Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015 březen 2015

2 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo ředitele Souhrnné údaje o financování SFDI v roce Charakteristika SFDI Základní údaje Organizační struktura SFDI Účel SFDI Hospodaření SFDI v roce Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce Finanční vypořádání s příjemci za rok Čerpání prostředků Technické pomoci OPD Čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Charakteristika výdajů na dálniční kupóny v roce Příjemci a určení fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce Ředitelství silnic a dálnic ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘSD ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘSD ČR Správa železniční dopravní cesty Rozpočtové úpravy realizované v roce SŽDC Akce spolufinancované z OPD - SŽDC Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD) - SŽDC Ředitelství vodních cest ČR Rozpočtové úpravy realizované v roce ŘVC ČR Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR Akce spolufinancované z komunitárních programů EU - ŘVC ČR Technická správa komunikací hlavního města Prahy Hlavní město Praha - odbor městského investora Provozovatelé regionálních tratí Kraje a krajské příspěvkové organizace České dráhy Příspěvkové programy SFDI Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

3 4.9.2 Bezpečný přechod Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah ( Nové technologie ) Expertní posouzení připravovaných projektů staveb dopravní infrastruktury Cenové databáze pro oceňování akcí financovaných SFDI Kontrolní činnost SFDI Veřejnosprávní kontrola Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Kontroly provedené externími kontrolními orgány Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce Zhodnocení plánu kontrol Přehled a zaměření kontrolních akcí Poznatky vyplývající z kontrol Řídící kontrola Zpráva útvaru interního auditu Zpráva o činnosti orgánů SFDI...70 Seznam tabulek v textu...72 Seznam grafů v textu...73 Seznam příloh

4 SEZNAM DŮLEŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ ABA Autoklub Bohemia Assistance, a. s. ČP Česká pošta, s. p. CEF Connecting Europe Facility (komunitární program EU) DK Dálniční kupóny EIB Evropská investiční banka EU Evropská unie EÚD Evropský účetní dvůr Kód 50, neinvestiční akce, 60 investiční akce KP Komunitární programy EU MF Ministerstvo financí ČR MD Ministerstvo dopravy ČR NF Národní fond NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OMI Hlavní město Praha - odbor městského investora OPD Operační program Doprava OPD II Operační program Doprava OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost OPŽP Operační program Životní prostředí PCO Platební a certifikační orgán PSP ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PVK Plán veřejnosprávních kontrol RO Rozpočtové opatření ŘO OPD Řídící orgán Operačního programu Doprava ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SR Státní rozpočet SÚS (KSÚS) Správa a údržba silnic (Krajská správa a údržba silnic) SŽDC Správa železniční dopravní cesty TP Technická pomoc TSK hl. m. Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZŘ Změnové řízení 3

5 ZS OPD ŽoP Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava Žádost o platbu 4

6 Úvodní slovo ředitele Rok 2014 byl z hlediska SFDI rokem, kdy bylo maximalizováno úsilí o rozsáhlou stavební aktivitu na poli dopravní infrastruktury vedoucí k co nejvyšší míře dočerpání finančních prostředků EU z programového období To vše ve snaze o to, aby v roce 2015, kdy je naposledy možné čerpat prostředky tohoto období, bylo možno maximalizovat čerpání těchto zdrojů v oblasti dopravní infrastruktury financované SFDI. Limitujícími faktory pro toto úsilí jsou především průtahy při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí a dále průtahy při výběrových řízeních. Uvedené faktory spolu s nižšími cenami dosahovanými při výběrových řízeních na realizaci vedly k nedočerpání finančních prostředků alokovaných na investiční akce. Z pohledu SFDI lze hodnotit pozitivně objem dosažených daňových příjmů a mýtného, kdy byly plánované příjmy překročeny o více než 809 mil. Kč, a to především díky vyššímu výběru silniční daně a mýtného. Současně došlo v průběhu roku 2014 k navýšení finančních prostředků určených na opravy a údržbu dopravní infrastruktury v řádu miliard Kč. Použitím těchto prostředků došlo ke zlepšení stavu vybudované dopravní infrastruktury v ČR. Z pohledu čerpání evropských zdrojů určených pro OPD došlo k plnému dočerpání finančních prostředků alokovaných z úvěru EIB. V průběhu roku 2014 také probíhaly intenzivní práce na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury pro OPD II, pro jehož financování bude SFDI opět plnit roli Zprostředkujícího subjektu. Rok 2014 byl prvním rokem nového programovacího období a Česká republika v tomto roce předložila Evropské komisi ke schválení OPD II, přičemž se předpokládá, že Evropská komise tento program schválí v roce 2015 a současně bude v roce 2015 zahájeno čerpání OPD II. Také probíhala příprava projektů, které budou financovány ze zdrojů EU prostřednictvím tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF), a u kterých bude SFDI rovněž plnit roli financujícího subjektu. V oblasti kontrol prováděných ze strany SFDI u příjemců prostředků se v roce 2014 pokračovalo v trendu posledních let, tj. ve snaze posílit provádění kontrol především u projektů hrazených z evropských prostředků. Všechna identifikovaná pochybení byla předána k řešení příslušným finančním úřadům. Snahou SFDI je zajistit kvalitní přípravu projektů i dostatečnou informovanost příjemců dotací tak, aby byla pravděpodobnost pochybení minimalizována. K posílení kontrolní činnosti v rámci celého území ČR zřídil SFDI, ke stávajícím pracovištím v Praze a v Brně, nové regionální kontrolní pracoviště v Ostravě. Rok 2015 bude pro sektor dopravy velkou výzvou z pohledu dočerpání finančních prostředků OPD. Rozpočet SFDI je nastaven tak, aby zajistil plné pokrytí dočerpání OPD. Dalším důležitým úkolem bude pro SFDI zajistit výběr distributora dálničních známek a doprovodných materiálů pro rok 2016 a další roky. Rovněž bude důležité plynule pokračovat v přípravě a realizaci všech projektů určených pro čerpání prostředků finanční perspektivy , včetně projektů CEF. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům SFDI za jejich odvedenou práci, loajalitu a podporu. Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI 5

7 1. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2014 Rozpočet Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 byl schválen Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 73 ze dne , a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec Prostředky z fondů Evropské unie (EU) Prostředky dotace na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Schválený rozpočet příjmů celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výdaje SFDI na rok 2014 byly schváleny ve výši tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce tis. Kč představují nevyčerpané prostředky (nároky) dotací na financování projektů EU z minulých let, a to nároky z Operačního programu Doprava ve výši tis. Kč a z dotace na úhradu národních podílů spolufinancovaných projektů ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu SFDI zahrnuty nespotřebované prostředky z roku Podrobné informace o struktuře schváleného a upraveného rozpočtu SFDI jsou uvedeny v kapitole 3. Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné příjmy SFDI z převodů daní, mýtného a ostatních příjmů, přijaté dotace a splátky návratných finančních výpomocí dosáhly výše tis. Kč. Se zapojením volných prostředků na účtech k disponoval SFDI finančními prostředky ve výši tis. Kč. Z hlediska struktury příjmů největší část - 52,4 % - představovaly prostředky z dotací ze státního rozpočtu, další významná část - 42,7 % - byla generována daňovými příjmy a příjmy z mýtného. Vrácené prostředky příjemci (v rámci zúčtování a za refundované výdaje) činily 4,1 %, ostatní příjmy (propadlé kauce, splátky návratných finančních výpomocí, nájemné apod.) pak 0,8 %. Strukturu příjmů zobrazuje následující graf. 6

8 Graf č. 1 - Struktura příjmů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,1 % 0,8 % % 52,4 % příjmy z daní a mýtného dotace ze SR vrácené prostředky ostatní Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 nebyly naplněny příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů o tis. Kč, ovšem oproti roku 2013 příjem z této daně zaznamenal nárůst - bylo vybráno o tis. Kč více. Ostatní daňové příjmy a příjmy z mýtného schválený rozpočet na rok 2014 převýšily, daň silniční dokonce o tis. Kč, mýtné pak o tis. Kč. V meziročním srovnání však příjmy z mýtného zůstaly pod úrovní roku Vzhledem k tomu, že počet transakcí má neustále vzrůstající trend a vyplacené slevy na mýtném byly jen o tis. Kč vyšší než v minulém roce, jde propad v příjmech z mýtného na vrub pokračující změny struktury vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nejnižší sazbou mýtného. Příjmy z prodeje dálničních kupónů byly mírně nad úrovní rozpočtu tis. Kč, ale ani tyto příjmy nedosáhly úrovně roku Podrobný přehled o plnění příjmů je uveden v kapitole 3.1. Přehled o plnění jednotlivých daňových příjmů a mýtného v roce 2014 a srovnání s minulým rokem podává následující tabulka a graf. Tabulka č. 1 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 Druh příjmu Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Celkem v tis. Kč Porovnání skutečných příjmů v roce 2014 s jejich rozpočtem

9 Graf č. 2 - Plnění daňových příjmů a mýtného v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 (v tis. Kč) Spotřební daň Silniční daň Poplatek za užívání dálnic Mýtné Skutečné příjmy v roce 2013 Rozpočet příjmů v roce 2014 Skutečné příjmy v roce 2014 Skutečné výdaje v roce 2014 Skutečné výdaje, tj. prostředky uvolněné příjemcům, prostředky odvedené na PCO, výdaje na emisi a distribuci dálničních kupónů a výdaje na aparát, dosáhly v roce 2014 částky tis. Kč. Přehled o struktuře výdajů SFDI v roce 2014 podává následující graf. Graf č. 3 - Struktura výdajů SFDI v roce 2014 (v tis. Kč) ,5 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,2% ,9 % ,8 % dálnice silnice mýto a telematika příspěvky vodní cesty železnice emise a distribuce DK aparát 8

10 Největšími příjemci prostředků z rozpočtu SFDI byly z hlediska objemu SŽDC, ŘSD ČR, kraje a obce, kterým SFDI poskytl prostředky na opravy údržbu a na odstranění škod po povodních na silnicích II. a III. tříd a příspěvky na nové technologie. Rozdělení výdajů podle příjemců zobrazuje následující graf. Graf č. 4 - Výdaje SFDI v roce 2014 podle příjemců (v tis. Kč) ,2% ,5% ,3% ,8% ,7% ,4% ŘSD SŽDC ŘVC SÚS Kraje a obce Ostatní vč. aparátu a DK V následující tabulce je uveden přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v členění dle zdroje financování. V tabulce č. 3 jsou pak samostatně uvedeni dva objemově nejvýznamnější příjemci, ŘSD ČR a SŽDC. Tabulka č. 2 - Přehled uvolněných prostředků (vč. aparátu) dle zdroje financování v roce 2014 Zdroj financování Upravený rozpočet v tis. Kč Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,0 OPD ,6 EIB ,0 KP/OPŽP/OPLZZ ,9 Celkem ,7 9

11 Jako hlavní důvody nedočerpání prostředků uvádí příjemci zejména zpoždění při přípravě a realizaci akcí z následujících důvodů: průtahů při majetkoprávní a projektové přípravě jednotlivých akcí, např. při územních, stavebních a s tím souvisejících výběrových řízeních, průtahů při výkupu pozemků, průtahů při výběrových řízeních na realizaci akcí, které jsou dány zejména vysokým počtem návrhů na přezkum úkonů zadavatele spojených s kvalitou zadávacích dokumentací, napadání výsledků zadávacích řízení neúspěšnými uchazeči spojených s posuzováním výběrových řízení na ÚOHS, např. z důvodů údajné nepřiměřeně nízké ceny. Dalším důvodem nečerpání prostředků byla absence schvalovacích protokolů projektů OPD zejména u pozemních komunikací - výdaje těchto projektů byly v průběhu roku hrazeny z prostředků SFDI a na konci roku byly refundovány formou ex-post plateb z prostředků OPD. Nedočerpání prostředků komunitárních programů vzniklo u projektů programového období (CEF a Crocodile). U těchto projektů nemohlo být vyčerpáno tis. Kč (chybělo schválení programového dokumentu a schvalovací protokoly). Dalších tis. Kč nebylo vyčerpáno z projektů OPŽP. Tabulka č. 3 - Přehled uvolněných prostředků objemově nejvýznamnějším příjemcům dle zdroje financování v roce 2014 v tis. Kč Příjemce ŘSD ČR SŽDC Zdroj financování Rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno Nedočerpáno % čerpání Národní zdroje ,5 OPD ,1 EIB ,0 KP/OPŽP ,1 Celkem ,7 Národní zdroje ,0 OPD ,3 EIB ,0 Celkem ,3 Výsledky hospodaření SFDI za rok 2014 Prostředky na účtech SFDI k dosáhly výše tis. Kč. Z této částky je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2015 blokováno tis. Kč jako zdroj krytí rozpočtovaných výdajů na rok 2015 a dále zhruba tis. Kč je určeno na financování havarijního stavu silnic II. a III. tříd v majetku krajů v roce Zbylé prostředky budou používány zejména na předfinancování evropského podílu spolufinancovaných projektů v rámci programového období , a to až do doby, kdy bude možné evropské prostředky čerpat. 10

12 2. Charakteristika SFDI SFDI je státním fondem ve smyslu 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne , o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), k Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy ČR. Hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se Zákonem a svým Statutem, vydaným Usnesením Vlády ČR č. 986 ze dne , zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v 2 Zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými. 2.1 Základní údaje Název: Státní fond dopravní infrastruktury Identifikační číslo: Adresa sídla: Sokolovská 278, Praha 9 Telefonní spojení: Fax: www stránky: 2.2 Organizační struktura SFDI Podle 6 Zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a Ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen Výbor ) je devítičlenný a jeho předsedou je dle 7 odst. 1 Zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni vládou České republiky. Složení Výboru k bylo následující: předseda Výboru místopředseda Výboru členové Výboru Ing. Dan Ťok, ministr dopravy Mgr. Kamil Rudolecký Mgr. Jakub Kopřiva Ing. Ivan Pilný Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Milan Urban Mgr. Jiří Zemánek Ing. Jiří Koliba Ing. Miroslav Váňa 11

13 Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen Dozorčí rada ) má pět členů, které volí PSP ČR. Složení Dozorčí rady k bylo následující: předseda Dozorčí rady místopředseda Dozorčí rady členové Dozorčí rady Cyril Zapletal Ing. Martin Kolovratník Ing. Pavel Hojda Ing. Pavel Šustr Stanislav Pfléger Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI: Ing. Tomáš Čoček, Ph. D. S účinností od 3. února 2015 byl pověřen výkonem funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, který doposud působil ve funkci náměstka ředitele pro správu finančních zdrojů. Dosavadní ředitel Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. byl s účinností od 3. února 2015 jmenován 1. náměstkem ministra sekce ekonomiky a fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Základní organizační členění SFDI vychází z úpravy obsažené ve Statutu SFDI a v souladu s touto úpravou jsou vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Organizační členění SFDI k je zobrazeno v schématu uvedeném na následující straně: 12

14 Organizační schéma SFDI Výbor SFDI Dozorčí rada SFDI Ředitel SFDI Oddělení interního auditu Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI Personální oddělení Odbor kontroly Tajemník SFDI Sekce pro správu finančních zdrojů Sekce pro realizaci zdrojů Sekretariát ředitele odboru kontroly Podatelna/ sekretariát tajemníka SFDI Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů Sekretariát náměstka ředitele SFDI sekce pro realizaci zdrojů Oddělení veřejnosprávních kontrol Oddělení supervizí Odbor vnitřní správy Odbor účetnictví a finančního kontrolingu Odbor příspěvkových programů Oddělení supervizí staveb I Oddělení supervizí projektových dokumentací Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění Odbor administrace žádostí o platbu Oddělení supervizí staveb II Oddělení projektových úkolů 13

15 V průběhu roku 2014 byly provedeny rozsáhlé organizační změny, které měly za následek změnu organizačního uspořádání SFDI. Tyto změny byly prováděné s ohledem na nové úkoly SFDI, které má plnit v souvislosti s přijatými opatřeními k zajištění efektivního a hospodárného čerpání finančních prostředků SFDI a také v souvislosti s novým programovým obdobím s cílem optimalizovat personální zajištění jejich plnění. Zejména byl kladen důraz na rozšíření kontrolní činnosti SFDI ve vztahu k jím prováděnému financování. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI bylo vytvořeno oddělení interního auditu a personální oddělení. Odbor kontroly byl vyčleněn ze Sekce pro realizaci finančních zdrojů a byl převeden do přímé řídící působnosti ředitele SFDI. V rámci Odboru kontroly nově vznikla tři oddělení členěná podle obsahu veřejnosprávních kontrol, které budou v působnosti jednotlivých oddělení kontroly. V úseku tajemníka SFDI vzniklo nové oddělení supervizí projektových dokumentací. Dále vzniklo oddělení projektových úkolů a také došlo k personálnímu posílení stávajících organizačních útvarů, v rámci kterých byla vytvořena nová systemizovaná místa. Bylo také zřízeno nové regionální pracoviště v Ostravě, které by mělo zajišťovat zejména kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k akcím financovaným z rozpočtu SFDI, realizovaným v severomoravském regionu. SFDI měl k 31. prosinci 2014 celkem 111 systemizovaných pracovních míst a zaměstnával 76 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené. SFDI je od držitelem certifikátu číslo: CQS 2154/2012 s platností do , který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001 : Účel SFDI Výdajová stránka rozpočtu SFDI pro rok 2014 a její struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje 2 odst. 1 Zákona. V souladu s tím má SFDI používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, 14

16 financování úhrady nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním a provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, financování nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nenachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, náklady na činnost Fondu. Pro financování účelu SFDI určuje Zákon v 4 odst. 1 příjmy SFDI takto: převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu, výnosy z časového poplatku, výnosy z mýtného a propadlých kaucí, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu, převody části výnosů z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které při kontrolním vážení překročí nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní poměry podle zvláštního právního předpisu, a náhrada nákladů vážení podle zvláštního právního předpisu. V souladu s 3 odst. 1 Zákona byly peněžní prostředky pro financování akcí schválených v rozpočtu SFDI na rok 2014 poskytovány na základě Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2014 uzavíraných s příjemci těchto prostředků. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku 2014 operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a projednaná Dozorčí radou nebo na základě změnových řízení schválených ředitelem SFDI. Rozpočtovými opatřeními bylo možné provést úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů v rámci limitu 15 % schváleného výdajového rámce rozpočtu národních zdrojů SFDI pro rok Ve smlouvách byly stanoveny podmínky pro užití poskytovaných finančních prostředků tak, aby bylo efektivně a hospodárně dosaženo účelu, pro který byly finanční prostředky poskytnuty. Zúčtování finančních prostředků čerpaných k úhradě výdajů uskutečněných v souladu se stanoveným účelem do provedli příjemci do V roce 2014 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie v programovém období Podle uzavřené Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na 15

17 Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu, prováděl kontrolní a supervizorskou činnost ve vztahu k financovaným projektům. Současně v průběhu roku 2014 probíhaly intenzivní práce na přípravě nového programového období , a to jak na přípravě financování projektů dopravní infrastruktury v rámci OPD II, tak i v rámci komunitárního programu CEF, pro které bude SFDI opět plnit při jejich financování úlohu zprostředkujícího subjektu. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2014 prostřednictvím sdružení dodavatelů tvořeném Českou poštou, s. p., Autoklub Bohemia Assistance, a. s. a MTX spol. s r.o. na základě komisionářské smlouvy uzavřené v listopadu

18 3. Hospodaření SFDI v roce 2014 Při hospodaření s přidělenými prostředky postupoval SFDI v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu. O hospodaření vedl účetnictví ve dvou oddělených okruzích: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na emisi a distribuci dálničních kupónů a na vlastní činnost aparátu SFDI Souhrnný přehled o hospodaření SFDI v roce 2014 podává příloha č Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2014 Rozpočet příjmů SFDI pro rok 2014, schválený v celkové výši tis. Kč, byl v průběhu roku upraven o nevyčerpané prostředky dotací z minulých let (tzv. nároky) a do rozpočtu byly zahrnuty další položky, jako např. přijaté vratky transferů, příjmy z pronájmu budovy a splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí. Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu příjmů SFDI a o plnění upraveného rozpočtu příjmů je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 4 - Rozpočet příjmů SFDI a jeho plnění v roce 2014 v tis. Kč Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Převody výnosů silniční daně ,1 Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů ,8 Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic (dálniční kupony) ,3 Převody výnosů z mýtného ,3 Dotace ze SR na krytí deficitu ,1 Dotace ze SR z prostředků OPD ,9 Dotace ze SR z prostředků OPD období Dotace ze SR z prostředků KP Iris Europe III ,6 INWAPO CEF Crocodile Dotace ze SR z prostředků OPŽP Regenerace zeleně Střední Čechy Sanace skal ,8 Regenerace zeleně Jihlava

19 Plnění Druh příjmu Schválený Upravený upraveného Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočtu (%) Dotace ze SR z úvěru od EIB ,0 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU ,2 Dotace ze SR na financování národních podílů projektů EU Dotace na údržbu dálniční a silniční DI a povodně ,9 Dotace na sesuv půdy na D ,2 Dotace z prostředků OPLZZ ,0 Dotace na zajištění předávání informací PAP ,0 Přijaté vratky transferů a přijaté sankční platby *) ,1 Ostatní příjmy **) Splátky návratných finančních - výpomocí ,2 Příjmy celkem ,7 *) Pod položku Přijaté vratky transferů jsou zahrnuty: vratky ze zúčtování, vratky prostředků OPD, EIB a prostředků generovaných z ex-post plateb, vratky z titulu výzisků a přijaté sankční platby. Největší část této položky tvořily prostředky generované z ex-post plateb a vrácené prostředky EIB z důvodu vyjmutí akce R35 z financování z úvěru od EIB. **) Pod položkou Ostatní příjmy jsou vykázány: dotace z NF, příjmy z pronájmu budovy SFDI, přijaté pojistné náhrady, propadlé kauce (za OBU jednotky u mýtného), přijaté náklady vážení a příjmy za poskytované služby. Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy, tj. 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celkový výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic spolu s převody výnosů z mýtného, připsané v roce 2014 na účet SFDI, překročily rozpočtovanou výši o tis. Kč a představovaly 42,7 % celkových příjmů SFDI. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u silniční daně, příjmy připsané na účet SFDI v roce 2014 překročily jak rozpočet, tak i skutečnost roku Výběr spotřební daně z minerálních olejů zůstal i v roce 2014 pod úrovní rozpočtu, ale ve srovnání s rokem 2013 došlo k jeho nárůstu. Pozitivních výsledků u obou výše uvedených daní bylo dosaženo díky oživení ekonomiky. Výnosy z mýtného byly sice vyšší, než předpokládal rozpočet na rok 2014, ale od roku 2011 vykazují klesající trend. Délka zpoplatněných komunikací v roce 2014 zůstala na úrovni roku 2013 a počet transakcí vzrostl o Vzrostl i počet vozidel, zejména zahraničních s předplaceným mýtným. Vzhledem k tomu, že na slevách bylo v roce 2014 vyplaceno jen tis. Kč (oproti roku 2013 nárůst o tis. Kč), jde propad proti roku 2013 na vrub dalšího přesunu ve struktuře vozidel ve prospěch emisní třídy Euro V+ s nižšími sazbami mýtného. 18

20 Výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic překročil mírně rozpočet pro rok 2014, ve finančním vyjádření však zůstal pod úrovní roku Částečně jde o časový posun v převodech prosincových tržeb na účet SFDI. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 6. Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu byly čerpány na 64,2 %. Některé dotace měly nulové čerpání: dotace z prostředků EU programového období (OPD II, CEF, Crocodile) a dotace ze státního rozpočtu na krytí národních podílů projektu programového období nemohly být v roce 2014 před schválením programového dokumentu čerpány. Projekt INWAPO z prostředků KP by pozastaven a od projektů Regenerace zeleně střední Čechy a regenerace zeleně Jihlava z Operačního programu životní prostředí příjemce (ŘSD) odstoupil. Nižší čerpání prostředků OPD programového období bylo způsobeno zpožděním přípravy, průtahy v zadávacích řízeních a dosažením nižších cen ve výběrových řízeních. S nižším čerpáním prostředků OPD souvisí i nižší čerpání dotace na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů. Prostředky na financování národních podílů spolufinancovaných projektů EU z úvěru od EIB byly vyčerpány v plné výši. Projekt Sanace skal spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí byl ukončen. Projekt IRIS EUROPE III hrazený z Komunitárních programů bude pokračovat ještě v roce Dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a touto povodní zasažených silnic II. a III. třídy nedočerpaná část na odstranění škod po povodních byla převedena z roku Odstranění škod způsobených povodněmi se podařilo dokončit Pardubickému kraji, Českým drahám a SŽDC a z větší části i Libereckému a Královéhradeckému kraji. Jihočeskému kraji zbývá dokončit asi čtvrtinu prací, hrazených z této dotace. Z prostředků, přidělených Středočeskému kraji bylo vyčerpáno pouze 26,4 %. Neinvestiční část dotace na krytí deficitu v rozpočtu SFDI na rok 2014 byla použita v plné výši, z investičních prostředků nebyla nárokována částka ve výši plánovaného nákupu speciální techniky pro SŽDC. Přehled o schválených dotacích a jejich použití podává následující tabulka. V přehledu nejsou uvedeny dotace, na které nebyla vydána rozhodnutí. 19

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 783 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 Výroční zpráva

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013 Ředitel Poradci Jméno, příjmení Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků za rok 2013 Ing. Pavel Polák Poradenství spočívající v oblasti podpory 500

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku TABULKA č.1 Obec: Okres: Poskytovatel: JEDOMĚLlCE Kladno MF ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více