Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Bibliografický záznam Autor (osobní číslo): Bc. Lenka Krampolová (R110752) Studijní obor: Učitelství geografie pro SŠ (kombinace M-Z) Název práce: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Title od thesis: The development of renewable energy and local conflicts in land use for example solar power in the district of Olomouc Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Rozsah práce: 96 stran, 11 vázaných příloh Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou velmi důležité pro energetickou udržitelnost. Jejich rozmístění však velmi závisí na různých geografických podmínkách (klimatických, hydrologických, geologických a dalších). Často vyžadují pro svoji stavbu daleko větší plochy než klasické zdroje energie (např. uhlí nebo zemní plyn). Jedním z cílů práce je zhodnocení současného stavu využívání obnovitelných zdrojů energie, hlavně solárního potenciálu v okrese Olomouc. Součástí práce jsou názory místních obyvatel o tom, co a jakým způsobem je ovlivňuje. Dále byly vyzdvihnuty nejdůležitější výhody a nevýhody vybrané fotovoltaické elektrárny. Není opomenuta oblast využívání OZE k výrobě tepla, tedy problematika bioplynu a biomasy, které se používají právě k výrobě tepla. Okres Olomouc je v rámci České republiky z pohledu solárního potenciálu průměrný. Dotazníkový výzkum byl zaměřen na názory představitelů města a místních obyvatel na obnovitelné zdroje energie a hlavně na konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny (FVE) v Chválkovicích. Celkem bylo vyplněno 99 dotazníků (49 žen, 49 mužů). V jednom dotazníku nebylo pohlaví respondenta uvedeno. Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují názory lidí na projekt FVE, patří v prvé řadě celková plocha elektrárny, jak daleko se nachází elektrárna od obytné zóny a v neposlední řadě záleží na tom, odkud pochází investor projektu. Klíčová slova: Fotovoltaická elektrárna, obnovitelné zdroje energie, percepce, solární potenciál, okres Olomouc

3 Abstract: Renewable energy sources (RES) are very important for energy sustainability. Their deployment, however, depends greatly on the different geographical conditions (climatic, hydrological, geological, and others). Often requires the construction of its much larger surface area than conventional energy sources (eg coal or natural gas). One of the aims of this work is to evaluate the current state of renewable energy, especially solar potential in the district of Olomouc. Part of this work is the views of local people about what and how it affects you. Further highlighted were the most important advantages and disadvantages of selected photovoltaic power plants. Not forgetting the use of renewable energy sources to generate heat, therefore the issue of biogas and biomass, which are used just to heat. District of Olomouc is average from the perspective of the solar potential in the Czech Republic. The questionnaire survey was focused on views of the city officials and local residents to renewable energy sources and mainly on the specific project of photovoltaic power plant (PV) in Chválkovice. There were 99 completed questionnaires (49 women, 49 men). In one questionnaire was not mentioned personal data. Among the most important factors that influence people's opinions on the project PVP is primarily the total area of the plant, how far is the power from the residential zone and ultimately depends on the investor's home project. Keywords: Solar power, renewable energy, perception, solar potencial, District of Olomouc

4 Prohlašuji, že zadanou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Tatiany Mintálové, Ph.D. a že jsem veškerou použitou literaturu a zdroje uvedla v seznamu použité literatury. V Pivíně dne

5 Tímto chci velmi poděkovat vedoucí diplomové práce RNDr. Tatianě Mintálové, Ph.D. za cenné rady a připomínky. Velké díky patří také zaměstnancům odborů Magistrátu města Olomouce, kteří mi poskytli informace a podíleli se na dotazníkovém šetření. Dále energetikovi a správci FVE ve Chválkovicích za jeho čas a ochotu zodpovědět mi otázky a provést mě oběmi elektrárnami. A také všem, co se na mé práci nějakým způsobem podíleli.

6

7

8 OBSAH: 1 Úvod Cíle práce Metodika tvorby práce Rešerše literatury Použité metody Obnovitelné zdroje energie v České republice Druhy obnovitelných zdrojů energie Geotermální energie Biomasa Vodní energie Větrná energie Solární energie Solární potenciál Fotovoltaické elektrárny a jejich rozmístění v České republice Legislativní rámec Platná legislativa Podpora OZE Současný stav a vývoj OZE v České republice Politická a sociální akceptace projektů obnovitelných zdrojů energie Charakteristika okresu Olomouc Vymezení a charakteristika území Politika obnovitelných zdrojů energie v Olomouckém kraji Energetická situace v Olomouckém kraji Solární potenciál Ostatní využívané obnovitelné zdroje energie Případová studie vybraného projektu fotovoltaické elektrárny Dotazníkový výzkum Metodika výzkumu Řízené rozhovory s představiteli města Olomouc Akceptace FVE ve Chválkovicích - průzkum mezi obyvateli Závěry plynoucí z výzkumu Závěr Summary Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy... 97

9 1 Úvod Obnovitelné zdroje energie využívané pro výrobu elektrické energie jsou nedílnou součástí života budoucích generací. Současný růst světové populace, zvyšující se životní úroveň lidí a hlavně rozvoj průmyslu a infrastruktury má za následek zvyšující se požadavky na spotřebu elektrické energie. Objev fosilních paliv v sobě zahrnoval nové technické možnosti. Jejich množství ve světě se však neustále snižuje a je proto potřeba hledat alternativní řešení. Energetika se musí zabývat otázkou energetické udržitelnosti a bezpečnosti. Jednou z cest, kterou propaguje i Evropská unie (EU), jsou právě obnovitelné zdroje energie, které v posledních desetiletích dosáhly velkého rozmachu. Vyžadují však větší prostory a specifické podmínky (ať už geografické či jiné), které vedou k mnoha sociálním a politickým konfliktům. Důležitá je především i politika jednotlivých států, jak se s problémy spojenými s narůstající poptávkou po elektrické energii vypořádá. Evropská unie má jako jednu z hlavních priorit využívání právě obnovitelných zdrojů energie. Proto je třeba, aby každý členský stát dle svých možností podporoval výrobu energií z OZE. V České republice je z obnovitelných zdrojů energie nejvíce využívána pro výrobu tepla biomasa a bioplyn. Pro výrobu elektrické energie je zdrojem hlavně vodní, větrná a sluneční energie. Následující kapitoly popisují současný stav výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Tato oblast se nachází nedaleko mého bydliště. Téma fotovoltaických elektráren mě velice zaujalo, protože se o něm v poslední době velmi diskutuje a setkávám se s ním téměř denně v médiích i v běžné komunikaci. Informace, které jsem získala z médií, byly často protichůdné a místo odpovědí vyvolávaly další a další otázky. Právě mnoho nezodpovězených otázek bylo prvním impulsem pro hlubší prozkoumání tohoto tématu. Konkrétní FVE ve Chválkovicích byla vybrána z důvodu dostupnosti informací a také proto, že jsou zde využity dva způsoby instalace FV panelů, a to jak na volném prostranství, tak i na střeše administrativní budovy. 9

10 2 Cíle práce Diplomová práce si klade za cíl objektivně zhodnotit současný stav využívání obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc s důrazem na fotovoltaické elektrárny. Budou zde řešeny problémy s výstavbou tohoto typu elektráren, otázky postojů místních obyvatel jak na FVE, tak i na využívání ostatních obnovitelných zdrojů. Jeden konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny v části města Olomouce ve Chválkovicích bude popsán podrobněji, bude zde poukázáno na nejdůležitější faktory nutné k realizaci projektu, na to, jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody a jak se na celou situaci dívají místní obyvatelé. Dále zde bude popsán solární potenciál České republiky a rozmístění největších fotovoltaických parků na území ČR. Za důležité můžeme pokládat i seznámení se s legislativou spojenou s obnovitelnými zdroji energie a s podporou výstavby elektráren. Proto je třeba studium široké škály publikací a zákonů. 10

11 3 Metodika tvorby práce 3.1 Rešerše literatury Obecné informace o obnovitelných zdrojích energie (OZE) získáme z publikací, např. Energie pro 21. století (Bacher, 2000), Obnovitelné zdroje energie (Quaschning, 2010), Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny (Oravová, 2010). Literatura zabývající se konkrétními příklady využití všech OZE v České republiky chybí. Proto jsem využila různé druhy publikací společnosti ČEZ (např. OZE a možnosti jejich uplatnění v ČR, Energie ze všech stran a další), ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedná se spíše o brožury a sborníky. Lze v nich ale nalézt velmi cenné informace týkající se dané problematiky, především přehled druhů OZE, jejich základní charakteristiku, využití v rámci ČR, legislativu spojenou nejen s výstavbou elektráren a různé technické parametry. Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? (Němcová, 2010) je publikací s přehledem obcí ČR, které vlastní nebo na svém území mají nějaký typ elektráren využívající některý druh OZE. Autorka zde popisuje, jak tyto elektrárny využívají jejich vlastníci a kdo projekty financovali. Větrnou energetikou se zabývá např. kniha Větrná energie v České republice (Cetkovský a kol., 2010). Najdeme zde informace o vývoji větrné energetiky, jejích výhodách a nevýhodách, o dopadech na krajinný ráz v daném území. O energii ze Slunce (blíže o fotovoltaických elektrárnách) můžeme najít velké množství literatury, a to jak odborné, tak i popularizační. Teorie i praxe využití solární energie (Libra, Poulek, 2009) poukazuje hlavně na fyzikální a technické parametry FVE a solárních systémů, co s přebytkem energie, jak se dá energie ukládat, přibližuje zprovozněné FVE v letech Tato kniha názorně popisuje podstatu fungování přeměny slunečního záření na konkrétní využitelnou elektřinu nebo teplo. Řadu publikací zabývajících se problematikou OZE vydal Karel Murtinger. Fotovoltaika: elektřina ze Slunce (Murtinger a kol., 2008) přehledně zobrazuje nové technologie ve fotovoltaických systémech. Najdeme zde něco z historie fotovoltaiky, 11

12 stejně tak autor poukazuje na možný vývoj v budoucnosti. Tato kniha je vhodná hlavně pro ty, kteří zamýšlí investovat peníze do FVE. Solární energie pro váš dům vysvětluje technologii přeměny sluneční energie na teplo i to, jak ji lze využít při výrobě elektřiny. Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR (Zajíček, 2010) je odborná studie s přehledem firem s největším instalovaným výkonem a seznamem největších větrných a fotovoltaických parků na území naší republiky. Dále zde najdeme příklady, jakým způsobem se hledají vhodné plochy pro stavbu nových FVE a VtE. Autor v této knize také uvádí přehled různých druhů podpory (ať už poskytnuté ze strany státu nebo EU) při realizaci stavby elektrárny a poté prodeje elektřiny, které tyto elektrárny vyrobí. Tématem tzv. NIMBY syndromu ( Ne na mém dvorku - popsán v kapitole 5) se zabývá autor Devine-Wright v cizojazyčném odborném článku v časopise Community and Apllied Social psychology. Dočteme se zde, jakým způsobem se dají ovlivnit názory lidí, které jsou velmi důležité při schvalování některých projektů výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Často je problémem odpor ze strany lidí, který je zapříčiněn jejich nevědomostí a sobectvím. Ti, co žijí tam, kde ještě žádná taková FVE nebo VtE nestojí, jsou většinou proti elektrárnám z obnovitelných zdrojů energie. Naopak ti, co již nějakou takovou stavbu v místě bydliště mají, často již souhlasí s výstavbou elektráren. Příčinou je informovanost o všech pro a proti výstavby a určité zkušenosti s jejich přítomností. Tato přímá zkušenost velmi ovlivňuje pohled na danou problematiku. Dalším důležitým aspektem v rozhodování, zda výstavbu povolit či nikoliv, je podle autora vazba obyvatel na místo bydliště. Lidé s velmi silnou citovou vazbou na danou lokalitu mívají negativní postoje. Naopak lidé bez výrazných kladných citů k území nebývají proti výstavbě elektrárny. Názor člověka se ale postupem času může měnit. Získá více vědomostí a zkušeností, což může vést ke změně postoje. Energie z biomasy (Murtinger, 2011) vysvětluje, co vlastně biomasou rozumíme, jak ji lze aplikovat při výrobě tepla a elektřiny, jak ji mohou využít samotné domácnosti. Je zde uveden i přehled kamen, která jsou určena výhradně pro spalování biomasy. 12

13 Publikace, jež by se zabývala výhradně Olomouckým krajem nebo bývalým okresem Olomouc, na trhu neexistuje. Autorka Petra Němcová v knize Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? uvádí některé elektrárny postavené v dané lokalitě. Dále poukazuje na různé druhy vlastníků těchto elektráren a na způsoby získání financí na projekty výstavby. Proto byly využity různé texty v novinách a časopisech, které se danou problematikou zabývaly. Jedná se například o periodika Mladá Fronta DNES a Hranický deník. Využité byly také bakalářské a diplomové práce Adama Prouska (2012), Miroslava Mináře (2012), Pavla Schilla (2012), Petry Němcové (2011), Lenky Čoukové (2011), které se zabývaly problematikou obnovitelných zdrojů energie. Neméně důležité jsou i internetové zdroje, které byly pro práci rovněž použity. Zpravodajský deník idnes.cz informuje o množství solárních elektráren na úrodné Hané (na Olomoucku). Důležitá data byla získána z Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Energetického regulačního úřadu a dalších. 3.2 Použité metody Jako první bylo potřeba seznámit se s odbornou vědecko-technickou a popularizační literaturou zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Bylo zapotřebí si nastudovat názory odborníků i veřejnosti na toto téma a veškerou s tématem spojenou legislativu. Důraz byl kladem hlavně na problematiku fotovoltaických elektráren, které zaznamenaly velký rozvoj a rozšíření po celé České republice po roce Diplomová práce je zaměřena na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny, která je postavena v areálu firmy Chválkovické sklady Olomouc, a.s. Majitelem FVE je firma CHS Solar Source a.s., která byla založena v roce 2007 jako dceřiná společnost mateřské společnosti Chválkovické sklady Olomouc a.s.. Společnost se zabývá projektováním, výstavbou a následným provozování fotovoltaické elektrárny. Zástupci společnosti nebyli ochotni přistoupit na osobní setkání, souhlasili však, že veškeré mé otázky zodpoví elektronickou formou a odkázali mě na osobu, která má tuto fotovoltaickou elektrárnu na starosti. Na mnou položené otázky zodpovídal energetik a správce fotovoltaických projektů firmy CHS Solar Source a.s. Na základě zodpovězených otázek pak byla vytvořena případová studie daného projektu. 13

14 Důležitou součástí práce je dotazníkové šetření, které proběhlo v průběhu měsíce března a dubna letošního roku s představiteli Magistrátu města Olomouce (s pracovníky příslušných odborů) a místními obyvateli v části města Olomouc - Chválkovice, kde se nachází vybraná fotovoltaická elektrárna. Dotazníky byly převzaty z projektu Ústavu Geoniky Akademie věd ČR o bioplynových stanicích, které RNDr. Bohumil Frantál upravil pro potřeby diplomové práce (viz příloha č. 1 a 2). Dotazníkové šetření s místními obyvateli proběhlo osobním kontaktem s respondentem přímo na ulici v části města Olomouce, ve Chválkovicích. Výhodou získávání informací tímto způsobem je, že otázky z dotazníku mohly být doplněny dalšími případnými dotazy ze strany tazatele. Někteří z dotázaných byli ochotni se podělit o vlastní zkušenosti a názory na problematiku obnovitelných zdrojů energie i nad rámec dotazníku. Nevýhodou tohoto způsobu zjišťování dat je jistě velká časová náročnost a neochota některých lidí dotazník vyplnit. Tento problém se naštěstí týkal pouze malé části respondentů. I přes osobní kontakt s respondentem však v některých případech došlo k neúplnému vyplnění dotazníku. Tato situace nastala například tehdy, když dotazník vyplňovala skupinka lidí na autobusové zastávce. Představitelé města Olomouce (zastupitelé) se po schválení územního plánu již konkrétními projekty, tedy i výstavbou FVE, nezabývají. Všechny administrativní kroky již spadají pod příslušné odbory magistrátu. Osloveni byli zaměstnanci stavebního odboru a odboru koncepce a rozvoje, kteří dotazníky vyplnili při osobní návštěvě. Pracovníci odboru životní prostředí, pod které spadá problematika FVE, nebyli v době mé návštěvy přítomni. Vyplněné dotazníky zaslali elektronickou poštou. Závěry z dotazníkového šetření jsou zpracovány v závěrečné části diplomové práce. Jsou rozděleny do kapitol zvlášť pro představitelé města a zvlášť pro místní obyvatele. Uvedeny jsou také další postřehy z řízených rozhovorů jak s příslušnými odbory, tak s oslovenými lidmi z městské části Chválkovice. K vyhodnocování dotazníkového šetření byl využit hlavně program Microsoft Excel Jeho pomocí byly vytvořeny grafy z nasbíraných dat. Veškeré grafické prvky byly zpracovány a upraveny pomocí programů Microsoft Excel 2003, Word 2003 a Adobe Photoshop CS4. 14

15 4 Obnovitelné zdroje energie v České republice Podle zákona č.180/2005 Sb. obnovitelnými zdroji energie rozumíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. 4.1 Druhy obnovitelných zdrojů energie K produkci elektrické energie využíváme řadu druhů obnovitelných zdrojů. Jedná se hlavně o sluneční energii, vodu, vítr, biomasu a geotermální energii. Nejvíce se na produkci elektrické energie z OZE podílí energie z vody (viz obr. 1). Je to dáno vhodnými hydrologickými podmínkami u některých lokalit na území České republiky a také tím, že vodní energie byla využívána už v dávných dobách k pohonu mlýnů, pil a dalších zařízení. Významný podíl zaujímá také biomasa. Třetími v pořadí jsou větrné a solární elektrárny, které v posledních letech zaznamenaly velký nárůst díky výhodným podmínkám nastavených ze strany státu. ** TKO-BRKO = tuhé komunální odpady- biologicky rozložitelný komunální odpad Obr. 1: Podíl druhů OZE v ČR na hrubé výrobě elektřiny Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V r bylo vyrobeno ve vodních elektrárnách GWh. Produkce stoupla o 359 GWh oproti roku Fotovoltaické elektrárny dodaly do sítě 615 GWh, což je poprvé více než z větrných elektráren (335 GWh). Z biomasy bylo vyprodukováno GWh. Nejšetrnější výroba elektrické energie (a to nejen z obnovitelných zdrojů energie) je podle produkce CO 2 do atmosféry z geotermální energie (viz Tab.1). Tu 15

16 však na našem území ve větší míře nevyužíváme, protože území České republiky nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro stavbu tohoto typu elektráren. Vhodná místa jsou totiž často geologicky nestabilní. Navíc je tato stavba dosti nákladná. Dalším z tohoto pohledu šetrným zdrojem jsou větrná a solární energie, které zaznamenávají v posledních letech značný nárůst produkce. Největším producentem oxidu uhličitého jsou elektrárny spalující uhlí. Snahou státu je omezovat produkci CO 2 a jako jedním z možných řešení je právě využití většího podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Tab. 1: Produkce CO 2 z různých zdrojů energie na 1kWh Zdroj Produkce CO 2 [g] uhlí zemní plyn solární energie větrná energie geotermální energie Zdroj : Blažková (2010) Geotermální energie Geotermální energie je přírodní teplo Země, které je dosažitelné z povrchu. Většinou je rozptýlené v litosféře. Je koncentrované v rezervoárech hornin, kde se obvykle vyskytuje i voda. Ekonomicky ho lze využít jen na místech nahromadění, v tzv. anomáliích. Existují 3 druhy technologií geotermálních elektráren: - 1. systém suché páry - používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny - 2. systém mokré páry - nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru, a ta pak slouží k pohonu turbíny - 3. horkovodní systém - použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve výměníku teplo organické kapalině (např. propan, freon) s nižším bodem varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. Podle odhadů odborníků je v nejsvrchnější 3 až 5 km vrstvě zemské kůry zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na let. V České Republice však není mnoho míst, kde by se dala geotermální energie využít. Můžeme identifikovat 60 lokalit 16

17 vhodných pro výrobu elektřiny a tepla z tohoto druhu obnovitelných zdrojů energie. Jedná se hlavně o oblast severozápadních, středních a severovýchodních Čech. Nejméně vhodná je pak oblast Českomoravské vrchoviny (viz obr. 2). Obr. 2: Lokality vhodné/nevhodné pro využívání geotermální energie Zdroj: Blažková (2010) Pro základní posouzení geotermálního potenciálu ve vybrané lokalitě je nutné znát především geologickou stavbu, tektonickou situaci a hydrogeologickou charakteristiku území, které také velmi ovlivňují výběr lokalit vhodných pro výstavbu geotermálních elektráren. Na území ČR se vyskytují hlavně tzv. nízkoteplotní zdroje (do 90 C). Hlavní oblastí výskytu je Ohárecký rift v západní části České křídové tabule a na severní Moravě v území Ostravsko-karvinské pánve. Termální vody jsou využívány hlavně k léčebným a rekreačním účelům. Nejznámější jsou karlovarské termy. Dále pak termální vody v Teplicích, Jáchymově, Bludově a další. V roce 1988 byl vydán Geotermální atlas zemí EU. Z důvodu vstupu nových zemí do Evropské unie došlo k doplnění dalších údajů a novému vydání tohoto atlasu. Na tvorbě se podíleli i čeští autoři Vlastimil Myslil a Jiří Burda. 17

18 Příkladem využívání geotermální energie je např. město Děčín. Zde se využívá voda o teplotě 30 C z hloubky 550 m. Místní teplárna využívá 45% geotermální energie, zbytek doplňuje plyn. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem využívá geotermální energii z podzemní vody s teplotou 32 C z vrtu hlubokého 515 m. Vodu je zde zapotřebí ochlazovat pomocí tepelných čerpadel. Tedy pro vytápění je využito 84% tepla ze země a jen 16% elektrické energie je zapotřebí pro provoz zařízení. 1 V plánu je výstavba geotermální elektrárny v Litoměřicích, která bude obsahovat 3 vrty z hloubky 4 až 5 km a zajistila by teplo pro místní obyvatele (Blažková, 2010). Instalovaný výkon této elektrárny by měl být asi 5 MW, tepelný výkon použitý pro městskou teplárenskou síť by měl dosáhnout 47 MW. 2 Nevýhodou tohoto zdroje energie jsou úniky plynů do atmosféry (hlavně sirovodík, metan, oxid uhličitý a další). K negativům těchto elektráren patří také vysoká cena, jejich výstavba je např. až 5x dražší než u jaderných elektráren. Mineralizovaná voda z vrtů zanáší zařízení, což způsobuje potřebu častého čištění a výměny potrubí. Vhodné podmínky pro výstavbu se nacházejí hlavně v geologicky nestabilních oblastech. Návratnost investic je přibližně 3 až 8 let. Naskýtá se otázka, zda v případě takové doby návratnosti se jedná o nevýhodu či výhodu. Mezi výhody patří zajištěný výkon bez jakéhokoliv narušení klimatickými či jinými vlivy a navíc je snadno regulovatelná. Další výhodou jsou nízké provozní náklady (teplárna nepotřebuje žádné palivo), v zimě dodává teplo a v létě ji lze využít na ochlazování místností (Oravová, 2010) Biomasa Jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie v České Republice je bioplyn. Bioplynové stanice ekologicky šetrně vyrábí teplo i elektrickou energii a bioplyn je používán v automobilové dopravě (Skopalík, 2010). Bioplynové stanice zpracovávají celou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. V roce 2010 bylo evidováno celkem 45 těchto zařízení. Instalovaný výkon bioplynových stanic každým rokem přibývá (viz obr. 3). Jedním z důvodů je i fakt, že 1 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 2 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 18

19 MW Česká republika musí zvýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. K bylo evidováno Českou bioplynovou asociací již 481 těchto bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 363,24 MW Instalovaný výkon rok Obr. 3: Trend vývoje instalovaného výkonu z bioplynu v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Energetickým využíváním biomasy rozumíme spalování dřevní nebo rostlinné hmoty včetně celulózových výluhů za účelem výroby elektřiny, ale hlavně k výrobě tepla. Biomasu můžeme dělit na: palivové dřevo, dřevní odpad (piliny, štěpky, zbytky po lesní těžbě), rostlinné materiály, brikety a pelety, celulózové výluhy, kapalná biopaliva. Nejvíce se využívá dřevního odpadu a celulózních výluhů, nejméně rostlinné materiály (viz obr. 4). 3 Zdroj: Česká bioplynová asociace. [online] [cit ]. Dostupný na: < 19

20 Obr. 4: Podíl druhů biomasy na hrubé výrobě elektřiny v České republice Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Biomasa se používá spíše na výrobu tepla než elektřiny. V r bylo v České republice vyrobeno celkem GWh elektřiny z biomasy. V předešlém roce se hodnota pohybovala okolo 1400 GWh. Došlo tedy k mírnému nárůstu. V tomto oboru bylo v roce 2010 evidováno 37 výrobců elektřiny z biomasy (MPO, 2010). Česká republika se zavázala od odklonit 50% biologicky rozložitelného odpadu od skládkování a dále jej zpracovávat (Alternativní zdroje energie pro komun. sféru, 2010). Nejlepší způsob jeho využití je přeměnit ho na teplo a elektrickou energii. V současné době je patrná snaha o třídění další části komunálního odpadu, a to tzv. bioodpadu. Řadíme sem trávu, listí (ne dřevo), bioodpad z domácností, zahrad, zbytky z jídelen, pekáren, cukrovarů a dalších (Skopalík, 2010). To vše pak lze ve spalovnách využít na výrobu elektrické energie nebo tepla. Většina obcí v České republice využívá ke třídění odpadu kontejnery na sklo, plasty a papír. V poslední době začínají obce třídit i biologický odpad. Ze 4 mil. tun komunálního odpadu bylo v ČR v r energeticky dále zpracováno pouze 10 až 15%. Z cca 1,25 mil. tun nebezpečného odpadu bylo využito jen 3 až 4%. V České republice existují zatím jenom 3 spalovny na komunální odpad (v Praze, Brně a Liberci). V plánu je budování dalších spaloven, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Mydlovarech a Pardubicích. Při spalování odpadu dochází k mineralizaci uhlíku a k produkci zbytkových látek, které lze dále využít, jako například železo, neželezné kovy a zinek (Energie 20

21 z odpadů (zatím) nevyužitý potenciál, 2010). Proto by bylo zapotřebí vybudovat více spaloven na komunální odpad. V r celková hrubá výroba elektřiny z tuhého komunálního odpadu - biologicky rozložitelné části komunálního odpadu (TKO-BRKO) činila 35,6 GWh. Z toho bylo 20,6 GWh vyrobené elektřiny dodáno do sítě, zbytek připadá na vlastní spotřebu výrobců a ztráty (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010). Výhodou využívání tohoto druhu OZE je dostatečné množství odpadů potřebného k výrobě tepla a elektřiny a jeho skladování, malé množství vznikajícího CO 2 (které spotřebují rostliny potřebné k produkci), dále zisky pro zemědělce (většinou se pěstují plodiny v méně využívaných půdách), likvidace biologicky rozložitelného odpadu a zbytky z provozu stanic lze využít i jako organické hnojivo. Nevýhodou (zatím) je malé množství těchto spaloven. Hlavním problémem těchto zařízení může být vznikající zápach, který se však modernější technologie snaží co nejvíce eliminovat. K další nevýhodě bioplynových stanic patří finančně nákladné zakládání plantáží rychle rostoucích rostlin a dřevin (např. topol, vrba, olše, světlice barvířská, křídlatka a další) Vodní energie Vodní energie je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu elektrické energie. Jedním z důvodů je regulace elektrické soustavy - elektrárnu je možno uvést do provozu jen za několik minut a stejně tak i rychle vypnout. Jejich výstavba je typická hlavně v blízkosti jezů, přehrad a ostatních vodních děl, protože k provozu vodní elektrárny je potřeba stálý průtok a spád vodního toku. Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v ČR je něco přes 1 GW (což představuje 8% celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektřiny). Na hrubé výrobě elektřiny se v loňském roce podílela 3,25%. Podíl na výrobě zelené elektřiny tvořil téměř polovinu. Nevýhodou je bohužel velká závislost na hydrologických podmínkách (MPO, 2010). Ne každá řeka je vhodná pro stavbu vodních elektráren. Nejvhodnější hydrologické podmínky pro stavbu vodních elektráren má řeka Vltava a Labe. Například na řece Moravě není mnoho vhodných míst pro vybudování těchto zařízení (viz obr.5). 21

22 MW Obr. 5: Vodní elektrárny na území České republiky k Zdroj: Energetický regulační úřad V r bylo v provozu 1378 vodních elektráren (Němcová, 2010). Instalovaný výkon tohoto typu zařízení každým rokem přibývá. Nejedná se však o výrazný nárůst (viz obr. 6) instalovaný výkon rok Obr. 6: Trend vývoje instalovaného výkonu VE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování 22

23 Na výrobě elektřiny z vodní energie mají největší díl především velké vodní elektrárny. Dochází k neustálému trendu růstu výroby elektřiny právě z VE díky příznivým hydrologickým podmínkám. Největší vodní elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny v ČR jsou na řece Vltavě: VE Orlík (v r produkce činila 490,4 GWh), VE Slapy (393,9 GWh), VE Lipno I (151,2 GWh). Příkladem malé vodní elektrárny (MVE) může být MVE Březhrad, Klavary nebo Benátky nad Jizerou. Tyto elektrárny bývají často na horních částech toků, protože je zde přírodní spád toku. Také jsou často stavěny na umělém prudkém spádu, který vytvoří člověk. Jedním z typů vodních elektráren jsou přečerpávací, které po dobu potřeby elektrické energie ji dodávají do sítě (v době špičky). Jakmile dojde ke snížení spotřeby energie, využívají ji tak, že přečerpávají vodu ze spodních nádrží do horních. Příkladem mohou být Dalešice, Dlouhé Stráně a v plánu je výstavba přečerpávací elektrárny Lipno na řece Vltavě (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). Výše zmíněná elektrárna Dlouhé Stráně má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spád řeky v ČR (510,7 m) a největší instalovaný výkon 2x 325 MW (ČEZ, 2011) Větrná energie Větrné elektrárny (VtE) využívají přeměnu kinetické energie na energii elektrickou již dlouhou dobu. V současnosti se dává přednost výstavbě větrných parků s pěti a více větrnými elektrárnami před samotně stojícími. Vítr patří k nevyčerpatelným a k historicky nejstarším využívaným obnovitelným zdrojům energie. Existují dvě klíčová hlediska pro využitelnost větrné energie, a to technická realizovatelnost a ekonomická efektivnost. 4 Česká republika nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro výstavbu VtE. Její povrch je členitý a nachází se zde mnoho chráněných území, která brání výstavbě. Celková vhodná plocha je pouze 800 km 2, což představuje asi 1% našeho území (Oravová, 2010). Nejvíce větrných elektráren najdeme v Krušných horách a v Jeseníku (viz obr. 7). 4 Zdroj: Olomoucký kraj-příloha 6- Obnovitelné zdroje energie. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.kr-olomoucky.cz/search.asp> 23

24 Obr. 7: Rozmístění větrných elektráren s výkonem nad 100 kw na území České republiky v roce 2009 Zdroj: Czech RE Agency V roce 2010 se na území ČR nacházelo 87 areálů s větrnými elektrárnami (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). V tomto roce byla spuštěna i první VtE ve vlastnictví obce Velká Kraš u Jeseníku (Němcová, 2010). Téhož roku byl na území ČR instalovaný výkon větrných elektráren celkem 217,8 MW. To je o 24,6 MW více než v předešlém roce. Hrubá výroba elektrické energie z VtE činila v r ,5 GWh, v roce GWh. 5 Větrné elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny za rok 2010 jsou Měděnec - instalovaný výkon 42 MW s 21 turbínami, Horní Loděnice - instalovaný výkon 18 MW s 9 turbínami, Nová Ves v Horách - instalovaný výkon 8 MW se 4 turbínami (MPO, 2010). 5 Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120> 24

25 MW Instalovaný výkon rok Obr. 8: Trend vývoje instalovaného výkonu VtE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Prudký rozvoj větrné energetiky nastal v roce Instalovaný výkon větrných elektráren se čtyřnásobně zvýšil z 50 MW na 220 MW oproti roku 2010 (viz obr. 8). Doba, za kterou VtE vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na její výrobu, se pohybuje v rozmezí 6 až 12 měsíců při životnosti větrné elektrárny 20 let. Energetická návratnost je podstatně rychlejší než u jaderných a uhelných elektráren. (Cetkovský, Frantál, Štekl, 2010). Nevýhodou tohoto typu elektráren jsou vysoké provozní náklady vysoká cena této energie, nepravidelnost dodávek do sítě, velký zábor ploch (elektrárna o kapacitě 1000 kw zabere 150 km 2 plochy), ohrožování ptáků (pokud VtE stojí v místě migrace ptáků) a lidí - odlétající kusy námrazy (lze diskutovat o pravdivosti tohoto tvrzení), málo vhodných míst pro výstavbu (potřeba vítr o rychlosti 4-25 m/s). Větrné turbíny mohou způsobit rušení televizního signálu a hlavně zásadně mění krajinný ráz. Mezi výhody VtE patří to, že neprodukují téměř žádné emise ani odpadní teplo, neprodukují odpady, nepotřebují vodu a návratnost investic se pohybuje kolem 3 až 6 měsíců. 25

26 4.1.5 Solární energie Primárním zdrojem energie je Slunce. Energii můžeme čerpat primárně (pomocí slunečního tepla, přes fotovoltaické články), nebo druhotně (odvozeně z biopaliv, větrné energie, z oceánských zdrojů a slapových sil) (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010) Solární potenciál Česká republika má v rámci Evropy průměrný až mírně podprůměrný solární potenciál. Největší možnosti využití sluneční energie má Pyrenejský poloostrov (viz obr. 9), kde je možno použít celou řadu technologií fotovoltaických elektráren. Avšak čím větší jsou průměrné teploty v místě instalace, tím je účinnost fotovoltaických panelů menší. Proto je třeba volit technologie vhodné pro dané lokality. Obr. 9: Roční úhrn slunečního záření v Evropě Zdroj: Czech RE Energy Agency 26

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

STAVBY FOTOVOLTAICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích. Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Zavedení podpory tepla v rámci nového zákona o podporovaných zdrojích Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letou tradicí, působíme

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY Pracovní LISTY ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY ENERGIE SKLÁDKOVÉHO VZDUCHU ENERGIE KALOVÉHO PLYNU ENERGIE BIOPLYNU TENTO MIKROPROJEKT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 14 V JIHLAVĚ 12. 11. 2014 ČÁSTKA 4/2014 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE LEGISLATIVNÍ RÁMEC ROKU 2012 PRO PODNIKÁNÍ V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Nina Pawliczková, Adam Pawliczek Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie (OZE), podnikání, udržitelná ekonomika, legislativní

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Jednou z možností, jak zajistit ekologické a komfortní vytápění v obci, je výstavba centrálního zdroje

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta. Spolehlivá a dostupná energie je základem moderní společnosti 2

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ

KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 KOMBINACE TEPELNÝCH ČERPADEL A FOTOVOLTAICKO TEPELNÝCH KOLEKTORŮ Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek ANOTACE V příspěvku je představena energetická analýza

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více