Ročník I Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník I. 2010. Číslo 1. EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Číslo 1 Ročník I EDITORIAL I. Formánek: VÁŽENÍ ČTENÁŘI 3 PODNIKÁNÍ M. Červinka, T. Tykva: VLIV REGIONÁLNÍ POLITIKY A JEJÍCH NÁSTROJŮ NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY SE ZAMĚŘENÍM NA DOPAD EXISTENCE LETIŠŤ V REGIONU 4 EKONOMIE A FINANCE D. Stavárek: DOSAVADNÍ POKROK VE FINANČNÍ INTEGRACI EUROZÓNY 14 A. Kolková: OBCHODOVÁNÍ NA DEVIZOVÝCH TRZÍCH V NÁVAZNOSTI NA ODHAD STOCHASTICKÉHO PROCESU MĚNOVÉHO VÝVOJE 22 K. Beňová: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD MANAGEMENT D. Stoch, M. Stoch, L. Švajdová: VLIV RECESE NA ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVU V ČR 45 M. Michalko, M. Mynarzová: ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ ANALÝZA PRO TVORBU VÝUKOVÝCH MODULŮ MANAŽER A LÍDR NA BAKALÁŘSKÉM STUPNI 49 B. Morská: KVALITA VE SLUŽBÁCH, FAKTOR ZVYŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 56 L.Švajdová, Š. Vilamová, M. Stoch: PODPORA ČESKÉHO EXPORTU V DOBÁCH EKONOMICKÉ RECESE 62 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ J. Stratil: ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY Z TOHOTO ODVĚTVÍ 71

2 PEDAGOGIKA J. Skipala: INTERNATIONALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ 78 D. Kučera: RECESE JAKO VÝZVA PRO BUSINESS SCHOOL 81 J. Skipala: KVALITNÍ LEKTOR ANGLIČTINY 86 DISKUZE DISKUZE I. Formanek: PŘÍNOS KONFERENCE CEEMAN 90 L. Durda: KONFERENCE EFER/EECPCL 92 D.Kučera SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU A BAKALÁŘSKOU PRÁCI na VŠP. 96 VSP Entrepreneurship Studies Odborně vědecký elektronický journal VŠP, a.s. Ročník 1, Číslo 1, 2010., vychází čtvrtletně. Vydavatel a adresa redakce Vysoká škola podnikání, a.s. Michálkovická 1810/181, Ostrava Slezská Ostrava, , Česká republika, tel.: , fax.: Redakční rada: Tajemník: Mgr. Dušan Kučera, MBA Členové: Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek, PhDr. Lukáš Durda, Mgr. Jan Skipala, Prof. Ing. Vít Zamarský, CSc., Ing. Monika Mynarzová, Ph.D., Ing. Milan Stoch, Ph.D., Ing. Michal Červinka, Ph.D. Autorská práva vykonává vydavatel. Grafika: Tiskárna Union a.s., Palackého 32, Ostrava-Přívoz. Distribuce: elektronicky ISSN:

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, Vysoká škola podnikání, a.s. zakládá tímto prvním číslem svůj elektronický odborný a vědecký Journal Entreprenuership Studies. Nastartování tohoto čtvrtletníků nastává v roce, ve kterém škola slaví desetileté výročí své činnosti. To je dostatečný důvod k tomu, aby škola nabídla novou informační a diskusní platformu širší odborné veřejnosti. Nově zrozený journal tak poskytne nový prostor pro publikování prací pedagogů, studentů, externích pracovníků školy a specialistů z dalších škol, podniků či výzkumných ústavů. Cílem časopisu je publikovat aktuální vědeckou a myšlenkovou činnost jednotlivých kateder, zprostředkovat širší odbornou diskuzi s jinými vysokými školami a vstoupit do rozhovoru rovněž s dalšími odborníky doma a postupně i v zahraničí. První číslo, které máte před sebou, se věnuje oblastem publikovaným z pera vlastních či partnerských pedagogů. Samozřejmě je naším cílem, aby si časopis postupně vybudoval své renomé na základě odborných recenzí publikovaných studií a tak nabízel nejen kvantitu, nýbrž také srovnatelnou kvalitu své práce. Obsahová náplň tohoto prvního čísla je dána současnou prací našich i externích pedagogů a odborníků. Odborné rubriky byly zvoleny na základě aktuálních příspěvků. V případě článků a studií z dalších oborů jsme připraveni dát jim patřičné odborné zařazení. Věříme, že publikace přinese svým čtenářům odbornou inspiraci, příležitost k výměně vzájemných poznatků a rozhovorů. Jsme zároveň přesvědčeni, že společná a co nejširší diskuze nad jednotlivými tématy je podstatnou součástí společnému růstu a rozvoje moravskoslezského kraje, českého a moravského školství a vědy. Přejeme Vám příjemné a užitečné čtení a budeme se těšit na vaše věcné připomínky a podněty. Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Prorektor pro řízení obsahu a kvality výuky 3

4 PODNIKÁNÍ Vliv regionální politiky a jejich nástrojů na rozvoj podnikatelského klimatu a znalostní ekonomiky se zaměřením na dopad existence letišť v regionu Impact of regional policy and its instruments on entrepreneurial environment and knowledge-based economy development with a focus on impact of existence of airports in the region Klíčová slova: Michal Červinka 1 Tomáš Tykva 2 regionální politika, regionální rozvoj, legislativní rámec, podnikatelské klima, znalostní ekonomika. Key words regional policy, regional development, legislative framework, entrepreneurial climate, knowledge-based economy. Abstrakt Na základě prezentace a posouzení současných trendů v rozvoji podnikatelského klimatu a základních teoretických konceptů týkajících se problematiky regionální politiky, jejích nástrojů a dále problematiky podnikavé a znalostní ekonomiky, je možno identifikovat faktory ovlivňující rozvoj regionů se zaměřením právě na tuto vymezenou oblast. První část článku je zaměřena na vymezení pojmu regionální politika a deskripci jejích nástrojů v návaznosti na příslušný právní rámec. Dále je prezentován stručný vhled do problematiky podnikatelského prostředí a faktorů, které jej ovlivňují. Ve druhé části je na základě empirických studií komentován vliv vybraného nástroje regionální politiky (podpora mobility obyvatelstva) se zaměřením na existenci letišť v regionu. 1 Ing. Michal Červinka, Ph.D., 2 Ing. Mgr. Tomáš Tykva, 4

5 Abstract Following a presentation and assessment of current trends in the development of an entrepreneurial climate, and basic theoretical concepts concerning the problems of regional policy, its instruments and the issue of entrepreneurial and knowledge-based economy, it is possible to identify the factors influencing the development of the regions, focusing just on the defined sphere. The first part of the article is focused on defining the concept of regional policy and describes its instruments in response to the relevant legislative framework. It is presented as a brief insight into the problems of the business environment and factors that affect it. The second part is based on empirical studies, commented the impact of selected regional policy instruments (mobility of the population support) with a focus on the existence of airports in the region. 1. Úvod, vymezení základních pojmů, metodika Sociologové a výzkumní pracovníci z většiny sociálně-vědních disciplín shledávají tradiční výkladové rámce za stále méně vhodné pro studium současných společností. Podle mnohých, ne-li většiny současných sociologů, žijeme ve světě, který nevykazuje příliš podobností se světem, kdy vznikaly první velké společenské koncepce v dílech Marxe, Comta či Durkheima. Naše doba je charakterizována diskontinuitou s předchozí érou, což nutně vede k potřebě podstatně upravit naše teoretická východiska. Máme-li odpovídajícím způsobem pochopit povahu modernity, musíme se vymanit z existujících sociologických perspektiv. Musíme vysvětlit zcela neobvyklou dynamiku a globalizující rozsah moderních institucí a vysvětlit podstatu jejich nespojitostí s tradičními kulturami. 1 Tato část článku se zabývá vymezením základních pojmů a stručným popisem metodiky zpracování článku a jeho rámcovým provázáním s dílčími částmi vědecko-výzkumného úkolu Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách Moravskoslezského kraje. 1.1 Znalostní a podnikavá ekonomika Je velmi nepravděpodobné, že se vůbec kdy podaří vytvořit termín, který by v několika slovech zachytil všechny podstatné rysy dnešní komplexní a rozporuplné společnosti. Termín společnost vědění 2 (knowledge society), který je velmi hojně užíván je potřeba chápat právě v 1 GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, ISBN Kromě společnosti vědění se často ve velmi příbuzném duchu, ale v jiném kontextu užívá i termínů ekonomika založená na znalostech (knowledge based economy), ekonomika tažená znalostmi (knowledgedriven economy), znalostní ekonomika (knowledge economy), případně učící se společnost (learning society). 5

6 kontextu hledání klíčových rysů současné (nebo nadcházející) společnosti. Základní myšlenku společnosti vědění je možno shrnout takto: zatímco základními konstitutivními prvky moderní společnosti byl fyzický kapitál, množství lidské práce a průmysl (odtud pak pojmenování průmyslová nebo kapitalistická společnost), v současné době se lidé stávají svědky transformace ke společnosti, ve které se klíčovým faktorem produkce stává vědění, důsledkem čehož se následně zásadně mění i veškeré společenské instituce. Termín společnost vědění byl a je užíván v mnoha různých kontextech a z různých důvodů, v důsledku čehož trpí značnou vágností. 1 Za prvé je termín společnost vědění velmi často užit jako metafora či zastřešující pojem, který není dále specifikovaný Za druhé se často tohoto pojmu užívá nikoli analyticky, ale normativně jako cíle, ke kterému by měla společnost směřovat a o který by měla usilovat Teprve za třetí se pojmu užívá jako souborného termínu pro označení typu společnosti, ve které se vědění stává dominantní produktivní silou a která má následně také další specifické aspekty Nestačí tedy pouze sledovat vývoj teorií odkazujících na společnost vědění, ale je třeba analyzovat i velmi příbuzné koncepce, skrývající se ovšem pod velmi různorodými názvy. V posledních letech je v dílech různých autorů zabývajících se problematikou znalostní ekonomiky akcentována role organizačních faktorů v procesu tvorby strategií a dále význam znalostí pro dané strategie. Jedině strategie založené na znalostech pak mohou přinést udržitelnou konkurenční výhodu a jedině organizace, které v rámci implementace nebo transformace své strategie budou mít tuto podmínku na paměti, se stanou Organizacemi informačního věku nebo také Znalostními organizacemi. Znalostní ekonomika, jak již bylo uvedeno dříve, spočívá v tom, že majitel znalosti má informační výhodu před ostatními účastníky trhu. Ta mu zajišťuje dočasný monopol. Realizace monopolních či oligopolních zisků tvoří hlavní půvab znalostní ekonomiky. V době globalizace se zboží i práce stává volně obchodovatelnou komoditou s nízkými maržemi. Jen majitelé speciálních znalostí jsou výjimkou - stávají se příjemci intelektuální renty. 2 1 VESELÝ, A. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, duben 2004, roč. 40, č. 4, str Z makroekonomického hlediska lze konstatovat, že znalostní ekonomika posouvá bod maximalizace daňových příjmů na Lafferově křivce výrazně směrem k nižším hodnotám daňových sazeb. Chytrý kapitál a majitelé speciálních znalostí nebývají žádní hlupáci půjde za nižšími daněmi. Pokud to česká vláda myslí se znalostní ekonomikou seriózně, musí nastavit daňový systém tak, aby vyšší příjmové skupiny (fyzické i právnické osoby) zde platily daně dobrovolně a rády. 6

7 Již v roce 1999 definovali Mendelsson a Pillai 1 další aspekty a podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky. Radikální změny, v souvislosti s rostoucím významem znalostí, se týkají klesajícího významu fyzického kapitálu (ve výrobě, nebo při poskytování služeb). To je pochopitelně kompenzováno rostoucím významem lidského kapitálu 2. Dalším zásadním prvkem znalostní ekonomiky je vztah k inovacím. Zvláště pak v dnešní době, době kdy je trendem rozvoj informačních a komunikačních technologií a techniky a kdy se vlivem tohoto trendu nejen že tempo inovací zvyšuje, ale jsou také snáze plánovatelné a proveditelné. Jde především o výraznou úsporu nákladů způsobenou snadnou komunikací, transferem technologií a relativně méně náročnou implementací nových technologií do praxe. Společnosti jsou stále odvážnější v experimentování s novými koncepty organizačního uspořádání změny organizační struktury pak zpravidla mívají zásadní vliv na ziskovost, produktivitu a inovační výkonnost těchto podniků. Základním problémem je střet zastánců centralizace a zastánců decentralizace v řízení a správě podniků. To, zda je efektivnější centralizace, nebo naopak decentralizace těchto činností zůstává stále otevřenou otázkou. Pochopení organizačních struktury a organizace v kontextu rozvíjející se znalostní ekonomiky je důležité z několika důvodů: Nutnost validace poznatků o vztahu ekonomické účinnosti podniku a organizační struktury (zatím se danou problematikou nezabývalo mnoho odborníků na seriózní úrovni). Nutnost identifikace vlivu organizace a koordinace ekonomických činností na rozvoj znalostní ekonomiky. Případné potvrzení hypotézy, že organizace a koordinace ekonomických činností je rámcem pro budování znalostní ekonomiky. Virtualizace Jedná se o trend ve vývoji společnosti resp. ve vývoji podnikatelského prostředí. Jeho podstatou je klesající význam fyzického kapitálu a oproti tomu rostoucí význam lidského resp. intelektuálního kapitálu. V praxi se tento trend projevuje tak, že hmotná podstata podniků pozbývá svého původního významu (tak jak tomu bylo v původním pojetí, tj. v pojetí podnikové ekonomiky, podnikového hospodářství např. Wöhe Kislingerová či Synek a jejich tradiční přístupy k dané problematice z posledního desetiletí minulého století). Stroje zařízení a budovy již 1 MENDELSSON, H. PILLAI, R. R. Information Age Organizations. Journal of Economic Behavior and Organization, 1999, ročník 38, str V posledním desetiletí se už nehovoří jen o řízení lidských zdrojů, ale o další vývojové fázi, neboli o řízení intelektuálního kapitálu, který však obsahuje (dle různých pojetí - Edvisson a Malone, Sveiby, Brooking) i další prvky: lidský kapitál (způsobilost zaměstnanců), strukturální kapitál (interní strukturu), zákaznický kapitál, externí strukturu. 7

8 nejsou tak podstatné, nejpodstatnějšími pro podnik se stávají tyto jeho (převážně nehmotné) prvky: Lidé (lidský kapitál, lidský potenciál, kvalifikační struktura zaměstnanců, úroveň řízení lidských zdrojů apod.) Know-how, technologie, technologické nastavení Goodwill (dobrá pověst podniku, renomé) Vnitropodniková kultura Způsob komunikace s dalšími subjekty Kontakty a schopnost využívat síťové podnikání a efektů, které přináší S trendem vizualizace velmi úzce souvisí pojem Virtuální podnik, který je charakteristický právě výše uvedenými prvky. Virtuální podniky pak lze členit takto: Samostatný podnik, kde hodnota nehmotných složek podniku výrazně převyšuje nad hmotnými složkami Aliance podniků, klastr (jedná se o relativně volné sdružení podniků, které může či nemusí mít vlastní právní subjektivitu) podstatou vizualizace zde je vytváření vazeb, které jsou používány ke sdílení znalostí, poznatků a závěrů vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých členů, sdílení databází klientů apod. Virtuálním podnikem se zde rozumí vytvořená síť a vztahy mezi jednotlivými prvky této sítě Základními předpoklady rozvoje podnikavé ekonomiky (resp. transformace tradiční ekonomiky na ekonomiku podnikavou, znalostní) jsou především vlivy podnikatelského prostředí, jde pak hlavně o podmínky, které jsou pro rozvoj podnikání připraveny ze strany veřejného sektoru (legislativní rámec vymezující pravidla a nástroje regionálního rozvoje a podmínky pro podnikání). Déle sehrávají významnou roli programy rozvoje podnikavosti, které jsou již nyní nabízeny některými středními a výjimečně i vysokými školami (VŠP, a. s.), případně také nevládními neziskovými organizacemi (Junior Achievement). Tyto programy jsou většinou zaměřeny na rozvoj kreativity a využívání kreativních přístupů k řešení problémů a také se zabývají postupy při vyhledávání, identifikaci či tvorbě podnikatelských příležitostí a metodami práce s příležitostmi. 1.2 Regionální politika a její nástroje Vedle prosperujících regionů s vysokou životní úrovní existuje i řada regionů s podprůměrnou ekonomickou výkonností, s vysokou nezaměstnaností, sociálními problémy apod. Bez ohledu na příčiny těchto rozdílů je pro celkovou výkonnost ekonomiky žádoucí, aby dané rozdíly byly alespoň částečně redukovány jejich existence, resp. markantnost, totiž může vyvolat sociální či politické konflikty. 8

9 Regionální politika 1 I přesto, že pojem regionální politika bývá chápán v různých souvislostech různými způsoby, lze již nyní konstatovat, že existuje několik ustálených pohledů, resp. vymezení, např.: regionální politika je soubor nástrojů, které slouží k identifikaci regionálních disparit, jejich harmonizaci (do úrovně odpovídající potenciálu regionu) a posílení regionálního rozvoje regionální politiku je možno vymezit také na základě jejích cílů, ke kterými patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti (každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám) 2 regionální politiku je také možno chápat jako součást souboru ekonomických, sociálních, ekologických a jiných nástrojů (politik), jejichž cílem je dosažení národních cílů, jakými jsou například ekonomický růst a udržitelný rozvoj, kvalitní životní prostředí, sociální a politická stabilita a příznivý demografický vývoj a to vše s co možná nejvyšší ekonomickou efektivitou 3 na platformě Evropské unie je obecně vnímána regionální politika jako nástroj podpory rozvoje problémových regionů včetně snahy redukovat meziregionální diference (významný je tento nástroj především při podpoře restrukturalizace konkrétních regionů, strukturální postižení je totiž pro tyto regiony natolik zatěžující, že většinou nejsou schopny bez přispění těchto nástrojů strukturální změny realizovat.) 4 Regionální politika, náhled na ni, jakož i její nástroje vycházejí z předpokladu, že samotné tržní prostředí mnohdy nestačí k tomu, aby byl zabezpečen vyvážený a harmonický rozvoj na celém území státu. Chce-li stát poskytnout regionům alespoň příležitost k jejich rozvoji, musí identifikovat jejich potenciál a cíleně jej kultivovat, rozsah zásahů nástroji regionální politiky je pak závislý na velikosti rozdílů mezi jednotlivými regiony. Svým zaměřením tak má tato politika vyrovnávací i rozvojovou funkci. 1 V praxi bývá také používán synonymní výraz Politika regionálního rozvoje. 2 Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>. 3 BLAŽEK, J. UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, ISBN WOKOUN, R. Regionální politika. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN

10 Schéma č. 1: Vztah regionální politiky a dvojího chápání regionálního rozvoje. Regionální rozvoj aplikace nauk (geografie, ekonomie, sociologie apod.) akademický přístup Regionální rozvoj efektivnější využití a zvýšení potenciálu regionu praktický přístup Regionální politika ovlivnění alokace socioekonomických aktivit Zdroj: DAMBORSKÝ, M. Základní východiska regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN Legislativní rámec a základní dokumenty regionální politiky Základní rámec regionální politiky je převážně tvořen zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, na jehož podkladě existuje základní (strategický) dokument politiky regionálního rozvoje, kterým je Strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen SRR ČR). Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie. Pro období byl tento dokument aktualizován s cílem implementace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Vychází ze Strategie udržitelného rozvoje České republiky a v ekonomické oblasti ze zpracovávané "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti naváže SRR ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. Zpracovatelem SRR ČR je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje. Cílem strategie je formulování témat a aspektů významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do těchto politik tam, kde je to účelné a potřebné. Strategie regionálního rozvoje tak představuje strategickou orientaci pro budoucí programy regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. 1 Nástroje regionální politiky Regionální politika disponuje celou řadou nástrojů, které při jejich správné aplikaci mohou napomoci ke slaďování regionálních rozdílů. Jsou jimi především 2 : 1 Obecné informace o regionální politice, dostupné na < 2 Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s.r.o.: 2004, ISBN

11 fiskální politika ke slaďování regionálních rozdílů zde slouží daňová politika, resp. přerozdělování peněz mezi regiony prostřednictvím příjmů a výdajů státního rozpočtu monetární politika k posílení rozvoje regionu může napomoci usměrňování přístupu k úvěrům ve vybraných regionech (jde především o zacílení zvýhodněných úvěrů na strukturálně postižené, či jinak znevýhodněné regiony) protekcionalismus státní ovlivňování dovozů prostřednictvím limitů a cel s cílem ochrany výroby v daných regionech nástroje ovlivňující prostorový pohyb pracovních sil (kupř. podpora při nákupu bytu, výkup nemovitostí, úhrada nákladů za stěhování apod.) - dále viz kapitola 2 nástroje působící na prostorový pohyb kapitálu (investiční pobídky, časově omezené daňové zvýhodnění, dotace) podpora podnikání (cílená do konkrétních regionů) o informační podpora má nehmotný charakter a jedná se zejména o poradenskou činnost a kooperaci při zpracování projektů, žádostí o spolufinancování a podnikatelských záměrů. Stejně tak do této oblasti patří poradenský, informační a právní servis pro potenciální podnikatele, investory a další subjekty o finanční podpora jedná se o dotace, granty a další formy spolufinancování projektů z prostředků státu či z úrovně Evropské unie 2. Podpora mobility obyvatelstva Důležitou podmínkou pro posílení regionálního rozvoje, případně, což je nyní aktuální, pro redukci dopadů recese, je podpora prostorového pohybu pracovních sil, obecně pak podpora mobility obyvatelstva. Problémy spojené s transformací ekonomiky z industriálního na vyšší stadia, bývají často doprovázeny nerozvinutou dopravní infrastrukturou. V mnoha případech pouhá modernizace infrastruktury, která není doprovázena rozvojem souvisejících služeb, neumožní dosažení předpokládaných efektů. Region, který je vhodným způsobem napojen na ostatní části státu i zahraničí, může této příležitosti využít jak pro cestování za prací, tak i rozvojem služeb, které umožní tvorbu pracovních míst. Region, který má dobré dopravní spojení je atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory. V případě transferu moderních technologií v podmínkách globalizace, internacionalizace a dalších, může pozitivní roli sehrát letecká doprava. Tento fakt si uvědomují regionální vlády v jednotlivých regionech, je akcentován rovněž na úrovni Evropské unie. Volné přesídlování pracovníků v zemích ES spočívá v možnosti přijímat v celém ES za podmínek domácích výdělečně činných osob jakoukoli práci, aniž by se na to směly vztahovat zvláštní vnitrostátní podmínky. K právům občanů patří právo pobytu a setrvání pracovníků i jejich rodin a účast na sociálních výhodách, na které mají nárok domácí pracovníci. Volnost přesídlování samostatně výdělečně činných osob je upravena zvlášť. Svoboda usazování zaručuje svobodné usazování samostatných podnikatelů i společností členských států za účelem provozování živnostenské, průmyslové i zemědělské výdělečné činnosti či výkonu 11

12 svobodného povolání v jiném členském státě. 1 K významnému usnadnění mobility ve vztahu k České republice výrazně napomohl její vstup do Schengenského prostoru. Přesto, že některé členské státy EU (SRN) vytvářejí administrativní překážky v podobě přechodných období (např. udělování pracovních povolení), dá se předpokládat, že migrace z i do ČR se bude zvyšovat. Je zřejmé, že v návaznosti na legislativní rámec EU týkající se volného pohybu osob, jsou tyto umělé překážky dlouhodobě neudržitelné. Schéma č. 2: Vymezení základních demografických vztahů. MIGRACE (vnitrostátní, zahraniční) TRVALÁ DOČASNÁ ILEGÁLNÍ (nedokumentovatelná) Pravidelná (např. zaměstnání, škola) Nepravidelná (např. přesuny uprchlíků, cestovní ruch) Zdroj: ŠOTKOVSKÝ, I. Aktuální témata regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN Vliv existence letiště na rozvoj regionu a jeho ekonomickou úroveň Na základě průzkumu lze 2 odhadnout, že v průměru na každý milion odbavených cestujících na letišti, je vytvořeno 1000 pracovních míst přímo na letišti a dalších 2000 pracovních míst vytvořených v dalších odvětvích v regionu, ve kterém se letiště nachází. Takto vytvořená pracovní místa je možné rozdělit do následujících skupin: přímé - zaměstnanost a příjmy, které zcela nebo z velké části souvisejí s provozem letiště nepřímé - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti v řetězci dodavatelů zboží a služeb 1 VILAMOVÁ, Š. Principy volného pohybu osob v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2000.(s ). ISBN X. 2 Studie společností York Aviation a Airports Council International s názvem The social and economic impact of airports in Europe. Leden [cit ]. Dostupné z < 12

13 indukované - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti, jedná se o příjmy (a následně výdaje) zaměstnanců přímých i nepřímých pracovních míst, které vzniky v souvislosti s existencí a provozem letiště katalytické - zaměstnanost a příjmy vytvořené v ekonomice dané oblasti v souvislosti s existencí letiště (jde o dodatečné příjmy podniků působících v dosahu letiště, které jsou vyvolány vyšší efektivitou fungování těchto podniků v souvislosti se zlepšením infrastruktury a také o potencionální investice do oblasti cestovního ruchu, pro které je dostupnost letiště klíčová.) Letiště tak může významně přispět k růstu ekonomiky v daném regionu. Odhady kombinovaného účinku přímých, nepřímých a vyvolaných dopadů se liší v rozmezí 1,4-2,5% HDP, bez cestovní ho ruchu. Výše uvedené tvrzení je možno podpořit také výsledkem průzkumu s názvem The economic and social benefits of air transport, který zpracovala ATAG ve spolupráci s IATA 1 v roce Průzkum byl zaměřen na zjišťování vlivu letecké dopravní infrastruktury na investiční a inovační aktivity. Z průzkumu vyplynulo, že kvalitní letecké spojení ovlivňuje společnosti při rozhodování, kde investovat. Podle průzkumu 52% společností, považuje mezinárodní (letecké) dopravní spojení za základní faktor při svém lokalizačním rozhodování v Evropě. Také bylo prokázáno, že důvodem pro nerealizování mnohých investičních záměrů byla špatná infrastruktura zvláště pak špatné letecké spojení. 1 ATAG = Air Transport Action Group; IATA = International Air Transport Association 13

14 Graf č. 1: Význam absence dobrého dopravního spojení na investiční a lokalizační rozhodování společností (graf vyjadřuje odpověď na otázku Ovlivnila někdy absence dobrého dopravního spojení Vaše konkrétní investiční či lokalizační rozhodnutí? Respondenty byly významné nadnárodní korporace operující v regionu střední Evropa. Zdroj: Oxford Economics survey, Nové trendy v letecké dopravě Novým fenoménem, který přispívá k růstu výkonů letecké dopravy, jsou nízkonákladové letecké společnosti. Mohutný nástup těchto společností byl v Evropě zaznamenán po roce I když situace v této oblasti prochází dynamickými změnami, jejich vliv na rozvoj masového využívání letecké dopravy a mobilitu obyvatel je nezastupitelný. Letiště se často dostávají do složité situace, kdy nízkonákladoví dopravci si vybírají z letišť, která nabízejí podporu zahájení provozu nových linek. Tato podpora mnohdy dosahuje takové výše, že letiště odbavuje tato letadla za ceny, které nepokryjí ani provozní náklady. Tato situace se stává stále více nepříznivou pro letiště, zvláště v ekonomicky nepříznivých obdobích např. vysokých cen paliva. Tvrzení nízkonákladových dopravců, že letiště získá nové tržby z neleteckých činností, například z parkování aut a vyššího obratu obchodů a služeb na letišti, neodpovídá často skutečnosti, protože na letištích s nízkým počtem odbavených cestujících nebývá zpravidla rozvinuta potřebná infrastruktura, která by byla schopna nabídnout služby na požadované úrovni 1. Rovněž zákazníci nízkonákladových dopravců nebývají bohatí obchodní cestující, ale klienti, pro které je rozhodující především 1 Příklad z Polska: Počet cestujících přepravených nízkonákladovými dopravci na těchto letištích vzrostl z v roce 2005 na v roce Na letišti Wroclaw bylo přepraveno v roce 2005 nízkonákladovými dopravci cestujících. V roce 2007 očekává letiště Wroclaw cestujících přepravených nízkonákladovými dopravci. Přesto, že tento rozvoj letecké dopravy v Polsku je způsoben velikostí země a vysokou mobilitou Poláků cestujících za prací do zemí v západní Evropě, velké nárůsty cestujících byly v minulých letech i např. na letišti Bratislava. Nárůstu cestujících je dosahováno rozvojem provozu nízkonákladových dopravců. 14

15 cena a nejsou často ochotni utrácet další peníze. Proto je při vytváření podnikatelských záměrů zvláště letišť s nízkým provozem nezbytné zhodnotit rizika přilákání nízkonákladových dopravců, a možnost dlouhodobé ztrátovosti letiště i přes pozitivní provozní výkony. Závěr Tento materiál se zabývá vymezením základních pojmů problematiky regionálního rozvoje, podnikavosti a znalostní a podnikavé ekonomiky. V praxi se ukazuje, že v době přechodu ekonomiky od tradičních industriálních principů k ekonomice, která je tažena znalostmi a podnikavostí, se zvyšuje význam lidského kapitálu, jehož cena stále roste. Podniky, které si hodnotu tohoto kapitálu uvědomuj, získávají významnou konkurenční výhodu. V regionálním rozvoji a potažmo i v rozvoji znalostní a podnikavé ekonomiky může veřejný sektor správným nastavením nástrojů regionální politiky a legislativního rámce sehrát velmi významnou roli. Tato role může mimo zmíněného být dána také participací veřejného sektoru při kultivaci podnikatelského prostředí, jehož stav je pro rozvoj podnikavé a znalostní ekonomiky také velmi podstatný. V rámci tohoto materiálu byl akcentován vliv existence letiště na ekonomický rozvoj konkrétního regionu, tento vliv byl prokázán dvěma nezávislými studiemi, jejichž závěr je v textu prezentován. Jejich závěry však nejsou nijak překvapující, neboť rozvoj infrastruktury je jedna z priorit regionální politiky, neboť výrazně determinuje další vývoj regionu a jeho ekonomickou úroveň. Je také nezbytným prvkem kultivace potenciálu daného regionu. Literatura [1] BLAŽEK, J. UHLÍŘ, D. TEORIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE: NÁSTIN, KRITIKA, KLASIFIKACE. PRAHA: KAROLINUM, ISBN [2] DAMBORSKÝ, M. Základní východiska regionálního rozvoje. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN [3] GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, ISBN [4] Kolektiv autorů. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s.r.o.: 2004, ISBN [5] MENDELSSON, H. PILLAI, R. R. Information Age Organizations. Journal of Economic Behavior and Organization, 1999, ročník 38, str [6] VESELÝ, A. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, duben 2004, roč. 40, č. 4, str [7] WOKOUN, R. Regionální politika. In Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, ISBN [8] VILAMOVÁ, Š. Principy volného pohybu osob v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000.(s ). ISBN X. 15

16 Elektronické zdroje [9] Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/regionalni-politika>. [10] Obecné informace o regionální politice, dostupné na <http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c fda-b47c24a5294b/strategieregionalniho-rozvoje-ceske-republiky-pro>. [11] Studie společností York Aviation a Airports Council International s názvem The social and economic impact of airports in Europe. Leden [cit ]. Dostupné z <http://www.eraa.org/intranet/documents/14/428/061005socialecoimpact.pdf.> JEL Classification: R11, R23 16

17 EKONOMIE A FINANCE Klíčová slova Dosavadní pokrok ve finanční integraci eurozóny1 Existing Progress in Financial Integration of the Euro Area Daniel Stavárek. 2 eurozóna, finanční integrace, peněžní trh, dluhopisový trh, akciový trh, úvěrový trh Keywords euro area, financial integration, money market, bond market, stock market, credit market Abstrakt Cílem příspěvku je provést rekapitulaci pokroku v oblasti finanční integrace eurozóny v první dekádě její existence a podrobněji analyzovat rozdíly mezi jednotlivými segmenty finančního systému v dosaženém stupni integrace. Provedené analýzy a srovnání ukazují, že výrazného pokroku bylo dosaženo zejména na peněžních trzích a trzích vládních dluhopisů. Menší stupeň integrace je patrný na trzích korporátních dluhopisů a akciových trzích. Nejvíce segmentovaným prvkem finančního systému eurozóny zůstává bankovní sektor. Abstract This paper aids to review the progress in financial integration of the euro area that has been made over the first decade of its existence. The paper also aims to make a detailed analysis of differences in achieved level of integration among various segments of financial system. The analysis and comparisons suggest that substantial progress has been achieved in money markets and government bond markets. A lower degree of integration can be observed in corporate bond and stock markets. The banking system remains to be the most segmented part of the financial system of the euro area. Úvod Od vzniku Hospodářské a měnová unie (HMU) uplynulo více než 11 let. Nabízí se tak vynikající příležitost a dostatečná datová základna pro analýzu různých trendů a změn, které se v průběhu tohoto období udály. Jak naznačují mnohé studie3, HMU dosáhla na jedné straně významných úspěchů, které opravňují její vznik, avšak na straně druhé zůstala v mnohých aspektech za očekáváními nebo dokonce vedla ke zhoršení situace. 1 Zpracování tohoto příspěvku bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR v rámci projektu GAČR 402/08/0067 Finanční integrace nových členských zemí s eurozónou. 2 Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, katedra financí, 3 Mimo jiné například ECB (2008), European Commission (2008) nebo Darvas a Szapáry (2008). 17

18 Mezi klíčové úspěchy se nejčastěji zařazují cenová stabilita a ukotvená inflační očekávání, pokrok ve fiskální konsolidaci, prohloubení ekonomické a tržní integrace, pokrok ve finanční integraci, zvýšená odolnost vůči vnějším šokům a rostoucí role euro jako světové měny. V kategorii zásadních neúspěchů lze naopak zmínit nízký hospodářský růst a pomalý růst produktivity, přetrvávající zásadní rozdíly mezi členskými zeměmi v míře inflace a náklady práce a nízká popularita společné měny mezi obyvatelstvem eurozóny. Tento příspěvek se zaměřuje výhradně na finanční integraci a klade si za cíl poskytnout přehled o pokroku ve finanční integraci v HMU a podrobněji analyzovat stupeň integrace v různých segmentech finančního sektoru. Konkrétně se budeme věnovat integraci peněžních trhů, dluhopisových trhů, akciových trhů a bankovních sektorů, zejména trhům bankovních úvěrů. Finanční integraci se všeobecně připisují tři klíčové a vzájemné propojené pozitivní vlivy: více příležitostí pro řízení a diverzifikaci rizika, lepší alokaci kapitálu mezi investiční příležitosti a potenciál vyššího hospodářského růstu. Eurozóna může z uvedených výhod profitovat ještě více, neboť prostředí společné měny přirozeně stimuluje k intenzivnější a hlubší finanční integraci. Integrované finanční trhy zároveň poskytují kanál, prostřednictvím něhož se může hospodářství eurozóny vypořádat s efekty asymetrických šoků. Použijeme-li poměr objemu přeshraničních finančních aktiv a pasiv na HDP jako nástroj srovnání hlavních světových ekonomických center, zjistíme značný pokrok ve finanční integraci na území eurozóny. Po vzniku HMU se eurozóna stala nejrychleji rostoucím regionem. Zatímco zmíněný ukazatel v HMU vzrostl z úrovně 560 v roce 1999 na hodnotu 1021 v roce 2006, země EU stojící mimo eurozónu zaznamenaly nárůst z 557 na 798 a USA významně zaostaly s růstem z hodnoty 612 v roce 1999 na 785 v roce Integrace peněžních trhů Peněžní trh eurozóny je charakterizován jako trh krátkodobých mezibankovních půjček či depozit. Zároveň se jedná o segment finančního systému, na němž došlo k nejvýznamnějšímu pokroku v integraci. Efekty zavedení jednotné měny byly patrné téměř okamžitě. Úrokové sazby mezibankovních depozit a odvozených finančních nástrojů na území celé eurozóny plně konvergovaly k referenčním úrokovým sazbám Euribor a Eonia (European Commission, 2008, s. 94). Určitá segmentace nicméně nadále přetrvává na trzích státních pokladničních poukázek, komerčních papírů a depozitních certifikátů. Graf 1 Průřezová směrodatná odchylka průměrných sazeb Eonia a 1m Euribor ( ) Graf 2 Průřezová směrodatná odchylka průměrných sazeb Eonia a 1m Euribor (01/ /2008) 1 Ukazatel ve formě indexu (rok 1970 = 100). Výpočet založen na datech získaných z databáze Mezinárodního měnového fondu International Financial Statistics. 18

19 Eonia 1m Euribor Eonia 1m Euribor 1994Feb 1995Jan 1995Dec 1996Nov 1997Oct 1998Sep 1999Aug 2000Jul 2001Jun 2002May 2003Apr 2004Mar 2005Feb 2006Jan 2006Dec 2007Nov 2005Jan 2005Apr 2005Jul 2005Oct 2006Jan 2006Apr 2006Jul 2006Oct 2007Jan 2007Apr 2007Jul 2007Oct 2008Jan 2008Apr Pramen: Evropská centrální banka Pramen: Evropská centrální banka Graf 1 ukazuje průřezovou směrodatnou odchylku sazeb Eonia a jednoměsíční Euribor v rámci celé eurozóny. Jak je z grafu patrné, směrodatná odchylka prudce poklesla až k nule téměř ihned po vzniku HMU a jednotné měny a na této úrovni setrvala doposud. I přesto lze od poloviny roku 2007 indikovat nárůst směrodatné odchylky obou sazeb zapříčiněný mezinárodní finanční nestabilitou (Graf 2). Zvýšená mezistátní disperse úrokových sazeb může reflektovat rozdílnou rizikovou prémii odvozenou od úvěrového rizika jednotlivých bankovních institucí. V turbulentním období může tento vývoj rovněž naznačovat zvýšenou preferenci bank obchodovat s partnery ze stejné země. Integrace dluhopisových trhů Citelný pokrok v integraci byl zaznamenán rovněž na trzích vládních dluhopisů v zemích HMU. Pokrok v tomto segmentu je důležitý, neboť dluhopisy neslouží pouze jako zdroj financování vládních potřeb, ale také jako referenční indikátor pro další finanční instrumenty. Se zavedením eura a eliminací kurzového rizika se výnosy vládních dluhopisů navzájem výrazně přiblížily a jsou nyní z velké míry určovány společnými faktory a determinanty. Výsledkem integrace na je vytvoření značně homogenního trhu vládních dluhopisů denominovaných v eurech, na němž se národní varianty dluhopisů se stejnou splatností obchodují jako téměř dokonalé substituty. Rozdíly ve výnosových mírách v žádném případě nepřekračují 50 základních bodů. Podrobněji jsou disperse ve výnosech vládních dluhopisů se splatností 2, 5 a 10 let zachyceny v Grafu 3. Na trzích korporátních dluhopisů lze pokrok v integraci testovat tak, že zkoumáme, zda se v rizikově očištěných výnosech dluhopisů nachází systematický národní komponent. Zároveň předpokládáme, že na integrovaném trhu se podíl národních efektů na vysvětlení celkového rozptylu ve výnosech dluhopisů maximálně blíží nule. Výsledky tohoto přístupu jsou prezentovány v Grafu 4. Skutečnost, že i trhy korporátních dluhopisů v eurozóně jsou významně integrovány, potvrzuje zjištění, že národní efekty vysvětlují pouze marginální část rozdílů ve výnosových mírách. 19

20 Graf 3 Disperse ve výnosech vládních dluhopisů ( , základní body) Graf 4 Proporce vysvětleného rozptylu výnosů korporátních dluhopisů ( ) y 5y 10y efekt regrese společné efekty, splatnost, kupón efekt ratingu národní efekt 1992Nov 1993Oct 1994Sep 1995Aug 1996Jul 1997Jun 1998May 1999Apr 2000Mar 2001Feb 2002Jan 2002Dec 2003Nov 2004Oct 2005Sep 2006Aug 2007Jul 2008Jun Pramen: Evropská centrální banka Pramen: Evropská centrální banka Integrace akciových trhů Pokrok v integraci na akciových trzích není tak očividný jako na peněžních nebo dluhopisových trzích. Je to dáno větší rozmanitostí obchodovaných aktiv, často významnými rozdíly v legislativním a regulatorním rámci. I přesto ukazatele integrace na akciových trzích eurozóny rovněž indikují určitý pokrok. V Grafu 5 využíváme národní a sektorovou dispersi výnosů z akcií na měsíční bázi. Integrované akciové trhy vytvářejí podstatnější výhody těm investorům, kteří sledují investiční strategie založené na sektorové diverzifikaci než na diverzifikaci národní. Pokrok v integraci akciových trhů je patrný od roku 2001, ačkoliv v roce 2006 došlo k reverzi tohoto trendu. Z použitých dat a konstrukce indikátoru bohužel nejsme schopni odhalit, zda se jedná o dopad globální finanční nestability nebo o trvalejší jev. Druhým použitým ukazatelem (Graf 6) je proporce vysvětleného rozptylu akciových výnosů pomocí evropského a amerického šoku. Od zavedení eura je patrný rostoucí vliv evropských (domácích) šoků na volatilitu akciových kurzů. Jinými slovy to znamená, že akciové trhy eurozóny se integrují rychleji než akciové trhy v ostatních světových regionech. 20

vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky

vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky vliv regionální POlitiKy A JeJícH nástrojů na rozvoj PODniKAtelSKéHO KlimAtU A znalostní ekonomiky IMPacT Of ReGIOnaL POLIcy and ITS InSTRUMenTS for THe entrepreneurial environment and KnOWLeDGe-BaSeD

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Vhodnost použití opčních strategií typu spread v návaznosti na vývoj burzovního indexu

Vhodnost použití opčních strategií typu spread v návaznosti na vývoj burzovního indexu Vhodnost použití opčních strategií typu v návaznosti na vývoj burzovního indexu Andrea Kolková 1 Abstrakt Počet derivátových obchodů ve světě neustále roste. Tyto obchody se postupně stávají stále složitější

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu)

ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Dušan Kučera, Ivo Formánek. (podklad pro finální ediční přípravu) Číslo 3 Ročník II. 2013 PODNIKÁNÍ ZAVÁDĚNÍ PROJEKTOVÉHO MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ UŽ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Dušan Kučera, Ivo Formánek (podklad pro finální ediční přípravu) KLÍČOVÁ SLOVA Projektové řízení, projektové

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více