Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010"

Transkript

1 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období Schváleno v ZMČ dne

2 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín AKTUALIZACE 2007 I. Analytická část 3 1. Od historie k současnosti 3 2. Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín 4 Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín 5 bytové domy v ulici Mladých 5 Dům s pečovatelskou službou 5 Zprivatizovaný bytový fond 6 bytové doma v ulici Vsetínská 6 bytové domy v ulici Nedašovská 6 bytové domy v ulici Tasovská 7 bytové domy v ulici Na Radosti 8 bytový dům Nedašovská Technický stav současného bytového fondu na území MČ 9 Hospodaření s bytovým fondem 10 Dispozice s obecním bytovým fondem 10 II. Východiska z bytové problematiky 12 Správa obecního bytového fondu 12 Potřeby zlepšení stavu a využívání bytového fondu 12 III. Dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení 12 Stanovení dlouhodobých cílů 12 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 12 IV. ávrh konkrétních opatření pro rok V. Koordinace a provázanost koncepce MČ Praha Zličín s celoměstskou bytovou politikou hl.m. Prahy 15 2

3 Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období do roku 2010 I.. Anallyttiická částt 1. Od historie k současnosti Zličín Původní nejstarší osídlení Zličína je na základě archeologického průzkumu provedeného v roce 1998 možné datovat do období začátku pozdní doby kamenné, do let 3000 př.n.l. Vývoj osídlení pokračoval v mladší části pozdní doby kamenné kulturou řivnáčskou (2300 př.n.l.) a dále v mladší době bronzové kulturou knovízskou. První písemná zmínka o Zličínu je z roku 1045, na počátku 15. století je zde zmiňován dvůr a ves břevnovského kláštera. V roce 1654 dokládá berní rula ve Zličíně 8 selských usedlostí, Josefínský katastr z roku 1785 uvádí ve Zličíně 20 popisných čísel, z toho 10 sedláků, 9 domkářů a 1 hospodu. Trvalý rozvoj obce Zličína je zaznamenán od poloviny 19. století. V roce 1869 měl Zličín 28 domů. Od konce 19. století dochází k nárůstu výstavby nejdříve podél ulice Hrozenkovské a je obestavována ulice Na Radosti. Za 1. republiky se postavily skupinky rodinných domků podle regulačních plánů a v 50. letech započal rozvoj bytové výstavby v sídlišti realizací domů v ulici Mladých. V roce 1974 byl Zličín připojen k hl.m. Praze. Základní pojetí rozvoje po tomto období směřovalo k převaze průmyslových a dopravních ploch (Stavební stroje, Technomat, Strojírny Košíře, Vodní zdroje, Polygrafie, později ČKD, depo metra, autobusový terminál ). Rok 1998 přiřadil Zličínu další významnou úlohu realizací velkokapacitních obchodních areálů na území MČ a sousedních Třebonic se stal Zličín nákupním centrem nadregioálního významu. Dříve vykazovalo území Zličína absenci rozvojových ploch stabilizovaných k bydlení. Tento nedostatek odstranil územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (platný od ledna 2000), který podstatně rozšiřuje plochy určené k výstavbě rodinných a bytových domů a s ní související občanské vybavenosti, západně a severně od stávající zástavby Zličína. Sobín Sobín leží na severozápadě od Zličína obklopen poli. Předhistorické osídlení Sobína není zatím prokázáno. První písemná zmínka o Sobínu je z roku V roce 1869 měl Sobín 13 domů. V roce 1960 byl Sobín připojen ke Zličínu. V roce 1974 se administrativním rozhodnutím stal Sobín součástí hlavního města. Od té doby, díky tomuto připojení, byl chápán z hlediska rozvoje Prahy jako tzv. nerozvojové území, které jenom víceméně arondovalo stávající zastavění na okraji města. Tato situace měla i svoje kladné stránky Sobín si ponechal svůj venkovský charakter a klidné prostředí nenarušené velkými stavebními záměry. V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je Sobínu určena významnější úloha mohutný rozvoj ploch určených k bydlení. Zpracovaná koncepce bytové politiky je závazný dokument, ve kterém jsou stanoveny základní směry rozvoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení. Koncepce má střednědobý charakter a týká se období do roku Vychází z koncepce bytové politiky státu a Hlavního města Prahy. Klade si za cíl účinně napomáhat naplňovat právo občanů na přiměřené bydlení. Toto právo však nelze chápat jako nárokové, a proto úloha městské části v oblasti bydlení nespočívá jen v přímém poskytování bytů, ale především ve vytváření takového stavu, aby si občané sami nebo za pomoci různých systémů podpor mohli zajistit odpovídající bydlení. Důstojné bydlení je základní životní potřebou, ale zároveň 3

4 mimořádně nákladnou záležitostí, mnohdy přesahující aktuální možnosti občanů. Městská část se proto snaží vytvářet podmínky pro usnadnění přístupu k bydlení všem občanům. Přehled vývoje počtu domů na území Zličína a Sobína Rok Zličín Sobín Přehled vývoje počtu obyvatel ve Zličíně a Sobíně Rok Zličín Sobín Vliv migrace Mimořádně dynamický je v Praze v posledních letech vývoj migrace. Ve roce 2006 se do Prahy přistěhovalo osob, což je cca o 11 % více než v roce Je to současně nejvyšší roční počet přistěhovalých v historii. Od roku 2002, kdy jsou v plné míře započítáváni cizinci s tzv. dlouhodobým pobytem jsou počty přistěhovalých více než dvojnásobkem dlouhodobého průměru. Cizinci od té doby představují v Praze většinu migrantů. V roce 2006 se do Prahy přistěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR, cizinci v roce 2006 tedy představovali 73 % všech přistěhovalých (v roce 2005 to bylo 72 %). Většina přistěhovalých sem míří přímo ze zahraničí. V roce 2006 se do hlavního města ze zahraničí přistěhovalo osob, což je o osob více než v roce Přistěhovalí z ciziny představovali 59 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 mírně poklesl (v roce 2005 to bylo 62 % přistěhovalých), ale stále je to výrazná většina přistěhovalých. Na druhé straně výrazně rostou i roční počty vystěhovalých. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo lidí a to je o 35 % více než v roce předchozím. Opět to byl nejvyšší roční počet vystěhovalých vůbec a dlouhodobý roční průměr představuje cca třetinu tohoto počtu. Také u počtu vystěhovalých hraje významnou roli počet migrantů z řad cizích státních příslušníků. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR. Mezi vystěhovalými z Prahy v roce 2006 bylo 57 % cizích státních příslušníků. V roce 2005 bylo mezi vystěhovalými pouhých 45 % cizinců. Větší část vystěhovalých jsou cizinci vracející se do své země. V roce 2006 se z hlavního města do zahraničí vystěhovalo osob, což je o osob více než v roce Vystěhovalí do ciziny představovali 51 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 výrazně vzrostl (v roce 2005 to bylo 38 % vystěhovalých), a je to již nadpoloviční většina ze všech vystěhovalých. Všechny tyto údaje jsou statisticky známy za celé území hl.m. Prahy. Počet dokončených bytů v roce 2005: Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín Charakter bydlení je určen urbanistickým vývojem původních obcí. Jádra Zličína a Sobína jsou tvořena původní kompaktní zemědělskou venkovskou zástavbou. Větší část obytné struktury je tvořena rodinnými domky většinou z doby první republiky. Po válce vzniklo na jižní straně Zličína obytné sídliště, které v 80. letech bylo dále rozšířeno o panelové čtyřpodlažní domy. 4

5 Počet bytů na území MČ Praha Zličín Vlastník Lokalita Počet bytů MČ Mladých 68 edašovská -byt školníka 1 Křivatcová 2 Družstva vzniklá v privatizovaných domech Dům s peč. službou, z toho byty zvláštního určení byty bez určení edašovská, Tasovská, a Radosti Vsetínská Původní bytová družstva edašovská 180 Vsetínská 36 ástavby v edašovské 14 ástavby Mladých 34 Byty v rodinných domech Zličín 427 *) Sobín 126 *) CELKEM MČ Praha - Zličín 1264 *) kvalifikovaný odhad V období by se měl celkový počet bytů na území Zličína a Sobína podstatně zvýšit. Vzhledem k výhodné poloze na okraji hlavního města, avšak v plném dosahu metra a nadprůměrné občanské vybavenosti v blízké nákupní zóně se tato oblast dostala do středu zájmů soukromých investorů, kteří již zahájili nebo v nejbližší době hodlají zahájit výstavbu bytových domů v této městské části. Nově realizovaná výstavba nový bytový dům č.pop. 277 na roku Křivatcové a Vratičové ulice se celkovým počtem bytů Na území MČ je v současné době připraveno ve výstavbě: 1. Obytný soubor Zličínský dvůr Jedná se o 9 činžovních vil s celkovým počtem 229 bytových jednotek a 5 ateliéry a dále 8 činžovních vil a 12 rodinných domů, která doplní celou plochu až k ul. K třešňovce s dalšími 96 byty. 2. Zličínské zahrady Obytný soubor 7 činžovních vil s celkem 156 bytovými jednotkami a 6 ateliéry. 3. NeoZličín, budova A. Bytový dům s 65 byty. Investor dále připravuje navazující výstavbu dalších menších bytových domů na sousední volné ploše. 4. Malometrážní byty hl.m. Prahy Jedná se o 4 městské domy s 67 malometrážními byty. Stavba se zatím nepřipravuje. 5. Obytný soubor Na Radosti Obytný soubor o 13 blokových a 19 bodových bytových domech s celkovým počtem cca 1300 bytových jednotek. 5

6 2.1. Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín Městské části Praha - Zličín jsou svěřeny obecně závaznou vyhláškou HMP, kterou se vydává Statut HMP č. 55/2000 Sb. MHP, v platném znění, bytové domy s pozemky s těmito domy souvisejícími (dále jen "bytové domy a pozemky"). Všechny tyto bytové domy a pozemky se nacházejí v katastrálním území Zličín a jsou soustředěny ve zličínském sídlišti. a) Bytové domy v ulici Mladých č.pop. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238 počet domů: 17 počet bytů: 68 rok výstavby: 1957 V letech 1950 až 1957 byla zrealizována výstavba dvoupodlažních cihlových bytových domů v ulici Mladých. Tato státní výstavba byla předána do správy OPBH Praha 5, později Bytovému podniku v Praze 5. V roce 1988 uzavřely smluvní strany - OPBH Praha 5 (právní předchůdce Bytového podniku v Praze 5) a 2. SBD Praha 4 (právní předchůdce bytového družstva Družstvo Nástavby Zličín) hospodářskou smlouvu, na základě které byly na domech v ulici Mladých zrealizovány v roce 1994 střešní nástavby. Domy č.pop. 210 až 216 jsou samostatné, každý o 4 bytových jednotkách ve správě MČ a 2 družstevních bytových jednotkách v nástavbě. Domy č.pop , , , a tvoří dvojdomy, tyto rovněž obsahují 4 bytové jednotky ve správě MČ a 2 družstevní bytové jednotky v nástavbě. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly městské části tyto bytové domy v ulici Mladých převedeny. b) Dům s pečovatelskou službou počet domů: 1 počet bytů: 44, z toho 42 bytů zvláštního určení rok výstavby: 2003 V rámci obecní bytové výstavby byla v roce 2001 zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou pro seniory (dále jen DPS). DPS Zličín byl kolaudován , kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne Na základě žádosti ZMČ ve smyslu usnesení ze dne byl DPS pro projednání této žádosti v Radě HMP dne svěřen MC Praha Zličín, a to po následném schválení v Zastupitelstvu HMP dne Majetek movitý a nemovitý je MČ Praha Zličín svěřen obecně závaznou vyhláškou HMP č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP, v platném znění. Na dobu od do doby účinnosti uvedené vyhlášky uzavřelo HMP s MČ Praha Zličín smlouvu o výpůjčce, o kterou požádalo ZMČ usnesením ze dne Stavba na pozemku parc.č. 449/1, 449/2, 449/3, k.ú. Zličín obsahuje 42 bytových jednotek zvláštního určení a 2 byty pro personál. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny ve smyslu 10 zákona č. 102/1992 Sb. pro bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, 6

7 nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. V domě jsou malé byty pro 1 až 2 osoby, přičemž řešení a vybavení domů a bytů odpovídá danému účelu. Rovněž umístění DPS do dané lokality vyhovuje velmi dobře z hlediska funkce obce, dopravní obsluhy, dostupnosti vybavenosti, vycházkových možností a relativně klidného prostředí potřebám svých uživatelů Zprivatizovaný bytový fond a) Bytové domy v ulici Vsetínská č. pop. 283, 284, 285, 286 počet domů: 4 počet bytů: 24 rok výstavby: 1972 Jedná se o dvě oddělené zděné budovy č.pop a , z nichž každá má dva samostatné vchody po šesti bytech. Investorem stavby byla v roce 1972 Investiční správa Západního vojenského okruhu, Praha 6, stavba byla povolena na pozemku parc.č. PK 260/3-část a 265/5-část, k.ú. Zličín. Budovy s vojenskými byty byly zvláštní součástí místního bytového fondu, který spravoval Vojenský útvar 6806 Hostivice Břve. Domy byly od roku 1978 ve správě Obvodního podniku bytového hospodářství Praha 5, později Bytového podniku Praha 5. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly rovněž tyto bytové objekty převedeny městské části. V roce 2003 byly na základě Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, schválených ZHMP, bytové domy zprivatizovány a nemovitosti prodány bytovému družstvu. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům k pozemkům bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno bez pozemků. Kupní cena byla na základě stanovených splátek rozložena do 10 let a bude celkově uhrazena v roce 2013, do této doby trvá zástavní a předkupní právo městské části na uvedené nemovitosti. b) Bytové panelové domy v ulici edašovská č. pop. 358, 359, 360, 361, 362, 363 počet domů: 6 počet bytů: 66 rok výstavby: 1983 Jedná se o 3 čtyřpodlažní panelové dvojdomy tvořící zdánlivě jeden celek. Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně plynovou kotelnou, která je jedna společná pro každý dvojdům. V jednotlivých vchodech domů je po 11 bytových jednotkách. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. 7

8 č. pop. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, a 356 (bez komerčně využitelného nebytového prostoru na pozemku parc.č. 281/142) počet domů: 10 počet bytů: 120 rok výstavby: 1983 Jedná se o 5 samostatných čtyřpodlažních panelových dvojdomů ( , , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 12 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. c) Bytové panelové domy Tasovská č. pop. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 počet domů: 8 počet bytů: 88 rok výstavby: 1983 Jedná se o 4 samostatné panelové dvojdomy ( , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 11 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. d) Bytové panelové domy v ulici a Radosti č.pop. 382, 383 počet domů: 2 počet bytů: 22 rok výstavby:

9 Jedná se o samostatný čtyřpodlažní panelový dům ( ). Objekt je vytápěn samostatně ze společné plynové kotelny V každém vchodě je 11 bytových jednotek. Bytový objekt byl do konce roku 1996 ve vlastnictví státního podniku Stavební stroje Praha, po privatizaci pak přešel od roku 1997 do majetku hl.m. Prahy. Na základě žádosti MČ Praha Zličín je od roku 1998 svěřen městské části dle přílohy č. 2 vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb., kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, v platném znění. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. e) Bytový dům panelový edašovská č. pop. 344 počet domů: 1 počet bytů: 12 rok výstavby: 1983 Dům tvoří polovinu dvojdomu, druhá polovina je ve vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo 343. Dům byl vnitřně napojen na vytápění z druhé části objektu ze společné plynové kotelny. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedený dům do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedeného domu, včetně pozemku zastavěných domem. Vyhledáním podkladů na Bytovém podniku Praha 5 v likvidaci, ani v archivech není zdokladováno, jakým způsobem byla řešena záležitost vytápění objektu č.pop V roce 2000 byla provedena plynofikace objektu a zřízena nová samostatná kotelna. V roce 2001 byla uzavřena kupní smlouva na uvedenou nemovitost s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. f) Bytový dům Strojírenská počet domů: 1 počet bytů: 2 rok výstavby: 1980 Bytový objekt se dvěma byty byl postaven jako dům se služební byty Státním statkem Praha,s.p. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, dvěma garážemi, 3 sklady, vytápěný 2 vlastními kotelnami. 9

10 3. Technický stav současného bytového fondu na území MČ a současné problémy správy bytového fondu Domy, které jsou svěřeny MČ v současné době, i když jsou realizovány jinými než panelovými technologiemi nelze z hlediska technického ani ekologického celkově hodnotit pozitivně. Bytová družstva v Nedašovské, Vsetínské a Na Radosti vzniklá po roce 2001 vzniklá privatizací i ostatní vlastníci domů ve zločinském sídlišti v současné době postupně provádějí zateplení plášťů budov, výměny oken a celkovou revitalizaci objektů, včetně oprav kotelen. Z hlediska zlepšení stavu bytového fondu lze privatizaci hodnotit jako přínosnou. Investováním finančních prostředků, získaných družstvy většinou formou vlastních bankovních úvěrů a dotací do oprav bytových objektů se revitalizace bytového fondu realizuje podstatně rychleji než by tomu bylo v případě postupného investování prostředků získaných z nájmů. Realizací nástaveb v roce 1994 bylo provedeno nové zastřešení a u některých domů bylo provedeno zateplení objektů, domy byly zrekonstruovány. Nebyl dořešen majetkoprávní vztah mezi vlastníkem domů MČ Praha Zličín a bytovým družstvem Družstvo Nástavby Zličín. MČ vede dlouhodobě společná jednání obou stran. Dne schválilo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín jednotlivá Prohlášení vlastníka pro všech 17 bytových objektů. Smlouvy Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, v platném znění, byly podepsány dne a dne , podány včetně příloh na Katastrální úřad Praha -město se žádostí o vklad do katastru nemovitostí. Ačkoliv byl postup v roce 2002 konzultován s právním oddělením KÚ za účasti obou smluvních stran, katastrální úřad v únoru 2004 rozhodl o zamítnutí vkladu uvedených prohlášení vlastníka. Podstatou důvodu k zamítnutí byl právní názor, že to, co k budovám bylo přistaveno, zůstává jako součást stavby ve vlastnictví toho, komu stavba původně patřila. MČ Praha Zličín i nadále uznává vlastnictví bytového družstva, a až do současné doby vede intenzivní jednání za účasti znalců z oboru cen nemovitostí, daňových poradců a právníků. Společně byl přijat Postup pro vypořádání majetkových vztahů v těchto domech; tento postup schválilo zastupitelstvo dne V souvislosti s předpokládaným dořešením této problematické záležitosti, rozhodlo zároveň ZMČ o záměru privatizace bytového fondu v ul. Mladých. 4. Hospodaření s bytovým fondem Úkoly obce v oblasti bydlení přenesené na MČ I. Všeobecné povinnosti v rámci výkonu samosprávy a) MČ zajišťuje možnost přiměřeného bydlení pro občany, kteří si je ze zdravotních nebo ze závažných jimi nezaviněných sociálních důvodů nemohou zabezpečit vlastními silami. b) MČ zajišťuje bydlení pro soběstačné občany důchodového věku, pro tento účel provozuje Dům s pečovatelskou službou, kde jsou byty řešeny i jako bezbariérové. c) MČ rovněž zabezpečuje bytové náhrady za byty, které nelze užívat následkem živelné pohromy Pro tyto účely potřebuje MČ převážně byty odpovídající v místě a čase obvyklé střední úrovni bydlení. 10

11 II. Povinnosti odvozované přímo od konkrétních ustanovení zákona MČ podle možností a místních podmínek zajišťuje (ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb.) bytové náhrady. V případě, že MČ je vlastníkem domu nebo bytu, potom zajišťuje bytovou náhradu nezastupitelně v rámci svého bytového fondu. Totéž platí v případě živelných pohrom a veřejného zájmu. Pro povinnosti ze zákona potřebuje obec převážně byly odpovídající střednímu nebo nižšímu standardu bydlení. 5. Dispozice s obecním bytovým fondem Všechny bytové domy byly MČ svěřeny z majetku hl.m. Prahy na základě zákona o hl.m.praze a Statutu hl.m.prahy. Pronájem uvolněných obecních bytů je plně v kompetenci městské části. Výběr nájemců probíhá podle vlastních pravidel. Byty z nové výstavby hl.m. Prahy, pokud jsou takové byty hlavním městem MČ poskytnuty, jsou pronajímány rovněž na základě výběru prováděného MČ a podle jejích pravidel. Výběr nájemců bytů, které jsou pronajímány přímo orgány hl.m.prahy se řídí pravidly schválenými radou ZHMP. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o dispozici s obecním bytovým fondem Počet pronajatých, bytů z výstavby. hl.m. Prahy Počet uvolněných. bytů ve správě MČ Počet pronajatých. bytů ve správě MČ služ. škola služ. škola Počet výměn bytů Počet přechodů nájmu Z uvedené tabulky vyplývá, že uvolňování a nové přidělování bytů svěřených MČ je podstatě minimální. Tato situace vyplývá především z toho, že téměř v každém z těchto bytů žijí v současné době společně nejméně dvě generace a v případě, že se byt uvolní, přechází nájem v souladu s ust. 706 a násl. Občanského zákoníku na osoby blízké. Tím ztrácejí tyto byty charakter bytů pro sociálně potřebné vrstvy občanů a tato skutečnost hrála rozhodující roli při rozhodování ZMČ o další privatizaci bytového fondu. 5.a) Pravidla pro uzavírání nájemních smluv Městská část Praha-Zličín eviduje žádosti o byt, přičemž podmínkou evidence je trvalé bydliště na území městské části. Z podaných žádostí je zpracováván seznam případů určených k řešení. Pořadí doporučuje bytová a privatizační komise RMČ, složená z členů zastupitelstva i občanů - aktivistů. podle naléhavosti bytové tísně s přihlédnutím k sociálním a zdravotním podmínkám žadatelů. 11

12 V konečné podobě všechny pronájmy schvaluje RMČ. Při uzavírání nových nájemních smluv MČ respektuje celoměstská rámcová doporučení pro hospodaření s obecním bytovým fondem. 5.b) Počet žádostí o byt Úřad městské části Zličín registruje k celkem 38 žádostí. Všechny tyto žádosti lze hodnotit jako naléhavé, přičemž nejméně 10 žádostí z celkového počtu by bylo třeba řešit okamžitě. Současně je evidován zájem 30 žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou službou. 5.c) ájemné a) regulované nájemné Nájemné v bytech pronajímaných popsaným způsobem je většinou regulované. Naposledy bylo zvýšeno od v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů na částky v rozmezí od 37,24 do 46,87 Kč/m2. b) neregulované (smluvní) nájemné Dva byty v domě s pečovatelskou službou, které nejsou byty zvláštního určení, pronajímá MČ za neregulované nájemné ve výši 65,- Kč/m2. Byty byly přiděleny na základě nabídky, po předchozím řádném zveřejnění na úřední desce a ve Zpravodaji Zličína a Sobína, na základě postupu pro přidělování bytů, schváleného RMČ. c) Systém příspěvků na nájemné, bydlení a teplo je realizován v souladu s platnými právními předpisy pro občany MČ Zličín prostřednictvím ÚMČ Praha Řepy 12

13 II.. Východiiska z byttové prrobllemattiiky 1. Správa obecního bytového fondu Správu obecních bytů svěřených MČ Praha-Zličín zajišťuje na základě smlouvy soukromá firma. Svěřený bytový fond, který přešel v minulosti do správy MČ byl ve špatném technickém stavu. Tento stav nebylo možné vzhledem k úrovni nájemného v minulých letech výrazně zlepšit. Finanční prostředky z nájemného v MČ jsou proto využívány výhradně pro údržbu tohoto bytového fondu. Novodobě jsou tyto finanční prostředky používány také na rozsáhlejší opravy či rekonstrukce. 2. Potřeba zlepšení stavu a využívání stávajícího bytového fondu Špatný technický stav bytového fondu, který byl výsledkem zanedbávané údržby z důvodu disproporce mezi příjmy z nájemného a výdaji potřebnými na kvalitní údržbu, se v důsledku privatizace postupně zlepšuje. III.. Dllouhodobé cíílle a cestty k jjejjiich dosaženíí 1. Stanovení dlouhodobých cílů Mezi dlouhodobé strategické cíle bytové politiky MČ Praha-Zličín patří: Zvýšení dostupnosti bydlení tak, aby si většina občanů na spravovaném území měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností Zvýšení nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové výstavby Zvyšování kvality bydlení zejména zlepšováním informovanosti vlastníků o možnostech získání podpory pro údržbu, opravy a modernizaci bytového fondu V nezbytné míře vyvíjení úsilí k zajištění optimálního množství a skladby úsporných obecních bytů pro občany, jímž sociální situace anebo zdravotní stav neumožňuje řešení potřeby bydlení jiným způsobem než pronájmem úsporného obecního bytu. Odstranění zanedbanosti bytového fondu, zlepšení správy bytového fondu, a tím i úrovně služeb poskytovaných s bydlením. V rámci obecní výstavby je třeba nadále počítat i s realizací výstavby domů typu azylových zařízení, event. noclehárny pro bezdomovce, kteří měli před vznikem bezdomovectví dlouhodobě trvalé bydliště v MČ anebo potřebují přespat během tranzitu. V souvislosti s provozem domu s pečovatelskou službou přetrvává potřeba řešit následnou péči o staré občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ztratí možnost užívat byt v tomto zařízení. 2. Cesty k dosažení dlouhodobých cílů Významná řešení se budou maximálně opírat o místní znalosti a zkušenosti. Celoměstské potřeby budou zabezpečovány pouze z úrovně hl.m. Prahy. Stimulovat aktivní spoluúčast nájemců bytů, majitelů a správců domů při řešení důležitých otázek týkajících se bydlení. Vytvářet podmínky k zachování sociální promíšenosti obyvatel. Vytvářet ekonomické podmínky pro odstranění zanedbanosti bytového fondu, zvyšování efektivnosti jeho údržby a snižování energetické náročnosti bydlení. Pro odstranění jeho 13

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Řešení reklamních cedulí v blízkosti kruhového objezdu Na Radosti. 1.I. konstatovala, že má snahu

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 4/2015 ze 4. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. května 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. Fr. Beneš, CSc.,

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 *MC18X005JBVQ*

Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 *MC18X005JBVQ* Zápis z jednání Komise správy bytového majetku dne 18. února 2015 Přítomni: Lojková Iveta Borůvková Hana Čmelík Milan Vozár Jan Gladišová Zuzana Žížalová Jarmila *MC18X005JBVQ* č.j.: 6445/2015 OSM Omluveni:

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. projednala návrh na hospodaření MČ Praha Zličín v období rozpočtového

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Příloha k usnesení RMČ č. 759 ze dne 30.10.2012 Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Zkratky a pojmy Pro přehlednost jsou v textu užívány následující zkratky: ČR Česká republika EU Evropská unie

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002

pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 pro rok 2000 ve znění Dodatku pro rok 2002 Ministerstvo pro místní rozvoj březen 2002 Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou pro rok 2000 D O D A T E K pro rok 2002 aktualizace žádostí přijatých

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více