ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT ), podle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 2. SÚZ je součástí ČVUT ve smyslu čl. 26 Statutu ČVUT, jako účelové zařízení. 3. Plný název součásti je: České vysoké učení technické v Praze. 4. Plný název součásti v anglickém jazyce je: Czech Technical University in Prague Service Facilities Administration. 5. Adresa ředitelství SÚZ je Vaníčkova 7, Praha 6, PSČ IČ: , DIČ: CZ Článek 2 Poslání a činnost 1. SÚZ jako účelové zařízení zajišťuje ubytování, stravování a poskytování dalších služeb studentům a zaměstnancům ČVUT. Dále SÚZ poskytuje vyžádané služby součástem ČVUT a realizuje doplňkovou činnost, zejména v ubytování, stravování, cestovním ruchu, sportu a využívání volného času studentů a zaměstnanců, spočívající zejména v efektivním využívání volných kapacit v ubytovacích, stravovacích, sportovních a reprezentačních zařízeních ČVUT. 2. SÚZ hospodaří jako účetní středisko dle střediskového účetnictví stanoveného vnitřním předpisem Pravidla hospodaření ČVUT, který je přílohou č. 4 Statutu ČVUT. 3. SÚZ dále poskytuje ubytovací a stravovací služby také studentům ostatních vysokých škol a dalším příchozím osobám. 4. SÚZ rovněž pronajímá byty a nebytové prostory v objektech ve své správě. 1/7

2 Článek 3 Organizační členění SÚZ organizační jednotky: útvar ředitele, odbory, oddělení, střediska SÚZ je organizačně členěna na: - útvar ředitele, který přímo řídí ředitel, - odbory řízené vedoucími odborů, - oddělení jako nižší organizační jednotky řízené vedoucími oddělení, - střediska (ubytovací, gastronomická). Základní organizační struktura tvoří přílohu č. 1 tohoto Organizačního řádu. 1. Útvar ředitele, do kterého náleží: oddělení sekretariátu ředitele, oddělení kontroly, BOZP, PO a CO, projektový a informační manažer. 2. Odbor ubytování, do kterého náleží: oddělení ubytovacích služeb střediska: - Centrální recepce, - Koleje Strahov (bloky 2 12, včetně sportovišť), - Koleje Podolí (bloky A F, včetně sportovišť), - Koleje Dejvice (Sinkuleho kolej, Dejvická kolej, Bubenečská kolej včetně sportoviště a kolej Orlík), - Hlávkova kolej, - Novoměstský hotel***. 3. Odbor gastronomie, do kterého náleží: oddělení gastronomických služeb, střediska: - Technická menza, - Menza Studentský dům, - Menza Podolí, - Menza Strahov, - Menza a restaurace Kokos Kladno, - Výdejna Karlovo náměstí, - Výdejna Horská, - Bufet Stavební fakulta, - Pizzerie la Fontanella, - Masarykova kolej (ubytovací úsek, gastronomický úsek), - Kavárna ArchiCafé. 2/7

3 4. Odbor ekonomický, do kterého náleží: oddělení ekonomické a finanční, oddělení personální a mzdové. 5. Odbor administrativně správní, do kterého náleží: oddělení organizační a právní, oddělení informačních technologií, Betlémská kaple. 6. Odbor správy a údržby objektů, do kterého náleží: oddělení správy objektů, oddělení údržby objektů a dopravy. Předmět činností odborů: 1. Odbor ubytování Předmětem činnosti odboru je řízení a provoz všech ubytovacích středisek - kolejí, hotelů (v letních měsících hostelů), sledování nákladovosti, správa a rovněž komunikace se studentskými samosprávami. Metodicky a odborně řídí ubytovací činnost Masarykovy koleje. 2. Odbor gastronomie Předmětem činnosti je poskytování gastronomických služeb. Hlavním úkolem odboru je řízení všech gastronomických středisek - menz, bufetů, výdejen, restaurací, sledování nákladovosti; součástí odboru je též správa IT gastronomických středisek. Do struktury odboru gastronomie patří vzhledem ke svému specifickému charakteru i ubytovací úsek jako nedílná součást Masarykovy koleje, která je jako celek zařazena do odboru gastronomie 3. Odbor ekonomický Předmětem činnosti ekonomického odboru je účetní agenda, personální a mzdová agenda, rozpočtová činnost, evidence majetku, pohledávek a závazků, platební styk a pokladní služba, zpracování a evidence objednávek. 4. Odbor administrativně správní Předmětem činnosti odboru je právní agenda, veřejné zakázky, organizace výběrových řízení, pronájmy, spisová agenda, interní legislativa a archivační činnost; správa IT pro odbor ubytování a administrativu a středisko Betlémská kaple. 5. Odbor správy a údržby objektů Předmětem činnosti tohoto odboru je správa nemovitostí a budov přidělených do užívání SÚZ, běžná údržba, investice, revize, evidence a provoz vozidel a další techniky SÚZ a řídící činnost v oblasti energetiky. 3/7

4 Článek 4 Kompetence a pravomoci ředitele SÚZ 1. Ředitel je jediným řídícím a výkonným orgánem Správy účelových zařízení. 2. Ředitel je v zaměstnaneckém poměru k ČVUT a pracovní smlouvu podepisuje rektor, ředitel je vybrán na základě Řádu výběrového řízení, který je vnitřním předpisem ČVUT. 3. Ředitel je přímo podřízen rektorovi. 4. Ředitel odpovídá rektorovi zejména za dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů ČVUT, hospodárné využívání přidělených finančních a dalších prostředků a řádné hospodaření s majetkem. 5. Ředitel vede SÚZ v rozsahu práv a povinností uvedených v platných příkazech rektora a dalších platných vnitřních norem ČVUT. 6. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti SÚZ buď přímo, nebo zprostředkovaně prostřednictvím vedoucích nižší úrovně řízení. 7. Ředitel rozhoduje a jedná jménem ČVUT v souladu s vymezením svého postavení ve Statutu ČVUT a dalších vnitřních předpisů ČVUT, v pracovněprávních vztazích všech zaměstnanců SÚZ na základě delegované pravomoci rektorem. 8. Ředitel ustanovuje pro dobu své delší nepřítomnosti a nedosažitelnosti některého z vedoucích odborů písemným pověřením jako svého zástupce, který ředitele zastupuje v rozsahu, který ředitel určí. 9. Ředitel je přímým nadřízeným: vedoucích přímo řízených oddělení, projektového a informačního manažera, vedoucích odborů. 10. Ředitel je oprávněn jednat jménem ČVUT ve věcech týkajících se činnosti SÚZ vůči třetím osobám v rozsahu kompetencí stanovených vnitřními předpisy ČVUT a příslušných příkazů rektora. 11. Ředitel je oprávněn vydávat další předpisy pro SÚZ k zabezpečení chodu všech součástí a zařízení pod správou SÚZ. 12. Ředitel řídí hospodaření podle vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu s důsledným oddělením účtování dle jednotlivých činností. 13. Ředitel ustanovuje poradní orgány a komise zvláštními organizačními normami s vymezením obsahu činnosti, složení, pravidel jednání atd.: porada vedení (vedoucí odborů a další vedoucí přímo podřízených středisek dle rozhodnutí ředitele, projektový a informační manažer), komise pro manka a škody (škodní komise), likvidační komise (pro likvidaci nadbytečného, neupotřebitelného a neopravitelného majetku SÚZ), hlavní a dílčí inventarizační komise (pro inventarizaci majetku a závazků SÚZ), 4/7

5 Rada SÚZ (orgán pro spolupráci se SU ČVUT a studentskými samosprávami, vedoucí tohoto orgánu je vedoucí odboru ubytování). 14. Na základě rozhodnutí rektora, resp. Akademického senátu ČVUT, jmenuje další odborné poradní orgány a komise pro činnost SÚZ. Článek 5 Kompetence a pravomoci vedoucích odborů SÚZ a vedoucích nižší řídící úrovně 1. V čele odborů SÚZ jsou vedoucí odborů. 2. Vedoucí odboru je odpovědný řediteli SÚZ za vedení příslušného odboru SÚZ. 3. Vedoucí odboru řídí, organizuje a kontroluje pracovní a ostatní činnosti zaměstnanců příslušného odboru SÚZ prostřednictvím vedoucích podřízených oddělení a středisek. 4. Vedoucí oddělení - střediska řídí, organizuje a kontroluje pracovní a ostatní činnosti zaměstnanců příslušného svěřeného oddělení - střediska a ze své činnosti je odpovědný příslušnému vedoucímu odboru. 5. Vedoucí na všech stupních řízení odpovídají za realizaci aktivit vyplývajících z předmětu činnosti svěřených organizačních jednotek, dále za finanční a materiální zajištění své organizační jednotky, zpracovávají návrhy finančních plánů a odpovídají za personální obsazení svých organizačních jednotek a navrhují řediteli SÚZ případné změny. 6. Vedoucí na všech stupních řízení koordinují spolupráci svých svěřených organizačních jednotek s ostatními organizačními jednotkami takovým způsobem, aby se realizoval předmět činnosti organizační jednotky a SÚZ jako celku. 7. Vedoucí na všech stupních řízení spolupracují při organizaci a přípravě zadávacích podmínek pro výběrová řízení, sledují termíny a plnění uzavřených smluv, navrhují, kdy mají být výběrová řízení zadávána, kontrolují věcné i finanční plnění a kvalitu služeb, prací a dodávaného zboží. Článek 6 Základní pravidla hospodaření 1. SÚZ hospodaří podle schváleného rozpočtu, který musí být zpracovaný jako vyrovnaný nebo přebytkový. 2. Hospodaření SÚZ i všech organizačních jednotek je pravidelně měsíčně a čtvrtletně kontrolováno ekonomickým odborem a je projednáváno prostřednictvím vedoucích odborů se všemi příslušnými vedoucími. Při zjištěných nedostatcích budou přijata nápravná opatření. 3. Vedoucí organizačních jednotek jsou odpovědni za výsledky hospodaření. Tato odpovědnost je uvedena v pracovní náplni každého vedoucího zaměstnance včetně jeho práv a povinností. 5/7

6 Článek 7 Interní kontrolní systém SÚZ 1. Zaměstnanci SÚZ vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své působnosti vymezené pracovní náplní, předpisy SÚZ a v souladu s obecnými právními předpisy a vnitřními předpisy ČVUT v Praze. 2. Kontroly vykonávají vedoucí odborů a útvarů přímo podřízených řediteli, a to na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti, které schvaluje ředitel. 3. Kontrolní činnost v SÚZ akcentuje zejména tyto oblasti dle ustanovení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona o veřejných zakázkách: - správa a ochrana finančního, hmotného a nehmotného majetku, - účetní evidence majetku, pohledávek a závazků, inventarizace, - formální a věcná správnost účetních operací, - obchodní agenda, uzavírání smluv, reklamační řízení, - cenová tvorba a její kalkulace, - dodržování standardů a norem kvality při skladování, přípravě a výdeji jídel, - dodržování hygieny a pořádku při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. 4. Oddělení kontroly, BOZP, PO a CO pracuje dle ročního plánu kontrolní činnosti, schváleného ředitelem a vykonává mimořádné kontroly nařízené ředitelem. 5. O každé kontrolní činnosti je vypracována kontrolní zpráva s návrhy opatření a předložena řediteli. 6. Vypracované kontrolní zprávy jsou archivovány. Článek 8 Razítka 1. SÚZ používá řádková razítka s textem: České vysoké učení technické v Praze,, adresou SÚZ, IČ a DIČ, doplněné znakem ČVUT. 2. Razítka jsou opatřena pořadovým číslem, pod nímž jsou evidována. Článek 9 Úřední deska 1. Úřední deska vývěsková je umístěna v budově ředitelství SÚZ v přízemí ve vstupním prostoru a vyvěšují se tam pouze vybrané dokumenty, ostatní jsou k nahlédnutí v pracovní době v písemné podobě v sekretariátu ředitele. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou přílohy č. 1 a 2: Příloha č. 1: Základní organizační schéma ČVUT SÚZ Příloha č. 2: Organizační struktura, podřazené a nadřazené organizační jednotky 6/7

7 2. Dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního řádu se zrušuje předcházející organizační řád SÚZ ze dne Tento organizační řád byl projednán Akademickým senátem ČVUT dne a nabývá platnosti a účinnosti dnem V Praze, dne: rektor ČVUT v Praze 7/7

8 Organizační struktura, podřazené a nadřazené organizační jednotky Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu ze dne ČVUT v Praze číslo OJ NS Nadřazená OJ - NS Český název Anglický název Název funkce vedoucího zaměstnance OJ Název funkce ved. zaměstnance pověřeného jmenováním/přijetím do PP Seznam NS, za jejichž hospodaření odpovídá ved. zam. OJ Service Facilities ředitel/ka rektor / rektorka Odbor správy a údržby objektů Building Administration and Maintenance Division vedoucí odboru ředitel / ředitelka Odbor ubytování Accommodation Division vedoucí odboru ředitel / ředitelka oddělení ubytovacích služeb Accommodation Services Department vedoucí ředitel / ředitelka centrální recepce Central Reception vedoucí ředitel / ředitelka Koleje Dejvice Dejvice Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Bubenečská kolej Bubenecska Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Dejvická kolej Dejvicka Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Sinkuleho kolej Sinkuleho Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Hlávkova kolej Hlavkova Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Masarykova kolej - ubytovací úsek Masarykova Dormitory - Accommodation Division vedoucí ředitel / ředitelka kolej Orlík Orlik Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Koleje Podolí Podolí Dormitory vedoucí ředitel / ředitelka Strahov - areál Strahov - Campus vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok2 Strahov Dormitory Block 2 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok3 Strahov Dormitory Block 3 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok4 Strahov Dormitory Block 4 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok5 Strahov Dormitory Block 5 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok6 Strahov Dormitory Block 6 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok7 Strahov Dormitory Block 7 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok8 Strahov Dormitory Block 8 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok9 Strahov Dormitory Block 9 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok10 Strahov Dormitory Block 10 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok11 Strahov Dormitory Block 11 vedoucí ředitel / ředitelka kolej Strahov blok12 Strahov Dormitory Block 12 vedoucí ředitel / ředitelka Novoměstský hotel Novomestsky Hotel vedoucí ředitel / ředitelka Odbor gastronomie Catering Division vedoucí odboru ředitel / ředitelka oddělení gastronomických služeb Catering Services Department vedoucí ředitel / ředitelka Menza Studentský dům Students House Canteen vedoucí ředitel / ředitelka Masarykova kolej - gastronomický úsek Masarykova Dormitory - Catering Division vedoucí ředitel / ředitelka Menza Podolí Podoli Canteen vedoucí ředitel / ředitelka Výdejna Karlovo náměstí Karlovo namesti Canteen vedoucí ředitel / ředitelka Menza Strahov Strahov Canteen vedoucí ředitel / ředitelka učňovské středisko Apprentice Centre vedoucí ředitel / ředitelka Výdejna Horská Horska Canteen vedoucí ředitel / ředitelka Pizzerie la Fontanella la Fontanella Pizzeria vedoucí ředitel / ředitelka Menza a restaurace Kokos Kladno Kokos Kladno Canteen and Restaurant vedoucí ředitel / ředitelka

9 Organizační struktura, podřazené a nadřazené organizační jednotky Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu ze dne ČVUT v Praze číslo OJ NS Nadřazená OJ - NS Český název Anglický název Název funkce vedoucího zaměstnance OJ Název funkce ved. zaměstnance pověřeného jmenováním/přijetím do PP Seznam NS, za jejichž hospodaření odpovídá ved. zam. OJ Bufet Stavební fakulta Café - FCE vedoucí ředitel / ředitelka Technická menza Technicka Canteen vedoucí ředitel / ředitelka Kavárna ArchiCafé ArchiCafé Cafe vedoucí ředitel / ředitelka Betlémská kaple Bethlehem Chapel vedoucí ředitel / ředitelka administrativní a hospodářská správa Administrative and Economic Management ředitel/ka ředitel / ředitelka útvar ředitele Directors' Office ředitel/ka ředitel / ředitelka oddělení kontroly, BOZP, PO a CO Control, OHS, FP and CP Department vedoucí ředitel / ředitelka Odbor ekonomický Economic Division vedoucí odboru ředitel / ředitelka Odbor administrativně správní Administration Division vedoucí odboru ředitel / ředitelka oddělení ekonomické a finanční Economic and Financial Department vedoucí ředitel / ředitelka oddělení personální a mzdové Payroll and HR Deparment vedoucí ředitel / ředitelka oddělení organizační a právní Organization and Legal Department vedoucí ředitel / ředitelka oddělení informačních technologií Information Technology Department vedoucí ředitel / ředitelka

10 Příloha č. 1. k Organizačnímu řádu ČVUT v Praze - Správy účelových zařízení Základní organizační struktura ČVUT v Praze - Správy účelových zařízení Ředitel Oddělení kontroly, BOZP, PO a CO Sekretariát ředitele Projektový a informační manažer Odbor ubytování Odbor gastronomie Odbor ekonomický Odbor administrativně správní Odbor správy a údržby objektů Oddělení ubytovacích služeb Oddělení gastronomických služeb Oddělení ekonomické a finanční Oddělení organizační a právní Oddělení správy objektů Oddělení personální a mzdové Oddělení informačních technologií Oddělení údržby objektů a dopravy Centrální recepce Technická menza Betlémská kaple Koleje Strahov Menza Studentský dům Koleje Podolí Menza Podolí Koleje Dejvice Menza Strahov Hlávkova kolej Menza a restaurace Kokos Kladno Novoměstský hotel *** Výdejny Horská a Karlovo náměstí Bufet Stavební fakulta Pizzerie La Fontanella Masarykova kolej *** Kavárna ArchiCafé

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více