ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Autor: Hana ŠUTOVÁ Brno, 2015

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2015 Hana ŠUTOVÁ Účinnost a účelnost online marketingové komunikace Efficiency and effectiveness of online marketing communication Katedra podnikového hospodářství doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Anotace ŠUTOVÁ, Hana, Účinnost a účelnost online marketingové komunikace, Brno, 2015, 60 s. Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Předmětem bakalářské práce Účinnost a účelnost online marketingové komunikace je formulování budoucích doporučení pro management společnosti na základě provedené analýzy současného stavu online marketingové komunikace. První část je zaměřena na vysvětlení stěžejních problémů souvisejících s problematikou online marketingové komunikace. V druhé jsou získané poznatky aplikovány na reálná data společnosti a následně vytvořená doporučení jsou rozebrána v třetí části práce. Annotation ŠUTOVÁ, Hana, Efficiency and effectiveness of online marketing communication, Brno, 2015, 60 s. Bacherol thesis, Masaryk univerzity, Fakulty of economics and administration. Thesis supervisor doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. The goal of the submitted thesis: Efficiency and effectiveness of online marketing communication is to analyze come up with recommendations for company s management based on current state analysis of online marketing communications. The first part is focused on describing main problems connected with online marketing communication. In the second part of the thesis, the acknowledges from theoretical part is implemented on real data provided by company and based on the result of analysis, it is setting up a recommendations. Klíčová slova webová analytika, marketingová komunikace, Internet, marketing, SEO, Google Analytics Keywords web analytics, marketing communication, Internet, marketing, SEO, Google Analytics

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Účinnost a účelnost online marketingové komunikace vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Aleny Klapalové, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 21. dubna 2015 vlast no r uč ní podpis aut o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Ing. Aleně Klapalové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, vstřícný přístup, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji firmě Miloslav Kaderka - KASTR za poskytnuté informace a konzultace.

7 OBSAH ÚVOD ONLINE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE INTERNET MARKETING SEARCH ENGINE MARKETING SEARCH ENGINE OPTIMALIZATION PPC PAY PER CLICK Typy PPC Google AdWords Zaměření na kliknutí Zaměření na zobrazení Zaměření na konverzi ING WEBOVÁ ANALYTIKA CLICSTREAM ANALÝZA Analýza návštěvnosti Analýza návštěv podle typu média Analýza odkazujících zdrojů a dalších webů Analýza vyhledávání a klíčových slov Analýza chování návštěvníka na webové stránce EXPERIMENTOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ Průzkumy na úrovni stránky Průzkumy na úrovni webu COMPETITIVE INTELIGENCE ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO ANALÝZU Server-side data collection Client-side data collection SOUBOR COOKIE GOOGLE ANALYTICS Segmentace PRAKTICKÁ ČÁST ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Představení a historie Produkty Segment poskytovaných služeb Vize společnosti ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Marketingové cíle Online marketingová komunikace OMEZENÍ PRÁCE SEARCH ENGINE MARKETING ING PUBLIC RELATIONS SEO ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Vyhodnocení dotazníku zákazníkem FORMULOVANÁ DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT Návrh PPC kampaně pro poskytování služeb v oblasti zakázkového CNC obrábění Návrh PPC kampaně pro zvýšení objemu prodeje vlastního výrobního programu ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 55

8 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 59

9 ÚVOD Tato bakalářská práce pojednává o účelnosti online marketingové komunikace a metodách měření její účinnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou vysvětleny stěžejní pojmy související s problematikou online marketingové komunikace, její účelnosti a měření její účinnosti. Praktická část aplikuje získané poznatky na strojírenskou společnost Miloslav Kaderka KASTR v praktické části práce. Cílem této práce je formulování doporučení pro management na základě provedených analýz výkonnosti online marketingové komunikace, jejíž výsledky jsou prezentovány v závěru praktické části práce. Analýza je provedena na základě údajů ze standardně používaných statistik poskytovanými provozovatelem webhostingu domény a detailnějších poznatků z nástroje Google Analytics. Problematika online marketingové komunikace se dostala do popředí na konci 20. století, které bude zapsáno do paměti společnosti jako významný milník, který dal společnosti Internet, první mobilní telefony a wi-fi síť. Prakticky každý člověk dnes už vlastní alespoň jeden mobilní telefon a v domácnostech většiny českých rodin lze najít alespoň jeden počítač a samozřejmostí je i internetové připojení, které je dnes již dostupné i v mobilních telefonech. Spolu s novými technologiemi se změnil i celkový přístup k informacím, celá společnost se zrychlila a s tím i přísun informací od zdroje vzniku ke koncovému uživateli. Tak rychlými změnami společnost neprošla nikdy dříve v historii a samozřejmou reakcí na tento zlom byla nutnost přizpůsobení se. Radikální změnou prošla společnost, která dnes oplývá neutuchajícím hladem po rychlých informacích, aktuálním dění doma i ve světě a nutností 24 hodinového propojení s přáteli a známými. Stejně jako společnost, se přizpůsobili i podnikatelské subjekty. Od klasického marketingu přešly k moderním metodám, které využívají potenciál Internetu. Internet v sobě skýtá obrovský potenciál v podobě množství uživatelů soustředěných na jednom místě. Se vzrůstajícím počtem uživatelů vzniká společnostem také problém různých segmentů uživatelů a tím problém správné identifikace cílového publika. Prvním krokem k přeměně samotného konceptu marketingové komunikace byla možnost 24 hodinové prezentace, která je dostupná obrovskému množství lidí 7 dní v týdnu bez výpadků, a relativně zdarma. Společnosti v tomto identifikovali možnost, jak najít nové zákazníky a zvýšit tak svoje zisky a začali se předhánět v kvalitě webové prezentace. Se vzrůstajícím počtem takto vytvořených stránek se na druhou stranu snižovala možnost nalezení nově založených, a proto se s vývojem Internetu začali rozvíjet také technické disciplíny, které tomu měli pomoci. Zrodila se metoda SEO, PPC a SEM, které sebou přinesli větší možnosti přesného zacílení, tj. stěžejního faktoru účelnosti komunikace. Práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá marketingovou komunikací, jejím vývojem a jsou zde rozebrány možnosti jak zacílit reklamu společnosti. V jednotlivých podkapitolách jsou popsány problémy související s optimalizací pro vyhledávače, pay-perclick reklamou, ale také samotným konceptem marketingu před vyhledávače. Samozřejmostí byla i možnost hodnocení takto vedených kampaní a zrodily se nástroje jako Omniture, nebo GoogleAnalytics, které pomohli identifikovat kritická místa v řízení kampaní v prostředí Internetu. Druhá kapitola přibližuje problematiku měření účinnosti metod použitých k zacílení aktivit. Práce se zaměřuje na malé a střední podniky, proto i popsané metriky jsou vhodné pro menší společnosti, i když stejně aplikované postupy lze použít pro jakýkoli druh podnikání vždy s ohledem na velikost a cíle společnosti. V kapitole Webová analytika je popsán nástroj 9

10 Google Analytics, který nabízí společnostem zdarma využít možnosti detailnějších informací o chování zákazníka vzhledem k marketingovým aktivitám společnosti. Analytický nástroj pro tuto práci byl vybírán s ohledem na potřeby společnosti Miloslav Kaderka - KASTR v oblasti snadného ovládání, identifikace klíčových reportů a cenové dostupnosti. Tato společnost provozuje webové stránky od roku 1996, nicméně se vyhodnocování účelnosti a účinnosti tohoto komunikačního nástroje téměř nevěnovala. Analytická a návrhová část této bakalářské práce tak vznikla z iniciativy a aktivit autorky práce. V poslední kapitole jsou teoretické poznatky převedeny do praxe a aplikovány na data získané z interní databáze společnosti a v závěru práce jsou následně formulovány doporučení pro management ke zlepšení výkonu marketingové komunikace v prostředí Internetu na základě provedených analýz. Z důvodu použití interních údajů společnosti o výkonu internetového obchodu a výkonu webových stránek bylo rozhodnuto vedením společnosti, že praktická část práce bude neveřejného charakteru. 10

11 1 ONLINE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Se vzrůstajícím významem Internetu ve společenském myšlení bylo nutné přejít z tradičního marketingu k moderním metodám propagace. Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím Internetu. (Janouch, 2011, str. 19) a označuje jen část většího celku, který se označuje jako online marketing, který využívá také vlastnictví mobilních telefonů ke komunikaci s potenciálním nebo stávajícím zákazníkem. I když v době, kdy většina mobilních zařízení má prohlížeč a připojení ke světové síti není omezeno pouze na pevné připojení, se tyto rozdíly mezi definicemi stírají. Webové prezentace firem orientované na externí publikum se staly běžným nástrojem firemní marketingové komunikace, který slouží k informování stávajících i potenciálních zákazníků a dalších zájmových skupin firmy, umožňuje budovat vztahy s různými cílovými skupinami a vytváří prostředí pro oboustrannou komunikaci ( Marketingová komunikace, 2010). 1.1 Internet marketing Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů zvaných IP (Internet Protocol). Internet byl původně obranným projektem vlády USA (ARPANET Advanced Research Projects Agency Net). Název pochází ze slova network a mezinárodní předpony inter, tím vyjadřuje, že Internet propojil speciální a lokální sítě. (Procházka 2012, str. 13) Uživatelé jsou v síti identifikovány jednoznačnými doménami, které vyjadřují jejich IP adresu, tedy adresu přímo přiřazenou MAC adrese. V roce 1993 se objevuje první prohlížeč pod názvem Mosaic spolu s prvním vyhledávacím robotem World Wide Web Wanderer. O rok později byl vytvořen studenty Jarry Yangem a Davidem Filou katalog Yahoo! Ze začátku to byl seznam jejich oblíbených odkazů, kterým se snažili dát určitý řád, a tak vytvořili do současné doby nejznámější katalog (Smička 2004, str.17). Mezi nejoblíbenější vyhledávače patřila AltaVista, ale s nástupem algoritmu Larryho Page relevantnost a množství vyhledávání přes AltaVistu klesala, až zcela zanikla ve prospěch Googlu. ( Marketingová komunikace, 2010) Počátek marketingu na Internetu lze pozorovat na konci 20 století. S vývojem reklamy na Internetu se postupně odkrýval i obrovský potenciál, který Internet skrývá. Do této doby byly možnosti značně omezené technickými bariérami, které se s rozvojem a zdokonalování komunikačních protokolů, bannerových reklam a multimédií nakonec zmenšily do té míry, že se Internet stal nástrojem pro komplexní přeměnu marketingu. Internet sebou přinesl prostředek, jak zjistit přesnou potřebu zákazníka a tu se poté snažit naplnit (Janouch, 2010, str ). Hlavním přínosem Internetu bylo především zrychlení probíhajících transakcí. Obě strany, tedy příjemce, i odesílatel se mohly zapojit do výsledné podoby projektu, oba jej mohli kontrolovat a přizpůsobovat vlastním požadavkům. Umožnil tedy přímou interakci na řešený problém, nebo potřebu. Rozdíly jsou patrné ve 4 klíčových oblastech. Z pohledu komunikačního stylu je možná okamžitá odezva na žádost odesílatele. Společenský aspekt je nejvíce patrný na webových stránkách, které se s rozšiřující se možností využívání zvukových efektů a videa zvětšuje. Internet umožňuje také širší možnost kontroly cesty a prezentaci informace (kontroly kontaktu) a přizpůsobení problému, tedy kontrolu obsahu. (Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2009, str. 491) Protože Internet přilákal nové segmenty zákazníků a bylo nutné naplnit jejich odlišné potřeby, firmy se snažily pochopit potřeby a preference jednotlivých segmentů zákazníků a přizpůsobit 11

12 jim své produkty. Tento přístup se nazývá diferencovaná kastomizace a to jak B2B, tak B2C. Mnoho společností umožňuje individuální konzultace nad službami a výrobky, a pokud je to v rámci oblasti podnikání možné, společnosti se snaží o maximální přizpůsobení se, které souvisí se samotným principem marketingu na Internetu (Janouch, 2010, str ). Internetový marketing pokrývá všechny nástroje a možnosti k propagaci na Internetu. Search engine marketing (dále také SEM) je obecné označení pro marketing ve vyhledávačích. Vychází z potřeby být zobrazen uživateli po zadání klíčového slova souvisejícího s obsahem webové stránky. SEM funguje na opačném principu než je tomu u offline reklamy, která se snaží zahltit zákazníka reklamou ze všech stran a tak jej přesvědčit, že právě jeho výrobek je ten, který uživatel chce. (Kubíček, 2008, str. 16). Zatímco search engine optimalization (dále také SEO) se zaměřuje striktně na úpravu zdrojového kódu stránky, SEM přistupuje k optimalizaci komplexněji, než SEO, protože využívá 3 typy internetových služeb, a to fulltextové vyhledávače, katalogy a PPC. ( Lupa.cz, 2014). SEM využívá principu pull marketingu. Tento princip vychází z předpokladu, že zákazník, kterému se dá to, co chce, je spokojený zákazník. A ten je pro vyhledávače a společnosti nejdůležitější, kvůli udržení si přízně zákazníků. Pro udržení dobrých vztahů s veřejností a budování nových vztahů vznikl tzv. public relations (dále také PR), které kromě jiného zahrnují publikování v médiích spolu s vhodným odkazováním, zveřejňování případových studií, nebo odborných komentářů. Za stále nejvyužívanější formu komunikace lze považovat ing, jehož pověst byla v minulosti značně poškozena enormním počtem nevyžádané pošty, tzv. SPAMu. (Kubíček, 2008, str ) ing se promítl do marketingové komunikace zejména skrze možnost automatického odběru novinek a newsletterů. Na opačném principu než ing funguje tzv. virální marketing, který je specifický svou schopností samovolně se šířit mezi uživateli. Většinou se jedná o vtipné spoty, či reklamní kampaně, které se, pokud dostatečně zaujmou cílové publikum, šíří bez nákladů společnosti (Kubíček, 2008, str ). Podobnou roli plní také multimédia, která často obsahují firemní prezentace, návody, nebo celé katalogy. Nejrozšířenější oblastí jsou reklamní bannery, ať už v placené, či neplacené podobě. Vzhledem k odlišné povaze od multimédií, je bannery možné použít pro grafickou reklamu pro podporu značky (Kubíček, 2008, str ). Nejvyužívanější formou realizace online marketingové kampaně je firemní webová prezentace (dále také webová stránka) a ing. Webová stránka je jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů s veřejností. Je úzce spjata s oborem public relations, který se začal rozvíjet v době, kdy se Internet stal běžným prostředkem komunikace. Firemní webová prezentace v kontextu PR aktivit úzce souvisí s budováním corporate identity.( Moderní marketingová komunikace, 2010) Jako public relations se označuje soustavná činnost, která má za cíl udržení dobrých vztahů s klíčovými skupinami veřejnost, za které lze považovat vlastní zaměstnance organizace, majitele, akcionáře, dodavatele, média, místní komunitu, nebo představitele politických orgánů. Podstatou PR je udržení důvěry a pozitivní reakce veřejnosti, čímž může oslovit potenciální zákazníky a dlouhodobě vybudovat pozitivní image firmy. Nejvyužívanější formou je komunikace s médii a v kontextu rozvoje Internetu jde o publikování odborných článků a příspěvků v odborných diskuzích.(foret, 1997, str ) 12

13 Webová stránka je online dokument zobrazitelný v internetovém vyhledávači. Jeho primární funkcí je nabídnout příchozímu přesně ty informace, za jejichž účelem webovou stránku navštívil a podnítit jej k další interakci. Pro hodnocení výkonnosti webu, konkrétně pro hodnocení funkcionality a efektivnosti stránek byl vytvořený společností IsSites Cosnulting, model InSites. Model se zaměřuje na 5 skupin klíčových faktorů, jako je produktivita obsahu, která je hodnocena na základě aktuálnosti a relevantnosti. Efektivnost webové stánky přímo související se snadností orientace a navigace. (Pelsmacker,Geuens, Van den Bergh, 2009, str. 497) Dalším faktorem, který je zmíněn v modelu InSites, je způsob působení designu na uživatele. Hodnotí se styl, design a snadnost orientace z hlediska grafických prvků a úroveň interakce, která označuje míru využitých dostupných technologií pro personifikaci obsahu webových stránek. Jako poslední a nejvíce pomíjený faktor je uvedena emocionální přitažlivost. Je tomu zejména z důvodu odkazu na iracionální stránku lidské osobnosti. (Pelsmacker,Geuens, Van den Bergh, 2009, str. 497) Firemní webová prezentace má za úkol přitáhnout a upoutat pozornost uživatelů. Zatímco do doby rozvoje Internetu byli uživatelé většinou nuceni k rozhodnutí, Internet předpokládá, že se zákazník dobrovolně rozhodne navštívit webovou stránku. Zákazník přichází na web se snahou a opravdovým zájmem najít výrobek, který potřebuje, dovolenou, na kterou chce jet. Přichází ve správné náladě a především je ochoten koupit. (Kubíček, 2008, str. 16). S vybudováním firemní prezentace jsou spojeny většinou nemalé náklady, a proto je důležité takového návštěvníka upoutat a přimět jej ke spolupráci na základě zjištěných preferencí z výsledků webové analýzy. ( Moderní marketingová komunikace, 2010) I přes široké možnosti využití webových kanálů pro marketingovou komunikaci jsou malé a střední firmy stále skeptické k využívání placené propagace na Internetu. Bylo zjištěno, že od roku 2012 do 2014 téměř stagnoval počet malých a středních firem, které počítali s možností využití placených forem reklamy. Na rozdíl od téměř neměnného počtu firem ochotných investovat do placených forem online reklamy se, za toto období, téměř zdvojnásobil zájem o neplacenou propagaci a využití elektronické počty k oslovení zákazníků. Jedním z možných důvodů k neochotě využívat placenou reklamu na Internetu může být nedůvěra v možný přínos pro společnost, což přímo souvisí s měření efektivnosti online aktivit. ( Pro Váš Byznys, 2014) 1.2 Search Engine Marketing Připojeno celosvětově k Internetu bylo v roce 2014 asi miliarda míst, ale jen 16% z nich bylo zaregistrováno v oborových katalozích, kde se uživatelé často potýkají s problémem složité struktury. Více než 80% uživatelů tedy využívá tedy fulltextové vyhledání, které poskytuje odpovědi na méně specifické dotazy, přičemž si prohlédnou jen malou část nejviditelnějších stránek. Adekvátně se vzrůstajícím počtem webových stránek se snižuje možnost nových majitelů webových stránek na zobrazení. Pro zvýšení těchto šancí se začala vyvíjet disciplína Search Engine Marketing. ( Lupa.cz, 2014). Podle statistik (viz. Obrázek č. 1) více než 47% uživatelů aktivně využívá vyhledávače pro nalezení požadované stránky. Druhým nejvíce užívaným typem přístupu jsou sociální sítě, ve kterých celosvětově vede Facebook a Twitter, zatímco přístup přes placené odkazy dosahují pouze 2% podílu na celkovém využití internetových služeb.( Conductor blog, 2013). 13

14 Obrázek 1 Přístup k webové stránce Zdroj: 310 Million Visits: Nearly Half of All Web Site Traffic Comes From Natural Search [online blog]. Conductor: Marketing Smarts for the Web Presence Manage K Search Engine Marketingu lze přistoupit dvěma způsoby: buď se spolupracuje formou umisťování placených odkazů, nebo se snažíme působit na obsah stránek tak, aby je vyhledávač sám při řazení výsledků po zadání dotazu návštěvníkem umístil na vyhledávanou stránku na co nejlepší pozici. (Kubíček, 2008, str. 17) Obrázek 2 Výsledky přirozeného vyhledávání Zdroj: Google.com, 2015 Umístěný, placený odkaz (dále také PPC) se často označuje jako sponzorovaný odkaz. PPC reklamy jsou zobrazeny v hlavní části výsledku vyhledávání, kde jsou většinou barevně odlišeny, v postranní liště a na konci stránky. (viz. Obrázek č. 2) Výhodou oproti SEO je snadnější a přesnější zacílení na publikum, které je již zákazníkem díky široké nabídce 14

15 nástrojů k tomu určených, nebo se může stát potenciálním zákazníkem, zatímco výsledky přirozeného vyhledávání jsou řízeny univerzálním algoritmem, který nelze bez změn zdrojového kódu stránky. ( H1.cz, 2013). 1.3 Search engine optimalization Search engine Optimalization je jednou z technik používaných pro zlepšení pozice ve vyhledávačích. SEO je sbírka technických doporučení pro tvorbu webových stránek tak, aby byly co nejsnadněji čitelné pro vyhledávací roboty. Použitím SEO lze dosáhnout zvýšení návštěvnosti stránek, získání většího množství dat pro detailnější analýzu návštěvníků. (Procházka, 2012, str. 30) Optimalizace pro vyhledávače se vyvíjela ve 4 etapách. V roce 1994 spolu se vznikem prvních vyhledávačů vznikly online katalogy. Prvním katalogem byl Yahoo! Directory a v roce 1995 byla spuštěna AltaVista, která se později stala i přes rozdílnou náplň konkurentem Googlu. Do roku 1998 byl nejvýznamnějším faktorem pro určení pozice v přirozeném výsledku vyhledání (dále také SERP) text stránky a umístění do katalogů. V roce 1999 se zájem o SEO zvýšil díky první historické konferenci s názvem Search Engines Strategies 99. Ve stejné době začal nabývat na významu PageRank společnosti Google který přikládal větší váhu zpětným odkazům a důležitost stránky, ze které odkaz vede. Od roku 2003 se Internet potýkal se stále zvětšujícím se objemem spamu způsobeným spuštěním blogovací platformy Wordpress, internetové vyhledávače na tento problém musely reagovat. Zatímco tuzemské vyhledávače jako je Seznam.cz se rozhodli tuto skutečnost spíše ignorovat. Google se vydal cestou přísné edukace uživatelů a vydáním updatu Florida, který snadněji definoval spam. V průběhu budoucích let vydal řadu penalizačních algoritmů, které dočasně, či trvale postihovali nekvalitní weby, nebo používání zakázaných praktik SEO. ( Magazín Portiscio, 2010) Hlavním rozdílem mezi oborovým katalogem a výsledkem přirozeného vyhledávání je možnost zakoupení přesné pozice v oborovém katalogu. V SERP je seřazení řízeno univerzálním algoritmem. Katalog se nezajímá o obsah a relevantnost stránky. Při zadávání vyhledávacího dotazu algoritmus vyhledává pouze ve své oborové databázi a zobrazí záznamy odpovídající vyhledávanému dotazu. Mezi nejznámější katalogy v České republice patří firmy.cz, na celosvětové úrovni je to poté katalog Yahoo!. (Janouch, 2010, str ) SEO se zaměřuje na internetové vyhledávače a do svých propočtů zahrnuje více než 200 faktorů, jejichž váha se neustále mění kvůli eliminaci snah webmasterů obejít technická doporučení podvodnou úpravou a tím se ocitnout na horních příčkách v generickém výsledku vyhledávání. Z důvodu neustálého zlepšování algoritmů se výpočty pro řazení stránek také neustále upravují. ( Magazín Portiscio, 2010). Statistiky nejvíce zohledňovaných faktorů (viz Obrázek č. 3) každoročně vytváří společnost MOZ. Z obrázku je patrné, že téměř stejnou váhu při vyhodnocování má autorita domény, která je jistou alternativou PageRanku společnosti Google. Druhým nejdůležitějším faktorem je Page-level link metrika, kterou je možné přirovnat ke kvalitě sítě budovaných zpětných odkazů. ( SEOmoz, 2013) 15

16 Obrázek 3 Top ranking factors SEOmoz Zdroj: SeoMoz, 2013 S disciplínou SEO je úzce propojena tvorba obsahu na webu tzv. copywriting. Obsah stránky je často opomíjeným faktorem při implementaci SEO, přitom jde o jednu z nejdůležitějších fází kvalitní optimalizace. Problém neaktuálnosti obsahu je nejvíce patrný u provozovatelů e-shopů, nebo stránek cestovních agentur, které převezmou text zobrazovaný u nabídky zájezdu ze stránek cestovní společnosti, která zájezd pořádá. Na těchto stránkách jde většinou o zkopírované, či minimálně upravené texty a v případě průchodu robota je takový obsah vyhodnocen jako nekvalitní a tím není web zaindexován. Kvalitní obsah by měl splňovat tři základní požadavky. Za věcný a související obsah lze považovat obsah korespondující s názvem a tematikou stránek. Aktuální obsah je důležitým faktorem jak pro roboty, tak pro návštěvníka. (Kubíček, 2008, str ) Internet je dynamické médium, které vyžaduje určitý stupeň provázanosti. Pro usnadnění navigace a orientace zákazníka se využívají odkazy, které poskytnout uživateli další informace z externích zdrojů, které mu mohou pomoci při rozhodování o koupi zboží. Druhým důvodem odkazování je zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání. Stejně jako SEO, tak i přístup k linkbuildingu se během vývoje měnil, ale nikdy nebyla jeho důležitost tak vysoká jako dnes. Linkbuilding je proces získávání hypertextových odkazů z jiných stránek. Odkazy jsou využívány procházejícími roboty pro průchod skrz Internet. Vybudování kvalitní struktury zpětných odkazů může přispět k vybudování dlouhodobých vztahů s klíčovými partnery v odvětví, které mohou zvýšit důvěryhodnost jak pro zákazníka, tak pro vyhledávač. ( SEOmoz, 2013). Pokud je zpětný odkaz kvalitně umístěn, lze jej považovat za obdobu ústního doporučení. Obecně však nelze říci, že čím více odkazů, tím vyšší šance na lepší pozici ve vyhledávači. Do hlavních vyhledávacích algoritmů jsou zařazeny procesy, které přiřadí každé doméně váhu z hlediska zpětných odkazů. Při rozhodování kam umístit odkaz se často bere v úvahu rank stránek, tedy určité hodnocení důležitosti a důvěryhodnosti. (Janouch, 2010, str ) 16

17 1.4 PPC Pay per click PPC znamená pay-per-clock, tzn. platba za proklik. Jde o způsob platby, kdy se neplatí za pouhé zobrazení reklamy, ale za to, že na ni někdo reaguje. (Janouch, 20111, str. 142) Historie PPC se datuje do roku 1997, kdy vznikla společnost OVerture, která v roce 1998 spustila první PPC systém, který byl Googlem implementován v roce 2000 do vlastního systému a v roce 2002 potom umožnil systém aukce pozice a následovalo zohlednění míry prokliku. V České republice se poprvé PPC reklama objevila v roce 2002 pod značkou ETARGET. (Kubíček 2008, str. 232) První společností využívající PPC reklamu byla společnost Yahoo! Jen Google vydělal na reklamě v roce 2008 přes 21 mld. USD, z nichž podstatnou část tvořily příjmy z PPC reklamy. (Janouch 2010, str. 167) ETARGET systém patří k nejstarší PPC reklamě, využíval pouze textové reklamy. Její působnost byla vymezena geograficky na Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. (Kubíček 2008, str. 249) PPC reklama pracuje na principu zobrazení reklamy uživateli, který zadá slovo do vyhledávacího pole a toto slovo, či fráze je shodná s klíčovým slovem zadaným pro sponzorovaný odkaz nebo souvisí s tématem (tj. kontextová reklama). Pouhé zobrazení je zdarma, náklad vznikne až při kliknutí na danou reklamu. (Janouch, 2010, str. 165) Stejně jako jiné druhy marketingové komunikace se i PPC reklama řídí obecnými zásadami. Před spuštěním webové kampaně prostřednictvím PPC je nutné ujasnit si dobu trvání kampaně a předem stanovit rozpočet a cíle. Spolu s využitím služby Google Analytics je možné hodnotit efektivnost a naplnění konverzních cílů generovaných přímo z reklamní kampaně. Podle Janoucha (2010) patří mezi hlavní výhody PPC reklam rychlost spuštění, přesný přehled o denních útratách, možnost rychlé odezvy na změny Typy PPC Janouch (2010) uvádí 3 typy PPC reklamy, které rozděluje podle cíle, kterého lze dosáhnout. Prvním typem kampaně je branding. Cílem je vysoký počet zobrazení, v jehož důsledku dojde k rozšíření povědomí o značce bez ohledu na konverzní poměr. V případě využití tohoto typu PPC není přesně specifikováno publikum. Na druhé straně kampaně pro zvýšení návštěvnosti jsou cíleně zaměřeny na daný segment publika. Důležitý je poměr relevantních návštěv, proto je hlavním ukazatelem úspěšnosti procentuální podíl vracejících se zákazníků, jejich délka setrvání na webu a počet stránek na jednoho uživatele. Cílem posledního typu kampaní je konverze, tedy jakákoli akce, kterou si společnost zvolí. Může jít o registraci pro odběr newsletteru, uskutečnění nákupu, nebo sdílení odkazu na sociálních sítích. (Janouch, 2010, str ) Google AdWords Jedná se zatím o nejvyužívanější systém PPC reklamy uvedený společností Google v roce S rostoucím počtem webových stránek se zvyšovaly náklady na hardwarové požadavky strojů, které měli za úkol obsluhovat vyhledávání. Společnost tedy hledala nové finanční zdroje, jako jedna z prvních společností dokázala najít způsob, jakým vydělat na internetovém vyhledávání. Nabídla ekonomickým subjektům možnosti zlepšení pozice ve výsledních vyhledávání. Hlavním přínosem AdWords je oslovení potenciálních zákazníků. V případě využití PPC reklamy jsou k dispozici veškeré statistiky společnosti Google. ( Google AdWords, 2013). Vychází se z předpokladu, že když už zákazník hledá, tak najde. Samozřejmě jako v každém systému je nutné AdWords nastavit správně, aby nevznikly 17

18 zbytečné náklady společnosti, která se rozhodla tuto službu využívat. Skrze skóre kvality se Google stará o to, aby byly dobré a relevantní kampaně odměny. (Beck, 2009, str. 28). Systém je založen na principu aukce reklam. Jedná se o proces využívaný k rozhodnutí o výběru a pořadí reklam podobný hlavnímu vyhledávacímu algoritmu. Po zadání vyhledávaného slova systém najde všechny reklamy s odpovídajícími klíčovými slovy a vyřadí reklamy, které neodpovídají jazykovému, či geografickému nastavení. V posledním kroku reklamy seřadí podle vzorce hodnocení reklamy, který je kombinací výše nabídky, kvality reklamy, očekávaného vlivu rozšíření. Po zobrazení reklamy probíhá při každém novém zadání klíčového slova proces znovu. Jak uvádí Google Partners, hodnocení reklamy je založeno na částce, kterou jsme ochotni utratit, kvalitě reklamy a webových stránek. ( Google Adwords, 2015) Hlavním přínosem PPC reklam je možnost přesného geografického a jazykového cílení na koncové publikum až do úrovně městské části. Tím je dosaženo vyšší přesnosti a nižší míry oslovení nežádoucího publika, který generuje zbytečné náklady a snižuje return of investment (dále také ROI), který je jedním z hlavních ukazatelů úspěšnosti internetové kampaně. Pro marketing se využívá aritmetická návratnost investic, která se vypočítá jako čistý zisk dělený kapitálem. ( H1.cz, ) ROI = ((zisk investice) / investice) * 100 [%] Reklamu je možné zaměřit i z hlediska jazykového. V tomto případě se zohledňuje preferovaný jazyk při vyhledávání, lze předpokládat, že Američan žijicí v Rusku bude vyhledávat přes doménu google.ru, při správném jazykovém nastavení reklam se budou zobrazovat reklamy v ruštině. Jazykové cílení vychází z principu, že není efektivní oslovovat zákazníky, kteří nerozumí jazyku, lze zvolit jazyk webů, na kterých se budou reklamy zobrazovat. Další výhodou je možnost přesné kontroly vynaložených nákladů. Pro každou reklamní sestavu, či kampaň lze rozdělit přesný poměr uvolněného reklamního rozpočtu. V kampaních, které se mohou přizpůsobit výkonu, lze odhadnout hodnotu konverze, čas za který je možno použít zisk k další investici a náklady na obsluhování nových zákazníků zůstávají i v případě růstu objemu prodejů stejné, nebo se snižují. ( Google Adwords 2015) Naopak omezené možnosti přizpůsobení rozpočtu dle aktuálního vývoje kampaně mají takové sestavy, které mají vysoké fixní náklady, např. výrobní náklady. V tomto případě se komplikuje odhad ze získané konverze. Stejný problém lze předpokládat i při omezené kapacitě při obsluze zákazníka. V takovém případě nelze i při zvýšení poptávky uspokojit požadavky všech zákazníků, nebo při vyšším podílu offline reklamy, která je špatně měřitelná. Při volbě typu reklamy je vhodné kombinovat grafickou a textovou formu. Textová reklama je nejjednodušší verzí online reklamy s pevně definovanými parametry.(viz. tabulka 1). Je tvořena nadpisem, do kterého je vhodné vložit klíčová slova o celkové maximální délce 25 znaků pro většinu jazyků. Dle průzkumů se většina uživatelů při vyhledávání rozhoduje podle výstižnosti nadpisu, URL adresou a dvěma řádky pro popis, který poskytuje nejdůležitější informaci o obsahu cílového webu. ( Google Adwords, 2015) 18

19 Tabulka 1 Parametry textové reklamy Maximální délka (většina jazyků) Nadpis 25 znaků 12 znaků Viditelná URL 35 znaků 17 znaků První popisný řádek 35 znaků 17 znaků Druhý popisný řádek 35 znaků 17 znaků Zdroj: Google Adwords, Maximální délka (jazyky užívající znaky dvojité šířky) Protože systém je určen pro všechny druhy společností, umožňuje širokou možnost nastavení parametrů tak, aby vyhovovaly požadavkům všech velikostí a struktur společností. Nástroj umožňuje 3 základní strategie nabídky reklamy Zaměření na kliknutí Použití metody zaměření na kliknutí (dále také CPC) je vhodné pro zvýšení návštěvnosti webu, reklama se v rámci stanoveného maximálního denního rozpočtu zobrazuje v oblasti pro PPC reklamu. Výsledkem aukce reklam je stanovena každý den cena CPC, která se bude účtovat v případě příchodu uživatele přes sponzorovaný odkaz ve vyhledávači. Při zvolení této strategie lze ovlivňovat frekvenci zobrazení, stanovení vyšší maximální CPC, tedy maximální cenu, kterou je uživatel ochoten zaplatit za příchod uživatele na webovou stránku při zadání daného klíčovaného slova. Protože strategie nabídky na základě platby za proklik je zaměřena na zvýšení návštěvnosti webu, při hodnocení efektivnosti jsou primárními ukazateli Bounce Rate (tj. míra okamžitého opuštění) a procento zákazníků, které se vracejí. Cílem není jen zvýšení návštěvnosti, ale také udržení zájmu potenciálního zákazníka. ( Google Adwords, 2015) Zaměření na zobrazení Metoda zaměření na zobrazení (dále také CPM) se doporučuje pro zvýšení povědomí o značce a je omezena pouze na obsahovou síť, která je součástí sítě Google a je tvořena všemi weby, na kterých se zobrazují reklamy z nástroje Google Adwords. Omezení na obsahovou síť umožňuje automatické či manuální přiřazení k webovým stránkám, demografické, nebo geografické cílení. Při zvolení této strategie je účtován poplatek vždy za tisíc zobrazení. ( Google Adwords, 2015) Takový typ reklamy většinou přináší vyšší náklady právě z důvodu nepřesného zacílení Zaměření na konverzi Jako konverze se označuje míra splnění předem definovaného cíle, kterým může být odeslání objednávky, registrace, odběr newsletterů apod. (Janouch 2010, str. 66) Obě z hlavních metod, uvedených v tabulce č. 2, využívaných při zviditelnění webové stránky na Internetu sebou přinášejí výhody, které se navzájem ruší. SEO není vhodné použít pro krátkodobější reklamní kampaně z důvodu nutnosti časové prodlevy od realizace k zaindexování do databází vyhledávačů, která má za důsledek také malou možnost okamžité reakce na změnu trhu, či tržních podmínek. Tato nutnost vyplývá ze samotné podstaty SEO,

20 která zahrnuje mnoho faktorů a vyžaduje nutnost spolupráce celé společnosti. Na druhou stranu PPC reklama dokáže v krátkodobém horizontu zvýšit návštěvnost až o 100%, problémem zůstávají ve vysoce konkurenčním odvětví nejen náklady spojené s realizací kampaně, ale spíše s následným provozem. Již z odlišného fungování obou metod je patrné, že zatímco při využití SEO zákazník hledá inzerenta, při PPC hledá inzerent zákazníka, z čehož mohou vyplývat i nepřesnosti v zacílení. Při zvolení agresivní strategie hrozí poškození dobrého jména firmy. Tabulka 2 Srovnání SEO a PPC Výhody Nevýhody SEO Inzerent nehledá zákazníka, ale zákazník inzerenta a to prostřednictvím vyhledávačů a katalogů. Efektivní pro dlouhodobý přísun kvalitních návštěvníků. Po počáteční optimalizaci lze stálý přísun návštěvníků udržovat za nižší prostředky PPC Rychlý nárůst návštěvnosti. Flexibilita, možnost okamžité změny strategie Volba více formátů a forem oslovení. Výsledky se nedostaví hned. Z dlouhodobého hlediska dražší než SEO. Vysoce konkurenční prostředí může vyčerpávat, snižuje se efektivita vložených Nehodí se krátkodobé kampaně Ve vysoce konkurenčním prostředí mohou být náklady na kampaň také vysoké Oslovuje také zákazníky, kteří nemusí mít o produkt zájem, stává se také méně efektivní. Zdroj: KUBÍČEK,Velký SEO průvodce jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích, str ing ing je nejvyužívanější formou přímého marketingu tzv. direct marketingu. může pomoci při zvýšení prodeje, nebo při budování dlouhodobých vztahu se zákazníky, či obchodními partnery. Od roku 2000 je ve všech zemích Evropské unie ing regulován právním rámcem, který je nutné dodržovat. V případě nedodržení hrozí pokuta do výše 10m mil. Kč. V České republice platí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje obchodní korespondenci skrz . (Janouch, 2010, str ) Pro účely zákona se obchodní korespondencí rozumí šíření informací o společnosti prostřednictvím elektronických prostředků. Za obchodní sdělení zákon označuje všechny 20

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

Analýza návštěvnosti a efektivity webu

Analýza návštěvnosti a efektivity webu Analýza návštěvnosti a efektivity webu Jan Tichý, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz Obsah prezentace Měření Pojmy Metody měření Příprava měření Měřitelnost Nástroje Vyhodnocování Dostatek informací

Více

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 KAPITOLA 1 Internetový marketing 13 Charakteristika Internetu 14 Marketing na Internetu 17 SWOT analýza 18

Více

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz PPC inzerce Sklik od Seznam.cz 1 Obsah 1. O Seznam.cz 2. Seznam.cz v číslech 3. Co je Sklik 4. Sklik v číslech 5. Sklik ve vyhledávací síti 6. Sklik v obsahové síti 7. Grafická inzerce v obsahové síti

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

PPC reklama na Seznamu

PPC reklama na Seznamu PPC reklama na Seznamu O čem to bude Co je PPC reklama + historie Současný stav Skliku Výhody Skliku Řazení inzerátů Výpočet skutečné ceny za kliknutí Shody klíčových slov Dynamické inzeráty Měření a vyhodnocování

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014 Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dnes dozvíte Co je retargeting a k čemu je dobrý Případová studie Invia.cz Co plánujeme

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz Pavel Ungr konzultant @PavelUngr jsem@pavelungr.cz Proč dělat MARKETING na INTERNETU? jsem@pavelungr.cz Markeťákov, Holečkova 777/39, Praha 5 Smíchov V ČR je on-line více než 7 000 000 lidí http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-ma-pres-7-milionu-uzivatelu-a-v-reklame-protoci-14-6-miliard-za-rok/

Více

200 tis. Naši zákazníci. E-mail marketing. www.aitom.cz. Co získáte využitím služby?

200 tis. Naši zákazníci. E-mail marketing. www.aitom.cz. Co získáte využitím služby? E-mail marketing Jak často kontrolujete svůj e-mail? Buďte neustále v kontaktu se svými zákazníky nebo odběrateli. Připravíme vám graficky i obsahově atraktivní newsletter a pomůžeme s výběrem zajímavých

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o.

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. www.potrubi.cz Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Efektivní PPC reklama pro firmy

Efektivní PPC reklama pro firmy Efektivní PPC reklama pro firmy E-marketingová konference JHK Markéta Janochová 25. 3. 2015 O čem se dnes budeme bavit? Představení a výhody PPC Jak naplánovat PPC kampaň Časté chyby Otázky a diskuze Začínáme:

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

WEBFILTR KernunClearWeb

WEBFILTR KernunClearWeb WEBFILTR KernunClearWeb Radek Nebeský, TNS / WEBFILTR Kernun - 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. Útočníci stále

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Fáze SEO Strategie SEO Co si od SEO slibuji? Jak toho dosáhnout? Key Performance Indicator Sandbox effect Google

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

A/B Testing. http://www.atweb.cz

A/B Testing. http://www.atweb.cz A/B Testing Princip A/B Testování - Více variant (A,B,C,D, ) -Část návštěvníků vidí variantu A, část B, - Analyzujeme výkonnost variant - Nejlepší nasadíme natrvalo Podmínky úspěšného testu - správně zvolené

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží. Aukční prokliky Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.cz Revize 2014_12_09 Obecné informace Aukční prokliky umožnují

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet. Marketing a reklama Studijní materiál pro účastníky kurzu Marketing a reklama pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA Invia.cz je přední český zprostředkovatel zájezdů. Neustále hledá další cesty jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků svého webu v zákazníky. V prosinci roku 2013

Více

Historie, smysl, velikost trhu, Search versus obsahové sítě

Historie, smysl, velikost trhu, Search versus obsahové sítě Věra Koukalová Věra je Performance Advertising Manager v H1.cz, jejím úkolem je naplnění PA strategie ve vertikále Search, tedy budování výkonu, automatizace a využívání nových technologií pro vyhledávače.

Více

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun.

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun. WEBFILTR Kernun Clear Web Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Jak na správné nastavování nabídek

Jak na správné nastavování nabídek Jak na správné nastavování nabídek Markéta Kabátová David Kolesa Industry Manager Account Manager Back to basics Všichni dobře víme, jak funguje bidding: Vyšší nabídka Vyšší hodnocení reklamy Lepší pozice

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více