Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1"

Transkript

1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

2

3 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská Staré M sto 2 Jind išská Nové M sto 3 Jind išská Nové M sto 4 Široká 4 24 Josefov 5 Štupartská Staré M sto 6 Truhlá ská Nové M sto - 3 -

4 - 4 -

5 Havelská 5 HAVELSKÁ 510/5 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 510 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 434 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 15 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Podíl 1/4 budovy p. 510, Havelská 5, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník sm nou za 3/4 podíl na budov p. 757, Jungmannovo nám. 14, kde doplatek ve prosp ch M P1 byl ve výši ,- K a to na základ sm nné smlouvy ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z- 8115/ Smlouva sm nná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V objektu byla provedena rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravy st echy, fasády, sv tlík, bytu a dalších drobných oprav. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadává studii na vybudování p dní jednotky s následným využitím tematicky souvisejícím s historií m sta (tematicky související výtvarné podniky, Sdružení za starou Prahu, apod.) Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek (z toho 4 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích a nájemní smlouvy budou na dobu ur itou) a 4 jednotky nebytové (z toho 1 nebytový prostor je na dobu ur itou)

6 Havelská 5 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ BYT 124,17 m K bude ur itá UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v ráci V, vysout žené RM VOLNÝ BYT 33 m2 0 K bude ur itá UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství 3 1 os ,66 m K neur itou dluhy na službách 4 1 os. 0 33,1 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 1 os. 1 58,08 m K neur itou 7 2 os. 1 47,35 m K neur itou 8 2 os ,76 m K neur itou 9 VOLNÝ BYT 120,76 m2 0 K bude ur itá 3. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V 10 VOLNÝ BYT 45 m2 0 K bude ur itá 2. NP, UR09_0758ze dne , zám r pronájmu v rámci V CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po adové íslo NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m sí n NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 63,3 m K neur itou Staropražská galerie s eskou výtvarnou tvorbou a prodejem ob arstvení, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 89 m K ur itou, do restaurace a p edzahrádka,+ p edzahrádka v pr chodu domu 19,2 m 2, NS ze dne OBSAZENÝ NP 40 m K neur itou prodejní galerie, 1. NP, NS ze dne OBSAZENÝ NP 15 m K neur itou prodejna použitým zbožím, 1. NP, NS ze dne CELKEM K CELKEM K - 6 -

7 - 7 - Havelská 5

8 - 8 - Havelská 5

9 - 9 - Havelská 5

10 Havelská 5

11 Jind išská 8 JIND IŠSKÁ 1759/8 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 11 íslo popisné: 1759 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 45/1 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 24 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1759, Jind išská 8, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA- 1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce Nebytové prostory nemají dochované kolaudované stavy. Celkový stav domu je velmi nep ehledný. Bude zadáno geodetické zam ení celé budovy. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 11 bytových jednotek (z toho 1 jednotka neobsazena po p edchozím nájemci a 2 jednotky ur eny pro soc. ú ely) a 4 jednotky nebytové

12 Jind išská 8 Poznámka: Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) pr chod a pr jezd p es pozemky.parc.: 42/1, 44, 45/2 - sml. l. II (na dobu neur itou) Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 42/1, 44, 45/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V cné b emeno ch ze a jízdy užívání ásti pozemku pro zajišt ní p ístupu, zásobování a užívání budovy sml. l. 3-6, dle GP /2005 Stavba: Nové M sto,.p. 826 Parcela: 45/1 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-23191/ BYTY Spolubyd. Vým ra Nájemné NS na NÁJEMCE Po ad.. dle EL dle EL K /m s. dobu 1 2 os ,64 m K neur itou 2 1 os. 1 80,50 m K neur itou 3 VOLNÝ BYT 46,34 m2 0 K bude ur itá 4 2 os. 0 64,38 m K neur itou 5 2 os. 0 53,67 m K neur itou 6 1 os. 2 58,72 m K neur itou 7 VOLNÝ BYT 66,01 m2 0 K bude ur itá 8 1 os. 2 92,10 m K neur itou 9 1 os ,27 m K neur itou 10 VOLNÝ BYT 125,19 m2 0 K 11 2 os ,37 m K neur itou CELKEM K Poznámka UR09_1334 ze dne byt ur ený ke stabilizaci školství UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE 1 NEOBSAZENÝ NP Vým ra dle EL cca 204 m2 Nájemné K /m s 2 OBSAZENÝ NP cca 93 m K NS na dobu 0 K 1. NP, 1.PP spis OPR/OTA, p ipravují NS Poznámka sklad a údržbá ská dílna pro pot eby domu Jind išská 2, 1. NP, ve dvo e 3 OBSAZENÝ NP cca 207 m K ur itou, do skladové prostory, 1. NP ve dvo e, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 141 m K neur itou kancelá e, 3. NP, NS ze dne , žádají o ukon ení NS k datu CELKEM K CELKEM K

13 Jind išská 8

14 Jind išská 8

15 Jind išská 8

16 Jind išská 8

17 Jind išská 23 JIND IŠSKÁ 875/23 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 22 íslo popisné: 875 Po et nebytových jednotek: 6 íslo parcelní: 554 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 52 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 875, Jind išská 23, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. D m p evzala M P1 po Bytovém podniku v roce D m je v celkov dobrém stavu (kompletn opravená fasáda i okna). Kolaudace nebytových prostor souhlasí se sou asným zp sobem užívání. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Jednalo se p edevším o opravu st echy, fasády, topení a dalších drobných oprav. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 22 bytových jednotek a 6 jednotek nebytových

18 Jind išská 23 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,85 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os. 1 71,78 m K neur itou 4 1 os. 1 66,14 m K neur itou 5 1 os m K neur itou 6 2 os. 1 86,56 m K neur itou 7 1 os. 0 93,07 m K neur itou 8 VOLNÝ BYT 65,83 m2 0 K 9 2 os. 1 81,56 m K neur itou 10 1 os. 0 92,45 m K neur itou 11 1 os ,54 m K neur itou 12 1 os. 0 67,65 m K neur itou 13 1 os. 1 54,97 m K neur itou 14 2 os. 2 57,10 m K neur itou 15 1 os. 1 77,97 m K neur itou 16 1 os. 1 51,04 m K neur itou 17 2 os ,58 m K neur itou 18 1 os. 0 56,47 m K neur itou 19 2 os. 2 64,42 m K ur itou, do os. 2 72,61 m K neur itou 21 1 os. 0 56,19 m K neur itou 22 1 os. 1 37,64 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP cca 206 m2 0 K 1. PP, zadní trakt domu 2 VOLNÝ NP cca 65 m2 0 K 1. NP 3 OBSAZENÝ NP cca 206 m K ur itou, do prodejna masa, uzenin, polotovar s dopl kovým prodejem potravin, sklady a šatny pro zam stnance, 1. NP, 1. PP a zvýšené p ízemí, NS ze dne OBSAZENÝ NP 27 m K ur itou, do vy ešení majetkoprávní ch vztah k objektu sklad, zadní trakt domu, NS ze dne OBSAZENÝ NP cca 195 m K neur itou 6 VOLNÝ NP cca 80 m2 0 K CELKEM K knihkupectví a sklady, 1. NP, NS ze dne NP a 1. PP, vpravo v pr jezdu domu CELKEM K

19 Jind išská 23

20 Jind išská 23

21 Jind išská 23

22 Jind išská 23

23 Široká 4 ŠIROKÁ 24/4 Katastrální území: Josefov Po et bytových jednotek: 16 íslo popisné: 24 Po et nebytových jednotek: 1 íslo parcelní: 33 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 48 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 24, Široká 4, k.ú. Josefov, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti ze dne Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze 19 Co 344/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z-21416/ Rozsudek soudu o ur ení právního vztahu 12 C-35/ (ve spojení s rozsudkem MS v Praze.16 Co 247/ ze dne ) ze dne Právní moc ke dni Z / Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajících soudních spor o ur ení vlastnictví prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Nájemci nebytového prostoru je ukon en nájemní vztah výpov dí, ást nebytového prostoru zkolaudována jako prodejna, ást jako restaurace a kavárna. Pro p ípadný další pronájem vhodné celý prostor zrekolaudovat na restauraci. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 16 bytových jednotek a 1 jednotka nebytová

24 Široká 4 Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp vák Ivan Ing., Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /018 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 V cné b emeno bytu 4+1 v 7.NP v dom p.24 Sp váková Mignon, Široká 24/4, Praha 1, Josefov, Praha 1, R /I O: /114 Stavba: Josefov,.p. 24 Smlouva o v cném b emeni V /1995 POLVZ:4/1996 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s 1 VOLNÝ BYT 23 m2 0 K NS na dobu bude ur itá Poznámka usnesení íslo UR08_1102 ( ) - sociální byt 2 1 os m K ner itou 3 2 os m K ner itou 4 1 os m K ner itou 5 1 os m K ner itou 6 VOLNÝ BYT 29 m K ner itou dle sd lení správce byt obsazen 7 1 os m K ner itou 8 2 os m K ner itou 9 4 os m K ner itou 10 2 os m K ner itou 11 2 os. 2 88,5 m K ner itou 12 1 os m K ner itou 13 2 os m K ner itou 14 2 os m K ner itou 15 2 os ,4 m K ner itou 16 5 os ,16 m2 646 K ner itou p dní vestavba CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP cca 349 m K CELKEM K ur itou 8 let 1. PP a 1. NP, restaurace, NS ze dne CELKEM K

25 Široká 4

26 Široká 4

27 Široká 4

28 Široká 4

29 Štupartská 18 ŠTUPARTSKÁ 769/18 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 769 Po et nebytových jednotek: 3 íslo parcelní: 605 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 769, Štupartská 18, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Ekonomické a technické informace: Z d vodu dlouhotrvajícího restitu ního spor o ur ení vlastnictví (OTMS nemá informaci o stavu dovolání k Ústavnímu soudu), prob hly v objektu jen drobné rekonstrukce v celkové výši cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek a 3 jednotky nebytové

30 Štupartská 18 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dlem EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 1 os. 0 21,5 m K neur itou 2 2 os. 0 57,38 m K neur itou 3 2 os ,78 m K neur itou 4 1 os ,55 m K neur itou Probíhá soudní spor 5 VOLNÝ BYT 91,99 m2 0 K 6 2 os. 2 82,2 m K neur itou 7 2 os. 0 77,9 m K neur itou 8 2 os. 2 73,84 m K neur itou 9 2 os ,8 m2 426 K neur itou odbydluje do CELKEM K Nájemné ve výši 480,- K /m 2 /rok do (440,- K odbydlování, 40,- K placeno v hotovosti) NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 60,2 m K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.PP 2 ve ejné záchodky 58 m2 55 K neur itou 3 OBSAZENÝ NP 148 m2 (123,9 + 24,1 m2) K neur itou prodejny zna kových vín, destilát, olivových olej, sýr, okolády, nakládané zeleniny, knih s vina skou tématikou a sommeliérských pot eb, vinotéky s po ádáním ízených degustací pro zvané hosty + 24,1 m2 p islou ené prostory NS ze dne Kolauda ní rozhodnutí: obchody a sklady, kolauda ní rozhodnutí ze dne ,.j. III12860/12, 1.NP, 1.PP CELKEM K CELKEM K

31 Štupartská 18

32 Štupartská 18

33 Štupartská 18

34 Štupartská 18

35 Truhlá ská 14 TRUHLÁ SKÁ 1116/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 10 íslo popisné: 1116 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 467 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 20 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1116, Truhlá ská 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha dle zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí. Dle statutu hl.m. Prahy byl objekt sv en do správy M Praha 1. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:583/1998 Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ) a p edb žného projednání s památká i, zadalo studii na vybudování 2 p dních jednotek. V sou asné dob bylo vloženo do oprav cca ,- K. Šlo p edevším o opravu fasády, st echy, krovu, komínu a rozvod plynu, velká ástka byla investována do školní družiny. Objekt je po celkové rekonstrukci uli ní fasády v roce V sou asné dob se dokon uje PD na rekonstrukci fasády ve dvo e, plášt zadní domu (školní družina) a sanace zdiva vnit ních p ízemních prostor školní družiny. P es dv r objektu je veden únikový východ z Paládia. Dále je v zadním dom v p ízemí, 1.pat e a podkroví školní družina. V p edním dom se plánuje vybudování p dní bytové jednotky a rekonstrukce st ešního plášt. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 10 bytových jednotek a 4 jednotek nebytových. Nov zrekonstruované (za ,- K ) nekomer ní nebytové prostory družina p edstavují velký podíl z celkové plochy budovy

36 Truhlá ská 14 Poznámka: Základní škola používá cca 700 m2. Škola za tento prostor nic nehradí (Smlouva o výp j ce) a pravd podobný m sí ní odvod do fondu oprav by inil cca 50 K za m2 což je ,- K m sí n, ,- K ro n. Stávající nájemní (p íp. jiné) smluvní vztahy zat žující d m: V cné b emeno (podle listiny) užívání ásti pozemku dle GP /2004 Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Parcela: 483 Smlouva o z ízení v cného b emene - bezúplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-34043/ V cné b emeno (podle listiny) zbudování, existence a užívání požární únikové cesty vymezené dle g.pl /2001. EURO-PROPERTY FUND,spol. s r.o., Stavba: Nové M sto,.p Parcela: 467 Klimentská 1216/46, Praha 1, Nové M sto, Praha 1, R /I O: , Parcela: 461, 460/1, 460/2 Smlouva o z ízení v cného b emene - úplatná ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-18708/ BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os. 0 39,8 m K neur itou 2 1 os. 0 17,4 m2 902 K neur itou 3 1 os ,01 m K neur itou 4 1 os. 1 60,02 m K neur itou 5 1 os. 2 40,16 m K neur itou 6 1 os. 1 62,94 m K neur itou 7 1 os. 1 57,28 m K neur itou dohoda o skon ení nájmu 8 1 os. 1 60,8 m K neur itou 9 1 os. 1 55,22 m K neur itou 10 2 os. 1 62,5 m2 965 K neur itou soudní spor (na žalob ) CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 90 m K neur itou p ízemí, kožní ordinace s kosmetickými službami a prodejem kosmetického a drobného drogistického zboží, NS ze dne OBSAZENÝ NP 62,68 m K neur itou p ízemí, prodej jízních kol a dopl k, NS ze dne OBSAZENÝ NP 138,80 m K neur itou p ízemí,sklená ská dílna se sklady, NS ze dne OBSAZENÝ NP 699 m2 školní družina CELKEM K CELKEM K

37 Truhlá ská 14

38 Truhlá ská 14

39 Truhlá ská 14

40 Truhlá ská 14

41 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 2A neschváleno do privatizace, M P1 vynaloženy zna né finan ní prost edky za ú elem nabytí nebo scelení vlastnictví) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Celetná Staré M sto 2 erná Nové M sto 3 Haštalská Staré M sto 4 Na Po í í Nové M sto 5 Na Po í í Nové M sto 6 Navrátilova Nové M sto 7 Nerudova Malá Strana 8 Sko epka Staré M sto 9 Soukenická Nové M sto

42 - 42 -

43 Celetná 28 CELETNÁ 566/28 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 4 íslo popisné: 566 Po et nebytových jednotek:1 íslo parcelní: 562 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 7 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: ást budovy p. 566, Celetná 28, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m.praha od spoluvlastník, dle kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:59/1998 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob v objektu probíhá nákladná rekonstrukce fasády, st echy a staticky poškozených pavla í. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca 3, ,- K. P dní prostory jsou vhodné k vybudování p dní jednotky. Lze z ídit 2 terasy do dvorního traktu orientované na jih. Sou ástí domu je i malý dv r. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 4 bytové jednotky (z toho 1 jednotka uvoln ná pro soc. ú ely m stské ásti) a 1 jednotka nebytová

44 Celetná 28 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os. 1 87,15 m K neur itou 2 1 os m K neur itou 3 1 os ,7 m K neur itou 4 VOLNÝ BYT 24 m2 0 K bude ur itá CELKEM K POZNÁMKA Byt užívají bývalý spoluvlastníci na základ dohody o narovnání ze dne UR08_1102 ze dne sociální byt NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu POZNÁMKA 1 OBSAZENÝ NP 79,5 m K tj. nájemné dle NS ze dne ur itou, a to do prodejna šperk a moderního barevného skla, 1. NP a 2. NP, p vodní NS ze dne na dobu ur itou 10-ti let, tj. do , nájemce následn vyhrál V (2, ,- K /rok), uzav ení nové NS v ešení (dluhy ze stávající NS) CELKEM K CELKEM K

45 Celetná 28

46 Celetná 28

47 Celetná 28

48 Celetná 28

49 ERNÁ 1505/10 erná 10 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 7 íslo popisné: 1505 Po et nebytových jednotek: 0 íslo parcelní: 780 Nájemné za BJ: ,- K /m s Po et osob dle EL: 13 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1505, erná 10, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V-45611/ Ekonomické a technické informace: V sou asné dob OIN zajiš uje celkovou rekonstrukci objektu. V objektu prob hla rekonstrukce fasády a oprava štítu. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 7 bytových jednotek (z toho 3 jednotky neobsazeny po p edchozích nájemcích). Poznámka: V dom je plánována kompletní rozsáhlá rekonstrukce domu a všech bytových jednotek. Rada M Praha 1 na doporu ení Sociální komise schválila p estavbu na bytové jednotky na malometrážní byty

50 erná 10 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os m K neur itou os. 2 80,51 m K neur itou os. 3 46,6 m2 941 K neur itou 1+1, p íst eší 4 1 os m K neur itou VOLNÝ BYT 81,53 m2 0 K VOLNÝ BYT 68,05 m2 0 K VOLNÝ BYT 74,75 m2 0 K 2+1 CELKEM K NP v dom nejsou

51 erná 10

52 erná 10

53 erná 10

54 erná 10

55 Haštalská 21 HAŠTALSKÁ 757/21 Katastrální území: Staré M sto Po et bytových jednotek: 6 íslo popisné: 757 Po et nebytových jednotek: 2 íslo parcelní: 857 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: 0,- K /m s Po et osob dle EL: 14 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 757, Haštalská 21, k.ú. Staré M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od spoluvlastník na základ kupní smlouvy ze dne a kupní smlouvy ze dne , celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Vznik práva ze zákona - zákon. 172/1991 POLVZ:166/1995 Z / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V- 7070/ Ekonomické a technické informace: Rada M Praha 1 rozhodla o vybudování 3 p dních jednotek a rekonstrukci nebytových prostor. V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), p edb žného projednání s památká i a zpracování projektu na vybudování 3 p dních jednotek podalo na stavební ú ad žádost o vydání stavebního povolení. Do sou asné doby bylo do oprav vloženo cca ,- K. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází celkem 6 bytových jednotek a 2 jednotky nebytové. Za domem se nachází d tské h išt, jehož správa a užívání je p ímo spojeno s nebytovými prostory v p ízemí

56 Haštalská 21 BYTY Po ad.. NÁJEMCE spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu 1 1 os ,01 m K neur itou 2 1 os. 2 98,7 m K neur itou 3 2 os m K neur itou 4 1 os ,75 m K neur itou 5 1 os. 2 54,4 m K neur itou 6 1 os ,4 m K neur itou CELKEM K Poznámka NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 VOLNÝ NP 29,4 m2 0 K 1. NP 2 VOLNÝ NP 184 m2 0 K 1. NP UR09_0654 ze dne (zám r: Mate ské centrum) UR10_0116 ze dne (zám r rekonstrukce) CELKEM K

57 Haštalská 21

58 Haštalská 21

59 Haštalská 21

60 Haštalská 21

61 Na Po í í 14 NA PO Í Í 1758/14 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 12 íslo popisné: 1758 Po et nebytových jednotek: 4 íslo parcelní: 492 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1758, Na Po í í 14, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci na základ kupní smlouvy ze dne celkem za ,- K. P esné ozna ení nabývacích titul : Smlouva kupní ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni V / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Na objektu jsou v první fázi plánovány stavební práce jako nap íklad celková rekonstrukce st ešní krytiny, oprava fasády a vestavba p dních bytových jednotek. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav cca ,- K. Objekt je stavebn propojen s domem Na Po í í 16. Jeden byt a n kolik nebytových jednotek zasahuje do domu Na Po í í 14 i do domu Na Po í í 16. Kotelna spole ná pro oba objekty je stavebn umíst na pod ob ma domy. Na spole ném dvo e jsou postaveny dv garáže, jedna pat í pod d m Na Po í í 16 a druhá pod d m Na Po í í 14, ale vjezd do dvora je možný pouze domem Na Po í í 14. Na dvo e jsou spole né popelové nádoby na komunální a separovaný odpad. Vyvážení popelnic je možné pouze p es d m Na Po í í 14. Propojení objekt je p es prodejnu (prodejna je do ulice (uli ní trakt) a zasahuje do obou dom ), dále p es dvorní trakt a nebytový prostor se vchodem z domu Na Po í í 16 (NP zasahuje do obou dom ). Poznámka: V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu

62 Na Po í í 14 BYTY Po ad.. NÁJEMCE Spolubyd. dle EL Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 1 os ,73 m K neur itou 2 1 os ,48 m K neur itou 3 1 os. 3 82,53 m K neur itou 4 1 os. 0 62,02 m K neur itou 5 1 os. 2 66,8 m K neur itou 6 ZŠ Curieových 1 68,25 m K neur itou 7 1 os. 0 36,3 m K neur itou 8 1 os. 0 27,5 m K neur itou 9 1 os. 0 31,63 m K neur itou 10 1 os. 0 97,7 m K neur itou 11 1 os ,2 m K neur itou 12 1 os. 1 95,11 m K neur itou 13 VOLNÝ BYT 37,15 m2 0 K CELKEM K NEBYTOVÉ PROSTORY Po ad.. NÁJEMCE Vým ra dle EL Nájemné K /m s NS na dobu Poznámka 1 OBSAZENÝ NP 21 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1. NP, kancelá e, NS ze dne OBSAZENÝ NP 19 m K neur itou p ízemí, garáž NS ze dne OBSAZENÝ NP 181 m K ur itou, do , po uplynutí této doby na neur itou 1.NP, kancelá e NS ze dne OBSAZENÝ NP 34 m K neur itou 5.NP, ateliér pro módní návrhá ství, NS ze dne CELKEM K CELKEM K

63 Na Po í í 14

64 Na Po í í 14

65 Na Po í í 14

66 Na Po í í 14

67 NA PO Í Í 1042/16 Na Po í í 16 Katastrální území: Nové M sto Po et bytových jednotek: 9 íslo popisné: 1042 Po et nebytových jednotek: 7 íslo parcelní: 493 Nájemné za BJ: ,- K /m s Nájemné za NP: ,- K /m s Po et osob dle EL: 23 Celkové nájemné: ,- K /m s Historie nabývacího titulu: Budovu p. 1042, Na Po í í 16, k.ú. Nové M sto, Praha 1, nabylo hl.m. Praha od Bytového podniku Prahy 1, s.p. v likvidaci dle notá ského zápisu. NZ-205/2006 ze dne a následného ohlášení hl.m. Prahy o sv ení majetku do správy M Praha 1 OMA-1235/2006 ze dne P esné ozna ení nabývacích titul : Notá ský zápis o nabytí vlastnictví (zák..172/1991 Sb.) NZ-205/2006 ze dne Z / Ohlášení m sta o sv ení majetku m stské ásti OMA-1235/2006 ze dne Z / Ekonomické a technické informace: V sou asné dob Odd. Investi ní M Praha 1 po provedení základního pr zkumu (posouzení vhodnosti výstavby, mykologického, statického a dalších odborných pr zkum ), zadalo zpracování pracovní studie jako podkladu k p edb žnému projednání zám ru s památká i. Dle pr zkumu Odd. Investi ního M Praha 1 je nezbytná rekonstrukce st echy a podlahy p dního prostoru, kterou by bylo možno spojit s plánovanou výstavbou. Do sou asné doby bylo vloženo do oprav a montáž kamerového systému cca ,- K. Poznámka: Objekt je stavebn propojen s budovou p. 1758, Na Po í í 14 oba domy tvo í jeden celek. V sou asné dob probíhá technické zam ení objektu. Vnit ní len ní domu: V objektu se nachází 9 bytových jednotek a 7 jednotek nebytových

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice 1., 2. a 3., a to ve zm n doby nájmu z doby neur ité s ro ní výpov dní lh tou na dobu neur itou s devítim sí ní výpov dní lh tou, dále ve zm n výše nájmu z ástky 3 K /bm/rok + aktuální sazba DPH na ástku

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 13 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuce Předmět ocenění Budova RD č.p. 19, LV

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

M STSKÝ Ú AD KROM ÍŽ STAVEBNÍ Ú AD

M STSKÝ Ú AD KROM ÍŽ STAVEBNÍ Ú AD M STSKÝ Ú AD KROM ÍŽ STAVEBNÍ Ú AD 767 58 Krom íž, Velké nám stí 115 Spis.zn. : 02/334/6/001068/2013/Hu Krom íž dne 24. 1. 2013 Oprávn ná ú ední osoba: Telefon.: E-mail: Bc. Húževka Št pán 573 321 118

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

Na ízení m sta Chot bo.1/2013

Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Na ízení m sta Chot bo.1/2013 Tržní ád Rada m sta Chot bo se na svém zasedání dne 17. dubna 2013 usnesením. 182 usnesla vydat na základ 18 odst. 1 a 3 zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Návrh usneseni ZM 23.3,2015 Stránka I z 2 4 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 3. Zastupitelstva města konaného dne 23.3.2015 Dispozice s majetkem - věcná břemena přes pozemky v kú, NMNM( 2X) -

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Znalecký posudek. 1840/2010

Znalecký posudek. 1840/2010 Znalecký posudek. 1840/2010 o cen nemovitosti - pozemku. parc. 562/10 v kat. úz. Benátecká Vrutice, obec Milovice, okres Nymburk. Objednatel posudku: Ú el posudku: JUDr. Ond ej Mareš Exekutorský ú ad Litom

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 479 / 46 / 2014

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 479 / 46 / 2014 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 479 / 46 / 2014 Typ nemovitosti Nebytový prostor ve vlastnictví bez garáže, garážového stání v současném stavu Účel ocenění úvěrové jednání Předmět ocenění

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ č. 17/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ č. 17/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ č. 17/14/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. -OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291 13 091,

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ZM m sta KRNOVA U S N E S E N Í

ZM m sta KRNOVA U S N E S E N Í ZM m sta KRNOVA SM 27/010/Za U S N E S E N Í 27. zasedání Zastupitelstva m sta Krnova, konaného ve st edu dne 19. kv tna 2010 v 16:30 h v Hasi ské zbrojnici, ul. Partyzán, v KRNOV ís. usn. 1044/27 1074/27

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna záměry prodeje 1.) záměr prodeje budovy

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. O vymezení jednotek v domě v ulici Nádražní I č. p. 694, 695 Velká Bystřice podle 4 odst. 1 zákona čís. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 614/085/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 751, na pozemku. parc. 4341. p íslušenství a pozemk. parc. 4341,. parc. 4342, k.ú. Jirkov, obec Jirkov, zapsáno na LV. 298 u Katastrálního

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3675/269/2014 6 NEMOVITOST: Objekt služeb a obč. vybavenosti - budova čp. 12, která je součástí pozemku p.č. st. 17/2 a pozemky p.č. st. 17/2 a p.č.

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...

OHLÁŠENÍ STAVBY. Ohlášení k provedení. P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne... P íloha. 1 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:..., V... dne...... V c: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona. 183/2006 Sb., o územním

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 023 11 Ex PZ objednávka odhadu ze dne 20.4.2011 místní šetření proběhlo dne 27.4.2011 za účasti bez účasti povinného jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Ing.

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 7.04.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMMB a LH Přítomni: Přítomni: František Kadeřábek

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 9. zasedání rady m sta konaného dne

U S N E S E N Í která byla p ijata na 9. zasedání rady m sta konaného dne U S N E S E N Í která byla p ijata na 9. zasedání rady m sta konaného dne 7.6. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 187/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 188/10

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a zahrádká ské chaty

P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a zahrádká ské chaty - Adobe Acrobat Professional Da ové identi ka ní íslo z. 02 nebo rodné íslo / identi ka ní íslo z. 03 P íloha. 2D k p iznání k dani z nabytí nemovitých v cí k ur ení sm rné hodnoty u rekrea ní chaty a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení ODBOR: majetku města vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1 STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení Oddělení správy a evidence budov (ORJ 051) Oddělení správy a evidence pozemků

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5702-117 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5702-117 / 2013 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5702-117 / 2013 o ceně nemovitosti - Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 426 s příslušenstvím

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části

Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části 1 Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části Datum jednání: 30.5.2016 Místo jednání: čekárna svatební síně, ve 2. patře budovy radnice, Havlíčkovo nám. 9 Počet přítomných členů: 5 Přítomni

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 -

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 - M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8798/2015 OV 04 V Uh ín vsi dne: 24.9.2015 Sp.zn.: MC22 1220/2015 OV 04 Vy izuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod.

Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod. Zápis z 50. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. dubna v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ (příchod v 18.10),

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. června 2011, na adrese

Více