C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává jubilejní, již 20. vydání Výroční zprávy Svazu dovozců automobilů, ve které Vás chceme blíže seznámit s výsledky naší činnosti za rok Loňský rok byl na tuzemském automobilovém trhu opětovně ovlivněn řadou nepříznivých faktorů, vyplývajících z celkově nevyjasněné hospodářské i politické situace, která přispívala k nejistotě a opatrnosti kupujících. Proto nejenže mírně poklesly registrace nových osobních automobilů, ale zároveň se tak zpomalila obnova a modernizace vozového parku v České republice. Tato jubilejní výroční zpráva, která je již dvacátou za dobu existence našeho svazu, mimo jiné také dokazuje, že členská základna Svazu dovozců automobilů je dlouhodobě velmi stabilní. Potvrdil to i rok 2013, kdy došlo pouze k dílčí změně, a to ke sloučení společností Renault Trucks ČR s.r.o. a Volvo Truck ČR s.r.o. a ustavení nové společnosti Volvo Group Czech Republic s.r.o. v druhé polovině roku. Tím se naše členská základna snížila o 1 člena. Naopak v loňském roce došlo k řadě změn v personálním obsazení a kontaktních údajích některých našich členů. Aktuální adresář zohledňující veškeré změny ke dni uzávěrky této Výroční zprávy je uveden na stranách 9 až 13. Další změny se dají očekávat jako důsledek restrukturalizačních procesů světového automobilového průmyslu, ke kterým začalo docházet na přelomu let 2013 a Ty už naznačilo období od začátku roku 2014 do uzávěrky vydání této Výroční zprávy. Z evropského, a tím českého trhu odchází např. značka Chevrolet, která ukončila své členství v SDA, a další naši členové mění nebo budou zřejmě měnit svoji organizační strukturu. Základní údaje o obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2013, a stav vozového parku jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do roku Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2014 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů OPENING WORD Ladies and Gentlemen, You are reading the anniversary 20th issue of the Annual Report of the Car Importers Association, by which we would like to inform you about the results of our activity in the year of Last year, the domestic automobile market was again affected by many negative factors arising from the overall vague economic and political situation that contributed to the incertitude and cautiousness of buyers. As a result, the registrations of new passenger vehicles slightly dropped and the renovation and modernization of the vehicle fleet in the Czech Republic slowed down. This anniversary Annual Report, which is already the 20th since the existence of the Car Importers Association, shows, among other things, that the member base of the Car Importers Association has been very stable in the long run. This fact was once again confirmed in the year of 2013 that brought only a small change the merger of Renault Trucks ČR s.r.o. and Volvo Truck ČR s.r.o. and the foundation of the new company Volvo Group Czech Republic s.r.o. in the second half of the year. Thus, our member base lost one member. On the other hand, last year there were many personnel changes and changes in the contact information of some of our members. The current directory showing all the changes as of the closing date of this Annual Report is provided on Pages 9 through 13. More changes are expected as a result of the restructuring processes of the world automobile industry, which already started at the break of 2013 and The time period from the beginning of 2014 to the closing date of this Annual Report has already indicated some of them. For instance, Chevrolet is leaving the European and thus also Czech market and has, therefore, terminated its membership in the CIA. Other CIA members are changing or shall change their organizational structure. The basic information regarding the sale of motor vehicles, based on their registrations in 2013 and the state of the vehicle fleet, is shown in the statistical part of this Annual Report. The statistical data follow up on the previous Annual Reports and allow comparing and seeing information from 1994 to This Annual Report is thus comparable as to the significance and nature of the statistical data to similar information published abroad. Just like in previous years, this Annual Report does not evaluate the activity of the individual members of the Car Importers Association since it is mostly up to them or their partners. I would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Annual Report. Prague, March 2014 Executive Committee and the Board of Directors of the Car Importers Association SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA POSLÁNÍ SVAZU Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA MISSION OF THE ASSOCIATION The Car Importers Association is a voluntary association of legal entities importing, selling and servicing road motor vehicles in the Czech Republic. The goal of the CIA, pursuant to the by-laws, is in particular to: create optimal conditions for the development of this type of activity; keep improving the quality of sales and of services provided to customers; 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

3 vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. ORGÁNY SVAZU rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30 měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní. sekce bezpečnost provozu a servis (BP-S) je od konce roku 2012 novým orgánem Svazu, jehož cílem je řešení důležitých otázek ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci se státní správou (např. BESIP) a příprava akcí zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu, dále pak koordinace činností na úseku servisních služeb se zaměřením na zachování bezpečnostních prvků vozidel po jejich opravě. sekretariát svazu vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Podobně jako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce 2013 značnou pozornost stálým změnám v české legislativě a spolupráci s orgány státní správy, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 39 členů zastupujících více než 60 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Prodejní a servisní síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. AKTIVITY SVAZU Kromě zajišťování standardních aktivit (výstavy, ankety, informační činnost, jednání s orgány státní správy, statistiky, atd.) se náš svaz v roce 2013 významněji zaměřil na další prohloubení vnitrosvazové činnosti jako např. uzavření dohody o ustavení Rozhodčího a mediačního institutu AutoSAP/SDA/SAČR v rámci náběhu nové blokové výjimky pro prodej, opravy a servis vozidel, uspořádání semináře k novému občanskému zákoníku, atd. Z akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety Motocykl roku 2013, která skonči- promote and protect the collective and individual interests of its members provided they are not in conflict; inform and support each other in the spirit of fair free competition on the market as well as coordinate the promotion and protection of collective interests with other similar interest groups or associations and unions; maintain and further develop contacts with other similar associations and unions aboard; support the technical, economic, social and cultural development of the Czech society as a whole where possible; support and protect the business activity of its members in collective marketing, promotion and advertising and organize events in support of these goals. BODIES OF THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION board of directors (BD) is the highest body that decides about the basic goals and the strategy of the Car Importers Association. The Chairman of the Board of Directors is also the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Car Importers Association is a member of the Board of Directors. The Board of Directors holds regular meetings as well as extraordinary meetings if necessary. executive committee (EC) is the executive body of the Car Importers Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five members for a period of 30 months; the sixth member is always the Secretary of the Car Importers Association. The elected members of the Executive Committee take turn in the position of Chairman of the Committee and Chairman of the Board of Directors every six months. The Executive Committee holds regular monthly meetings as well as extraordinary meetings if necessary. technical section (TS) is a specialized body of the Car Importers Association that works on a permanent basis. The Technical Section holds regular or retreat monthly meetings. the motorcycle section (MS) is a permanent specialized body of the Car Importers Association that systematically deals with issues regarding motorcycles. The Motorcycle Section holds regular or retreat monthly meetings. traffic safety and servicing section (BP-S) is a new body of the Car Importers Association since the year of Its goal is to handle important issues regarding road traffic safety in cooperation with the public administration (e.g. BESIP Road Traffic Safety), to prepare events concerning the improvement of traffic safety and to coordinate servicing activities with the focus on preserving safety elements of vehicles after their repair. secretariat performs administrative, technical and coordinating activities essential for the reliable functioning of the Car Importers Association and its bodies. The Secretariat regularly posts some selected information, in particular statistical data, on its own website. In 2013, just like in the previous years, the Secretariat paid a lot of attention to permanent changes in the Czech legislation and cooperated with public administration authorities since these changes very much concern the activity of the Car Importers Association and its members. MEMBERSHIP As of the date of this Annual Report, the Car Importers Association has 39 members representing more than 60 worldfamous makers of passenger cars, light utility vehicles, trucks, buses and motorcycles. The service and dealers network of CIA members is operated in compliance with Commission Regulation (EC) No.1400/2002. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 la na jaře a Auto roku 2014 v ČR, kde na rozhraní roku 2013 a 2014 proběhl její již 20. ročník. Obě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech. Výsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části Výroční zprávy. Obě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností. 17. ročník ankety Motocykl roku přilákal téměř 25 tisíc respondentů. V anketě Auto roku hlasovalo 35 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motosalon 2013, uspořádaná na výstavišti v Praze Letňanech, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 40 tisíc návštěvníků. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Pokud jde o legislativu, pak i v roce 2014 zůstává pro SDA nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. HOSPODAŘENÍ SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2013 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Od začátku roku 2014 došlo k určitým změnám ve zpracování a zveřejňování statistických údajů. Příčinou byly vysoké náklady na zpracování statistiky prvně registrovaných nových a ojetých silničních vozidel, a vozidel vyřazených z CRV, které nesl plně náš svaz. Na veřejně přístupných stránkách našeho portálu bylo zveřejňováno okolo 250 statistických výstupů. Takovýto rozsah není běžně dostupný téměř v žádné zemi, a proto Rada ředitelů v rámci šetření nákladů SDA schválila částečné zpoplatnění doposud zveřejňovaných statistik. Všechny historické podklady do roku 2013 jsou dostupné na našem webu: portal.sda-cia.cz. REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL Za rok 2013 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 891 autobusů a motocyklů včetně mopedů. V roce 2012 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 731 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 14 až 31 této Výroční zprávy. ACTIVITIES OF THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION In addition to standard activities (exhibitions, polls, informational activities, dealing with public administration authorities, statistics, etc.), the Car Importers Association focused in 2013 on the activities within the Car Importers Association, such as the execution of the agreement on the foundation of the Arbitration and Mediation Institute AutoSAP/ SDA/SAČR as part of the launch of a new block exemption for the sale, repair and servicing of vehicles, the organization of a seminar regarding the new Civil Code, etc. Of the events having a significant impact on the general public, there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2013, which ended in the spring, and Car of the Year 2014 in the Czech Republic, the 20th year of which took place at the break of 2013 and Both opinion polls ended with a ceremonial announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are shown in the table part of this Annual Report. Both opinion polls were very successful also among the general public. The 17th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted almost 25,000 respondents. A total of 35,000 respondents took part in the Car of the Year opinion poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by another important event of the Car Importers Association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2013 held at the exhibition venue in Prague - Letňany, which was seen, together with its accompanying program, by almost 40,000 visitors. As to the activity within the Car Importers Association, the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors that approved basic documents, such as 2012 budget spending reports, the 2013 budget proposal and the time schedule of meetings of CIA bodies, and discussed the main tasks for the entire upcoming year. With respect to legislation, the priority of the Car Importers Association in 2014 continues to be selected laws and their implementing regulations. The Secretariat and the Executive Committee shall pay special attention in particular to the promotion of the so-far-not -quite-standard implementation of European regulations in the national legal system. FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA The financial management of the Car Importers Association in the 2013 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. Budget revenues came from membership fees and interest on the account. Budget expenditures consisted of the usual cost of operation, registration statistics, etc. The financial management of the Car Importers Association was regularly monitored by the Executive Committee of the Car Importers Association. THE MARKET OF NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2013 We have been using the register of motor vehicles as a source of reliable information, just like other developed countries, since The sales statistics used from 1993 to 2003 and prepared based on the information from individual makers and importers and customs statistics were not considered sufficiently objective and we therefore continue using them to evaluate trends only. Since the beginning of 2014, there have been some changes in the preparation and publication of statistical data because of the 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

5 OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2013 poklesly oproti roku 2012 o 5,33 %, tj. o ks. Z hlediska segmentů došlo ke změně, když největší podíl již nepatří malým vozidlům (mini + malé) 22,40 %, ale vozům nižší střední třídy s 24,54 %. Třetí příčku zaujaly vozy střední třídy s 16,52 %, Dále následovaly třídy MPV 15,51 %, terénní, jejichž podíl stoupl už na 15,24%, vyšší střední 4,04 %, sportovní 0,36 % a nakonec třída luxusních vozidel 0,17 %. Z hlediska druhu použitého paliva u osobních automobilů nedošlo ani tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory, ve srovnání s rokem 2012, opět vzrostl a činil 42,34 %, naopak u benzinových motorů mírně klesl na 55,48 %. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG registrovalo 0,39 % osobních vozů, CNG 0,23 %, palivo E85 0,06 %, a elektromobilů bylo za rok 2013 registrováno celkově jen 37 ks (0,02 %) a vozů s hybridním pohonem 0,27 %. LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY (N1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala menší propad registrací, a to meziročně o 1,29 %. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 9,16 %, do 3,0 t 38,41 %, do 3,5 t vzrostl na 49,87 % a nezařazeno bylo 2,55 %. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen 476 vozidel (4,08 %) vybaveno benzinovými motory, 89,63 % připadá na naftové motory, 430 vozidel (3,68 %) mělo pohon CNG a 5 LPG (0,04 %). AUTOMOBILY DO 3,5 T (M1+N1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2013 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně méně o vozidel ( 5,07 %), než v roce NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala meziroční nárůst registrací o kusů (+ 19,48 %). AUTOBUSY (M2,3) Autobusů bylo loni registrováno 891, což je o 160 ks (21,89 %) víc než v roce MOTOCYKLY (L) Oproti roku 2012 celkové registrace motocyklů vzrostly o ks (6,90 %). Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. high cost of the statistical data concerning the first registration of new and used road vehicles and the vehicles excluded from the Central Vehicle Register, which was fully paid by the Car Importers Association. Our public website posted about 250 statistical data. Such scope of data is not available almost in any country and therefore, the Board of Directors decided to charge for some of the statistical data in order to save money. All historical information is available on our website: portal. sda-cia.cz. REGISTRATION OF NEW VEHICLES In 2013, a total of 164,736 new passenger cars, 11,669 light utility vehicles, 8,643 trucks, 891 buses and 16,262 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. In 2012, a total of 174,009 new passenger cars, 11,821 light utility vehicles, 7,234 trucks, 731 buses and 15,212 motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. For more information regarding the number and order of individual makers, see the tables on Page 14 through 31 of this Annual Report. PASSENGER CARS (M1) The registrations of new passenger cars in 2013 dropped by 5.33 %, i.e. by 9,273 cars, as compared to There was a change from the point of view of segments. The largest share is now represented by lower medium class cars with % and no longer by small cars (mini + small) %. The third place took medium class cars with %. They were followed by MPV class cars %, off-road class cars, the share of which went up to %, higher medium class cars 4.04 %, sports class cars 0.36 % and finally luxury class cars 0.17 %. From the point of view of the type of fuel used, there were again no dramatic year-to-year changes. The share of new passenger cars with Diesel engines went up again as compared to 2012, reaching %, while the share of new passenger cars with petrol engines slightly dropped to %. The shares of other types of fuel are still negligible in our country LPG was registered by 0.39 % of passenger cars, CNG by 0.23 % of passenger cars and E85 fuel by 0.06 % of passenger cars. In 2013, only 37 electric cars (0.02 %) and hybrid cars (0.27 %) were registered. LIGHT UTILITY VEHICLES (N1) The category of light utility vehicles showed a slight drop in the number of registrations by 1.29 % from year to year. There were also changes in the shares of the individual commercial classes, where the share of the category up to 2 tons was only 9.16 %, the share of the category up to 3 tons was % and the share of the category up to 3.5 tons went up to %; 2.55 % of vehicles were not classified. With regard to the type of fuel used, there were only 476 vehicles (4.08 %) with petrol engines, % of vehicles with Diesel engines, 430 vehicles (3.68 %) running on CNG and 5 vehicles running on LPG (0.04 %). VEHICLES UP TO 3.5 T (M1+N1) Some analyses still monitor the registrations of M1+N1 category vehicles together. In 2013, a total of 176,405 passenger and light utility vehicles were registered, which means 9,425 vehicles ( 5.07 %) less than in TRUCKS (N2,3) This category showed a year-to-year increase in the number of registrations by 1,409 trucks ( %). BUSES (M2,3) Last year, 891 buses were registered, which is 160 buses (21.89 %) more than in VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2013 VVýznamnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají k neustálému a pokračujícímu stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů se zvýšilo na 14,2 roku. Problematický je zejména dovoz vozů starších deseti, ale především patnácti let. Z celkového počtu (nárůst o 1,42 %) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů bylo (tedy 38 %) starších deseti let, a z nich (5,68 %) starších patnácti let. Nemalé množství se navíc dováží na náhradní díly. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2013 dovezeno kusů, což je o 3,68 % (244 ks) víc než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2013 registrováno kusů, autobusů 249 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Problematika bezpečnosti silničního provozu je předmětem stále většího zájmu členů SDA. Proto byla už v roce 2012 vytvořena samostatná sekce Bezpečnost provozu, jejímž úkolem jsou intenzivnější aktivity v této oblasti. Dne 18. dubna 2013 bylo na úrovni tehdejšího ministra dopravy pana Z. Stanjury podepsáno Memorandum o spolupráci BESIP (MD) se Svazem dovozců automobilů (SDA) a Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP), ve kterém byly stanoveny základní oblasti naší vzájemné součinnosti. Již při přípravě memoranda začala aktivně pracovat nově ustavená pracovní skupina SDA Bezpečný provoz Servis, která již v 1. čtvrtletí 2013 připravila Koncepci Fair-Play pro opravy vozidel. Ve své činnosti se pak celoročně kromě jiného zaměřuje zejména na problematiku dodržování aktivní a pasivní bezpečnosti při opravách vozidel po havárii. Velmi aktivně se též zapojila sekce Moto SDA, která ve spolupráci s Besipem vyhlásila akci Jezdíme na krev (dárcovství krve), jejíž organizací byla pověřena společnost Bezpečně na motorce. Vyhodnocení akcí za rok 2013 je uvedeno na našem portálu. Většina členů SDA pořádala samozřejmě i individuální akce zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, o kterých byla veřejnost informována prostřednictvím kalendáře akcí BE- SIP rovněž na našem portálu. Současně Svaz pokračoval v řadě jednání s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech při schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. S tím souvisí také problematika nízké úrovně pasivní bezpečnosti starých automobilů. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. S bezpečností silničního provozu také úzce souvisí problematika životního prostředí, na kterou má přímý vliv stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. MOTORCYCLES (L) As compared to 2012, the total number of registrations of motorcycles went up by 1,050 motorcycles (6.90 %). More information about the number, categories and order of individual makers is provided in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2013 A large import and registration of used vehicles still represent an important part of the Czech motor vehicle market. Imported used vehicles affect not only the sale of new vehicles but are also responsible for the aging of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars went up to 14.2 years. The problem is especially the import of vehicles over 10 years old and especially 15 years old. Of the total number of 126,115 (a 1.42 % increase) imported and registered used passenger cars, there were 47,943 cars (i.e. 38 %) over 10 years old and of these, 7,168 (5.68 %) cars were over 15 years old. A total of 6,638 used light utility vehicles were imported in 2013, which is 3.68 % (244 vehicles) more than in the previous year. A total of 2,651 imported used trucks, 249 used buses and 11,646 used motorcycles were registered in TRAFFIC SAFETY Traffic safety is at the forefront of the interest of CIA members. This is why, the separate section Traffic Safety was created in 2012 to perform more intensive activities in traffic safety. On 18 April 2013, Mr. Stanjura, the former Minister of Transportation, signed the Memorandum of Cooperation of BESIP (Ministry of Transportation) with the Car Importers Association (CIA) and the Automotive Industry Association (AutoSAP) that laid down the basic areas of our mutual cooperation. A newly appointed CIA workgroup Traffic Safety Service started actively working during the preparations of the Memorandum and, in the first quarter of 2013, prepared the Fair-Play Concept for vehicle repairs. In its year-long activity, the workgroup focuses, besides other things, on the observation of active and passive safety in crashed vehicle repairs. The Moto Section of the CIA also became very much involved and, in cooperation with BESIP, announced the event We Run on Blood (blood donation), which was organized by the society Motorcycle Safety. The evaluation of the 2013 events is posted on our portal. Of course, the majority of the CIA members also organized their individual events focusing on improving road traffic safety, about which the public was informed via the BESIP event calendar on our portal as well. The Car Importers Association continued with discussions at competent ministries and parliamentary committees regarding the continuing problems in the approval of the technical condition of vehicles and in the inspection of vehicles and regarding the proposals to speed up the renovation of the vehicle fleet in the CR. The low level of passive safety of old vehicles is part of this problem. CIA members continued to organize their own events focusing on technical inspections, engine tuning, breaks, suspension and shock absorption, lights and the correct use of vehicles. Some CIA members helped with the production of educational and instructive audiovisual programs regarding traffic safety. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2013 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí proto zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova je ve srovnání s vyspělými státy prakticky záporná, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel ve většině kategorií dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. Traffic safety is closely related to the environment, which is directly affected by the age and structure of the vehicle fleet in the CR. An overview of the number and age of vehicles of individual categories as of 31 December 2013 is provided on Page 20. THE ENVIRONMENT AND CO2 EMISSIONS In 2013, just like in the previous years, the Car Importers Association and its bodies as well as individual members submitted qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies regarding the impact of the obsolete vehicle fleet on air pollution and waste management and production, i.e. waste liquidation and recycling. The import of old used vehicles as well as the overall high average age of the vehicle fleet in the CR has a negative impact on the environment. The renovation of the vehicle fleet in the CR is practically negative as compared to other developed countries, and so the average age of some categories of vehicles has even went up lately. However, the continuing reduction of emissions in new passenger cars, which is documented by the tables on Page 22/23, is rather encouraging. ZÁVĚR Dvacáté vydání Výroční zprávy je jasným důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již plná dvě desetiletí významnou, životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejpříznivějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. OTHER ACTIVITIES OF CIA MEMBERS Other activities of individual CIA members typically lay mainly in sponsorship focusing on culture and arts, education, sports, social area and healthcare as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The 20th issue of the Annual Report clearly proves that the Car Importers Association has been an important and vital organization well-recognized and respected both in the Czech Republic and abroad for two decades. The information in the Annual Report provides a current picture of the Car Importers Association as such, its organization and members as well as of the situation and developments on the Czech motor vehicle market. The activity of the Car Importers Association confirms its irreplaceable role in the economic and market structure of the Czech Republic and the constant efforts of the Car Importers Association contribute to the creation of the most favorable environment for the responsible, competent and fair trade of imported motor vehicles linked to our membership in the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2013 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem webu: portal.sda-cia.cz. NOTE: More detailed overviews regarding new and used vehicles registered in the CR in 2013 and eliminated end-of-life vehicles as well as a lot of other interesting information are provided on the next pages of this Annual Report and especially on our website: portal.sda-cia.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 Adresář členů Members Directory Automobily Cars BMW, MINI BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel (OA): Milan Koza Country Manager (Moto): Petr König komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: CITROËN Citroën Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: infolinka: gen. ředitel: Olivier Parry komunikace, tisk: Lenka Martinová tel.: fax: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat Group Automobiles, Central & Eastern Europe Kft. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: gen. ředitel: Laszlo Stekl, komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: HONDA Honda Motor Europe Ltd., organizační složka Česká Republika (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: ved. organizační složky: Jiří Miňovský obch. ředitel divize Auto: Petr Skála obch. ředitel divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Petr Hubáček tel.: IVECO IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: ředitel divize Trucks: Emilio Parato obch. ředitel divize Trucks: Aleš Konrád komunikace, tisk: Miriama Regec tel.: obch. ředitel divize Bus: Jan Kimla tel.: komunikace, tisk: Katarina Kutlíková tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

9 Adresář členů Members Directory Automobily Cars JAGUAR, LAND-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , KIA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Dieter Platzer Olga Veselá, tel.: prezident: Tae Ho Lee obch. ředitel: Arnošt Barna komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: gen. ředitel: Ivan Kuznetsov komunikace, tisk: ved. oddělení OA: Milan Vozáb tel.: MAN MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: MITSUBISHI M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: ředitel a jednatel: Jochen Modl komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: David Levec, tel.: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BENZ, setra Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: tel.: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel NA: Josef Mařík komunikace, tisk: ředitel LUV: Markus Berben Zuzana Schneyderová-Kubaniková tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn tel.: , NISSAN Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: Country Manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 Adresář členů Members Directory Automobily Cars OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: gen. ředitel: Nicolas Perrin obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , komunikace, tisk: Irena Bandová tel.: , AUDI, SEAT, VW Porsche Česká republika, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Vratislav Strašil tel.: gen. ředitel: Franz Pommer tel.: (sekretariát GŘ) ved. divize AUDI: Thomas Otter, tel.: komunikace, tisk: Pavla Vokrouhlíková, tel.: ved. divize SEAT: Aleš Novák, tel.: komunikace, tisk: Filip Stoulil, tel.: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: komunikace, tisk: Sylva Marounková, tel.: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: komunikace, tisk: Markéta Chocholatá, tel.: RENAULT, DACIA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: SCANIA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: gen. ředitel: Zdeněk Grunt tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: ředitel: Peter Hornig komunikace, tisk: Ondřej Koubek tel.: , ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

11 Adresář členů Members Directory Automobily Cars SUZUKI Magyar Suzuki Corporation Ltd. Branch Office Czech republic, organizační složka (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: ved. organizační složky: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: ŠKODA Škoda Auto, a.s. Organizační složka Škoda Auto ČR (OA, LUV) Želetavská 1525/1, Praha 4 tel.: ved. prodejní organizace v ČR: Luboš Vlček, tel.: PR manager: Vítězslav Pelc tel.: TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: prezident: Shingo Kato viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: VOLVO TRUCKS, RENAULT TRUCKS Volvo Group Czech Republic, s.r.o. (NA, LUV) Obchodní 109, Čestlice tel.: výkonný ředitel: Frank Versaevel obch. a marketingová ředitelka: Sylva Webster, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: , ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk Volvo Trucks: Klára Rylichová tel.: , komunikace, tisk Renault Trucks: Tereza Porubová, tel.: Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTIC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí Žebrák tel.: APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI A Spirit, a.s. Vrbova Praha 4 tel.: jednatel: Dušan Hřích ředitel: Vladimír Přibyl VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles BRP, CAN-AM, SKI-DOO, LYNX BCE, s.r.o. Lahovská Praha 5 tel.: jednatelka: Hana Barnetová HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/ Praha 5 tel.: ředitel: Martin Heřmanský KAWASAKI Asko KC, s.r.o. Žarošická Brno tel.: , ředitel: Petr Majer KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany 167/ Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (Custumer Service): Marek Malatinec tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: POLARIS, INDIAN, VICTORY Meteor Motor Tech ČR, s.r.o. Na Strži 35/ Praha 4 Krč tel.: , ředitel: Tomáš Kočař TRIUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská Praha 4 tel.: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Petrská 1168/ Praha 1 tel.: vedoucí org. složky: Hans Zimmermann tech. ředitel: Bohumil Burda komunikace, tisk: Eva Hlavatá tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

13 Auto roku v ČR Car of the Year in CR ročník 20th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner MAZDA 6 městské vozy Small + Mini RENAULT Captur nižší střední třída Lower middle ŠKODA Octavia střední a vyšší třída Medium MAZDA 6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER Sport Sport + Cabrio SUBARU BRZ ročník 19th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner VOLKSWAGEN Golf městské vozy Small + Mini RENAULT Clio nižší střední třída Lower middle ŠKODA Rapid střední a vyšší třída Medium BMW 6 Gran Coupé SUV + OffRoad, MPV MERCEDES-BENZ GL Sport + Cabrio TOYOTA GT ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner FORD Focus městské vozy Small + Mini ŠKODA Citigo nižší střední třída Lower middle FORD Focus střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER Evoque Sport + Cabrio PORSCHE 911 Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2014 MAZDA VOLKSWAGEN Golf 2012 FORD Focus 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA Yeti 2009 ŠKODA Superb 2008 KIA cee d 2007 OPEL Corsa 2006 FORD Focus 2005 ŠKODA Octavia 2004 MAZDA MAZDA 6 1 ŠKODA Superb PEUGEOT 307 1, ŠKODA Fabia Combi 1, OPEL Zafira 1, FORD Focus 1 PEUGEOT ALFA ROMEO 156 1, VW Passat 1, AUDI A4 1 PEUGEOT /95 ŠKODA Felicia 1 MAZDA 323 (do 0,5 mio.) 2 RENAULT Laguna (nad 0,5 mio.) 2 1 novinářská anketa Journalist 2 čtenářská anketa Readers Motocykl roku v ČR Motorcycle of the Year in CR ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner BMW R 1200 GS skútr a moped Scooter and moped HONDA NSS300 Forza enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS cruiser HARLEY-DAVIDSON Softail Slim cest. silniční Road traveling BMW F 800 GT naked bikes HONDA CB 1100 sport BMW HP 4 čtyřkolky ATV ATV quad bike POLARIS Scrambler XP 850 čtyřkolky side by side Side by side quad bike POLARIS RZR XP ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner DUCATI 1199 Panigale S Tricolore skútr a moped Scooter and moped BMW C 650 GT enduro vč. cest. incl. Trav. TRIUMPH Explorer 1215 ABS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200V Seventy Two cest. silniční Road traveling HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide naked bikes HONDA NC700S sport DUCATI 1199 Panigale S Tricolore ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. winner BMW K 1600 GTL skútr a moped Scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2013 BMW R 1200 GS 2012 DUCATI 1199 Panigale S Tricolore 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 Celkové registrace vozidel v ČR 2013 Total Registration of Vehicles in CR Kategorie Category Nová New Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,12 % ,30 % ,28 % N1 - LUV ,97 % ,38 % ,74 % M2 3 - Bus 891 0,38 % 249 0,16 % ,30 % N2 3 - NA ,68 % ,75 % ,92 % L ,92 % ,69 % ,22 % O ,94 % ,02 % ,05 % T ,20 % 670 0,44 % ,90 % 211 Jiná Other ,79 % 376 0,25 % ,58 % 837 Nezařaditelná Unclassified 11 0,00 % 12 0,01 % 23 0,01 % Celkem vozidel Total % % % Registrace nových osobních automobilů podle krajů M Registration of New Passenger Cars by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,87 % Jihočeský ,58 % Jihomoravský ,84 % Karlovarský ,72 % Královéhradecký ,18 % Liberecký ,61 % Moravskoslezský ,55 % Olomoucký ,78 % Pardubický ,73 % Plzeňský ,45 % Středočeský ,01 % Ústecký ,54 % Vysočina ,82 % Zlínský ,31 % Celkem Total % Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů N Registration of New Light Commercial Vehicles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,04 % Jihočeský 526 4,51 % Jihomoravský ,07 % Karlovarský 219 1,88 % Královéhradecký 396 3,39 % Liberecký 322 2,76 % Moravskoslezský 838 7,18 % Olomoucký 383 3,28 % Pardubický 383 3,28 % Plzeňský 412 3,53 % Středočeský 972 8,33 % Ústecký 428 3,67 % Vysočina 387 3,32 % Zlínský 439 3,76 % Celkem Total % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

15 Registrace nových nákladních automobilů podle krajů N2, Registration of New Trucks by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,52 % Jihočeský 745 8,62 % Jihomoravský ,95 % Karlovarský 170 1,97 % Královéhradecký 355 4,11 % Liberecký 203 2,35 % Moravskoslezský 532 6,16 % Olomoucký 310 3,59 % Pardubický 365 4,22 % Plzeňský 584 6,76 % Středočeský ,27 % Ústecký 474 5,48 % Vysočina 455 5,26 % Zlínský 411 4,76 % Celkem Total % Registrace nových autobusů podle krajů M2, Registration of New Buses by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,16 % Jihočeský 39 4,38 % Jihomoravský ,80 % Karlovarský 12 1,35 % Královéhradecký 11 1,23 % Liberecký 23 2,58 % Moravskoslezský 91 10,21 % Olomoucký 20 2,24 % Pardubický 62 6,96 % Plzeňský 31 3,48 % Středočeský 77 8,64 % Ústecký 36 4,04 % Vysočina ,68 % Zlínský 11 1,23 % Celkem Total % Registrace nových motocyklů podle krajů L 2013 Registration of New Motorcycles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,26 % Jihočeský 994 6,11 % Jihomoravský ,91 % Karlovarský 393 2,42 % Královéhradecký 865 5,32 % Liberecký 723 4,45 % Moravskoslezský ,15 % Olomoucký 986 6,06 % Pardubický 732 4,50 % Plzeňský 740 4,55 % Středočeský ,39 % Ústecký 949 5,84 % Vysočina 716 4,40 % Zlínský 919 5,65 % Celkem Total % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1) 2013 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 135 0,08 % ,00 % 135 0,08 % 32 Aston Martin 1 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % Audi ,00 % ,00 % ,86 % 16 Bentley 29 0,02 % ,00 % 29 0,02 % 41 BMW ,27 % ,02 % ,12 % 15 Cadillac 15 0,01 % ,00 % 15 0,01 % 47 Citroën ,63 % ,94 % ,92 % 7 Dacia ,43 % ,87 % ,33 % 9 Dangel 4 0,00 % 16 0,14 % ,01 % 43 Dodge 26 0,02 % ,20 % ,03 % 37 Ferrari 31 0,02 % ,00 % 31 0,02 % 40 Fiat ,60 % ,02 % ,62 % 11 Ford ,74 % ,22 % ,24 % 4 GAZ 0 0,00 % 24 0,21 % ,01 % 42 Honda ,13 % ,01 % ,05 % 19 Hyundai ,86 % ,51 % ,24 % 3 Chevrolet ,06 % ,00 % ,99 % 21 Infiniti 48 0,03 % ,00 % 48 0,03 % 38 Isuzu 0 0,00 % 14 0,12 % ,01 % Iveco 0 0,00 % 550 4,71 % ,31 % 26 Jaguar 73 0,04 % ,00 % 73 0,04 % 36 Jeep 418 0,25 % ,01 % ,24 % 27 Kia ,84 % 6 0 0,00 % ,59 % 8 Lada 123 0,07 % ,00 % 123 0,07 % 33 Lamborghini 5 0,00 % 0 0,00 % 5 0,00 % Lancia 168 0,10 % ,00 % 168 0,10 % 30 Land Rover 822 0,50 % ,37 % ,49 % 24 Lexus 157 0,10 % ,00 % 157 0,09 % 31 Maserati 10 0,01 % ,00 % 10 0,01 % Mazda ,08 % ,00 % ,01 % 20 Mercedes-Benz ,92 % ,81 % ,31 % 14 Mini 360 0,22 % ,00 % 360 0,20 % 28 Mitsubishi ,64 % ,50 % ,63 % 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00 % 18 0,15 % ,01 % 44 Multicar 0 0,00 % 75 0,64 % ,04 % 34 Nissan ,72 % ,72 % ,66 % 17 Opel ,70 % ,11 % ,66 % 10 Peugeot ,40 % ,97 % ,04 % 5 Piaggio 0 0,00 % 15 0,13 % ,01 % 46 Porsche 255 0,15 % ,00 % 255 0,14 % 29 Renault ,67 % ,45 % ,05 % 6 Renault Trucks 1 0,00 % 43 0,37 % ,02 % 39 Rolls Royce 2 0,00 % 0 0,00 % 2 0,00 % Saab 9 0,01 % 0 0,00 % 9 0,01 % Seat ,65 % ,00 % ,47 % 13 smart 74 0,04 % ,00 % 74 0,04 % 35 Ssangyong 16 0,01 % ,00 % 16 0,01 % 45 Subaru 828 0,50 % ,00 % 828 0,47 % 25 Suzuki ,39 % ,00 % ,30 % 18 Škoda ,33 % ,23 % ,41 % 1 Toyota ,53 % ,23 % ,51 % 12 Volkswagen ,07 % ,75 % ,38 % 2 Volvo ,93 % ,00 % ,86 % 22 Jiné značky Others 359 0,22 % 69 0,59 % 428 0,24 % Celkem Total % % % 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 165 0,11 % 217 0,13 % 272 0,16 % 263 0,15 % 236 0,14 % 135 0,08 % Aston Martin 10 0,01 % 15 0,01 % 19 0,01 % 11 0,01 % 4 0,00 % 1 0,00 % Audi ,52 % ,79 % ,91 % ,12 % ,19 % ,00 % Bentley 24 0,02 % 17 0,01 % 15 0,01 % 26 0,02 % 27 0,02 % 29 0,02 % BMW ,10 % ,63 % ,81 % ,95 % ,24 % ,26 % Cadillac 25 0,02 % 11 0,01 % 9 0,01 % 12 0,01 % 20 0,01 % 15 0,01 % Caterham 2 0,00 % 23 0,01 % 8 0,00 % 5 0,00 % 4 0,00 % 2 0,00 % Citroën ,75 % ,46 % ,81 % ,00 % ,28 % ,63 % Dacia ,78 % ,39 % ,83 % ,34 % ,19 % ,43 % Dodge 93 0,06 % 89 0,06 % 56 0,03 % 20 0,01 % 23 0,01 % 26 0,02 % Ferrari 26 0,02 % 40 0,02 % 58 0,03 % 40 0,02 % 40 0,02 % 31 0,02 % Fiat ,77 % ,65 % ,54 % ,31 % ,49 % ,60 % Ford ,59 % ,93 % ,41 % ,34 % ,31 % ,74 % Honda ,87 % ,63 % ,16 % ,91 % ,97 % ,13 % Hyundai ,14 % ,21 % ,96 % ,97 % ,71 % ,86 % Chevrolet ,64 % ,60 % ,71 % ,72 % ,62 % ,06 % Chrysler 124 0,09 % 90 0,06 % 96 0,06 % 42 0,02 % 8 0,00 % 1 0,00 % Infinity 0 0,00 % 39 0,02 % 84 0,05 % 95 0,05 % 63 0,04 % 48 0,03 % Iveco 2 0,00 % 3 0,00 % 4 0,00 % 5 0,00 % 2 0,00 % 0 0,00 % Jaguar 147 0,10 % 104 0,06 % 62 0,04 % 84 0,05 % 81 0,05 % 73 0,04 % Jeep 124 0,09 % 176 0,11 % 165 0,10 % 227 0,13 % 397 0,23 % 418 0,25 % Kaipan 13 0,01 % 11 0,01 % 54 0,03 % 3 0,00 % 11 0,01 % 0 0,00 % Kia ,81 % ,55 % ,72 % ,95 % ,92 % ,84 % KTM 0 0,00 % 6 0,00 % 4 0,00 % 4 0,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % Lada 150 0,10 % 166 0,10 % 148 0,09 % 106 0,06 % 107 0,06 % 123 0,07 % Lamborghini 9 0,01 % 10 0,01 % 11 0,01 % 1 0,00 % 5 0,00 % 5 0,00 % Lancia 27 0,02 % 69 0,04 % 47 0,03 % 93 0,05 % 145 0,08 % 168 0,10 % Land/Range Rover 147 0,10 % 141 0,09 % 285 0,17 % 463 0,27 % 685 0,39 % 822 0,50 % Lexus 176 0,12 % 241 0,15 % 206 0,12 % 180 0,10 % 181 0,10 % 157 0,10 % Lotus 2 0,00 % 1 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 5 0,00 % Maserati 36 0,03 % 28 0,02 % 29 0,02 % 24 0,01 % 20 0,01 % 10 0,01 % Mazda ,78 % ,26 % ,07 % ,60 % ,69 % ,08 % McLaren 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 0,00 % Mercedes-Benz ,41 % ,65 % ,65 % ,63 % ,86 % ,92 % Mini 94 0,07 % 83 0,05 % 91 0,05 % 163 0,09 % 304 0,17 % 360 0,22 % Mitsubishi ,80 % ,78 % ,75 % ,96 % ,64 % ,64 % Morgan 2 0,00 % 3 0,00 % 1 0,00 % 3 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 % Nissan ,10 % ,29 % ,12 % ,11 % ,82 % ,72 % Opel ,81 % ,36 % ,07 % ,58 % ,20 % ,70 % Peugeot ,95 % ,13 % ,17 % ,27 % ,86 % ,40 % Porsche 126 0,09 % 199 0,12 % 302 0,18 % 299 0,17 % 365 0,21 % 255 0,15 % Renault ,40 % ,56 % ,05 % ,14 % ,01 % ,67 % Renault Trucks 10 0,01 % 7 0,00 % 3 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 1 0,00 % Rolls Royce 2 0,00 % 8 0,00 % 12 0,01 % 4 0,00 % 4 0,00 % 2 0,00 % Saab 81 0,06 % 52 0,03 % 38 0,02 % 24 0,01 % 6 0,00 % 9 0,01 % Seat ,61 % ,41 % ,63 % ,91 % ,54 % ,65 % Smart 96 0,07 % 69 0,04 % 69 0,04 % 80 0,05 % 74 0,04 % 74 0,04 % Ssang Yong 32 0,02 % 37 0,02 % 7 0,00 % 22 0,01 % 16 0,01 % 16 0,01 % Subaru 716 0,50 % ,64 % ,72 % 924 0,53 % 879 0,51 % 828 0,50 % Suzuki ,70 % ,13 % ,65 % ,68 % ,34 % ,39 % Škoda ,00 % ,46 % ,32 % ,61 % ,91 % ,33 % Tesla 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % 7 0,00 % Toyota (-Lexus) ,85 % ,92 % ,86 % ,25 % ,27 % ,53 % Volkswagen ,23 % ,29 % ,72 % ,61 % ,73 % ,07 % Volvo 791 0,55 % ,93 % ,93 % ,99 % ,88 % ,93 % Jiné značky Others 236 0,16 % 231 0,14 % 249 0,15 % 325 0,19 % 325 0,19 % 345 0,21 % Celkem Total % % % % % % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 Registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1) Registration ( ) of New Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make Audi ,67 % 347 1,79 % 8 0,07 % 0 0,00 % 2 0,02 % 0 0,00 % BMW ,60 % 310 1,60 % 5 0,04 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,02 % Citroën ,35 % ,79 % 898 7,76 % ,59 % ,54 % 928 7,95 % Dacia 342 0,57 % 463 2,38 % 508 4,39 % 369 2,78 % 305 2,58 % 219 1,88 % Dangel 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 30 0,25 % 16 0,14 % Dodge 41 0,07 % 12 0,06 % 7 0,06 % 13 0,10 % 16 0,14 % 23 0,20 % Dongfeng 0 0,00 % 0 0,00 % 4 0,03 % 4 0,03 % 2 0,02 % 4 0,03 % Fiat ,65 % ,56 % ,37 % ,12 % ,99 % ,05 % Ford ,81 % ,67 % ,90 % ,80 % ,08 % ,24 % GAZ 60 0,10 % 26 0,13 % 17 0,15 % 5 0,04 % 13 0,11 % 24 0,21 % Gonow 0 0,00 % 0 0,00 % 8 0,07 % 5 0,04 % 14 0,12 % 2 0,02 % Honda 625 1,04 % 114 0,59 % 1 0,01 % 1 0,01 % 0 0,00 % 1 0,01 % Hummer 58 0,10 % 14 0,07 % 10 0,09 % 2 0,02 % 2 0,02 % 0 0,00 % Hyundai ,38 % 266 1,37 % 103 0,89 % 116 0,87 % 61 0,52 % 60 0,51 % Chevrolet 221 0,37 % 40 0,21 % 2 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Chrysler 22 0,04 % 4 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Isuzu 1 0,00 % 0 0,00 % 6 0,05 % 34 0,26 % 36 0,30 % 14 0,12 % Iveco 771 1,29 % 417 2,15 % 377 3,26 % 517 3,90 % 517 4,37 % 550 4,71 % Jeep 133 0,22 % 39 0,20 % 1 0,01 % 4 0,03 % 1 0,01 % 1 0,01 % Kia ,84 % 252 1,30 % 11 0,10 % 4 0,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % Lada 27 0,05 % 7 0,04 % 5 0,04 % 14 0,11 % 0 0,00 % 0 0,00 % Lancia 1 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Land/Range Rover 266 0,44 % 44 0,23 % 25 0,22 % 37 0,28 % 31 0,26 % 43 0,37 % Lexus 88 0,15 % 16 0,08 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Magme 0 0,00 % 0 0,00 % 10 0,09 % 12 0,09 % 11 0,09 % 3 0,03 % Mazda 676 1,13 % 84 0,43 % 15 0,13 % 7 0,05 % 1 0,01 % 0 0,00 % Mercedes-Benz ,02 % ,91 % 945 8,16 % 898 6,77 % 815 6,89 % 913 7,82 % Mitsubishi 627 1,05 % 245 1,26 % 119 1,03 % 139 1,05 % 90 0,76 % 59 0,51 % Mitsubishi Fuso 94 0,16 % 48 0,25 % 24 0,21 % 25 0,19 % 28 0,24 % 18 0,15 % Multicar 94 0,16 % 113 0,58 % 100 0,86 % 27 0,20 % 31 0,26 % 75 0,64 % Nissan 984 1,64 % 550 2,83 % 248 2,14 % 186 1,40 % 129 1,09 % 84 0,72 % Opel ,29 % 338 1,74 % 148 1,28 % 211 1,59 % 157 1,33 % 247 2,12 % Peugeot ,29 % ,22 % ,79 % ,76 % ,58 % ,99 % Piaggio 18 0,03 % 21 0,11 % 24 0,21 % 11 0,08 % 16 0,14 % 15 0,13 % Porsche 83 0,14 % 7 0,04 % 2 0,02 % 2 0,02 % 1 0,01 % 0 0,00 % RAG 33 0,06 % 17 0,09 % 7 0,06 % 17 0,13 % 8 0,07 % 0 0,00 % Renault ,72 % ,30 % ,48 % ,21 % ,19 % ,46 % Renault Trucks 197 0,33 % 92 0,47 % 78 0,67 % 102 0,77 % 74 0,63 % 43 0,37 % Santana 18 0,03 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Seat 240 0,40 % 34 0,18 % 1 0,01 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Ssang Yong 47 0,08 % 14 0,07 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Subaru 517 0,86 % 104 0,54 % 3 0,03 % 1 0,01 % 0 0,00 % 0 0,00 % Suzuki 422 0,70 % 67 0,34 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,01 % 0 0,00 % Škoda ,97 % ,78 % 525 4,54 % 319 2,40 % 276 2,33 % 144 1,23 % Toyota (-Lexus) ,89 % 311 1,60 % 156 1,35 % 276 2,08 % 271 2,29 % 260 2,23 % UAZ 5 0,01 % 8 0,04 % 14 0,12 % 4 0,03 % 2 0,02 % 9 0,08 % Volkswagen ,76 % ,59 % ,12 % ,00 % ,57 % ,76 % Volvo 755 1,26 % 222 1,14 % 2 0,02 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Jiné značky Others 195 0,33 % 51 0,26 % 22 0,19 % 25 0,19 % 19 0,16 % 36 0,31 % Celkem Total % % % % % % 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013

19 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) dle paliva/co2 (gr/km) 2013/2012 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 N afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 Ostatní Others C elkem Tota l CO2 Rozdíl CO2 CO2 2013/2012 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Infiniti Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab 9 9 Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Volkswagen Volvo Jiné značky Others ,48 % 42,34 % 2,25 % 100 % Celkem Total VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2013 Best selling PC and LCV Značka verze Make version /2012 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,82% 2 Škoda Fabia ,13% 3 Škoda Rapid ,83 % 4 Hyundai i ,21 % 5 VW Golf ,23 % 6 Škoda Superb ,74 % 7 Hyundai ix ,67 % 8 Hyundai i ,59 % 9 Škoda Roomster ,69 % 10 Škoda Citigo ,89 % 11 Škoda Yeti ,33% 12 Ford Fiesta ,54% 13 Kia cee d ,63 % 14 Peugeot ,97 % 15 VW Passat ,29% 16 Hyundai ix ,20% 17 Seat Ibiza ,94 % 18 Ford Focus ,36% 19 VW Polo ,76% 20 Dacia Duster ,01 % 21 VW Tiguan ,59% 22 Dacia Sandero ,00 % 23 Nissan Qashqai ,52% 24 Seat Leon ,83 % 25 Kia Sportage ,20 % 26 Suzuki SX ,51 % 27 Ford Focus B MAX ,29 % 28 VW Caddy ,87% 29 Ford Transit ,36% 30 Renault Megane ,19% 31 Opel Astra ,21% 32 VW Transporter ,97% 33 Toyota Yaris ,28 % 34 Citroën Berlingo ,63 % 35 Renault Clio ,33% Celkové registrace motorových vozidel v České republice 2013 Total Registration Motor Vehicles in Czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration ø rok výroby Average year made ø věk Average age k Osobní automobily PC M ,80 14,20 Užitkové automobily LCV N ,53 10,47 N ,43 20,87 N ,51 13,49 Užitkové automobily celkem Total LCV ,81 12,19 Autobusy Bus M ,26 26,74 M ,81 11,19 Jiná (nezařazeno) Other ,60 30,40 Autobusy celkem Total Bus ,24 14,76 Motocykly Motorcycle L ,03 31,97 Traktory Tractors T ,42 30,58 Motorová vozidla celkem Total ,97 17,03 Přípojná vozidla Trailer O ,35 20,65 Jiná (nezařazeno) Other Celkem Total Motorová a přípojná vozidla celkem Total ,49 17,51 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 Zdroj: SDA (Metodika D )

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V období 1-6/2016 bylo v ČR registrováno celkem 132 778 nových osobních automobilů.

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2016 a 1-6/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel V období 1-9/2016 bylo v ČR registrováno celkem 192 714 nových osobních automobilů. Tyto údaje potvrdily meziroční

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2016 a 1-3/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2016 a 1-9/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Registrace nových vozidel V březnu padl historický rekord v měsíčních registracích nových osobních automobilů. V období 1-3/2017 bylo

Více

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ AUTOMOBILNÍ SEKCE AUDI, SEAT,VW Import Volkswagen Group Divize AUDI Divize SEAT Divize VW DIČ: 005-25654012 gen. ved.divize AUDI: ved.divize SEAT:

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Registrace nových vozidel V roce 2016 vzrostly v ČR meziročně registrace ve všech kategoriích silničních motorových vozidel s výjimkou autobusů.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2015 a 1-6/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2014 a 2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2015 a 1-3/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2014 a 1-9/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2012 a 1-6/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2012 a 1-3/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme výraznější nárůst registrací zaznamenali u osobních a nákladních

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA Prosinec 2015 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 40 2015 2014 Pořadí Značka Registrace fyzické osoby Registrace právnické osoby Registrace

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n

SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n O O Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í N R Č E P R R Ý T V 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok se s rokem sešel a opět se Vám

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 25 Období: 01/2017 01/2016 Pořadí Značka Registrace fyzické Registrace Registrace mimo Registrace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í V Ý R O Č N R E P O R T 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení panové, obdobně jako již v předcházejících patnácti výročních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T S v a z D o v o z c ů A u t o m o b i l ů C a r I m p o r t e r s A s s o c i a t i o n V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 8 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní, vážený pane, cestou této výroční

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností I. SME č. 48.09.32 Provozovatel SME: AUTO Hlaváček, IČ: xxxx, se sídlem: xxxx, 783 71 Olomouc Holice b) vozidla se zážehovými

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 22/2013 23. října 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Informace pro STK: Schválení přístrojů pro použití v STK... 2 Pověřená školicí

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů 2006 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, dovolte cestou této výroční zprávy Vás seznámit s posláním Svazu dovozců automobilů

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4. Prodej diagnostické a autoservisní techniky Servisní škola autoelektroniky Školící středisko MD ČR pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel Stanice měření emisí (benzín, LPG, diesel)

Více

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE 28.2.2014 7U87322 OPEL VECTRA 7U87323 FORD TRANSIT 3.3.2014 7U87324 ŠKODA FELICIA 7U87325 CITROEN C4 7U87326 ŠKODA OCTAVIA 7U87327 OPEL CORSA 7U87328 SEAT LEON 7U87329 PEUGEOT 206 7U87330 VW PASSAT 7U87331

Více

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG.

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG. SME č: 44.07.04 Provozovatel SME - název: Auto Kunc s.r.o. Sídlo provozovatele SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Sídlo provozovny SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Stanice měření emisí je oprávněna

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb.

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost přijata dne 10.12.2015, odpověď odeslána přes DS dne 14.12.2015 s

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti Č. j.: MUPC 21648/2015 VYŘIZUJE: Jiří Šlapák TELEFON: 466 094 219 FAX: 466 094 224 E-MAIL:

Více

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost o informace o stanicích měření emisí Žádám o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz http://www.litovel.eu Předmět žádosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Svaz Dovozců Automobilů ANNUAL REPORT Car Importers Association 2004 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, prostřednictvím této výroční zprávy Vás chceme seznámit se Svazem dovozců automobilů

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 09.12.2015 NAŠE ZN.: 37286/2015 VYŘIZUJE: Jitka Nigrinová TEL.: 491 504 216 MOBIL: 731 450 769 E-MAIL: nigrinova@broumov-mesto.cz

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23 Dotaz: Tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 1. SME č. 57.09.08 Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 Ad b) Pro vozidla poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Magistrát města Přerova Odbor evidenčních správních služeb a živnostenského obecního úřadu dopravy Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: nám. T. G. Masaryka 16 tel.:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č. j.: MUBR 84537/2015 MV. V Břeclavi 14.12.2015 Sp. zn.: MUBR-S

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. Svobody 1, 438 24 Žatec PRACOVIŠTĚ: Obránců míru 295, Žatec NAŠE ZN: MUZA 10343/2013/DOP/Ko VYŘIZUJE: Kopřivová TEL: 415736475 E-MAIL: koprivova@město-zatec.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa VYŘIZUJE: Obchodní firma: TC 101 s.r.o. IČ: 272 34 185 Beranových 130 199 05 PRAHA 9 Letňany

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1 Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles 2002-2006 N 1 Prodej/Sales Registrace/Registration 2002 2003 2004 2004 2005 2006 Značka

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2015 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, minulý rok 2015, patřil v dosavadní historii Svazu dovozců automobilů,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více