ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Číslo jednací: - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní věci žalobkyně: Česká televize, se sídlem Praha 4 Kavčí Hory, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Praha 2, Škrétova 44/6, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne , sp. zn. 2009/123/HOL/ČTV, čj.: hol/4799/09, t a k t o : I. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne sp. zn.: 2009/123/HOL/ČTV, čj.: hol/4799/09, s e z r u š u j e a věc se vrací žalované k dalšímu řízení. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 2000,- Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku k rukám žalobce. O d ů v o d n ě n í: Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 50000,-Kč za porušení 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (dále jen mediální zákon), neboť označením sponzora GEOSAN DEVELOPMENT Praha ( sponzor pořadu, mutace 1), které bylo reklamou, s premiérou vysílání dne v 18:47:51 hodin na programu ČT4 Sport, porušila povinnost stanovenou tímto zákonným ustanovením. Zároveň žalovaná rozhodla o lhůtě splatnosti, místě plnění a uložila žalobkyni zaplatit náklady správního řízení. Žalobkyně v podané žalobě proti tomuto rozhodnutí namítala zužující výklad mediálního zákona provedený žalovanou, neboť je přesvědčena, že nedošlo k porušení 48 odst. 4 písm. a).

2 pokračování 2 Žalobkyně předně poukázala na nesrovnalosti uvedené v odůvodnění žalovaného rozhodnutí, když v rámci rekapitulace obsahu vyjádření žalobkyně k oznámení o zahájení správního řízení uvedla, že sponzorem pořadu je nesporně specifikovaný internetový prodejce notebooků a že žalovaný konstatuje, že tudíž veškerá komunikace uvnitř sponzorského vzkazu je nutně obecnou formulací vyplývající z této skutečnosti, dále v odůvodnění žalovaná konstatovala, že na základě shromážděných podkladů dospěla k závěru, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. výše uvedeným jednáním porušil svou povinnost podle 48 odst. 4 písm. a) mediálního zákona, čímž se dopustil správního deliktu podle 60 odst. 1 písm. 1) téhož zákona, za který lze uložit pokutu ve výši 5000,-Kč do ,-Kč. Jako CET 21 spol. s r.o. byla žalobkyně označena i na straně 6 rozhodnutí, kde je konstatováno, že žalovaný má za prokázané, že odvysíláním spotu došlo k porušení 48 odst. 4 písm. a) mediálního zákona ze strany provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. Žalobkyně má za to, že rozhodnutí žalované je nepřezkoumatelné, neboť odůvodnění rozhodnutí je vzhledem ke shora uvedenému zmatečné a nesrozumitelné a je ve svém důsledku v rozporu s výrokem. K věci samé žalobkyně učinila nesporným odvysílání označení sponzora tak, jak je učinila žalovaná, neztotožnila se však se závěry žalované, že se jednalo o reklamní spot a trvala na tom, že odvysílala sponzorský vzkaz, který splňoval požadavky zákona. K tomu poukázala na závěry stran sponzorského vzkazu učiněné Nejvyšším správním soudem ( dále jen NSS) a zdůraznila, že podle NSS je třeba posuzovat sponzorský vzkaz jako celek, tedy jeho obrazovou i zvukovou stránku a tyto společně zhodnotit. Žalobkyně měla za to, že v projednávané věci nešlo o ztvárnění, kde by ústředním motivem bylo přesvědčit diváka ke koupi určitého výrobku zdůrazňováním jeho kvalit srovnáváním s podobnými výrobky či nějaký reklamní příběh, tj. dynamický charakter vysílaného sdělení. Měla za to, že pokud by žalovaná skutečně hodnotila předmětný spot objektivně ve všech souvislostech, nemohla by učinit závěr, že spojení obrazové a zvukové stránky tvoří v komplexu reklamu, která odpovídá klasickému pojetí institutu reklamy. Tvrdila, že spot není založen na nabídce produktů zdůrazňováním jeho kvalit a vlastností a zcela nepochybně postrádá jakékoli srovnání s podobnými výrobky, animace nezakládá jakoukoli dějovou osu reklamního příběhu. Roztažení opony je nutno chápat jako kreativní začátek spotu, na něž pak navazuje vlastní prezentace sponzora, která již odpovídá obvyklému a nikterak nevybočujícímu způsobu prezentace řady sponzorů. Použitý slogan je nepochybně ustáleným a zavedeným slovním spojením, se kterým je tento sponzor s podvědomím veřejnosti, tedy nejen televizních diváků, již tradičně spojován, v rámci prezentace nejsou zobrazovány ukázky bytů, jak by se dalo předpokládat v poplatnosti ke znění sloganu, ale obytné domy. Spot však nenaznačuje ani např. lokalitu výstavby nových domů, příp. cenovou dostupnost, což žalobkyně považuje z hlediska diváka ve vazbě na reklamní sdělení za podstatný a v praxi obvyklý prvek reklamy tohoto typu nabízených služeb. Žalovaná sama v rozhodnutí konstatovala, že jde o nenásilnou nabídku služeb, a proto nemohla učinit kategorický závěr, že ústředním motivem spotu je přesvědčit diváka ke koupi bytu, když sponzor se prezentuje ukázkami nových moderních domů, nikoli ukázkami jednotlivých bytů. Konečně žalobkyně poukázala na to, že spot obsahoval zřetelný a čitelný titulek, že se jedná o sponzora pořadu. Záměr, tedy že jde o prezentaci sponzora v souladu s požadavkem zákona, to jen potvrdilo. Žalobkyně žádala, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ke vzneseným žalobním bodům vyplynulo, že žalobkyně argumentovala obdobně jako v průběhu správního řízení. Žalovaná k tomu uvedla, že vycházela z judikatury NSS, hodnotila předmětný spot jako celek, tedy jeho

3 pokračování 3 obrazovou i zvukovou část, a dospěla k závěru, že spot má podbízivý charakter a popis obsahu je příběh, který navozuje v divákovi pocit jedinečnosti služeb sponzora, v tomto případě kvalitu developerské společnosti Geosan Development. Konstatovala, že firma Geosan Development je představena divákovi přehledem produktů, věta stavíme pro Vás nové byty je nenásilnou nabídkou služeb. Ve spotu převažují reklamní prvky spot je určen k podpoře prodeje výrobků a služeb. Je pro něj příznačný jeho dynamicky charakter, resp. obsahuje reklamní příběh, kde postava dirigenta v popředí, otevírá se černá opona, za zvuků hudby se z kousků obrazů sestaví postupně čtyři obrazy s moderními obytnými domy. V závěru spotu je velký text sponzor pořadu GEOSAN Development Spot je doprovázen hlasem mimo obraz: Stavíme pro Vás nové byty Geosan Development!. Žalovaná měla za to, že předmětný spot nelze právě s ohledem na výše uvedené vyhodnotit jako označení sponzora. Sponzor zvolil pro svou prezentaci obchodní společnost, která se specializuje na služby spojené s bydlením. Pro prezentaci využívá příběh, animaci, kde postava člověka, dirigenta, jakoby čarovným proutím staví nové domy, což je charakteristickým prvkem většiny reklamních spotů. Dynamika v střídání obrazů, hudby a hlasu v označení sponzora výrazně zesílila jeho reklamní sdělení. Zároveň tak slogan stavíme pro Vás nové byty je jednoznačně sloganem reklamním, jež má podpořit prodej služeb a produktů sponzora. Vložením drobného textu sponzor pořadu nelze z reklamního spotu učinit sponzorský vzkaz, pokud obsah spotu, v tomto případě reklamní příběh, dynamika spotu a reklamní slogan, řadí spot mezi reklamy. Divákovi jsou tak prezentované nejen služby, ale také jejich vlastnosti a kvalita. V důsledku takové prezentace pak označení sponzora vybízí k využití služby, resp. podporuje její prodej. Spot ve svém komplexním vyznění představuje prezentaci služeb sponzora, nikoli oznámení o sponzorování pořadu. Jedná se o propagaci výrobků sponzora. Spojení zvukové a obrazové stránky tvoří v komplexu reklamu, která odpovídá klasickému pojetí tohoto institutu. Zpracování je tak velmi těžko odlišitelné od reklamních spotů; divák ve výše uvedeném případě pozná, že se má jednat o označení sponzora (nikoli o reklamu) pouze ze sdělení, které se objeví ve spotu v podobě nápisu. Takovou prezentaci žalované shledala jako ryze reklamní. Žalovaná uzavřela, že uvedený spot má charakter reklamy, neboť jde o přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží prostřednictvím telekomunikačních médií televizního vysílání. Uvedený spot nebyl pouze označením sponzora, nýbrž reklamou. Je proto oprávněna udělit provozovateli pokutu za porušení pravidel vysílání reklamy, neboť spot nebyl zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělený od ostatní části programu a došlo tak k porušení mediálního zákona, a to jeho ust. 48 odst. 4 písm. a). V návaznosti na uvedené měla žalovaná za prokázané, že odvysíláním spotu došlo k porušení 48 odst. 4 písm. a) mediálního zákona ze strany provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o.v rámci rozhodování o náhradě nákladů řízení žalovaná znovu uvedla, že na základě shromážděných podkladů dospěla k závěru, že provozovatel CET 21 spol. s r.o. výše uvedeným jednáním porušil...rovněž uvedla, že sponzorem je nesporně specifikovaný internetový prodejce notebooků. V písemném vyjádření k žalobě žalovaná argumentovala shodně jako v odůvodnění svého rozhodnutí s tím, že k námitce zmatečnosti, nesrozumitelnosti a rozpornosti s výrokem uvádí, že se jedná o tzv. písařskou chybu, jež vznikla při zpracování rozhodnutí, neměla důsledky pro účastníka řízení, nemohla způsobit nesrozumitelnost rozhodnutí a rozpor v odůvodnění s výrokem, neboť z rozhodnutí je jasné a srozumitelné, kdo je účastníkem řízení, za jaký delikt byla uložena sankce a jakou správní úvahou byla žalovaná vedena. K námitce stran nezákonnosti posouzení sponzorského vzkazu jako reklamy poukázala na podrobnost svého odůvodnění správního rozhodnutí, zejména na stranu 5, žádala, aby soud žalobu zamítl.

4 pokračování 4 Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Soud provedl důkaz zhlédnutím předmětného spotu. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalovaného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy: Podle ust. 48 odst. 4 písm. a) mediálního zákona v rozhodném znění je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělené od ostatních částí programu. Za stěžejní soud považuje námitku žalobkyně, která nesouhlasila se závěrem žalované, že se v projednávané věci jednalo o reklamní spot a trvala na tom, že odvysílala sponzorský vzkaz, který splňoval požadavky zákona. Soud tuto žalobní námitku považuje za důvodnou. K tomu soud poukazuje na ustálenou judikaturu správních soudů a rozhodovací činnost NSS stran posouzení reklamy a sponzorského vzkazu. Také v projednávané věci dospěl soud k závěru, že sponzorský vzkaz, tj. spot, neobsahuje ústřední motiv, tj. přesvědčení diváka ke koupi určitého výrobku zdůrazňováním jeho kvalit, srovnáváním s podobnými výrobky či nějaký reklamní příběh, tj. dynamický charakter vysílaného sdělení. Spot není založen na nabídce produktů zdůrazňováním jeho kvalit a vlastností, který by vyplýval z reklamního příběhu a zcela u něj absentuje jakékoli srovnávání s podobnými výrobky, byť jeho animace, tj. dirigent a opona, výslovně nemá statický charakter, je však jeho zpracování takové, že nemá dějovou osu, jak je tomu u reklamního příběhu, a prezentace sponzora pořadu spočívá v postupném zobrazení čtyř obrázků domů v pozadí a slovním doprovodu stavíme pro Vás nové byty Geosan Development. Soud přisvědčuje stanovisku žalobkyně, že se nejedná o podporu prodeje bytů, jak by naznačoval slogan stavíme pro Vás nové byty Geosan Development, ani o nenásilnou nabídku těchto služeb. Samotná postava dirigenta a akce, spočívající v roztažení opony, je pouze zajímavým začátkem spotu, uvozující prezentaci sponzora a upoutávající pozornost diváka. Vlastní prezentace sponzora je pak již obvyklá a typická pro sponzory, kteří představují svou činnost právě prostřednictvím sponzorských vzkazů, spočívající ve střídání nebo skládání statických obrázků, fotografií za doprovodu sloganu a hudebního podkresu. V této souvislosti je třeba poukázat i na ustálenou rozhodovací činnost zdejšího soudu, např. ve věci sp. zn. 9Ca 430/2008, sp. zn. 10Ca 326/2008, sp. zn. 8Ca 461/2008 či 9Ca 224/2009 v případě vody Rajec, ve které bylo uzavřeno, že dynamika sponzorského vzkazu není vždy průkazem vlastnosti reklamy. Mimo pozornost soudu nemohla zůstat ani skutečnost, že sám žalovaný připustil, že jde o nenásilnou nabídku služeb a neměl tak sám postaveno najisto, že se jedná o jednoznačné porušení zákonného ust. 48 odst. 4 písm. a) mediálního zákona, jehož porušení k tomu, aby mělo za následek uložení pokuty a sankcionování provozovatele televizního vysílání, musí být vždy jednoznačné a musí naplňovat danou skutkovou podstatu správního deliktu. Soud proto tuto žalobní námitku, která byla stěžejní v projednávané věci, považuje za důvodnou a vedla jej k závěru o nutnosti zrušit žalované rozhodnutí pro nezákonnost. Pokud žalobkyně poukazovala na nesrovnatelnosti uvedené v odůvodnění rozhodnutí, spočívající v tom, že se na místo označení žalobkyně uvádí označení účastníka řízení

5 pokračování 5 společnost CET 21 spol. s.r.o., jakož i na další nesrovnalosti v citaci stanoviska žalobkyně ve správním řízení, je tato námitka důvodná v tom směru, že vede k nejasnostem a zčásti i k nesrozumitelnostem odůvodnění žalovaného rozhodnutí. Podle stanoviska soudu se však nejedná o takovou vadu řízení, která by měla vliv na zákonnost žalovaného rozhodnutí, neboť z kontextu celého rozhodnutí je zřejmé komu a za jaké jednání byla sankce uložena. Jedná se ve shodě s vyjádřením žalované k podané žalobě o písařskou chybu, kterou lze postupem podle správního řádu napravit, aniž by musela být důvodem ke zrušení žalovaného rozhodnutí. Je však třeba žalované připomenout, aby se těchto písařských chyb snažila v budoucnu vyvarovat. Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně a že se žalovaná dopustila nezákonnosti. Soud proto žalobou napadené rozhodnutí podle ust. 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil pro nezákonnost a věc podle ust. 78 odst. 4 vrátil žalované k dalšímu řízení. V něm na žalované bude, aby respektovala právní názor soudu ve smyslu 78 odst. 5 téhož zákona a ve věci znovu rozhodla. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. 60 odst. 1 s.ř.s.. Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, soud jí proto přiznal náhradu nákladů řízení, které jsou v tomto případě tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 2.000,-Kč P o u č e n í : Proti tomuto rozs udku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozs udku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V Praze dne Za správnost vyhotovení: Pekárková JUDr. Ivanka Havlíková,v.r. předsedkyně senátu

ČESKÁ REPUBLIKA. takto:

ČESKÁ REPUBLIKA. takto: 1 6-06- 2009 6 Ca 1/2009-44 ÚŘAD RADY.. 1 pro rozhlasové a televizní vysílání g^ L0 3 0-06- 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Počet listů: Číslo jednací: R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Městský soud v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 89/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 15/2009-242 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 140 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -167 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 10/2011-275 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jana

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), soudce Radovana Suchánka a soudce Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 48/2009-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 78/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 30/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele

Více

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117 14 Kse 10/2011-117 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Ivety Glogrové, Mgr. Stanislava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 71/2008-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 175/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226 54 Co 480/2014-226 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Čuhelové a soudců Mgr. Ivy Krejčířové a JUDr. Michala Ryšky v právní věci žalobce Statutární

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 58/2002-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 91/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Jana Filipa,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 46/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY

PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY MONIKA HORÁKOVÁ, SOŇA POSPÍŠILOVÁ Právnická fakulta Univerzity Palackého, Česká republika Abstrakt Článek se zabývá právní úpravou práva sdružovacího

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů o ústavní stížnosti J. P., zast. Mgr. Stanislavem

Více