Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne od hodin v Lidovém domě v Zaječově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově"

Transkript

1 Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne od hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský, M. Koránová, D. Ungrová, P. Kratochvíl, V. Ungr, P. Bály, P. Komínek Počet občanů: 30 dle presenční listiny Starostka zahájila veřejné zasedání a seznámila občany s návrhem programu veřejného zasedání: l/ Zahájení 21 Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 3/ Schválení Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Hořovice a Obcí Zaječov podle úst. 63 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 4/ Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu č. Kvaň - knn + SS 200 pro p. č. 450/17 IP /VB/1 5/ Schválení Darovací smlouvy ve smyslu úst. 2055z. č. 89/2012Sb., Občanský zákoník 6/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV /1 Zaječov (B 683) knn p. č. 1208/19 Radulka Consulting a.s. 7/ Schválení smlouvy o poskytování poradenských služeb č. smlouvy , služba - Zajištění dotačního managementu 8/ Schválení smlouvy o poskytování poradenských služeb, služby - Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Zaječov 9/ Dodatek č. 6 k technické dohodě mezi Obcí Zaječov a firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 10/Dodatek ke smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu li/schválení předsedkyně sociální a kulturní komise a jejích členů 12/Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Zaječov a panem Pavlem Tichým 13/Stanovení hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise 14/ Schválení rozpočtu obce na rok / Schválení rozpočtového výhledu na r / Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014

2 17/ Schválení plánu činnosti FV 18/ Schválení pověření pro starostku k provedení posledního rozpočtového opatření v roce / Schválení pověření pro starostku k provedení rozpočtového opatření v rámci přijetí dotace 20/ Diskuse občanů 21/ Usnesení 22/Závěr Starostka navrhla do programu přidat další body: 23/ Schválení prodeje pozemku p.č. 549/17 v k.ú. Kvaň o výměře 775 m2 za částku 100,-/m2 + náklady spojené s prodejem a převodem nemovitosti 24/ Schválení částky 550,- Kč za místní poplatek za provoz systému shromažďováním, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 25/ Schválení Smlouvy o dílo o poskytování služeb souvisejících č. 112/ / Schválení částky ,- pro starostku, se kterou bude oprávněna nakládat dle aktuální potřeby. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje upravený program veřejného zasedání Pro 11 proti O zdržel se O 2. Starostka navrhla členy návrhové komise pana P. Balého a p. V. Ungra. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov volí za členy návrhové komise p. Balého a p. Ungra. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. V. Havlík a p. D. Ungrová. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov volí za ověřovatele zápisu p. Havlíka a p. Ungrovou. Pro 11 proti O zdržel se O Starostka navrhla na zapisovatelku s. K. Kratochvílovou. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov volí zapisovatelkou s. Kratochvílovou. 3. Starostka navrhla schválení Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Hořovice a Obcí Zaječov podle úst. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích za účelem zajištění výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na roky Nikdo neměrpřipomínky.

3 Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Hořovice a Obcí Zaječov podle úst. 63 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro 10 proti O zdržel se l 4. Starostka navrhla schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Kvaň knn + SS pro p.č. 450/17 IP /VB/1. Jedná se o stavbu nového energetického zařízení pro p.č. 450/17 v k.ú. Kvaň - nová elektrická přípojka pro tuto stavební parcelu. Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. Kvaň knn + SS 200 pro p.č. 450/17 IP /VB/l. 5. Starostka navrhla schválení Darovací smlouvy ve smyslu úst z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tuto smlouvu vypracovala na naši žádost právnická obce. Jde o to, abychom měli smluvně podchycen dar od občanů v částce ,- Kč. Starostka ještě oznámila, že byla ZO prodloužena lhůta na zaplacení částky daru do Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu ve smyslu úst z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pro 10 proti O zdržel se l 6. V roce 2012 byla uzavřena p. starostkou smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného řemene. V současné době jsme obdrželi od ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou Cihelka, Elektromontáže, Kamýk n. Vit. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV /1 Zaječov (B 683) knn p.č. 1208/19 Radulka Consulting a.s. Jedná se o kabelové vedení NN a kabelový pilíř na pozemcích v našem vlastnictví od transformátoru na křižovatkách. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV /1 Zaječov (B 683) knn p.č. 1208/19 Radulka Consulting a.s. 7. Starostka informovala, že se vyskytly problémy s firmou Allowance s.r.o., Praha, Korunní 810/104. Informovala o rozdělení firmy a hlavně o tom, že SFŽP z nějakého důvodu s touto firmou nekomunikuje. Firma Allowance nedokáže odpovědět na naše dotazy, neví o tom, že nás přebírá firma Allotender. Starostka proto oslovila okolní obce, aby jí doporučily spolehlivou u nich již osvědčenou firmu. Byla jí doporučena společnost ACCON managers partners, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37. A protože je už nutné, aby se obnovila spolupráce se SFŽP, oslovila tuto společnost a- požádala o připravení Smlouvy o poskytování poradenských služeb.

4 Dala možnost se k této smlouvě vyjádřit. P. Koránová informovala, že s Allowance spolupracuje od r a s komunikací nebyl problém. Paní Krátká ze SFŽP nereagovala na maily od starostky a ani od firmy Allowance. Dotace na rok 2014 byla proinvestována. Informace, že přijdeme o 3 mil. Kč, není správná. O rozdělení firmy se vědělo, chyběl doplatek asi ,- Kč na investora techn. dozoru. V roce 2012 se nevěděli podmínky SFŽP, proto faktura v hotovosti na 7.000,- Kč byla předložena SFŽP. Nezbedova: dělala se úprava rozpočtu k faktuře na ,- Kč a teď se objevila další, když jí SFŽP vyřadil, na ,- Kč. O tom jste nás neinformovala. Obě jsou faktury na vodovod, který se dosud nedělá. Ing. Kastová: Proč byly jen objednávky a ne smlouva? Výběrové řízení na přípojky. Koránová: Dělal to p. Dřeš, obraťte se na něho. Koránová: Návrh smlouvy s firmou ACCON. Chybně je název projektu. Má být v obci Zaječov a ne jen Zaječov. Dále vznesla připomínky k bodu externí znalci a poradci, bod 3.2 další odměna nad rámec č Příloha č. 2 není součástí smlouvy. Není zřejmé, jaké náklady si může firma účtovat, jestli je to v paušálu 8.000,- Kč měsíčně. Ing. Hůrka: Jak mohla bývalá starostka podepsat fakturu na ,- Kč za vodovod, který v zemi není ,- platíme za technický dozor, který k nám nejezdí. Koránová: Je to váš problém, já jsem s nimi problém neměla. Ing. Hůrka: Tak proč jste podepsala obě faktury. Co když firma GASCO zkrachuje a my přijdeme o l mil. Kč. Ing. Kaslová: provedla kontrolu stavebních deníků. Je v nich spousta nedostatků. V Hamburku firma narazila na štolu a řešení podepsala p. Koránová místo odborníků. Technický dozor nejezdil ani tehdy na kontrolní dny. Nezbedova: Řekla, že mluvila s právnickou a není problém v dodatku opravit třeba název projektu. Dále řekla, že přílohu zapomněla ofotit, ale obsahuje to co je ve smlouvě. Dále nikdo připomínku neměl. Starostka dala hlasovat. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje Smlouvu o poskytování poradenských služeb č s firmou ACCON managers partner, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37. Pro 7 proti 4 zdržel se O 8. Schválení Koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Zaječov č. smlouvy s firmou ACCON managers partner, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37. Starostka dala možnost se k této smlouvě vyjádřit. Koránová: Jaké finanční prostředky bude firma zajišťovat? Ing. Kaslová: Tato smlouva měla být už někdy v září Fond nás vyzval, že toto nemáme zajištěno. Řekl nám to i zástupce firmy Ailowance. Koránová: Nebude se kolaudovat v březnu, je tedy čas. Je proti podpisu smlouvy. Ing. Kaslová:' Bude se uhýbat s trasou u kostela. Na příštím VZ bude informovat o chybách a nedostatcích minulého zastupitelstva ohledně stavby kanalizace.

5 Nikdo další neměl připomínky. Pro 5 proti 4 zdržel se 2 9. Starostka navrhla schválení Dodatku č. 6 k technické dohodě mezi Obcí Zaječov a firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3. Změna je v tom, že se dohoda uzavírá do nebo do ukončení výběru nového provozovatele v koncesním řízení. Nikdo nemel připomínky. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje Dodatek č. 6 k technické dohodě mezi Obcí Zaječov a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/ Starostka předložila Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu. Vysvětlila zastupitelstvu, že se spojila telefonicky a mailem s firmou ohledně vysvětlení. Byla jí přislíbena odpověď panem ředitelem, ale do dnešního dne se nikdo neozval. Navrhla, aby byla smlouva odložena a zabývali sejí na příští pracovní poradě. Nikdo neměl připomínku. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov souhlasí s podpisem Dodatku ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu. Pro O proti 11 zdržel se 11. Starostka navrhla na předsedkyni sociální a kulturní komise paní Dagmar Ungrovou a na členy této komise Jitku Braunovou, Zdeňku Pexovou, Dagmar Horníkovou, Věru Tomáškovou, Zdeňku Ciprovou, Petru Vokáčovou, Hanu Vurmovou, Danu Dřevínkovou, Hanu Klikovou, Martinu Stelšovskou, Michaelu Eismannovou-Kaslovou, Vendulu Sládkovou,. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje jako předsedkyni kulturní a sociální komise Dagmar Ungrovou a členy komise p. J. Braunovou, Z. Pexovou, D. Horníkovou, V. Tomáškovou, Z. Ciprovou, P. Vokáčovou, H. Vurmovou, D. Dřevínkovou, H. Klikovou, M. Stelšovskou, M. Eismannovou-Kaslovou, V. Sládkovou. Odměna jim bude vyplacena od ledna Nikdo neměl připomínku. 12. Starostka předložila dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Zaječov a panem Pavlem Tichým, nájemcem Lidového domu, na snížení nájmu o 1.500,- Kč.

6 Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 5. ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Zaječov a panem Pavlem Tichým, bytem Králův Dvůr, Tyršova Starostka navrhla členy hlavní inventarizační komise Ing. J.Hůrku, V. Havlíka, J. Polákovou a členy dílčí inventarizační komise J. Stelšovského, P. Komínka, Ing. Kaslovou, D. Ungrovou, M. Koránovou, V. Ungra, P. Balýho, V. Havlíka, P. Kratochvíla. Nikdo neměl připomínku. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje členy hlavní inventarizační komise Ing. J. Hůrku, V. Havlíka, J. Polákovou a členy dílčí inventarizační komise J. Stelšovského, P. Komínka, Ing. Kaslovou, D. Ungrovou, M. Koránovou, V. Ungra, P. Balýho, V. Havlíka a P. Kratochvíla. 14/ Předseda finančního výboru Ing. Hůrka seznámil občany s rozpočtem na rok 2015, tak jak byl řádně vyvěšen. Navrhl změnu návrhu rozpočtu na rozpočet schodkový. Důvod vysvětlil. Nezbedova dala návrh na snížení 3392 LD o ,- Kč a navýšení pól o ,- Kč Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil. Starostka dala hlasovat. Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2015 v paragrafovém znění. 15/ Předseda finančního výboru Ing. Hůrka přednesl rozpočtový výhled na r Nikdo neměl připomínku. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje rozpočtový výhled na roky / Předseda finančního výboru přednesl návrh rozpočtového opatření č. 6. Rozpočtové opatření upravuje rozpočet dle skutečného plnění (návrh je v příloze zápisu). Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje rozpočtové opatření č / Předseda finančního výboru přednesl plán činnosti FV na rok 2015 (příloha zápisu). Nikdo neměl připomínek.

7 Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok / Jedná se o provedení poslední úpravy rozpočtu v tomto roce. S touto úpravou pak bude seznámeno 20. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje pověření pro starostku k provedení posledního rozpočtového opatření v roce / Je nutné, aby v den obdržení dotace bylo provedeno rozpočtové opatření a také bylo hned vyúčtováno. S tímto bude seznámeno ZO. Připomínky: Koránová: Zda je to na rok 2014 nebo i příští roky? Nezbedova: l na příští roky. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje pověření pro starostku obce k provedení rozpočtového opatření v rámci přijetí dotací. 20/ Odsouhlasení prodeje pozemku Karlu a Michaele Moulisovým, bytem Zaječov 94 a Zaječov 290 p. č. 549/17 v k.ú. Kvaň o výměře 775 m2 za částku 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a převodem nemovitosti. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje prodej pozemku p. č. 549/17 v k.ú. Kvaň o výměře 775 m2 za částku 100,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem a převodem pozemku, manželům Karlu a Michaele Moulisovým, Zaječov 94 a Zaječov / Schválení částky za odpady 550,- Kč za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Cena zůstává stejná jako v roce Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje částku 550,- Kč za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok Pro 11 ' proti O zdržel se O

8 22/ Schválení Smlouvy o dílo a o poskytování služeb souvisejících č. 112/2014 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi Obcí Zaječov a firmou Obce na webu s.r.o., Brno, Veveří. Kdo má připomínky. Havlík: Vysvětlil nutnost nových stránek, současné jsou zastaralé. Zřízení stránek je zdarma, také přechod, grafika a kontrola legislativní správnosti. Měsíčně se hradí provoz v částce 495,- Kč (aktualizace a nové funkce, webhosting, 5GB prostoru pro stránky, neomezený počet mail. adres, nonstop technická podpora, provoz a údržba redakčního systému, kontrola legislativní správnosti). Komínek: Ať je ve smlouvě, že zhotovení je zdarma. Pokud to bude uvedeno, nemá s ní problém. Ve smlouvě ať je zapsáno, webhosting bude na území ČR nebo EU. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje Smlouvu o dílo a o poskytování služeb souvisejících č. 112/2014 uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s firmou Obce na webu s.r.o., Jiráskova 222/18, Veveří Brno. Smlouva bude podepsána po doplnění uvedených připomínek. 23/ Schválení částky ,- Kč pro starostku, se kterou bude oprávněna nakládat dle aktuální potřeby obce. Připomínky: Komínek - starostka bude informovat zastupitelstvo. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov schvaluje částku ,- Kč pro starostku, se kterou bude oprávněna nakládat dle aktuální potřeby. Pravidelně bude informovat ZO. 24/ Diskuse občanů Štochl: Proč byl dělaný nový přivaděč v lese. Proč se neřešil nejdříve nedostatek vody. Ing. Kastová: Neměla čas se probrat dokumentací. Až bude mít výsledky, seznámí s nimi občany. Nezbedova: Pověřila Ing. Kaslovou ve věci realizace staveb, projednání projektových dokumentací zadávaných Obcí Zaječov a k jednáním na úřadech v těchto věcech. Štochl: Proč se nezačala kanalizace od začátku u Ničů? Nezbedova: Protože nebyla uzavřena smlouva se silnicemi. Smlouva se nyní připravuje a bude předložena Krajskému úřadu k odsouhlasení. Koránová: Smlouvu měla udělat firma. Ing. Kaslová: Ne, mělo to udělat minulé zastupitelstvo. Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky občanů.

9 Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov ukládá starostce dokončit kolaudaci stavby vodovodního přivaděče bez termínu. Usnesení: Zastupitelstvo obce Zaječov ukládá starostce dokončit dodatečné povolení stavby a kolaudaci stavby vodovodu v Horní Kvani, včetně kolaudace vodního zdroje. Pro 7 proti 4 zdržel se O místostarosta V. Havlík starostka l. Nezbedova zapsala: Kratochvílová Ověřovatelé zápisu: V. Havlík D. Ungrová

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více