Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne 12.03.2013"

Transkript

1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2013" rozpočet = ,- Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, název a popis projektu celk. náklady v Kč poţadovaná částka v Kč vyuţití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělené finanční prostředky (v Kč) 1 Eugen Brikcius, f.o. Na poříčí 46, P1 Literární výlet 18 aneb KAFKALAND REVISITED - múzicky pojatý projekt ke 130.výročí narození spisovatele Franze Kafky se zvláštním zřetelem na jeho vztah k P ,00 divadlo, kulisy a rekvizity, kostýmy, hudba a tanec, ,00 hrané vstupy, reţie pokračování tradice literárních výletů, při kterých mají občané moţnost se netradičně seznámit s historií P ,00 2 Eugen Brikcius, f.o. Na poříčí 46, P1 Franz Kafka slovem i obrazem - sloupová výstava ke kulatému pronájem sloupů a panelů, hudba, scénář, realizace, pouliční galerie formou plakátů umístěných na sloupech nenásilně seznámí obyvatele P1 výročí umělce bude výhradně na výprava, tisk plakátů, grafická s událostmi, které se odehrály na území P , ,00 úprava území P , FotoGrafic, o.s. Stříbrná 2/212, P1 Martin Fojtek Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 17, P1 Yveta Srbová Miloš Wichterle, f.o. Uruguayská 4, P2 Miloš Wichterle GALERIE FOTOGRAFIC (celoroční výstavní činnost, festival filmů, naučné semináře) - výstavy prezentují současné umění, zejména v oblastech fotografie, festival je přehlídkou experimentálních filmů ,00 provoz, produkce propagace, náklady na umělce, ,00 propagace Projekt přibliţuje Praţanům nové, neotřelé formy vizuálního umění (výstavy, umění ve veřejném prostoru, projekce, semináře). Alternativa větším galeriím, oţivení Starého Města ,00 NESPRÁVNĚ OZNAČENÁ OBÁLKA. NEJEDNÁ SE O ŢÁDOST O GRANT, ALE VYÚČTOVÁNÍ. 0,00 "Musica per tre" - hudba pro tři dechové nástroje - hudebně výchovný projekt pro mateřské a základní školy , ,00 honorář účinkujících projekt určený dětem MŠ a ZŠ P1, vyprávění o hudbě v kombinaci s hudebními ukázkami, přímé zapojení dětí ,

2 Společnost pro duchovní hudbu, o.s. Kolejní 4, P6 MUDr. Jaroslav Eliáš Fórum mladých, o.s. Radlická 99, P5 MgA. Petr Nouzovský ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM- ART, o.p.s. Pohořelec 25, P1 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Kardinála Berana 32, Plzeň JUDr. Aleš Čeněk Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 17, P1 Yveta Srbová KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY - pravidelné pořádání koncertů v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně ,00 honoráře za 10 koncertů, přeladění varhan v den ,00 koncertu Malostranské koncertní večery představení světově známých hudebních skladatelů, jeţ ţili na Malé Straně ,00 pronájmy sálů, propagace, ,00 management, honoráře, OSA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÉ DOTEKY HUDBY ROČNÍK - nejrozsáhlejší festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období , ,00 umělecké honoráře Literární kavárna s galerií obrazů - literární podvečery, setkávání významných umělců s veřejností v centru Prahy, projekt ve spolupráci s UK a PF ,00 honoráře, propagace, produkce, výstavní panely, ,00 pronájem, instalace Divadlo v Řeznické, o.p.s. - studiová stagiona s vlastním repertoárem a bohatou historií , ,00 pronájem skladovacích a zkušebních prostor, autorská práva, propagace, náklady na inscenace vstup zdarma, bezbariérový přístup, koncerty převáţně zaměřené na seniory P ,00 jedinečná příleţitost pro občany P1 navštívit koncert autorů v místě jejich dřívějšího bydliště ,00 nabídka špičkové klasické hudby v období Vánoc a nového roku ,00 setkávání zájemců o humanitní odbornou literatutu i staré antikvariátní tisky; v galerii výstavy s důrazem na umělce z Prahy ,00 unikátní divadelní prostor, velké divadlo na malé scéně, spolupráce s uměleckými školami, programy i pro děti a mládeţ 0,00 11 Svátky hudby, o.s. Ke Krči 39, P4 Mgr. Radek Hrabě Svátky hudby Praze, Václav Hudeček a jeho hosté - cyklus komorních koncertů, prezentace českých i zahraničních umělců ,00 pronájem sálů, honoráře ,00 umělců, propagace ve spolupráci s Praţskou konzervatoří, podpora mladých začínajících umělců a jejich kontakt s renomovanými umělci, zlevněné vstupenky pro studenty a seniory ,00 12 Galerie 1. patro, o.s. (dříve Galerie 5. patro) Myslíkova 9, P1 Petr Šimon Celoroční výstavní činnost Galerie 1. patro (dříve Galerie 5. patro) v roce prezentace a popularizace současného českého i zahraničního nekomerčního umění , ,00 nájem prostor, dozor v galerii výstavní program přitaţlivý hlavně pro mladou generaci, komentované prohlídky, besedy s autory ,

3 13 Jiří Dědeček, f.o. Úvoz 5, P1 nečíslováno, znovu podáno s opraveným číslováním - viz projekt č. 40 0, Sdruţení Nového Města praţského, o.s. Klimentská 52, P1 Jan Adámek SČGU - HOLLAR, o.s. Smetanovo nábř. 6, P1 Vladimír Suchánek Martin France - MARTIN PRODUCTION, f.o. 28.pluku 10, P10 Martin France EUROFILMFEST, s.r.o. Parléřova 17, P6 Ing. Magdaléna Králová Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, o.s. Valdštejnská 14/158, P1 Ladislav Horák HaF, o.s. Ostrovní 16, P1 Hana Francová MILPO MEDIA, s.r.o. Kouřimská 26, P3 Ing. Milan Polák poukázání na pozitivní i méně pozitivní situace, současně bude Dvě tváře Prahy umělecké zdokumentování ţivota v centru Prahy očima nezávislých odměny autorům, tisk probíhat anketa, jak by si lidé představovali ideální centrum města, výstava putovní a po amatérských fotografů, výstava v výstavních panelů, aktualizace ukončení bude přemístěna do horní části Václavského náměstí , ,00 webu, pozvánky, anketa pasáţí a divadel ,00 Konfrontace cyklus 12 výstav české grafiky současných i neţijících autorů , ,00 výstavní náklady galerie nabízející to nejlepší z české moderní grafiky, návštěvy studentů výtvarných škol i široké veřejnosti ,00 Kdyţ Vánoce, tak dětem zvuková a světelná aparatura, - vánoční koncert za účasti hvězd honoráře účinkujících, OSA, českého uměleckého nebe , ,00 billboardy, pronájem Lucerny chybí přínos pro občany P , DNY EVROPSKÉHO FILMU překlady filmů, tlumočení, - přehlídka současných náklady na umělce, evropských filmů , ,00 propagace KULTURA V SRDCI PRAHY - cyklus 6 koncertů a představení ţáků, pedagogů a hostů Praţské konzervatoře ,00 umělecká produkce a ,00 honoráře umělců Společné zpívání písní a koled výdaje na umělce, provozní - tradiční akce se jiţ od r náklady, propagace, koná pod Karlovým mostem , ,00 produkce, zpěvníky PRAHA 1 kříţem kráţem - barevná publikace s fotografiemi a doprovodným textem , ,00 tisk publikace projekce v artových kinech Světozor a Lucerna, pořádání školních projekcí, seniorský program, pro seniory P1 poskytnutí vstupenek zdarma ,00 zviditelnění a přiblíţení nového koncertního sálu a nového divadla, vstup zdarma, bezbariérový přístup, dohoda o spolupráci PK a MČ P ,00 oţivení veřejného ţivota v ulicích, rozdávání zpěvníčků ,00 především pro občany P1, seznámení s nepříliš známými zajímavostmi centra Prahy, cenově přístupné 0,

4 Občanské sdruţení Eduarda Nápravníka a Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka Severní 243, Čestlice MgA. Felix Slováček jr. Společnost českých skladatelů, o.s. Radlická 99, P5 Mgr. Daniela Bělohradská Společnost českých skladatelů, o.s. Radlická 99, P5 Mgr. Daniela Bělohradská Luděk Jiřík, f.o. "Divadlo Minaret" Nad Bořislavkou 40, P6 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka - seznámení s hudbou významného českého skladatele ,00 pronájem sálů, honoráře ,00 umělců, propagace KONCERTY JUBILANTŮ roku Luboš Sluka, Milan Iglo, Jan Málek, Boh. Řehoř, Jaroslav Šaloun - autorské večery pro ţijící české hudební skladatele , ,00 Festival Dny soudobé hudby ročník - festival současné tvorby českých, moravských a slezských hudebních skladatelů , ,00 honoráře, pronájem sálů, nástrojů, sluţby, propagace, provozní náklady honoráře, pronájem sálů, nástrojů, sluţby, propagace, agenturní a účetní práce Činnost Divadla Minaret v roce uvádění inscenací Divadla Minaret pro rodiče s dětmi, ZŠ i MŠ v Redutě ,00 propagace, produkce, náklady ,00 na umělce seznámení s hudbou významného českého skladatele ,00 koncerty umělců, kteří většinu času strávili na P1; pro širokou veřejnost ,00 ucelená přehlídka novinek soudobé váţné hudby ,00 pravidelné uvádění kvalitních činoherních incenací pro nejmenší diváky, zejména z P1, zapojení do charitativních i dalších akcí na P ,00 25 Oliva, o.s. Chmelová 2893/4, P10 Pavla Vaňková DOTEKY BEZ BARIÉR handicapovaní umělci v profesionálních podmínkách - výstavy handicapovaných výtvarníků, doprovodné programy , ,00 výtvarné potřeby, instalace a technické zajištění, organizační náklady, zajištění komunikačních prostředků představení děl handicapovaných umělců a jejich kontakt s veřejností, výstavy v různých částech P1, spolupráce se školami P ,00 26 Dětská opera Praha, o.s. Týnská 7, P1 Lubomír Krystlík JEDEME VLAKEM - Svěrák a Uhlíř - příprava představení, které má za úkol zábavným způsobem přiblíţit dětem tvorbu umělců ,00 dekorace, orchestr, propagace, hudební ,00 nastudování ojedinělý soubor členů (7-20 let), prezentace klasických děl zábavnou formou pro děti a mládeţ ,

5 27 ArtCity, o.p.s. Na poříčí 25, P1 Iva Benáčková Černá labuť *2013 / komorní umělecká platforma pro Prahu 1 - komorní divadelní inscenace v netradičním prostoru v P1, galerie ,00 provozní a produkční náklady, ,00 propagace, honoráře, energie - programy pro seniory - spolupráce s DPS P1 - volné vstupenky pro MČ P1 - bezbariérový přístup - projekty pro školy P1 - poskytnutí prostoru pro potřeby MČ P , Linda Petáková Jaţlovická 1334/4, P4 Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. Karmelitská 2, P1 PhDr. Věra Šustíková Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. Karmelitská 2, P1 PhDr. Věra Šustíková Ivana Špičáková, f.o. Gruzínská 14, P10 Marie to dala. Jak to dáš ty? - divadelní projekt pohybového divadla na téma mezigenerační nesnášenlivosti uvedený v prostorách starého domu Nekázanka , ,00 provozní náklady, honoráře 8. Mezinárodní soutěţ ZF v interpretaci melodramů - soutěţ je určena pro amatéry i mladé profesionály ve věku let, jedná se o jedinou soutěţ v tomto mezioborovém ţánru na honoráře, propagace, finanční světě , ,00 ceny XVI. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha - festival melodramu v podání profesionálních umělců ,00 honoráře, produkční a provozní náklady, propagace, ,00 dokumentace Výstavní činnost Galerie KusKovu - galerie prezentuje díla současných uměleckých kovářů a výtvarníků pracujících s kovem, 6 výstav ,00 inzerce, propagace, pojištění, stojany a instalační materiál, ,00 PR, honoráře, poštovné -podnícení mezigenerační diskuze, rozhovory se seniory i mladými lidmi, tabuizovaná témata -představení po seniory z DPS a školy P1 0,00 veřejně přístupná jedinečná mezinárodní soutěţ, která nemá ve světě obdoby, aktivně se jí zúčastňují studenti DAMU, Praţské konzervatoře i ZUŠ z Prahy 1 0,00 obohacení kulturního ţivota, jedná se vţdy o premiérové pořady, pro občany P1 zvýhodněné abonentní vstupenky na celý festival, výhodné vstupné pro seniory a mládeţ ,00 svým zaměřením ojedinělá galerie v Praze 1, volný vstup, spolupráce se školami P1, bezbariérový přístup ,00 32 STAMIC CREATIVE, s.r.o. V Rohoţníku 519, P10 MgA. Josef Kekula Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha - celoroční cyklus koncertů komorní hudby, především smyčcových kvartet a sólistů ,00 nájem sálu, honoráře umělců, ,00 propagace, pozvánky, plakáty Celoroční obohacení hudebního ţivota koncerty s novými, u nás neznámými soubory a umělci ,

6 Kulturní systém Via Praga, s.r.o. Ţatecká 1, P1 Petr Vodička YMCA Praha, o.s. Na poříčí 12, P1 Hana Šormová Josefa Potfajová, f.o. Úvoz 5, P1 8. ročník SLAVNOST UNIMA/UNIMA FESTUM - prezentace vlastních i hostujících loutkářských souborů , ,00 honoráře umělců, propagace nájem prostor, telefony, Kulturní aktivity Rodinného centra YMCA v roce nekomerční akce pro rodiny s dětmi ,00 spotřební materiál, odměny dětem, digitální fotoaparát, propagace, divadelní ,00 představení, honoráře, ŢIVOUCÍ MOSTY - výstavy na téma ţidovské a křesťanské svátky očima mladých výtvarníků v Galerii Perla na Malé Straně ,00 provozní a organizační náklady, kustodi, informační ,00 materiály, výtvarné potřeby celodenní program loutkářských a zejména klasických marionetářských produkcí ,00 rozšíření kulturní nabídky pro rodiny s dětmi z P1, výtvarné dílny, karneval, Mikulášská besídka, divadelní představení ,00 komorní výstavy doplněné o workshopy a přednášky, výtvarný ateliér pro obyvatele P1, spolupráce se školamy P ,00 36 Viola, o.p.s. Národní 7, P1 PhDr. Miluše Viklická Kontinuální kulturní a umělecká činnost - komorní nekomerční projekty určené pro všechny věkové kategorie, umělecky náročný repertoár s předními umělci , ,00 umělecké honoráře poskytnutí alternativního uměleckého a kulturního vyţití pro náročnější diváky i děti, spolupráce s DPS P1 a Klubem mladého diváka, víkendová rodinná představení , JAZZ UNGELT, s.r.o. Týn 2/640, P1 Ing. Václav Jandera Tereza Brdečková, f.o. Úvoz 5, P1 Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, o.s. U Milosrdných 14, P1 Mgr. Jakub Vaculín "Mladý jazz na Starém Městě" - V.ročník - podpora mladých a začínajících hudebních těles a sólistů v oblasti jazzu, bluesu, funky a swingu ,00 nájemné, energie, provozní a ,00 produkční náklady, honoráře Svět Jiřího Brdečky a jeho přátel - příprava výtvarné stránky reprezentativní publikace spojená s výstavou , ,00 pronájem grafického studia, nahlédnutí do světa náklady na vytvoření skenů formátu A4 a A3, telefony, výroba makety, předběţný tisk a náhledy akce určené širokému spektru návštěvníků především z P1, podchycení mladé generace v jejích volnočasových aktivitách ,00 ilustrovaných scénářů k hraným a animovaným filmům dlouholetého souseda z Malé Strany, doprovodná výstava ,00 náklady na Hasičský bál - Kulturní program SDH Praha 1 v roce Den dobrovolných hasičů, Hasičský bál ,00 ozvučení, plakáty, pozvánky, propagace, hudební produkce, dokončení dokumentárního ,00 filmu spoluvytváření kulturního a společenského ţivota P ,

7 40 Jiří Dědeček, f.o. Úvoz 5, P1 Staropraţské protestsongy pronájem studia, honoráře - nahrávka a vydání CD s umělců mastering, reţie, praţskou tematikou , ,00 návrh bukletu cílová skupina obyvatelé P1, následné koncerty v Malostranské besedě, Divadle na Prádle a kostele sv.vavřince , PaedDr. Olga Černohorská - Anaháta Ve Smečkách 26, P1 Spolek výtvarných umělců Mánes, o.s. Spálená 82/4, P1 Lucie Gočárová Agency Artistic International, s.r.o. Benkova 1698/9, P4 Jitka Horská Léto plné hvězd - výstava víceúčelových hraček a výukových kapsářů pro zdravé i zdravotně postiţené děti , ,00 honoráře účinkujících, ozvučení a osvětlení koncertů, ladění piana Celoroční výstavní program Galerie S.V.U. Mánes DIAMANT prezentace výtvarného umění v tradicích spolku, v jeho kvalitě, pestrosti názorové, generační i nájemné, produkce, oborové , ,00 propagace Klavírní koncerty - Praha koncertů klasické váţné hudby na vysoké umělecké úrovni v Obecním domě ,00 pronájem Obecní dům, pronájem klavíru, orchestr, propagace, organizační a ,00 administrativní náklady prázdninová náplň pro rodiče a děti z P1, volnočasové aktivity matek, doprovodný program pro seniory - koncerty, autorská čtení a setkání s umělci ,00 popularizace uměleckých hodnot široké veřejnosti, reciproční výstavy se Slovenskou výtvarnou unií 0,00 na kaţdý koncert poskytnutí 500 ks čestných vstupenek pro P1 0,00 44 Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze, o.s. Masarykovo nábř. 16, P1 Silke Klein Celoroční kontinuální činnost honoráře umělců, pronájem - provozování celoroční koncertní prostor, propagace, notový činnosti pěveckého sboru , ,00 materiál podpora činnosti jednoho z nejstarších zpěváckých spolků, kvalitní koncerty za nízké vstupné, pořádání výchovných koncertů pro školy P ,00 45 Malý Dvořák, o.s. Opuková 42, P6 Silke Klein Závěrečný koncert sezóny - projekt Malý Dvořák - organizace a pořádání skladatelských kurzů pro nadané děti ve věku 9-15 let, uspořádání koncertu absolventů 4.ročníku ,00 pronájem sálu, honoráře spoluúčinkujících umělců, propagace, organizace, ,00 technické zajištění koncertu Zpestření kulturního ţivota, koncerty probíhají v různých lokalitách P1, na koncerty jsou zváni ţáci ZUŠ P1, výchovné koncerty pro ZŠ a SŠ P1 0,

8 46 Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň Nehvizdská 167, Lázně Toušeň Mgr. Anna Müllerová Zdeněk Zahradník: POPELKA - opera-melodram na libreto K.Bednáře pro velké i malé v Divadle Na Prádle a v Divadle U Valšů , ,00 honoráře účinkujícím, pronájem divadel, poplatky OSA a DILIA rodinné představení pro rodiče s dětmi za příznivé vstupné, spolupráce se školami P , Lucie Stejskalová, f.o. Úvalská 710/39, P10 Architectura, o.s. Betlémské nám. 5a, P1 Dan Merta Výstava Myslet město - flexibilní plánování měst, cílová skupina studenti i široká veřejnost se zájmem o umění, architekturu a urbanismus, doprovodný program přednášek a seminářů ,00 realizační náklady instalace, technika, honoráře ,00 účinkujících, produkce Open Air Arena Betlémské náměstí - rozšíření aktivity Galerie Jaroslava Fragnera do veřejného prostoru , ,00 honoráře, realizace projektu výstava v prostorách Galerie VŠUP, v létě bude přenesena do parku Kampa 0,00 oţivení lokality Betlémského náměstí a dvorního traktu Betlémské kaple ,00 49 Architectura, o.s. Betlémské nám. 5a, P1 Dan Merta Open Air Arena Betlémské náměstí - rozšíření aktivity Galerie Jaroslava Fragnera do veřejného prostoru , ,00 honoráře, realizace projektu zvýšení informovanosti obyvatel P1 o architektonickém dědictví i současné architektuře, volné vstupné pro ţáky a studenty škol P1 0,00 50 Antonín Hepnar, f.o. Konviktská 298/10, P1 Soustruţení dřeva - vymírající řemeslo - vytvoření artefaktů na výstavu DESIGNBLOK , ,00 náklady na materiál, výrobní reţie, propagace,pronájem výstavního prostoru, ostatní náklady oţivení řemesla v představách občanů s přínosem potřebné osvěty, uspořádání přednášek i kurzů pro ţáky ZŠ ,00 51 Muzeum gastronomie,s.r.o. Králodvorská 667/5, P1 MgA. Ladis Provaan z "Senioři Prahy 1 poznávají 800ks volných vstupenek pro dějiny gastronomie" , ,00 seniory Prahy 1 aktivace seniorů z center Prahy 1 0,00 52 AGENTURA SCHOK, s.r.o. Jiřská 6, P1 Michal Rychlý "Letní Shakespearovské slavnosti 2013" , ,00 honoráře návštěvnost zdravotně, či sociálně znevýhodněných občanů ,

9 Veselé skoky, o.s. Juarézova 17, P6 Jana Hanušová "Chabrus Line" ,00 produkční náklady a náklady ,00 na propagaci Společnost Koncertních umělců Radlická 2487/99, P5 Prof. Lubomír Malý "Praţské klarinetové dny 2013" ,00 honoráře, pronájmy výukových a koncertních prostor, propagace, provozní ,00 náklady Pěvecké sdruţení praţských učitelek, o.s. Nad Šárkou 1/606, P6 Eva Kašáková "Slavnostní koncert v Českém pronájem prostor, sluţby, muzeu hudby" , ,00 honoráře Solitary Music Production Kříţová 1/2599, P5 Ing. Hana Krečmarová "Pravidelné hudební recitály" ,00 pronájem, propagace, ,00 účinkující Praţská komorní filharmonie, o.p.s. Husova 7, P1 Radim Otépka Praţská komorní filharmonie, o.p.s. Husova 7, P1 Radim Otépka materiální náklady, "Notička Muzikanti - zahrajte si s námi" ,00 nemateriální náklady, ,00 prezentační materiály "Koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu" , ,00 nájem prostor Umělecká beseda - hudební odbor, o.s. Besední 3, P1 Jaroslav Rybář "Úterky Umělecké besedy 2013" ,00 propagační náklady, honoráře ,00 umělců GASPAR, s.r.o. Celetná 17, P1 Jakub Špalek "Loutky v Celetné" ,00 honoráře, propagace, ,00 provozní náklady dostupnost kulturních sluţeb obyvatelům MČ P1 - vystupování v Divadle v Celetné 0,00 přednášky, workshop prevence a řešení obtíţí pohybového aparátu profesionálních i amatérských hudebníků ,00 připomenutí skladatelů, kteří na území Prahy dlouhodobě tvořili, obohacení kulturního ţivota Prahy ,00 vytvoření tradice pravidelných hudebních rituálů, vstřícná cena, výjimečnost programu 0,00 děti se aktivně podílejí na svém osobním a společenském rozvoji, workshopy 0,00 nový, ojedinělý zdroj zábavy pro rodiče s dětmi, prohlídka vnitřních částí Rudolfina ,00 rozšíření moţností poznávat soudobou českou i zahraniční hudbu 0, představení pro MŠ a první stupeň ZŠ zdarma, niţší vstupné, kvalitní program ,

10 Divadelní spolek KAŠPAR,o.s. Celetná 17, P1 Jakub Špalek Společnost J.B.Foerstra Krymská 27, P10 Prof. Radomr Melmuka Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "Podpora činnosti spolku Kašpar a vznik nových inscenací" ,00 hrají i v letních měsících, ,00 materiálové náklady, honoráře zvýhodněné vstupné 0,00 "Evropan Josef Bohuslav Foerster" , ,00 provozní náklady, produkční náklady, náklady na umělce a na propagaci propagace, hudební a "Rozvěcení malostranského vánočního stromu s Mikulášskou 2013" ,00 divadelní produkce, rekvizity, strom, betlém, technické ,00 zabezpečení, produkce, reţie rozšíření příleţitostí ke kulturním záţitkům v atraktivních místech s kontinuální hudební tradicí 0,00 aktivní zapojení dětí a mládeţe místních škol ,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "Autorské podvečery 2013" , ,00 propagace, sluţby, reţie zachování kulturního podvědomí 0,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "4. Malostranský candrbál 2013" ,00 propagace, hudební produkce, ozvučení, technická ,00 realizace,osa zachování kulturního podvědomí 0,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová Vysokoškolský umělecký soubor, o.p.s. Voršilská 1,P1 RNDr. Jaroslav Šimůnek Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská propagace, hudební a divadelní produkce, rekvizity, "Malostranské čarodějnice 2013" ,00 technické zabezpečení, ,00 produkce, reţie pronájem, honoráře, "Slavnostn koncerty k 65. výročí zaloţení VUS UK" ,00 propagace, přípravné ,00 soustředění zachování kulturního podvědomí, aktivní zapojení dětí a mládeţe ,00 aktivní podílení se na kulturním ţivotě, nekomerční vstupné 0,00 "Výstavní program LEICA honoráře, nájem prostor, GALLERY PRAGUE propagace, grafické práce, " , ,00 zajištění výstav návštěva centra fotografie 0,

11 69 70 Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská MEANDER Publishing Ing. Ivana Pecháčková Zubatého 1, P5 Ing. Ivana Pecháčková "Edukativní nadstavba činnosti honoráře, spotřební materiál a LEICA GALLERY PRAGUE" , ,00 organizační zajištění návštěva centra fotografie 0,00 "Děti, čtěte!" , ,00 produkce, honoráře, propagace chybí 0, Umělecká scéna ŘÍŠE LOUTEK Ţatecká 1, P1 Ing. Ţofie Janatová "Kašpárek a Jeţibaba" , ,00 loutky významná alternativa trávení volného času rodin s malými dětmi ,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Outsiderart II" ,00 inzerce, energie, spoje, ,00 instalace, svozy chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Alén Diviš" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Libor Krejcar" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Mario Kotrba" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Vanitas vanitatum et omnia pojištění, inzerce, energie, vanitas" , ,00 spoje chybí 0,

12 Vajnachská diaspora ČR, o.s. Havelská 525/4, P1 Mgr. Movlad Adaev Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská "Vajnachové doma a v pronájem, ozvučení, tiska zahraničí" , ,00 letáků a plakátů, honoráře honoráře, propagace, "Personál best for Leica - by Elliott Erwitt" ,00 cestovné, pojištění, spotřební ,00 materiál KONDOR, skupina ČTRNÁCTKA Novomlýnská 3, P1 Erik Dragomirecký "Podpora divadelního festivalu" , ,00 nájem divadla PRÁH, s.r.o. Patočkova 2386/85 Ing. Martin Vopěnka vydání publikace "Tichá srdce" , ,00 tisk a vazba publikace Jan Řehořka, f.o. Pplk. Sochora7, P7 Jan Řehořka "Music Aid" , ,00 Renée Nachtigallová, Originální hudební divadlo Praha Podle Lomu 27/6, P5 Renée Nachtigallová Sdruţení Divadlo pro děti a mládeţ, o.s. Celetná 17, P1 Vladimír Hulec Komunitní centrum KAMPA,o.s. Hroznová 5, P1 Alena Kopecká propagace, kapely, technika, bezbariérové WC, zázemí pro účinkující, úklid "Festival se soutěţí pro mladé mozartovské pěvce - Ad honorem Mozart MMXIII Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne - 8. ročník" ,00 honoráře, nájmy, ubytování, ,00 porota a lektoři "Přehlídka ke Světovému dni honoráře, cestovné, nájmy divadla pro děti a mládeţ 2013" , ,00 divadel a techniky, propagace "Kulturní aktivity v KC Kampa - divadélka pro děti, filmové divadelní a filmová představení" , ,00 projekce, propagace cyklus přednášek se vstupem zdarma ,00 seznámení se s dílem pretiţního fotografa 0,00 pravideln týdenní činnost, velké mnoţství víkendových a prázdninových akcí a letní stanové tábory 0,00 seznámení čtenáře s působením a činností řeholních řádů oţivení kulturního dění, pomoc prosadit se začínajícím kapelám 0,00 0,00 zdokonalení se v pěvecké technice, kvalitní umělecké záţitky, zvýhodněné vstupné ,00 obohacení kulturního ţivota, dětské představení zdarma 0,00 podpora rozvoje rodiny, občanské společnosti a místní pospolitost ,

13 85 86 Komunitní centrum KAMPA,o.s. Hroznová 5, P1 Alena Kopecká "Kulturně - zábavné aktivity pro děti, rodiče a dospělé" , ,00 propagace, světla, den otevřených dveří, Mikulášská, Malostranské vinobraní, výtvarné dílny TRANSTEATRAL, o.s. Kubelíkova 44, P3 Mgr. Martina Černá ,00 náklady na umělce, ,00 propagace podpora rozvoje rodiny, občanské společnosti a místní pospolitost, výtvarné dílny ,00 představení co nejvíce zástupců iberoamerických zemí i koprodukcí vzniklých na mezinárodní úrovni 0,00 87 Společnost M.Cvětajevové, Strahovské nádvoří 1, P1 Galina Vaněčková "Podpora činnosti Centra M. Cvětajevové na Malé Straně" , ,00 nájemné další kulturní vyţití na vysoké úrovni 0,00 88 Dialog Jessenius, o.p.s. V Kolkovně 3, P1 Bc. Michaela Tůmová pronájem prostor, odměny lektorům, nákup materiálu, záznamové hlasové zařízení, "Můţu ti pomoct? - Studentská akademie" ,00 reprodukčníí zařízení, ,00 propagační materiály moţnost aktivního kulturního vyţití mládeţe 0, Jonarhan Livingston Domaţlická 1, P3 Eva Kaiserová "Kdo v Praze straší" , ,00 tisk Jana Kaiserová Štítného 14, P3 Jana Kaiserová "Dřevěné večery" , ,00 pronájem, honoráře Ţivot 90, o.s. Karolíny Světlé 18/286, P1 Jan Lorman "Divadlo U Valšů - celoroční energie, produkční náklady, činnost" , ,00 propagace výlety a vycházky po Praze doplněny o základní historické reálie vztahující se k daným místům 0,00 nabídka alternativy ppro milovníky literatury a umění, která je navíc spojena s hudebním vystoupením, akce jsou zdarma ,00 integrace starších lidí a zapojování je do aktivního kulturního ţivota ,00 Akademie múzických umění v Praze Malostranské nám. 12, P1 doc. Ivo Mathé produkční náklady, náklady na zajímavá akce otevřená široké "Famufest NaHladině" , ,00 propagaci divácké veřejnosti 0,

14 Akademie múzických umění v Praze Malostranské nám. 12, P1 doc. Ivo Mathé "Svár teorie s praxí?" , ,00 smlouvy o uměleckém výkonu prezentovat činnost členů KTDH 0,00 Svět a divadlo, o.s. Celetná 17, P1 Karel Král, Svět a divadlo, o.s. Celetná 17, P1 Karel Král, "Ohromné maličkosti přehlídka scénických miniatur" , ,00 náklady na umělce kulturní vyţití, zaměření na dětské publikum a rodiče 0,00 "BLUFF - pantomimické improvizace s Matoušem Rumlem" ,00 honoráře, autorské poplatky, ,00 výroba scény pantomima ,00 96 Malostranská beseda, a.s. Malostranské nám. 21/35,P1 David Pešek Dvořák "Pořádání koncertů v MB" , ,00 honoráře, OSA, propagace nabídka bohatého kulturního programu ,00 97 Malostranská beseda, a.s. Malostranské nám. 21/35,P1 David Pešek Dvořák "20Šakalích let v MB" ,00 spotřební materiál, technické zabezpečení, honoráře, ,00 propagace koncert převáţně pro občany Prahy 1 0, Česká kultura, o.s. Nad Stráněmi 343, Senohraby Radek Křiţanovský "Malostranské komorní slavnosti 2013" , ,00 honoráře chybí 0,00 A studio Rubín, o.p.s. Malostranské nám. 9, P1 PhDr. Ondřej Glazar "A studio Rubín 2013" , ,00 náklady na umělce podporuje a propaguje i další aktivity kulturního ţivota ,

15 100 Malostranské noviny, o.s. Sarajevská 16, P2 Ing. Ondřej Höppner "Propagace umělců a kulturních akcí na Malé Straně a Hradčanech v Malostranských noviny" , ,00 fotografie a grafické zpracování, psaní článků a rozhovorů, tisk, distribuce a korektury zdarma pro občany Prahy 1, informovanost veřejnosti o ojedinělých uměleckých počinech, mladých talentovaných umělcích, divadle pro děti, alternativních divadelních a hudebních projektech a netradičních výstavách v dané lokalitě , Malostranské noviny, o.s. Sarajevská 16, P2 Ing. Ondřej Höppner Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská 36, P1 MUDr. Jaroslav Štrof Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská 36, P1 MUDr. Jaroslav Štrof Propagace umělců a kulturních akcí na Starém a Novém Městě ve Staroměstských novinách , ,00 fotografické a grafické zpracování, psaní článků a rozhovorů, tisk, distribuce a korektury prezentace, tisk plakátů a pozvánek, reklama, nákup odměn pro dobrovolníky, divadelní představení, nákup pomůcek k zajištění her pro děti, tombola a Dětský den v Nemocnici pod odměny pro děti, zapůjčení Petřínem , ,00 skákacích atrakcí pro děti prezentace, tisk plakátů a pozvánek, reklama, nákup draků a materiálu na výrobu draků, tombola pro dospělé, nákup odměn pro Drakiáda v Nemocnici pod dobrovolníky, odměny pro Petřínem , ,00 vítěze, vystoupení klauna Staroměstské noviny se staly tradiční součástí ţivota v regionu a opakovaně jim vyjádřili podporu umělci, místní občané, spolky i zastupitelé ,00 podpořit činnost NMSKB a přiblíţit - "zlidštit" návštěvníkům nemocnici, umoţnit lidem ţijícím na Praze 1 a v blízkém okolí proţívat společné akce s jejich sousedy a spoluobčany, přiblíţit dětem práci pomáhajícíh profesí, poděkovat sponzorům a dárcům NMSKB ,00 podpořit činnost NMSKB a přiblíţit - "zlidštit" návštěvníkům nemocnici, umoţnit lidem ţijícím na Praze 1 a v blízkém okolí proţívat společné akce s jejich sousedy a spoluobčany, přiblíţit dětem práci pomáhajícíh profesí, poděkovat sponzorům a dárcům NMSKB , Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller DIVADLO LITERA, o.s. - Melodramatické zpracování básnické sbírky Petry Hostové BLUDIČKY skladatelem Tomášem Illem ,00 nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkujícím, propagace - výlepy plakátů, ,00 inzerce zdarma 10 ks vstup.měs. pro občany v hmotné nouzi apod., Senior klubu P 1 nabízí 10 ks vstup. měs. zdarma pro postřeby. Pro MČ P1 speciální, zadaná představení, ať jiţ pro školní mládeţ, seniory či jí zřizované zařízení a organizace 0,

16 105 Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller DIVADLO LITERA, o.s. - účinkování v kostele sv. Vavřince v Hellichově 18, Praha ,00 nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkujících, propagace - výlepy plakátů, ,00 inzerce dlouhodobá spolupráce se Senior klubem P1 v Týnské ul., či s Klubem ml.diváka, spolupráce se školami P1. Pro studenty vstupné ve výši 50%, seniorům na vybraná představení vstupné v symbolické výši 50,- Kč , Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkující, DIVADLO LITERA, o.s. - S LÁSKOU VÁŠ ,00 technika, propagace - výlepy ,00 plakátů, inzerce zdarma 10 ks vstup.měs. pro občany v hmotné nouzi apod., Senior klubu P 1 nabízí 10 ks vstup. měs. zdarma pro postřeby. Pro MČ P1 speciální, zadaná představení, ať jiţ pro školní mládeţ, seniory či jí zřizované zařízení a organizace 0, Umění pro děti, o.p.s. Kateřina Samková, Mikulanská 1, P1, nám. Franze Karky 24/3, P1 Radek Pilař dětem aneb pan výtvarný materiál pro děti, Večerníček jak jej neznáte , ,00 realizace výstavy - exponáty Galerie umění pro děti GUD je jiţ nedílnou součástí nabídky kultury v rámci Prahy 1. Doplňuje kulturní nabídku volnočasových aktivit rodičů a dětí, přitom nenabízí komerční zábavu v dětských koutcích 0, a b c d Platnéřská 13, P1 Terezie Zemánková, PhD., Současné japonské art brut , ,00 Free Cinema Po Fiv, p.p.s. Čihákova 1820/26, P9, Jiří Forejt, Program otevřeného filmového vzdělání , ,00 náklady na propagaci, reklama v médiích, externí reklama, propagační materiály, kurátoři, architekt, moţnost prohlédnout si díla ze technické zabezpečení (stavebně instalační prvky, výmalba výstavního prostoru, spoje (poštovní, telefony, faxe, internet) tisk letáků, propagační materiály, honoráře pro lektory a hosty, programování informačního webového rozhraní pro účastníky, pronájem prostor vzdálené země, vidět odlišnou estetiku tvůrců a touto cestou propojit dva kulturně odlišné světy. Komentované prohlídky po dobu výstavy pro školy a seniory. 0,00 obyvatelé P1 mají moţnost obohatit svůj kulturní rozhled, zejména mladí lidé, na které projekt cílí, vzdělávací platforma můţe fungovat jako mechanismus pro prevenci rizikového chování 0,

17 Union Film, s.r.o Vodičkova 41, P1 Petr Jirásek Film a senioři , ,00 Pro-Plakát, o.s. Kino Světozor Vodičkova 41, P1 Pavel Rajčan podíl na nákladech na grafika, tisk letáků, podíl na tisku programové broţury, distribuce, propagace, odvody distributorům a majitelům práv tisk propagačních materiálů, drobný spotřební materiál, obnova výstavních rámů, grafické práce, placená Výstavní galerie filmového plakátu v kině Světozer ,00 propagace, restaurování ,00 plakátů projekt přispívá ke kutlurnímu vyţití seniorů P1, moţnost seniorů setkávat se s přáteli a přispívá k aktivnímu stáří, snaha být komunitním kinem pro P1, do kterého si najdou cestu občané P1 bez ohledu na věk, ekonomické postavení ,00 přínost v dl.a systematické prezentaci originálního autorského filmového plakátu, který má v českém, resp.československém výtvarném umění unikátním pozici 0, Jednota umělců výtvarných, o.s. Jeseniova 511/15, Praha 3, Markéta Poláková Celoroční výstavní činnost v Galerii Nová síň , ,00 nájemné v loňském roce uspořádali řadu komentovaných prohlídek a besed s výtvarníky na které měli obyvatelé Prahy 1 vstup volný, zpřístupňování obyvatelům P1 tvorbu současných výtvarných umělců všech generací , BALET PRAHA, o.p.s. Wolkerova 24/3, P6 Mgr. Ladislava Jandová přínost: vzdělávací - zprostředkování a šíření tanečněvzdělávacího představení školám (ZŠ, SŠ), rodičům s Kdo je na světe nejmocnější? (pravidelné uvádění tanečněvzdělávacího představení Praţským komorním baletem pro děti základních a středních dětmi v Praze a ČR, multuţánrovost - spolupráce Praţského komorního baletu s herečkou B. Hrzánovou a honoráře umělecké, produkční Symfonickým orchestrm škol Prahy 1) , ,00 a technické sloţky hl.m.prahy 0, Lucie Vojtíšková, f.o. Bělčická 2845/21, P4 nájem, grafika, inzerce, tiskoviny, galerijní animace, Výstavní projekt s názvem Strom ,00 doprovodný program - tanec, ,00 instalace doprovodné programy v podobě galerijních animací pro školy, pro veřejnost komentované prohlídky, osloveny školy na P1 0,

18 115 Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta SIGNAL - festival světla , ,00 honoráře jedinečná příleţitost pro občany P1 oţivit své město zcela novým, neotřelým a jedinečným způsobem, moţnost zahlédnout město po setmění zcela jinak neţ kdy dříve , Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta designsupermarket ,00 pronájem prostor, produkce (technické zajištění), ,00 propagace Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta Fresh Film Fest - Mezinárodní nájmy a provoz lokací, festival studentských filmů a produkční náklady, debutů , ,00 programové oddělení silný kulturní a společenský přesah, jedná se o jedinečnou setkávací platformu designérských osobností a zainteresovaného publika. Nabízí kvalitní a hodnotnou alternativu převánočníhu shonu v centru Prahy 0,00 zpestření a obohacení volného času pro obyvatele P1 0, Daria Sládečková NAKLADATELSTVÍ JALNA U ţelezné lávky 6, Praha 1 Listy Prahy ,00 distribuce (prostřednictvím ,00 České pošty) FEBIOFEST, s.r.o. Růţová 13, P1 František Fenič provozní náklady, náklady na 20.mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST ,00 propagaci, autorská práva k ,00 filmům kontinuita vydávání měsíčníku LP1, uveřejňování kulturních informací zejména pro seniory včetně programu Praţské informační sluţby (v tištěné pdobě je v jediném periodiku na území P1, prozentaci a sdělení ZŠ v obvodu P1 vč.volnočasových aktivit ,00 festival významně podporuje propagaci hl. m. ve světě, zprostředkování přímého kontaktu českých diváků s nejvýznamějšími s nejinspirativnějšími světovými tvůrci, dopolední program pro děti a mládeţ ,

19 120 Ostrovy, s.r.o. Švédská 1156/25, P5 David Gaydečka umělecké honoráře, nájem KLUBOVÁ NOC UNITED ISLANDS ,00 prostor, propagace, pronjem ,00 tramvaje kulturní oţivení historické památkové rezervace Prahy 1, praţských ostrovů a přilehlých prostranství , Italia Arte Fest, s.r.o. Čelakovského sady 4, P1 Valter Attanasi, pronájem prostor Rudolfina, tisková konference, sbor, Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana koncertní provedení ,00 honorář zpěvákům, letenky, ,00 hotel, orchestr rozvíjí kulturní a společenský ţivot všem občanům a zejména tedy obyvatelům MČ P1, pro které bude zvýhodněné vstupné, volné vstupenky pro školy a pro střediska seniorské péče MČ P1 0, Italia Arte Fest, s.r.o. Čelakovského sady 4, P1 Valter Attanasi, Wagner - Verdi, Dvousté výročí dvou evropských géniů , ,00 pronájem prostor Rudolfina, tisková konference, výdaje na propagaci, honorář zpěvákům, letenky, hotel, orchestr rozvíjí kulturní a společenský ţivot všem občanům a zejména tedy obyvatelům MČ P1, pro které bude zvýhodněné vstupné, volné vstupenky pro školy a pro střediska seniorské péče MČ P , PŘÍTOMNOST, sdruţení pro soudobou hudbu Karmelitská 2, P1 PhDr. Vojtěch Mojţíš, GAMBIT FACTORY, s.r.o. Římská 32 P2 Doc. Milan Jaroš, akad. mal., honoráře a autorské poplatky, nájem prostor na realizaci, nahrávání, spoluúčast na Periodický koncertní cyklus soudobé hudby v roce ,00 pořádání koncertů, doména a ,00 webhosting, ostaní náklady chybí přínos pro MČ P1 0,00 ART PRAGUE XII. ročník přehlídky současného výtvarného umění s mezinárodní účastí ,00 propagace, provozní náklady, ,00 produkční náklady jediná dlouhodobá přehlídka součas.výtvar.scény nejen v Praze,v celé ČR a i ve Střed.Evropě. Exkluzivita pomáhá přinášet do Prahy nejširší spektrum z tvorby současných umělců,občané MČ P1 mají ojedinělou příleţitost kaţdoročně akci pravidelně navštěvovat ,

20 125 honoráře lektoři, honoráře hudební doprovod, dirigent, zvuková a osvětlovací technika, honoráře reţisér, přípravný tým-masky, kulisy, učební materiály, pronájem Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s.r.o. Zimova 11, P4 Mezinárodní Festival Dětí ,00 prostor na představení a zkušeben, dárkové předměty pro děti, náklady na ,00 propagaci, web, tisk spolupráce s praţskými i mimopraţskými ZUŠ (např. Bajkalská, Biskupská, Hořovice a další) a ZŠ (Brána Jazyků) a Praţským sokolem 0, Art Prague Centrum, s.r.o. Římská 32, P2 Doc. Milan Jaroš, akad.mal. Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s. Pod Ţvahovem 463, P5 Ing. Jakub Švanda, PRAGUE PHOTO FESTIVAL propagace, provozní náklady, , ,00 produkční náklady obohacení naídky kulturních aktivit P1 mimo hlavní sezónu, událost má velkou šanci přilákat do našeho hl.města odbornou i širokou veřejnost a zvýšit kredit republiky v obl.fotografickýc přehlídek v mezinár.kontextu ,00 DANCE OPEN AIR pronájem prostorů, pronájem LICHTENŠTEJN , ,00 techniky chybí přínos pro MČ P1 0, Divadelní sdruţení CD 2002 Celetná 17, P1 Václav Luks ARYTME PRAHA, o.s. U Zvonařky 1415/11, P2 Imana Rejfková provozní náklady, produkční Nový inscenační projekt CD 2002 pro rok 2013 a jeho provozování ,00 náklady, náklady na umělce/autory, náklady na ,00 propagaci, ostatní náklady představení jsou realizovaná v Praze, především pro obyvatele Prahy, koncepčně zaměřená a cílená především na mládeţ, za zvýhodněné vstupné odehrát řadu představení pro Kulb Mladého Diváka 0,00 zahraniční sbor.soutěţní festival, tuzemské sbor.festivaly a soutěţe, reklama a inzerce, koncert v Městské knihovně, koncert v Celoroční kontinuální činnost, pořádání koncertů pěveckého sboru ,00 Aneţském klášteře, koncert v kostele sv. Jana Křtilete Na ,00 Prádle chybí přínos pro MČ P ,

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků "Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016" rozpočet = 700.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/

Více

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0274 ze dne 26.02.2013

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR13_0274 ze dne 26.02.2013 Návrh na přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2013" rozpočet = 4.100.000,- Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail název a popis projektu celk. náklady v Kč poţadovaná

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 II. kolo (rozpočet = ,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 II. kolo (rozpočet = ,- Kč) Příloha č.2 k usnesení Rady MČ č. UR08_68 ze dne 8.2.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok II. kolo (rozpočet = 8.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu. Václav Kotrch

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1

Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Usnesení č. 4/137/1 - Příloha č. 1 Strana 1 PROGRAM PODPORY PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL, PROFESIONÁLNÍCH SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ V ROCE 2005 SEZNAM PROJEKTŮ S NAVRHOVANOU VÝŠÍ DOTACE Pořad.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Projekty v roce 2009

Projekty v roce 2009 Projekty v roce 2009 Popis obrazu / Bildbeschreibung (Identita 2) Osmdesátdevět Trenažér jedné revoluce (Identita 3) Marie Restituta / Nemocnice na kraji Říše (Identita 5) Be Free! - Divadlo etnické čistky

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZÁVĚREČNÁ TABULKA podpořených projektů Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš v roce 2016

ZÁVĚREČNÁ TABULKA podpořených projektů Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš v roce 2016 ZÁVĚREČNÁ TABULKA podpořených projektů Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš v roce Evidenční číslo Žadatel Název projektu Cíl projektu Účel použití dotace

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0579 ze dne 11.03.2014

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0579 ze dne 11.03.2014 Přidělení finanční prostředků "Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014" rozpočet = 500.000 Kč číslo ţadatel, sídlo jméno, e-mail Název projektu Celkové náklady Poţadovaná

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Poskytnutí dotací - kultura 2015 Poř. č. 1. Předkladatel Název projektu Požadováno na Sdružení hasičů Kulturní aktivity Čech,Moravy

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-12-011-16 Přehled dotací v oblasti kultury na rok 2016 částky uvedeny v Kč Poř. č. Předkladatel Název Požadováno na Celkový rozpočet Požadovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Společnosti přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla za rok 2015 Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Komenského 305 763 61

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 kancelářské potřeby, honoráře lektorům, ladění klavíru, příprava notového

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 kancelářské potřeby, honoráře lektorům, ladění klavíru, příprava notového Přidělení finančních prostředků "Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015" rozpočet = 500.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0397 ze dne 12.03.2013

Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0397 ze dne 12.03.2013 Přidělení finanční prostředků "Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013" rozpočet = 700.000,-Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail 1 HaF, o.s. Ostrovní 16, P1 Hana Francová

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT PROSTOR PRO VÁŠ EVENT CO JE DEPO2015 Bývalé depo dopravních podniků a nyní místo pro rozvoj tzv. kreativních průmyslů (grafika, design, móda, 3D tisk, řemeslo, film ) Inovativní prostor, který propojuje

Více

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet:

NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, Ostrava. Internet: NADAČNÍ PROGRAM 2017 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz Internet: www.nadace-landek.cz IČO: 60340053 DIČ:

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Přehled finančních příspěvků poskytnutých jednotlivým žadatelům o grant v oblasti kultury na rok 2014 Poř. č. 1. 2. Předkladatel Sdružení

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku na akce zahájené v období od 1. října do 31. března (příjem žádostí do 31. srpna do 14:00 hodin) Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 2 3 4

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017:

Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017: Plán kulturních akcí v Heřmanově Městci 2017: Datum a čas: Místo konání: Název akce: Pořadatel/organizátor: 11.1.2017 12.1.2017 14.1.2017 v 19:30 18.1.2017 21.1.2017 22.1.2017 25.1.2017 2.2.2017 3.2.2017

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více