Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP"

Transkript

1 Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení: doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schválených usnesením č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne usnesení č. 94 RMČ Praha 10 ze dne Obsah: I. Návrh usnesení RMČ II. Důvodová zpráva III. Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Příloha č. 2 - Usnesení č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne schválených Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Předkládá: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. zástupce starostky Zpracoval: Mgr. Karel Vozábal vedoucí referátu bytů OMP

2 Městská část Praha 10 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Návrh usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 10 číslo ze dne k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Zastupitelstvo městské části Praha 10 I. schvaluje doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, schválených usnesením č. 27/22/2014 Zastupitelstva městské části Praha 10 dne , ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Předkladatel: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D., zástupce starostky Anotace: Provede: - Na vědomí: - Garant: Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP Číslo tisku: P /2015

3 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 27/22/2014 ze dne schválilo nové znění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP (dále jen Zásady), které provedenou změnou byly dány do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, partnery řadí mezi osoby blízké, dále v 3020 konstatuje, že ustanovení části první, třetí a čtvrté (citovaného zákona) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů. Uzavření registrovaného partnerství se uskutečňuje před pověřeným matričním úřadem. Zaniká úmrtím nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu, a to po dohodě nebo na žádost jednoho z partnerů. Partneři vedoucí společnou domácnost mohou, ale nemusí vychovávat děti, a mohou tak splňovat podmínky pro zařazení do jedné ze skupin ad I. A, B a D platného znění Zásad. Navrhované doplnění Zásad o skupinu osob registrovaných partnerů umožní vyloučit případnou diskriminaci těchto osob v možnosti řešit své bytové potřeby a plně znění Zásad přizpůsobí výše uvedeným právním předpisům. Vzhledem k situaci, že nový občanský zákoník, v platném znění, již nezná dříve užívaný pojem druh, družka, byly tyto pojmy ze Zásad vypuštěny a podřazeny pod skupinu životních partnerů. Poté, co bylo přijetí zmíněného usnesení RMČ Praha 10 zveřejněno v médiích, obdržela m.č. Praha 10 dodatečný podnět od občanů Prahy 10, který navrhoval zvýšit stávající věkovou hranici u dětí ve skupinách B. a C. z 18 na 26 let, což bude více odrážet současný stav, kdy řada dětí i po dosažení 18 let věku je na rodičích existenčně závislá (např. studuje vysokou školu) a tedy jsou nezaopatřené ve smyslu příslušných právních předpisů v sociální oblasti - 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě těchto podnětů se tedy dále doplňují Zásady o zvýšení věkové hranice dětí z 18 na 26 let v dosavadních skupinách B. Manželé s dětmi do 18 let a C. Samoživitelé s dětmi do 18 let. V navrhované změně Zásad dochází: a) ke změně názvu Skupiny B žadatelů z Manželé s dětmi do 18 let na Manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství s nezaopatřenými dětmi do 26 let a úpravu definice této skupiny; b) ke změně názvu Skupiny C žadatelů z Samoživitelé s dětmi do 18 let na Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let ; c) ke změně názvu Skupiny D žadatelů z Bezdětní manželé nad 30 let na Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství nad 30 let a úpravu definice této skupiny; d) k doplnění definice nezaopatřeného dítěte; e) k dalším menším úpravám textu reagujícím na výše uvedené rozšíření skupin žadatelů. Ostatní nesezdané nebo neregistrované osoby žijící v partnerském svazku ve společné domácnosti ve smyslu dřívějšího vztahu druh družka jsou pro potřeby těchto zásad označovány jako životní partneři. Návrh doplněného znění Zásad je přílohou č. 1 materiálu. Upravené pasáže Zásad jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

4 Protože platné znění bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10, je nezbytné toto doplnění Zásad předložit následně ke schválení ZMČ Praha 10. Doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bylo schváleno usnesením č. 94 RMČ Praha 10 ze dne

5 Příloha č. 1 Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Tyto zásady upravují podmínky pronájmu bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů, které na doporučení MČ Praha 10 pronajímá hlavní město Praha (HMP). O pronájmu každého bytu, event. doporučení k pronájmu bytů vlastněných HMP, rozhoduje Rada městské části Praha 10 (RMČ). Byty určené k pronájmu, tj. právně a fyzicky volné, svěřené MČ Praha 10 a byty z kvóty MHMP jsou rozděleny do následujících kategorií: I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů Skupina A. Mladí lidé let B. Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let C. Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let D. Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let E. Jednotlivci nad 30 let II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů III. Bytové náhrady IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav VI. Pronájem nadstandardních bytů VII. Pronájem bytů v zájmu obce VIII. Pronájem bytů z kvóty MHMP Počet volných bytů, které budou vyčleněny k pronájmu pro jednotlivé kategorie (I. VII.), resp. skupiny A-E v kategorii I., stanoví RMČ na návrh OMP. Pro kategorii VIII. stanoví počet bytů k pronájmu Magistrát HMP svojí kvótou. Pro byty v kategorii I. vyhlásí RMČ pro jednotlivé skupiny výběrové řízení formou veřejné výzvy k podání přihlášky. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro tuto kategorii, jinak bude jeho přihláška vyřazena. Komise bytové politiky (KBP) provede výběr žadatelů a doporučí pronájem k rozhodnutí RMČ. Neúspěšným žadatelům budou jejich přihlášky vráceny. Pro byty v kategoriích II. a III. jsou vedeny seznamy žadatelů na základě podané žádosti o pronájem bytu (ŽOB). Každý žadatel může být zapsán jen do jednoho seznamu. Pro každou kategorii bytu jsou stanoveny podmínky, které musí žadatel splnit. Pokud žadatel nesplní podmínky pro zápis do seznamu žadatelů pro jednotlivé kategorie bytů, nebude do tohoto seznamu zapsán a žádost mu bude vrácena. Pro zařazení do příslušného seznamu je podávána žádost na předepsaném formuláři. Po přidělení bytu je žadatel automaticky vymazán ze seznamu, kde je veden. Žadatel o byt je povinen jednou za dva roky aktualizovat svoji žádost o byt k 31.říjnu, a to i v případě, že se podmínky jeho ŽOB nezměnily. Pokud tak žadatel 1

6 neučiní, bude automaticky vyřazen ze seznamu žadatelů. V případě, že jeho žádost bude zamítnuta, může žadatel podat novou žádost jen v případě, že se podstatným způsobem změní jeho osobní, zdravotní nebo bytové podmínky, v opačném případě nejdříve po dvou letech ode dne vydání zamítavého stanoviska k jeho poslední podané žádosti o byt. Pronájem bytů zařazených v kategorii IV. VI. se provádí na základě výběrových řízení vypisovaných RMČ. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivá výběrová řízení, aby se mohl výběrových řízení zúčastnit. Podmínky výběrových řízení určí RMČ. V případě, že žadatel, který má nájemní smlouvu na dobu určitou a požádá o prodloužení této smlouvy v době, kdy již není možné projednat v RMČ jeho žádost v období do skončení nájemního vztahu, může mu RMČ prostřednictvím KBP pronajmout stávající byt za podmínky, že žadatel splňuje podmínky pro další pronájem. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu jiný obecní byt po vzájemné dohodě za podmínky vrácení stávajícího bytu. MČ může stávajícímu nájemci obecního bytu, na kterého přešel nájem bytu v důsledku smrti původního nájemce, tento byt pronajmout i po uplynutí zákonem stanovené doby. Ustanovení těchto zásad o standardní době trvání nájemní smlouvy se použijí i zde. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu tento obecní byt po výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby kvůli dluhu nájemce vůči MČ vzniklému v souvislosti s nájmem, pokud do 30 dnů od převzetí výpovědi celou pohledávku uhradí. Nájemní smlouva však smí být uzavřena nejvýše na 1 rok. MČ může pronajmout obecní byt na základě dohody o výměně bytů uzavřené mezi konkrétními směniteli bytů odsouhlasené všemi pronajímateli. Výměnu bytů je možné realizovat mezi nájemci bytů různých vlastníků, přičemž se nemusí ve všech případech jednat o obecní byty. Vyslovení souhlasu s výměnou bytu je na uvážení MČ, přičemž MČ je oprávněna výměnu odmítnout i bez uvedení důvodu. Výměna se realizuje následujícím způsobem: a) V případě, že jde výlučně o byty svěřené MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Podmínky nájmu budou totožné s těmi, které měl ke skončení nájmu dřívější nájemce, s nímž je byt směňován. b) V případě, že alespoň jeden ze směňovaných bytů není svěřen MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena za podmínek standardní doby trvání nájemní smlouvy. MČ může pronajmout volný byt azylantům v souladu s pokyny Ministerstva vnitra ČR v rámci Státního integračního programu pro azylanty. O pronájmu integračních bytů rozhoduje RMČ na návrh KBP. 2

7 MČ může pronajmout byt žadateli v případě krizové situace, např. živelné pohromy, bezprostředního ohrožení života nebo v jiných mimořádně závažných případech. O pronájmu rozhoduje RMČ. Je-li žadateli doporučen pronájem souhlasem KBP, nabídne OMP žadateli o byt k prohlídce max. 2 byty. Pokud žadatel odmítne, bude jeho žádost zamítnuta. Nájemci musí být vždy před podpisem nájemní smlouvy umožněno, aby si byt fyzicky prohlédl. Pro každé shromáždění a další zpracování osobních údajů k účelu realizace těchto zásad musí být získán souhlas dotčených subjektů údajů (osob) odpovídající platným právním předpisům, zejména zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nevyplyne-li z okolností případu, že zpracování předmětných osobních údajů lze založit i na jiném právními předpisy uznaném důvodu. Dispozice se zpracovávanými osobními údaji a způsob jejich zabezpečení (stejně tak jako informací o jejich zabezpečení) musí v plném rozsahu odpovídat povinnostem a zásadám plynoucím ze jmenovaného zákona č. 101/2000 Sb. a směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES. Shromážděné a zpracované osobní údaje nelze užít k jinému účelu. Níže uvedené výrazy užívané v těchto zásadách mají následující význam: Nájemné: Nájemným se rozumí nájemné sjednané při uzavírání nájemní smlouvy nejméně ve výši obvyklé v daném místě a čase za byt srovnatelné kvality a velikosti pronajímaný Městskou částí Praha 10 za stejných nebo podobných podmínek s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o nový nájem; není-li takový byt, sjednává se nájemné ve výši obvyklé v daném místě a čase s přihlédnutím k obvyklým cenám podobných bytů a faktu, že jde o nový nájem. Pravidla pro zvyšování nájemného: Pravidly pro zvyšování nájemného se rozumí pravidla, na jejichž základě bude mít pronajímatel právo upravit nájemné s účinností vždy k 1. lednu každého kalendářního roku dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněného Českým statistickým úřadem. O každém zvyšování nájemného rozhoduje RMČ. Podmínka pobytu v MČ Praha 10: Minimální doba trvalého pobytu v MČ Praha 10 je 3 roky s maximální celkovou dobou přerušení trvalého pobytu na 3 roky. Žadatel musí bydlet v MČ Praha 10 minimálně 6 měsíců před podáním přihlášky nebo žádosti. Pokud žádají o byt manželé, registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nebo ostatní životní partneři, podmínku trvalého pobytu musí splňovat alespoň jeden z nich. Trvalým pobytem v MČ Praha 10 je myšlen evidenční pobyt na území MČ Praha 10 a současně i bydliště na místě evidenčního pobytu s výjimkou kategorie IV, V, VI. MČ Praha 10 má právo provést v tomto smyslu místní šetření a v případě neprokázání fyzického pobytu žadatele žádost o byt odmítnout anebo vyřadit z jakéhokoliv seznamu nebo výběrového řízení. Trvalý pobyt je nutno doložit výpisem z evidence obyvatel. V případě žadatelů s trvalým bydlištěm na úřadovně MČ Praha 10, samoživitelů s dětmi přechodně bydlících v azylových domech, u žadatelů s utajeným pobytem nebo v dalších případech hodných zvláštního zřetele může být podmínka fyzického pobytu prominuta v kontextu zdůvodnění podaného žadatelem, a to posouzením KBP nebo výběrové komise v případě výběrových řízení. 3

8 Obecním bytem se rozumí byt v nemovitostech svěřených MČ Praha 10. Pohledávkou se rozumí pohledávka způsobená dluhem na nájemném (nebo vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu), která vázne na konkrétním bytě a která je posuzována včetně příslušenství. Standardní dobou trvání nájemní smlouvy se rozumí první doba nájmu určitá na 2 roky s dalším prodloužením na dobu určitou tří let. Potom může být nájem uzavřen na dobu neurčitou. V případě plateb nájemného zpožděných o dobu delší než jeden měsíc je lhůta prodlužována vždy jen na dobu určitou na 1 rok. V případě existence pohledávky MČ za nájemcem z titulu nájmu bytu, která nebude uhrazena do 30 dnů po ukončení nájmu, nebude uzavřena nová nájemní smlouva. O každé době prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje RMČ na návrh KBP. Bytová potřeba: Bytovou potřebou se rozumí potřeba člověka získat byt za účelem jej užívat k trvalému bydlení pro sebe a případně i pro členy své domácnosti, tedy mít v bytě bydliště (zdržovat se v něm s úmyslem zde trvale žít). O bytovou potřebu nejde, není-li výslovně připuštěno jinak, chce-li si zájemce vedle získání bytu do nájmu podržet užívací právo k jinému domu nebo k jinému bytu, které by jinak mohlo uspokojit jeho bytovou potřebu. Stejně tak o bytovou potřebu nejde, není-li na straně nájemce skutečný a pravý zájem v bytě bydlet. Nezaopatřené dítě: Nezaopatřeným dítětem se ve smyslu 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů V této kategorii jsou pronajímány byty žadatelům, kteří ze závažných sociálních důvodů nejsou schopni řešit svou bytovou situaci vlastními silami. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výzvy k podání přihlášek jsou vyhlašovány podle skupin A-E žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. Pro všechny skupiny musí žadatelé splňovat následující podmínky: - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné - doložení sociálních důvodů. 4

9 Kromě předchozích podmínek musí splňovat žadatelé též podmínky specifické pro každou skupinu: Skupina A - Mladí lidé let - žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti - příjmy mohou za své děti doložit rodiče Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let Skupina C - Samoživitelé s dětmi do 26 let - žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let Skupina E - Jednotlivci nad 30 let - žadatel je starší 30 let a žije sám. S úspěšným žadatelem o byt bude uzavřena nájemní smlouva s následujícími podmínkami: Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů Pronájem těchto bytů bude umožněn ze závažných zdravotních důvodů, tělesného postižení apod. Pro tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. 5

10 - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a předložení lékařské zprávy ne starší 6 měsíců - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. III. Bytové náhrady Pronájem těchto bytů je určen žadatelům, kteří musí opustit stávající byt na základě rozsudku soudu. Na tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - doložit havarijní výměr bytu z rozhodnutí stavebního úřadu nebo - doložit posudek o zdravotní závadnosti stávajícího bytu nebo - doložit pravomocný rozsudek soudu nebo dohodu rozvedených manželů o povinnosti vyklidit byt. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. MČ může také přidělit bytovou náhradu nájemcům bytů vypovězeným ze stávajícího bytu v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni 31. prosince 2013, 711 odst.2 písm. b), e), f), kdy městská část Praha 10 je pronajímatelem: - odst. 1 písm. b) - nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat - odst. 1 písm. e) - je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat - odst. 1 písm. f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat. Tento bod se uplatní jen pro ty případy, kdy došlo před dnem 1. ledna 2014 k zahájení řízení o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a v důsledku výsledku soudního řízení vznikne na straně Městské části Praha 10 povinnost přidělit bytovou náhradu nebo na ty případy, kdy byla dána výpověď z nájmu bytu podle 711 odst. 1 písm. b), e) nebo f) zákona č. 40/1964 Sb. tak, že výpovědní doba doběhne po 1. lednu V jiných případech svědčí právo na bytovou náhradu jedině tehdy, plyne-li z právního předpisu. 6

11 IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Byty budou pronajímány formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběru bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné a uhradit pohledávku - povinnost uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky a pohledávku uhradit před uzavřením nájemní smlouvy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - doba nájmu neurčitá. V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Pronájem se provádí formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné a uhradit stavební náklady - povinnost uhradit náklady na stavební úpravy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě, poté smlouva o provedení stavebních úprav a následně vlastní nájemní smlouva - pravidla pro zvyšování nájemného 7

12 - bytová potřeba nájemce - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - doba nájmu neurčitá. VI. Pronájem nadstandardních bytů Do této kategorie jsou zařazeny byty s nadstandardními parametry (velikost, poloha a pod.), byty z nové výstavby nebo byty po rozsáhlých rekonstrukcích. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné ve výši dle podmínek nebo výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy nebo na základě podmínek výběrového řízení. VII. Pronájem bytů v zájmu obce Byty se pronajímají v zájmu MČ Praha 10 s ohledem na zajištění bezpečnosti, zdravotnictví, školství, veřejné správy, státní správy a jiných naléhavých potřeb městské části Praha 10. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. - zaměstnavatelem žadatele musí být organizace státní nebo veřejné správy nebo nezisková organizace pracující ve prospěch MČ Praha 10 - doložit doporučení zaměstnavatele - doklad o pracovním, resp. služebním poměru - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce 8

13 - pro pracovníky ve služebním poměru (PČR, MP, atd.) doba nájmu určitá 2 roky s prodlužováním po dvou letech po dobu trvání služebního poměru - pro pracovníky v pracovním poměru standardní doba nájmu - při prodloužení nájemní smlouvy vždy předložit potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního nebo služebního poměru. P /2015 VIII. Pronájem bytů z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy RMČ schvaluje žadatele o byt z kvóty MHMP a doporučuje magistrátu pronájem. Podmínky nájemní smlouvy a kritéria pronájmu bytů jsou stanovena MHMP. 9

14 Příloha č. 2

15

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k 1. 7. 2008 2. aktualizace k 31. 1. 2011 Úprava zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 85/2010

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více