Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Bibliografický záznam Autor (osobní číslo): Bc. Lenka Krampolová (R110752) Studijní obor: Učitelství geografie pro SŠ (kombinace M-Z) Název práce: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc Title od thesis: The development of renewable energy and local conflicts in land use for example solar power in the district of Olomouc Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. Rozsah práce: 96 stran, 11 vázaných příloh Abstrakt: Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou velmi důležité pro energetickou udržitelnost. Jejich rozmístění však velmi závisí na různých geografických podmínkách (klimatických, hydrologických, geologických a dalších). Často vyžadují pro svoji stavbu daleko větší plochy než klasické zdroje energie (např. uhlí nebo zemní plyn). Jedním z cílů práce je zhodnocení současného stavu využívání obnovitelných zdrojů energie, hlavně solárního potenciálu v okrese Olomouc. Součástí práce jsou názory místních obyvatel o tom, co a jakým způsobem je ovlivňuje. Dále byly vyzdvihnuty nejdůležitější výhody a nevýhody vybrané fotovoltaické elektrárny. Není opomenuta oblast využívání OZE k výrobě tepla, tedy problematika bioplynu a biomasy, které se používají právě k výrobě tepla. Okres Olomouc je v rámci České republiky z pohledu solárního potenciálu průměrný. Dotazníkový výzkum byl zaměřen na názory představitelů města a místních obyvatel na obnovitelné zdroje energie a hlavně na konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny (FVE) v Chválkovicích. Celkem bylo vyplněno 99 dotazníků (49 žen, 49 mužů). V jednom dotazníku nebylo pohlaví respondenta uvedeno. Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují názory lidí na projekt FVE, patří v prvé řadě celková plocha elektrárny, jak daleko se nachází elektrárna od obytné zóny a v neposlední řadě záleží na tom, odkud pochází investor projektu. Klíčová slova: Fotovoltaická elektrárna, obnovitelné zdroje energie, percepce, solární potenciál, okres Olomouc

3 Abstract: Renewable energy sources (RES) are very important for energy sustainability. Their deployment, however, depends greatly on the different geographical conditions (climatic, hydrological, geological, and others). Often requires the construction of its much larger surface area than conventional energy sources (eg coal or natural gas). One of the aims of this work is to evaluate the current state of renewable energy, especially solar potential in the district of Olomouc. Part of this work is the views of local people about what and how it affects you. Further highlighted were the most important advantages and disadvantages of selected photovoltaic power plants. Not forgetting the use of renewable energy sources to generate heat, therefore the issue of biogas and biomass, which are used just to heat. District of Olomouc is average from the perspective of the solar potential in the Czech Republic. The questionnaire survey was focused on views of the city officials and local residents to renewable energy sources and mainly on the specific project of photovoltaic power plant (PV) in Chválkovice. There were 99 completed questionnaires (49 women, 49 men). In one questionnaire was not mentioned personal data. Among the most important factors that influence people's opinions on the project PVP is primarily the total area of the plant, how far is the power from the residential zone and ultimately depends on the investor's home project. Keywords: Solar power, renewable energy, perception, solar potencial, District of Olomouc

4 Prohlašuji, že zadanou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Tatiany Mintálové, Ph.D. a že jsem veškerou použitou literaturu a zdroje uvedla v seznamu použité literatury. V Pivíně dne

5 Tímto chci velmi poděkovat vedoucí diplomové práce RNDr. Tatianě Mintálové, Ph.D. za cenné rady a připomínky. Velké díky patří také zaměstnancům odborů Magistrátu města Olomouce, kteří mi poskytli informace a podíleli se na dotazníkovém šetření. Dále energetikovi a správci FVE ve Chválkovicích za jeho čas a ochotu zodpovědět mi otázky a provést mě oběmi elektrárnami. A také všem, co se na mé práci nějakým způsobem podíleli.

6

7

8 OBSAH: 1 Úvod Cíle práce Metodika tvorby práce Rešerše literatury Použité metody Obnovitelné zdroje energie v České republice Druhy obnovitelných zdrojů energie Geotermální energie Biomasa Vodní energie Větrná energie Solární energie Solární potenciál Fotovoltaické elektrárny a jejich rozmístění v České republice Legislativní rámec Platná legislativa Podpora OZE Současný stav a vývoj OZE v České republice Politická a sociální akceptace projektů obnovitelných zdrojů energie Charakteristika okresu Olomouc Vymezení a charakteristika území Politika obnovitelných zdrojů energie v Olomouckém kraji Energetická situace v Olomouckém kraji Solární potenciál Ostatní využívané obnovitelné zdroje energie Případová studie vybraného projektu fotovoltaické elektrárny Dotazníkový výzkum Metodika výzkumu Řízené rozhovory s představiteli města Olomouc Akceptace FVE ve Chválkovicích - průzkum mezi obyvateli Závěry plynoucí z výzkumu Závěr Summary Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy... 97

9 1 Úvod Obnovitelné zdroje energie využívané pro výrobu elektrické energie jsou nedílnou součástí života budoucích generací. Současný růst světové populace, zvyšující se životní úroveň lidí a hlavně rozvoj průmyslu a infrastruktury má za následek zvyšující se požadavky na spotřebu elektrické energie. Objev fosilních paliv v sobě zahrnoval nové technické možnosti. Jejich množství ve světě se však neustále snižuje a je proto potřeba hledat alternativní řešení. Energetika se musí zabývat otázkou energetické udržitelnosti a bezpečnosti. Jednou z cest, kterou propaguje i Evropská unie (EU), jsou právě obnovitelné zdroje energie, které v posledních desetiletích dosáhly velkého rozmachu. Vyžadují však větší prostory a specifické podmínky (ať už geografické či jiné), které vedou k mnoha sociálním a politickým konfliktům. Důležitá je především i politika jednotlivých států, jak se s problémy spojenými s narůstající poptávkou po elektrické energii vypořádá. Evropská unie má jako jednu z hlavních priorit využívání právě obnovitelných zdrojů energie. Proto je třeba, aby každý členský stát dle svých možností podporoval výrobu energií z OZE. V České republice je z obnovitelných zdrojů energie nejvíce využívána pro výrobu tepla biomasa a bioplyn. Pro výrobu elektrické energie je zdrojem hlavně vodní, větrná a sluneční energie. Následující kapitoly popisují současný stav výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc se zaměřením na fotovoltaické elektrárny. Tato oblast se nachází nedaleko mého bydliště. Téma fotovoltaických elektráren mě velice zaujalo, protože se o něm v poslední době velmi diskutuje a setkávám se s ním téměř denně v médiích i v běžné komunikaci. Informace, které jsem získala z médií, byly často protichůdné a místo odpovědí vyvolávaly další a další otázky. Právě mnoho nezodpovězených otázek bylo prvním impulsem pro hlubší prozkoumání tohoto tématu. Konkrétní FVE ve Chválkovicích byla vybrána z důvodu dostupnosti informací a také proto, že jsou zde využity dva způsoby instalace FV panelů, a to jak na volném prostranství, tak i na střeše administrativní budovy. 9

10 2 Cíle práce Diplomová práce si klade za cíl objektivně zhodnotit současný stav využívání obnovitelných zdrojů energie v okrese Olomouc s důrazem na fotovoltaické elektrárny. Budou zde řešeny problémy s výstavbou tohoto typu elektráren, otázky postojů místních obyvatel jak na FVE, tak i na využívání ostatních obnovitelných zdrojů. Jeden konkrétní projekt fotovoltaické elektrárny v části města Olomouce ve Chválkovicích bude popsán podrobněji, bude zde poukázáno na nejdůležitější faktory nutné k realizaci projektu, na to, jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody a jak se na celou situaci dívají místní obyvatelé. Dále zde bude popsán solární potenciál České republiky a rozmístění největších fotovoltaických parků na území ČR. Za důležité můžeme pokládat i seznámení se s legislativou spojenou s obnovitelnými zdroji energie a s podporou výstavby elektráren. Proto je třeba studium široké škály publikací a zákonů. 10

11 3 Metodika tvorby práce 3.1 Rešerše literatury Obecné informace o obnovitelných zdrojích energie (OZE) získáme z publikací, např. Energie pro 21. století (Bacher, 2000), Obnovitelné zdroje energie (Quaschning, 2010), Obnovitelné zdroje energie (nejen) pro knihovny (Oravová, 2010). Literatura zabývající se konkrétními příklady využití všech OZE v České republiky chybí. Proto jsem využila různé druhy publikací společnosti ČEZ (např. OZE a možnosti jejich uplatnění v ČR, Energie ze všech stran a další), ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedná se spíše o brožury a sborníky. Lze v nich ale nalézt velmi cenné informace týkající se dané problematiky, především přehled druhů OZE, jejich základní charakteristiku, využití v rámci ČR, legislativu spojenou nejen s výstavbou elektráren a různé technické parametry. Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? (Němcová, 2010) je publikací s přehledem obcí ČR, které vlastní nebo na svém území mají nějaký typ elektráren využívající některý druh OZE. Autorka zde popisuje, jak tyto elektrárny využívají jejich vlastníci a kdo projekty financovali. Větrnou energetikou se zabývá např. kniha Větrná energie v České republice (Cetkovský a kol., 2010). Najdeme zde informace o vývoji větrné energetiky, jejích výhodách a nevýhodách, o dopadech na krajinný ráz v daném území. O energii ze Slunce (blíže o fotovoltaických elektrárnách) můžeme najít velké množství literatury, a to jak odborné, tak i popularizační. Teorie i praxe využití solární energie (Libra, Poulek, 2009) poukazuje hlavně na fyzikální a technické parametry FVE a solárních systémů, co s přebytkem energie, jak se dá energie ukládat, přibližuje zprovozněné FVE v letech Tato kniha názorně popisuje podstatu fungování přeměny slunečního záření na konkrétní využitelnou elektřinu nebo teplo. Řadu publikací zabývajících se problematikou OZE vydal Karel Murtinger. Fotovoltaika: elektřina ze Slunce (Murtinger a kol., 2008) přehledně zobrazuje nové technologie ve fotovoltaických systémech. Najdeme zde něco z historie fotovoltaiky, 11

12 stejně tak autor poukazuje na možný vývoj v budoucnosti. Tato kniha je vhodná hlavně pro ty, kteří zamýšlí investovat peníze do FVE. Solární energie pro váš dům vysvětluje technologii přeměny sluneční energie na teplo i to, jak ji lze využít při výrobě elektřiny. Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR (Zajíček, 2010) je odborná studie s přehledem firem s největším instalovaným výkonem a seznamem největších větrných a fotovoltaických parků na území naší republiky. Dále zde najdeme příklady, jakým způsobem se hledají vhodné plochy pro stavbu nových FVE a VtE. Autor v této knize také uvádí přehled různých druhů podpory (ať už poskytnuté ze strany státu nebo EU) při realizaci stavby elektrárny a poté prodeje elektřiny, které tyto elektrárny vyrobí. Tématem tzv. NIMBY syndromu ( Ne na mém dvorku - popsán v kapitole 5) se zabývá autor Devine-Wright v cizojazyčném odborném článku v časopise Community and Apllied Social psychology. Dočteme se zde, jakým způsobem se dají ovlivnit názory lidí, které jsou velmi důležité při schvalování některých projektů výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Často je problémem odpor ze strany lidí, který je zapříčiněn jejich nevědomostí a sobectvím. Ti, co žijí tam, kde ještě žádná taková FVE nebo VtE nestojí, jsou většinou proti elektrárnám z obnovitelných zdrojů energie. Naopak ti, co již nějakou takovou stavbu v místě bydliště mají, často již souhlasí s výstavbou elektráren. Příčinou je informovanost o všech pro a proti výstavby a určité zkušenosti s jejich přítomností. Tato přímá zkušenost velmi ovlivňuje pohled na danou problematiku. Dalším důležitým aspektem v rozhodování, zda výstavbu povolit či nikoliv, je podle autora vazba obyvatel na místo bydliště. Lidé s velmi silnou citovou vazbou na danou lokalitu mívají negativní postoje. Naopak lidé bez výrazných kladných citů k území nebývají proti výstavbě elektrárny. Názor člověka se ale postupem času může měnit. Získá více vědomostí a zkušeností, což může vést ke změně postoje. Energie z biomasy (Murtinger, 2011) vysvětluje, co vlastně biomasou rozumíme, jak ji lze aplikovat při výrobě tepla a elektřiny, jak ji mohou využít samotné domácnosti. Je zde uveden i přehled kamen, která jsou určena výhradně pro spalování biomasy. 12

13 Publikace, jež by se zabývala výhradně Olomouckým krajem nebo bývalým okresem Olomouc, na trhu neexistuje. Autorka Petra Němcová v knize Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím? uvádí některé elektrárny postavené v dané lokalitě. Dále poukazuje na různé druhy vlastníků těchto elektráren a na způsoby získání financí na projekty výstavby. Proto byly využity různé texty v novinách a časopisech, které se danou problematikou zabývaly. Jedná se například o periodika Mladá Fronta DNES a Hranický deník. Využité byly také bakalářské a diplomové práce Adama Prouska (2012), Miroslava Mináře (2012), Pavla Schilla (2012), Petry Němcové (2011), Lenky Čoukové (2011), které se zabývaly problematikou obnovitelných zdrojů energie. Neméně důležité jsou i internetové zdroje, které byly pro práci rovněž použity. Zpravodajský deník idnes.cz informuje o množství solárních elektráren na úrodné Hané (na Olomoucku). Důležitá data byla získána z Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Energetického regulačního úřadu a dalších. 3.2 Použité metody Jako první bylo potřeba seznámit se s odbornou vědecko-technickou a popularizační literaturou zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Bylo zapotřebí si nastudovat názory odborníků i veřejnosti na toto téma a veškerou s tématem spojenou legislativu. Důraz byl kladem hlavně na problematiku fotovoltaických elektráren, které zaznamenaly velký rozvoj a rozšíření po celé České republice po roce Diplomová práce je zaměřena na výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny, která je postavena v areálu firmy Chválkovické sklady Olomouc, a.s. Majitelem FVE je firma CHS Solar Source a.s., která byla založena v roce 2007 jako dceřiná společnost mateřské společnosti Chválkovické sklady Olomouc a.s.. Společnost se zabývá projektováním, výstavbou a následným provozování fotovoltaické elektrárny. Zástupci společnosti nebyli ochotni přistoupit na osobní setkání, souhlasili však, že veškeré mé otázky zodpoví elektronickou formou a odkázali mě na osobu, která má tuto fotovoltaickou elektrárnu na starosti. Na mnou položené otázky zodpovídal energetik a správce fotovoltaických projektů firmy CHS Solar Source a.s. Na základě zodpovězených otázek pak byla vytvořena případová studie daného projektu. 13

14 Důležitou součástí práce je dotazníkové šetření, které proběhlo v průběhu měsíce března a dubna letošního roku s představiteli Magistrátu města Olomouce (s pracovníky příslušných odborů) a místními obyvateli v části města Olomouc - Chválkovice, kde se nachází vybraná fotovoltaická elektrárna. Dotazníky byly převzaty z projektu Ústavu Geoniky Akademie věd ČR o bioplynových stanicích, které RNDr. Bohumil Frantál upravil pro potřeby diplomové práce (viz příloha č. 1 a 2). Dotazníkové šetření s místními obyvateli proběhlo osobním kontaktem s respondentem přímo na ulici v části města Olomouce, ve Chválkovicích. Výhodou získávání informací tímto způsobem je, že otázky z dotazníku mohly být doplněny dalšími případnými dotazy ze strany tazatele. Někteří z dotázaných byli ochotni se podělit o vlastní zkušenosti a názory na problematiku obnovitelných zdrojů energie i nad rámec dotazníku. Nevýhodou tohoto způsobu zjišťování dat je jistě velká časová náročnost a neochota některých lidí dotazník vyplnit. Tento problém se naštěstí týkal pouze malé části respondentů. I přes osobní kontakt s respondentem však v některých případech došlo k neúplnému vyplnění dotazníku. Tato situace nastala například tehdy, když dotazník vyplňovala skupinka lidí na autobusové zastávce. Představitelé města Olomouce (zastupitelé) se po schválení územního plánu již konkrétními projekty, tedy i výstavbou FVE, nezabývají. Všechny administrativní kroky již spadají pod příslušné odbory magistrátu. Osloveni byli zaměstnanci stavebního odboru a odboru koncepce a rozvoje, kteří dotazníky vyplnili při osobní návštěvě. Pracovníci odboru životní prostředí, pod které spadá problematika FVE, nebyli v době mé návštěvy přítomni. Vyplněné dotazníky zaslali elektronickou poštou. Závěry z dotazníkového šetření jsou zpracovány v závěrečné části diplomové práce. Jsou rozděleny do kapitol zvlášť pro představitelé města a zvlášť pro místní obyvatele. Uvedeny jsou také další postřehy z řízených rozhovorů jak s příslušnými odbory, tak s oslovenými lidmi z městské části Chválkovice. K vyhodnocování dotazníkového šetření byl využit hlavně program Microsoft Excel Jeho pomocí byly vytvořeny grafy z nasbíraných dat. Veškeré grafické prvky byly zpracovány a upraveny pomocí programů Microsoft Excel 2003, Word 2003 a Adobe Photoshop CS4. 14

15 4 Obnovitelné zdroje energie v České republice Podle zákona č.180/2005 Sb. obnovitelnými zdroji energie rozumíme obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. 4.1 Druhy obnovitelných zdrojů energie K produkci elektrické energie využíváme řadu druhů obnovitelných zdrojů. Jedná se hlavně o sluneční energii, vodu, vítr, biomasu a geotermální energii. Nejvíce se na produkci elektrické energie z OZE podílí energie z vody (viz obr. 1). Je to dáno vhodnými hydrologickými podmínkami u některých lokalit na území České republiky a také tím, že vodní energie byla využívána už v dávných dobách k pohonu mlýnů, pil a dalších zařízení. Významný podíl zaujímá také biomasa. Třetími v pořadí jsou větrné a solární elektrárny, které v posledních letech zaznamenaly velký nárůst díky výhodným podmínkám nastavených ze strany státu. ** TKO-BRKO = tuhé komunální odpady- biologicky rozložitelný komunální odpad Obr. 1: Podíl druhů OZE v ČR na hrubé výrobě elektřiny Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V r bylo vyrobeno ve vodních elektrárnách GWh. Produkce stoupla o 359 GWh oproti roku Fotovoltaické elektrárny dodaly do sítě 615 GWh, což je poprvé více než z větrných elektráren (335 GWh). Z biomasy bylo vyprodukováno GWh. Nejšetrnější výroba elektrické energie (a to nejen z obnovitelných zdrojů energie) je podle produkce CO 2 do atmosféry z geotermální energie (viz Tab.1). Tu 15

16 však na našem území ve větší míře nevyužíváme, protože území České republiky nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro stavbu tohoto typu elektráren. Vhodná místa jsou totiž často geologicky nestabilní. Navíc je tato stavba dosti nákladná. Dalším z tohoto pohledu šetrným zdrojem jsou větrná a solární energie, které zaznamenávají v posledních letech značný nárůst produkce. Největším producentem oxidu uhličitého jsou elektrárny spalující uhlí. Snahou státu je omezovat produkci CO 2 a jako jedním z možných řešení je právě využití většího podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Tab. 1: Produkce CO 2 z různých zdrojů energie na 1kWh Zdroj Produkce CO 2 [g] uhlí zemní plyn solární energie větrná energie geotermální energie Zdroj : Blažková (2010) Geotermální energie Geotermální energie je přírodní teplo Země, které je dosažitelné z povrchu. Většinou je rozptýlené v litosféře. Je koncentrované v rezervoárech hornin, kde se obvykle vyskytuje i voda. Ekonomicky ho lze využít jen na místech nahromadění, v tzv. anomáliích. Existují 3 druhy technologií geotermálních elektráren: - 1. systém suché páry - používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny - 2. systém mokré páry - nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru, a ta pak slouží k pohonu turbíny - 3. horkovodní systém - použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve výměníku teplo organické kapalině (např. propan, freon) s nižším bodem varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. Podle odhadů odborníků je v nejsvrchnější 3 až 5 km vrstvě zemské kůry zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na let. V České Republice však není mnoho míst, kde by se dala geotermální energie využít. Můžeme identifikovat 60 lokalit 16

17 vhodných pro výrobu elektřiny a tepla z tohoto druhu obnovitelných zdrojů energie. Jedná se hlavně o oblast severozápadních, středních a severovýchodních Čech. Nejméně vhodná je pak oblast Českomoravské vrchoviny (viz obr. 2). Obr. 2: Lokality vhodné/nevhodné pro využívání geotermální energie Zdroj: Blažková (2010) Pro základní posouzení geotermálního potenciálu ve vybrané lokalitě je nutné znát především geologickou stavbu, tektonickou situaci a hydrogeologickou charakteristiku území, které také velmi ovlivňují výběr lokalit vhodných pro výstavbu geotermálních elektráren. Na území ČR se vyskytují hlavně tzv. nízkoteplotní zdroje (do 90 C). Hlavní oblastí výskytu je Ohárecký rift v západní části České křídové tabule a na severní Moravě v území Ostravsko-karvinské pánve. Termální vody jsou využívány hlavně k léčebným a rekreačním účelům. Nejznámější jsou karlovarské termy. Dále pak termální vody v Teplicích, Jáchymově, Bludově a další. V roce 1988 byl vydán Geotermální atlas zemí EU. Z důvodu vstupu nových zemí do Evropské unie došlo k doplnění dalších údajů a novému vydání tohoto atlasu. Na tvorbě se podíleli i čeští autoři Vlastimil Myslil a Jiří Burda. 17

18 Příkladem využívání geotermální energie je např. město Děčín. Zde se využívá voda o teplotě 30 C z hloubky 550 m. Místní teplárna využívá 45% geotermální energie, zbytek doplňuje plyn. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem využívá geotermální energii z podzemní vody s teplotou 32 C z vrtu hlubokého 515 m. Vodu je zde zapotřebí ochlazovat pomocí tepelných čerpadel. Tedy pro vytápění je využito 84% tepla ze země a jen 16% elektrické energie je zapotřebí pro provoz zařízení. 1 V plánu je výstavba geotermální elektrárny v Litoměřicích, která bude obsahovat 3 vrty z hloubky 4 až 5 km a zajistila by teplo pro místní obyvatele (Blažková, 2010). Instalovaný výkon této elektrárny by měl být asi 5 MW, tepelný výkon použitý pro městskou teplárenskou síť by měl dosáhnout 47 MW. 2 Nevýhodou tohoto zdroje energie jsou úniky plynů do atmosféry (hlavně sirovodík, metan, oxid uhličitý a další). K negativům těchto elektráren patří také vysoká cena, jejich výstavba je např. až 5x dražší než u jaderných elektráren. Mineralizovaná voda z vrtů zanáší zařízení, což způsobuje potřebu častého čištění a výměny potrubí. Vhodné podmínky pro výstavbu se nacházejí hlavně v geologicky nestabilních oblastech. Návratnost investic je přibližně 3 až 8 let. Naskýtá se otázka, zda v případě takové doby návratnosti se jedná o nevýhodu či výhodu. Mezi výhody patří zajištěný výkon bez jakéhokoliv narušení klimatickými či jinými vlivy a navíc je snadno regulovatelná. Další výhodou jsou nízké provozní náklady (teplárna nepotřebuje žádné palivo), v zimě dodává teplo a v létě ji lze využít na ochlazování místností (Oravová, 2010) Biomasa Jedním z nejvýznamnějších obnovitelných zdrojů energie v České Republice je bioplyn. Bioplynové stanice ekologicky šetrně vyrábí teplo i elektrickou energii a bioplyn je používán v automobilové dopravě (Skopalík, 2010). Bioplynové stanice zpracovávají celou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. V roce 2010 bylo evidováno celkem 45 těchto zařízení. Instalovaný výkon bioplynových stanic každým rokem přibývá (viz obr. 3). Jedním z důvodů je i fakt, že 1 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 2 Zdroj: Ministerstvo životního prostředí. [online] [cit ].Dostupný na: <http://www.mzp.cz/cz/geotermalni_energie > 18

19 MW Česká republika musí zvýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. K bylo evidováno Českou bioplynovou asociací již 481 těchto bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 363,24 MW Instalovaný výkon rok Obr. 3: Trend vývoje instalovaného výkonu z bioplynu v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Energetickým využíváním biomasy rozumíme spalování dřevní nebo rostlinné hmoty včetně celulózových výluhů za účelem výroby elektřiny, ale hlavně k výrobě tepla. Biomasu můžeme dělit na: palivové dřevo, dřevní odpad (piliny, štěpky, zbytky po lesní těžbě), rostlinné materiály, brikety a pelety, celulózové výluhy, kapalná biopaliva. Nejvíce se využívá dřevního odpadu a celulózních výluhů, nejméně rostlinné materiály (viz obr. 4). 3 Zdroj: Česká bioplynová asociace. [online] [cit ]. Dostupný na: < 19

20 Obr. 4: Podíl druhů biomasy na hrubé výrobě elektřiny v České republice Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Biomasa se používá spíše na výrobu tepla než elektřiny. V r bylo v České republice vyrobeno celkem GWh elektřiny z biomasy. V předešlém roce se hodnota pohybovala okolo 1400 GWh. Došlo tedy k mírnému nárůstu. V tomto oboru bylo v roce 2010 evidováno 37 výrobců elektřiny z biomasy (MPO, 2010). Česká republika se zavázala od odklonit 50% biologicky rozložitelného odpadu od skládkování a dále jej zpracovávat (Alternativní zdroje energie pro komun. sféru, 2010). Nejlepší způsob jeho využití je přeměnit ho na teplo a elektrickou energii. V současné době je patrná snaha o třídění další části komunálního odpadu, a to tzv. bioodpadu. Řadíme sem trávu, listí (ne dřevo), bioodpad z domácností, zahrad, zbytky z jídelen, pekáren, cukrovarů a dalších (Skopalík, 2010). To vše pak lze ve spalovnách využít na výrobu elektrické energie nebo tepla. Většina obcí v České republice využívá ke třídění odpadu kontejnery na sklo, plasty a papír. V poslední době začínají obce třídit i biologický odpad. Ze 4 mil. tun komunálního odpadu bylo v ČR v r energeticky dále zpracováno pouze 10 až 15%. Z cca 1,25 mil. tun nebezpečného odpadu bylo využito jen 3 až 4%. V České republice existují zatím jenom 3 spalovny na komunální odpad (v Praze, Brně a Liberci). V plánu je budování dalších spaloven, a to v Plzni, Českých Budějovicích, Mydlovarech a Pardubicích. Při spalování odpadu dochází k mineralizaci uhlíku a k produkci zbytkových látek, které lze dále využít, jako například železo, neželezné kovy a zinek (Energie 20

21 z odpadů (zatím) nevyužitý potenciál, 2010). Proto by bylo zapotřebí vybudovat více spaloven na komunální odpad. V r celková hrubá výroba elektřiny z tuhého komunálního odpadu - biologicky rozložitelné části komunálního odpadu (TKO-BRKO) činila 35,6 GWh. Z toho bylo 20,6 GWh vyrobené elektřiny dodáno do sítě, zbytek připadá na vlastní spotřebu výrobců a ztráty (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010). Výhodou využívání tohoto druhu OZE je dostatečné množství odpadů potřebného k výrobě tepla a elektřiny a jeho skladování, malé množství vznikajícího CO 2 (které spotřebují rostliny potřebné k produkci), dále zisky pro zemědělce (většinou se pěstují plodiny v méně využívaných půdách), likvidace biologicky rozložitelného odpadu a zbytky z provozu stanic lze využít i jako organické hnojivo. Nevýhodou (zatím) je malé množství těchto spaloven. Hlavním problémem těchto zařízení může být vznikající zápach, který se však modernější technologie snaží co nejvíce eliminovat. K další nevýhodě bioplynových stanic patří finančně nákladné zakládání plantáží rychle rostoucích rostlin a dřevin (např. topol, vrba, olše, světlice barvířská, křídlatka a další) Vodní energie Vodní energie je nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu elektrické energie. Jedním z důvodů je regulace elektrické soustavy - elektrárnu je možno uvést do provozu jen za několik minut a stejně tak i rychle vypnout. Jejich výstavba je typická hlavně v blízkosti jezů, přehrad a ostatních vodních děl, protože k provozu vodní elektrárny je potřeba stálý průtok a spád vodního toku. Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v ČR je něco přes 1 GW (což představuje 8% celkového instalovaného výkonu zdrojů pro výrobu elektřiny). Na hrubé výrobě elektřiny se v loňském roce podílela 3,25%. Podíl na výrobě zelené elektřiny tvořil téměř polovinu. Nevýhodou je bohužel velká závislost na hydrologických podmínkách (MPO, 2010). Ne každá řeka je vhodná pro stavbu vodních elektráren. Nejvhodnější hydrologické podmínky pro stavbu vodních elektráren má řeka Vltava a Labe. Například na řece Moravě není mnoho vhodných míst pro vybudování těchto zařízení (viz obr.5). 21

22 MW Obr. 5: Vodní elektrárny na území České republiky k Zdroj: Energetický regulační úřad V r bylo v provozu 1378 vodních elektráren (Němcová, 2010). Instalovaný výkon tohoto typu zařízení každým rokem přibývá. Nejedná se však o výrazný nárůst (viz obr. 6) instalovaný výkon rok Obr. 6: Trend vývoje instalovaného výkonu VE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování 22

23 Na výrobě elektřiny z vodní energie mají největší díl především velké vodní elektrárny. Dochází k neustálému trendu růstu výroby elektřiny právě z VE díky příznivým hydrologickým podmínkám. Největší vodní elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny v ČR jsou na řece Vltavě: VE Orlík (v r produkce činila 490,4 GWh), VE Slapy (393,9 GWh), VE Lipno I (151,2 GWh). Příkladem malé vodní elektrárny (MVE) může být MVE Březhrad, Klavary nebo Benátky nad Jizerou. Tyto elektrárny bývají často na horních částech toků, protože je zde přírodní spád toku. Také jsou často stavěny na umělém prudkém spádu, který vytvoří člověk. Jedním z typů vodních elektráren jsou přečerpávací, které po dobu potřeby elektrické energie ji dodávají do sítě (v době špičky). Jakmile dojde ke snížení spotřeby energie, využívají ji tak, že přečerpávají vodu ze spodních nádrží do horních. Příkladem mohou být Dalešice, Dlouhé Stráně a v plánu je výstavba přečerpávací elektrárny Lipno na řece Vltavě (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). Výše zmíněná elektrárna Dlouhé Stráně má největší reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spád řeky v ČR (510,7 m) a největší instalovaný výkon 2x 325 MW (ČEZ, 2011) Větrná energie Větrné elektrárny (VtE) využívají přeměnu kinetické energie na energii elektrickou již dlouhou dobu. V současnosti se dává přednost výstavbě větrných parků s pěti a více větrnými elektrárnami před samotně stojícími. Vítr patří k nevyčerpatelným a k historicky nejstarším využívaným obnovitelným zdrojům energie. Existují dvě klíčová hlediska pro využitelnost větrné energie, a to technická realizovatelnost a ekonomická efektivnost. 4 Česká republika nedisponuje velkým množstvím míst vhodných pro výstavbu VtE. Její povrch je členitý a nachází se zde mnoho chráněných území, která brání výstavbě. Celková vhodná plocha je pouze 800 km 2, což představuje asi 1% našeho území (Oravová, 2010). Nejvíce větrných elektráren najdeme v Krušných horách a v Jeseníku (viz obr. 7). 4 Zdroj: Olomoucký kraj-příloha 6- Obnovitelné zdroje energie. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.kr-olomoucky.cz/search.asp> 23

24 Obr. 7: Rozmístění větrných elektráren s výkonem nad 100 kw na území České republiky v roce 2009 Zdroj: Czech RE Agency V roce 2010 se na území ČR nacházelo 87 areálů s větrnými elektrárnami (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010). V tomto roce byla spuštěna i první VtE ve vlastnictví obce Velká Kraš u Jeseníku (Němcová, 2010). Téhož roku byl na území ČR instalovaný výkon větrných elektráren celkem 217,8 MW. To je o 24,6 MW více než v předešlém roce. Hrubá výroba elektrické energie z VtE činila v r ,5 GWh, v roce GWh. 5 Větrné elektrárny s nejvyšší produkcí elektřiny za rok 2010 jsou Měděnec - instalovaný výkon 42 MW s 21 turbínami, Horní Loděnice - instalovaný výkon 18 MW s 9 turbínami, Nová Ves v Horách - instalovaný výkon 8 MW se 4 turbínami (MPO, 2010). 5 Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii. [online] [cit ]. Dostupný na: <http://www.csve.cz/clanky/aktualni-instalace-vte-cr/120> 24

25 MW Instalovaný výkon rok Obr. 8: Trend vývoje instalovaného výkonu VtE v letech Zdroj: Energetický regulační úřad, vlastní zpracování Prudký rozvoj větrné energetiky nastal v roce Instalovaný výkon větrných elektráren se čtyřnásobně zvýšil z 50 MW na 220 MW oproti roku 2010 (viz obr. 8). Doba, za kterou VtE vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na její výrobu, se pohybuje v rozmezí 6 až 12 měsíců při životnosti větrné elektrárny 20 let. Energetická návratnost je podstatně rychlejší než u jaderných a uhelných elektráren. (Cetkovský, Frantál, Štekl, 2010). Nevýhodou tohoto typu elektráren jsou vysoké provozní náklady vysoká cena této energie, nepravidelnost dodávek do sítě, velký zábor ploch (elektrárna o kapacitě 1000 kw zabere 150 km 2 plochy), ohrožování ptáků (pokud VtE stojí v místě migrace ptáků) a lidí - odlétající kusy námrazy (lze diskutovat o pravdivosti tohoto tvrzení), málo vhodných míst pro výstavbu (potřeba vítr o rychlosti 4-25 m/s). Větrné turbíny mohou způsobit rušení televizního signálu a hlavně zásadně mění krajinný ráz. Mezi výhody VtE patří to, že neprodukují téměř žádné emise ani odpadní teplo, neprodukují odpady, nepotřebují vodu a návratnost investic se pohybuje kolem 3 až 6 měsíců. 25

26 4.1.5 Solární energie Primárním zdrojem energie je Slunce. Energii můžeme čerpat primárně (pomocí slunečního tepla, přes fotovoltaické články), nebo druhotně (odvozeně z biopaliv, větrné energie, z oceánských zdrojů a slapových sil) (Ďurica, Suk, Ciprys, 2010) Solární potenciál Česká republika má v rámci Evropy průměrný až mírně podprůměrný solární potenciál. Největší možnosti využití sluneční energie má Pyrenejský poloostrov (viz obr. 9), kde je možno použít celou řadu technologií fotovoltaických elektráren. Avšak čím větší jsou průměrné teploty v místě instalace, tím je účinnost fotovoltaických panelů menší. Proto je třeba volit technologie vhodné pro dané lokality. Obr. 9: Roční úhrn slunečního záření v Evropě Zdroj: Czech RE Energy Agency 26

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway strana 1 Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway Ing. Stonawská Prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Akce je realizována

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Ústí nad Labem Střekov Mimoň ralsko Spálov Les Království

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP seminář Biomasa jako zdroj energie II 28. 29.2. 2008 Rožnov pod Radhoštěm Jan Švec Ministerstvo životního prostředí OZE v ČR vývoj a cíle Cíle pro rok

Více

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

Energetické využití odpadů z hlediska MPO Energetické využití odpadů z hlediska MPO Odpady 2011 a jak dál? Kongresové centrum Výstaviště BVV 25. května 2011 Milan Kyselák Obsah 1. Stav energetického využívání odpadu 2. Strategický pohled SEK,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 14.5. 15.5. 2013 Obnovitelné zdroje Řada definic Obnovitelný s časem nevyčerpatelný Energetický zákon obnovitelnénefosilnípřírodnízdroje

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje Dle zákona

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Zákon o podporovaných zdrojích. rizika a příležitosti

Zákon o podporovaných zdrojích. rizika a příležitosti Zákon o podporovaných zdrojích rizika a příležitosti Co nový zákon řeší? 1. Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů 2. Podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby tepla a energie 3.

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 9. funkční období 171 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Navazuje

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY Horní, energetické a atomové právo 14.4.2016 Mgr. Adéla Brťková Přírodní zdroje Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha. jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren

5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha. jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren 5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren Obsah prezentace 1. Vodní a větrná energetika v ČR z pohledu investora a provozovatele 2. Skupina ČEZ a obnovitelné

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha Perspektivy OZE v ČR Ing.Zuzana Musilová Generální sekretář 21. 2. 2012 Praha KDO JSME Prosazujeme dlouhodobě udržitelný rozvoj sektor v transparentních a fér podmínkách. sdružujeme více než 160 členů:

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více