Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ13_0396 ze dne 12.03.2013"

Transkript

1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2013" rozpočet = ,- Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, název a popis projektu celk. náklady v Kč poţadovaná částka v Kč vyuţití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělené finanční prostředky (v Kč) 1 Eugen Brikcius, f.o. Na poříčí 46, P1 Literární výlet 18 aneb KAFKALAND REVISITED - múzicky pojatý projekt ke 130.výročí narození spisovatele Franze Kafky se zvláštním zřetelem na jeho vztah k P ,00 divadlo, kulisy a rekvizity, kostýmy, hudba a tanec, ,00 hrané vstupy, reţie pokračování tradice literárních výletů, při kterých mají občané moţnost se netradičně seznámit s historií P ,00 2 Eugen Brikcius, f.o. Na poříčí 46, P1 Franz Kafka slovem i obrazem - sloupová výstava ke kulatému pronájem sloupů a panelů, hudba, scénář, realizace, pouliční galerie formou plakátů umístěných na sloupech nenásilně seznámí obyvatele P1 výročí umělce bude výhradně na výprava, tisk plakátů, grafická s událostmi, které se odehrály na území P , ,00 úprava území P , FotoGrafic, o.s. Stříbrná 2/212, P1 Martin Fojtek Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 17, P1 Yveta Srbová Miloš Wichterle, f.o. Uruguayská 4, P2 Miloš Wichterle GALERIE FOTOGRAFIC (celoroční výstavní činnost, festival filmů, naučné semináře) - výstavy prezentují současné umění, zejména v oblastech fotografie, festival je přehlídkou experimentálních filmů ,00 provoz, produkce propagace, náklady na umělce, ,00 propagace Projekt přibliţuje Praţanům nové, neotřelé formy vizuálního umění (výstavy, umění ve veřejném prostoru, projekce, semináře). Alternativa větším galeriím, oţivení Starého Města ,00 NESPRÁVNĚ OZNAČENÁ OBÁLKA. NEJEDNÁ SE O ŢÁDOST O GRANT, ALE VYÚČTOVÁNÍ. 0,00 "Musica per tre" - hudba pro tři dechové nástroje - hudebně výchovný projekt pro mateřské a základní školy , ,00 honorář účinkujících projekt určený dětem MŠ a ZŠ P1, vyprávění o hudbě v kombinaci s hudebními ukázkami, přímé zapojení dětí ,

2 Společnost pro duchovní hudbu, o.s. Kolejní 4, P6 MUDr. Jaroslav Eliáš Fórum mladých, o.s. Radlická 99, P5 MgA. Petr Nouzovský ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM- ART, o.p.s. Pohořelec 25, P1 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Kardinála Berana 32, Plzeň JUDr. Aleš Čeněk Divadlo v Řeznické, o.p.s. Řeznická 17, P1 Yveta Srbová KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY - pravidelné pořádání koncertů v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně ,00 honoráře za 10 koncertů, přeladění varhan v den ,00 koncertu Malostranské koncertní večery představení světově známých hudebních skladatelů, jeţ ţili na Malé Straně ,00 pronájmy sálů, propagace, ,00 management, honoráře, OSA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÉ DOTEKY HUDBY ROČNÍK - nejrozsáhlejší festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním období , ,00 umělecké honoráře Literární kavárna s galerií obrazů - literární podvečery, setkávání významných umělců s veřejností v centru Prahy, projekt ve spolupráci s UK a PF ,00 honoráře, propagace, produkce, výstavní panely, ,00 pronájem, instalace Divadlo v Řeznické, o.p.s. - studiová stagiona s vlastním repertoárem a bohatou historií , ,00 pronájem skladovacích a zkušebních prostor, autorská práva, propagace, náklady na inscenace vstup zdarma, bezbariérový přístup, koncerty převáţně zaměřené na seniory P ,00 jedinečná příleţitost pro občany P1 navštívit koncert autorů v místě jejich dřívějšího bydliště ,00 nabídka špičkové klasické hudby v období Vánoc a nového roku ,00 setkávání zájemců o humanitní odbornou literatutu i staré antikvariátní tisky; v galerii výstavy s důrazem na umělce z Prahy ,00 unikátní divadelní prostor, velké divadlo na malé scéně, spolupráce s uměleckými školami, programy i pro děti a mládeţ 0,00 11 Svátky hudby, o.s. Ke Krči 39, P4 Mgr. Radek Hrabě Svátky hudby Praze, Václav Hudeček a jeho hosté - cyklus komorních koncertů, prezentace českých i zahraničních umělců ,00 pronájem sálů, honoráře ,00 umělců, propagace ve spolupráci s Praţskou konzervatoří, podpora mladých začínajících umělců a jejich kontakt s renomovanými umělci, zlevněné vstupenky pro studenty a seniory ,00 12 Galerie 1. patro, o.s. (dříve Galerie 5. patro) Myslíkova 9, P1 Petr Šimon Celoroční výstavní činnost Galerie 1. patro (dříve Galerie 5. patro) v roce prezentace a popularizace současného českého i zahraničního nekomerčního umění , ,00 nájem prostor, dozor v galerii výstavní program přitaţlivý hlavně pro mladou generaci, komentované prohlídky, besedy s autory ,

3 13 Jiří Dědeček, f.o. Úvoz 5, P1 nečíslováno, znovu podáno s opraveným číslováním - viz projekt č. 40 0, Sdruţení Nového Města praţského, o.s. Klimentská 52, P1 Jan Adámek SČGU - HOLLAR, o.s. Smetanovo nábř. 6, P1 Vladimír Suchánek Martin France - MARTIN PRODUCTION, f.o. 28.pluku 10, P10 Martin France EUROFILMFEST, s.r.o. Parléřova 17, P6 Ing. Magdaléna Králová Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, o.s. Valdštejnská 14/158, P1 Ladislav Horák HaF, o.s. Ostrovní 16, P1 Hana Francová MILPO MEDIA, s.r.o. Kouřimská 26, P3 Ing. Milan Polák poukázání na pozitivní i méně pozitivní situace, současně bude Dvě tváře Prahy umělecké zdokumentování ţivota v centru Prahy očima nezávislých odměny autorům, tisk probíhat anketa, jak by si lidé představovali ideální centrum města, výstava putovní a po amatérských fotografů, výstava v výstavních panelů, aktualizace ukončení bude přemístěna do horní části Václavského náměstí , ,00 webu, pozvánky, anketa pasáţí a divadel ,00 Konfrontace cyklus 12 výstav české grafiky současných i neţijících autorů , ,00 výstavní náklady galerie nabízející to nejlepší z české moderní grafiky, návštěvy studentů výtvarných škol i široké veřejnosti ,00 Kdyţ Vánoce, tak dětem zvuková a světelná aparatura, - vánoční koncert za účasti hvězd honoráře účinkujících, OSA, českého uměleckého nebe , ,00 billboardy, pronájem Lucerny chybí přínos pro občany P , DNY EVROPSKÉHO FILMU překlady filmů, tlumočení, - přehlídka současných náklady na umělce, evropských filmů , ,00 propagace KULTURA V SRDCI PRAHY - cyklus 6 koncertů a představení ţáků, pedagogů a hostů Praţské konzervatoře ,00 umělecká produkce a ,00 honoráře umělců Společné zpívání písní a koled výdaje na umělce, provozní - tradiční akce se jiţ od r náklady, propagace, koná pod Karlovým mostem , ,00 produkce, zpěvníky PRAHA 1 kříţem kráţem - barevná publikace s fotografiemi a doprovodným textem , ,00 tisk publikace projekce v artových kinech Světozor a Lucerna, pořádání školních projekcí, seniorský program, pro seniory P1 poskytnutí vstupenek zdarma ,00 zviditelnění a přiblíţení nového koncertního sálu a nového divadla, vstup zdarma, bezbariérový přístup, dohoda o spolupráci PK a MČ P ,00 oţivení veřejného ţivota v ulicích, rozdávání zpěvníčků ,00 především pro občany P1, seznámení s nepříliš známými zajímavostmi centra Prahy, cenově přístupné 0,

4 Občanské sdruţení Eduarda Nápravníka a Mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka Severní 243, Čestlice MgA. Felix Slováček jr. Společnost českých skladatelů, o.s. Radlická 99, P5 Mgr. Daniela Bělohradská Společnost českých skladatelů, o.s. Radlická 99, P5 Mgr. Daniela Bělohradská Luděk Jiřík, f.o. "Divadlo Minaret" Nad Bořislavkou 40, P6 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka - seznámení s hudbou významného českého skladatele ,00 pronájem sálů, honoráře ,00 umělců, propagace KONCERTY JUBILANTŮ roku Luboš Sluka, Milan Iglo, Jan Málek, Boh. Řehoř, Jaroslav Šaloun - autorské večery pro ţijící české hudební skladatele , ,00 Festival Dny soudobé hudby ročník - festival současné tvorby českých, moravských a slezských hudebních skladatelů , ,00 honoráře, pronájem sálů, nástrojů, sluţby, propagace, provozní náklady honoráře, pronájem sálů, nástrojů, sluţby, propagace, agenturní a účetní práce Činnost Divadla Minaret v roce uvádění inscenací Divadla Minaret pro rodiče s dětmi, ZŠ i MŠ v Redutě ,00 propagace, produkce, náklady ,00 na umělce seznámení s hudbou významného českého skladatele ,00 koncerty umělců, kteří většinu času strávili na P1; pro širokou veřejnost ,00 ucelená přehlídka novinek soudobé váţné hudby ,00 pravidelné uvádění kvalitních činoherních incenací pro nejmenší diváky, zejména z P1, zapojení do charitativních i dalších akcí na P ,00 25 Oliva, o.s. Chmelová 2893/4, P10 Pavla Vaňková DOTEKY BEZ BARIÉR handicapovaní umělci v profesionálních podmínkách - výstavy handicapovaných výtvarníků, doprovodné programy , ,00 výtvarné potřeby, instalace a technické zajištění, organizační náklady, zajištění komunikačních prostředků představení děl handicapovaných umělců a jejich kontakt s veřejností, výstavy v různých částech P1, spolupráce se školami P ,00 26 Dětská opera Praha, o.s. Týnská 7, P1 Lubomír Krystlík JEDEME VLAKEM - Svěrák a Uhlíř - příprava představení, které má za úkol zábavným způsobem přiblíţit dětem tvorbu umělců ,00 dekorace, orchestr, propagace, hudební ,00 nastudování ojedinělý soubor členů (7-20 let), prezentace klasických děl zábavnou formou pro děti a mládeţ ,

5 27 ArtCity, o.p.s. Na poříčí 25, P1 Iva Benáčková Černá labuť *2013 / komorní umělecká platforma pro Prahu 1 - komorní divadelní inscenace v netradičním prostoru v P1, galerie ,00 provozní a produkční náklady, ,00 propagace, honoráře, energie - programy pro seniory - spolupráce s DPS P1 - volné vstupenky pro MČ P1 - bezbariérový přístup - projekty pro školy P1 - poskytnutí prostoru pro potřeby MČ P , Linda Petáková Jaţlovická 1334/4, P4 Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. Karmelitská 2, P1 PhDr. Věra Šustíková Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. Karmelitská 2, P1 PhDr. Věra Šustíková Ivana Špičáková, f.o. Gruzínská 14, P10 Marie to dala. Jak to dáš ty? - divadelní projekt pohybového divadla na téma mezigenerační nesnášenlivosti uvedený v prostorách starého domu Nekázanka , ,00 provozní náklady, honoráře 8. Mezinárodní soutěţ ZF v interpretaci melodramů - soutěţ je určena pro amatéry i mladé profesionály ve věku let, jedná se o jedinou soutěţ v tomto mezioborovém ţánru na honoráře, propagace, finanční světě , ,00 ceny XVI. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha - festival melodramu v podání profesionálních umělců ,00 honoráře, produkční a provozní náklady, propagace, ,00 dokumentace Výstavní činnost Galerie KusKovu - galerie prezentuje díla současných uměleckých kovářů a výtvarníků pracujících s kovem, 6 výstav ,00 inzerce, propagace, pojištění, stojany a instalační materiál, ,00 PR, honoráře, poštovné -podnícení mezigenerační diskuze, rozhovory se seniory i mladými lidmi, tabuizovaná témata -představení po seniory z DPS a školy P1 0,00 veřejně přístupná jedinečná mezinárodní soutěţ, která nemá ve světě obdoby, aktivně se jí zúčastňují studenti DAMU, Praţské konzervatoře i ZUŠ z Prahy 1 0,00 obohacení kulturního ţivota, jedná se vţdy o premiérové pořady, pro občany P1 zvýhodněné abonentní vstupenky na celý festival, výhodné vstupné pro seniory a mládeţ ,00 svým zaměřením ojedinělá galerie v Praze 1, volný vstup, spolupráce se školami P1, bezbariérový přístup ,00 32 STAMIC CREATIVE, s.r.o. V Rohoţníku 519, P10 MgA. Josef Kekula Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha - celoroční cyklus koncertů komorní hudby, především smyčcových kvartet a sólistů ,00 nájem sálu, honoráře umělců, ,00 propagace, pozvánky, plakáty Celoroční obohacení hudebního ţivota koncerty s novými, u nás neznámými soubory a umělci ,

6 Kulturní systém Via Praga, s.r.o. Ţatecká 1, P1 Petr Vodička YMCA Praha, o.s. Na poříčí 12, P1 Hana Šormová Josefa Potfajová, f.o. Úvoz 5, P1 8. ročník SLAVNOST UNIMA/UNIMA FESTUM - prezentace vlastních i hostujících loutkářských souborů , ,00 honoráře umělců, propagace nájem prostor, telefony, Kulturní aktivity Rodinného centra YMCA v roce nekomerční akce pro rodiny s dětmi ,00 spotřební materiál, odměny dětem, digitální fotoaparát, propagace, divadelní ,00 představení, honoráře, ŢIVOUCÍ MOSTY - výstavy na téma ţidovské a křesťanské svátky očima mladých výtvarníků v Galerii Perla na Malé Straně ,00 provozní a organizační náklady, kustodi, informační ,00 materiály, výtvarné potřeby celodenní program loutkářských a zejména klasických marionetářských produkcí ,00 rozšíření kulturní nabídky pro rodiny s dětmi z P1, výtvarné dílny, karneval, Mikulášská besídka, divadelní představení ,00 komorní výstavy doplněné o workshopy a přednášky, výtvarný ateliér pro obyvatele P1, spolupráce se školamy P ,00 36 Viola, o.p.s. Národní 7, P1 PhDr. Miluše Viklická Kontinuální kulturní a umělecká činnost - komorní nekomerční projekty určené pro všechny věkové kategorie, umělecky náročný repertoár s předními umělci , ,00 umělecké honoráře poskytnutí alternativního uměleckého a kulturního vyţití pro náročnější diváky i děti, spolupráce s DPS P1 a Klubem mladého diváka, víkendová rodinná představení , JAZZ UNGELT, s.r.o. Týn 2/640, P1 Ing. Václav Jandera Tereza Brdečková, f.o. Úvoz 5, P1 Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, o.s. U Milosrdných 14, P1 Mgr. Jakub Vaculín "Mladý jazz na Starém Městě" - V.ročník - podpora mladých a začínajících hudebních těles a sólistů v oblasti jazzu, bluesu, funky a swingu ,00 nájemné, energie, provozní a ,00 produkční náklady, honoráře Svět Jiřího Brdečky a jeho přátel - příprava výtvarné stránky reprezentativní publikace spojená s výstavou , ,00 pronájem grafického studia, nahlédnutí do světa náklady na vytvoření skenů formátu A4 a A3, telefony, výroba makety, předběţný tisk a náhledy akce určené širokému spektru návštěvníků především z P1, podchycení mladé generace v jejích volnočasových aktivitách ,00 ilustrovaných scénářů k hraným a animovaným filmům dlouholetého souseda z Malé Strany, doprovodná výstava ,00 náklady na Hasičský bál - Kulturní program SDH Praha 1 v roce Den dobrovolných hasičů, Hasičský bál ,00 ozvučení, plakáty, pozvánky, propagace, hudební produkce, dokončení dokumentárního ,00 filmu spoluvytváření kulturního a společenského ţivota P ,

7 40 Jiří Dědeček, f.o. Úvoz 5, P1 Staropraţské protestsongy pronájem studia, honoráře - nahrávka a vydání CD s umělců mastering, reţie, praţskou tematikou , ,00 návrh bukletu cílová skupina obyvatelé P1, následné koncerty v Malostranské besedě, Divadle na Prádle a kostele sv.vavřince , PaedDr. Olga Černohorská - Anaháta Ve Smečkách 26, P1 Spolek výtvarných umělců Mánes, o.s. Spálená 82/4, P1 Lucie Gočárová Agency Artistic International, s.r.o. Benkova 1698/9, P4 Jitka Horská Léto plné hvězd - výstava víceúčelových hraček a výukových kapsářů pro zdravé i zdravotně postiţené děti , ,00 honoráře účinkujících, ozvučení a osvětlení koncertů, ladění piana Celoroční výstavní program Galerie S.V.U. Mánes DIAMANT prezentace výtvarného umění v tradicích spolku, v jeho kvalitě, pestrosti názorové, generační i nájemné, produkce, oborové , ,00 propagace Klavírní koncerty - Praha koncertů klasické váţné hudby na vysoké umělecké úrovni v Obecním domě ,00 pronájem Obecní dům, pronájem klavíru, orchestr, propagace, organizační a ,00 administrativní náklady prázdninová náplň pro rodiče a děti z P1, volnočasové aktivity matek, doprovodný program pro seniory - koncerty, autorská čtení a setkání s umělci ,00 popularizace uměleckých hodnot široké veřejnosti, reciproční výstavy se Slovenskou výtvarnou unií 0,00 na kaţdý koncert poskytnutí 500 ks čestných vstupenek pro P1 0,00 44 Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze, o.s. Masarykovo nábř. 16, P1 Silke Klein Celoroční kontinuální činnost honoráře umělců, pronájem - provozování celoroční koncertní prostor, propagace, notový činnosti pěveckého sboru , ,00 materiál podpora činnosti jednoho z nejstarších zpěváckých spolků, kvalitní koncerty za nízké vstupné, pořádání výchovných koncertů pro školy P ,00 45 Malý Dvořák, o.s. Opuková 42, P6 Silke Klein Závěrečný koncert sezóny - projekt Malý Dvořák - organizace a pořádání skladatelských kurzů pro nadané děti ve věku 9-15 let, uspořádání koncertu absolventů 4.ročníku ,00 pronájem sálu, honoráře spoluúčinkujících umělců, propagace, organizace, ,00 technické zajištění koncertu Zpestření kulturního ţivota, koncerty probíhají v různých lokalitách P1, na koncerty jsou zváni ţáci ZUŠ P1, výchovné koncerty pro ZŠ a SŠ P1 0,

8 46 Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň Nehvizdská 167, Lázně Toušeň Mgr. Anna Müllerová Zdeněk Zahradník: POPELKA - opera-melodram na libreto K.Bednáře pro velké i malé v Divadle Na Prádle a v Divadle U Valšů , ,00 honoráře účinkujícím, pronájem divadel, poplatky OSA a DILIA rodinné představení pro rodiče s dětmi za příznivé vstupné, spolupráce se školami P , Lucie Stejskalová, f.o. Úvalská 710/39, P10 Architectura, o.s. Betlémské nám. 5a, P1 Dan Merta Výstava Myslet město - flexibilní plánování měst, cílová skupina studenti i široká veřejnost se zájmem o umění, architekturu a urbanismus, doprovodný program přednášek a seminářů ,00 realizační náklady instalace, technika, honoráře ,00 účinkujících, produkce Open Air Arena Betlémské náměstí - rozšíření aktivity Galerie Jaroslava Fragnera do veřejného prostoru , ,00 honoráře, realizace projektu výstava v prostorách Galerie VŠUP, v létě bude přenesena do parku Kampa 0,00 oţivení lokality Betlémského náměstí a dvorního traktu Betlémské kaple ,00 49 Architectura, o.s. Betlémské nám. 5a, P1 Dan Merta Open Air Arena Betlémské náměstí - rozšíření aktivity Galerie Jaroslava Fragnera do veřejného prostoru , ,00 honoráře, realizace projektu zvýšení informovanosti obyvatel P1 o architektonickém dědictví i současné architektuře, volné vstupné pro ţáky a studenty škol P1 0,00 50 Antonín Hepnar, f.o. Konviktská 298/10, P1 Soustruţení dřeva - vymírající řemeslo - vytvoření artefaktů na výstavu DESIGNBLOK , ,00 náklady na materiál, výrobní reţie, propagace,pronájem výstavního prostoru, ostatní náklady oţivení řemesla v představách občanů s přínosem potřebné osvěty, uspořádání přednášek i kurzů pro ţáky ZŠ ,00 51 Muzeum gastronomie,s.r.o. Králodvorská 667/5, P1 MgA. Ladis Provaan z "Senioři Prahy 1 poznávají 800ks volných vstupenek pro dějiny gastronomie" , ,00 seniory Prahy 1 aktivace seniorů z center Prahy 1 0,00 52 AGENTURA SCHOK, s.r.o. Jiřská 6, P1 Michal Rychlý "Letní Shakespearovské slavnosti 2013" , ,00 honoráře návštěvnost zdravotně, či sociálně znevýhodněných občanů ,

9 Veselé skoky, o.s. Juarézova 17, P6 Jana Hanušová "Chabrus Line" ,00 produkční náklady a náklady ,00 na propagaci Společnost Koncertních umělců Radlická 2487/99, P5 Prof. Lubomír Malý "Praţské klarinetové dny 2013" ,00 honoráře, pronájmy výukových a koncertních prostor, propagace, provozní ,00 náklady Pěvecké sdruţení praţských učitelek, o.s. Nad Šárkou 1/606, P6 Eva Kašáková "Slavnostní koncert v Českém pronájem prostor, sluţby, muzeu hudby" , ,00 honoráře Solitary Music Production Kříţová 1/2599, P5 Ing. Hana Krečmarová "Pravidelné hudební recitály" ,00 pronájem, propagace, ,00 účinkující Praţská komorní filharmonie, o.p.s. Husova 7, P1 Radim Otépka Praţská komorní filharmonie, o.p.s. Husova 7, P1 Radim Otépka materiální náklady, "Notička Muzikanti - zahrajte si s námi" ,00 nemateriální náklady, ,00 prezentační materiály "Koncerty pro rodiče s dětmi v Rudolfinu" , ,00 nájem prostor Umělecká beseda - hudební odbor, o.s. Besední 3, P1 Jaroslav Rybář "Úterky Umělecké besedy 2013" ,00 propagační náklady, honoráře ,00 umělců GASPAR, s.r.o. Celetná 17, P1 Jakub Špalek "Loutky v Celetné" ,00 honoráře, propagace, ,00 provozní náklady dostupnost kulturních sluţeb obyvatelům MČ P1 - vystupování v Divadle v Celetné 0,00 přednášky, workshop prevence a řešení obtíţí pohybového aparátu profesionálních i amatérských hudebníků ,00 připomenutí skladatelů, kteří na území Prahy dlouhodobě tvořili, obohacení kulturního ţivota Prahy ,00 vytvoření tradice pravidelných hudebních rituálů, vstřícná cena, výjimečnost programu 0,00 děti se aktivně podílejí na svém osobním a společenském rozvoji, workshopy 0,00 nový, ojedinělý zdroj zábavy pro rodiče s dětmi, prohlídka vnitřních částí Rudolfina ,00 rozšíření moţností poznávat soudobou českou i zahraniční hudbu 0, představení pro MŠ a první stupeň ZŠ zdarma, niţší vstupné, kvalitní program ,

10 Divadelní spolek KAŠPAR,o.s. Celetná 17, P1 Jakub Špalek Společnost J.B.Foerstra Krymská 27, P10 Prof. Radomr Melmuka Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "Podpora činnosti spolku Kašpar a vznik nových inscenací" ,00 hrají i v letních měsících, ,00 materiálové náklady, honoráře zvýhodněné vstupné 0,00 "Evropan Josef Bohuslav Foerster" , ,00 provozní náklady, produkční náklady, náklady na umělce a na propagaci propagace, hudební a "Rozvěcení malostranského vánočního stromu s Mikulášskou 2013" ,00 divadelní produkce, rekvizity, strom, betlém, technické ,00 zabezpečení, produkce, reţie rozšíření příleţitostí ke kulturním záţitkům v atraktivních místech s kontinuální hudební tradicí 0,00 aktivní zapojení dětí a mládeţe místních škol ,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "Autorské podvečery 2013" , ,00 propagace, sluţby, reţie zachování kulturního podvědomí 0,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová "4. Malostranský candrbál 2013" ,00 propagace, hudební produkce, ozvučení, technická ,00 realizace,osa zachování kulturního podvědomí 0,00 Sduţení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, o.s. Malostranské nám. 27, P1 Jiřina Borkovcová Vysokoškolský umělecký soubor, o.p.s. Voršilská 1,P1 RNDr. Jaroslav Šimůnek Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská propagace, hudební a divadelní produkce, rekvizity, "Malostranské čarodějnice 2013" ,00 technické zabezpečení, ,00 produkce, reţie pronájem, honoráře, "Slavnostn koncerty k 65. výročí zaloţení VUS UK" ,00 propagace, přípravné ,00 soustředění zachování kulturního podvědomí, aktivní zapojení dětí a mládeţe ,00 aktivní podílení se na kulturním ţivotě, nekomerční vstupné 0,00 "Výstavní program LEICA honoráře, nájem prostor, GALLERY PRAGUE propagace, grafické práce, " , ,00 zajištění výstav návštěva centra fotografie 0,

11 69 70 Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská MEANDER Publishing Ing. Ivana Pecháčková Zubatého 1, P5 Ing. Ivana Pecháčková "Edukativní nadstavba činnosti honoráře, spotřební materiál a LEICA GALLERY PRAGUE" , ,00 organizační zajištění návštěva centra fotografie 0,00 "Děti, čtěte!" , ,00 produkce, honoráře, propagace chybí 0, Umělecká scéna ŘÍŠE LOUTEK Ţatecká 1, P1 Ing. Ţofie Janatová "Kašpárek a Jeţibaba" , ,00 loutky významná alternativa trávení volného času rodin s malými dětmi ,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Outsiderart II" ,00 inzerce, energie, spoje, ,00 instalace, svozy chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Alén Diviš" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Libor Krejcar" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Mario Kotrba" ,00 pojištění, inzerce, energie, ,00 spoje chybí 0,00 MILLENNIUM, o.s. Trţiště 5/370, P1 Mgr. Adam Hoffmeister "Vanitas vanitatum et omnia pojištění, inzerce, energie, vanitas" , ,00 spoje chybí 0,

12 Vajnachská diaspora ČR, o.s. Havelská 525/4, P1 Mgr. Movlad Adaev Leica Gallery Prague Školská 28, P1 Milena Dubská "Vajnachové doma a v pronájem, ozvučení, tiska zahraničí" , ,00 letáků a plakátů, honoráře honoráře, propagace, "Personál best for Leica - by Elliott Erwitt" ,00 cestovné, pojištění, spotřební ,00 materiál KONDOR, skupina ČTRNÁCTKA Novomlýnská 3, P1 Erik Dragomirecký "Podpora divadelního festivalu" , ,00 nájem divadla PRÁH, s.r.o. Patočkova 2386/85 Ing. Martin Vopěnka vydání publikace "Tichá srdce" , ,00 tisk a vazba publikace Jan Řehořka, f.o. Pplk. Sochora7, P7 Jan Řehořka "Music Aid" , ,00 Renée Nachtigallová, Originální hudební divadlo Praha Podle Lomu 27/6, P5 Renée Nachtigallová Sdruţení Divadlo pro děti a mládeţ, o.s. Celetná 17, P1 Vladimír Hulec Komunitní centrum KAMPA,o.s. Hroznová 5, P1 Alena Kopecká propagace, kapely, technika, bezbariérové WC, zázemí pro účinkující, úklid "Festival se soutěţí pro mladé mozartovské pěvce - Ad honorem Mozart MMXIII Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne - 8. ročník" ,00 honoráře, nájmy, ubytování, ,00 porota a lektoři "Přehlídka ke Světovému dni honoráře, cestovné, nájmy divadla pro děti a mládeţ 2013" , ,00 divadel a techniky, propagace "Kulturní aktivity v KC Kampa - divadélka pro děti, filmové divadelní a filmová představení" , ,00 projekce, propagace cyklus přednášek se vstupem zdarma ,00 seznámení se s dílem pretiţního fotografa 0,00 pravideln týdenní činnost, velké mnoţství víkendových a prázdninových akcí a letní stanové tábory 0,00 seznámení čtenáře s působením a činností řeholních řádů oţivení kulturního dění, pomoc prosadit se začínajícím kapelám 0,00 0,00 zdokonalení se v pěvecké technice, kvalitní umělecké záţitky, zvýhodněné vstupné ,00 obohacení kulturního ţivota, dětské představení zdarma 0,00 podpora rozvoje rodiny, občanské společnosti a místní pospolitost ,

13 85 86 Komunitní centrum KAMPA,o.s. Hroznová 5, P1 Alena Kopecká "Kulturně - zábavné aktivity pro děti, rodiče a dospělé" , ,00 propagace, světla, den otevřených dveří, Mikulášská, Malostranské vinobraní, výtvarné dílny TRANSTEATRAL, o.s. Kubelíkova 44, P3 Mgr. Martina Černá ,00 náklady na umělce, ,00 propagace podpora rozvoje rodiny, občanské společnosti a místní pospolitost, výtvarné dílny ,00 představení co nejvíce zástupců iberoamerických zemí i koprodukcí vzniklých na mezinárodní úrovni 0,00 87 Společnost M.Cvětajevové, Strahovské nádvoří 1, P1 Galina Vaněčková "Podpora činnosti Centra M. Cvětajevové na Malé Straně" , ,00 nájemné další kulturní vyţití na vysoké úrovni 0,00 88 Dialog Jessenius, o.p.s. V Kolkovně 3, P1 Bc. Michaela Tůmová pronájem prostor, odměny lektorům, nákup materiálu, záznamové hlasové zařízení, "Můţu ti pomoct? - Studentská akademie" ,00 reprodukčníí zařízení, ,00 propagační materiály moţnost aktivního kulturního vyţití mládeţe 0, Jonarhan Livingston Domaţlická 1, P3 Eva Kaiserová "Kdo v Praze straší" , ,00 tisk Jana Kaiserová Štítného 14, P3 Jana Kaiserová "Dřevěné večery" , ,00 pronájem, honoráře Ţivot 90, o.s. Karolíny Světlé 18/286, P1 Jan Lorman "Divadlo U Valšů - celoroční energie, produkční náklady, činnost" , ,00 propagace výlety a vycházky po Praze doplněny o základní historické reálie vztahující se k daným místům 0,00 nabídka alternativy ppro milovníky literatury a umění, která je navíc spojena s hudebním vystoupením, akce jsou zdarma ,00 integrace starších lidí a zapojování je do aktivního kulturního ţivota ,00 Akademie múzických umění v Praze Malostranské nám. 12, P1 doc. Ivo Mathé produkční náklady, náklady na zajímavá akce otevřená široké "Famufest NaHladině" , ,00 propagaci divácké veřejnosti 0,

14 Akademie múzických umění v Praze Malostranské nám. 12, P1 doc. Ivo Mathé "Svár teorie s praxí?" , ,00 smlouvy o uměleckém výkonu prezentovat činnost členů KTDH 0,00 Svět a divadlo, o.s. Celetná 17, P1 Karel Král, Svět a divadlo, o.s. Celetná 17, P1 Karel Král, "Ohromné maličkosti přehlídka scénických miniatur" , ,00 náklady na umělce kulturní vyţití, zaměření na dětské publikum a rodiče 0,00 "BLUFF - pantomimické improvizace s Matoušem Rumlem" ,00 honoráře, autorské poplatky, ,00 výroba scény pantomima ,00 96 Malostranská beseda, a.s. Malostranské nám. 21/35,P1 David Pešek Dvořák "Pořádání koncertů v MB" , ,00 honoráře, OSA, propagace nabídka bohatého kulturního programu ,00 97 Malostranská beseda, a.s. Malostranské nám. 21/35,P1 David Pešek Dvořák "20Šakalích let v MB" ,00 spotřební materiál, technické zabezpečení, honoráře, ,00 propagace koncert převáţně pro občany Prahy 1 0, Česká kultura, o.s. Nad Stráněmi 343, Senohraby Radek Křiţanovský "Malostranské komorní slavnosti 2013" , ,00 honoráře chybí 0,00 A studio Rubín, o.p.s. Malostranské nám. 9, P1 PhDr. Ondřej Glazar "A studio Rubín 2013" , ,00 náklady na umělce podporuje a propaguje i další aktivity kulturního ţivota ,

15 100 Malostranské noviny, o.s. Sarajevská 16, P2 Ing. Ondřej Höppner "Propagace umělců a kulturních akcí na Malé Straně a Hradčanech v Malostranských noviny" , ,00 fotografie a grafické zpracování, psaní článků a rozhovorů, tisk, distribuce a korektury zdarma pro občany Prahy 1, informovanost veřejnosti o ojedinělých uměleckých počinech, mladých talentovaných umělcích, divadle pro děti, alternativních divadelních a hudebních projektech a netradičních výstavách v dané lokalitě , Malostranské noviny, o.s. Sarajevská 16, P2 Ing. Ondřej Höppner Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská 36, P1 MUDr. Jaroslav Štrof Nemocnice Milosrdných sester sv.karla Boromejského Vlašská 36, P1 MUDr. Jaroslav Štrof Propagace umělců a kulturních akcí na Starém a Novém Městě ve Staroměstských novinách , ,00 fotografické a grafické zpracování, psaní článků a rozhovorů, tisk, distribuce a korektury prezentace, tisk plakátů a pozvánek, reklama, nákup odměn pro dobrovolníky, divadelní představení, nákup pomůcek k zajištění her pro děti, tombola a Dětský den v Nemocnici pod odměny pro děti, zapůjčení Petřínem , ,00 skákacích atrakcí pro děti prezentace, tisk plakátů a pozvánek, reklama, nákup draků a materiálu na výrobu draků, tombola pro dospělé, nákup odměn pro Drakiáda v Nemocnici pod dobrovolníky, odměny pro Petřínem , ,00 vítěze, vystoupení klauna Staroměstské noviny se staly tradiční součástí ţivota v regionu a opakovaně jim vyjádřili podporu umělci, místní občané, spolky i zastupitelé ,00 podpořit činnost NMSKB a přiblíţit - "zlidštit" návštěvníkům nemocnici, umoţnit lidem ţijícím na Praze 1 a v blízkém okolí proţívat společné akce s jejich sousedy a spoluobčany, přiblíţit dětem práci pomáhajícíh profesí, poděkovat sponzorům a dárcům NMSKB ,00 podpořit činnost NMSKB a přiblíţit - "zlidštit" návštěvníkům nemocnici, umoţnit lidem ţijícím na Praze 1 a v blízkém okolí proţívat společné akce s jejich sousedy a spoluobčany, přiblíţit dětem práci pomáhajícíh profesí, poděkovat sponzorům a dárcům NMSKB , Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller DIVADLO LITERA, o.s. - Melodramatické zpracování básnické sbírky Petry Hostové BLUDIČKY skladatelem Tomášem Illem ,00 nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkujícím, propagace - výlepy plakátů, ,00 inzerce zdarma 10 ks vstup.měs. pro občany v hmotné nouzi apod., Senior klubu P 1 nabízí 10 ks vstup. měs. zdarma pro postřeby. Pro MČ P1 speciální, zadaná představení, ať jiţ pro školní mládeţ, seniory či jí zřizované zařízení a organizace 0,

16 105 Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller DIVADLO LITERA, o.s. - účinkování v kostele sv. Vavřince v Hellichově 18, Praha ,00 nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkujících, propagace - výlepy plakátů, ,00 inzerce dlouhodobá spolupráce se Senior klubem P1 v Týnské ul., či s Klubem ml.diváka, spolupráce se školami P1. Pro studenty vstupné ve výši 50%, seniorům na vybraná představení vstupné v symbolické výši 50,- Kč , Divadlo Litera, o.s. Bělohorská 201, P6 Mgr. Svatopluk Schuller nájmy včetně sluţby kustoda, honoráře - účinkující, DIVADLO LITERA, o.s. - S LÁSKOU VÁŠ ,00 technika, propagace - výlepy ,00 plakátů, inzerce zdarma 10 ks vstup.měs. pro občany v hmotné nouzi apod., Senior klubu P 1 nabízí 10 ks vstup. měs. zdarma pro postřeby. Pro MČ P1 speciální, zadaná představení, ať jiţ pro školní mládeţ, seniory či jí zřizované zařízení a organizace 0, Umění pro děti, o.p.s. Kateřina Samková, Mikulanská 1, P1, nám. Franze Karky 24/3, P1 Radek Pilař dětem aneb pan výtvarný materiál pro děti, Večerníček jak jej neznáte , ,00 realizace výstavy - exponáty Galerie umění pro děti GUD je jiţ nedílnou součástí nabídky kultury v rámci Prahy 1. Doplňuje kulturní nabídku volnočasových aktivit rodičů a dětí, přitom nenabízí komerční zábavu v dětských koutcích 0, a b c d Platnéřská 13, P1 Terezie Zemánková, PhD., Současné japonské art brut , ,00 Free Cinema Po Fiv, p.p.s. Čihákova 1820/26, P9, Jiří Forejt, Program otevřeného filmového vzdělání , ,00 náklady na propagaci, reklama v médiích, externí reklama, propagační materiály, kurátoři, architekt, moţnost prohlédnout si díla ze technické zabezpečení (stavebně instalační prvky, výmalba výstavního prostoru, spoje (poštovní, telefony, faxe, internet) tisk letáků, propagační materiály, honoráře pro lektory a hosty, programování informačního webového rozhraní pro účastníky, pronájem prostor vzdálené země, vidět odlišnou estetiku tvůrců a touto cestou propojit dva kulturně odlišné světy. Komentované prohlídky po dobu výstavy pro školy a seniory. 0,00 obyvatelé P1 mají moţnost obohatit svůj kulturní rozhled, zejména mladí lidé, na které projekt cílí, vzdělávací platforma můţe fungovat jako mechanismus pro prevenci rizikového chování 0,

17 Union Film, s.r.o Vodičkova 41, P1 Petr Jirásek Film a senioři , ,00 Pro-Plakát, o.s. Kino Světozor Vodičkova 41, P1 Pavel Rajčan podíl na nákladech na grafika, tisk letáků, podíl na tisku programové broţury, distribuce, propagace, odvody distributorům a majitelům práv tisk propagačních materiálů, drobný spotřební materiál, obnova výstavních rámů, grafické práce, placená Výstavní galerie filmového plakátu v kině Světozer ,00 propagace, restaurování ,00 plakátů projekt přispívá ke kutlurnímu vyţití seniorů P1, moţnost seniorů setkávat se s přáteli a přispívá k aktivnímu stáří, snaha být komunitním kinem pro P1, do kterého si najdou cestu občané P1 bez ohledu na věk, ekonomické postavení ,00 přínost v dl.a systematické prezentaci originálního autorského filmového plakátu, který má v českém, resp.československém výtvarném umění unikátním pozici 0, Jednota umělců výtvarných, o.s. Jeseniova 511/15, Praha 3, Markéta Poláková Celoroční výstavní činnost v Galerii Nová síň , ,00 nájemné v loňském roce uspořádali řadu komentovaných prohlídek a besed s výtvarníky na které měli obyvatelé Prahy 1 vstup volný, zpřístupňování obyvatelům P1 tvorbu současných výtvarných umělců všech generací , BALET PRAHA, o.p.s. Wolkerova 24/3, P6 Mgr. Ladislava Jandová přínost: vzdělávací - zprostředkování a šíření tanečněvzdělávacího představení školám (ZŠ, SŠ), rodičům s Kdo je na světe nejmocnější? (pravidelné uvádění tanečněvzdělávacího představení Praţským komorním baletem pro děti základních a středních dětmi v Praze a ČR, multuţánrovost - spolupráce Praţského komorního baletu s herečkou B. Hrzánovou a honoráře umělecké, produkční Symfonickým orchestrm škol Prahy 1) , ,00 a technické sloţky hl.m.prahy 0, Lucie Vojtíšková, f.o. Bělčická 2845/21, P4 nájem, grafika, inzerce, tiskoviny, galerijní animace, Výstavní projekt s názvem Strom ,00 doprovodný program - tanec, ,00 instalace doprovodné programy v podobě galerijních animací pro školy, pro veřejnost komentované prohlídky, osloveny školy na P1 0,

18 115 Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta SIGNAL - festival světla , ,00 honoráře jedinečná příleţitost pro občany P1 oţivit své město zcela novým, neotřelým a jedinečným způsobem, moţnost zahlédnout město po setmění zcela jinak neţ kdy dříve , Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta designsupermarket ,00 pronájem prostor, produkce (technické zajištění), ,00 propagace Fresh Films, s.r.o. Magistrů 2/168, P4 Martin Pošta Fresh Film Fest - Mezinárodní nájmy a provoz lokací, festival studentských filmů a produkční náklady, debutů , ,00 programové oddělení silný kulturní a společenský přesah, jedná se o jedinečnou setkávací platformu designérských osobností a zainteresovaného publika. Nabízí kvalitní a hodnotnou alternativu převánočníhu shonu v centru Prahy 0,00 zpestření a obohacení volného času pro obyvatele P1 0, Daria Sládečková NAKLADATELSTVÍ JALNA U ţelezné lávky 6, Praha 1 Listy Prahy ,00 distribuce (prostřednictvím ,00 České pošty) FEBIOFEST, s.r.o. Růţová 13, P1 František Fenič provozní náklady, náklady na 20.mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST ,00 propagaci, autorská práva k ,00 filmům kontinuita vydávání měsíčníku LP1, uveřejňování kulturních informací zejména pro seniory včetně programu Praţské informační sluţby (v tištěné pdobě je v jediném periodiku na území P1, prozentaci a sdělení ZŠ v obvodu P1 vč.volnočasových aktivit ,00 festival významně podporuje propagaci hl. m. ve světě, zprostředkování přímého kontaktu českých diváků s nejvýznamějšími s nejinspirativnějšími světovými tvůrci, dopolední program pro děti a mládeţ ,

19 120 Ostrovy, s.r.o. Švédská 1156/25, P5 David Gaydečka umělecké honoráře, nájem KLUBOVÁ NOC UNITED ISLANDS ,00 prostor, propagace, pronjem ,00 tramvaje kulturní oţivení historické památkové rezervace Prahy 1, praţských ostrovů a přilehlých prostranství , Italia Arte Fest, s.r.o. Čelakovského sady 4, P1 Valter Attanasi, pronájem prostor Rudolfina, tisková konference, sbor, Pietro Mascagni - Cavalleria rusticana koncertní provedení ,00 honorář zpěvákům, letenky, ,00 hotel, orchestr rozvíjí kulturní a společenský ţivot všem občanům a zejména tedy obyvatelům MČ P1, pro které bude zvýhodněné vstupné, volné vstupenky pro školy a pro střediska seniorské péče MČ P1 0, Italia Arte Fest, s.r.o. Čelakovského sady 4, P1 Valter Attanasi, Wagner - Verdi, Dvousté výročí dvou evropských géniů , ,00 pronájem prostor Rudolfina, tisková konference, výdaje na propagaci, honorář zpěvákům, letenky, hotel, orchestr rozvíjí kulturní a společenský ţivot všem občanům a zejména tedy obyvatelům MČ P1, pro které bude zvýhodněné vstupné, volné vstupenky pro školy a pro střediska seniorské péče MČ P , PŘÍTOMNOST, sdruţení pro soudobou hudbu Karmelitská 2, P1 PhDr. Vojtěch Mojţíš, GAMBIT FACTORY, s.r.o. Římská 32 P2 Doc. Milan Jaroš, akad. mal., honoráře a autorské poplatky, nájem prostor na realizaci, nahrávání, spoluúčast na Periodický koncertní cyklus soudobé hudby v roce ,00 pořádání koncertů, doména a ,00 webhosting, ostaní náklady chybí přínos pro MČ P1 0,00 ART PRAGUE XII. ročník přehlídky současného výtvarného umění s mezinárodní účastí ,00 propagace, provozní náklady, ,00 produkční náklady jediná dlouhodobá přehlídka součas.výtvar.scény nejen v Praze,v celé ČR a i ve Střed.Evropě. Exkluzivita pomáhá přinášet do Prahy nejširší spektrum z tvorby současných umělců,občané MČ P1 mají ojedinělou příleţitost kaţdoročně akci pravidelně navštěvovat ,

20 125 honoráře lektoři, honoráře hudební doprovod, dirigent, zvuková a osvětlovací technika, honoráře reţisér, přípravný tým-masky, kulisy, učební materiály, pronájem Hudební akademie Praha Pavla Zumrová, s.r.o. Zimova 11, P4 Mezinárodní Festival Dětí ,00 prostor na představení a zkušeben, dárkové předměty pro děti, náklady na ,00 propagaci, web, tisk spolupráce s praţskými i mimopraţskými ZUŠ (např. Bajkalská, Biskupská, Hořovice a další) a ZŠ (Brána Jazyků) a Praţským sokolem 0, Art Prague Centrum, s.r.o. Římská 32, P2 Doc. Milan Jaroš, akad.mal. Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s. Pod Ţvahovem 463, P5 Ing. Jakub Švanda, PRAGUE PHOTO FESTIVAL propagace, provozní náklady, , ,00 produkční náklady obohacení naídky kulturních aktivit P1 mimo hlavní sezónu, událost má velkou šanci přilákat do našeho hl.města odbornou i širokou veřejnost a zvýšit kredit republiky v obl.fotografickýc přehlídek v mezinár.kontextu ,00 DANCE OPEN AIR pronájem prostorů, pronájem LICHTENŠTEJN , ,00 techniky chybí přínos pro MČ P1 0, Divadelní sdruţení CD 2002 Celetná 17, P1 Václav Luks ARYTME PRAHA, o.s. U Zvonařky 1415/11, P2 Imana Rejfková provozní náklady, produkční Nový inscenační projekt CD 2002 pro rok 2013 a jeho provozování ,00 náklady, náklady na umělce/autory, náklady na ,00 propagaci, ostatní náklady představení jsou realizovaná v Praze, především pro obyvatele Prahy, koncepčně zaměřená a cílená především na mládeţ, za zvýhodněné vstupné odehrát řadu představení pro Kulb Mladého Diváka 0,00 zahraniční sbor.soutěţní festival, tuzemské sbor.festivaly a soutěţe, reklama a inzerce, koncert v Městské knihovně, koncert v Celoroční kontinuální činnost, pořádání koncertů pěveckého sboru ,00 Aneţském klášteře, koncert v kostele sv. Jana Křtilete Na ,00 Prádle chybí přínos pro MČ P ,

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář

Říjen Listopad Prosinec. 20 kulturní. 11 kalendář ř í j e n l i s t o p a d p r o s i n e c 2 0 1 1 Říjen Listopad Prosinec 20 kulturní 11 kalendář k a r l o v a r s k é h o k r a j e k u l t u r n í k a l e n d á ř k a r l o v a r s k é h o k r a j e

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané,

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané, KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Karlovarské Radniční listy XII. ROČNÍK ČÍSLO 3 BŘEZEN 2007 Tomáš Garrigue Masaryk Socha T. G. M. autora J. Kotka bude odhalena

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Město získá 420 milionů

Město získá 420 milionů Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2008 ČÍSLO 10 Město získá 420 milionů Jak město naloží s rekordní dotací Noc otevřených dveří na Hlásce Setkání s Beethovenem a lvicí Elsou Městská věž slaví

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více