Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační management (IM5) Vedoucí práce: RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Hradec Králové Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Nové Pace dne Ondřej Kašpar

3 Poděkování: Děkuji RNDr. Petře Poulové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a poskytování rad. Dále bych chtěl poděkovat kolegovi Ing. Vladimíru Soběslavovi za cenné rady a také Mgr. Milanu Schlöglovi a Mgr. Pavlu Matějovskému za příležitosti zpracovat webové prezentace jejich škol, čímž položili základy této diplomové práce.

4 Anotace: KAŠPAR, Ondřej. Školní web. Hradec Králové: Fakulta Informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, s. Diplomová práce Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený a zároveň obecný pohled na problematiku obsahu webových stránek středních škol. Teoretická část práce se snaží nastínit ideální podobu a přípravu webu. Nejprve popisuje cílové skupiny a optimální sestavu tvůrčího týmu. Stěžejní část se detailně soustředí na jednotlivé sekce školních webů a specifika jejich přípravy. Vše uvádí do souladu s platnou legislativou. Praktická část šetří formou dotazníků pohled studentů na užitečnost obsahu stránek jejich škol. Získané výsledky konfrontuje s analýzou vybraných třiatřiceti školních webů. Získané poznatky je možné aplikovat nejen na weby středních škol. Což dokazují i dva vlastní projekty autora web Gymnázia a SOŠPg a Základní školy Komenského v Nové Pace. Práce je určena všem, kteří se třeba jen částečně podílejí na tvorbě školních webů.

5 Anotation: KAŠPAR, Ondřej. School website. Hradec Králové: Faculty of Informatic and management University of Hradec Králové, pp. Diploma Thesis The main aim of this thesis is create compact and common perspective on contents problems of high-school websites. The theoretical part of thesis tries to describe an ideal form and ideal preparation of website. Firstly it describes the target groups and optimal group of creators. The main part then focuses on particular sections of school websites and their specific preparation. It also describes the legislation frame for those websites. The practical part examines the student s opinions by questionnaire survey. The results are confronted with analysis of 33 selected school websites. The outcomes are ready to be applied on various websites. This is demonstrated on two author s projects, websites of Gymnasium a SOŠPg and Grammer School Komenského in Nová Paka. The thesis should help everyone, who participates on creation of any school websites.

6 Obsah 1 Úvod Teoretická část Vymezení pojmů Škola Web Uživatelé Cílová skupina Žáci a studenti Učitelé Rodiče a ostatní Pracovní tým Motivační program Technické vybavení Programovací technologie Statistiky přístupů Podoba webu Redakční systémy Základní části školního webu Kontakty Články Aktuality O škole O studiu E-learning Ostatní aktivity Rozšířené a specifické aplikace webů Legislativa Svobodný přístup k informacím Autorský zákon Ochrana soukromí Shrnutí teoretické části... 34

7 3 Praktická část Příprava výzkumného šetření Cíle výzkumného šetření Výzkumná strategie, metody a techniky výzkumu Charakteristika respondentů Popis analyzovaných dokumentů Realizace výzkumného šetření Dotazníkové šetření Analýza dokumentů Interpretace získaných údajů Výsledky z dotazníkového šetření Výsledky analýzy webů Porovnání výsledků dotazníků a obsahové analýzy Shrnutí výsledků Závěr a doporučení Vlastní řešení Citovaná literatura Seznam obrázků Seznam příloh... 62

8 1 ÚVOD Internet se stal běžnou součástí našich životů, a kdo není na internetu, jako by nebyl. Web už dávno není místem, kam by škola nebo firma, či jakákoliv jiná instituce, měla pouze vyvěsit svou webovou prezentaci. Internet je virtuálním prostorem, ve kterém už dnes mnoho lidí tráví téměř více času než ve světě reálném. Internet je pomocníkem při práci, společníkem pro zábavu a mohl by být užitečný i při vzdělávání. Staré přísloví říká, že když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Což lze parafrázovat tak, že když jsou studenti na internetu a hledají tam atraktivní obsah (místo toho, aby se učili), tak musí škola udělat výuku také atraktivní a zajímavou, web je k tomu velmi ideálním nástrojem. Ze závěrů studie ICT IN SCHOOLS: TRENDS, INNOVATIONS AND ISSUES IN , vydané institucí European Schoolnet vyplývá, že evropské školy jsou připraveny využívat internet a komunikační technologie. využívání ICT v evropských školách roste, i když pomalu. Využívání již připraveného integrovaného vybavení, obsahu a služeb ve třídách se zvyšuje, málo se však používá nástrojů pro vytváření sociálních sítí. (1) Každá škola má co nabídnout, jde jen o to, jak to umí zpracovat. Dnes je možné využívat zmíněné sociální sítě, nebo interaktivní aplikace pro e-learning. Otázkou však zůstává obsahová stránka webu. Při přípravě nového webu se vždy ptám sám sebe, co by mělo na stránkách být. Základem je umět si položit ty správné otázky a poté na ně hledat odpovědi. Bylo by velmi pošetilé umístit na školní web pouze to, co požaduje vedení školy. Tedy podklady, které dá k dispozici. Má-li web být atraktivním, musí nabízet takové informace, které zajímají jeho čtenáře. Tím se dostáváme k otázce, kdo je čtenářem školního webu. O co se zajímá a co na školním webu hledá? Od těchto otázek by se měl rozvíjet celý myšlenkový proces každého autora školního webu, pokud chce vytvořit smysluplný a užitečný web pro co nejširší skupinu uživatelů. Komunitní weby nebo sociální sítě jako jsou dnes populární facebook, twitter, youtube a další patří mezi nejoblíbenější weby mezi mladými lidmi. Propojit školní stránky s těmito webovými místy, která jsou v zorném poli studentů, může 1

9 přinést jedině užitek. Web se stává pro uživatele atraktivním ve chvíli, kdy se může podílet na tvorbě jeho obsahu nebo když se ho publikované informace nějak osobně týkají. Ať už je to formou diskusního fóra, fotogalerie, nebo jiných webových aplikací. Při vývoji školní webové stránky je potřeba najít kompromis mezi tím, co chce vedení školy na web umístit, co je schopno dodat, co chtějí a jsou schopni dodat učitelé, co je schopen zrealizovat tým tvůrců vedený webmasterem, co chtějí čtenáři a to vše v souladu s platnou legislativou. Tato práce si klade za cíl nastínit pohledy jednotlivých uživatelů. Přičemž hlavní důraz je kladen na požadavky a očekávání studentů středních škol. V praktické části je zkoumáno, jaké části webů jsou středem pozornosti a co na webech studentům chybí. Ve druhé části výzkumu je pak analyzováno, jaké sekce a informace nabízejí náhodně vybrané školní weby. Práce je svým zaměřením vhodná pro tvůrce a všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě školního webu. Zdroje informací jsou nejen z literatury a internetu, ale také z vlastní praxe. Již sedmým rokem spravuji stránky Gymnázia a SOŠPg ( a třetím rokem web Základní školy Komenského ( v Nové Pace. Během své praxe jsem si kladl mnoho otázek a nacházel mnoho odpovědí, které mi byly inspirací při psaní této práce. 2

10 2 TEORETICKÁ ČÁST Při přípravě jakékoliv webové prezentace je potřeba zamyslet se nad účelem takového webu. Dnes je služba www využívána masově v komerční sféře, kde se pomocí webu prezentují různé firmy ze všech možných oborů. Komerční prezentace mají cíl jasný nalákat co nejvíce zákazníků, tím zvýšit svůj podíl na trhu a následně samozřejmě zvýšit zisk firmy. Pokud vynecháme podstatu zvýšení zisku, tak je oblast školství do jisté míry podobná. Ve větších městech, kde je více škol, ať už základních, středních nebo vysokých, vzniká také konkurenční prostředí. Ve slabších ročnících, kdy do škol nastupuje méně dětí, je pak konkurenční boj o každého žáka či studenta o to silnější. Na menších městech je tento boj o žáky většinou utlumen existencí jediné školy. I přesto se některé školy (města) přetahují o žáky dojíždějící z okolních vesnic. Pro některé školy je počet žáků existenčním problémem. Školní web by měl nalákat nové žáky a studenty, aby chtěli studovat na dané škole. Každá internetová stránka školy dnes může pomoci naplnit hned několik základních cílů. Těmi hlavními jsou propagace, komunikace, distribuce a publikování. O dalších možnostech využití školního webu píše Ondřej Neumajer ve své knize Budujeme školní web. Funkční internetová prezentace školy může plnit mnoho cílů. Pokusím se uvést několik nejčastějších důvodů, proč by mohly být webové stránky pro progresivní školu zajímavé: Obecně představují školu, její zaměření, profil absolventa, nabídku vzdělávacích předmětů, volitelných kroužků, pedagogické zázemí atd. Umožňují informovat rodiče o organizaci školního roku. Veškeré důležité termíny, kontakty, sdělení a aktuality lze jednoduše převést do podoby webové stránky. Tento smysl sleduje většina webů. Prohlubují komunikaci školy s žáky a rodiči. Vhodně volená diskusní fóra, chaty, nástěnky a soutěže mohou být atraktivním způsobem Zprostředkovávají přijímací řízení pro nové žáky. Stránky mohou pomoci zajistit studenty do nových tříd, Mohou obsahovat ukázky příkladů z minulých let, popisovat formy a způsoby přijímacích zkoušek atd. 3

11 Výsledky přijímacích zkoušek mohou být pro uchazeče dostupné pod heslem. Stránky mohou napomoci ve shánění zájemců o školu vysvětlit, v čem se daná škola liší od ostatních, v čem jsou její přednosti a jaké děti by se tu cítily obzvláště dobře Informují o formách a výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu školy. Stránky mohou obsahovat plné znění inspekčních zpráv konaných Českou školní inspekcí, výsledky nezávislé evaluace, srovnávacích testů (např. SCIO nebo Kalibro) Nabízejí kurzy pro externí studenty či informace o dalších kurzech a seminářích pro veřejnost. Zprostředkovávají výměnu pedagogických zkušeností najdou se nadšení učitelé, kteří jsou ochotni s o své přípravy hodin, písemné práce, zpracované otázky, tematické plány a další materiály zdarma podělit. Některé školy umisťují na své webové stránky různé vlastní inovativní programy, které na své půdě vyzkoušely Zdravá škola, Dokážu to, školní vzdělávací program atd. Dělají reklamu doplňkové činnosti školy (dříve známé pod termínem vedlejší hospodářská činnost neboli VHČ). Některé školy nabízejí zpracování účetnictví, pronájem tělocvičen, počítačových učeben, jídelen, vaření obědů atd. Tvoří platformu pro spolupráci s partnerskými školami. Termín projekt je dnes ve školství bestsellerem, a pokud se jedná o spolupráci více škol s hmatatelnými výsledky na webu, pak o granty není nouze. Spolupráci se školami se zahraničí může pomoci i jiná jazyková verze. Umožňují zákonným zástupcům žáků přístup ke klasifikaci a výsledkům práce svých dětí, rozvrhu, změnám suplování atd. Dnes již existují systémy, které tuto lákavou a zároveň náročnou práci umožňují automatizovat. Zprostředkovávají administraci soutěže, kterou škola na obvodní nebo krajské úrovni organizuje. Může se jednat o zveřejnění přihlášek, pravidel, a výsledků literární, hudební nebo třeba tělovýchovné soutěže. Slouží jako výkladní skříň prací žáků. Děti jsou úžasně tvořivé, a přesto mnoho skvělých prací končí zbytečně v koši. Na webu mohou být vystaveny 4

12 práce textové (básničky, povídky), grafické (naskenovaný výkres, fotografie keramického artefaktu) nebo hudební (školní hymna, písnička školního sboru) [2] Když se ohlédneme do historie internetu, tak hned po armádě to byly právě univerzity, které se zasloužily o rozvoj internetu a jeho hlavní myšlenky. Předávat informace a vědecké poznatky šířit poznání. Podvědomým cílem školního webu by mělo být uspokojení požadavků uživatelů, kteří hledají informace o dané instituci. Tyto požadavky jsou velmi rozmanité, a proto se v kapitole 2.2 zaměříme na jednotlivé skupiny uživatelů zvlášť. 2.1 Vymezení pojmů Název Školní web spojuje dva velmi široké pojmy, které je potřeba blíže specifikovat a vymezit tak rozsah a zaměření této práce Škola Z pohledu úřadů a uživatelů je škola provozovatelem stránek. Nejedná se zde ovšem o technické řešení provozu a fungování webového serveru, ale o potřebu vedení školy, které chce mít svou stránku na internetu, kde by mohlo sdělovat informace. Podle 7 školského zákona č.561/2004 sbírky rozlišujeme několik druhů škol. Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. [3] Pro účely této práce se zaměříme pouze na střední školy. Jelikož se jedná o školy uprostřed vzdělávacího procesu, které navštěvuje nejpočetnější skupina studentů, u kterých lze předpokládat alespoň základní počítačovou gramotnost. Postupy popsané v této práci lze v určitých modifikacích samozřejmě aplikovat i na ostatní typy škol. Frekventanti jiných než středních škol mají různá specifika. Například žáci základních škol se o informace z internetu zajímají až na druhém stupni, kde postupně získávají potřebnou počítačovou gramotnost. Do té doby za ně potřebné formality řeší většinou rodiče. Studenti uměleckých typů škol jsou pak úzce 5

13 zaměřeni na svůj obor. Internetové stránky vysokých škol a univerzit jsou zase specifické svým využitím e-learningu a podobných webových aplikací, o kterých by se dala napsat samostatná práce. Střední školy jsou tedy ideální pro shrnutí všech možností a specifik při tvorbě školního webu Web V českém jazyce se dá tento pojem vyjádřit mnoha způsoby. Web, webové stránky, internetová prezentace, slangově pak jako webovky nebo website. Pro účely této práce pod tímto pojmem rozumějme soustavu elektronických dokumentů vzájemně propojených hypertextovými odkazy a dostupných na jednom webovém serveru nebo na jedné internetové doméně druhé úrovně. Jednotlivé dokumenty spojuje společný vzhled neboli design. Školní web může odkazovat na různé webové aplikace, které už nekorespondují s jednotným grafickým stylem, přesto jsou součástí školního webu. O těchto aplikacích více pojednává kapitola Rozšířené a specifické aplikace webů Uživatelé Klíčové slovo, které vyvolává jednu ze základních otázek při přípravě školního webu. Kdo je uživatelem školního webu? Jestliže jsme školy zúžili pouze na střední školy, u uživatelů tomu bude přesně naopak. Pod obecný pojem uživatel webu střední školy musíme zahrnout nejen studenty a učitele jednotlivých středních škol, ale i studenty a učitele z jiných škol, rodiče, úředníky, obchodníky atd. Zkrátka každého, kdo hledá na internetu informace a cíleně míří na web školy. Bližší popis cílové skupiny rozebereme v následující kapitole Cílová skupina U každé prezentace by mělo být jasně stanoveno, komu je určena. Když píšete na web, je vždy vhodné mít před očima svého cílového čtenáře. Jedině tak je možné uzpůsobit obsah a formu webu čtenáři na míru. Rozsáhlejší školní stránky budou chtít zcela jistě oslovit více cílových skupin. [2] Při přípravě školního webu nelze vycházet jen z podkladů, které chce na internet umístit vedení školy, protože to co zajímá například pana ředitele, nemusí zajímat 6

14 studenty a naopak. Analýzou cílové skupiny se dobereme k požadavkům, které jsou na takovéto stránky kladeny, a teprve poté je možné řešit, zda lze všem požadavkům vyhovět. Každý návštěvník na školním webu hledá něco jiného. Většinou záleží, v jaké životní situaci se nachází Žáci a studenti Práce s webem vyžaduje alespoň základní gramotnost, kterou si žáci osvojují v prvních ročnících základní školy. Z toho tedy vyplývá, že dokud neumí číst a psát, jen těžko budou sami vyhledávat informace na internetu. Proto můžeme do této skupiny zařadit žáky teprve od 5. ročníku základní školy. Protože už v tomto věku mají možnost se přihlásit na osmiletá gymnázia. Co tedy hledá žák základní školy na internetu? Jedním slovem zábavu. Proto chceme-li, aby si přečetl něco ze školního webu, pak taková informace musí být obohacena zábavnými prvky, které malého žáčka zaujmou. Velkým lákadlem je líbivá grafika a fotografie z akcí školy. Každému žáčkovi udělá radost, když se najde na fotografii z nějaké školní akce a může se tak pochlubit doma rodičům. Na druhém stupni je pak mnoho možností, jak zapojit internet a školní web do výuky. Můžeme připravit podklady pro hodiny zeměpisu, dějepisu a dalších předmětů. Informatika samotná by měla být ukázkou a příkladem pro ostatní předměty. Pro žáky by tak tedy neměl být problém ke konci povinné školní docházky umět si na internetu najít informace o škole, na které chtějí pokračovat ve svém vzdělávání. Budoucí studenti středních škol jsou dnes právě žáci základních škol. V pátém ročníku se mohou rozhodovat, zda chtějí přestoupit na osmileté gymnázium. V devátém ročníku se výběru školy ve většině případů již nevyhnou. Při tomto výběru jim může výrazně usnadnit rozhodování právě školní web. Proto by na prezentacích středních škol rozhodně neměly chybět informace o přijímacím řízení a podmínkách přijetí ke studiu. Škola, o které se na internetu dočte, co všechno nabízí, zaujme nerozhodnutého žáka mnohem více. Tím vzniká prostor pro vytvoření mnoha dalších sekcí stránek, kde lze popsat nejen technické vybavení školy, ale také zapojení do různých projektů, grantů, soutěží, výměnných pobytů atd. Cokoliv, co by mohlo nerozhodnutého žáka nalákat, a vyvolalo v něm touhu být studentem takové školy. 7

15 Současní studenti jsou nejpočetnější skupinou uživatelů školních webů. Ze všeho nejvíce se zajímají o aktuální dění. Na některých školách je na denním pořádku, že se každý den objeví nějaké změny v rozvrhu hodin. Příčinou mohou být různé akce školy (exkurze, besedy, sportovní akce) nebo absence učitelů z důvodů nemoci nebo školení atp. Všechny tyto výjimečné události ovlivňují běžný chod školy a pevný rozvrh se tak většinou rozsype jako domeček z karet. Proto je vhodné všechny informace o změnách a výjimkách zveřejňovat operativně na internetu. Zodpovědní studenti hledají během studia doplňující informace k probíraným tématům a školní web zde může posloužit jako podaná ruka, která dovede studenta pomocí odkazů blíže ke správným a relevantním informacím. V ideálním případě vyučující jednotlivých předmětů mohou zveřejňovat podklady k probíraným tématům formou prezentací nebo jiných dokumentů ke stažení přímo na stránkách v sekci svého předmětu. Na webu může publikovat kdokoli s jakýmkoliv cílem. Informace nepodléhají žádné centrální kontrole správnosti, takže není zaručeno, že jsou vždy pravdivé, či ověřené. Proto doporučujeme nalezené informace, pokud si nejste jisti správností konfrontovat s nějakým jiným zdrojem (například knihou, časopisem, jiným internetovým zdrojem apod.) [13] V posledních ročnících školy studenti jistě ocení, když jim stránky nabídnou podklady k závěrečným zkouškám. Ať již to jsou maturitní okruhy, nebo metodické pokyny pro úpravu absolventských prací. Ale i informace o termínech zkoušek a sestavě zkušební komise mohou být velmi žádané. Studenti z jiných škol většinou hledají na cizích webech to, co na své škole nenašli. A nemusí jít jen o informace na webu nebo podklady ke studiu. Informace o tom, že to na jiné škole žije více a lépe než na té jejich, může motivovat v lepším případě k nastartování vlastních aktivit (školní časopis, studentský klub) anebo v horším případě pak k přestupu na onu lepší školu. Absolventi škol, pokud se vůbec ještě zajímají o svou alma-mater, hledají informace o dění na škole, různých veřejných akcích, kam by se mohli přijít podívat a setkat se tak se svými kamarády a bývalými pedagogy. 8

16 2.2.2 Učitelé Tuto skupinu je potřeba rozdělit, podobně jako studenty, na učitele současné (domácí) tedy zaměstnané v této škole a učitele z jiných škol (cizí). Domácí učitele zajímá (podobně jako studenty) aktuální dění ve škole a změny v rozvrhu. Díky článkům nebo reportážím z kulturních akcí mohou aktuálně reagovat na atmosféru ve třídě. Například článek o průběhu maturitního plesu může objasnit absenci některých studentů druhého dne. Učitelé z jiných škol hledají, podobně jako studenti z jiných škol, inspiraci, zajímavosti a podněty pro zkvalitnění vlastní výuky. Je pro ně mnohem snazší přejít na jinou školu, pokud jsou nespokojeni se svým zaměstnavatelem. Proto je na místě zveřejňovat pro takovéto učitele informace o volných místech s uvedením konkrétních aprobací Rodiče a ostatní Rodiče mají také svou motivaci k brouzdání po stránkách škol. Jako zákonní zástupci studentů hledají informace o prázdninách, rodičovských schůzkách a dalších akcích, a pokud to škola nabízí, informace o prospěchu. Rodiče žáků základních škol mohou hledat, podobně jako budoucí studenti, informace o vybavení a přednostech školy a následně podrobnosti o přijímacím řízení (viz kapitola 2.2.1). Jinými slovy, rodiče hledají odpovědi na otázku, jestli by daná škola byla vhodná pro jejich ratolest. Ředitelé škol mohou hledat rovněž inspiraci a podnětné informace pro rozvoj své školy obdobně jako učitelé. V případě, že stránky nabízejí aktuální články o dění ve škole psané učiteli i studenty, pak je to pro ředitele vítaná forma sledování aktuálního dění. Z diskusního fóra se nejlépe dozví, co si studenti myslí. Je velká škoda, že jsou tyto diskuse velmi často terčem útoků vulgárních a sprostých anonymů, vůči kterým je nejúčinnější obranou zrušení celé diskuse. Úředníci z různých institucí (např. Česká školní inspekce, MŠMT, krajské zastupitelstvo, hygienické stanice atp.) mohou rovněž díky aktuálním sdělením nepřímo kontrolovat aktivity ve škole a případně přijet na kontrolu avizovaných kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. Obchodníci a řemeslníci využívají internetových prezentací škol, aby zjistili, zda by se škole nehodily právě jejich produkty. Každý, kdo by si rád přivydělal 9

17 a přitom udělal něco užitečného pro školu, bude se zájmem studovat fotografie školy. Příkladem mohou být prodejci kancelářských potřeb, truhláři, různí instalatéři, malíři atd. Ondřej Neumajer ve své knize Budujeme školní web definuje cílové skupiny podobně: Mezi typické cílové skupiny, na které může být školní prezentace zaměřena, patří: rodiče, resp. zákonní zástupci současných žáků rodiče potencionálních žáků noví učitelé jiné školy, veřejnost, určitá komunita, sponzoři, sociální partneři zřizovatel, MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány žáci, studenti. [2] Nejpočetnější skupinou, která navštěvuje stránky školy, je z výše uvedených jednoznačně skupina studentů, jelikož během svého působení na škole mohou web využívat prakticky od chvíle, kdy poprvé pomyslí na to, že by na dané škole chtěli studovat, až do chvíle, kdy školu absolvují a zapomenou na ni. Proto se v praktické části zaměříme na to, co studenti na webu hledají a zda jim to stránky nabízejí. 2.3 Pracovní tým Školní web, pokud má být užitečný, aktuální a ještě k tomu graficky vydařený, rozhodně nemůže být tzv. one-man-show. Tedy záležitost jednoho člověka. Pro takovéto projekty je vhodné sestavit celý tým lidí. British Educational Communications and Technology Agency (BECTA), která má své stránky na podporu ICT ve školství na adrese 10

18 svého času doporučovala, aby si škola vytvořila vlastní redakční radu webových stránek. Tu by mohli tvořit zodpovědní pracovníci na těchto pozicích: senior manager hlavní zodpovědnost za obsah, project manager zajišťuje aktuálnost a pravidelnou, resp. častou aktualizaci stránek editor kontroluje validitu odkazů, tedy to že směřují na funkční stránky sud-editor ručí za jazykovou správnost, provádí jazykové korektury, tým učitelů a žáků starají se o obsahovou stránku [2] Ondřej Neumajer připouští, že podobná struktura je možná na velkých školách. V českém prostředí je použitelná lehce odlišná podoba týmu, alespoň co se týče názvů pozic. Hlavní a ústřední postavou je webmaster. Člověk, jehož úkolem je řídit jednotlivé práce na zhotovení zdrojových kódů, grafických návrhů, rubrik, základních textů atd. O každé z těchto činností by měl mít alespoň základní znalosti a pokud možno delegovat většinu prací na další členy týmu. Tím nám tedy vznikají další pozice, které probereme později. Webmaster by měl mít uveden nejlépe v patičce stránky svůj , aby v případě technických problémů se zobrazením bylo možné jej kontaktovat. Objeví-li se jakýkoliv problém, měl být webmaster schopen jej analyzovat a předat je k řešení odpovědné osobě ze svého týmu. Programátor, je člen realizačního týmu, vytváří základní skripty, propojuje jednotlivé rubriky, obhospodařuje redakční systém. Je dobré programátora chránit před kontaktem s uživateli (editory i čtenáři), kteří by na něj kladli požadavky, které nespadají do jeho kompetencí. (Příklad z praxe: Nemohlo by to tlačítko být zelené a víc vlevo?) Grafik připraví několik návrhů podoby webu, musí počítat s tím, co budou jednotlivé skripty vypisovat a jak budou dynamicky měnit rozměry stránek. Následně grafický návrh připraví pro implementaci do zdrojových kódů od programátora. Vzhled stránek nemusí být čistě výtvorem grafika, který k dané instituci nemá blízký vztah. Velmi často jsou do podoby stránek zapojeni studenti a učitelé formou soutěže. Vítězné návrhy grafik rozpracuje a připraví pro implementaci. 11

19 Šéfredaktor připravuje a rozhoduje o názvech a obsahu jednotlivých rubrik a sekcí webu. V případě školních webů může tuto roli zastávat přímo ředitel školy, nebo jím pověřená osoba. Ve spolupráci s redaktory a webmasterem může připravit základní texty, jako jsou kontaktní informace, historie školy atp. Redaktoři nebo také editoři už přímo nespadají do hlavního realizačního týmu, ale jsou nepostradatelní při tvorbě obsahu webu. Ve školním prostředí tuto roli zastávají učitelé a některé rubriky mohou naplňovat i studenti. Přestože základním školením práce na PC projde každý učitel, není situace zcela ideální. Někteří starší učitelé nemají k počítačům vřelý vztah, a přesto by chtěli publikovat na školním webu. Proto si berou na pomoc právě studenty, kteří jim radí, pomáhají anebo celou práci udělají za ně Motivační program Šéfredaktor a webmaster jsou většinou za svou činnost honorování, ať už je to formou pracovně-smluvních vztahů, nebo příplatkem k měsíční mzdě. Jestliže však chceme práci navíc i od samotných učitelů, pak je k tomu musíme také nějakým způsobem motivovat. Pokud nestačí samotný fakt, že jim webové stránky mohou ušetřit čas a zlepšit komunikaci se studenty, nabízí se finanční motivační program. Například za každý článek prémie ve výši 100,- Kč k výplatě navíc. Samozřejmě, pokud je to ve finančních možnostech školy. Možností je samozřejmě více, záleží jen na vedení školy, čím motivuje své zaměstnance k tvůrčímu psaní. 2.4 Technické vybavení Otázka konkrétního technického vybavení školy pro provoz vlastních internetových stránek není předmětem této práce. Teoreticky jsou možné dva způsoby, jak dostat stránky na internet. První možností je zprovoznění vlastního webového serveru na stroji, který škola využívá ve své počítačové síti. Což si ovšem většinou žádá dalšího člena pracovního týmu správce serveru. Velmi oblíbeným řešením je server Apache jakožto levná alternativa k placenému řešení IIS od firmy Microsoft. 12

20 Druhou možností je umístit stránky na placený hosting. Mají-li být webové stránky dostupné nepřetržitě, pak je tento způsob tím nejlepším řešením. Firmy poskytující tyto služby jsou smluvně zavázány k více klientům, a tak případné problémy řeší okamžitě a vše pečlivě zálohují. Další výhodou je použití stále aktuálních technologií a plynulý přechod na novější technologie. V případě vlastního serveru musí správce školní sítě neustále studovat nové trendy a přechod na novou technologii zpravidla znamená odstávku školního serveru. Webhostingové služby zdarma nejsou pro školní prezentaci vhodné hned z několika důvodů. Těmi hlavními jsou nespolehlivost služeb a nekontrolovatelná reklama. Žádné škole by se asi nelíbilo, kdyby se na její prezentaci objevila reklama například na spodní prádlo. Ať už jsou stránky umístěny ve škole nebo mimo školu, webmaster a jeho tým vždy potřebuje základní přístupová jména a hesla, pomocí kterých se dostane na server vzdáleně. Může tak prezentaci upravovat a opravovat i na dálku a nejen v pracovní době (v případě řešení vlastním serverem). Základem je FTP přístup (File Transmiton Protocol) případně VPN (Virtual Private Network) a přístup do databáze. Obvykle bývá řešen pomocí webové aplikace PhpMyAdmin, za předpokladu, že je používáno PHP a MySQL Programovací technologie Použité programovací a skriptovací jazyky, které lze využít při přípravě jednotlivých webů, se odvíjejí od znalostí a schopností programátora a designéra (grafika). Vedení školy a učitelé o možnostech různých jazyků mnohdy nemají a ani nemusejí mít tušení. Od toho je tu právě realizační tým v čele s webmasterem. Určující je, zda se tvůrci rozhodnou využít některý z volně dostupných publikačních systémů. Většina těchto systémů je založena na kombinaci HTML, CSS, PHP a MySQL. V některých případech je využito ještě JavaScriptu. Jiné možnosti s podobným výsledkem nabízejí technologie ASP.NET a MSSQL. HTML neboli hyper text markup language je jedním z jazyků pro tvorbu stránek služby internetu známou pod názvem world wide web. V současné době 13

21 je aktuální verze HTML Bližší specifikace jsou dostupné na internetových stránkách konsorcia W3C ( CSS cascading style sheet neboli šablona kaskádových stylů je technologie, která zcela zásadním způsobem změnila způsob formátování a stylování grafické podoby hypertextových dokumentů. Tato technologie umožňuje definovat podrobné vlastnosti jednotlivých částí textu. Aktuálně je platná specifikace CSS level 2.1, ale některé prohlížeče již dokážou interpretovat i css vlastnosti ze specifikace CSS level 3. PHP Hypertext preprocesor je vloženým skriptovacím jazykem, který vykonává určené činnosti na straně serveru a uživateli již odesílá pouze vygenerovaný kód v jazyce HTML. Díky tomu je možno vytvářet dynamické stránky, které lépe reagují na podněty od uživatele. [14] MySQL je databázový systém založený na jazyku SQL (Secure Query Language), který umožňuje strukturovanými dotazy komunikovat s bází dat. Pro školní web je ideálním prostředkem pro uchovávání textových informací. Více o vhodných technologiích píše Petr Obhlídal ve své bakalářské práci Analýza a návrh informačního systému ZŠ Hradec nad Svitavou, ve které popisuje praktickou přípravu a nasazení vlastního redakčního systému.[15] Škoda jen, že jsou jeho stránky v současné době nedostupné Statistiky přístupů V případě rekonstrukce stávajícího webu je vhodné využít různých analytických nástrojů, které dokážou shromažďovat mnoho zajímavých a užitečných statistických údajů o návštěvnosti dané domény. Internet dnes nabízí mnoho služeb zdarma. Servery jako jsou počitadlo.cz nebo toplist.cz nabízejí základní statistické přehledy a na stránky webu je pak možné umístit výstup v podobě číselné hodnoty vyjadřující počet návštěv. Tento údaj většinou nemá příliš velkou informační hodnotu. Jednak je to způsobeno tím, že počáteční stav si autor webu může nastavit libovolně a prakticky to nevypovídá o provozu na stránkách. Má to spíše psychologický efekt, kdy čtenář nabývá dojmu, že stejný text už četlo velmi mnoho lidí. Za velmi užitečný nástroj pro webmastera lze považovat webovou aplikaci GoogleAnalytics. Jedná se o aplikaci, která pomocí vloženého skriptu dokáže 14

22 sledovat nejen počet návštěv a jejich SW vybavení (typ a verze prohlížeče, rozlišení, hloubka barev, operační systém atp.) Mezi hlavní přednosti služby patří sledování klíčových slov, podle kterých byl daný web vyhledán. Ukázku jednoho z mnoha výstupů naleznete mezi přílohami (příloha č.6) Detailní statistiky provozu stránek mohou tvůrcům pomoci nejen při rozhodování o rozměrech grafických prvků. Informace o tom, jaké stránky a sekce jsou nejčastěji navštěvovány, mohou pomoci při rozhodování, do čeho investovat nejvíce úsilí. 2.5 Podoba webu Ať už se jedná o zcela nový web nebo rekonstrukci stávajícího, výsledek práce by měl být stejný: kvalitní web, který dokáže aktuálně informovat o dění na škole a zároveň dělá škole dobrou reklamu, aby nalákal nové studenty. Zcela zásadní je rozhodnutí, jakým způsobem budou stránky tvořeny. Z hlediska ředitele existují dvě hlavní možnosti. Pověřená osoba, která je za konečnou realizaci a zveřejnění informací na webu zodpovědná. Taková varianta je vhodná pro weby menšího rozsahu. Konkrétní osoba v podobě školního webmastera má na starosti grafickou podobu webu, texty ji dodává vedení školy, učitelé, žáci, Teoreticky je možné funkcí webmastera pověřit i osobu mimo školu. [2] Tento způsob skýtá jeden velký problém, který lze pojmenovat tichá pošta. Nejlépe si jej objasníme na příkladu: Učitel tělesné výchovy připravuje lyžařský výcvik, na který se mohou přihlásit studenti z více tříd. Informace o počtu přihlášených se každou chvíli mění, mohou se změnit či doplnit i další informace, například o odjezdu autobusu, ceně, programu atd. Aby se ubránil opakovaným dotazům v každé třídě, rozhodne se informace zveřejnit na internetové stránce školy. Nejprve tedy musí informace sestavit do nějaké písemné podoby. V horším případě na papír, v lepším případě využije rovnou počítač. Poté je zapotřebí kontaktovat webmastera a tyto informace předat, buď osobně, nebo mailem. Webmaster si musí najít čas a vytvořit na webu příslušnou stránku. Už zde může nastat problém, jelikož představa webmastera o podobě a formě informace může být zcela odlišná od představy učitele. V případě, že webmaster udělal nějakou 15

23 drobnou chybičku, překlep anebo se skutečnosti nějakým způsobem změnily, je potřeba zasáhnout a stránku aktualizovat. Tím se dostáváme na začátek procesu, který se takto může donekonečna opakovat. Jednou z klíčových částí celkové koncepce internetové prezentace školy je její zaměření na konkrétní skupinu uživatelů, které umožňuje snáze nabízet relevantní a aktuální informace a v případě interaktivních prezentací (nejčastěji založených na redakčním a publikačním systému) i na tomto základě definovat uživatelská práva jednotlivých skupin uživatelů vzhledem k prezentovaným informacím a jejich zveřejňování.[16] Redakční systémy Druhou možností je zprovoznění tzv. redakčního a publikačního systému. Na stránky může přímo ze svých počítačů přispívat více autorů, kteří si práci rozdělí. Jeden se může starat o grafickou podobu, druhý o stylistickou úroveň, další skupina vytváří samotné informační texty. Takový způsob vedení školního webu vyžaduje koordinaci několika lidí, od hlavního správce systému pak vyšší odbornost. [2] Redakčních systémů je na trhu velké množství a paradoxní je, že ty kvalitnější jsou tzv. open-source a jsou zdarma šířeny pod licencí GNU GPL 1 a ty méně kvalitní jsou většinou zpoplatněny v řádu desetitisíců. Z pohledu tvůrců webu nás zajímá, co redakční systémy nabízejí a v čem jsou jejich výhody. Nabídka na internetu je velmi široká a proto je vhodné si předem stanovit požadavky a kriteria výběru. V českém školství bude mít jistě přednost systém, který bude s uživatelem komunikovat v češtině. To naštěstí pro drtivou většinu dostupných redakčních systémů není problém. Jazyk se vybírá již při instalaci, případně lze doplnit vhodnou aktualizací. Na školním webu je nejdůležitější práce s texty, dále pak zpracování fotografií a obrázků, soubory ke stažení (pdf, prezentace atp.). 1 GNU General Public License, GNU GPL (česky všeobecná veřejná licence GNU ) je licence pro svobodný software [10] 16

24 Další doplňkové služby jako jsou knihy návštěv, ankety, chaty, diskusní fóra a jim podobné jsou ve své podstatě jen jinou formou zpracovávané texty. Využití takovýchto mini-aplikací už záleží jen na fantazii a potřebách redakčního týmu. Všechny redakční systémy ve své podstatě fungují na stejném principu. Umožňují uživateli měnit obsah webových stránek bez znalosti programovacích jazyků. Základní část každého takového systému tvoří databáze, do které jsou uloženy všechny textové informace. U open-source aplikací je velmi oblíbená databáze MySQL. Ostatní soubory jsou pak uloženy ve složkách přímo na serveru. Redakční systém zpřístupňuje uživatelům na základě jejich pravomocí různé předpřipravené formuláře, díky kterým je naplňován a editován obsah databáze. Školní web, tak jak je přístupný veřejnosti, naopak všechny informace podle předem naprogramovaných šablon a dotazů zobrazuje. Zní to možná jednoduše, ale vytvořit systém, který ošetří všechny možné situace, které mohou při tvorbě a následném prohlížení stránek vzniknout, jednoduché rozhodně není. Někteří tvůrci se v tomto místě dostávají do pomyslného začarovaného kruhu. Instalací na první pohled velmi propracovaného systému sice získají mnoho možností, ale jen malá část těchto funkcí je pak prakticky využita. Snaží se tedy učitele nenápadným způsobem přimět k využívání těchto možností. Ovšem tím se uživatel stává otrokem počítače. Když se programátoři naopak pustí do vytváření vlastního systému, který pokryje všechny potřeby na počátku přípravy webu, tak už za pár týdnů musí dopisovat nové a nové části, které si uživatelé žádají. Tedy otrokem se stává pro změnu programátor. Optimální jsou systémy, které umožňují instalaci různých zásuvných modulů, případně nabízejí možnost doprogramovat nebo upravit různé části zdrojových kódů aplikace. Výběr správného redakčního systému ovlivní pozdější nesnáze v případě, že se rozhodnete svůj web rozšiřovat. Proto byste si dopředu měli zjistit, jak je to s případnými úpravami konkrétního redakčního systému, zda je k dispozici přehledná dokumentace, jestli je systém průběžně vyvíjen, aktualizován a zda jsou odstraňovány především bezpečnostní chyby. To vše může hrát při výběru redakčního systému velkou roli. [12] Na internetových stránkách si lze vyzkoušet v demonstračních režimech několik redakčních systémů. Stránky také nabízejí 17

25 instalační soubory a mnoho užitečných informací ve formě článků a diskuse uživatelů. Dříve než je takový systém nasazen v praxi, je dobré jej vyzkoušet společně s několika učiteli. Zjistí se tak, zda daný systém bude vyhovovat a zda je tzv. user-friendly (uživatelsky přívětivý). Přispívání na školní web by pro učitele nemělo být nepříjemnou záležitostí. Naopak, když učitelé zjistí, jak jednoduché je napsat článek, přidat fotogalerii, nahrát soubor a podobně, o to víc je bude práce s webem bavit a budou více přispívat Formátování textů Jedním z velkých problémů při vkládání textů na web je formátování. Střetávají se zde totiž dvě technologie. Moderní webové stránky využívají tabulky kaskádových stylů (CSS), ale textové editory jako jsou MS Word, využívají způsoby odlišné (založené na XML). Pro zachování jednotného stylu stránek je tedy potřeba všechny texty převést do jazyka HTML, který ve spojení s CSS dodá textům požadovaný vzhled. Těmto problémům s převodem textu dokážou předcházet tzv. WYSIWYG editory. WYSIWYG je akronym anglické věty What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. [11] Obrázek 2-1 příklad jednoduchého WYSIWYG editoru (Zdroj: U těchto editorů je možné nastavit, jaké funkce (tlačítka) budou k dispozici. Pro psaní textů na web stačí jen několik základních funkcí: Tučné, kurzíva (podtrhávání není vhodné, používá se pro odkazy) Zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed, do bloku) 18

26 Horní a dolní index (pro učitelé matematiky, fyziky a chemie) Předdefinované styly (Nadpisy, odstavce) Odrážkové seznamy Zpracování informace do vhodné textové formy je velmi důležité z hlediska zaujetí čtenáře. Dlouhé nepřehledné odstavce dnes nikdo číst nebude. Uživatelé internetu neradi čtou, spěchají a jsou nedočkaví. Obecně platí, že mnohem výhodnější je prezentace nejrůznějších seznamů, schémat, tabulek, nebo text psaný pomocí odrážek. [4] Drupal V současné době je k dispozici ve verzi 6.9, která nabízí mnoho zajímavých rozšíření. V základní verzi chybí WYSIWYG editor, ale lze jej doplnit. Drupal je software, který dovoluje jednotlivci, nebo celým skupinám jednoduše publikovat, upravovat a spravovat obsah webových stránek. Drupal je postaven na PHP/MYSQL jako většina populárních RS. Jeho výhodou je velká komunita a mnoho rozšíření, s kterými může vzniknout mnoho druhů stránek od osobních blogů po portály a business weby. [5] Obrázek 2-2 redakční systém Drupal [5] Joomla V základní instalaci je několik šablon vzhledu stránky. Což je do jisté míry limitující. Takovýto systém není snadné nasadit na web s již hotovou grafikou. 19

27 Stejně jako Drupal na Joomle můžeme postavit mnoho druhů stránek s tisíci rozšířeními. Ve spolupráci s velmi populárním rozšířením VirtueMart se hodí i jako systém pro menší e-shopy. Velké plus Joomly je snadná instalace, správa komponent a modulů a velká komunita. K mínusům patří poměrná složitost menu a mnoho funkcí, které nikdy například při tvorbě blogu uživatelé nevyužijí a omezená možnost tvorby podkategorií (pouze 2 - Sekce / Kategorie /Článek) [5] Obrázek 2-3 redakční systému Joomla [5] Wordpress Tento systém je spíše vhodný pro blogování, než pro školní web. Ale i blogy učitelů mohou být zajímavým zpestřením. Tento konkrétní systém má velmi propracovanou technickou podporu. Na stránkách WordPress.tv je k dispozici velké množství video návodů. Podobné návody ať už ve formě videa nebo flash animací jsou nejlepším způsobem, jak uživateli vysvětlit různé složitější postupy. Jsou mnohem přínosnější, než školení s lektorem. Wordpress byl vyvinut v roce 2001, takže má poměrně dobré zkušenosti s tvorbou blogu. Základní instalace je velmi jednoduchá a hlavní balík obsahuje dvě šablony, které se však od sebe příliš neliší. Wordpress mohu s klidným svědomím doporučit jak začínajícím blogerům, tak zkušeným uživatelům. Navíc v ČR má velkou základnu a mnoho příznivců. [5] 20

28 Obrázek 2-4 redakční systém Wordpress Ať už se tvůrci webu rozhodnou pro jakýkoliv CMS musí jim umožnit základní službu a tou je rozdělení článků do rubrik. Tím se pomalu dostáváme k největšímu problému školních webů: Jaké rubriky zvolit a jak je co nejvhodněji pojmenovat? Bylo by velmi praktické, kdyby k tomuto existovala nějaká pevná pravidla, ovšem tím by se vytratila originalita každého webu. Názvy rubrik musí být jasné a srozumitelné jedna pro učitele, jakožto autory, kteří do těchto rubrik budou přispívat, a zároveň musí jejich obsahu rozumět čtenář. Více rozebereme v následujících kapitolách Základní části školního webu Než začnete vytvářet samotné webové stránky, je třeba si předem rozmyslet, jaké stránky vlastně chcete tvořit. Tedy jakého rozsahu, pro koho budou určeny, co budou obsahovat,, jaké jsou vaše celkové technické možnosti. Webové stránky musí mít nějakou strukturu a ta se odvíjí od toho, co budou stránky obsahovat. [4] O jednotlivých sekcích webu se uživatel dozví zpravidla hned na úvodní stránce, kde najde hlavní menu. Méně důležité stránky lze pak dohledat například pomocí tzv. mapy webu nebo fulltextovým vyhledáváním. Při rozsáhlejších projektech 21

29 může být mapa velmi dobrým pomocníkem pro nově příchozí čtenáře. Ten se tak rychle zorientuje a získá nadhled nad celým obsahem webu Titulní (úvodní) stránka Každá webová prezentace má svou úvodní stránku. Z technického pohledu se jedná o soubor index (html, php, asp) nebo default. Z praktického hlediska jde o to první, co se uživateli zobrazí po zadání internetové adresy do prohlížeče. Proto je důležité věnovat této stránce největší pozornost. Měla by se načíst co nejrychleji. První stránka webu obvykle rozhoduje o tom, zda uživatel na vašich stránkách setrvá anebo je raději opustí. [4] Čtenáře by měla zaujmout a zároveň by měla podat co nejvíce informací. To jsou podmínky, které značně stěžují práci vývojářům. Neboť stránka se nejrychleji načte, když neobsahuje žádné obrázky, ovšem bez obrázků své čtenáře nezaujme. Je tedy zapotřebí najít kompromis. Některé weby používají na úvodní stránce odlišný layout než na ostatních částech celého webu. Mohou tak zdůraznit strukturu organizace, například spojení více škol. V následujících stránkách by už ale měl být podrobnější rozcestník, který uživatele provází po všech částech webu a měl by mu umožnit i postupně se vracet zpět. Uživatel se musí při vstupu na vaše stránky okamžitě zorientovat. Úvodní strana webu by proto měla obsahovat kompletní navigaci, respektive menu. Tato navigace musí být lehce srozumitelná tak, aby návštěvník okamžitě pochopil, na jakých stránkách se nalézá. Jednoduchost a přehlednost se týká i struktury webu. Obecně platí, že čím je struktura složitější, tím více je odrazených návštěvníků. [4] Rozcestník (menu) Začněme u toho, co je základní úlohou navigace. Možná vás napadne, že má přenést uživatele z jedné stránky na druhou. Jistě, to je úlohou každého odkazu. Rozhodně to však není všechno. Co je tedy hlavní rolí navigace webu? a) Navigace vás přesune z jedné stránky na druhou. b) Navigace reprezentuje strukturu webu (tj. říká vám, kam se všude můžete dostat a proč byste to měli udělat). 22

30 c) Navigace reprezentuje aktuální umístění ve struktuře webu (tj. říká vám, kde se v architektuře webu právě pohybujete). Z těchto tří rolí pak vyplývá všechno ostatní. [6] Kontakty Sekce kontakty je jednou z nejdůležitějších částí každého webu. Pokud návštěvník na stránkách nenajde požadovanou informaci, měl by mít možnost kontaktovat odpovědnou osobu, která přinejmenším poradí, na koho se obrátit. Na titulní stránce může být uveden například univerzální kontakt se základním telefonním číslem školy, které směřuje na školní ústřednu nebo vrátnici. Na zvláštní stránce kontaktů je pak podrobně rozepsán telefonní seznam s ovými kontakty na jednotlivé učitele. Je důležité uvádět nejen plná jména, ale i funkce, které příslušní zaměstnanci školy zastávají. Ušetří to práci a peníze za telefon mnoha rodičům. Zveřejnění ových adres učitelů je důležitým krokem k ulehčení komunikace rodičů s vyučujícími. Samozřejmě musí následovat taková vnitřní opatření, aby každý učitel měl k u přístup a aby skutečně na y odpovídal. [2] Dobře propracované sekce kontakty obsahují: poštovní adresu telefon (pevnou linku) mobilní telefon s uvedeným jménem na vedení školy adresář pedagogického sboru (jméno, , telefon do kabinetu) na webmastera Komunikačních kanálů je dnes více a tak záleží jen na vedení školy, které způsoby chce využívat. Dalšími možnostmi jsou Skype a ICQ, nebo odkazy na profily v rámci sociálních sítí jako je FaceBook. Zveřejňování kontaktních informací podléhá zákonům. Více v kapitole Články Výpis obsahu článku a seznam článků v dané rubrice je v případě nasazení redakčního systému většinou předem definován. V přehledu článků je vhodné kromě nadpisu a data publikování uvést také autora a příslušnou rubriku. Pokud je k článku přiložena příloha nebo fotogalerie, je dobré to náležitým způsobem 23

31 zobrazit a zdůraznit. Prvních několik slov nebo dokonce řádků umožní čtenáři začít číst článek, aniž by jej celý otevíral. Až když jej zaujme, tak si zobrazí text celého článku. Obrázek 2-5 ukázka výpisu článků na zsnovapaka.cz Článek samotný obsahuje navíc počet přečtení a opět autora, případně redaktora, který článek přepsal, pokud se jedná o převzatý text například z místních novin Aktuality Výpis novinek na úvodní stránce je přesně to, co hledá uživatel, který školní stránky navštěvuje pravidelně, nejlépe každý den. Zde je prostor pro informování veřejnosti o událostech, které se odehrály v posledních dnech a zároveň i o plánovaných akcích, které školu čekají ve dnech následujících. Forma těchto sdělení zpravidla obsahuje datum, název a stručný popis události. Událostí se v každé škole děje mnoho, jde jen o to, zda o tom chce škola informovat. Velké množství neuspořádaných informací není dobrou vizitkou školy. Proto je dobré výpis událostí sladit s ročním plánem školy a rozlišovat druhy událostí, jako jsou zkoušky, prázdniny, plesy, exkurze atp O škole V sekci o škole je prostor pro již několikrát zmiňovanou reklamu na školu. Základem je organizační struktura, ze které lze snadno poznat jednotlivé celky a vzájemné propojení. Součástí této sekce obvykle bývají odkazy na tyto instituce: Školní jídelna Rada školy Sdružení rodičů Studentská rada Knihovna Internát (Domov mládeže) 24

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY

Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. XY Smlouva na výrobu WWW prezentace a PHP aplikace č. 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel Adresa IČO: DIČ: CZ tel. XXX mobil: XXX e-mail: MadVlad@seznam.cz Zastoupená:, jednatelem společnosti Poskytovatel služeb

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky.

Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr Mäsiar Dne 24. 7. 2013 fanclub-stargate.estranky.cz Petr masiar. Tvorba stránek v estránky. Tvorba stránek v estránky.cz 1 Obsah Úvodní strana..1 Obsah.2 Menu v administraci 3 Menu v admin; zákl. věci..4 Fotoalbum, rozšířené možnosti 5 Rozšířené možnosti..6 Závěr 7 2 Menu v administraci Příspěvky

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako:

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako: Počet odpovědí: 39 Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu ondrej.zmek@gmail.com Upravit formulář Souhrn Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: 28.2% 48.7% 15.4% Každý den 6 15.4 % 2x 3x týdně 19 48.7

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL Co to je WordPress? WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společnostíautomattic,

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.01 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 01 Dynamický web - LAMP DUM vysvětlí žákům podstatu dynamického webu, představí základní GNU/GPL nástroje pro tvorbu

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více