Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt MMR WD Doplnění výsledků aktivity A0803 Zmapování vývoje regionálních disparit (na úrovni ORP) ve fyzické dostupnosti bydlení v oblasti nové bytové výstavby podle investorů v letech Ing. Milada Kadlecová, RNDr. Milan Polednik, Ing. arch. Michal Hadlač, Mgr. Petra Sedláková, Mgr. Marina Oleolenková, Bc. Petr Kepák, DiS, Ing. arch. Michaela Záhorská Institut regionálních informací, s. r. o. Beethovenova 4, Brno, tel.: , fax: , Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č

2 V rámci projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit byly analyzovány údaje o nové bytové výstavbě za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Zvolené časové období umožňuje navázat na výsledky sčítání ČSÚ v roce Výsledky analýzy jsou prezentovány formou kartogramů a komentářů k těmto kartogramům s obecnými závěry. Základním údajem pro hodnocení bytové výstavby a fyzické dostupnosti bydlení jsou údaje o celkové bytové výstavbě (počtu dokončených bytů v období bez rozlišení investora). Kartogram č. 1 Intenzita bytové výstavby v letech (byty celkem) Z kartogramu je patrné, že nejintenzivnější bytová výstavba je soustředěna do okolí Prahy. Nejvíce nových bytů bylo postaveno v SO ORP Černošice na jihozápadním okraji Prahy, průměrná intenzita bytové výstavby zde činí 15,87 bytů/1000 obyvatel ročně, což představuje více než pětinásobek průměrné intenzity bytové výstavby ve stejném období v celé ČR, který činí 3,02 bytů/1000 obyvatel ročně. Ukazatele intenzity bytové výstavby v samotné Praze činí 4,73 bytů/1000 obyvatel ročně a v Brně 3,76 bytů/1000 obyvatel ročně, tedy hodnoty výrazně nadprůměrné, nikoliv však extrémní. Mezi šest SO ORP s největší intenzitou bytové výstavby patří kromě čtyř pražských také správní obvody ORP Kuřim a Šlapanice v zázemí Brna. U obou největších měst v ČR se tak projevují suburbanizační procesy s mnoha dopady na fungování celého regionu, zejména stárnutí velkých sídlišť, růst podílu cizinců, úbytek sociálně mobilních osob s dobrou vzdělaností a vyššími příjmy. Jasně pozorovatelný suburbanizační region, vznikl také ve SO ORP Frýdlantu nad Ostravicí a částečně i Rožnově nad Bečvou. Ten se vytváří kolem třetího největšího města ČR, Ostravy a je tvořen městy Ostravské aglomerace. Menší suburbanizační projevy je možno pozorovat prakticky u všech krajských měst v ČR. Na druhé straně je poměrně překvapivou skutečností zařazení čtyř jihočeských SO ORP mezi regiony s nejnižší intenzitou nové bytové výstavby, a to zejména SO ORP Týn nad Vltavou, který dosahuje úplně nejnižší hodnoty v ČR a SO ORP Vodňany se čtvrtou nejnižší hodnotou. Mezi nejhorší regiony z hlediska intenzity bytové výstavby je možno zařadit SO ORP Most, Litvínov a Bílinu v Ústeckém kraji a dále Karvinou a Havířov v Moravskoslezském kraji. Nízká intenzita bytové výstavby zde koreluje s nepříznivými hospodářskými podmínkami a ekologickými i sociálními podmínkami území. Nízkou bytovou výstavbu pozorujeme také v některých SO ORP s atraktivním životním prostředím. Jsou jimi SO ORP Jeseník, Šumperk, Krnov a Rýmařov, území SO ORP na severovýchodě Českomoravské vrchoviny a v okrajových územích ČR Broumovský, Frýdlantský, Šluknovský výběžek. Fyzické osoby alokují novou bytovou výstavbu nejen na základě politických vlivů (podpora obcí individuálním stavebníkům je obvykle velmi malá) či výnosnosti investic (jako komerční investoři), ale především podle individuálních preferencí, někdy i hodnoty ceny tzv. zvláštní obliby. Důkazem toho je skutečnost, že nové byty stavějí fyzické osoby i v lokalitách, kde prodejnost nemovitostí je pod nákladovou cenou nové výstavby v některých případech je nově postavený dům v takové lokalitě i výrazně pod nákladovou cenou. 2

3 Kartogram č. 2 Intenzita bytové výstavby v letech (investor fyzické osoby) Fyzické osoby realizovaly po roce 2001 více než 50% dokončených bytů v ČR. S rostoucí intenzitou výstavby však dlouhodobě klesal podíl fyzických osob jako investorů a to z 59% v r na 44% v r Bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami je z hlediska časového i územního nejstabilnějším subsystémem bytové výstavby má nejnižší variační koeficient ve srovnání s jinými druhy investorů. Kartogram č. 3 Intenzita bytové výstavby v letech (investor obec) Intenzita nové bytové výstavby, kde byla investorem obec, se výrazně liší od jiných typů investorů. Logickým důvodem je politická (nikoliv tržní) motivace při alokaci nové bytové výstavby. Tato forma bytové výstavby má větší územní variabilitu než bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami. Výsledky v jednotlivých SO ORP však mnohdy ovlivňují výchozí předpoklady, které obce využívají. Jde např. o přeměny bývalých kasáren na bydlení, či jiné neopakovatelné impulsy (např. SO ORP Bruntál). Podíl bytové výstavby obcemi přitom není zanedbatelný, jde o cca 1/6 bytové výstavby. Nižší podíl bytové výstavby realizují obce v SO ORP severní Moravy a severních Čech a přispívají zde k celkově nízké intenzitě nové bytové výstavby. Je otázkou, nakolik politicky vnímají, že bytovou výstavbu obcí (většinou sociálně orientovanou) nepotřebují tyto regiony s vysokou nezaměstnaností a řadou navazujících sociálně ekonomických problémů. Je potřeba uvést, že právě tyto regiony v minulosti vykazovaly masivní státem realizovanou (dotovanou) výstavbu a i v současnosti nízká úroveň tržních cen avizuje i nízkou poptávku. Přitom nízká poptávka není pouze důsledkem nízkých příjmů, ale i hodnotové orientace obyvatel, kteří nejsou ochotni dlouhodobě investovat do bydlení (příkladem může být SO ORP Ostrava stále s výrazně nadprůměrnými příjmy obyvatel). Kartogram č. 4 Intenzita bytové výstavby v letech (investor družstva) Družstevní výstavba, která v minulosti tvořila značný podíl na celkové bytové výstavbě v ČR má po r zcela jiné postavení. Příčinou je především ztráta masivní veřejné podpory (před rokem 1990 šly do této formy výstavby značné přímé dotace i úvěry úročené úrokovou sazbou pouze 1,7% ročně, zatímco individuální stavebníci měli úvěry úročené roční sazbou 2,7%). Každoročně se družstevní forma výstavby na objemu bytové výstavby podílí pouze několika procenty, současně se zde projevuje největší územní variabilita. Družstevní výstavba je soustředěna zejména na území měst v krajích Libereckém, Středočeském a Vysočina. 3

4 Kartogram č. 5 Intenzita bytové výstavby v letech (ostatní investoři) Kartogram dokumentuje alokaci bytové výstavby ostatními investory, mimo obce, fyzické osoby a družstva. Jsou jimi většinou komerční investoři, kteří realizují bytovou výstavbu za účelem zisku (v naprosté většině pro následný prodej). Rozložení této výstavby je velmi nerovnoměrné z dlouhodobého časového, ale zejména územního hlediska. Z územního hlediska vykazuje druhý nejvyšší variační koeficient po družstevní výstavbě. Komerční nová bytová výstavba je jednoznačně koncentrována do regionů s vysokými cenami bydlení, tj. kde trh jasně signalizuje vysokou koupěschopnou poptávku po bydlení. Část této poptávky je samozřejmě motivována i spekulativní poptávkou občanů (koupě bytů za účelem dalšího pronájmu a prodeje po očekávaném přírůstku tržní ceny těchto nemovitostí). Tato výstavba je jednoznačně koncentrována v brněnském a zejména pražském regionu. Mnohem menší intenzity vykazují SO ORP vybraných krajských měst (mezi ně nepatří Ostrava a Ústí nad Labem, jimž se komerční investoři vyhýbají ). Z velkých měst je unikátem např. SO ORP Havířov, kde v období nebyl komerčními investory realizován žádný byt. V ČR je celkem 23 takových SO ORP kde nebyl tzv. ostatními investory postaven ani jeden byt. Specifickou kategorii představuje bytová výstavba tzv. apartmánových bytů v rekreačních SO ORP, zejména Krkonoš. Posunuje SO ORP Vrchlabí na sedmou nejlepší příčku v ČR, výrazně se projevuje i v SO ORP Tanvald a Luhačovice. Tato výstavba posiluje velmi rychle a po r i překvapivě dále expandující sektor II. bydlení. Po roce 2000 byla omezena iracionální podpora této výstavby z veřejných zdrojů a i mnohé obce se negativně staví k této formě bytové výstavby. Obce vnímají nejen ekologická rizika této výstavby, její infrastrukturní náklady, ale i minimální přínos z hlediska daňového (v nových bytech mnohdy nejsou hlášeni obyvatelé k trvalému bydlení). Kartogram č. 6 Relativní změna počtu obyvatel v letech Kartogram dokumentuje relativní změnu počtu obyvatel v období v jednotlivých SO ORP. Tento kartogram tvoří logický doplněk ke kartogramu č. 7. Je z něho patrný růst počtu obyvatel v návaznosti na rozmístění bytové výstavby. Nejvyšší úbytky počtu obyvatel vykazují SO ORP Moravskoslezského kraje Orlová a Rýmařov. V případě SO ORP Rýmařova však intenzita bytové výstavby není nízká, pouze podprůměrná. Obezřetně je nutno vývoj počtu obyvatel posuzovat u SO ORP s rekreační funkcí kde i přes značnou bytovou výstavbu roste počet obyvatel pomaleji (či klesá jako u SO ORP Rýmařov), než by bylo možné na první pohled čekávat (SO ORP Tanvald, Jilemnice, Vrchlabí), ale i např. SO ORP Sušice v Jižních Čechách. 4

5 Kartogram č. 7 Relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech Kartogram uvádí relativní změnu počtu bytů v jednotlivých SO ORP období Přitom vycházíme z počtu trvale obydlených bytů v roce 2001 (ze sčítání) a je připočten přírůstek bytů v období let Současně je proveden odpočet předpokládaného úbytku trvale obydlených bytů ve výši 0,3% ročně z výchozího počtu bytů v r. 2001, tj. za celé období 7 let. Intenzita úbytků (odpadu) bytů je stanovena poměrně nízce (ve srovnání s odhady v minulosti, které uvažovaly s odpady kolem 1% bytů ročně). Nižší intenzita odpadu bytů byla stanovena především s ohledem na skutečný vývoj počtu bytů v období , lepší hospodaření s bytovým fondem. Samotný odpad bytů nelze vykládat jako fyzický zánik ploch bydlení, většinou představuje přesun do sektoru druhého bydlení či pro jiné využití. Z kartogramu je patrný pokles počtu trvale obydlených bytů pouze ve SO ORP s nejnižší intenzitou bytové výstavby (Ústeckého a Moravskoslezského kraje). Ani zde však ve skutečnosti nemusí být vykazován pokles, zkušenosti z vývoje systému bydlení v jednotlivých obcích s nízkou intenzitou bytové výstavby umožňují formulovat hypotézu, že v regionech s menší intenzitou bytové výstavby jsou obvykle i menší odpady bytů a naopak. U SO ORP s vysokou intenzitou bytové výstavby je část bytů okamžitě využívána ke druhému bydlení, zejména v Praze a rekreačně atraktivních obcích. Formálně z hlediska dosud používané klasifikace sčítání lidu, domů a bytů tak posílí skupinu tzv. neobydlených bytů, fakticky segment druhého bydlení. Za pozornost stojí především skutečnost, že v SO ORP s nejvyšší intenzitou bytové výstavby (v okolí Prahy) dosahují relativní přírůstky bytů velmi vysokých hodnot (překračují 15% v období ). Kartogram č. 8 Změna zalidněnosti bytů v letech Pro vývoj úrovně bydlení je základním hrubým ukazatelem změna zalidněnosti bytů, která ve všech vyspělých zemích dlouhodobě klesá. Kartogram navazuje na odhad vývoje počtu bytů od roku (jsou použity stejné výchozí předpoklady jako u kartogramu č. 6). Na většině území ČR dochází po r k poklesu zalidněnosti bytů. Na druhé straně, malé není ani území kde by měl být vývoj opačný. Do této skutečnosti se zřejmě promítají jak omezená srovnatelnost údajů o obyvatelstvu (ze sčítání v roce 2001 a průběžné evidence), tak především procesy neevidovaných přírůstků a úbytku bytů a dále rostoucí rozsah bydlení mimo trvale obydlené byty. Reálně je možno předpokládat, že pokles zalidněnosti trvale obydlený bytů po r probíhá prakticky ve všech So ORP a obcích ČR. Kartogramy č. 9 a č. 10 Zalidněnost bytů v roce 2001 a 2007 V obou letech jsou hodnoty zalidněnosti bytů odvozeny z počtu obyvatel celkem a počtu trvale obydlených bytů (pro rok 2007 odhad). Z obou kartogramů je patrná značná setrvačnost v územní diferenciaci zalidněnosti bytů. Nejnižší zalidněnost dlouhodobě vykazují velká města, zejména Praha. Tato skutečnost je do značné míry dána věkovou strukturou obyvatel těchto měst, která je nepříznivá a dlouhodobě se zhoršuje. Ve městech tak roste podíl domácností důchodců (jednotlivců), změny životního způsobu (zejména ve městech), však posilují i podíl jednočlenných domácností u výrazně mladších věkových 5

6 skupin. Nejvyšší zalidněnost bytů dlouhodobě vykazují SO ORP na jihovýchodě Moravy, v regionech s příznivější věkovou strukturou a tradičnějším životním způsobem. Závěry: Územní rozložení bytové výstavby podle jednotlivých typů investorů vykazuje v ČR značnou diferenciaci. Pokud je ze srovnání vyloučena družstevní výstavba (pro její malý objem), pak nejvyšší míru koncentrace vykazuje bytová výstavby tzv. ostatních investorů (což jsou většinou hromadní komerční investoři) soustřeďující se na region Prahy. V menší míře i Brna a několika vybraných krajských měst a rekreačních regionů (Krkonoše-Jizerské hory). Tato tržně orientovaná alokace bydlení jednoznačně pokrývá regiony s vysokou koupěschopnou poptávkou po bydlení, z plošného hlediska se jedná o cca 1/10 území ČR. Z ekonomického hlediska přispívá k tomu, aby v těchto žádaných lokalitách ceny bydlení nevystoupaly ještě výš. Bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami dobře postihuje regionální preference bydlení obyvateli těchto území, částečně bez ohledu na ekonomickou rentabilitu těchto investic. Posouzení bytové výstavby obcí je velmi složité, nejvyšší intenzitu vykazuje na jihozápadě Čech, nejmenší v problémových SO ORP severních Čech a Moravy. Mnohdy je rozhodnutí obcí ovlivněno i existencí stavebního fondu vhodného k přeměně na trvalé bydlení (kasárna), aktivní zapojení do dotačních programů apod. Výstavba bytů v obcích by měla být předmětem podrobnějšího zkoumání, především s ohledem na efektivní využití veřejných prostředků. Územní disparity v alokaci bytové výstavby potvrzují existenci čtyř neatraktivních regionů v ČR. První severočeský plošně nejrozsáhlejší vycházející z Karlovarského kraje a severozápadu Plzeňského kraje, s centrem v Ústeckém kraji, přesahující až na Frýdlantsko do Libereckého kraje). Severomoravský druhý z plošného hlediska, avšak nejvýznamnější z hlediska počtu obyvatel, sahající z Karvinska přes Olomoucký kraj až po severovýchodní okraj Pardubického kraje). Třetí, poměrně homogenní jihočeský region s nízkou atraktivitou bydlení, tvoří čtyři SO ORP Jihočeského kraje (Blatná, Písek, Vodňany a Týn nad Vltavou ( temelínská díra však tvoří spíše okraj tohoto regionu). Čtvrtý region je možno zjednodušeně nazvat jako Vysočina, většina tohoto regionu se nachází na území Pardubického kraje (zejména SO ORP Hlinsko, Svitavy). Kartogramy dokumentující zalidněnost bytů v r a 2007 není možno zjednodušeně vnímat jako důkaz rozdílné fyzické dostupnosti bytů (územních disparit), ale zejména jako podklad odrážející diferenciaci věkové struktury obyvatel a životního způsobu v oblasti bydlení na území ČR. Podobně i modelování vývoje zalidněnosti bytů (jako obvyklého, ale hrubého ukazatele vývoje úrovně bydlení) v letech je problematické. Obtíže způsobují zejména tzv. neevidované přírůstky a úbytky bytů. Jedná se zejména o vznik nových bytů i mimo bytovou výstavbu (především v rodinných domech) a přesuny bytů z trvalého do druhého bydlení. Největší územní diference bytové výstavby v ČR v posledních letech jsou vázány zejména na procesy suburbanizace (zejména okolí Prahy a Brna) a hospodářského vývoje území (nepříznivý vývoj v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, přesahující na území Olomouckého kraje). Bez příznivých hospodářských podmínek území nelze předpokládat vyšší intenzitu bytové výstavby a to ani v regionech s kvalitním životním prostředím. Naopak nekvalitní životní prostředí, jeho negativní vnímání, je příčinou nízké bytové výstavby v řadě regionů. Neprozkoumanou otázkou je např. interpretace vlivu JE Temelín na bytovou výstavbu (bydlení) ve svém okolí, na ceny nemovitostí k bydlení. Zjištění disparit v oblasti bydlení a jejich interpretace přináší v současnosti řadu problémů, vyplývající jednak z nedostatečné evidence bytového fondu a obyvatelstva, ale i nevyhovujících definic v oblasti bydlení. Celkové měření míry disparit vývoje systému bydlení se posune dále zejména po zveřejnění výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a se současným 6

7 využitím dat o vývoji tržních cen bydlení v období V současnosti monitorované rozdíly v intenzitě bytové výstavby v území především odstraňují územní nerovnováhu v nabídce a poptávce po bydlení vzniklou jak v minulosti, tak i v návaznosti na změny preferencí v oblasti bydlení (suburbanizace). Pouze malá část alokací nové bytové výstavby v ČR je iracionálně ovlivněna politicky či založena na existenci externalit (rozvoj druhého bydlení v rekreačních oblastech). Seznam kartogramů Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (byty celkem)... 2 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor fyzické osoby)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor obec)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor družstva)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (ostatní investoři)... 4 Kartogram č Relativní změna počtu obyvatel v letech Kartogram č Relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech Kartogram č Změna zalidněnosti bytů v letech Kartogramy č. 9 a č Zalidněnost bytů v roce 2001 a

8 Kartogramy č Struktura bytové výstavby v letech (dle investorů) v jednotlivých krajích Kartogram č. 11 Kartogram č. 12 Kartogram č. 13 Kartogram č. 14 Kartogram č. 15 Kartogram č. 16 Kartogram č. 17 Kartogram č. 18 Kartogram č. 19 Kartogram č. 20 Kartogram č. 21 Kartogram č. 22 Kartogram č Středočeský kraj a Praha - Jihočeský kraj - Plzeňský kraj - Karlovarský kraj - Ústecký kraj - Liberecký kraj - Královéhradecký kraj - Pardubický kraj - Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj - Olomoucký kraj - Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj Závěry:

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu Současná pozice města Ústí n.o. v regionu a. Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001 VELIKOST BYTŮ Vývoj velikosti bytů je výsledkem souhrnného vlivu řady faktorů. Patrná je zejména velice těsná závislost mezi velikostí bytů a strukturou bytového fondu z hlediska druhu domu, protože v

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA

2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATELSTVA 2.1 Rozložení obyvatelstva podle krajů a okresů Rozmístění obyvatelstva v České republice je výsledkem dlouhodobého historického vývoje. Populace a sídelní systém

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČÁST IV VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 4.1. Volební účast Nejvyšší volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev byla na začátku analyzovaného období v roce 1994, kdy se voleb zúčastnilo více než 62

Více

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik květen 2014 0 1. Úvod Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Marek Rojíček, Ph.D. Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost Praha, 15.3.2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice

Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice Milan Viturka Kvalita podnikatelského prostředí v České republice Přednáška pro MUES 17. 3. 2010 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí Praktický cíl hodnocení kvality podnikatelského prostředí (KPP):

Více

A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A 903 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH NÁSTROJŮ STÁTU, KTERÉ JSOU ZAMĚŘENY KE ZVÝŠENÍ FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI ROZSAHU ROZVOJOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMNÍCH PLÁNECH OBCÍ RNDr. Milan Polednik, Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Michal Hadlač VÝVOJ BYDLENÍ

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Metody měření disparit DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Analýzy dat, Disparitér finanční dostupnost bydlení (kraje) fyzická dostupnost bydlení (kraje, ORP) časové

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let

V následující tabulce je přehledně znázorněn vývoj četnosti okresů v pěti intervalech intenzity bytové výstavby v průběhu let 5. BYTOVÁ VÝSTAVBA V OKRESECH V následujícím textu uvádíme stručnou charakteristiku bytové výstavby za okresy. Postupně budou rozebrány byty dokončené, zahájené a rozestavěné. Podrobné sestavy jednotlivých

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

Mapové podklady k analytické části

Mapové podklady k analytické části Mapové podklady k analytické části Příloha 3 V této příloze jsou uvedeny vybrané mapové podklady získané od společnosti Ekotoxa, na které je odkazováno v textu analytické části. U každého ukazatele je

Více

Struktura bytových domácností podle velikosti bytu

Struktura bytových domácností podle velikosti bytu Struktura bytových domácností podle velikosti bytu Vývoj a struktura bytových domácností podle velikosti bytu Jak bylo vysvětleno v úvodní kapitole, údaje o velikostních parametrech bytů ve sčítání 2011

Více

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008 Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Poledník, Petra Sedláková STRUKTURA PREZENTACE

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST

4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST 4. PRACOVNÍ TRH A NEZAMĚSTNANOST Při komplexněji pojatém rozboru trhu práce se musí věnovat pozornost jak poptávce, tak i nabídce. Poptávka je charakterizována nejvýstižněji nezaměstnaností samozřejmě

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy Lokální a regionální rozvoj ČR Aktuální problémy a výzvy Zdroj: Eurostat 2 Regionální struktura ČR 3 přirozené makroregiony Čechy (monocentrické, Praha praţský metropolitní region) Morava (polycentrická,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit MILADA KADLECOVÁ ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Změny v řešitelském kolektivu IRI

Více

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2015 2020 Příloha 1: Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. 2015 Pořizovatel dokumentu:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů Koordinační schůzka k projektu WD-05-7-3 Hnanice, 21.9. 23.9. 2011 AKTIVITA A 10104 Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více