Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015 březen 2015

2 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo ředitele Souhrnné údaje o financování SFDI v roce Charakteristika SFDI Základní údaje Organizační struktura SFDI Účel SFDI Hospodaření SFDI v roce Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce Finanční vypořádání s příjemci za rok Čerpání prostředků Technické pomoci OPD Čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Charakteristika výdajů na dálniční kupóny v roce Příjemci a určení fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce Ředitelství silnic a dálnic ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘSD ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘSD ČR Správa železniční dopravní cesty Rozpočtové úpravy realizované v roce SŽDC Akce spolufinancované z OPD - SŽDC Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) - SŽDC Ředitelství vodních cest ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘVC ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘVC ČR Technická správa komunikací hlavního města Prahy Hlavní město Praha - odbor městského investora Provozovatelé regionálních tratí Kraje a krajské příspěvkové organizace České dráhy Příspěvkové programy SFDI Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

3 4.9.2 Bezpečný přechod Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah ( Nové technologie ) Expertní posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury Cenové databáze pro oceňování akcí financovaných SFDI Kontrolní činnost SFDI Veřejnosprávní kontrola Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Kontroly provedené externími kontrolními orgány Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce Zhodnocení plánu kontrol Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrol Řídící kontrola Zpráva útvaru interního auditu Zpráva o činnosti orgánů SFDI...70 Seznam tabulek v textu...72 Seznam grafů v textu...73 Seznam příloh

4 SEZNAM DŮLEŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ ABA Autoklub Bohemia Assistance, a. s. ČP Česká pošta, s. p. CEF Connecting Europe Facility (komunitární program EU) DK Dálniční kupóny EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EÚD Evropský účetní dvůr Kód 50, neinvestiční akce, 60 investiční akce KP Komunitární programy EU MF Ministerstvo financí ČR MD Ministerstvo dopravy ČR NF Národní fond NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OMI Hlavní město Praha - odbor městského investora OPD Operační program Doprava OPD II Operační program Doprava OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost OPŽP Operační program Životní prostředí PCO Platební a certifikační orgán PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PVK Plán veřejnosprávních kontrol RO Rozpočtové opatření ŘO OPD Řídící orgán Operačního programu Doprava ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SR Státní rozpočet SÚS (KSÚS) Správa a údržba silnic (Krajská správa a údržba silnic) SŽDC Správa železniční dopravní cesty TP Technická pomoc TSK hl. m. Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZŘ Změnové řízení 3

5 ZS OPD ŽoP Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava Žádost o platbu 4

6 Úvodní slovo ředitele Rok 2014 byl z hlediska SFDI rokem, kdy bylo maximalizováno úsilí o rozsáhlou stavební aktivitu na poli dopravní infrastruktury vedoucí k co nejvyšší míře dočerpání finančních prostředků EU z programového období To vše ve snaze o to, aby v roce 2015, kdy je naposledy možné čerpat prostředky tohoto období, bylo možno maximalizovat čerpání těchto zdrojů v oblasti dopravní infrastruktury financované SFDI. Limitujícími faktory pro toto úsilí jsou především průtahy při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí a dále průtahy při výběrových řízeních. Uvedené faktory spolu s nižšími cenami dosahovanými při výběrových řízeních na realizaci vedly k nedočerpání finančních prostředků alokovaných na investiční akce. Z pohledu SFDI lze hodnotit pozitivně objem dosažených daňových příjmů a mýtného, kdy byly plánované příjmy překročeny o více než 809 mil. Kč, a to především díky vyššímu výběru silniční daně a mýtného. Současně došlo v průběhu roku 2014 k navýšení finančních prostředků určených na opravy a údržbu dopravní infrastruktury v řádu miliard Kč. Použitím těchto prostředků došlo ke zlepšení stavu vybudované dopravní infrastruktury v ČR. Z pohledu čerpání evropských zdrojů určených pro OPD došlo k plnému dočerpání finančních prostředků alokovaných z úvěru EIB. V průběhu roku 2014 také probíhaly intenzivní práce na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury pro OPD II, pro jehož financování bude SFDI opět plnit roli Zprostředkujícího subjektu. Rok 2014 byl prvním rokem nového programovacího období a Česká republika v tomto roce předložila Evropské komisi ke schválení OPD II, přičemž se předpokládá, že Evropská komise tento program schválí v roce 2015 a současně bude v roce 2015 zahájeno čerpání OPD II. Také probíhala příprava projektů, které budou financovány ze zdrojů EU prostřednictvím tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF), a u kterých bude SFDI rovněž plnit roli financujícího subjektu. V oblasti kontrol prováděných ze strany SFDI u příjemců prostředků se v roce 2014 pokračovalo v trendu posledních let, tj. ve snaze posílit provádění kontrol především u projektů hrazených z evropských prostředků. Všechna identifikovaná pochybení byla předána k řešení příslušným finančním úřadům. Snahou SFDI je zajistit kvalitní přípravu projektů i dostatečnou informovanost příjemců dotací tak, aby byla pravděpodobnost pochybení minimalizována. K posílení kontrolní činnosti v rámci celého území ČR zřídil SFDI, ke stávajícím pracovištím v Praze a v Brně, nové regionální kontrolní pracoviště v Ostravě. Rok 2015 bude pro sektor dopravy velkou výzvou z pohledu dočerpání finančních prostředků OPD. Rozpočet SFDI je nastaven tak, aby zajistil plné pokrytí dočerpání OPD. Dalším důležitým úkolem bude pro SFDI zajistit výběr distributora dálničních známek a doprovodných materiálů pro rok 2016 a další roky. Rovněž bude důležité plynule pokračovat v přípravě a realizaci všech projektů určených pro čerpání prostředků finanční perspektivy , včetně projektů CEF. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům SFDI za jejich odvedenou práci, loajalitu a podporu. Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI 5

7 1. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014 Rozpočet Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 byl schválen Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 73 ze dne , a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec Prostředky z fondů Evropské unie (EU) Prostředky dotace na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Schválený rozpočet příjmů celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výdaje SFDI na rok 2014 byly schváleny ve výši tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce tis. Kč představují nevyčerpané prostředky (nároky) dotací na financování projektů EU z minulých let, a to nároky z Operačního programu Doprava ve výši tis. Kč a z dotace na úhradu národních podílů spolufinancovaných projektů ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu SFDI zahrnuty nespotřebované prostředky z roku Podrobné informace o struktuře schváleného a upraveného rozpočtu SFDI jsou uvedeny v kapitole 3. Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné příjmy SFDI z převodů daní, mýtného a ostatních příjmů, přijaté dotace a splátky návratných finančních výpomocí dosáhly výše tis. Kč. Se zapojením volných prostředků na účtech k disponoval SFDI finančními prostředky ve výši tis. Kč. Z hlediska struktury příjmů největší část - 52,4 % - představovaly prostředky z dotací ze státního rozpočtu, další významná část - 42,7 % - byla generována daňovými příjmy a příjmy z mýtného. Vrácené prostředky příjemci (v rámci zúčtování a za refundované výdaje) činily 4,1 %, ostatní příjmy (propadlé kauce, splátky návratných finančních výpomocí, nájemné apod.) pak 0,8 %. Strukturu příjmů zobrazuje následující graf. 6

8 Graf č. 1 - Struktura příjmů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,1 % 0,8 % % 52,4 % příjmy z daní a mýtného dotace ze SR vrácené prostředky ostatní Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 nebyly naplněny příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů o tis. Kč, ovšem oproti roku 2013 příjem z této daně zaznamenal nárůst - bylo vybráno o tis. Kč více. Ostatní daňové příjmy a příjmy z mýtného schválený rozpočet na rok 2014 převýšily, daň silniční dokonce o tis. Kč, mýtné pak o tis. Kč. V meziročním srovnání však příjmy z mýtného zůstaly pod úrovní roku Vzhledem k tomu, že počet transakcí má neustále vzrůstající trend a vyplacené slevy na mýtném byly jen o tis. Kč vyšší než v minulém roce, jde propad v příjmech z mýtného na vrub pokračující změny struktury vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nejnižší sazbou mýtného. Příjmy z prodeje dálničních kupónů byly mírně nad úrovní rozpočtu tis. Kč, ale ani tyto příjmy nedosáhly úrovně roku Podrobný přehled o plnění příjmů je uveden v kapitole 3.1. Přehled o plnění jednotlivých daňových příjmů a mýtného v roce 2014 a srovnání s minulým rokem podává následující tabulka a graf. Tabulka č. 1 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 Druh příjmu Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Celkem v tis. Kč Porovnání skutečných příjmů v roce 2014 s jejich rozpočtem

9 Graf č. 2 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 (v tis. Kč) Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné výdaje v roce 2014 Skutečné výdaje, tj. prostředky uvolněné příjemcům, prostředky odvedené na PCO, výdaje na emisi a distribuci dálničních kupónů a výdaje na aparát, dosáhly v roce 2014 částky tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů SFDI v roce 2014 podává následující graf. Graf č. 3 - Struktura výdajů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,5 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,2% ,9 % ,8 % dálnice silnice mýto a telematika příspěvky vodní cesty železnice emise a distribuce DK aparát 8

10 Největšími příjemci prostředků z rozpočtu SFDI byly z hlediska objemu SŽDC, ŘSD ČR, kraje a obce, kterým SFDI poskytl prostředky na opravy údržbu a na odstranění škod po povodních na silnicích II. a III. tříd a příspěvky na nové technologie. Rozdělení výdajů podle příjemců zobrazuje následující graf. Graf č. 4 - Výdaje SFDI v roce 2014 podle příjemců (v tis. Kč) ,2% ,5% ,3% ,8% ,7% ,4% ŘSD SŽDC ŘVC SÚS Kraje a obce Ostatní vč. aparátu a DK V následující tabulce je uveden přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v členění dle zdroje financování. V tabulce č. 3 jsou pak samostatně uvedeni dva objemově nejvýznamnější příjemci, ŘSD ČR a SŽDC. Tabulka č. 2 - Přehled uvolněných prostředků (vč. aparátu) dle zdroje financování v roce 2014 Zdroj financování Upravený rozpočet v tis. Kč Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,0 OPD ,6 EIB ,0 KP/OPŽP/OPLZZ ,9 Celkem ,7 9

11 Jako hlavní důvody nedočerpání prostředků uvádí příjemci zejména zpoždění při přípravě a realizaci akcí z následujících důvodů: průtahů při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí, např. při územních, stavebních a s tím souvisejících výběrových řízeních, průtahů při výkupu pozemků, průtahů při výběrových řízeních na realizaci akcí, které jsou dány zejména vysokým počtem návrhů na přezkum úkonů zadavatele spojených s kvalitou zadávacích dokumentací, napadání výsledků zadávacích řízení neúspěšnými uchazeči spojených s posuzováním výběrových řízení na ÚOHS, např. z důvodů údajné nepřiměřeně nízké ceny. Dalším důvodem nečerpání prostředků byla absence schvalovacích protokolů projektů OPD zejména u pozemních komunikací - výdaje těchto projektů byly v průběhu roku hrazeny z prostředků SFDI a na konci roku byly refundovány formou ex-post plateb z prostředků OPD. Nedočerpání prostředků komunitárních programů vzniklo u projektů programového období (CEF a Crocodile). U těchto projektů nemohlo být vyčerpáno tis. Kč (chybělo schválení programového dokumentu a schvalovací protokoly). Dalších tis. Kč nebylo vyčerpáno z projektů OPŽP. Tabulka č. 3 - Přehled uvolněných prostředků objemově nejvýznamnějším příjemcům dle zdroje financování v roce 2014 v tis. Kč Příjemce ŘSD ČR SŽDC Zdroj financování Rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,5 OPD ,1 EIB ,0 KP/OPŽP ,1 Celkem ,7 Národní zdroje ,0 OPD ,3 EIB ,0 Celkem ,3 Výsledky hospodaření SFDI za rok 2014 Prostředky na účtech SFDI k dosáhly výše tis. Kč. Z této částky je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2015 blokováno tis. Kč jako zdroj krytí rozpočtovaných výdajů na rok 2015 a dále zhruba tis. Kč je určeno na financování havarijního stavu silnic II. a III. tříd v majetku krajů v roce Zbylé prostředky budou používány zejména na předfinancování evropského podílu spolufinancovaných projektů v rámci programového období , a to až do doby, kdy bude možné evropské prostředky čerpat. 10

12 2. Charakteristika SFDI SFDI je státním fondem ve smyslu 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne , o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), k Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se Zákonem a svým Statutem, vydaným Usnesením Vlády ČR č. 986 ze dne , zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v 2 Zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými. 2.1 Základní údaje Název: Státní fond dopravní infrastruktury Identifikační číslo: Adresa sídla: Sokolovská 278, Praha 9 Telefonní spojení: Fax: www stránky: 2.2 Organizační struktura SFDI Podle 6 Zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a Ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen Výbor ) je devítičlenný a jeho předsedou je dle 7 odst. 1 Zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni vládou České republiky. Složení Výboru k bylo následující: předseda Výboru místopředseda Výboru členové Výboru Ing. Dan Ťok, ministr dopravy Mgr. Kamil Rudolecký Mgr. Jakub Kopřiva Ing. Ivan Pilný Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Milan Urban Mgr. Jiří Zemánek Ing. Jiří Koliba Ing. Miroslav Váňa 11

13 Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen Dozorčí rada ) má pět členů, které volí PSP ČR. Složení Dozorčí rady k bylo následující: předseda Dozorčí rady místopředseda Dozorčí rady členové Dozorčí rady Cyril Zapletal Ing. Martin Kolovratník Ing. Pavel Hojda Ing. Pavel Šustr Stanislav Pfléger Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI: Ing. Tomáš Čoček, Ph. D. S účinností od 3. února 2015 byl pověřen výkonem funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, který doposud působil ve funkci náměstka ředitele pro správu finančních zdrojů. Dosavadní ředitel Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. byl s účinností od 3. února 2015 jmenován 1. náměstkem ministra sekce ekonomiky a fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Základní organizační členění SFDI vychází z úpravy obsažené ve Statutu SFDI a v souladu s touto úpravou jsou vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Organizační členění SFDI k je zobrazeno v schématu uvedeném na následující straně: 12

14 Organizační schéma SFDI Výbor SFDI Dozorčí rada SFDI Ředitel SFDI Oddělení interního auditu Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI Personální oddělení Odbor kontroly Tajemník SFDI Sekce pro správu finančních zdrojů Sekce pro realizaci zdrojů Sekretariát ředitele odboru kontroly Podatelna/ sekretariát tajemníka SFDI Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro realizaci zdrojů Oddělení veřejnosprávních kontrol Oddělení supervizí Odbor vnitřní správy Odbor účetnictví a finančního kontrolingu Odbor příspěvkových programů Oddělení supervizí staveb I Oddělení supervizí projektových dokumentací Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění Odbor administrace žádostí o platbu Oddělení supervizí staveb II Oddělení projektových úkolů 13

15 V průběhu roku 2014 byly provedeny rozsáhlé organizační změny, které měly za následek změnu organizačního uspořádání SFDI. Tyto změny byly prováděné s ohledem na nové úkoly SFDI, které má plnit v souvislosti s přijatými opatřeními k zajištění efektivního a hospodárného čerpání finančních prostředků SFDI a také v souvislosti s novým programovým obdobím s cílem optimalizovat personální zajištění jejich plnění. Zejména byl kladen důraz na rozšíření kontrolní činnosti SFDI ve vztahu k jím prováděnému financování. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI bylo vytvořeno oddělení interního auditu a personální oddělení. Odbor kontroly byl vyčleněn ze Sekce pro realizaci finančních zdrojů a byl převeden do přímé řídící působnosti ředitele SFDI. V rámci Odboru kontroly nově vznikla tři oddělení členěná podle obsahu veřejnosprávních kontrol, které budou v působnosti jednotlivých oddělení kontroly. V úseku tajemníka SFDI vzniklo nové oddělení supervizí projektových dokumentací. Dále vzniklo oddělení projektových úkolů a také došlo k personálnímu posílení stávajících organizačních útvarů, v rámci kterých byla vytvořena nová systemizovaná místa. Bylo také zřízeno nové regionální pracoviště v Ostravě, které by mělo zajišťovat zejména kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k akcím financovaným z rozpočtu SFDI, realizovaným v severomoravském regionu. SFDI měl k 31. prosinci 2014 celkem 111 systemizovaných pracovních míst a zaměstnával 76 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené. SFDI je od držitelem certifikátu číslo: CQS 2154/2012 s platností do , který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001 : Účel SFDI Výdajová stránka rozpočtu SFDI pro rok 2014 a její struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje 2 odst. 1 Zákona. V souladu s tím má SFDI používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, 14

16 financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním a provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nenachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, náklady na činnost Fondu. Pro financování účelu SFDI určuje Zákon v 4 odst. 1 příjmy SFDI takto: převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu, výnosy z časového poplatku, výnosy z mýtného a propadlých kaucí, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu, převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu. V souladu s 3 odst. 1 Zákona byly peněžní prostředky pro financování akcí schválených v rozpočtu SFDI na rok 2014 poskytovány na základě Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2014 uzavíraných s příjemci těchto prostředků. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku 2014 operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a projednaná Dozorčí radou nebo na základě změnových řízení schválených ředitelem SFDI. Rozpočtovými opatřeními bylo možné provést úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů v rámci limitu 15 % schváleného výdajového rámce rozpočtu národních zdrojů SFDI pro rok Ve smlouvách byly stanoveny podmínky pro užití poskytovaných finančních prostředků tak, aby bylo efektivně a hospodárně dosaženo účelu, pro který byly finanční prostředky poskytnuty. Zúčtování finančních prostředků čerpaných k úhradě výdajů uskutečněných v souladu se stanoveným účelem do provedli příjemci do V roce 2014 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie v programovém období Podle uzavřené Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na 15

17 Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu, prováděl kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k financovaným projektům. Současně v průběhu roku 2014 probíhaly intenzivní práce na přípravě nového programového období , a to jak na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury v rámci OPD II, tak i v rámci komunitárního programu CEF, pro které bude SFDI opět plnit při jejich financování úlohu zprostředkujícího subjektu. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2014 prostřednictvím sdružení dodavatelů tvořeném Českou poštou, s. p., Autoklub Bohemia Assistance, a. s. a MTX spol. s r.o. na základě komisionářské smlouvy uzavřené v listopadu

18 3. Hospodaření SFDI v roce 2014 Při hospodaření s přidělenými prostředky postupoval SFDI v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu. O hospodaření vedl účetnictví ve dvou oddělených okruzích: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na emisi a distribuci dálničních kupónů a na vlastní činnost aparátu SFDI Souhrnný přehled o hospodaření SFDI v roce 2014 podává příloha č Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2014 Rozpočet příjmů SFDI pro rok 2014, schválený v celkové výši tis. Kč, byl v průběhu roku upraven o nevyčerpané prostředky dotací z minulých let (tzv. nároky) a do rozpočtu byly zahrnuty další položky, jako např. přijaté vratky transferů, příjmy z pronájmu budovy a splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí. Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu příjmů SFDI a o plnění upraveného rozpočtu příjmů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 4 - Rozpočet příjmů SFDI a jeho plnění v roce 2014 v tis. Kč Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Převody výnosů silniční daně ,1 Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů ,8 Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic (dálniční kupony) ,3 Převody výnosů z mýtného ,3 Dotace ze SR na krytí deficitu ,1 Dotace ze SR z prostředků OPD ,9 Dotace ze SR z prostředků OPD období Dotace ze SR z prostředků KP Iris Europe III ,6 INWAPO CEF Crocodile Dotace ze SR z prostředků OPŽP Regenerace zeleně Střední Čechy Sanace skal ,8 Regenerace zeleně Jihlava

19 Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Dotace ze SR z úvěru od EIB ,0 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU ,2 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU Dotace na údržbu dálniční a silniční DI a povodně ,9 Dotace na sesuv půdy na D ,2 Dotace z prostředků OPLZZ ,0 Dotace na zajištění předávání informací PAP ,0 Přijaté vratky transferů a přijaté sankční platby *) ,1 Ostatní příjmy **) Splátky návratných finančních - výpomocí ,2 Příjmy celkem ,7 *) Pod položku Přijaté vratky transferů jsou zahrnuty: vratky ze zúčtování, vratky prostředků OPD, EIB a prostředků generovaných z ex-post plateb, vratky z titulu výzisků a přijaté sankční platby. Největší část této položky tvořily prostředky generované z ex-post plateb a vrácené prostředky EIB z důvodu vyjmutí akce R35 z financování z úvěru od EIB. **) Pod položkou Ostatní příjmy jsou vykázány: dotace z NF, příjmy z pronájmu budovy SFDI, přijaté pojistné náhrady, propadlé kauce (za OBU jednotky u mýtného), přijaté náklady vážení a příjmy za poskytované služby. Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy, tj. 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celkový výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic spolu s převody výnosů z mýtného, připsané v roce 2014 na účet SFDI, překročily rozpočtovanou výši o tis. Kč a představovaly 42,7 % celkových příjmů SFDI. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u silniční daně, příjmy připsané na účet SFDI v roce 2014 překročily jak rozpočet, tak i skutečnost roku Výběr spotřební daně z minerálních olejů zůstal i v roce 2014 pod úrovní rozpočtu, ale ve srovnání s rokem 2013 došlo k jeho nárůstu. Pozitivních výsledků u obou výše uvedených daní bylo dosaženo díky oživení ekonomiky. Výnosy z mýtného byly sice vyšší, než předpokládal rozpočet na rok 2014, ale od roku 2011 vykazují klesající trend. Délka zpoplatněných komunikací v roce 2014 zůstala na úrovni roku 2013 a počet transakcí vzrostl o Vzrostl i počet vozidel, zejména zahraničních s předplaceným mýtným. Vzhledem k tomu, že na slevách bylo v roce 2014 vyplaceno jen tis. Kč (oproti roku 2013 nárůst o tis. Kč), jde propad proti roku 2013 na vrub dalšího přesunu ve struktuře vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nižšími sazbami mýtného. 18

20 Výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic překročil mírně rozpočet pro rok 2014, ve finančním vyjádření však zůstal pod úrovní roku Částečně jde o časový posun v převodech prosincových tržeb na účet SFDI. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 6. Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu byly čerpány na 64,2 %. Některé dotace měly nulové čerpání: dotace z prostředků EU programového období (OPD II, CEF, Crocodile) a dotace ze státního rozpočtu na krytí národních podílů projektu programového období nemohly být v roce 2014 před schválením programového dokumentu čerpány. Projekt INWAPO z prostředků KP by pozastaven a od projektů Regenerace zeleně střední Čechy a regenerace zeleně Jihlava z Operačního programu životní prostředí příjemce (ŘSD) odstoupil. Nižší čerpání prostředků OPD programového období bylo způsobeno zpožděním přípravy, průtahy v zadávacích řízeních a dosažením nižších cen ve výběrových řízeních. S nižším čerpáním prostředků OPD souvisí i nižší čerpání dotace na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů. Prostředky na financování národních podílů spolufinancovaných projektů EU z úvěru od EIB byly vyčerpány v plné výši. Projekt Sanace skal spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí byl ukončen. Projekt IRIS EUROPE III hrazený z Komunitárních programů bude pokračovat ještě v roce Dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. třídy nedočerpaná část na odstranění škod po povodních byla převedena z roku Odstranění škod způsobených povodněmi se podařilo dokončit Pardubickému kraji, Českým drahám a SŽDC a z větší části i Libereckému a Královéhradeckému kraji. Jihočeskému kraji zbývá dokončit asi čtvrtinu prací, hrazených z této dotace. Z prostředků, přidělených Středočeskému kraji bylo vyčerpáno pouze 26,4 %. Neinvestiční část dotace na krytí deficitu v rozpočtu SFDI na rok 2014 byla použita v plné výši, z investičních prostředků nebyla nárokována částka ve výši plánovaného nákupu speciální techniky pro SŽDC. Přehled o schválených dotacích a jejich použití podává následující tabulka. V přehledu nejsou uvedeny dotace, na které nebyla vydána rozhodnutí. 19

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 212 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha 1 E-mail:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více