Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: Strana: 1 / 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7"

Transkript

1 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality (QSV) Tato Dohoda o zajišt ní kvality je nedílnou sou ástí smlouvy o obchodním vztahu dodavatele a následujících firem skupiny WITTE: WITTE-Velbert GmbH & Co.KG, D Velbert, WITTE Nejdek, spol.s r.o., CZ Nejdek, WITTE Niederberg GmbH, D Velbert, WITTE Bitburg GmbH, D Bitburg, WITTE Stromberg GmbH, D Stromberg, WITTE Automotive Bulgaria EOOD, BG-7009 Ruse - dále jen WITTE Automotive - a - dále jen dodavatel. 1. Všeobecně Schopnost dodavatele spolehlivě dodávat bezvadné výrobky je významným kritériem pro nákupní rozhodování WITTE Automotive. Tato dohoda o zajištění kvality popisuje požadavky, které jsou kladeny na systém řízení kvality a ekologické povědomí dodavatelů. 2. Rozsah platnosti, předmět dohody Tato dohoda o zajištění kvality (QSV) platí spolu se všemi kupními smlouvami uzavřenými mezi WITTE Automotive a dodavatelem, pokud není přijata jiná úprava. Jakákoliv změna této QSV musí být dohodnuta písemně. Dále mohou být ve zvláštních dokumentech písemně dohodnuty další specifická doplnění týkající se projektu. Dodavatel zaváže své subdodavatele odpovídajícím způsobem k dodržení jím převzatých povinností z této QSV. Dodavatel na požádání WITTE Automotive předloží důkazy, že se přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality svých subdodavatelů. Dokumenty a zobrazení všech procesů, postupů, zkoušek atd. zmíněné v této QSV, které se týkají smluvního vztahu mezi WITTE Automotive a dodavatelem, budou na požádání WITTE Automotive předány k dispozici. Pro předpisy dohodnuté v této QSV platí vždy aktuální stav. Pokud se stanou některé části této QSV právně neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 3. Stanovení cíle Nejvyšší kvalita a excelentní dodací servis jsou podstatnými cíli WITTE Automotive. Spokojenost našich zákazníků je měřítkem splnění tohoto požadavku. Toto povědomí kvality a s tím spojené stanovení cíle kvality nulové chyby očekává WITTE Automotive i od svých dodavatelů. QSV-cz.doc 1 / 7

2 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 2 / 7 Pro WITTE Automotive je významnou součástí jeho podnikatelské politiky ekologické jednání. Ve vztahu k výrobkům a zařízením vyvíjí WITTE Automotive průběžné ekologické zlepšování a vyžaduje ve všech výrobních procesech a postupech zajištění zákonných a jiných požadavků týkajících se ekologie. K tomu účelu je nutno všemi zúčastněnými vzít při rozhodování o výrobcích a zařízeních v úvahu cíl společného snížení spotřeby zdrojů a vlivů na životní prostředí. 4. Důvěrnost Dodavatel se zavazuje, že se všemi informacemi získanými od WITTE Automotive, které nejsou veřejně přístupné, bude nakládat jako s důvěrnými. 5. Systém řízení Dodavatel provozuje certifikovaný systém řízení kvality podle DIN/EN/ISO 9001, který je vystaven akreditovaným certifikačním orgánem. Požadavky v něm obsažené jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel se zavazuje k neustálému dalšímu rozvoji svého systému řízení kvality k ISO/TS nebo srovnatelnému systému, s cílem dosažení certifikace vystavené orgánem akreditovaným u IATF. Dodavatel je zavázán k cíli nulové chyby a průběžně v tomto směru optimalizuje své výkony. Dodavatel umožní WITTE Automotive i zákazníkům WITTE Automotive provést audit QM-systému řízení kvality a procesů použitých k výrobě dílů a vyráběných výrobků u dodavatele a jeho subdodavatelů. WITTE Automotive očekává od svých dodavatelů ekologické jednání a dodržování platných VDApředpisů a příslušných požadavků zákazníka. WITTE Automotive upřednostňuje zavedení certifikovaného ekologického systému ISO nebo EMAS. 6. Objednávkové dokumenty / Smluvní dokumentace / Změny WITTE Automotive dá dodavateli k dispozici kvalitativní požadavky na výrobek / službu ve formě výkresů, objednávkových předpisů, norem WITTE Automotive, zkušebních předpisů atd. Jakmile budou předpisy zveřejněny na dodavatelském portálu WITTE Automotive, zavazuje se dodavatel k pravidelné kontrole. Případné další předpisy uvedené v dokumentech WITTE Automotive - OEM, normy DIN atd. si dodavatel obstará na vlastní zodpovědnost. Dodavatel zajistí, že požadavky budou zhodnoceny i z hlediska proveditelnosti v časovém souladu s průběhem projektu. Případné chybějící požadavky, které musí WITTE Automotive dát k dispozici, si dodavatel vyžádá. Nejsou přípustné žádné odchylky od výkresů, specifikací a jiných technických podkladů, včetně nákupních pramenů a materiálních popisů výrobce, ledaže by toto bylo výslovně a písemně potvrzeno ze strany WITTE Automotive. Všechny změny budou mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty včas, aby obě strany mohly prověřit jejich dopady a ještě před provedením změny je mohly písemně dohodnout. V zásadě: musí dodavatel disponovat interním systémem, v němž je zajištěno použití všech aktuálních předpisů, musí být každá první dodávka po změně označena modrou kartou změněné díly uchovávat odděleně, musí být na dokumentech, např. dodacích listech, uvedeno číslo změněného výkresu s konstrukčním stavem /stavem změny výkresu nesmí po první dodávce s novým konstrukčním stavem /stavem výkresu být provedena další dodávka se starým konstrukčním stavem /stavem výkresu. Procesy nutné pro výrobu dílů a k tomu používané materiály musí odpovídat stavu techniky, platným zákonným ustanovením a souvisejícím nařízením, resp. příslušným schvalovacím procesům a předpisům a nařízením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a zákonům o nebezpečných látkách. QSV-cz.doc 2 / 7

3 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 3 / 7 Dodavatel je dále povinen se informovat při výrobě v zahraničí o národních a oborových specifických zákonech a musí je dodržovat. 7. Řízení projektů Dodavatel používá mezioborově nastavené projektové řízení a jmenuje příslušným osobám ve WITTE Automotive své kontaktní partnery, minimálně vedoucího projektu. Projektové řízení bere v úvahu požadavky z APQP, PPAP, jakož i VDA 2, VDA 4, T. 3. a používá standardy obvyklé v automobilovém průmyslu. Detaily je nutno dohodnout v příslušném projektovém případu. Dodavatel sleduje aktuální pokrok v projektu a informuje o něm průběžně WITTE Automotive. Pokud WITTE Automotive zjistí prodlení v termínech, je WITTE Automotive oprávněn instalovat instituci schválenou WITTE Automotive nebo pracovníka WITTE Automotive na náklady dodavatele. Prototypy a předsériové díly by měly být pokud možno vyráběny za sériových podmínek. Přesné výrobní a zkušební podmínky a dokumentace výsledků (např. měřicí protokoly) musí být mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty. Projekt je uzavřen uvolněním (série) ze strany WITTE Automotive. Předpokladem k tomu je doložení, že požadované množství ve stanoveném čase a stanovené kvalitě bylo vyrobeno ve zvládnutém procesu. Základem pro vyhodnocení je Konstrukční projednání, Přejímka C1 a Přejímka C2 nástrojů. Podrobnosti, např. použitý postup (PPAP nebo PPF podle VDA 2), stupeň předlohy a přikládané dokumenty jsou odsouhlaseny v aktuálním projektovém případě. Pro posouzení vzorků kromě toho dodavatel použije postup IMDS. Uvolnění ze strany WITTE Automotive nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za řádnou výrobu dílů. 8. PPAP- / PPF- proces během sériové výroby Následující případy musí být předem oznámeny WITTE Automotive již ve stadiu plánování. WITTE Automotive pro každý případ rozhodne, zda musí být použit proces PPAP nebo PPF podle VDA: při změnách výrobních metod nebo procesů, při přemístění výroby, při změně konstrukce, specifikace nebo materiálů, při změně nástrojů, při změně dodavatelů (výrobky a služby), při uložení nástrojů po 12 a více měsících, po zastavení dodávek způsobeném kvalitou. 9. Kvalita procesu Všechny charakteristiky vytvořené dodavatelem na všech dílech musí zásadně odpovídat zadání. Aby byl respektován zvláštní význam zkušebních charakteristik SC/CC, je nutno pro tyto charakteristiky použít odpovídající zkušební/kontrolní postup. To je např. doložení způsobilosti prostřednictvím měření dle Dohody o kontrole kontrolních znaků uzavřené pro jednotlivý produkt, 100% kontrola nebo jiný postup dohodnutý pro příslušný jednotlivý případ s WITTE Automotive Procesní parametry nastavené pro výrobu budou sepsány a archivovány. 10. Zkoušky /audity Dodavatel pomocí systematických opatření zajistí, že všechny výrobky budou odpovídat výkresům a specifikacím. Takovými opatřeními mohou být mimo jiné: Kontrola příjmu zboží Kontrola procesních parametrů Statistická kontrola procesu (SPC) 100% kontroly u ne-schopných procesů a charakteristik výrobku QSV-cz.doc 3 / 7

4 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 4 / 7 Kontroly materiálu/kontroly životnosti Systémové audity / procesní audity /výrobkové audity Dlouhodobé testy Opakované zkoušky prvních vzorků Výběr potřebných opatření se řídí požadavky na výrobek. Dodavatel provede na všech dílech min. 1x/rok rekvalifikační zkoušku. Kontroly, které nemohou být provedeny vhodnými zkušebními prostředky u dodavatele, nechá dodavatel vyzkoušet na svou objednávku u odpovídající akreditované instituce. 11. Školení / kvalifikace Dodavatel zajistí, že všichni pracovníci pověření projektem a výrobou budou odpovídajícím způsobem kvalifikováni a seznámeni s používanými nástroji a metodami. 12. Nápravná a preventivní opatření, neustálé zlepšování procesu (KVP) Dodavatel používá v celém svém podniku dokumentovaný proces nápravných a preventivních opatření, jímž je zajištěno, že budou systematicky zjišťovány a trvale odstraňovány/zabraňovány příčiny vzniklých, resp. možných chyb. Provádění Nápravných a preventivních opatření musí být plánováno a výsledek musí být separátně dokumentován. Nápravná opatření na výrobcích jsou pak přípustná jen tehdy, když je možno znovu vytvořit původní dokonalý stav beze změn. V opačném případě je nutno u WITTE Automotive zažádat o svolení. Pro nápravná opatření na výrobcích je nutno naplánovat a speciálně fixovat příslušná opatření. K provedení nápravných opatření je nutno použít příslušně kvalifikovaný personál. Dodavatel v celém svém podniku zavede proces neustálého zlepšování svých procesů. 13. Spokojenost zákazníka Všechny dodávky jsou vyhodnocovány jednotným interním systémem WITTE Automotive pro hodnocení dodavatelu. Dodavatelé pravidelne obdrží od WITTE Automotive výsledky hodnocení jejich výkonnosti. V závislosti na výsledcích hodnocení jsou pak jednotliví dodavatelé povinni prijmout odpovídající nápravná opatrení. V případě opakovaných chyb, chyb s vážnými dopady nebo opakovaných reklamací je WITTE Automotive oprávněn, zařadit do eskalačního modelu. Stupeň 1 = CSL1 (controlled shipping level 1): dodavatel je povinen zařídit na své náklady dodatečnou 100% zkoušku. Nápravná opatření se musí dohodnout s WITTE Automotive. Příslušné důkazy o přijatých opatřeních a stavu kvality výrobku musí být předloženy WITTE Automotive. Stupeň 2 = CSL2 (controlled shipping level 2): dodavatel je povinen dodatečně k provedené 100% kontrole dodavatelem provést další nezávislou kontrolu institucí schválenou WITTE Automotive na náklady dodavatele. Výsledky těchto kontrol budou WITTE Automotive dány k dispozici. Stupeň 3 = NBH (new business hold): pokračování stupně 2, dodatečně bude dodavatel zablokován pro nové zakázky. WITTE Automotive bude informovat certifikační instituci dodavatele a žádat o provedení auditu na místě u dodavatele na náklady dodavatele. Auditorská zpráva bude dána WITTE Automotive k dispozici. Přehodnocení na nižší stupeň v eskalačním modelu se provede ve stavu CSL1 a CSL2 po společně dohodnutém období, v němž byla dodavatelem doložena účinnost přijatých nápravných opatření a kvalita výrobků dosáhla za dohodnuté období dohodnuté úrovně. Přehodnocení na nižší stupeň ze stavu NBH proběhne teprve po dohodnutém období, v němž kvality výrobků dosáhla dohodnuté hodnoty ppm. Při rozhodnutí může být rovněž být vzat v úvahu audit ze strany WITTE Automotive u dodavatele. QSV-cz.doc 4 / 7

5 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 5 / Označení a zpětná sledovatelnost Dodavatel na svou odpovědnost provozuje systém, jímž bude zaručeno jednoznačné přiřazení dílů k příslušnému stavu výkresu a zpracování. V tomto systému je možno podle potřeby přiřadit k použitým materiálům, strojům, použitým parametrům a zjištěným výsledkům zkoušek příslušné výrobní šarže, aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost. 15. Zkušební prostředky, zkušební zařízení Všechny zkušební prostředky a zkušební zařízení podléhají systematické kontrole a pravidelné kalibraci. Použité zkušební prostředky musí být vhodné pro příslušný zkušební proces podle VDA5. Bude zajištěna průchodná použitelnost prostřednictvím odborného používání a skladování během doby neužívání. 16. Díly se zvláštní povinnosti označování a archivace Jako doplněk k ustanovení DIN/EN/ISO 9001 platí: Dokumenty, které jsou potřebné k výrobě dílu (např. výkresy, procesní zadání), je nutno minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovat před ztrátou a poškozením. Nákresy, které, dokládají řádný stav dílů (např. zkušební nákresy) musí být minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovány před ztrátou a poškozením CC-charakteristiky, jejichž výroba a pořízení je na zodpovědnosti dodavatele musí být odpovídajícím způsobem označeny na plánovacích a výrobních dokumentech a nákresech. Dodavatel provádí u dílů s CC-charakteristikami, které jsou jím ovlivněny/vyráběny min. 1x/ročně Audit povinně dokládaných dílů, v němž jsou speciálně posuzovány zvláštnosti těchto dílů (též nazýváno Audit D-dílů ). Doba uchování může být po zvláštní dohodě prodloužena. Na starších výkresech může být namísto označení CC použito D. Všechny požadavky na díly s CC-charakteristikami platí v tomto případě ve stejném smyslu pro D-charakteristiky. 17. Poskytnuté výrobky Dodavatel nakládá s výrobky poskytnutými od WITTE Automotive (díly pro další zpracování, nástroje, přípravky, dopravní prostředky atd.) tak, aby se předešlo poškození. Dodavatel informuje WITTE Automotive při zjištění zjevných chyb nebo v případě, že nemůže WITTE Automotive provést požadované výkony na základě zjištěného stavu. WITTE Automotive bude kromě toho písemně informováno při ztrátě poskytnutých výrobků nebo výrobě zmetků na poskytnutých výrobcích. 18. Preventivní a výhledová údržba Dodavatel používá prokazatelný systém údržby s min. následujícím rozsahem: plánování údržbářských prací disponibilita náhradních dílů / nouzový management pro klíčové procesy dokumentace a další vývoj údržbářských činností Zajistí, že řádným provozem budou vyloučeny nevhodné ekologické projevy nebo neočekávané situace. To platí zejména pro zacházení s látkami ohrožujícími vodu a ekologicky škodlivými emisemi. 19. Balení a zasílání Zboží musí být do WITTE Automotive dodáno tak, aby se zabránilo poškození dílů. Je nutno používat platné balicí předpisy. Balení musí být pro identifikaci jednoznačně označeno podle aktuálně platného stavu VDA etikety s čárovým kódem ke zboží. Při dodání zboží ve vratných obalech je nutno dbát na to, aby obaly byly dodány v originálním stavu a vyčištěné. Použité přívěsky ke zboží musí být odstraněny. Obaly musí být jednoduše znehodnotitelné nebo být jakožto vratné obaly vícekrát použitelné. Musí se předejít znečištění nebezpečnými součástmi podle legislativy o odpadech. 20. Certifikace dodávky QSV-cz.doc 5 / 7

6 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 6 / 7 Ke všem dodávkám surového materiálu (Zn slitina, pásová ocel, plastový granulát), jakož i ke všem dílům, které jsou označeny charakteristikou CC dodavatel přiloží osvědčení o přejímce EN Z certifikátu o dodávce nebo jednoznačně přiloženého průvodního listu musí vyplývat, že dodávané zboží s uvedením čísla dodacího listu, č. položky a č. série bylo vyrobeno z materiálu uvedeného v osvědčení. V ostatních případech je nutno WITTE Automotive předložit certifikát o dodávce. Kromě toho je nutno k dodávce přiložit dokumentaci s požadovanými a skutečnými hodnotami o silách pružin tepelném zpracování povrchových úpravách. Ke všem surovinám, pomocným a provozním látkám je nutno při prvních dodávkách a při změnách přiložit bezpečnostní datový list EU. WITTE Automotive s dodavatelem dodatečně uzavře specifickou dohodu o kvalitě konkrétního výrobku. V ní se určí, jaké minimální charakteristiky budou dokumentovány u dodavatele a budou předloženy WITTE Automotive na požádání během ½ pracovního dne. 21. Řízení vadných výrobků / Reklamace / 8-D-reporty Dodatečně k požadavkům DIN/EN/ISO 9001 platí: S výrobky neoznačenými nebo podezřelými z vady u dodavatele se bude nakládat jako s vadnými výrobky. Budou-li u WITTE Automotive odhaleny vadné nakupované díly, bude dodavateli zaslána reklamační zpráva. Rozhodnutí o naložení s těmito díly bude odsouhlaseno s dodavatelem. Možnosti jsou: okamžité zaslání celé dodávky zpět vytřídění a dopracování dodavatelem na místě vytřídění a dopracování na místě pověřeným podnikem nebo WITTE Automotive Dodavatel nese zodpovědnost za potřebné nápravné, opravné, rekonstrukční a třídicí práce a přebírá náklady. Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě odpovědět na reklamační zprávu stanoviskem ve formě 8-D-reportu. Pokud během dané doby nedojde k žádné reakci dodavatele, bude zboží zasláno dodavateli zpět na jeho náklady. Dojde-li ke zpětnému zaslání dodavateli, je dodavatel povinen se po dohodě s disponentem WITTE Automotive postarat o bezvadnou náhradní dodávku. Náklady, které v souvislosti s reklamací vzniknou (např. mimořádné jízdy apod.) nese dodavatel, pokud je za škody zodpovědný. 22. Dodací servis Pro zajištení bezpecného zásobování zákazníku požaduje WITTE Automotive od svých dodavatelu dosažení hodnoty VDA-ukazatele ve výši 0 (= 100% dodavatelský servis pro WITTE Automotive). Na základě potřeb zákazníků bude dodavateli dvakrát týdně předán aktualizovaný seznam množství/termínů. Dodavatel rychle a flexibilně zareaguje na změny v poptávce, aby je mohl v krátké lhůtě zpracovat. Dodavatel důkladně prověří přijaté požadavky (i jejich správnost) týkající se množství a termínů. Pokud se objeví potíže v dodávkách nebo jiné nepředpokládané události, dodavatel ihned informuje WITTE Automotive. Kapacitní plánování se odsouhlasí spolu s dodavatelem a bude definována tolerance výkyvů poptávky. V rámci tolerance výkyvů poptávky musí dodavatel zajistit 100% dodávky. 23. Záruka Dohoda o cílech kvality a mezích zásahu (poruchy, cíle ppm) neruší záruku dodavatele ve věci nároku na náhradu škody WITTE Automotive kvůli nedostatkům dodávky. 24. Doba platnosti dohody QSV-cz.doc 6 / 7

7 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 7 / 7 Tato dohoda o zajištění kvality platí neomezeně. Může však být kterýmkoli z obou smluvních partnerů vypovězena písemně s výpovědní lhůtou 6 měsíce. Ukončení této dohody ponechává účinnost běžících jednotlivých dodavatelských smluv neporušenou až do jejich úplné realizace. za dodavatele za WITTE.... Datum podpis/razítko Datum podpis/razítko Vedení nákupu skupiny WITTE QSV-cz.doc 7 / 7

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

Záruční smlouva. uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající...

Záruční smlouva. uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající... uzavřená mezi NÁZEV, SÍDLO IČ DIČ Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka..., jednající... a společností KOSTAL CR, spol. s. r. o. Černín 89 264 51 Zdice Česká republika IČ:

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky ATF servis, s. r. o., se sídlem Plzeň - Lhota, Meduňková 264/26, PSČ 301 00, IČ 27971015 dle 273 obchodního zákoníku ČLÁNEK

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Reklamační řád a záruka

Reklamační řád a záruka Reklamační řád a záruka Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Blyth s.r.o. Reklamační řád byl vypracován

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U.,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. 1. Preambule 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.papirova-lepenka.cz, jakož i dodavatelem - stranou prodávající - je společnost PAPOS v.o.s., se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více