Výroční finanční zpráva politické strany. za rok Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,"

Transkript

1 Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo politické strany: Sídlo politické strany: Senovážné náměstí 994/2, Praha 1 Telefon, fax, elektronická pošta (např. ): , Politická strana je v režimu*: normální činnosti pozastavení činnosti zrušení ke dni.. vstupu do likvidace ke dni. prohlášení konkursu na její majetek ke dni. Statutární orgán politické strany: (jméno, příjmení, funkce, podpis) Razítko politické strany Ing. Tomáš Průša 3. místopředseda Datum:

2 Část I. Účetní výkazy Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet příloh k části I. 3 / počet stran 6

3 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... Stav k rozvahovému dni Číslo řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem I. Spotřebované nákupy celkem ,19 0, ,19 1. Spotřeba materiálu ,39 x ,39 2. Spotřeba energie ,80 x ,80 II. Služby celkem ,45 0, ,45 5. Opravy a udržování ,60 x ,60 6. Cestovné ,41 x ,41 7. Náklady na reprezentaci ,40 x ,40 8. Ostatní služby ,04 x ,04 III. Osobní náklady celkem ,00 0, ,00 9. Mzdové náklady ,00 x , Zákonné sociální pojištění ,00 x ,00 IV. Daně a poplatky celkem ,17 0, , Ostatní daně a poplatky ,17 x ,17 V. Ostatní náklady celkem ,37 0, , Ostatní pokuty a penále ,00 x 3 553, Úroky ,60 x , Kurzové ztráty ,22 x 7 078, Dary ,65 x , Jiné ostatní náklady ,90 x ,90 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ,00 0, , Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ,00 x 4 974,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ,83 0, , Poskytnuté členské příspěvky ,83 x ,83 Náklady celkem ,01 0, ,01

4 Číslo Stav k rozvahovému dni řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem IV. Ostatní výnosy celkem ,53 0, , Úroky 63 13,86 x 13,86 16 Kurzové zisky 64 68,67 x 68, Jiné ostatní výnosy ,00 x ,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ,02 0, , Přijaté příspěvky (dary) ,36 x , Přijaté členské příspěvky ,66 x ,66 VII. Provozní dotace celkem ,00 0, , Provozní dotace ,00 x ,00 Výnosy celkem ,55 0, ,55 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ,46 0, ,46 D. Výsledek hospodaření po zdanění ,46 0, ,46 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon:

5 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... Strana zelených... Senovážné náměstí 994/2... IČ Praha Česká republika... A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0, ,27 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,57 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , ,57 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,30 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí , ,30 B. Krátkodobý majetek celkem , ,50 II. Pohledávky celkem , ,38 1. Odběratelé 53 0, ,00 4. Poskytnuté provozní zálohy , , Jiné pohledávky , ,16 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,12 1. Pokladna , ,00 3. Účty v bankách , ,12 AKTIVA CELKEM , ,77

6 P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem , ,12 I. Jmění celkem 2 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,12 1. Účet výsledku hospodaření 7 x ,46 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,36 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,58 B. Cizí zdroje celkem , ,65 III. Krátkodobé závazky celkem , ,00 1. Dodavatelé , ,09 4. Ostatní závazky 25 0, ,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,00 9. Ostatní přímé daně , , Krátkodobé bankovní úvěry 39 0, ,91 IV. Jiná pasiva celkem , ,65 1. Výdaje příštích období , ,65 PASIVA CELKEM , ,77 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:... Telefon: Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným n záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupu zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasiv přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

7 Ministersvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 s účinností pro nevýdělečné organizace PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01 Účetní jednotka doručí 1 x příslušnému finančnímu úřadu k (v tis. Kč, na dvě desetin. místa) IČO Název a sídlo účetní jednotky Strana zelených Senovážné náměstí 994/2 Praha Česká republika Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona Doplňující údaje: Přijato Skutečnost Název údaje č.ř. 1 2 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu , ,00 Pohledávky celkem (účt. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) , ,00 Závazky celkem (účt. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) ,00 405,00 3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy). Poznámka:Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

8 Další údaje 1. Jednotka je politickou stranou a neprovozuje hospodářskou činnost. 2. Zakladatelé a vklady do vl.jmění nejsou. 3. Účetním obdobím je kalendářní rok. 4. Odepisování je daňové rovnoměrné 5. Zásoby v jednotce nejsou 6. Aktiva ani závazky v cizích měnách nejsou. Aktiva a závazky jsou oceňovány nominálními cenami v korunách 7. Podíly strany v cizích jednotkách nejsou 8. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 9. Závazky veřejného zdravotního pojištění , Evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu , Akcie a podíly nejsou 12. Majetkové cenné papíry a dluhopisy nejsou 13. Částky dlužené se zbytkovou splatností přes 5 let nejsou 14. Úvěr na volební kampaně splatný v roce , Přehled o nákladech, které se neuznávají jako daňové 513 náklady na reprezentaci , ostatní pokuty a penále 3 553, dary , poskytnuté členské příspěvky , Přehled o příjmech, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené 644 úroky z běžných účtů 13, členské příspěvky , provozní dotace , Průměrný evidenční počet zaměstnanců je Účasti statutárních orgánů v osobách s jednotkou smluvních nejsou. 19. Poskytnuté dary , Přijaté dary celkem , Veřejné sbírky nejsou 22. Zisk z minulého účetního období ve výši ,36 Kč byl proúčtován podle rozhodnutí jednotky na účet 932 nerozdělený zisk minulých let. V Praze dne

9 Část II. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Tato zpráva auditora se přikládá v příloze k výroční finanční zprávě politické strany. Počet stran 11 v příloze k části II.

10

11

12

13

14

15 Část III. Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany. a) Přehled o celkových příjmech politické strany v členění podle 17 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Poř. čís. Název ukazatele a b c v Kč 1 Příjmy celkem z toho: 2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) Členské příspěvky Kurzové zisky 69 6 Úroky z vkladů 14 7 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 9 Dary a dědictví Půjčky a úvěry Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

16 b) Přehled o výdajích politické strany Poř. Čís. Název ukazatele v Kč a b c 1 Výdaje celkem z toho: 2 Provozní výdaje Mzdové výdaje Výdaje na daně a poplatky Výdaje na volby Datum: Vypracovala: Iva Marušková Kontroloval: Ing. Tomáš Průša

17 Část IV. Přehled o přijatých darech a dárcích. Počet stran 16 v části IV. Dary od fyzických osob a) peněžité dary Příjmení Jméno Datum narození Sídlo dárce Ulice, č.p./č.p. PSČ Město Výše peněžitého daru v Kč Ander Martin Renneská 395/ Brno ,00 Anderle Roman Hlavní náměstí 72/ Krnov 100,00 Antoš Marek V Štíhlách 1311/ Praha ,00 Appel Robert Duchcovská 1505/ Teplice 4 500,00 Babčáková Simona Zelená 1084/15a Praha 6 500,00 Babulíková Gabriela Pod Lázní Praha 4 500,00 Bačová Kateřina Krhov Bojkovice ,00 Baier Tomas Kolarska Opava 500,00 Baierová Martina Slavkovská Opava 7 500,00 Balatková Markéta Revoluční Frýdek-Místek 100,00 Bányaiová Alena Jilmová 1433/ Praha ,00 Baránek Tomáš Roubalova Brno 5 000,00 Bárczay Lukáš Plzeňská Praha 5 500,00 Baršová Andrea Pod lázní Praha ,00 Barta Jan Baranova Praha ,00 Bárta Aleš Keplerova 698/ Ústí nad Labem 3 000,00 Bárta Drahomír Česká 1113/ Praha 5 Košíře 2 000,00 Bartek Vítězslav Osvobozená Klášterec nad Ohří 0,01 Bártek Pavel Kollárova Nový Jičín 5 000,00 Bartoň Lukáš Borská 53A Plzeň 1 000,00 Bartůšek David Botanická Brno 1 000,00 Běhounková Ivana Kapitána Nálepky Louny 300,00 Belica Ales Stranik Nový Jičín ,00 Bělohradský Jiří Podlesí Hodkovice nad Mohelkou 1 118,00 Benáček Martin Chládkova 28c Brno 4 769,00 Bendl Jiří Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Bendl Milan Kamenická Praha 7 500,00 Bendlová Běla Ohradní 903/ Praha 4 - Michle ,00 Benýšková Helena Biskupcova 1718/ Praha 3 - Žižkov 5 100,00 Beran Miroslav Prostřední Lipka Králíky 618,00 Beran Václav Hostovická Ústí nad Labem 2 000,00 Beran Vítězslav Chládkova 2027/23c Brno 1 000,00 Beránek David Holečkova Praha 5 618,00 Beránková Barbora Zemědělská Brno 500,00 Beránková Petra A Pod Hvězdárnou Teplice 4 000,00 Berg Michal Luh Vsetín ,00 Bergman Zdeněk Jaselská 417/ Teplice 8 242,00 Bergová Jitka Černá 1431/ Opava 1 000,00 Bernard Bohuslav Božice Božice ,00 Bernardová Alexandra Maršovská Teplice 500,00 Berzkowitsch Robert Keplerova 729/ Ústí nad Labem 7 200,00 Bicek Pavel Zubčice Velešín 100,00 Bílek Adam Wellnerova 1322/3b Olomouc 100,00 Bílek Josef Nová 1399/ Ústí nad Labem 5 000,00 Bílý Milan Vranovská 438/ Praha ,00 Bistřický Tomáš Na Kotlářce 16/ Praha ,00 Bízová Lenka Dukelská Brno 1 854,00 Blatná Milada Vavřinecká Brno ,00 Boček Aleš Štefánikova 844/ Brno 1 536,00 Bojda Vilém Vančurova Opava 4 000,00 Bojdová Hana Vančurova Opava 500,00 Bomar Miroslav Radošovická 996/ Praha 10 - Strašnice 1 000,00

18 Bonuš Zoran Trávníčkova Praha 5 200,00 Borkovec Jiří V chaloupkách Praha ,00 Bouchal Petr Na ostrůvku Praha ,00 Bouchner Jan Zrzavého Jihlava 100,00 Brabcová Karolína Boleslavská Praha ,00 Brady Pavla Nám. Osvoboditelů 78/ Opava ,00 Braunová Karolína Vítězslava Nováka 1537/ České Budějovice 200,00 Brodbeck Lenka Alžběta Linhartská Praha 1 600,00 Brtinská Kateřina Jabloňová Slaný 200,00 Brunová Daniela Zelený pruh 821/ Praha ,00 Brzobohatá Klára Nádražní 15/ Český Těšín 1 500,00 Březina Daniel Zahořany Mníšek pod Brdy 61,80 Březina Radim Dobrá Dobrá 200,00 Břicháčková Věra K lánu 539/ Praha ,00 Břinčil David Koněvova Praha ,00 Bubelová Zuzana Štěpánská Vsetín 1 000,00 Bubník Jiří Vojenova Písek 6 180,00 Budai Tomáš Dělnická Ostrava-Poruba 618,00 Budín Lukáš Vrchlického Praha 5 250,00 Bufková Olga Klatovská tř Plzeň ,00 Bureš Jiří Podsednicka Brno 3 000,00 Burešová Irena Podsednická Brno 3 000,00 Burešová Petra Chomutov 3 000,00 Buršík Pavel Kuchařovice 1 800,00 Bydelský Tomáš Škroupova Trutnov 500,00 Bystrianský Aleš U Synagogy Opava 3 000,00 Cabrnochová Ivana Mečíková Praha ,00 Carbol Luděk Na Klikovce Praha 4 500,00 Cech Kamil Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou 309,00 Cenek Radim Libušino údolí Brno 3 018,00 Cigler Luděk Kaznějovská Praha ,00 Cimbalník Vladimír Foltýnova Brno 500,00 Coetzee Kunová Dana Jiráskovo nám Trutnov 200,00 Cuc Michal Vesce Týn nad Vltavou 1 200,00 Cveček Jiří Orelská 626/ Praha ,00 Czyž Pavel Nad terasou Havířov 200,00 Čapek Tomáš Na Valtické 656/ Břeclav 300,00 Čapková Šárka Uralská 634/ Praha 6 800,00 Čápová Alena Bělčická 2844/ Praha 1 000,00 Čáslavka Martin Ve vilách Senohraby 3 000,00 Čech Tomáš Droužkovická Údlice 400,00 Čermák Aleš Žíšovská Praha 9 100,00 Čermák Jiří Ivana Olbrachta Hradec Králové 3 000,00 Čermák Petr Horská Svoboda nad Úpou 100,00 Čermák Roman V Újezdech Brno 1 000,00 Černík Roman Ves Touškov Stod 3 400,00 Černoš Ondřej Skořepka Praha ,00 Černý Daniel Dukelská Chomutov ,00 Černý Stanislav Holubova Olomouc 300,00 Černý Václav Hálkova 952/ Říčany 4 354,00 Černý Zbyněk Pod lázní 1028/ Praha ,00 Čipera Erik Levá 23/ Praha 4 - Podolí 2 354,00 Čížek Jiří Ke Klínku Horní Bezděkov 1 000,00 Čížek, Opava Michal Gogolova Opava 400,00 Čížek, Ústí Michal Malátova Ústí nad Labem ,00 Čížkovský Matěj Na Slupi Praha ,00 Čoček Ladislav Práčská 2602/ Praha ,00 Čornej Jan Velkoosecká Praha ,00 Daduč David V Besídkách Ústí nad Labem 2 000,00 Danihelka Jiří Merhautova Brno 1 000,00 Daňová Romana Hovězí Hovězí 500,00 Davis Magdalena Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 1 202,00 Demčák Miroslav Baranova Praha 3 12,00 Denk Pavel Luční 607/ Plzeň 5 000,00 Ditrichová Lucie Za Opusem Praha 200,00 Dohnal Vítězslav Převrátilská Tábor ,00 Doležalová Daniela K Lukám Praha 4 150,00 Donné Michal Filipova 2014/ Praha 4 500,00 Doubravová Johana Krchlebská Praha 4 300,00 Drabina Jan Široká 5135/ Jablonec nad Nisou 500,00

19 Drápal Ivo Oblá Brno ,00 Drápal Martin Oblá Brno 3 000,00 Drápalová Jana Oblá Brno ,00 Drhová Zuzana Janského Praha ,00 Drnek Martin Komenského Žídlochovice 500,00 Drnek Václav Libá Libá 69,00 Droščín Andrej Gregorova 1401/ Nový Jičín 2 000,00 Duda Radim Oračova Ostrava 200,00 Dudová Kateřina Oračova Ostrava 1 300,00 Ducháček Martin Petržílkova 2704/ Praha 5 - Stodůlky ,00 Ducháčková Chotková Pavla Tychonova 18/ Praha ,00 Dukát Pavel Kloboukova Praha ,00 Dusík Jan Pardubická 1520/ Praha - Uhříněves 1 000,00 Dušek Jiří Bulharská 2097/ Teplice 100,00 Dušková Hana Slávy Horníka Praha 5 200,00 Dutkiewič Martin Na Vyhlídce Rýmařov 100,00 Dvořáčková Květa Politických vězňů 1632/ Tábor ,00 Dvořáčková Libuše Ostružinová 2347/ Praha ,00 Dvořák Jan Zámecká Planá 500,00 Dvořák Marek Dřínová 79/ Brno 300,00 Dvořák Stanislav Zelenářská Tábor 5 000,00 Eberle Jakub Na Homolce Kladno 7 500,00 El-Moussawi Chádí Do Klukovic 1163/ Praha 5 500,00 Fajnorová Ivana Lelkova Brno ,00 Fantová Kristýna Malířská 291/ Praha 7 - Bubeneč 350,00 Fendrych Matyáš Dvoreckého Praha ,00 Feřtek Jiří Metujská Praha ,00 Fialková Lenka Malé Přílepy Beroun 500,00 Filipová Ladislava Hostovická Ústí nad Labem 3 000,00 Fischer David Voltuš Rožmitál pod Třemšínem 550,00 Fišerová Martina Nežárecká Jindřichův Hradec 1 200,00 Flamiková Jasna Preslova Brno ,00 Folkeová Lenka Kotorská Praha ,00 Forman Zdeněk Křehlíkova Brno 1 500,00 Franc Adam Zájezdec Chrast 62,00 Freidinger Jan U božích bojovníků 606/ Praha ,00 Freidingerová Tereza Jeseniova 1596/ Praha ,00 Frélich Zdeněk Kolářská Opava 9 907,00 Fritscher Ludvík Jabloňová Chrudim 400,00 Frýda Jiří Karlovo nám Roudnice nad Labem 99,90 Frýdl Pavel Hrudičkova Praha ,00 Furiel Róbert Bezručova Brno 300,00 Gaillyová Yvonna Lipová Brno 6 300,00 Ganický Bohdan Korunní 1370/ Praha ,00 Gargulák Karel Podevsí Valašská Polanka 350,00 Gattermayer Josef Špindlerův mlýn Špindlerův mlýn 500,00 Gjuričová Adéla Zelinářská Praha ,00 Globočník Petr Mostecká Litvínov 200,00 Glöcknerová Gabriela Strážky Ústí nad Labem 3 000,00 Goldmann Jakub Kanadská Praha 6 500,00 Goldmannová Denisa Kanadská 1633/ Praha 6 500,00 Gryga Otakar Mendlova 25A Opava 2 000,00 Grygar Jakub Nad Lesíkem Lety 500,00 Grygová Jana Mendlova 25A Opava 500,00 Guth Jiří Hlubocká Borovany 3 000,00 Güttnerová Pavla Studentská 1772/ Ostrava - Poruba 200,00 Habětínová Silva Rožmberská 724/ Praha 9 - Kyje 1 500,00 Habr Jan Zdiměřická Jesenice 618,00 Haidler Jaroslav Šrámkova Ústí nad Labem 8 000,00 Hakl Martin Chelčického Žďár nad Sázavou 6 500,00 Halámka Stanislav U cvičištĕ Plzeň 5 000,00 Hambálek Jan U Družstva Práce 828/ Praha 4 618,00 Hampl Václav Klimentská Praha ,00 Hána František Fibichova Teplice 500,00 Hanak Ficbauer Radek Nerudova 271/ Nový Jičín 1 000,00 Hanáková Katka Kamenická Praha 7 500,00 Hanč Petr Obránců míru 282/ Trutnov 4 969,00 Hanka Adam Žitná Liberec 1 000,00 Hanko Ondřej Hradní Jenštejn 400,00

20 Hanousek Martin Vachkova 829/ Hradec Králové 163,00 Hasalová Lucie U Petřin Praha 6 100,00 Haunerová Eva Klostermannova Plzeň 100,00 Haupt Lukáš Kubelíkova Praha ,00 Hausenblas Martin Brožíkova 164/ Ústí nad Labem ,00 Hejl Petr Suchdolská Praha-Sedlec 3 090,00 Heller Jakub Wolkerova 2373/ Kroměříž 500,00 Hemrová Lucie Tachovská Plzeň 3 954,00 Hendrych Jiří nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 Hercherová Hana Verdunská 707/ Praha 6 500,00 Hermann Tomáš Svatý Kříž Havlíčkův Brod 3 412,00 Himl Pavel Grafická Praha ,00 Hirt Tomáš Slovanská Plzeň 1 000,00 Hlavenka Jiří Braníškov Veverská Bítýška ,00 Hněvsová Kristýna Borecká Štěnovice 1 440,00 Hnyk Petr Lamačova 655/ Praha ,00 Hnyk Tomáš Nová Kyšice 1 200,00 Höfer Karel Na Větrníku 1932/ Praha 6 - Břevnov 2 800,00 Hofman Václav Bramboříková Praha ,00 Hojná Kateřína plk. Švece Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Hojný Zdeněk Nábřeží Benešovo Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Holá Beáta Roubalova 237/ Brno 1 000,00 Holcner Petr Veveří Brno 1 000,00 Holinger Jiří Koldín Koldín 1 240,00 Hollan Jan Lipová Brno 5 400,00 Holub Jan Pod Starou školou Praha 6 Nebušice 6 000,00 Holzer Filip Seifertova Třeboň 2 000,00 Homfray Šárka Karlovo náměstí 315/ Praha 2 200,00 Hon Matěj Juditina Teplice 500,00 Horáček Michal Hlínoviště Bělá pod Bezdězem 618,00 Horáček Milan Černá Praha ,00 Horák Martin Husova Hodonín 1 650,00 Horák Ondřej Havlíčkova Čeperka 500,00 Hořejš Nikola V. P. Čkalova Praha 6 100,00 Hořínek Antonín Ostravská 172/ Opava ,00 Hosnedlová Alena Jánského 2191/ Praha 5 415,00 Houška Jakub Arbesova Brno 1 700,00 Houšková Libuše ČSA Chodov u Karlových Varů 400,00 Hrabal Ondřej Bílovice Bílovice 309,00 Hráček Filip U Mrázovky Praha 5 500,00 Hrad Aleš Ondráčkova Brno 1 000,00 Hradil Radek B. Němcové Otrokovice 250,00 Hrazdilová Martina Zeyerova Opava 600,00 Hrb Jaroslav Radomská Praha ,00 Hrdina Robert Vašátkova Praha 9 200,00 Hrdonka Václav Loudů Dobřany 200,00 Hrkal Jan Pokratická 1847/ Litoměřice 1 854,00 Hrnčiřík Jakub Rostoklaty Rostoklaty 500,00 Hrnčiřík Pavel Sychrov Vsetín 1 000,00 Hrneček Martin Husova Třeboň 1 000,00 Hromada Jiří Senovážné náměstí 994/ Praha ,00 Hromek Petr Heinemannova Praha 6 100,00 Hronová Marie J. Masaryka Jihlava 1 200,00 Hrouda Jan Spartakiádní 273/ Ústí nad Labem 2 500,00 Hruška Jan Blanická Praha ,00 Hrušková Radka Mládežnická Litoměřice 100,00 Hřebecký Jaromír Svobody1016/ Třeboň 1 000,00 Hübner Klaus Mike Rejchova Jihlava 5 387,40 Hudcová Kristýna Kytnerova Brno 200,00 Hudec Dalibor Opava 1 000,00 Hudec Miroslav Střelnice Česká Lípa 600,00 Hukal Petr Rožmberská Praha 14 - Kyje 7 200,00 Hůlová Hana Dlouhá 1965/ Nový Jičín 2 000,00 Huncovský Martin K Babylonu Lomnice nad Popelkou 100,00 Husa Tomáš Zbrojovácká Vsetín 1 000,00 Husková Zuzana Na obvodu Ostrava ,00 Hvězda Roman Družstevní Rakovník 1 000,00 Hybner Otakar Na Pišťák Halouny 20,00

21 Hynek David Svatý Mikuláš Kutná Hora 2 000,00 Chabičová Alena Martinická 987/ Praha ,00 Challyjeva Gozel Ve Stínu Praha ,00 Chamonikolasová Jana Botanická Brno 2 000,00 Chmelová Martina K lučinám 2464/ Praha ,00 Christ Marek Smetanova Brno 300,00 Chvátal Jan Zadní 181/ Svitavy 1 000,00 Chytil Matěj Újezd Praha ,00 Chytil Václav Újezd Praha ,00 Ichová Marie V Rolích Plzeň 1 000,00 Jadrný Josef Janův Důl Osečná ,00 Jahn Zdeněk Čajkovského Praha 3 800,00 Jakob Michal Kozácká 183/ Praha ,00 Jandl Dominik Poštovní 1638/ Karlovy Vary 200,00 Janeček Karel Švédská 3282/6b Praha 5 - Smíchov ,77 Jareš Jakub Jugoslávských partyzánů Praha ,00 Jarkovský Tomáš Švehlova 633/ Hradec Králové 2 000,00 Jarošová Dita Pod Slévárnou Dvůr Králové nad Labem 1 000,00 Jazairiová Pavla Poustka Frýdlant v Čechách 300,00 Jechová Kateřina Krkonošská Praha ,00 Jelínek Libor Luční Uhlířské Janovice 100,00 Jelínková Vladimíra Jiráskova Protivín 333,00 Jelínková, 1966 Marie Hudečkova Praha ,00 Jelínková, 1981 Marie Pod svahem Praha ,00 Jeníček Marek Italská Praha ,00 Jeníkovský Pavel E. Beneše 1429/ Hradec Králové 618,00 Jenková Pavla Horní Červený Kostelec 500,00 Jeřábek Jiří Matěje Kopeckého Cheb 1 000,00 Jeřábek Pavel Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy 3 872,00 Jiaxis Anastazios Hoštická Brno Bosonohy ,00 Jiránek Martin U Pramene Trutnov 3 000,00 Jirka Jan K Oboře Poděbrady 850,00 Jirků Karel Komořany Rousínov 5 000,00 Jirmásek Tomáš Heřmanova 41/ Praha ,00 Jiřička Martin nám. Na Farkáně Praha 5 500,00 John René Lamačova 826/ Praha 5 - Hlubočepy 1 000,00 Jungwirth Matěj Lohniského Praha 5 618,00 Kačena Štěpán Pujmanové Praha ,00 Kadeřábková Anna Orebitská 676/ Praha ,00 Kadlec Pavel Mánesova Havířov 50,00 Kadlecová Jana Lipence Praha ,00 Kadrman Martin Červená Voda Červená Voda 1 100,00 Kalčíková Dana Voříškova Brno 1 000,00 Kališ Vladimír Mýtská Rakovník 3 000,00 Kalužík Zdeněk Vančurova 2985/ Opava 1 - Předměstí 5 000,00 Kapičák Ivan Flemingovo náměstí Praha ,00 Karasová Kristina Dlouhá 614/ Praha ,00 Karpíšek Jan Slevačská Brno 108,00 Kašpárková Jana Dolany Dolany 3 000,00 Kašparová Jana Vaníčkova Opava 1 000,00 Kašparovská Lenka Bílovice Bílovice 100,00 Kašpaříková Hana Hanácká 473/ Brno 200,00 Kazmirowski Christian Pátého května Dvůr Králové nad Labem 2 500,00 Kilb Robert Nedošín Litomyšl 500,00 Kletečková Marie Mojmírova Praha 4 Nusle 300,00 Klobouček Daniel K Rovinám Lety 100,00 Klouček Vít Bořivojova 1059/ Praha ,00 Klouzal Jakub Na Petřinách 794/ Praha 6 618,00 Kníže Petr Americká Kladno - Kročehlavy 2 472,00 Knížek Miloslav Malonty Malonty ,00 Kocman Karel Mikšovského 828/ Praha 5 500,00 Kočíb Slavomír Štefánikova Zlín 1 000,00 Kočvarová Bohuslava Pod Lípami 2664/ Praha ,00 Kojetský Libor Za Nádražím Poděbrady 200,00 Kokoška Tomáš Nad Rybníkem Uherské Hradiště 1 700,00 Koláčná Irena Optátova Brno 1 500,00 Kolář Vladimír Horní Krčmy Mohelnice 1 700,00 Kolařík Martin Pod Skalkou 89/ Přerov 1 200,00 Kolářová Pavlína Kmochova 3171/ Ústí nad Labem 1 000,00

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona Příloha k vyhlášce č. 273/2005 Sb. Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 Název

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona Příloha k vyhlášce č. 273/2005 Sb. Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2015 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.01.2015 10:16:58 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

F O R M U L Á Ř E. Sídlo politické strany / politického hnutí: Puklicova 995/ České Budějovice

F O R M U L Á Ř E. Sídlo politické strany / politického hnutí: Puklicova 995/ České Budějovice Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. V Z O R F O R M U L Á Ř E Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR

Více

Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018

Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018 Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018 Název školy Okres / Městská část 36. t. PO 4.9. Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. Praha 4 - Nusle ÚT 5.9. ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 7 - Holešovice

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.07.2016 09:03:57 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Živnostenské

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) Pořadí Příjmení Jméno Škola Kvantil 1. Mráz Ondřej ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 100.00 2. Koldinská Eliška

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III.

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - chlapci III. Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2 BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí BTM Sokol ČB 18.9. KŽT Soběsl. 6.11. KŽT Velešín 17.11. KP Pedagog 22.1. BTM Třeboň 5.3. BTM Orel 16.4. TOP Pedagog 7.5. Celkem Bodová hodnota Nasazovací BHT 852

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY POČET MĚSTO ULICE KRAJ FUNKCE PŘÍSTUPNOST 1 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběrový nonstop 2 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběr i vklad nonstop 3

Více

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži

Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce m Muži Přehled výkonů atletů TJ Auto Škoda Mladá Boleslav v roce 2002 -------- 60 m Muži ----------- 7.25 ( ) Vokoun Martin,101276 Jablonec 2708 7.44 ( 4R) Kočí Martin,130480 Kladno 2908 7.72h ( 3R) Provazník

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba OBLAST ZAPOJENÍ Středočeský kraj září říjen listopad prosinec leden únor ZŠ Benešov Jiráskova 888, 256 01 Benešov Jana Kahounová X X X X ZŠ Vítězslava Hálka,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

"Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! "

Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! My níže podepsání považujeme současnou podobu změn v jízdních řádech MHD za předčasnou a nedomyšlenou. V prvních zářijových dnech městu hrozí dopravní kolaps, proto po magistrátu požadujeme, aby: 1.) Odložil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová Vývozní termíny bioodpadů z nádob o objemu 120 litrů z domácností pro rok 2016 Oblast č. 1 ulice: Hutnická, Šípková, Kamenný Vrch - Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského,

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více