Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP"

Transkript

1 Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení: doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schválených usnesením č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne usnesení č. 94 RMČ Praha 10 ze dne Obsah: I. Návrh usnesení RMČ II. Důvodová zpráva III. Přílohy: Příloha č. 1 - Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Příloha č. 2 - Usnesení č. 27/22/2014 ZMČ Praha 10 ze dne schválených Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Předkládá: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. zástupce starostky Zpracoval: Mgr. Karel Vozábal vedoucí referátu bytů OMP

2 Městská část Praha 10 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Návrh usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 10 číslo ze dne k návrhu doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Zastupitelstvo městské části Praha 10 I. schvaluje doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, schválených usnesením č. 27/22/2014 Zastupitelstva městské části Praha 10 dne , ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Předkladatel: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D., zástupce starostky Anotace: Provede: - Na vědomí: - Garant: Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP Číslo tisku: P /2015

3 Důvodová zpráva Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č. 27/22/2014 ze dne schválilo nové znění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP (dále jen Zásady), které provedenou změnou byly dány do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, partnery řadí mezi osoby blízké, dále v 3020 konstatuje, že ustanovení části první, třetí a čtvrté (citovaného zákona) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů. Uzavření registrovaného partnerství se uskutečňuje před pověřeným matričním úřadem. Zaniká úmrtím nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu, a to po dohodě nebo na žádost jednoho z partnerů. Partneři vedoucí společnou domácnost mohou, ale nemusí vychovávat děti, a mohou tak splňovat podmínky pro zařazení do jedné ze skupin ad I. A, B a D platného znění Zásad. Navrhované doplnění Zásad o skupinu osob registrovaných partnerů umožní vyloučit případnou diskriminaci těchto osob v možnosti řešit své bytové potřeby a plně znění Zásad přizpůsobí výše uvedeným právním předpisům. Vzhledem k situaci, že nový občanský zákoník, v platném znění, již nezná dříve užívaný pojem druh, družka, byly tyto pojmy ze Zásad vypuštěny a podřazeny pod skupinu životních partnerů. Poté, co bylo přijetí zmíněného usnesení RMČ Praha 10 zveřejněno v médiích, obdržela m.č. Praha 10 dodatečný podnět od občanů Prahy 10, který navrhoval zvýšit stávající věkovou hranici u dětí ve skupinách B. a C. z 18 na 26 let, což bude více odrážet současný stav, kdy řada dětí i po dosažení 18 let věku je na rodičích existenčně závislá (např. studuje vysokou školu) a tedy jsou nezaopatřené ve smyslu příslušných právních předpisů v sociální oblasti - 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě těchto podnětů se tedy dále doplňují Zásady o zvýšení věkové hranice dětí z 18 na 26 let v dosavadních skupinách B. Manželé s dětmi do 18 let a C. Samoživitelé s dětmi do 18 let. V navrhované změně Zásad dochází: a) ke změně názvu Skupiny B žadatelů z Manželé s dětmi do 18 let na Manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství s nezaopatřenými dětmi do 26 let a úpravu definice této skupiny; b) ke změně názvu Skupiny C žadatelů z Samoživitelé s dětmi do 18 let na Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let ; c) ke změně názvu Skupiny D žadatelů z Bezdětní manželé nad 30 let na Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství nad 30 let a úpravu definice této skupiny; d) k doplnění definice nezaopatřeného dítěte; e) k dalším menším úpravám textu reagujícím na výše uvedené rozšíření skupin žadatelů. Ostatní nesezdané nebo neregistrované osoby žijící v partnerském svazku ve společné domácnosti ve smyslu dřívějšího vztahu druh družka jsou pro potřeby těchto zásad označovány jako životní partneři. Návrh doplněného znění Zásad je přílohou č. 1 materiálu. Upravené pasáže Zásad jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

4 Protože platné znění bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 10, je nezbytné toto doplnění Zásad předložit následně ke schválení ZMČ Praha 10. Doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bylo schváleno usnesením č. 94 RMČ Praha 10 ze dne

5 Příloha č. 1 Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Tyto zásady upravují podmínky pronájmu bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů, které na doporučení MČ Praha 10 pronajímá hlavní město Praha (HMP). O pronájmu každého bytu, event. doporučení k pronájmu bytů vlastněných HMP, rozhoduje Rada městské části Praha 10 (RMČ). Byty určené k pronájmu, tj. právně a fyzicky volné, svěřené MČ Praha 10 a byty z kvóty MHMP jsou rozděleny do následujících kategorií: I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů Skupina A. Mladí lidé let B. Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let C. Samoživitelé s nezaopatřenými dětmi do 26 let D. Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let E. Jednotlivci nad 30 let II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů III. Bytové náhrady IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav VI. Pronájem nadstandardních bytů VII. Pronájem bytů v zájmu obce VIII. Pronájem bytů z kvóty MHMP Počet volných bytů, které budou vyčleněny k pronájmu pro jednotlivé kategorie (I. VII.), resp. skupiny A-E v kategorii I., stanoví RMČ na návrh OMP. Pro kategorii VIII. stanoví počet bytů k pronájmu Magistrát HMP svojí kvótou. Pro byty v kategorii I. vyhlásí RMČ pro jednotlivé skupiny výběrové řízení formou veřejné výzvy k podání přihlášky. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro tuto kategorii, jinak bude jeho přihláška vyřazena. Komise bytové politiky (KBP) provede výběr žadatelů a doporučí pronájem k rozhodnutí RMČ. Neúspěšným žadatelům budou jejich přihlášky vráceny. Pro byty v kategoriích II. a III. jsou vedeny seznamy žadatelů na základě podané žádosti o pronájem bytu (ŽOB). Každý žadatel může být zapsán jen do jednoho seznamu. Pro každou kategorii bytu jsou stanoveny podmínky, které musí žadatel splnit. Pokud žadatel nesplní podmínky pro zápis do seznamu žadatelů pro jednotlivé kategorie bytů, nebude do tohoto seznamu zapsán a žádost mu bude vrácena. Pro zařazení do příslušného seznamu je podávána žádost na předepsaném formuláři. Po přidělení bytu je žadatel automaticky vymazán ze seznamu, kde je veden. Žadatel o byt je povinen jednou za dva roky aktualizovat svoji žádost o byt k 31.říjnu, a to i v případě, že se podmínky jeho ŽOB nezměnily. Pokud tak žadatel 1

6 neučiní, bude automaticky vyřazen ze seznamu žadatelů. V případě, že jeho žádost bude zamítnuta, může žadatel podat novou žádost jen v případě, že se podstatným způsobem změní jeho osobní, zdravotní nebo bytové podmínky, v opačném případě nejdříve po dvou letech ode dne vydání zamítavého stanoviska k jeho poslední podané žádosti o byt. Pronájem bytů zařazených v kategorii IV. VI. se provádí na základě výběrových řízení vypisovaných RMČ. Žadatel musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivá výběrová řízení, aby se mohl výběrových řízení zúčastnit. Podmínky výběrových řízení určí RMČ. V případě, že žadatel, který má nájemní smlouvu na dobu určitou a požádá o prodloužení této smlouvy v době, kdy již není možné projednat v RMČ jeho žádost v období do skončení nájemního vztahu, může mu RMČ prostřednictvím KBP pronajmout stávající byt za podmínky, že žadatel splňuje podmínky pro další pronájem. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu jiný obecní byt po vzájemné dohodě za podmínky vrácení stávajícího bytu. MČ může stávajícímu nájemci obecního bytu, na kterého přešel nájem bytu v důsledku smrti původního nájemce, tento byt pronajmout i po uplynutí zákonem stanovené doby. Ustanovení těchto zásad o standardní době trvání nájemní smlouvy se použijí i zde. MČ může pronajmout stávajícímu nájemci obecního bytu tento obecní byt po výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby kvůli dluhu nájemce vůči MČ vzniklému v souvislosti s nájmem, pokud do 30 dnů od převzetí výpovědi celou pohledávku uhradí. Nájemní smlouva však smí být uzavřena nejvýše na 1 rok. MČ může pronajmout obecní byt na základě dohody o výměně bytů uzavřené mezi konkrétními směniteli bytů odsouhlasené všemi pronajímateli. Výměnu bytů je možné realizovat mezi nájemci bytů různých vlastníků, přičemž se nemusí ve všech případech jednat o obecní byty. Vyslovení souhlasu s výměnou bytu je na uvážení MČ, přičemž MČ je oprávněna výměnu odmítnout i bez uvedení důvodu. Výměna se realizuje následujícím způsobem: a) V případě, že jde výlučně o byty svěřené MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Podmínky nájmu budou totožné s těmi, které měl ke skončení nájmu dřívější nájemce, s nímž je byt směňován. b) V případě, že alespoň jeden ze směňovaných bytů není svěřen MČ Praha 10: Po vyslovení souhlasu ve smyslu shora uvedeném všemi zúčastněnými stranami ukončí MČ se stávajícím nájemcem obecního bytu nájem dohodou. Spolu s tím bude uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem. Nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena za podmínek standardní doby trvání nájemní smlouvy. MČ může pronajmout volný byt azylantům v souladu s pokyny Ministerstva vnitra ČR v rámci Státního integračního programu pro azylanty. O pronájmu integračních bytů rozhoduje RMČ na návrh KBP. 2

7 MČ může pronajmout byt žadateli v případě krizové situace, např. živelné pohromy, bezprostředního ohrožení života nebo v jiných mimořádně závažných případech. O pronájmu rozhoduje RMČ. Je-li žadateli doporučen pronájem souhlasem KBP, nabídne OMP žadateli o byt k prohlídce max. 2 byty. Pokud žadatel odmítne, bude jeho žádost zamítnuta. Nájemci musí být vždy před podpisem nájemní smlouvy umožněno, aby si byt fyzicky prohlédl. Pro každé shromáždění a další zpracování osobních údajů k účelu realizace těchto zásad musí být získán souhlas dotčených subjektů údajů (osob) odpovídající platným právním předpisům, zejména zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nevyplyne-li z okolností případu, že zpracování předmětných osobních údajů lze založit i na jiném právními předpisy uznaném důvodu. Dispozice se zpracovávanými osobními údaji a způsob jejich zabezpečení (stejně tak jako informací o jejich zabezpečení) musí v plném rozsahu odpovídat povinnostem a zásadám plynoucím ze jmenovaného zákona č. 101/2000 Sb. a směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 95/46/ES. Shromážděné a zpracované osobní údaje nelze užít k jinému účelu. Níže uvedené výrazy užívané v těchto zásadách mají následující význam: Nájemné: Nájemným se rozumí nájemné sjednané při uzavírání nájemní smlouvy nejméně ve výši obvyklé v daném místě a čase za byt srovnatelné kvality a velikosti pronajímaný Městskou částí Praha 10 za stejných nebo podobných podmínek s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o nový nájem; není-li takový byt, sjednává se nájemné ve výši obvyklé v daném místě a čase s přihlédnutím k obvyklým cenám podobných bytů a faktu, že jde o nový nájem. Pravidla pro zvyšování nájemného: Pravidly pro zvyšování nájemného se rozumí pravidla, na jejichž základě bude mít pronajímatel právo upravit nájemné s účinností vždy k 1. lednu každého kalendářního roku dle přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněného Českým statistickým úřadem. O každém zvyšování nájemného rozhoduje RMČ. Podmínka pobytu v MČ Praha 10: Minimální doba trvalého pobytu v MČ Praha 10 je 3 roky s maximální celkovou dobou přerušení trvalého pobytu na 3 roky. Žadatel musí bydlet v MČ Praha 10 minimálně 6 měsíců před podáním přihlášky nebo žádosti. Pokud žádají o byt manželé, registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nebo ostatní životní partneři, podmínku trvalého pobytu musí splňovat alespoň jeden z nich. Trvalým pobytem v MČ Praha 10 je myšlen evidenční pobyt na území MČ Praha 10 a současně i bydliště na místě evidenčního pobytu s výjimkou kategorie IV, V, VI. MČ Praha 10 má právo provést v tomto smyslu místní šetření a v případě neprokázání fyzického pobytu žadatele žádost o byt odmítnout anebo vyřadit z jakéhokoliv seznamu nebo výběrového řízení. Trvalý pobyt je nutno doložit výpisem z evidence obyvatel. V případě žadatelů s trvalým bydlištěm na úřadovně MČ Praha 10, samoživitelů s dětmi přechodně bydlících v azylových domech, u žadatelů s utajeným pobytem nebo v dalších případech hodných zvláštního zřetele může být podmínka fyzického pobytu prominuta v kontextu zdůvodnění podaného žadatelem, a to posouzením KBP nebo výběrové komise v případě výběrových řízení. 3

8 Obecním bytem se rozumí byt v nemovitostech svěřených MČ Praha 10. Pohledávkou se rozumí pohledávka způsobená dluhem na nájemném (nebo vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu), která vázne na konkrétním bytě a která je posuzována včetně příslušenství. Standardní dobou trvání nájemní smlouvy se rozumí první doba nájmu určitá na 2 roky s dalším prodloužením na dobu určitou tří let. Potom může být nájem uzavřen na dobu neurčitou. V případě plateb nájemného zpožděných o dobu delší než jeden měsíc je lhůta prodlužována vždy jen na dobu určitou na 1 rok. V případě existence pohledávky MČ za nájemcem z titulu nájmu bytu, která nebude uhrazena do 30 dnů po ukončení nájmu, nebude uzavřena nová nájemní smlouva. O každé době prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje RMČ na návrh KBP. Bytová potřeba: Bytovou potřebou se rozumí potřeba člověka získat byt za účelem jej užívat k trvalému bydlení pro sebe a případně i pro členy své domácnosti, tedy mít v bytě bydliště (zdržovat se v něm s úmyslem zde trvale žít). O bytovou potřebu nejde, není-li výslovně připuštěno jinak, chce-li si zájemce vedle získání bytu do nájmu podržet užívací právo k jinému domu nebo k jinému bytu, které by jinak mohlo uspokojit jeho bytovou potřebu. Stejně tak o bytovou potřebu nejde, není-li na straně nájemce skutečný a pravý zájem v bytě bydlet. Nezaopatřené dítě: Nezaopatřeným dítětem se ve smyslu 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. I. Byty pronajímané ze sociálních důvodů V této kategorii jsou pronajímány byty žadatelům, kteří ze závažných sociálních důvodů nejsou schopni řešit svou bytovou situaci vlastními silami. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výzvy k podání přihlášek jsou vyhlašovány podle skupin A-E žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. Pro všechny skupiny musí žadatelé splňovat následující podmínky: - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné - doložení sociálních důvodů. 4

9 Kromě předchozích podmínek musí splňovat žadatelé též podmínky specifické pro každou skupinu: Skupina A - Mladí lidé let - žadatel je mladší 30 let (v případě manželů, registrovaných partnerů nebo ostatních životních partnerů, jsou za žadatele považováni oba) a nemají děti - příjmy mohou za své děti doložit rodiče Skupina B - Manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona s nezaopatřenými dětmi do 26 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři vedoucí společnou domácnost s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do 26 let Skupina C - Samoživitelé s dětmi do 26 let - žadatelem je rodič nebo osoba pečující o jedno nebo více nezaopatřených dětí do 26 let Skupina D - Bezdětní manželé a registrovaní partneři ve smyslu příslušného zákona nad 30 let - žadatelem jsou manželé nebo registrovaní partneři ve smyslu zákona č.115/2006 Sb., případně ostatní životní partneři, vedoucí společnou domácnost, bezdětní nebo nežijící s dětmi ve společné domácnosti, přičemž alespoň jeden z nich je starší 30 let Skupina E - Jednotlivci nad 30 let - žadatel je starší 30 let a žije sám. S úspěšným žadatelem o byt bude uzavřena nájemní smlouva s následujícími podmínkami: Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. II. Byty pronajímané ze zdravotních důvodů Pronájem těchto bytů bude umožněn ze závažných zdravotních důvodů, tělesného postižení apod. Pro tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. 5

10 - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a předložení lékařské zprávy ne starší 6 měsíců - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. III. Bytové náhrady Pronájem těchto bytů je určen žadatelům, kteří musí opustit stávající byt na základě rozsudku soudu. Na tento typ pronájmu je veden samostatný seznam žadatelů. Pronájem bytů doporučuje KBP. - splnění podmínky pobytu v MČ Praha 10 - doložit havarijní výměr bytu z rozhodnutí stavebního úřadu nebo - doložit posudek o zdravotní závadnosti stávajícího bytu nebo - doložit pravomocný rozsudek soudu nebo dohodu rozvedených manželů o povinnosti vyklidit byt. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy. MČ může také přidělit bytovou náhradu nájemcům bytů vypovězeným ze stávajícího bytu v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni 31. prosince 2013, 711 odst.2 písm. b), e), f), kdy městská část Praha 10 je pronajímatelem: - odst. 1 písm. b) - nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat - odst. 1 písm. e) - je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat - odst. 1 písm. f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat. Tento bod se uplatní jen pro ty případy, kdy došlo před dnem 1. ledna 2014 k zahájení řízení o neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a v důsledku výsledku soudního řízení vznikne na straně Městské části Praha 10 povinnost přidělit bytovou náhradu nebo na ty případy, kdy byla dána výpověď z nájmu bytu podle 711 odst. 1 písm. b), e) nebo f) zákona č. 40/1964 Sb. tak, že výpovědní doba doběhne po 1. lednu V jiných případech svědčí právo na bytovou náhradu jedině tehdy, plyne-li z právního předpisu. 6

11 IV. Byty pronajímané na základě postoupení pohledávky Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Byty budou pronajímány formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběru bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné a uhradit pohledávku - povinnost uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky a pohledávku uhradit před uzavřením nájemní smlouvy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - doba nájmu neurčitá. V. Byty pronajímané s podmínkou provedení stavebních úprav Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Pronájem se provádí formou výběrového řízení. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné a uhradit stavební náklady - povinnost uhradit náklady na stavební úpravy. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě, poté smlouva o provedení stavebních úprav a následně vlastní nájemní smlouva - pravidla pro zvyšování nájemného 7

12 - bytová potřeba nájemce - nájemné nebo nájemné dle výsledku výběrového řízení - doba nájmu neurčitá. VI. Pronájem nadstandardních bytů Do této kategorie jsou zařazeny byty s nadstandardními parametry (velikost, poloha a pod.), byty z nové výstavby nebo byty po rozsáhlých rekonstrukcích. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. Výběrové řízení včetně podmínek výběru vyhlašuje RMČ dle možností městské části na základě výběrů bytů OMP. KBP doporučí vítěze a 2 náhradníky. - RMČ stanoví pro každé výběrové řízení podmínky trvalého pobytu na území m.č. Praha 10 - žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení - pokud má v době podání přihlášky nájemní smlouvu na dobu určitou, která skončí do šesti měsíců a prokáže, že tato nájemní smlouva nebude obnovena, bude chápán, jako by nájemní smlouvu neměl - pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, je povinen tento byt vrátit obci - doložení příjmů jako schopnosti hradit nájemné. RMČ může některé podmínky doplnit a některé změnit podle okolností vyhlašovaného výběrového řízení. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné ve výši dle podmínek nebo výsledku výběrového řízení - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce - standardní doba trvání nájemní smlouvy nebo na základě podmínek výběrového řízení. VII. Pronájem bytů v zájmu obce Byty se pronajímají v zájmu MČ Praha 10 s ohledem na zajištění bezpečnosti, zdravotnictví, školství, veřejné správy, státní správy a jiných naléhavých potřeb městské části Praha 10. Pro tento typ pronájmu se nevede seznam žadatelů. - zaměstnavatelem žadatele musí být organizace státní nebo veřejné správy nebo nezisková organizace pracující ve prospěch MČ Praha 10 - doložit doporučení zaměstnavatele - doklad o pracovním, resp. služebním poměru - doložení příjmů jako schopnosti platit nájemné. Podmínky nájemní smlouvy: - nájemné - pravidla pro zvyšování nájemného - bytová potřeba nájemce 8

13 - pro pracovníky ve služebním poměru (PČR, MP, atd.) doba nájmu určitá 2 roky s prodlužováním po dvou letech po dobu trvání služebního poměru - pro pracovníky v pracovním poměru standardní doba nájmu - při prodloužení nájemní smlouvy vždy předložit potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního nebo služebního poměru. P /2015 VIII. Pronájem bytů z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy RMČ schvaluje žadatele o byt z kvóty MHMP a doporučuje magistrátu pronájem. Podmínky nájemní smlouvy a kritéria pronájmu bytů jsou stanovena MHMP. 9

14 Příloha č. 2

15

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Tyto zásady upravují podmínky pronájmu bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů, které na doporučení MČ Praha 10 pronajímá

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek na uzavření nájemních smluv k 71 bytovým jednotkám situovaným v BD Malešice, Počernická 524/64, Praha 10 Pronájem bytů zařazených na základě výzvy

Více

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek na uzavření nájemních smluv k 99 bytovým jednotkám situovaným v BD Malešice, Počernická 824/64, Praha 10 Pronájem bytů zařazených na základě výzvy

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Pronajímání bytů v domech v majetku statutárního města

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 č.j.: 379/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 331 ze dne 25.05.2016 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. r u š í 1. usnesení č. 548 ze dne 10.

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II.

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II. Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Rada města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 05. 06. 2007 schválila následující pravidla

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk Čl. I 1) Byty bytové náhrady se zajišťují v domech ve vlastnictví města Vimperk

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN V Rapotíně 13.2.2017 V Y H L A Š U J E VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN bytová jednotka č. 30 v domě č.p. 554 v Rapotíně kategorie bytu I. podlaží 7. skutečná podlahová

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 504 ze dne 17.3.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 09.09.2015 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Pravidla bytové

Více

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová. I. Úvodní ustanovení P R A V I D L A pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku obce Sosnová I. Úvodní ustanovení 1.Těmito pravidly se ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník /dále jen OZ/ stanoví pravidla

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO)

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Jablonné nad Orlicí pro sociálně potřebné občany (SPO) Obsah: I. II. III. IV. v. VI. VIL VIII. Předmět úpravy Vyhlášení volného bytu SPO

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

KONCEPCE ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ JEDNOSTRANNÉHO ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

KONCEPCE ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ JEDNOSTRANNÉHO ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 KONCEPCE ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ JEDNOSTRANNÉHO ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 1. Ústupové bydlení - Poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající byt Nájemce bytu může požádat RMČ Praha 3 prostřednictvím

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Statutární město Brno, městská část Brno-střed PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Směrnice č.: 40 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED KRITÉRIA A ZPŮSOB PRO VÝBĚR ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTU V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/02/2017 Zásady hospodaření s byty v majetku města Uničova Rozdělovník: Výtisk č. Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ 12 SOC

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 V Chlebičově dne: 14. 11. 2016 Zpracoval: Kontroloval: Vydává: Ing. Pavel Novotný,

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více