Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt MMR WD Doplnění výsledků aktivity A0803 Zmapování vývoje regionálních disparit (na úrovni ORP) ve fyzické dostupnosti bydlení v oblasti nové bytové výstavby podle investorů v letech Ing. Milada Kadlecová, RNDr. Milan Polednik, Ing. arch. Michal Hadlač, Mgr. Petra Sedláková, Mgr. Marina Oleolenková, Bc. Petr Kepák, DiS, Ing. arch. Michaela Záhorská Institut regionálních informací, s. r. o. Beethovenova 4, Brno, tel.: , fax: , Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č

2 V rámci projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit byly analyzovány údaje o nové bytové výstavbě za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP). Zvolené časové období umožňuje navázat na výsledky sčítání ČSÚ v roce Výsledky analýzy jsou prezentovány formou kartogramů a komentářů k těmto kartogramům s obecnými závěry. Základním údajem pro hodnocení bytové výstavby a fyzické dostupnosti bydlení jsou údaje o celkové bytové výstavbě (počtu dokončených bytů v období bez rozlišení investora). Kartogram č. 1 Intenzita bytové výstavby v letech (byty celkem) Z kartogramu je patrné, že nejintenzivnější bytová výstavba je soustředěna do okolí Prahy. Nejvíce nových bytů bylo postaveno v SO ORP Černošice na jihozápadním okraji Prahy, průměrná intenzita bytové výstavby zde činí 15,87 bytů/1000 obyvatel ročně, což představuje více než pětinásobek průměrné intenzity bytové výstavby ve stejném období v celé ČR, který činí 3,02 bytů/1000 obyvatel ročně. Ukazatele intenzity bytové výstavby v samotné Praze činí 4,73 bytů/1000 obyvatel ročně a v Brně 3,76 bytů/1000 obyvatel ročně, tedy hodnoty výrazně nadprůměrné, nikoliv však extrémní. Mezi šest SO ORP s největší intenzitou bytové výstavby patří kromě čtyř pražských také správní obvody ORP Kuřim a Šlapanice v zázemí Brna. U obou největších měst v ČR se tak projevují suburbanizační procesy s mnoha dopady na fungování celého regionu, zejména stárnutí velkých sídlišť, růst podílu cizinců, úbytek sociálně mobilních osob s dobrou vzdělaností a vyššími příjmy. Jasně pozorovatelný suburbanizační region, vznikl také ve SO ORP Frýdlantu nad Ostravicí a částečně i Rožnově nad Bečvou. Ten se vytváří kolem třetího největšího města ČR, Ostravy a je tvořen městy Ostravské aglomerace. Menší suburbanizační projevy je možno pozorovat prakticky u všech krajských měst v ČR. Na druhé straně je poměrně překvapivou skutečností zařazení čtyř jihočeských SO ORP mezi regiony s nejnižší intenzitou nové bytové výstavby, a to zejména SO ORP Týn nad Vltavou, který dosahuje úplně nejnižší hodnoty v ČR a SO ORP Vodňany se čtvrtou nejnižší hodnotou. Mezi nejhorší regiony z hlediska intenzity bytové výstavby je možno zařadit SO ORP Most, Litvínov a Bílinu v Ústeckém kraji a dále Karvinou a Havířov v Moravskoslezském kraji. Nízká intenzita bytové výstavby zde koreluje s nepříznivými hospodářskými podmínkami a ekologickými i sociálními podmínkami území. Nízkou bytovou výstavbu pozorujeme také v některých SO ORP s atraktivním životním prostředím. Jsou jimi SO ORP Jeseník, Šumperk, Krnov a Rýmařov, území SO ORP na severovýchodě Českomoravské vrchoviny a v okrajových územích ČR Broumovský, Frýdlantský, Šluknovský výběžek. Fyzické osoby alokují novou bytovou výstavbu nejen na základě politických vlivů (podpora obcí individuálním stavebníkům je obvykle velmi malá) či výnosnosti investic (jako komerční investoři), ale především podle individuálních preferencí, někdy i hodnoty ceny tzv. zvláštní obliby. Důkazem toho je skutečnost, že nové byty stavějí fyzické osoby i v lokalitách, kde prodejnost nemovitostí je pod nákladovou cenou nové výstavby v některých případech je nově postavený dům v takové lokalitě i výrazně pod nákladovou cenou. 2

3 Kartogram č. 2 Intenzita bytové výstavby v letech (investor fyzické osoby) Fyzické osoby realizovaly po roce 2001 více než 50% dokončených bytů v ČR. S rostoucí intenzitou výstavby však dlouhodobě klesal podíl fyzických osob jako investorů a to z 59% v r na 44% v r Bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami je z hlediska časového i územního nejstabilnějším subsystémem bytové výstavby má nejnižší variační koeficient ve srovnání s jinými druhy investorů. Kartogram č. 3 Intenzita bytové výstavby v letech (investor obec) Intenzita nové bytové výstavby, kde byla investorem obec, se výrazně liší od jiných typů investorů. Logickým důvodem je politická (nikoliv tržní) motivace při alokaci nové bytové výstavby. Tato forma bytové výstavby má větší územní variabilitu než bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami. Výsledky v jednotlivých SO ORP však mnohdy ovlivňují výchozí předpoklady, které obce využívají. Jde např. o přeměny bývalých kasáren na bydlení, či jiné neopakovatelné impulsy (např. SO ORP Bruntál). Podíl bytové výstavby obcemi přitom není zanedbatelný, jde o cca 1/6 bytové výstavby. Nižší podíl bytové výstavby realizují obce v SO ORP severní Moravy a severních Čech a přispívají zde k celkově nízké intenzitě nové bytové výstavby. Je otázkou, nakolik politicky vnímají, že bytovou výstavbu obcí (většinou sociálně orientovanou) nepotřebují tyto regiony s vysokou nezaměstnaností a řadou navazujících sociálně ekonomických problémů. Je potřeba uvést, že právě tyto regiony v minulosti vykazovaly masivní státem realizovanou (dotovanou) výstavbu a i v současnosti nízká úroveň tržních cen avizuje i nízkou poptávku. Přitom nízká poptávka není pouze důsledkem nízkých příjmů, ale i hodnotové orientace obyvatel, kteří nejsou ochotni dlouhodobě investovat do bydlení (příkladem může být SO ORP Ostrava stále s výrazně nadprůměrnými příjmy obyvatel). Kartogram č. 4 Intenzita bytové výstavby v letech (investor družstva) Družstevní výstavba, která v minulosti tvořila značný podíl na celkové bytové výstavbě v ČR má po r zcela jiné postavení. Příčinou je především ztráta masivní veřejné podpory (před rokem 1990 šly do této formy výstavby značné přímé dotace i úvěry úročené úrokovou sazbou pouze 1,7% ročně, zatímco individuální stavebníci měli úvěry úročené roční sazbou 2,7%). Každoročně se družstevní forma výstavby na objemu bytové výstavby podílí pouze několika procenty, současně se zde projevuje největší územní variabilita. Družstevní výstavba je soustředěna zejména na území měst v krajích Libereckém, Středočeském a Vysočina. 3

4 Kartogram č. 5 Intenzita bytové výstavby v letech (ostatní investoři) Kartogram dokumentuje alokaci bytové výstavby ostatními investory, mimo obce, fyzické osoby a družstva. Jsou jimi většinou komerční investoři, kteří realizují bytovou výstavbu za účelem zisku (v naprosté většině pro následný prodej). Rozložení této výstavby je velmi nerovnoměrné z dlouhodobého časového, ale zejména územního hlediska. Z územního hlediska vykazuje druhý nejvyšší variační koeficient po družstevní výstavbě. Komerční nová bytová výstavba je jednoznačně koncentrována do regionů s vysokými cenami bydlení, tj. kde trh jasně signalizuje vysokou koupěschopnou poptávku po bydlení. Část této poptávky je samozřejmě motivována i spekulativní poptávkou občanů (koupě bytů za účelem dalšího pronájmu a prodeje po očekávaném přírůstku tržní ceny těchto nemovitostí). Tato výstavba je jednoznačně koncentrována v brněnském a zejména pražském regionu. Mnohem menší intenzity vykazují SO ORP vybraných krajských měst (mezi ně nepatří Ostrava a Ústí nad Labem, jimž se komerční investoři vyhýbají ). Z velkých měst je unikátem např. SO ORP Havířov, kde v období nebyl komerčními investory realizován žádný byt. V ČR je celkem 23 takových SO ORP kde nebyl tzv. ostatními investory postaven ani jeden byt. Specifickou kategorii představuje bytová výstavba tzv. apartmánových bytů v rekreačních SO ORP, zejména Krkonoš. Posunuje SO ORP Vrchlabí na sedmou nejlepší příčku v ČR, výrazně se projevuje i v SO ORP Tanvald a Luhačovice. Tato výstavba posiluje velmi rychle a po r i překvapivě dále expandující sektor II. bydlení. Po roce 2000 byla omezena iracionální podpora této výstavby z veřejných zdrojů a i mnohé obce se negativně staví k této formě bytové výstavby. Obce vnímají nejen ekologická rizika této výstavby, její infrastrukturní náklady, ale i minimální přínos z hlediska daňového (v nových bytech mnohdy nejsou hlášeni obyvatelé k trvalému bydlení). Kartogram č. 6 Relativní změna počtu obyvatel v letech Kartogram dokumentuje relativní změnu počtu obyvatel v období v jednotlivých SO ORP. Tento kartogram tvoří logický doplněk ke kartogramu č. 7. Je z něho patrný růst počtu obyvatel v návaznosti na rozmístění bytové výstavby. Nejvyšší úbytky počtu obyvatel vykazují SO ORP Moravskoslezského kraje Orlová a Rýmařov. V případě SO ORP Rýmařova však intenzita bytové výstavby není nízká, pouze podprůměrná. Obezřetně je nutno vývoj počtu obyvatel posuzovat u SO ORP s rekreační funkcí kde i přes značnou bytovou výstavbu roste počet obyvatel pomaleji (či klesá jako u SO ORP Rýmařov), než by bylo možné na první pohled čekávat (SO ORP Tanvald, Jilemnice, Vrchlabí), ale i např. SO ORP Sušice v Jižních Čechách. 4

5 Kartogram č. 7 Relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech Kartogram uvádí relativní změnu počtu bytů v jednotlivých SO ORP období Přitom vycházíme z počtu trvale obydlených bytů v roce 2001 (ze sčítání) a je připočten přírůstek bytů v období let Současně je proveden odpočet předpokládaného úbytku trvale obydlených bytů ve výši 0,3% ročně z výchozího počtu bytů v r. 2001, tj. za celé období 7 let. Intenzita úbytků (odpadu) bytů je stanovena poměrně nízce (ve srovnání s odhady v minulosti, které uvažovaly s odpady kolem 1% bytů ročně). Nižší intenzita odpadu bytů byla stanovena především s ohledem na skutečný vývoj počtu bytů v období , lepší hospodaření s bytovým fondem. Samotný odpad bytů nelze vykládat jako fyzický zánik ploch bydlení, většinou představuje přesun do sektoru druhého bydlení či pro jiné využití. Z kartogramu je patrný pokles počtu trvale obydlených bytů pouze ve SO ORP s nejnižší intenzitou bytové výstavby (Ústeckého a Moravskoslezského kraje). Ani zde však ve skutečnosti nemusí být vykazován pokles, zkušenosti z vývoje systému bydlení v jednotlivých obcích s nízkou intenzitou bytové výstavby umožňují formulovat hypotézu, že v regionech s menší intenzitou bytové výstavby jsou obvykle i menší odpady bytů a naopak. U SO ORP s vysokou intenzitou bytové výstavby je část bytů okamžitě využívána ke druhému bydlení, zejména v Praze a rekreačně atraktivních obcích. Formálně z hlediska dosud používané klasifikace sčítání lidu, domů a bytů tak posílí skupinu tzv. neobydlených bytů, fakticky segment druhého bydlení. Za pozornost stojí především skutečnost, že v SO ORP s nejvyšší intenzitou bytové výstavby (v okolí Prahy) dosahují relativní přírůstky bytů velmi vysokých hodnot (překračují 15% v období ). Kartogram č. 8 Změna zalidněnosti bytů v letech Pro vývoj úrovně bydlení je základním hrubým ukazatelem změna zalidněnosti bytů, která ve všech vyspělých zemích dlouhodobě klesá. Kartogram navazuje na odhad vývoje počtu bytů od roku (jsou použity stejné výchozí předpoklady jako u kartogramu č. 6). Na většině území ČR dochází po r k poklesu zalidněnosti bytů. Na druhé straně, malé není ani území kde by měl být vývoj opačný. Do této skutečnosti se zřejmě promítají jak omezená srovnatelnost údajů o obyvatelstvu (ze sčítání v roce 2001 a průběžné evidence), tak především procesy neevidovaných přírůstků a úbytku bytů a dále rostoucí rozsah bydlení mimo trvale obydlené byty. Reálně je možno předpokládat, že pokles zalidněnosti trvale obydlený bytů po r probíhá prakticky ve všech So ORP a obcích ČR. Kartogramy č. 9 a č. 10 Zalidněnost bytů v roce 2001 a 2007 V obou letech jsou hodnoty zalidněnosti bytů odvozeny z počtu obyvatel celkem a počtu trvale obydlených bytů (pro rok 2007 odhad). Z obou kartogramů je patrná značná setrvačnost v územní diferenciaci zalidněnosti bytů. Nejnižší zalidněnost dlouhodobě vykazují velká města, zejména Praha. Tato skutečnost je do značné míry dána věkovou strukturou obyvatel těchto měst, která je nepříznivá a dlouhodobě se zhoršuje. Ve městech tak roste podíl domácností důchodců (jednotlivců), změny životního způsobu (zejména ve městech), však posilují i podíl jednočlenných domácností u výrazně mladších věkových 5

6 skupin. Nejvyšší zalidněnost bytů dlouhodobě vykazují SO ORP na jihovýchodě Moravy, v regionech s příznivější věkovou strukturou a tradičnějším životním způsobem. Závěry: Územní rozložení bytové výstavby podle jednotlivých typů investorů vykazuje v ČR značnou diferenciaci. Pokud je ze srovnání vyloučena družstevní výstavba (pro její malý objem), pak nejvyšší míru koncentrace vykazuje bytová výstavby tzv. ostatních investorů (což jsou většinou hromadní komerční investoři) soustřeďující se na region Prahy. V menší míře i Brna a několika vybraných krajských měst a rekreačních regionů (Krkonoše-Jizerské hory). Tato tržně orientovaná alokace bydlení jednoznačně pokrývá regiony s vysokou koupěschopnou poptávkou po bydlení, z plošného hlediska se jedná o cca 1/10 území ČR. Z ekonomického hlediska přispívá k tomu, aby v těchto žádaných lokalitách ceny bydlení nevystoupaly ještě výš. Bytová výstavba realizovaná fyzickými osobami dobře postihuje regionální preference bydlení obyvateli těchto území, částečně bez ohledu na ekonomickou rentabilitu těchto investic. Posouzení bytové výstavby obcí je velmi složité, nejvyšší intenzitu vykazuje na jihozápadě Čech, nejmenší v problémových SO ORP severních Čech a Moravy. Mnohdy je rozhodnutí obcí ovlivněno i existencí stavebního fondu vhodného k přeměně na trvalé bydlení (kasárna), aktivní zapojení do dotačních programů apod. Výstavba bytů v obcích by měla být předmětem podrobnějšího zkoumání, především s ohledem na efektivní využití veřejných prostředků. Územní disparity v alokaci bytové výstavby potvrzují existenci čtyř neatraktivních regionů v ČR. První severočeský plošně nejrozsáhlejší vycházející z Karlovarského kraje a severozápadu Plzeňského kraje, s centrem v Ústeckém kraji, přesahující až na Frýdlantsko do Libereckého kraje). Severomoravský druhý z plošného hlediska, avšak nejvýznamnější z hlediska počtu obyvatel, sahající z Karvinska přes Olomoucký kraj až po severovýchodní okraj Pardubického kraje). Třetí, poměrně homogenní jihočeský region s nízkou atraktivitou bydlení, tvoří čtyři SO ORP Jihočeského kraje (Blatná, Písek, Vodňany a Týn nad Vltavou ( temelínská díra však tvoří spíše okraj tohoto regionu). Čtvrtý region je možno zjednodušeně nazvat jako Vysočina, většina tohoto regionu se nachází na území Pardubického kraje (zejména SO ORP Hlinsko, Svitavy). Kartogramy dokumentující zalidněnost bytů v r a 2007 není možno zjednodušeně vnímat jako důkaz rozdílné fyzické dostupnosti bytů (územních disparit), ale zejména jako podklad odrážející diferenciaci věkové struktury obyvatel a životního způsobu v oblasti bydlení na území ČR. Podobně i modelování vývoje zalidněnosti bytů (jako obvyklého, ale hrubého ukazatele vývoje úrovně bydlení) v letech je problematické. Obtíže způsobují zejména tzv. neevidované přírůstky a úbytky bytů. Jedná se zejména o vznik nových bytů i mimo bytovou výstavbu (především v rodinných domech) a přesuny bytů z trvalého do druhého bydlení. Největší územní diference bytové výstavby v ČR v posledních letech jsou vázány zejména na procesy suburbanizace (zejména okolí Prahy a Brna) a hospodářského vývoje území (nepříznivý vývoj v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, přesahující na území Olomouckého kraje). Bez příznivých hospodářských podmínek území nelze předpokládat vyšší intenzitu bytové výstavby a to ani v regionech s kvalitním životním prostředím. Naopak nekvalitní životní prostředí, jeho negativní vnímání, je příčinou nízké bytové výstavby v řadě regionů. Neprozkoumanou otázkou je např. interpretace vlivu JE Temelín na bytovou výstavbu (bydlení) ve svém okolí, na ceny nemovitostí k bydlení. Zjištění disparit v oblasti bydlení a jejich interpretace přináší v současnosti řadu problémů, vyplývající jednak z nedostatečné evidence bytového fondu a obyvatelstva, ale i nevyhovujících definic v oblasti bydlení. Celkové měření míry disparit vývoje systému bydlení se posune dále zejména po zveřejnění výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a se současným 6

7 využitím dat o vývoji tržních cen bydlení v období V současnosti monitorované rozdíly v intenzitě bytové výstavby v území především odstraňují územní nerovnováhu v nabídce a poptávce po bydlení vzniklou jak v minulosti, tak i v návaznosti na změny preferencí v oblasti bydlení (suburbanizace). Pouze malá část alokací nové bytové výstavby v ČR je iracionálně ovlivněna politicky či založena na existenci externalit (rozvoj druhého bydlení v rekreačních oblastech). Seznam kartogramů Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (byty celkem)... 2 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor fyzické osoby)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor obec)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (investor družstva)... 3 Kartogram č Intenzita bytové výstavby v letech (ostatní investoři)... 4 Kartogram č Relativní změna počtu obyvatel v letech Kartogram č Relativní změna počtu trvale obydlených bytů v letech Kartogram č Změna zalidněnosti bytů v letech Kartogramy č. 9 a č Zalidněnost bytů v roce 2001 a

8 Kartogramy č Struktura bytové výstavby v letech (dle investorů) v jednotlivých krajích Kartogram č. 11 Kartogram č. 12 Kartogram č. 13 Kartogram č. 14 Kartogram č. 15 Kartogram č. 16 Kartogram č. 17 Kartogram č. 18 Kartogram č. 19 Kartogram č. 20 Kartogram č. 21 Kartogram č. 22 Kartogram č Středočeský kraj a Praha - Jihočeský kraj - Plzeňský kraj - Karlovarský kraj - Ústecký kraj - Liberecký kraj - Královéhradecký kraj - Pardubický kraj - Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj - Olomoucký kraj - Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj Závěry:

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 Mgr. Michal Němec květen 2011 Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více