Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010"

Transkript

1 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období Schváleno v ZMČ dne

2 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín AKTUALIZACE 2007 I. Analytická část 3 1. Od historie k současnosti 3 2. Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín 4 Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín 5 bytové domy v ulici Mladých 5 Dům s pečovatelskou službou 5 Zprivatizovaný bytový fond 6 bytové doma v ulici Vsetínská 6 bytové domy v ulici Nedašovská 6 bytové domy v ulici Tasovská 7 bytové domy v ulici Na Radosti 8 bytový dům Nedašovská Technický stav současného bytového fondu na území MČ 9 Hospodaření s bytovým fondem 10 Dispozice s obecním bytovým fondem 10 II. Východiska z bytové problematiky 12 Správa obecního bytového fondu 12 Potřeby zlepšení stavu a využívání bytového fondu 12 III. Dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení 12 Stanovení dlouhodobých cílů 12 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 12 IV. ávrh konkrétních opatření pro rok V. Koordinace a provázanost koncepce MČ Praha Zličín s celoměstskou bytovou politikou hl.m. Prahy 15 2

3 Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období do roku 2010 I.. Anallyttiická částt 1. Od historie k současnosti Zličín Původní nejstarší osídlení Zličína je na základě archeologického průzkumu provedeného v roce 1998 možné datovat do období začátku pozdní doby kamenné, do let 3000 př.n.l. Vývoj osídlení pokračoval v mladší části pozdní doby kamenné kulturou řivnáčskou (2300 př.n.l.) a dále v mladší době bronzové kulturou knovízskou. První písemná zmínka o Zličínu je z roku 1045, na počátku 15. století je zde zmiňován dvůr a ves břevnovského kláštera. V roce 1654 dokládá berní rula ve Zličíně 8 selských usedlostí, Josefínský katastr z roku 1785 uvádí ve Zličíně 20 popisných čísel, z toho 10 sedláků, 9 domkářů a 1 hospodu. Trvalý rozvoj obce Zličína je zaznamenán od poloviny 19. století. V roce 1869 měl Zličín 28 domů. Od konce 19. století dochází k nárůstu výstavby nejdříve podél ulice Hrozenkovské a je obestavována ulice Na Radosti. Za 1. republiky se postavily skupinky rodinných domků podle regulačních plánů a v 50. letech započal rozvoj bytové výstavby v sídlišti realizací domů v ulici Mladých. V roce 1974 byl Zličín připojen k hl.m. Praze. Základní pojetí rozvoje po tomto období směřovalo k převaze průmyslových a dopravních ploch (Stavební stroje, Technomat, Strojírny Košíře, Vodní zdroje, Polygrafie, později ČKD, depo metra, autobusový terminál ). Rok 1998 přiřadil Zličínu další významnou úlohu realizací velkokapacitních obchodních areálů na území MČ a sousedních Třebonic se stal Zličín nákupním centrem nadregioálního významu. Dříve vykazovalo území Zličína absenci rozvojových ploch stabilizovaných k bydlení. Tento nedostatek odstranil územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (platný od ledna 2000), který podstatně rozšiřuje plochy určené k výstavbě rodinných a bytových domů a s ní související občanské vybavenosti, západně a severně od stávající zástavby Zličína. Sobín Sobín leží na severozápadě od Zličína obklopen poli. Předhistorické osídlení Sobína není zatím prokázáno. První písemná zmínka o Sobínu je z roku V roce 1869 měl Sobín 13 domů. V roce 1960 byl Sobín připojen ke Zličínu. V roce 1974 se administrativním rozhodnutím stal Sobín součástí hlavního města. Od té doby, díky tomuto připojení, byl chápán z hlediska rozvoje Prahy jako tzv. nerozvojové území, které jenom víceméně arondovalo stávající zastavění na okraji města. Tato situace měla i svoje kladné stránky Sobín si ponechal svůj venkovský charakter a klidné prostředí nenarušené velkými stavebními záměry. V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je Sobínu určena významnější úloha mohutný rozvoj ploch určených k bydlení. Zpracovaná koncepce bytové politiky je závazný dokument, ve kterém jsou stanoveny základní směry rozvoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení. Koncepce má střednědobý charakter a týká se období do roku Vychází z koncepce bytové politiky státu a Hlavního města Prahy. Klade si za cíl účinně napomáhat naplňovat právo občanů na přiměřené bydlení. Toto právo však nelze chápat jako nárokové, a proto úloha městské části v oblasti bydlení nespočívá jen v přímém poskytování bytů, ale především ve vytváření takového stavu, aby si občané sami nebo za pomoci různých systémů podpor mohli zajistit odpovídající bydlení. Důstojné bydlení je základní životní potřebou, ale zároveň 3

4 mimořádně nákladnou záležitostí, mnohdy přesahující aktuální možnosti občanů. Městská část se proto snaží vytvářet podmínky pro usnadnění přístupu k bydlení všem občanům. Přehled vývoje počtu domů na území Zličína a Sobína Rok Zličín Sobín Přehled vývoje počtu obyvatel ve Zličíně a Sobíně Rok Zličín Sobín Vliv migrace Mimořádně dynamický je v Praze v posledních letech vývoj migrace. Ve roce 2006 se do Prahy přistěhovalo osob, což je cca o 11 % více než v roce Je to současně nejvyšší roční počet přistěhovalých v historii. Od roku 2002, kdy jsou v plné míře započítáváni cizinci s tzv. dlouhodobým pobytem jsou počty přistěhovalých více než dvojnásobkem dlouhodobého průměru. Cizinci od té doby představují v Praze většinu migrantů. V roce 2006 se do Prahy přistěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR, cizinci v roce 2006 tedy představovali 73 % všech přistěhovalých (v roce 2005 to bylo 72 %). Většina přistěhovalých sem míří přímo ze zahraničí. V roce 2006 se do hlavního města ze zahraničí přistěhovalo osob, což je o osob více než v roce Přistěhovalí z ciziny představovali 59 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 mírně poklesl (v roce 2005 to bylo 62 % přistěhovalých), ale stále je to výrazná většina přistěhovalých. Na druhé straně výrazně rostou i roční počty vystěhovalých. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo lidí a to je o 35 % více než v roce předchozím. Opět to byl nejvyšší roční počet vystěhovalých vůbec a dlouhodobý roční průměr představuje cca třetinu tohoto počtu. Také u počtu vystěhovalých hraje významnou roli počet migrantů z řad cizích státních příslušníků. V roce 2006 se z Prahy vystěhovalo cizích státních příslušníků a občanů ČR. Mezi vystěhovalými z Prahy v roce 2006 bylo 57 % cizích státních příslušníků. V roce 2005 bylo mezi vystěhovalými pouhých 45 % cizinců. Větší část vystěhovalých jsou cizinci vracející se do své země. V roce 2006 se z hlavního města do zahraničí vystěhovalo osob, což je o osob více než v roce Vystěhovalí do ciziny představovali 51 % přistěhovalých, tento podíl oproti roku 2005 výrazně vzrostl (v roce 2005 to bylo 38 % vystěhovalých), a je to již nadpoloviční většina ze všech vystěhovalých. Všechny tyto údaje jsou statisticky známy za celé území hl.m. Prahy. Počet dokončených bytů v roce 2005: Současný bytový fond na území MČ Praha Zličín Charakter bydlení je určen urbanistickým vývojem původních obcí. Jádra Zličína a Sobína jsou tvořena původní kompaktní zemědělskou venkovskou zástavbou. Větší část obytné struktury je tvořena rodinnými domky většinou z doby první republiky. Po válce vzniklo na jižní straně Zličína obytné sídliště, které v 80. letech bylo dále rozšířeno o panelové čtyřpodlažní domy. 4

5 Počet bytů na území MČ Praha Zličín Vlastník Lokalita Počet bytů MČ Mladých 68 edašovská -byt školníka 1 Křivatcová 2 Družstva vzniklá v privatizovaných domech Dům s peč. službou, z toho byty zvláštního určení byty bez určení edašovská, Tasovská, a Radosti Vsetínská Původní bytová družstva edašovská 180 Vsetínská 36 ástavby v edašovské 14 ástavby Mladých 34 Byty v rodinných domech Zličín 427 *) Sobín 126 *) CELKEM MČ Praha - Zličín 1264 *) kvalifikovaný odhad V období by se měl celkový počet bytů na území Zličína a Sobína podstatně zvýšit. Vzhledem k výhodné poloze na okraji hlavního města, avšak v plném dosahu metra a nadprůměrné občanské vybavenosti v blízké nákupní zóně se tato oblast dostala do středu zájmů soukromých investorů, kteří již zahájili nebo v nejbližší době hodlají zahájit výstavbu bytových domů v této městské části. Nově realizovaná výstavba nový bytový dům č.pop. 277 na roku Křivatcové a Vratičové ulice se celkovým počtem bytů Na území MČ je v současné době připraveno ve výstavbě: 1. Obytný soubor Zličínský dvůr Jedná se o 9 činžovních vil s celkovým počtem 229 bytových jednotek a 5 ateliéry a dále 8 činžovních vil a 12 rodinných domů, která doplní celou plochu až k ul. K třešňovce s dalšími 96 byty. 2. Zličínské zahrady Obytný soubor 7 činžovních vil s celkem 156 bytovými jednotkami a 6 ateliéry. 3. NeoZličín, budova A. Bytový dům s 65 byty. Investor dále připravuje navazující výstavbu dalších menších bytových domů na sousední volné ploše. 4. Malometrážní byty hl.m. Prahy Jedná se o 4 městské domy s 67 malometrážními byty. Stavba se zatím nepřipravuje. 5. Obytný soubor Na Radosti Obytný soubor o 13 blokových a 19 bodových bytových domech s celkovým počtem cca 1300 bytových jednotek. 5

6 2.1. Bytové domy svěřené MČ Praha Zličín Městské části Praha - Zličín jsou svěřeny obecně závaznou vyhláškou HMP, kterou se vydává Statut HMP č. 55/2000 Sb. MHP, v platném znění, bytové domy s pozemky s těmito domy souvisejícími (dále jen "bytové domy a pozemky"). Všechny tyto bytové domy a pozemky se nacházejí v katastrálním území Zličín a jsou soustředěny ve zličínském sídlišti. a) Bytové domy v ulici Mladých č.pop. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238 počet domů: 17 počet bytů: 68 rok výstavby: 1957 V letech 1950 až 1957 byla zrealizována výstavba dvoupodlažních cihlových bytových domů v ulici Mladých. Tato státní výstavba byla předána do správy OPBH Praha 5, později Bytovému podniku v Praze 5. V roce 1988 uzavřely smluvní strany - OPBH Praha 5 (právní předchůdce Bytového podniku v Praze 5) a 2. SBD Praha 4 (právní předchůdce bytového družstva Družstvo Nástavby Zličín) hospodářskou smlouvu, na základě které byly na domech v ulici Mladých zrealizovány v roce 1994 střešní nástavby. Domy č.pop. 210 až 216 jsou samostatné, každý o 4 bytových jednotkách ve správě MČ a 2 družstevních bytových jednotkách v nástavbě. Domy č.pop , , , a tvoří dvojdomy, tyto rovněž obsahují 4 bytové jednotky ve správě MČ a 2 družstevní bytové jednotky v nástavbě. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly městské části tyto bytové domy v ulici Mladých převedeny. b) Dům s pečovatelskou službou počet domů: 1 počet bytů: 44, z toho 42 bytů zvláštního určení rok výstavby: 2003 V rámci obecní bytové výstavby byla v roce 2001 zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou pro seniory (dále jen DPS). DPS Zličín byl kolaudován , kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne Na základě žádosti ZMČ ve smyslu usnesení ze dne byl DPS pro projednání této žádosti v Radě HMP dne svěřen MC Praha Zličín, a to po následném schválení v Zastupitelstvu HMP dne Majetek movitý a nemovitý je MČ Praha Zličín svěřen obecně závaznou vyhláškou HMP č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP, v platném znění. Na dobu od do doby účinnosti uvedené vyhlášky uzavřelo HMP s MČ Praha Zličín smlouvu o výpůjčce, o kterou požádalo ZMČ usnesením ze dne Stavba na pozemku parc.č. 449/1, 449/2, 449/3, k.ú. Zličín obsahuje 42 bytových jednotek zvláštního určení a 2 byty pro personál. Byty v DPS jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny ve smyslu 10 zákona č. 102/1992 Sb. pro bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, 6

7 nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. V domě jsou malé byty pro 1 až 2 osoby, přičemž řešení a vybavení domů a bytů odpovídá danému účelu. Rovněž umístění DPS do dané lokality vyhovuje velmi dobře z hlediska funkce obce, dopravní obsluhy, dostupnosti vybavenosti, vycházkových možností a relativně klidného prostředí potřebám svých uživatelů Zprivatizovaný bytový fond a) Bytové domy v ulici Vsetínská č. pop. 283, 284, 285, 286 počet domů: 4 počet bytů: 24 rok výstavby: 1972 Jedná se o dvě oddělené zděné budovy č.pop a , z nichž každá má dva samostatné vchody po šesti bytech. Investorem stavby byla v roce 1972 Investiční správa Západního vojenského okruhu, Praha 6, stavba byla povolena na pozemku parc.č. PK 260/3-část a 265/5-část, k.ú. Zličín. Budovy s vojenskými byty byly zvláštní součástí místního bytového fondu, který spravoval Vojenský útvar 6806 Hostivice Břve. Domy byly od roku 1978 ve správě Obvodního podniku bytového hospodářství Praha 5, později Bytového podniku Praha 5. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly rovněž tyto bytové objekty převedeny městské části. V roce 2003 byly na základě Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, schválených ZHMP, bytové domy zprivatizovány a nemovitosti prodány bytovému družstvu. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům k pozemkům bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno bez pozemků. Kupní cena byla na základě stanovených splátek rozložena do 10 let a bude celkově uhrazena v roce 2013, do této doby trvá zástavní a předkupní právo městské části na uvedené nemovitosti. b) Bytové panelové domy v ulici edašovská č. pop. 358, 359, 360, 361, 362, 363 počet domů: 6 počet bytů: 66 rok výstavby: 1983 Jedná se o 3 čtyřpodlažní panelové dvojdomy tvořící zdánlivě jeden celek. Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně plynovou kotelnou, která je jedna společná pro každý dvojdům. V jednotlivých vchodech domů je po 11 bytových jednotkách. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. 7

8 č. pop. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, a 356 (bez komerčně využitelného nebytového prostoru na pozemku parc.č. 281/142) počet domů: 10 počet bytů: 120 rok výstavby: 1983 Jedná se o 5 samostatných čtyřpodlažních panelových dvojdomů ( , , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 12 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. c) Bytové panelové domy Tasovská č. pop. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 počet domů: 8 počet bytů: 88 rok výstavby: 1983 Jedná se o 4 samostatné panelové dvojdomy ( , , , ). Tyto dvojdomy jsou vytápěny samostatně každý ze společné plynové kotelny. V každém vchodu je 11 bytových jednotek. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklými bytovými družstvy. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. d) Bytové panelové domy v ulici a Radosti č.pop. 382, 383 počet domů: 2 počet bytů: 22 rok výstavby:

9 Jedná se o samostatný čtyřpodlažní panelový dům ( ). Objekt je vytápěn samostatně ze společné plynové kotelny V každém vchodě je 11 bytových jednotek. Bytový objekt byl do konce roku 1996 ve vlastnictví státního podniku Stavební stroje Praha, po privatizaci pak přešel od roku 1997 do majetku hl.m. Prahy. Na základě žádosti MČ Praha Zličín je od roku 1998 svěřen městské části dle přílohy č. 2 vyhlášky hl.m. Prahy č. 12/1999 Sb., kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti, v platném znění. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedené domy do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedených domů, včetně pozemků zastavěných domy. V roce 2001 byly uzavřeny kupní smlouvy na uvedené nemovitosti s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. e) Bytový dům panelový edašovská č. pop. 344 počet domů: 1 počet bytů: 12 rok výstavby: 1983 Dům tvoří polovinu dvojdomu, druhá polovina je ve vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo 343. Dům byl vnitřně napojen na vytápění z druhé části objektu ze společné plynové kotelny. V roce 1992 na základě delimitace, kterou byl ke dni převeden bytový fond z Bytového podniku v Praze 5 na Městskou část Praha - Zličín, byly tyto bytové objekty převedeny městské části. Dne zahrnulo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín uvedený dům do seznamu majetku určenému k prodeji. Rada Zastupitelstva hl.m. Prahy usnesením č ze dne nepožadovala projednání záměru MČ Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ Praha Zličín, a to bytových domů s pozemky, podle Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy, v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. Zastupitelstvo MČ Praha Zličín schválilo dne záměr prodeje uvedeného domu, včetně pozemku zastavěných domem. Vyhledáním podkladů na Bytovém podniku Praha 5 v likvidaci, ani v archivech není zdokladováno, jakým způsobem byla řešena záležitost vytápění objektu č.pop V roce 2000 byla provedena plynofikace objektu a zřízena nová samostatná kotelna. V roce 2001 byla uzavřena kupní smlouva na uvedenou nemovitost s nově vzniklým bytovým družstvem. V roce 2006 byla formou splátek doplacena celková kupní cena a na tomto základě bylo na katastru nemovitostí vymazáno zástavní a předkupní právo k nemovitosti pro městskou část. f) Bytový dům Strojírenská počet domů: 1 počet bytů: 2 rok výstavby: 1980 Bytový objekt se dvěma byty byl postaven jako dům se služební byty Státním statkem Praha,s.p. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, dvěma garážemi, 3 sklady, vytápěný 2 vlastními kotelnami. 9

10 3. Technický stav současného bytového fondu na území MČ a současné problémy správy bytového fondu Domy, které jsou svěřeny MČ v současné době, i když jsou realizovány jinými než panelovými technologiemi nelze z hlediska technického ani ekologického celkově hodnotit pozitivně. Bytová družstva v Nedašovské, Vsetínské a Na Radosti vzniklá po roce 2001 vzniklá privatizací i ostatní vlastníci domů ve zločinském sídlišti v současné době postupně provádějí zateplení plášťů budov, výměny oken a celkovou revitalizaci objektů, včetně oprav kotelen. Z hlediska zlepšení stavu bytového fondu lze privatizaci hodnotit jako přínosnou. Investováním finančních prostředků, získaných družstvy většinou formou vlastních bankovních úvěrů a dotací do oprav bytových objektů se revitalizace bytového fondu realizuje podstatně rychleji než by tomu bylo v případě postupného investování prostředků získaných z nájmů. Realizací nástaveb v roce 1994 bylo provedeno nové zastřešení a u některých domů bylo provedeno zateplení objektů, domy byly zrekonstruovány. Nebyl dořešen majetkoprávní vztah mezi vlastníkem domů MČ Praha Zličín a bytovým družstvem Družstvo Nástavby Zličín. MČ vede dlouhodobě společná jednání obou stran. Dne schválilo Zastupitelstvo MČ Praha Zličín jednotlivá Prohlášení vlastníka pro všech 17 bytových objektů. Smlouvy Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, v platném znění, byly podepsány dne a dne , podány včetně příloh na Katastrální úřad Praha -město se žádostí o vklad do katastru nemovitostí. Ačkoliv byl postup v roce 2002 konzultován s právním oddělením KÚ za účasti obou smluvních stran, katastrální úřad v únoru 2004 rozhodl o zamítnutí vkladu uvedených prohlášení vlastníka. Podstatou důvodu k zamítnutí byl právní názor, že to, co k budovám bylo přistaveno, zůstává jako součást stavby ve vlastnictví toho, komu stavba původně patřila. MČ Praha Zličín i nadále uznává vlastnictví bytového družstva, a až do současné doby vede intenzivní jednání za účasti znalců z oboru cen nemovitostí, daňových poradců a právníků. Společně byl přijat Postup pro vypořádání majetkových vztahů v těchto domech; tento postup schválilo zastupitelstvo dne V souvislosti s předpokládaným dořešením této problematické záležitosti, rozhodlo zároveň ZMČ o záměru privatizace bytového fondu v ul. Mladých. 4. Hospodaření s bytovým fondem Úkoly obce v oblasti bydlení přenesené na MČ I. Všeobecné povinnosti v rámci výkonu samosprávy a) MČ zajišťuje možnost přiměřeného bydlení pro občany, kteří si je ze zdravotních nebo ze závažných jimi nezaviněných sociálních důvodů nemohou zabezpečit vlastními silami. b) MČ zajišťuje bydlení pro soběstačné občany důchodového věku, pro tento účel provozuje Dům s pečovatelskou službou, kde jsou byty řešeny i jako bezbariérové. c) MČ rovněž zabezpečuje bytové náhrady za byty, které nelze užívat následkem živelné pohromy Pro tyto účely potřebuje MČ převážně byty odpovídající v místě a čase obvyklé střední úrovni bydlení. 10

11 II. Povinnosti odvozované přímo od konkrétních ustanovení zákona MČ podle možností a místních podmínek zajišťuje (ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 102/1992 Sb.) bytové náhrady. V případě, že MČ je vlastníkem domu nebo bytu, potom zajišťuje bytovou náhradu nezastupitelně v rámci svého bytového fondu. Totéž platí v případě živelných pohrom a veřejného zájmu. Pro povinnosti ze zákona potřebuje obec převážně byly odpovídající střednímu nebo nižšímu standardu bydlení. 5. Dispozice s obecním bytovým fondem Všechny bytové domy byly MČ svěřeny z majetku hl.m. Prahy na základě zákona o hl.m.praze a Statutu hl.m.prahy. Pronájem uvolněných obecních bytů je plně v kompetenci městské části. Výběr nájemců probíhá podle vlastních pravidel. Byty z nové výstavby hl.m. Prahy, pokud jsou takové byty hlavním městem MČ poskytnuty, jsou pronajímány rovněž na základě výběru prováděného MČ a podle jejích pravidel. Výběr nájemců bytů, které jsou pronajímány přímo orgány hl.m.prahy se řídí pravidly schválenými radou ZHMP. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o dispozici s obecním bytovým fondem Počet pronajatých, bytů z výstavby. hl.m. Prahy Počet uvolněných. bytů ve správě MČ Počet pronajatých. bytů ve správě MČ služ. škola služ. škola Počet výměn bytů Počet přechodů nájmu Z uvedené tabulky vyplývá, že uvolňování a nové přidělování bytů svěřených MČ je podstatě minimální. Tato situace vyplývá především z toho, že téměř v každém z těchto bytů žijí v současné době společně nejméně dvě generace a v případě, že se byt uvolní, přechází nájem v souladu s ust. 706 a násl. Občanského zákoníku na osoby blízké. Tím ztrácejí tyto byty charakter bytů pro sociálně potřebné vrstvy občanů a tato skutečnost hrála rozhodující roli při rozhodování ZMČ o další privatizaci bytového fondu. 5.a) Pravidla pro uzavírání nájemních smluv Městská část Praha-Zličín eviduje žádosti o byt, přičemž podmínkou evidence je trvalé bydliště na území městské části. Z podaných žádostí je zpracováván seznam případů určených k řešení. Pořadí doporučuje bytová a privatizační komise RMČ, složená z členů zastupitelstva i občanů - aktivistů. podle naléhavosti bytové tísně s přihlédnutím k sociálním a zdravotním podmínkám žadatelů. 11

12 V konečné podobě všechny pronájmy schvaluje RMČ. Při uzavírání nových nájemních smluv MČ respektuje celoměstská rámcová doporučení pro hospodaření s obecním bytovým fondem. 5.b) Počet žádostí o byt Úřad městské části Zličín registruje k celkem 38 žádostí. Všechny tyto žádosti lze hodnotit jako naléhavé, přičemž nejméně 10 žádostí z celkového počtu by bylo třeba řešit okamžitě. Současně je evidován zájem 30 žadatelů o umístění do Domu s pečovatelskou službou. 5.c) ájemné a) regulované nájemné Nájemné v bytech pronajímaných popsaným způsobem je většinou regulované. Naposledy bylo zvýšeno od v souladu s přísl. ustanoveními zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů na částky v rozmezí od 37,24 do 46,87 Kč/m2. b) neregulované (smluvní) nájemné Dva byty v domě s pečovatelskou službou, které nejsou byty zvláštního určení, pronajímá MČ za neregulované nájemné ve výši 65,- Kč/m2. Byty byly přiděleny na základě nabídky, po předchozím řádném zveřejnění na úřední desce a ve Zpravodaji Zličína a Sobína, na základě postupu pro přidělování bytů, schváleného RMČ. c) Systém příspěvků na nájemné, bydlení a teplo je realizován v souladu s platnými právními předpisy pro občany MČ Zličín prostřednictvím ÚMČ Praha Řepy 12

13 II.. Východiiska z byttové prrobllemattiiky 1. Správa obecního bytového fondu Správu obecních bytů svěřených MČ Praha-Zličín zajišťuje na základě smlouvy soukromá firma. Svěřený bytový fond, který přešel v minulosti do správy MČ byl ve špatném technickém stavu. Tento stav nebylo možné vzhledem k úrovni nájemného v minulých letech výrazně zlepšit. Finanční prostředky z nájemného v MČ jsou proto využívány výhradně pro údržbu tohoto bytového fondu. Novodobě jsou tyto finanční prostředky používány také na rozsáhlejší opravy či rekonstrukce. 2. Potřeba zlepšení stavu a využívání stávajícího bytového fondu Špatný technický stav bytového fondu, který byl výsledkem zanedbávané údržby z důvodu disproporce mezi příjmy z nájemného a výdaji potřebnými na kvalitní údržbu, se v důsledku privatizace postupně zlepšuje. III.. Dllouhodobé cíílle a cestty k jjejjiich dosaženíí 1. Stanovení dlouhodobých cílů Mezi dlouhodobé strategické cíle bytové politiky MČ Praha-Zličín patří: Zvýšení dostupnosti bydlení tak, aby si většina občanů na spravovaném území měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností Zvýšení nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové výstavby Zvyšování kvality bydlení zejména zlepšováním informovanosti vlastníků o možnostech získání podpory pro údržbu, opravy a modernizaci bytového fondu V nezbytné míře vyvíjení úsilí k zajištění optimálního množství a skladby úsporných obecních bytů pro občany, jímž sociální situace anebo zdravotní stav neumožňuje řešení potřeby bydlení jiným způsobem než pronájmem úsporného obecního bytu. Odstranění zanedbanosti bytového fondu, zlepšení správy bytového fondu, a tím i úrovně služeb poskytovaných s bydlením. V rámci obecní výstavby je třeba nadále počítat i s realizací výstavby domů typu azylových zařízení, event. noclehárny pro bezdomovce, kteří měli před vznikem bezdomovectví dlouhodobě trvalé bydliště v MČ anebo potřebují přespat během tranzitu. V souvislosti s provozem domu s pečovatelskou službou přetrvává potřeba řešit následnou péči o staré občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, ztratí možnost užívat byt v tomto zařízení. 2. Cesty k dosažení dlouhodobých cílů Významná řešení se budou maximálně opírat o místní znalosti a zkušenosti. Celoměstské potřeby budou zabezpečovány pouze z úrovně hl.m. Prahy. Stimulovat aktivní spoluúčast nájemců bytů, majitelů a správců domů při řešení důležitých otázek týkajících se bydlení. Vytvářet podmínky k zachování sociální promíšenosti obyvatel. Vytvářet ekonomické podmínky pro odstranění zanedbanosti bytového fondu, zvyšování efektivnosti jeho údržby a snižování energetické náročnosti bydlení. Pro odstranění jeho 13

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II.

Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II. Konference Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II. Prezentace Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Tomáš Trejtnar vedoucí oddělení ekonomických a právních činností odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace.

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace 1 ÚČEL 1.1. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace stanoví postup a podmínky při prodeji pozemků zastavěných

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 17. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 3. 8. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Investiční akce v oblasti školství 1.I. vzala na vědomí

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav

KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl. města Prahy svěřených do správy MČ Praha Zbraslav Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S BYTY ve vlastnictví Hl.

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. eocity Group- žaloba 1.000000,- Kč varianty

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada MČ Praha Zličín Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 27.5.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1.I. rozhodla k návrhům změn vlny 07 uplatnit zásadní připomínku - pokračovat v

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

ZÁSADY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11

ZÁSADY PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 ZÁSADY Příloha usnesení č. 15/9/Z/2011 PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ, PŘEVEDENÝCH PO R. 1990 BEZÚPLATNĚ NA OBEC, NYNÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO MČ PRAHA 11 I. Důvody rozhodnutí Důvodem pro privatizaci

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více