PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ"

Transkript

1 PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září června července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu

2 Obsah: 1. Obecné informace Cíle Projektu Neziskové informace zapojené v Projektu 5 4. Harmonogram Projektu Rok jedna Vzdělávání Rok dva Vzdělávání Rozvojový projekt Rok tři Vzdělávání Strategické plánování Ostatní Mentoring Výsledky Hodnocení naplňování cílů Projektu NNO a Projekt Charita Kojetín Jekhetani Luma Společný svět, Kněžmost Liberecké romské sdružení Liga, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Rómů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava NNO a EU Závěr.. 47

3 1. Obecné informace Projekt na podporu rozvoje romských neziskových organizací (dále jen Projekt) podporuje iniciativy, které napomáhají rozvoji romské národnostní menšiny a přispívají k lepšímu pochopení této menšiny ze strany majoritní společnosti. Je zaměřen na vytvoření vhodných podmínek pro integraci romského etnika a má přispět k vytváření multikulturní občanské společnosti bez vzájemných předsudků. Klade důraz na budování profesionality romských neziskových organizací a na vytváření partnerství mezi místními organizacemi (státními i nestátními). Projekt je financován Nadací Open Society Fund Praha. Projekt je koncipován jako tříletý a je určen pro sedm vybraných nevládních neziskových organizací (dále jen NNO).

4 2. Cíle Projektu Hlavními cíly tohoto Projektu jsou tyto: zapojování vybraných nevládních neziskových organizací do komunitního rozvoje dané lokality podpora spolupráce NNO s místními úřady a organizacemi, vytváření jejich trvalého partnerství rozvoj těchto organizací, jejich podpora a pomoc při budování profesionality finanční podpora organizací pomoc při vytváření dlouhodobé strategie organizace, včetně mapování různých finančních zdrojů a jejich efektivní využívání vytváření partnerství organizací, jejich spolupráce a vzájemné předávání zkušeností rozvoj vybraných organizací, jejich podpora a spolupráce s nimi budování profesionality organizace

5 3. Neziskové informace zapojené v Projektu V srpnu 2003 bylo do Projektu vybráno 7 NNO: Charita Kojetín Jekhetani Luma Společný svět, Mladá Boleslav Liberecké romské sdružení Liga, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Rómů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava Všechny vybrané organizace Projekt řádně ukončily.

6 4. Harmonogram Projektu Rok jedna (srpen 2003 červen 2004) Během prvního roku trvání Projektu byl proveden výběr partnerských NNO. Poté došlo k určení a realizaci konkrétních školících a konzultačních aktivit pro zástupce vybraných NNO, a to formou seminářů a tréninků zaměřených na problematiku neziskového sektoru a projektového managementu. Smyslem tohoto vzdělávacího programu bylo získat informace využitelné pro zkvalitnění vnitřního i vnějšího prostředí NNO. V závěru prvního roku došlo v každé NNO k vytvoření rozvojového projektu zaměřeného na podporu romské menšiny a jejího rozvoje s ohledem na region, ve kterém ta která organizace působí. Rozvojové projekty měly napomoci s řešením aktuálních problémů v komunitě. Rok dva (červenec 2004 červen 2005) Ve druhém roce došlo v každé NNO k realizaci a evaluaci rozvojového projektu. Dále pokračovalo vzdělávání pracovníků NNO, formou seminářů, tréninků a konzultací. Harmonogram vzdělávání byl vytvořen na základě individuálních požadavků každé NNO. Rok tři (červenec 2005 červen 2006) V závěrečné fázi Projektu bylo předmětem podpory a spolupráce vytvoření kvalitního strategického plánu pro další aktivity partnerské organizace. V této etapě se předpokládalo alespoň částečné čerpání zdrojů Evropské unie. Opět pokračovalo vzdělávání, formou seminářů a konzultací, na základě individuálních potřeb každé NNO. Celé tři roky v partnerských NNO probíhal mentoring a pravidelné konzultace, jejichž úkolem bylo pomoci implementovat získané znalosti a dovednosti do běžné činnosti každé organizace, pomáhat s řešením dlouhodobých i momentálních problémů a s budováním stabilního zázemí neziskové organizace.

7 5. Rok jedna V červenci 2003 bylo vyhlášeno výběrové řízení o zařazení do Projektu na podporu rozvoje romských neziskových organizací pro zájemce z řad nevládních neziskových organizací. 20. srpna 2003 byla uzávěrka těchto přihlášek. V září proběhl první telefonický a osobní kontakt mezi koordinátorkou Projektu a zástupci vybraných NNO. Byla provedena podrobná analýza potřeb každé organizace. Na základě dokumentů (výroční zpráva, organizační řád, projekty, ), rozhovorů, SWOT analýzy a pozorování byly definovány potřeby v organizacích a stanoveny postupy pro rozvoj každé z nich: byla formulována témata seminářů a tréninků, zaměřených na problematiku neziskového sektoru, managementu, projektové a strategické plánování, fundraising, evaluace, multietnického soužití. Vzhledem k tomu, že potřeby organizací byly v této fázi převážně totožné, školící aktivity se uskutečnily pro zástupce NNO stejné (s individuálním přístupem lektorů). Koordinátorka Projektu navázala spolupráci s každou NNO v Projektu a po celou dobu trvání Projektu pomáhala při pravidelném mentoringu implementovat poznatky získané na seminářích do běžného chodu NNO. V roce jedna byla každá organizace finančně podpořena Nadací OSF částkou Kč, která sloužila k pokrytí administrativních výdajů a komunikace souvisejících s Projektem a k budování profesionality organizace. V závěru roku jedna se uskutečnila slavnostní večeře pro zástupce partnerských NNO. Cílem 1. etapy Projektu bylo získat potřebné znalosti a dovednosti k efektivním procesům v NNO. Ty se odrazily v kvalitním zpracování rozvojového projektu. 5.1 Vzdělávání V rámci vzdělávacího plánu se uskutečnilo 8 kurzů v celkové časové dotaci 111h na jednoho účastníka (podmínkou další spolupráce byla 90% účast za každou NNO). V době od září 2003 do června 2004 proběhlo pro každou NNO 8 seminářů 6 třídenních a 2 dvoudenní (třídenní semináře a jeden dvoudenní byly pro všechny NNO společné, na jeden dvoudenní se zástupci NNO rozdělili na 2 skupinky podle regionů). Třídenních seminářů se zúčastnilo z každé NNO po 2-4 zástupcích, dvoudenních seminářů po 3-5 zástupcích. Realizované semináře: Kdo jsem? Já jsem já, my jsme my Já a já (vnitřní komunikace) Já a my (vnější komunikace) Já a projekty Já a management I. Já a management II.

8 Já a stát Kdo jsem? - účastníci představili sami sebe a své NNO, získali základy prezentačních dovedností, povědomí o neziskovém sektoru obecně a o současných a budoucích možnostech financování z Evropské unie Já jsem já, my jsme my - účastníci trénovali obranu proti různým formám diskriminace, seznámili se s mechanismem vzniku předsudků Já a já (vnitřní komunikace) - účastníci se učili orientovat v procesu změny a v pracovním životě, uvědomovat si své silné i slabé stránky, příležitosti a ohrožení a snažit se s nimi pracovat, vědět, co nás při vnímání, rozhodování a zpracovávání podnětů ovlivňuje Já a my (vnější komunikace) - účastníci se učili orientovat se v procesu komunikace směrem ven z organizace, umět spoluvytvářet dobrou image organizace, uvědomit si svou roli v týmu a to, že každý člen či zaměstnanec je nedílnou součástí týmu a poznat svou roli v konfliktu a nastínit způsoby jejich řešení konfliktů Já a projekty - účastníci se učili vyhledávat finanční zdroje, napsat kvalitní projekt a logický rámec Já a management I. - účastníci se seznamovali se základy personalistiky a práci s dobrovolníky Já a management II. - účastníci se seznamovali s evaluačními technikami, fundraisingem a strategickým plánováním Já a stát - účastníci se dozvěděli, jak dělat PR a jak využívat fondy Evropské unie. Seminářů se zúčastnilo celkem 158 účastníků (v průměru 18 na jednom semináři), lektorovalo 14 lektorů. Semináře trvaly celkem 24 dní, lektoři odlektorovali 121,5 hodin. Každá NNO obdržela po ukončení vzdělávacího cyklu prvního roku osvědčení s vyjmenovanými semináři, kterých se její zástupci zúčastnili. Také každý účastník, který absolvoval aspoň tři semináře, dostal osvědčení o absolvování v příslušné časové dotaci tato osvědčení dostalo 20 zástupců NNO (viz tabulka). organizace počet osvědčení Jekhetani Luma 2 Rozvoj 4 Vzájemné soužití 3 Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže 4 Svaz Romů v Břeclavi 2 Liberecké romské sdružení 2 Charita Kojetín 3 celkem 20

9 Na seminářích a při mentoringu zástupci NNO pracovali na budování své profesionality. Získávali vědomosti a osvojovali si dovednosti, které vedly ke zlepšení komunikace a navázání spolupráce s místními úřady a organizacemi, vytváření jejich partnerství.

10 6. Rok dva V tomto roce byl hlavním tématem rozvojový projekt. Každá NNO si dále v Projektu vytvořila požadavky na své vzdělávání a asistenci na druhý rok Projektu a na základě této poptávky byly sestaveny individuální vzdělávací plán, skládající se ze společných seminářů a individuálních konzultací. 6.1 Vzdělávání Vzdělávání pracovníků jednotlivých NNO bylo sestaveno na základě individuálních požadavků každé NNO. Tyto žádosti o asistenci NNO sestavovaly v závěru prvního roku účasti v Projektu, na konci května 2004 jako součást zadání rozvojových projektů. Během druhého roku byl prostor pro upřesnění či změnu potřeb tak, aby realizovaná podpora co nejvíce odpovídala potřebách té které NNO. Vrcholový management Na základě poptávky po vzdělávacích aktivitám pro výkonné ředitele NNO byl vytvořen cyklus 4 seminářů se souhrnným názvem Vrcholový management. tvorba plánů a hodnocení, organizační struktura vztahy s veřejností firemní fundraising personalistika Tyto semináře jsou zaměřeny prakticky, vychází z toho, že každý účastník semináře má s daným tématem velkou osobní zkušenost. Účastníci jsou lektory vedeni k tomu, aby se své zkušenosti učili sdílet, a aby se dokázali poučit a inspirovat zkušenostmi jiných. Přidanou hodnotou seminářů Vrcholového managementu je to, že jsou společné pro výkonné ředitele všech NNO v Projektu, tzn. setkávají se na nich výkonní ředitelé všech 13 organizací došlo k meziročníkovému propojení, což díky vzniku dalších neformálních vazeb všem rozšiřuje množství potenciálních partnerů do budoucna. Tvorba plánů a hodnocení, organizační struktura Účastníci se seznámili napříč ročníky, dělali si test, mají-li šéfovské schopnosti a vyměnili si efektivní pracovní postupy při řešení různých situací (úspěšný audit v organizaci, možnost pracovního uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané, zařazení NNO do rozpočtu města, přidělení bytu a mediální kampaň). Dále se pracovalo s druhy smluv, vyměňovaly se zkušenosti se organizačními strukturami v NNO, variantami rozvoje NNO, uspořádáním sbírky. Podrobně se věnovali plánování, zejména Gantovu diagramu jako vhodné plánovací metodě. Vztahy s veřejností Účastníci se seznamovali s procesem přípravy zprávy pro média, jak vybrat nejvhodnější médium pro zprávu, jak vytvořit nejvhodnější formu zprávy pro televizi, rozhlas a tisk, jak fungují zpravodajské redakce a média. Učili se připravit rozhovor s novinářem (včetně tiskové konference) a podávat zprávy novinářům (formou soundbites), jak odbýt nepříjemnou otázku tak, aby vyzněla dobře, trénovali verbální i neverbální komunikaci. Na závěr se zabývali tiskovou zprávou jak a kdy ji napsat a předat novináři.

11 Firemní fundraising Účastníci se seznamovali s firemním fundraisingem a samofinancováním organizace. Učili se komunikovat s firemními dárci a zjišťovat, co mohou nabídnout tak, aby to přinášelo organizaci zisky. Probírali se metody samofinancování a finanční udržitelnost organizace a zkoumali připravenost organizace k samofinancování. Personalistika Účastníci se seznamovali s personalistikou co je to personální řízení a personalistika, jak definovat pracovní pozici, jak poznat a najít vhodného zaměstnance (metody jeho výběru), hodnocení, motivování, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, zaměstnanecké výhody. Odborné konzultace Odborné konzultace byly sestavovány na základě individuálních požadavků každé NNO tak, jak byly popsány v projektu Asistence (interní projekt). Jednalo se o pět základních oblastí podpory: Lidské zdroje, Fundraising, Vztahy s veřejností, Legislativa a předpisy a Management. NNO v projektu Asistence předložily své požadavky na další vzdělávání, jeho formu, časovou dotaci a očekávaný výstup. Harmonogram těchto konzultací byl operativně upravován, vždy podle potřeb té které organizace. Jako efektivní způsob se ukázalo to, že konzultant vedl pracovníky k mailové korespondenci. Odborné konzultace zajišťovalo celkem 16 odborných konzultantů. Legislativa a předpisy Lidské zdroje Fundraising Vztahy s veřejností Manažerské dovednosti Charita Kojetín Jekhetani Luma-Společný svět, Kněžmost celkem Liberecké romské sdružení Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže, Bruntál Rozvoj, Ústí nad Orlicí Svaz Romů v Břeclavi Vzájemné soužití, Ostrava celkem Výstupy odborných konzultací: Charita Kojetín Legislativa a předpisy: - doplnění vnitřních předpisů o personální plán, postup při vyřizování stížností ze strany pracovníků organizace, organizační řád Fundraising: - intenzivnější oslovování dárců Jekhetani Luma-Společný svět, Kněžmost Fundraising:

12 - sehnání několika drobných sponzorských darů - zdarma materiál na orientační tabule, některé služby spojené se správou PC, část nábytku do kanceláře Legislativa a předpisy: - zavedení vnitřních předpisů organizace (změna stanov, pravidla hospodaření, apod.) Management: - pomoc s řešením situací, kdy hrozila naprostá stagnace sdružení Vztahy s veřejností: - vytvoření loga a hlavičkového papíru, podkladu pro vizitky Lidské zdroje: - dva lidé z organizace se naučili uživatelsky pracovat s počítačem - vytvoření modelu spolupráce předávání některých klientů Liberecké romské sdružení Management: - vytvořen model středního managementu pro organizaci - napsána žádost o udělení akreditace - napsán úspěšný projekt na financování středního managementu Vztahy s veřejností: - nové možnosti práce s veřejností vycházející z činnosti organizace - články v regionálním tisku, šoty v regionálních televizích a rádiích a v celostátní stanici ČR Praha Fundraising: - kontaktování firem se žádostí o sponzorskou podporu vytvoření loga organizace zdarma Legislativa a předpisy: - plán živonostenských oprávnění - změna stanov - vytvoření vnitřních předpisů organizace Liga, Bruntál Fundraising: - plán finančního plánování a finančních cílů - kvalitní příprava na Burzu Filantropie vedla k získání finančních prostředků a příslib spolupráce (zakázky, zaměstnávání lidí) od významné firmy Legislativa a předpisy: - vnitřní předpisy Lidské zdroje: - podrobná orientace v zákoníku práce Vztahy s veřejností: - informační materiály, webové stránky Rozvoj, Ústí nad Orlicí Fundraising: - návrh nové struktury financování organizace, přehodnocení stávajícího systému Vztahy s veřejností: - vytvoření nových propagačních materiálů Svaz Romů v Břeclavi Lidské zdroje: - vytvoření inzerátů na jednotlivé pracovní pozice

13 - vytvoření pracovní náplně personalisty Fundraising: - tvorba fundraisingového týmu Legislativa a předpisy: - manuál pro tvorbu vnitřních předpisů Management: - vytvoření jasného organizačního a účetního manuálu Vzájemné soužití, Ostrava Management: - vytvoření deklarací komunitních center Fundraising: - vytvoření vzorových dopisů firmám a podnikatelům se žádostí o finanční a materiální dary - vytvoření fundraisingového týmu Legislativa a předpisy: - vytvoření vnitřních předpisů, např. o výběru hotovosti z pokladny - správné a efektivní vedení porad a vytváření zápisu z nich Semináře V tomto roce byly realizovány dva semináře: Evropská unie a projekty Vyjednávání a etiketa - Evropská unie a projekty (toto téma se týkalo fondů Evropské unie a možností jejich konkrétním využití pro naše neziskové organizace). - Vyjednávání a etiketa (účastníci se učili procesu efektivního vyjednávání, společenskému chování na slavnostních a oficiálních příležitostech) Seminářů se zúčastnilo celkem 23 účastníků, lektorovali 3 lektoři. Semináře trvaly celkem 6 dní, lektoři odlektorovali 30 hodin. 6.2 Rozvojový projekt V době duben květen 2004 vytvářela každá NNO na základě zadání rozvojový projekt, který je zaměřený na podporu romské menšiny a jejího rozvoje s ohledem na region, ve kterém ta která organizace působí. Rozvojový projekt by měl napomoci s řešením aktuálních problémů v komunitě. Všechny rozvojové projekty byly Nadací OSF Praha podpořeny a jejich realizace proběhla podle harmonogramu. NNO v Projektu název projektu zaměření Charita Kojetín Občanská poradna Cílem projektu je snížit zadluženost romských rodin v Kojetíně a jeho okolí za pomoci bezplatného poradenství. V blízkosti lokality, kde v současné době žije asi 200 Romů, bude otevřena občanská poradna. Uživatelé poradny budou moci za asistence pracovníků poradny snižovat své dluhy pomocí splátkových

14 kalendářů, zlepšit svou schopnost hospodařit s finančními prostředky a získat dovednosti potřebné k vyřizování sociálních dávek a hledání zaměstnání. Svaz Romů v Břeclavi Zdravá žena Informovat o zdravém stylu života, odbourat nedůvěru mezi pacientem a lékařem, odbourat stud u žen a dívek před lékařem. Liberecké romské sdružení Děti, pojďte do školy! Přípravná třída pro děti ze sociálně vyloučené komunity výchovně vzdělávací. Jekhetani Luma Společný Občanská poradna Poskytování sociálně-právního poradenství prostřednictvím svět, Kněžmost Mladá Boleslav terénní sociální práce v komunitách ohrožených sociálním vyloučením a v poradně. Vzájemné soužití, Ostrava Picasso Vytvoření nových pracovních příležitostí pro romskou mládež a zvyšování kvalifikace romské mládeže Rozvoj Romské dny Projekt Romské dny je masivní, pozitivní kampaň, do které jsou zapojené střední školy ze zúčastněných měst (krátkodobý školní projekt), zastupitelé zúčastněných měst, část romské komunity (místní hudebníci) a široká veřejnost. Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže, Krnov Dříč Rekvalifikace a tvorba pracovních příležitostí pro Romy, asistence podporovaného zaměstnávání. V srpnu a září 2005 byl proveden nezávislý monitoring rozvojových projektů Miroslavem Konečným, který je shrnut v závěrečné zprávě. Hodnotitel se zaměřil (kromě zhodnocení rozvojových projektů) i na efektivitu a dopad aktivit v rámci Projektu na jednotlivé NNO. Hodnocení jednotlivých projektů romských organizací a) Tématické zaměření projektu, zhodnocení přínosu pro organizaci: o Všechny realizované projekty jsou pro organizace inovativní. Žádná organizace se před začátkem projektu systematicky nevěnovala aktivitám, na které byla žádána podpora od OSF. o Zaměstnanci čtyřech organizací si v rámci projektu rozšířili své kvalifikace, což přispívá k další profesionalizaci organizací. o Projekty šesti organizací propojily terénní práci s aktivitami projektu. Toto propojení umožňuje cíleněji oslovit potenciální klienty z romské komunity. b) Schopnost organizace realizovat projekt v konkrétním prostředí: o Organizace flexibilně reagují na změny, které mohou zásadním způsobem ohrozit realizaci projektů. Projekty jsou upravovány podle aktuálních možností tak, aby nedocházelo k odklonu od původního cíle projektu. o Velkým pozitivem je rychlé hledání východisek z obtížných situací. Přes nepředvídatelné komplikace, zejména při jednání s veřejnou správou a soukromým

15 sektorem, jsou organizace schopny rychle najít řešení, které koresponduje s původním harmonogramem projektu. c) Udržitelnost projektu a jeho výsledků po jeho ukončení: o Pět organizací pokračuje v další realizaci aktivit, které vznikly díky podpoře OSF. Aktivity uskutečňované za podpory OSF se organizacím natolik osvědčily, že v jejich realizaci pokračují i po ukončení finanční podpory od OSF. o Organizace jsou schopny získávat finance na pokrytí vlastních potřeb. Pouze jedna organizace (Ústí nad Orlicí) je nucena omezit svou činnost pro nedostatek financí. o U pěti organizací ze sedmi tvoří projekt součást portfolia služeb poskytovaných cílové skupině.

16 7. Rok tři Hlavním tématem roku tři bylo strategické plánování. 7.1 Vzdělávání Na základě poptávky po vzdělávacích aktivitách pro výkonné ředitele NNO byl vytvořen cyklus 4 seminářů. Tyto semináře byly zaměřeny velmi prakticky, vycházely z toho, že každý účastník semináře má s daným tématem velkou osobní zkušenost. Účastníci byli lektory vedeni k tomu, aby se své zkušenosti učili sdílet, a aby se dokázali poučit a inspirovat zkušenostmi jiných. V tomto roce měly být realizovány čtyři semináře (Personalistika pro pokročilé se pro předchozí odhlášení 12 účastníků ze 17 neuskutečnila): Jak se ubránit manipulaci Marketing NNO v praxi Personalistika pro pokročilé Firemní kultura Jak se ubránit manipulaci - toto téma se týkalo rozpoznání manipulace jejímu bránění se Marketing NNO v praxi - účastníci se učili efektivně nabízet své služby, zajistit jejich prodej, sestavit marketingový plán Firemní kultura - obsahem semináře bylo jak prezentovat svou činnost, jak zviditelnit organizaci, co všechno firemní kultura je, jak zajistit důvěryhodnost NNO Seminářů se zúčastnilo celkem 32 účastníků, lektorovali 4 lektoři. Semináře trvaly celkem 9 dní, lektoři odlektorovali 45 hodin. 7.2 Strategické plánování Na základě Projektu Asistence byly definovány potřeby jednotlivých NNO vedoucí k realizaci strategického plánování. Koordinátorka zajistila a uzavřela smlouvu s odborníky, kteří spolu s týmem té které NNO pracovali na strategickém plánu rozvoje organizace a jejich služeb pro dalších 3-5 let s cílem vytvořit kvalitní, použitelné a používané strategické plány zapojených organizací. Celkem bylo uzavřeno 6 smluv na dobu září 2005 červen 2006 a 1 smlouva na dobu leden červen 2006 (Rozvoj). Ve všech organizacích byl proces strategického plánování úspěšném zahájení ukončen. Evaluace procesu strategického plánování z července 2006 Co dalšího Vám, kromě strategického plánu, proces strategického plánování přinesl? - Ujasnili jsme si, bez kterých věcí se to do předu prostě nepohne - Proces strategického plánování nám také přinesl zlepšení systému komunikace mezi zaměstnanci. Velmi cenná je také skutečnost, že všichni zaměstnanci znají poslání

17 občanského sdružení, logo organizace a všichni a dokáží obecně mluvit o aktivitách organizace a to i o těch, kterými se přímo nezabývají. - Proces strategického plánování (kromě strategického plánu) přinesl: metody jak plánovat a realizovat strategický plán do budoucna a navázali jsme dobrý vztah s konzultantem. Pomohl nám s překladem projektu na Nizozemské velvyslanectví pro Občanskou poradnu, který byl schválen s účinností od do Konečně si psaní projektů, které dříve psal jeden člověk, rozdělili tři lidé! - setkávali jsme se s velmi příjemnou osobou /přívětivá,chytrá,milá / - dotyčná osoba nám pomohla i v jiných oblastech - pomáhala nám s konkrétními problémy přímo v naší organizaci - Uvědomili jsme si, že administrace sdružení s větším finančním obratem vyžaduje maximálně profesionální přístup, odborně vyškolené zaměstnance a hlavně dobrou účetní. - Možnost společně na něčem dost důležitým spolupracovat spolupráci. Co jste se během procesu naučili? - Udržet naše aktivity na uzdě, abychom nakonec nedělali všechno a nic. Je třeba držet se své vize/plánu. - Naučili jsme se důsledně dodržovat zásadu osobní odpovědnosti za plnění úkolu. Pravidelné tématické porady, porady jednotlivých programových sekcí organizace, pravidelné porady vedení. Přesněji a pečlivěji jsme rozdělili zodpovědnosti a kompetence na jednotlivé vedoucí a další pracovníky. - Během procesu jsme se naučili pracovat se SWOT analýzou a přemýšlet o činnosti organizace v budoucnosti. - Podívat se na programy organizace z nadhledem, zaměřit se konečně taky na něco, čím si vyděláme peníze. - že vše se musí dělat podle konkrétních kroků-nejdříve nutné a pak další co můžou počkat - že musíme být pružní - máme být na úrovni podnikatelské - mít správné kontakty - Alespoň částečně dodržovat to, co jsem si předsevzali/naplánovali. - Strategicky plánovat a otevřeně hovořit nejen o problémech. Jakou novou silnou stránku Vaší organizace jste objevili? - Dynamičnost. Umíme reagovat na změny velmi pružně a efektivně. - Naší silnou stránkou je, že jsme vytvořili programy, které si na sebe vydělávají a dokonce i vytváří zisky, které efektivně využíváme v dalších sociálních programech a projektech. - Jako silnou stránku organizace jsme objevili : nerezignovat na neúspěchy a schopnost řešit krizové situace. - Vyloženě novou dobrou stránku asi ne, ale snad jsme ty dobré rozvinuly. - dobré vztahy /máme konkrétní osoby na určitých místech/ - můžeme pracovat i bez toho, že nezískáme dotaci - Silnou stránku vidíme ve vytvořeném /vzniklém/ českoromském týmu. Co bude třeba ve Vaší organizaci změnit? - Je pro nás nutné zajistit dostatek lidí pro činnosti organizace - Je nutné, abychom zkvalitnili personální politiku, abychom uměli lépe motivovat zaměstnance k dalšímu profesnímu růstu, případně lépe vybírali nové zaměstnance.

18 - V naši organizaci se musí změnit propagace a PR, musí se navázat spolupráce s velkými sponzory. - Práci s dobrovolníky nebylo na ně moc času ke škodě všem, způsob řízení obecně. - od základů směr, pracovníky - Administraci projektů, vedení účetnictví. - Vyjasnit si kompetence a pravomoce. Čím byl pro Vás užitečný konzultant? - Nejvíce pro tzv. aha efekt - Náš konzultant jednoznačně byl osobou, která velmi citlivě nastavovala zrcadlo, které jsme byli ochotni přijmout kriticky a vyvodit z toho obrazu důsledky, které vedly k profesionalizaci našeho sdružení. Při konzultacích se vždy podařilo drobné problémy, potíže a nedostatky v práci managementu organizace vyřešit. - Konzultant byl pro nás motivačním prvkem, předal nám hodně svých zkušeností, pomohl s anglickým překladem projektu pro Nizozemské velvyslanectví. Naučili jsme se spoustu nových věcí a získali nové informace. - Přinesl pohled na mnohé vnitřní záležitosti zvenku, upozornil na nedostatky, které jsme nějak neviděli nebo si je nepřipouštěli, silnou osobní podporou ve slabších chvílích. - pomohl mám se zorientovat, pohovorem jsme přišli na to jak by to mělo být, co by se dalo zlepšit - Je to charismatický chlap, který umí dobře poradit. - Pomáhal nám s vytvářením strateg. plánu,byl nezávislá osoba,která vždy poskytla nezávislý pohled na určitou věc. Uvědomili jme si slabé stránky organizace. Prostřednictvím konzultanta jsme si uvědomili priority organizace, ale i zaměstnanců. Co byste příště udělali jinak? - Bez zapojení všech lidí bychom plán ani nezačínali - Setkávali bychom se častěji, protože při konzultacích jsme pojmenovali a vyjmenovali všechny možné věci oblasti, které nás nějakým způsobem tíží, které nám neklapou přesně tak jak bychom chtěli. Až v rámci konzultace jsme nacházeli potřebná řešení. - Nic. - Kdyby to šlo, tak bychom si na plán udělali více času. - začali bychom hned s vnitřními pravidly, vnitřními procesy organizace - osoby pracovníci /určité vzdělání/ - Zadali bychom vedení administrativy paní, která to opravdu umí. Porovnání očekávání od strategického plánování z léta 2005 a výsledků v červenci V rámci SP byl splněn cíl Definování základních potřeb organizace, vzhledem k nedostatku aktivních lidí se nám nepodařilo nastavit motivační prvky pro lidi v organizaci - Očekávali jsme, že nám strategické plánování dá jasný plán který povede k lepšímu řízení organizace, vytvoření kontrolních mechanismů a transparentnosti našich činností. Plán, se kterým se ztotožní všichni klíčoví zaměstnanci a hlavně správní rada občanského sdružení. Toto očekávání bylo naplněno. - Očekávali jsme také, že díky strategickému plánování se nám zvýší firemní kultura. Chtěli jsme, aby se zvýšila prestiž naší organizace, ale také, aby zaměstnanci našeho o.s. byli hrdí na to, že pracují právě pro ně. Toto očekávání se zatím nenaplnilo, protože k tomu je potřeba více času.

19 - Naše organizace porovnávala výsledek strategického plánování s projektem Asistence a očekávání se shoduje s výsledkem. Je zpracován strategický plán organizace na 2 roky. - Konečný plán by měl splnit všechna očekávání a dokonce je překonat hlavně v míře praktické využitelnosti. - máme to co jsme chtěli-+navíc str.plán 7.3 Ostatní Brožura Na podzim 2005 koordinátorka Projektu vytvořila na základě informací z NNO dvojjazyčnou publikaci obsahující informace o Projektu a jednotlivých rozvojových projektech partnerských NNO. Tato brožura byla použita jako prezentační materiál zapojených organizacím. Jejím obsahem jsou informace o organizacích, rozvojových projektech a zkušenostech výsledcích z rozvojových projektů. Část brožury je věnována srovnávacím tabulkách o vývoji zapojených organizací od roku 2003 (zohledňující finance, zaměstnance, úvazky a dobrovolníky).

20 8. Mentoring Po celou dobu trvání Projektu, tj. 3 roky, probíhal pravidelný mentoring v každé NNO. Koordinátorka Projektu dle potřeby navštěvovala NNO a realizovala mentoring podle jejich požadavků, ať plánovaných, na sebe navazujících nebo nahodilých, podle aktuální potřeby. Koordinátorka byla průběžně v telefonickém i ovém kontaktu. Koordinátorka každý měsíc trávila 1-3 dny v partnerských NNO, podle jejich potřeby. Frekvence návštěv se v průběhu 3 let snižovala a vedla k postupnému osamostatňování jednotlivých NNO. Témata těchto návštěv byla: rozhovory vedoucí k implementaci informací získaných na seminářích do chodu organizace pomoc při řešení potíží organizace facilitace porad zefektivňování práce uvnitř organizace pozitivní motivace zaměstnanců a dobrovolníků analýza komunity jednání se zástupci státní správy konzultace činnosti projekty personalistika (smlouvy, pracovní náplně, rozdělení kompetencí) interní materiály (např. organizační řád, provozní řád, metodika práce) PR materiály rozvojový projekt vzdělávání finanční zdroje práce s klienty supervize strategické plánování fondy EU V období leden až červen 2004 byl mentorem Mgr. Václav Šneberger, který též průběžně navštěvoval všechny NNO. K telefonickému a ovém kontaktu docházelo neustále, dle potřeb té které NNO. Součástí mentorské práce bylo i předávání a přeposílání informací, které jsou pro činnost NNO důležité a rozvíjejí ji. NNO v Projektu dostaly knihy a odborné publikace vztahující se k managementu neziskového sektoru, např. - Šálek, M.,Feřtek, T., Novináři nejsou zlí - Kažminski, T., Projektové a strategické plánování - Príručka podnikania neziskových organizácií - Čepelka, O., Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie - Průvodce fondy EU pro neziskové organizace - Jak se stát dobrým manažerem v NNO Supervizi a podporu při mentoringu pod obu projektu poskytovala ing. Lucie Tlamichová, v období květen-červen 2006 ing. Marie Kalinová.

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Rok 2009 byl pro GLE o.p.s. v Praze velmi úspěšným rokem. Spustili jsme náš první velký projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení a přijali jsme výborný

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více