Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Bibliografický záznam Autor (osobní číslo): Bc. Lenka Krampolová (R110752) Studijní obor: Učitelství geografie pro SŠ (kombinace M-Z) Název práce: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Title od thesis: The development of renewable energy and local conflicts in land use for example solar power in the district of Olomouc Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Rozsah práce: 96 stran, 11 vázaných příloh Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou velmi důležité pro energetickou udržitelnost. Jejich rozmístění však velmi závisí na různých geografických podmínkách (klimatických, hydrologických, geologických a dalších). Často vyžadují pro svoji stavbu daleko větší plochy než klasické zdroje energie (např. uhlí nebo zemní plyn). Jedním z cílů práce je zhodnocení současného stavu využívání obnovitelných zdrojů energie, hlavně solárního potenciálu v okrese Olomouc. Součástí práce jsou názory místních obyvatel o tom, co a jakým způsobem je ovlivňuje. Dále byly vyzdvihnuty nejdůležitější výhody a nevýhody vybrané fotovoltaické elektrárny. Není opomenuta oblast využívání OZE k výrobě tepla, tedy problematika bioplynu a biomasy, které se používají právě k výrobě tepla. Okres Olomouc je v rámci České republiky z pohledu solárního potenciálu průměrný. Dotazníkový výzkum byl zaměřen na názory představitelů města a místních obyvatel na obnovitelné zdroje energie a hlavně na konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny (FVE) v Chválkovicích. Celkem bylo vyplněno 99 dotazníků (49 žen, 49 mužů). V jednom dotazníku nebylo pohlaví respondenta uvedeno. Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují názory lidí na projekt FVE, patří v prvé řadě celková plocha elektrárny, jak daleko se nachází elektrárna od obytné zóny a v neposlední řadě záleží na tom, odkud pochází investor projektu. Klíčová slova: Fotovoltaická elektrárna, obnovitelné zdroje energie, percepce, solární potenciál, okres Olomouc

3 Abstract: Renewable energy sources (RES) are very important for energy sustainability. Their deployment, however, depends greatly on the different geographical conditions (climatic, hydrological, geological, and others). Often requires the construction of its much larger surface area than conventional energy sources (eg coal or natural gas). One of the aims of this work is to evaluate the current state of renewable energy, especially solar potential in the district of Olomouc. Part of this work is the views of local people about what and how it affects you. Further highlighted were the most important advantages and disadvantages of selected photovoltaic power plants. Not forgetting the use of renewable energy sources to generate heat, therefore the issue of biogas and biomass, which are used just to heat. District of Olomouc is average from the perspective of the solar potential in the Czech Republic. The questionnaire survey was focused on views of the city officials and local residents to renewable energy sources and mainly on the specific project of photovoltaic power plant (PV) in Chválkovice. There were 99 completed questionnaires (49 women, 49 men). In one questionnaire was not mentioned personal data. Among the most important factors that influence people's opinions on the project PVP is primarily the total area of the plant, how far is the power from the residential zone and ultimately depends on the investor's home project. Keywords: Solar power, renewable energy, perception, solar potencial, District of Olomouc

4 Prohlašuji, že zadanou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Tatiany Mintálové, Ph.D. a že jsem veškerou použitou literaturu a zdroje uvedla v seznamu použité literatury. V Pivíně dne

5 Tímto chci velmi poděkovat vedoucí diplomové práce RNDr. Tatianě Mintálové, Ph.D. za cenné rady a připomínky. Velké díky patří také zaměstnancům odborů Magistrátu města Olomouce, kteří mi poskytli informace a podíleli se na dotazníkovém šetření. Dále energetikovi a správci FVE ve Chválkovicích za jeho čas a ochotu zodpovědět mi otázky a provést mě oběmi elektrárnami. A také všem, co se na mé práci nějakým způsobem podíleli.

6

7

8 OBSAH: 1 Úvod Cíle práce Metodika tvorby práce Rešerše literatury Použité metody Obnovitelné zdroje energie v České republice Druhy obnovitelných zdrojů energie Geotermální energie Biomasa Vodní energie Větrná energie Solární energie Solární potenciál Fotovoltaické elektrárny a jejich rozmístění v České republice Legislativní rámec Platná legislativa Podpora OZE Současný stav a vývoj OZE v České republice Politická a sociální akceptace projektů obnovitelných zdrojů energie Charakteristika okresu Olomouc Vymezení a charakteristika území Politika obnovitelných zdrojů energie v Olomouckém kraji Energetická situace v Olomouckém kraji Solární potenciál Ostatní využívané obnovitelné zdroje energie Případová studie vybraného projektu fotovoltaické elektrárny Dotazníkový výzkum Metodika výzkumu Řízené rozhovory s představiteli města Olomouc Akceptace FVE ve Chválkovicích - průzkum mezi obyvateli Závěry plynoucí z výzkumu Závěr Summary Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy... 97

9 1 Úvod Obnovitelné zdroje energie využívané pro výrobu elektrické energie jsou nedílnou součástí života budoucích generací. Současný růst světové populace, zvyšující se životní úroveň lidí a hlavně rozvoj průmyslu a infrastruktury má za následek zvyšující se požadavky na spotřebu elektrické energie. Objev fosilních paliv v sobě zahrnoval nové technické možnosti. Jejich množství ve světě se však neustále snižuje a je proto potřeba hledat alternativní řešení. Energetika se musí zabývat otázkou energetické udržitelnosti a bezpečnosti. Jednou z cest, kterou propaguje i Evropská unie (EU), jsou právě obnovitelné zdroje energie, které v posledních desetiletích dosáhly velkého rozmachu. Vyžadují však větší prostory a specifické podmínky (ať už geografické či jiné), které vedou k mnoha sociálním a politickým konfliktům. Důležitá je především i politika jednotlivých států, jak se s problémy spojenými s narůstající poptávkou po elektrické energii vypořádá. Evropská unie má jako jednu z hlavních priorit využívání právě obnovitelných zdrojů energie. Proto je třeba, aby každý členský stát dle svých možností podporoval výrobu energií z OZE. V České republice je z obnovitelných zdrojů energie nejvíce využívána pro výrobu tepla biomasa a bioplyn. Pro výrobu elektrické energie je zdrojem hlavně vodní, větrná a sluneční energie. Následující kapitoly popisují současný stav výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Tato oblast se nachází nedaleko mého bydliště. Téma fotovoltaických elektráren mě velice zaujalo, protože se o něm v poslední době velmi diskutuje a setkávám se s ním téměř denně v médiích i v běžné komunikaci. Informace, které jsem získala z médií, byly často protichůdné a místo odpovědí vyvolávaly další a další otázky. Právě mnoho nezodpovězených otázek bylo prvním impulsem pro hlubší prozkoumání tohoto tématu. Konkrétní FVE ve Chválkovicích byla vybrána z důvodu dostupnosti informací a také proto, že jsou zde využity dva způsoby instalace FV panelů, a to jak na volném prostranství, tak i na střeše administrativní budovy. 9

10 2 Cíle práce Diplomová práce si klade za cíl objektivně zhodnotit současný stav využívání obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc s důrazem na fotovoltaické elektrárny. Budou zde řešeny problémy s výstavbou tohoto typu elektráren, otázky postojů místních obyvatel jak na FVE, tak i na využívání ostatních obnovitelných zdrojů. Jeden konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny v části města Olomouce ve Chválkovicích bude popsán podrobněji, bude zde poukázáno na nejdůležitější faktory nutné k realizaci projektu, na to, jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody a jak se na celou situaci dívají místní obyvatelé. Dále zde bude popsán solární potenciál České republiky a rozmístění největších fotovoltaických parků na území ČR. Za důležité můžeme pokládat i seznámení se s legislativou spojenou s obnovitelnými zdroji energie a s podporou výstavby elektráren. Proto je třeba studium široké škály publikací a zákonů. 10

11 3 Metodika tvorby práce 3.1 Rešerše literatury Obecné informace o obnovitelných zdrojích energie (OZE) získáme z publikací, např. Energie pro 21. století (Bacher, 2000), Obnovitelné zdroje energie (Quaschning, 2010), Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny (Oravová, 2010). Literatura zabývající se konkrétními příklady využití všech OZE v České republiky chybí. Proto jsem využila různé druhy publikací společnosti ČEZ (např. OZE a možnosti jejich uplatnění v ČR, Energie ze všech stran a další), ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedná se spíše o brožury a sborníky. Lze v nich ale nalézt velmi cenné informace týkající se dané problematiky, především přehled druhů OZE, jejich základní charakteristiku, využití v rámci ČR, legislativu spojenou nejen s výstavbou elektráren a různé technické parametry. Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? (Němcová, 2010) je publikací s přehledem obcí ČR, které vlastní nebo na svém území mají nějaký typ elektráren využívající některý druh OZE. Autorka zde popisuje, jak tyto elektrárny využívají jejich vlastníci a kdo projekty financovali. Větrnou energetikou se zabývá např. kniha Větrná energie v České republice (Cetkovský a kol., 2010). Najdeme zde informace o vývoji větrné energetiky, jejích výhodách a nevýhodách, o dopadech na krajinný ráz v daném území. O energii ze Slunce (blíže o fotovoltaických elektrárnách) můžeme najít velké množství literatury, a to jak odborné, tak i popularizační. Teorie i praxe využití solární energie (Libra, Poulek, 2009) poukazuje hlavně na fyzikální a technické parametry FVE a solárních systémů, co s přebytkem energie, jak se dá energie ukládat, přibližuje zprovozněné FVE v letech Tato kniha názorně popisuje podstatu fungování přeměny slunečního záření na konkrétní využitelnou elektřinu nebo teplo. Řadu publikací zabývajících se problematikou OZE vydal Karel Murtinger. Fotovoltaika: elektřina ze Slunce (Murtinger a kol., 2008) přehledně zobrazuje nové technologie ve fotovoltaických systémech. Najdeme zde něco z historie fotovoltaiky, 11

12 stejně tak autor poukazuje na možný vývoj v budoucnosti. Tato kniha je vhodná hlavně pro ty, kteří zamýšlí investovat peníze do FVE. Solární energie pro váš dům vysvětluje technologii přeměny sluneční energie na teplo i to, jak ji lze využít při výrobě elektřiny. Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR (Zajíček, 2010) je odborná studie s přehledem firem s největším instalovaným výkonem a seznamem největších větrných a fotovoltaických parků na území naší republiky. Dále zde najdeme příklady, jakým způsobem se hledají vhodné plochy pro stavbu nových FVE a VtE. Autor v této knize také uvádí přehled různých druhů podpory (ať už poskytnuté ze strany státu nebo EU) při realizaci stavby elektrárny a poté prodeje elektřiny, které tyto elektrárny vyrobí. Tématem tzv. NIMBY syndromu ( Ne na mém dvorku - popsán v kapitole 5) se zabývá autor Devine-Wright v cizojazyčném odborném článku v časopise Community and Apllied Social psychology. Dočteme se zde, jakým způsobem se dají ovlivnit názory lidí, které jsou velmi důležité při schvalování některých projektů výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Často je problémem odpor ze strany lidí, který je zapříčiněn jejich nevědomostí a sobectvím. Ti, co žijí tam, kde ještě žádná taková FVE nebo VtE nestojí, jsou většinou proti elektrárnám z obnovitelných zdrojů energie. Naopak ti, co již nějakou takovou stavbu v místě bydliště mají, často již souhlasí s výstavbou elektráren. Příčinou je informovanost o všech pro a proti výstavby a určité zkušenosti s jejich přítomností. Tato přímá zkušenost velmi ovlivňuje pohled na danou problematiku. Dalším důležitým aspektem v rozhodování, zda výstavbu povolit či nikoliv, je podle autora vazba obyvatel na místo bydliště. Lidé s velmi silnou citovou vazbou na danou lokalitu mívají negativní postoje. Naopak lidé bez výrazných kladných citů k území nebývají proti výstavbě elektrárny. Názor člověka se ale postupem času může měnit. Získá více vědomostí a zkušeností, což může vést ke změně postoje. Energie z biomasy (Murtinger, 2011) vysvětluje, co vlastně biomasou rozumíme, jak ji lze aplikovat při výrobě tepla a elektřiny, jak ji mohou využít samotné domácnosti. Je zde uveden i přehled kamen, která jsou určena výhradně pro spalování biomasy. 12

13 Publikace, jež by se zabývala výhradně Olomouckým krajem nebo bývalým okresem Olomouc, na trhu neexistuje. Autorka Petra Němcová v knize Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? uvádí některé elektrárny postavené v dané lokalitě. Dále poukazuje na různé druhy vlastníků těchto elektráren a na způsoby získání financí na projekty výstavby. Proto byly využity různé texty v novinách a časopisech, které se danou problematikou zabývaly. Jedná se například o periodika Mladá Fronta DNES a Hranický deník. Využité byly také bakalářské a diplomové práce Adama Prouska (2012), Miroslava Mináře (2012), Pavla Schilla (2012), Petry Němcové (2011), Lenky Čoukové (2011), které se zabývaly problematikou obnovitelných zdrojů energie. Neméně důležité jsou i internetové zdroje, které byly pro práci rovněž použity. Zpravodajský deník idnes.cz informuje o množství solárních elektráren na úrodné Hané (na Olomoucku). Důležitá data byla získána z Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Energetického regulačního úřadu a dalších. 3.2 Použité metody Jako první bylo potřeba seznámit se s odbornou vědecko-technickou a popularizační literaturou zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Bylo zapotřebí si nastudovat názory odborníků i veřejnosti na toto téma a veškerou s tématem spojenou legislativu. Důraz byl kladem hlavně na problematiku fotovoltaických elektráren, které zaznamenaly velký rozvoj a rozšíření po celé České republice po roce Diplomová práce je zaměřena na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny, která je postavena v areálu firmy Chválkovické sklady Olomouc, a.s. Majitelem FVE je firma CHS Solar Source a.s., která byla založena v roce 2007 jako dceřiná společnost mateřské společnosti Chválkovické sklady Olomouc a.s.. Společnost se zabývá projektováním, výstavbou a následným provozování fotovoltaické elektrárny. Zástupci společnosti nebyli ochotni přistoupit na osobní setkání, souhlasili však, že veškeré mé otázky zodpoví elektronickou formou a odkázali mě na osobu, která má tuto fotovoltaickou elektrárnu na starosti. Na mnou položené otázky zodpovídal energetik a správce fotovoltaických projektů firmy CHS Solar Source a.s. Na základě zodpovězených otázek pak byla vytvořena případová studie daného projektu. 13

14 Důležitou součástí práce je dotazníkové šetření, které proběhlo v průběhu měsíce března a dubna letošního roku s představiteli Magistrátu města Olomouce (s pracovníky příslušných odborů) a místními obyvateli v části města Olomouc - Chválkovice, kde se nachází vybraná fotovoltaická elektrárna. Dotazníky byly převzaty z projektu Ústavu Geoniky Akademie věd ČR o bioplynových stanicích, které RNDr. Bohumil Frantál upravil pro potřeby diplomové práce (viz příloha č. 1 a 2). Dotazníkové šetření s místními obyvateli proběhlo osobním kontaktem s respondentem přímo na ulici v části města Olomouce, ve Chválkovicích. Výhodou získávání informací tímto způsobem je, že otázky z dotazníku mohly být doplněny dalšími případnými dotazy ze strany tazatele. Někteří z dotázaných byli ochotni se podělit o vlastní zkušenosti a názory na problematiku obnovitelných zdrojů energie i nad rámec dotazníku. Nevýhodou tohoto způsobu zjišťování dat je jistě velká časová náročnost a neochota některých lidí dotazník vyplnit. Tento problém se naštěstí týkal pouze malé části respondentů. I přes osobní kontakt s respondentem však v některých případech došlo k neúplnému vyplnění dotazníku. Tato situace nastala například tehdy, když dotazník vyplňovala skupinka lidí na autobusové zastávce. Představitelé města Olomouce (zastupitelé) se po schválení územního plánu již konkrétními projekty, tedy i výstavbou FVE, nezabývají. Všechny administrativní kroky již spadají pod příslušné odbory magistrátu. Osloveni byli zaměstnanci stavebního odboru a odboru koncepce a rozvoje, kteří dotazníky vyplnili při osobní návštěvě. Pracovníci odboru životní prostředí, pod které spadá problematika FVE, nebyli v době mé návštěvy přítomni. Vyplněné dotazníky zaslali elektronickou poštou. Závěry z dotazníkového šetření jsou zpracovány v závěrečné části diplomové práce. Jsou rozděleny do kapitol zvlášť pro představitelé města a zvlášť pro místní obyvatele. Uvedeny jsou také další postřehy z řízených rozhovorů jak s příslušnými odbory, tak s oslovenými lidmi z městské části Chválkovice. K vyhodnocování dotazníkového šetření byl využit hlavně program Microsoft Excel Jeho pomocí byly vytvořeny grafy z nasbíraných dat. Veškeré grafické prvky byly zpracovány a upraveny pomocí programů Microsoft Excel 2003, Word 2003 a Adobe Photoshop CS4. 14

15 4 Obnovitelné zdroje energie v České republice Podle zákona č.180/2005 Sb. obnovitelnými zdroji energie rozumíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. 4.1 Druhy obnovitelných zdrojů energie K produkci elektrické energie využíváme řadu druhů obnovitelných zdrojů. Jedná se hlavně o sluneční energii, vodu, vítr, biomasu a geotermální energii. Nejvíce se na produkci elektrické energie z OZE podílí energie z vody (viz obr. 1). Je to dáno vhodnými hydrologickými podmínkami u některých lokalit na území České republiky a také tím, že vodní energie byla využívána už v dávných dobách k pohonu mlýnů, pil a dalších zařízení. Významný podíl zaujímá také biomasa. Třetími v pořadí jsou větrné a solární elektrárny, které v posledních letech zaznamenaly velký nárůst díky výhodným podmínkám nastavených ze strany státu. ** TKO-BRKO = tuhé komunální odpady- biologicky rozložitelný komunální odpad Obr. 1: Podíl druhů OZE v ČR na hrubé výrobě elektřiny Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V r bylo vyrobeno ve vodních elektrárnách GWh. Produkce stoupla o 359 GWh oproti roku Fotovoltaické elektrárny dodaly do sítě 615 GWh, což je poprvé více než z větrných elektráren (335 GWh). Z biomasy bylo vyprodukováno GWh. Nejšetrnější výroba elektrické energie (a to nejen z obnovitelných zdrojů energie) je podle produkce CO 2 do atmosféry z geotermální energie (viz Tab.1). Tu 15

16 však na našem území ve větší míře nevyužíváme, protože území České republiky nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro stavbu tohoto typu elektráren. Vhodná místa jsou totiž často geologicky nestabilní. Navíc je tato stavba dosti nákladná. Dalším z tohoto pohledu šetrným zdrojem jsou větrná a solární energie, které zaznamenávají v posledních letech značný nárůst produkce. Největším producentem oxidu uhličitého jsou elektrárny spalující uhlí. Snahou státu je omezovat produkci CO 2 a jako jedním z možných řešení je právě využití většího podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Tab. 1: Produkce CO 2 z různých zdrojů energie na 1kWh Zdroj Produkce CO 2 [g] uhlí zemní plyn solární energie větrná energie geotermální energie Zdroj : Blažková (2010) Geotermální energie Geotermální energie je přírodní teplo Země, které je dosažitelné z povrchu. Většinou je rozptýlené v litosféře. Je koncentrované v rezervoárech hornin, kde se obvykle vyskytuje i voda. Ekonomicky ho lze využít jen na místech nahromadění, v tzv. anomáliích. Existují 3 druhy technologií geotermálních elektráren: - 1. systém suché páry - používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny - 2. systém mokré páry - nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru, a ta pak slouží k pohonu turbíny - 3. horkovodní systém - použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve výměníku teplo organické kapalině (např. propan, freon) s nižším bodem varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. Podle odhadů odborníků je v nejsvrchnější 3 až 5 km vrstvě zemské kůry zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na let. V České Republice však není mnoho míst, kde by se dala geotermální energie využít. Můžeme identifikovat 60 lokalit 16

17 vhodných pro výrobu elektřiny a tepla z tohoto druhu obnovitelných zdrojů energie. Jedná se hlavně o oblast severozápadních, středních a severovýchodních Čech. Nejméně vhodná je pak oblast Českomoravské vrchoviny (viz obr. 2). Obr. 2: Lokality vhodné/nevhodné pro využívání geotermální energie Zdroj: Blažková (2010) Pro základní posouzení geotermálního potenciálu ve vybrané lokalitě je nutné znát především geologickou stavbu, tektonickou situaci a hydrogeologickou charakteristiku území, které také velmi ovlivňují výběr lokalit vhodných pro výstavbu geotermálních elektráren. Na území ČR se vyskytují hlavně tzv. nízkoteplotní zdroje (do 90 C). Hlavní oblastí výskytu je Ohárecký rift v západní části České křídové tabule a na severní Moravě v území Ostravsko-karvinské pánve. Termální vody jsou využívány hlavně k léčebným a rekreačním účelům. Nejznámější jsou karlovarské termy. Dále pak termální vody v Teplicích, Jáchymově, Bludově a další. V roce 1988 byl vydán Geotermální atlas zemí EU. Z důvodu vstupu nových zemí do Evropské unie došlo k doplnění dalších údajů a novému vydání tohoto atlasu. Na tvorbě se podíleli i čeští autoři Vlastimil Myslil a Jiří Burda. 17

18 Příkladem využívání geotermální energie je např. město Děčín. Zde se využívá voda o teplotě 30 C z hloubky 550 m. Místní teplárna využívá 45% geotermální energie, zbytek doplňuje plyn. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem využívá geotermální energii z podzemní vody s teplotou 32 C z vrtu hlubokého 515 m. Vodu je zde zapotřebí ochlazovat pomocí tepelných čerpadel. Tedy pro vytápění je využito 84% tepla ze země a jen 16% elektrické energie je zapotřebí pro provoz zařízení. 1 V plánu je výstavba geotermální elektrárny v Litoměřicích, která bude obsahovat 3 vrty z hloubky 4 až 5 km a zajistila by teplo pro místní obyvatele (Blažková, 2010). Instalovaný výkon této elektrárny by měl být asi 5 MW, tepelný výkon použitý pro městskou teplárenskou síť by měl dosáhnout 47 MW. 2 Nevýhodou tohoto zdroje energie jsou úniky plynů do atmosféry (hlavně sirovodík, metan, oxid uhličitý a další). K negativům těchto elektráren patří také vysoká cena, jejich výstavba je např. až 5x dražší než u jaderných elektráren. Mineralizovaná voda z vrtů zanáší zařízení, což způsobuje potřebu častého čištění a výměny potrubí. Vhodné podmínky pro výstavbu se nacházejí hlavně v geologicky nestabilních oblastech. Návratnost investic je přibližně 3 až 8 let. Naskýtá se otázka, zda v případě takové doby návratnosti se jedná o nevýhodu či výhodu. Mezi výhody patří zajištěný výkon bez jakéhokoliv narušení klimatickými či jinými vlivy a navíc je snadno regulovatelná. Další výhodou jsou nízké provozní náklady (teplárna nepotřebuje žádné palivo), v zimě dodává teplo a v létě ji lze využít na ochlazování místností (Oravová, 2010) Biomasa Jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie v České Republice je bioplyn. Bioplynové stanice ekologicky šetrně vyrábí teplo i elektrickou energii a bioplyn je používán v automobilové dopravě (Skopalík, 2010). Bioplynové stanice zpracovávají celou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. V roce 2010 bylo evidováno celkem 45 těchto zařízení. Instalovaný výkon bioplynových stanic každým rokem přibývá (viz obr. 3). Jedním z důvodů je i fakt, že 1 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 2 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 18

19 MW Česká republika musí zvýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. K bylo evidováno Českou bioplynovou asociací již 481 těchto bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 363,24 MW Instalovaný výkon rok Obr. 3: Trend vývoje instalovaného výkonu z bioplynu v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Energetickým využíváním biomasy rozumíme spalování dřevní nebo rostlinné hmoty včetně celulózových výluhů za účelem výroby elektřiny, ale hlavně k výrobě tepla. Biomasu můžeme dělit na: palivové dřevo, dřevní odpad (piliny, štěpky, zbytky po lesní těžbě), rostlinné materiály, brikety a pelety, celulózové výluhy, kapalná biopaliva. Nejvíce se využívá dřevního odpadu a celulózních výluhů, nejméně rostlinné materiály (viz obr. 4). 3 Zdroj: Česká bioplynová asociace. [online] [cit ]. Dostupný na: < 19

20 Obr. 4: Podíl druhů biomasy na hrubé výrobě elektřiny v České republice Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Biomasa se používá spíše na výrobu tepla než elektřiny. V r bylo v České republice vyrobeno celkem GWh elektřiny z biomasy. V předešlém roce se hodnota pohybovala okolo 1400 GWh. Došlo tedy k mírnému nárůstu. V tomto oboru bylo v roce 2010 evidováno 37 výrobců elektřiny z biomasy (MPO, 2010). Česká republika se zavázala od odklonit 50% biologicky rozložitelného odpadu od skládkování a dále jej zpracovávat (Alternativní zdroje energie pro komun. sféru, 2010). Nejlepší způsob jeho využití je přeměnit ho na teplo a elektrickou energii. V současné době je patrná snaha o třídění další části komunálního odpadu, a to tzv. bioodpadu. Řadíme sem trávu, listí (ne dřevo), bioodpad z domácností, zahrad, zbytky z jídelen, pekáren, cukrovarů a dalších (Skopalík, 2010). To vše pak lze ve spalovnách využít na výrobu elektrické energie nebo tepla. Většina obcí v České republice využívá ke třídění odpadu kontejnery na sklo, plasty a papír. V poslední době začínají obce třídit i biologický odpad. Ze 4 mil. tun komunálního odpadu bylo v ČR v r energeticky dále zpracováno pouze 10 až 15%. Z cca 1,25 mil. tun nebezpečného odpadu bylo využito jen 3 až 4%. V České republice existují zatím jenom 3 spalovny na komunální odpad (v Praze, Brně a Liberci). V plánu je budování dalších spaloven, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Mydlovarech a Pardubicích. Při spalování odpadu dochází k mineralizaci uhlíku a k produkci zbytkových látek, které lze dále využít, jako například železo, neželezné kovy a zinek (Energie 20

21 z odpadů (zatím) nevyužitý potenciál, 2010). Proto by bylo zapotřebí vybudovat více spaloven na komunální odpad. V r celková hrubá výroba elektřiny z tuhého komunálního odpadu - biologicky rozložitelné části komunálního odpadu (TKO-BRKO) činila 35,6 GWh. Z toho bylo 20,6 GWh vyrobené elektřiny dodáno do sítě, zbytek připadá na vlastní spotřebu výrobců a ztráty (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010). Výhodou využívání tohoto druhu OZE je dostatečné množství odpadů potřebného k výrobě tepla a elektřiny a jeho skladování, malé množství vznikajícího CO 2 (které spotřebují rostliny potřebné k produkci), dále zisky pro zemědělce (většinou se pěstují plodiny v méně využívaných půdách), likvidace biologicky rozložitelného odpadu a zbytky z provozu stanic lze využít i jako organické hnojivo. Nevýhodou (zatím) je malé množství těchto spaloven. Hlavním problémem těchto zařízení může být vznikající zápach, který se však modernější technologie snaží co nejvíce eliminovat. K další nevýhodě bioplynových stanic patří finančně nákladné zakládání plantáží rychle rostoucích rostlin a dřevin (např. topol, vrba, olše, světlice barvířská, křídlatka a další) Vodní energie Vodní energie je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu elektrické energie. Jedním z důvodů je regulace elektrické soustavy - elektrárnu je možno uvést do provozu jen za několik minut a stejně tak i rychle vypnout. Jejich výstavba je typická hlavně v blízkosti jezů, přehrad a ostatních vodních děl, protože k provozu vodní elektrárny je potřeba stálý průtok a spád vodního toku. Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v ČR je něco přes 1 GW (což představuje 8% celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektřiny). Na hrubé výrobě elektřiny se v loňském roce podílela 3,25%. Podíl na výrobě zelené elektřiny tvořil téměř polovinu. Nevýhodou je bohužel velká závislost na hydrologických podmínkách (MPO, 2010). Ne každá řeka je vhodná pro stavbu vodních elektráren. Nejvhodnější hydrologické podmínky pro stavbu vodních elektráren má řeka Vltava a Labe. Například na řece Moravě není mnoho vhodných míst pro vybudování těchto zařízení (viz obr.5). 21

22 MW Obr. 5: Vodní elektrárny na území České republiky k Zdroj: Energetický regulační úřad V r bylo v provozu 1378 vodních elektráren (Němcová, 2010). Instalovaný výkon tohoto typu zařízení každým rokem přibývá. Nejedná se však o výrazný nárůst (viz obr. 6) instalovaný výkon rok Obr. 6: Trend vývoje instalovaného výkonu VE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování 22

23 Na výrobě elektřiny z vodní energie mají největší díl především velké vodní elektrárny. Dochází k neustálému trendu růstu výroby elektřiny právě z VE díky příznivým hydrologickým podmínkám. Největší vodní elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny v ČR jsou na řece Vltavě: VE Orlík (v r produkce činila 490,4 GWh), VE Slapy (393,9 GWh), VE Lipno I (151,2 GWh). Příkladem malé vodní elektrárny (MVE) může být MVE Březhrad, Klavary nebo Benátky nad Jizerou. Tyto elektrárny bývají často na horních částech toků, protože je zde přírodní spád toku. Také jsou často stavěny na umělém prudkém spádu, který vytvoří člověk. Jedním z typů vodních elektráren jsou přečerpávací, které po dobu potřeby elektrické energie ji dodávají do sítě (v době špičky). Jakmile dojde ke snížení spotřeby energie, využívají ji tak, že přečerpávají vodu ze spodních nádrží do horních. Příkladem mohou být Dalešice, Dlouhé Stráně a v plánu je výstavba přečerpávací elektrárny Lipno na řece Vltavě (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). Výše zmíněná elektrárna Dlouhé Stráně má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spád řeky v ČR (510,7 m) a největší instalovaný výkon 2x 325 MW (ČEZ, 2011) Větrná energie Větrné elektrárny (VtE) využívají přeměnu kinetické energie na energii elektrickou již dlouhou dobu. V současnosti se dává přednost výstavbě větrných parků s pěti a více větrnými elektrárnami před samotně stojícími. Vítr patří k nevyčerpatelným a k historicky nejstarším využívaným obnovitelným zdrojům energie. Existují dvě klíčová hlediska pro využitelnost větrné energie, a to technická realizovatelnost a ekonomická efektivnost. 4 Česká republika nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro výstavbu VtE. Její povrch je členitý a nachází se zde mnoho chráněných území, která brání výstavbě. Celková vhodná plocha je pouze 800 km 2, což představuje asi 1% našeho území (Oravová, 2010). Nejvíce větrných elektráren najdeme v Krušných horách a v Jeseníku (viz obr. 7). 4 Zdroj: Olomoucký kraj-příloha 6- Obnovitelné zdroje energie. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.kr-olomoucky.cz/search.asp> 23

24 Obr. 7: Rozmístění větrných elektráren s výkonem nad 100 kw na území České republiky v roce 2009 Zdroj: Czech RE Agency V roce 2010 se na území ČR nacházelo 87 areálů s větrnými elektrárnami (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). V tomto roce byla spuštěna i první VtE ve vlastnictví obce Velká Kraš u Jeseníku (Němcová, 2010). Téhož roku byl na území ČR instalovaný výkon větrných elektráren celkem 217,8 MW. To je o 24,6 MW více než v předešlém roce. Hrubá výroba elektrické energie z VtE činila v r ,5 GWh, v roce GWh. 5 Větrné elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny za rok 2010 jsou Měděnec - instalovaný výkon 42 MW s 21 turbínami, Horní Loděnice - instalovaný výkon 18 MW s 9 turbínami, Nová Ves v Horách - instalovaný výkon 8 MW se 4 turbínami (MPO, 2010). 5 Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120> 24

25 MW Instalovaný výkon rok Obr. 8: Trend vývoje instalovaného výkonu VtE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Prudký rozvoj větrné energetiky nastal v roce Instalovaný výkon větrných elektráren se čtyřnásobně zvýšil z 50 MW na 220 MW oproti roku 2010 (viz obr. 8). Doba, za kterou VtE vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na její výrobu, se pohybuje v rozmezí 6 až 12 měsíců při životnosti větrné elektrárny 20 let. Energetická návratnost je podstatně rychlejší než u jaderných a uhelných elektráren. (Cetkovský, Frantál, Štekl, 2010). Nevýhodou tohoto typu elektráren jsou vysoké provozní náklady vysoká cena této energie, nepravidelnost dodávek do sítě, velký zábor ploch (elektrárna o kapacitě 1000 kw zabere 150 km 2 plochy), ohrožování ptáků (pokud VtE stojí v místě migrace ptáků) a lidí - odlétající kusy námrazy (lze diskutovat o pravdivosti tohoto tvrzení), málo vhodných míst pro výstavbu (potřeba vítr o rychlosti 4-25 m/s). Větrné turbíny mohou způsobit rušení televizního signálu a hlavně zásadně mění krajinný ráz. Mezi výhody VtE patří to, že neprodukují téměř žádné emise ani odpadní teplo, neprodukují odpady, nepotřebují vodu a návratnost investic se pohybuje kolem 3 až 6 měsíců. 25

26 4.1.5 Solární energie Primárním zdrojem energie je Slunce. Energii můžeme čerpat primárně (pomocí slunečního tepla, přes fotovoltaické články), nebo druhotně (odvozeně z biopaliv, větrné energie, z oceánských zdrojů a slapových sil) (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010) Solární potenciál Česká republika má v rámci Evropy průměrný až mírně podprůměrný solární potenciál. Největší možnosti využití sluneční energie má Pyrenejský poloostrov (viz obr. 9), kde je možno použít celou řadu technologií fotovoltaických elektráren. Avšak čím větší jsou průměrné teploty v místě instalace, tím je účinnost fotovoltaických panelů menší. Proto je třeba volit technologie vhodné pro dané lokality. Obr. 9: Roční úhrn slunečního záření v Evropě Zdroj: Czech RE Energy Agency 26

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více