C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává jubilejní, již 20. vydání Výroční zprávy Svazu dovozců automobilů, ve které Vás chceme blíže seznámit s výsledky naší činnosti za rok Loňský rok byl na tuzemském automobilovém trhu opětovně ovlivněn řadou nepříznivých faktorů, vyplývajících z celkově nevyjasněné hospodářské i politické situace, která přispívala k nejistotě a opatrnosti kupujících. Proto nejenže mírně poklesly registrace nových osobních automobilů, ale zároveň se tak zpomalila obnova a modernizace vozového parku v České republice. Tato jubilejní výroční zpráva, která je již dvacátou za dobu existence našeho svazu, mimo jiné také dokazuje, že členská základna Svazu dovozců automobilů je dlouhodobě velmi stabilní. Potvrdil to i rok 2013, kdy došlo pouze k dílčí změně, a to ke sloučení společností Renault Trucks ČR s.r.o. a Volvo Truck ČR s.r.o. a ustavení nové společnosti Volvo Group Czech Republic s.r.o. v druhé polovině roku. Tím se naše členská základna snížila o 1 člena. Naopak v loňském roce došlo k řadě změn v personálním obsazení a kontaktních údajích některých našich členů. Aktuální adresář zohledňující veškeré změny ke dni uzávěrky této Výroční zprávy je uveden na stranách 9 až 13. Další změny se dají očekávat jako důsledek restrukturalizačních procesů světového automobilového průmyslu, ke kterým začalo docházet na přelomu let 2013 a Ty už naznačilo období od začátku roku 2014 do uzávěrky vydání této Výroční zprávy. Z evropského, a tím českého trhu odchází např. značka Chevrolet, která ukončila své členství v SDA, a další naši členové mění nebo budou zřejmě měnit svoji organizační strukturu. Základní údaje o obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2013, a stav vozového parku jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do roku Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2014 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů OPENING WORD Ladies and Gentlemen, You are reading the anniversary 20th issue of the Annual Report of the Car Importers Association, by which we would like to inform you about the results of our activity in the year of Last year, the domestic automobile market was again affected by many negative factors arising from the overall vague economic and political situation that contributed to the incertitude and cautiousness of buyers. As a result, the registrations of new passenger vehicles slightly dropped and the renovation and modernization of the vehicle fleet in the Czech Republic slowed down. This anniversary Annual Report, which is already the 20th since the existence of the Car Importers Association, shows, among other things, that the member base of the Car Importers Association has been very stable in the long run. This fact was once again confirmed in the year of 2013 that brought only a small change the merger of Renault Trucks ČR s.r.o. and Volvo Truck ČR s.r.o. and the foundation of the new company Volvo Group Czech Republic s.r.o. in the second half of the year. Thus, our member base lost one member. On the other hand, last year there were many personnel changes and changes in the contact information of some of our members. The current directory showing all the changes as of the closing date of this Annual Report is provided on Pages 9 through 13. More changes are expected as a result of the restructuring processes of the world automobile industry, which already started at the break of 2013 and The time period from the beginning of 2014 to the closing date of this Annual Report has already indicated some of them. For instance, Chevrolet is leaving the European and thus also Czech market and has, therefore, terminated its membership in the CIA. Other CIA members are changing or shall change their organizational structure. The basic information regarding the sale of motor vehicles, based on their registrations in 2013 and the state of the vehicle fleet, is shown in the statistical part of this Annual Report. The statistical data follow up on the previous Annual Reports and allow comparing and seeing information from 1994 to This Annual Report is thus comparable as to the significance and nature of the statistical data to similar information published abroad. Just like in previous years, this Annual Report does not evaluate the activity of the individual members of the Car Importers Association since it is mostly up to them or their partners. I would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Annual Report. Prague, March 2014 Executive Committee and the Board of Directors of the Car Importers Association SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA POSLÁNÍ SVAZU Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA MISSION OF THE ASSOCIATION The Car Importers Association is a voluntary association of legal entities importing, selling and servicing road motor vehicles in the Czech Republic. The goal of the CIA, pursuant to the by-laws, is in particular to: create optimal conditions for the development of this type of activity; keep improving the quality of sales and of services provided to customers; 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

3 vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. ORGÁNY SVAZU rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30 měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní. sekce bezpečnost provozu a servis (BP-S) je od konce roku 2012 novým orgánem Svazu, jehož cílem je řešení důležitých otázek ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci se státní správou (např. BESIP) a příprava akcí zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu, dále pak koordinace činností na úseku servisních služeb se zaměřením na zachování bezpečnostních prvků vozidel po jejich opravě. sekretariát svazu vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Podobně jako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce 2013 značnou pozornost stálým změnám v české legislativě a spolupráci s orgány státní správy, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 39 členů zastupujících více než 60 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Prodejní a servisní síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. AKTIVITY SVAZU Kromě zajišťování standardních aktivit (výstavy, ankety, informační činnost, jednání s orgány státní správy, statistiky, atd.) se náš svaz v roce 2013 významněji zaměřil na další prohloubení vnitrosvazové činnosti jako např. uzavření dohody o ustavení Rozhodčího a mediačního institutu AutoSAP/SDA/SAČR v rámci náběhu nové blokové výjimky pro prodej, opravy a servis vozidel, uspořádání semináře k novému občanskému zákoníku, atd. Z akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety Motocykl roku 2013, která skonči- promote and protect the collective and individual interests of its members provided they are not in conflict; inform and support each other in the spirit of fair free competition on the market as well as coordinate the promotion and protection of collective interests with other similar interest groups or associations and unions; maintain and further develop contacts with other similar associations and unions aboard; support the technical, economic, social and cultural development of the Czech society as a whole where possible; support and protect the business activity of its members in collective marketing, promotion and advertising and organize events in support of these goals. BODIES OF THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION board of directors (BD) is the highest body that decides about the basic goals and the strategy of the Car Importers Association. The Chairman of the Board of Directors is also the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Car Importers Association is a member of the Board of Directors. The Board of Directors holds regular meetings as well as extraordinary meetings if necessary. executive committee (EC) is the executive body of the Car Importers Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five members for a period of 30 months; the sixth member is always the Secretary of the Car Importers Association. The elected members of the Executive Committee take turn in the position of Chairman of the Committee and Chairman of the Board of Directors every six months. The Executive Committee holds regular monthly meetings as well as extraordinary meetings if necessary. technical section (TS) is a specialized body of the Car Importers Association that works on a permanent basis. The Technical Section holds regular or retreat monthly meetings. the motorcycle section (MS) is a permanent specialized body of the Car Importers Association that systematically deals with issues regarding motorcycles. The Motorcycle Section holds regular or retreat monthly meetings. traffic safety and servicing section (BP-S) is a new body of the Car Importers Association since the year of Its goal is to handle important issues regarding road traffic safety in cooperation with the public administration (e.g. BESIP Road Traffic Safety), to prepare events concerning the improvement of traffic safety and to coordinate servicing activities with the focus on preserving safety elements of vehicles after their repair. secretariat performs administrative, technical and coordinating activities essential for the reliable functioning of the Car Importers Association and its bodies. The Secretariat regularly posts some selected information, in particular statistical data, on its own website. In 2013, just like in the previous years, the Secretariat paid a lot of attention to permanent changes in the Czech legislation and cooperated with public administration authorities since these changes very much concern the activity of the Car Importers Association and its members. MEMBERSHIP As of the date of this Annual Report, the Car Importers Association has 39 members representing more than 60 worldfamous makers of passenger cars, light utility vehicles, trucks, buses and motorcycles. The service and dealers network of CIA members is operated in compliance with Commission Regulation (EC) No.1400/2002. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 la na jaře a Auto roku 2014 v ČR, kde na rozhraní roku 2013 a 2014 proběhl její již 20. ročník. Obě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech. Výsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části Výroční zprávy. Obě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností. 17. ročník ankety Motocykl roku přilákal téměř 25 tisíc respondentů. V anketě Auto roku hlasovalo 35 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motosalon 2013, uspořádaná na výstavišti v Praze Letňanech, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 40 tisíc návštěvníků. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Pokud jde o legislativu, pak i v roce 2014 zůstává pro SDA nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. HOSPODAŘENÍ SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2013 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Od začátku roku 2014 došlo k určitým změnám ve zpracování a zveřejňování statistických údajů. Příčinou byly vysoké náklady na zpracování statistiky prvně registrovaných nových a ojetých silničních vozidel, a vozidel vyřazených z CRV, které nesl plně náš svaz. Na veřejně přístupných stránkách našeho portálu bylo zveřejňováno okolo 250 statistických výstupů. Takovýto rozsah není běžně dostupný téměř v žádné zemi, a proto Rada ředitelů v rámci šetření nákladů SDA schválila částečné zpoplatnění doposud zveřejňovaných statistik. Všechny historické podklady do roku 2013 jsou dostupné na našem webu: portal.sda-cia.cz. REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL Za rok 2013 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 891 autobusů a motocyklů včetně mopedů. V roce 2012 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 731 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy. ACTIVITIES OF THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION In addition to standard activities (exhibitions, polls, informational activities, dealing with public administration authorities, statistics, etc.), the Car Importers Association focused in 2013 on the activities within the Car Importers Association, such as the execution of the agreement on the foundation of the Arbitration and Mediation Institute AutoSAP/ SDA/SAČR as part of the launch of a new block exemption for the sale, repair and servicing of vehicles, the organization of a seminar regarding the new Civil Code, etc. Of the events having a significant impact on the general public, there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2013, which ended in the spring, and Car of the Year 2014 in the Czech Republic, the 20th year of which took place at the break of 2013 and Both opinion polls ended with a ceremonial announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are shown in the table part of this Annual Report. Both opinion polls were very successful also among the general public. The 17th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted almost 25,000 respondents. A total of 35,000 respondents took part in the Car of the Year opinion poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by another important event of the Car Importers Association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2013 held at the exhibition venue in Prague - Letňany, which was seen, together with its accompanying program, by almost 40,000 visitors. As to the activity within the Car Importers Association, the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors that approved basic documents, such as 2012 budget spending reports, the 2013 budget proposal and the time schedule of meetings of CIA bodies, and discussed the main tasks for the entire upcoming year. With respect to legislation, the priority of the Car Importers Association in 2014 continues to be selected laws and their implementing regulations. The Secretariat and the Executive Committee shall pay special attention in particular to the promotion of the so-far-not -quite-standard implementation of European regulations in the national legal system. FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA The financial management of the Car Importers Association in the 2013 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. Budget revenues came from membership fees and interest on the account. Budget expenditures consisted of the usual cost of operation, registration statistics, etc. The financial management of the Car Importers Association was regularly monitored by the Executive Committee of the Car Importers Association. THE MARKET OF NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2013 We have been using the register of motor vehicles as a source of reliable information, just like other developed countries, since The sales statistics used from 1993 to 2003 and prepared based on the information from individual makers and importers and customs statistics were not considered sufficiently objective and we therefore continue using them to evaluate trends only. Since the beginning of 2014, there have been some changes in the preparation and publication of statistical data because of the 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

5 OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2013 poklesly oproti roku 2012 o 5,33 %, tj. o ks. Z hlediska segmentů došlo ke změně, když největší podíl již nepatří malým vozidlům (mini + malé) 22,40 %, ale vozům nižší střední třídy s 24,54 %. Třetí příčku zaujaly vozy střední třídy s 16,52 %, Dále následovaly třídy MPV 15,51 %, terénní, jejichž podíl stoupl už na 15,24%, vyšší střední 4,04 %, sportovní 0,36 % a nakonec třída luxusních vozidel 0,17 %. Z hlediska druhu použitého paliva u osobních automobilů nedošlo ani tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory, ve srovnání s rokem 2012, opět vzrostl a činil 42,34 %, naopak u benzinových motorů mírně klesl na 55,48 %. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG registrovalo 0,39 % osobních vozů, CNG 0,23 %, palivo E85 0,06 %, a elektromobilů bylo za rok 2013 registrováno celkově jen 37 ks (0,02 %) a vozů s hybridním pohonem 0,27 %. LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY (N1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala menší propad registrací, a to meziročně o 1,29 %. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 9,16 %, do 3,0 t 38,41 %, do 3,5 t vzrostl na 49,87 % a nezařazeno bylo 2,55 %. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen 476 vozidel (4,08 %) vybaveno benzinovými motory, 89,63 % připadá na naftové motory, 430 vozidel (3,68 %) mělo pohon CNG a 5 LPG (0,04 %). AUTOMOBILY DO 3,5 T (M1+N1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2013 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně méně o vozidel ( 5,07 %), než v roce NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala meziroční nárůst registrací o kusů (+ 19,48 %). AUTOBUSY (M2,3) Autobusů bylo loni registrováno 891, což je o 160 ks (21,89 %) víc než v roce MOTOCYKLY (L) Oproti roku 2012 celkové registrace motocyklů vzrostly o ks (6,90 %). Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. high cost of the statistical data concerning the first registration of new and used road vehicles and the vehicles excluded from the Central Vehicle Register, which was fully paid by the Car Importers Association. Our public website posted about 250 statistical data. Such scope of data is not available almost in any country and therefore, the Board of Directors decided to charge for some of the statistical data in order to save money. All historical information is available on our website: portal. sda-cia.cz. REGISTRATION OF NEW VEHICLES In 2013, a total of 164,736 new passenger cars, 11,669 light utility vehicles, 8,643 trucks, 891 buses and 16,262 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. In 2012, a total of 174,009 new passenger cars, 11,821 light utility vehicles, 7,234 trucks, 731 buses and 15,212 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. For more information regarding the number and order of individual makers, see the tables on Page 14 through 31 of this Annual Report. PASSENGER CARS (M1) The registrations of new passenger cars in 2013 dropped by 5.33 %, i.e. by 9,273 cars, as compared to There was a change from the point of view of segments. The largest share is now represented by lower medium class cars with % and no longer by small cars (mini + small) %. The third place took medium class cars with %. They were followed by MPV class cars %, off-road class cars, the share of which went up to %, higher medium class cars 4.04 %, sports class cars 0.36 % and finally luxury class cars 0.17 %. From the point of view of the type of fuel used, there were again no dramatic year-to-year changes. The share of new passenger cars with Diesel engines went up again as compared to 2012, reaching %, while the share of new passenger cars with petrol engines slightly dropped to %. The shares of other types of fuel are still negligible in our country LPG was registered by 0.39 % of passenger cars, CNG by 0.23 % of passenger cars and E85 fuel by 0.06 % of passenger cars. In 2013, only 37 electric cars (0.02 %) and hybrid cars (0.27 %) were registered. LIGHT UTILITY VEHICLES (N1) The category of light utility vehicles showed a slight drop in the number of registrations by 1.29 % from year to year. There were also changes in the shares of the individual commercial classes, where the share of the category up to 2 tons was only 9.16 %, the share of the category up to 3 tons was % and the share of the category up to 3.5 tons went up to %; 2.55 % of vehicles were not classified. With regard to the type of fuel used, there were only 476 vehicles (4.08 %) with petrol engines, % of vehicles with Diesel engines, 430 vehicles (3.68 %) running on CNG and 5 vehicles running on LPG (0.04 %). VEHICLES UP TO 3.5 T (M1+N1) Some analyses still monitor the registrations of M1+N1 category vehicles together. In 2013, a total of 176,405 passenger and light utility vehicles were registered, which means 9,425 vehicles ( 5.07 %) less than in TRUCKS (N2,3) This category showed a year-to-year increase in the number of registrations by 1,409 trucks ( %). BUSES (M2,3) Last year, 891 buses were registered, which is 160 buses (21.89 %) more than in VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2013 VVýznamnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají k neustálému a pokračujícímu stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů se zvýšilo na 14,2 roku. Problematický je zejména dovoz vozů starších deseti, ale především patnácti let. Z celkového počtu (nárůst o 1,42 %) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů bylo (tedy 38 %) starších deseti let, a z nich (5,68 %) starších patnácti let. Nemalé množství se navíc dováží na náhradní díly. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2013 dovezeno kusů, což je o 3,68 % (244 ks) víc než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2013 registrováno kusů, autobusů 249 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Problematika bezpečnosti silničního provozu je předmětem stále většího zájmu členů SDA. Proto byla už v roce 2012 vytvořena samostatná sekce Bezpečnost provozu, jejímž úkolem jsou intenzivnější aktivity v této oblasti. Dne 18. dubna 2013 bylo na úrovni tehdejšího ministra dopravy pana Z. Stanjury podepsáno Memorandum o spolupráci BESIP (MD) se Svazem dovozců automobilů (SDA) a Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP), ve kterém byly stanoveny základní oblasti naší vzájemné součinnosti. Již při přípravě memoranda začala aktivně pracovat nově ustavená pracovní skupina SDA Bezpečný provoz Servis, která již v 1. čtvrtletí 2013 připravila Koncepci Fair-Play pro opravy vozidel. Ve své činnosti se pak celoročně kromě jiného zaměřuje zejména na problematiku dodržování aktivní a pasivní bezpečnosti při opravách vozidel po havárii. Velmi aktivně se též zapojila sekce Moto SDA, která ve spolupráci s Besipem vyhlásila akci Jezdíme na krev (dárcovství krve), jejíž organizací byla pověřena společnost Bezpečně na motorce. Vyhodnocení akcí za rok 2013 je uvedeno na našem portálu. Většina členů SDA pořádala samozřejmě i individuální akce zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, o kterých byla veřejnost informována prostřednictvím kalendáře akcí BE- SIP rovněž na našem portálu. Současně Svaz pokračoval v řadě jednání s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech při schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. S tím souvisí také problematika nízké úrovně pasivní bezpečnosti starých automobilů. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. S bezpečností silničního provozu také úzce souvisí problematika životního prostředí, na kterou má přímý vliv stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. MOTORCYCLES (L) As compared to 2012, the total number of registrations of motorcycles went up by 1,050 motorcycles (6.90 %). More information about the number, categories and order of individual makers is provided in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2013 A large import and registration of used vehicles still represent an important part of the Czech motor vehicle market. Imported used vehicles affect not only the sale of new vehicles but are also responsible for the aging of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars went up to 14.2 years. The problem is especially the import of vehicles over 10 years old and especially 15 years old. Of the total number of 126,115 (a 1.42 % increase) imported and registered used passenger cars, there were 47,943 cars (i.e. 38 %) over 10 years old and of these, 7,168 (5.68 %) cars were over 15 years old. A total of 6,638 used light utility vehicles were imported in 2013, which is 3.68 % (244 vehicles) more than in the previous year. A total of 2,651 imported used trucks, 249 used buses and 11,646 used motorcycles were registered in TRAFFIC SAFETY Traffic safety is at the forefront of the interest of CIA members. This is why, the separate section Traffic Safety was created in 2012 to perform more intensive activities in traffic safety. On 18 April 2013, Mr. Stanjura, the former Minister of Transportation, signed the Memorandum of Cooperation of BESIP (Ministry of Transportation) with the Car Importers Association (CIA) and the Automotive Industry Association (AutoSAP) that laid down the basic areas of our mutual cooperation. A newly appointed CIA workgroup Traffic Safety Service started actively working during the preparations of the Memorandum and, in the first quarter of 2013, prepared the Fair-Play Concept for vehicle repairs. In its year-long activity, the workgroup focuses, besides other things, on the observation of active and passive safety in crashed vehicle repairs. The Moto Section of the CIA also became very much involved and, in cooperation with BESIP, announced the event We Run on Blood (blood donation), which was organized by the society Motorcycle Safety. The evaluation of the 2013 events is posted on our portal. Of course, the majority of the CIA members also organized their individual events focusing on improving road traffic safety, about which the public was informed via the BESIP event calendar on our portal as well. The Car Importers Association continued with discussions at competent ministries and parliamentary committees regarding the continuing problems in the approval of the technical condition of vehicles and in the inspection of vehicles and regarding the proposals to speed up the renovation of the vehicle fleet in the CR. The low level of passive safety of old vehicles is part of this problem. CIA members continued to organize their own events focusing on technical inspections, engine tuning, breaks, suspension and shock absorption, lights and the correct use of vehicles. Some CIA members helped with the production of educational and instructive audiovisual programs regarding traffic safety. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2013 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí proto zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova je ve srovnání s vyspělými státy prakticky záporná, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel ve většině kategorií dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. Traffic safety is closely related to the environment, which is directly affected by the age and structure of the vehicle fleet in the CR. An overview of the number and age of vehicles of individual categories as of 31 December 2013 is provided on Page 20. THE ENVIRONMENT AND CO2 EMISSIONS In 2013, just like in the previous years, the Car Importers Association and its bodies as well as individual members submitted qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies regarding the impact of the obsolete vehicle fleet on air pollution and waste management and production, i.e. waste liquidation and recycling. The import of old used vehicles as well as the overall high average age of the vehicle fleet in the CR has a negative impact on the environment. The renovation of the vehicle fleet in the CR is practically negative as compared to other developed countries, and so the average age of some categories of vehicles has even went up lately. However, the continuing reduction of emissions in new passenger cars, which is documented by the tables on Page 22/23, is rather encouraging. ZÁVĚR Dvacáté vydání Výroční zprávy je jasným důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již plná dvě desetiletí významnou, životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejpříznivějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. OTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS Other activities of individual CIA members typically lay mainly in sponsorship focusing on culture and arts, education, sports, social area and healthcare as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The 20th issue of the Annual Report clearly proves that the Car Importers Association has been an important and vital organization well-recognized and respected both in the Czech Republic and abroad for two decades. The information in the Annual Report provides a current picture of the Car Importers Association as such, its organization and members as well as of the situation and developments on the Czech motor vehicle market. The activity of the Car Importers Association confirms its irreplaceable role in the economic and market structure of the Czech Republic and the constant efforts of the Car Importers Association contribute to the creation of the most favorable environment for the responsible, competent and fair trade of imported motor vehicles linked to our membership in the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2013 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem webu: portal.sda-cia.cz. NOTE: More detailed overviews regarding new and used vehicles registered in the CR in 2013 and eliminated end-of-life vehicles as well as a lot of other interesting information are provided on the next pages of this Annual Report and especially on our website: portal.sda-cia.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 Adresář členů Members Directory Automobily Cars BMW, MINI BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel (OA): Milan Koza Country Manager (Moto): Petr König komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: CITROËN Citroën Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: infolinka: gen. ředitel: Olivier Parry komunikace, tisk: Lenka Martinová tel.: fax: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat Group Automobiles, Central & Eastern Europe Kft. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: gen. ředitel: Laszlo Stekl, komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: HONDA Honda Motor Europe Ltd., organizační složka Česká Republika (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: ved. organizační složky: Jiří Miňovský obch. ředitel divize Auto: Petr Skála obch. ředitel divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Petr Hubáček tel.: IVECO IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: ředitel divize Trucks: Emilio Parato obch. ředitel divize Trucks: Aleš Konrád komunikace, tisk: Miriama Regec tel.: obch. ředitel divize Bus: Jan Kimla tel.: komunikace, tisk: Katarina Kutlíková tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

9 Adresář členů Members Directory Automobily Cars JAGUAR, LAND-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , KIA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Dieter Platzer Olga Veselá, tel.: prezident: Tae Ho Lee obch. ředitel: Arnošt Barna komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: gen. ředitel: Ivan Kuznetsov komunikace, tisk: ved. oddělení OA: Milan Vozáb tel.: MAN MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: MITSUBISHI M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: ředitel a jednatel: Jochen Modl komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: David Levec, tel.: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BENZ, setra Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: tel.: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel NA: Josef Mařík komunikace, tisk: ředitel LUV: Markus Berben Zuzana Schneyderová-Kubaniková tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn tel.: , NISSAN Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: Country Manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 Adresář členů Members Directory Automobily Cars OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: gen. ředitel: Nicolas Perrin obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , komunikace, tisk: Irena Bandová tel.: , AUDI, SEAT, VW Porsche Česká republika, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Vratislav Strašil tel.: gen. ředitel: Franz Pommer tel.: (sekretariát GŘ) ved. divize AUDI: Thomas Otter, tel.: komunikace, tisk: Pavla Vokrouhlíková, tel.: ved. divize SEAT: Aleš Novák, tel.: komunikace, tisk: Filip Stoulil, tel.: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: komunikace, tisk: Sylva Marounková, tel.: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: komunikace, tisk: Markéta Chocholatá, tel.: RENAULT, DACIA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: SCANIA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: gen. ředitel: Zdeněk Grunt tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: ředitel: Peter Hornig komunikace, tisk: Ondřej Koubek tel.: , ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

11 Adresář členů Members Directory Automobily Cars SUZUKI Magyar Suzuki Corporation Ltd. Branch Office Czech republic, organizační složka (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: ved. organizační složky: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: ŠKODA Škoda Auto, a.s. Organizační složka Škoda Auto ČR (OA, LUV) Želetavská 1525/1, Praha 4 tel.: ved. prodejní organizace v ČR: Luboš Vlček, tel.: PR manager: Vítězslav Pelc tel.: TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: prezident: Shingo Kato viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS Volvo Group Czech Republic, s.r.o. (NA, LUV) Obchodní 109, Čestlice tel.: výkonný ředitel: Frank Versaevel obch. a marketingová ředitelka: Sylva Webster, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: , ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk Volvo Trucks: Klára Rylichová tel.: , komunikace, tisk Renault Trucks: Tereza Porubová, tel.: Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTIC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí Žebrák tel.: APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI A Spirit, a.s. Vrbova Praha 4 tel.: jednatel: Dušan Hřích ředitel: Vladimír Přibyl VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles BRP, CAN-AM, SKI-DOO, LYNX BCE, s.r.o. Lahovská Praha 5 tel.: jednatelka: Hana Barnetová HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/ Praha 5 tel.: ředitel: Martin Heřmanský KAWASAKI Asko KC, s.r.o. Žarošická Brno tel.: , ředitel: Petr Majer KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany 167/ Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (Custumer Service): Marek Malatinec tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: POLARIS, INDIAN, VICTORY Meteor Motor Tech ČR, s.r.o. Na Strži 35/ Praha 4 Krč tel.: , ředitel: Tomáš Kočař TRIUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská Praha 4 tel.: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Petrská 1168/ Praha 1 tel.: vedoucí org. složky: Hans Zimmermann tech. ředitel: Bohumil Burda komunikace, tisk: Eva Hlavatá tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

13 Auto roku v ČR Car of the Year in CR ročník 20th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner MAZDA 6 městské vozy Small + Mini RENAULT Captur nižší střední třída Lower middle ŠKODA Octavia střední a vyšší třída Medium MAZDA 6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER Sport Sport + Cabrio SUBARU BRZ ročník 19th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner VOLKSWAGEN Golf městské vozy Small + Mini RENAULT Clio nižší střední třída Lower middle ŠKODA Rapid střední a vyšší třída Medium BMW 6 Gran Coupé SUV + OffRoad, MPV MERCEDES-BENZ GL Sport + Cabrio TOYOTA GT ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner FORD Focus městské vozy Small + Mini ŠKODA Citigo nižší střední třída Lower middle FORD Focus střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER Evoque Sport + Cabrio PORSCHE 911 Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2014 MAZDA VOLKSWAGEN Golf 2012 FORD Focus 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA Yeti 2009 ŠKODA Superb 2008 KIA cee d 2007 OPEL Corsa 2006 FORD Focus 2005 ŠKODA Octavia 2004 MAZDA MAZDA 6 1 ŠKODA Superb PEUGEOT 307 1, ŠKODA Fabia Combi 1, OPEL Zafira 1, FORD Focus 1 PEUGEOT ALFA ROMEO 156 1, VW Passat 1, AUDI A4 1 PEUGEOT /95 ŠKODA Felicia 1 MAZDA 323 (do 0,5 mio.) 2 RENAULT Laguna (nad 0,5 mio.) 2 1 novinářská anketa Journalist 2 čtenářská anketa Readers Motocykl roku v ČR Motorcycle of the Year in CR ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner BMW R 1200 GS skútr a moped Scooter and moped HONDA NSS300 Forza enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS cruiser HARLEY-DAVIDSON Softail Slim cest. silniční Road traveling BMW F 800 GT naked bikes HONDA CB 1100 sport BMW HP 4 čtyřkolky ATV ATV quad bike POLARIS Scrambler XP 850 čtyřkolky side by side Side by side quad bike POLARIS RZR XP ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner DUCATI 1199 Panigale S Tricolore skútr a moped Scooter and moped BMW C 650 GT enduro vč. cest. incl. Trav. TRIUMPH Explorer 1215 ABS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200V Seventy Two cest. silniční Road traveling HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide naked bikes HONDA NC700S sport DUCATI 1199 Panigale S Tricolore ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner BMW K 1600 GTL skútr a moped Scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2013 BMW R 1200 GS 2012 DUCATI 1199 Panigale S Tricolore 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 Celkové registrace vozidel v ČR 2013 Total Registration of Vehicles in CR Kategorie Category Nová New Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,12 % ,30 % ,28 % N1 - LUV ,97 % ,38 % ,74 % M2 3 - Bus 891 0,38 % 249 0,16 % ,30 % N2 3 - NA ,68 % ,75 % ,92 % L ,92 % ,69 % ,22 % O ,94 % ,02 % ,05 % T ,20 % 670 0,44 % ,90 % 211 Jiná Other ,79 % 376 0,25 % ,58 % 837 Nezařaditelná Unclassified 11 0,00 % 12 0,01 % 23 0,01 % Celkem vozidel Total % % % Registrace nových osobních automobilů podle krajů M Registration of New Passenger Cars by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,87 % Jihočeský ,58 % Jihomoravský ,84 % Karlovarský ,72 % Královéhradecký ,18 % Liberecký ,61 % Moravskoslezský ,55 % Olomoucký ,78 % Pardubický ,73 % Plzeňský ,45 % Středočeský ,01 % Ústecký ,54 % Vysočina ,82 % Zlínský ,31 % Celkem Total % Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů N Registration of New Light Commercial Vehicles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,04 % Jihočeský 526 4,51 % Jihomoravský ,07 % Karlovarský 219 1,88 % Královéhradecký 396 3,39 % Liberecký 322 2,76 % Moravskoslezský 838 7,18 % Olomoucký 383 3,28 % Pardubický 383 3,28 % Plzeňský 412 3,53 % Středočeský 972 8,33 % Ústecký 428 3,67 % Vysočina 387 3,32 % Zlínský 439 3,76 % Celkem Total % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

15 Registrace nových nákladních automobilů podle krajů N2, Registration of New Trucks by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,52 % Jihočeský 745 8,62 % Jihomoravský ,95 % Karlovarský 170 1,97 % Královéhradecký 355 4,11 % Liberecký 203 2,35 % Moravskoslezský 532 6,16 % Olomoucký 310 3,59 % Pardubický 365 4,22 % Plzeňský 584 6,76 % Středočeský ,27 % Ústecký 474 5,48 % Vysočina 455 5,26 % Zlínský 411 4,76 % Celkem Total % Registrace nových autobusů podle krajů M2, Registration of New Buses by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,16 % Jihočeský 39 4,38 % Jihomoravský ,80 % Karlovarský 12 1,35 % Královéhradecký 11 1,23 % Liberecký 23 2,58 % Moravskoslezský 91 10,21 % Olomoucký 20 2,24 % Pardubický 62 6,96 % Plzeňský 31 3,48 % Středočeský 77 8,64 % Ústecký 36 4,04 % Vysočina ,68 % Zlínský 11 1,23 % Celkem Total % Registrace nových motocyklů podle krajů L 2013 Registration of New Motorcycles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,26 % Jihočeský 994 6,11 % Jihomoravský ,91 % Karlovarský 393 2,42 % Královéhradecký 865 5,32 % Liberecký 723 4,45 % Moravskoslezský ,15 % Olomoucký 986 6,06 % Pardubický 732 4,50 % Plzeňský 740 4,55 % Středočeský ,39 % Ústecký 949 5,84 % Vysočina 716 4,40 % Zlínský 919 5,65 % Celkem Total % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1) 2013 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 135 0,08 % ,00 % 135 0,08 % 32 Aston Martin 1 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % Audi ,00 % ,00 % ,86 % 16 Bentley 29 0,02 % ,00 % 29 0,02 % 41 BMW ,27 % ,02 % ,12 % 15 Cadillac 15 0,01 % ,00 % 15 0,01 % 47 Citroën ,63 % ,94 % ,92 % 7 Dacia ,43 % ,87 % ,33 % 9 Dangel 4 0,00 % 16 0,14 % ,01 % 43 Dodge 26 0,02 % ,20 % ,03 % 37 Ferrari 31 0,02 % ,00 % 31 0,02 % 40 Fiat ,60 % ,02 % ,62 % 11 Ford ,74 % ,22 % ,24 % 4 GAZ 0 0,00 % 24 0,21 % ,01 % 42 Honda ,13 % ,01 % ,05 % 19 Hyundai ,86 % ,51 % ,24 % 3 Chevrolet ,06 % ,00 % ,99 % 21 Infiniti 48 0,03 % ,00 % 48 0,03 % 38 Isuzu 0 0,00 % 14 0,12 % ,01 % Iveco 0 0,00 % 550 4,71 % ,31 % 26 Jaguar 73 0,04 % ,00 % 73 0,04 % 36 Jeep 418 0,25 % ,01 % ,24 % 27 Kia ,84 % 6 0 0,00 % ,59 % 8 Lada 123 0,07 % ,00 % 123 0,07 % 33 Lamborghini 5 0,00 % 0 0,00 % 5 0,00 % Lancia 168 0,10 % ,00 % 168 0,10 % 30 Land Rover 822 0,50 % ,37 % ,49 % 24 Lexus 157 0,10 % ,00 % 157 0,09 % 31 Maserati 10 0,01 % ,00 % 10 0,01 % Mazda ,08 % ,00 % ,01 % 20 Mercedes-Benz ,92 % ,81 % ,31 % 14 Mini 360 0,22 % ,00 % 360 0,20 % 28 Mitsubishi ,64 % ,50 % ,63 % 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00 % 18 0,15 % ,01 % 44 Multicar 0 0,00 % 75 0,64 % ,04 % 34 Nissan ,72 % ,72 % ,66 % 17 Opel ,70 % ,11 % ,66 % 10 Peugeot ,40 % ,97 % ,04 % 5 Piaggio 0 0,00 % 15 0,13 % ,01 % 46 Porsche 255 0,15 % ,00 % 255 0,14 % 29 Renault ,67 % ,45 % ,05 % 6 Renault Trucks 1 0,00 % 43 0,37 % ,02 % 39 Rolls Royce 2 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Saab 9 0,01 % 0 0,00 % 9 0,01 % Seat ,65 % ,00 % ,47 % 13 smart 74 0,04 % ,00 % 74 0,04 % 35 Ssangyong 16 0,01 % ,00 % 16 0,01 % 45 Subaru 828 0,50 % ,00 % 828 0,47 % 25 Suzuki ,39 % ,00 % ,30 % 18 Škoda ,33 % ,23 % ,41 % 1 Toyota ,53 % ,23 % ,51 % 12 Volkswagen ,07 % ,75 % ,38 % 2 Volvo ,93 % ,00 % ,86 % 22 Jiné značky Others 359 0,22 % 69 0,59 % 428 0,24 % Celkem Total % % % 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 165 0,11 % 217 0,13 % 272 0,16 % 263 0,15 % 236 0,14 % 135 0,08 % Aston Martin 10 0,01 % 15 0,01 % 19 0,01 % 11 0,01 % 4 0,00 % 1 0,00 % Audi ,52 % ,79 % ,91 % ,12 % ,19 % ,00 % Bentley 24 0,02 % 17 0,01 % 15 0,01 % 26 0,02 % 27 0,02 % 29 0,02 % BMW ,10 % ,63 % ,81 % ,95 % ,24 % ,26 % Cadillac 25 0,02 % 11 0,01 % 9 0,01 % 12 0,01 % 20 0,01 % 15 0,01 % Caterham 2 0,00 % 23 0,01 % 8 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % 2 0,00 % Citroën ,75 % ,46 % ,81 % ,00 % ,28 % ,63 % Dacia ,78 % ,39 % ,83 % ,34 % ,19 % ,43 % Dodge 93 0,06 % 89 0,06 % 56 0,03 % 20 0,01 % 23 0,01 % 26 0,02 % Ferrari 26 0,02 % 40 0,02 % 58 0,03 % 40 0,02 % 40 0,02 % 31 0,02 % Fiat ,77 % ,65 % ,54 % ,31 % ,49 % ,60 % Ford ,59 % ,93 % ,41 % ,34 % ,31 % ,74 % Honda ,87 % ,63 % ,16 % ,91 % ,97 % ,13 % Hyundai ,14 % ,21 % ,96 % ,97 % ,71 % ,86 % Chevrolet ,64 % ,60 % ,71 % ,72 % ,62 % ,06 % Chrysler 124 0,09 % 90 0,06 % 96 0,06 % 42 0,02 % 8 0,00 % 1 0,00 % Infinity 0 0,00 % 39 0,02 % 84 0,05 % 95 0,05 % 63 0,04 % 48 0,03 % Iveco 2 0,00 % 3 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 % 2 0,00 % 0 0,00 % Jaguar 147 0,10 % 104 0,06 % 62 0,04 % 84 0,05 % 81 0,05 % 73 0,04 % Jeep 124 0,09 % 176 0,11 % 165 0,10 % 227 0,13 % 397 0,23 % 418 0,25 % Kaipan 13 0,01 % 11 0,01 % 54 0,03 % 3 0,00 % 11 0,01 % 0 0,00 % Kia ,81 % ,55 % ,72 % ,95 % ,92 % ,84 % KTM 0 0,00 % 6 0,00 % 4 0,00 % 4 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % Lada 150 0,10 % 166 0,10 % 148 0,09 % 106 0,06 % 107 0,06 % 123 0,07 % Lamborghini 9 0,01 % 10 0,01 % 11 0,01 % 1 0,00 % 5 0,00 % 5 0,00 % Lancia 27 0,02 % 69 0,04 % 47 0,03 % 93 0,05 % 145 0,08 % 168 0,10 % Land/Range Rover 147 0,10 % 141 0,09 % 285 0,17 % 463 0,27 % 685 0,39 % 822 0,50 % Lexus 176 0,12 % 241 0,15 % 206 0,12 % 180 0,10 % 181 0,10 % 157 0,10 % Lotus 2 0,00 % 1 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 5 0,00 % Maserati 36 0,03 % 28 0,02 % 29 0,02 % 24 0,01 % 20 0,01 % 10 0,01 % Mazda ,78 % ,26 % ,07 % ,60 % ,69 % ,08 % McLaren 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 0,00 % Mercedes-Benz ,41 % ,65 % ,65 % ,63 % ,86 % ,92 % Mini 94 0,07 % 83 0,05 % 91 0,05 % 163 0,09 % 304 0,17 % 360 0,22 % Mitsubishi ,80 % ,78 % ,75 % ,96 % ,64 % ,64 % Morgan 2 0,00 % 3 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 % Nissan ,10 % ,29 % ,12 % ,11 % ,82 % ,72 % Opel ,81 % ,36 % ,07 % ,58 % ,20 % ,70 % Peugeot ,95 % ,13 % ,17 % ,27 % ,86 % ,40 % Porsche 126 0,09 % 199 0,12 % 302 0,18 % 299 0,17 % 365 0,21 % 255 0,15 % Renault ,40 % ,56 % ,05 % ,14 % ,01 % ,67 % Renault Trucks 10 0,01 % 7 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 1 0,00 % Rolls Royce 2 0,00 % 8 0,00 % 12 0,01 % 4 0,00 % 4 0,00 % 2 0,00 % Saab 81 0,06 % 52 0,03 % 38 0,02 % 24 0,01 % 6 0,00 % 9 0,01 % Seat ,61 % ,41 % ,63 % ,91 % ,54 % ,65 % Smart 96 0,07 % 69 0,04 % 69 0,04 % 80 0,05 % 74 0,04 % 74 0,04 % Ssang Yong 32 0,02 % 37 0,02 % 7 0,00 % 22 0,01 % 16 0,01 % 16 0,01 % Subaru 716 0,50 % ,64 % ,72 % 924 0,53 % 879 0,51 % 828 0,50 % Suzuki ,70 % ,13 % ,65 % ,68 % ,34 % ,39 % Škoda ,00 % ,46 % ,32 % ,61 % ,91 % ,33 % Tesla 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 7 0,00 % Toyota (-Lexus) ,85 % ,92 % ,86 % ,25 % ,27 % ,53 % Volkswagen ,23 % ,29 % ,72 % ,61 % ,73 % ,07 % Volvo 791 0,55 % ,93 % ,93 % ,99 % ,88 % ,93 % Jiné značky Others 236 0,16 % 231 0,14 % 249 0,15 % 325 0,19 % 325 0,19 % 345 0,21 % Celkem Total % % % % % % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 Registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1) Registration ( ) of New Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make Audi ,67 % 347 1,79 % 8 0,07 % 0 0,00 % 2 0,02 % 0 0,00 % BMW ,60 % 310 1,60 % 5 0,04 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,02 % Citroën ,35 % ,79 % 898 7,76 % ,59 % ,54 % 928 7,95 % Dacia 342 0,57 % 463 2,38 % 508 4,39 % 369 2,78 % 305 2,58 % 219 1,88 % Dangel 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 30 0,25 % 16 0,14 % Dodge 41 0,07 % 12 0,06 % 7 0,06 % 13 0,10 % 16 0,14 % 23 0,20 % Dongfeng 0 0,00 % 0 0,00 % 4 0,03 % 4 0,03 % 2 0,02 % 4 0,03 % Fiat ,65 % ,56 % ,37 % ,12 % ,99 % ,05 % Ford ,81 % ,67 % ,90 % ,80 % ,08 % ,24 % GAZ 60 0,10 % 26 0,13 % 17 0,15 % 5 0,04 % 13 0,11 % 24 0,21 % Gonow 0 0,00 % 0 0,00 % 8 0,07 % 5 0,04 % 14 0,12 % 2 0,02 % Honda 625 1,04 % 114 0,59 % 1 0,01 % 1 0,01 % 0 0,00 % 1 0,01 % Hummer 58 0,10 % 14 0,07 % 10 0,09 % 2 0,02 % 2 0,02 % 0 0,00 % Hyundai ,38 % 266 1,37 % 103 0,89 % 116 0,87 % 61 0,52 % 60 0,51 % Chevrolet 221 0,37 % 40 0,21 % 2 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Chrysler 22 0,04 % 4 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Isuzu 1 0,00 % 0 0,00 % 6 0,05 % 34 0,26 % 36 0,30 % 14 0,12 % Iveco 771 1,29 % 417 2,15 % 377 3,26 % 517 3,90 % 517 4,37 % 550 4,71 % Jeep 133 0,22 % 39 0,20 % 1 0,01 % 4 0,03 % 1 0,01 % 1 0,01 % Kia ,84 % 252 1,30 % 11 0,10 % 4 0,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % Lada 27 0,05 % 7 0,04 % 5 0,04 % 14 0,11 % 0 0,00 % 0 0,00 % Lancia 1 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Land/Range Rover 266 0,44 % 44 0,23 % 25 0,22 % 37 0,28 % 31 0,26 % 43 0,37 % Lexus 88 0,15 % 16 0,08 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Magme 0 0,00 % 0 0,00 % 10 0,09 % 12 0,09 % 11 0,09 % 3 0,03 % Mazda 676 1,13 % 84 0,43 % 15 0,13 % 7 0,05 % 1 0,01 % 0 0,00 % Mercedes-Benz ,02 % ,91 % 945 8,16 % 898 6,77 % 815 6,89 % 913 7,82 % Mitsubishi 627 1,05 % 245 1,26 % 119 1,03 % 139 1,05 % 90 0,76 % 59 0,51 % Mitsubishi Fuso 94 0,16 % 48 0,25 % 24 0,21 % 25 0,19 % 28 0,24 % 18 0,15 % Multicar 94 0,16 % 113 0,58 % 100 0,86 % 27 0,20 % 31 0,26 % 75 0,64 % Nissan 984 1,64 % 550 2,83 % 248 2,14 % 186 1,40 % 129 1,09 % 84 0,72 % Opel ,29 % 338 1,74 % 148 1,28 % 211 1,59 % 157 1,33 % 247 2,12 % Peugeot ,29 % ,22 % ,79 % ,76 % ,58 % ,99 % Piaggio 18 0,03 % 21 0,11 % 24 0,21 % 11 0,08 % 16 0,14 % 15 0,13 % Porsche 83 0,14 % 7 0,04 % 2 0,02 % 2 0,02 % 1 0,01 % 0 0,00 % RAG 33 0,06 % 17 0,09 % 7 0,06 % 17 0,13 % 8 0,07 % 0 0,00 % Renault ,72 % ,30 % ,48 % ,21 % ,19 % ,46 % Renault Trucks 197 0,33 % 92 0,47 % 78 0,67 % 102 0,77 % 74 0,63 % 43 0,37 % Santana 18 0,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Seat 240 0,40 % 34 0,18 % 1 0,01 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Ssang Yong 47 0,08 % 14 0,07 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Subaru 517 0,86 % 104 0,54 % 3 0,03 % 1 0,01 % 0 0,00 % 0 0,00 % Suzuki 422 0,70 % 67 0,34 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,01 % 0 0,00 % Škoda ,97 % ,78 % 525 4,54 % 319 2,40 % 276 2,33 % 144 1,23 % Toyota (-Lexus) ,89 % 311 1,60 % 156 1,35 % 276 2,08 % 271 2,29 % 260 2,23 % UAZ 5 0,01 % 8 0,04 % 14 0,12 % 4 0,03 % 2 0,02 % 9 0,08 % Volkswagen ,76 % ,59 % ,12 % ,00 % ,57 % ,76 % Volvo 755 1,26 % 222 1,14 % 2 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Jiné značky Others 195 0,33 % 51 0,26 % 22 0,19 % 25 0,19 % 19 0,16 % 36 0,31 % Celkem Total % % % % % % 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

19 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) dle paliva/co2 (gr/km) 2013/2012 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 N afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 Ostatní Others C elkem Tota l CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Infiniti Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab 9 9 Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Volkswagen Volvo Jiné značky Others ,48 % 42,34 % 2,25 % 100 % Celkem Total VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2013 Best selling PC and LCV Značka verze Make version /2012 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,82% 2 Škoda Fabia ,13% 3 Škoda Rapid ,83 % 4 Hyundai i ,21 % 5 VW Golf ,23 % 6 Škoda Superb ,74 % 7 Hyundai ix ,67 % 8 Hyundai i ,59 % 9 Škoda Roomster ,69 % 10 Škoda Citigo ,89 % 11 Škoda Yeti ,33% 12 Ford Fiesta ,54% 13 Kia cee d ,63 % 14 Peugeot ,97 % 15 VW Passat ,29% 16 Hyundai ix ,20% 17 Seat Ibiza ,94 % 18 Ford Focus ,36% 19 VW Polo ,76% 20 Dacia Duster ,01 % 21 VW Tiguan ,59% 22 Dacia Sandero ,00 % 23 Nissan Qashqai ,52% 24 Seat Leon ,83 % 25 Kia Sportage ,20 % 26 Suzuki SX ,51 % 27 Ford Focus B MAX ,29 % 28 VW Caddy ,87% 29 Ford Transit ,36% 30 Renault Megane ,19% 31 Opel Astra ,21% 32 VW Transporter ,97% 33 Toyota Yaris ,28 % 34 Citroën Berlingo ,63 % 35 Renault Clio ,33% Celkové registrace motorových vozidel v České republice 2013 Total Registration Motor Vehicles in Czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration ø rok výroby Average year made ø věk Average age k Osobní automobily PC M ,80 14,20 Užitkové automobily LCV N ,53 10,47 N ,43 20,87 N ,51 13,49 Užitkové automobily celkem Total LCV ,81 12,19 Autobusy Bus M ,26 26,74 M ,81 11,19 Jiná (nezařazeno) Other ,60 30,40 Autobusy celkem Total Bus ,24 14,76 Motocykly Motorcycle L ,03 31,97 Traktory Tractors T ,42 30,58 Motorová vozidla celkem Total ,97 17,03 Přípojná vozidla Trailer O ,35 20,65 Jiná (nezařazeno) Other Celkem Total Motorová a přípojná vozidla celkem Total ,49 17,51 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 Zdroj: SDA (Metodika D )

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í?

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í? Ojeté vozy 69 prov??ených voz? k otestování a nákupu Alfa Romeo 147 2,0 JTD 16V vyr. 02/2007, hatchback/3, nafta 110 kw Audi A3 1,9 TDI vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 8x airbag, ABS, autorádio,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie SMS MČR Jindřichúv Hradec - letiště ředitel závodu - Jiří Souček 25. července 2015 Oficiální výsledky všechny kategorie Počátek 10:06:34 Konec 16:03:15 1. 511 POMŠÁR Štefan SUZUKI Hayabusa 9.978 9.978(

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 24. rokem a ročně

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007 NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 Neumann (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3 990 Kč NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 Neumann (Česko)

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více