PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září června července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu

2 Obsah: 1. Obecné informace Cíle Projektu Neziskové informace zapojené v Projektu 5 4. Harmonogram Projektu Rok jedna Vzdělávání Rok dva Vzdělávání Rozvojový projekt Rok tři Vzdělávání Strategické plánování Ostatní Mentoring Výsledky Hodnocení naplňování cílů Projektu NNO a Projekt Charita Kojetín Jekhetani Luma Společný svět, Kněžmost Liberecké romské sdružení Liga, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Rómů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava NNO a EU Závěr.. 47

3 1. Obecné informace Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací (dále jen Projekt) podporuje iniciativy, které napomáhají rozvoji romské národnostní menšiny a přispívají k lepšímu pochopení této menšiny ze strany majoritní společnosti. Je zaměřen na vytvoření vhodných podmínek pro integraci romského etnika a má přispět k vytváření multikulturní občanské společnosti bez vzájemných předsudků. Klade důraz na budování profesionality romských neziskových organizací a na vytváření partnerství mezi místními organizacemi (státními i nestátními). Projekt je financován Nadací Open Society Fund Praha. Projekt je koncipován jako tříletý a je určen pro sedm vybraných nevládních neziskových organizací (dále jen NNO).

4 2. Cíle Projektu Hlavními cíly tohoto Projektu jsou tyto: zapojování vybraných nevládních neziskových organizací do komunitního rozvoje dané lokality podpora spolupráce NNO s místními úřady a organizacemi, vytváření jejich trvalého partnerství rozvoj těchto organizací, jejich podpora a pomoc při budování profesionality finanční podpora organizací pomoc při vytváření dlouhodobé strategie organizace, včetně mapování různých finančních zdrojů a jejich efektivní využívání vytváření partnerství organizací, jejich spolupráce a vzájemné předávání zkušeností rozvoj vybraných organizací, jejich podpora a spolupráce s nimi budování profesionality organizace

5 3. Neziskové informace zapojené v Projektu V srpnu 2003 bylo do Projektu vybráno 7 NNO: Charita Kojetín Jekhetani Luma Společný svět, Mladá Boleslav Liberecké romské sdružení Liga, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Rómů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava Všechny vybrané organizace Projekt řádně ukončily.

6 4. Harmonogram Projektu Rok jedna (srpen 2003 červen 2004) Během prvního roku trvání Projektu byl proveden výběr partnerských NNO. Poté došlo k určení a realizaci konkrétních školících a konzultačních aktivit pro zástupce vybraných NNO, a to formou seminářů a tréninků zaměřených na problematiku neziskového sektoru a projektového managementu. Smyslem tohoto vzdělávacího programu bylo získat informace využitelné pro zkvalitnění vnitřního i vnějšího prostředí NNO. V závěru prvního roku došlo v každé NNO k vytvoření rozvojového projektu zaměřeného na podporu romské menšiny a jejího rozvoje s ohledem na region, ve kterém ta která organizace působí. Rozvojové projekty měly napomoci s řešením aktuálních problémů v komunitě. Rok dva (červenec 2004 červen 2005) Ve druhém roce došlo v každé NNO k realizaci a evaluaci rozvojového projektu. Dále pokračovalo vzdělávání pracovníků NNO, formou seminářů, tréninků a konzultací. Harmonogram vzdělávání byl vytvořen na základě individuálních požadavků každé NNO. Rok tři (červenec 2005 červen 2006) V závěrečné fázi Projektu bylo předmětem podpory a spolupráce vytvoření kvalitního strategického plánu pro další aktivity partnerské organizace. V této etapě se předpokládalo alespoň částečné čerpání zdrojů Evropské unie. Opět pokračovalo vzdělávání, formou seminářů a konzultací, na základě individuálních potřeb každé NNO. Celé tři roky v partnerských NNO probíhal mentoring a pravidelné konzultace, jejichž úkolem bylo pomoci implementovat získané znalosti a dovednosti do běžné činnosti každé organizace, pomáhat s řešením dlouhodobých i momentálních problémů a s budováním stabilního zázemí neziskové organizace.

7 5. Rok jedna V červenci 2003 bylo vyhlášeno výběrové řízení o zařazení do Projektu na podporu rozvoje romských neziskových organizací pro zájemce z řad nevládních neziskových organizací. 20. srpna 2003 byla uzávěrka těchto přihlášek. V září proběhl první telefonický a osobní kontakt mezi koordinátorkou Projektu a zástupci vybraných NNO. Byla provedena podrobná analýza potřeb každé organizace. Na základě dokumentů (výroční zpráva, organizační řád, projekty, ), rozhovorů, SWOT analýzy a pozorování byly definovány potřeby v organizacích a stanoveny postupy pro rozvoj každé z nich: byla formulována témata seminářů a tréninků, zaměřených na problematiku neziskového sektoru, managementu, projektové a strategické plánování, fundraising, evaluace, multietnického soužití. Vzhledem k tomu, že potřeby organizací byly v této fázi převážně totožné, školící aktivity se uskutečnily pro zástupce NNO stejné (s individuálním přístupem lektorů). Koordinátorka Projektu navázala spolupráci s každou NNO v Projektu a po celou dobu trvání Projektu pomáhala při pravidelném mentoringu implementovat poznatky získané na seminářích do běžného chodu NNO. V roce jedna byla každá organizace finančně podpořena Nadací OSF částkou Kč, která sloužila k pokrytí administrativních výdajů a komunikace souvisejících s Projektem a k budování profesionality organizace. V závěru roku jedna se uskutečnila slavnostní večeře pro zástupce partnerských NNO. Cílem 1. etapy Projektu bylo získat potřebné znalosti a dovednosti k efektivním procesům v NNO. Ty se odrazily v kvalitním zpracování rozvojového projektu. 5.1 Vzdělávání V rámci vzdělávacího plánu se uskutečnilo 8 kurzů v celkové časové dotaci 111h na jednoho účastníka (podmínkou další spolupráce byla 90% účast za každou NNO). V době od září 2003 do června 2004 proběhlo pro každou NNO 8 seminářů 6 třídenních a 2 dvoudenní (třídenní semináře a jeden dvoudenní byly pro všechny NNO společné, na jeden dvoudenní se zástupci NNO rozdělili na 2 skupinky podle regionů). Třídenních seminářů se zúčastnilo z každé NNO po 2-4 zástupcích, dvoudenních seminářů po 3-5 zástupcích. Realizované semináře: Kdo jsem? Já jsem já, my jsme my Já a já (vnitřní komunikace) Já a my (vnější komunikace) Já a projekty Já a management I. Já a management II.

8 Já a stát Kdo jsem? - účastníci představili sami sebe a své NNO, získali základy prezentačních dovedností, povědomí o neziskovém sektoru obecně a o současných a budoucích možnostech financování z Evropské unie Já jsem já, my jsme my - účastníci trénovali obranu proti různým formám diskriminace, seznámili se s mechanismem vzniku předsudků Já a já (vnitřní komunikace) - účastníci se učili orientovat v procesu změny a v pracovním životě, uvědomovat si své silné i slabé stránky, příležitosti a ohrožení a snažit se s nimi pracovat, vědět, co nás při vnímání, rozhodování a zpracovávání podnětů ovlivňuje Já a my (vnější komunikace) - účastníci se učili orientovat se v procesu komunikace směrem ven z organizace, umět spoluvytvářet dobrou image organizace, uvědomit si svou roli v týmu a to, že každý člen či zaměstnanec je nedílnou součástí týmu a poznat svou roli v konfliktu a nastínit způsoby jejich řešení konfliktů Já a projekty - účastníci se učili vyhledávat finanční zdroje, napsat kvalitní projekt a logický rámec Já a management I. - účastníci se seznamovali se základy personalistiky a práci s dobrovolníky Já a management II. - účastníci se seznamovali s evaluačními technikami, fundraisingem a strategickým plánováním Já a stát - účastníci se dozvěděli, jak dělat PR a jak využívat fondy Evropské unie. Seminářů se zúčastnilo celkem 158 účastníků (v průměru 18 na jednom semináři), lektorovalo 14 lektorů. Semináře trvaly celkem 24 dní, lektoři odlektorovali 121,5 hodin. Každá NNO obdržela po ukončení vzdělávacího cyklu prvního roku osvědčení s vyjmenovanými semináři, kterých se její zástupci zúčastnili. Také každý účastník, který absolvoval aspoň tři semináře, dostal osvědčení o absolvování v příslušné časové dotaci tato osvědčení dostalo 20 zástupců NNO (viz tabulka). organizace počet osvědčení Jekhetani Luma 2 Rozvoj 4 Vzájemné soužití 3 Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže 4 Svaz Romů v Břeclavi 2 Liberecké romské sdružení 2 Charita Kojetín 3 celkem 20

9 Na seminářích a při mentoringu zástupci NNO pracovali na budování své profesionality. Získávali vědomosti a osvojovali si dovednosti, které vedly ke zlepšení komunikace a navázání spolupráce s místními úřady a organizacemi, vytváření jejich partnerství.

10 6. Rok dva V tomto roce byl hlavním tématem rozvojový projekt. Každá NNO si dále v Projektu vytvořila požadavky na své vzdělávání a asistenci na druhý rok Projektu a na základě této poptávky byly sestaveny individuální vzdělávací plán, skládající se ze společných seminářů a individuálních konzultací. 6.1 Vzdělávání Vzdělávání pracovníků jednotlivých NNO bylo sestaveno na základě individuálních požadavků každé NNO. Tyto žádosti o asistenci NNO sestavovaly v závěru prvního roku účasti v Projektu, na konci května 2004 jako součást zadání rozvojových projektů. Během druhého roku byl prostor pro upřesnění či změnu potřeb tak, aby realizovaná podpora co nejvíce odpovídala potřebách té které NNO. Vrcholový management Na základě poptávky po vzdělávacích aktivitám pro výkonné ředitele NNO byl vytvořen cyklus 4 seminářů se souhrnným názvem Vrcholový management. tvorba plánů a hodnocení, organizační struktura vztahy s veřejností firemní fundraising personalistika Tyto semináře jsou zaměřeny prakticky, vychází z toho, že každý účastník semináře má s daným tématem velkou osobní zkušenost. Účastníci jsou lektory vedeni k tomu, aby se své zkušenosti učili sdílet, a aby se dokázali poučit a inspirovat zkušenostmi jiných. Přidanou hodnotou seminářů Vrcholového managementu je to, že jsou společné pro výkonné ředitele všech NNO v Projektu, tzn. setkávají se na nich výkonní ředitelé všech 13 organizací došlo k meziročníkovému propojení, což díky vzniku dalších neformálních vazeb všem rozšiřuje množství potenciálních partnerů do budoucna. Tvorba plánů a hodnocení, organizační struktura Účastníci se seznámili napříč ročníky, dělali si test, mají-li šéfovské schopnosti a vyměnili si efektivní pracovní postupy při řešení různých situací (úspěšný audit v organizaci, možnost pracovního uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané, zařazení NNO do rozpočtu města, přidělení bytu a mediální kampaň). Dále se pracovalo s druhy smluv, vyměňovaly se zkušenosti se organizačními strukturami v NNO, variantami rozvoje NNO, uspořádáním sbírky. Podrobně se věnovali plánování, zejména Gantovu diagramu jako vhodné plánovací metodě. Vztahy s veřejností Účastníci se seznamovali s procesem přípravy zprávy pro média, jak vybrat nejvhodnější médium pro zprávu, jak vytvořit nejvhodnější formu zprávy pro televizi, rozhlas a tisk, jak fungují zpravodajské redakce a média. Učili se připravit rozhovor s novinářem (včetně tiskové konference) a podávat zprávy novinářům (formou soundbites), jak odbýt nepříjemnou otázku tak, aby vyzněla dobře, trénovali verbální i neverbální komunikaci. Na závěr se zabývali tiskovou zprávou jak a kdy ji napsat a předat novináři.

11 Firemní fundraising Účastníci se seznamovali s firemním fundraisingem a samofinancováním organizace. Učili se komunikovat s firemními dárci a zjišťovat, co mohou nabídnout tak, aby to přinášelo organizaci zisky. Probírali se metody samofinancování a finanční udržitelnost organizace a zkoumali připravenost organizace k samofinancování. Personalistika Účastníci se seznamovali s personalistikou co je to personální řízení a personalistika, jak definovat pracovní pozici, jak poznat a najít vhodného zaměstnance (metody jeho výběru), hodnocení, motivování, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, zaměstnanecké výhody. Odborné konzultace Odborné konzultace byly sestavovány na základě individuálních požadavků každé NNO tak, jak byly popsány v projektu Asistence (interní projekt). Jednalo se o pět základních oblastí podpory: Lidské zdroje, Fundraising, Vztahy s veřejností, Legislativa a předpisy a Management. NNO v projektu Asistence předložily své požadavky na další vzdělávání, jeho formu, časovou dotaci a očekávaný výstup. Harmonogram těchto konzultací byl operativně upravován, vždy podle potřeb té které organizace. Jako efektivní způsob se ukázalo to, že konzultant vedl pracovníky k mailové korespondenci. Odborné konzultace zajišťovalo celkem 16 odborných konzultantů. Legislativa a předpisy Lidské zdroje Fundraising Vztahy s veřejností Manažerské dovednosti Charita Kojetín Jekhetani Luma-Společný svět, Kněžmost celkem Liberecké romské sdružení Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Romů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava celkem Výstupy odborných konzultací: Charita Kojetín Legislativa a předpisy: - doplnění vnitřních předpisů o personální plán, postup při vyřizování stížností ze strany pracovníků organizace, organizační řád Fundraising: - intenzivnější oslovování dárců Jekhetani Luma-Společný svět, Kněžmost Fundraising:

12 - sehnání několika drobných sponzorských darů - zdarma materiál na orientační tabule, některé služby spojené se správou PC, část nábytku do kanceláře Legislativa a předpisy: - zavedení vnitřních předpisů organizace (změna stanov, pravidla hospodaření, apod.) Management: - pomoc s řešením situací, kdy hrozila naprostá stagnace sdružení Vztahy s veřejností: - vytvoření loga a hlavičkového papíru, podkladu pro vizitky Lidské zdroje: - dva lidé z organizace se naučili uživatelsky pracovat s počítačem - vytvoření modelu spolupráce předávání některých klientů Liberecké romské sdružení Management: - vytvořen model středního managementu pro organizaci - napsána žádost o udělení akreditace - napsán úspěšný projekt na financování středního managementu Vztahy s veřejností: - nové možnosti práce s veřejností vycházející z činnosti organizace - články v regionálním tisku, šoty v regionálních televizích a rádiích a v celostátní stanici ČR Praha Fundraising: - kontaktování firem se žádostí o sponzorskou podporu vytvoření loga organizace zdarma Legislativa a předpisy: - plán živonostenských oprávnění - změna stanov - vytvoření vnitřních předpisů organizace Liga, Bruntál Fundraising: - plán finančního plánování a finančních cílů - kvalitní příprava na Burzu Filantropie vedla k získání finančních prostředků a příslib spolupráce (zakázky, zaměstnávání lidí) od významné firmy Legislativa a předpisy: - vnitřní předpisy Lidské zdroje: - podrobná orientace v zákoníku práce Vztahy s veřejností: - informační materiály, webové stránky Rozvoj, Ústí nad Orlicí Fundraising: - návrh nové struktury financování organizace, přehodnocení stávajícího systému Vztahy s veřejností: - vytvoření nových propagačních materiálů Svaz Romů v Břeclavi Lidské zdroje: - vytvoření inzerátů na jednotlivé pracovní pozice

13 - vytvoření pracovní náplně personalisty Fundraising: - tvorba fundraisingového týmu Legislativa a předpisy: - manuál pro tvorbu vnitřních předpisů Management: - vytvoření jasného organizačního a účetního manuálu Vzájemné soužití, Ostrava Management: - vytvoření deklarací komunitních center Fundraising: - vytvoření vzorových dopisů firmám a podnikatelům se žádostí o finanční a materiální dary - vytvoření fundraisingového týmu Legislativa a předpisy: - vytvoření vnitřních předpisů, např. o výběru hotovosti z pokladny - správné a efektivní vedení porad a vytváření zápisu z nich Semináře V tomto roce byly realizovány dva semináře: Evropská unie a projekty Vyjednávání a etiketa - Evropská unie a projekty (toto téma se týkalo fondů Evropské unie a možností jejich konkrétním využití pro naše neziskové organizace). - Vyjednávání a etiketa (účastníci se učili procesu efektivního vyjednávání, společenskému chování na slavnostních a oficiálních příležitostech) Seminářů se zúčastnilo celkem 23 účastníků, lektorovali 3 lektoři. Semináře trvaly celkem 6 dní, lektoři odlektorovali 30 hodin. 6.2 Rozvojový projekt V době duben květen 2004 vytvářela každá NNO na základě zadání rozvojový projekt, který je zaměřený na podporu romské menšiny a jejího rozvoje s ohledem na region, ve kterém ta která organizace působí. Rozvojový projekt by měl napomoci s řešením aktuálních problémů v komunitě. Všechny rozvojové projekty byly Nadací OSF Praha podpořeny a jejich realizace proběhla podle harmonogramu. NNO v Projektu název projektu zaměření Charita Kojetín Občanská poradna Cílem projektu je snížit zadluženost romských rodin v Kojetíně a jeho okolí za pomoci bezplatného poradenství. V blízkosti lokality, kde v současné době žije asi 200 Romů, bude otevřena občanská poradna. Uživatelé poradny budou moci za asistence pracovníků poradny snižovat své dluhy pomocí splátkových

14 kalendářů, zlepšit svou schopnost hospodařit s finančními prostředky a získat dovednosti potřebné k vyřizování sociálních dávek a hledání zaměstnání. Svaz Romů v Břeclavi Zdravá žena Informovat o zdravém stylu života, odbourat nedůvěru mezi pacientem a lékařem, odbourat stud u žen a dívek před lékařem. Liberecké romské sdružení Děti, pojďte do školy! Přípravná třída pro děti ze sociálně vyloučené komunity výchovně vzdělávací. Jekhetani Luma Společný Občanská poradna Poskytování sociálně-právního poradenství prostřednictvím svět, Kněžmost Mladá Boleslav terénní sociální práce v komunitách ohrožených sociálním vyloučením a v poradně. Vzájemné soužití, Ostrava Picasso Vytvoření nových pracovních příležitostí pro romskou mládež a zvyšování kvalifikace romské mládeže Rozvoj Romské dny Projekt Romské dny je masivní, pozitivní kampaň, do které jsou zapojené střední školy ze zúčastněných měst (krátkodobý školní projekt), zastupitelé zúčastněných měst, část romské komunity (místní hudebníci) a široká veřejnost. Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže, Krnov Dříč Rekvalifikace a tvorba pracovních příležitostí pro Romy, asistence podporovaného zaměstnávání. V srpnu a září 2005 byl proveden nezávislý monitoring rozvojových projektů Miroslavem Konečným, který je shrnut v závěrečné zprávě. Hodnotitel se zaměřil (kromě zhodnocení rozvojových projektů) i na efektivitu a dopad aktivit v rámci Projektu na jednotlivé NNO. Hodnocení jednotlivých projektů romských organizací a) Tématické zaměření projektu, zhodnocení přínosu pro organizaci: o Všechny realizované projekty jsou pro organizace inovativní. Žádná organizace se před začátkem projektu systematicky nevěnovala aktivitám, na které byla žádána podpora od OSF. o Zaměstnanci čtyřech organizací si v rámci projektu rozšířili své kvalifikace, což přispívá k další profesionalizaci organizací. o Projekty šesti organizací propojily terénní práci s aktivitami projektu. Toto propojení umožňuje cíleněji oslovit potenciální klienty z romské komunity. b) Schopnost organizace realizovat projekt v konkrétním prostředí: o Organizace flexibilně reagují na změny, které mohou zásadním způsobem ohrozit realizaci projektů. Projekty jsou upravovány podle aktuálních možností tak, aby nedocházelo k odklonu od původního cíle projektu. o Velkým pozitivem je rychlé hledání východisek z obtížných situací. Přes nepředvídatelné komplikace, zejména při jednání s veřejnou správou a soukromým

15 sektorem, jsou organizace schopny rychle najít řešení, které koresponduje s původním harmonogramem projektu. c) Udržitelnost projektu a jeho výsledků po jeho ukončení: o Pět organizací pokračuje v další realizaci aktivit, které vznikly díky podpoře OSF. Aktivity uskutečňované za podpory OSF se organizacím natolik osvědčily, že v jejich realizaci pokračují i po ukončení finanční podpory od OSF. o Organizace jsou schopny získávat finance na pokrytí vlastních potřeb. Pouze jedna organizace (Ústí nad Orlicí) je nucena omezit svou činnost pro nedostatek financí. o U pěti organizací ze sedmi tvoří projekt součást portfolia služeb poskytovaných cílové skupině.

16 7. Rok tři Hlavním tématem roku tři bylo strategické plánování. 7.1 Vzdělávání Na základě poptávky po vzdělávacích aktivitách pro výkonné ředitele NNO byl vytvořen cyklus 4 seminářů. Tyto semináře byly zaměřeny velmi prakticky, vycházely z toho, že každý účastník semináře má s daným tématem velkou osobní zkušenost. Účastníci byli lektory vedeni k tomu, aby se své zkušenosti učili sdílet, a aby se dokázali poučit a inspirovat zkušenostmi jiných. V tomto roce měly být realizovány čtyři semináře (Personalistika pro pokročilé se pro předchozí odhlášení 12 účastníků ze 17 neuskutečnila): Jak se ubránit manipulaci Marketing NNO v praxi Personalistika pro pokročilé Firemní kultura Jak se ubránit manipulaci - toto téma se týkalo rozpoznání manipulace jejímu bránění se Marketing NNO v praxi - účastníci se učili efektivně nabízet své služby, zajistit jejich prodej, sestavit marketingový plán Firemní kultura - obsahem semináře bylo jak prezentovat svou činnost, jak zviditelnit organizaci, co všechno firemní kultura je, jak zajistit důvěryhodnost NNO Seminářů se zúčastnilo celkem 32 účastníků, lektorovali 4 lektoři. Semináře trvaly celkem 9 dní, lektoři odlektorovali 45 hodin. 7.2 Strategické plánování Na základě Projektu Asistence byly definovány potřeby jednotlivých NNO vedoucí k realizaci strategického plánování. Koordinátorka zajistila a uzavřela smlouvu s odborníky, kteří spolu s týmem té které NNO pracovali na strategickém plánu rozvoje organizace a jejich služeb pro dalších 3-5 let s cílem vytvořit kvalitní, použitelné a používané strategické plány zapojených organizací. Celkem bylo uzavřeno 6 smluv na dobu září 2005 červen 2006 a 1 smlouva na dobu leden červen 2006 (Rozvoj). Ve všech organizacích byl proces strategického plánování úspěšném zahájení ukončen. Evaluace procesu strategického plánování z července 2006 Co dalšího Vám, kromě strategického plánu, proces strategického plánování přinesl? - Ujasnili jsme si, bez kterých věcí se to do předu prostě nepohne - Proces strategického plánování nám také přinesl zlepšení systému komunikace mezi zaměstnanci. Velmi cenná je také skutečnost, že všichni zaměstnanci znají poslání

17 občanského sdružení, logo organizace a všichni a dokáží obecně mluvit o aktivitách organizace a to i o těch, kterými se přímo nezabývají. - Proces strategického plánování (kromě strategického plánu) přinesl: metody jak plánovat a realizovat strategický plán do budoucna a navázali jsme dobrý vztah s konzultantem. Pomohl nám s překladem projektu na Nizozemské velvyslanectví pro Občanskou poradnu, který byl schválen s účinností od do Konečně si psaní projektů, které dříve psal jeden člověk, rozdělili tři lidé! - setkávali jsme se s velmi příjemnou osobou /přívětivá,chytrá,milá / - dotyčná osoba nám pomohla i v jiných oblastech - pomáhala nám s konkrétními problémy přímo v naší organizaci - Uvědomili jsme si, že administrace sdružení s větším finančním obratem vyžaduje maximálně profesionální přístup, odborně vyškolené zaměstnance a hlavně dobrou účetní. - Možnost společně na něčem dost důležitým spolupracovat spolupráci. Co jste se během procesu naučili? - Udržet naše aktivity na uzdě, abychom nakonec nedělali všechno a nic. Je třeba držet se své vize/plánu. - Naučili jsme se důsledně dodržovat zásadu osobní odpovědnosti za plnění úkolu. Pravidelné tématické porady, porady jednotlivých programových sekcí organizace, pravidelné porady vedení. Přesněji a pečlivěji jsme rozdělili zodpovědnosti a kompetence na jednotlivé vedoucí a další pracovníky. - Během procesu jsme se naučili pracovat se SWOT analýzou a přemýšlet o činnosti organizace v budoucnosti. - Podívat se na programy organizace z nadhledem, zaměřit se konečně taky na něco, čím si vyděláme peníze. - že vše se musí dělat podle konkrétních kroků-nejdříve nutné a pak další co můžou počkat - že musíme být pružní - máme být na úrovni podnikatelské - mít správné kontakty - Alespoň částečně dodržovat to, co jsem si předsevzali/naplánovali. - Strategicky plánovat a otevřeně hovořit nejen o problémech. Jakou novou silnou stránku Vaší organizace jste objevili? - Dynamičnost. Umíme reagovat na změny velmi pružně a efektivně. - Naší silnou stránkou je, že jsme vytvořili programy, které si na sebe vydělávají a dokonce i vytváří zisky, které efektivně využíváme v dalších sociálních programech a projektech. - Jako silnou stránku organizace jsme objevili : nerezignovat na neúspěchy a schopnost řešit krizové situace. - Vyloženě novou dobrou stránku asi ne, ale snad jsme ty dobré rozvinuly. - dobré vztahy /máme konkrétní osoby na určitých místech/ - můžeme pracovat i bez toho, že nezískáme dotaci - Silnou stránku vidíme ve vytvořeném /vzniklém/ českoromském týmu. Co bude třeba ve Vaší organizaci změnit? - Je pro nás nutné zajistit dostatek lidí pro činnosti organizace - Je nutné, abychom zkvalitnili personální politiku, abychom uměli lépe motivovat zaměstnance k dalšímu profesnímu růstu, případně lépe vybírali nové zaměstnance.

18 - V naši organizaci se musí změnit propagace a PR, musí se navázat spolupráce s velkými sponzory. - Práci s dobrovolníky nebylo na ně moc času ke škodě všem, způsob řízení obecně. - od základů směr, pracovníky - Administraci projektů, vedení účetnictví. - Vyjasnit si kompetence a pravomoce. Čím byl pro Vás užitečný konzultant? - Nejvíce pro tzv. aha efekt - Náš konzultant jednoznačně byl osobou, která velmi citlivě nastavovala zrcadlo, které jsme byli ochotni přijmout kriticky a vyvodit z toho obrazu důsledky, které vedly k profesionalizaci našeho sdružení. Při konzultacích se vždy podařilo drobné problémy, potíže a nedostatky v práci managementu organizace vyřešit. - Konzultant byl pro nás motivačním prvkem, předal nám hodně svých zkušeností, pomohl s anglickým překladem projektu pro Nizozemské velvyslanectví. Naučili jsme se spoustu nových věcí a získali nové informace. - Přinesl pohled na mnohé vnitřní záležitosti zvenku, upozornil na nedostatky, které jsme nějak neviděli nebo si je nepřipouštěli, silnou osobní podporou ve slabších chvílích. - pomohl mám se zorientovat, pohovorem jsme přišli na to jak by to mělo být, co by se dalo zlepšit - Je to charismatický chlap, který umí dobře poradit. - Pomáhal nám s vytvářením strateg. plánu,byl nezávislá osoba,která vždy poskytla nezávislý pohled na určitou věc. Uvědomili jme si slabé stránky organizace. Prostřednictvím konzultanta jsme si uvědomili priority organizace, ale i zaměstnanců. Co byste příště udělali jinak? - Bez zapojení všech lidí bychom plán ani nezačínali - Setkávali bychom se častěji, protože při konzultacích jsme pojmenovali a vyjmenovali všechny možné věci oblasti, které nás nějakým způsobem tíží, které nám neklapou přesně tak jak bychom chtěli. Až v rámci konzultace jsme nacházeli potřebná řešení. - Nic. - Kdyby to šlo, tak bychom si na plán udělali více času. - začali bychom hned s vnitřními pravidly, vnitřními procesy organizace - osoby pracovníci /určité vzdělání/ - Zadali bychom vedení administrativy paní, která to opravdu umí. Porovnání očekávání od strategického plánování z léta 2005 a výsledků v červenci V rámci SP byl splněn cíl Definování základních potřeb organizace, vzhledem k nedostatku aktivních lidí se nám nepodařilo nastavit motivační prvky pro lidi v organizaci - Očekávali jsme, že nám strategické plánování dá jasný plán který povede k lepšímu řízení organizace, vytvoření kontrolních mechanismů a transparentnosti našich činností. Plán, se kterým se ztotožní všichni klíčoví zaměstnanci a hlavně správní rada občanského sdružení. Toto očekávání bylo naplněno. - Očekávali jsme také, že díky strategickému plánování se nám zvýší firemní kultura. Chtěli jsme, aby se zvýšila prestiž naší organizace, ale také, aby zaměstnanci našeho o.s. byli hrdí na to, že pracují právě pro ně. Toto očekávání se zatím nenaplnilo, protože k tomu je potřeba více času.

19 - Naše organizace porovnávala výsledek strategického plánování s projektem Asistence a očekávání se shoduje s výsledkem. Je zpracován strategický plán organizace na 2 roky. - Konečný plán by měl splnit všechna očekávání a dokonce je překonat hlavně v míře praktické využitelnosti. - máme to co jsme chtěli-+navíc str.plán 7.3 Ostatní Brožura Na podzim 2005 koordinátorka Projektu vytvořila na základě informací z NNO dvojjazyčnou publikaci obsahující informace o Projektu a jednotlivých rozvojových projektech partnerských NNO. Tato brožura byla použita jako prezentační materiál zapojených organizacím. Jejím obsahem jsou informace o organizacích, rozvojových projektech a zkušenostech výsledcích z rozvojových projektů. Část brožury je věnována srovnávacím tabulkách o vývoji zapojených organizací od roku 2003 (zohledňující finance, zaměstnance, úvazky a dobrovolníky).

20 8. Mentoring Po celou dobu trvání Projektu, tj. 3 roky, probíhal pravidelný mentoring v každé NNO. Koordinátorka Projektu dle potřeby navštěvovala NNO a realizovala mentoring podle jejich požadavků, ať plánovaných, na sebe navazujících nebo nahodilých, podle aktuální potřeby. Koordinátorka byla průběžně v telefonickém i ovém kontaktu. Koordinátorka každý měsíc trávila 1-3 dny v partnerských NNO, podle jejich potřeby. Frekvence návštěv se v průběhu 3 let snižovala a vedla k postupnému osamostatňování jednotlivých NNO. Témata těchto návštěv byla: rozhovory vedoucí k implementaci informací získaných na seminářích do chodu organizace pomoc při řešení potíží organizace facilitace porad zefektivňování práce uvnitř organizace pozitivní motivace zaměstnanců a dobrovolníků analýza komunity jednání se zástupci státní správy konzultace činnosti projekty personalistika (smlouvy, pracovní náplně, rozdělení kompetencí) interní materiály (např. organizační řád, provozní řád, metodika práce) PR materiály rozvojový projekt vzdělávání finanční zdroje práce s klienty supervize strategické plánování fondy EU V období leden až červen 2004 byl mentorem Mgr. Václav Šneberger, který též průběžně navštěvoval všechny NNO. K telefonickému a ovém kontaktu docházelo neustále, dle potřeb té které NNO. Součástí mentorské práce bylo i předávání a přeposílání informací, které jsou pro činnost NNO důležité a rozvíjejí ji. NNO v Projektu dostaly knihy a odborné publikace vztahující se k managementu neziskového sektoru, např. - Šálek, M.,Feřtek, T., Novináři nejsou zlí - Kažminski, T., Projektové a strategické plánování - Príručka podnikania neziskových organizácií - Čepelka, O., Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie - Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - Jak se stát dobrým manažerem v NNO Supervizi a podporu při mentoringu pod obu projektu poskytovala ing. Lucie Tlamichová, v období květen-červen 2006 ing. Marie Kalinová.

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 ve vztahu k obvodu Slezská Ostrava V rámci procesu komunitního plánování ve městě Ostrava (dále jen KP) je jednou

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Příprava projektu aneb Na tom musíme stavět Kvalitní příprava projektu

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České

Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České Příloha č. 1 Fáze projektového cyklu Programování Programování by mělo podle Manuálu projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (2006, s. 8 9) zahrnovat analýzu sociální, politické

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více