Výroční finanční zpráva politické strany. za rok Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 Telefon, fax, elektronická pošta (např. ): , Politická strana je v režimu*: normální činnosti pozastavení činnosti zrušení ke dni.. vstupu do likvidace ke dni. prohlášení konkursu na její majetek ke dni. Statutární orgán politické strany: (jméno, příjmení, funkce, podpis) Razítko politické strany Ing. Tomáš Průša 3. místopředseda Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 3 / počet stran 6

3 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... Stav k rozvahovému dni Číslo řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem I. Spotřebované nákupy celkem ,19 0, ,19 1. Spotřeba materiálu ,39 x ,39 2. Spotřeba energie ,80 x ,80 II. Služby celkem ,45 0, ,45 5. Opravy a udržování ,60 x ,60 6. Cestovné ,41 x ,41 7. Náklady na reprezentaci ,40 x ,40 8. Ostatní služby ,04 x ,04 III. Osobní náklady celkem ,00 0, ,00 9. Mzdové náklady ,00 x , Zákonné sociální pojištění ,00 x ,00 IV. Daně a poplatky celkem ,17 0, , Ostatní daně a poplatky ,17 x ,17 V. Ostatní náklady celkem ,37 0, , Ostatní pokuty a penále ,00 x 3 553, Úroky ,60 x , Kurzové ztráty ,22 x 7 078, Dary ,65 x , Jiné ostatní náklady ,90 x ,90 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ,00 0, , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 x 4 974,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,83 0, , Poskytnuté členské příspěvky ,83 x ,83 Náklady celkem ,01 0, ,01

4 Číslo Stav k rozvahovému dni řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem IV. Ostatní výnosy celkem ,53 0, , Úroky 63 13,86 x 13,86 16 Kurzové zisky 64 68,67 x 68, Jiné ostatní výnosy ,00 x ,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ,02 0, , Přijaté příspěvky (dary) ,36 x , Přijaté členské příspěvky ,66 x ,66 VII. Provozní dotace celkem ,00 0, , Provozní dotace ,00 x ,00 Výnosy celkem ,55 0, ,55 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ,46 0, ,46 D. Výsledek hospodaření po zdanění ,46 0, ,46 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon:

5 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0, ,27 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,57 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , ,57 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,30 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí , ,30 B. Krátkodobý majetek celkem , ,50 II. Pohledávky celkem , ,38 1. Odběratelé 53 0, ,00 4. Poskytnuté provozní zálohy , , Jiné pohledávky , ,16 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,12 1. Pokladna , ,00 3. Účty v bankách , ,12 AKTIVA CELKEM , ,77

6 P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,12 I. Jmění celkem 2 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,12 1. Účet výsledku hospodaření 7 x ,46 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,36 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,58 B. Cizí zdroje celkem , ,65 III. Krátkodobé závazky celkem , ,00 1. Dodavatelé , ,09 4. Ostatní závazky 25 0, ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,00 9. Ostatní přímé daně , , Krátkodobé bankovní úvěry 39 0, ,91 IV. Jiná pasiva celkem , ,65 1. Výdaje příštích období , ,65 PASIVA CELKEM , ,77 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon: Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným n záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupu zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

7 Ministersvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 s účinností pro nevýdělečné organizace PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01 Účetní jednotka doručí 1 x příslušnému finančnímu úřadu k (v tis. Kč, na dvě desetin. místa) IČO Název a sídlo účetní jednotky Strana zelených Senovážné náměstí 994/2 Praha Česká republika Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona Doplňující údaje: Přijato Skutečnost Název údaje č.ř. 1 2 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu , ,00 Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) , ,00 Závazky celkem (účt. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) ,00 405,00 3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy). Poznámka:Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

8 Další údaje 1. Jednotka je politickou stranou a neprovozuje hospodářskou činnost. 2. Zakladatelé a vklady do vl.jmění nejsou. 3. Účetním obdobím je kalendářní rok. 4. Odepisování je daňové rovnoměrné 5. Zásoby v jednotce nejsou 6. Aktiva ani závazky v cizích měnách nejsou. Aktiva a závazky jsou oceňovány nominálními cenami v korunách 7. Podíly strany v cizích jednotkách nejsou 8. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 9. Závazky veřejného zdravotního pojištění , Evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu , Akcie a podíly nejsou 12. Majetkové cenné papíry a dluhopisy nejsou 13. Částky dlužené se zbytkovou splatností přes 5 let nejsou 14. Úvěr na volební kampaně splatný v roce , Přehled o nákladech, které se neuznávají jako daňové 513 náklady na reprezentaci , ostatní pokuty a penále 3 553, dary , poskytnuté členské příspěvky , Přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené 644 úroky z běžných účtů 13, členské příspěvky , provozní dotace , Průměrný evidenční počet zaměstnanců je Účasti statutárních orgánů v osobách s jednotkou smluvních nejsou. 19. Poskytnuté dary , Přijaté dary celkem , Veřejné sbírky nejsou 22. Zisk z minulého účetního období ve výši ,36 Kč byl proúčtován podle rozhodnutí jednotky na účet 932 nerozdělený zisk minulých let. V Praze dne

9 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 11 v příloze k části II.

10

11

12

13

14

15 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany. a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele a b c v Kč 1 Příjmy celkem z toho: 2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) Členské příspěvky Kurzové zisky 69 6 Úroky z vkladů 14 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 9 Dary a dědictví Půjčky a úvěry Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

16 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč a b c 1 Výdaje celkem z toho: 2 Provozní výdaje Mzdové výdaje Výdaje na daně a poplatky Výdaje na volby Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

17 Část IV. Přehled o přijatých darech a dárcích. Počet stran 16 v části IV. Dary od fyzických osob a) peněžité dary Příjmení Jméno Datum narození Sídlo dárce Ulice, č.p./č.p. PSČ Město Výše peněžitého daru v Kč Ander Martin Renneská 395/ Brno ,00 Anderle Roman Hlavní náměstí 72/ Krnov 100,00 Antoš Marek V Štíhlách 1311/ Praha ,00 Appel Robert Duchcovská 1505/ Teplice 4 500,00 Babčáková Simona Zelená 1084/15a Praha 6 500,00 Babulíková Gabriela Pod Lázní Praha 4 500,00 Bačová Kateřina Krhov Bojkovice ,00 Baier Tomas Kolarska Opava 500,00 Baierová Martina Slavkovská Opava 7 500,00 Balatková Markéta Revoluční Frýdek-Místek 100,00 Bányaiová Alena Jilmová 1433/ Praha ,00 Baránek Tomáš Roubalova Brno 5 000,00 Bárczay Lukáš Plzeňská Praha 5 500,00 Baršová Andrea Pod lázní Praha ,00 Barta Jan Baranova Praha ,00 Bárta Aleš Keplerova 698/ Ústí nad Labem 3 000,00 Bárta Drahomír Česká 1113/ Praha 5 Košíře 2 000,00 Bartek Vítězslav Osvobozená Klášterec nad Ohří 0,01 Bártek Pavel Kollárova Nový Jičín 5 000,00 Bartoň Lukáš Borská 53A Plzeň 1 000,00 Bartůšek David Botanická Brno 1 000,00 Běhounková Ivana Kapitána Nálepky Louny 300,00 Belica Ales Stranik Nový Jičín ,00 Bělohradský Jiří Podlesí Hodkovice nad Mohelkou 1 118,00 Benáček Martin Chládkova 28c Brno 4 769,00 Bendl Jiří Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Bendl Milan Kamenická Praha 7 500,00 Bendlová Běla Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Benýšková Helena Biskupcova 1718/ Praha 3 - Žižkov 5 100,00 Beran Miroslav Prostřední Lipka Králíky 618,00 Beran Václav Hostovická Ústí nad Labem 2 000,00 Beran Vítězslav Chládkova 2027/23c Brno 1 000,00 Beránek David Holečkova Praha 5 618,00 Beránková Barbora Zemědělská Brno 500,00 Beránková Petra A Pod Hvězdárnou Teplice 4 000,00 Berg Michal Luh Vsetín ,00 Bergman Zdeněk Jaselská 417/ Teplice 8 242,00 Bergová Jitka Černá 1431/ Opava 1 000,00 Bernard Bohuslav Božice Božice ,00 Bernardová Alexandra Maršovská Teplice 500,00 Berzkowitsch Robert Keplerova 729/ Ústí nad Labem 7 200,00 Bicek Pavel Zubčice Velešín 100,00 Bílek Adam Wellnerova 1322/3b Olomouc 100,00 Bílek Josef Nová 1399/ Ústí nad Labem 5 000,00 Bílý Milan Vranovská 438/ Praha ,00 Bistřický Tomáš Na Kotlářce 16/ Praha ,00 Bízová Lenka Dukelská Brno 1 854,00 Blatná Milada Vavřinecká Brno ,00 Boček Aleš Štefánikova 844/ Brno 1 536,00 Bojda Vilém Vančurova Opava 4 000,00 Bojdová Hana Vančurova Opava 500,00 Bomar Miroslav Radošovická 996/ Praha 10 - Strašnice 1 000,00

18 Bonuš Zoran Trávníčkova Praha 5 200,00 Borkovec Jiří V chaloupkách Praha ,00 Bouchal Petr Na ostrůvku Praha ,00 Bouchner Jan Zrzavého Jihlava 100,00 Brabcová Karolína Boleslavská Praha ,00 Brady Pavla Nám. Osvoboditelů 78/ Opava ,00 Braunová Karolína Vítězslava Nováka 1537/ České Budějovice 200,00 Brodbeck Lenka Alžběta Linhartská Praha 1 600,00 Brtinská Kateřina Jabloňová Slaný 200,00 Brunová Daniela Zelený pruh 821/ Praha ,00 Brzobohatá Klára Nádražní 15/ Český Těšín 1 500,00 Březina Daniel Zahořany Mníšek pod Brdy 61,80 Březina Radim Dobrá Dobrá 200,00 Břicháčková Věra K lánu 539/ Praha ,00 Břinčil David Koněvova Praha ,00 Bubelová Zuzana Štěpánská Vsetín 1 000,00 Bubník Jiří Vojenova Písek 6 180,00 Budai Tomáš Dělnická Ostrava-Poruba 618,00 Budín Lukáš Vrchlického Praha 5 250,00 Bufková Olga Klatovská tř Plzeň ,00 Bureš Jiří Podsednicka Brno 3 000,00 Burešová Irena Podsednická Brno 3 000,00 Burešová Petra Chomutov 3 000,00 Buršík Pavel Kuchařovice 1 800,00 Bydelský Tomáš Škroupova Trutnov 500,00 Bystrianský Aleš U Synagogy Opava 3 000,00 Cabrnochová Ivana Mečíková Praha ,00 Carbol Luděk Na Klikovce Praha 4 500,00 Cech Kamil Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou 309,00 Cenek Radim Libušino údolí Brno 3 018,00 Cigler Luděk Kaznějovská Praha ,00 Cimbalník Vladimír Foltýnova Brno 500,00 Coetzee Kunová Dana Jiráskovo nám Trutnov 200,00 Cuc Michal Vesce Týn nad Vltavou 1 200,00 Cveček Jiří Orelská 626/ Praha ,00 Czyž Pavel Nad terasou Havířov 200,00 Čapek Tomáš Na Valtické 656/ Břeclav 300,00 Čapková Šárka Uralská 634/ Praha 6 800,00 Čápová Alena Bělčická 2844/ Praha 1 000,00 Čáslavka Martin Ve vilách Senohraby 3 000,00 Čech Tomáš Droužkovická Údlice 400,00 Čermák Aleš Žíšovská Praha 9 100,00 Čermák Jiří Ivana Olbrachta Hradec Králové 3 000,00 Čermák Petr Horská Svoboda nad Úpou 100,00 Čermák Roman V Újezdech Brno 1 000,00 Černík Roman Ves Touškov Stod 3 400,00 Černoš Ondřej Skořepka Praha ,00 Černý Daniel Dukelská Chomutov ,00 Černý Stanislav Holubova Olomouc 300,00 Černý Václav Hálkova 952/ Říčany 4 354,00 Černý Zbyněk Pod lázní 1028/ Praha ,00 Čipera Erik Levá 23/ Praha 4 - Podolí 2 354,00 Čížek Jiří Ke Klínku Horní Bezděkov 1 000,00 Čížek, Opava Michal Gogolova Opava 400,00 Čížek, Ústí Michal Malátova Ústí nad Labem ,00 Čížkovský Matěj Na Slupi Praha ,00 Čoček Ladislav Práčská 2602/ Praha ,00 Čornej Jan Velkoosecká Praha ,00 Daduč David V Besídkách Ústí nad Labem 2 000,00 Danihelka Jiří Merhautova Brno 1 000,00 Daňová Romana Hovězí Hovězí 500,00 Davis Magdalena Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 1 202,00 Demčák Miroslav Baranova Praha 3 12,00 Denk Pavel Luční 607/ Plzeň 5 000,00 Ditrichová Lucie Za Opusem Praha 200,00 Dohnal Vítězslav Převrátilská Tábor ,00 Doležalová Daniela K Lukám Praha 4 150,00 Donné Michal Filipova 2014/ Praha 4 500,00 Doubravová Johana Krchlebská Praha 4 300,00 Drabina Jan Široká 5135/ Jablonec nad Nisou 500,00

19 Drápal Ivo Oblá Brno ,00 Drápal Martin Oblá Brno 3 000,00 Drápalová Jana Oblá Brno ,00 Drhová Zuzana Janského Praha ,00 Drnek Martin Komenského Žídlochovice 500,00 Drnek Václav Libá Libá 69,00 Droščín Andrej Gregorova 1401/ Nový Jičín 2 000,00 Duda Radim Oračova Ostrava 200,00 Dudová Kateřina Oračova Ostrava 1 300,00 Ducháček Martin Petržílkova 2704/ Praha 5 - Stodůlky ,00 Ducháčková Chotková Pavla Tychonova 18/ Praha ,00 Dukát Pavel Kloboukova Praha ,00 Dusík Jan Pardubická 1520/ Praha - Uhříněves 1 000,00 Dušek Jiří Bulharská 2097/ Teplice 100,00 Dušková Hana Slávy Horníka Praha 5 200,00 Dutkiewič Martin Na Vyhlídce Rýmařov 100,00 Dvořáčková Květa Politických vězňů 1632/ Tábor ,00 Dvořáčková Libuše Ostružinová 2347/ Praha ,00 Dvořák Jan Zámecká Planá 500,00 Dvořák Marek Dřínová 79/ Brno 300,00 Dvořák Stanislav Zelenářská Tábor 5 000,00 Eberle Jakub Na Homolce Kladno 7 500,00 El-Moussawi Chádí Do Klukovic 1163/ Praha 5 500,00 Fajnorová Ivana Lelkova Brno ,00 Fantová Kristýna Malířská 291/ Praha 7 - Bubeneč 350,00 Fendrych Matyáš Dvoreckého Praha ,00 Feřtek Jiří Metujská Praha ,00 Fialková Lenka Malé Přílepy Beroun 500,00 Filipová Ladislava Hostovická Ústí nad Labem 3 000,00 Fischer David Voltuš Rožmitál pod Třemšínem 550,00 Fišerová Martina Nežárecká Jindřichův Hradec 1 200,00 Flamiková Jasna Preslova Brno ,00 Folkeová Lenka Kotorská Praha ,00 Forman Zdeněk Křehlíkova Brno 1 500,00 Franc Adam Zájezdec Chrast 62,00 Freidinger Jan U božích bojovníků 606/ Praha ,00 Freidingerová Tereza Jeseniova 1596/ Praha ,00 Frélich Zdeněk Kolářská Opava 9 907,00 Fritscher Ludvík Jabloňová Chrudim 400,00 Frýda Jiří Karlovo nám Roudnice nad Labem 99,90 Frýdl Pavel Hrudičkova Praha ,00 Furiel Róbert Bezručova Brno 300,00 Gaillyová Yvonna Lipová Brno 6 300,00 Ganický Bohdan Korunní 1370/ Praha ,00 Gargulák Karel Podevsí Valašská Polanka 350,00 Gattermayer Josef Špindlerův mlýn Špindlerův mlýn 500,00 Gjuričová Adéla Zelinářská Praha ,00 Globočník Petr Mostecká Litvínov 200,00 Glöcknerová Gabriela Strážky Ústí nad Labem 3 000,00 Goldmann Jakub Kanadská Praha 6 500,00 Goldmannová Denisa Kanadská 1633/ Praha 6 500,00 Gryga Otakar Mendlova 25A Opava 2 000,00 Grygar Jakub Nad Lesíkem Lety 500,00 Grygová Jana Mendlova 25A Opava 500,00 Guth Jiří Hlubocká Borovany 3 000,00 Güttnerová Pavla Studentská 1772/ Ostrava - Poruba 200,00 Habětínová Silva Rožmberská 724/ Praha 9 - Kyje 1 500,00 Habr Jan Zdiměřická Jesenice 618,00 Haidler Jaroslav Šrámkova Ústí nad Labem 8 000,00 Hakl Martin Chelčického Žďár nad Sázavou 6 500,00 Halámka Stanislav U cvičištĕ Plzeň 5 000,00 Hambálek Jan U Družstva Práce 828/ Praha 4 618,00 Hampl Václav Klimentská Praha ,00 Hána František Fibichova Teplice 500,00 Hanak Ficbauer Radek Nerudova 271/ Nový Jičín 1 000,00 Hanáková Katka Kamenická Praha 7 500,00 Hanč Petr Obránců míru 282/ Trutnov 4 969,00 Hanka Adam Žitná Liberec 1 000,00 Hanko Ondřej Hradní Jenštejn 400,00

20 Hanousek Martin Vachkova 829/ Hradec Králové 163,00 Hasalová Lucie U Petřin Praha 6 100,00 Haunerová Eva Klostermannova Plzeň 100,00 Haupt Lukáš Kubelíkova Praha ,00 Hausenblas Martin Brožíkova 164/ Ústí nad Labem ,00 Hejl Petr Suchdolská Praha-Sedlec 3 090,00 Heller Jakub Wolkerova 2373/ Kroměříž 500,00 Hemrová Lucie Tachovská Plzeň 3 954,00 Hendrych Jiří nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 Hercherová Hana Verdunská 707/ Praha 6 500,00 Hermann Tomáš Svatý Kříž Havlíčkův Brod 3 412,00 Himl Pavel Grafická Praha ,00 Hirt Tomáš Slovanská Plzeň 1 000,00 Hlavenka Jiří Braníškov Veverská Bítýška ,00 Hněvsová Kristýna Borecká Štěnovice 1 440,00 Hnyk Petr Lamačova 655/ Praha ,00 Hnyk Tomáš Nová Kyšice 1 200,00 Höfer Karel Na Větrníku 1932/ Praha 6 - Břevnov 2 800,00 Hofman Václav Bramboříková Praha ,00 Hojná Kateřína plk. Švece Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Hojný Zdeněk Nábřeží Benešovo Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Holá Beáta Roubalova 237/ Brno 1 000,00 Holcner Petr Veveří Brno 1 000,00 Holinger Jiří Koldín Koldín 1 240,00 Hollan Jan Lipová Brno 5 400,00 Holub Jan Pod Starou školou Praha 6 Nebušice 6 000,00 Holzer Filip Seifertova Třeboň 2 000,00 Homfray Šárka Karlovo náměstí 315/ Praha 2 200,00 Hon Matěj Juditina Teplice 500,00 Horáček Michal Hlínoviště Bělá pod Bezdězem 618,00 Horáček Milan Černá Praha ,00 Horák Martin Husova Hodonín 1 650,00 Horák Ondřej Havlíčkova Čeperka 500,00 Hořejš Nikola V. P. Čkalova Praha 6 100,00 Hořínek Antonín Ostravská 172/ Opava ,00 Hosnedlová Alena Jánského 2191/ Praha 5 415,00 Houška Jakub Arbesova Brno 1 700,00 Houšková Libuše ČSA Chodov u Karlových Varů 400,00 Hrabal Ondřej Bílovice Bílovice 309,00 Hráček Filip U Mrázovky Praha 5 500,00 Hrad Aleš Ondráčkova Brno 1 000,00 Hradil Radek B. Němcové Otrokovice 250,00 Hrazdilová Martina Zeyerova Opava 600,00 Hrb Jaroslav Radomská Praha ,00 Hrdina Robert Vašátkova Praha 9 200,00 Hrdonka Václav Loudů Dobřany 200,00 Hrkal Jan Pokratická 1847/ Litoměřice 1 854,00 Hrnčiřík Jakub Rostoklaty Rostoklaty 500,00 Hrnčiřík Pavel Sychrov Vsetín 1 000,00 Hrneček Martin Husova Třeboň 1 000,00 Hromada Jiří Senovážné náměstí 994/ Praha ,00 Hromek Petr Heinemannova Praha 6 100,00 Hronová Marie J. Masaryka Jihlava 1 200,00 Hrouda Jan Spartakiádní 273/ Ústí nad Labem 2 500,00 Hruška Jan Blanická Praha ,00 Hrušková Radka Mládežnická Litoměřice 100,00 Hřebecký Jaromír Svobody1016/ Třeboň 1 000,00 Hübner Klaus Mike Rejchova Jihlava 5 387,40 Hudcová Kristýna Kytnerova Brno 200,00 Hudec Dalibor Opava 1 000,00 Hudec Miroslav Střelnice Česká Lípa 600,00 Hukal Petr Rožmberská Praha 14 - Kyje 7 200,00 Hůlová Hana Dlouhá 1965/ Nový Jičín 2 000,00 Huncovský Martin K Babylonu Lomnice nad Popelkou 100,00 Husa Tomáš Zbrojovácká Vsetín 1 000,00 Husková Zuzana Na obvodu Ostrava ,00 Hvězda Roman Družstevní Rakovník 1 000,00 Hybner Otakar Na Pišťák Halouny 20,00

21 Hynek David Svatý Mikuláš Kutná Hora 2 000,00 Chabičová Alena Martinická 987/ Praha ,00 Challyjeva Gozel Ve Stínu Praha ,00 Chamonikolasová Jana Botanická Brno 2 000,00 Chmelová Martina K lučinám 2464/ Praha ,00 Christ Marek Smetanova Brno 300,00 Chvátal Jan Zadní 181/ Svitavy 1 000,00 Chytil Matěj Újezd Praha ,00 Chytil Václav Újezd Praha ,00 Ichová Marie V Rolích Plzeň 1 000,00 Jadrný Josef Janův Důl Osečná ,00 Jahn Zdeněk Čajkovského Praha 3 800,00 Jakob Michal Kozácká 183/ Praha ,00 Jandl Dominik Poštovní 1638/ Karlovy Vary 200,00 Janeček Karel Švédská 3282/6b Praha 5 - Smíchov ,77 Jareš Jakub Jugoslávských partyzánů Praha ,00 Jarkovský Tomáš Švehlova 633/ Hradec Králové 2 000,00 Jarošová Dita Pod Slévárnou Dvůr Králové nad Labem 1 000,00 Jazairiová Pavla Poustka Frýdlant v Čechách 300,00 Jechová Kateřina Krkonošská Praha ,00 Jelínek Libor Luční Uhlířské Janovice 100,00 Jelínková Vladimíra Jiráskova Protivín 333,00 Jelínková, 1966 Marie Hudečkova Praha ,00 Jelínková, 1981 Marie Pod svahem Praha ,00 Jeníček Marek Italská Praha ,00 Jeníkovský Pavel E. Beneše 1429/ Hradec Králové 618,00 Jenková Pavla Horní Červený Kostelec 500,00 Jeřábek Jiří Matěje Kopeckého Cheb 1 000,00 Jeřábek Pavel Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 3 872,00 Jiaxis Anastazios Hoštická Brno Bosonohy ,00 Jiránek Martin U Pramene Trutnov 3 000,00 Jirka Jan K Oboře Poděbrady 850,00 Jirků Karel Komořany Rousínov 5 000,00 Jirmásek Tomáš Heřmanova 41/ Praha ,00 Jiřička Martin nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 John René Lamačova 826/ Praha 5 - Hlubočepy 1 000,00 Jungwirth Matěj Lohniského Praha 5 618,00 Kačena Štěpán Pujmanové Praha ,00 Kadeřábková Anna Orebitská 676/ Praha ,00 Kadlec Pavel Mánesova Havířov 50,00 Kadlecová Jana Lipence Praha ,00 Kadrman Martin Červená Voda Červená Voda 1 100,00 Kalčíková Dana Voříškova Brno 1 000,00 Kališ Vladimír Mýtská Rakovník 3 000,00 Kalužík Zdeněk Vančurova 2985/ Opava 1 - Předměstí 5 000,00 Kapičák Ivan Flemingovo náměstí Praha ,00 Karasová Kristina Dlouhá 614/ Praha ,00 Karpíšek Jan Slevačská Brno 108,00 Kašpárková Jana Dolany Dolany 3 000,00 Kašparová Jana Vaníčkova Opava 1 000,00 Kašparovská Lenka Bílovice Bílovice 100,00 Kašpaříková Hana Hanácká 473/ Brno 200,00 Kazmirowski Christian Pátého května Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Kilb Robert Nedošín Litomyšl 500,00 Kletečková Marie Mojmírova Praha 4 Nusle 300,00 Klobouček Daniel K Rovinám Lety 100,00 Klouček Vít Bořivojova 1059/ Praha ,00 Klouzal Jakub Na Petřinách 794/ Praha 6 618,00 Kníže Petr Americká Kladno - Kročehlavy 2 472,00 Knížek Miloslav Malonty Malonty ,00 Kocman Karel Mikšovského 828/ Praha 5 500,00 Kočíb Slavomír Štefánikova Zlín 1 000,00 Kočvarová Bohuslava Pod Lípami 2664/ Praha ,00 Kojetský Libor Za Nádražím Poděbrady 200,00 Kokoška Tomáš Nad Rybníkem Uherské Hradiště 1 700,00 Koláčná Irena Optátova Brno 1 500,00 Kolář Vladimír Horní Krčmy Mohelnice 1 700,00 Kolařík Martin Pod Skalkou 89/ Přerov 1 200,00 Kolářová Pavlína Kmochova 3171/ Ústí nad Labem 1 000,00

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2013. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2013. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: STRANA ZELENÝCH Identifikační číslo

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA..

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. 338 13 Zvíkovec 71 Česká republika 2242 Adam Miroslav K.Marxe 1685 431

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012 Kategorie CVRČEK Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů 60 938 40 2813 20 2269 59 39 2492 19 2671 58 38 1888 18 2044 57 85

Více

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den Muehlwiesen 20 931 49 Nittenau Německo 1657 Adam Robert,

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol 13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/35 ze dne 15.12.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014

VÝSLEDKY/RESULTS - OPEN Muži/Men Liberec, den 1., 31.05.2014 1 2085 Šigut Jakub 1980 Znojmo 00:40:58 00:00:48 2 317 Vyštejn Jiří 1981 Slaný 00:41:21 00:01:11 3 1676 Podzimek Jakub 1997 Hrádek nad Nisou 00:44:06 00:03:56 4 2340 Vacík Jiří 1989 Praha 5 00:44:57 00:04:47

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 IČO Název školy Body k expiraci 55450 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 150 66711 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 432 82554 Střední

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha

Výsledková listina krajského kola 49. ročníku Biologické olympiády, kategorie D kraj Praha kraj Praha 1 1 Kojecká Ludmila Gymnázium Nad Alejí P6 91,00 18,50 18,00 36,50 14,00 141,50 87% úspěšný řešitel 2 16 Česneková Karolína Gymnázium Voděradská P10 87,00 15,00 17,50 32,50 14,00 133,50 82%

Více

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email Thermona spol. s r.o. Stará osada 258 Zastávka u Brna 664 84 Rozdělení na kraje: Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Jihomoravský Vysočina Královehradecký Moravskoslezský

Více

Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku

Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku Želvy Ninja seznam prodejních míst denního tisku Ulice Místo PSČ STÁNEK HDS Národní /před OD/ Praha 1-Nové Město 110 00 POTRAVINY V úvalu 84/1 /FN Motol/ Praha 5-Motol 150 00 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/

Více