Našemu starostovi uvidíte pod ruce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Našemu starostovi uvidíte pod ruce"

Transkript

1 M G VLEBNÍ P E C I L K J T 4 U H P P Přijďte voli ha 4 stské části Pra ě m a tv ls e it t do Zastup

2 Našemu starostovi uvidíte pod ruce a nejen jemu Spolu s Vámi jsme zachránili školy, zabránili naddimenzované výstavbě, bojujeme proti rozkrádání městských firem, spolu s Vámi budeme rozhodovat i nadále. Zavedeme transparentní veřejnou správu. TNSPENTNÍ DNICE Všechna jednání komisí a výborů budou přístupná veřejnosti. Všechny zápisy z jejich jednání pak budou zveřejněny na webových stránkách. Všechny obchodní smlouvy včetně dodatků zveřejníme na webu. Zavedeme povinné zveřejňování důvodových zpráv a dalších podkladů na internetových stránkách městské části před jednáním zastupitelstva a rady městské části. Zápisy z jednání zastupitelstva a rady budou zveřejněny na webu. Na web umístíme též záznamy z jednání zastupitelstva. Z Tučňáku uděláme skutečné noviny pro Prahu 4 s prostorem pro názory opozice a občanů. Zavedeme tzv. participativní rozpočet, kdy o finančních prioritách spolurozhodují občané. BYDLENÍ V rámci stávajícího bytového fondu vyčleníme více bytů pro sociální bydlení. Sociální byty musí být dostupné pro osamělé rodiče pečující o nezletilé dítě, seniory s nízkými příjmy a zdravotně postižené. Příjmy z privatizace bytů a nájmů přednostně použijeme na opravu bytového fondu. Při pronájmu obecních bytů nebude hlavním kritériem nabízená cena, ale sociální situace žadatelů. Nájmy v obecních bytech nesmí být předražené: musí odpovídat poskytované úrovni bydlení, v bytech se zhoršenou kvalitou bydlení a prostředí musí být nájemné nižší. Dokončíme privatizaci bytů zařazených do vlny 4c a k privatizaci znovu nabídneme domy z poslední nabídky a dosud neprivatizované viladomy. Nájemníci, kteří se privatizace nezúčastní, zůstanou v nájmu u městské části. Privatizace není komerční prodej prázdných bytů. Proto vytvoříme spravedlivá pravidla privatizace, která zohlední stav domu a bytu, investované prostředky a atraktivitu lokality. Na rozdíl od minulé praxe garantujeme, že znalecké posudky budou zadávány pouze nezávislým znalcům dodržujícím profesní a etické zásady. 2

3 4-Energetická je zbytečný mezičlánek mezi dodavatelem a odběrateli tepla, na kterém parazitují politici a jejich kamarádi. Umožníme odběratelům odkup tepelných zařízení nebo zřízení vlastních kotelen, kde to bude možné, v ostatních případech vrátíme tepelné hospodářství pod přímou kontrolu radnice. Po zbytek existence 4-Energetické zavedeme přísnou kontrolu její činnosti a pravidla pro zacházení s majetkem. Provedeme hloubkovou analýzu hospodaření 4-Energetické a 4-Majetkové a vyvodíme důsledky. Budeme ctít stávající smlouvy na pronájem pozemků pod domy na 99 let tam, kde budou mít jednotlivá družstva nebo s.r.o. zájem na jejich zachování. Pozemky pod domy nabídneme za ceny, které zohlední zatížení pozemku stavbou a proběhlou privatizaci. BEZPEČNST Městská část bude spravovat mapy kriminality na základě sdílení policejních dat. Hlídky městské policie tak budou efektivně cíleny a časovány. Prověříme efektivitu zpracování informací z kamerových systémů. Nové kamery umístíme pouze tam, kde to bude přínosné. Místo drahých kamerových systémů budeme podporovat preventivní programy a živé strážníky v ulicích, kteří dobře znají svou oblast. Čistá ulice = bezpečná ulice. Je nutné se o obec starat tak, aby byla bezpečná. adnice musí dbát na úklid a údržbu pozemků a objektů na svém území. Jen tak nevznikne dojem, že vandalismus a drobná kriminalita včetně kriminality spojené s užíváním drog je v daném místě normální. Vyhlásíme nulovou toleranci hazardu. Budeme požadovat, aby hlavní město Praha nerozdělovalo peníze na sport pro městské části podle výnosů z hazardu. Povedeme Městskou policii k tomu, aby se až do zrušení heren zabývala v jejich okolí prevencí i potíráním kriminality a denními kontrolami zastaváren. DPV Prioritou je vybudování trasy metra D, urychlená dostavba železniční zastávky Kačerov a zlepšení dostupnosti nádraží Vršovice z nuselské strany. Budeme požadovat zkvalitnění dopravní dostupnosti Kavčích Hor, Dobešky, Hodkoviček a Lhotky snížením intervalů, případně obnovením dřívějších spojů. patření v dopravě provedeme tak, aby zvýšila bezpečnost dětí na cestě do školy, seniorů a dalších chodců. Před školami zřídíme krátké pěší zóny. Upřednostníme místní obyvatele při parkování kombinací parkovacích a nízkoemisních zón se zvláštním důrazem na sídliště Spořilov, Michle, Krč, Novodvorská a Pankrác. V historických částech jako jsou Nusle, Podolí či Braník budeme tato řešení kombinovat s budováním pěších zón. Kamiony musí ze Spořilova zmizet co nejrychleji, proto podpoříme takovou variantu dostavby pražského okruhu, kterou lze podle odborníků postavit nejrychleji. 3

4 Zasadíme se o to, aby nebylo vybudováno takové dopravní propojení z magistrály do prostoru bývalého Interlovu v oztylech, které by umožnilo výstavbu dalšího komplexu administrativních budov. Prosazujeme humanizaci magistrály a budeme zásadně vystupovat proti tomu, aby se z ulice 5. Května na Jižní spojku ve směru Barrandov budovala nová estakáda, která by zhoršila hlukové poměry v oblasti starého Spořilova. Prosadíme těžké zakrytí Spořilovské ulice s parkovou úpravou propojující starý a nový Spořilov. Zasadíme se o zklidnění Severojižní magistrály, už žádné další nájezdové a sjízdné rampy. Zklidníme také vltavská nábřeží a navazující ulice. Nedopustíme, aby plánovaný Podolský most přivedl další tisíce aut do ulic Jeremenkovy, lbrachtovy, Vyskočilovy a pak po nájezdové rampě na magistrálu. Jsme zásadně proti rozšíření ulic Jeremenkovy, Vídeňské a Štúrovy. Budeme požadovat protihluková opatření na Barrandovském mostě, Jižní spojce, Spořilovské, na magistrále i v dalších ulicích, kde jsou obyvatelé obtěžováni nadměrným hlukem a prašností. ŽIVTNÍ PSTŘEDÍ Stromy v ulicích jsou plícemi Prahy 4, ať už je jejich vlastníkem kdokoliv. Zavedeme přísná pravidla pro ochranu a péči o zeleň v ulicích, na veřejných místech za účasti veřejnosti. Parky, lesy a zelené plochy si bez ohledu na vlastnictví zaslouží plnou ochranu. Prioritou radnice bude veškerou výstavbu směřovat do brownfieldů s cílem revitalizace daného území. Budeme důsledně prosazovat v novém územním plánu ochranu všech zelených ploch, jako např. Krčská louka, Habrovka, Kavčí Hory, ale také drobných ploch zeleně, miniparků a zejména izolační zeleně podél magistrály, Jižní Spojky, Vídeňské. Zelené plochy se už nesmí dále zastavovat. Zavedeme grantový program pro revitalizaci zeleně. Podpoříme vzdělávací a osvětové projekty na téma fauna a flora v Praze. Budeme po všech vlastnících, ať veřejných či soukromých, požadovat čistotu a pořádek na pozemcích na veřejně přístupných místech. ozšíříme počet košů na psí exkrementy. Pomůžeme s odstraněním starých zátěží. Podpoříme soutěž o nejlépe udržovanou zeleň na veřejných místech. Budeme prosazovat opatření v dopravě, která povedou ke snížení znečištění ovzduší prachem a oxidy dusíku. V maximální míře zpřístupníme zelená prostranství s důrazem na bezpečný a snadný přístup k Vltavě, Botiči a do Krčského a Kunratického lesa. Příroda musí být místem setkávání všech tří generací. V parcích a dalších místech oddechu vybudujeme vedle dětských hřišť i prostory s cvičebními prvky pro všechny dospělé bez rozdílu věku. Zřídíme v nich také oddělené výběhy pro psy. Uděláme vše pro znovuzprovoznění koupaliště Lhotka a Šeberák. Podporujeme společenské organizace, které mají ve svém programu výchovu k ochraně přírody a uměleckých či užitných předmětů. 4

5 ÚZEMNÍ ZVJ Zřídíme výbor (komisi) pro územní rozvoj a výstavbu, který bude složen ze zastupitelů všech zvolených stran, architektů, urbanistů a zástupců veřejnosti. Výbor (komise) bude projednávat veškeré podklady pro územní plán a stavební záměry v Praze 4. Jednání budou veřejně přístupná. Výbor (komise) bude jednat transparentně a zveřejňovat výsledky jednání. Ve spolupráci s příslušnými výbory, radou a zastupitelstvem a s občany a spolky Prahy 4 připraví rozvojový plán pro celou městskou část. Výstavba na jednotlivých rozvojových územích bude probíhat pouze na základě předem schváleného regulačního plánu. Do nově připravovaného územního plánu nepatří zahušťování zástavby na úkor zelených ploch. Nedopustíme, aby zeleň, zejména na našich sídlištích, sloužila jako kořist pro developery. Veškeré záměry na výstavbu předložené developery, hlavním městem nebo městskou částí budou předloženy veřejnosti včas k projednání. Městská část bude v řízeních požadovat důkladné vypořádání podnětů a připomínek veřejnosti a respektování zákonů o životním prostředí ze strany stavebního úřadu. V případě tlaku developerů budeme hájit práva občanů Prahy 4 soudní cestou. Uděláme pořádek na stavebním úřadu. Vytvoříme pravidla, která zlikvidují prostor pro nekompetentnost a korupci. V rámci příslušného odboru zřídíme poradnu pro občany, která bude pomáhat při procesech týkajících se územního plánu a územních a stavebních řízení. Jakákoliv výstavba musí jít ruku v ruce s rozvojem občanské vybavenosti, jako jsou školky, školy, dostupné služby pro rodiny i seniory. Budeme prosazovat omezení velkoplošné reklamy, způsobující zejména světelné znečištění. ŠKLSTVÍ, KULTU SCIÁLNÍ SLUŽBY Zajistíme místa v mateřské školce od tří let pro každé dítě. V nenaplněných školách umožníme působení mateřských škol a předškolních ročníků. Budeme rovněž využívat tzv. lesní školky s celoročním pobytem venku v přírodě a rozšíříme nabídku v jeslích. V minulosti se nám podařilo zachránit před zavřením či sloučením školy Horáčkova, Sdružení, Školní a další. Základní školu považujeme za základ místní komunity a celoročně ji zpřístupníme místním obyvatelům (využití sportovních zařízení, využití prostor škol v létě). Vyčleníme finanční prostředky na provoz asistentů ve výuce, kteří budou pomáhat např. hendikepovaným nebo talentovaným žákům. S vysokými školami budeme spolupracovat na dalším vzdělávání obyvatel. Podpoříme sportovní, mládežnické a společenské organizace například Sokol, Skaut, rel. Podáme jim pomocnou ruku při řešení jejich problémů. Náboženské obce jsou z historického i současného hlediska přirozenou a důležitou součástí života občanů Prahy 4. Budeme pamatovat na jejich podporu. 5

6 ozšíříme nabídku služeb pro seniory, např. dostatečné ubytovací kapacity, asistované bydlení, centra volného času, kondiční sportoviště. Vždy budeme klást důraz na jejich dostupnost v místě bydliště. Podpoříme projekty typu Senzační senior jako protiváhu zájezdům na podezřelé prodejní akce. Hospic Malovická bude plnit svoje poslání coby součást hospicové péče a bude svoji hospicovou péči rozšiřovat a poskytovat občanům Prahy 4. Zřídíme bezplatnou poradnu pro lidi v nouzi, v ohrožení dluhy nebo lichvou, ohrožené domácím násilím nebo drogovou závislostí. Budeme podporovat vznik stacionářů a asistenčních terénních pracovníků. Dům seniorů Hudečkova je potřeba postavit racionálně a účelně s respektem k hodnotné zeleni. V domech s pečovatelskou službou uděláme revizi nevyužitých kapacit domů a volné byty poskytneme zdravotně znevýhodněným občanům. Podpoříme sociální podnikání a rozšíření pracovních příležitostí pro zdravotně a sociálně zne- výhodněné, budeme klást důraz na poskytování péče v domácím prostředí pro seniory i ostatní, kteří ji potřebují. Září 2014 E C I L K J T 4 U H P P praha4.trojkoalice.cz

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Volební program Naše Město - komunální volby 2014

Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Volební program Naše Město - komunální volby 2014 Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize volebních

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed v roce 2014 ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI HRAJÍ V CENTRU PRIM Městská část Brno-střed je zřizovatelem

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více