Ročník I Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Číslo 1 Ročník I EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM NA DOPAD EXISTENCE LETIŠŤ V REGIONU 4 EKONOMIE A FINANCE D. Stavárek: DOSAVADNÍ POKROK VE FINANČNÍ INTEGRACI EUROZÓNY 14 A. Kolková: OBCHODOVÁNÍ NA DEVIZOVÝCH TRZÍCH V NÁVAZNOSTI NA ODHAD STOCHASTICKÉHO PROCESU MĚNOVÉHO VÝVOJE 22 K. Beňová: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD MANAGEMENT D. Stoch, M. Stoch, L. Švajdová: VLIV RECESE NA ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU V ČR 45 M. Michalko, M. Mynarzová: ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ ANALÝZA PRO TVORBU VÝUKOVÝCH MODULŮ MANAŽER A LÍDR NA BAKALÁŘSKÉM STUPNI 49 B. Morská: KVALITA VE SLUŽBÁCH, FAKTOR ZVYŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 56 L.Švajdová, Š. Vilamová, M. Stoch: PODPORA ČESKÉHO EXPORTU V DOBÁCH EKONOMICKÉ RECESE 62 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ J. Stratil: ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY Z TOHOTO ODVĚTVÍ 71

2 PEDAGOGIKA J. Skipala: INTERNATIONALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ 78 D. Kučera: RECESE JAKO VÝZVA PRO BUSINESS SCHOOL 81 J. Skipala: KVALITNÍ LEKTOR ANGLIČTINY 86 DISKUZE DISKUZE I. Formanek: PŘÍNOS KONFERENCE CEEMAN 90 L. Durda: KONFERENCE EFER/EECPCL 92 D.Kučera SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU A BAKALÁŘSKOU PRÁCI na VŠP. 96 VSP Entrepreneurship Studies Odborně vědecký elektronický journal VŠP, a.s. Ročník 1, Číslo 1, 2010., vychází čtvrtletně. Vydavatel a adresa redakce Vysoká škola podnikání, a.s. Michálkovická 1810/181, Ostrava Slezská Ostrava, , Česká republika, tel.: , fax.: Redakční rada: Tajemník: Mgr. Dušan Kučera, MBA Členové: Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Jan Skipala, Prof. Ing. Vít Zamarský, CSc., Ing. Monika Mynarzová, Ph.D., Ing. Milan Stoch, Ph.D., Ing. Michal Červinka, Ph.D. Autorská práva vykonává vydavatel. Grafika: Tiskárna Union a.s., Palackého 32, Ostrava-Přívoz. Distribuce: elektronicky ISSN:

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, Vysoká škola podnikání, a.s. zakládá tímto prvním číslem svůj elektronický odborný a vědecký Journal Entreprenuership Studies. Nastartování tohoto čtvrtletníků nastává v roce, ve kterém škola slaví desetileté výročí své činnosti. To je dostatečný důvod k tomu, aby škola nabídla novou informační a diskusní platformu širší odborné veřejnosti. Nově zrozený journal tak poskytne nový prostor pro publikování prací pedagogů, studentů, externích pracovníků školy a specialistů z dalších škol, podniků či výzkumných ústavů. Cílem časopisu je publikovat aktuální vědeckou a myšlenkovou činnost jednotlivých kateder, zprostředkovat širší odbornou diskuzi s jinými vysokými školami a vstoupit do rozhovoru rovněž s dalšími odborníky doma a postupně i v zahraničí. První číslo, které máte před sebou, se věnuje oblastem publikovaným z pera vlastních či partnerských pedagogů. Samozřejmě je naším cílem, aby si časopis postupně vybudoval své renomé na základě odborných recenzí publikovaných studií a tak nabízel nejen kvantitu, nýbrž také srovnatelnou kvalitu své práce. Obsahová náplň tohoto prvního čísla je dána současnou prací našich i externích pedagogů a odborníků. Odborné rubriky byly zvoleny na základě aktuálních příspěvků. V případě článků a studií z dalších oborů jsme připraveni dát jim patřičné odborné zařazení. Věříme, že publikace přinese svým čtenářům odbornou inspiraci, příležitost k výměně vzájemných poznatků a rozhovorů. Jsme zároveň přesvědčeni, že společná a co nejširší diskuze nad jednotlivými tématy je podstatnou součástí společnému růstu a rozvoje moravskoslezského kraje, českého a moravského školství a vědy. Přejeme Vám příjemné a užitečné čtení a budeme se těšit na vaše věcné připomínky a podněty. Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Prorektor pro řízení obsahu a kvality výuky 3

4 PODNIKÁNÍ Vliv regionální politiky a jejich nástrojů na rozvoj podnikatelského klimatu a znalostní ekonomiky se zaměřením na dopad existence letišť v regionu Impact of regional policy and its instruments on entrepreneurial environment and knowledge-based economy development with a focus on impact of existence of airports in the region Klíčová slova: Michal Červinka 1 Tomáš Tykva 2 regionální politika, regionální rozvoj, legislativní rámec, podnikatelské klima, znalostní ekonomika. Key words regional policy, regional development, legislative framework, entrepreneurial climate, knowledge-based economy. Abstrakt Na základě prezentace a posouzení současných trendů v rozvoji podnikatelského klimatu a základních teoretických konceptů týkajících se problematiky regionální politiky, jejích nástrojů a dále problematiky podnikavé a znalostní ekonomiky, je možno identifikovat faktory ovlivňující rozvoj regionů se zaměřením právě na tuto vymezenou oblast. První část článku je zaměřena na vymezení pojmu regionální politika a deskripci jejích nástrojů v návaznosti na příslušný právní rámec. Dále je prezentován stručný vhled do problematiky podnikatelského prostředí a faktorů, které jej ovlivňují. Ve druhé části je na základě empirických studií komentován vliv vybraného nástroje regionální politiky (podpora mobility obyvatelstva) se zaměřením na existenci letišť v regionu. 1 Ing. Michal Červinka, Ph.D., 2 Ing. Mgr. Tomáš Tykva, 4

5 Abstract Following a presentation and assessment of current trends in the development of an entrepreneurial climate, and basic theoretical concepts concerning the problems of regional policy, its instruments and the issue of entrepreneurial and knowledge-based economy, it is possible to identify the factors influencing the development of the regions, focusing just on the defined sphere. The first part of the article is focused on defining the concept of regional policy and describes its instruments in response to the relevant legislative framework. It is presented as a brief insight into the problems of the business environment and factors that affect it. The second part is based on empirical studies, commented the impact of selected regional policy instruments (mobility of the population support) with a focus on the existence of airports in the region. 1. Úvod, vymezení základních pojmů, metodika Sociologové a výzkumní pracovníci z většiny sociálně-vědních disciplín shledávají tradiční výkladové rámce za stále méně vhodné pro studium současných společností. Podle mnohých, ne-li většiny současných sociologů, žijeme ve světě, který nevykazuje příliš podobností se světem, kdy vznikaly první velké společenské koncepce v dílech Marxe, Comta či Durkheima. Naše doba je charakterizována diskontinuitou s předchozí érou, což nutně vede k potřebě podstatně upravit naše teoretická východiska. Máme-li odpovídajícím způsobem pochopit povahu modernity, musíme se vymanit z existujících sociologických perspektiv. Musíme vysvětlit zcela neobvyklou dynamiku a globalizující rozsah moderních institucí a vysvětlit podstatu jejich nespojitostí s tradičními kulturami. 1 Tato část článku se zabývá vymezením základních pojmů a stručným popisem metodiky zpracování článku a jeho rámcovým provázáním s dílčími částmi vědecko-výzkumného úkolu Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje. 1.1 Znalostní a podnikavá ekonomika Je velmi nepravděpodobné, že se vůbec kdy podaří vytvořit termín, který by v několika slovech zachytil všechny podstatné rysy dnešní komplexní a rozporuplné společnosti. Termín společnost vědění 2 (knowledge society), který je velmi hojně užíván je potřeba chápat právě v 1 GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, ISBN Kromě společnosti vědění se často ve velmi příbuzném duchu, ale v jiném kontextu užívá i termínů ekonomika založená na znalostech (knowledge based economy), ekonomika tažená znalostmi (knowledgedriven economy), znalostní ekonomika (knowledge economy), případně učící se společnost (learning society). 5

6 kontextu hledání klíčových rysů současné (nebo nadcházející) společnosti. Základní myšlenku společnosti vědění je možno shrnout takto: zatímco základními konstitutivními prvky moderní společnosti byl fyzický kapitál, množství lidské práce a průmysl (odtud pak pojmenování průmyslová nebo kapitalistická společnost), v současné době se lidé stávají svědky transformace ke společnosti, ve které se klíčovým faktorem produkce stává vědění, důsledkem čehož se následně zásadně mění i veškeré společenské instituce. Termín společnost vědění byl a je užíván v mnoha různých kontextech a z různých důvodů, v důsledku čehož trpí značnou vágností. 1 Za prvé je termín společnost vědění velmi často užit jako metafora či zastřešující pojem, který není dále specifikovaný Za druhé se často tohoto pojmu užívá nikoli analyticky, ale normativně jako cíle, ke kterému by měla společnost směřovat a o který by měla usilovat Teprve za třetí se pojmu užívá jako souborného termínu pro označení typu společnosti, ve které se vědění stává dominantní produktivní silou a která má následně také další specifické aspekty Nestačí tedy pouze sledovat vývoj teorií odkazujících na společnost vědění, ale je třeba analyzovat i velmi příbuzné koncepce, skrývající se ovšem pod velmi různorodými názvy. V posledních letech je v dílech různých autorů zabývajících se problematikou znalostní ekonomiky akcentována role organizačních faktorů v procesu tvorby strategií a dále význam znalostí pro dané strategie. Jedině strategie založené na znalostech pak mohou přinést udržitelnou konkurenční výhodu a jedině organizace, které v rámci implementace nebo transformace své strategie budou mít tuto podmínku na paměti, se stanou Organizacemi informačního věku nebo také Znalostními organizacemi. Znalostní ekonomika, jak již bylo uvedeno dříve, spočívá v tom, že majitel znalosti má informační výhodu před ostatními účastníky trhu. Ta mu zajišťuje dočasný monopol. Realizace monopolních či oligopolních zisků tvoří hlavní půvab znalostní ekonomiky. V době globalizace se zboží i práce stává volně obchodovatelnou komoditou s nízkými maržemi. Jen majitelé speciálních znalostí jsou výjimkou - stávají se příjemci intelektuální renty. 2 1 VESELÝ, A. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, duben 2004, roč. 40, č. 4, str Z makroekonomického hlediska lze konstatovat, že znalostní ekonomika posouvá bod maximalizace daňových příjmů na Lafferově křivce výrazně směrem k nižším hodnotám daňových sazeb. Chytrý kapitál a majitelé speciálních znalostí nebývají žádní hlupáci půjde za nižšími daněmi. Pokud to česká vláda myslí se znalostní ekonomikou seriózně, musí nastavit daňový systém tak, aby vyšší příjmové skupiny (fyzické i právnické osoby) zde platily daně dobrovolně a rády. 6

7 Již v roce 1999 definovali Mendelsson a Pillai 1 další aspekty a podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky. Radikální změny, v souvislosti s rostoucím významem znalostí, se týkají klesajícího významu fyzického kapitálu (ve výrobě, nebo při poskytování služeb). To je pochopitelně kompenzováno rostoucím významem lidského kapitálu 2. Dalším zásadním prvkem znalostní ekonomiky je vztah k inovacím. Zvláště pak v dnešní době, době kdy je trendem rozvoj informačních a komunikačních technologií a techniky a kdy se vlivem tohoto trendu nejen že tempo inovací zvyšuje, ale jsou také snáze plánovatelné a proveditelné. Jde především o výraznou úsporu nákladů způsobenou snadnou komunikací, transferem technologií a relativně méně náročnou implementací nových technologií do praxe. Společnosti jsou stále odvážnější v experimentování s novými koncepty organizačního uspořádání změny organizační struktury pak zpravidla mívají zásadní vliv na ziskovost, produktivitu a inovační výkonnost těchto podniků. Základním problémem je střet zastánců centralizace a zastánců decentralizace v řízení a správě podniků. To, zda je efektivnější centralizace, nebo naopak decentralizace těchto činností zůstává stále otevřenou otázkou. Pochopení organizačních struktury a organizace v kontextu rozvíjející se znalostní ekonomiky je důležité z několika důvodů: Nutnost validace poznatků o vztahu ekonomické účinnosti podniku a organizační struktury (zatím se danou problematikou nezabývalo mnoho odborníků na seriózní úrovni). Nutnost identifikace vlivu organizace a koordinace ekonomických činností na rozvoj znalostní ekonomiky. Případné potvrzení hypotézy, že organizace a koordinace ekonomických činností je rámcem pro budování znalostní ekonomiky. Virtualizace Jedná se o trend ve vývoji společnosti resp. ve vývoji podnikatelského prostředí. Jeho podstatou je klesající význam fyzického kapitálu a oproti tomu rostoucí význam lidského resp. intelektuálního kapitálu. V praxi se tento trend projevuje tak, že hmotná podstata podniků pozbývá svého původního významu (tak jak tomu bylo v původním pojetí, tj. v pojetí podnikové ekonomiky, podnikového hospodářství např. Wöhe Kislingerová či Synek a jejich tradiční přístupy k dané problematice z posledního desetiletí minulého století). Stroje zařízení a budovy již 1 MENDELSSON, H. PILLAI, R. R. Information Age Organizations. Journal of Economic Behavior and Organization, 1999, ročník 38, str V posledním desetiletí se už nehovoří jen o řízení lidských zdrojů, ale o další vývojové fázi, neboli o řízení intelektuálního kapitálu, který však obsahuje (dle různých pojetí - Edvisson a Malone, Sveiby, Brooking) i další prvky: lidský kapitál (způsobilost zaměstnanců), strukturální kapitál (interní strukturu), zákaznický kapitál, externí strukturu. 7

8 nejsou tak podstatné, nejpodstatnějšími pro podnik se stávají tyto jeho (převážně nehmotné) prvky: Lidé (lidský kapitál, lidský potenciál, kvalifikační struktura zaměstnanců, úroveň řízení lidských zdrojů apod.) Know-how, technologie, technologické nastavení Goodwill (dobrá pověst podniku, renomé) Vnitropodniková kultura Způsob komunikace s dalšími subjekty Kontakty a schopnost využívat síťové podnikání a efektů, které přináší S trendem vizualizace velmi úzce souvisí pojem Virtuální podnik, který je charakteristický právě výše uvedenými prvky. Virtuální podniky pak lze členit takto: Samostatný podnik, kde hodnota nehmotných složek podniku výrazně převyšuje nad hmotnými složkami Aliance podniků, klastr (jedná se o relativně volné sdružení podniků, které může či nemusí mít vlastní právní subjektivitu) podstatou vizualizace zde je vytváření vazeb, které jsou používány ke sdílení znalostí, poznatků a závěrů vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých členů, sdílení databází klientů apod. Virtuálním podnikem se zde rozumí vytvořená síť a vztahy mezi jednotlivými prvky této sítě Základními předpoklady rozvoje podnikavé ekonomiky (resp. transformace tradiční ekonomiky na ekonomiku podnikavou, znalostní) jsou především vlivy podnikatelského prostředí, jde pak hlavně o podmínky, které jsou pro rozvoj podnikání připraveny ze strany veřejného sektoru (legislativní rámec vymezující pravidla a nástroje regionálního rozvoje a podmínky pro podnikání). Déle sehrávají významnou roli programy rozvoje podnikavosti, které jsou již nyní nabízeny některými středními a výjimečně i vysokými školami (VŠP, a. s.), případně také nevládními neziskovými organizacemi (Junior Achievement). Tyto programy jsou většinou zaměřeny na rozvoj kreativity a využívání kreativních přístupů k řešení problémů a také se zabývají postupy při vyhledávání, identifikaci či tvorbě podnikatelských příležitostí a metodami práce s příležitostmi. 1.2 Regionální politika a její nástroje Vedle prosperujících regionů s vysokou životní úrovní existuje i řada regionů s podprůměrnou ekonomickou výkonností, s vysokou nezaměstnaností, sociálními problémy apod. Bez ohledu na příčiny těchto rozdílů je pro celkovou výkonnost ekonomiky žádoucí, aby dané rozdíly byly alespoň částečně redukovány jejich existence, resp. markantnost, totiž může vyvolat sociální či politické konflikty. 8

9 Regionální politika 1 I přesto, že pojem regionální politika bývá chápán v různých souvislostech různými způsoby, lze již nyní konstatovat, že existuje několik ustálených pohledů, resp. vymezení, např.: regionální politika je soubor nástrojů, které slouží k identifikaci regionálních disparit, jejich harmonizaci (do úrovně odpovídající potenciálu regionu) a posílení regionálního rozvoje regionální politiku je možno vymezit také na základě jejích cílů, ke kterými patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti (každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám) 2 regionální politiku je také možno chápat jako součást souboru ekonomických, sociálních, ekologických a jiných nástrojů (politik), jejichž cílem je dosažení národních cílů, jakými jsou například ekonomický růst a udržitelný rozvoj, kvalitní životní prostředí, sociální a politická stabilita a příznivý demografický vývoj a to vše s co možná nejvyšší ekonomickou efektivitou 3 na platformě Evropské unie je obecně vnímána regionální politika jako nástroj podpory rozvoje problémových regionů včetně snahy redukovat meziregionální diference (významný je tento nástroj především při podpoře restrukturalizace konkrétních regionů, strukturální postižení je totiž pro tyto regiony natolik zatěžující, že většinou nejsou schopny bez přispění těchto nástrojů strukturální změny realizovat.) 4 Regionální politika, náhled na ni, jakož i její nástroje vycházejí z předpokladu, že samotné tržní prostředí mnohdy nestačí k tomu, aby byl zabezpečen vyvážený a harmonický rozvoj na celém území státu. Chce-li stát poskytnout regionům alespoň příležitost k jejich rozvoji, musí identifikovat jejich potenciál a cíleně jej kultivovat, rozsah zásahů nástroji regionální politiky je pak závislý na velikosti rozdílů mezi jednotlivými regiony. Svým zaměřením tak má tato politika vyrovnávací i rozvojovou funkci. 1 V praxi bývá také používán synonymní výraz Politika regionálního rozvoje. 2 Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>. 3 BLAŽEK, J. UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, ISBN WOKOUN, R. Regionální politika. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN

10 Schéma č. 1: Vztah regionální politiky a dvojího chápání regionálního rozvoje. Regionální rozvoj aplikace nauk (geografie, ekonomie, sociologie apod.) akademický přístup Regionální rozvoj efektivnější využití a zvýšení potenciálu regionu praktický přístup Regionální politika ovlivnění alokace socioekonomických aktivit Zdroj: DAMBORSKÝ, M. Základní východiska regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN Legislativní rámec a základní dokumenty regionální politiky Základní rámec regionální politiky je převážně tvořen zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, na jehož podkladě existuje základní (strategický) dokument politiky regionálního rozvoje, kterým je Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen SRR ČR). Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie. Pro období byl tento dokument aktualizován s cílem implementace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Vychází ze Strategie udržitelného rozvoje České republiky a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje. Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. 1 Nástroje regionální politiky Regionální politika disponuje celou řadou nástrojů, které při jejich správné aplikaci mohou napomoci ke slaďování regionálních rozdílů. Jsou jimi především 2 : 1 Obecné informace o regionální politice, dostupné na < 2 Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s.r.o.: 2004, ISBN

11 fiskální politika ke slaďování regionálních rozdílů zde slouží daňová politika, resp. přerozdělování peněz mezi regiony prostřednictvím příjmů a výdajů státního rozpočtu monetární politika k posílení rozvoje regionu může napomoci usměrňování přístupu k úvěrům ve vybraných regionech (jde především o zacílení zvýhodněných úvěrů na strukturálně postižené, či jinak znevýhodněné regiony) protekcionalismus státní ovlivňování dovozů prostřednictvím limitů a cel s cílem ochrany výroby v daných regionech nástroje ovlivňující prostorový pohyb pracovních sil (kupř. podpora při nákupu bytu, výkup nemovitostí, úhrada nákladů za stěhování apod.) - dále viz kapitola 2 nástroje působící na prostorový pohyb kapitálu (investiční pobídky, časově omezené daňové zvýhodnění, dotace) podpora podnikání (cílená do konkrétních regionů) o informační podpora má nehmotný charakter a jedná se zejména o poradenskou činnost a kooperaci při zpracování projektů, žádostí o spolufinancování a podnikatelských záměrů. Stejně tak do této oblasti patří poradenský, informační a právní servis pro potenciální podnikatele, investory a další subjekty o finanční podpora jedná se o dotace, granty a další formy spolufinancování projektů z prostředků státu či z úrovně Evropské unie 2. Podpora mobility obyvatelstva Důležitou podmínkou pro posílení regionálního rozvoje, případně, což je nyní aktuální, pro redukci dopadů recese, je podpora prostorového pohybu pracovních sil, obecně pak podpora mobility obyvatelstva. Problémy spojené s transformací ekonomiky z industriálního na vyšší stadia, bývají často doprovázeny nerozvinutou dopravní infrastrukturou. V mnoha případech pouhá modernizace infrastruktury, která není doprovázena rozvojem souvisejících služeb, neumožní dosažení předpokládaných efektů. Region, který je vhodným způsobem napojen na ostatní části státu i zahraničí, může této příležitosti využít jak pro cestování za prací, tak i rozvojem služeb, které umožní tvorbu pracovních míst. Region, který má dobré dopravní spojení je atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory. V případě transferu moderních technologií v podmínkách globalizace, internacionalizace a dalších, může pozitivní roli sehrát letecká doprava. Tento fakt si uvědomují regionální vlády v jednotlivých regionech, je akcentován rovněž na úrovni Evropské unie. Volné přesídlování pracovníků v zemích ES spočívá v možnosti přijímat v celém ES za podmínek domácích výdělečně činných osob jakoukoli práci, aniž by se na to směly vztahovat zvláštní vnitrostátní podmínky. K právům občanů patří právo pobytu a setrvání pracovníků i jejich rodin a účast na sociálních výhodách, na které mají nárok domácí pracovníci. Volnost přesídlování samostatně výdělečně činných osob je upravena zvlášť. Svoboda usazování zaručuje svobodné usazování samostatných podnikatelů i společností členských států za účelem provozování živnostenské, průmyslové i zemědělské výdělečné činnosti či výkonu 11

12 svobodného povolání v jiném členském státě. 1 K významnému usnadnění mobility ve vztahu k České republice výrazně napomohl její vstup do Schengenského prostoru. Přesto, že některé členské státy EU (SRN) vytvářejí administrativní překážky v podobě přechodných období (např. udělování pracovních povolení), dá se předpokládat, že migrace z i do ČR se bude zvyšovat. Je zřejmé, že v návaznosti na legislativní rámec EU týkající se volného pohybu osob, jsou tyto umělé překážky dlouhodobě neudržitelné. Schéma č. 2: Vymezení základních demografických vztahů. MIGRACE (vnitrostátní, zahraniční) TRVALÁ DOČASNÁ ILEGÁLNÍ (nedokumentovatelná) Pravidelná (např. zaměstnání, škola) Nepravidelná (např. přesuny uprchlíků, cestovní ruch) Zdroj: ŠOTKOVSKÝ, I. Aktuální témata regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN Vliv existence letiště na rozvoj regionu a jeho ekonomickou úroveň Na základě průzkumu lze 2 odhadnout, že v průměru na každý milion odbavených cestujících na letišti, je vytvořeno 1000 pracovních míst přímo na letišti a dalších 2000 pracovních míst vytvořených v dalších odvětvích v regionu, ve kterém se letiště nachází. Takto vytvořená pracovní místa je možné rozdělit do následujících skupin: přímé - zaměstnanost a příjmy, které zcela nebo z velké části souvisejí s provozem letiště nepřímé - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti v řetězci dodavatelů zboží a služeb 1 VILAMOVÁ, Š. Principy volného pohybu osob v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2000.(s ). ISBN X. 2 Studie společností York Aviation a Airports Council International s názvem The social and economic impact of airports in Europe. Leden [cit ]. Dostupné z < 12

13 indukované - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti, jedná se o příjmy (a následně výdaje) zaměstnanců přímých i nepřímých pracovních míst, které vzniky v souvislosti s existencí a provozem letiště katalytické - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti v souvislosti s existencí letiště (jde o dodatečné příjmy podniků působících v dosahu letiště, které jsou vyvolány vyšší efektivitou fungování těchto podniků v souvislosti se zlepšením infrastruktury a také o potencionální investice do oblasti cestovního ruchu, pro které je dostupnost letiště klíčová.) Letiště tak může významně přispět k růstu ekonomiky v daném regionu. Odhady kombinovaného účinku přímých, nepřímých a vyvolaných dopadů se liší v rozmezí 1,4-2,5% HDP, bez cestovní ho ruchu. Výše uvedené tvrzení je možno podpořit také výsledkem průzkumu s názvem The economic and social benefits of air transport, který zpracovala ATAG ve spolupráci s IATA 1 v roce Průzkum byl zaměřen na zjišťování vlivu letecké dopravní infrastruktury na investiční a inovační aktivity. Z průzkumu vyplynulo, že kvalitní letecké spojení ovlivňuje společnosti při rozhodování, kde investovat. Podle průzkumu 52% společností, považuje mezinárodní (letecké) dopravní spojení za základní faktor při svém lokalizačním rozhodování v Evropě. Také bylo prokázáno, že důvodem pro nerealizování mnohých investičních záměrů byla špatná infrastruktura zvláště pak špatné letecké spojení. 1 ATAG = Air Transport Action Group; IATA = International Air Transport Association 13

14 Graf č. 1: Význam absence dobrého dopravního spojení na investiční a lokalizační rozhodování společností (graf vyjadřuje odpověď na otázku Ovlivnila někdy absence dobrého dopravního spojení Vaše konkrétní investiční či lokalizační rozhodnutí? Respondenty byly významné nadnárodní korporace operující v regionu střední Evropa. Zdroj: Oxford Economics survey, Nové trendy v letecké dopravě Novým fenoménem, který přispívá k růstu výkonů letecké dopravy, jsou nízkonákladové letecké společnosti. Mohutný nástup těchto společností byl v Evropě zaznamenán po roce I když situace v této oblasti prochází dynamickými změnami, jejich vliv na rozvoj masového využívání letecké dopravy a mobilitu obyvatel je nezastupitelný. Letiště se často dostávají do složité situace, kdy nízkonákladoví dopravci si vybírají z letišť, která nabízejí podporu zahájení provozu nových linek. Tato podpora mnohdy dosahuje takové výše, že letiště odbavuje tato letadla za ceny, které nepokryjí ani provozní náklady. Tato situace se stává stále více nepříznivou pro letiště, zvláště v ekonomicky nepříznivých obdobích např. vysokých cen paliva. Tvrzení nízkonákladových dopravců, že letiště získá nové tržby z neleteckých činností, například z parkování aut a vyššího obratu obchodů a služeb na letišti, neodpovídá často skutečnosti, protože na letištích s nízkým počtem odbavených cestujících nebývá zpravidla rozvinuta potřebná infrastruktura, která by byla schopna nabídnout služby na požadované úrovni 1. Rovněž zákazníci nízkonákladových dopravců nebývají bohatí obchodní cestující, ale klienti, pro které je rozhodující především 1 Příklad z Polska: Počet cestujících přepravených nízkonákladovými dopravci na těchto letištích vzrostl z v roce 2005 na v roce Na letišti Wroclaw bylo přepraveno v roce 2005 nízkonákladovými dopravci cestujících. V roce 2007 očekává letiště Wroclaw cestujících přepravených nízkonákladovými dopravci. Přesto, že tento rozvoj letecké dopravy v Polsku je způsoben velikostí země a vysokou mobilitou Poláků cestujících za prací do zemí v západní Evropě, velké nárůsty cestujících byly v minulých letech i např. na letišti Bratislava. Nárůstu cestujících je dosahováno rozvojem provozu nízkonákladových dopravců. 14

15 cena a nejsou často ochotni utrácet další peníze. Proto je při vytváření podnikatelských záměrů zvláště letišť s nízkým provozem nezbytné zhodnotit rizika přilákání nízkonákladových dopravců, a možnost dlouhodobé ztrátovosti letiště i přes pozitivní provozní výkony. Závěr Tento materiál se zabývá vymezením základních pojmů problematiky regionálního rozvoje, podnikavosti a znalostní a podnikavé ekonomiky. V praxi se ukazuje, že v době přechodu ekonomiky od tradičních industriálních principů k ekonomice, která je tažena znalostmi a podnikavostí, se zvyšuje význam lidského kapitálu, jehož cena stále roste. Podniky, které si hodnotu tohoto kapitálu uvědomuj, získávají významnou konkurenční výhodu. V regionálním rozvoji a potažmo i v rozvoji znalostní a podnikavé ekonomiky může veřejný sektor správným nastavením nástrojů regionální politiky a legislativního rámce sehrát velmi významnou roli. Tato role může mimo zmíněného být dána také participací veřejného sektoru při kultivaci podnikatelského prostředí, jehož stav je pro rozvoj podnikavé a znalostní ekonomiky také velmi podstatný. V rámci tohoto materiálu byl akcentován vliv existence letiště na ekonomický rozvoj konkrétního regionu, tento vliv byl prokázán dvěma nezávislými studiemi, jejichž závěr je v textu prezentován. Jejich závěry však nejsou nijak překvapující, neboť rozvoj infrastruktury je jedna z priorit regionální politiky, neboť výrazně determinuje další vývoj regionu a jeho ekonomickou úroveň. Je také nezbytným prvkem kultivace potenciálu daného regionu. Literatura [1] BLAŽEK, J. UHLÍŘ, D. TEORIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE: NÁSTIN, KRITIKA, KLASIFIKACE. PRAHA: KAROLINUM, ISBN [2] DAMBORSKÝ, M. Základní východiska regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN [3] GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, ISBN [4] Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s.r.o.: 2004, ISBN [5] MENDELSSON, H. PILLAI, R. R. Information Age Organizations. Journal of Economic Behavior and Organization, 1999, ročník 38, str [6] VESELÝ, A. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, duben 2004, roč. 40, č. 4, str [7] WOKOUN, R. Regionální politika. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN [8] VILAMOVÁ, Š. Principy volného pohybu osob v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000.(s ). ISBN X. 15

16 Elektronické zdroje [9] Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>. [10] Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c fda-b47c24a5294b/strategieregionalniho-rozvoje-ceske-republiky-pro>. [11] Studie společností York Aviation a Airports Council International s názvem The social and economic impact of airports in Europe. Leden [cit ]. Dostupné z <http://www.eraa.org/intranet/documents/14/428/061005socialecoimpact.pdf.> JEL Classification: R11, R23 16

17 EKONOMIE A FINANCE Klíčová slova Dosavadní pokrok ve finanční integraci eurozóny1 Existing Progress in Financial Integration of the Euro Area Daniel Stavárek. 2 eurozóna, finanční integrace, peněžní trh, dluhopisový trh, akciový trh, úvěrový trh Keywords euro area, financial integration, money market, bond market, stock market, credit market Abstrakt Cílem příspěvku je provést rekapitulaci pokroku v oblasti finanční integrace eurozóny v první dekádě její existence a podrobněji analyzovat rozdíly mezi jednotlivými segmenty finančního systému v dosaženém stupni integrace. Provedené analýzy a srovnání ukazují, že výrazného pokroku bylo dosaženo zejména na peněžních trzích a trzích vládních dluhopisů. Menší stupeň integrace je patrný na trzích korporátních dluhopisů a akciových trzích. Nejvíce segmentovaným prvkem finančního systému eurozóny zůstává bankovní sektor. Abstract This paper aids to review the progress in financial integration of the euro area that has been made over the first decade of its existence. The paper also aims to make a detailed analysis of differences in achieved level of integration among various segments of financial system. The analysis and comparisons suggest that substantial progress has been achieved in money markets and government bond markets. A lower degree of integration can be observed in corporate bond and stock markets. The banking system remains to be the most segmented part of the financial system of the euro area. Úvod Od vzniku Hospodářské a měnová unie (HMU) uplynulo více než 11 let. Nabízí se tak vynikající příležitost a dostatečná datová základna pro analýzu různých trendů a změn, které se v průběhu tohoto období udály. Jak naznačují mnohé studie3, HMU dosáhla na jedné straně významných úspěchů, které opravňují její vznik, avšak na straně druhé zůstala v mnohých aspektech za očekáváními nebo dokonce vedla ke zhoršení situace. 1 Zpracování tohoto příspěvku bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR v rámci projektu GAČR 402/08/0067 Finanční integrace nových členských zemí s eurozónou. 2 Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, katedra financí, 3 Mimo jiné například ECB (2008), European Commission (2008) nebo Darvas a Szapáry (2008). 17

18 Mezi klíčové úspěchy se nejčastěji zařazují cenová stabilita a ukotvená inflační očekávání, pokrok ve fiskální konsolidaci, prohloubení ekonomické a tržní integrace, pokrok ve finanční integraci, zvýšená odolnost vůči vnějším šokům a rostoucí role euro jako světové měny. V kategorii zásadních neúspěchů lze naopak zmínit nízký hospodářský růst a pomalý růst produktivity, přetrvávající zásadní rozdíly mezi členskými zeměmi v míře inflace a náklady práce a nízká popularita společné měny mezi obyvatelstvem eurozóny. Tento příspěvek se zaměřuje výhradně na finanční integraci a klade si za cíl poskytnout přehled o pokroku ve finanční integraci v HMU a podrobněji analyzovat stupeň integrace v různých segmentech finančního sektoru. Konkrétně se budeme věnovat integraci peněžních trhů, dluhopisových trhů, akciových trhů a bankovních sektorů, zejména trhům bankovních úvěrů. Finanční integraci se všeobecně připisují tři klíčové a vzájemné propojené pozitivní vlivy: více příležitostí pro řízení a diverzifikaci rizika, lepší alokaci kapitálu mezi investiční příležitosti a potenciál vyššího hospodářského růstu. Eurozóna může z uvedených výhod profitovat ještě více, neboť prostředí společné měny přirozeně stimuluje k intenzivnější a hlubší finanční integraci. Integrované finanční trhy zároveň poskytují kanál, prostřednictvím něhož se může hospodářství eurozóny vypořádat s efekty asymetrických šoků. Použijeme-li poměr objemu přeshraničních finančních aktiv a pasiv na HDP jako nástroj srovnání hlavních světových ekonomických center, zjistíme značný pokrok ve finanční integraci na území eurozóny. Po vzniku HMU se eurozóna stala nejrychleji rostoucím regionem. Zatímco zmíněný ukazatel v HMU vzrostl z úrovně 560 v roce 1999 na hodnotu 1021 v roce 2006, země EU stojící mimo eurozónu zaznamenaly nárůst z 557 na 798 a USA významně zaostaly s růstem z hodnoty 612 v roce 1999 na 785 v roce Integrace peněžních trhů Peněžní trh eurozóny je charakterizován jako trh krátkodobých mezibankovních půjček či depozit. Zároveň se jedná o segment finančního systému, na němž došlo k nejvýznamnějšímu pokroku v integraci. Efekty zavedení jednotné měny byly patrné téměř okamžitě. Úrokové sazby mezibankovních depozit a odvozených finančních nástrojů na území celé eurozóny plně konvergovaly k referenčním úrokovým sazbám Euribor a Eonia (European Commission, 2008, s. 94). Určitá segmentace nicméně nadále přetrvává na trzích státních pokladničních poukázek, komerčních papírů a depozitních certifikátů. Graf 1 Průřezová směrodatná odchylka průměrných sazeb Eonia a 1m Euribor ( ) Graf 2 Průřezová směrodatná odchylka průměrných sazeb Eonia a 1m Euribor (01/ /2008) 1 Ukazatel ve formě indexu (rok 1970 = 100). Výpočet založen na datech získaných z databáze Mezinárodního měnového fondu International Financial Statistics. 18

19 Eonia 1m Euribor Eonia 1m Euribor 1994Feb 1995Jan 1995Dec 1996Nov 1997Oct 1998Sep 1999Aug 2000Jul 2001Jun 2002May 2003Apr 2004Mar 2005Feb 2006Jan 2006Dec 2007Nov 2005Jan 2005Apr 2005Jul 2005Oct 2006Jan 2006Apr 2006Jul 2006Oct 2007Jan 2007Apr 2007Jul 2007Oct 2008Jan 2008Apr Pramen: Evropská centrální banka Pramen: Evropská centrální banka Graf 1 ukazuje průřezovou směrodatnou odchylku sazeb Eonia a jednoměsíční Euribor v rámci celé eurozóny. Jak je z grafu patrné, směrodatná odchylka prudce poklesla až k nule téměř ihned po vzniku HMU a jednotné měny a na této úrovni setrvala doposud. I přesto lze od poloviny roku 2007 indikovat nárůst směrodatné odchylky obou sazeb zapříčiněný mezinárodní finanční nestabilitou (Graf 2). Zvýšená mezistátní disperse úrokových sazeb může reflektovat rozdílnou rizikovou prémii odvozenou od úvěrového rizika jednotlivých bankovních institucí. V turbulentním období může tento vývoj rovněž naznačovat zvýšenou preferenci bank obchodovat s partnery ze stejné země. Integrace dluhopisových trhů Citelný pokrok v integraci byl zaznamenán rovněž na trzích vládních dluhopisů v zemích HMU. Pokrok v tomto segmentu je důležitý, neboť dluhopisy neslouží pouze jako zdroj financování vládních potřeb, ale také jako referenční indikátor pro další finanční instrumenty. Se zavedením eura a eliminací kurzového rizika se výnosy vládních dluhopisů navzájem výrazně přiblížily a jsou nyní z velké míry určovány společnými faktory a determinanty. Výsledkem integrace na je vytvoření značně homogenního trhu vládních dluhopisů denominovaných v eurech, na němž se národní varianty dluhopisů se stejnou splatností obchodují jako téměř dokonalé substituty. Rozdíly ve výnosových mírách v žádném případě nepřekračují 50 základních bodů. Podrobněji jsou disperse ve výnosech vládních dluhopisů se splatností 2, 5 a 10 let zachyceny v Grafu 3. Na trzích korporátních dluhopisů lze pokrok v integraci testovat tak, že zkoumáme, zda se v rizikově očištěných výnosech dluhopisů nachází systematický národní komponent. Zároveň předpokládáme, že na integrovaném trhu se podíl národních efektů na vysvětlení celkového rozptylu ve výnosech dluhopisů maximálně blíží nule. Výsledky tohoto přístupu jsou prezentovány v Grafu 4. Skutečnost, že i trhy korporátních dluhopisů v eurozóně jsou významně integrovány, potvrzuje zjištění, že národní efekty vysvětlují pouze marginální část rozdílů ve výnosových mírách. 19

20 Graf 3 Disperse ve výnosech vládních dluhopisů ( , základní body) Graf 4 Proporce vysvětleného rozptylu výnosů korporátních dluhopisů ( ) y 5y 10y efekt regrese společné efekty, splatnost, kupón efekt ratingu národní efekt 1992Nov 1993Oct 1994Sep 1995Aug 1996Jul 1997Jun 1998May 1999Apr 2000Mar 2001Feb 2002Jan 2002Dec 2003Nov 2004Oct 2005Sep 2006Aug 2007Jul 2008Jun Pramen: Evropská centrální banka Pramen: Evropská centrální banka Integrace akciových trhů Pokrok v integraci na akciových trzích není tak očividný jako na peněžních nebo dluhopisových trzích. Je to dáno větší rozmanitostí obchodovaných aktiv, často významnými rozdíly v legislativním a regulatorním rámci. I přesto ukazatele integrace na akciových trzích eurozóny rovněž indikují určitý pokrok. V Grafu 5 využíváme národní a sektorovou dispersi výnosů z akcií na měsíční bázi. Integrované akciové trhy vytvářejí podstatnější výhody těm investorům, kteří sledují investiční strategie založené na sektorové diverzifikaci než na diverzifikaci národní. Pokrok v integraci akciových trhů je patrný od roku 2001, ačkoliv v roce 2006 došlo k reverzi tohoto trendu. Z použitých dat a konstrukce indikátoru bohužel nejsme schopni odhalit, zda se jedná o dopad globální finanční nestability nebo o trvalejší jev. Druhým použitým ukazatelem (Graf 6) je proporce vysvětleného rozptylu akciových výnosů pomocí evropského a amerického šoku. Od zavedení eura je patrný rostoucí vliv evropských (domácích) šoků na volatilitu akciových kurzů. Jinými slovy to znamená, že akciové trhy eurozóny se integrují rychleji než akciové trhy v ostatních světových regionech. 20

vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky

vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky IMPacT Of ReGIOnaL POLIcy and ITS InSTRUMenTS for THe entrepreneurial environment and KnOWLeDGe-BaSeD

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci Téma: Regionální rozvoj Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar CSc. Autor diplomové práce: Bc. Lenka Antošová

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více