PROSINEC Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody."

Transkript

1 Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let Sympozium u firmy BEZEMA PROSINEC 2010 Další íslo vyjde Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do ú /0100 Z obsahu: Zpráva o činnosti Asociace 2 Zápis z jednání Kolegia 3 Výtah ze Zprávy DR, Rozpočet 4 Interclean Co v čištění přinesl oxid uhličitý 7 Novinky oboru XLIV 17 Novinky oboru XLV 18 Symboly údržby 20 Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. INFO 6_10.indd :18:01

2 Z P R Á V A o innosti p edsednictva Asociace prádelen a istíren od Kolegia 2009 Vážení lenové Asociace, dámy a pánové, jménem p edsednictva naší Asociace vám p edkládám k posouzení zprávu o innosti za uplynulý rok od minulého Kolegia v íjnu roku P edsednictvo pracovalo ve složení: prezident Ing. Jan Chrištof, viceprezidenti Ing. Zden k Kadl ík, Ing. Martin Adamy a Milan Poddaný, lenové Vladimír Blaha, František Koura, Petr Exnar, Ing.Roman Schreier, Ing. Petr Hrad, Jan Vol ík, Jan Železník. Dozor í rada ve složení: p edsedkyn Marie Stejskalová, lenové Jaroslav Bílek, Ji í Rudolf V uplynulém období jednalo p edsednictvo na 6 zasedáních a ešilo úkoly uložené minulým Kolegiem, které rozpracovalo do svého plánu práce na rok V oblasti mezinárodní spolupráce: jsme p idruženým lenem organizace CINET, která sdružuje národní spole enstva, zabývající se p evážn chemickým išt ním a související problematikou, v etn správného používání symbol údržby textilií a vlivu rozpoušt del na životní prost edí. Asociace se ú astní také na tvorb symbol údržby prost ednictvím svého lenství v organizaci SOTEX, která je lenem nadnárodního výboru GINE- TEX, vlastnícího ochrannou známku symbol a prosazujícího jejich užívání v rámci mezinárodní standardizace ISO. Ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem Brno uspo ádala Asociace v íjnu roku 2009 další ro ník Výstavy prádelenské a istírenské techniky CLE- ANTECH 2009 s doprovodnými odbornými p ednáškami a Kolegiem naší Asociace, které se ú astnilo asi 180 návšt vník a 17 vystavovatelských firem. P ednášející zam ili svá vystoupení na odborné otázky, související s technologiemi, úsporami energií a vody, novinkami ve p ednesená prezidentem Asociace ing. Janem Chrištofem strojním vybavení i otázkami organizace našich služeb. Asociace udržuje i nadále vztahy úzké spolupráce se slovenským Spolo enstvom prá- ovní, istiarní a farbiarní, jejíž lenové jsou pravideln zváni a zú ast ují se našich výstav, konferencí, mezinárodních zájezd a exkurzí. V sou asné chvíli jste ú astníky další velké akce, po ádané naší Asociací, a to již šestého ro níku Mezinárodní konference o praní, chemickém išt ní a p j ování prádla INTERCLE- AN, kterou po ádáme st ídav s Výstavami Cleantech již od roku Také letošní konference s doprovodnou výstavou má vysoce odborný i aktuální p ednáškový program, je velmi dob e zastoupena vystavovatelskými firmami a potvrzuje svoji tradi ní úsp šnost i vysokým po- tem návšt vník. Svým charakterem p ispívá ke zvyšování odborné úrovn našich len a má sv j vysoký podíl na trvalém vzd lávání, bez n hož je úsp šné podnikání nemyslitelné. V oblasti vzd lávání a informovanosti len, což jsou jedny z hlavních úkol naší Asociace, pokra ujeme v pln ní koncepce vzd lávání, kterou jsme rozpracovali v roce 2008 novou celkovou koncepcí vzd lávání v našich oborech. P itom jsme brali v úvahu nové podmínky a novou legislativu, která se na tuto oblast vztahuje tj. zákon. 179/2006 Sb. O ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání. K jeho napln ní jsou v sou asnosti Asociací zpracovány kvalifika ní a hodnotící standardy, které jsou schváleny Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy a budou uplat ovány v systému získávání kvalifikací. Následn uzav ela Asociace smlouvu s Hospodá skou komorou o Podmínkách ov ování dosažení odborné zp sobilosti podle zákona 179/2006 Sb., která nám umož uje ov ovat pln ní podmínek svými autorizovanými zástupci. Pro tuto funkci byli p edsednictvem vybráni: pro oblast chemického išt ní paní Marie Stejskalová a Ing. Martin Adamy, pro oblast prádelenství Ing. Zden k Kadl ík a pan František Koura. Sou asn jsou ve smlouv ur eny provozy, v nichž bude ov ování probíhat: jedná se o chemickou istírnu firmy Ledertex v Praze a prádelnu firmy Chrištof v Brn nebo Št tí. P edsednictvo v koncepci vzd lávání po ítá se dv ma stupni, které bude zajiš ovat naše Asociace: budou to jednak základní vzd lávací kurzy, a dále mistrovské vzd lávací kurzy. Sou asn budou pokra ovat seminá e a kurzy k jednotlivým odborným otázkám, p evážn pro obor chemického išt ní. V letošním roce se uskute nil první seminá již v ervnu na téma Základy detáše, a to v Praze v provozovn firmy Ledertex paní Stejskalové, která seminá také vedla, a zú astnilo se jej 14 pracovník z našich podnik. Další zájemci museli být pro omezený prostor provozovny odkázáni na p íští termín. Pro oba obory je také nezbytné mít k dispozici základní u ební texty. Pro obor praní prádla se již vydaly oba díly Prádelenských kapitol, jejichž autorem je Ing. Zden k Kadl ík. Pro chemické istírny zpracovala Komise chemických istíren publikaci, kterou jsme vydali pod názvem išt ní od v a textilií. Ob publikace se vcelku úsp šn prodávají, v tšinou zájemc m z ad našich len. Velkou roli v otázkách vzd lávání a informovanosti našich len hraje i asopis Informátor, který vychází nákladem 800 kus pravideln ve dvoum sí ních intervalech a p ináší nejen odborné stati a p eklady ze zahrani ních asopis, ale také informace o situaci našich obor na trhu u nás a v Evropské unii. asopis dostává každý len zdarma v množství úm rném po tu zam stnanc, zasíláme jej také 20 p edplatitel m z R a Slovenska, a vedle toho zdravotním rad m a na odbory životního prost edí krajských ú ad, na n která ministerstva a další orgány státní správy. Celkový po et zasílacích adres je 232. Naší snahou je, aby pracovníci t chto ú ad a institucí byli lépe informováni o odborných otázkách oboru a rozhodovali o nich fundovan, se znalostí v ci. Již loni se zm nil vzhled a formát asopisu nyní je velikosti A4, celobarevný na k ídovém papíru, s možností ukládání do pérových desek. Podle ohlas od našich tená je vysoko hodnocena i odborná kvalita asopisu. Asociace navázala úzkou spolupráci také s dalšími p íbuznými Asociacemi: stala se lenem Svazu chladící a klimatiza ní techniky, a také pravidelným p isp vatelem do asopisu ÚKLID + IŠT NÍ, což je magazín o úklidových službách a pro tyto služby a vychází v nákladu n kolika tisíc kus. V širším pojetí je obor úklidu velmi p íbuzný našim obor m, protože se stará o istotu a hygienu, tak jako my. Tím se zna n rozší il okruh lidí, které m žeme informovat o problematice našich služeb, a p edstavovat jim i naše jednotlivé firmy. Pro rychlou informovanost našich len i dalších zájemc slouží webové stránky Asociace, které získaly novou podobu a pravideln se aktualizují. V sou asnosti se již pln vžilo využívání ového spojení mezi sekretariátem a leny p edsednictva pro velmi rychlé informování, p ípadn zjišt ní stanoviska v d ležitých otázkách. Pro ješt lepší využívání ového spojení mezi širokou lenskou základnou Asociace však stále ješt není kompletn dopln na lenská databáze o ové adresy všech našich Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:07

3 len. Vyzýváme vás tedy tímto zp sobem o p edání vaší ové adresy, pokud samoz ejm budete mít zájem o rychlou informovanost. Využíváni Internetu jako moderního komunika ního prost edku se jak mezi našimi leny, tak i mezi Asociací a orgány státní správy i dalšími organizacemi dále rozši uje a celkov p ispívá ke zvýšení prestiže Asociace. V oblasti technologie obor se v uplynulém období zam ilo p edsednictvo na tyto d ležité oblasti: V oboru prádelenství pokra- uje proces certifikace prádelen podle našich Zásad a Sm rnice pro certifikaci. V sou asnosti jsou vydány Zásady pro správné ošet ování prádla zdravotnického, z potraviná ských provoz a prádla hotelového, v etn novelizace Zásad pro prádlo zdravotnické. V sou asné dob vlastní certifikát v oboru praní již 13 firem: Renatex CZ Ostrava, Chrištof s.r.o. Vyškov, Prádelny a istírny Náchod, Prakom Brno, Salisianer Miettex-Chemung Praha, Prádelna Št tí, Prádelna Kyselý a.s. Vlašim, LUKR a.s. - prádelna Sokolov, Golgot Nymburk, Vít Spá il-prost jov, Jan Fišer- Hradec Králové, Initial Ecotexprádelna Kralupy nad Vltavou. Fakultní nemocnice Hradec Králové-prádelna. P edsednictvo Asociace vyhodnotilo dosavadní pr b h a výsledky certifikace prádelen a usoudilo, že p išel as zavést podobný systém i pro chemické istírny. Je si v domo, že to nem že být kopie systému pro prádelny, protože se liší jak textilními materiály a technologií zpracování, tak i objemem zakázky a hlavn individuálními požadavky zákazník. Proto uložilo Komisi pro chemické istírny vypracovat návrh Zásad a Sm rnici pro certifikaci chemických istíren nov, podle odlišných podmínek. Komise po skoro ro ní práci p ipravila oba materiály a p edsednictvo je po projednání v zá í tohoto roku p edkládá tomuto Kolegiu ke schválení. M ly by vstoupit v platnost od po átku p íštího roku, takže bude dostatek asu, aby se s nimi všechny lenské istírny seznámily a mohly reagovat. Projednání a schválení Sm rnice a Zásad je p edm tem dalšího bodu programu jednání Kolegia. P edsednictvo Asociace na svém v erejším jednání projednalo a schválilo složení Komise pro velké prádelny. Následn v souladu se stanovami prezident Asociace jmenoval leny Komise pro velké prádelny, kterých je 9, z toho 7 zástupc je z prádelenských podnik, 2 zástupci z len p edsednictva. Pov ený len p edsednictva Ing. Kadl ík ve spolupráci se sekretariátem zorganizuje asi do m síce zasedání komise, které se uskute ní v TZÚ Brno. Stav lenské základny Asociace je k dnešnímu dni 108 len, z toho 84 ádných a 24 mimo ádných. Je však t eba poznamenat, že je to stav p ed vylou ením 3 len, kte í do dnešního dne neuhradili lenský p ísp vek pro letošní rok, všichni to jsou lenové ádní. Podle platného p ísp vkového ádu byli upomenuti a od kv tna jim bylo zastaveno dodávání asopisu Informátor. P edsednictvo na v erejším zasedání rozhodlo o jejich vylou ení ze stavu len Asociace. Od minulého Kolegia bylo p ijato celkem 5 nových lenských firem, takže po et našich len kolísá okolo stavu Je v podstat stabilní, i když dlouhodob se projevuje proces koncentrace pon kud ubývá malých provoz a p ibývají lenové st ední a v tší kategorie, proces je však velmi pozvolný. Vážení lenové Asociace prádelen a istíren, p edsednictvo vám p edkládá tuto zprávu o své innosti za uplynulý rok a cht lo by znát vaše názory, jakým sm rem zam it svoji innost v dalším období, jaké otázky považujete v sou asnosti za d ležité a co je pot eba ešit. ekáme tedy, že v následující diskusi nám své názory sd líte. P eji vám a vašim firmám a organizacím v další podnikatelské innosti mnoho úsp ch. D kuji za pozornost. Z á p i s z jednání KOLEGIA Asociace prádelen a istíren , které se konalo dne 4. íjna 2010 v Brn, hotel Voron ž P ítomni: dle prezen ních listin, 21 ádných len ze sou asného stavu 81 ádných len. Dále také lenové mimo ádní a hosté. Kolegium je usnášeníschopné. Program jednání: 1. Zahájení Jednání zahájil a ídil viceprezident Asociace Ing. Zden k Kadl ík. P ivítal všechny p ítomné a seznámil je s návrhem programu jednání Kolegia. Návrh byl jednomysln schválen. 2. Volba pracovních komisí: Komise mandátová: Ing. Matula, Ing. Vaší ek, pí. Škurková Komise návrhová: Ing. Schreier, Ing. Hrad, V. Šopík Zapisovatelé: Ing. Vaší ek, Ing. Matula Ov ovatelé zápisu: Petr Exnar, Jaroslav Bílek 3. Zpráva p edsednictva o innosti za minulé období Zprávu p ednesl prezident Asociace Ing. Jan Chrištof. K p ednesené zpráv p edsednictva nebyly žádné p ipomínky z pléna, byla schválena. V diskuzi vystoupil pan Kyselý, a p ivítal ustavení Komise pro prádelny. Vyzval leny, aby podávali návrhy na problémy, kterými by se komise m la zabývat. 4. Zpráva dozor í rady o kontrole hospoda ení za rok 2009 a schválení rozpo tu na rok 2010 Zprávu p ednesla p edsedkyn Dozor í rady paní Stejskalová. Zpráva byla Kolegiem p ijata bez p ipomínek, je uložena na sekretariátu. Návrh rozpo tu roku 2010, projednaný p edsednictvem, byl schválen bez p ipomínek. Pan Rudolf p ednesl návrh, aby Kolegium schvalovalo rozpo et na p íští rok, a ne na sou asný. Zd vodn ní podal Ing. Matula p edsednictvo ješt tuto otázku posoudí. 5. Certifikace istíren od v Informaci o zavád ní nové Sm rnice pro certifikaci istíren od v podal Ing. Adamy. Byla p ijata bez p ipomínek 6. R zné: nebyly žádné otázky k projednání 7. Usnesení a záv r P edseda návrhové komise Ing. Roman Schreier seznámil Kolegium s návrhem usnesení. Ten byl bez dalších p ipomínek p ijat jednomysln. Viceprezident Ing. Kadl ík pod koval p ítomným za ú ast a pop ál mnoho zdaru v další innosti. V Brn dne CERTIFIKACE ČISTÍREN ODĚVŮ Vydáváme d ležitou informaci pro naše leny, kte í provozují istírnu od v, textilií, p ípadn k ží a kožešin. Kolegium Asociace prádelen a istíren, které se konalo dne v Brn, schválilo základní Sm rnici pro certifikaci istíren od v a stanovilo po átek její platnosti od 1. ledna Celý systém certifikace istíren je koncipován podobn jako u certifikace prádelen a byl podrobn vysv tlen v lánku Ing. Martina Adamyho, otišt ném v našem asopise Informátor. 3/10. V sou asné dob je již schválena Sm rnice a na jejím základ vydá v nejbližší dob p edsednictvo Zásady pro certifikaci istíren od v, které budou obsahovat podrobná kritéria a zp sob hodnocení t ch provoz istíren, které projeví o certifikaci zájem. Podrobné informace a zn ní schválené Sm rnice najdete na nov z ízených webových stránkách: Sou asn p ipravuje p edsednictvo oznamovací dopis pro výrobce od v, v n mž je bude informovat o zahájení certifikace istíren od v, tak jak o to výrobci již p ed rokem požádali. Mají zájem své zákazníky informovat p i koupi výrobk své firmy, na koho a kam se mohou obrátit s požadavkem vysoce kvalitního vy išt ní. (sekretariát) 3 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:07

4 VÝTAH ZE ZPRÁVY Dozor í rady Asociace prádelen a istíren o provedené revizi hospoda ení, ú etnictví a innosti za rok 2009, p ednesené na Kolegiu p edsedkyní DR paní Marií Stejskalovou. Revize hospoda ení byla provedena za p ítomnosti len DR a sekretariátu: P íjmy APa v roce ,- K lenské p ísp vky ,- K inzerce a reklama v Informátoru ,- K výstava Cleantech ,- K vzd lání, kurzy ,-K ostatní ,- K vydavatelství ,- K Výdaje APa v roce ,- K vydávání Informátora ,- K zasedání p edsednictva ,- K p ísp vky - HK R K - SOTEX ,- K - CINET ,- K výstava Cleantech ,- K vedení sekretariátu ,- K kancelá ská technika Internet ,- K komise 7 515,- K vzd lávání ,- K p edplatné odborného tisku ,- K ostatní ,- K vydavatelství ,- K da z p íjm ,- K DPH ,- K Pozn.: v položce ostatní jsou zahrnuty p eklady, drobné vydání, poplatky bance apod. V roce 2009 byla plánována ztráta tis. K, skute ností je ztráta ,- K Hlavním d vodem plánované ztráty byl zám r p edsednictva vydat v roce 2009 další 2 publikace, a to Prádelenské kapitoly II. díl, a išt ní od v a textilií, jejichž stanovená cena je podstatn nižší než náklady s vydáním spojené. Inventarizace: - pohledávek a závazk byla provedena k hmotného dlouhodobého majetku (HDM) a drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (DHNDM) byla provedena k 31. prosinci 2009 Celková z statková hodnota HDM iní 0,00,- K Celková hodnota DNDM iní 7 735,00,- K Celková hodnota DHDM iní ,00,- K Zásoby zboží (publikace PK I, II, CH ) ,54,- K Za období roku 2009 bylo vydáno faktur: 52 faktur b žných, 112 faktur zálohových a da ových doklad, dále 69 faktur vyú tovacích. P ijato faktur 37, zálohových faktur 10. Pokladních doklad výdajových bylo vydáno 35, p íjmových 7. Vydané faktury i pokladní doklady jsou v nep erušené íselné ad. U všech položek v p íjmové i výdajové ásti nebylo shledáno nesrovnalostí. Ú etní operace jsou vedeny v souladu s platnými právními p edpisy pe liv a p esn. lenství v roce 2009 ukon ily firmy: INPROKOM s.r.o. Bratislava l. p ísp vek ,- K Pa áslav, s.r.o ,- K NEMOCNICE Pardubice 4 500,- K RY I, s.r.o. Jind ich v Hradec 3 200,- K BOVAR, s.r.o. Brno 1 500,- K Celková hodnota neuhrazených lenských p ísp vk je ,- K. Noví lenové v roce 2009: M.F.S. s.r.o. P íbram, od ,- K Marcela Moud ichová, R Barrandov, od ,- K MONTE, chem. istírny Kolín, od ,- K R OD VU, P erov, od ,- K BERENDSEN TEXTIL SERVIS, s.r.o., V. Pavlovice, od ,- K SAP TRADING, s.r.o., Cheb, od ,- K HYBLER TEXTIL s.r.o., Semily, od ,- K Celková hodnota nových lenských p ísp vk v roce 2009 je ,- K ROZPO ET na rok 2010 (schválen KOLEGIEM dne ) tis.k - v etn DPH skute nost rok 2009 rozpo et rok 2010 P íjmy: - lenské p ísp vky inzerce akce: INTERCLEAN CLEANTECH vzd lávání ostatní vydavatelství (PK I, II, CH ) DPH 0 70 P íjmy celkem tis. K Výdaje: - Informátor p edsednictvo p ísp vky: HK R SOTEX CINET akce: INTERCLEAN CLEANTECH sekretariát kancelá ská technika komise vzd lávání kurzy p edplatné odb. tisk ostatní (banka a p.) vydavatelství (PK II, CH ) da z p íjm DPH Výdaje celkem tis. K Výsledek: ztráta tis. K Celkový stav prost edk Asociace k : p edpoklad k : asi U S N E S E N Í K O L E G I A Asociace prádelen a istíren , které se konalo 4. íjna 2010 v hotelu Voron ž v Brn 1. Kolegium schvaluje a) Zprávu o innosti p edsednictva od minulého Kolegia b) Zprávu Dozor í rady o hospoda ení Asociace za rok 2009 c) Rozpo et Asociace na rok 2010 d) Sm rnici pro certifikaci istíren od v a pov uje p edsednictvo Asociace jejich p ípadnou úpravou nebo dopln ním. 2. Kolegium ukládá: a) p edsednictvu Asociace a sekretariátu zajistit pln ní opat ení pro rok 2010 ze zprávy Dozor í rady b) p edsednictvu Asociace zajistit zavedení Sm rnice pro certifikaci istíren od v do praxe od , zpracovat Zásady pro realizaci Sm rnice v praxi, sledovat její uplat ování, provést v p ípad pot eby její úpravu nebo dopln ní a seznámit s ní všechny leny Asociace prádelen a istíren. Návrhová komise: p edseda Ing. Roman Schreier len Ing. Petr Hrad len Vít zslav Šopik tis. K tis. K Komentá : Rozpo et p edpokládá úsp šné ekonomické výsledky Intercleanu 10, bere však také v úvahu, že letos již nebudou vysoké náklady na vydavatelství publikací, a proto m že po ítat na tento rok s vyrovnaným rozpo tem. Rozpo tované položky dan a DPH jsou zp esn ny po vyjasn ní doplatku za rok 2009 podle projednání s FÚ. V Brn dne Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:07

5 Mezinárodní konference INTERCLEAN 2010 Ve dnech 4. a 5. íjna 2010 prob hla v prostorách hotelu Voron ž v Brn Mezinárodní konference o praní, chemickém išt ní a p j ování prádla INTERCLEAN Tuto akci po ádá vždy v podzimním termínu Asociace prádelen a istíren eské republiky. Konference se pravidelné st ídá s výstavou prádelenské techniky CLEANTECH. Nedílnou sou ástí t chto akcí je i Kolegium lenské základny Asociace prádelen a ístíren a výstava prádelenské a istírenské techniky. V letošním roce byl odborný program konference zam en na aktuální otázky, které naše provozy zajímají, a to úspory náklad na vodu a energie, na nové textilní materiály a jejich údržbu a samoz ejm i na ochranu životního prost edí. První den konference byl v nován odborým p ednáškám, které byly zam eny všeobecn na naše obory praní prádla a išt ní od v. Za e nickým pultem se vyst ídali p ednášející Ing. Kadl- ík, APa, Ing. Tomeš, Mgr. Hudcová z TZÚ Brno, Ing. Plot ný, ASIO Brno, Ing. Vala, SUIP Opava, a Ing. Machálek z HMÚ Praha. Odpoledne po Kolegiu pokra ovali v zajímavých p ednáškách p ednášející Ing. Drašarová z CLUTEX Liberec, Ing. Beran, CTPT Praha, pan Klepl z MPD PLUS Rakovník, prof. Stehlík z VUT FSI Brno. V dalším odpoledním bloku p ednesli svoje odborné p ísp vky vystavovatelé z firem Montanari S.R.L. Modena, DataExpert Plez, Fagor Gastro Praha, Kovoslužba OTS Praha a Primus CE P íbor. Druhý den konference zahájil svou p ednáškou RNDr. Pazdziora, SZÚ Ostrava, a dále pokra ovaly odborné p ednášky firem Ecolab Hygiene Brno, Pragoperun Praha, Christeyns Odry, Professional Support Brno, Jensen N mecko a Chimex Praha. P i zp tném pohledu na kvalitu a pr b h konference m žeme konstatovat, že konference prob hla bez závad a odborné p ednášky i p ísp vky vystavovatelských firem m ly vysokou odbornou úrove. Plocha výstavního sálu byla zapln na dodavatelskými firmami, kde jednotlivé firmy p edvád ly své výrobky a technologie. Domníváme se, že organizování takovýchto akcí je velice d ležité pro odborný r st našich len, pro poznávání problematiky našich obor a v neposlední ad i pro vzájemné poznávání a o ukávání v konkuren ním prost edí. Záv rem bychom rádi pod kovali všem p ednášejícím i vystavovatelským firmám, za jejich p ínos ke zdárnému pr b hu celé konference a v íme, že se op t všichni setkáme p i podzimní akci CLEANTECH v roce (Sekretariát Asociace prádelen a istíren) Sou ástí kompaktní žehlicí linky Lapauw byl dvoustanicový vklada. I do prádelenství pronikají systémy reverzní osmosy (výrobky WTP Citta di Castello). 5 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:07

6 Senking CompactLine CL CL CL-700. ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI Problémy s dumpingovými cenami za praní mají i v N mecku. Na sch zi Spole nosti pro kvalitní praní v Bad Kissingen p ed asem ekl její p edseda toto: p i cenových rozdílech 30 procent a marži pod 10 procent nelze mluvit o férové sout ži. Kdo nabízí praní se žehlením pro domovy senior za 80 cent a nemocnicím za 60, ruinuje náš obor. P ed asem jsme p inesli zprávu, že firma Xerox z Británie oznámila objev pra ky, která má spot ebu vody jen asi 10 % b žných pra ek. Projekt zaujal potenciální americké investory (bylo jich 18) natolik, že firma byla pozvána do USA na rokování o spole ném projektu. V pozadí vynálezu je univerzita v Leedsu. Navzdory krizi oznámila skupina Davis Group (p j ování + praní v Británii a Evrop ) za rok 2009 r st nezdan ného zisku na 91,7 mil. liber. Obrat firmy vzrostl o 2 % na 970,9 mil. liber. Institut Hohenstein má odbornou pobo ku v rumunské Torbu-Mures. Poskytuje všechny b žné zkušební a certifika ní služby pro prádelenství v etn rozbor a hodnocení pracích prost edk a zkoumání všech hygienických a ekologických aspekt praní. Univerzální sklada FT Smart Girbau, vhodný pro froté ru níky. Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:10

7 Co v čištění přinesl oxid uhličitý? V USA jde dnes již o b žné rozpoušt dlo a v istírnách pracují stovky oxidových stroj, p i- emž nákup technologie je jen v cí provozovatele, jde v Evrop stále o exkluzivitu. V N mecku se postupn rozvíjí sí istíren Fred Butler (v pozadí s kapitálem Linde). Jedna z posledních istíren byla nedávno otev ena v Mnichov a doplnila p edcházející istírenskou sí v Düsseldorfu, Frankfurtu a Rosenheimu. Funguje pod heslem chemické išt ní p átelské životnímu prost edí a postupn získává p du pod nohama. Nutné zázemí se odhaduje na obyvatel a systém je budován fran ízov se sítí sb ren. Odhad investi ních náklad se pohybuje v sou asnosti kolem Eur (kolem 12. mil. korun). Všechny oxidové istírny mají certifikát Modrý and l, osv d ující technologii p átelskou k životnímu prost edí. Kritici vytýkají oxidu uhli itému, že používá plyn zp sobující nežádoucí zm ny klimatu. Odpov dí je skute nost, že u moderních stroj je spot eba jen 1-2 %, což znamená u b žného obvyklého stroje emise oxidu za sm nu jen kg. Porovnejte nap. s pr m rným naftovým motorem, který uvolní do vzduchu na každý litr spálené nafty asi 2,6 kg oxidu uhli itého nicotnost takové argumentace odp rc nové technologie je z ejmá na první pohled. Z hlediska vn jšího vzhledu se oxidové stroje podobají klasickým sk í ovým isticím stroj m a jen p i bližším pohledu vynikne robustní stavba a mohutné dve e vkládacího otvoru. P irozen, pracovní tlak je kolem 65 bar. Zákazníky zajímá p edevším kvalita išt ní. Ta v za átcích pokulhávala za PER, se zavedením moderních zesilova se klasickým rozpoušt dl m vyrovná. Výzkum išt ní v oxidu uhli itém není zdaleka ukon en a zam uje se na nové materiály. Ukázalo se nap. že v d sledku velmi nízkého povrchového nap tí proniká oxid p i išt ní hluboko do struktury usní a dokonale a šetrn odstra uje zne iš ující látky. Totéž platí i pro kožešiny. Nad jn se jeví išt ní ochranných oblek nap. pro hasi e. Oxid v bec nepoškozuje odrazivé výstražné nášivky a výrazn prodlužuje životnost od v. Zajímavostí jist je zkouška ist ní l žkovin v kombinaci s mokrým ist ním, což má význam pro alergiky. Pozitivním bylo usmrcení všech rozto ist ním a následné odstran ní jejich alergických výkal mokrým ist ním. Testování provedl švédský výzkumný institut Allergon. Ošet ené l žkoviny navíc z staly bez rozto dalších 70 dní a byly používány. Tato nová kombinace technologií je jist zajímavá. Na základ výsledk se uvažuje i o ošet ování matrací z l žek pro alergiky v tekutém oxidu uhli itém. Zde je omezujícím faktorem spíše velikost bubnu stroje. A co eknete na možnost takto ošet ovat pracovní obuv? Technologie již byla vyzkoušena s výborným výsledkem. Frankfurtská opera si dává istit v CO 2 herecké kostýmy. K naprosté spokojenosti jsou isté a nepoškozené. Oxid uhli- itý tedy otevírá v chemickém išt ní nové, dosud netušené možnosti, ke kterým hledají progresivní provozovatelé cesty. Jak pracuje oxidový stroj, objasní následující schéma. Povšimn te si, že je v principu docela jednoduchý. Na zboží v bubnu (Washkammer) se p ivede ze zásobníku (Vorratstank) tekutý oxid uhli itý. Zde smo í zboží a vnikne hluboko do jeho struktury. Špína se mechanickým pohybem odstraní. Podle pot eby se p idá zesilova. Teplota p i ist ní je p ibližn 15 ºC a tedy p íhodná pro uchování barvy a dostate n šetrná. Po išt ní se obsah bubnu p e erpá do destilátoru (Destillationseinheit). Destilace prob hne zplyn ním oxidu uvoln ním tlaku. Do plynné fáze p ejde jen istý oxid a ten se stla ením v kompresoru a ochlazením (Kühleinheit) op t zkapalní a p evede zp t do nádrže. Ne istoty se vypouští ze stroje zvláštním potrubím (Drainage). 7 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:13

8 JAKÉ BYLO EXPODETERGO 2010? A jsem toho nemálo prožil, vždy znovu a znovu m fascinuje sou asná snadnost návšt v a veletrh ve sv t. Nejen veletrh, ale ciziny v bec. Docela jsme zapomn li na nedávnou ty icetiletou minulost, kdy jsme ponížen prosili o kladné posudky kde koho a stejn ponížen žádali o výjezdní doložku s povolením vycestovat ze socialistického ráje. Nej ast jší odpov pasového odboru správy SNB? Vaše žádost se zamítá, protože je v rozporu se zahrani ními zájmy socialistické SR. Te ka! A my z stali sed t doma. Dnes sta í cíl, odhodlání a peníze na cestu a sv t je nám otev en. Kamkoliv, i na veletrhy. Je tak dob e, nebo není lepší škola moderní techniky a technologie než návšt va známého veletrhu. ExpoDetergo v Milán mezi n pat í. Dík také organizátor m, firm Kovoslužba Praha a Asociaci prádelen a istíren, kte í ve dnech 16. až 18. íjna 2010 umožnili padesátce eských a slovenských odborník prohlídku exponát Expa. Již pot etí v ad. ti pro provozní pot eby prádelen zralé. U pra ek a všech za ízení je z etelná tendence k modernímu designu, skv lá povrchová úprava a nápadité barevné ešení kombinované s logickou a jednoduchou obsluhou. Zkrátka i kabát prodává! Zneužívá se p edpona ekou mnoha výrobc a výrobk, které nemají s ekologií nic spole ného. Ale takový je trend. Ten je také naprosto jasný sm rem k úsporám vody a energie. N kdy i za cenu porušování technologických zásad. Co nap. íkáte na prací postup, který se skládá jen ze on, Bufa CareConcept, Kreussler Lanadol atp.) a zdokonalují se i starší technologie. P íkladn italští výrobci chemie, kterých není málo, mají nabídku prost edk pro mokré išt ní úpln všichni. V textilnictví se prezentovaly sm sové materiály PES+ba v neuv itelné barevné a konstruk ní škále a v p eveliké pestrosti. P i rostoucí cen bavlny na sv tovém trhu pro ni p íliš prostoru nezbývá a z ejm bude zapl ován vlákny chemickými. Plynový oh ev je trendem a rozši uje se i na malé pra ky. Firma KAAN nabízela Osudem snad všech veletrh je majitelem stejnojmenné firmy) plynový modul s výkonem 11 dvou lázní, jedné prací a jedné bobtnání v po tu vystavovatel, exponát i návšt vník. To se týká i Deterga. To letošní bylo v tší a m la první den k dispozici p íjemnou p ekladatelku. Vystavoval každý, kdo v oboru Pa n co máchací. Bude fungovat v praxi? Mnohým z nás známý Dr. Kühne na stánku Waretex nabízel velmi kw pro 10 kg pra ku za Postaví se jednoduše vedle pra ky a zapojí. Na prádelenství se t eba a bohatší než ta p edcházející. Po- kompaktní vým ník tepla pro znamená a p ekvapila snad jen dívat jako na dynamický sektor, et vystavovatel se udával až na 280 a o ekáváno bylo návšt vník. Veletrh se p esunul do nových výstavních prostor výstavišt Rho za m stem. Výstavišt je již dnes obrovské a stále se dostavuje neú ast u nás známých výrobc pracích prost edk Johnson Diversey a Proctor+Gamble. Všechny exponáty byly za aditelné do jedné z t chto skupin: za ízení pro Pa, pomocná za ízení a tech- odtah z kalandr. Malý, skladný, praktický, se ziskem energie od 70 kw výše. Celý stánek firmy Milnor byl orientován na novou technologii tunel PulseFlow, která p ináši spot ebu vody jen 2,0- který se neustále vyvíjí a investuje do nových zdokonalení a výrobk. S neustálým vývojem se musí zkrátka po ítat jako s n ím nevyhnutelným. Na každé výstav je proto vždy n co, co považujeme a zdokonaluje se i okolní nologie (nap. vyvíje e, OV, 2,5 l/kg. Na stánku byla k vid ní za nej Zkusme tedy vybrat nej- infrastruktura, protože v roce 2015 dopravní systémy), chemie (pro i odst edivka (sou ást tunelové v tší zajímavosti Deterga má Rho hostit sv tovou výstavu. Na tu se Milá ané t ší již dnes. istírny i prádelny), textilie a služby. Nemá smyslu se rozepisovat linky) s neuv itelnou hodnotou g=1000. Ur it je pozoruhodnou Rozhodn bych jmenoval již zmín né ipy s ultravysokou Detergo se konalo jen ve dvou o jednotlivých vystavovatelích novinkou i suši Elektrolux se frekvencí. Je to možná práv halách. 2 a 4 z již postavených 25 a p esto m lo k disposici podlahovou plochu m 2 Haly jsou prostorné a vzdušné s dostatkem místa pro vystavovatele i návšt vníky. P íjemné prost edí! (a ani to pro jejich etnost nelze) a tak se v dalším textu pokusím shrnout obecn to nejd ležit jší, co z vystavovaných exponát vyplývá. Nejv tší stánky v bec m li naši sta í známí: v hale. 4 firma zabudovaným tepelným erpadlem a o to menší spot ebou energie. Jednotlivé stroje a systémy se stále zdokonalují, jsou ale ím dál tím složit jší a zraniteln jší a také ovšem dražší. Prosazují se budoucnost identifikace a vlastnosti t chto ip usilovn studují všichni výrobci. Problémem sou- asné ipové identifikace je totiž omezený od ítací dosah, který limituje ipové technologie v intenzivním Naše skupina byla oficiáln po Jensen a v hale. 2 Kannegiesser. ídící systémy s dotykovou obrazovkou toku prádla velkých p íchodu p ijata na informa ním stánku prezidentem veletrhu signorem P edevším pokusme se definovat jakési obecné trendy pro náš se snadným a logickým ovládáním i když i proti nim mají prádelen. A nové ipy slibují dosah v tší. Zajímavou novinkou Gabrio Renzacci (a také obor platné: p edevším pokra uje vývoj a technologie identifika ních systém. Ty jsou zabudovávány již do dopravních technologií jiných výrobc (nap. anténní systémy Datamars u dopravníku výhrady n kte í servisní technici. U istících stroj se jako úsporné opat ení prosazuje absence destilátor, které jsou nahrazovány složitými filtra ními systémy (stroj má nap. až ty i filtry). byly pra ky Tolkar systému Smart s atypickým pohybem lázn v bubnu. Láze se ze spodu vnit ního bubnu od erpává výkonným erpadlem a p ivádí tlustou hadicí do trysky v plnících špinavého prádla Montanari). Šet í ale elektrickou energii. Multitex dve ích. Ta je u r zných model U nás již první prádelna (FN Plze ) také p ešla na ipovou identifikaci svého prádla i když málo nap. vystavoval 15 kg stroj s deklarovanou spot ebou 1 kwh/ nápl. Prosazují se alternativní umíst na v r zné poloze. Tryskající láze vyvozuje intenzivní mechanickou akci. Krom toho je obvykle na l žkoviny. Velkým dodavatelem rozpoušt dla. Na evropský trh zajímavý i vnit ní buben s mnoha ip je a s tím souvise- jících technologií i Tagsys.a ABG Systems. Pozdvižení se svými ultravysokofrekven ními nap. vehementn proniká z USA Rynex, ale stejn siln p etrvává víra v p ežívání PER a zejména malými žebírky. Lázn je mén než v klasických pra kách a pra ka šet í vodu. Firma není zatím ipy (868 Italové PER neochv jn v í. To etablována na východoevrop- Chemie bylo na veletrhu mnoho a r zné. MHz) vzbudila firma Ustek demonstrací od ítání celého vozíku prádla neuv iteln rychle co do asu i po tu. Tyto ipy ale zatím nejsou z hlediska tvaru a pevnos- však neznamená, že v palet jejich výrobk schází stroje na jiná rozpoušt dla. Stále ast ji se prosazuje i mokré išt ní. Výrobc chemie p ibývá (Elektrolux Lagoském trhu a její stroje jsou docela drahé. Velmi atypickou pra ku na Detergo prezentovala i italská firma Fratelli Rosa. Buben m l Pokra ování na str. 10 Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:18

9 Od ítací rám na dopravníku balík istého prádla Pra ka Kannegiesser FavoritPlus Žehlicí linka Silc pro istírnuí Výrobky UniMac pro prádelny Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:19

10 Dokon ení ze str. 8 obrovský pr m r, kolem 3 metr, a nebyl jeden, ale šlo o soust ednou konstrukcí více bubn. Do prostoru mezi n se k praní vkládaly matrace, polštá e, deky, podhlavníky, zkrátka ty nejv tší kusy z nemocni ních l žek, které se b žn ani neperou. Stejný geometrický tvar mají i odpovídající suši e. Na stánku nejv tšího italského výrobce istící techniky upoutaly stroje Renzacci na KWL (Nebula) s mnoha novými technickými prvky, zejména ovládacím po íta em (Videotron). Renzacci nabízí samoz ejm i stroje na jiná rozpoušt dla, i alternativní. Novinkou na stánku Primus byla nová ada malých pra ek FX s nápln mi od 8,5 kg až po 26,5 kg. Vystavovala se nultá série, pra ky p ijdou do výroby až na ja e Mají zcela novu konstrukci všech prvk, za zmínku stojí nová perforace bubnu, výrobcem nazývaná kaskádová. P itažlivý design s povrchy z lešt ného nerezu vznikl ve spolupráci s dánskými specialisty a pra ky jsou jednoduché, funk ní a p kné. Do rodiny malých tunelových pra ek p ibyla konstrukce Jensen CompactLine s 5-7 komorami a mnoha technickými finesami, s výkony kg prádla/hod., plynovým oh evem a novým filtrem textilní cupaniny. Prací cyklus (p i 60 C) trvá jen 30 minut, dávky 50 kg. Zdokonalený je i Futurail, vklada e (Basic Plus) a sklada e tvarového prádla (Butterfly Fox) i lis u tunelové pra ky. Tunelové pra ky se prost prosazují i v menších prádelnách. Jensen slaví v tomto roce také významné výro í, protože firma za ala innost práv p ed 50 lety a dnes pat í k nejv tším sv tovým výrobc m. Velcí výrobci se hodn orientují i na zpracování froté. Logicky, froté výrobk na trhu a v prádelnách p ibývá a mechanizace zpracování, dosud absentující, je nutná. Práci uleh ují zejména nové automatické systémy skládání (nap íklad Girbau FT Smart). Dech vyrážel všem návšt vník m obrovský výb r žehlící techniky pro istírny. Od ru ních žehli ek až po propracované košilové finišéry. Italských výrobc je mnoho a výb r neuv iteln bohatý. I když již dva roky stará, stále zajímavá je technologie odvod ování prádla systémem JET firmy Kannegiesser, te i s aplikací na zdokonalenou adu solopra- ek FavoritPlus. Ty mají spot ebu vody menší až o 50 % a dobré výsledky potvrzuje certifikace VÚ Hohenstein. Osv žením pro unavené o i návšt vník byl istící stroj Donini Swing zakrytovaný plexisklem. Všechny technologické uzly stroje tak jsou p kn na o ích zákazníka istírny. Vedle stojící snad 50letý istící d de ek dokumentoval obrovský vývoj technologie išt ní a také propastný rozdíl mezi starou a novou technikou išt ní. istící stroje Donini nás zat žují jistým sentimentem, protože za hlubokého socialismu se do R dovezlo ze západních zemí práv pár istících stroj této zna ky. Dopravní systémy pro prádelny se také zdokonalují. Vakuovou dopravu Jeden z nejv tších lis na Detergo. prádla, kdysi jedine nou, zejména do suši, dnes nabízí celá ada firem. Upoutaly i dokonalé dopravníky Pizzardi kombinovatelné do nejr zn jších tvar a pro rozmanité pot eby. St edem stánku Girbau byl zdokonalený Ecotunnel TBS 50 s úsporami vody a energie a také pr myslový žehli s plynovým oh evem a pr m rem válc 1200 mm. V Itálii je mnoho firem, které vyrábí prádelenskou a istírenskou chemii. U nás jsou krom Chimica Sud neznámé, ale zaujala firma Piccoloto. Ta totiž dodává chemii zejména pro malé spot ebitele a vymyslela jakýsi nevelký barový pult, který lze instalovat nap. v istírn. Zákazník si u tohoto barového pultu sám naplní do p inesené láhve to, co Na webových stránkách naleznete fotografie ze zájezdu na EXPODETERGO Miláno. Dalších více než 100 fotografií naleznete v galerii pod heslem. pot ebuje v žádaném množství (nap. aviváž) a pak u pokladny zaplatí. Docela dobrý nápad, ne? Za zmínku stojí i to, že Detergo bylo místem oficiálního p edstavení ve ejnosti systému E-DryClean, což je výukový program pro evropské istírny, orientovaný na udržitelný rozvoj istírenství a tomu odpovídající školení personálu istíren. P íští velká sv tová výstava prací a istící techniky bude v Las Vegas pod názvem Clean 2011 a jak se sluší a pat í Ameri ané propagovali svoji výstavu již nyní na zvláštním stánku. S prací a istící technikou je to jako s auty. Jsou stále složit jší a sofistikovan jší s dalšími a po- ád zdokonalovanými elektronickými ovládacími a ídícími systémy. Nenávratn pry je doba jednoduchých ešení, snadného ovládání a nenáro né údržby. Moderní systémy jsou fajn, ale b da, když se pokazí. Bez vysoce odborné pomoci se neobejdeme a znovu b da, není-li práv po ruce. Samoobslužné opravy a údržba nenávratn zmizely, také ovšem investi ní láce. Je to ale trend doby a nezbývá, než se s ním smí it! A na záv r jen Arrivederci ExpoDetergo 2014! -izk- 10 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :31:51

11 Čipy ke značení kontejnerů? Žádná lépe fungující prádelna dnes nepoužívá k doprav prádla zákazník m nic jiného než klecové kontejnery. Spl ují všechny p edpoklady technické i hygienické, ale nejsou ešením nejlevn jším. Cena se pohybuje podle provedení a výbavy kolem K a výše. Ztráta každého kusu je tedy citelná a stejn tak zbyte ný nákup kontejner, které ani nepot ebujeme. Pokud prádelna používá pár desítek kus, není problém je uhlídat. Jakmile ale ve velké prádeln roste jejich po et do stovek, nemá zpravidla nikdo p esný p ehled o jejich pohybu a o tom, kde zrovna parkují. O ztrátách neexistuje p esný p ehled, protože je nikdo nikdy nezkoumal, ale odhady mluví o ro ních ztrátách v po tu kus 5-10 %. Ne vždy jde o zám rné zcizení (co by kdo koneckonc s kontejnerem d lal) mnohem ast ji odpo ívají zapomenuty v koutech ramp zákazník, kte í nemají žádnou motivaci se o n starat. Prádeln schází a požaduje nákup nových a nových kus. Jde p itom o zbyte nou investici. ád do pohybu kontejner m že vnést jen jejich p esná identifikace a evidence pomocí ip. O ipovaný kontejner m že být sledován p i odvozu z prádelny, do databáze uloženo jméno zákazníka a stejn tak registrován i jeho návrat zp t, p íp. odstavení do opravy atd. S ipovou identifikací expedice p esn ví, kolik kontejner má k dispozici, zda je jejich po et dostate ný pro plynulou expedici, jakou má ješt rezervu atp. a to vše i na n kolik dní p edem. Jak sám název napovídá, jedná se o vzd lávací program zam ený na sektor chemických istíren. Program, který vznikal v uplynulých dvou letech, byl podpo en grantem Evropské unie, konkrétn z programu Leonardo da Vinci. Co je jeho obsahem, jaké jsou cílové skupiny a jak jej využít, ale také kde nalézt všechny informace, se dozvíte v následujících ádcích. O em to je? Snahou tv rc bylo vytvo it snadno dostupné vzd lávací materiály pro pracovníky a podnikatele v istírenství a tím nahradit nedostatky v odborné p íprav. Projekt je zpracován velmi d kladn a pokrývá všechna st žejní témata istírenské praxe. Cílem bylo zmapovat legislativní požadavky v jednotlivých partnerských zemích. Dále je seskupit a vytvo it p ehled o Evropské legislativ, ale také o národních p edpisech jednotlivých partnerských zemí. Sou ástí bylo také vytvo it souhrn používaných technologií a za- ízení chemických istíren, v etn moderních trend v této oblasti. Projekt tvo í 6 kapitol modul : Modul. 1 Evropská a národní legislativa Modul. 2 Perchlorethylen Modul. 3 Uhlovodíková rozpoušt dla Modul. 4 Alternativní rozpoušt dla Modul. 5 Strojní technologie Modul. 6 Speciální aspekty Všechny vzd lávací materiály, které vznikly v rámci toho projektu, jsou založeny na principech e-learningu a blended learningu. Tzn., že materiály jsou vytvo eny tak, aby byly pochopitelné i pro lov ka, který nemá Víte co je E-DryClean? odborné vzd lání. Materiály jsou ur eny primárn pro samostudium. Po prostudování každé kapitoly má ú astník možnost si prov it vlastní v domosti testem. Pokud je však pro Vás v tší motivací získat mezinárodní osv d ení o absolvování tohoto programu, tak je možné o n j požádat. P ezkoušení a vystavení mezinárodního osv d ení spole nosti Cinet je však zpoplatn no a zajiš uje je vždy partner v dané zemi, v p ípad R je to Textilní zkušební ústav. Jak to funguje? Pokud se budete chtít s chutí pustit do studia, tak je nejprve t eba zapnout po íta a najít stránku Zde pod tla ítkem kontakt m žete kontaktovat tv rce, kte í Vám zašlou p ístupové údaje. Vaše možnost vstupu do vzd lávacího programu E-DryClean bude asov omezena. B hem této doby však m žete stránky navštívit kdykoliv, bez omezení a v novat se studiu a získávání informací. P ed vypršením p ístupových údaj je dobré si prov it vlastní v domosti, a pokud uvažujete o již zmín ném mezinárodním certifikátu, tak doporu ujeme zkoušku neodkládat. Zajišt ní formalit n jaký as zabere a vy byste p ípadn b hem té doby mohli pozapomenout, co jste se nau ili. Pro koho je E-DryClean ur en? Cílové skupiny tohoto projektu jsou dv tou první jsou výkonní pracovníci v istírnách, i drobní provozovatelé. Druhou cílovou skupinou jsou pracovníci st edního managementu u regionálních sítí istíren. Výukové materiály jsou pro ob skupiny stejné, pouze požadavky k získání certifikátu jsou pro druhou cílovou skupinu o malinko vyšší Od ítací box na vozíky s prádlem firmy Ustek pracuje s ipy o ultravysoké frekvenci. P i této identifikaci je každý kontejner ozna en ipem, podobn jako prádlo. ip ale m že být (a také zpravidla je) mnohem v tší a výkonn jší s v tší od ítací vzdáleností. Antény jsou umíst ny v identifika ních bránách p es které se kontejnery p i pohybu manipulují. Nejen p i expedici istého prádla a návratu se špinavým, ale také nap. p i dezinfekci v hygienické propusti. Všechny manipulace jsou automaticky zaznamenány a uloženy do pam ti po- íta e. Kontejnerové ipy jsou umíst ny v pevných ochranných plastových pouzdrech chránících p ed poškozením. Alternativou m že být umíst ní ipu na štítku ozna ujícím kontejner. Toto ešení je levn jší, s umíst ním ipu na štítku se ale musí p edem po ítat p i výrob a místo pro štítek vhodn upravit. Štítkové ipy mají ale menší od ítací vzdálenost, což hraje op t roli p i umíst ní antén atp. ipy mohou být dopln ny akustickou signalizací ode tu což usnad uje obsluhu. Údaje od ítané ipy mohou pro každý kontejner vytvo it jeho provozní historii od nákupu a prvního použití p es opravy, termíny dezinfekce až po vy azení. Informace o dezinfekci jsou využitelné pro správnou výrobní praxi. Evidence kontejner umož uje také jejich p j ování podobným mechanismem jako se p j uje prádlo. Systém p esn ví, kolikrát a u jakého zákazníka byl kontejner použit a od této informace lze odvíjet fakturaci. Pokud spojíme expedici s vážením (automatizovaným) kontejner, lze do databáze zavád t istou hmotnost expedovaného prádla, protože software ji dovede vypo ítat. Na získané údaje op t m že navazovat fakturace. Výhod vyplývajících z ipového ozna ování kontejner je tolik, že upoutaly pozornost výrobce kontejner Noirdhauser Palettenbau a výrobce ipové technologie Gera-Ident a p ivedly ob firmy k t sné spolupráci a vývoji logistického systému s tím spojeného opírajícího se o ipovou identifikaci kontejner. První firma pat í k nejv tším výrobc m kontejner v N mecku, kterých nabízí p es 80 druh, Gera-Ident se n kolik let angažuje v nabídce komplexních systém identifikace pro prádelny a textilie. Spolupráce obou výrobc p ináší do našeho oboru op t n co nového a je docela možné, že za touto první vlaštovkou budou následovat i další. Logistická ešení mají totiž zelenou! -izk- (výkonní pracovníci istíren mají limit pro získání certifikátu minimáln 70 % úsp šných odpov dí, lenové managementu musí zodpov d t nejmén 80 % otázek správn ). V t chto chvílích je projekt již v záv re né fázi, oficiáln kon í projektové období Po tomto datu by m ly být na internetu k dispozici všechny jazykové verze projektu, v etn test a doprovodných dokument. Do té doby, prosím, p ípadn omluvte chyby i neúplnost stránek. Projekt bude pln spušt n od eskou republiku v tomto projektu reprezentoval Textilní zkušební ústav, který zajiš oval jak informace z oblasti národní legislativy, ale v záv ru také p eklady do eského jazyka. Do budoucna bude TZÚ v projektu figurovat jako kontaktní partner, zajiš ující ud lování mezinárodního certifikátu. V p ípad jakýchkoliv dotaz, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Mgr. Markéta Hudcová a Ing. Ladislava Zaklová 11 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:24

12 Čipová RFID identifikace prádla - správná volba identifikačního prvku Základem pro implementaci systému RFID identifikace prádla je umíst ní vhodného RFID transpondéru ( ip a anténa v ochranném pouzd e) na každý sledovaný kus prádla. Nejd ležit jším parametrem, který je t eba posuzovat p i rozhodování o vhodném typu transpondéru, je jeho odolnost v i náro ným podmínkám v pr b hu praní a žehlení prádla, a to zejména prádla ložního. Praní tohoto prádla probíhá standardn p i teplotách 40 C až 90 C, tlak ve vodním extraktoru za tunelovou pra kou dosahuje až 50 bar a teplota p i žehlení na žehlících linkách se pohybuje mezi 185 C až 200 C. Navíc je nutné po- ítat také s nep íznivým vlivem agresivních chemických p ípravk používaných pro praní a dezinfekci prádla. a lze jej samoz ejm v pr b hu jeho životnosti použít vícekrát. UPEVN NÍ TRANSPONDÉRU NA PRÁDLO Existují r zné zp soby, jak transpondéry upevnit na sledované prádlo. Použití ur itého zp sobu upevn ní je voleno podle konkrétního typu prádla a zp sobu jeho praní a žehlení. LOŽNÍ PRÁDLO - pro ložní prádlo, které prochází žehlícími linkami, se v sou asné dob nej ast ji doporu uje použití tzv. kapsi ek pro uchycení transpondéru. Speciální textilní kapsi ka je vyrobena z odolného materiálu zabra ujícího jejímu roztržení i prod ení v pr b hu pracího nebo žehlícího procesu. D íve hodn používaný zp sob umíst ní transpondéru pod zažehlovací záplatu se ukázal pro ložní prádlo jako mén vhodný, práv proto, že po více pr chodech žehlící linkou došlo asto k prod ení vlastního prádla a k vypadnutí transpondéru. Zašití transpondéru p ímo do prádla, nap. do ohnutého rohu, zase není zcela vhodné u robustn jšího prádla z d vodu navýšení objemu p i pr chodu pod válci žehlící linky, ímž se zvyšuje riziko poškození válce. Oproti t mto starším zp sob m upevn ní má tedy použití kapsi ek mnoho výhod. Jsou vyrobeny z velmi tenkého materiálu, nep idávají prádlu na objemu a lze je p išívat bu pouze po jedné stran nebo po více stranách. Po uplynutí životního cyklu prádla umož- ují bezproblémové vyjmutí transpondéru a jeho p išití v nové kapsi ce na nové prádlo. OSOBNÍ PRÁDLO u osobního prádla, které neprochází žehlícími linkami, je možné transpondér uchytit také pomocí kapsi ky nebo zažehlovací záplaty nebo zašít kamkoliv na vhodné místo p ímo do od vu. Každý ip obsahuje celosv tov jedine né 16bitové identifi ka ní UID íslo. T-BT1315 HT X ORION Práv pro použití v takto náro ných a specifi ckých podmínkách prádelen vyvinula švýcarská spole nost DATA- MARS SA zcela unikátní odolný transpondér T-BT1315 HT X ORION, který pracuje na vysoké frekvenci (HF) 13,56 MHz. Výrobce garantuje životnost tohoto typu transpondéru po dobu 200 pracích cykl nebo 3 roky od dodání zákazníkovi. Životnost transpondéru s touto garancí v tšinou p evyšuje životnost prádla, na kterém je umíst n Vlastnosti a p ínosy RFID technologie v oblasti prádelnictví: SNÍŽENÍ NÁKLAD jednozna ná identifi kace umož uje p esné sledování pohyb prádla, po tu pracích cykl, po- tu oprav, tudíž sledování jakosti a tím zefektivn ní ízení vztah s dodavateli, výrazn omezuje ztrátovost prádla, umož uje minimalizaci rezerv a zvýšení efektivity práce zam stnanc prádelny. DLOUHÁ ŽIVOTNOST A BEZPE NÁ MANIPULACE garantovaná odolnost v i vysokým teplotám a tlaku p i procesu praní, možnost hromadné identifi kace prádla nap íklad v infek ních vacích vyhovuje p ísným hygienickým normám není nutné ru n manipulovat se špinavým a infek ním prádlem. Výrobce garantuje životnost transpondéru 200 pracích cykl nebo 3 roky od dodání Pilotní projekt RFID identifikace prádla v ČR FN Plzeň V roce 2010 spole nost Data-Expert s. r. o. realizovala pilotní projekt nasazení RFID identifikace prádla s využitím technologie DATAMARS SA a informa ního systému LIN2008 v R. Jedná se o projekt Dodávka a implementace systému pro konsolidaci systému pohybu nemocni ního prádla ve FN Plze realizovaný v prostorách prádelny Fakultní nemocnice v Plzni, jejímž hlavním cílem bylo zp ehlednit, zefektivnit a konsolidovat systém nákupu, praní a pohybu prádla. Tento projekt byl realizován za pomoci Integrovaného opera ního programu Ministerstva zdravotnictví R. Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:27

13 Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku Nabízíme moderní systémové řešení čipové identifikace prádla založené na spolehlivé a celosvětově používané technologii švýcarského výrobce, společnosti Datamars SA. - vhodné pro identifikaci rovného i tvarového prádla - řešení pro nemocniční i soukromé prádelny, Výhradní čistírny zastoupení a půjčovny pro oděvů Českou a Slovenskou republiku - řešení pro provoz automatizovaných šaten a úschoven oděvů - výrazné zefektivnění logistiky, jednoznačná identifikace pohybu prádla - omezení ztrátovosti prádla, rychlá návratnost investice - snížení celkových provozních nákladů Dále nabízíme RFID čipová identifikace také pro knihovny, správu majetku, odpadové hospodářství, atd. INFORMAČNÍ SYSTÉM Helios Orange informační a ekonomický systém vhodný pro středně velké společnosti i rozpočtové organizace INFRASTRUKTURA kompletní řešení bezpečnosti Vašich IS/IT systémů, analýzy rizik, penetrační testy, připojení k internetu, datové sítě, webhosting, mailhosting a serverhosting ELEKTRONICKÝ OBCHOD široká nabídka HW a SW za velmi zajímavé ceny partner pro čipovou identifikaci prádla Poslední modely tunelových pra ek Milnor pracující s šet ící technologií PulseFlow 13 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:30

14 MONTANARI - 40 let projektování, vývoje a služeb (Výtah z p ednášky p. M. Matttioliho, MONTANARI,srl Itálie, p ednesené na konferenci INTERCLEAN 2010.) Spole nost Montanari se již 40 let zabývá projektováním, vývojem a poskytováním služeb pr myslovým prádelnám s p esnými cíli zam enými na jejich konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je pak výsledkem r zných správn promyšlených fází procesu vycházejících z našich zkušeností a technologií. Tyto aspekty m žeme zevšeobecnit vzhledem k tomu, že cíle jsou stejné pro všechny: - optimalizace prostor provozovny; - zavedení systému, který je schopen naplno využít stávající výrobní kapacitu; - dosažení vysokých standard kontroly a dohledu a odstran ní plýtvání a neú innosti; - zrychlení výroby tak, abychom byli na trhu konkurenceschopní; - podpora pr zkumu trhu, abychom udrželi kvalitu produkce nad pr m rem; - výhodné vztahy spolupráce se spolupracovníky a dodavateli; - získání a posílení d v ry zákazník ; - zajišt ní zisku a pevné finan ní situace podniku. P íjem špinavého prádla Jaké množství prádla zákazník SKUTE N vrátil? Jakou metodou lze kontrolovat uvedená množství? Jak prádlo rozd lovat a kontrolovat, aniž by docházelo k zabírání jinak pot ebného prostoru provozovny? Odpov dí na tyto otázky je: Systém t íd ní a po ítání kus. Tento systém existuje ve více variantách, jak manuálních tak pln automatizovaných; všechny jsou však p izp sobené konkrétním pot ebám zákazník a trhu, na kterém p sobí. Krom aspektu t íd ní m že i po ítat jednotlivé kusy prádla a ur ovat jejich správnou hmotnost, aniž by tyto hodnoty byly ovlivn ny jinými faktory, jako nap. vlhkostí; alternativn mohou ur ovat hmotnost materiálu na základ p íslušného systému vážení. Hlavní výhody tohoto systému jsou: - snížení b žn používaného personálu p i tradi ních metodách ru ního t íd ní o p ibližn 50 %, - zkrácení asu pot ebného pro t íd ní o 40 %, - okamžitá a p esná kontrola zboží p edávaného zákazníkem a p ípadné p ipsání na vrub chyb jících kus díky tisku sestav, - zrychlení manipulace a odstran ní zbyte ného zabírání jinak pot ebného místa, - optimalizace a výstupy p esných kontrolních dat pot ebných pro další fáze a administrativu; - p izp sobitelnost konstruk ního ešení disponibilnímu prostoru provozovny, - odhadovaná pr m rná doba návratnosti investic jsou 2 3 roky. Prádlo je kontrolováno, t íd no a umís ováno do vozík (v p ípad, kdy je používán manuální systém) nebo do p íslušných kontejner t ídícího systému s automatickým po ítáním kus. Nakládání prádla do pracího za ízení Jak snížit plochu zabíranou vozíky, které jsou ve fázi ekání? Jak zrychlit pln ní prádla do prací linky? Jak odstranit prostoje pracovníka mezi jednotlivými pln ními? A zejména jak u ídit ohromné množství zpracovávaného prádla? Odpov dí na tyto otázky je: Dopl kový záv sný systém. Tento systém m že být automaticky a p ímo napojen na za- ízení pro t íd ní a automatické po ítání kus prádla nebo alternativn m že být ru n ovládán pracovníkem. Tento poslední krok však ovliv- uje asovou výkonnost: - doba nakládky prádla na tento systém v automatickém režimu je v závislosti na jeho konfiguraci odhadována na p ibližn vte in; - ru ní nakládka se odhaduje na p ibližn vte in u každého výtahu. Díky výtahu, který pytle dopravuje na p edem ur enou skladovací linku, místa na podlaze z stávají prázdná a použitelná pro jiné funkce. Dále tento systém lze nastavit tak, aby mohl spolupracovat se systémem praní a ur- oval intervaly vykládky. Pouze tímto zp sobem se kapacita prací linky (kontinuální pra ky) využívá na sto procent. I tento systém se vyvíjí a p izp sobuje ad hoc v souladu s pot ebami klient, typem výroby, produktivity, disponibilního prostoru a jiných faktor, které se liší p ípad od p ípadu. Pro kompletní ízení nabízíme ídící software Cesare 2010, který je schopen zajistit plnou kontrolu probíhajících fází procesu, identifikovat obsah každého uskladn ného pytle a m nit r zné priority na základ pot eb a naléhavých p ípad. Pr m rná doba návratnosti investic do tohoto typu za ízení jsou t i roky s nár stem pro- Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:37

15 MONTANARI - 40 let projektování, vývoje a služeb duktivity o p ibližn 30 procent. Po fázi praní a sušení se dostáváme do oblasti manipulace s istým prádlem, která m že být stejn tak jako p edchozí fáze optimalizována r znými ešeními, všemi zam enými na stejný cíl. V p ípadech, kdy nedostatek prostoru a asu pro práci neradí používat tradi ní manipulaci s vozíky nebo výtahy, m žeme nabídnout instalaci systému pneumatické dopravy s ozna- ením VOLO, který m že dopravovat jednotlivé kusy prádla na dopravníky, žehlící linky, do vozík nebo za ízení pro terciární uskladn ní. Systém VOLO má místa rozhraní pro automatickou nebo ru ní nakládku, prádlo prochází pevným potrubím, které se m že nacházet podél jakékoliv st ny, a sb rné kontejnery mohou uskladnit až 150 kg prádla. Z tohoto d vodu tento systém p edstavuje ideální ešení pro vysoce obrátkové prádelny a prádelny s neobvyklým vnit ním len ním. Ze systém pro dopravu prádla k žehlícím linkám m žeme nabídnout za ízení pro visuté terciární skladování pro prádelny s náro nými systémy rozt í ování prádla. Jako u obdobného systému pro sekundární skladování prádla úkolem i tohoto terciárního skladovacího systému je optimalizovat prostor, zvyšovat kapacitu výroby a pln ídit objemná množství prádla. D ležitou fází v oblasti manipulace s istým prádlem je ur it výstup prádla z mandl. Jak uchovat množství složeného prádla p ed jeho p edáním? Jak udržet a zlepšit celý tento proces? Jak lze získat informace o stavu skladu z jakéhokoliv pracovišt? Aby tato poslední fáze procesu výroby byla skute n efektivní, spole nost Montanari S.r.l. navrhuje a na míru p izp sobuje systémy pásové manipulace, které se umís- ují na výstupy z mandl. Tímto zp sobem dopravuje do skladu již vyžehlené a vymandlované prádlo. Na speciálních výsuvných pásech tak lze z r zných žehlících linek dopravovat prádlo na jeden hlavní dopravníkový pás a celý tento pohyb dále monitorovat díky ídicímu systému, který spolupracuje s ídícím softwarem prádelen a poskytuje veškeré nezbytné informace o zpracování, skladování a expedici prádla. Jako u ostatních za ízení i linky pro balení prádla umož ují instalovat r zná p íslušenství, která uspokojují další pot eby klient, jako jsou nap íklad tiskárny a te ky árových kód. I u tohoto za ízení se návratnost investic odhaduje na p ibližn 2 3 roky s navýšením výrobní kapacity o %. Na záv r procesu zpracování prádla se uvnit naší teoretické prádelny dostáváme do dynamického skladu složeného ze systému gravita ních vále kových drah, který dokáže s prádlem manipulovat bez asistence pracovník obsluhy a dále mít v každém okamžiku pod kontrolou jednotlivé fáze zpracování. V tomto okamžiku m žeme prádlo p edat zákazníkovi. Pro zajišt ní maximální ú innosti svých za ízení spole nost Montanari poskytuje technický servis p izp sobený konkrétní typologii za ízení a pot ebám klienta. Technický servis Plus je naší nabídkou, která klient m zaru í maximální ú innost formou navázání p ímého spojení mezi instalovaným za ízením a techniky spole nosti Montanari. Práv proto byly zavedeny: - p íslušné telefonní linky - software ur ený pro p ipojení na dálku (p es internet) - vým nné terminály p ipravené k okamžitému použití - instruktážní kurz pro personál prádelny - plánovaná údržba. Toto jsou hlavní aspekty poskytované služby, která se chce od ostatních lišit z hlediska své rychlosti a ú innosti. 15 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:39

16 Sympozium u firmy BEZEMA AG Když se p ed t emi lety v naší kancelá i ohlásil ing. Hireš s žádostí o možnosti prezentovat výrobkyfirmy Bezema, nev d li jsme o této firm v bec nic. Až když nás ing. Hireš navštívil a p edvedl svoji firemní prezentaci, pochopili jsme, že to firma myslí s výrobou pracích prášk a následn s jejich prodejem na eském trhu vážn. Z jeho návšt vy bylo z ejmé, že se jedná o firmu s bohatou tradicí, silným finan ním zázemím a hlavn, že firma je na eském trhu zavedená a známá svojí výrobou chemických produkt pro textilní pr mysl. To vše bylo z ejmé již z p edkládaných firemních materiál. Všechny materiály byly perfektn a pe liv zpracovány a prezentovány na k ídovém papí- e. Proto, když se v lét letošního roku ozval ing. Hireš s nabídkou možnosti návšt vy hlavního závodu firmy v Montlingenu ve Švýcarsku, neváhali jsme a nabídku p ijali. Jednalo se o ú ast na Evropském sympoziu v oblasti pé e o textil, který se m l konat ve dnech v sídle firmy BEZEMA v Montlingenu ve Švýcarsku. Nabídku p ijalo asi 38 zástupc prádelen z eské republiky i Slovenska. Cestu organizovala ze své brn nské kancelá e paní Chalupová za pomoci firemních odborník Ing. Hireše a ing. Sachera. Ing. Hireš má na starosti oblast Slovenska a Moravu, Ing. Sacher zajiš uje obchodní zázemí u firem, které mají sídlo v echách. Proto s o ekáváním dlouhé a nepohodlné cesty jsme ve tvrtek ráno nastoupili do autobusu. Op t se ale projevila jak švýcarská preciznost, tak i schopnost pracovník firmy. Hý káni starostlivou paní Chalupovou, jsme po celodenní jízd pohodlným autobusem dorazili sv ží, i nasycení, do hotelu Fair Motel, kde jsme byli ubytováni. Ráno po snídani jsme nasedli do p istaveného autobusu a odjeli do sídla firmy na Sympozium. Organizace Sympozia v sídle firmy musíme op t hodnotit velice vysoko. Sympozium bylo organizováno pro asi 300 odborník z celé Evropy. Jazykovou bariéru vy ešili organizáto i op t na jedni ku. V jednom velkém sále probíhali p ednášky v n m in i angli tin, v druhém menším, byly stejné p ednášky p edneseny pro nás a tlumo eny do eského nebo slovenského jazyka. P ednášející pendlovali mezi sály a kupodivu nedocházelo ke zmatk m a asovým posun m. Stejným zp sobem byl organizován i druhý den Sympozia. Sou ástí Sympozia byly i coffee breaky s drobným ob erstvením. Odbornost p ednášek byla op t na vysoké úrovni, což je z ejmé již z programu, ze kterého uvádíme názvy n kterých p ednášek: Antimikrobiální úprava se st íbrem Vlákno Barvivo Stálosti Bermudský trojúhelník pé e o textil Dezinfekce rukou a ploch v prádelnách BEIBLEACH POWER ACTIVE P ímý krok k ekologické optimalizaci pracího proces SMARTEC systém ekologická procesní optimalizace Protože práce mozku je namáhavá innost, je zapot ebí krom námahy i odpo inek. I na to organizáto i pamatovali a p ipravili pro nás bohatý program. První den Sympozia ve er nás zavezli do velké haly, kde jsme pove e- eli a zhlédli i kulturní program. Druhý den odpoledne nás zavezli autobusem pod horu Säntis, odkud nás lanovka vyvezla do výšky asi 2500 m kde pro nás bylo p ipraveno malé odpolední ob erstvení. Zde se bohužel organizátor m nepovedlo zajistit vhodné po así, protože dole pršelo a na vrcholu sn žilo a byla hustá mlha, takže jsme si sice osahali první sníh, ale nic jsme nevid li. Poté jsme autobusem odjeli do muzea RolsRoyse, kde jsme si prohlédli vystavené luxusní exponáty a ve er mezi nimi i pove e eli. Ráno jsme op t nasedli do autobusu a napln ni jídlem i odbornými v domostmi dorazili ve er do Brna. Máme-li zhodnotit celou akci školním známkováním, tak bychom organizátor m i p ednášejícím, prost celé firm Bezema, dali velkou jedni ku. Konstatovali jsme, že firma to s pr nikem na eský trh opravdu myslí vážn. Je na to dob e p ipravena a dosavadní hrá i na eském trhu v této oblasti se opravdu musí bát o kousek svého obchodního kolá e. (Sekretariát) Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:42

17 Po pravd, tato novinka se ekala již delší dobu. Girbau je jeden z dodavatel kompletních prádelen r zných velikostí a r zného ur ení a ke kompletaci velkých prádelen scházel výkonný žehli s v tším pr m rem válc než 800 mm. V odborných kruzích byl zmi ován n kolik m síc a nyní jsme se do kali. V žehli i PC-120 jsou zabudovány všechny zkušenosti s 35letou výrobou žehli-. D raz na kvalitu ve všech stupních výroby umožnil, aby firma na žehli poskytovala 7letou záru ní dobu! Žehli je skláda kou, která umož uje plnit všechna p ání zákazník : m že být parní, plynový nebo vytáp ný olejem (systém Pirobloc), ší ka je volitelná 3,00 3,30 3,50 m a po et válc 1, 2 i 3. P i návrhu koryt bylo dbáno na co nejv tší p estup tepla z vytáp cího media a koryta jsou na plovoucím uložení, které umož uje lepší tvarové p izp sobení válc m. Potah válc je z pružin Springspress. Ty jsou natolik elastické, že sty ná plocha se Mobility šance, jak získat zahrani ní zkušenost Již naše babi ky a d de kové jezdili na zkušenou. V sou asné spole nosti je to do zna né míry nastupující generace, ale to je možná proto, že se obecn neví o možnosti využít pro získání odborné zahrani ní stáže grant z prost edk Evropské unie. Práv této možnosti využil TZÚ pro své zam stnance. V roce 2009 byla podána žádost o podporu Zahrani ní odborné stáže pracovník autorizované organizace, který byl následn podpo en. Projekt byl zahájen Novinky oboru XLIV Na trhu je výkonný žehli Girbau délkou provozu žehli e nem ní. P ítlak válc je nastavitelný v 6 stupních podle žehleného materiálu. Motory pohán jí válce p es planetovou p evodovku, mají frekven ní m ni otá- ek naprosto p esn ízený po íta em a ten zajiš uje i dokonalou synchronizaci otá ek jednotlivých válc. Žehli je ízen po íta em Intel, který Girbau používá k ízení pra ek a je dlouhodob ov en. Z obrazovky po íta e lze vy íst rychlost žehli e, teplotu každého koryta, p íkon jednotlivých motor válc, p ítlak, rychlostní rozdíl mezi válci, p íp. i teplotu oleje a teplotu odsávaného vzduchu. Samoz ejmostí je ada žehlicích program. U plynového provedení je používán nízkoemisní osv d ený ho ák Weishaupt-Monarch, regulovaný co do výkonu ovládacím po íta em žehli e tak, aby vždy pracoval v optimálním režimu. Olej je efektivn oh íván ve více etném potrubním v listopadu roku 2009 a v pr b hu roku 2010 vycestovalo celkem 6 pracovník do 3 zemí zapojených do programu Leonardo da Vinci. Dv pracovnice strávily svoji stáž ve Velké Británii, ve spole nosti Christeyns UK, Ltd. Jedna pracovnice pak v laborato i firmy Christeyns GmbH v Mannheimu v N mecku. Poslední 3 ú astníci navštívili spole nost Tubitak Butal v Burse v Turecku. Každá stáž trvala celkem 6 týdn a v jejím rámci ú astníci pracovali na obdobných pozicích jako u svého zam stnavatele. Volný as pak strávili ve v tšin p ípad aktivn poznáváním hostitelské zem, její historie a krás, i s novými p áteli. Podle ohlas všech zú astn ných lze hod- Uchycení plovoucího koryta svazku, p i emž nikdy nedochází ke kontaktu mezi plamenem a oh ívacím potrubím a ú innost systému se udává o % vyšší než u konven ních ho ák. Efektivita plynového oh evu je známá a proti pá e dvouválec o ší i 3,30 m šet í 40 kw. Žehli je samoz ejm dopl ován do úplné žehlicí linky vklada i typ DFR nebo DRM a také sklada i FL-King, Smart nebo FL-Lite. P ehled technických parametr u nejvýkonn jšího žehli e PC-12035/3: Po et válc 3 Pracovní ší ka mm Pr m r válc mm Rychlost 5-50 m/min Odsávání m 3 /hod. Spot eba páry kg/hod. P íkon motor 3 x 11 kw Hmotnost žehli e kg Výška mm Ší ka mm Délka mm -izknotit tuto akci za velmi zda ilou. P ínos je samoz ejm hodn. Od jazykového zdokonalení p es získání praktických zkušeností z jiné organizace práce a jiných zvyklostí až po nové p átele. Sou asn je taková ú ast na stáži pro mnoho zam stnanc motivací k profesnímu rozvoji a zvýšení loajality k zam stnavateli. Jak bylo zmín no výše, celá akce vznikla za podpory z projektu Leonardo da Vinci, pro podporu celoživotního u ení. Záv rem ješt dovolte vyslovit veliký dík p ijímajícím organizacím za jejich vst ícný p ístup k našim stážist m. Ladislava Zaklová Marketing a vzd lávání TZÚ 17 Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:48

18 Tato úprava pat í v zahrani í ke klí ovým službám istíren, u nás se však prosazuje jen velmi nesm le. D vod se odhaduje obtížn : malá informovanost zákazníka, nedostate ný marketing istíren i cena služby? P itom ur it alespo 50 % sou asného šatníku našich obyvatel by tuto úpravu pot ebovalo. S moderní hydrofobní úpravou p išel na sv tový trh v roce 1984 známý výrobce istírenské chemie Kreussler, když p edstavil úpravnický prost edek Hydrob FC založený na fluoruhlíkové disperzi. R zné vodoodpuzující úpravy existovaly již p edtím, nové ešení však umožnil až rozvoj fluorové chemie. Sportovní od vy zákazník dostaly po úprav novou kvalitu a navíc se otev el trh pro úpravy pracovního ochranného oble ení pro hasi e, záchrannou službu, policii a také ovšem pro zdravotnické textilie. U t chto úprav p vodním Hydrobem FC platí, že se stávají ú innými až poté, co je upravená textilie zah átá na nejmén 80 ºC. Chceme-li ale úpravu co nejú inn jší, musí dosáhnout teplota až 120 ºC. To ale není jednoduché ne všechny moderní textilie Za ízení pro perfektní žehlení kalhot je pro moderní istírnu nezbytností. Moderní kalhotové žehlice umož ují výkon až 50 kus za hodinu. Novinky oboru XLV Hydrofobní úprava se vyvíjí tuto teplotu snáší. Ochranné od vy mají složitou strukturu a teplota údržby je omezena. ešením je úpravnický prost edek, kterému sta í pro fixaci na textilii teplota nižší. A práv s touto novinkou p išel Kreussler pod obchodním názvem Hydrob Easydry. Místo obvyklé fluoruhlíkové disperze obsahuje produkt nov vyvinutý fluortelomeralkohol. U této látky se musíme zastavit, protože jist není tená m známá. Fluortelomeralkoholy jsou perfluorované tenzidy s vysokým obsahem fluoru. P ipravují se tzv. telomerizací, což znamená v podstat totéž jako polymerizace více molekul s krátkým et zcem spojujeme do velké makromolekuly. Hlavním p edstavitelem t chto pom rn nových slou enin je perfluoroktyletanol. Je to pevná látka tavící se p i 50 ºC, nepatrn rozpustná ve vod se souhrnným vzorcem C 10 H 5 F 17 O. Ze vzorce je patrné, že látka obsahuje velmi mnoho fluoru. Není nebezpe nou, p esto se ale vedou diskuse o vlivu na životní prost edí a na lov ka a n kte í auto i dokonce zpochyb ují i použití k voduodpuzujícím úpravám. Tvrdí totiž, že nositel je vystaven jejich ú inku a jde o nepatrná množství v ádech nanogram a žádná škodlivost nebyla zatím prokázána. V každém p ípad Hydrob Easydry umož uje snížit aplika ní teploty v pr m ru asi o 20 ºC. U opera ních roušek nap. již teplota 40 ºC zaru uje nepropustnost p es 300 mm vodního sloupce a zvýšíme-li teplotu na 100 ºC je nepropustnost 400 mm v. s. To je jichž hodnota uspokojivá nap. pro ochranné od vy proti chemikáliím. Úpravu lze aplikovat v lázni nebo rozst ikováním. P i pom ru lázn 1:3 se dávkuje 15 až 25 ml prost edku na jeden litr lázn Oblíbené vyšisované džíny lze p ipravit i p sobením ozónu bez chemického b lení. Na obrázku ozonizátor turecké firmy Malkan. a doporu uje se dodržet p i sušení 5 minut teplotu 60 ºC. Chceme-li ú inn jší úpravu proti chemikáliím, potom je vhodn jších 7 minut a 80 ºC. Textilie, které byly již p ed tím hydrofobn upraveny se spokojí s dávkováním nižším 5-10 ml/l. Nižší teplota sušení je nejen vhodn jší pro mnohé textilní výrobky vyžadující hydrofobní úpravu (a citlivých textilií p ibývá), ale také šet í energii nutnou k sušení. Obojí je pro istírnu výhodou. -izk- ZAJÍMAVOSTI Americký stát Illinois chystá zákaz PER v istírnách. Od by se již nesm ly instalovat žádné PER isticí stroje od se nesmí provozovat v obytných budovách. Od stejného termínu se nesm jí provozovat isticí stroje starší 15 let a od by platil absolutní zákaz PER. Institut Hohenstein vyvinul bioindikátor pro prádelny na bázi bakteriofága MS2, kterými lze ov ovat ú innost dezinfek ního praní v souvislosti s virovým nebezpe ím. Krom již obvyklých bioindikátor na mikrobiologickou ú innost praní, mohou tak prádelny v budoucnu kontrolovat i ú inek praní na viry. Girbau má v nabídce již i žehli e se standardním pr m rem válc 1200 mm. Vyrábí se v ší kách 3000, 3300 a 3500 mm a s 1-3 válci. Žehli PC 120 m že být vytáp n párou nebo plynem. Koryta jsou bo n uložena voln, což umož uje samocentrování kolem válce. INFORMÁTOR Vydává Asociace prádelen a istíren, Brno, El. Vora ické 27, telefon/fax: , I O Sazba: Palatin CZ, s. r. o., Rovná 3a, Brno. Vychází 6x ro n. Toto íslo vyšlo v nákladu 850 výtisk. Vytiskla MORAVIA TISK VYŠKOV. Za obsah odpovídá ing. Jan Chrištof, prezident Asociace prádelen a istíren. Vydavatel podle zákona není odpov dný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerát. Registrace u Min. kultury R, registrováno pod MK R 6593 podle 7 zák. 46/2000 Sb. Informátor 6/ INFO 6_10.indd :18:50

19 Každá spole nost má vlastní požadavky Každý požadavek spl uje ur itá firma Balící linky Systémy uskladnûní a zpracování prádla Systémy trídûní a poãítání Montanari srl engineering construction Via Emilia Ovest, Modena - Italy Tel Fax Informátor 6/2010 INFO 6_10.indd :18:57

20 VŠEM NAŠIM ČLENŮM A ČTENÁŘŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ ÚSPĚCHŮ A ÚSMĚV NA TVÁŘI PO CELÝ ROK 2011 SEKRETARIÁT INFO 6_10.indd :19:00

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Z Á P I S. 1. Zahájení a schválení programu

Z Á P I S. 1. Zahájení a schválení programu Z Á P I S členské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne 30.11. 2010 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Zpráva

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo skokové zvýšení

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou.

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou. Výzva č. 16, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 16 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 21. prosince 2009.

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zli ín FILTRY A ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY katalog ************************************************** Praha, ervenec 2003 Obsah

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa V Hradci Králové dne 17.09.2015 Veřejná zakázka č. 1552 výzva k předložení nabídky Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa Zadavatel zakázky:

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více