Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010"

Transkript

1 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období Schváleno v ZMČ dne

2 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín AKTUALIZACE 2007 I. Analytická část 3 1. Od historie k současnosti 3 2. Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín 4 Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín 5 bytové domy v ulici Mladých 5 Dům s pečovatelskou službou 5 Zprivatizovaný bytový fond 6 bytové doma v ulici Vsetínská 6 bytové domy v ulici Nedašovská 6 bytové domy v ulici Tasovská 7 bytové domy v ulici Na Radosti 8 bytový dům Nedašovská Technický stav současného bytového fondu na území MČ 9 Hospodaření s bytovým fondem 10 Dispozice s obecním bytovým fondem 10 II. Východiska z bytové problematiky 12 Správa obecního bytového fondu 12 Potřeby zlepšení stavu a využívání bytového fondu 12 III. Dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení 12 Stanovení dlouhodobých cílů 12 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 12 IV. ávrh konkrétních opatření pro rok V. Koordinace a provázanost koncepce MČ Praha Zličín s celoměstskou bytovou politikou hl.m. Prahy 15 2

3 Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období do roku 2010 I.. Anallyttiická částt 1. Od historie k současnosti Zličín Původní nejstarší osídlení Zličína je na základě archeologického průzkumu provedeného v roce 1998 možné datovat do období začátku pozdní doby kamenné, do let 3000 př.n.l. Vývoj osídlení pokračoval v mladší části pozdní doby kamenné kulturou řivnáčskou (2300 př.n.l.) a dále v mladší době bronzové kulturou knovízskou. První písemná zmínka o Zličínu je z roku 1045, na počátku 15. století je zde zmiňován dvůr a ves břevnovského kláštera. V roce 1654 dokládá berní rula ve Zličíně 8 selských usedlostí, Josefínský katastr z roku 1785 uvádí ve Zličíně 20 popisných čísel, z toho 10 sedláků, 9 domkářů a 1 hospodu. Trvalý rozvoj obce Zličína je zaznamenán od poloviny 19. století. V roce 1869 měl Zličín 28 domů. Od konce 19. století dochází k nárůstu výstavby nejdříve podél ulice Hrozenkovské a je obestavována ulice Na Radosti. Za 1. republiky se postavily skupinky rodinných domků podle regulačních plánů a v 50. letech započal rozvoj bytové výstavby v sídlišti realizací domů v ulici Mladých. V roce 1974 byl Zličín připojen k hl.m. Praze. Základní pojetí rozvoje po tomto období směřovalo k převaze průmyslových a dopravních ploch (Stavební stroje, Technomat, Strojírny Košíře, Vodní zdroje, Polygrafie, později ČKD, depo metra, autobusový terminál ). Rok 1998 přiřadil Zličínu další významnou úlohu realizací velkokapacitních obchodních areálů na území MČ a sousedních Třebonic se stal Zličín nákupním centrem nadregioálního významu. Dříve vykazovalo území Zličína absenci rozvojových ploch stabilizovaných k bydlení. Tento nedostatek odstranil územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (platný od ledna 2000), který podstatně rozšiřuje plochy určené k výstavbě rodinných a bytových domů a s ní související občanské vybavenosti, západně a severně od stávající zástavby Zličína. Sobín Sobín leží na severozápadě od Zličína obklopen poli. Předhistorické osídlení Sobína není zatím prokázáno. První písemná zmínka o Sobínu je z roku V roce 1869 měl Sobín 13 domů. V roce 1960 byl Sobín připojen ke Zličínu. V roce 1974 se administrativním rozhodnutím stal Sobín součástí hlavního města. Od té doby, díky tomuto připojení, byl chápán z hlediska rozvoje Prahy jako tzv. nerozvojové území, které jenom víceméně arondovalo stávající zastavění na okraji města. Tato situace měla i svoje kladné stránky Sobín si ponechal svůj venkovský charakter a klidné prostředí nenarušené velkými stavebními záměry. V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je Sobínu určena významnější úloha mohutný rozvoj ploch určených k bydlení. Zpracovaná koncepce bytové politiky je závazný dokument, ve kterém jsou stanoveny základní směry rozvoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení. Koncepce má střednědobý charakter a týká se období do roku Vychází z koncepce bytové politiky státu a Hlavního města Prahy. Klade si za cíl účinně napomáhat naplňovat právo občanů na přiměřené bydlení. Toto právo však nelze chápat jako nárokové, a proto úloha městské části v oblasti bydlení nespočívá jen v přímém poskytování bytů, ale především ve vytváření takového stavu, aby si občané sami nebo za pomoci různých systémů podpor mohli zajistit odpovídající bydlení. Důstojné bydlení je základní životní potřebou, ale zároveň 3

4 mimořádně nákladnou záležitostí, mnohdy přesahující aktuální možnosti občanů. Městská část se proto snaží vytvářet podmínky pro usnadnění přístupu k bydlení všem občanům. Přehled vývoje počtu domů na území Zličína a Sobína Rok Zličín Sobín Přehled vývoje počtu obyvatel ve Zličíně a Sobíně Rok Zličín Sobín Vliv migrace Mimořádně dynamický je v Praze v posledních letech vývoj migrace. Ve roce 2006 se do Prahy přistěhovalo osob, což je cca o 11 % více než v roce Je to současně nejvyšší roční počet přistěhovalých v historii. Od roku 2002, kdy jsou v plné míře započítáváni cizinci s tzv. dlouhodobým pobytem jsou počty přistěhovalých více než dvojnásobkem dlouhodobého průměru. Cizinci od té doby představují v Praze většinu migrantů. V roce 2006 se do Prahy přistěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR, cizinci v roce 2006 tedy představovali 73 % všech přistěhovalých (v roce 2005 to bylo 72 %). Většina přistěhovalých sem míří přímo ze zahraničí. V roce 2006 se do hlavního města ze zahraničí přistěhovalo osob, což je o osob více než v roce Přistěhovalí z ciziny představovali 59 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 mírně poklesl (v roce 2005 to bylo 62 % přistěhovalých), ale stále je to výrazná většina přistěhovalých. Na druhé straně výrazně rostou i roční počty vystěhovalých. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo lidí a to je o 35 % více než v roce předchozím. Opět to byl nejvyšší roční počet vystěhovalých vůbec a dlouhodobý roční průměr představuje cca třetinu tohoto počtu. Také u počtu vystěhovalých hraje významnou roli počet migrantů z řad cizích státních příslušníků. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR. Mezi vystěhovalými z Prahy v roce 2006 bylo 57 % cizích státních příslušníků. V roce 2005 bylo mezi vystěhovalými pouhých 45 % cizinců. Větší část vystěhovalých jsou cizinci vracející se do své země. V roce 2006 se z hlavního města do zahraničí vystěhovalo osob, což je o osob více než v roce Vystěhovalí do ciziny představovali 51 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 výrazně vzrostl (v roce 2005 to bylo 38 % vystěhovalých), a je to již nadpoloviční většina ze všech vystěhovalých. Všechny tyto údaje jsou statisticky známy za celé území hl.m. Prahy. Počet dokončených bytů v roce 2005: Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín Charakter bydlení je určen urbanistickým vývojem původních obcí. Jádra Zličína a Sobína jsou tvořena původní kompaktní zemědělskou venkovskou zástavbou. Větší část obytné struktury je tvořena rodinnými domky většinou z doby první republiky. Po válce vzniklo na jižní straně Zličína obytné sídliště, které v 80. letech bylo dále rozšířeno o panelové čtyřpodlažní domy. 4

5 Počet bytů na území MČ Praha Zličín Vlastník Lokalita Počet bytů MČ Mladých 68 edašovská -byt školníka 1 Křivatcová 2 Družstva vzniklá v privatizovaných domech Dům s peč. službou, z toho byty zvláštního určení byty bez určení edašovská, Tasovská, a Radosti Vsetínská Původní bytová družstva edašovská 180 Vsetínská 36 ástavby v edašovské 14 ástavby Mladých 34 Byty v rodinných domech Zličín 427 *) Sobín 126 *) CELKEM MČ Praha - Zličín 1264 *) kvalifikovaný odhad V období by se měl celkový počet bytů na území Zličína a Sobína podstatně zvýšit. Vzhledem k výhodné poloze na okraji hlavního města, avšak v plném dosahu metra a nadprůměrné občanské vybavenosti v blízké nákupní zóně se tato oblast dostala do středu zájmů soukromých investorů, kteří již zahájili nebo v nejbližší době hodlají zahájit výstavbu bytových domů v této městské části. Nově realizovaná výstavba nový bytový dům č.pop. 277 na roku Křivatcové a Vratičové ulice se celkovým počtem bytů Na území MČ je v současné době připraveno ve výstavbě: 1. Obytný soubor Zličínský dvůr Jedná se o 9 činžovních vil s celkovým počtem 229 bytových jednotek a 5 ateliéry a dále 8 činžovních vil a 12 rodinných domů, která doplní celou plochu až k ul. K třešňovce s dalšími 96 byty. 2. Zličínské zahrady Obytný soubor 7 činžovních vil s celkem 156 bytovými jednotkami a 6 ateliéry. 3. NeoZličín, budova A. Bytový dům s 65 byty. Investor dále připravuje navazující výstavbu dalších menších bytových domů na sousední volné ploše. 4. Malometrážní byty hl.m. Prahy Jedná se o 4 městské domy s 67 malometrážními byty. Stavba se zatím nepřipravuje. 5. Obytný soubor Na Radosti Obytný soubor o 13 blokových a 19 bodových bytových domech s celkovým počtem cca 1300 bytových jednotek. 5

6 2.1. Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín Městské části Praha - Zličín jsou svěřeny obecně závaznou vyhláškou HMP, kterou se vydává Statut HMP č. 55/2000 Sb. MHP, v platném znění, bytové domy s pozemky s těmito domy souvisejícími (dále jen "bytové domy a pozemky"). Všechny tyto bytové domy a pozemky se nacházejí v katastrálním území Zličín a jsou soustředěny ve zličínském sídlišti. a) Bytové domy v ulici Mladých č.pop. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238 počet domů: 17 počet bytů: 68 rok výstavby: 1957 V letech 1950 až 1957 byla zrealizována výstavba dvoupodlažních cihlových bytových domů v ulici Mladých. Tato státní výstavba byla předána do správy OPBH Praha 5, později Bytovému podniku v Praze 5. V roce 1988 uzavřely smluvní strany - OPBH Praha 5 (právní předchůdce Bytového podniku v Praze 5) a 2. SBD Praha 4 (právní předchůdce bytového družstva Družstvo Nástavby Zličín) hospodářskou smlouvu, na základě které byly na domech v ulici Mladých zrealizovány v roce 1994 střešní nástavby. Domy č.pop. 210 až 216 jsou samostatné, každý o 4 bytových jednotkách ve správě MČ a 2 družstevních bytových jednotkách v nástavbě. Domy č.pop , , , a tvoří dvojdomy, tyto rovněž obsahují 4 bytové jednotky ve správě MČ a 2 družstevní bytové jednotky v nástavbě. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly městské části tyto bytové domy v ulici Mladých převedeny. b) Dům s pečovatelskou službou počet domů: 1 počet bytů: 44, z toho 42 bytů zvláštního určení rok výstavby: 2003 V rámci obecní bytové výstavby byla v roce 2001 zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou pro seniory (dále jen DPS). DPS Zličín byl kolaudován , kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne Na základě žádosti ZMČ ve smyslu usnesení ze dne byl DPS pro projednání této žádosti v Radě HMP dne svěřen MC Praha Zličín, a to po následném schválení v Zastupitelstvu HMP dne Majetek movitý a nemovitý je MČ Praha Zličín svěřen obecně závaznou vyhláškou HMP č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP, v platném znění. Na dobu od do doby účinnosti uvedené vyhlášky uzavřelo HMP s MČ Praha Zličín smlouvu o výpůjčce, o kterou požádalo ZMČ usnesením ze dne Stavba na pozemku parc.č. 449/1, 449/2, 449/3, k.ú. Zličín obsahuje 42 bytových jednotek zvláštního určení a 2 byty pro personál. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny ve smyslu 10 zákona č. 102/1992 Sb. pro bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, 6

7 nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. V domě jsou malé byty pro 1 až 2 osoby, přičemž řešení a vybavení domů a bytů odpovídá danému účelu. Rovněž umístění DPS do dané lokality vyhovuje velmi dobře z hlediska funkce obce, dopravní obsluhy, dostupnosti vybavenosti, vycházkových možností a relativně klidného prostředí potřebám svých uživatelů Zprivatizovaný bytový fond a) Bytové domy v ulici Vsetínská č. pop. 283, 284, 285, 286 počet domů: 4 počet bytů: 24 rok výstavby: 1972 Jedná se o dvě oddělené zděné budovy č.pop a , z nichž každá má dva samostatné vchody po šesti bytech. Investorem stavby byla v roce 1972 Investiční správa Západního vojenského okruhu, Praha 6, stavba byla povolena na pozemku parc.č. PK 260/3-část a 265/5-část, k.ú. Zličín. Budovy s vojenskými byty byly zvláštní součástí místního bytového fondu, který spravoval Vojenský útvar 6806 Hostivice Břve. Domy byly od roku 1978 ve správě Obvodního podniku bytového hospodářství Praha 5, později Bytového podniku Praha 5. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly rovněž tyto bytové objekty převedeny městské části. V roce 2003 byly na základě Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, schválených ZHMP, bytové domy zprivatizovány a nemovitosti prodány bytovému družstvu. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům k pozemkům bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno bez pozemků. Kupní cena byla na základě stanovených splátek rozložena do 10 let a bude celkově uhrazena v roce 2013, do této doby trvá zástavní a předkupní právo městské části na uvedené nemovitosti. b) Bytové panelové domy v ulici edašovská č. pop. 358, 359, 360, 361, 362, 363 počet domů: 6 počet bytů: 66 rok výstavby: 1983 Jedná se o 3 čtyřpodlažní panelové dvojdomy tvořící zdánlivě jeden celek. Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně plynovou kotelnou, která je jedna společná pro každý dvojdům. V jednotlivých vchodech domů je po 11 bytových jednotkách. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. 7

8 č. pop. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, a 356 (bez komerčně využitelného nebytového prostoru na pozemku parc.č. 281/142) počet domů: 10 počet bytů: 120 rok výstavby: 1983 Jedná se o 5 samostatných čtyřpodlažních panelových dvojdomů ( , , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 12 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. c) Bytové panelové domy Tasovská č. pop. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 počet domů: 8 počet bytů: 88 rok výstavby: 1983 Jedná se o 4 samostatné panelové dvojdomy ( , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 11 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. d) Bytové panelové domy v ulici a Radosti č.pop. 382, 383 počet domů: 2 počet bytů: 22 rok výstavby:

9 Jedná se o samostatný čtyřpodlažní panelový dům ( ). Objekt je vytápěn samostatně ze společné plynové kotelny V každém vchodě je 11 bytových jednotek. Bytový objekt byl do konce roku 1996 ve vlastnictví státního podniku Stavební stroje Praha, po privatizaci pak přešel od roku 1997 do majetku hl.m. Prahy. Na základě žádosti MČ Praha Zličín je od roku 1998 svěřen městské části dle přílohy č. 2 vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb., kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, v platném znění. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. e) Bytový dům panelový edašovská č. pop. 344 počet domů: 1 počet bytů: 12 rok výstavby: 1983 Dům tvoří polovinu dvojdomu, druhá polovina je ve vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo 343. Dům byl vnitřně napojen na vytápění z druhé části objektu ze společné plynové kotelny. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedený dům do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedeného domu, včetně pozemku zastavěných domem. Vyhledáním podkladů na Bytovém podniku Praha 5 v likvidaci, ani v archivech není zdokladováno, jakým způsobem byla řešena záležitost vytápění objektu č.pop V roce 2000 byla provedena plynofikace objektu a zřízena nová samostatná kotelna. V roce 2001 byla uzavřena kupní smlouva na uvedenou nemovitost s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. f) Bytový dům Strojírenská počet domů: 1 počet bytů: 2 rok výstavby: 1980 Bytový objekt se dvěma byty byl postaven jako dům se služební byty Státním statkem Praha,s.p. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, dvěma garážemi, 3 sklady, vytápěný 2 vlastními kotelnami. 9

10 3. Technický stav současného bytového fondu na území MČ a současné problémy správy bytového fondu Domy, které jsou svěřeny MČ v současné době, i když jsou realizovány jinými než panelovými technologiemi nelze z hlediska technického ani ekologického celkově hodnotit pozitivně. Bytová družstva v Nedašovské, Vsetínské a Na Radosti vzniklá po roce 2001 vzniklá privatizací i ostatní vlastníci domů ve zločinském sídlišti v současné době postupně provádějí zateplení plášťů budov, výměny oken a celkovou revitalizaci objektů, včetně oprav kotelen. Z hlediska zlepšení stavu bytového fondu lze privatizaci hodnotit jako přínosnou. Investováním finančních prostředků, získaných družstvy většinou formou vlastních bankovních úvěrů a dotací do oprav bytových objektů se revitalizace bytového fondu realizuje podstatně rychleji než by tomu bylo v případě postupného investování prostředků získaných z nájmů. Realizací nástaveb v roce 1994 bylo provedeno nové zastřešení a u některých domů bylo provedeno zateplení objektů, domy byly zrekonstruovány. Nebyl dořešen majetkoprávní vztah mezi vlastníkem domů MČ Praha Zličín a bytovým družstvem Družstvo Nástavby Zličín. MČ vede dlouhodobě společná jednání obou stran. Dne schválilo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín jednotlivá Prohlášení vlastníka pro všech 17 bytových objektů. Smlouvy Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, v platném znění, byly podepsány dne a dne , podány včetně příloh na Katastrální úřad Praha -město se žádostí o vklad do katastru nemovitostí. Ačkoliv byl postup v roce 2002 konzultován s právním oddělením KÚ za účasti obou smluvních stran, katastrální úřad v únoru 2004 rozhodl o zamítnutí vkladu uvedených prohlášení vlastníka. Podstatou důvodu k zamítnutí byl právní názor, že to, co k budovám bylo přistaveno, zůstává jako součást stavby ve vlastnictví toho, komu stavba původně patřila. MČ Praha Zličín i nadále uznává vlastnictví bytového družstva, a až do současné doby vede intenzivní jednání za účasti znalců z oboru cen nemovitostí, daňových poradců a právníků. Společně byl přijat Postup pro vypořádání majetkových vztahů v těchto domech; tento postup schválilo zastupitelstvo dne V souvislosti s předpokládaným dořešením této problematické záležitosti, rozhodlo zároveň ZMČ o záměru privatizace bytového fondu v ul. Mladých. 4. Hospodaření s bytovým fondem Úkoly obce v oblasti bydlení přenesené na MČ I. Všeobecné povinnosti v rámci výkonu samosprávy a) MČ zajišťuje možnost přiměřeného bydlení pro občany, kteří si je ze zdravotních nebo ze závažných jimi nezaviněných sociálních důvodů nemohou zabezpečit vlastními silami. b) MČ zajišťuje bydlení pro soběstačné občany důchodového věku, pro tento účel provozuje Dům s pečovatelskou službou, kde jsou byty řešeny i jako bezbariérové. c) MČ rovněž zabezpečuje bytové náhrady za byty, které nelze užívat následkem živelné pohromy Pro tyto účely potřebuje MČ převážně byty odpovídající v místě a čase obvyklé střední úrovni bydlení. 10

11 II. Povinnosti odvozované přímo od konkrétních ustanovení zákona MČ podle možností a místních podmínek zajišťuje (ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb.) bytové náhrady. V případě, že MČ je vlastníkem domu nebo bytu, potom zajišťuje bytovou náhradu nezastupitelně v rámci svého bytového fondu. Totéž platí v případě živelných pohrom a veřejného zájmu. Pro povinnosti ze zákona potřebuje obec převážně byly odpovídající střednímu nebo nižšímu standardu bydlení. 5. Dispozice s obecním bytovým fondem Všechny bytové domy byly MČ svěřeny z majetku hl.m. Prahy na základě zákona o hl.m.praze a Statutu hl.m.prahy. Pronájem uvolněných obecních bytů je plně v kompetenci městské části. Výběr nájemců probíhá podle vlastních pravidel. Byty z nové výstavby hl.m. Prahy, pokud jsou takové byty hlavním městem MČ poskytnuty, jsou pronajímány rovněž na základě výběru prováděného MČ a podle jejích pravidel. Výběr nájemců bytů, které jsou pronajímány přímo orgány hl.m.prahy se řídí pravidly schválenými radou ZHMP. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o dispozici s obecním bytovým fondem Počet pronajatých, bytů z výstavby. hl.m. Prahy Počet uvolněných. bytů ve správě MČ Počet pronajatých. bytů ve správě MČ služ. škola služ. škola Počet výměn bytů Počet přechodů nájmu Z uvedené tabulky vyplývá, že uvolňování a nové přidělování bytů svěřených MČ je podstatě minimální. Tato situace vyplývá především z toho, že téměř v každém z těchto bytů žijí v současné době společně nejméně dvě generace a v případě, že se byt uvolní, přechází nájem v souladu s ust. 706 a násl. Občanského zákoníku na osoby blízké. Tím ztrácejí tyto byty charakter bytů pro sociálně potřebné vrstvy občanů a tato skutečnost hrála rozhodující roli při rozhodování ZMČ o další privatizaci bytového fondu. 5.a) Pravidla pro uzavírání nájemních smluv Městská část Praha-Zličín eviduje žádosti o byt, přičemž podmínkou evidence je trvalé bydliště na území městské části. Z podaných žádostí je zpracováván seznam případů určených k řešení. Pořadí doporučuje bytová a privatizační komise RMČ, složená z členů zastupitelstva i občanů - aktivistů. podle naléhavosti bytové tísně s přihlédnutím k sociálním a zdravotním podmínkám žadatelů. 11

12 V konečné podobě všechny pronájmy schvaluje RMČ. Při uzavírání nových nájemních smluv MČ respektuje celoměstská rámcová doporučení pro hospodaření s obecním bytovým fondem. 5.b) Počet žádostí o byt Úřad městské části Zličín registruje k celkem 38 žádostí. Všechny tyto žádosti lze hodnotit jako naléhavé, přičemž nejméně 10 žádostí z celkového počtu by bylo třeba řešit okamžitě. Současně je evidován zájem 30 žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou službou. 5.c) ájemné a) regulované nájemné Nájemné v bytech pronajímaných popsaným způsobem je většinou regulované. Naposledy bylo zvýšeno od v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů na částky v rozmezí od 37,24 do 46,87 Kč/m2. b) neregulované (smluvní) nájemné Dva byty v domě s pečovatelskou službou, které nejsou byty zvláštního určení, pronajímá MČ za neregulované nájemné ve výši 65,- Kč/m2. Byty byly přiděleny na základě nabídky, po předchozím řádném zveřejnění na úřední desce a ve Zpravodaji Zličína a Sobína, na základě postupu pro přidělování bytů, schváleného RMČ. c) Systém příspěvků na nájemné, bydlení a teplo je realizován v souladu s platnými právními předpisy pro občany MČ Zličín prostřednictvím ÚMČ Praha Řepy 12

13 II.. Východiiska z byttové prrobllemattiiky 1. Správa obecního bytového fondu Správu obecních bytů svěřených MČ Praha-Zličín zajišťuje na základě smlouvy soukromá firma. Svěřený bytový fond, který přešel v minulosti do správy MČ byl ve špatném technickém stavu. Tento stav nebylo možné vzhledem k úrovni nájemného v minulých letech výrazně zlepšit. Finanční prostředky z nájemného v MČ jsou proto využívány výhradně pro údržbu tohoto bytového fondu. Novodobě jsou tyto finanční prostředky používány také na rozsáhlejší opravy či rekonstrukce. 2. Potřeba zlepšení stavu a využívání stávajícího bytového fondu Špatný technický stav bytového fondu, který byl výsledkem zanedbávané údržby z důvodu disproporce mezi příjmy z nájemného a výdaji potřebnými na kvalitní údržbu, se v důsledku privatizace postupně zlepšuje. III.. Dllouhodobé cíílle a cestty k jjejjiich dosaženíí 1. Stanovení dlouhodobých cílů Mezi dlouhodobé strategické cíle bytové politiky MČ Praha-Zličín patří: Zvýšení dostupnosti bydlení tak, aby si většina občanů na spravovaném území měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností Zvýšení nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové výstavby Zvyšování kvality bydlení zejména zlepšováním informovanosti vlastníků o možnostech získání podpory pro údržbu, opravy a modernizaci bytového fondu V nezbytné míře vyvíjení úsilí k zajištění optimálního množství a skladby úsporných obecních bytů pro občany, jímž sociální situace anebo zdravotní stav neumožňuje řešení potřeby bydlení jiným způsobem než pronájmem úsporného obecního bytu. Odstranění zanedbanosti bytového fondu, zlepšení správy bytového fondu, a tím i úrovně služeb poskytovaných s bydlením. V rámci obecní výstavby je třeba nadále počítat i s realizací výstavby domů typu azylových zařízení, event. noclehárny pro bezdomovce, kteří měli před vznikem bezdomovectví dlouhodobě trvalé bydliště v MČ anebo potřebují přespat během tranzitu. V souvislosti s provozem domu s pečovatelskou službou přetrvává potřeba řešit následnou péči o staré občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ztratí možnost užívat byt v tomto zařízení. 2. Cesty k dosažení dlouhodobých cílů Významná řešení se budou maximálně opírat o místní znalosti a zkušenosti. Celoměstské potřeby budou zabezpečovány pouze z úrovně hl.m. Prahy. Stimulovat aktivní spoluúčast nájemců bytů, majitelů a správců domů při řešení důležitých otázek týkajících se bydlení. Vytvářet podmínky k zachování sociální promíšenosti obyvatel. Vytvářet ekonomické podmínky pro odstranění zanedbanosti bytového fondu, zvyšování efektivnosti jeho údržby a snižování energetické náročnosti bydlení. Pro odstranění jeho 13

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více