STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17"

Transkript

1 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17 OBJEDNATEL : Společenství vlastníků pro dům Vondroušova Praha 6, Řepy, Vondroušova 1158/5 červen 2011 Vypracoval : Ing. Radek Pašek Ing. Ivan Řehoř

2 OBSAH : 1. ÚVOD POPIS SOUČASNÉHO STAVU, HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POPIS SOUČASNÉHO STAVU HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY POŽADAVKY NA STATICKÉ SANACE POŽADAVKY NA OBVODOVÉ STĚNY POŽADAVKY NA KONSTRUKCE LODŽIÍ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A NÁSTAVEB NA STŘEŠE POŽADAVKY NA OCHRANU KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI POŽADAVKY NA KONSTRUKCE LÁVEK A PŘEDSAZENÝCH SCHODŮ PŘED VSTUPY POŽADAVKY NA ÚPRAVU VSTUPŮ A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ A NA VÝMĚNU VÝPLNÍ OTVORŮ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ KONSTRUKCE POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ CHODEB A SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORŮ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ VÝTAHŮ PODPIS Příloha 1 : Předběžný návrh opatření pro opravu objektu Příloha 2 : Odhad nákladů regenerace Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 2

3 1. Úvod popis současného stavu, hodnocení současného stavu 1.1 Popis současného stavu Posuzovaný bytový objekt zahrnuje celkem 7 typových sekcí konstrukční soustavy VVÚ ETA, které jsou půdorysně uspořádány do písmene L. Podle kolaudačního rozhodnutí byl objekt dokončen v roce Západní část objektu tvoří tři řadové sekce 8-4, jejichž společná osa leží přibližně ve směru sever jih. Jižní část objektu tvoří tři řadové sekce 8-4, jejichž společná osa leží přibližně ve směru východ - západ. Obě části jsou u jihozápadního nároží spojeny rohovou sekcí 8-8L. Všechny sekce objektu jsou osmipodlažní s jedním podzemním podlažím. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 m, světlá výška 2,55 m. Středněrozponová stavební soustava VVÚ-ETA se vyznačuje modulovou vzdáleností vnitřních nosných stěn 6 m a doplňkovým modulem 3m. Šestimetrové moduly jsou sdružovány do sekcí, které tvoří jeden dům s vlastním vstupem. V případě posuzovaného objektu je počet modulů v jedné řadové sekci : 2. Objekt sestává ze tří dilatačních úseků oddělených dilatačními spárami. Střední dilatační úsek tvoří rohová sekce. Tato sekce má čtyři příčné moduly o rozpětí m. Část modulu u západního štítu je otočena. Výplně otvorů - v předchozí etapě sanačních prací byla vyměněna původní dřevěná zdvojená okna a balkonové dveře za plastová okna a dveře z vícekomorových profilů. Vyměněna byla i okna v suterénu a okna v nástavbách strojoven výtahů včetně požárních klapek. Střecha objektu je dvouplášťová. Horní plášť střechy je dřevěný, sbíjený z prken. Nad rovinu ploché střechy vystupují nástavby strojoven výtahů. Střecha je ohraničena zvýšenou atikou. Před západní a jižní průčelí řadových sekcí jsou představeny souvislé stěny předsazených lodžií. Rohová sekce má dva sloupce lodžií v krajních šestimetrových modulech orientovaných k jihu. Lodžiové stěny jsou kryty vlastní střechou šířky 1,2 m, která se nachází mimo hlavní plochu střechy vymezenou atikami. Ve vstupních portálech jsou osazené prosklené dveře a pevné stěny z ocelových tenkostěnných profilů bez přerušeného tepelného mostu. Vstupy do domů jsou vždy z obou stran do úrovně 1.NP. Všechny sekce jsou přístupné přes přístupové lávky nebo venkovní schodiště, která vyrovnávají výškový rozdíl mezi úrovní terénu a podlahou 1.NP. Vstupy vedou do prostoru zádveří. Moduly se vstupy jsou z vnější strany uzavřeny prosklenými stěnami (prosklené portály). Z chodby, která navazuje na prostory zádveří se prostupem v příčné nosné stěně prochází do schodišťových prostorů, které jsou uvnitř dispozice a nejsou přímo osvětleny ani větrány. Vertikální komunikaci zajišťují jednoramenná typová schodiště a osobní výtahy v každé sekci. Vstupy do domů na průčelích s lodžiemi jsou chráněné vůči povětrnosti, vstupy na opačných průčelích chráněné nejsou. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 3

4 1.2 Hodnocení současného stavu Stavebně - technický stav objektu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě. Hodnocení obvodového pláště : Obvodový plášť v průčelí i ve štítech je tvořen vrstvenými dílci, jejichž skladba odpovídá variantě obvodových plášťů upravené na základě revize tepelně technických požadavků po roce 1980, tj. s tepelnou izolací z desek tepelného izolantu ukládaných ve dvou vrstvách s vystřídáním spár o celkové tloušťce 80 mm. Při prohlídce bylo konstatováno : Profilace spár obvodového pláště v této variantě byla koncipována s těsněním ve střední zóně, tj. spáry na vnější straně otevřené, s profilací, která podporuje vytékání srážek. V důsledku především nepřesné montáže dílců se přesné provedení styků, které vyžadovalo vkládání protidešťových pryžových zábran a pásků tepelného izolantu stávalo problematickým. Proto bylo na objektu pravděpodobně provedeno dodatečné tmelení ve vnější zóně spár. Toto řešení je však rovněž problematické, protože blokuje odvodňovací funkci původní profilace. Při nedokonalém provedení tmelení (jak je patrné na objektu) může dodatečné tmelení dokonce zesílit projevy zatékání do spár a do interieru domu. Místy poškození vnější betonové vrstvy sendvičových dílců v okolí rohů a hran Nepřesná montáž dílců obvodového pláště, která má za následek nadměrné odchylky v šířce spár, nesouosost spár Zatékání v detailech oplechování parapetů Konstrukce obvodového pláště nesplňuje současné tepelně technické požadavky. Proto je vhodné přistoupit k sanaci obvodového pláště aplikací systému dodatečného zateplení. Obr. 1 : Poškození rohu v místě styku parapetního dílce se silikátovým meziokenním pilířkem Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 4

5 Obr. 2 : Opravy trhlin v parapetních dílcích dodatečným tmelením Hodnocení konstrukce lodžií: Předsazené lodžie hloubky 1,2 m jsou založeny na společném základu s vnitřní příčnou stěnou. Stěny lodžií jsou předsazeny před obvodový plášť, který probíhá bez přerušení mezi nimi a čely vnitřních nosných stěn. Zmonolitnění předsazené konstrukce lodžií s vnitřní nosnou konstrukcí objektu je v místě vodorovných styků stropních a stěnových dílců, kterými prochází zálivková výztuž a ocelový svařenec ve tvaru obráceného písmene T (resp. L u jednostranných styků). Na lodžiích byly použity běžné předpjaté stropní dutinové dílce. Stropní lodžiové dílce mají skladebnou délku 6 m. Podlaha na lodžiích byla původně pravděpodobně provedena ve skladbě : teracová dlažba, betonová mazanina ve spádu, asfaltová lepenka položená (výjimečně natavená) na stropní panel. Okraj lodžie byl opatřen okapnicí z pozinkovaného plechu, která byla uložena na asfaltové lepence. Podlaha lodžie byla při opravě překryta stěrkou vyztuženou skelnou armovací sítí, která je vytažena i na svislé plochy (místo keramického soklíku), kryje šikmé čelo mazaniny a plechovou okapnici. Při opravě lodžií nebyly sanovány poruchy v čelech vodorovných styků předsazených lodžií ani korozní poškození lodžiových dílců. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 5

6 Z provedené prohlídky z úrovně terénu vyplývají tyto závěry : Poruchy projevující se trhlinami v čelech stropních a stěnových lodžiových dílců, kterými mohou pronikat srážky do prostoru styku a k výztuži styku. Přestože tyto trhliny vznikají často v důsledku koroze maltových vrstev použitých pro vyrovnání čela styku, mohou signalizovat i statickou poruchu styku, popř. nedostatečné uložení stropního dílce na stěnovém dílci. Rozhodnutí o povaze poruchy nelze provést bez podrobného průzkumu místa poruchy. - Technologie zvolená při opravě podlah vykazuje tyto nedostatky : Není spolehlivě řešen detail u plechové okapnice ve spáře mezi okapnicí a šikmým čelem mazaniny vznikla trhlina, kterou nadále pronikají srážky pod dlažbu. Okapnice z ocelového pozinkovaného plechu není chráněna na styku s betonovou mazaninou projevy koroze. Utěsnění v detailu prostupu sloupku zábradlí podlahovými vrstvami není ideální, místy byly ponechány otevřené profily sloupků bez úpravy. Použitá stěrka pravděpodobně nevykazuje potřebné protiskluzné vlastnosti. Podlahové vrstvy vykazují místy trhliny v povrchu, šikmá čela betonové mazaniny jsou prostoupena trhlinami, místy se úplně odlupují. Na vnitřních površích v lodžiích jsou patrné promáčené plochy. Z provedené prohlídky není zřejmé, zda k pronikání srážek do konstrukcí lodžií dochází i v současnosti. Obr. 3 : Koroze stropního lodžiového dílce v důsledku zatékání do dutiny stropního dílce a do prostoru vodorovného styku Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 6

7 Obr. 4 : Projevy zatékání do dutiny stropního lodžiového dílce Obr. 5 : Koroze okapnice, odlupování šikmého čela betonové mazaniny včetně nátěru Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 7

8 Hodnocení střešního pláště a konstrukcí na střeše : Střecha objektu je dvouplášťová, s tepelnou izolací pravděpodobně z rohoží z minerální vlny. Horní plášť střechy je dřevěný, sbíjený z prken. Nad rovinu střechy vystupují montované nástavby strojoven výtahů. Na střeše se dále nachází vzduchotechnické jednotky zahrnující tlumící komoru a ventilátor se základem, které jsou navzájem spojeny plechovým potrubím Při provedené prohlídce bylo konstatováno : Povrch krytiny je místy udržován reflexním nátěrem Na povrchu krytiny se lokálně vyskytují louže, místy rovněž zvrásnění a boule Poměrně časté opravy svědčí o projevech zatékání v bytech pod střechou Nedokonale provedené detaily vpustí (vpusti vyvýšené nad povrch krytiny) Nátěry klempířských prvků nejsou obnoveny Místy koroze a nedostatečný spád plechové krytiny na střechách předsazených lodžií Vadné detaily oplechování a vedení hromosvodů Místy chybí hlavice na ukončení odvětrání kanalizace Okna a požární klapky ve strojovnách výtahů byly vyměněny za plastové. Netěsné plechové nástavby vzduchotechnických zařízení, pravděpodobně nefunkční ventilátory větrání kuchyní a sanitárních jader Koroze plechové krytiny střech nad lodžiemi a oplechování atik (opravy navařenými asfaltovými pásy) Obr. 6 : Vzduchotechnické jednotky na střeše sekcí č.p Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 8

9 Obr. 7 : Nevyhovující spád a koroze plechové krytiny na střeše u dilatace Obr. 8 : Degradace asfaltové krytiny u vtoku na střeše Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 9

10 Obr. 9 : Boule na asfaltové krytině v ploše střechy Obr. 10 : Koroze oplechování atiky a plechové krytiny na střeše nad předsazenými lodžiemi Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 10

11 Obr. 11 : Kaluže, značné zvlnění krytiny střešního pláště Hodnocení stavu ochrany konstrukcí proti zemní vlhkosti : V okolí objektu byl při výstavbě vybudován systém drenáží. Byly provedeny vodorovné a svislé izolace z asfaltových pásů Sklobit. Svislé izolace jsou v horní části poškozené, dochází k zatékání za izolace a pronikání vlhkosti do interieru podzemního podlaží. Obr. 12 : Stav ukončení svislých hydroizolací na východním průčelí Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 11

12 Hodnocení konstrukce předsazených vstupů Na severním a východním průčelí : zatéká do podlahových vrstev v ploše (vadným spárováním dlažby) a v detailech rohožek a ukončení podlah, separace dlažby od podkladu různá stádia koroze ocelové konstrukce včetně detailů kotvení místy počínající koroze ocelových zábradlí neošetřené dilatace mezi lávkami a vnitřním prostorem vstupu vlhkost vzlínající z podlah způsobuje korozi prosklených portálů a promáčení zdiva. Na jižním průčelí byly zjištěny stejné poruchy, které se navíc týkají i podlah a zábradlí lodžií před vstupy. Na západním průčelí byly lávky již opraveny, u č.p vykazují vyrovnávací schody mezi chodníkem a lávkou známky zatékání. Obr. 12 : Koroze ocelového zábradlí podesty a ocelové konstrukce přístupového schodiště Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 12

13 Obr. 13 : Porušení dobetonávky železobetonovém trámu, koroze ocelové konstrukce schodiště Obr. 14 : Zatékání do konstrukce schodiště, koroze ocelových prvků Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 13

14 Hodnocení stavu výplní otvorů: Byla zjištěna koroze profilů vstupních prosklených portálů, zejména spodních profilů pod zaskleními, a zatékání do konstrukce prosklených portálů. Stávající konstrukce prosklených portálů nesplňují současné tepelně technické požadavky. Obr. 15 : Prosklený ocelový portál Hodnocení stavu vnitřních nenosných konstrukcí : Příčky v bytových podlažích jsou železobetonové. Podlahy jsou provedeny podle typových postupů konstrukční soustavy nabetonováním na stropní dílce. Základní tloušťka nabetonování činí 50 mm. Zděné sloupky s připojovacími skříněmi elektro jsou opravené. Sloupky s přípojkami plynu jsou poškozené a vyžadují opravu. Hodnocení stavu vzduchotechniky : Objekt je větrán podtlakovým systémem s neřízeným přívodem vzduchu funkční spárou výplní okenních otvorů a řízeným odvodem z místností hygienického zázemí (koupelna, WC) a z kuchyní. Prvky systému jsou původní. Bytová jádra jsou vybavena systémem centrálního podtlakového větrání s odvodem znehodnoceného vzduchu jedním stoupacím potrubím z prostoru koupelny a WC a jedním stoupacím potrubím z prostoru kuchyně. V rohové sekci je jedno atypické stoupací potrubí pro samostatně umístěné WC. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 14

15 Tato místa jsou napojena na stoupací SPIRO potrubí Ø 280mm připojena T kusem s odbočkou Ø 100mm, opatřenou tepelnou izolací z minerální plsti v hliníkovém obalu, a nasávací (regulační) mřížkou. Stoupací potrubí je kotveno ocelovými třmeny s vložkami s konopným provazcem ke společné ocelové konzole instalační šachty. Potrubí je ve spodní části ukončeno víkem Ø 280mm cca 350mm nad podlahou, v místě místnosti WC v suterénu je potrubí ukončeno cca 360mm pod stropem suterénu T kusem pro nasávací mřížku a víkem Ø 280mm stoupacího potrubí. Nad střešním pláštěm ústí stoupací potrubí do sběrné komory s připojením neizolovaným SPIRO potrubím Ø 400mm na další sběrnou komoru s větrací jednotkou NRB vybavenou axiálním ventilátorem - vždy jedna větrací jednotka pro dvě stoupací potrubí bytu. V případě atypického stoupacího potrubí rohové sekce s připojením WC je přímo na potrubí osazena samostatná větrací jednotka. Sběrné komory jsou původní, vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem a jsou k podkladu (upevňovacím deskám) kotveny pomocí třmenů. Jednotka je opatřena tlumící hlavicí, k omezení přenosu hluku do okolí. Systém axiální ventilátor jednotky - je uváděn do chodu ručně z prostoru kuchyně (digestoře) a automaticky při rozsvícení v koupelně nebo WC. Chod ventilátoru je omezen časovým spínačem na dobu cca 20 minut. Regulace množství odsávaného vzduchu z jednotlivých prostorů bytu je zajištěna regulátory průtoku vzduchu, vestavěnými do bytových odboček Ø 100mm. Systém centrálního odvětrání pravděpodobně není funkční, protože ventilátory byly odpojeny od přívodu elektrické energie. Nelze vyloučit, že v konkrétních bytech byly při přestavbě bytových jader přerušeny kabely pro ovládání nástřešního ventilátoru. Je pravděpodobné, že v řadě bytů byly při rekonstrukci bytového jádra osazeny na zaústění do stoupacího potrubí individuální ventilátorky se zpětnou klapkou a v kuchyních byly namontovány digestoře s ventilátorem. zapojení ventilátorků do systému s nefunkčními nástřešními ventilátory způsobuje přefukování pachů do bytů s původním vyůstěním vzduchotechnického potrubí bez zpětné klapky. Změna systému z centrálního na individuální s eventuální podporou nového nástřešního ventilátoru vybaveného tlumičem hluku je, s ohledem na oddělení odvětrání kuchyně a hygienického zázemí a velikost šachty, možná. Hodnocení zařízení výtahů : Každá sekce je vybavena lanovým osobním výtahem TOV 250/0.7 s nosností 250kg 3 osoby, vedeným v železobetonové monolitické šachtě 1200x1500 v prostoru schodišť a podest a s protiváhou za kabinou. Počet stanic je 9, provoz je trvalý, velikost kabiny 850x1050mm a vstupní dveře šíře 700mm se samozavíračem. Ovládání je tlačítkovými ovladači s releovým přístrojem, připojení na rozvod silnoproudu v objektu viz část elektro. Strojovna výtahu je vybavena rozvodnici elektro, elektromotorem o výkonu 2.5kW, 960 ot./min, otevřené konstrukce, brzdovým elektromagnetem ovládajícím čelisťovou brzdu, hlavním a koncovým vypínačem a soupravou pro řízení a signalizaci. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 15

16 Pod úrovní podlahy suterénu je dojezd hloubky 1075mm s betonovými dosedy pod klecí, 1070mm nad nejvyšším podlažím je umístěna strojovna výtahu, přístupná po žebříku z podesty nejvyššího bytového podlaží. Z hlediska platných předpisů (NV č.24/2003 Sb. a NV č.27/2003 Sb., zákona č.22/1997 Sb., vyhlášky č.398/2009 Sb., v platném znění) a technických norem (ČSN EN 81-1) výtahy objektu nevyhovují a je potřebná jejich modernizace nebo výměna. Osvětlení chodeb a schodišť : Schodiště nejsou v rozporu s platnými předpisy vybavena nouzovým osvětlením. Intenzita osvětlení na chodbách nevyhovuje ČSN EN Návrh technického řešení opravy Z důvodu zlepšení přehlednosti je návrh technického řešení členěn po jednotlivých konstrukcích, jako v bodu 1.2. Předběžný seznam konkrétních opatření navržených pro opravu domů tvoří samostatnou přílohu této studie. 2.1 Požadavky na statické sanace Na základě provedeného průzkumu budou požadovány tyto statické sanace konstrukcí : Obvodový plášť : Lodžie : Střecha: Dodatečné kotvení separovaných částí vnějších vrstev sendvičových dílců Oprava korozních poškození obvodových dílců a atik Oprava korozních poškození stropních a stěnových lodžiových dílců a jejich styků Zajištění spolehlivosti vrchních vrstev střešního pláště vůči účinkům sání větru 2.2 Požadavky na obvodové stěny Pro zlepšení tepelně technických vlastností obvodových stěn objektu budou realizována především tato opatření : aplikace vnějšího kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) na plochy obvodových stěn včetně atik a lodžií, ostění oken, nadpraží oken atd. zakrytí tepelných mostů u konstrukcí prostupujících obvodovým pláštěm (výplně otvorů, lodžie) Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 16

17 výměna dveří výstupu na střechu za tepelně izolační Aplikace dodatečného zateplení je dále vyvolána těmito požadavky : Zajistit ochranu před pronikáním vlhkosti detaily oken, trhlinami a spárami mezi panely. Snížit namáhání železobetonových vnějších vrstev a spojovací výztuže spojující vnější betonovou vrstvu sendvičových panelů s vnitřní nosnou vrstvou, které je vyvoláno především účinky střídání vnějších teplot. Překrýt tepelné mosty, které způsobí eventuální dodatečné kotvení obvodových panelů. Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě uvedené v certifikátu systému. Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému s evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004. Pro dodatečné zateplení obvodových stěn je navržena aplikace kontaktního tepelně izolačního systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-F. Nad okny 6. a 7. NP je třeba aplikovat jako tepelný izolant tuhé fasádní desky z minerální vlny v pásu výšky 0,5 m (ve výšce max. 150 mm nad otvorem, s min. bočním přesahem přes okno 1,5 m) podle čl ČSN ). Pro zateplení stěn nástaveb strojoven výtahů a podhledů stropních dílců v lodžiích (pás 0,5 m u fasády) je požadována aplikace dodatečného zateplení tuhými deskami z minerální vlny. Vstupy do objektu jsou na jižní a západní straně chráněny v lodžii, na severní a východní straně budou chráněny stříškou z materiálu, který při hoření neopadává ani neokapává. Další technická opatření pro obvodové stěny : nové oplechování parapetů oken drobné opravy zdiva připojovacích skříní elektro u vstupů a skříní HUP u štítů včetně nového oplechování z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně ochranného nátěru a obnovení ochranných nátěrů dveří včetně značení. provedení meziobjektových dilatačních spár výměna svislých vedení hromosvodu na fasádě, použití prodloužených kotev včetně revizní zprávy hromosvodu 2.3 Požadavky na konstrukce lodžií Návrh technického řešení opravy lodžií: technologie opravy podlah lodžií zahrnuje odstranění eventuálních stávajících podlahových vrstev, přípravu podkladu a provedení nového podlahového souvrství včetně vložení vrstvy tepelné izolace XPS tl. 30 mm v pásu šířky 500 mm podél čelní Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 17

18 stěny lodžie, betonové vyztužené spádové vrstvy, stěrkové hydroizolace včetně vytažení hydroizolační vrstvy pomocí koutové pásky na přilehlé stěny, keramické dlažby a keramického soklíku ukončení podlahy na volném okraji lodžie plechovou okapnicí výměna stávajících ocelových zábradlí za nová zábradlí buď hliníková, nebo ocelová z tenkostěnných uzavřených profilů s výplní dle požadavku investora. kotvení zábradlí lodžií do bočních stěn lodžie. Zábradlí se opírají o podlahu stavitelnými nožkami z nerezavějící oceli s plastovými podložkami. Konstrukce a výplně zábradlí musí být z nehořlavého materiálu, třída reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN na lodžiích vybavených v současné době posuvným zasklením je třeba dodržet stávající vzdálenost horního povrchu madla zábradlí od podhledu stropu. oprava střech nad lodžiemi včetně položení tepelné izolace a aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných pasů. osazení držáků na šňůry pro sušení prádla do lodžií úprava stávajících posuvných zasklení lodžií, mříží a sítí v lodžiích. oprava střech nad lodžiemi vč. dodatečného zateplení deskami tepelného izolantu a aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných asfaltových pásů, včetně zřízení žlabů a svodů 2.4 Požadavky na konstrukci střešního pláště a nástaveb na střeše Dvouplášťová střecha bude nahrazena jednoplášťovou. Návrh technického řešení opravy střešního pláště : odstranění stávajícího dřevěného pláště střechy a stávajících izolací v celém rozsahu až na stropní konstrukci po provedení pojišťovací hydroizolace položení tepelné izolace (ve dvou vrstvách s proložením spár). Min. spád 2% ke vpustem bude zajištěn spádovými klíny osazení nových střešních vtoků aplikace krytiny z modifikovaných asfaltových pásů. součástí rekonstrukce střechy je i úprava nástaveb vzduchotechniky, příp. výměna vzduchotechnického zařízení. úprava dilatačních spár. obnovení protikorozních nátěrů všech ocelových a plechových prvků na střeše zřízení hnízdišť rorýse obecného pod vrstvou tepelné izolace u atik jednoplášťové střechy. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 18

19 Další opatření na nástavbách strojoven výtahů : - výměna dveří za ocelové dveře s tepelně izolační vložkou, vybavené těsněním na obvodu, včetně zárubně a protikorozního ochranného nátěru - aplikace vnějšího kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) na plochy obvodových stěn nástaveb, ostění a nadpraží oken - zvýšení atik dřevěným hranolem, položení tepelné izolace - aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných pasů - výměna žlabů a svodů - výměna schodů výstupu na střechu Na střeše a na nástavbách strojoven výtahů provedení nové sítě hromosvodů včetně revize. Návrh technického řešení opravy střechy nad jižním vstupem č.p : - aplikace roštu z dřevěných latí impregnovaných vůči škůdcům dřeva - položení desek z tvrdé minerální vlny (střešní desky) mezi latě - položení separační fólie - plechová falcovaná krytina z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně vytažení na stěnu celostěnového panelu a ochranného nátěru - osazení nového žlabu a svodu na terén 2.5 Požadavky na ochranu konstrukcí proti zemní vlhkosti Návrh technického řešení opravy : odkopání podél obvodových stěn až na úroveň základů provedení nových svislých izolací proti zemní vlhkosti a tepelné izolace ze soklových desek Rigips do hloubky 1m včetně ochrany provedení nového okapového chodníku z betonových dlaždic včetně ohraničení parkovým obrubníkem osazeným do betonového lože, eventuálně žlabovou betonovou tvarovkou a zpevněním svahu vegetační tvárnicí. Spádování betonových žlabů do nových vsakovacích jímek. 2.6 Požadavky na konstrukce lávek a předsazených schodů před vstupy Návrh technického řešení opravy (kromě lávek u č.p a 1155) konstrukce lávek a předsazených schodišť vychází z komplexní výměny konstrukce přístupových schodišť a lávek a zahrnuje : demontáž stávající konstrukce, provedení nových základů, Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 19

20 montáž nové ocelové konstrukce schodnic a zábradlí, na přístupových lávkách provedení plechobetonové nosné desky s nášlapnou vrstvou z teracových dlaždic, na schodišťových ramenech použití schodišťových prefabrikátů teraco Protiskluznost povrchů dle požadavků Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a nařízení MHMP č.26/ Požadavky na úpravu vstupů a navazujících prostorů a na výměnu výplní otvorů Návrh technického řešení opravy : úprava stávajících prosklených portálů s hlavními vstupními dveřmi částečným vyzděním osazení nových prosklených vstupních dveří z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, ovládání dveří na čipy do nebytových prostor osazení nových oken a dveří z plastových profilů osazení dopisních schránek do bočních dílů u vstupních dveří na severní a západní straně s vhazováním z vnější strany a vybíráním z vnitřní strany výměna zvonkových tabel na západní straně, přeložení zvonků z jižní na severní stranu odstranění dřevěných dveří zádveří osazení nových plastových dveří do prostupu z chodby do schodišťového prostoru, ovládání vstupních dveří a vnitřních dveří ke schodišti čipovým systémem 2.8 Požadavky na vnitřní konstrukce Návrh technického řešení opravy : aplikace systému dodatečného zateplení na podhledy stropů v chodbách u vstupů v 1.N.P. aplikace tepelné izolace a obkladu sádrovláknitými deskami na stěny vstupních chodeb přiléhajících k vytápěným prostorům výmalba vstupních chodeb a schodišťových prostorů včetně vyspravení omítek 2.9 Požadavky na osvětlení chodeb a schodišťových prostorů Návrh technického řešení opravy : osvětlení na chodbách a schodištích bude nově ovládané pohybovými čidly nové osvětlení vnějších vstupních prostorů ovládané pohybovými čidly Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 20

21 nový systém nouzového osvětlení nový systém orientačního osvětlení 2.10 Požadavky na zařízení vzduchotechniky Je navržena kompletní výměna zařízení vzduchotechniky na střeše (demontáž rozvodů a stávajících ventilátorů včetně základů, osazení nových ventilátorů včetně tlumičů hluku na stoupací potrubí ze sanitárních jader a pasivních hlavic na stoupací potrubí z kuchyní a instalace individuálních ventilátorů do sanitárních jader bytů a digestoří s ventilátorky Požadavky na zařízení výtahů Je navržena kompletní výměna výtahů. Součástí výměny je maximální zvětšení podlahové plochy výtahů a s tím související nosnosti. Výtah musí splňovat požadavky na minimální hlučnost (bezlanový, bezhlučné brzdy a ovládací prvky) a požadavky na nízkou spotřebu elektrické energie. 3. Podpis Praha Vypracoval : Ing. Ivan Řehoř... razítko Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 21

22 STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17 PŘÍLOHA 1 : PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPRAVU OBJEKTU 1. Sanace korozních a statických poruch sendvičových obvodových dílců a dílců atik 2. Sanace korozních a statických poruch dílců a styků lodžií 3. Výměna dveří v nástavbách strojoven výtahů za plastové. 4. Náhrada stávající meziokenní výplně lehké konstrukce (MIV) vyzděním z přesných porobetonových tvárnic 1ks v suterénu č.p na západní straně. 5. Sanace obvodových stěn včetně atik kontaktním systémem dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70: a. na plochy štítů od úrovně nadpraží oken 1.P.P. bude aplikován tepelný izolant tl. 120 mm, b. na obvodové stěny průčelí (včetně čelních stěn v lodžiích) od úrovně nadpraží oken suterénu bude aplikován tepelný izolant tl. 100 mm, 6. Aplikace systému dodatečného zateplení (ETICS) na povrch stávajících meziokenních konstrukcí v tloušťce potřebné k vyrovnání se zatepleným povrchem parapetů. 7. Sanace obvodových stěn nástaveb na střeše včetně aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací MW v tloušťce 80 mm. 8. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 tloušťky 50 mm na vnější a vnitřní plochy a čela bočních stěn lodžií. Na podhled lodžií bude aplikován systém ETICS s tepelnou izolací MW s tloušťkou 50 mm do vzdálenosti 0,5 m od čelní stěny. Zbývající plocha podhledu a čela stropních lodžiových dílců bude upravena omítkovými vrstvami systému dodatečného zateplení včetně výztužné vrstvy. 9. Aplikace dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 tloušťky 40 mm na ostění a nadpraží okenních otvorů. 10. Aplikace dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací tloušťky 30 mm na čela stropních dílců lodžií. 11. Nové systémové oplechování parapetů SKA.09-CZ (hliníkový plech tl. 1,2 mm + oboustranný komaxit včetně koncovek), podložení plechu přířezy z desek tepelného izolantu tloušťky 30 mm a strukturovanou separační fólií. 12. Nové oplechování parapetů oken v 1.P.P. a oken a dveří v nástavbě strojovny výtahu (včetně oplechování pod oknem požárního větrání) z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou plastem (LNDAB). 13. Ukončení systému dodatečného zateplení na atikách vlastním oplechováním z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s plastovým povrchem (LINDAB) - kotvení oplechování dle technické zprávy. Větrací otvory v atice budou zaslepeny s výjímkou otvorů upravených jako vstup do hnizdiště rorýse obecného vytvořených ve skladbě nové jednoplášťové střechy. Studie pro opravu příloha, návrh opatření, Vondroušova , Praha 17 Stránka 1

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ 1. Svislé nosné konstrukce - Železobetonové - Zděné zdivo LIAPOR M 240 P 12, tl. 240 mm 2. Mezibytové příčky - Zděné zdivo LIAPOR M 240 P 12, tl. 240 mm - Příčky

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více