Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1"

Transkript

1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

2

3 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská Staré M sto 2 Jind išská Nové M sto 3 Jind išská Nové M sto 4 Široká 4 24 Josefov 5 Štupartská Staré M sto 6 Truhlá ská Nové M sto - 3 -

4 - 4 -

5 Havelská 5 HAVELSKÁ 510/5 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 510 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 434 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 15 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Podíl 1/4 budovy p. 510, Havelská 5, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník sm nou za 3/4 podíl na budov p. 757, Jungmannovo nám. 14, kde doplatek ve prosp ch M P1 byl ve výši ,- K a to na základ sm nné smlouvy ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z- 8115/ Smlouva sm nná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V objektu byla provedena rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravy st echy, fasády, sv tlík, bytu a dalších drobných oprav. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadává studii na vybudování p dní jednotky s následným využitím tematicky souvisejícím s historií m sta (tematicky související výtvarné podniky, Sdružení za starou Prahu, apod.) Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek (z toho 4 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích a nájemní smlouvy budou na dobu ur itou) a 4 jednotky nebytové (z toho 1 nebytový prostor je na dobu ur itou)

6 Havelská 5 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ BYT 124,17 m K bude ur itá UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v ráci V, vysout žené RM VOLNÝ BYT 33 m2 0 K bude ur itá UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství 3 1 os ,66 m K neur itou dluhy na službách 4 1 os. 0 33,1 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 1 os. 1 58,08 m K neur itou 7 2 os. 1 47,35 m K neur itou 8 2 os ,76 m K neur itou 9 VOLNÝ BYT 120,76 m2 0 K bude ur itá 3. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V 10 VOLNÝ BYT 45 m2 0 K bude ur itá 2. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po adové íslo NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m sí n NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 63,3 m K neur itou Staropražská galerie s eskou výtvarnou tvorbou a prodejem ob arstvení, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 89 m K ur itou, do restaurace a p edzahrádka,+ p edzahrádka v pr chodu domu 19,2 m 2, NS ze dne OBSAZENÝ NP 40 m K neur itou prodejní galerie, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 15 m K neur itou prodejna použitým zbožím, 1. NP, NS ze dne CELKEM K CELKEM K - 6 -

7 - 7 - Havelská 5

8 - 8 - Havelská 5

9 - 9 - Havelská 5

10 Havelská 5

11 Jind išská 8 JIND IŠSKÁ 1759/8 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 11 íslo popisné: 1759 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 45/1 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 24 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1759, Jind išská 8, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA- 1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce Nebytové prostory nemají dochované kolaudované stavy. Celkový stav domu je velmi nep ehledný. Bude zadáno geodetické zam ení celé budovy. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 11 bytových jednotek (z toho 1 jednotka neobsazena po p edchozím nájemci a 2 jednotky ur eny pro soc. ú ely) a 4 jednotky nebytové

12 Jind išská 8 Poznámka: Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) pr chod a pr jezd p es pozemky.parc.: 42/1, 44, 45/2 - sml. l. II (na dobu neur itou) Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 42/1, 44, 45/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V cné b emeno ch ze a jízdy užívání ásti pozemku pro zajišt ní p ístupu, zásobování a užívání budovy sml. l. 3-6, dle GP /2005 Stavba: Nové M sto,.p. 826 Parcela: 45/1 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-23191/ BYTY Spolubyd. Vým ra Nájemné NS na NÁJEMCE Po ad.. dle EL dle EL K /m s. dobu 1 2 os ,64 m K neur itou 2 1 os. 1 80,50 m K neur itou 3 VOLNÝ BYT 46,34 m2 0 K bude ur itá 4 2 os. 0 64,38 m K neur itou 5 2 os. 0 53,67 m K neur itou 6 1 os. 2 58,72 m K neur itou 7 VOLNÝ BYT 66,01 m2 0 K bude ur itá 8 1 os. 2 92,10 m K neur itou 9 1 os ,27 m K neur itou 10 VOLNÝ BYT 125,19 m2 0 K 11 2 os ,37 m K neur itou CELKEM K Poznámka UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE 1 NEOBSAZENÝ NP Vým ra dle EL cca 204 m2 Nájemné K /m s 2 OBSAZENÝ NP cca 93 m K NS na dobu 0 K 1. NP, 1.PP spis OPR/OTA, p ipravují NS Poznámka sklad a údržbá ská dílna pro pot eby domu Jind išská 2, 1. NP, ve dvo e 3 OBSAZENÝ NP cca 207 m K ur itou, do skladové prostory, 1. NP ve dvo e, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 141 m K neur itou kancelá e, 3. NP, NS ze dne , žádají o ukon ení NS k datu CELKEM K CELKEM K

13 Jind išská 8

14 Jind išská 8

15 Jind išská 8

16 Jind išská 8

17 Jind išská 23 JIND IŠSKÁ 875/23 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 22 íslo popisné: 875 Po et nebytových jednotek: 6 íslo parcelní: 554 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 52 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 875, Jind išská 23, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce D m je v celkov dobrém stavu (kompletn opravená fasáda i okna). Kolaudace nebytových prostor souhlasí se sou asným zp sobem užívání. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravu st echy, fasády, topení a dalších drobných oprav. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 22 bytových jednotek a 6 jednotek nebytových

18 Jind išská 23 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,85 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os. 1 71,78 m K neur itou 4 1 os. 1 66,14 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 2 os. 1 86,56 m K neur itou 7 1 os. 0 93,07 m K neur itou 8 VOLNÝ BYT 65,83 m2 0 K 9 2 os. 1 81,56 m K neur itou 10 1 os. 0 92,45 m K neur itou 11 1 os ,54 m K neur itou 12 1 os. 0 67,65 m K neur itou 13 1 os. 1 54,97 m K neur itou 14 2 os. 2 57,10 m K neur itou 15 1 os. 1 77,97 m K neur itou 16 1 os. 1 51,04 m K neur itou 17 2 os ,58 m K neur itou 18 1 os. 0 56,47 m K neur itou 19 2 os. 2 64,42 m K ur itou, do os. 2 72,61 m K neur itou 21 1 os. 0 56,19 m K neur itou 22 1 os. 1 37,64 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP cca 206 m2 0 K 1. PP, zadní trakt domu 2 VOLNÝ NP cca 65 m2 0 K 1. NP 3 OBSAZENÝ NP cca 206 m K ur itou, do prodejna masa, uzenin, polotovar s dopl kovým prodejem potravin, sklady a šatny pro zam stnance, 1. NP, 1. PP a zvýšené p ízemí, NS ze dne OBSAZENÝ NP 27 m K ur itou, do vy ešení majetkoprávní ch vztah k objektu sklad, zadní trakt domu, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 195 m K neur itou 6 VOLNÝ NP cca 80 m2 0 K CELKEM K knihkupectví a sklady, 1. NP, NS ze dne NP a 1. PP, vpravo v pr jezdu domu CELKEM K

19 Jind išská 23

20 Jind išská 23

21 Jind išská 23

22 Jind išská 23

23 Široká 4 ŠIROKÁ 24/4 Katastrální území: Josefov Po et bytových jednotek: 16 íslo popisné: 24 Po et nebytových jednotek: 1 íslo parcelní: 33 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 48 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 24, Široká 4, k.ú. Josefov, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti ze dne Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze 19 Co 344/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze.16 Co 247/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z / Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajících soudních spor o ur ení vlastnictví prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Nájemci nebytového prostoru je ukon en nájemní vztah výpov dí, ást nebytového prostoru zkolaudována jako prodejna, ást jako restaurace a kavárna. Pro p ípadný další pronájem vhodné celý prostor zrekolaudovat na restauraci. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 16 bytových jednotek a 1 jednotka nebytová

24 Široká 4 Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp vák Ivan Ing., Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /018 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp váková Mignon, Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /114 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s 1 VOLNÝ BYT 23 m2 0 K NS na dobu bude ur itá Poznámka usnesení íslo UR08_1102 ( ) - sociální byt 2 1 os m K ner itou 3 2 os m K ner itou 4 1 os m K ner itou 5 1 os m K ner itou 6 VOLNÝ BYT 29 m K ner itou dle sd lení správce byt obsazen 7 1 os m K ner itou 8 2 os m K ner itou 9 4 os m K ner itou 10 2 os m K ner itou 11 2 os. 2 88,5 m K ner itou 12 1 os m K ner itou 13 2 os m K ner itou 14 2 os m K ner itou 15 2 os ,4 m K ner itou 16 5 os ,16 m2 646 K ner itou p dní vestavba CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP cca 349 m K CELKEM K ur itou 8 let 1. PP a 1. NP, restaurace, NS ze dne CELKEM K

25 Široká 4

26 Široká 4

27 Široká 4

28 Široká 4

29 Štupartská 18 ŠTUPARTSKÁ 769/18 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 769 Po et nebytových jednotek: 3 íslo parcelní: 605 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 769, Štupartská 18, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajícího restitu ního spor o ur ení vlastnictví (OTMS nemá informaci o stavu dovolání k Ústavnímu soudu), prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek a 3 jednotky nebytové

30 Štupartská 18 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dlem EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 1 os. 0 21,5 m K neur itou 2 2 os. 0 57,38 m K neur itou 3 2 os ,78 m K neur itou 4 1 os ,55 m K neur itou Probíhá soudní spor 5 VOLNÝ BYT 91,99 m2 0 K 6 2 os. 2 82,2 m K neur itou 7 2 os. 0 77,9 m K neur itou 8 2 os. 2 73,84 m K neur itou 9 2 os ,8 m2 426 K neur itou odbydluje do CELKEM K Nájemné ve výši 480,- K /m 2 /rok do (440,- K odbydlování, 40,- K placeno v hotovosti) NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 60,2 m K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.PP 2 ve ejné záchodky 58 m2 55 K neur itou 3 OBSAZENÝ NP 148 m2 (123,9 + 24,1 m2) K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty + 24,1 m2 p islou ené prostory NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.NP, 1.PP CELKEM K CELKEM K

31 Štupartská 18

32 Štupartská 18

33 Štupartská 18

34 Štupartská 18

35 Truhlá ská 14 TRUHLÁ SKÁ 1116/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 1116 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 467 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1116, Truhlá ská 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:583/1998 Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadalo studii na vybudování 2 p dních jednotek. V sou asné dob bylo vloženo do oprav cca ,- K. Šlo p edevším o opravu fasády, st echy, krovu, komínu a rozvod plynu, velká ástka byla investována do školní družiny. Objekt je po celkové rekonstrukci uli ní fasády v roce V sou asné dob se dokon uje PD na rekonstrukci fasády ve dvo e, plášt zadní domu (školní družina) a sanace zdiva vnit ních p ízemních prostor školní družiny. P es dv r objektu je veden únikový východ z Paládia. Dále je v zadním dom v p ízemí, 1.pat e a podkroví školní družina. V p edním dom se plánuje vybudování p dní bytové jednotky a rekonstrukce st ešního plášt. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek a 4 jednotek nebytových. Nov zrekonstruované (za ,- K ) nekomer ní nebytové prostory družina p edstavují velký podíl z celkové plochy budovy

36 Truhlá ská 14 Poznámka: Základní škola používá cca 700 m2. Škola za tento prostor nic nehradí (Smlouva o výp j ce) a pravd podobný m sí ní odvod do fondu oprav by inil cca 50 K za m2 což je ,- K m sí n, ,- K ro n. Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) užívání ásti pozemku dle GP /2004 Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Parcela: 483 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-34043/ V cné b emeno (podle listiny) zbudování, existence a užívání požární únikové cesty vymezené dle g.pl /2001. EURO-PROPERTY FUND,spol. s r.o., Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Klimentská 1216/46, Praha 1, Nové M sto, Praha 1, R /I O: , Parcela: 461, 460/1, 460/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-18708/ BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os. 0 39,8 m K neur itou 2 1 os. 0 17,4 m2 902 K neur itou 3 1 os ,01 m K neur itou 4 1 os. 1 60,02 m K neur itou 5 1 os. 2 40,16 m K neur itou 6 1 os. 1 62,94 m K neur itou 7 1 os. 1 57,28 m K neur itou dohoda o skon ení nájmu 8 1 os. 1 60,8 m K neur itou 9 1 os. 1 55,22 m K neur itou 10 2 os. 1 62,5 m2 965 K neur itou soudní spor (na žalob ) CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 90 m K neur itou p ízemí, kožní ordinace s kosmetickými službami a prodejem kosmetického a drobného drogistického zboží, NS ze dne OBSAZENÝ NP 62,68 m K neur itou p ízemí, prodej jízních kol a dopl k, NS ze dne OBSAZENÝ NP 138,80 m K neur itou p ízemí,sklená ská dílna se sklady, NS ze dne OBSAZENÝ NP 699 m2 školní družina CELKEM K CELKEM K

37 Truhlá ská 14

38 Truhlá ská 14

39 Truhlá ská 14

40 Truhlá ská 14

41 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 2A neschváleno do privatizace, M P1 vynaloženy zna né finan ní prost edky za ú elem nabytí nebo scelení vlastnictví) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Celetná Staré M sto 2 erná Nové M sto 3 Haštalská Staré M sto 4 Na Po í í Nové M sto 5 Na Po í í Nové M sto 6 Navrátilova Nové M sto 7 Nerudova Malá Strana 8 Sko epka Staré M sto 9 Soukenická Nové M sto

42 - 42 -

43 Celetná 28 CELETNÁ 566/28 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 4 íslo popisné: 566 Po et nebytových jednotek:1 íslo parcelní: 562 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 7 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: ást budovy p. 566, Celetná 28, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m.praha od spoluvlastník, dle kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:59/1998 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob v objektu probíhá nákladná rekonstrukce fasády, st echy a staticky poškozených pavla í. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca 3, ,- K. P dní prostory jsou vhodné k vybudování p dní jednotky. Lze z ídit 2 terasy do dvorního traktu orientované na jih. Sou ástí domu je i malý dv r. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 4 bytové jednotky (z toho 1 jednotka uvoln ná pro soc. ú ely m stské ásti) a 1 jednotka nebytová

44 Celetná 28 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os. 1 87,15 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os ,7 m K neur itou 4 VOLNÝ BYT 24 m2 0 K bude ur itá CELKEM K POZNÁMKA Byt užívají bývalý spoluvlastníci na základ dohody o narovnání ze dne UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 79,5 m K tj. nájemné dle NS ze dne ur itou, a to do prodejna šperk a moderního barevného skla, 1. NP a 2. NP, p vodní NS ze dne na dobu ur itou 10-ti let, tj. do , nájemce následn vyhrál V (2, ,- K /rok), uzav ení nové NS v ešení (dluhy ze stávající NS) CELKEM K CELKEM K

45 Celetná 28

46 Celetná 28

47 Celetná 28

48 Celetná 28

49 ERNÁ 1505/10 erná 10 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 7 íslo popisné: 1505 Po et nebytových jednotek: 0 íslo parcelní: 780 Nájemné za BJ: ,- K /m s Po et osob dle EL: 13 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1505, erná 10, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-45611/ Ekonomické a technické informace: V sou asné dob OIN zajiš uje celkovou rekonstrukci objektu. V objektu prob hla rekonstrukce fasády a oprava štítu. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 7 bytových jednotek (z toho 3 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích). Poznámka: V dom je plánována kompletní rozsáhlá rekonstrukce domu a všech bytových jednotek. Rada M Praha 1 na doporu ení Sociální komise schválila p estavbu na bytové jednotky na malometrážní byty

50 erná 10 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os m K neur itou os. 2 80,51 m K neur itou os. 3 46,6 m2 941 K neur itou 1+1, p íst eší 4 1 os m K neur itou VOLNÝ BYT 81,53 m2 0 K VOLNÝ BYT 68,05 m2 0 K VOLNÝ BYT 74,75 m2 0 K 2+1 CELKEM K NP v dom nejsou

51 erná 10

52 erná 10

53 erná 10

54 erná 10

55 Haštalská 21 HAŠTALSKÁ 757/21 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 6 íslo popisné: 757 Po et nebytových jednotek: 2 íslo parcelní: 857 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: 0,- K /m s Po et osob dle EL: 14 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 757, Haštalská 21, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne a kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V- 7070/ Ekonomické a technické informace: Rada M Praha 1 rozhodla o vybudování 3 p dních jednotek a rekonstrukci nebytových prostor. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), p edb žného projednání s památká i a zpracování projektu na vybudování 3 p dních jednotek podalo na stavební ú ad žádost o vydání stavebního povolení. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 6 bytových jednotek a 2 jednotky nebytové. Za domem se nachází d tské h išt, jehož správa a užívání je p ímo spojeno s nebytovými prostory v p ízemí

56 Haštalská 21 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,01 m K neur itou 2 1 os. 2 98,7 m K neur itou 3 2 os m K neur itou 4 1 os ,75 m K neur itou 5 1 os. 2 54,4 m K neur itou 6 1 os ,4 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP 29,4 m2 0 K 1. NP 2 VOLNÝ NP 184 m2 0 K 1. NP UR09_0654 ze dne (zám r: Mate ské centrum) UR10_0116 ze dne (zám r rekonstrukce) CELKEM K

57 Haštalská 21

58 Haštalská 21

59 Haštalská 21

60 Haštalská 21

61 Na Po í í 14 NA PO Í Í 1758/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 12 íslo popisné: 1758 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 492 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1758, Na Po í í 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci na základ kupní smlouvy ze dne celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Na objektu jsou v první fázi plánovány stavební práce jako nap íklad celková rekonstrukce st ešní krytiny, oprava fasády a vestavba p dních bytových jednotek. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav cca ,- K. Objekt je stavebn propojen s domem Na Po í í 16. Jeden byt a n kolik nebytových jednotek zasahuje do domu Na Po í í 14 i do domu Na Po í í 16. Kotelna spole ná pro oba objekty je stavebn umíst na pod ob ma domy. Na spole ném dvo e jsou postaveny dv garáže, jedna pat í pod d m Na Po í í 16 a druhá pod d m Na Po í í 14, ale vjezd do dvora je možný pouze domem Na Po í í 14. Na dvo e jsou spole né popelové nádoby na komunální a separovaný odpad. Vyvážení popelnic je možné pouze p es d m Na Po í í 14. Propojení objekt je p es prodejnu (prodejna je do ulice (uli ní trakt) a zasahuje do obou dom ), dále p es dvorní trakt a nebytový prostor se vchodem z domu Na Po í í 16 (NP zasahuje do obou dom ). Poznámka: V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu

62 Na Po í í 14 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os ,73 m K neur itou 2 1 os ,48 m K neur itou 3 1 os. 3 82,53 m K neur itou 4 1 os. 0 62,02 m K neur itou 5 1 os. 2 66,8 m K neur itou 6 ZŠ Curieových 1 68,25 m K neur itou 7 1 os. 0 36,3 m K neur itou 8 1 os. 0 27,5 m K neur itou 9 1 os. 0 31,63 m K neur itou 10 1 os. 0 97,7 m K neur itou 11 1 os ,2 m K neur itou 12 1 os. 1 95,11 m K neur itou 13 VOLNÝ BYT 37,15 m2 0 K CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 21 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1. NP, kancelá e, NS ze dne OBSAZENÝ NP 19 m K neur itou p ízemí, garáž NS ze dne OBSAZENÝ NP 181 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1.NP, kancelá e NS ze dne OBSAZENÝ NP 34 m K neur itou 5.NP, ateliér pro módní návrhá ství, NS ze dne CELKEM K CELKEM K

63 Na Po í í 14

64 Na Po í í 14

65 Na Po í í 14

66 Na Po í í 14

67 NA PO Í Í 1042/16 Na Po í í 16 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 1042 Po et nebytových jednotek: 7 íslo parcelní: 493 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1042, Na Po í í 16, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA-1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. Investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Dle pr zkumu Odd. Investi ního M Praha 1 je nezbytná rekonstrukce st echy a podlahy p dního prostoru, kterou by bylo možno spojit s plánovanou výstavbou. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav a montáž kamerového systému cca ,- K. Poznámka: Objekt je stavebn propojen s budovou p. 1758, Na Po í í 14 oba domy tvo í jeden celek. V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 9 bytových jednotek a 7 jednotek nebytových

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Znalecký posudek. 3505/2012

Znalecký posudek. 3505/2012 Znalecký posudek. 3505/2012 o cen nemovitosti - 1/36 domu.p. 98 umíst ného na pozemku parc.. St. 110 a 1/36 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 110 a parc.. 93/3 v kat. úz. Zvolen ves, obec Zvolen ves,

Více

Znalecký posudek þ. 3601/2012

Znalecký posudek þ. 3601/2012 Znalecký posudek þ. 3601/2012 o cenč obvyklé - 1/8 rodinného domu þ.p. 71 umístčného na pozemku parc. þ. St. 289 v kat. úz. Charvatce u MartinČvsi, obec MartinČves, okres LitomČĜice, ve vlastnictví Vilíma

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této

Více

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o. 747 27 Kobe ice Telefon: Fax: E-mail: +420 553 657 361 +420 553 657 126 info@gypstrend.cz EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1 Základní

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/2010 .SPISU: EX 3363/6-82 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2917-15/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku m.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 .SPISU: EX 6/07-42 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více