Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační management (IM5) Vedoucí práce: RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Hradec Králové Duben 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Nové Pace dne Ondřej Kašpar

3 Poděkování: Děkuji RNDr. Petře Poulové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce a poskytování rad. Dále bych chtěl poděkovat kolegovi Ing. Vladimíru Soběslavovi za cenné rady a také Mgr. Milanu Schlöglovi a Mgr. Pavlu Matějovskému za příležitosti zpracovat webové prezentace jejich škol, čímž položili základy této diplomové práce.

4 Anotace: KAŠPAR, Ondřej. Školní web. Hradec Králové: Fakulta Informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, s. Diplomová práce Cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený a zároveň obecný pohled na problematiku obsahu webových stránek středních škol. Teoretická část práce se snaží nastínit ideální podobu a přípravu webu. Nejprve popisuje cílové skupiny a optimální sestavu tvůrčího týmu. Stěžejní část se detailně soustředí na jednotlivé sekce školních webů a specifika jejich přípravy. Vše uvádí do souladu s platnou legislativou. Praktická část šetří formou dotazníků pohled studentů na užitečnost obsahu stránek jejich škol. Získané výsledky konfrontuje s analýzou vybraných třiatřiceti školních webů. Získané poznatky je možné aplikovat nejen na weby středních škol. Což dokazují i dva vlastní projekty autora web Gymnázia a SOŠPg a Základní školy Komenského v Nové Pace. Práce je určena všem, kteří se třeba jen částečně podílejí na tvorbě školních webů.

5 Anotation: KAŠPAR, Ondřej. School website. Hradec Králové: Faculty of Informatic and management University of Hradec Králové, pp. Diploma Thesis The main aim of this thesis is create compact and common perspective on contents problems of high-school websites. The theoretical part of thesis tries to describe an ideal form and ideal preparation of website. Firstly it describes the target groups and optimal group of creators. The main part then focuses on particular sections of school websites and their specific preparation. It also describes the legislation frame for those websites. The practical part examines the student s opinions by questionnaire survey. The results are confronted with analysis of 33 selected school websites. The outcomes are ready to be applied on various websites. This is demonstrated on two author s projects, websites of Gymnasium a SOŠPg and Grammer School Komenského in Nová Paka. The thesis should help everyone, who participates on creation of any school websites.

6 Obsah 1 Úvod Teoretická část Vymezení pojmů Škola Web Uživatelé Cílová skupina Žáci a studenti Učitelé Rodiče a ostatní Pracovní tým Motivační program Technické vybavení Programovací technologie Statistiky přístupů Podoba webu Redakční systémy Základní části školního webu Kontakty Články Aktuality O škole O studiu E-learning Ostatní aktivity Rozšířené a specifické aplikace webů Legislativa Svobodný přístup k informacím Autorský zákon Ochrana soukromí Shrnutí teoretické části... 34

7 3 Praktická část Příprava výzkumného šetření Cíle výzkumného šetření Výzkumná strategie, metody a techniky výzkumu Charakteristika respondentů Popis analyzovaných dokumentů Realizace výzkumného šetření Dotazníkové šetření Analýza dokumentů Interpretace získaných údajů Výsledky z dotazníkového šetření Výsledky analýzy webů Porovnání výsledků dotazníků a obsahové analýzy Shrnutí výsledků Závěr a doporučení Vlastní řešení Citovaná literatura Seznam obrázků Seznam příloh... 62

8 1 ÚVOD Internet se stal běžnou součástí našich životů, a kdo není na internetu, jako by nebyl. Web už dávno není místem, kam by škola nebo firma, či jakákoliv jiná instituce, měla pouze vyvěsit svou webovou prezentaci. Internet je virtuálním prostorem, ve kterém už dnes mnoho lidí tráví téměř více času než ve světě reálném. Internet je pomocníkem při práci, společníkem pro zábavu a mohl by být užitečný i při vzdělávání. Staré přísloví říká, že když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Což lze parafrázovat tak, že když jsou studenti na internetu a hledají tam atraktivní obsah (místo toho, aby se učili), tak musí škola udělat výuku také atraktivní a zajímavou, web je k tomu velmi ideálním nástrojem. Ze závěrů studie ICT IN SCHOOLS: TRENDS, INNOVATIONS AND ISSUES IN , vydané institucí European Schoolnet vyplývá, že evropské školy jsou připraveny využívat internet a komunikační technologie. využívání ICT v evropských školách roste, i když pomalu. Využívání již připraveného integrovaného vybavení, obsahu a služeb ve třídách se zvyšuje, málo se však používá nástrojů pro vytváření sociálních sítí. (1) Každá škola má co nabídnout, jde jen o to, jak to umí zpracovat. Dnes je možné využívat zmíněné sociální sítě, nebo interaktivní aplikace pro e-learning. Otázkou však zůstává obsahová stránka webu. Při přípravě nového webu se vždy ptám sám sebe, co by mělo na stránkách být. Základem je umět si položit ty správné otázky a poté na ně hledat odpovědi. Bylo by velmi pošetilé umístit na školní web pouze to, co požaduje vedení školy. Tedy podklady, které dá k dispozici. Má-li web být atraktivním, musí nabízet takové informace, které zajímají jeho čtenáře. Tím se dostáváme k otázce, kdo je čtenářem školního webu. O co se zajímá a co na školním webu hledá? Od těchto otázek by se měl rozvíjet celý myšlenkový proces každého autora školního webu, pokud chce vytvořit smysluplný a užitečný web pro co nejširší skupinu uživatelů. Komunitní weby nebo sociální sítě jako jsou dnes populární facebook, twitter, youtube a další patří mezi nejoblíbenější weby mezi mladými lidmi. Propojit školní stránky s těmito webovými místy, která jsou v zorném poli studentů, může 1

9 přinést jedině užitek. Web se stává pro uživatele atraktivním ve chvíli, kdy se může podílet na tvorbě jeho obsahu nebo když se ho publikované informace nějak osobně týkají. Ať už je to formou diskusního fóra, fotogalerie, nebo jiných webových aplikací. Při vývoji školní webové stránky je potřeba najít kompromis mezi tím, co chce vedení školy na web umístit, co je schopno dodat, co chtějí a jsou schopni dodat učitelé, co je schopen zrealizovat tým tvůrců vedený webmasterem, co chtějí čtenáři a to vše v souladu s platnou legislativou. Tato práce si klade za cíl nastínit pohledy jednotlivých uživatelů. Přičemž hlavní důraz je kladen na požadavky a očekávání studentů středních škol. V praktické části je zkoumáno, jaké části webů jsou středem pozornosti a co na webech studentům chybí. Ve druhé části výzkumu je pak analyzováno, jaké sekce a informace nabízejí náhodně vybrané školní weby. Práce je svým zaměřením vhodná pro tvůrce a všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě školního webu. Zdroje informací jsou nejen z literatury a internetu, ale také z vlastní praxe. Již sedmým rokem spravuji stránky Gymnázia a SOŠPg (www.gymnp.cz) a třetím rokem web Základní školy Komenského (www.zsnovapaka.cz) v Nové Pace. Během své praxe jsem si kladl mnoho otázek a nacházel mnoho odpovědí, které mi byly inspirací při psaní této práce. 2

10 2 TEORETICKÁ ČÁST Při přípravě jakékoliv webové prezentace je potřeba zamyslet se nad účelem takového webu. Dnes je služba www využívána masově v komerční sféře, kde se pomocí webu prezentují různé firmy ze všech možných oborů. Komerční prezentace mají cíl jasný nalákat co nejvíce zákazníků, tím zvýšit svůj podíl na trhu a následně samozřejmě zvýšit zisk firmy. Pokud vynecháme podstatu zvýšení zisku, tak je oblast školství do jisté míry podobná. Ve větších městech, kde je více škol, ať už základních, středních nebo vysokých, vzniká také konkurenční prostředí. Ve slabších ročnících, kdy do škol nastupuje méně dětí, je pak konkurenční boj o každého žáka či studenta o to silnější. Na menších městech je tento boj o žáky většinou utlumen existencí jediné školy. I přesto se některé školy (města) přetahují o žáky dojíždějící z okolních vesnic. Pro některé školy je počet žáků existenčním problémem. Školní web by měl nalákat nové žáky a studenty, aby chtěli studovat na dané škole. Každá internetová stránka školy dnes může pomoci naplnit hned několik základních cílů. Těmi hlavními jsou propagace, komunikace, distribuce a publikování. O dalších možnostech využití školního webu píše Ondřej Neumajer ve své knize Budujeme školní web. Funkční internetová prezentace školy může plnit mnoho cílů. Pokusím se uvést několik nejčastějších důvodů, proč by mohly být webové stránky pro progresivní školu zajímavé: Obecně představují školu, její zaměření, profil absolventa, nabídku vzdělávacích předmětů, volitelných kroužků, pedagogické zázemí atd. Umožňují informovat rodiče o organizaci školního roku. Veškeré důležité termíny, kontakty, sdělení a aktuality lze jednoduše převést do podoby webové stránky. Tento smysl sleduje většina webů. Prohlubují komunikaci školy s žáky a rodiči. Vhodně volená diskusní fóra, chaty, nástěnky a soutěže mohou být atraktivním způsobem Zprostředkovávají přijímací řízení pro nové žáky. Stránky mohou pomoci zajistit studenty do nových tříd, Mohou obsahovat ukázky příkladů z minulých let, popisovat formy a způsoby přijímacích zkoušek atd. 3

11 Výsledky přijímacích zkoušek mohou být pro uchazeče dostupné pod heslem. Stránky mohou napomoci ve shánění zájemců o školu vysvětlit, v čem se daná škola liší od ostatních, v čem jsou její přednosti a jaké děti by se tu cítily obzvláště dobře Informují o formách a výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu školy. Stránky mohou obsahovat plné znění inspekčních zpráv konaných Českou školní inspekcí, výsledky nezávislé evaluace, srovnávacích testů (např. SCIO nebo Kalibro) Nabízejí kurzy pro externí studenty či informace o dalších kurzech a seminářích pro veřejnost. Zprostředkovávají výměnu pedagogických zkušeností najdou se nadšení učitelé, kteří jsou ochotni s o své přípravy hodin, písemné práce, zpracované otázky, tematické plány a další materiály zdarma podělit. Některé školy umisťují na své webové stránky různé vlastní inovativní programy, které na své půdě vyzkoušely Zdravá škola, Dokážu to, školní vzdělávací program atd. Dělají reklamu doplňkové činnosti školy (dříve známé pod termínem vedlejší hospodářská činnost neboli VHČ). Některé školy nabízejí zpracování účetnictví, pronájem tělocvičen, počítačových učeben, jídelen, vaření obědů atd. Tvoří platformu pro spolupráci s partnerskými školami. Termín projekt je dnes ve školství bestsellerem, a pokud se jedná o spolupráci více škol s hmatatelnými výsledky na webu, pak o granty není nouze. Spolupráci se školami se zahraničí může pomoci i jiná jazyková verze. Umožňují zákonným zástupcům žáků přístup ke klasifikaci a výsledkům práce svých dětí, rozvrhu, změnám suplování atd. Dnes již existují systémy, které tuto lákavou a zároveň náročnou práci umožňují automatizovat. Zprostředkovávají administraci soutěže, kterou škola na obvodní nebo krajské úrovni organizuje. Může se jednat o zveřejnění přihlášek, pravidel, a výsledků literární, hudební nebo třeba tělovýchovné soutěže. Slouží jako výkladní skříň prací žáků. Děti jsou úžasně tvořivé, a přesto mnoho skvělých prací končí zbytečně v koši. Na webu mohou být vystaveny 4

12 práce textové (básničky, povídky), grafické (naskenovaný výkres, fotografie keramického artefaktu) nebo hudební (školní hymna, písnička školního sboru) [2] Když se ohlédneme do historie internetu, tak hned po armádě to byly právě univerzity, které se zasloužily o rozvoj internetu a jeho hlavní myšlenky. Předávat informace a vědecké poznatky šířit poznání. Podvědomým cílem školního webu by mělo být uspokojení požadavků uživatelů, kteří hledají informace o dané instituci. Tyto požadavky jsou velmi rozmanité, a proto se v kapitole 2.2 zaměříme na jednotlivé skupiny uživatelů zvlášť. 2.1 Vymezení pojmů Název Školní web spojuje dva velmi široké pojmy, které je potřeba blíže specifikovat a vymezit tak rozsah a zaměření této práce Škola Z pohledu úřadů a uživatelů je škola provozovatelem stránek. Nejedná se zde ovšem o technické řešení provozu a fungování webového serveru, ale o potřebu vedení školy, které chce mít svou stránku na internetu, kde by mohlo sdělovat informace. Podle 7 školského zákona č.561/2004 sbírky rozlišujeme několik druhů škol. Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. [3] Pro účely této práce se zaměříme pouze na střední školy. Jelikož se jedná o školy uprostřed vzdělávacího procesu, které navštěvuje nejpočetnější skupina studentů, u kterých lze předpokládat alespoň základní počítačovou gramotnost. Postupy popsané v této práci lze v určitých modifikacích samozřejmě aplikovat i na ostatní typy škol. Frekventanti jiných než středních škol mají různá specifika. Například žáci základních škol se o informace z internetu zajímají až na druhém stupni, kde postupně získávají potřebnou počítačovou gramotnost. Do té doby za ně potřebné formality řeší většinou rodiče. Studenti uměleckých typů škol jsou pak úzce 5

13 zaměřeni na svůj obor. Internetové stránky vysokých škol a univerzit jsou zase specifické svým využitím e-learningu a podobných webových aplikací, o kterých by se dala napsat samostatná práce. Střední školy jsou tedy ideální pro shrnutí všech možností a specifik při tvorbě školního webu Web V českém jazyce se dá tento pojem vyjádřit mnoha způsoby. Web, webové stránky, internetová prezentace, slangově pak jako webovky nebo website. Pro účely této práce pod tímto pojmem rozumějme soustavu elektronických dokumentů vzájemně propojených hypertextovými odkazy a dostupných na jednom webovém serveru nebo na jedné internetové doméně druhé úrovně. Jednotlivé dokumenty spojuje společný vzhled neboli design. Školní web může odkazovat na různé webové aplikace, které už nekorespondují s jednotným grafickým stylem, přesto jsou součástí školního webu. O těchto aplikacích více pojednává kapitola Rozšířené a specifické aplikace webů Uživatelé Klíčové slovo, které vyvolává jednu ze základních otázek při přípravě školního webu. Kdo je uživatelem školního webu? Jestliže jsme školy zúžili pouze na střední školy, u uživatelů tomu bude přesně naopak. Pod obecný pojem uživatel webu střední školy musíme zahrnout nejen studenty a učitele jednotlivých středních škol, ale i studenty a učitele z jiných škol, rodiče, úředníky, obchodníky atd. Zkrátka každého, kdo hledá na internetu informace a cíleně míří na web školy. Bližší popis cílové skupiny rozebereme v následující kapitole Cílová skupina U každé prezentace by mělo být jasně stanoveno, komu je určena. Když píšete na web, je vždy vhodné mít před očima svého cílového čtenáře. Jedině tak je možné uzpůsobit obsah a formu webu čtenáři na míru. Rozsáhlejší školní stránky budou chtít zcela jistě oslovit více cílových skupin. [2] Při přípravě školního webu nelze vycházet jen z podkladů, které chce na internet umístit vedení školy, protože to co zajímá například pana ředitele, nemusí zajímat 6

14 studenty a naopak. Analýzou cílové skupiny se dobereme k požadavkům, které jsou na takovéto stránky kladeny, a teprve poté je možné řešit, zda lze všem požadavkům vyhovět. Každý návštěvník na školním webu hledá něco jiného. Většinou záleží, v jaké životní situaci se nachází Žáci a studenti Práce s webem vyžaduje alespoň základní gramotnost, kterou si žáci osvojují v prvních ročnících základní školy. Z toho tedy vyplývá, že dokud neumí číst a psát, jen těžko budou sami vyhledávat informace na internetu. Proto můžeme do této skupiny zařadit žáky teprve od 5. ročníku základní školy. Protože už v tomto věku mají možnost se přihlásit na osmiletá gymnázia. Co tedy hledá žák základní školy na internetu? Jedním slovem zábavu. Proto chceme-li, aby si přečetl něco ze školního webu, pak taková informace musí být obohacena zábavnými prvky, které malého žáčka zaujmou. Velkým lákadlem je líbivá grafika a fotografie z akcí školy. Každému žáčkovi udělá radost, když se najde na fotografii z nějaké školní akce a může se tak pochlubit doma rodičům. Na druhém stupni je pak mnoho možností, jak zapojit internet a školní web do výuky. Můžeme připravit podklady pro hodiny zeměpisu, dějepisu a dalších předmětů. Informatika samotná by měla být ukázkou a příkladem pro ostatní předměty. Pro žáky by tak tedy neměl být problém ke konci povinné školní docházky umět si na internetu najít informace o škole, na které chtějí pokračovat ve svém vzdělávání. Budoucí studenti středních škol jsou dnes právě žáci základních škol. V pátém ročníku se mohou rozhodovat, zda chtějí přestoupit na osmileté gymnázium. V devátém ročníku se výběru školy ve většině případů již nevyhnou. Při tomto výběru jim může výrazně usnadnit rozhodování právě školní web. Proto by na prezentacích středních škol rozhodně neměly chybět informace o přijímacím řízení a podmínkách přijetí ke studiu. Škola, o které se na internetu dočte, co všechno nabízí, zaujme nerozhodnutého žáka mnohem více. Tím vzniká prostor pro vytvoření mnoha dalších sekcí stránek, kde lze popsat nejen technické vybavení školy, ale také zapojení do různých projektů, grantů, soutěží, výměnných pobytů atd. Cokoliv, co by mohlo nerozhodnutého žáka nalákat, a vyvolalo v něm touhu být studentem takové školy. 7

15 Současní studenti jsou nejpočetnější skupinou uživatelů školních webů. Ze všeho nejvíce se zajímají o aktuální dění. Na některých školách je na denním pořádku, že se každý den objeví nějaké změny v rozvrhu hodin. Příčinou mohou být různé akce školy (exkurze, besedy, sportovní akce) nebo absence učitelů z důvodů nemoci nebo školení atp. Všechny tyto výjimečné události ovlivňují běžný chod školy a pevný rozvrh se tak většinou rozsype jako domeček z karet. Proto je vhodné všechny informace o změnách a výjimkách zveřejňovat operativně na internetu. Zodpovědní studenti hledají během studia doplňující informace k probíraným tématům a školní web zde může posloužit jako podaná ruka, která dovede studenta pomocí odkazů blíže ke správným a relevantním informacím. V ideálním případě vyučující jednotlivých předmětů mohou zveřejňovat podklady k probíraným tématům formou prezentací nebo jiných dokumentů ke stažení přímo na stránkách v sekci svého předmětu. Na webu může publikovat kdokoli s jakýmkoliv cílem. Informace nepodléhají žádné centrální kontrole správnosti, takže není zaručeno, že jsou vždy pravdivé, či ověřené. Proto doporučujeme nalezené informace, pokud si nejste jisti správností konfrontovat s nějakým jiným zdrojem (například knihou, časopisem, jiným internetovým zdrojem apod.) [13] V posledních ročnících školy studenti jistě ocení, když jim stránky nabídnou podklady k závěrečným zkouškám. Ať již to jsou maturitní okruhy, nebo metodické pokyny pro úpravu absolventských prací. Ale i informace o termínech zkoušek a sestavě zkušební komise mohou být velmi žádané. Studenti z jiných škol většinou hledají na cizích webech to, co na své škole nenašli. A nemusí jít jen o informace na webu nebo podklady ke studiu. Informace o tom, že to na jiné škole žije více a lépe než na té jejich, může motivovat v lepším případě k nastartování vlastních aktivit (školní časopis, studentský klub) anebo v horším případě pak k přestupu na onu lepší školu. Absolventi škol, pokud se vůbec ještě zajímají o svou alma-mater, hledají informace o dění na škole, různých veřejných akcích, kam by se mohli přijít podívat a setkat se tak se svými kamarády a bývalými pedagogy. 8

16 2.2.2 Učitelé Tuto skupinu je potřeba rozdělit, podobně jako studenty, na učitele současné (domácí) tedy zaměstnané v této škole a učitele z jiných škol (cizí). Domácí učitele zajímá (podobně jako studenty) aktuální dění ve škole a změny v rozvrhu. Díky článkům nebo reportážím z kulturních akcí mohou aktuálně reagovat na atmosféru ve třídě. Například článek o průběhu maturitního plesu může objasnit absenci některých studentů druhého dne. Učitelé z jiných škol hledají, podobně jako studenti z jiných škol, inspiraci, zajímavosti a podněty pro zkvalitnění vlastní výuky. Je pro ně mnohem snazší přejít na jinou školu, pokud jsou nespokojeni se svým zaměstnavatelem. Proto je na místě zveřejňovat pro takovéto učitele informace o volných místech s uvedením konkrétních aprobací Rodiče a ostatní Rodiče mají také svou motivaci k brouzdání po stránkách škol. Jako zákonní zástupci studentů hledají informace o prázdninách, rodičovských schůzkách a dalších akcích, a pokud to škola nabízí, informace o prospěchu. Rodiče žáků základních škol mohou hledat, podobně jako budoucí studenti, informace o vybavení a přednostech školy a následně podrobnosti o přijímacím řízení (viz kapitola 2.2.1). Jinými slovy, rodiče hledají odpovědi na otázku, jestli by daná škola byla vhodná pro jejich ratolest. Ředitelé škol mohou hledat rovněž inspiraci a podnětné informace pro rozvoj své školy obdobně jako učitelé. V případě, že stránky nabízejí aktuální články o dění ve škole psané učiteli i studenty, pak je to pro ředitele vítaná forma sledování aktuálního dění. Z diskusního fóra se nejlépe dozví, co si studenti myslí. Je velká škoda, že jsou tyto diskuse velmi často terčem útoků vulgárních a sprostých anonymů, vůči kterým je nejúčinnější obranou zrušení celé diskuse. Úředníci z různých institucí (např. Česká školní inspekce, MŠMT, krajské zastupitelstvo, hygienické stanice atp.) mohou rovněž díky aktuálním sdělením nepřímo kontrolovat aktivity ve škole a případně přijet na kontrolu avizovaných kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. Obchodníci a řemeslníci využívají internetových prezentací škol, aby zjistili, zda by se škole nehodily právě jejich produkty. Každý, kdo by si rád přivydělal 9

17 a přitom udělal něco užitečného pro školu, bude se zájmem studovat fotografie školy. Příkladem mohou být prodejci kancelářských potřeb, truhláři, různí instalatéři, malíři atd. Ondřej Neumajer ve své knize Budujeme školní web definuje cílové skupiny podobně: Mezi typické cílové skupiny, na které může být školní prezentace zaměřena, patří: rodiče, resp. zákonní zástupci současných žáků rodiče potencionálních žáků noví učitelé jiné školy, veřejnost, určitá komunita, sponzoři, sociální partneři zřizovatel, MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány žáci, studenti. [2] Nejpočetnější skupinou, která navštěvuje stránky školy, je z výše uvedených jednoznačně skupina studentů, jelikož během svého působení na škole mohou web využívat prakticky od chvíle, kdy poprvé pomyslí na to, že by na dané škole chtěli studovat, až do chvíle, kdy školu absolvují a zapomenou na ni. Proto se v praktické části zaměříme na to, co studenti na webu hledají a zda jim to stránky nabízejí. 2.3 Pracovní tým Školní web, pokud má být užitečný, aktuální a ještě k tomu graficky vydařený, rozhodně nemůže být tzv. one-man-show. Tedy záležitost jednoho člověka. Pro takovéto projekty je vhodné sestavit celý tým lidí. British Educational Communications and Technology Agency (BECTA), která má své stránky na podporu ICT ve školství na adrese 10

18 svého času doporučovala, aby si škola vytvořila vlastní redakční radu webových stránek. Tu by mohli tvořit zodpovědní pracovníci na těchto pozicích: senior manager hlavní zodpovědnost za obsah, project manager zajišťuje aktuálnost a pravidelnou, resp. častou aktualizaci stránek editor kontroluje validitu odkazů, tedy to že směřují na funkční stránky sud-editor ručí za jazykovou správnost, provádí jazykové korektury, tým učitelů a žáků starají se o obsahovou stránku [2] Ondřej Neumajer připouští, že podobná struktura je možná na velkých školách. V českém prostředí je použitelná lehce odlišná podoba týmu, alespoň co se týče názvů pozic. Hlavní a ústřední postavou je webmaster. Člověk, jehož úkolem je řídit jednotlivé práce na zhotovení zdrojových kódů, grafických návrhů, rubrik, základních textů atd. O každé z těchto činností by měl mít alespoň základní znalosti a pokud možno delegovat většinu prací na další členy týmu. Tím nám tedy vznikají další pozice, které probereme později. Webmaster by měl mít uveden nejlépe v patičce stránky svůj , aby v případě technických problémů se zobrazením bylo možné jej kontaktovat. Objeví-li se jakýkoliv problém, měl být webmaster schopen jej analyzovat a předat je k řešení odpovědné osobě ze svého týmu. Programátor, je člen realizačního týmu, vytváří základní skripty, propojuje jednotlivé rubriky, obhospodařuje redakční systém. Je dobré programátora chránit před kontaktem s uživateli (editory i čtenáři), kteří by na něj kladli požadavky, které nespadají do jeho kompetencí. (Příklad z praxe: Nemohlo by to tlačítko být zelené a víc vlevo?) Grafik připraví několik návrhů podoby webu, musí počítat s tím, co budou jednotlivé skripty vypisovat a jak budou dynamicky měnit rozměry stránek. Následně grafický návrh připraví pro implementaci do zdrojových kódů od programátora. Vzhled stránek nemusí být čistě výtvorem grafika, který k dané instituci nemá blízký vztah. Velmi často jsou do podoby stránek zapojeni studenti a učitelé formou soutěže. Vítězné návrhy grafik rozpracuje a připraví pro implementaci. 11

19 Šéfredaktor připravuje a rozhoduje o názvech a obsahu jednotlivých rubrik a sekcí webu. V případě školních webů může tuto roli zastávat přímo ředitel školy, nebo jím pověřená osoba. Ve spolupráci s redaktory a webmasterem může připravit základní texty, jako jsou kontaktní informace, historie školy atp. Redaktoři nebo také editoři už přímo nespadají do hlavního realizačního týmu, ale jsou nepostradatelní při tvorbě obsahu webu. Ve školním prostředí tuto roli zastávají učitelé a některé rubriky mohou naplňovat i studenti. Přestože základním školením práce na PC projde každý učitel, není situace zcela ideální. Někteří starší učitelé nemají k počítačům vřelý vztah, a přesto by chtěli publikovat na školním webu. Proto si berou na pomoc právě studenty, kteří jim radí, pomáhají anebo celou práci udělají za ně Motivační program Šéfredaktor a webmaster jsou většinou za svou činnost honorování, ať už je to formou pracovně-smluvních vztahů, nebo příplatkem k měsíční mzdě. Jestliže však chceme práci navíc i od samotných učitelů, pak je k tomu musíme také nějakým způsobem motivovat. Pokud nestačí samotný fakt, že jim webové stránky mohou ušetřit čas a zlepšit komunikaci se studenty, nabízí se finanční motivační program. Například za každý článek prémie ve výši 100,- Kč k výplatě navíc. Samozřejmě, pokud je to ve finančních možnostech školy. Možností je samozřejmě více, záleží jen na vedení školy, čím motivuje své zaměstnance k tvůrčímu psaní. 2.4 Technické vybavení Otázka konkrétního technického vybavení školy pro provoz vlastních internetových stránek není předmětem této práce. Teoreticky jsou možné dva způsoby, jak dostat stránky na internet. První možností je zprovoznění vlastního webového serveru na stroji, který škola využívá ve své počítačové síti. Což si ovšem většinou žádá dalšího člena pracovního týmu správce serveru. Velmi oblíbeným řešením je server Apache jakožto levná alternativa k placenému řešení IIS od firmy Microsoft. 12

20 Druhou možností je umístit stránky na placený hosting. Mají-li být webové stránky dostupné nepřetržitě, pak je tento způsob tím nejlepším řešením. Firmy poskytující tyto služby jsou smluvně zavázány k více klientům, a tak případné problémy řeší okamžitě a vše pečlivě zálohují. Další výhodou je použití stále aktuálních technologií a plynulý přechod na novější technologie. V případě vlastního serveru musí správce školní sítě neustále studovat nové trendy a přechod na novou technologii zpravidla znamená odstávku školního serveru. Webhostingové služby zdarma nejsou pro školní prezentaci vhodné hned z několika důvodů. Těmi hlavními jsou nespolehlivost služeb a nekontrolovatelná reklama. Žádné škole by se asi nelíbilo, kdyby se na její prezentaci objevila reklama například na spodní prádlo. Ať už jsou stránky umístěny ve škole nebo mimo školu, webmaster a jeho tým vždy potřebuje základní přístupová jména a hesla, pomocí kterých se dostane na server vzdáleně. Může tak prezentaci upravovat a opravovat i na dálku a nejen v pracovní době (v případě řešení vlastním serverem). Základem je FTP přístup (File Transmiton Protocol) případně VPN (Virtual Private Network) a přístup do databáze. Obvykle bývá řešen pomocí webové aplikace PhpMyAdmin, za předpokladu, že je používáno PHP a MySQL Programovací technologie Použité programovací a skriptovací jazyky, které lze využít při přípravě jednotlivých webů, se odvíjejí od znalostí a schopností programátora a designéra (grafika). Vedení školy a učitelé o možnostech různých jazyků mnohdy nemají a ani nemusejí mít tušení. Od toho je tu právě realizační tým v čele s webmasterem. Určující je, zda se tvůrci rozhodnou využít některý z volně dostupných publikačních systémů. Většina těchto systémů je založena na kombinaci HTML, CSS, PHP a MySQL. V některých případech je využito ještě JavaScriptu. Jiné možnosti s podobným výsledkem nabízejí technologie ASP.NET a MSSQL. HTML neboli hyper text markup language je jedním z jazyků pro tvorbu stránek služby internetu známou pod názvem world wide web. V současné době 13

21 je aktuální verze HTML Bližší specifikace jsou dostupné na internetových stránkách konsorcia W3C (http://www.w3.org/). CSS cascading style sheet neboli šablona kaskádových stylů je technologie, která zcela zásadním způsobem změnila způsob formátování a stylování grafické podoby hypertextových dokumentů. Tato technologie umožňuje definovat podrobné vlastnosti jednotlivých částí textu. Aktuálně je platná specifikace CSS level 2.1, ale některé prohlížeče již dokážou interpretovat i css vlastnosti ze specifikace CSS level 3. PHP Hypertext preprocesor je vloženým skriptovacím jazykem, který vykonává určené činnosti na straně serveru a uživateli již odesílá pouze vygenerovaný kód v jazyce HTML. Díky tomu je možno vytvářet dynamické stránky, které lépe reagují na podněty od uživatele. [14] MySQL je databázový systém založený na jazyku SQL (Secure Query Language), který umožňuje strukturovanými dotazy komunikovat s bází dat. Pro školní web je ideálním prostředkem pro uchovávání textových informací. Více o vhodných technologiích píše Petr Obhlídal ve své bakalářské práci Analýza a návrh informačního systému ZŠ Hradec nad Svitavou, ve které popisuje praktickou přípravu a nasazení vlastního redakčního systému.[15] Škoda jen, že jsou jeho stránky v současné době nedostupné Statistiky přístupů V případě rekonstrukce stávajícího webu je vhodné využít různých analytických nástrojů, které dokážou shromažďovat mnoho zajímavých a užitečných statistických údajů o návštěvnosti dané domény. Internet dnes nabízí mnoho služeb zdarma. Servery jako jsou počitadlo.cz nebo toplist.cz nabízejí základní statistické přehledy a na stránky webu je pak možné umístit výstup v podobě číselné hodnoty vyjadřující počet návštěv. Tento údaj většinou nemá příliš velkou informační hodnotu. Jednak je to způsobeno tím, že počáteční stav si autor webu může nastavit libovolně a prakticky to nevypovídá o provozu na stránkách. Má to spíše psychologický efekt, kdy čtenář nabývá dojmu, že stejný text už četlo velmi mnoho lidí. Za velmi užitečný nástroj pro webmastera lze považovat webovou aplikaci GoogleAnalytics. Jedná se o aplikaci, která pomocí vloženého skriptu dokáže 14

22 sledovat nejen počet návštěv a jejich SW vybavení (typ a verze prohlížeče, rozlišení, hloubka barev, operační systém atp.) Mezi hlavní přednosti služby patří sledování klíčových slov, podle kterých byl daný web vyhledán. Ukázku jednoho z mnoha výstupů naleznete mezi přílohami (příloha č.6) Detailní statistiky provozu stránek mohou tvůrcům pomoci nejen při rozhodování o rozměrech grafických prvků. Informace o tom, jaké stránky a sekce jsou nejčastěji navštěvovány, mohou pomoci při rozhodování, do čeho investovat nejvíce úsilí. 2.5 Podoba webu Ať už se jedná o zcela nový web nebo rekonstrukci stávajícího, výsledek práce by měl být stejný: kvalitní web, který dokáže aktuálně informovat o dění na škole a zároveň dělá škole dobrou reklamu, aby nalákal nové studenty. Zcela zásadní je rozhodnutí, jakým způsobem budou stránky tvořeny. Z hlediska ředitele existují dvě hlavní možnosti. Pověřená osoba, která je za konečnou realizaci a zveřejnění informací na webu zodpovědná. Taková varianta je vhodná pro weby menšího rozsahu. Konkrétní osoba v podobě školního webmastera má na starosti grafickou podobu webu, texty ji dodává vedení školy, učitelé, žáci, Teoreticky je možné funkcí webmastera pověřit i osobu mimo školu. [2] Tento způsob skýtá jeden velký problém, který lze pojmenovat tichá pošta. Nejlépe si jej objasníme na příkladu: Učitel tělesné výchovy připravuje lyžařský výcvik, na který se mohou přihlásit studenti z více tříd. Informace o počtu přihlášených se každou chvíli mění, mohou se změnit či doplnit i další informace, například o odjezdu autobusu, ceně, programu atd. Aby se ubránil opakovaným dotazům v každé třídě, rozhodne se informace zveřejnit na internetové stránce školy. Nejprve tedy musí informace sestavit do nějaké písemné podoby. V horším případě na papír, v lepším případě využije rovnou počítač. Poté je zapotřebí kontaktovat webmastera a tyto informace předat, buď osobně, nebo mailem. Webmaster si musí najít čas a vytvořit na webu příslušnou stránku. Už zde může nastat problém, jelikož představa webmastera o podobě a formě informace může být zcela odlišná od představy učitele. V případě, že webmaster udělal nějakou 15

23 drobnou chybičku, překlep anebo se skutečnosti nějakým způsobem změnily, je potřeba zasáhnout a stránku aktualizovat. Tím se dostáváme na začátek procesu, který se takto může donekonečna opakovat. Jednou z klíčových částí celkové koncepce internetové prezentace školy je její zaměření na konkrétní skupinu uživatelů, které umožňuje snáze nabízet relevantní a aktuální informace a v případě interaktivních prezentací (nejčastěji založených na redakčním a publikačním systému) i na tomto základě definovat uživatelská práva jednotlivých skupin uživatelů vzhledem k prezentovaným informacím a jejich zveřejňování.[16] Redakční systémy Druhou možností je zprovoznění tzv. redakčního a publikačního systému. Na stránky může přímo ze svých počítačů přispívat více autorů, kteří si práci rozdělí. Jeden se může starat o grafickou podobu, druhý o stylistickou úroveň, další skupina vytváří samotné informační texty. Takový způsob vedení školního webu vyžaduje koordinaci několika lidí, od hlavního správce systému pak vyšší odbornost. [2] Redakčních systémů je na trhu velké množství a paradoxní je, že ty kvalitnější jsou tzv. open-source a jsou zdarma šířeny pod licencí GNU GPL 1 a ty méně kvalitní jsou většinou zpoplatněny v řádu desetitisíců. Z pohledu tvůrců webu nás zajímá, co redakční systémy nabízejí a v čem jsou jejich výhody. Nabídka na internetu je velmi široká a proto je vhodné si předem stanovit požadavky a kriteria výběru. V českém školství bude mít jistě přednost systém, který bude s uživatelem komunikovat v češtině. To naštěstí pro drtivou většinu dostupných redakčních systémů není problém. Jazyk se vybírá již při instalaci, případně lze doplnit vhodnou aktualizací. Na školním webu je nejdůležitější práce s texty, dále pak zpracování fotografií a obrázků, soubory ke stažení (pdf, prezentace atp.). 1 GNU General Public License, GNU GPL (česky všeobecná veřejná licence GNU ) je licence pro svobodný software [10] 16

24 Další doplňkové služby jako jsou knihy návštěv, ankety, chaty, diskusní fóra a jim podobné jsou ve své podstatě jen jinou formou zpracovávané texty. Využití takovýchto mini-aplikací už záleží jen na fantazii a potřebách redakčního týmu. Všechny redakční systémy ve své podstatě fungují na stejném principu. Umožňují uživateli měnit obsah webových stránek bez znalosti programovacích jazyků. Základní část každého takového systému tvoří databáze, do které jsou uloženy všechny textové informace. U open-source aplikací je velmi oblíbená databáze MySQL. Ostatní soubory jsou pak uloženy ve složkách přímo na serveru. Redakční systém zpřístupňuje uživatelům na základě jejich pravomocí různé předpřipravené formuláře, díky kterým je naplňován a editován obsah databáze. Školní web, tak jak je přístupný veřejnosti, naopak všechny informace podle předem naprogramovaných šablon a dotazů zobrazuje. Zní to možná jednoduše, ale vytvořit systém, který ošetří všechny možné situace, které mohou při tvorbě a následném prohlížení stránek vzniknout, jednoduché rozhodně není. Někteří tvůrci se v tomto místě dostávají do pomyslného začarovaného kruhu. Instalací na první pohled velmi propracovaného systému sice získají mnoho možností, ale jen malá část těchto funkcí je pak prakticky využita. Snaží se tedy učitele nenápadným způsobem přimět k využívání těchto možností. Ovšem tím se uživatel stává otrokem počítače. Když se programátoři naopak pustí do vytváření vlastního systému, který pokryje všechny potřeby na počátku přípravy webu, tak už za pár týdnů musí dopisovat nové a nové části, které si uživatelé žádají. Tedy otrokem se stává pro změnu programátor. Optimální jsou systémy, které umožňují instalaci různých zásuvných modulů, případně nabízejí možnost doprogramovat nebo upravit různé části zdrojových kódů aplikace. Výběr správného redakčního systému ovlivní pozdější nesnáze v případě, že se rozhodnete svůj web rozšiřovat. Proto byste si dopředu měli zjistit, jak je to s případnými úpravami konkrétního redakčního systému, zda je k dispozici přehledná dokumentace, jestli je systém průběžně vyvíjen, aktualizován a zda jsou odstraňovány především bezpečnostní chyby. To vše může hrát při výběru redakčního systému velkou roli. [12] Na internetových stránkách si lze vyzkoušet v demonstračních režimech několik redakčních systémů. Stránky také nabízejí 17

25 instalační soubory a mnoho užitečných informací ve formě článků a diskuse uživatelů. Dříve než je takový systém nasazen v praxi, je dobré jej vyzkoušet společně s několika učiteli. Zjistí se tak, zda daný systém bude vyhovovat a zda je tzv. user-friendly (uživatelsky přívětivý). Přispívání na školní web by pro učitele nemělo být nepříjemnou záležitostí. Naopak, když učitelé zjistí, jak jednoduché je napsat článek, přidat fotogalerii, nahrát soubor a podobně, o to víc je bude práce s webem bavit a budou více přispívat Formátování textů Jedním z velkých problémů při vkládání textů na web je formátování. Střetávají se zde totiž dvě technologie. Moderní webové stránky využívají tabulky kaskádových stylů (CSS), ale textové editory jako jsou MS Word, využívají způsoby odlišné (založené na XML). Pro zachování jednotného stylu stránek je tedy potřeba všechny texty převést do jazyka HTML, který ve spojení s CSS dodá textům požadovaný vzhled. Těmto problémům s převodem textu dokážou předcházet tzv. WYSIWYG editory. WYSIWYG je akronym anglické věty What you see is what you get, česky co vidíš, to dostaneš. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. [11] Obrázek 2-1 příklad jednoduchého WYSIWYG editoru (Zdroj: U těchto editorů je možné nastavit, jaké funkce (tlačítka) budou k dispozici. Pro psaní textů na web stačí jen několik základních funkcí: Tučné, kurzíva (podtrhávání není vhodné, používá se pro odkazy) Zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed, do bloku) 18

26 Horní a dolní index (pro učitelé matematiky, fyziky a chemie) Předdefinované styly (Nadpisy, odstavce) Odrážkové seznamy Zpracování informace do vhodné textové formy je velmi důležité z hlediska zaujetí čtenáře. Dlouhé nepřehledné odstavce dnes nikdo číst nebude. Uživatelé internetu neradi čtou, spěchají a jsou nedočkaví. Obecně platí, že mnohem výhodnější je prezentace nejrůznějších seznamů, schémat, tabulek, nebo text psaný pomocí odrážek. [4] Drupal V současné době je k dispozici ve verzi 6.9, která nabízí mnoho zajímavých rozšíření. V základní verzi chybí WYSIWYG editor, ale lze jej doplnit. Drupal je software, který dovoluje jednotlivci, nebo celým skupinám jednoduše publikovat, upravovat a spravovat obsah webových stránek. Drupal je postaven na PHP/MYSQL jako většina populárních RS. Jeho výhodou je velká komunita a mnoho rozšíření, s kterými může vzniknout mnoho druhů stránek od osobních blogů po portály a business weby. [5] Obrázek 2-2 redakční systém Drupal [5] Joomla V základní instalaci je několik šablon vzhledu stránky. Což je do jisté míry limitující. Takovýto systém není snadné nasadit na web s již hotovou grafikou. 19

27 Stejně jako Drupal na Joomle můžeme postavit mnoho druhů stránek s tisíci rozšířeními. Ve spolupráci s velmi populárním rozšířením VirtueMart se hodí i jako systém pro menší e-shopy. Velké plus Joomly je snadná instalace, správa komponent a modulů a velká komunita. K mínusům patří poměrná složitost menu a mnoho funkcí, které nikdy například při tvorbě blogu uživatelé nevyužijí a omezená možnost tvorby podkategorií (pouze 2 - Sekce / Kategorie /Článek) [5] Obrázek 2-3 redakční systému Joomla [5] Wordpress Tento systém je spíše vhodný pro blogování, než pro školní web. Ale i blogy učitelů mohou být zajímavým zpestřením. Tento konkrétní systém má velmi propracovanou technickou podporu. Na stránkách WordPress.tv je k dispozici velké množství video návodů. Podobné návody ať už ve formě videa nebo flash animací jsou nejlepším způsobem, jak uživateli vysvětlit různé složitější postupy. Jsou mnohem přínosnější, než školení s lektorem. Wordpress byl vyvinut v roce 2001, takže má poměrně dobré zkušenosti s tvorbou blogu. Základní instalace je velmi jednoduchá a hlavní balík obsahuje dvě šablony, které se však od sebe příliš neliší. Wordpress mohu s klidným svědomím doporučit jak začínajícím blogerům, tak zkušeným uživatelům. Navíc v ČR má velkou základnu a mnoho příznivců. [5] 20

28 Obrázek 2-4 redakční systém Wordpress Ať už se tvůrci webu rozhodnou pro jakýkoliv CMS musí jim umožnit základní službu a tou je rozdělení článků do rubrik. Tím se pomalu dostáváme k největšímu problému školních webů: Jaké rubriky zvolit a jak je co nejvhodněji pojmenovat? Bylo by velmi praktické, kdyby k tomuto existovala nějaká pevná pravidla, ovšem tím by se vytratila originalita každého webu. Názvy rubrik musí být jasné a srozumitelné jedna pro učitele, jakožto autory, kteří do těchto rubrik budou přispívat, a zároveň musí jejich obsahu rozumět čtenář. Více rozebereme v následujících kapitolách Základní části školního webu Než začnete vytvářet samotné webové stránky, je třeba si předem rozmyslet, jaké stránky vlastně chcete tvořit. Tedy jakého rozsahu, pro koho budou určeny, co budou obsahovat,, jaké jsou vaše celkové technické možnosti. Webové stránky musí mít nějakou strukturu a ta se odvíjí od toho, co budou stránky obsahovat. [4] O jednotlivých sekcích webu se uživatel dozví zpravidla hned na úvodní stránce, kde najde hlavní menu. Méně důležité stránky lze pak dohledat například pomocí tzv. mapy webu nebo fulltextovým vyhledáváním. Při rozsáhlejších projektech 21

29 může být mapa velmi dobrým pomocníkem pro nově příchozí čtenáře. Ten se tak rychle zorientuje a získá nadhled nad celým obsahem webu Titulní (úvodní) stránka Každá webová prezentace má svou úvodní stránku. Z technického pohledu se jedná o soubor index (html, php, asp) nebo default. Z praktického hlediska jde o to první, co se uživateli zobrazí po zadání internetové adresy do prohlížeče. Proto je důležité věnovat této stránce největší pozornost. Měla by se načíst co nejrychleji. První stránka webu obvykle rozhoduje o tom, zda uživatel na vašich stránkách setrvá anebo je raději opustí. [4] Čtenáře by měla zaujmout a zároveň by měla podat co nejvíce informací. To jsou podmínky, které značně stěžují práci vývojářům. Neboť stránka se nejrychleji načte, když neobsahuje žádné obrázky, ovšem bez obrázků své čtenáře nezaujme. Je tedy zapotřebí najít kompromis. Některé weby používají na úvodní stránce odlišný layout než na ostatních částech celého webu. Mohou tak zdůraznit strukturu organizace, například spojení více škol. V následujících stránkách by už ale měl být podrobnější rozcestník, který uživatele provází po všech částech webu a měl by mu umožnit i postupně se vracet zpět. Uživatel se musí při vstupu na vaše stránky okamžitě zorientovat. Úvodní strana webu by proto měla obsahovat kompletní navigaci, respektive menu. Tato navigace musí být lehce srozumitelná tak, aby návštěvník okamžitě pochopil, na jakých stránkách se nalézá. Jednoduchost a přehlednost se týká i struktury webu. Obecně platí, že čím je struktura složitější, tím více je odrazených návštěvníků. [4] Rozcestník (menu) Začněme u toho, co je základní úlohou navigace. Možná vás napadne, že má přenést uživatele z jedné stránky na druhou. Jistě, to je úlohou každého odkazu. Rozhodně to však není všechno. Co je tedy hlavní rolí navigace webu? a) Navigace vás přesune z jedné stránky na druhou. b) Navigace reprezentuje strukturu webu (tj. říká vám, kam se všude můžete dostat a proč byste to měli udělat). 22

30 c) Navigace reprezentuje aktuální umístění ve struktuře webu (tj. říká vám, kde se v architektuře webu právě pohybujete). Z těchto tří rolí pak vyplývá všechno ostatní. [6] Kontakty Sekce kontakty je jednou z nejdůležitějších částí každého webu. Pokud návštěvník na stránkách nenajde požadovanou informaci, měl by mít možnost kontaktovat odpovědnou osobu, která přinejmenším poradí, na koho se obrátit. Na titulní stránce může být uveden například univerzální kontakt se základním telefonním číslem školy, které směřuje na školní ústřednu nebo vrátnici. Na zvláštní stránce kontaktů je pak podrobně rozepsán telefonní seznam s ovými kontakty na jednotlivé učitele. Je důležité uvádět nejen plná jména, ale i funkce, které příslušní zaměstnanci školy zastávají. Ušetří to práci a peníze za telefon mnoha rodičům. Zveřejnění ových adres učitelů je důležitým krokem k ulehčení komunikace rodičů s vyučujícími. Samozřejmě musí následovat taková vnitřní opatření, aby každý učitel měl k u přístup a aby skutečně na y odpovídal. [2] Dobře propracované sekce kontakty obsahují: poštovní adresu telefon (pevnou linku) mobilní telefon s uvedeným jménem na vedení školy adresář pedagogického sboru (jméno, , telefon do kabinetu) na webmastera Komunikačních kanálů je dnes více a tak záleží jen na vedení školy, které způsoby chce využívat. Dalšími možnostmi jsou Skype a ICQ, nebo odkazy na profily v rámci sociálních sítí jako je FaceBook. Zveřejňování kontaktních informací podléhá zákonům. Více v kapitole Články Výpis obsahu článku a seznam článků v dané rubrice je v případě nasazení redakčního systému většinou předem definován. V přehledu článků je vhodné kromě nadpisu a data publikování uvést také autora a příslušnou rubriku. Pokud je k článku přiložena příloha nebo fotogalerie, je dobré to náležitým způsobem 23

31 zobrazit a zdůraznit. Prvních několik slov nebo dokonce řádků umožní čtenáři začít číst článek, aniž by jej celý otevíral. Až když jej zaujme, tak si zobrazí text celého článku. Obrázek 2-5 ukázka výpisu článků na zsnovapaka.cz Článek samotný obsahuje navíc počet přečtení a opět autora, případně redaktora, který článek přepsal, pokud se jedná o převzatý text například z místních novin Aktuality Výpis novinek na úvodní stránce je přesně to, co hledá uživatel, který školní stránky navštěvuje pravidelně, nejlépe každý den. Zde je prostor pro informování veřejnosti o událostech, které se odehrály v posledních dnech a zároveň i o plánovaných akcích, které školu čekají ve dnech následujících. Forma těchto sdělení zpravidla obsahuje datum, název a stručný popis události. Událostí se v každé škole děje mnoho, jde jen o to, zda o tom chce škola informovat. Velké množství neuspořádaných informací není dobrou vizitkou školy. Proto je dobré výpis událostí sladit s ročním plánem školy a rozlišovat druhy událostí, jako jsou zkoušky, prázdniny, plesy, exkurze atp O škole V sekci o škole je prostor pro již několikrát zmiňovanou reklamu na školu. Základem je organizační struktura, ze které lze snadno poznat jednotlivé celky a vzájemné propojení. Součástí této sekce obvykle bývají odkazy na tyto instituce: Školní jídelna Rada školy Sdružení rodičů Studentská rada Knihovna Internát (Domov mládeže) 24

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více