Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: Strana: 1 / 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7"

Transkript

1 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality (QSV) Tato Dohoda o zajišt ní kvality je nedílnou sou ástí smlouvy o obchodním vztahu dodavatele a následujících firem skupiny WITTE: WITTE-Velbert GmbH & Co.KG, D Velbert, WITTE Nejdek, spol.s r.o., CZ Nejdek, WITTE Niederberg GmbH, D Velbert, WITTE Bitburg GmbH, D Bitburg, WITTE Stromberg GmbH, D Stromberg, WITTE Automotive Bulgaria EOOD, BG-7009 Ruse - dále jen WITTE Automotive - a - dále jen dodavatel. 1. Všeobecně Schopnost dodavatele spolehlivě dodávat bezvadné výrobky je významným kritériem pro nákupní rozhodování WITTE Automotive. Tato dohoda o zajištění kvality popisuje požadavky, které jsou kladeny na systém řízení kvality a ekologické povědomí dodavatelů. 2. Rozsah platnosti, předmět dohody Tato dohoda o zajištění kvality (QSV) platí spolu se všemi kupními smlouvami uzavřenými mezi WITTE Automotive a dodavatelem, pokud není přijata jiná úprava. Jakákoliv změna této QSV musí být dohodnuta písemně. Dále mohou být ve zvláštních dokumentech písemně dohodnuty další specifická doplnění týkající se projektu. Dodavatel zaváže své subdodavatele odpovídajícím způsobem k dodržení jím převzatých povinností z této QSV. Dodavatel na požádání WITTE Automotive předloží důkazy, že se přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality svých subdodavatelů. Dokumenty a zobrazení všech procesů, postupů, zkoušek atd. zmíněné v této QSV, které se týkají smluvního vztahu mezi WITTE Automotive a dodavatelem, budou na požádání WITTE Automotive předány k dispozici. Pro předpisy dohodnuté v této QSV platí vždy aktuální stav. Pokud se stanou některé části této QSV právně neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 3. Stanovení cíle Nejvyšší kvalita a excelentní dodací servis jsou podstatnými cíli WITTE Automotive. Spokojenost našich zákazníků je měřítkem splnění tohoto požadavku. Toto povědomí kvality a s tím spojené stanovení cíle kvality nulové chyby očekává WITTE Automotive i od svých dodavatelů. QSV-cz.doc 1 / 7

2 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 2 / 7 Pro WITTE Automotive je významnou součástí jeho podnikatelské politiky ekologické jednání. Ve vztahu k výrobkům a zařízením vyvíjí WITTE Automotive průběžné ekologické zlepšování a vyžaduje ve všech výrobních procesech a postupech zajištění zákonných a jiných požadavků týkajících se ekologie. K tomu účelu je nutno všemi zúčastněnými vzít při rozhodování o výrobcích a zařízeních v úvahu cíl společného snížení spotřeby zdrojů a vlivů na životní prostředí. 4. Důvěrnost Dodavatel se zavazuje, že se všemi informacemi získanými od WITTE Automotive, které nejsou veřejně přístupné, bude nakládat jako s důvěrnými. 5. Systém řízení Dodavatel provozuje certifikovaný systém řízení kvality podle DIN/EN/ISO 9001, který je vystaven akreditovaným certifikačním orgánem. Požadavky v něm obsažené jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel se zavazuje k neustálému dalšímu rozvoji svého systému řízení kvality k ISO/TS nebo srovnatelnému systému, s cílem dosažení certifikace vystavené orgánem akreditovaným u IATF. Dodavatel je zavázán k cíli nulové chyby a průběžně v tomto směru optimalizuje své výkony. Dodavatel umožní WITTE Automotive i zákazníkům WITTE Automotive provést audit QM-systému řízení kvality a procesů použitých k výrobě dílů a vyráběných výrobků u dodavatele a jeho subdodavatelů. WITTE Automotive očekává od svých dodavatelů ekologické jednání a dodržování platných VDApředpisů a příslušných požadavků zákazníka. WITTE Automotive upřednostňuje zavedení certifikovaného ekologického systému ISO nebo EMAS. 6. Objednávkové dokumenty / Smluvní dokumentace / Změny WITTE Automotive dá dodavateli k dispozici kvalitativní požadavky na výrobek / službu ve formě výkresů, objednávkových předpisů, norem WITTE Automotive, zkušebních předpisů atd. Jakmile budou předpisy zveřejněny na dodavatelském portálu WITTE Automotive, zavazuje se dodavatel k pravidelné kontrole. Případné další předpisy uvedené v dokumentech WITTE Automotive - OEM, normy DIN atd. si dodavatel obstará na vlastní zodpovědnost. Dodavatel zajistí, že požadavky budou zhodnoceny i z hlediska proveditelnosti v časovém souladu s průběhem projektu. Případné chybějící požadavky, které musí WITTE Automotive dát k dispozici, si dodavatel vyžádá. Nejsou přípustné žádné odchylky od výkresů, specifikací a jiných technických podkladů, včetně nákupních pramenů a materiálních popisů výrobce, ledaže by toto bylo výslovně a písemně potvrzeno ze strany WITTE Automotive. Všechny změny budou mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty včas, aby obě strany mohly prověřit jejich dopady a ještě před provedením změny je mohly písemně dohodnout. V zásadě: musí dodavatel disponovat interním systémem, v němž je zajištěno použití všech aktuálních předpisů, musí být každá první dodávka po změně označena modrou kartou změněné díly uchovávat odděleně, musí být na dokumentech, např. dodacích listech, uvedeno číslo změněného výkresu s konstrukčním stavem /stavem změny výkresu nesmí po první dodávce s novým konstrukčním stavem /stavem výkresu být provedena další dodávka se starým konstrukčním stavem /stavem výkresu. Procesy nutné pro výrobu dílů a k tomu používané materiály musí odpovídat stavu techniky, platným zákonným ustanovením a souvisejícím nařízením, resp. příslušným schvalovacím procesům a předpisům a nařízením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a zákonům o nebezpečných látkách. QSV-cz.doc 2 / 7

3 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 3 / 7 Dodavatel je dále povinen se informovat při výrobě v zahraničí o národních a oborových specifických zákonech a musí je dodržovat. 7. Řízení projektů Dodavatel používá mezioborově nastavené projektové řízení a jmenuje příslušným osobám ve WITTE Automotive své kontaktní partnery, minimálně vedoucího projektu. Projektové řízení bere v úvahu požadavky z APQP, PPAP, jakož i VDA 2, VDA 4, T. 3. a používá standardy obvyklé v automobilovém průmyslu. Detaily je nutno dohodnout v příslušném projektovém případu. Dodavatel sleduje aktuální pokrok v projektu a informuje o něm průběžně WITTE Automotive. Pokud WITTE Automotive zjistí prodlení v termínech, je WITTE Automotive oprávněn instalovat instituci schválenou WITTE Automotive nebo pracovníka WITTE Automotive na náklady dodavatele. Prototypy a předsériové díly by měly být pokud možno vyráběny za sériových podmínek. Přesné výrobní a zkušební podmínky a dokumentace výsledků (např. měřicí protokoly) musí být mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty. Projekt je uzavřen uvolněním (série) ze strany WITTE Automotive. Předpokladem k tomu je doložení, že požadované množství ve stanoveném čase a stanovené kvalitě bylo vyrobeno ve zvládnutém procesu. Základem pro vyhodnocení je Konstrukční projednání, Přejímka C1 a Přejímka C2 nástrojů. Podrobnosti, např. použitý postup (PPAP nebo PPF podle VDA 2), stupeň předlohy a přikládané dokumenty jsou odsouhlaseny v aktuálním projektovém případě. Pro posouzení vzorků kromě toho dodavatel použije postup IMDS. Uvolnění ze strany WITTE Automotive nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za řádnou výrobu dílů. 8. PPAP- / PPF- proces během sériové výroby Následující případy musí být předem oznámeny WITTE Automotive již ve stadiu plánování. WITTE Automotive pro každý případ rozhodne, zda musí být použit proces PPAP nebo PPF podle VDA: při změnách výrobních metod nebo procesů, při přemístění výroby, při změně konstrukce, specifikace nebo materiálů, při změně nástrojů, při změně dodavatelů (výrobky a služby), při uložení nástrojů po 12 a více měsících, po zastavení dodávek způsobeném kvalitou. 9. Kvalita procesu Všechny charakteristiky vytvořené dodavatelem na všech dílech musí zásadně odpovídat zadání. Aby byl respektován zvláštní význam zkušebních charakteristik SC/CC, je nutno pro tyto charakteristiky použít odpovídající zkušební/kontrolní postup. To je např. doložení způsobilosti prostřednictvím měření dle Dohody o kontrole kontrolních znaků uzavřené pro jednotlivý produkt, 100% kontrola nebo jiný postup dohodnutý pro příslušný jednotlivý případ s WITTE Automotive Procesní parametry nastavené pro výrobu budou sepsány a archivovány. 10. Zkoušky /audity Dodavatel pomocí systematických opatření zajistí, že všechny výrobky budou odpovídat výkresům a specifikacím. Takovými opatřeními mohou být mimo jiné: Kontrola příjmu zboží Kontrola procesních parametrů Statistická kontrola procesu (SPC) 100% kontroly u ne-schopných procesů a charakteristik výrobku QSV-cz.doc 3 / 7

4 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 4 / 7 Kontroly materiálu/kontroly životnosti Systémové audity / procesní audity /výrobkové audity Dlouhodobé testy Opakované zkoušky prvních vzorků Výběr potřebných opatření se řídí požadavky na výrobek. Dodavatel provede na všech dílech min. 1x/rok rekvalifikační zkoušku. Kontroly, které nemohou být provedeny vhodnými zkušebními prostředky u dodavatele, nechá dodavatel vyzkoušet na svou objednávku u odpovídající akreditované instituce. 11. Školení / kvalifikace Dodavatel zajistí, že všichni pracovníci pověření projektem a výrobou budou odpovídajícím způsobem kvalifikováni a seznámeni s používanými nástroji a metodami. 12. Nápravná a preventivní opatření, neustálé zlepšování procesu (KVP) Dodavatel používá v celém svém podniku dokumentovaný proces nápravných a preventivních opatření, jímž je zajištěno, že budou systematicky zjišťovány a trvale odstraňovány/zabraňovány příčiny vzniklých, resp. možných chyb. Provádění Nápravných a preventivních opatření musí být plánováno a výsledek musí být separátně dokumentován. Nápravná opatření na výrobcích jsou pak přípustná jen tehdy, když je možno znovu vytvořit původní dokonalý stav beze změn. V opačném případě je nutno u WITTE Automotive zažádat o svolení. Pro nápravná opatření na výrobcích je nutno naplánovat a speciálně fixovat příslušná opatření. K provedení nápravných opatření je nutno použít příslušně kvalifikovaný personál. Dodavatel v celém svém podniku zavede proces neustálého zlepšování svých procesů. 13. Spokojenost zákazníka Všechny dodávky jsou vyhodnocovány jednotným interním systémem WITTE Automotive pro hodnocení dodavatelu. Dodavatelé pravidelne obdrží od WITTE Automotive výsledky hodnocení jejich výkonnosti. V závislosti na výsledcích hodnocení jsou pak jednotliví dodavatelé povinni prijmout odpovídající nápravná opatrení. V případě opakovaných chyb, chyb s vážnými dopady nebo opakovaných reklamací je WITTE Automotive oprávněn, zařadit do eskalačního modelu. Stupeň 1 = CSL1 (controlled shipping level 1): dodavatel je povinen zařídit na své náklady dodatečnou 100% zkoušku. Nápravná opatření se musí dohodnout s WITTE Automotive. Příslušné důkazy o přijatých opatřeních a stavu kvality výrobku musí být předloženy WITTE Automotive. Stupeň 2 = CSL2 (controlled shipping level 2): dodavatel je povinen dodatečně k provedené 100% kontrole dodavatelem provést další nezávislou kontrolu institucí schválenou WITTE Automotive na náklady dodavatele. Výsledky těchto kontrol budou WITTE Automotive dány k dispozici. Stupeň 3 = NBH (new business hold): pokračování stupně 2, dodatečně bude dodavatel zablokován pro nové zakázky. WITTE Automotive bude informovat certifikační instituci dodavatele a žádat o provedení auditu na místě u dodavatele na náklady dodavatele. Auditorská zpráva bude dána WITTE Automotive k dispozici. Přehodnocení na nižší stupeň v eskalačním modelu se provede ve stavu CSL1 a CSL2 po společně dohodnutém období, v němž byla dodavatelem doložena účinnost přijatých nápravných opatření a kvalita výrobků dosáhla za dohodnuté období dohodnuté úrovně. Přehodnocení na nižší stupeň ze stavu NBH proběhne teprve po dohodnutém období, v němž kvality výrobků dosáhla dohodnuté hodnoty ppm. Při rozhodnutí může být rovněž být vzat v úvahu audit ze strany WITTE Automotive u dodavatele. QSV-cz.doc 4 / 7

5 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 5 / Označení a zpětná sledovatelnost Dodavatel na svou odpovědnost provozuje systém, jímž bude zaručeno jednoznačné přiřazení dílů k příslušnému stavu výkresu a zpracování. V tomto systému je možno podle potřeby přiřadit k použitým materiálům, strojům, použitým parametrům a zjištěným výsledkům zkoušek příslušné výrobní šarže, aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost. 15. Zkušební prostředky, zkušební zařízení Všechny zkušební prostředky a zkušební zařízení podléhají systematické kontrole a pravidelné kalibraci. Použité zkušební prostředky musí být vhodné pro příslušný zkušební proces podle VDA5. Bude zajištěna průchodná použitelnost prostřednictvím odborného používání a skladování během doby neužívání. 16. Díly se zvláštní povinnosti označování a archivace Jako doplněk k ustanovení DIN/EN/ISO 9001 platí: Dokumenty, které jsou potřebné k výrobě dílu (např. výkresy, procesní zadání), je nutno minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovat před ztrátou a poškozením. Nákresy, které, dokládají řádný stav dílů (např. zkušební nákresy) musí být minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovány před ztrátou a poškozením CC-charakteristiky, jejichž výroba a pořízení je na zodpovědnosti dodavatele musí být odpovídajícím způsobem označeny na plánovacích a výrobních dokumentech a nákresech. Dodavatel provádí u dílů s CC-charakteristikami, které jsou jím ovlivněny/vyráběny min. 1x/ročně Audit povinně dokládaných dílů, v němž jsou speciálně posuzovány zvláštnosti těchto dílů (též nazýváno Audit D-dílů ). Doba uchování může být po zvláštní dohodě prodloužena. Na starších výkresech může být namísto označení CC použito D. Všechny požadavky na díly s CC-charakteristikami platí v tomto případě ve stejném smyslu pro D-charakteristiky. 17. Poskytnuté výrobky Dodavatel nakládá s výrobky poskytnutými od WITTE Automotive (díly pro další zpracování, nástroje, přípravky, dopravní prostředky atd.) tak, aby se předešlo poškození. Dodavatel informuje WITTE Automotive při zjištění zjevných chyb nebo v případě, že nemůže WITTE Automotive provést požadované výkony na základě zjištěného stavu. WITTE Automotive bude kromě toho písemně informováno při ztrátě poskytnutých výrobků nebo výrobě zmetků na poskytnutých výrobcích. 18. Preventivní a výhledová údržba Dodavatel používá prokazatelný systém údržby s min. následujícím rozsahem: plánování údržbářských prací disponibilita náhradních dílů / nouzový management pro klíčové procesy dokumentace a další vývoj údržbářských činností Zajistí, že řádným provozem budou vyloučeny nevhodné ekologické projevy nebo neočekávané situace. To platí zejména pro zacházení s látkami ohrožujícími vodu a ekologicky škodlivými emisemi. 19. Balení a zasílání Zboží musí být do WITTE Automotive dodáno tak, aby se zabránilo poškození dílů. Je nutno používat platné balicí předpisy. Balení musí být pro identifikaci jednoznačně označeno podle aktuálně platného stavu VDA etikety s čárovým kódem ke zboží. Při dodání zboží ve vratných obalech je nutno dbát na to, aby obaly byly dodány v originálním stavu a vyčištěné. Použité přívěsky ke zboží musí být odstraněny. Obaly musí být jednoduše znehodnotitelné nebo být jakožto vratné obaly vícekrát použitelné. Musí se předejít znečištění nebezpečnými součástmi podle legislativy o odpadech. 20. Certifikace dodávky QSV-cz.doc 5 / 7

6 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 6 / 7 Ke všem dodávkám surového materiálu (Zn slitina, pásová ocel, plastový granulát), jakož i ke všem dílům, které jsou označeny charakteristikou CC dodavatel přiloží osvědčení o přejímce EN Z certifikátu o dodávce nebo jednoznačně přiloženého průvodního listu musí vyplývat, že dodávané zboží s uvedením čísla dodacího listu, č. položky a č. série bylo vyrobeno z materiálu uvedeného v osvědčení. V ostatních případech je nutno WITTE Automotive předložit certifikát o dodávce. Kromě toho je nutno k dodávce přiložit dokumentaci s požadovanými a skutečnými hodnotami o silách pružin tepelném zpracování povrchových úpravách. Ke všem surovinám, pomocným a provozním látkám je nutno při prvních dodávkách a při změnách přiložit bezpečnostní datový list EU. WITTE Automotive s dodavatelem dodatečně uzavře specifickou dohodu o kvalitě konkrétního výrobku. V ní se určí, jaké minimální charakteristiky budou dokumentovány u dodavatele a budou předloženy WITTE Automotive na požádání během ½ pracovního dne. 21. Řízení vadných výrobků / Reklamace / 8-D-reporty Dodatečně k požadavkům DIN/EN/ISO 9001 platí: S výrobky neoznačenými nebo podezřelými z vady u dodavatele se bude nakládat jako s vadnými výrobky. Budou-li u WITTE Automotive odhaleny vadné nakupované díly, bude dodavateli zaslána reklamační zpráva. Rozhodnutí o naložení s těmito díly bude odsouhlaseno s dodavatelem. Možnosti jsou: okamžité zaslání celé dodávky zpět vytřídění a dopracování dodavatelem na místě vytřídění a dopracování na místě pověřeným podnikem nebo WITTE Automotive Dodavatel nese zodpovědnost za potřebné nápravné, opravné, rekonstrukční a třídicí práce a přebírá náklady. Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě odpovědět na reklamační zprávu stanoviskem ve formě 8-D-reportu. Pokud během dané doby nedojde k žádné reakci dodavatele, bude zboží zasláno dodavateli zpět na jeho náklady. Dojde-li ke zpětnému zaslání dodavateli, je dodavatel povinen se po dohodě s disponentem WITTE Automotive postarat o bezvadnou náhradní dodávku. Náklady, které v souvislosti s reklamací vzniknou (např. mimořádné jízdy apod.) nese dodavatel, pokud je za škody zodpovědný. 22. Dodací servis Pro zajištení bezpecného zásobování zákazníku požaduje WITTE Automotive od svých dodavatelu dosažení hodnoty VDA-ukazatele ve výši 0 (= 100% dodavatelský servis pro WITTE Automotive). Na základě potřeb zákazníků bude dodavateli dvakrát týdně předán aktualizovaný seznam množství/termínů. Dodavatel rychle a flexibilně zareaguje na změny v poptávce, aby je mohl v krátké lhůtě zpracovat. Dodavatel důkladně prověří přijaté požadavky (i jejich správnost) týkající se množství a termínů. Pokud se objeví potíže v dodávkách nebo jiné nepředpokládané události, dodavatel ihned informuje WITTE Automotive. Kapacitní plánování se odsouhlasí spolu s dodavatelem a bude definována tolerance výkyvů poptávky. V rámci tolerance výkyvů poptávky musí dodavatel zajistit 100% dodávky. 23. Záruka Dohoda o cílech kvality a mezích zásahu (poruchy, cíle ppm) neruší záruku dodavatele ve věci nároku na náhradu škody WITTE Automotive kvůli nedostatkům dodávky. 24. Doba platnosti dohody QSV-cz.doc 6 / 7

7 Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 7 / 7 Tato dohoda o zajištění kvality platí neomezeně. Může však být kterýmkoli z obou smluvních partnerů vypovězena písemně s výpovědní lhůtou 6 měsíce. Ukončení této dohody ponechává účinnost běžících jednotlivých dodavatelských smluv neporušenou až do jejich úplné realizace. za dodavatele za WITTE.... Datum podpis/razítko Datum podpis/razítko Vedení nákupu skupiny WITTE QSV-cz.doc 7 / 7

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti)

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti (Smlouva o zajištění jakosti) QAA* *Platí pro celou verzi smlouvy v CZ při jakýchkoliv nesrovnalostech (vzniklých překladem z originálu EN (angličtina) platí vždy jen EN (originální) verze! *POZOR! CZ verze slouží jen jako neformální

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

DOHODA S DODAVATELEM

DOHODA S DODAVATELEM DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká 306 753 01 Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE

SMĚRNICE JAKOSTI PRO DODAVATELE Stav I, změněno září 2015 (Změny vyznačeny tučně/kurzívou) Strana 1 z 11 1. Úvod Firma EuWe je společně v teamu se svými dodavateli a ve smyslu spolehlivého partnera pro své zákazníky zaměřena na další

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty) Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz

Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz Distributor: JuBo Jeseník s.r.o. U Jatek 600 790 01 Jeseník tel.: +420 584 412 234 www.jubo.cz Všeobecné montážní pokyny pro ZÁBĚROVÉ ŘETĚZY MONTÁŽ ZÁBĚROVÝCH ŘETĚZŮ 1. Položte řetěz zezadu na pneumatiku

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š.

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice příslušných norem... 2 3. Přezkoumání smlouvy... 2 4. Plánování kvality... 2 5.

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí

Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14. Příručka dodavatele. Závody Autopříslušenství. Kvalita a životní prostředí Gumotex, a.s. F0817 Vydání 6 Strana 1/14 Příručka dodavatele Závody Autopříslušenství Kvalita a životní prostředí Rev. č. 6 z 06/2014 Vypracoval: Nákup a kvalita Stránka 1 z 14 Gumotex, a.s. F0817 Vydání

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, Praha 8 Karlín

REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, Praha 8 Karlín ZADÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY DVORNÍHO TRAKTU DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Pobřežní 323/6, OBJEDNATEL: Development Pobřežní, s.r.o. Pobřežní 620/3 186 00, Praha 8

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7150 Posilovací stojan insportline Power rack PW100 1 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE...

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Návrh a management projektu. Předání a vyhodnocení projektu

Návrh a management projektu. Předání a vyhodnocení projektu Návrh a management projektu Předání a vyhodnocení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Verifikace a validace Předání produktu Dokumenty k

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Optické měřící zařízení Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více