STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17"

Transkript

1 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17 OBJEDNATEL : Společenství vlastníků pro dům Vondroušova Praha 6, Řepy, Vondroušova 1158/5 červen 2011 Vypracoval : Ing. Radek Pašek Ing. Ivan Řehoř

2 OBSAH : 1. ÚVOD POPIS SOUČASNÉHO STAVU, HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POPIS SOUČASNÉHO STAVU HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY POŽADAVKY NA STATICKÉ SANACE POŽADAVKY NA OBVODOVÉ STĚNY POŽADAVKY NA KONSTRUKCE LODŽIÍ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A NÁSTAVEB NA STŘEŠE POŽADAVKY NA OCHRANU KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI POŽADAVKY NA KONSTRUKCE LÁVEK A PŘEDSAZENÝCH SCHODŮ PŘED VSTUPY POŽADAVKY NA ÚPRAVU VSTUPŮ A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ A NA VÝMĚNU VÝPLNÍ OTVORŮ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ KONSTRUKCE POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ CHODEB A SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORŮ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ VÝTAHŮ PODPIS Příloha 1 : Předběžný návrh opatření pro opravu objektu Příloha 2 : Odhad nákladů regenerace Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 2

3 1. Úvod popis současného stavu, hodnocení současného stavu 1.1 Popis současného stavu Posuzovaný bytový objekt zahrnuje celkem 7 typových sekcí konstrukční soustavy VVÚ ETA, které jsou půdorysně uspořádány do písmene L. Podle kolaudačního rozhodnutí byl objekt dokončen v roce Západní část objektu tvoří tři řadové sekce 8-4, jejichž společná osa leží přibližně ve směru sever jih. Jižní část objektu tvoří tři řadové sekce 8-4, jejichž společná osa leží přibližně ve směru východ - západ. Obě části jsou u jihozápadního nároží spojeny rohovou sekcí 8-8L. Všechny sekce objektu jsou osmipodlažní s jedním podzemním podlažím. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 m, světlá výška 2,55 m. Středněrozponová stavební soustava VVÚ-ETA se vyznačuje modulovou vzdáleností vnitřních nosných stěn 6 m a doplňkovým modulem 3m. Šestimetrové moduly jsou sdružovány do sekcí, které tvoří jeden dům s vlastním vstupem. V případě posuzovaného objektu je počet modulů v jedné řadové sekci : 2. Objekt sestává ze tří dilatačních úseků oddělených dilatačními spárami. Střední dilatační úsek tvoří rohová sekce. Tato sekce má čtyři příčné moduly o rozpětí m. Část modulu u západního štítu je otočena. Výplně otvorů - v předchozí etapě sanačních prací byla vyměněna původní dřevěná zdvojená okna a balkonové dveře za plastová okna a dveře z vícekomorových profilů. Vyměněna byla i okna v suterénu a okna v nástavbách strojoven výtahů včetně požárních klapek. Střecha objektu je dvouplášťová. Horní plášť střechy je dřevěný, sbíjený z prken. Nad rovinu ploché střechy vystupují nástavby strojoven výtahů. Střecha je ohraničena zvýšenou atikou. Před západní a jižní průčelí řadových sekcí jsou představeny souvislé stěny předsazených lodžií. Rohová sekce má dva sloupce lodžií v krajních šestimetrových modulech orientovaných k jihu. Lodžiové stěny jsou kryty vlastní střechou šířky 1,2 m, která se nachází mimo hlavní plochu střechy vymezenou atikami. Ve vstupních portálech jsou osazené prosklené dveře a pevné stěny z ocelových tenkostěnných profilů bez přerušeného tepelného mostu. Vstupy do domů jsou vždy z obou stran do úrovně 1.NP. Všechny sekce jsou přístupné přes přístupové lávky nebo venkovní schodiště, která vyrovnávají výškový rozdíl mezi úrovní terénu a podlahou 1.NP. Vstupy vedou do prostoru zádveří. Moduly se vstupy jsou z vnější strany uzavřeny prosklenými stěnami (prosklené portály). Z chodby, která navazuje na prostory zádveří se prostupem v příčné nosné stěně prochází do schodišťových prostorů, které jsou uvnitř dispozice a nejsou přímo osvětleny ani větrány. Vertikální komunikaci zajišťují jednoramenná typová schodiště a osobní výtahy v každé sekci. Vstupy do domů na průčelích s lodžiemi jsou chráněné vůči povětrnosti, vstupy na opačných průčelích chráněné nejsou. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 3

4 1.2 Hodnocení současného stavu Stavebně - technický stav objektu odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě. Hodnocení obvodového pláště : Obvodový plášť v průčelí i ve štítech je tvořen vrstvenými dílci, jejichž skladba odpovídá variantě obvodových plášťů upravené na základě revize tepelně technických požadavků po roce 1980, tj. s tepelnou izolací z desek tepelného izolantu ukládaných ve dvou vrstvách s vystřídáním spár o celkové tloušťce 80 mm. Při prohlídce bylo konstatováno : Profilace spár obvodového pláště v této variantě byla koncipována s těsněním ve střední zóně, tj. spáry na vnější straně otevřené, s profilací, která podporuje vytékání srážek. V důsledku především nepřesné montáže dílců se přesné provedení styků, které vyžadovalo vkládání protidešťových pryžových zábran a pásků tepelného izolantu stávalo problematickým. Proto bylo na objektu pravděpodobně provedeno dodatečné tmelení ve vnější zóně spár. Toto řešení je však rovněž problematické, protože blokuje odvodňovací funkci původní profilace. Při nedokonalém provedení tmelení (jak je patrné na objektu) může dodatečné tmelení dokonce zesílit projevy zatékání do spár a do interieru domu. Místy poškození vnější betonové vrstvy sendvičových dílců v okolí rohů a hran Nepřesná montáž dílců obvodového pláště, která má za následek nadměrné odchylky v šířce spár, nesouosost spár Zatékání v detailech oplechování parapetů Konstrukce obvodového pláště nesplňuje současné tepelně technické požadavky. Proto je vhodné přistoupit k sanaci obvodového pláště aplikací systému dodatečného zateplení. Obr. 1 : Poškození rohu v místě styku parapetního dílce se silikátovým meziokenním pilířkem Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 4

5 Obr. 2 : Opravy trhlin v parapetních dílcích dodatečným tmelením Hodnocení konstrukce lodžií: Předsazené lodžie hloubky 1,2 m jsou založeny na společném základu s vnitřní příčnou stěnou. Stěny lodžií jsou předsazeny před obvodový plášť, který probíhá bez přerušení mezi nimi a čely vnitřních nosných stěn. Zmonolitnění předsazené konstrukce lodžií s vnitřní nosnou konstrukcí objektu je v místě vodorovných styků stropních a stěnových dílců, kterými prochází zálivková výztuž a ocelový svařenec ve tvaru obráceného písmene T (resp. L u jednostranných styků). Na lodžiích byly použity běžné předpjaté stropní dutinové dílce. Stropní lodžiové dílce mají skladebnou délku 6 m. Podlaha na lodžiích byla původně pravděpodobně provedena ve skladbě : teracová dlažba, betonová mazanina ve spádu, asfaltová lepenka položená (výjimečně natavená) na stropní panel. Okraj lodžie byl opatřen okapnicí z pozinkovaného plechu, která byla uložena na asfaltové lepence. Podlaha lodžie byla při opravě překryta stěrkou vyztuženou skelnou armovací sítí, která je vytažena i na svislé plochy (místo keramického soklíku), kryje šikmé čelo mazaniny a plechovou okapnici. Při opravě lodžií nebyly sanovány poruchy v čelech vodorovných styků předsazených lodžií ani korozní poškození lodžiových dílců. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 5

6 Z provedené prohlídky z úrovně terénu vyplývají tyto závěry : Poruchy projevující se trhlinami v čelech stropních a stěnových lodžiových dílců, kterými mohou pronikat srážky do prostoru styku a k výztuži styku. Přestože tyto trhliny vznikají často v důsledku koroze maltových vrstev použitých pro vyrovnání čela styku, mohou signalizovat i statickou poruchu styku, popř. nedostatečné uložení stropního dílce na stěnovém dílci. Rozhodnutí o povaze poruchy nelze provést bez podrobného průzkumu místa poruchy. - Technologie zvolená při opravě podlah vykazuje tyto nedostatky : Není spolehlivě řešen detail u plechové okapnice ve spáře mezi okapnicí a šikmým čelem mazaniny vznikla trhlina, kterou nadále pronikají srážky pod dlažbu. Okapnice z ocelového pozinkovaného plechu není chráněna na styku s betonovou mazaninou projevy koroze. Utěsnění v detailu prostupu sloupku zábradlí podlahovými vrstvami není ideální, místy byly ponechány otevřené profily sloupků bez úpravy. Použitá stěrka pravděpodobně nevykazuje potřebné protiskluzné vlastnosti. Podlahové vrstvy vykazují místy trhliny v povrchu, šikmá čela betonové mazaniny jsou prostoupena trhlinami, místy se úplně odlupují. Na vnitřních površích v lodžiích jsou patrné promáčené plochy. Z provedené prohlídky není zřejmé, zda k pronikání srážek do konstrukcí lodžií dochází i v současnosti. Obr. 3 : Koroze stropního lodžiového dílce v důsledku zatékání do dutiny stropního dílce a do prostoru vodorovného styku Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 6

7 Obr. 4 : Projevy zatékání do dutiny stropního lodžiového dílce Obr. 5 : Koroze okapnice, odlupování šikmého čela betonové mazaniny včetně nátěru Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 7

8 Hodnocení střešního pláště a konstrukcí na střeše : Střecha objektu je dvouplášťová, s tepelnou izolací pravděpodobně z rohoží z minerální vlny. Horní plášť střechy je dřevěný, sbíjený z prken. Nad rovinu střechy vystupují montované nástavby strojoven výtahů. Na střeše se dále nachází vzduchotechnické jednotky zahrnující tlumící komoru a ventilátor se základem, které jsou navzájem spojeny plechovým potrubím Při provedené prohlídce bylo konstatováno : Povrch krytiny je místy udržován reflexním nátěrem Na povrchu krytiny se lokálně vyskytují louže, místy rovněž zvrásnění a boule Poměrně časté opravy svědčí o projevech zatékání v bytech pod střechou Nedokonale provedené detaily vpustí (vpusti vyvýšené nad povrch krytiny) Nátěry klempířských prvků nejsou obnoveny Místy koroze a nedostatečný spád plechové krytiny na střechách předsazených lodžií Vadné detaily oplechování a vedení hromosvodů Místy chybí hlavice na ukončení odvětrání kanalizace Okna a požární klapky ve strojovnách výtahů byly vyměněny za plastové. Netěsné plechové nástavby vzduchotechnických zařízení, pravděpodobně nefunkční ventilátory větrání kuchyní a sanitárních jader Koroze plechové krytiny střech nad lodžiemi a oplechování atik (opravy navařenými asfaltovými pásy) Obr. 6 : Vzduchotechnické jednotky na střeše sekcí č.p Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 8

9 Obr. 7 : Nevyhovující spád a koroze plechové krytiny na střeše u dilatace Obr. 8 : Degradace asfaltové krytiny u vtoku na střeše Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 9

10 Obr. 9 : Boule na asfaltové krytině v ploše střechy Obr. 10 : Koroze oplechování atiky a plechové krytiny na střeše nad předsazenými lodžiemi Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 10

11 Obr. 11 : Kaluže, značné zvlnění krytiny střešního pláště Hodnocení stavu ochrany konstrukcí proti zemní vlhkosti : V okolí objektu byl při výstavbě vybudován systém drenáží. Byly provedeny vodorovné a svislé izolace z asfaltových pásů Sklobit. Svislé izolace jsou v horní části poškozené, dochází k zatékání za izolace a pronikání vlhkosti do interieru podzemního podlaží. Obr. 12 : Stav ukončení svislých hydroizolací na východním průčelí Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 11

12 Hodnocení konstrukce předsazených vstupů Na severním a východním průčelí : zatéká do podlahových vrstev v ploše (vadným spárováním dlažby) a v detailech rohožek a ukončení podlah, separace dlažby od podkladu různá stádia koroze ocelové konstrukce včetně detailů kotvení místy počínající koroze ocelových zábradlí neošetřené dilatace mezi lávkami a vnitřním prostorem vstupu vlhkost vzlínající z podlah způsobuje korozi prosklených portálů a promáčení zdiva. Na jižním průčelí byly zjištěny stejné poruchy, které se navíc týkají i podlah a zábradlí lodžií před vstupy. Na západním průčelí byly lávky již opraveny, u č.p vykazují vyrovnávací schody mezi chodníkem a lávkou známky zatékání. Obr. 12 : Koroze ocelového zábradlí podesty a ocelové konstrukce přístupového schodiště Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 12

13 Obr. 13 : Porušení dobetonávky železobetonovém trámu, koroze ocelové konstrukce schodiště Obr. 14 : Zatékání do konstrukce schodiště, koroze ocelových prvků Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 13

14 Hodnocení stavu výplní otvorů: Byla zjištěna koroze profilů vstupních prosklených portálů, zejména spodních profilů pod zaskleními, a zatékání do konstrukce prosklených portálů. Stávající konstrukce prosklených portálů nesplňují současné tepelně technické požadavky. Obr. 15 : Prosklený ocelový portál Hodnocení stavu vnitřních nenosných konstrukcí : Příčky v bytových podlažích jsou železobetonové. Podlahy jsou provedeny podle typových postupů konstrukční soustavy nabetonováním na stropní dílce. Základní tloušťka nabetonování činí 50 mm. Zděné sloupky s připojovacími skříněmi elektro jsou opravené. Sloupky s přípojkami plynu jsou poškozené a vyžadují opravu. Hodnocení stavu vzduchotechniky : Objekt je větrán podtlakovým systémem s neřízeným přívodem vzduchu funkční spárou výplní okenních otvorů a řízeným odvodem z místností hygienického zázemí (koupelna, WC) a z kuchyní. Prvky systému jsou původní. Bytová jádra jsou vybavena systémem centrálního podtlakového větrání s odvodem znehodnoceného vzduchu jedním stoupacím potrubím z prostoru koupelny a WC a jedním stoupacím potrubím z prostoru kuchyně. V rohové sekci je jedno atypické stoupací potrubí pro samostatně umístěné WC. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 14

15 Tato místa jsou napojena na stoupací SPIRO potrubí Ø 280mm připojena T kusem s odbočkou Ø 100mm, opatřenou tepelnou izolací z minerální plsti v hliníkovém obalu, a nasávací (regulační) mřížkou. Stoupací potrubí je kotveno ocelovými třmeny s vložkami s konopným provazcem ke společné ocelové konzole instalační šachty. Potrubí je ve spodní části ukončeno víkem Ø 280mm cca 350mm nad podlahou, v místě místnosti WC v suterénu je potrubí ukončeno cca 360mm pod stropem suterénu T kusem pro nasávací mřížku a víkem Ø 280mm stoupacího potrubí. Nad střešním pláštěm ústí stoupací potrubí do sběrné komory s připojením neizolovaným SPIRO potrubím Ø 400mm na další sběrnou komoru s větrací jednotkou NRB vybavenou axiálním ventilátorem - vždy jedna větrací jednotka pro dvě stoupací potrubí bytu. V případě atypického stoupacího potrubí rohové sekce s připojením WC je přímo na potrubí osazena samostatná větrací jednotka. Sběrné komory jsou původní, vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem a jsou k podkladu (upevňovacím deskám) kotveny pomocí třmenů. Jednotka je opatřena tlumící hlavicí, k omezení přenosu hluku do okolí. Systém axiální ventilátor jednotky - je uváděn do chodu ručně z prostoru kuchyně (digestoře) a automaticky při rozsvícení v koupelně nebo WC. Chod ventilátoru je omezen časovým spínačem na dobu cca 20 minut. Regulace množství odsávaného vzduchu z jednotlivých prostorů bytu je zajištěna regulátory průtoku vzduchu, vestavěnými do bytových odboček Ø 100mm. Systém centrálního odvětrání pravděpodobně není funkční, protože ventilátory byly odpojeny od přívodu elektrické energie. Nelze vyloučit, že v konkrétních bytech byly při přestavbě bytových jader přerušeny kabely pro ovládání nástřešního ventilátoru. Je pravděpodobné, že v řadě bytů byly při rekonstrukci bytového jádra osazeny na zaústění do stoupacího potrubí individuální ventilátorky se zpětnou klapkou a v kuchyních byly namontovány digestoře s ventilátorem. zapojení ventilátorků do systému s nefunkčními nástřešními ventilátory způsobuje přefukování pachů do bytů s původním vyůstěním vzduchotechnického potrubí bez zpětné klapky. Změna systému z centrálního na individuální s eventuální podporou nového nástřešního ventilátoru vybaveného tlumičem hluku je, s ohledem na oddělení odvětrání kuchyně a hygienického zázemí a velikost šachty, možná. Hodnocení zařízení výtahů : Každá sekce je vybavena lanovým osobním výtahem TOV 250/0.7 s nosností 250kg 3 osoby, vedeným v železobetonové monolitické šachtě 1200x1500 v prostoru schodišť a podest a s protiváhou za kabinou. Počet stanic je 9, provoz je trvalý, velikost kabiny 850x1050mm a vstupní dveře šíře 700mm se samozavíračem. Ovládání je tlačítkovými ovladači s releovým přístrojem, připojení na rozvod silnoproudu v objektu viz část elektro. Strojovna výtahu je vybavena rozvodnici elektro, elektromotorem o výkonu 2.5kW, 960 ot./min, otevřené konstrukce, brzdovým elektromagnetem ovládajícím čelisťovou brzdu, hlavním a koncovým vypínačem a soupravou pro řízení a signalizaci. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 15

16 Pod úrovní podlahy suterénu je dojezd hloubky 1075mm s betonovými dosedy pod klecí, 1070mm nad nejvyšším podlažím je umístěna strojovna výtahu, přístupná po žebříku z podesty nejvyššího bytového podlaží. Z hlediska platných předpisů (NV č.24/2003 Sb. a NV č.27/2003 Sb., zákona č.22/1997 Sb., vyhlášky č.398/2009 Sb., v platném znění) a technických norem (ČSN EN 81-1) výtahy objektu nevyhovují a je potřebná jejich modernizace nebo výměna. Osvětlení chodeb a schodišť : Schodiště nejsou v rozporu s platnými předpisy vybavena nouzovým osvětlením. Intenzita osvětlení na chodbách nevyhovuje ČSN EN Návrh technického řešení opravy Z důvodu zlepšení přehlednosti je návrh technického řešení členěn po jednotlivých konstrukcích, jako v bodu 1.2. Předběžný seznam konkrétních opatření navržených pro opravu domů tvoří samostatnou přílohu této studie. 2.1 Požadavky na statické sanace Na základě provedeného průzkumu budou požadovány tyto statické sanace konstrukcí : Obvodový plášť : Lodžie : Střecha: Dodatečné kotvení separovaných částí vnějších vrstev sendvičových dílců Oprava korozních poškození obvodových dílců a atik Oprava korozních poškození stropních a stěnových lodžiových dílců a jejich styků Zajištění spolehlivosti vrchních vrstev střešního pláště vůči účinkům sání větru 2.2 Požadavky na obvodové stěny Pro zlepšení tepelně technických vlastností obvodových stěn objektu budou realizována především tato opatření : aplikace vnějšího kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) na plochy obvodových stěn včetně atik a lodžií, ostění oken, nadpraží oken atd. zakrytí tepelných mostů u konstrukcí prostupujících obvodovým pláštěm (výplně otvorů, lodžie) Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 16

17 výměna dveří výstupu na střechu za tepelně izolační Aplikace dodatečného zateplení je dále vyvolána těmito požadavky : Zajistit ochranu před pronikáním vlhkosti detaily oken, trhlinami a spárami mezi panely. Snížit namáhání železobetonových vnějších vrstev a spojovací výztuže spojující vnější betonovou vrstvu sendvičových panelů s vnitřní nosnou vrstvou, které je vyvoláno především účinky střídání vnějších teplot. Překrýt tepelné mosty, které způsobí eventuální dodatečné kotvení obvodových panelů. Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě uvedené v certifikátu systému. Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému s evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004. Pro dodatečné zateplení obvodových stěn je navržena aplikace kontaktního tepelně izolačního systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-F. Nad okny 6. a 7. NP je třeba aplikovat jako tepelný izolant tuhé fasádní desky z minerální vlny v pásu výšky 0,5 m (ve výšce max. 150 mm nad otvorem, s min. bočním přesahem přes okno 1,5 m) podle čl ČSN ). Pro zateplení stěn nástaveb strojoven výtahů a podhledů stropních dílců v lodžiích (pás 0,5 m u fasády) je požadována aplikace dodatečného zateplení tuhými deskami z minerální vlny. Vstupy do objektu jsou na jižní a západní straně chráněny v lodžii, na severní a východní straně budou chráněny stříškou z materiálu, který při hoření neopadává ani neokapává. Další technická opatření pro obvodové stěny : nové oplechování parapetů oken drobné opravy zdiva připojovacích skříní elektro u vstupů a skříní HUP u štítů včetně nového oplechování z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně ochranného nátěru a obnovení ochranných nátěrů dveří včetně značení. provedení meziobjektových dilatačních spár výměna svislých vedení hromosvodu na fasádě, použití prodloužených kotev včetně revizní zprávy hromosvodu 2.3 Požadavky na konstrukce lodžií Návrh technického řešení opravy lodžií: technologie opravy podlah lodžií zahrnuje odstranění eventuálních stávajících podlahových vrstev, přípravu podkladu a provedení nového podlahového souvrství včetně vložení vrstvy tepelné izolace XPS tl. 30 mm v pásu šířky 500 mm podél čelní Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 17

18 stěny lodžie, betonové vyztužené spádové vrstvy, stěrkové hydroizolace včetně vytažení hydroizolační vrstvy pomocí koutové pásky na přilehlé stěny, keramické dlažby a keramického soklíku ukončení podlahy na volném okraji lodžie plechovou okapnicí výměna stávajících ocelových zábradlí za nová zábradlí buď hliníková, nebo ocelová z tenkostěnných uzavřených profilů s výplní dle požadavku investora. kotvení zábradlí lodžií do bočních stěn lodžie. Zábradlí se opírají o podlahu stavitelnými nožkami z nerezavějící oceli s plastovými podložkami. Konstrukce a výplně zábradlí musí být z nehořlavého materiálu, třída reakce na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN na lodžiích vybavených v současné době posuvným zasklením je třeba dodržet stávající vzdálenost horního povrchu madla zábradlí od podhledu stropu. oprava střech nad lodžiemi včetně položení tepelné izolace a aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných pasů. osazení držáků na šňůry pro sušení prádla do lodžií úprava stávajících posuvných zasklení lodžií, mříží a sítí v lodžiích. oprava střech nad lodžiemi vč. dodatečného zateplení deskami tepelného izolantu a aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných asfaltových pásů, včetně zřízení žlabů a svodů 2.4 Požadavky na konstrukci střešního pláště a nástaveb na střeše Dvouplášťová střecha bude nahrazena jednoplášťovou. Návrh technického řešení opravy střešního pláště : odstranění stávajícího dřevěného pláště střechy a stávajících izolací v celém rozsahu až na stropní konstrukci po provedení pojišťovací hydroizolace položení tepelné izolace (ve dvou vrstvách s proložením spár). Min. spád 2% ke vpustem bude zajištěn spádovými klíny osazení nových střešních vtoků aplikace krytiny z modifikovaných asfaltových pásů. součástí rekonstrukce střechy je i úprava nástaveb vzduchotechniky, příp. výměna vzduchotechnického zařízení. úprava dilatačních spár. obnovení protikorozních nátěrů všech ocelových a plechových prvků na střeše zřízení hnízdišť rorýse obecného pod vrstvou tepelné izolace u atik jednoplášťové střechy. Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 18

19 Další opatření na nástavbách strojoven výtahů : - výměna dveří za ocelové dveře s tepelně izolační vložkou, vybavené těsněním na obvodu, včetně zárubně a protikorozního ochranného nátěru - aplikace vnějšího kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) na plochy obvodových stěn nástaveb, ostění a nadpraží oken - zvýšení atik dřevěným hranolem, položení tepelné izolace - aplikace nové povlakové krytiny z modifikovaných pasů - výměna žlabů a svodů - výměna schodů výstupu na střechu Na střeše a na nástavbách strojoven výtahů provedení nové sítě hromosvodů včetně revize. Návrh technického řešení opravy střechy nad jižním vstupem č.p : - aplikace roštu z dřevěných latí impregnovaných vůči škůdcům dřeva - položení desek z tvrdé minerální vlny (střešní desky) mezi latě - položení separační fólie - plechová falcovaná krytina z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně vytažení na stěnu celostěnového panelu a ochranného nátěru - osazení nového žlabu a svodu na terén 2.5 Požadavky na ochranu konstrukcí proti zemní vlhkosti Návrh technického řešení opravy : odkopání podél obvodových stěn až na úroveň základů provedení nových svislých izolací proti zemní vlhkosti a tepelné izolace ze soklových desek Rigips do hloubky 1m včetně ochrany provedení nového okapového chodníku z betonových dlaždic včetně ohraničení parkovým obrubníkem osazeným do betonového lože, eventuálně žlabovou betonovou tvarovkou a zpevněním svahu vegetační tvárnicí. Spádování betonových žlabů do nových vsakovacích jímek. 2.6 Požadavky na konstrukce lávek a předsazených schodů před vstupy Návrh technického řešení opravy (kromě lávek u č.p a 1155) konstrukce lávek a předsazených schodišť vychází z komplexní výměny konstrukce přístupových schodišť a lávek a zahrnuje : demontáž stávající konstrukce, provedení nových základů, Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 19

20 montáž nové ocelové konstrukce schodnic a zábradlí, na přístupových lávkách provedení plechobetonové nosné desky s nášlapnou vrstvou z teracových dlaždic, na schodišťových ramenech použití schodišťových prefabrikátů teraco Protiskluznost povrchů dle požadavků Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a nařízení MHMP č.26/ Požadavky na úpravu vstupů a navazujících prostorů a na výměnu výplní otvorů Návrh technického řešení opravy : úprava stávajících prosklených portálů s hlavními vstupními dveřmi částečným vyzděním osazení nových prosklených vstupních dveří z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, ovládání dveří na čipy do nebytových prostor osazení nových oken a dveří z plastových profilů osazení dopisních schránek do bočních dílů u vstupních dveří na severní a západní straně s vhazováním z vnější strany a vybíráním z vnitřní strany výměna zvonkových tabel na západní straně, přeložení zvonků z jižní na severní stranu odstranění dřevěných dveří zádveří osazení nových plastových dveří do prostupu z chodby do schodišťového prostoru, ovládání vstupních dveří a vnitřních dveří ke schodišti čipovým systémem 2.8 Požadavky na vnitřní konstrukce Návrh technického řešení opravy : aplikace systému dodatečného zateplení na podhledy stropů v chodbách u vstupů v 1.N.P. aplikace tepelné izolace a obkladu sádrovláknitými deskami na stěny vstupních chodeb přiléhajících k vytápěným prostorům výmalba vstupních chodeb a schodišťových prostorů včetně vyspravení omítek 2.9 Požadavky na osvětlení chodeb a schodišťových prostorů Návrh technického řešení opravy : osvětlení na chodbách a schodištích bude nově ovládané pohybovými čidly nové osvětlení vnějších vstupních prostorů ovládané pohybovými čidly Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 20

21 nový systém nouzového osvětlení nový systém orientačního osvětlení 2.10 Požadavky na zařízení vzduchotechniky Je navržena kompletní výměna zařízení vzduchotechniky na střeše (demontáž rozvodů a stávajících ventilátorů včetně základů, osazení nových ventilátorů včetně tlumičů hluku na stoupací potrubí ze sanitárních jader a pasivních hlavic na stoupací potrubí z kuchyní a instalace individuálních ventilátorů do sanitárních jader bytů a digestoří s ventilátorky Požadavky na zařízení výtahů Je navržena kompletní výměna výtahů. Součástí výměny je maximální zvětšení podlahové plochy výtahů a s tím související nosnosti. Výtah musí splňovat požadavky na minimální hlučnost (bezlanový, bezhlučné brzdy a ovládací prvky) a požadavky na nízkou spotřebu elektrické energie. 3. Podpis Praha Vypracoval : Ing. Ivan Řehoř... razítko Studie pro opravu, Vondroušova , Praha 17 Stránka 21

22 STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA , PRAHA 17 PŘÍLOHA 1 : PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPATŘENÍ PRO OPRAVU OBJEKTU 1. Sanace korozních a statických poruch sendvičových obvodových dílců a dílců atik 2. Sanace korozních a statických poruch dílců a styků lodžií 3. Výměna dveří v nástavbách strojoven výtahů za plastové. 4. Náhrada stávající meziokenní výplně lehké konstrukce (MIV) vyzděním z přesných porobetonových tvárnic 1ks v suterénu č.p na západní straně. 5. Sanace obvodových stěn včetně atik kontaktním systémem dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70: a. na plochy štítů od úrovně nadpraží oken 1.P.P. bude aplikován tepelný izolant tl. 120 mm, b. na obvodové stěny průčelí (včetně čelních stěn v lodžiích) od úrovně nadpraží oken suterénu bude aplikován tepelný izolant tl. 100 mm, 6. Aplikace systému dodatečného zateplení (ETICS) na povrch stávajících meziokenních konstrukcí v tloušťce potřebné k vyrovnání se zatepleným povrchem parapetů. 7. Sanace obvodových stěn nástaveb na střeše včetně aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací MW v tloušťce 80 mm. 8. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 tloušťky 50 mm na vnější a vnitřní plochy a čela bočních stěn lodžií. Na podhled lodžií bude aplikován systém ETICS s tepelnou izolací MW s tloušťkou 50 mm do vzdálenosti 0,5 m od čelní stěny. Zbývající plocha podhledu a čela stropních lodžiových dílců bude upravena omítkovými vrstvami systému dodatečného zateplení včetně výztužné vrstvy. 9. Aplikace dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 70 tloušťky 40 mm na ostění a nadpraží okenních otvorů. 10. Aplikace dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací tloušťky 30 mm na čela stropních dílců lodžií. 11. Nové systémové oplechování parapetů SKA.09-CZ (hliníkový plech tl. 1,2 mm + oboustranný komaxit včetně koncovek), podložení plechu přířezy z desek tepelného izolantu tloušťky 30 mm a strukturovanou separační fólií. 12. Nové oplechování parapetů oken v 1.P.P. a oken a dveří v nástavbě strojovny výtahu (včetně oplechování pod oknem požárního větrání) z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou plastem (LNDAB). 13. Ukončení systému dodatečného zateplení na atikách vlastním oplechováním z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s plastovým povrchem (LINDAB) - kotvení oplechování dle technické zprávy. Větrací otvory v atice budou zaslepeny s výjímkou otvorů upravených jako vstup do hnizdiště rorýse obecného vytvořených ve skladbě nové jednoplášťové střechy. Studie pro opravu příloha, návrh opatření, Vondroušova , Praha 17 Stránka 1

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5

Náklady na revitalizaci bytového domu Bellušova 1818-1820, Praha 5 Pracujeme kvalitně Pracujeme ekologicky Pracujeme bezpečně Pracujeme důvěrně Se sídlem: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Modřany Investor: Bytové družstvo TRIDOMUS Bellušova 1820/39 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na:

Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: Společenství vlastníků poptává pro revitalizaci panelového domu nabídky na: 1. Výměnu oken; 2. Zateplení nebo opravu fasády (výběr bude proveden na základě nabídky); 3. Modernizace lodžií, jejich rozšíření;

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva Akce: : Oprava a modernizace bytového domu ul. Milénova 1-12, Brno Lesná Stupeň PD : SP+VD (dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele) VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Obsah: 01. Úvod 02. Popis

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více