Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015 březen 2015

2 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo ředitele Souhrnné údaje o financování SFDI v roce Charakteristika SFDI Základní údaje Organizační struktura SFDI Účel SFDI Hospodaření SFDI v roce Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce Finanční vypořádání s příjemci za rok Čerpání prostředků Technické pomoci OPD Čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Charakteristika výdajů na dálniční kupóny v roce Příjemci a určení fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce Ředitelství silnic a dálnic ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘSD ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘSD ČR Správa železniční dopravní cesty Rozpočtové úpravy realizované v roce SŽDC Akce spolufinancované z OPD - SŽDC Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) - SŽDC Ředitelství vodních cest ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘVC ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘVC ČR Technická správa komunikací hlavního města Prahy Hlavní město Praha - odbor městského investora Provozovatelé regionálních tratí Kraje a krajské příspěvkové organizace České dráhy Příspěvkové programy SFDI Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

3 4.9.2 Bezpečný přechod Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah ( Nové technologie ) Expertní posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury Cenové databáze pro oceňování akcí financovaných SFDI Kontrolní činnost SFDI Veřejnosprávní kontrola Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Kontroly provedené externími kontrolními orgány Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce Zhodnocení plánu kontrol Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrol Řídící kontrola Zpráva útvaru interního auditu Zpráva o činnosti orgánů SFDI...70 Seznam tabulek v textu...72 Seznam grafů v textu...73 Seznam příloh

4 SEZNAM DŮLEŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ ABA Autoklub Bohemia Assistance, a. s. ČP Česká pošta, s. p. CEF Connecting Europe Facility (komunitární program EU) DK Dálniční kupóny EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EÚD Evropský účetní dvůr Kód 50, neinvestiční akce, 60 investiční akce KP Komunitární programy EU MF Ministerstvo financí ČR MD Ministerstvo dopravy ČR NF Národní fond NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OMI Hlavní město Praha - odbor městského investora OPD Operační program Doprava OPD II Operační program Doprava OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost OPŽP Operační program Životní prostředí PCO Platební a certifikační orgán PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PVK Plán veřejnosprávních kontrol RO Rozpočtové opatření ŘO OPD Řídící orgán Operačního programu Doprava ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SR Státní rozpočet SÚS (KSÚS) Správa a údržba silnic (Krajská správa a údržba silnic) SŽDC Správa železniční dopravní cesty TP Technická pomoc TSK hl. m. Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZŘ Změnové řízení 3

5 ZS OPD ŽoP Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava Žádost o platbu 4

6 Úvodní slovo ředitele Rok 2014 byl z hlediska SFDI rokem, kdy bylo maximalizováno úsilí o rozsáhlou stavební aktivitu na poli dopravní infrastruktury vedoucí k co nejvyšší míře dočerpání finančních prostředků EU z programového období To vše ve snaze o to, aby v roce 2015, kdy je naposledy možné čerpat prostředky tohoto období, bylo možno maximalizovat čerpání těchto zdrojů v oblasti dopravní infrastruktury financované SFDI. Limitujícími faktory pro toto úsilí jsou především průtahy při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí a dále průtahy při výběrových řízeních. Uvedené faktory spolu s nižšími cenami dosahovanými při výběrových řízeních na realizaci vedly k nedočerpání finančních prostředků alokovaných na investiční akce. Z pohledu SFDI lze hodnotit pozitivně objem dosažených daňových příjmů a mýtného, kdy byly plánované příjmy překročeny o více než 809 mil. Kč, a to především díky vyššímu výběru silniční daně a mýtného. Současně došlo v průběhu roku 2014 k navýšení finančních prostředků určených na opravy a údržbu dopravní infrastruktury v řádu miliard Kč. Použitím těchto prostředků došlo ke zlepšení stavu vybudované dopravní infrastruktury v ČR. Z pohledu čerpání evropských zdrojů určených pro OPD došlo k plnému dočerpání finančních prostředků alokovaných z úvěru EIB. V průběhu roku 2014 také probíhaly intenzivní práce na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury pro OPD II, pro jehož financování bude SFDI opět plnit roli Zprostředkujícího subjektu. Rok 2014 byl prvním rokem nového programovacího období a Česká republika v tomto roce předložila Evropské komisi ke schválení OPD II, přičemž se předpokládá, že Evropská komise tento program schválí v roce 2015 a současně bude v roce 2015 zahájeno čerpání OPD II. Také probíhala příprava projektů, které budou financovány ze zdrojů EU prostřednictvím tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF), a u kterých bude SFDI rovněž plnit roli financujícího subjektu. V oblasti kontrol prováděných ze strany SFDI u příjemců prostředků se v roce 2014 pokračovalo v trendu posledních let, tj. ve snaze posílit provádění kontrol především u projektů hrazených z evropských prostředků. Všechna identifikovaná pochybení byla předána k řešení příslušným finančním úřadům. Snahou SFDI je zajistit kvalitní přípravu projektů i dostatečnou informovanost příjemců dotací tak, aby byla pravděpodobnost pochybení minimalizována. K posílení kontrolní činnosti v rámci celého území ČR zřídil SFDI, ke stávajícím pracovištím v Praze a v Brně, nové regionální kontrolní pracoviště v Ostravě. Rok 2015 bude pro sektor dopravy velkou výzvou z pohledu dočerpání finančních prostředků OPD. Rozpočet SFDI je nastaven tak, aby zajistil plné pokrytí dočerpání OPD. Dalším důležitým úkolem bude pro SFDI zajistit výběr distributora dálničních známek a doprovodných materiálů pro rok 2016 a další roky. Rovněž bude důležité plynule pokračovat v přípravě a realizaci všech projektů určených pro čerpání prostředků finanční perspektivy , včetně projektů CEF. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům SFDI za jejich odvedenou práci, loajalitu a podporu. Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI 5

7 1. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014 Rozpočet Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 byl schválen Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 73 ze dne , a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec Prostředky z fondů Evropské unie (EU) Prostředky dotace na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Schválený rozpočet příjmů celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výdaje SFDI na rok 2014 byly schváleny ve výši tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce tis. Kč představují nevyčerpané prostředky (nároky) dotací na financování projektů EU z minulých let, a to nároky z Operačního programu Doprava ve výši tis. Kč a z dotace na úhradu národních podílů spolufinancovaných projektů ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu SFDI zahrnuty nespotřebované prostředky z roku Podrobné informace o struktuře schváleného a upraveného rozpočtu SFDI jsou uvedeny v kapitole 3. Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné příjmy SFDI z převodů daní, mýtného a ostatních příjmů, přijaté dotace a splátky návratných finančních výpomocí dosáhly výše tis. Kč. Se zapojením volných prostředků na účtech k disponoval SFDI finančními prostředky ve výši tis. Kč. Z hlediska struktury příjmů největší část - 52,4 % - představovaly prostředky z dotací ze státního rozpočtu, další významná část - 42,7 % - byla generována daňovými příjmy a příjmy z mýtného. Vrácené prostředky příjemci (v rámci zúčtování a za refundované výdaje) činily 4,1 %, ostatní příjmy (propadlé kauce, splátky návratných finančních výpomocí, nájemné apod.) pak 0,8 %. Strukturu příjmů zobrazuje následující graf. 6

8 Graf č. 1 - Struktura příjmů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,1 % 0,8 % % 52,4 % příjmy z daní a mýtného dotace ze SR vrácené prostředky ostatní Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 nebyly naplněny příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů o tis. Kč, ovšem oproti roku 2013 příjem z této daně zaznamenal nárůst - bylo vybráno o tis. Kč více. Ostatní daňové příjmy a příjmy z mýtného schválený rozpočet na rok 2014 převýšily, daň silniční dokonce o tis. Kč, mýtné pak o tis. Kč. V meziročním srovnání však příjmy z mýtného zůstaly pod úrovní roku Vzhledem k tomu, že počet transakcí má neustále vzrůstající trend a vyplacené slevy na mýtném byly jen o tis. Kč vyšší než v minulém roce, jde propad v příjmech z mýtného na vrub pokračující změny struktury vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nejnižší sazbou mýtného. Příjmy z prodeje dálničních kupónů byly mírně nad úrovní rozpočtu tis. Kč, ale ani tyto příjmy nedosáhly úrovně roku Podrobný přehled o plnění příjmů je uveden v kapitole 3.1. Přehled o plnění jednotlivých daňových příjmů a mýtného v roce 2014 a srovnání s minulým rokem podává následující tabulka a graf. Tabulka č. 1 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 Druh příjmu Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Celkem v tis. Kč Porovnání skutečných příjmů v roce 2014 s jejich rozpočtem

9 Graf č. 2 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 (v tis. Kč) Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné výdaje v roce 2014 Skutečné výdaje, tj. prostředky uvolněné příjemcům, prostředky odvedené na PCO, výdaje na emisi a distribuci dálničních kupónů a výdaje na aparát, dosáhly v roce 2014 částky tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů SFDI v roce 2014 podává následující graf. Graf č. 3 - Struktura výdajů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,5 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,2% ,9 % ,8 % dálnice silnice mýto a telematika příspěvky vodní cesty železnice emise a distribuce DK aparát 8

10 Největšími příjemci prostředků z rozpočtu SFDI byly z hlediska objemu SŽDC, ŘSD ČR, kraje a obce, kterým SFDI poskytl prostředky na opravy údržbu a na odstranění škod po povodních na silnicích II. a III. tříd a příspěvky na nové technologie. Rozdělení výdajů podle příjemců zobrazuje následující graf. Graf č. 4 - Výdaje SFDI v roce 2014 podle příjemců (v tis. Kč) ,2% ,5% ,3% ,8% ,7% ,4% ŘSD SŽDC ŘVC SÚS Kraje a obce Ostatní vč. aparátu a DK V následující tabulce je uveden přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v členění dle zdroje financování. V tabulce č. 3 jsou pak samostatně uvedeni dva objemově nejvýznamnější příjemci, ŘSD ČR a SŽDC. Tabulka č. 2 - Přehled uvolněných prostředků (vč. aparátu) dle zdroje financování v roce 2014 Zdroj financování Upravený rozpočet v tis. Kč Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,0 OPD ,6 EIB ,0 KP/OPŽP/OPLZZ ,9 Celkem ,7 9

11 Jako hlavní důvody nedočerpání prostředků uvádí příjemci zejména zpoždění při přípravě a realizaci akcí z následujících důvodů: průtahů při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí, např. při územních, stavebních a s tím souvisejících výběrových řízeních, průtahů při výkupu pozemků, průtahů při výběrových řízeních na realizaci akcí, které jsou dány zejména vysokým počtem návrhů na přezkum úkonů zadavatele spojených s kvalitou zadávacích dokumentací, napadání výsledků zadávacích řízení neúspěšnými uchazeči spojených s posuzováním výběrových řízení na ÚOHS, např. z důvodů údajné nepřiměřeně nízké ceny. Dalším důvodem nečerpání prostředků byla absence schvalovacích protokolů projektů OPD zejména u pozemních komunikací - výdaje těchto projektů byly v průběhu roku hrazeny z prostředků SFDI a na konci roku byly refundovány formou ex-post plateb z prostředků OPD. Nedočerpání prostředků komunitárních programů vzniklo u projektů programového období (CEF a Crocodile). U těchto projektů nemohlo být vyčerpáno tis. Kč (chybělo schválení programového dokumentu a schvalovací protokoly). Dalších tis. Kč nebylo vyčerpáno z projektů OPŽP. Tabulka č. 3 - Přehled uvolněných prostředků objemově nejvýznamnějším příjemcům dle zdroje financování v roce 2014 v tis. Kč Příjemce ŘSD ČR SŽDC Zdroj financování Rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,5 OPD ,1 EIB ,0 KP/OPŽP ,1 Celkem ,7 Národní zdroje ,0 OPD ,3 EIB ,0 Celkem ,3 Výsledky hospodaření SFDI za rok 2014 Prostředky na účtech SFDI k dosáhly výše tis. Kč. Z této částky je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2015 blokováno tis. Kč jako zdroj krytí rozpočtovaných výdajů na rok 2015 a dále zhruba tis. Kč je určeno na financování havarijního stavu silnic II. a III. tříd v majetku krajů v roce Zbylé prostředky budou používány zejména na předfinancování evropského podílu spolufinancovaných projektů v rámci programového období , a to až do doby, kdy bude možné evropské prostředky čerpat. 10

12 2. Charakteristika SFDI SFDI je státním fondem ve smyslu 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne , o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), k Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se Zákonem a svým Statutem, vydaným Usnesením Vlády ČR č. 986 ze dne , zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v 2 Zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými. 2.1 Základní údaje Název: Státní fond dopravní infrastruktury Identifikační číslo: Adresa sídla: Sokolovská 278, Praha 9 Telefonní spojení: Fax: www stránky: 2.2 Organizační struktura SFDI Podle 6 Zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a Ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen Výbor ) je devítičlenný a jeho předsedou je dle 7 odst. 1 Zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni vládou České republiky. Složení Výboru k bylo následující: předseda Výboru místopředseda Výboru členové Výboru Ing. Dan Ťok, ministr dopravy Mgr. Kamil Rudolecký Mgr. Jakub Kopřiva Ing. Ivan Pilný Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Milan Urban Mgr. Jiří Zemánek Ing. Jiří Koliba Ing. Miroslav Váňa 11

13 Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen Dozorčí rada ) má pět členů, které volí PSP ČR. Složení Dozorčí rady k bylo následující: předseda Dozorčí rady místopředseda Dozorčí rady členové Dozorčí rady Cyril Zapletal Ing. Martin Kolovratník Ing. Pavel Hojda Ing. Pavel Šustr Stanislav Pfléger Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI: Ing. Tomáš Čoček, Ph. D. S účinností od 3. února 2015 byl pověřen výkonem funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, který doposud působil ve funkci náměstka ředitele pro správu finančních zdrojů. Dosavadní ředitel Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. byl s účinností od 3. února 2015 jmenován 1. náměstkem ministra sekce ekonomiky a fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Základní organizační členění SFDI vychází z úpravy obsažené ve Statutu SFDI a v souladu s touto úpravou jsou vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Organizační členění SFDI k je zobrazeno v schématu uvedeném na následující straně: 12

14 Organizační schéma SFDI Výbor SFDI Dozorčí rada SFDI Ředitel SFDI Oddělení interního auditu Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI Personální oddělení Odbor kontroly Tajemník SFDI Sekce pro správu finančních zdrojů Sekce pro realizaci zdrojů Sekretariát ředitele odboru kontroly Podatelna/ sekretariát tajemníka SFDI Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro realizaci zdrojů Oddělení veřejnosprávních kontrol Oddělení supervizí Odbor vnitřní správy Odbor účetnictví a finančního kontrolingu Odbor příspěvkových programů Oddělení supervizí staveb I Oddělení supervizí projektových dokumentací Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění Odbor administrace žádostí o platbu Oddělení supervizí staveb II Oddělení projektových úkolů 13

15 V průběhu roku 2014 byly provedeny rozsáhlé organizační změny, které měly za následek změnu organizačního uspořádání SFDI. Tyto změny byly prováděné s ohledem na nové úkoly SFDI, které má plnit v souvislosti s přijatými opatřeními k zajištění efektivního a hospodárného čerpání finančních prostředků SFDI a také v souvislosti s novým programovým obdobím s cílem optimalizovat personální zajištění jejich plnění. Zejména byl kladen důraz na rozšíření kontrolní činnosti SFDI ve vztahu k jím prováděnému financování. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI bylo vytvořeno oddělení interního auditu a personální oddělení. Odbor kontroly byl vyčleněn ze Sekce pro realizaci finančních zdrojů a byl převeden do přímé řídící působnosti ředitele SFDI. V rámci Odboru kontroly nově vznikla tři oddělení členěná podle obsahu veřejnosprávních kontrol, které budou v působnosti jednotlivých oddělení kontroly. V úseku tajemníka SFDI vzniklo nové oddělení supervizí projektových dokumentací. Dále vzniklo oddělení projektových úkolů a také došlo k personálnímu posílení stávajících organizačních útvarů, v rámci kterých byla vytvořena nová systemizovaná místa. Bylo také zřízeno nové regionální pracoviště v Ostravě, které by mělo zajišťovat zejména kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k akcím financovaným z rozpočtu SFDI, realizovaným v severomoravském regionu. SFDI měl k 31. prosinci 2014 celkem 111 systemizovaných pracovních míst a zaměstnával 76 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené. SFDI je od držitelem certifikátu číslo: CQS 2154/2012 s platností do , který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001 : Účel SFDI Výdajová stránka rozpočtu SFDI pro rok 2014 a její struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje 2 odst. 1 Zákona. V souladu s tím má SFDI používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, 14

16 financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním a provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nenachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, náklady na činnost Fondu. Pro financování účelu SFDI určuje Zákon v 4 odst. 1 příjmy SFDI takto: převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu, výnosy z časového poplatku, výnosy z mýtného a propadlých kaucí, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu, převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu. V souladu s 3 odst. 1 Zákona byly peněžní prostředky pro financování akcí schválených v rozpočtu SFDI na rok 2014 poskytovány na základě Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2014 uzavíraných s příjemci těchto prostředků. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku 2014 operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a projednaná Dozorčí radou nebo na základě změnových řízení schválených ředitelem SFDI. Rozpočtovými opatřeními bylo možné provést úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů v rámci limitu 15 % schváleného výdajového rámce rozpočtu národních zdrojů SFDI pro rok Ve smlouvách byly stanoveny podmínky pro užití poskytovaných finančních prostředků tak, aby bylo efektivně a hospodárně dosaženo účelu, pro který byly finanční prostředky poskytnuty. Zúčtování finančních prostředků čerpaných k úhradě výdajů uskutečněných v souladu se stanoveným účelem do provedli příjemci do V roce 2014 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie v programovém období Podle uzavřené Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na 15

17 Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu, prováděl kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k financovaným projektům. Současně v průběhu roku 2014 probíhaly intenzivní práce na přípravě nového programového období , a to jak na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury v rámci OPD II, tak i v rámci komunitárního programu CEF, pro které bude SFDI opět plnit při jejich financování úlohu zprostředkujícího subjektu. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2014 prostřednictvím sdružení dodavatelů tvořeném Českou poštou, s. p., Autoklub Bohemia Assistance, a. s. a MTX spol. s r.o. na základě komisionářské smlouvy uzavřené v listopadu

18 3. Hospodaření SFDI v roce 2014 Při hospodaření s přidělenými prostředky postupoval SFDI v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu. O hospodaření vedl účetnictví ve dvou oddělených okruzích: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na emisi a distribuci dálničních kupónů a na vlastní činnost aparátu SFDI Souhrnný přehled o hospodaření SFDI v roce 2014 podává příloha č Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2014 Rozpočet příjmů SFDI pro rok 2014, schválený v celkové výši tis. Kč, byl v průběhu roku upraven o nevyčerpané prostředky dotací z minulých let (tzv. nároky) a do rozpočtu byly zahrnuty další položky, jako např. přijaté vratky transferů, příjmy z pronájmu budovy a splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí. Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu příjmů SFDI a o plnění upraveného rozpočtu příjmů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 4 - Rozpočet příjmů SFDI a jeho plnění v roce 2014 v tis. Kč Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Převody výnosů silniční daně ,1 Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů ,8 Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic (dálniční kupony) ,3 Převody výnosů z mýtného ,3 Dotace ze SR na krytí deficitu ,1 Dotace ze SR z prostředků OPD ,9 Dotace ze SR z prostředků OPD období Dotace ze SR z prostředků KP Iris Europe III ,6 INWAPO CEF Crocodile Dotace ze SR z prostředků OPŽP Regenerace zeleně Střední Čechy Sanace skal ,8 Regenerace zeleně Jihlava

19 Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Dotace ze SR z úvěru od EIB ,0 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU ,2 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU Dotace na údržbu dálniční a silniční DI a povodně ,9 Dotace na sesuv půdy na D ,2 Dotace z prostředků OPLZZ ,0 Dotace na zajištění předávání informací PAP ,0 Přijaté vratky transferů a přijaté sankční platby *) ,1 Ostatní příjmy **) Splátky návratných finančních - výpomocí ,2 Příjmy celkem ,7 *) Pod položku Přijaté vratky transferů jsou zahrnuty: vratky ze zúčtování, vratky prostředků OPD, EIB a prostředků generovaných z ex-post plateb, vratky z titulu výzisků a přijaté sankční platby. Největší část této položky tvořily prostředky generované z ex-post plateb a vrácené prostředky EIB z důvodu vyjmutí akce R35 z financování z úvěru od EIB. **) Pod položkou Ostatní příjmy jsou vykázány: dotace z NF, příjmy z pronájmu budovy SFDI, přijaté pojistné náhrady, propadlé kauce (za OBU jednotky u mýtného), přijaté náklady vážení a příjmy za poskytované služby. Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy, tj. 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celkový výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic spolu s převody výnosů z mýtného, připsané v roce 2014 na účet SFDI, překročily rozpočtovanou výši o tis. Kč a představovaly 42,7 % celkových příjmů SFDI. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u silniční daně, příjmy připsané na účet SFDI v roce 2014 překročily jak rozpočet, tak i skutečnost roku Výběr spotřební daně z minerálních olejů zůstal i v roce 2014 pod úrovní rozpočtu, ale ve srovnání s rokem 2013 došlo k jeho nárůstu. Pozitivních výsledků u obou výše uvedených daní bylo dosaženo díky oživení ekonomiky. Výnosy z mýtného byly sice vyšší, než předpokládal rozpočet na rok 2014, ale od roku 2011 vykazují klesající trend. Délka zpoplatněných komunikací v roce 2014 zůstala na úrovni roku 2013 a počet transakcí vzrostl o Vzrostl i počet vozidel, zejména zahraničních s předplaceným mýtným. Vzhledem k tomu, že na slevách bylo v roce 2014 vyplaceno jen tis. Kč (oproti roku 2013 nárůst o tis. Kč), jde propad proti roku 2013 na vrub dalšího přesunu ve struktuře vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nižšími sazbami mýtného. 18

20 Výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic překročil mírně rozpočet pro rok 2014, ve finančním vyjádření však zůstal pod úrovní roku Částečně jde o časový posun v převodech prosincových tržeb na účet SFDI. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 6. Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu byly čerpány na 64,2 %. Některé dotace měly nulové čerpání: dotace z prostředků EU programového období (OPD II, CEF, Crocodile) a dotace ze státního rozpočtu na krytí národních podílů projektu programového období nemohly být v roce 2014 před schválením programového dokumentu čerpány. Projekt INWAPO z prostředků KP by pozastaven a od projektů Regenerace zeleně střední Čechy a regenerace zeleně Jihlava z Operačního programu životní prostředí příjemce (ŘSD) odstoupil. Nižší čerpání prostředků OPD programového období bylo způsobeno zpožděním přípravy, průtahy v zadávacích řízeních a dosažením nižších cen ve výběrových řízeních. S nižším čerpáním prostředků OPD souvisí i nižší čerpání dotace na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů. Prostředky na financování národních podílů spolufinancovaných projektů EU z úvěru od EIB byly vyčerpány v plné výši. Projekt Sanace skal spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí byl ukončen. Projekt IRIS EUROPE III hrazený z Komunitárních programů bude pokračovat ještě v roce Dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. třídy nedočerpaná část na odstranění škod po povodních byla převedena z roku Odstranění škod způsobených povodněmi se podařilo dokončit Pardubickému kraji, Českým drahám a SŽDC a z větší části i Libereckému a Královéhradeckému kraji. Jihočeskému kraji zbývá dokončit asi čtvrtinu prací, hrazených z této dotace. Z prostředků, přidělených Středočeskému kraji bylo vyčerpáno pouze 26,4 %. Neinvestiční část dotace na krytí deficitu v rozpočtu SFDI na rok 2014 byla použita v plné výši, z investičních prostředků nebyla nárokována částka ve výši plánovaného nákupu speciální techniky pro SŽDC. Přehled o schválených dotacích a jejich použití podává následující tabulka. V přehledu nejsou uvedeny dotace, na které nebyla vydána rozhodnutí. 19

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 III. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 (návrh) Obsah Obsah...1 Úvodní slovo ředitele...5 1. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014...6

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 222 z 8. schůze dne 30. dubna 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1189 z 40. schůze dne 14. června 2012

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 221 z 8. schůze dne 30. dubna 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015 projednána a odsouhlasena Vládou České republiky dne 30. března 2016, následně bude schválena Poslaneckou sněmovnou

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016 III. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016 (návrh) Obsah Obsah...1 Úvodní slovo ředitele...5 1. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2016...6

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y. 6. volební období. Výroční zpráva

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y. 6. volební období. Výroční zpráva P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 307 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 Výroční zpráva

Více

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury 5. Závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury 134 135 I. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 P Ř Í J M Y rozpočet 2008 skutečnost plnění

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 783 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 Výroční zpráva

Více

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury 5. Závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury 155 I. P ř e h l e d ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 P Ř Í J M Y UKAZATEL v tis. Kč rozpočet

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA

9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA 9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA 18. 3. 2013 Finanční výhledy zdrojů na výstavbu dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D ředitel SFDI Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu příjmů SFDI 2009 2010 2011

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 (1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 1273 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005 Státní fond dopravní

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007. 5. volební období. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007. 5. volební období. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 209 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006 Státní fond dopravní

Více

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Výhled financování dopravní infrastruktury. Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

104/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

104/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Systém ASPI - stav k 1.5.2016 do částky 52/2016 Sb. a 11/2016 Sb.m.s. 104/2000 Sb. - o Státním fondu dopravní infrastruktury - poslední stav textu nabývá účinnost až od 10. 5.2016 Změna: 482/2004 Sb. Změna:

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c).

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c). Usnesení ze 127. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. ledna 2015 Usnesení č. 998 1. Schvaluje předložený návrh na stanovení celkové alokace ve výši 4 400 000 tis. Kč pro Program

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Financování dopravní infrastruktury ze SFDI se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury

Závěrečný účet. Státního fondu dopravní infrastruktury 7. Závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury 180 181 Závěrečný účet SFDI za rok 2007 Obsah materiálu I. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ EMISE 2011 květen 2012 Obsah 1 Hospodářské výsledky

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Cíl programu Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Usnesení ze 116. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 19. dubna Usnesení č. 918

Usnesení ze 116. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 19. dubna Usnesení č. 918 Usnesení ze 116. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 19. dubna 2013 Usnesení č. 918 I. Bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelských komisí konaných dne 11. dubna 2013, které

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více