Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP"

Transkript

1 Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení: doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schválených usnesením č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne usnesení č. 94 RMČ Praha 10 ze dne Obsah: I. Návrh usnesení RMČ II. Důvodová zpráva III. Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Příloha č. 2 - Usnesení č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne schválených Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Předkládá: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. zástupce starostky Zpracoval: Mgr. Karel Vozábal vedoucí referátu bytů OMP

2 Městská část Praha 10 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Návrh usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 10 číslo ze dne k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Zastupitelstvo městské části Praha 10 I. schvaluje doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, schválených usnesením č. 27/22/2014 Zastupitelstva městské části Praha 10 dne , ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Předkladatel: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D., zástupce starostky Anotace: Provede: - Na vědomí: - Garant: Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP Číslo tisku: P /2015

3 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 27/22/2014 ze dne schválilo nové znění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP (dále jen Zásady), které provedenou změnou byly dány do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, partnery řadí mezi osoby blízké, dále v 3020 konstatuje, že ustanovení části první, třetí a čtvrté (citovaného zákona) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů. Uzavření registrovaného partnerství se uskutečňuje před pověřeným matričním úřadem. Zaniká úmrtím nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu, a to po dohodě nebo na žádost jednoho z partnerů. Partneři vedoucí společnou domácnost mohou, ale nemusí vychovávat děti, a mohou tak splňovat podmínky pro zařazení do jedné ze skupin ad I. A, B a D platného znění Zásad. Navrhované doplnění Zásad o skupinu osob registrovaných partnerů umožní vyloučit případnou diskriminaci těchto osob v možnosti řešit své bytové potřeby a plně znění Zásad přizpůsobí výše uvedeným právním předpisům. Vzhledem k situaci, že nový občanský zákoník, v platném znění, již nezná dříve užívaný pojem druh, družka, byly tyto pojmy ze Zásad vypuštěny a podřazeny pod skupinu životních partnerů. Poté, co bylo přijetí zmíněného usnesení RMČ Praha 10 zveřejněno v médiích, obdržela m.č. Praha 10 dodatečný podnět od občanů Prahy 10, který navrhoval zvýšit stávající věkovou hranici u dětí ve skupinách B. a C. z 18 na 26 let, což bude více odrážet současný stav, kdy řada dětí i po dosažení 18 let věku je na rodičích existenčně závislá (např. studuje vysokou školu) a tedy jsou nezaopatřené ve smyslu příslušných právních předpisů v sociální oblasti - 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě těchto podnětů se tedy dále doplňují Zásady o zvýšení věkové hranice dětí z 18 na 26 let v dosavadních skupinách B. Manželé s dětmi do 18 let a C. Samoživitelé s dětmi do 18 let. V navrhované změně Zásad dochází: a) ke změně názvu Skupiny B žadatelů z Manželé s dětmi do 18 let na Manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství s nezaopatřenými dětmi do 26 let a úpravu definice této skupiny; b) ke změně názvu Skupiny C žadatelů z Samoživitelé s dětmi do 18 let na Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let ; c) ke změně názvu Skupiny D žadatelů z Bezdětní manželé nad 30 let na Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství nad 30 let a úpravu definice této skupiny; d) k doplnění definice nezaopatřeného dítěte; e) k dalším menším úpravám textu reagujícím na výše uvedené rozšíření skupin žadatelů. Ostatní nesezdané nebo neregistrované osoby žijící v partnerském svazku ve společné domácnosti ve smyslu dřívějšího vztahu druh družka jsou pro potřeby těchto zásad označovány jako životní partneři. Návrh doplněného znění Zásad je přílohou č. 1 materiálu. Upravené pasáže Zásad jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

4 Protože platné znění bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10, je nezbytné toto doplnění Zásad předložit následně ke schválení ZMČ Praha 10. Doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bylo schváleno usnesením č. 94 RMČ Praha 10 ze dne

5 Příloha č. 1 Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Tyto zásady upravují podmínky pronájmu bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů, které na doporučení MČ Praha 10 pronajímá hlavní město Praha (HMP). O pronájmu každého bytu, event. doporučení k pronájmu bytů vlastněných HMP, rozhoduje Rada městské části Praha 10 (RMČ). Byty určené k pronájmu, tj. právně a fyzicky volné, svěřené MČ Praha 10 a byty z kvóty MHMP jsou rozděleny do následujících kategorií: I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů Skupina A. Mladí lidé let B. Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let C. Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let D. Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let E. Jednotlivci nad 30 let II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů III. Bytové náhrady IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav VI. Pronájem nadstandardních bytů VII. Pronájem bytů v zájmu obce VIII. Pronájem bytů z kvóty MHMP Počet volných bytů, které budou vyčleněny k pronájmu pro jednotlivé kategorie (I. VII.), resp. skupiny A-E v kategorii I., stanoví RMČ na návrh OMP. Pro kategorii VIII. stanoví počet bytů k pronájmu Magistrát HMP svojí kvótou. Pro byty v kategorii I. vyhlásí RMČ pro jednotlivé skupiny výběrové řízení formou veřejné výzvy k podání přihlášky. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro tuto kategorii, jinak bude jeho přihláška vyřazena. Komise bytové politiky (KBP) provede výběr žadatelů a doporučí pronájem k rozhodnutí RMČ. Neúspěšným žadatelům budou jejich přihlášky vráceny. Pro byty v kategoriích II. a III. jsou vedeny seznamy žadatelů na základě podané žádosti o pronájem bytu (ŽOB). Každý žadatel může být zapsán jen do jednoho seznamu. Pro každou kategorii bytu jsou stanoveny podmínky, které musí žadatel splnit. Pokud žadatel nesplní podmínky pro zápis do seznamu žadatelů pro jednotlivé kategorie bytů, nebude do tohoto seznamu zapsán a žádost mu bude vrácena. Pro zařazení do příslušného seznamu je podávána žádost na předepsaném formuláři. Po přidělení bytu je žadatel automaticky vymazán ze seznamu, kde je veden. Žadatel o byt je povinen jednou za dva roky aktualizovat svoji žádost o byt k 31.říjnu, a to i v případě, že se podmínky jeho ŽOB nezměnily. Pokud tak žadatel 1

6 neučiní, bude automaticky vyřazen ze seznamu žadatelů. V případě, že jeho žádost bude zamítnuta, může žadatel podat novou žádost jen v případě, že se podstatným způsobem změní jeho osobní, zdravotní nebo bytové podmínky, v opačném případě nejdříve po dvou letech ode dne vydání zamítavého stanoviska k jeho poslední podané žádosti o byt. Pronájem bytů zařazených v kategorii IV. VI. se provádí na základě výběrových řízení vypisovaných RMČ. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivá výběrová řízení, aby se mohl výběrových řízení zúčastnit. Podmínky výběrových řízení určí RMČ. V případě, že žadatel, který má nájemní smlouvu na dobu určitou a požádá o prodloužení této smlouvy v době, kdy již není možné projednat v RMČ jeho žádost v období do skončení nájemního vztahu, může mu RMČ prostřednictvím KBP pronajmout stávající byt za podmínky, že žadatel splňuje podmínky pro další pronájem. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu jiný obecní byt po vzájemné dohodě za podmínky vrácení stávajícího bytu. MČ může stávajícímu nájemci obecního bytu, na kterého přešel nájem bytu v důsledku smrti původního nájemce, tento byt pronajmout i po uplynutí zákonem stanovené doby. Ustanovení těchto zásad o standardní době trvání nájemní smlouvy se použijí i zde. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu tento obecní byt po výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby kvůli dluhu nájemce vůči MČ vzniklému v souvislosti s nájmem, pokud do 30 dnů od převzetí výpovědi celou pohledávku uhradí. Nájemní smlouva však smí být uzavřena nejvýše na 1 rok. MČ může pronajmout obecní byt na základě dohody o výměně bytů uzavřené mezi konkrétními směniteli bytů odsouhlasené všemi pronajímateli. Výměnu bytů je možné realizovat mezi nájemci bytů různých vlastníků, přičemž se nemusí ve všech případech jednat o obecní byty. Vyslovení souhlasu s výměnou bytu je na uvážení MČ, přičemž MČ je oprávněna výměnu odmítnout i bez uvedení důvodu. Výměna se realizuje následujícím způsobem: a) V případě, že jde výlučně o byty svěřené MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Podmínky nájmu budou totožné s těmi, které měl ke skončení nájmu dřívější nájemce, s nímž je byt směňován. b) V případě, že alespoň jeden ze směňovaných bytů není svěřen MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena za podmínek standardní doby trvání nájemní smlouvy. MČ může pronajmout volný byt azylantům v souladu s pokyny Ministerstva vnitra ČR v rámci Státního integračního programu pro azylanty. O pronájmu integračních bytů rozhoduje RMČ na návrh KBP. 2

7 MČ může pronajmout byt žadateli v případě krizové situace, např. živelné pohromy, bezprostředního ohrožení života nebo v jiných mimořádně závažných případech. O pronájmu rozhoduje RMČ. Je-li žadateli doporučen pronájem souhlasem KBP, nabídne OMP žadateli o byt k prohlídce max. 2 byty. Pokud žadatel odmítne, bude jeho žádost zamítnuta. Nájemci musí být vždy před podpisem nájemní smlouvy umožněno, aby si byt fyzicky prohlédl. Pro každé shromáždění a další zpracování osobních údajů k účelu realizace těchto zásad musí být získán souhlas dotčených subjektů údajů (osob) odpovídající platným právním předpisům, zejména zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nevyplyne-li z okolností případu, že zpracování předmětných osobních údajů lze založit i na jiném právními předpisy uznaném důvodu. Dispozice se zpracovávanými osobními údaji a způsob jejich zabezpečení (stejně tak jako informací o jejich zabezpečení) musí v plném rozsahu odpovídat povinnostem a zásadám plynoucím ze jmenovaného zákona č. 101/2000 Sb. a směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES. Shromážděné a zpracované osobní údaje nelze užít k jinému účelu. Níže uvedené výrazy užívané v těchto zásadách mají následující význam: Nájemné: Nájemným se rozumí nájemné sjednané při uzavírání nájemní smlouvy nejméně ve výši obvyklé v daném místě a čase za byt srovnatelné kvality a velikosti pronajímaný Městskou částí Praha 10 za stejných nebo podobných podmínek s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o nový nájem; není-li takový byt, sjednává se nájemné ve výši obvyklé v daném místě a čase s přihlédnutím k obvyklým cenám podobných bytů a faktu, že jde o nový nájem. Pravidla pro zvyšování nájemného: Pravidly pro zvyšování nájemného se rozumí pravidla, na jejichž základě bude mít pronajímatel právo upravit nájemné s účinností vždy k 1. lednu každého kalendářního roku dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněného Českým statistickým úřadem. O každém zvyšování nájemného rozhoduje RMČ. Podmínka pobytu v MČ Praha 10: Minimální doba trvalého pobytu v MČ Praha 10 je 3 roky s maximální celkovou dobou přerušení trvalého pobytu na 3 roky. Žadatel musí bydlet v MČ Praha 10 minimálně 6 měsíců před podáním přihlášky nebo žádosti. Pokud žádají o byt manželé, registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nebo ostatní životní partneři, podmínku trvalého pobytu musí splňovat alespoň jeden z nich. Trvalým pobytem v MČ Praha 10 je myšlen evidenční pobyt na území MČ Praha 10 a současně i bydliště na místě evidenčního pobytu s výjimkou kategorie IV, V, VI. MČ Praha 10 má právo provést v tomto smyslu místní šetření a v případě neprokázání fyzického pobytu žadatele žádost o byt odmítnout anebo vyřadit z jakéhokoliv seznamu nebo výběrového řízení. Trvalý pobyt je nutno doložit výpisem z evidence obyvatel. V případě žadatelů s trvalým bydlištěm na úřadovně MČ Praha 10, samoživitelů s dětmi přechodně bydlících v azylových domech, u žadatelů s utajeným pobytem nebo v dalších případech hodných zvláštního zřetele může být podmínka fyzického pobytu prominuta v kontextu zdůvodnění podaného žadatelem, a to posouzením KBP nebo výběrové komise v případě výběrových řízení. 3

8 Obecním bytem se rozumí byt v nemovitostech svěřených MČ Praha 10. Pohledávkou se rozumí pohledávka způsobená dluhem na nájemném (nebo vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu), která vázne na konkrétním bytě a která je posuzována včetně příslušenství. Standardní dobou trvání nájemní smlouvy se rozumí první doba nájmu určitá na 2 roky s dalším prodloužením na dobu určitou tří let. Potom může být nájem uzavřen na dobu neurčitou. V případě plateb nájemného zpožděných o dobu delší než jeden měsíc je lhůta prodlužována vždy jen na dobu určitou na 1 rok. V případě existence pohledávky MČ za nájemcem z titulu nájmu bytu, která nebude uhrazena do 30 dnů po ukončení nájmu, nebude uzavřena nová nájemní smlouva. O každé době prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje RMČ na návrh KBP. Bytová potřeba: Bytovou potřebou se rozumí potřeba člověka získat byt za účelem jej užívat k trvalému bydlení pro sebe a případně i pro členy své domácnosti, tedy mít v bytě bydliště (zdržovat se v něm s úmyslem zde trvale žít). O bytovou potřebu nejde, není-li výslovně připuštěno jinak, chce-li si zájemce vedle získání bytu do nájmu podržet užívací právo k jinému domu nebo k jinému bytu, které by jinak mohlo uspokojit jeho bytovou potřebu. Stejně tak o bytovou potřebu nejde, není-li na straně nájemce skutečný a pravý zájem v bytě bydlet. Nezaopatřené dítě: Nezaopatřeným dítětem se ve smyslu 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů V této kategorii jsou pronajímány byty žadatelům, kteří ze závažných sociálních důvodů nejsou schopni řešit svou bytovou situaci vlastními silami. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výzvy k podání přihlášek jsou vyhlašovány podle skupin A-E žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. Pro všechny skupiny musí žadatelé splňovat následující podmínky: - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné - doložení sociálních důvodů. 4

9 Kromě předchozích podmínek musí splňovat žadatelé též podmínky specifické pro každou skupinu: Skupina A - Mladí lidé let - žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti - příjmy mohou za své děti doložit rodiče Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let Skupina C - Samoživitelé s dětmi do 26 let - žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let Skupina E - Jednotlivci nad 30 let - žadatel je starší 30 let a žije sám. S úspěšným žadatelem o byt bude uzavřena nájemní smlouva s následujícími podmínkami: Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů Pronájem těchto bytů bude umožněn ze závažných zdravotních důvodů, tělesného postižení apod. Pro tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. 5

10 - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a předložení lékařské zprávy ne starší 6 měsíců - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. III. Bytové náhrady Pronájem těchto bytů je určen žadatelům, kteří musí opustit stávající byt na základě rozsudku soudu. Na tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - doložit havarijní výměr bytu z rozhodnutí stavebního úřadu nebo - doložit posudek o zdravotní závadnosti stávajícího bytu nebo - doložit pravomocný rozsudek soudu nebo dohodu rozvedených manželů o povinnosti vyklidit byt. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. MČ může také přidělit bytovou náhradu nájemcům bytů vypovězeným ze stávajícího bytu v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni 31. prosince 2013, 711 odst.2 písm. b), e), f), kdy městská část Praha 10 je pronajímatelem: - odst. 1 písm. b) - nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat - odst. 1 písm. e) - je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat - odst. 1 písm. f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat. Tento bod se uplatní jen pro ty případy, kdy došlo před dnem 1. ledna 2014 k zahájení řízení o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a v důsledku výsledku soudního řízení vznikne na straně Městské části Praha 10 povinnost přidělit bytovou náhradu nebo na ty případy, kdy byla dána výpověď z nájmu bytu podle 711 odst. 1 písm. b), e) nebo f) zákona č. 40/1964 Sb. tak, že výpovědní doba doběhne po 1. lednu V jiných případech svědčí právo na bytovou náhradu jedině tehdy, plyne-li z právního předpisu. 6

11 IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Byty budou pronajímány formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběru bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné a uhradit pohledávku - povinnost uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky a pohledávku uhradit před uzavřením nájemní smlouvy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - doba nájmu neurčitá. V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Pronájem se provádí formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné a uhradit stavební náklady - povinnost uhradit náklady na stavební úpravy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě, poté smlouva o provedení stavebních úprav a následně vlastní nájemní smlouva - pravidla pro zvyšování nájemného 7

12 - bytová potřeba nájemce - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - doba nájmu neurčitá. VI. Pronájem nadstandardních bytů Do této kategorie jsou zařazeny byty s nadstandardními parametry (velikost, poloha a pod.), byty z nové výstavby nebo byty po rozsáhlých rekonstrukcích. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné ve výši dle podmínek nebo výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy nebo na základě podmínek výběrového řízení. VII. Pronájem bytů v zájmu obce Byty se pronajímají v zájmu MČ Praha 10 s ohledem na zajištění bezpečnosti, zdravotnictví, školství, veřejné správy, státní správy a jiných naléhavých potřeb městské části Praha 10. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. - zaměstnavatelem žadatele musí být organizace státní nebo veřejné správy nebo nezisková organizace pracující ve prospěch MČ Praha 10 - doložit doporučení zaměstnavatele - doklad o pracovním, resp. služebním poměru - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce 8

13 - pro pracovníky ve služebním poměru (PČR, MP, atd.) doba nájmu určitá 2 roky s prodlužováním po dvou letech po dobu trvání služebního poměru - pro pracovníky v pracovním poměru standardní doba nájmu - při prodloužení nájemní smlouvy vždy předložit potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního nebo služebního poměru. P /2015 VIII. Pronájem bytů z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy RMČ schvaluje žadatele o byt z kvóty MHMP a doporučuje magistrátu pronájem. Podmínky nájemní smlouvy a kritéria pronájmu bytů jsou stanovena MHMP. 9

14 Příloha č. 2

15

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek na uzavření nájemních smluv k 99 bytovým jednotkám situovaným v BD Malešice, Počernická 824/64, Praha 10 Pronájem bytů zařazených na základě výzvy

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Z á s a d y pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad I. Základní pojmy 1. Byt

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 504 ze dne 17.3.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a

Více

PRAVIDLA. PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

PRAVIDLA. PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 1 OBSAH 1 ÚČEL PRAVIDEL 3 2 NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 3 2.1 Podmínky přijetí žádosti..3

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5 Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 25.04.2014 do 26.05.2014, do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Název, sídlo, telefon, fax, email a web zadavatele

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba MOb Poruba Ostrava-Poruba Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy Městského obvodu Poruba I. OBECNÉ USTANOVENÍ

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Zastupitelstvo města Adamova na svém 8. zasedání konaném dne 21. 6. 2007 schválilo Pravidla pro hospodaření

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov I. obecná ustanovení 1) Dle ustanovení 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora Druh předpisu: PRAVIDLA RADY MĚSTA

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Platnost: 6.11.2009 Statutární mesto Ostrava mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Statutární mesto Ostrava, mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více