ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2."

Transkript

1 Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke ( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke,broj:3/09 i18/11), Zakona o Prekršajima čl. 12.stavak 1.( Sluţbene novine Federacije BIH,broj: 63/14) Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP Parkovi d.o.o Ljubuški( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški, broj6/13i 4/14) i članka 120. Statuta općine Ljubuški ( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški,broj:4/06,2/08,4/09i 4/12) Općinsko vijeće Ljubuški na prijedlog predlagatelja; JP Parkovi d.o.o Ljubuški,na sjednici odrţanoj dana 2014 donosi NACRT ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI I OSNOVNE ODREDBE Ĉlanak 1. Ovom se odlukom odreďuju parkirališne površine s naplatom (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), opći uvjeti korištenja parkirališnih površina, organizacija, način naplate parkiranja, cijene parkirne karte te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na urbanom području općine Ljubuški.(u daljnjem tekstu Odluka) Ĉlanak 2. Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila Ĉlanka 3. Tehničke i organizacijske poslove,naplatu, nadzor nad parkiranjem,blokiranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, odrţavanje,obiljeţavanje i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavljat će ;JP Parkovi d.o.o Ljubuški,Stjepana Radića bb, (u daljnjem tekstu Organizator parkiranja).jp Parkovi duţno je najmanje dvaput godišnje podnijeti izvještaj Općinskom vijeću Ljubuški o primjeni navedene Odluke, s tim da Općinsko vijeće moţe oduzeti navedene ovlasti u slučaju neprovoďenja ili nemogućnosti provoďenja ove odluke.

2 Ĉlanak4. Zaustavljanje vozila podrazumijeva prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do 5 minuta(5). Parkiranje vozila podrazumijeva prekid kretanja vozila u trajanju duţem od 5 minuta(5), osim prekida koji se vrše po prometnim znakovima i pravilima. Ĉlanak 5. Javno parkiralište s naplatom moţe biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično. Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojim se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine. Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojim se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa,odreďenih manifestacija i slično. Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom. Izvan -ulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana. II UREĐENJE I ODRŢAVANJE JAVNIH PARKIRALIŠTA Ĉlanak 6. (1) Javna parkirališta uz naplatu iz članka 5. ove Odluke označeni su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom prometa u skladu s propisima o sigurnosti prometa sa dopunskom oznakom vremenskog perioda parkiranja. Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone,dopuštenog trajanja parkiranja,vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje. Javna parkirališta iz čl.5 ove odluke nose redne brojeve Vertikalna signalizacija sadrţi: -oznaku P (parkiralište) skraćeni naziv parkirališta, -broj parkirne zone, -upozorenje o obveznoj naplati usluga parkiranja, -cijena pruţanja usluga javnih parkirališta, -upozorenje da će vozila parkirana na nedozvoljenim (neobiljeţenim) mjestima biti blokirana. -radno vrijeme napate usluge parkiranja. (2) Privatna parkirališta u gradu su: a) privatni parkinzi-garaţe vlasnika objekata u gradu, b) vlastiti parkinzi registriranih ugostiteljskih kuća u gradu.

3 Ĉlanak7. Sukladno odredbama članka 74. Zakona o sigurnosti prometa( Narodne novine ŢupanijeZapadnohercegovačke broj:17/14) vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo naročito: a) na obiljeţenom pješačkom prijelazu i na razdaljini manjoj od pet metara od tog prijelaza,kao i na prijelazu biciklističke staze preko kolovoza b) na raskrsnici i na razdaljini manjoj od pet metara od najbliţe ivice poprečnog kolovoza, c) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ureďaj za davanje svjetlosnih znakova d) na svim ureďenim zelenim površinama,parkovima i sl. e) na mjestu koje je označeno kao parking-prostor za invalidne osobe f) na prolazima i ulazima u škola, ustanova,poduzeća,stambenih zgrada i drugih objekata i iznad priključka na vodovodnu mreţu i ulaza u kanalizacijsku ili drugu mreţu komunalnih organizacija, g) na mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu III. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM Ĉlanak 8. Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, prihvaća odredbe ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje parkirališne karte ( u daljnjem tekstu: Ugovor) s Javnim poduzećem "Parkovi" d.o.o. Ljubuški ( u daljnjem tekstu:organizator). Opće odredbe iz stavka 1. ovog članka bit će istaknute na vidnom mjestu ( na prodajnom mjestu, na vertikalnoj signalizacijskoj oznaci). Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili kraďu vozila ili predmeta iz vozila. Ĉlanak 9. (1) Novčana naknada za korištenje javnih parkirališta u općini Ljubuški iznosi: a)za osobne automobile: 1-KM po jednom satu,; 10-KM za jedan dan računajući do 24 sata od plaćanja 40-KM za jedan tjedan 100-KM za tekući mjesec

4 IV.- PRUŢANJE USLUGA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA Ĉlanak 10. Pravilnost korištenja javnih parkirališta vrši ovlaštena sluţbena osoba JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, sa propisanim ovlaštenjem, a posebno kontrolira isticanje parking karte, njezinu ispravnost i vrijeme zadrţavanja. Ĉlanak 11. Za korištenje javnih parkirališta iz ove Odluke korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirnu kartu. Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnih parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema zoni parkiranja te da se na parkiralištu zadrţava u okviru propisanog vremena. Dnevna parkirna karta je parkirališna karta za odreďenu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u slijedećem danu za koje je vrijeme naplaćeno parkiranje. Satna parkirna karta je parkirališna karta koja se izdaje za vrijeme korištenja parkirališta od jednog(1) sata do više sati. Mjeseĉna parkirna karta izdaje se za jedan ili više parkiranja a vrijedi do istog datuma završenog mjeseca. Povlaštena karta je parkirna karta za stanare,pravne osobe i fizičke osobe-invalide koji se nalaze unutar parkirališnih zona,a imaju povlaštene uvijete naplate parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja i cijena. Ĉlanak 12. Za naplatu parkiranja koristi se parkirališna karta, koja mora sadrţavati slijedeće: - naziv, ID broj i adresu poduzeća koje vrši naplatu parkiranja, -ime,matični broj i adresa poduzeća koje vrši naplatu parkiranja -oznaku javnog parkirališta, -serijski, odnosno redni broj karte, -datum izdavanja, -vrijeme početka parkiranja, -vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, -obavijest o načinu isticanja parkirališne karte. Izgled i veličinu karte odreďuje Organizator, a kupovina parkirališne karte obavljat će se na predviďenim mjestima, parkirališnim aparatima.

5 Ĉlanak 13. Isticanjem parkirališne karte za vozilo, odnosno zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirališnom mjestu s naplatom, iako karta nije istaknuta, vozač, odnosno vlasnik vozila zaključuje s Organizatorom ugovor o korištenju parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom. Ĉlanak 14. Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirališnu kartu vidljivo istaknuti s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla vozila. Korisnik parkirališta duţan je vozilo parkirati u skladu sa oznakama vodoravne i okomite signalizacije, odnosno u skladu sa uputama koje mu daje Organizator ako parkiralište nema vodoravnu signalizaciju (ako podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena). Ĉlanak15. Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje i za pravna osobe koje imaju sjedište unutar toga područja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene. Povlaštena karta je parkirna karta koja se izdaje za stanare, pravne osobe i fizičke osobe invalide a koje se nalaze unutar parkirališnih zona,a imaju povlaštene uvjete naplate parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja i cijene. Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena karta. Povlaštena karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana. Izgled i sadrţaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom odreďuje Organizator parkiranja.

6 Ĉlanak16. Pravo na povlaštenu kartu ima fiziĉka osoba koja : Ima prebivalište ili boravište u zoni naplate parkiranja te na području općine Ljubuški Što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja: -ima vozilo registrirano na svoje ime,što dokazuje valjanom prometnom dozvolom Pravo na povlaštenu ima obrtnik i ostale zaposlene osobe: Čije je je radno mjesto u zoni naplate parkiranja i ima vozilo registrirano na svoje ime. Pravo na povlaštenu kartu ima osoba koja: Koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje,što dokazuje ugovorom o zakupu,odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora -ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom Pravo na povlaštenu kartu ima umirovljena osoba -koja ima prebivalište ili boravište na području općine Ljubuški i vozilo registrirano na svoje ime uz predočenje dokumenata kojim se dokazuje status umirovljenika. Pravo na povlaštenu kartu imaju fiziĉke osobe invalidi Na mjestima koja su obiljeţena za parkiranje vozila invalida,moţe se parkirati bez naknade,ako je vozilo prilagoďeno da njime upravlja osoba čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje oštećeni, a vozilo je sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama,obiljeţeno posebnim znakom -za invalidne osobe mogu se izdati povlaštene mjesečne ili godišnje parkirališne karte uz predočena valjana rješenja o invalidnosti. Naplata povlaštene karte obavlja se se naplatom preko ţiro raĉuna Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja. Povlaštena karta vrijedi dok fizička,odnosno pravna osoba ispunjava uvijete iz stavka 1., odnosno stavka 2. Osobama iz stavka 1., odnosno2 ovog članka moţe se izdati povlaštena karta ako su podmirili sve obveze prema organizatoru parkiranja od dana njezina izdavanja. Ĉlanak 17. Na javnom parkiralištu osloboďena su naplate naknade za parkiranje: -Vozila Mup ŢZH, vojska,hitne sluţbe i vatrogasna vozila u slučajevima kad vrše interventne mjere - vozila s meďunarodnom oznakom za invalide na svim parkirnim mjestima označenim za invalide

7 Ĉlanak 18. Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi: a)za vozila za koje je izdana tj, za registracijsku oznaku parkiranog vozila b)za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i c)za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom Korisnik parkiranja čija povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 8. Ove odluke.. Ĉlanak 19. (1) Korisnik parkirališta čini povredu Odluke o korištenju javnog parkirališta pod naplatom koja povlači novčanu kaznu ako: a) ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10(deset) minuta od dolaska na javno parkiralište,ili u istu unese netočne podatke o vremenu korištenja parkinga i tme dovede u zabludu ovlaštene osobe b) ne koristi ispravnu parkirališnu kartu vozila c) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja d) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obiljeţenim horizontalnim i vertikalnim oznakama Ĉlanak 20. (1)Za povredu ugovora iz članka 19. ove Odluke plaća se novčana kazna sukladno Zakonu o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine članak. 12 (Sluţbene novine FBIH,broj 63/14) u iznosu od 40,00 do 90,00 KM. (2) Na vozilo zatečeno na javnom parkiralištu bez valjane parking karte kontrolor naplate parkiranja ostavlja obavijest u elektronskoj ili ručnoj pisanoj formi da će vlasniku zatečenog vozila biti izdan prekršajni nalog.

8 (3)Prekršajni nalog za plaćanje novčane kazne izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo ili ga dostavlja putem pošte na kućnu adresu. (4) Vlasnik vozila kome je kontrolor naplate parkiranja ostavio obavijest da će mu biti izdan prekršajni nalog,ukoliko se u toku dana u kom je izdana obavijest javi kontroloru sa obavijesti bit će mu izdana karta od10,00 KM a obavijest poništena. (5)Dostavljane prekršajnog naloga za plaćanje novčane kazne na način iz prethodnog stavka ove točke smatrat će se urednim,pa naknadno oštećenje ili uništenje naloga ne utječe na valjanost dostavljanja,te ne odgaďa plaćanje novčane kazne. (6)Korisnik javnog parkirališta duţan je postupiti po primljenom prekršajnom nalogu i platit novčanu kaznu u roku od 8 (osam) dana na način naznačen u prekršajnom nalogu. Ĉlanak 21. (1)Ako korisnik javnog parkirališta ne postupi u roku po prekršajnom nalogu izdanom u skladu sa člankom 20.stavak 4. Ove Odluke,odnosno ako u naznačenom roku ne prihvati odgovornost ili ne zatraţi sudsko odlučivanje smatrat će se da je okrivljenik prihvatio odgovornost propuštanjem i prekršajni nalog postaje konačan i izvršan, a dodatna taksa u iznosu od KM bit će dodana sumi kojoj duguje(sukladno članku 58 stavak 2.Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine) (2)Korisnikom javnog parkirališta koji podlijeţe plaćanju novčane kazne smatra se vlasnik vozila koje je evidentirano u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova BIH,prema registracijskim oznakama vozila BIH. (3)Organizator moţe od vlasnika vozila (pravne i fizičke osobe) pismenim putem zatraţiti podatke o vozaču koji je počinio prekršaj Odluke o reguliranja parkiranja na području Općine Ljubuški. U slučaju da se traţeni podaci ne dostave prekršajni nalog ce biti izdan na vlasnika vozila. Ĉlanak 22. Novčana sredstva koja su prikupljena izdavanjem prekršajnog naloga uplaćuju se direktno na račun općine Ljubuški i isključivi su prihod općine Ljubuški

9 Ĉlanak 23. Vozila koja pri korištenju parkirnog mjesta nemaju istaknutu plaćenu parkirališnu kartu ili je po parkirališnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalaze se na parkiralištu duţe od 15 min. bez plaćene karte, blokirat će se posebnim napravama "lisicama". Blokiranje vozila obavlja se po nalogu Organizatora ili isto obavlja Organizator ako posjeduje potrebne naprave za blokiranje. Kod blokiranja vozila Organizator je duţan na prednje staklo ili drugo vidno mjesto staviti obavijest upozorenja na vozilo s uputom što vozač mora učiniti. Troškovi deblokiranja vozila naplaćuju se 50,00 KM prema cjeniku osobe ovlaštene od strane Organizatora. Osoba koja obavlja poslove deblokiranja vozila, sukladno članku 355 o pravu zadrţanja(zoo286 izmijenjen). Zakona o obveznim odnosima deblokirat će vozilo nakon što mu bude isplaćeno njegovo potraţivanje. Ĉlanak 24. Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida sa oznakom posebnog meďunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi, ili njime upravlja invalidna osoba. Ĉlanak 25. Javna parkirališta se moraju redovno odrţavati po uputama i ukazanoj potrebi i to: -metenjem, pranjem površina za parkiranje, odvoz smeća, čišćenjem slivnika, čišćenje i uklanjanje snijega u zimskom periodu. Ĉlanak 26. Opremanje i obim ureďenja javnih parkirališta na prijedlog poduzeća vrši se uz suglasnost općinskog načelnika iz sredstava ostvarenih pruţanjem usluga javnih parkirališta, planiranih sredstava iz budţeta općine i sredstava JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški. V. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA S NAPLATOM Ĉlanak 27. Ovim se člankom utvrďuju zone javnih parkirališta s naplatom,vrijeme naplate parkiranja i cijena parkirne karte na javnim parkiralištima na urbanom području Općine Ljubuški. Javna parkirališta na području Općine Ljubuški na kojim se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u jednu zonu:

10 Dijelovi ulica i lokacija koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja su: -Ul. Braće Šimića,Kč:1159/2,1155/2 -Ul. Kralja Zvonimira,Kč: 2212/1 -Ul.Zrinsko Frankopanska i Trg Kralja Tomislava,Kč:2202/2 -Ul.Eugena Kvarternika-Dječji park,kč:1322/5 -Trg Domovinske zahvalnosti,kč:1159/17,;1159/9,;1158/2,1159/21, -Ul Andrije Šimića,Kč:922,1159/3,;1159/19,;1159/21,1155/1 -Ulica Jurja Dalmatinca,Kč:2201 Organizator parkiranja duţan je sve navedene lokacije predviďene za naplatu parkiranja uredno obiljeţiti vodoravnom i horizontalnom signalizacijom. Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja mogu se mijenjati i dopunjavati kad se steknu prostorni uvjeti za ureďenje parkirališta. Ĉlanak 28. Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom utvrďuje se prema sljedećem redoslijedu: Ljetno radno vrijeme( ) -radnim danom od 07:00do 20:00 sati -subotom od 07:00do 13:00sati -nedjeljom i blagdanima se ne naplaćuje Zimsko radno vrijeme( ) -radnim danom od 07:00 do 18:00 sati -subotom od 07:00 do 13:00 sati -nedjeljom i blagdanima se ne naplaćuje Ĉlanak 29. Ovim člankom se odreďuju cijene parkiranja na javnim parkiralištima i iznose: 1.Cijena dnevne (24sata)parkirne karte iznosi - u zoni naplate 10 KM 2.Cijena satne parkirne karte odreďuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi - u zoni naplate--1--km

11 3.Cijena mjesečnih povlaštenih parkirnih karta iznosi: -za stanare u zoni naplate-15km -za stanovnike grada i gradskih naselja-25km -za umirovljenike sa prebivalištem u općini Ljubuški-15KM -za pravne osobe-25km -za zaposlenike i obrtnike-15km -za invalidne osobe-10km Dopušteno je izdavanje povlaštene parkirne karte do maksimalno 12 mjeseci unaprijed Ukoliko korisnik povlaštene karte ima nepodmirenih dugovanja prema organizatoru parkiranja gubi pravo na povlaštenu parkirnu kartu dok ne podmiri dugovanje Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu kojim korisnik kupuje tjednu,mjesečnu ili godišnju kartu sklapa se za odreďeno vozilo prema registarskoj oznaci koju korisnik vozila prijavi organizatoru parkiranja. Pravna ili fizička osoba mogu sklopiti ugovor o korištenju rezerviranog parkiranog mjesta u trajanju od dvanaest mjeseci sa mogućnošću produţavanja. Lokacije i broj rezerviranih mjesta odreďuje Organizator parkiranja. Cijena jednog parkirnog mjesta je -za pravne ili fizičke osobe u zoni naplate 1500 KM Popis ulica u kojima stanari i pravne osobe imaju pravo na povlaštenu kartu: -Ul. Braće Šimića,Kč:1159/2,1155/2 -Ul. Kralja Zvonimira,Kč: 2212/1 -Ul.Zrinsko Frankopanska i Trg Kralja Tomislava,;Kč:2202/2 -Ul.Eugena Kvarternika-Dječji park,kč:1322/5 -Trg Domovinske zahvalnosti,kč:1159/17,;1159/9,;1158/2,1159/21, -Ul Andrije Šimića,Kč:922,1159/3,;1159/19,;1159/21,1155/1 -Ulica Jurja Dalmatinca,;Kč:2201

12 Ĉlanak 30. Ovaj Pravilnik se primjenjuje od dana dobivanja suglasnoti od strane Opdinskog vijeda Ljubuški PREDSJEDNIK OV TONI KRALJEVIĆ OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI Broj: Ljubuški, OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG NACRTA ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJU NA URBANOM PODRUČJU OPĆINE LJUBUŠKI Pravni temelj za donošenje ove odluke jesu Odredbe članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke ( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke,broj:3/09 i18/11), Zakona o Prekršajima članak 12.(Sluţbene novine Federacije BIH,broj 63/14) Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP Parkovi d.o.o Ljubuški( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški, broj6/13i 4/14) i članka Predloženom odlukom utvrđuje se način,uvjeti i postupak raspolaganja naplatom kontrolom parkiranja. Na temelju Odredbe članka 9.stavak 1. Točka 44) i točka 102); parkiranje vozila je prekid od 5 minuta,osim prekida koji se čini da bi se postupilo prema znaku ili pravila kojim se regulira promet. Sukladno članku 12.stavak 1): Prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisani zakonima Bosne i Hercegovine,Federacije,kantona ili drugim propisima Vijeda ministara Bosne Hercegovine,Vlade Federacije,vlada kantona i odlukama gradskog ili opdinskog Vijeda

13 Sukladno članku 1. Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP PARKOVI d.o.o Ljubuški Ljubuški( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški, broj6/13i 4/14) Čiji je utemeljitelj opdina Ljubuški povjerava se uz dio javnih ovlasti i javna ovlast vezana za obavljanje djelatnosti naplate i održavanja javnih parkirališta. A člankom 2. Stavak 1 JP Parkovi se obvezujudi da de navedene djelatnosti obavljati u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu,programu održavanja komunalne infrastrukture i drugim zakonskim propisima koji uređuju navedenu oblast. Na temelju članka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Narodne novine Županije Zapadno hercegovačke broj:3/09 i 8/11): jedinice lokalne samouprave imaju vlastite nadležnosti ustanovljene Ustavom i Zakonom i imaju se pravo baviti pitanjima od javnog značaja koja spadaju u njihov krug djelatnosti a nisu dodijeljena drugim razinama vlasti temeljem Ustava ili Zakona. Jedinica lokane samouprave bit de samostalna u odlučivanju o svim pitanjima iz njezinog djelokruga koja ne mogu biti uskradena ili ograničena od strane Županijskih tijela osim u situacijama posebno određenim Ustavom BIH. Jedinica lokalne samouprave u okviru samoupravnog djelokruga uz ostale nadležnosti pobrojane člankom 14., posebno je nadležna i za javna parkirališta Svakodnevna i trajna pojava parkiranja znatno veda od prostorno mogudeg kapaciteta u središnjem dijelu Opdine Ljubuški pretpostavlja i traži mjere,načine i postupke za njezino rješavanje. Parkirališne potrebe u ovom dijelu grada proizlaze iz objektivnih okolnosti koje su uobičajene za sve gradove svijeta i u osnovi su proporcionalne s veličinom grada,gustodom stanovanja,stupnjem motorizacije i atraktivnošdu centra. Opdina Ljubuški donijela je odluku za izradu studije organizacije i informatizacije službe parkiranja u urbanom području Opdine Ljubuški,tj. Odluku za izradu Projekta Organizacija naplate i kontrole parkiranja za Opdinu Ljubuški. Navedena odluka predstavlja osnovu za projektiranje i razvoj sustava naplate i kontrole pakiranja koristedi mjere koje ne zahtjevaju visoki stupanj ulaganja, odnosno,primjenom informacijskog podsustava NAPLATA I KONTROLA PARKIRANJA Novim sustavom postiglo bi se rješenje problema parkiranja stanara (u ulicama u kojima je uveden zonski sistem naplate i kontrole) putem izdavanja PPK(povlaštene parkirne karte) koja je istima omogudilo parkiranje u neograničenom trajanju u okolici svojih stambenih zgrada čak i u vršnim opteredenjima parkiranja.

14 Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke ( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke,broj:3/09 i18/11), Zakona o Prekršajima čl 12.stavak 1.(Sluţbene novine Federacije BIH,broj 63/14) Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP Parkovi d.o.o Ljubuški( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški, broj6/13i 4/14) i članka 121. Statuta općine Ljubuški ( Sluţbeni glasnik općine Ljubuški,broj:4/06,2/08,4/09i 4/12) Općinsko vijeće Ljubuški,na sjednici odrţanoj dana 2014 donosi PRIJEDLOG ZAKLJUČAK I Usvaja se nacrt Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području opdine Ljubuški. II Zadužuje se predlagatelj da doradi nacrt Odluke i u formi prijedloga dostavi Opdinskom vijedu na usvajanje. III Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,a objavit de se u Službenom glasniku opdine Ljubuški. PREDSJEDNIK OV TONI KRALJEVIĆ OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI Broj: Ljubuški,

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA NN 82/2007 MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma,

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6646FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 15 Varná deska SK Návod na používanie 28 Varný panel INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28 OBSAH V Š E O B E C N É O P Ć IIZ R A Z I V Ý R A Z Y 10 Pozdravy a oslovení Pozdraví i oslovljavanje 10 Představování Predstavljanje/upoznavanje 10 Loučení Pozdravíjanje 12 Dorozumění Sporazumijevanje

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 26 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 50 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox

Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 21 SV Bruksanvisning 30 Zamrzivač škrinja Truhlicová mraznička Säiliöpakastin Frysbox ZFC21400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Rad uređaja 4 Upravljačka

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342

... HR PLINSKA PLOČA ZA EGT6242 EGT6342 EGT6242 EGT6342...... HR PLINSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS PLYNOVÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 15 FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION 29 TR GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU 44 2 www.electrolux.com

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29

EWF 1486 GDW2. CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 EWF 1486 GDW2 CS Pračka Návod k použití 2 HR Perilica rublja Upute za uporabu 29 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 48 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Více

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35

EUN1100FOW... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 EUN1100FOW...... HR ZAMRZIVAČ UPUTE ZA UPORABU 2 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 35 2 www.electrolux.com SADRŽAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................

Více

Í Í ž Ž ž ó Í ú ž ó ž Š ú ú ť ž ú É ď šú ó ž ů Á š ů ů š ů š ó ů š ů ů ú ů ž ž ú ů ú ů ů ž ž ž ž ž ů ů ž ů ž Ů ŤÍ ž Ů ú š ů Ů š š ů ú š ů ů ú ů š ú ů ůž Í ů Í ů Ů ď Ú ó š ž Ž š ů ž š ů ď ž ů ž ž Š É ž

Více