Výroční finanční zpráva politické strany. za rok Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 Telefon, fax, elektronická pošta (např. ): , Politická strana je v režimu*: normální činnosti pozastavení činnosti zrušení ke dni.. vstupu do likvidace ke dni. prohlášení konkursu na její majetek ke dni. Statutární orgán politické strany: (jméno, příjmení, funkce, podpis) Razítko politické strany Ing. Tomáš Průša 3. místopředseda Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 3 / počet stran 6

3 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... Stav k rozvahovému dni Číslo řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem I. Spotřebované nákupy celkem ,19 0, ,19 1. Spotřeba materiálu ,39 x ,39 2. Spotřeba energie ,80 x ,80 II. Služby celkem ,45 0, ,45 5. Opravy a udržování ,60 x ,60 6. Cestovné ,41 x ,41 7. Náklady na reprezentaci ,40 x ,40 8. Ostatní služby ,04 x ,04 III. Osobní náklady celkem ,00 0, ,00 9. Mzdové náklady ,00 x , Zákonné sociální pojištění ,00 x ,00 IV. Daně a poplatky celkem ,17 0, , Ostatní daně a poplatky ,17 x ,17 V. Ostatní náklady celkem ,37 0, , Ostatní pokuty a penále ,00 x 3 553, Úroky ,60 x , Kurzové ztráty ,22 x 7 078, Dary ,65 x , Jiné ostatní náklady ,90 x ,90 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ,00 0, , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 x 4 974,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,83 0, , Poskytnuté členské příspěvky ,83 x ,83 Náklady celkem ,01 0, ,01

4 Číslo Stav k rozvahovému dni řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem IV. Ostatní výnosy celkem ,53 0, , Úroky 63 13,86 x 13,86 16 Kurzové zisky 64 68,67 x 68, Jiné ostatní výnosy ,00 x ,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ,02 0, , Přijaté příspěvky (dary) ,36 x , Přijaté členské příspěvky ,66 x ,66 VII. Provozní dotace celkem ,00 0, , Provozní dotace ,00 x ,00 Výnosy celkem ,55 0, ,55 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ,46 0, ,46 D. Výsledek hospodaření po zdanění ,46 0, ,46 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon:

5 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0, ,27 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,57 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , ,57 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,30 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí , ,30 B. Krátkodobý majetek celkem , ,50 II. Pohledávky celkem , ,38 1. Odběratelé 53 0, ,00 4. Poskytnuté provozní zálohy , , Jiné pohledávky , ,16 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,12 1. Pokladna , ,00 3. Účty v bankách , ,12 AKTIVA CELKEM , ,77

6 P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,12 I. Jmění celkem 2 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,12 1. Účet výsledku hospodaření 7 x ,46 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,36 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,58 B. Cizí zdroje celkem , ,65 III. Krátkodobé závazky celkem , ,00 1. Dodavatelé , ,09 4. Ostatní závazky 25 0, ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,00 9. Ostatní přímé daně , , Krátkodobé bankovní úvěry 39 0, ,91 IV. Jiná pasiva celkem , ,65 1. Výdaje příštích období , ,65 PASIVA CELKEM , ,77 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon: Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným n záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupu zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

7 Ministersvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 s účinností pro nevýdělečné organizace PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01 Účetní jednotka doručí 1 x příslušnému finančnímu úřadu k (v tis. Kč, na dvě desetin. místa) IČO Název a sídlo účetní jednotky Strana zelených Senovážné náměstí 994/2 Praha Česká republika Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona Doplňující údaje: Přijato Skutečnost Název údaje č.ř. 1 2 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu , ,00 Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) , ,00 Závazky celkem (účt. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) ,00 405,00 3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy). Poznámka:Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

8 Další údaje 1. Jednotka je politickou stranou a neprovozuje hospodářskou činnost. 2. Zakladatelé a vklady do vl.jmění nejsou. 3. Účetním obdobím je kalendářní rok. 4. Odepisování je daňové rovnoměrné 5. Zásoby v jednotce nejsou 6. Aktiva ani závazky v cizích měnách nejsou. Aktiva a závazky jsou oceňovány nominálními cenami v korunách 7. Podíly strany v cizích jednotkách nejsou 8. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 9. Závazky veřejného zdravotního pojištění , Evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu , Akcie a podíly nejsou 12. Majetkové cenné papíry a dluhopisy nejsou 13. Částky dlužené se zbytkovou splatností přes 5 let nejsou 14. Úvěr na volební kampaně splatný v roce , Přehled o nákladech, které se neuznávají jako daňové 513 náklady na reprezentaci , ostatní pokuty a penále 3 553, dary , poskytnuté členské příspěvky , Přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené 644 úroky z běžných účtů 13, členské příspěvky , provozní dotace , Průměrný evidenční počet zaměstnanců je Účasti statutárních orgánů v osobách s jednotkou smluvních nejsou. 19. Poskytnuté dary , Přijaté dary celkem , Veřejné sbírky nejsou 22. Zisk z minulého účetního období ve výši ,36 Kč byl proúčtován podle rozhodnutí jednotky na účet 932 nerozdělený zisk minulých let. V Praze dne

9 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 11 v příloze k části II.

10

11

12

13

14

15 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany. a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele a b c v Kč 1 Příjmy celkem z toho: 2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) Členské příspěvky Kurzové zisky 69 6 Úroky z vkladů 14 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 9 Dary a dědictví Půjčky a úvěry Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

16 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč a b c 1 Výdaje celkem z toho: 2 Provozní výdaje Mzdové výdaje Výdaje na daně a poplatky Výdaje na volby Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

17 Část IV. Přehled o přijatých darech a dárcích. Počet stran 16 v části IV. Dary od fyzických osob a) peněžité dary Příjmení Jméno Datum narození Sídlo dárce Ulice, č.p./č.p. PSČ Město Výše peněžitého daru v Kč Ander Martin Renneská 395/ Brno ,00 Anderle Roman Hlavní náměstí 72/ Krnov 100,00 Antoš Marek V Štíhlách 1311/ Praha ,00 Appel Robert Duchcovská 1505/ Teplice 4 500,00 Babčáková Simona Zelená 1084/15a Praha 6 500,00 Babulíková Gabriela Pod Lázní Praha 4 500,00 Bačová Kateřina Krhov Bojkovice ,00 Baier Tomas Kolarska Opava 500,00 Baierová Martina Slavkovská Opava 7 500,00 Balatková Markéta Revoluční Frýdek-Místek 100,00 Bányaiová Alena Jilmová 1433/ Praha ,00 Baránek Tomáš Roubalova Brno 5 000,00 Bárczay Lukáš Plzeňská Praha 5 500,00 Baršová Andrea Pod lázní Praha ,00 Barta Jan Baranova Praha ,00 Bárta Aleš Keplerova 698/ Ústí nad Labem 3 000,00 Bárta Drahomír Česká 1113/ Praha 5 Košíře 2 000,00 Bartek Vítězslav Osvobozená Klášterec nad Ohří 0,01 Bártek Pavel Kollárova Nový Jičín 5 000,00 Bartoň Lukáš Borská 53A Plzeň 1 000,00 Bartůšek David Botanická Brno 1 000,00 Běhounková Ivana Kapitána Nálepky Louny 300,00 Belica Ales Stranik Nový Jičín ,00 Bělohradský Jiří Podlesí Hodkovice nad Mohelkou 1 118,00 Benáček Martin Chládkova 28c Brno 4 769,00 Bendl Jiří Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Bendl Milan Kamenická Praha 7 500,00 Bendlová Běla Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Benýšková Helena Biskupcova 1718/ Praha 3 - Žižkov 5 100,00 Beran Miroslav Prostřední Lipka Králíky 618,00 Beran Václav Hostovická Ústí nad Labem 2 000,00 Beran Vítězslav Chládkova 2027/23c Brno 1 000,00 Beránek David Holečkova Praha 5 618,00 Beránková Barbora Zemědělská Brno 500,00 Beránková Petra A Pod Hvězdárnou Teplice 4 000,00 Berg Michal Luh Vsetín ,00 Bergman Zdeněk Jaselská 417/ Teplice 8 242,00 Bergová Jitka Černá 1431/ Opava 1 000,00 Bernard Bohuslav Božice Božice ,00 Bernardová Alexandra Maršovská Teplice 500,00 Berzkowitsch Robert Keplerova 729/ Ústí nad Labem 7 200,00 Bicek Pavel Zubčice Velešín 100,00 Bílek Adam Wellnerova 1322/3b Olomouc 100,00 Bílek Josef Nová 1399/ Ústí nad Labem 5 000,00 Bílý Milan Vranovská 438/ Praha ,00 Bistřický Tomáš Na Kotlářce 16/ Praha ,00 Bízová Lenka Dukelská Brno 1 854,00 Blatná Milada Vavřinecká Brno ,00 Boček Aleš Štefánikova 844/ Brno 1 536,00 Bojda Vilém Vančurova Opava 4 000,00 Bojdová Hana Vančurova Opava 500,00 Bomar Miroslav Radošovická 996/ Praha 10 - Strašnice 1 000,00

18 Bonuš Zoran Trávníčkova Praha 5 200,00 Borkovec Jiří V chaloupkách Praha ,00 Bouchal Petr Na ostrůvku Praha ,00 Bouchner Jan Zrzavého Jihlava 100,00 Brabcová Karolína Boleslavská Praha ,00 Brady Pavla Nám. Osvoboditelů 78/ Opava ,00 Braunová Karolína Vítězslava Nováka 1537/ České Budějovice 200,00 Brodbeck Lenka Alžběta Linhartská Praha 1 600,00 Brtinská Kateřina Jabloňová Slaný 200,00 Brunová Daniela Zelený pruh 821/ Praha ,00 Brzobohatá Klára Nádražní 15/ Český Těšín 1 500,00 Březina Daniel Zahořany Mníšek pod Brdy 61,80 Březina Radim Dobrá Dobrá 200,00 Břicháčková Věra K lánu 539/ Praha ,00 Břinčil David Koněvova Praha ,00 Bubelová Zuzana Štěpánská Vsetín 1 000,00 Bubník Jiří Vojenova Písek 6 180,00 Budai Tomáš Dělnická Ostrava-Poruba 618,00 Budín Lukáš Vrchlického Praha 5 250,00 Bufková Olga Klatovská tř Plzeň ,00 Bureš Jiří Podsednicka Brno 3 000,00 Burešová Irena Podsednická Brno 3 000,00 Burešová Petra Chomutov 3 000,00 Buršík Pavel Kuchařovice 1 800,00 Bydelský Tomáš Škroupova Trutnov 500,00 Bystrianský Aleš U Synagogy Opava 3 000,00 Cabrnochová Ivana Mečíková Praha ,00 Carbol Luděk Na Klikovce Praha 4 500,00 Cech Kamil Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou 309,00 Cenek Radim Libušino údolí Brno 3 018,00 Cigler Luděk Kaznějovská Praha ,00 Cimbalník Vladimír Foltýnova Brno 500,00 Coetzee Kunová Dana Jiráskovo nám Trutnov 200,00 Cuc Michal Vesce Týn nad Vltavou 1 200,00 Cveček Jiří Orelská 626/ Praha ,00 Czyž Pavel Nad terasou Havířov 200,00 Čapek Tomáš Na Valtické 656/ Břeclav 300,00 Čapková Šárka Uralská 634/ Praha 6 800,00 Čápová Alena Bělčická 2844/ Praha 1 000,00 Čáslavka Martin Ve vilách Senohraby 3 000,00 Čech Tomáš Droužkovická Údlice 400,00 Čermák Aleš Žíšovská Praha 9 100,00 Čermák Jiří Ivana Olbrachta Hradec Králové 3 000,00 Čermák Petr Horská Svoboda nad Úpou 100,00 Čermák Roman V Újezdech Brno 1 000,00 Černík Roman Ves Touškov Stod 3 400,00 Černoš Ondřej Skořepka Praha ,00 Černý Daniel Dukelská Chomutov ,00 Černý Stanislav Holubova Olomouc 300,00 Černý Václav Hálkova 952/ Říčany 4 354,00 Černý Zbyněk Pod lázní 1028/ Praha ,00 Čipera Erik Levá 23/ Praha 4 - Podolí 2 354,00 Čížek Jiří Ke Klínku Horní Bezděkov 1 000,00 Čížek, Opava Michal Gogolova Opava 400,00 Čížek, Ústí Michal Malátova Ústí nad Labem ,00 Čížkovský Matěj Na Slupi Praha ,00 Čoček Ladislav Práčská 2602/ Praha ,00 Čornej Jan Velkoosecká Praha ,00 Daduč David V Besídkách Ústí nad Labem 2 000,00 Danihelka Jiří Merhautova Brno 1 000,00 Daňová Romana Hovězí Hovězí 500,00 Davis Magdalena Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 1 202,00 Demčák Miroslav Baranova Praha 3 12,00 Denk Pavel Luční 607/ Plzeň 5 000,00 Ditrichová Lucie Za Opusem Praha 200,00 Dohnal Vítězslav Převrátilská Tábor ,00 Doležalová Daniela K Lukám Praha 4 150,00 Donné Michal Filipova 2014/ Praha 4 500,00 Doubravová Johana Krchlebská Praha 4 300,00 Drabina Jan Široká 5135/ Jablonec nad Nisou 500,00

19 Drápal Ivo Oblá Brno ,00 Drápal Martin Oblá Brno 3 000,00 Drápalová Jana Oblá Brno ,00 Drhová Zuzana Janského Praha ,00 Drnek Martin Komenského Žídlochovice 500,00 Drnek Václav Libá Libá 69,00 Droščín Andrej Gregorova 1401/ Nový Jičín 2 000,00 Duda Radim Oračova Ostrava 200,00 Dudová Kateřina Oračova Ostrava 1 300,00 Ducháček Martin Petržílkova 2704/ Praha 5 - Stodůlky ,00 Ducháčková Chotková Pavla Tychonova 18/ Praha ,00 Dukát Pavel Kloboukova Praha ,00 Dusík Jan Pardubická 1520/ Praha - Uhříněves 1 000,00 Dušek Jiří Bulharská 2097/ Teplice 100,00 Dušková Hana Slávy Horníka Praha 5 200,00 Dutkiewič Martin Na Vyhlídce Rýmařov 100,00 Dvořáčková Květa Politických vězňů 1632/ Tábor ,00 Dvořáčková Libuše Ostružinová 2347/ Praha ,00 Dvořák Jan Zámecká Planá 500,00 Dvořák Marek Dřínová 79/ Brno 300,00 Dvořák Stanislav Zelenářská Tábor 5 000,00 Eberle Jakub Na Homolce Kladno 7 500,00 El-Moussawi Chádí Do Klukovic 1163/ Praha 5 500,00 Fajnorová Ivana Lelkova Brno ,00 Fantová Kristýna Malířská 291/ Praha 7 - Bubeneč 350,00 Fendrych Matyáš Dvoreckého Praha ,00 Feřtek Jiří Metujská Praha ,00 Fialková Lenka Malé Přílepy Beroun 500,00 Filipová Ladislava Hostovická Ústí nad Labem 3 000,00 Fischer David Voltuš Rožmitál pod Třemšínem 550,00 Fišerová Martina Nežárecká Jindřichův Hradec 1 200,00 Flamiková Jasna Preslova Brno ,00 Folkeová Lenka Kotorská Praha ,00 Forman Zdeněk Křehlíkova Brno 1 500,00 Franc Adam Zájezdec Chrast 62,00 Freidinger Jan U božích bojovníků 606/ Praha ,00 Freidingerová Tereza Jeseniova 1596/ Praha ,00 Frélich Zdeněk Kolářská Opava 9 907,00 Fritscher Ludvík Jabloňová Chrudim 400,00 Frýda Jiří Karlovo nám Roudnice nad Labem 99,90 Frýdl Pavel Hrudičkova Praha ,00 Furiel Róbert Bezručova Brno 300,00 Gaillyová Yvonna Lipová Brno 6 300,00 Ganický Bohdan Korunní 1370/ Praha ,00 Gargulák Karel Podevsí Valašská Polanka 350,00 Gattermayer Josef Špindlerův mlýn Špindlerův mlýn 500,00 Gjuričová Adéla Zelinářská Praha ,00 Globočník Petr Mostecká Litvínov 200,00 Glöcknerová Gabriela Strážky Ústí nad Labem 3 000,00 Goldmann Jakub Kanadská Praha 6 500,00 Goldmannová Denisa Kanadská 1633/ Praha 6 500,00 Gryga Otakar Mendlova 25A Opava 2 000,00 Grygar Jakub Nad Lesíkem Lety 500,00 Grygová Jana Mendlova 25A Opava 500,00 Guth Jiří Hlubocká Borovany 3 000,00 Güttnerová Pavla Studentská 1772/ Ostrava - Poruba 200,00 Habětínová Silva Rožmberská 724/ Praha 9 - Kyje 1 500,00 Habr Jan Zdiměřická Jesenice 618,00 Haidler Jaroslav Šrámkova Ústí nad Labem 8 000,00 Hakl Martin Chelčického Žďár nad Sázavou 6 500,00 Halámka Stanislav U cvičištĕ Plzeň 5 000,00 Hambálek Jan U Družstva Práce 828/ Praha 4 618,00 Hampl Václav Klimentská Praha ,00 Hána František Fibichova Teplice 500,00 Hanak Ficbauer Radek Nerudova 271/ Nový Jičín 1 000,00 Hanáková Katka Kamenická Praha 7 500,00 Hanč Petr Obránců míru 282/ Trutnov 4 969,00 Hanka Adam Žitná Liberec 1 000,00 Hanko Ondřej Hradní Jenštejn 400,00

20 Hanousek Martin Vachkova 829/ Hradec Králové 163,00 Hasalová Lucie U Petřin Praha 6 100,00 Haunerová Eva Klostermannova Plzeň 100,00 Haupt Lukáš Kubelíkova Praha ,00 Hausenblas Martin Brožíkova 164/ Ústí nad Labem ,00 Hejl Petr Suchdolská Praha-Sedlec 3 090,00 Heller Jakub Wolkerova 2373/ Kroměříž 500,00 Hemrová Lucie Tachovská Plzeň 3 954,00 Hendrych Jiří nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 Hercherová Hana Verdunská 707/ Praha 6 500,00 Hermann Tomáš Svatý Kříž Havlíčkův Brod 3 412,00 Himl Pavel Grafická Praha ,00 Hirt Tomáš Slovanská Plzeň 1 000,00 Hlavenka Jiří Braníškov Veverská Bítýška ,00 Hněvsová Kristýna Borecká Štěnovice 1 440,00 Hnyk Petr Lamačova 655/ Praha ,00 Hnyk Tomáš Nová Kyšice 1 200,00 Höfer Karel Na Větrníku 1932/ Praha 6 - Břevnov 2 800,00 Hofman Václav Bramboříková Praha ,00 Hojná Kateřína plk. Švece Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Hojný Zdeněk Nábřeží Benešovo Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Holá Beáta Roubalova 237/ Brno 1 000,00 Holcner Petr Veveří Brno 1 000,00 Holinger Jiří Koldín Koldín 1 240,00 Hollan Jan Lipová Brno 5 400,00 Holub Jan Pod Starou školou Praha 6 Nebušice 6 000,00 Holzer Filip Seifertova Třeboň 2 000,00 Homfray Šárka Karlovo náměstí 315/ Praha 2 200,00 Hon Matěj Juditina Teplice 500,00 Horáček Michal Hlínoviště Bělá pod Bezdězem 618,00 Horáček Milan Černá Praha ,00 Horák Martin Husova Hodonín 1 650,00 Horák Ondřej Havlíčkova Čeperka 500,00 Hořejš Nikola V. P. Čkalova Praha 6 100,00 Hořínek Antonín Ostravská 172/ Opava ,00 Hosnedlová Alena Jánského 2191/ Praha 5 415,00 Houška Jakub Arbesova Brno 1 700,00 Houšková Libuše ČSA Chodov u Karlových Varů 400,00 Hrabal Ondřej Bílovice Bílovice 309,00 Hráček Filip U Mrázovky Praha 5 500,00 Hrad Aleš Ondráčkova Brno 1 000,00 Hradil Radek B. Němcové Otrokovice 250,00 Hrazdilová Martina Zeyerova Opava 600,00 Hrb Jaroslav Radomská Praha ,00 Hrdina Robert Vašátkova Praha 9 200,00 Hrdonka Václav Loudů Dobřany 200,00 Hrkal Jan Pokratická 1847/ Litoměřice 1 854,00 Hrnčiřík Jakub Rostoklaty Rostoklaty 500,00 Hrnčiřík Pavel Sychrov Vsetín 1 000,00 Hrneček Martin Husova Třeboň 1 000,00 Hromada Jiří Senovážné náměstí 994/ Praha ,00 Hromek Petr Heinemannova Praha 6 100,00 Hronová Marie J. Masaryka Jihlava 1 200,00 Hrouda Jan Spartakiádní 273/ Ústí nad Labem 2 500,00 Hruška Jan Blanická Praha ,00 Hrušková Radka Mládežnická Litoměřice 100,00 Hřebecký Jaromír Svobody1016/ Třeboň 1 000,00 Hübner Klaus Mike Rejchova Jihlava 5 387,40 Hudcová Kristýna Kytnerova Brno 200,00 Hudec Dalibor Opava 1 000,00 Hudec Miroslav Střelnice Česká Lípa 600,00 Hukal Petr Rožmberská Praha 14 - Kyje 7 200,00 Hůlová Hana Dlouhá 1965/ Nový Jičín 2 000,00 Huncovský Martin K Babylonu Lomnice nad Popelkou 100,00 Husa Tomáš Zbrojovácká Vsetín 1 000,00 Husková Zuzana Na obvodu Ostrava ,00 Hvězda Roman Družstevní Rakovník 1 000,00 Hybner Otakar Na Pišťák Halouny 20,00

21 Hynek David Svatý Mikuláš Kutná Hora 2 000,00 Chabičová Alena Martinická 987/ Praha ,00 Challyjeva Gozel Ve Stínu Praha ,00 Chamonikolasová Jana Botanická Brno 2 000,00 Chmelová Martina K lučinám 2464/ Praha ,00 Christ Marek Smetanova Brno 300,00 Chvátal Jan Zadní 181/ Svitavy 1 000,00 Chytil Matěj Újezd Praha ,00 Chytil Václav Újezd Praha ,00 Ichová Marie V Rolích Plzeň 1 000,00 Jadrný Josef Janův Důl Osečná ,00 Jahn Zdeněk Čajkovského Praha 3 800,00 Jakob Michal Kozácká 183/ Praha ,00 Jandl Dominik Poštovní 1638/ Karlovy Vary 200,00 Janeček Karel Švédská 3282/6b Praha 5 - Smíchov ,77 Jareš Jakub Jugoslávských partyzánů Praha ,00 Jarkovský Tomáš Švehlova 633/ Hradec Králové 2 000,00 Jarošová Dita Pod Slévárnou Dvůr Králové nad Labem 1 000,00 Jazairiová Pavla Poustka Frýdlant v Čechách 300,00 Jechová Kateřina Krkonošská Praha ,00 Jelínek Libor Luční Uhlířské Janovice 100,00 Jelínková Vladimíra Jiráskova Protivín 333,00 Jelínková, 1966 Marie Hudečkova Praha ,00 Jelínková, 1981 Marie Pod svahem Praha ,00 Jeníček Marek Italská Praha ,00 Jeníkovský Pavel E. Beneše 1429/ Hradec Králové 618,00 Jenková Pavla Horní Červený Kostelec 500,00 Jeřábek Jiří Matěje Kopeckého Cheb 1 000,00 Jeřábek Pavel Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 3 872,00 Jiaxis Anastazios Hoštická Brno Bosonohy ,00 Jiránek Martin U Pramene Trutnov 3 000,00 Jirka Jan K Oboře Poděbrady 850,00 Jirků Karel Komořany Rousínov 5 000,00 Jirmásek Tomáš Heřmanova 41/ Praha ,00 Jiřička Martin nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 John René Lamačova 826/ Praha 5 - Hlubočepy 1 000,00 Jungwirth Matěj Lohniského Praha 5 618,00 Kačena Štěpán Pujmanové Praha ,00 Kadeřábková Anna Orebitská 676/ Praha ,00 Kadlec Pavel Mánesova Havířov 50,00 Kadlecová Jana Lipence Praha ,00 Kadrman Martin Červená Voda Červená Voda 1 100,00 Kalčíková Dana Voříškova Brno 1 000,00 Kališ Vladimír Mýtská Rakovník 3 000,00 Kalužík Zdeněk Vančurova 2985/ Opava 1 - Předměstí 5 000,00 Kapičák Ivan Flemingovo náměstí Praha ,00 Karasová Kristina Dlouhá 614/ Praha ,00 Karpíšek Jan Slevačská Brno 108,00 Kašpárková Jana Dolany Dolany 3 000,00 Kašparová Jana Vaníčkova Opava 1 000,00 Kašparovská Lenka Bílovice Bílovice 100,00 Kašpaříková Hana Hanácká 473/ Brno 200,00 Kazmirowski Christian Pátého května Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Kilb Robert Nedošín Litomyšl 500,00 Kletečková Marie Mojmírova Praha 4 Nusle 300,00 Klobouček Daniel K Rovinám Lety 100,00 Klouček Vít Bořivojova 1059/ Praha ,00 Klouzal Jakub Na Petřinách 794/ Praha 6 618,00 Kníže Petr Americká Kladno - Kročehlavy 2 472,00 Knížek Miloslav Malonty Malonty ,00 Kocman Karel Mikšovského 828/ Praha 5 500,00 Kočíb Slavomír Štefánikova Zlín 1 000,00 Kočvarová Bohuslava Pod Lípami 2664/ Praha ,00 Kojetský Libor Za Nádražím Poděbrady 200,00 Kokoška Tomáš Nad Rybníkem Uherské Hradiště 1 700,00 Koláčná Irena Optátova Brno 1 500,00 Kolář Vladimír Horní Krčmy Mohelnice 1 700,00 Kolařík Martin Pod Skalkou 89/ Přerov 1 200,00 Kolářová Pavlína Kmochova 3171/ Ústí nad Labem 1 000,00

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012)

Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Městská část Praha 3 školské obvody základních škol (2012) Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 7/8 9 10 10 10 39 2. Ondřej Hlavatý 1993 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 9 7 8 8 32 3. Ondřej Mička 1994 Gymnázium

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2013. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2013. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: STRANA ZELENÝCH Identifikační číslo

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více