický Šenov, Prysk, Polevsko, Nový Bor, Chotovice, Radvanec, Svor, Sloup v Čechách, Cvikov a Kunratice u Cvikova. MAS Skleněný Nový Bor o.s. ul. T.G.Masaryka čp. 46 (budova Turistického informačního centra v Novém Boru) Nový Bor Hlavní slovo měla Hanička, jak také jinak, legrácky, to byla její parketa. Když tu uprostřed jásotu, přípitků, anekdot a celkového veselí jedna z nás škádlivě povídá: Haničko, tys taková veselá a čilá, cítíš se vůbec na těch hezkých osmdesát?" Haničce se zdvojily veselé jiskřičky v očích: Kdepak, necítím! Jak také jinak mezi vámi veselými! Cítím se maximálně tak na sedmdesátdevět! A pak že nestárnou jen muži! Opravdu se stalo! Janinka Věc: OMLUVA SPOLEČNOSTI UNIHOLZ CVIKOV SHŠ Garde by se tímto chtěla omluvit panu Nechutnému a jeho společnosti UNIHOLZ dřevovýroba Cvikov, kterou jsme opomněli uvést mezi sponzory Cvikovského Hřmění v roce Velice nás to mrzí a chybu napravujeme. Pan Nechutný nám sponzoruje každý ročník a my mu tímto zároveň děkujeme! Za SHŠ Garde, o.s. Grohmanová Lenka DiS Dne 13. dubna 2012 oslaví pan Pavel Hrabák 81. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manželka Libuše, dcery Libuše a Lenka s rodinami, vnoučata a pravnučka Dne 18. dubna 2012 vzpomeneme první výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka Drahomíra Michalčíka. Dne 8. dubna 2012 by se dožila 90 let paní JIŘINA HOUŽVIČKOVÁ a 29. dubna uplynou 3 roky od jejího úmrtí. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomínají Dcera Ivana vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní S láskou v srdci vzpomínají dcery Eliška a Sylva, syn Drahomír a vnoučata Monika, Jiří Honza, Markéta, Petr, Hana a Monika 16

17 CVIKOVSKÉ DNY SPORTU dubna-neděle PŘESPOLNÍ BĚH CVIKOVÁČKU-8.00 prezentace, ubytovna Cvikováčku Organizátoři: DDM Cvikováček 5.května-sobota RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ od 6.00 hodin na rybníku Veselák (pro dospělé) Organizátoři: P. Houžvička 5.května-sobota SOUTĚŽ HASIČŮ O POHÁR MĚSTA 8.00 hod. Komenského ul. Organizátoři: J. Švehla, P. Tuma, M. Ouzký 5. května-sobota ŠACHOVÝ TURNAJ od 9.00 hodin ve Cvikováčku Organizátoři: F. Fiedler, Janata 12. května-sobota RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE od 6.00 hod. na rybníku Veselák Organizátoři: P. Houžvička 13. května-neděle VÝSTUP NA KLÍČ VÝCHOD SLUNCE-3.30 hod. od sokolovny Organizátoři: DDM Cvikováček turistický klub 13. května-neděle STOLNÍ TENIS OPEN od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: DDM Cvikováček 19. května-sobota NOHEJBAL TROJIC od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři: R. Čihák, R. Šťastný, P. Foltýn 26. května-sobota VOLEJBAL SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 9.00 hřiště u sokolovny Organizátoři: S. Hanuš, J. Kocman, P. Foltýn 2. června-sobota OSLAVY DNE DĚTÍ hod. závod horských kol, zábavný program, vše v areálu kynologického cvičiště Organizátoři: DDM Cvikováček Květen - TURNAJ V KOPANÉ ŽÁKŮ průběžně na školním hřišti Organizátoři: M. Novotný Červen - LETNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE lehká atletika, na školním hřišti Organizátoři: I. Čeřovský, M. Novotný, M. Jakobi 9. června-sobota MÍČOVÝ SEDMIBOJ od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: P. Vrabec, M. Jakobi, Š. Jakobi 10. června-neděle KYNOLOGICKÁ SOUTĚŽ od 9.00 hod. kynologické cvičiště Organizátoři: J. Studničný 10. června-neděle STOLNÍ TENIS ŽÁKŮ A MLÁDEŽE O POHÁR STAROSTKY MĚSTA od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: DDM Cvikováček 16. června-sobota PLÁŽOVÝ VOLEJBAL TROJIC od 9.00 hodin na školním hřišti Organizátoři: I. Čeřovský, J. Kocman, P. Vrabec 17. června-neděle ATLETICKÝ VÍCEBOJ DOSPĚLÝCH od 9.30 na školním hřišti Organizátoři: M. Jakobi, B. Jakobi 23. června-sobota TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHRY od 9.00 hod. tenisové kurty Organizátoři: I. Čeřovský, M. Novotný 17

18 Mistrovství ČR v hale žáků a žákyň března proběhlo v Jablonci nad Nisou Mistrovství České republiky v hale žáků a žákyň. Z našeho oddílu se probojovali do závěrečných bojů o tituly Tomáš Dostál, Martina Kostenková a Michaela Sejkorová. Tomáš Dostál si ve skoku o tyči vytvořil osobní rekord výkonem 280 cm a skončil nakonec na 14. místě. Základní výška ve skoku o tyči byla dost vysoko a Martině Kostenkové se nepodařilo ji zdolat. V rozběhu na 60 m startovala Míša Sejkorová. Skončila na druhém místě a postoupila přímo do meziběhu. Vynikající osobní rekord 7,95 vt. katapultoval Míšu do finále. V nejrychlejším finále v historii české atletiky doběhla Míša na 6. místě v čase 7,97 vt. Její umístění je o to cennější, že první dvě závodnice překonaly český rekord žákyň. V neděli byly na pořadu běhy na 150 m. Míša se probojovala do B finále, které bez problému vyhrála v čase 19,9 vt. a skončila celkově na 4. místě. Myslím si, že výborné výsledky by ji měly motivovat do další přípravy a v hlavní sezóně vybojovat medaili na MČR. A to by byl vstup do reprezentace. Všem účastníkům mistrovství blahopřejeme a přejeme hodně sil do hlavní sezóny. Za oddíl atletiky Domu dětí a mládeže Cvikováček Václav Libich Jablonská laťka 2012 Deset členů našeho oddílu se zúčastnilo závodu ve skoku do výšky v Jablonném v Podještědí. V sobotu se do tělocvičny ZŠ v Jablonném sjelo z našeho okresu 53 skokanů. Většina našich nadějí si zlepšila své osobní výkony a starší potvrdili, že jsou výbornými výškaři. Výsledky: přípravka dívky - 4. místo Nikola Žuchová 95 cm přípravka chlapci - 2. místo Michal Tima 105 cm 5. místo Marek Žucha 80 cm 7. místo Dominik Dužda 70 cm starší žákyně 2. místo Michaela Sejkorová 145 cm 3. místo Martina Kostenková 135 cm 8. místo Diana Berdarová 120 cm starší žáci 2. místo Radek Stůj 140 cm dorostenky 1. místo Nikola Bišická 145 cm muži 1. místo Jakub Janda 195 cm Všem našim členům blahopřejeme. Za oddíl atletiky Domu dětí a mládeže Cvikováček Václav Libich 6. ročník - Přespolní běh Cvikováčku Pořadatel : oddíl atletiky Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov Datum : neděle Místo : ubytovna Cvikováčku silnice Cvikov Sloup v Čechách / bude značeno / Vedoucí činovníci : Václav Libich ředitel závodu Marek Jakobi hlavní rozhodčí Pořadatelská služba : členové OA Cvikováček Startovné : nejmladší žactvo neplatí/ žáci - 10,- /dorost 20,-/ junioři, muži, ženy - 40,- / členové Cvikováčku neplatí nutno předložit platný průkaz / Prezentace : závodní kancelář bude otevřena od 8,00 do 10,00 hodin. Přihlášky nejdéle 30 minut před startem Ceny : na prvních 3 místech diplom a drobná cena dle možnosti pořadatelů Šatny : v omezené míře v ubytovně Cvikováčku. Pořadatel neručí za odložené věci. Upozornění : každý startuje na vlastní odpovědnost Zdravotní pomoc bude zajištěna v závodní kanceláři Tratě: dětské kategorie v sousedství ubytovny, od mladších žáků a žákyň cca 200 m od ubytovny, hlavní závod se běží na jedno m 9,5 km okruhu, převážně po lesních cestách, nelze použít tretry s hřeby. Délka tratí a časový pořad : 9.30 drobotina II chlapci nar a mladší 100 m drobotina II dívky nar a mladší 100 m drobotina I chlapci nar m drobotina I dívky nar m přípravka II chlapci nar m přípravka II dívky nar m přípravka I chlapci nar m přípravka I dívky nar m mladší žáci nar m mladší žákyně nar m starší žáci nar m starší žákyně nar m dorostenky nar m juniorky nar m dorostenci nar m junioři nar m muži mílaři nar a starší 3600 m ženy mílařky nar a starší 3600 m muži vytrvalci nar m ženy vytrvalkyně nar m muži veteráni nar m muži veteráni nar a starší m Start jednotlivých kategorií může být upraven podle počtu závodníků. Start hlavního závodu je v hodin. Závod je zařazen do Okresní běžecké ligy 2012 O pohár Českolipského deníku. Běh je otevřený pro všechny sportovce, kteří si chtějí ověřit po zimě svou formu. Informace: Václav Libich, telefon Za OA Cvikováček Václav Libich 18

19 Jaká byla halová sezóna atletů v letošním roce? Rekapitulace: Michaela Sejkorová: 1. místo KP v pětiboji 16. místo MČR v pětiboji 2. místo KP na 60 m 2. místo KP na 150 m 6. místo MČR na 60 m 4. místo MČR na 150 m Nikola Bišická: 2. místo KP ve skoku vysokém Ludvík Štutz: 2. místo KP ve vrhu koulí Jakub Janda: 1. místo KP v sedmiboji 9. místo MČR v sedmiboji 2. místo KP ve skoku dalekém 10. místo MČR ve skoku vysokém Tereza Pokorná: 7. místo MČR ve vrhu koulí Miroslav Špaček: 3. místo KP ve vrhu koulí Martina Kostenková: 22. místo MČR v pětiboji 3. místo KP ve skoku o tyči Simona Šťastná: 3. místo KP ve skoku vysokém Tomáš Dostál: 14. místo MČR v sedmiboji 14. místo MČR ve skoku o tyči Hodnocení je na vašem uvážení. Za atletický oddíl Domu dětí a mládeže Cvikováček Václav Libich Příjem inzerce do Zpravodaje města Cvikova: u paní Zdeny Jirákové na telefonu: , nebo Ceník inzerce: celá strana Kč (bez DPH), půl strany Kč (bez DPH), čtvrt strany Kč (bez DPH) Redakční rada rozhodla, že nebude zveřejňovat inzeráty o finančních půjčkách! Ostatní příspěvky - texty, foto posílejte na Text inzerátu prosím podávejte ve Wordu (*.doc nebo *rtf ) jako přílohu u! Fotografie a obrázky dodávejte pouze ve formátu *.JPG, tif, bmp, ( ne formát *pdf!!! ) Poděkování a přání do společenské kroniky jsou zdarma!!! UZÁVĚRKA VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI!!! Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 40., cena 5 Kč, náklad 700 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Elektronickou podobu Zpravodaje města Cvikova najdete na webových stránkách města: vždy po 10.dni v měsíci. Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Ing. Jaroslav Bartoš CSc., Petr Foltýn, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová DTP a tisk : C-PRINT Cvikov 19

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více