Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1"

Transkript

1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

2

3 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská Staré M sto 2 Jind išská Nové M sto 3 Jind išská Nové M sto 4 Široká 4 24 Josefov 5 Štupartská Staré M sto 6 Truhlá ská Nové M sto - 3 -

4 - 4 -

5 Havelská 5 HAVELSKÁ 510/5 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 510 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 434 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 15 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Podíl 1/4 budovy p. 510, Havelská 5, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník sm nou za 3/4 podíl na budov p. 757, Jungmannovo nám. 14, kde doplatek ve prosp ch M P1 byl ve výši ,- K a to na základ sm nné smlouvy ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z- 8115/ Smlouva sm nná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V objektu byla provedena rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravy st echy, fasády, sv tlík, bytu a dalších drobných oprav. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadává studii na vybudování p dní jednotky s následným využitím tematicky souvisejícím s historií m sta (tematicky související výtvarné podniky, Sdružení za starou Prahu, apod.) Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek (z toho 4 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích a nájemní smlouvy budou na dobu ur itou) a 4 jednotky nebytové (z toho 1 nebytový prostor je na dobu ur itou)

6 Havelská 5 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ BYT 124,17 m K bude ur itá UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v ráci V, vysout žené RM VOLNÝ BYT 33 m2 0 K bude ur itá UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství 3 1 os ,66 m K neur itou dluhy na službách 4 1 os. 0 33,1 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 1 os. 1 58,08 m K neur itou 7 2 os. 1 47,35 m K neur itou 8 2 os ,76 m K neur itou 9 VOLNÝ BYT 120,76 m2 0 K bude ur itá 3. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V 10 VOLNÝ BYT 45 m2 0 K bude ur itá 2. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po adové íslo NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m sí n NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 63,3 m K neur itou Staropražská galerie s eskou výtvarnou tvorbou a prodejem ob arstvení, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 89 m K ur itou, do restaurace a p edzahrádka,+ p edzahrádka v pr chodu domu 19,2 m 2, NS ze dne OBSAZENÝ NP 40 m K neur itou prodejní galerie, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 15 m K neur itou prodejna použitým zbožím, 1. NP, NS ze dne CELKEM K CELKEM K - 6 -

7 - 7 - Havelská 5

8 - 8 - Havelská 5

9 - 9 - Havelská 5

10 Havelská 5

11 Jind išská 8 JIND IŠSKÁ 1759/8 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 11 íslo popisné: 1759 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 45/1 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 24 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1759, Jind išská 8, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA- 1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce Nebytové prostory nemají dochované kolaudované stavy. Celkový stav domu je velmi nep ehledný. Bude zadáno geodetické zam ení celé budovy. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 11 bytových jednotek (z toho 1 jednotka neobsazena po p edchozím nájemci a 2 jednotky ur eny pro soc. ú ely) a 4 jednotky nebytové

12 Jind išská 8 Poznámka: Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) pr chod a pr jezd p es pozemky.parc.: 42/1, 44, 45/2 - sml. l. II (na dobu neur itou) Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 42/1, 44, 45/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V cné b emeno ch ze a jízdy užívání ásti pozemku pro zajišt ní p ístupu, zásobování a užívání budovy sml. l. 3-6, dle GP /2005 Stavba: Nové M sto,.p. 826 Parcela: 45/1 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-23191/ BYTY Spolubyd. Vým ra Nájemné NS na NÁJEMCE Po ad.. dle EL dle EL K /m s. dobu 1 2 os ,64 m K neur itou 2 1 os. 1 80,50 m K neur itou 3 VOLNÝ BYT 46,34 m2 0 K bude ur itá 4 2 os. 0 64,38 m K neur itou 5 2 os. 0 53,67 m K neur itou 6 1 os. 2 58,72 m K neur itou 7 VOLNÝ BYT 66,01 m2 0 K bude ur itá 8 1 os. 2 92,10 m K neur itou 9 1 os ,27 m K neur itou 10 VOLNÝ BYT 125,19 m2 0 K 11 2 os ,37 m K neur itou CELKEM K Poznámka UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE 1 NEOBSAZENÝ NP Vým ra dle EL cca 204 m2 Nájemné K /m s 2 OBSAZENÝ NP cca 93 m K NS na dobu 0 K 1. NP, 1.PP spis OPR/OTA, p ipravují NS Poznámka sklad a údržbá ská dílna pro pot eby domu Jind išská 2, 1. NP, ve dvo e 3 OBSAZENÝ NP cca 207 m K ur itou, do skladové prostory, 1. NP ve dvo e, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 141 m K neur itou kancelá e, 3. NP, NS ze dne , žádají o ukon ení NS k datu CELKEM K CELKEM K

13 Jind išská 8

14 Jind išská 8

15 Jind išská 8

16 Jind išská 8

17 Jind išská 23 JIND IŠSKÁ 875/23 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 22 íslo popisné: 875 Po et nebytových jednotek: 6 íslo parcelní: 554 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 52 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 875, Jind išská 23, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce D m je v celkov dobrém stavu (kompletn opravená fasáda i okna). Kolaudace nebytových prostor souhlasí se sou asným zp sobem užívání. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravu st echy, fasády, topení a dalších drobných oprav. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 22 bytových jednotek a 6 jednotek nebytových

18 Jind išská 23 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,85 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os. 1 71,78 m K neur itou 4 1 os. 1 66,14 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 2 os. 1 86,56 m K neur itou 7 1 os. 0 93,07 m K neur itou 8 VOLNÝ BYT 65,83 m2 0 K 9 2 os. 1 81,56 m K neur itou 10 1 os. 0 92,45 m K neur itou 11 1 os ,54 m K neur itou 12 1 os. 0 67,65 m K neur itou 13 1 os. 1 54,97 m K neur itou 14 2 os. 2 57,10 m K neur itou 15 1 os. 1 77,97 m K neur itou 16 1 os. 1 51,04 m K neur itou 17 2 os ,58 m K neur itou 18 1 os. 0 56,47 m K neur itou 19 2 os. 2 64,42 m K ur itou, do os. 2 72,61 m K neur itou 21 1 os. 0 56,19 m K neur itou 22 1 os. 1 37,64 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP cca 206 m2 0 K 1. PP, zadní trakt domu 2 VOLNÝ NP cca 65 m2 0 K 1. NP 3 OBSAZENÝ NP cca 206 m K ur itou, do prodejna masa, uzenin, polotovar s dopl kovým prodejem potravin, sklady a šatny pro zam stnance, 1. NP, 1. PP a zvýšené p ízemí, NS ze dne OBSAZENÝ NP 27 m K ur itou, do vy ešení majetkoprávní ch vztah k objektu sklad, zadní trakt domu, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 195 m K neur itou 6 VOLNÝ NP cca 80 m2 0 K CELKEM K knihkupectví a sklady, 1. NP, NS ze dne NP a 1. PP, vpravo v pr jezdu domu CELKEM K

19 Jind išská 23

20 Jind išská 23

21 Jind išská 23

22 Jind išská 23

23 Široká 4 ŠIROKÁ 24/4 Katastrální území: Josefov Po et bytových jednotek: 16 íslo popisné: 24 Po et nebytových jednotek: 1 íslo parcelní: 33 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 48 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 24, Široká 4, k.ú. Josefov, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti ze dne Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze 19 Co 344/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze.16 Co 247/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z / Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajících soudních spor o ur ení vlastnictví prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Nájemci nebytového prostoru je ukon en nájemní vztah výpov dí, ást nebytového prostoru zkolaudována jako prodejna, ást jako restaurace a kavárna. Pro p ípadný další pronájem vhodné celý prostor zrekolaudovat na restauraci. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 16 bytových jednotek a 1 jednotka nebytová

24 Široká 4 Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp vák Ivan Ing., Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /018 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp váková Mignon, Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /114 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s 1 VOLNÝ BYT 23 m2 0 K NS na dobu bude ur itá Poznámka usnesení íslo UR08_1102 ( ) - sociální byt 2 1 os m K ner itou 3 2 os m K ner itou 4 1 os m K ner itou 5 1 os m K ner itou 6 VOLNÝ BYT 29 m K ner itou dle sd lení správce byt obsazen 7 1 os m K ner itou 8 2 os m K ner itou 9 4 os m K ner itou 10 2 os m K ner itou 11 2 os. 2 88,5 m K ner itou 12 1 os m K ner itou 13 2 os m K ner itou 14 2 os m K ner itou 15 2 os ,4 m K ner itou 16 5 os ,16 m2 646 K ner itou p dní vestavba CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP cca 349 m K CELKEM K ur itou 8 let 1. PP a 1. NP, restaurace, NS ze dne CELKEM K

25 Široká 4

26 Široká 4

27 Široká 4

28 Široká 4

29 Štupartská 18 ŠTUPARTSKÁ 769/18 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 769 Po et nebytových jednotek: 3 íslo parcelní: 605 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 769, Štupartská 18, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajícího restitu ního spor o ur ení vlastnictví (OTMS nemá informaci o stavu dovolání k Ústavnímu soudu), prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek a 3 jednotky nebytové

30 Štupartská 18 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dlem EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 1 os. 0 21,5 m K neur itou 2 2 os. 0 57,38 m K neur itou 3 2 os ,78 m K neur itou 4 1 os ,55 m K neur itou Probíhá soudní spor 5 VOLNÝ BYT 91,99 m2 0 K 6 2 os. 2 82,2 m K neur itou 7 2 os. 0 77,9 m K neur itou 8 2 os. 2 73,84 m K neur itou 9 2 os ,8 m2 426 K neur itou odbydluje do CELKEM K Nájemné ve výši 480,- K /m 2 /rok do (440,- K odbydlování, 40,- K placeno v hotovosti) NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 60,2 m K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.PP 2 ve ejné záchodky 58 m2 55 K neur itou 3 OBSAZENÝ NP 148 m2 (123,9 + 24,1 m2) K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty + 24,1 m2 p islou ené prostory NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.NP, 1.PP CELKEM K CELKEM K

31 Štupartská 18

32 Štupartská 18

33 Štupartská 18

34 Štupartská 18

35 Truhlá ská 14 TRUHLÁ SKÁ 1116/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 1116 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 467 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1116, Truhlá ská 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:583/1998 Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadalo studii na vybudování 2 p dních jednotek. V sou asné dob bylo vloženo do oprav cca ,- K. Šlo p edevším o opravu fasády, st echy, krovu, komínu a rozvod plynu, velká ástka byla investována do školní družiny. Objekt je po celkové rekonstrukci uli ní fasády v roce V sou asné dob se dokon uje PD na rekonstrukci fasády ve dvo e, plášt zadní domu (školní družina) a sanace zdiva vnit ních p ízemních prostor školní družiny. P es dv r objektu je veden únikový východ z Paládia. Dále je v zadním dom v p ízemí, 1.pat e a podkroví školní družina. V p edním dom se plánuje vybudování p dní bytové jednotky a rekonstrukce st ešního plášt. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek a 4 jednotek nebytových. Nov zrekonstruované (za ,- K ) nekomer ní nebytové prostory družina p edstavují velký podíl z celkové plochy budovy

36 Truhlá ská 14 Poznámka: Základní škola používá cca 700 m2. Škola za tento prostor nic nehradí (Smlouva o výp j ce) a pravd podobný m sí ní odvod do fondu oprav by inil cca 50 K za m2 což je ,- K m sí n, ,- K ro n. Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) užívání ásti pozemku dle GP /2004 Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Parcela: 483 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-34043/ V cné b emeno (podle listiny) zbudování, existence a užívání požární únikové cesty vymezené dle g.pl /2001. EURO-PROPERTY FUND,spol. s r.o., Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Klimentská 1216/46, Praha 1, Nové M sto, Praha 1, R /I O: , Parcela: 461, 460/1, 460/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-18708/ BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os. 0 39,8 m K neur itou 2 1 os. 0 17,4 m2 902 K neur itou 3 1 os ,01 m K neur itou 4 1 os. 1 60,02 m K neur itou 5 1 os. 2 40,16 m K neur itou 6 1 os. 1 62,94 m K neur itou 7 1 os. 1 57,28 m K neur itou dohoda o skon ení nájmu 8 1 os. 1 60,8 m K neur itou 9 1 os. 1 55,22 m K neur itou 10 2 os. 1 62,5 m2 965 K neur itou soudní spor (na žalob ) CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 90 m K neur itou p ízemí, kožní ordinace s kosmetickými službami a prodejem kosmetického a drobného drogistického zboží, NS ze dne OBSAZENÝ NP 62,68 m K neur itou p ízemí, prodej jízních kol a dopl k, NS ze dne OBSAZENÝ NP 138,80 m K neur itou p ízemí,sklená ská dílna se sklady, NS ze dne OBSAZENÝ NP 699 m2 školní družina CELKEM K CELKEM K

37 Truhlá ská 14

38 Truhlá ská 14

39 Truhlá ská 14

40 Truhlá ská 14

41 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 2A neschváleno do privatizace, M P1 vynaloženy zna né finan ní prost edky za ú elem nabytí nebo scelení vlastnictví) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Celetná Staré M sto 2 erná Nové M sto 3 Haštalská Staré M sto 4 Na Po í í Nové M sto 5 Na Po í í Nové M sto 6 Navrátilova Nové M sto 7 Nerudova Malá Strana 8 Sko epka Staré M sto 9 Soukenická Nové M sto

42 - 42 -

43 Celetná 28 CELETNÁ 566/28 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 4 íslo popisné: 566 Po et nebytových jednotek:1 íslo parcelní: 562 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 7 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: ást budovy p. 566, Celetná 28, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m.praha od spoluvlastník, dle kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:59/1998 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob v objektu probíhá nákladná rekonstrukce fasády, st echy a staticky poškozených pavla í. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca 3, ,- K. P dní prostory jsou vhodné k vybudování p dní jednotky. Lze z ídit 2 terasy do dvorního traktu orientované na jih. Sou ástí domu je i malý dv r. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 4 bytové jednotky (z toho 1 jednotka uvoln ná pro soc. ú ely m stské ásti) a 1 jednotka nebytová

44 Celetná 28 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os. 1 87,15 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os ,7 m K neur itou 4 VOLNÝ BYT 24 m2 0 K bude ur itá CELKEM K POZNÁMKA Byt užívají bývalý spoluvlastníci na základ dohody o narovnání ze dne UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 79,5 m K tj. nájemné dle NS ze dne ur itou, a to do prodejna šperk a moderního barevného skla, 1. NP a 2. NP, p vodní NS ze dne na dobu ur itou 10-ti let, tj. do , nájemce následn vyhrál V (2, ,- K /rok), uzav ení nové NS v ešení (dluhy ze stávající NS) CELKEM K CELKEM K

45 Celetná 28

46 Celetná 28

47 Celetná 28

48 Celetná 28

49 ERNÁ 1505/10 erná 10 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 7 íslo popisné: 1505 Po et nebytových jednotek: 0 íslo parcelní: 780 Nájemné za BJ: ,- K /m s Po et osob dle EL: 13 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1505, erná 10, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-45611/ Ekonomické a technické informace: V sou asné dob OIN zajiš uje celkovou rekonstrukci objektu. V objektu prob hla rekonstrukce fasády a oprava štítu. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 7 bytových jednotek (z toho 3 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích). Poznámka: V dom je plánována kompletní rozsáhlá rekonstrukce domu a všech bytových jednotek. Rada M Praha 1 na doporu ení Sociální komise schválila p estavbu na bytové jednotky na malometrážní byty

50 erná 10 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os m K neur itou os. 2 80,51 m K neur itou os. 3 46,6 m2 941 K neur itou 1+1, p íst eší 4 1 os m K neur itou VOLNÝ BYT 81,53 m2 0 K VOLNÝ BYT 68,05 m2 0 K VOLNÝ BYT 74,75 m2 0 K 2+1 CELKEM K NP v dom nejsou

51 erná 10

52 erná 10

53 erná 10

54 erná 10

55 Haštalská 21 HAŠTALSKÁ 757/21 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 6 íslo popisné: 757 Po et nebytových jednotek: 2 íslo parcelní: 857 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: 0,- K /m s Po et osob dle EL: 14 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 757, Haštalská 21, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne a kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V- 7070/ Ekonomické a technické informace: Rada M Praha 1 rozhodla o vybudování 3 p dních jednotek a rekonstrukci nebytových prostor. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), p edb žného projednání s památká i a zpracování projektu na vybudování 3 p dních jednotek podalo na stavební ú ad žádost o vydání stavebního povolení. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 6 bytových jednotek a 2 jednotky nebytové. Za domem se nachází d tské h išt, jehož správa a užívání je p ímo spojeno s nebytovými prostory v p ízemí

56 Haštalská 21 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,01 m K neur itou 2 1 os. 2 98,7 m K neur itou 3 2 os m K neur itou 4 1 os ,75 m K neur itou 5 1 os. 2 54,4 m K neur itou 6 1 os ,4 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP 29,4 m2 0 K 1. NP 2 VOLNÝ NP 184 m2 0 K 1. NP UR09_0654 ze dne (zám r: Mate ské centrum) UR10_0116 ze dne (zám r rekonstrukce) CELKEM K

57 Haštalská 21

58 Haštalská 21

59 Haštalská 21

60 Haštalská 21

61 Na Po í í 14 NA PO Í Í 1758/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 12 íslo popisné: 1758 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 492 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1758, Na Po í í 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci na základ kupní smlouvy ze dne celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Na objektu jsou v první fázi plánovány stavební práce jako nap íklad celková rekonstrukce st ešní krytiny, oprava fasády a vestavba p dních bytových jednotek. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav cca ,- K. Objekt je stavebn propojen s domem Na Po í í 16. Jeden byt a n kolik nebytových jednotek zasahuje do domu Na Po í í 14 i do domu Na Po í í 16. Kotelna spole ná pro oba objekty je stavebn umíst na pod ob ma domy. Na spole ném dvo e jsou postaveny dv garáže, jedna pat í pod d m Na Po í í 16 a druhá pod d m Na Po í í 14, ale vjezd do dvora je možný pouze domem Na Po í í 14. Na dvo e jsou spole né popelové nádoby na komunální a separovaný odpad. Vyvážení popelnic je možné pouze p es d m Na Po í í 14. Propojení objekt je p es prodejnu (prodejna je do ulice (uli ní trakt) a zasahuje do obou dom ), dále p es dvorní trakt a nebytový prostor se vchodem z domu Na Po í í 16 (NP zasahuje do obou dom ). Poznámka: V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu

62 Na Po í í 14 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os ,73 m K neur itou 2 1 os ,48 m K neur itou 3 1 os. 3 82,53 m K neur itou 4 1 os. 0 62,02 m K neur itou 5 1 os. 2 66,8 m K neur itou 6 ZŠ Curieových 1 68,25 m K neur itou 7 1 os. 0 36,3 m K neur itou 8 1 os. 0 27,5 m K neur itou 9 1 os. 0 31,63 m K neur itou 10 1 os. 0 97,7 m K neur itou 11 1 os ,2 m K neur itou 12 1 os. 1 95,11 m K neur itou 13 VOLNÝ BYT 37,15 m2 0 K CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 21 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1. NP, kancelá e, NS ze dne OBSAZENÝ NP 19 m K neur itou p ízemí, garáž NS ze dne OBSAZENÝ NP 181 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1.NP, kancelá e NS ze dne OBSAZENÝ NP 34 m K neur itou 5.NP, ateliér pro módní návrhá ství, NS ze dne CELKEM K CELKEM K

63 Na Po í í 14

64 Na Po í í 14

65 Na Po í í 14

66 Na Po í í 14

67 NA PO Í Í 1042/16 Na Po í í 16 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 1042 Po et nebytových jednotek: 7 íslo parcelní: 493 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1042, Na Po í í 16, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA-1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. Investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Dle pr zkumu Odd. Investi ního M Praha 1 je nezbytná rekonstrukce st echy a podlahy p dního prostoru, kterou by bylo možno spojit s plánovanou výstavbou. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav a montáž kamerového systému cca ,- K. Poznámka: Objekt je stavebn propojen s budovou p. 1758, Na Po í í 14 oba domy tvo í jeden celek. V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 9 bytových jednotek a 7 jednotek nebytových

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ŠÁRKA KUBICOVÁ

PORTFOLIO DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ŠÁRKA KUBICOVÁ LÁZNĚ A HOTEL Dostavba proluk na náměstí v Jáchymově vedoucí práce prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa konzultant Ing. arch. Tomáš Efler Fakulta architektury ČVUT ZS 2011/2012 Ústav památkové péče

Více