Komoditní trh a drahé kovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komoditní trh a drahé kovy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komoditní trh a drahé kovy Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Michálková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Kojátkách dne Bc. Lenka Michálková 2

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu práce Doc. JUDr. Lubomíru Grúňovi, CSc., za cenné rady a odborné připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 3

4 Anotace Předmětem diplomové práce Komoditní trh a drahé kovy je seznámení čtenáře s problematikou komoditních burz. Čtenáři je nabídnut pohled na komoditní burzy v České republice a nahlédne na komoditní burzy ve světě. První část diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku komoditních burz. Po přečtení si čtenář udělá obrázek o českém prostředí komoditních burz a nahlédne na jejich srovnání se zahraničními komoditními burzami. V druhé části se seznámíme s možností obchodů na komoditních burzách a také s možnostmi čtení grafů z pohledu technické analýzy. Ve třetí části této práce se čtenář dozví více o drahých kovech, které můžeme na komoditních burzách obchodovat. Práce je zaměřena na zlato, stříbro, platinu a palladium. Každá tato komodita je v poslední části práce podrobněji popsána. Annotation Ambition of this master s thesis Commodity market and noble metals is to familiarize readers with commodity exchange. The readers can have a view of commodity exchanges in the Czech Republic and they will get know more about commodity exchanges worldwide. Part one is focused on general characteristics of commodity exchanges. The readers can have an idea about Czech commodity exchanges and they become familiar with foreign commodity exchanges comparison. Part two describes trading options on the commodity exchanges and it enables readers to read the graphs by method of technical analysis. Part three is to familiarize readers with the noble metals which can be traded on the commodity exchanges. The thesis is concentrated on golden, silver, platinum, and palladium. Each of these commodities is described in the last part of this thesis. 4

5 1 Úvod Fungování komoditního trhu Co jsou to komodity Nástin historie Komoditní burza Komoditní burzy Komoditní burzy v České republice Drahé kovy na komoditním trhu Kdo je to broker Účastníci na komoditní burze Moţnosti obchodů na komoditní burze Přímé termínové obchody Promptní a dodávkové obchody Hedgingové obchody Spekulační obchody Opční obchody Obchody prolongační a stravné Obchody arbitráţní Jak začít Zadávání příkazů stop-loss Býk a medvěd na trhu Support a rezistance Klouzavé průměry Dvojitý vrchol dvojité dno Poziční a intradenní obchodování Poziční obchodník Intradenní obchodník Jaké drahé kovy máme Zlato Nástin historie zlata Vlastnosti zlata

6 4.1.3 Vyuţití zlata Nabídka a poptávka po zlatě Shromaţďování zlata Obchodování Stříbro Vlastnosti stříbra Nástin historie stříbra Těţba stříbra Shromaţďování stříbra Vyuţití stříbra Zajímavosti stříbra Nejběţnější místa obchodu Fundamentální a technická stránka Platina Vlastnosti platiny Vyuţití platiny Cena platiny Moţnosti investování do platiny Palladium Nástin historie Palladia Pouţití Jak to teď vypadá na trhu Fundamentální analýza Moţnosti obchodování Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků

7 1 Úvod V této diplomové práci se věnuji komoditním burzám. Jsou to instituce, které se staly tradiční součástí světových trţních ekonomik, tak jako burzy cenných papírů. Cílem práce je seznámit čtenáře s komoditním trhem, aby byl schopný na něm obchodovat. Proto prvním dílčím cílem je seznámit ho, co jsou komodity a co je komoditní trh. Komodity zastávaly a i v současné době zastávají významnou úlohu v rozvoji společnosti. Ze začátku to souviselo nejvíce s obchodem. V první fázi obchodování vznikl barterový obchod směnný. Vyměňovalo se zboţí za zboţí. Tento druh obchodu byl ale velmi náročný, a tak bylo potřeba vymyslet nějaký jiný způsob. Lidstvo muselo vymyslet, jak obchodovat a nemuset měnit zboţí za zboţí. Proto byla vymyšlena uznávaná platidla. Toto platidlo muselo mít i svoji vnitřní hodnotu. Ideálním platidlem se tedy stalo zlato a jiné drahé kovy. Kdyţ se podíváme do historie, měny byly po dlouhou dobu kryté zlatem, a to aţ do roku Dalším dílčím cílem práce je představení komoditních burz v České republice. V práci se zaměřím na právní úpravu komoditních burz u nás. Jakmile si uděláme obrázek o tom, jak to u nás vypadá, podíváme se na vybrané komoditní burzy ve světě. Po tomto seznámení se chci dotknout srovnání komoditních burz u nás a ve světě. Pro porovnání chci uvést, i jak to vypadá s komoditními burzami ve vybraných státech Evropy. Jako další cíl práce bych se zaměřila na účastníky komoditního obchodování. Kaţdý účastník se zaměřuje na jiný druh komoditního obchodu. Proto se čtenář můţe seznámit i s různými moţnostmi obchodů na komoditní burze. Kaţdý obchodník potřebuje ke svému obchodování různé druhy obchodů. Proto musí být další cíl práce seznámení s různými moţnými druhy obchodů. Někteří obchodníci budou obchodovat výhradně přímé termínové obchody, jiní dají přednost promptním a dodávkovým obchodům. Pak jsou tu i spekulanti a ty nejvíce vyuţijí spekulačních obchodů. Najdou se i obchodníci, kteří se zaměřují na opční a hedgingové obchodování. Na konec chci rozebrat obchody prolongační a stravné a obchody arbitráţní. Kdyţ se přesuneme přes to, kdo bude kde obchodovat, tak dalším cílem musí být, jak investovat. Jelikoţ je toto problematika, která je značně obsáhlá na diplomovou práci, zaměřím se jen na některé oblasti. Nejdůleţitější je u obchodníků udrţet si aktivní svůj investič- 7

8 ní účet. Proto se zaměřím i na zadávání příkazů stop-loss. Poté jak zvládneme kdy a kam zadávat tento příkaz, podíváme se jaká nálada můţe na trhu panovat. Jestli je býčí nebo medvědí trh. Na komoditním trhu existují velké moţnosti spekulačního investování. Kaţdý si svoji investici rozmýšlí různým způsobem. Pro udělání si nějakého názoru na tuto problematiku se chci zaměřit na pár nejpouţívanějších moţností. Mezi ty nejpouţívanější bezesporu patří support a rezistence, klouzavé průměry a také dvojitý vrchol a dvojité dno. Jak se čtenář seznámí s těmito moţnostmi na komoditním trhu, měl by se rozhodnout, jaký se z něj stane obchodník. Jestli se zaměří na intradenního nebo pozičního obchodníka. Jsou i takové moţnosti, ţe obchodník kombinuje obojí. Intradenní obchodník se zaměřuje na obchodování během jednoho dne. Většinou drţí svoji pozici jen několik minut aţ hodin. Poziční obchodník proti tomu drţí svoji pozici delší čas. Většinou je to několik dní, ale tato doba se můţe prodlouţit i na několik měsíců. Abychom mohli začít s komoditním obchodováním, měli bychom se seznámit s danou komoditou. Jaká je její historie, co to vlastně je vlastnosti dané komodity. K čemu vybraná komodita slouţí, k čemu ji lidé nejčastěji kupují, jak se vyuţívá v průmyslu. Musíme vědět také její vývoj v čase. Vidět, jak se teď obchoduje a také jaká byla třeba její cena před lety, co ovlivnilo její cenu. Uţ z názvu vyplývá, jakým komoditám se chci věnovat. Proto v posledním dílčím cíli se chci zaměřit na drahé kovy. Nejdříve se zaměřím na zlato, poté budou následovat stříbro, platina a posledním bude palladium. 8

9 2 Fungování komoditního trhu Nejdříve se chci v diplomové práci věnovat místu, na kterém se obchodují komodity. Po rozebrání obchodního místa, se zaměřím na člověka, který nám zprostředkuje naše obchody tedy na brokera. V neposlední řadě se také dozvíme, co to vlastně ty komodity jsou. Komoditní trh je trh se surovinami tedy komoditami. Anglicky se označuje komodity market. 1 Mezi hlavní a vyhledávané trhy patří zejména trh ropy, zlata, stříbra a průmyslových kovů, jsou to například měď, zinek či hliník. Oblíbené se staly díky své moţnosti alternativní a stabilní investice. Na rozdíl od akcií cena komodit se nedostane na nulu. Aby se mohlo prodávat například zlato, musí někdo vynaloţit nějaké finanční prostředky k jeho získání a pak i prodání. Proto se jeho cena nemůţe dostat na nulu. Trh s komoditami je také velmi podstatný prvek v trţní ekonomice. Tyto komoditní burzy zabezpečují trh s komoditami, sledují nabídku, ale i poptávku po daných surovinách. Na těchto trzích se také potkává cenová nabídka i poptávka a tímto způsobem se utváří cena dané suroviny. V minulých letech došlo v Evropě k fúzování menších komoditních burz a vytvořilo se několik silných hráčů na západoevropském trhu. Například burzy cenných papírů jsou takřka v kaţdé evropské zemi, ale díky fúzování u komoditních burz to tak není, ale zato jsou to daleko větší obchodní místa neţ v minulosti. Vývoj ve fúzování, který se odehrál na západoevropském trhu, lze očekávat i v regionu střední a východní Evropy. V jednotlivých zemích jsou právní formy komoditních burz rozdílné. Nejvýraznější vliv na utváření jednotlivých forem uspořádání byla tradice. Komoditní burzy tedy působí jako veřejnoprávní nebo také soukromoprávní subjekty. Česká právní úprava pohlíţí na komoditní burzy jako na zvláštní, specifickou, do standardních evropských typů společností nezařaditelnou právní osobu. 2 Ve středoevropském regionu je nejprogresivnější komoditní burzou burza v Budapešti (Budapest Commodity Exchange, Inc.). Tato burza působí v reţimu akciové společnosti. 1 datum

10 Uţ se i částečně fúzovala s rakouskou komoditní burzou, tímto spojením vznikla třetí nejsilnější komoditní burza v Evropě. Do budoucna se dá očekávat i další spojování ostatních burz ve střední Evropě. Nemají-li zůstat české komoditní burzy mimo tyto trendy, je třeba jim umoţnit transformaci do odpovídající právní formy. Podstatný argument je také skutečnost, ţe naprostá většina evropských burz s cennými papíry funguje rovněţ na principu akciových společností. Naše Burza cenných papírů Praha, a. s., je rovněţ akciová společnost. Byla zřízena na základě velmi moderního a progresivního zákona. 2.1 Co jsou to komodity V první fázi se chci zaměřit na to, co to vlastně komodity jsou. Komodity jsou chápány hlavně jako suroviny. Zemědělské produkty tam jsou zařazeny ţivočišné a rostlinné produkty. Jsou to hlavně bavlna, vepřové maso, pšenice, cukr, kakao a další. Mezi nerostné suroviny patří drahé kovy. To je například zlato, stříbro, platina a další. Dalším odvětvím komodit jsou energetické suroviny. Tady řadíme ropu, zemní plyn. Do oblasti průmyslových produktů patří třeba kovy, benzín a další. Na komoditní burze se sice s těmito surovinami komoditami obchoduje, ale není to jako v obchodě, ţe si dané komodity koupíte a odejdete s nimi po zaplacení. Na trhu se komodity nakoupí (či prodají) jen prostřednictvím komoditních kontraktů. Komoditní obchodování tedy znamená kupovat či prodávat tyto kontrakty na komodity. 2.2 Nástin historie Kdyţ se podíváme na historii těchto trhů, měli bychom si nejdříve poloţit otázku, proč vlastně komoditní trhy vznikly. Tyto trhy nevznikly kvůli investorům, aby měli kde provádět své obchody, ale naopak kvůli obchodu. První obchody se uskutečnily jiţ ve středověku, tehdy se rolníci snaţili zajistit odkup své úrody v budoucnu. V tehdejší době se týkaly obchody hlavně zemědělských produktů, je to z toho důvodu, ţe produkce těchto komodit trvá delší dobu. Musí se zasít, starat se o ni a pak sklidit. 10

11 Kdyţ si zemědělci zajistili odkup své vypěstované úrody, měli jistotu příjmu a kupci zase věděli, ţe dostanou potřebné mnoţství úrody za cenu, kterou jiţ znali. Díky tomuto systému si rolníci mohli plánovat, kolik lidí najmou, kolik zasadí například obilí, aby mohli dané vypěstované mnoţství prodat kupci za předem dohodnutou cenu, kvalitu a v daném čase. První organizovaný trh vznikl v Chicagu. Byla to burza Chicago Board of Trade. Nejstarší zápisy sice pocházejí z roku 1871, ale všechny dřívější dokumenty byly zničeny při poţáru města. V 19. století začátkem čtyřicátých let se z Chicaga začalo stávat velmi významné obchodní místo. Silničními tratěmi a telegrafem bylo v té době napojeno na Východ. Farmáři, kteří jezdili ze Středozápadu, vozili svoji produkci do Chicaga, kde ji prodali podnikatelům nebo firmám. V dnešním pojetí burzy bychom řekli, ţe to byli obchodníci na burze. Tito obchodníci skoupenou produkci dále distribuovali prodávali dále do všech částí země. V té době obchodníci přijíţděli do města i se svojí produkcí. Chtěli prodat co nejlépe svoji úrodu, ale město nebylo na tak velký zájem obchodovat připraveno. Nemělo dostatečné mnoţství skladové kapacity. Také zde nebylo moţné, tak velké mnoţství přesně zváţit, nebyli jasně daná pravidla, jak obchodovat a za jakých podmínek. Co se týče kvality, byly značné rozdíly. Bylo třeba tyto problémy nějak vyřešit. Farmáři totiţ v tomto případě byli v dosti nevýhodné pozici oproti obchodníkům. Město nakonec ve spolupráci s několika podnikateli našlo na tento problém řešení. Řešení spočívalo v tom, ţe se určilo jednotné místo na obchodování, tam se střetávali jak farmáři, tak i obchodníci 3. Časem si farmáři a obchodníci vytvořili pravidla a tak vznikla první burza. Na této burze se ovšem obchodovalo s komoditami a ty měly termín dodání okamţitý. K dnešní podobě obchodů se propracovali obchodníci i farmáři časem. Tato pravidla usnadnila obchodování jak obchodníkům tedy kupujícím, tak i prodávajícím farmářům. V dnešním obchodování se neprodávají komodity s okamţitou dobou dodání, ale jsou dodávány v pevně stanoveném termínu, kvalitě i mnoţství. Jediné co se mění, je cena. Farmář a kupující se domluví, ţe farmář dodá kupujícímu určité mnoţství 3 Toto řešení bylo uskutečněno v roce

12 v dané kvalitě v domluvený termín za dohodnutou cenu. Farmář jiţ dnes ví, ţe bude muset za určitou dobu dodat kupujícímu vypěstované mnoţství dané komodity. Farmář také ví, kolik dostane zaplaceno za daný kontrakt a obchodník ví, kolik bude muset zaplatit. V případě, ţe si to nakonec rozmyslí a nechce svou úrodu prodat, můţe najít jiného dodavatele, tomu svoji povinnost převést na jiného farmáře. Totéţ můţe provést obchodník. Také má moţnost najít jiného obchodníka, který bude mít zájem o tento kontrakt. Můţe se stát situace, ţe kupující nebo prodávající zbankrotují. V tomto případě nastupuje organizace burzy. Všechno zaručuje vypořádací centrum, které má kaţdá burza. Ne kaţdá komodita se můţe obchodovat s pozdějším datem dodání tzv. futurem kontrakt. Futurem kontrakt je standardizovaný 4. Mění se tu jen cena. Komodita musí splnit tři základní podmínky: 1. Být standardizovatelná a musí existovat v surové, nezpracované podobě. Například s futurem pšenicí se obchoduje, ale uţ ne s moukou. 2. Komodity nesmějí zkáze podléhat velmi rychle, musí totiţ dojít k dodání ve stavu určeném pravidly. 3. Spotový trh musí podléhat cenovým výkyvům a tím vytvářet prostředí nestability a hrozby ztráty, případně i zisku. Primárním smyslem těchto trhů nejsou spekulace, ale naopak zajištění. Pokud není zajištění potřeba, americký regulační orgán Commodity Futures Trading Commission nedovolí vznik future kontraktu. 2.3 Komoditní burza Komodity se obchodují na komoditních burzách. Je to místo, na kterém se provádějí obchody brokerem, za velmi přísného dohledu kontrolních orgánů. Dejme tomu, ţe chcete provést nějaký Vámi vybraný obchod na komoditním trhu. Potřebujete mít svého brokera, prostřednictvím jeho zadáváte příkaz k prodeji či nákupu daného mnoţství určité komodity. Broker dále předá váš poţadavek na obchodní parket, tam má člověka, který pro vás komoditu prodá nebo nakoupí. Tomuto postupu se také říká, ţe Váš příkaz se exekuuje neboli vyplní. Komodita se nakoupí či prodá od kohokoliv, kdo ve stejný okamţik za cenu vámi stanovenou chce prodat či koupit. Nemusíme se bát, ţe byste nenašli kupce či prodejce, trh s komoditami je velmi likvidní, a proto se takřka vţdy na trhu někdo najde. 4 To znamená, ţe je jasně a pevně dané mnoţství, kvalita a podmínky dodání. 12

13 2.4 Komoditní burzy Na celém světě existuje více komoditních burz. Mají za úkol poskytovat velice seriózní a také spolehlivé prostředí pro realizaci a hlavně zúčtování obchodů. Musí také dohlíţet nad obchodními praktikami a garantují probíhající obchody. Díky komoditní burze můţeme obchodovat kdekoliv na světě, ale vţdy prostřednictvím brokera, brokerské společnosti nebo jejich platformy. Tyto společnosti musí mít na dané burze své zástupce Komoditní burzy v České republice V České republice není tak dlouhá historie komoditních burz v porovnání se světovými burzami. Podobně tomu je i u burzy cenných papírů, i burzy na zboţí, které dnes fungují, vznikaly aţ po revoluci v roce Burza cenných papírů Praha se navíc za dobu své existence vyvinula v dobře prosperující a fungující burzu. Dokonce má své místo i na celoevropském trhu. Komoditní burzy jsou u nás ale v jiném postavení. Nedosahují takových výsledků, aby svým obchodováním mohly výrazněji přesáhnout hranice naší země. Právní úprava obou burz je upravena odlišným zákonem a i toto jistě mohlo ovlivnit rozdílný vývoj těchto burz Stručný popis historie komoditních burz v České republice U nás historie sahá do poloviny 19. století. Mezi první burzy u nás patří jistě burza v Praze, kde se obchodovalo na Koňském trhu 5. Mezi hlavní obchodované suroviny patřily především zemědělské produkty a obilí. V roce 1871 byl vydán burzovní řád a zvolen burzovní výbor. Zároveň byla zaloţena Praţská burza, která fungovala aţ do začátku 2. světové války. Obchodovalo se na ní především s cennými papíry a s komoditním zboţím. Velice významnou komoditou na této burze byl obchod s cukrem. V té době byla Praţská burza střediskem obchodu s touto komoditou pro celé Rakousko-Uhersko. Burza se po první světové válce soustředila hlavně na obchod s cennými papíry a obchod se surovinami ustoupil do pozadí. Burza svoji činnost ukončila v době druhé světové války a po ní jiţ svou činnost neobnovila. V 19. století začala v Praze také fungovat Plodinová burza. Zaloţena byla v roce Na burze se obchodovalo převáţně s obilninami a mlýnskými výrobky. Tyto komodity byly obchodovány 5 Později na Senováţném náměstí. 13

14 do roku 1903 současně i na Praţské burze, v tento rok byly komodity z burzy vyčleněny. Plodinová burza se postupně rozrůstala o další a další komodity, jako jsou brambory, tuky, víno, med, škrob a další. V rámci Plodinové burzy byly zřízeny i další burzy lnářská, dřevařská, burza pro kávu, ovoce a vejce. Nejvíce se burzovnímu obchodování dařilo ve 20. letech 20. století. Díky rozvoji zemědělské výroby a růstu zájmu o burzovní obchodování bylo v Československu potřeba zřídit další plodinové burzy. Byly zřízeny celkem tři. V roce 1921 to byla plodinová burza v Olomouci a o rok později byly zřízeny dokonce dvě, a to v Brně a Bratislavě. Po rozkvětu burz bohuţel přišla druhá světová válka, a tak byla činnost burz ukončena, nebo alespoň značně omezena. Některé burzy po válce svoji činnost ještě obnovily, ale po roce 1948 byla jejich činnost opět narušena. Bohuţel ministerstvo zemědělství dne 31. července 1957 zastavilo činnost všech burz na našem území a to nařízením vlády č. 32/1952 Sb., o zrušení plodinových burs. Majetek plodinových burz přešel na stát a historie burz v České republice a i na Slovensku tím na dlouhou dobu končí. Snahy o postupnou obnovu činnosti burz dochází po revoluci v listopadu roku V tomto období došlo ke vzniku dvou vývojových směrů burzy cenných papírů a komoditní burzy. S tím souvisela i samostatná právní úprava pro burzy cenných papírů a komoditní burzy. 6 Po změně poměrů v Československu začaly přípravné práce nejprve na vytvoření burzy cenných papírů. Po přijetí zákona o Burze cenných papírů nakonec vznikly dvě burzy, a to v Praze a Bratislavě. S komoditními burzami to nebylo tak jednoduché. V první fázi vznikl přípravný výbor Praţské komoditní agrární burzy a teprve postupně se objevovaly snahy o přípravu vzniku dalších burz. Byly to burzy se zemědělským zboţím v Brně, Olomouci a Bratislavě. Zákon o komoditních burzách (č. 229/1992) situaci moc neusnadnil. Jeho nedostatek byl hlavně v tom, ţe neurčoval státní orgán, který má vznik komoditních burz povolovat. Tento nedostatek upravil aţ pozdější zákon č. 474/1992 Sb. 6 Zpracováno dle: DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha : Prospektrum, s. ISBN

15 Právní úprava komoditních burz v České republice Komoditní burzy se u nás musí řídit zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Zaloţit burzu si nemůţe kaţdý. Musí to být pouze osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku 7. Na zaloţení komoditní burzy musí být pouţita zakladatelská smlouva s minimálně třemi osobami zapsanými v obchodním rejstříku. Jejich podpisy musí být úředně ověřené. Co musí obsahovat zakladatelská smlouva: Určení zakladatelů uvedením obchodního jména 8 a předmět podnikání, název burzy, ten musí obsahovat slovo burza, sídlo burzy, předmět a druh burzovních obchodů, druh a výši vkladů zakladatelů, z nichţ budou hrazeny náklady provozu burzy, prohlášení zakladatelů o dohodě návrhu statutu, prohlášení zakladatelů, zda se dohodli na zřízení rozhodčího soudu působícího při burze a na jeho řádu, jména a bydliště prvních členů burzovní komory, jejichţ volba jinak přísluší valné hromadě členů burzy, návrh statutu je přílohou zakladatelské smlouvy. Návrh statutu je přílohou zakladatelské smlouvy. Burza má nejvyšší orgán valnou hromadu. Ta se skládá ze všech členů burzy 9. Aby byla valná hromada schopná se usnášet, musí být přítomna nadpoloviční většina členů burzy. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů burzy, kteří jsou oprávněni hlasovat 10. Kaţdý člen bur- 7 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 8 U právnických osob je to sídlo a u fyzických osob bydliště Zákona č. 229/1992 Sb. O komoditních burzách 10 Nevyţaduje-li tento zákon nebo statut kvalifikovanou většinu. 15

16 zy má po jednom hlasu. Kaţdý člen, který není v prodlení s placením členského příspěvku můţe hlasovat. Mezi výlučné působnosti valné hromady patří: Stanovit výši burzovních poplatků. Volit a odvolávat statutem určený počet členů burzovní komory. Usnášet se na změnách statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu. Usnášet se i na burzovních pravidlech. Rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti členských příspěvků a zápisného. Zrušit burzu a určit osobu likvidátora. Přezkoumávat na ţádost dotčených osob rozhodnutí burzovní komory a představy burzovní komory za podmínek určených statutem 11. Usnášet se na jiných záleţitostech určených statutem. Změnu statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu a o zrušení burzy je zapotřebí souhlasu tří pětin všech členů burzy. Pravidla pro svolávání a jednání valné hromady určuje statut. Statutárním a řídicím orgánem burzy je burzovní komora. Za burzu jedná předseda burzovní komory, za předpokladu, ţe ze statutu nevyplývá něco jiného. Členové burzovní komory se zapisují do obchodního rejstříku. Jsou to členové, kteří zavazují burzu, a zapisuje se i způsob, jakým toto činí. Minimální počet členů burzovní komory jsou tři členové. Z jedné třetiny jsou členové burzovní komory jmenování a odvolávání příslušným orgánem státní správy a zbylé dvě třetiny volí a odvolává valná hromada. 11 Výjimku tu tvoří rozhodnutí podle 22 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 16

17 Kdo můţe být členem burzovní komory: Fyzická osoba starší 21 let, avšak musí svými osobními vlastnostmi a také odbornou způsobilostí zaručovat řádný výkon své funkce. Nemůţe být volen ani jmenován pracovník ústředního orgánu státní správy České a Slovenské republiky. Jsou voleni nebo jmenováni na dobu určenou ve statutu 12. Členové mohou být voleni a jmenováni i opakovaně 13. Na druhé straně člen můţe i odstoupit ze své funkce, musí tuto skutečnost oznámit orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval. Toto odstoupení z funkce musí projednat do tří měsíců poté, kdy mu bylo odstoupení oznámeno. Výkon funkce člena končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval. Statut určuje pravidla volby členů burzovní komory, popřípadě další podmínky či poţadavky členství v burzovní komoře. Státní dozor nad burzou a činností burzovních dohodců vykonává příslušný orgán státní správy prostřednictvím jím jmenovaného a odvolávaného burzovního komisaře; tento orgán rovněţ jmenuje a odvolává zástupce burzovního komisaře, který burzovního komisaře v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomocí a povinností. Při výkonu dozoru postupuje burzovní komisař podle základních pravidel kontrolní činnosti stanovených zvláštními zákony České národní rady Nejdéle však na dobu čtyř let. 13 Pokud není volení a jmenování upraveno jinak případně opakované volení či jmenování můţe být ve statutu burzy i zakázáno. 14 Zpracováno dle: 566d40073d4d1?OpenDocument 17

18 Současné komoditní burzy v České republice V současné době u nás působí šest komoditních burz. Jsou to Plodinová burza Brno, Komoditní burza Praha, Komoditní burza Říčany, Obchodní plodinová burza Hradec Králové, Českomoravská komoditní burza Kladno a Energetická burza Praha. Nejsou tak velké a tak významné jako burzy v zahraničí Plodinová burza Brno Byla zaloţena jako jedna z prvních porevolučních burz a v současné době je nejstarší fungující burzou u nás. Byla zaloţena zakladatelskou smlouvou. Své sídlo má burza v Brně na Kotlářské ulici. Probíhá zde i pravidelné obchodování. Jelikoţ je burza zaloţena na principu otevřeného členství, mohou obchodovat její členové přímo. Ostatní subjekty obchodují prostřednictví dohodců tedy makléřů. Burza má v současné době 21 registrovaných členů. Předsedou Burzovní komory je v současné době pan Ing. Ladislav Svoboda. Obchoduje se zde téměř se všemi zemědělskými komoditami, na které jsou vypracované komoditní uzance. Obchoduje se na parketu během celého roku v pravidelných 14denních intervalech. Součástí Plodinové burzy Brno je clearingové centrum, které má na starost zúčtování provedených obchodů a také úhradu provedených dodávek. Ceny uzavřených obchodů jsou pravidelně jak kotovány, tak i zveřejňovány. Při burze byl zřízen i Rozhodčí soud. Ten má řešit případné spory vzniklé při obchodování. Rozhodnutí Rozhodčího soudu je závazné, jako by tomu bylo u obchodního soudu. Jeho výhoda je jistě v tom, ţe můţe rozhodovat poměrně rychleji a hlavně levněji (s niţšími náklady), neţ je tomu u obchodního soudu. Plodinová burza Brno má dle statutu předmět burzovního obchodu (jak jiţ napovídá název) produkty rostlinné a ţivočišné výroby, komoditní deriváty, výrobky vzniklé jejich zpracováním, výrobky pouţívané v souvislosti s jejich výrobou a přemisťováním. Jsou to zejména obiloviny, luštěniny, olejniny, okopaniny, výrobky z chovu skotu, drůbeţ, ovoce a zelenina, zemědělské výrobky tropického a subtropického pásma a výrobky, které vznikly zpracováním dříve uvedených produktů, hnojiva a herbicidy a jiné ochranné prostředky. 18

19 Komoditní burza Praha Burza byla zaloţena 21. června 2002 v Praze 15 a to sepsáním zakladatelské smlouvy. Statutárním a řídicím orgánem je burzovní komora. V čele má předsedu burzovní komory. Burzovní komora má 9 členů a její předseda je v současné době pan Ing. Václav Pop 16. Samotná burza má 3 dohodce a 6 makléřů. Obrázek 1 Sídlo Komoditní burzy Praha Burza byla zaloţena s plně elektronickým obchodním systémem, který umoţňuje členům burzy uzavírat obchody, aniţ by museli být přítomni na burzovním parketu. Pokyny členů burzy jsou zajišťovány pomocí speciální aplikace a data jsou tak přenášeny pomocí sítě internetu či telefonní linky. Na Komoditní burze Praha je moţné obchodovat s komoditami, které se dělily do čtyř sekcí. Jsou to ţivočišná sekce, rostlinná sekce, sekce krmiva a sekce dříví a dřevní hmota. Od 1. ledna 2005 se obchoduje pouze jiţ s dřívím a dřevěnou hmotou. Komoditní burza Praha má jako jedna ze dvou komoditních burz v České republice, které mají povolení k obchodování se surovým dřívím. Obchodují se zde komodity ve svých sériích, kde série udává týden, kdy má dojít k fyzickému dodání obchodované komodity. Burza vypisuje pro kaţdou komoditu série pro následujících 5 týdnů. Cena obchodu je stanovována na základě nabídky a poptávky a jednotlivých dispozic, které účastníci obchodu uvedli ve svých zadávaných pokynech. Kaţdá komodita obchodovaná na burze a její série má pro kaţdý obchodní den stanoveno přípustné cenové pásmo 17. Přípustné cenové pásmo brání moţnostem manipulace s cenou jednotlivých komodit. 15 Burza sídlí na adrese Kovanecká 2124/30, Praha Zdrojová data: 17 To stanovuje interval, ve kterém se můţe kupní cena pohybovat. 19

20 Komoditní burza Říčany Tato burza je poměrně mladá, byla zaloţena v dubnu roku Obchoduje s nerostnými surovinami, barevnými kovy a jejich slitinami feroslitinami a legovacími kovy. Burzu zaloţily firmy Commexim Group a.s., METAL RECYCLING s. r. o. a META- FER s. r. o. Řídicím orgánem je burzovní komora o třech členech. V následující tabulce je ukázka proběhlých obchodů k Tabulka 1 Poslední proběhlé obchody Datum Komodita Objem Cena Měna Plnění Místo Balík výkovků a tyčí 1 1ks 28,00 CZK / kg EXW Modřany Balík výkovků a tyčí 2 1ks 24,64 CZK / kg EXW Modřany Balík výkovků a tyčí 3 1ks 31,00 CZK / kg EXW Modřany Balík výkovků a tyčí 4 1ks 30,85 CZK / kg EXW Modřany Zdroj: Obchodní plodinová burza Hradec Králové Obchodní plodinová burza Hradec Králové byla zaloţena v roce Byla zaloţena v Hradci Králové, ale v současné době sídlí na ulici Americká 18, Praha 2. Je řízena burzovní komorou, která má sedm členů. Její hlavní činností je obchodování se zemědělskými produkty jak ţivočišné, tak i rostlinné výroby. Jsou to například obiloviny, vejce, olejniny, ovoce a zelenina, brambory a maso. Tato burza má dvě obchodní místa. První je v Praze na ulici Americká 18 a druhé obchodní místo je v Litoměřicích v mrazírnách. Na této burze se umoţňuje uzavírání promptních, termínových, opčních a pomocných obchodů. Mimo tyto obchody umoţňuje burza uzavírat pojišťovací, přepravní, zasilatelské a skladovací obchody. 20

21 Českomoravská komoditní burza Kladno Českomoravská komoditní burza Kladno byla zaloţena roku Burzovní komora řídí její činnost. Burza má šestnáct členů a z toho šest zastupuje stát. Obchodování je rozděleno na několik sekcí: Běţné komodity, dřevařská burza, energetická burza, burza odpadů, agrární sekce. Na této burze se uzavírají tyto obchody: Standardizované promptní, termínované. Uzavírat obchody mohou osoby, které jsou k tomu oprávněné. Mohou tak činit buď přímo nebo prostřednictvím dohodců, to znamená, ţe fyzicky jsou obchody zprostředkovány makléři podle pokynů účastníků obchodování. Burzovní shromáţdění se konají podle stanového kalendáře. Jediné co tvoří výjimku, je energetická burza a burza s tříděným hnědým uhlím. Tyto obchody probíhají ve všechny pracovní dny Energetická burza Praha Energetická burza Praha (PXE) byla zaloţena 5. března Byla zaloţena, aby nastavila nová pravidla pro obchodování s elektrickou energií. Díky této změně se obchoduje hlavně dle vztahu aktuální nabídky a poprávky. Zakládající subjekt Energetické burzy Praha byla Burza cenných papírů Praha. Nejvyšším orgánem Energetické burzy Praha je valná hromada. Zakladatelé se účastní valné hromady. Jsou to Burza cenných papírů Praha, a. s., Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (dříve UNIVYC, a. s.) a Central Counterparty, a. s. 18 Druhým nejdůleţitějším orgánem burzy je burzovní komora: 18 Zpracováno dle: 21

22 Petr Koblic, předseda generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Helena Čacká, místopředsedkyně generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. člen legislativní rady vlády. Činnost burzy řídí její generální sekretář je jím David Kučera. Fungování burzy napomáhají tři výbory: Výbor pro obchodování sdruţení vybraných účastníků trhu, které doporučuje úpravy obchodního systému burzy a pravidel obchodování. Výbor pro vypořádání navrhuje principy a pravidla vypořádání obchodů. Strategický výbor předkládá náměty pro další rozvoj energetické burzy; účastní se ho zástupci ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu Komoditní burzy ve světě Pro běţného obchodníka s komoditami jsou nejdůleţitější americké komoditní burzy, mezi ty hlavní patří následující burzy. V první řadě je to burza Chicago Board of Trade. Podíváme se na její historii, abychom si mohli udělat obrázek v porovnání s komoditními burzami na českém území. Další burzou, se kterou se seznámíme, je New York Mercantile Exchange. V neposlední řadě se zaměřím na komoditní burzu Liffe London International Financial Futurem Exchange a jako poslední se čtenář seznámí s TSE Tokyo Stock Exchange CBOT (Chicago Board of Trade), Obchodní burzu Chicago zaloţilo 82 obchodníků v dubnu v roce Ze začátku se zde obchodovalo se zemědělskými plodinami jako je pšenice, sojové boby, oves či kukuřice. Aţ postupem času se zde začaly obchodovat další i nezemědělské komodity. Velice rychle se stala tato burza průkopníkem v zavádění nových komodit, tak i obchodních systémů. První formalizované obchody s obilím vznikly zde a dostaly název future contracts. První čistě spekulativní obchody se vyskytly uţ roku Velký rozmach burzy nastal na počátku dvacátého století, coţ vedlo k zaloţení různých komisí a institucí. Tyto instituce měly nestarosti dohlíţení na správný chod burzy a vypořádání jejích obcho- 22

23 dů. Další její velký rozvoj nastal po té, co začala obchodovat i s jinými komoditami neţ jen s obilovinami. V roce 1968 začala obchodovat s mraţenými kuřaty. Kontrakty se stříbrem se začaly obchodovat jiţ o rok později. Opční obchodování bylo zavedeno v osmdesátých letech. Úplně první opční obchod byl proveden na pokladniční poukázku v roce O pět let později se začalo obchodovat s indexy. S rozvojem technologií dochází i k obchodování mimo běţné burzovní hodiny a tím i k navyšování objemů obchodů. V posledních letech byly zavedeny swapové obchody a elektronický obchodní systém byl několikrát modernizován. K velké události na světovém finančním trhu došlo 9. července Burza Chicago board of trade se spojila s burzou Chicago mercantile exchange (CME). Tímto spojením vznikla největší burza na světě NYMEX (New York Mercantile Exchange), Burza byla zaloţena před více neţ 130 lety. Komoditní burza NYMEX patří mezi přední obchodní místo pro obchod s energií a vzácnými kovy. Tato burza má dvě obchodní části. První se jmenuje NYMEX. Zde se obchoduje s energií, platinou a palladiem. Druhé místo je COMEX a zde se obchodují všechny ostatní kovy. Komoditní burza NYMEX je průkopníkem hlavně v oblasti vývoje futurem a opčních kontraktů energií 19 Kromě jiţ zmíněných se zde obchoduje další řada futurem a opčních kontraktů. Jsou to například ropa, benzín, hliník, plyn, měď, topný olej, zlato, stříbro, platina, jsou zde i futures kontrakty pro propan, palladium i uhlí. Na burze jsou také dostupné Mini kontrakty. Jsou na NYMEX minytm. Její kontakt je: NYBOT (New York Board of Trade), Komoditní burza Liffe London International Financial Futurem Exchange (NYSE Euronext) V roce 1979 se přesunula kontrola měny ve Velké Británii a díky této změně se v roce 1982 zaloţila Londýnská komoditní burza. Byla vytvořena podle modelu CBOT (Chicago Board of Trade) a CME (Chicago Mercantile Exchange). Od svého začátku burza nabízí futurem a opční kontrakty na komodity. Vývoj komoditní burzy byl následující. Akciové opce byly přidány sloučením burzy LIF- FE s LTOM London Traded Option Market, ke kterému došlo v roce Do ledna 19 Před 26 lety se vnesla cenová transparace a risk management do tohoto trhu. 23

24 2002 měla Londýnská burza v názvu Liffe. Mezinárodní finanční futurem burzu převzala firma Euronext. Jak jiţ bylo napsáno, v ledu 2002, kdy byla LIFFE převzata Euronext, došlo ke spojení burz v Amsterdamu, Paříţi, Lisabonu a Bruselu. Spolu s deriváty kontinentálních evropských burz vznikla Euronext liffe. V roce 2007 následovalo sloučení s New York Stock Exchange. V současné době je tato burza známá pod názvem Euronest liffe Komoditní burza TSE Tokyo Stock Exchange Burza vznikla v roce 1878 po té, co byly přijaty Stock Exchange předpisy. Ty umoţnily vznik samotné komoditní burzy. Správní rada řídí burzu a je tvořena 16 členy a 8 výkonnými úředníky. Burza vlastní kapitál ve výši 11,5 miliard jenů a zapsaných akcií je Orgány jsou nominační komise, komise pro audit, kompenzační komise. Burza TSE je akciová společnost, která provozuje akciovou burzu pod kontrolou premiéra země. Tato burza byla původně členskou organizací. Koncem roku 2001 vznikla akciová společnost. Své pobočky má v Singapuru, Londýně a New Yorku Srovnání komoditních burz u nás a ve světě Ve světě je daleko větší znalost komoditních burz neţ v České republice. V České republice se o jejich fungování moc neví. Je to způsobeno jejich poměrně krátkou existencí. Více se u nás ví o Burze cenných papírů Praha. Způsobeno je to hlavně vystupováním v médiích. O komoditních burzách se skoro vůbec nemluví na rozdíl o burze cenných papírů. Vyspělé komoditní burzy USA existují po desítky let (například burza CBOT Chicago Board of Trade byla zaloţena v roce 1848), zatímco u nás je to o poznání méně. Burzy zde slouţí hlavně k uzavírání obchodů a to přímých nebo termínových dodávkových obchodů. Jelikoţ je zde tak malý počet obchodů, moţnost spekulace je takřka vyloučena. Spekulacím zabraňuje velmi malé mnoţství účastníků burzovních obchodů. Nejen účastníků je málo, ale i počty obchodovaných komodit je ve srovnaní se světem velmi malé Ostatní státy V následujících podkapitolách se věnuji ostatním státům. Je dobré si udělat obrázek, jak vypadala a vypadá situace v ostatních státech kolem nás. V prvním pododstavci si rozebereme naše nejbliţší sousedy tedy Slovensko. Dalším státem, na který se zaměřím, bude 24

25 Rakousko. Po seznámení s Rakouskem se zaměřím na Maďarsko a následovat bude Německo. K Polsku se jen zmíním o nejdůleţitějších věcech ke komoditním burzám. Mezi poslední státy, na které se samostatně zaměřím, bude Velká Británie, Francie a Itálie. Další státy popíši jen letmo ve shrnutí ostatních států Slovensko Slovenská republika má jednu komoditní burzu Komoditní burza Bratislava. Vznikla podle zákona č. 229/92 Zb. o komoditných burzách dne Nejvyšším orgánem Komoditní burzy Bratislava je Valná hromada, statutárním a řídicím orgánem je Burzovní komora. Stejným zákonem se řídily i komoditní burzy v České republice. Její smysl je hlavně v potřebě důvěryhodného organizátora trhu s komoditami. Ten má na starosti vytvořit prostředí, kde se bude střetávat nabídka s poptávkou pro vytvoření rovnováţných cen a zároveň zaručí bezproblémový průchod jak plateb, tak i zboţí. V roce 2008 vstoupil v platnost nový Zákon o komoditnej burze č. 92/2008 Zb. Komoditní burzy Slovenska jsou povinné upravit svoji působnost, postavení a právní poměry ve smyslu tohoto zákona nejpozději do 12 měsíců od účinnosti tohoto zákona Rakousko V Rakousku vznikla první komoditní burza ve Vídni v roce Samostatně dlouho nevydrţela a brzy se sloučila s Vienna Stock Exchange (Vídeňská burza cenných papírů), čímţ vznikla Vienna Stock and Commodity Exchange 20. Ve Vídni se uskutečňovaly velké obchody pouze v letech 1921 aţ Jinak je tahle burza nevýrazným hráčem. Její největší význam je především ve vedlejších aktivitách, jako je zveřejňování kotací 21 cen významných komodit, stanovování domácí spotřeby, expertní analytické studie, publikace cenových grafů a zejména v činnosti arbitráţního soudu. V Rakousku mají společný zákon pro kapitálový i komoditní trh, kterým se tyto burzy musí řídit. Koncesi pro novou burzu vydává FMA Úřad pro dohled nad finančním trhem 20 Vídeňská burza má díky tomuto spojení dva parkety burzu cenných papírů a komoditní burzu. 21 Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej dané komodity. 25

26 (pro burzu cenných papírů) nebo spolkové ministerstvo hospodářství (pro komoditní burzu). Právní forma subjektů ţádajících o státní přivolení musí být akciová společnost. Mimo jiţ zmiňované musí také být splněny záruky, ţe činnost burzy neohrozí národně hospodářské zájmy ve funkčním burzovnictví, ani pro chráněné zájmy osob, které chtějí investovat. Splnění těchto podmínek kontrolují za pomoci institutu burzovní komisaři, kteří mají rozsáhlé pravomoci. Rakouský zákon slouţil (spolu s maďarským) jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě předkládaných legislativních změn v českém komoditním právu. V květnu 2004 vídeňská burza vstoupila kapitálově do maďarské burzy, kdyţ v konsorciu s rakouskými bankami ovládla 68,8 % akcií Budapest Stock Exchange (BSE) Maďarsko Ze zemí, které byly členy RVHP 22, bylo Maďarsko první, kde byla jiţ v roce 1989 zaloţena komoditní burza. Maďarská komoditní burza Budapest Commodity Exchange je jednoznačně nejprogresivnější, kapitálově nejsilnější a má nejvyšší míru likvidity v celém středoevropském a východoevropském regionu. Tato burza byla ze začátku zaloţena jako soukromoprávní subjekt. Své know-how si převzala od odborníků z úspěšné burzy Chicago Exchange. Na počátku roku 2003 byla tato komoditní burza změněna na klasickou komoditní společnost. Tato změna komoditní burze umoţnila se dále rozvíjet a expandovat. Maďarský zákon o kapitálovém a komoditním trhu byl velice progresivní. Také slouţil jako jeden z inspirativních zdrojů při přípravě českého věcného záměru zákona o komoditních burzách a komoditním trhu Německo Nejvýznamnější německou komoditní burzou je Warenterminbörse Hannover AG (Commodity Exchange Hannover/WTB), která byla zaloţena v roce Jedná se o akciovou společnost se čtyřmi velkými akcionáři (agrární holdingová společnost EWB, Hannover and Hamburk Stock Exchange, Landschaftliche Brandkasse, Deutscher Terminhandelsver- 22 RVHP neboli Rada vzájemné hospodářské pomoci byla obchodní organizace sdruţující v době studené války socialistické státy sovětského bloku. V podstatě se jednalo o mocenský nástroj pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem, o sovětský protipól Marshallova plánu a později EHS. 26

27 band). Burza se specializuje na obchodování se zemědělskými produkty. V Brémách působí komoditní burza specializovaná na obchodování s bavlnou (Bremer Baumwollbörse). V Německu kromě toho působí několik dalších komoditních burz zemského měřítka, zpravidla zaměřených na obchodování se zemědělskými produkty (např. Mitteldeutsche Produktenbörse, Arbeitsgemeinschaft der deutschen Waren und Produktenbörsen, Bayerische Warenbörse, Bremer Getreide und Futtermittelbörse Frankfurter Getreide und Produktenbörse, Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse, Mannheimer Produktenbörse Südwestdeutsche Warenbörse, Rheinische Warenbörse zu Köln und Krefeld, Stuttgarter Waren und Produktenbörse/ Südwestdeutsche Warenbörse, Wormser Getreide und Produktenbörse). Německé zákony stanoví tvrdé podmínky pro vydání povolení při vzniku komoditní burzy a ukládají státním orgánům vykonávat přísnou kontrolu nad obchody zprostředkovávanými na komoditní burze, aby byly zaručeny rovné podmínky všem účastníkům trhu a nedocházelo k ovlivňování cenových hladin jednotlivých komodit Polsko V Polsku se komoditní trh příliš nerozvinul. Komoditní burzy zde mají hlavně regionální charakter a jsou kapitálově slabé. Za zmínku stojí Warszawska Gielda Towarowa Spólka Akcyjna (Warsaw Commodity Exchanges). Tato komoditní burza byla zaloţena v roce 1995 jak soukromými, tak i veřejnoprávními subjekty. Právní forma komoditní burzy je akciová společnost. Ale po pěti letech od vzniku burzy, tedy v roce 2000, došlo k její privatizaci. Polské komoditní burzy nejsou významní hráči v komoditních burzách v Evropě. Je to dáno do značné míry i nemoderní, zastaralou legislativou a také kapitálovou slabostí Velká Británie Velká Británie má velkou a také dlouholetou tradici s komoditním trhem. Mezi nejznámější komoditní burzu patří London Metal Exchange (LME), zde se obchoduje nejvíce s neţeleznými kovy. Obchody, které se uskuteční prostřednictvím této burzy zásadně ovlivní jejich cenu na celém světě. Mezi nejvíce obchodované kovy na burze patří: cín, hliník, zinek, měď, nikl, olovo. I jiné kovy hlavně drahé kovy (zlato, stříbro, platina a palladium) jsou kotovány v Londýně. Mezi strategické kovy patří například: antimon, arsen, chróm, hořčík, indium, iridium, kobalt, křemík, mangan, rtuť, ruthenium, selen, tantal, titan, vanad, wolfram, feroslitiny. Me- 27

28 zi další významné komoditní burzy ve Velké Británii patří International Petroleum Exchange of London (IPE). Na této komoditní burze se nejvíce obchoduje s ropou Dubai, severomořskou ropou Brent, s motorovou naftou, bezolovnatým i olovnatým benzínem a dalšími ropnými produkty. IPE je dceřinou společností americké IntercontinentalExchange (ICE) a její právní forma je obdobná jako u nás společnost s ručením omezeným. Futurem and Options Exchange (London FOX) je třetí významnou komoditní burzou ve Velké Británii. Vznikla z bývalé komoditní burzy London Commodity Exchange (LCE). London FOX je hlavně zaměřena na obchodování se zemědělskými surovinami jako je kakao, cukr, káva, kaučuk, brambory a obilí. Komoditní burzy ve Velké Británii mají formu soukromoprávního subjektu u nás srovnatelného zhruba s naší společností s ručením omezeným Francie Ve Francii působí burza Marché à Terme International de France (MATIF), ta zprostředkovává termínové obchody futures kontrakt 23 pro komodity. Burza byla zaloţena v únoru MATIF se zaměřuje především na obchodování se zemědělskými produkty jako jsou: káva Robusta, řepkový olej, kakao, kukuřice, pšenice, brambory atd. V roce 1990 se MATIF sloučil s Options Market France, díky tomuto spojení mohl začít obchodovat i opční kontrakty a stal se tak spolu s DTB největší kontinentální termínovou burzou. Obchodování probíhá ve dvou formách. Jedna je v obchodních hodinách formou veřejného křiku a druhá forma je mimo obchodní hodiny prostřednictvím obchodního systému GLOBEX Itálie V Itálii máme více komoditních burz. Velice významná burza, která zde existuje od roku 1926, je burza diamantů Borsa diamanti d Ialia. Pak zde máme i burzu zemědělských plodin Borsa Merci Bologna, ta je v Itálii od roku V Itálii jsou komoditní burzy zřizovány jako neziskové soukromé instituce obchodníků a producentů, činných v příslušném oboru a obchodování na nich je vyhrazeno jen jejich členům. Burzy v Itálii se musí řídit 23 Futures kontrakt je to dohoda dvou stran o nákupu či prodeji daného mnoţství komodity v předem specifikované kvalitě a za cenu, kterou si dohodli k určitému budoucímu datu. 28

29 Zákonem o činnosti burz, jenţ byl přijat v roce 1913, později byl také doplňován dalšími jak právními úpravami, tak i dekrety. V roce 1974 byly přijaty nejdůleţitější úpravy tohoto zákona (zákon číslo 216) a v roce 1985 byla přijata novela zákona z roku 1974 a byla zřízena Národní komise pro společnosti a burzy CONSOB 24. Italskému ministerstvu financí příslušely pravomoci v oblasti dozoru nad provozem a operacemi na burzách, ale po zřízení CONSOB se tyto pravomoci přesunuly na něj Další státy Mimo jiţ zde zmiňované komoditní burzy působí tyto subjekty ve většině balkánských států jako je například Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko aj. Velmi rozvinuté komoditní burzovní obchody jsou také v řadě mimoevropských zemí. V některých zemích je to dáno jejich vyspělým trţním hospodařením. Takové burzy jsou například v Singapuru, USA, Hongkongu či Japonsku. Na druhou stranu silně rozvinuté komoditní burzy jsou i v zemích, které jsou významnými producenty zemědělských či nerostných komodit. Mezi takové státy můţeme zařadit Turecko, kde je 13 silných komoditních burz, Indie, Čína, Brazílie či Kanada atd. 24 CONSOB Commissione nazionale per le societa e la borsa. 29

30 3 Drahé kovy na komoditním trhu V této kapitole se chci zaměřit, kdo je to broker a k čemu ho vlastně máme. Na to, co jsou to komodity. Tuto oblast rozvinu jen velice okrajově, protoţe více se jí budu věnovat v poslední kapitole, která je k tomu určena. Zde bych se chtěla hlavně věnovat nastínění problému s investováním. Jak se lze zajistit před případným zrušením svého investičního konta, vysvětlením, co je to býčí a co medvědí trh. Okrajově se zmíním o supportu a resistenci. Je třeba, aby začínající investor věděl, co to je, tak to patřičně vysvětlím. 3.1 Kdo je to broker Broker je člověk, který na základě Vašich poţadavků zprostředkovává obchody cizím (Vaším) jménem na cizí (Váš) účet. V případě, ţe chceme obchodovat na komoditním trhu, můţeme toto činit jen prostřednictvím brokera. Ten má oprávnění pro nás nakupovat a prodávat komodity. Tyto sluţby jsou samozřejmě prováděny za určitou úplatu poplatek, neboli brokerskou komisi. Ve většině případů je tento poplatek účtován za kompletně provedený obchod 25. Někteří brokeři si tento poplatek účtují polovinu při vstupu do trhu a druhou část pak při výstupu z toho stejného trhu. 3.2 Účastníci na komoditní burze Na komoditní burze se vyskytují různé osoby. Kaţdá tato osoba má jiné zájmy, s jinými pohnutkami jde na burzu. Kaţdá osoba má svůj cíl a snaţí se zvolit si nějakou cestu k tomuto cíli. Někteří mají za cíl prodat danou komoditu, kterou nesou na trh. Jiní zase chtějí jen koupit a hned prodat pokud jim to vyjde, tak i na těchto obchodech vydělat. Pak je tu ještě skupina, která obchodování na burze bere jako krytí ke svým skutečným obchodům. 25 Za kompletně provedený obchod se povaţuje jak vstup do pozice, tak také výstup z dané pozice na trhu. 30

31 V podstatě je tak lze rozdělit do tří skupin: a) Zajišťovatelé Zajišťovatelům se také říká anglicky hedgers, obchodují s termínovými kontrakty. To jsou kontrakty, které kryjí své obchody. K čemu tyto obchody slouţí? Obchody mají omezit riziko cenového vývoje na promptním trhu, jsou do jisté míry protiváhou k pozici drţené na trhu fyzického zboţí. Jaký je důvod tohoto způsobu obchodování. Je to zajištění při nepříznivém cenovém vývoji na jednom trhu, je odpovídajícím způsobem aspoň přibliţně nahrazen příznivým vývojem na trhu druhém. Tuto koupenou pozici nedrţí zajišťovatel stále. Jakmile proběhne vlastní realizace obchodu, dochází také k likvidaci drţené burzovní pozice a nepříznivý cenový vývoj se obchodníka zas tolik nedotkne. b) Obchodníci Obchodníci jsou ti, kteří na burze hledají opravdový odbyt pro své zboţí. Chtějí jej skutečně prodat. Chtějí vědět dopředu, mít dostatečný předstih a také ví své budoucí ceny. Mohou s touto informací jit kalkulovat. Tento druh obchodníků se soustřeďuje převáţně na burzách s promptním zboţím. c) Spekulanti Tato skupina účastníků se vyznačuje hlavně tím, ţe chtějí vydělat na rozdílu ceny zboţí při nákupu a při jejím prodeji. S tímto obchodem jsou spojena i rizika, ţe cena vybrané komodity nepůjde tím směrem, který předpokládají a oni mohou ve své investici prodělat. I přes to, ţe vývoj ceny komodity můţe kolísat, jsou ochotni podstupovat toto riziko a pouštějí se do obchodů. Díky této své vlastnosti jsou na burze vítáni. Díky těmto spekulačním obchodům se na burze drţí určitá likvidita. Spekulanti se na trhu vyskytují po celou fázi obchodu a tím zajišťují, ţe se na trhu setkají jak výrobci, tak i zpracovatelé, kteří by se jinak nemuseli střetnout na trhu. Ti nakupují a prodávají, kdyţ k tomu mají důvod, kdeţto spekulanti kdykoliv, kdyţ vidí, ţe mohou dosáhnout zisku. Tímto způsobem se dá říci, ţe udrţují plynulý chod burzovních obchodů. Nebýt spekulantů, tak by burza poskytovala jen zprostředkovatelské sluţby mezi prodávajícím a kupujícím, coţ je typické pro promptní trh s fyzickým zboţím. 31

32 3.3 Možnosti obchodů na komoditní burze Na komoditních burzách se provádějí různé specifické obchody. Kaţdý obchod potřebuje jiné podmínky a formy obchodování. Díky této vlastnosti se burzovní obchodování liší od obchodování v běţném pultovém obchodě. Proto jsou burzy tak odlišné, specifické od jiného obchodování. Rozlišuje se hned několik druhů obchodů. Můţeme je rozdělit mezi sedm skupin obchodů. Jsou to přímé termínové obchody, promptní a dodávkové obchody, hedgingové obchody, spekulační obchody, opční obchody, obchody prolongační a stravné a obchody arbitráţní Přímé termínové obchody Přímé termínové obchody jsou vlastně kupní smlouvou s odloţenou platností. Jako u všech obchodů na burze je zde potřeba dostatečné standardizovatelnosti. U této smlouvy můţe dojít kdykoliv k jejímu zrušení. Děje se tak takzvaným protiobchodem. U protiobchodu si smluvní strany dohodnou a vymění role. Tak se z prodávajícího stane kupující a z kupujícího prodávající. Dojde opěk k uzavření nové kupní smlouvy. Touto novou kupní smlouvou se stávající závazky zruší a smluvní strany si pouze navzájem vyrovnají cenový rozdíl vzniklý vývojem ceny na trhu. Burza v tomto případě obchodů hraje velikou roli. Všechny obchody probíhají přes clearingová centra a ty vystupují jako jedna ze smluvních stran. Ta se stává prostředníkem mezi skutečnými obchodníky. Tento vytvořený vztah dal moţnost vzniku a rozšíření spekulačních obchodů. Kaţdá ze stran můţe smlouvu ukončit během trvání závazku, ale pro protistranu závazek zůstává i nadále. K reálnému uskutečnění obchodu dochází velmi málo. Je to jen asi v 1 3 % případů přímých termínových obchodů. Z toho vyplývá, ţe se obchoduje s daleko větším mnoţstvím zboţí, neţ se ve skutečnosti vyprodukuje. Další vlastnost tohoto obchodování je v přesunu rizika pohybu kurzů, coţ je velikou výhodou pro všechny účastníky obchodování. Tím, ţe obchodující strany mají moţnost kdykoliv zrušit otevřenou smluvní pozici se riziko pohybu kurzů dá do značné míry eliminovat. Obchod smluvní strany uzavřou protiobchodem, a to kdykoliv během doby trvání obchodu. Tady vidíme velký význam spekulantů na trhu. Právě spekulanti berou na sebe riziko od 32

33 producentů a to tím, ţe nakoupí jejich kontrakty. Tímto způsobem se producenti a zpracovatelé zajišťují proti různým nepříznivým faktorům, jakým můţe být třeba neúroda. V praxi to probíhá tak, ţe producent uzavře protiobchod, ten pak upraví mnoţství prodávané produkce. Toto byly řečeny klady. Kaţdý klad má ale i své zápory. Největší záporná stránka těchto obchodů můţe být právě v mnoţství spekulantů na trhu. Ti mohou svými spekulačními obchody vést aţ k umělému sniţování či zvyšování cen produkce. Nejvíce se to týká zemědělských produktů. Tam se můţeme setkat s jevem, kdy prodává osoba, která ani neprodukuje danou komodity a jen spoléhá na to, ţe obchod se zruší protiobchodem. Toto chování na trhu můţe uměle zvýšit cenu zemědělské produkce a tím můţe i způsobit určité otřesy na trhu Promptní a dodávkové obchody Promptní a dodávkové obchody patří na komoditním burzách k těm základním. O co se jedná? Jde vlastně o kupní smlouvu s velmi krátkou dobou plnění (někdy s okamţitou) po uzavření obchodu. Na první pohled to vypadá jako běţné obchodování. Několik rozdílů ale najdeme. Na burze není zboţí fyzicky přítomno, ale na rozdíl od jiných druhů burzovních obchodů jiţ reálně existuje. Tato podmínka je potřeba kvůli rychlému vypořádání v daném termínu. Protoţe není fyzicky přítomen při obchodování, musí splňovat speciální poţadavky. Hlavním z nich je jeho zastupitelnost. Velký význam v tomto obchodování mají i skladištní listy (warranty). Je to z toho důvodu, ţe obchodníci museli někde zboţí hromadně skladovat. Tyto skladištní listy slouţí zároveň i jako cenné papíry, a tak ztělesňují právní nárok na zboţí. Mohou jej zastupovat a mohou být dodány místo něj. Jejich další výhoda je, ţe se mohou obchodovat sami o sobě na komoditních burzách. Dodávkové obchody jsou takový mezistupeň a to mezi čistě promptními a termínovými obchody. Jde tu o kupní smlouvu, kde je odloţená doba plnění. Tyto obchody se neuzavírají z důvodu spekulace, ale naopak, jde tu o opravdový úmysl danou komoditu v dané lhůtě převzít a také zaplatit. Tak jako u spekulačních obchodů se dá smlouva zrušit. Ale uţ ne jen protiobchodem, ale zrušením smlouvy. Ve smlouvě je nutné přesné vymezení ob- 33

34 chodovaného zboţí, a to i včetně jakosti a také jednotek mnoţství. V době sjednání obchodu většinou komodita ještě reálně neexistuje Hedgingové obchody Hedgingové obchody na komoditních burzách patří mezi jedny z nejpouţívanější a nejběţnějších. Slouţí hlavně k zajištění nepředvídatelného vývoje kurzů komodit na promptním trhu. I kdyţ jsou při hedgingu vyuţívány hlavně přímé termínové obchody, neslouţí tyto obchody k realizaci zisku, ale ke krytí rizik a to rizika z cenového vývoje. Obchodník je zde nazýván hedger. Ten je na burze za účelem se zajistit proti nepříznivým cenovým výkyvům. Své riziko tak přenáší na osobu, která je ochotna takovéto riziko přijmout. Obvykle je takovou osobou spekulant. Spekulant v tomto případě zaujímá opačnou pozici oproti hedgerovi. Jelikoţ termínové obchody nabízejí při nepříznivém vývoji cenové hladiny obchodníkům jen moţnost zrušení kontraktu protiobchodem 26, coţ se nemusí zdát dostatečné pro všechny obchodníky, vznikly díky tomuto nedostatku hedgingové obchody. Hedgingové obchody ve své podstatě kombinují jak termínový obchod, tak i obchod na promptním trhu. Hedger má na efektivním trhu opačnou pozici oproti termínovému trhu. Ceny jsou na obou trzích srovnatelné, a tak obchodník svou ztrátu či zisk na reálném trhu pokryje z vypořádání promptního obchodu tím, ţe uzavře protiobchod i na termínovém trhu. Obchody, které slouţí ke krytí případných ztrát (zisků), vyuţívají hlavně ti, kteří jsou na vývoji dané komodity velice vázaní. Bývají to většinou osoby, které mají něco společného s vybranou komoditou v reálu. Jsou to producenti, výrobci, zpracovatelé, ale také skladovatelné vybrané komodity. Nejvíce se těchto obchodů vyuţívá u zemědělských produktů. Velmi velký význam mají tyto obchody pro menší a střední podniky. Ty se díky této strategii stávají daleko více stabilnějšími, a to jim také pomáhá v boji s konkurencí. 26 Tyto obchody nevyřeší dopad pohybu cen na promptním trhu. 34

35 Dalším subjektem, pro který mají tyto obchody velký význam, je samotná burza a její burzovní trh. Na něm je dobře vnímána jeho propojenost se spekulačními obchody. Hedgingové obchody mohly vzniknout díky přítomnosti spekulantů na vybraném trhu Spekulační obchody Spekulační obchody si můţeme představit jako kupní smlouvu. Její účastníci uzavírají tuto smlouvu s úmyslem realizovat zisk. Tento zisk plyne z pohybů kurzů vybrané komodity a spekulanti nemají zájem na plnění z této smlouvy na reálném trhu. Můţe se nám zdát, ţe spekulanti jsou ke škodě na komoditním trhu. Opak je ale pravdou. Na komoditním trhu jsou spekulanti se svými spekulačními obchody velice důleţití. Velký význam mají proto, aby komoditní burzy fungovaly efektivně. Tyto obchody jsou daleko častější na komoditní burze neţ na burze s cennými papíry. Důvod je jednoduchý. Je to tím, ţe komoditní burzy daleko více podléhají větším cenovým výkyvům, neţ je tomu u cenných papírů. Spekulanti spekulují jak na růst ceny vybrané komodity, tak i na její pokles. Do spekulačních obchodů můţeme zahrnout i diferenční obchody. Jsou to speciální obchody odvozené od dodávkových obchodů. I přes to ale nedochází k reálnému vypořádání obchodu. Probíhá to tak, ţe si zúčastněné strany jen vyplatí rozdíl mezi cenou v době uzavření a cenou v době splatnosti obchodu Opční obchody Opční obchody jsou kombinací jak hedgingových obchodů, tak i spekulativních obchodů. K oběma druhům můţou opční obchody slouţit. Tyto obchody tak mohou slouţit jak k zajištění rizik z kurzového rozdílu, tak i poskytují moţnosti pro burzovní spekulanty. Tyto obchody jsou ale značně jiné neţ předchozí druhy obchodů. Co je u opčních obchodů nejdůleţitější a také nejvíce charakterním znakem, je možnost volby (opce). Ta volba spočívá v tom, ţe si můţeme zvolit, zda chceme z daného uzavřeného obchodu, aby nám byly plněny práva jak smluvní pozici, tak i dobu či mnoţství plnění. Tyto moţnosti u opce ale nekončí. Mezi další moţnosti patří volba, zda bude opce uplatněna, i volba smluvní pozice, volbu doby či mnoţství plnění. Jak zajišťovatelé tedy ti, co vyuţívají obchody, tak i spekulanti ti kteří nakupují opční právo, a to od poskytovatele opce, vyuţívají při svých obchodech tyto výhody. Vše ale není zadarmo. Cenou za 35

36 tenhle komfort při obchodování je vykoupen určitou přiráţkou k ceně, a to k ceně podkladového aktiva. Této ceně se pak říká opční prémie. Kdyţ to vezmeme právně, tak ve své právní podstatě je opcí vedlejší ujednání v kupní smlouvě, je to smlouva s odloţenou dobou plnění. Tato smlouva garantuje jedné ze stran moţnost volby. Díky této moţnosti volby se smlouva stává opčním kontraktem. Na opčním trhu se vyskytují obchody, které lze rozlišit na dva základní druhy opčních obchodů a to na call option a put option. 1. call option: V tomto případě obchodů nakupující osoba opci je zároveň kupujícím i v kupní smlouvě. 2. put option: tento případ je obráceně. Osoba, která kupuje opci, je v kupní smlouvě prodávajícím. Tyto nákupy opcí lze vyuţít na promptním trhu. V tomto případě je to většinou alternativa k hedgingovému obchodu. Další vyuţití těchto obchodů je na termínovém komoditním trhu to jsou hlavně spekulační obchody. V případě pouţití na promptním trhu mohou opce poskytnout ochranu před cenovými pohyby, také zde (jako u hedgingu) nedochází k cenovému závazku Obchody prolongační a stravné Tyto obchody jsou typické pro spekulanty, a to v případě nepříznivého kurzovního vývoje v době, kdy má dojít k vypořádání jejich obchodů. Prolongační obchody umoţňují obchodníkovi posunout oddálit dobu plnění oproti původnímu termínu uvedeného při uzavírání obchodu. Děje se tak v případech, kdy obchodník není spokojen s kursovým vývojem ceny u sjednané komodity, ale zároveň předpokládá, ţe se vývoj otočí v budoucnu v jeho prospěch. 27 Jako příklad můţeme uvést producenta. Ten můţe vyuţít nákupu opce k zajištění minimální prodejní ceny své úrody, a to na několik měsíců předem. Přitom se nemusí vzdávat moţnosti zisku, pokud by cena nešla směrem nahoru. V takovém případě se pouţije ke koupi opce put. Obráceně můţe postupovat zpracovatel. Ten pouţije opci ke koupi opce call, a to ke stanovení maximální výše nákladů. Maximální výše nákladů je zároveň maximální nákupní cenou, a to u komodity, kterou má v plánu v budoucnu někdy koupit. Přitom má pořád moţnost uskutečnit nákup i za cenu niţší. 36

37 V praxi to vypadá tak, ţe osoba, která chce danou smlouvu prodlouţit prolongovat, provádí následující operaci: na stejné zboţí i mnoţství učiní operaci na promptním trhu, ale musí to být provedeno na opačnou pozici, neţ zní daný termínový obchod. Zároveň s tímto obchodem uzavírá i nový termínový obchod, a to v původní podobě, ale s prodlouţenou (novou) dobou plnění. Určitý rozdíl ale v těchto smlouvách je, a to v ceně za danou komoditu. Ten je o určitý rozdíl větší ve prospěch druhé smluvní strany, která je pro ni odměnou za zprostředkování prolongace. Rozdíl mezi prolongačním obchodem a obchodem stravným je ve smluvních stranách. Pokud se obchody prodluţují a smluvní strany zůstávají stejné, jde o prolongační obchody. V případě, ţe prolongaci má na starosti pro spekulanta jiná osoba třetí strana jedná se o obchod stravný Obchody arbitrážní Pro arbitráţní obchody je charakteristické, ţe těţí z kursových rozdílů u stejného zboţí. Tyto obchody se také dají charakterizovat jako kombinací dvou kupních smluv, které jsou uzavírané současně jednou osobou na stejné zboţí, ale s opačným právním postavením, v případě druhé varianty arbitráţních obchodů s odlišným termínem plnění. Arbitráţ můţe být dvojí: 1. Místní arbitráţ ta těţí z rozdílů kurzu na různých místech, ale ve stejnou dobu. 2. Časová arbitráţ je rozdílná od místí arbitráţe v tom, ţe těţí z rozdílů kurzu na jednom obchodním místě (jedna burza), ale v různém časovém období. V praxi to při místní arbitráţi probíhá tak, ţe obchodník uzavírá kontrakty na stejné zboţí na různých burzách, a to v opačném právním postavení, a jakmile je rozdíl v ceně v jeho prospěch, realizuje tím zisk. U časové arbitráţe je to trošku rozdílné. Obchody se sice také uzavírají dva, ale jsou na stejné burze. Opět jsou ve stejném mnoţství, ale s různou dobou dodání a také jsou v opačném postavení. Tyto obchody se pak následně zruší protiobchodem. V tomto případě můţe obchodník inkasovat zisk jak z rozdílů cenových kurzů komodit v různých dodacích lhůtách, tak i zároveň můţe těţit z vývoje ceny mezi uzavřením obchodů a jejich zrušením. 37

38 3.4 Jak začít V praxi to vypadá tak, ţe kdyţ se rozhodnete začít obchodovat s komoditami, tak první co musíte udělat, abyste mohli začít, je, ţe si najdete brokera, který bude pro Vás komoditní kontrakty nakupovat či prodávat. Broker se stane prostředníkem, jemuţ sdělujete své veškeré poţadavky ve formě, kterým říkáme příkazy. Nejdůleţitější je najít si brokera. Není to jednoduchá práce. Velice dobré vodítko v hledání mohou být i reference na Vámi vybraného brokera. Jestliţe jsou s ním klienti spokojeni, můţe vyhovovat i Vám. Ideální je, kdyţ máte i osobní kontakty s brokery v oboru. Nejlepší je, si ujasnit, co vlastně hledáte. Udělejte si seznam toho, co vlastně očekáváte od člověka, kterého si chcete pro své obchody vybrat. Ujasněte si, jestli s ním můţete mluvit, jakou formou telefonem, em, jak je k zastiţení, jak postupovat v jeho nepřítomnosti (jaký má za sebe zástup), sladí se s Vaším stylem obchodování? Kdyţ potřebujete informace ohledně trhu, dokáţe Vám je poskytnout? V případě, ţe jste si jiţ vybrali, je třeba si na začátku spolupráce ujasnit pár základních pravidel. Nejdůleţitější je, jak postupovat při obchodech. Dohodněte se dopředu, jak budete zadávat příkaz, jak zahajovat obchod, jak jej provést a důleţité také je se dohodnout, jak obchod uzavřete. 28 V této chvíli, kdyţ zadáváte pokyny k obchodu, byste měli i zadávat příkaz stop-loss. Také si říkáte, co můţete očekávat od brokera. K čemu ho vlastně máte? V první řadě by měl vykonávat vaše konkrétní příkazy rychle a správně. Měl by být schopen Vám také podávat informace o stavu trhu, kde se právě s vašimi obchody nacházíte. V neposlední řadě by měl mít přehled o vašem účtu, blokovaných marginů a dalších finančních detailech vašeho účtu. Tyto informace by měl mít kaţdý broker o svém klientovi. Někteří brokeři ale dávají do obchodu s vámi více. Budují si s vámi vztah. Je to dobré hlavně pro vás. Nemáte potom tolik ostychu se na cokoli zeptat. Také o vás zjistí více informací a mohou vám více pomoci a případně i nabídnout další trhy k obchodu, do kterých jste se třeba nechtěli pouštět, ale lákaly vás. 28 V praxi to funguje většinou tak, ţe se dohodnete s brokerem na daném obchodu. V případě pokynů po telefonu, Vás broker přepojí na linku, která se nahrává a vy jim řeknete svoje přihlašovací jméno a heslo a zadáte pokyn, který chcete realizovat. Broker Vám pokyn zopakuje a vy si jej odsouhlasíte. Broker Vámi vybraný pokyn zobchoduje. 38

39 3.5 Zadávání příkazů stop-loss Co to vlastně ten příkaz je? Nejdůleţitější věc v zadávání příkazů a v obchodování vůbec. U investování je velice důleţité, naučit se pouţívat příkaz stop-loss automaticky. Nepřemýšlet o tom, jestli jej dát či nedát, jestli si investici ohlídám, jestli vůbec potřebuji stoploss, ale vţdy se zadáváním příkazu zadat i stop-loss. Stop-loss je výše ztráty, kterou jsme ochotni akceptovat v daném obchodě. Dobrovolně si určíme maximální hranici velikosti naší případné budoucí ztráty, pod kterou nechceme (nemůţeme) za ţádných okolností klesnout. Myslíme si (po analýze), ţe v případě, ţe trh tuto hranici dosáhne, jiţ se neotočí zpět a nebude pokračovat naším směrem. Pro příklad se podívejme na následující graf. Řekněme, ţe jsme právě dostali skvělý vstupní signál v OCT SUGAR#11. Trh právě prolomil velmi silnou support-resistance (S/R) bariéru a zamířil směrem dolů (viz obr. 2) Obrázek 2 Komodita v OCT SUGAR#11 Zdroj: Kdyţ se na tento graf podíváme, vidíme skutečný průlom silné S/R bariéry, to znamená, ţe předpokládáme, ţe by trh měl i nadále pokračovat ve svém směru poklesu. Jsme o tom 39

40 přesvědčeni, a tak zadáváme příkaz prodat 1 kontrakt (sell 1 contract) pod LOW (L) posledního obchodního dne. Obrázek 3 Komodita v OCT SUGAR#11 s popiskem, kdy zadat stop-loss Zdroj: Na tomto grafu vidíme, kde máme zadaný stop-loss, kde jsme vstoupili do obchodu. Vidíme také, jakým směrem se ubírá trh. Nevidíme ale dále, jak se ubírat bude, a proto jsme hned na začátku zadali stop-loss. V grafu je momentální situace v náš prospěch, ale co bychom dělali, kdybychom neměli zadán stop-loss a trh se obrátil proti našemu předpokladu? V takovém případě bychom mohli dosáhnout velkých ztrát. V případě, ţe jsme si ale zadali stop-loss víme, kolik přesně naše případná ztráta bude. Víme, jak velké procento je to z našeho investičního účtu a také víme, jestli nás tahle ztráta ohrozí i v dalším investování nebo ji náš účet vydrţí a my můţeme dále investovat a z dalších obchodů realizovat případné zisky. Takţe abychom se těmto ztrátám vyhnuli, zadáme stop-loss zároveň s příkazem k prodeji 1 kontraktu pošleme našemu brokerovi i pokyn zadat do trhu, jak příkaz na realizaci zisku tak i stoplossu. 40

41 Kam ale stop-loss zadat? V tomto případě bychom mohli velikost stop-lossu stanovit těsně nad S/R bariéru. Tak, jak je to znázorněné na obrázku 2. Po zdání stop-lossu jsme chráněni proti případným neomezeným ztrátám. Obrázek 4 Komodita v OCT SUGAR#11 s popiskem, prolomení hranice stop-lossu Zdroj: Kdyţ se podíváme na vývoj v grafu 3, vidíme, ţe zezačátku v prvních dnech jsme byli v ziskové pozici. Velice brzy se však trh otočí a s růstem ceny bychom byli ve ztrátě. Ze začátku to ještě vypadá, ţe se trh rozmyslí a půjde zpátky dolů, ale následující dny vyrazí opět nahoru a prorazí i hranici našeho stop-lossu. Pro nás to znamená, ţe se ukončí náš obchod a my jsme z něj venku. Ukončí se tím i růst naší ztráty. V případě, ţe bychom tam stop-loss neměli, bychom realizovali ztrátu daleko větší. Proto vţdy zadávat stop-loss, abychom měli s čím investovat. 41

42 3.6 Býk a medvěd na trhu Co to je býk a medvěd na trhu? Je to pouhé pojmenování trhů. Nejspíše to bylo vymyšleno, aby lidé lépe pochopili trhy. Býk (bull) značí stoupající trh a medvěd (bear) klesající trh. Rostoucí trh je ten, kde cena komodity jde nahoru, býk také útočí nahoru, proto býčí trh. Opakem rostoucího trhu je trh klesající. Trh který klesá cena komodity jde dolů je medvědí trh. Jde o pojmenování trendu, který trh následuje. Obchodník zpravidla vydělává, kdyţ jde s trendem. V případě, ţe by šel proti trendu, tak prodělává. Dejme tomu, ţe trend je u vybrané komodity medvědí trh. To znamená, ţe cena komodity jde dolů. Kdyby se investor rozhodl, ţe bude investovat, ţe cena komodity půjde nahoru bude investovat na opačnou stranu neţ je trend, investor, pokud se trend neobrátí, prodělá a inkasuje ztrátu. 3.7 Support a rezistance Zkráceně téţ S/R. Jedná se o dva protipóly. Support je spodní hranice a rezistance pak ta horní. Proč je dobré rozpoznat hranici supportu a rezistance? Je to důleţitý psychologický bod. Tento bod můţe značně rozhodnout o tom, jakým směrem se trh vydá. Support je cena dané komodity, pod kterou se nechce ţádnému prodejci prodávat. Dá se říci, ţe je to určitá podlaha, pod kterou se s cenou nedostaneme. Spodní hranice, kterou je většina obchodníků ještě ochotna akceptovat, ale níţ by uţ nešli. Rezistance je pravý opak Supportu. Je to cena komodity, nad kterou většina obchodníků nepůjde. Nebude ochotna zaplatit více, neţ je hranice rezistance. Nejvyšší cena vybrané komodity. Na obrázku je pro ukázku znázorněn support i rezistence. Obchodníci v období mezi 10. aţ 16. červnem usoudili, ţe prodávat zlato (GOLD) pod cenu 385 USD se jim nevyplatí. Tím se vytvořil psychologický bod ten byl ve formě supportu. Coţ je, jak je jiţ zmíněno, podlaha, pod kterou se trh zdráhal s danou komoditou obchodovat. Zde se support hranici prorazit nepodařilo. Trh se otočil a skoro měsíc v nepravidelných skocích pokračoval směrem vzhůru. Růst se zastavil aţ kdyţ obchodníci usoudili, ţe cena za danou komoditu (v tomto případě zlato) je uţ maximální, co jsou ochotni v daném čase zaplatit, a tak se záhy na této ceně (410 USD) utvořila resistence. V této chvíli obchodníci, kteří nakoupili 42

43 komoditu za cenu v době supportu, tak ji teď se ziskem prodávají. Po té co se trh od resistence odrazil a zamíří opět dolů, kde nedokázal opět přesáhnout support, který byl předtím a opět se od supportu odrazil a zamířil vzhůru. Obrázek 5 Support a resistence Na této ukázce je zjevné, ţe jak supporty, tak i resistence jsou docela dobře rozeznatelné bez sloţitých analýz trhu. Stačí si jen uvědomit co to support a resistence je a jde ji vidět i pouhým okem. Nejdůleţitější je sledovat délku trvání S/R bodů. To znamená, ţe čím déle se trh s určitou S/R hranici zdráhá prorazit, tak tím pevnější S/R hranice je. Obchodník se nenaučí rozpoznávat hranici supportu a resistence ze dne na den. Je k tomu potřeba hodně cviku a zkušeností. Musí si projít velké mnoţství grafů, aby mohl rozpoznat, co je support a resistence a co ne. Jak ale zvládne číst v grafech tyto údaje, velice mu to pomůţe v dalším hledání investičních příleţitostí. 3.8 Klouzavé průměry Klouzavé průměry jednoduché patří k tomu nejzákladnějšímu, co je i časem velice dobře prověřené. Veliká spousta obchodníků tyto klouzavé průměry pouţívá, a to hlavně jako vstupních a výstupních signálů ve svých strategiích. Neřídí se jen klouzavým průměrem, 43

44 ale i dalšími strategiemi nebo svými podmínkami pro vstup či výstup do a z trhů. Kdyţ se obchodník naučí tento ukazatel pouţívat a správně číst, poslouţí mu jako poměrně silná a spolehlivá strategie. Není to ovšem jednoduché a obchodník musí mít určité zkušenosti a také musí trénovat na grafech jejich čtení a trénovat odhad jejich budoucího vývoje. Z čeho se klouzavé průměry vypočítávají a co to vlastně je klouzavý průměr? Jak uţ název napovídá, jedná se o průměr, respektive o několik posledních průměrů. Jde o zavírací ceny (close) dané komodity. Jak to udělat? Jednoduše. Kdyţ vezmeme ten nejjednodušší příklad: Zkrátka a dobře, vezmete uzavírací ceny několika posledních obchodních dnů (např. 10ti), sečtete jejich celkovou hodnotu a vydělíte počtem dnů (tj. 10) a získáte tak klouzavý průměr. Kaţdý nový obchodní den nám tak vytvoří nový klouzavý průměr hodnotu pohybující se většinou nad či pod fluktuací posledního obchodního dne. Pro ty, kteří si potrpí na matematiku, je vzorec výpočtu klouzavých průměrů následující: MA = (P Pn) / n Pn uzavírací cena (close) n-intervalu obchodních dnů n počet dnů, na jehoţ základě klouzavý průměr počítáme 29 Na hodně investičních serverech se tyto data dají získat zadarmo a nemusí se provádět sloţité výpočty. Většinou si to stačí jen pro sebe nastavit. Zadáte danou komoditu a nastavíte počet dnů, po kterých chcete mít vypočtený klouzavý průměr. I na klouzavém průměru se dá vydělávat. Není to ani nikterak sloţité. Stačí si jen nastavit v grafu klouzavý průměr a čekat aţ se cena v grafu protne s klouzavým průměrem. Tento stav je povaţován za jasný signál ke vstupu či výstupu do trhu. Pro příklad se můţeme podívat na desetidenní klouzavý průměr

45 Obrázek 6 Znázornění klouzavého průměru Zdroj: Na obrázku vidíme místa, kde se cena protnula s klouzavým průměrem. A tímto způsobem vytvořila silný signál ke vstupu nebo výstupu do trhu/z trhů. Jak ale poznat, kdy je to signál ke vstupu do trhu a kdy k výstupu? V případě, ţe cena protne klouzavý průměr směrem dolů, jedná se o signál k prodeji dané komodity. U signálu k nákupu je situace opačná. Cena musí protnout klouzavý průměr směrem nahoru. Klouzavé průměry mají ale jeden větší zádrhel. I přes to, ţe velké mnoţství signálů, co je na trhu, nám dává pokyn vstoupit do pozice, ne všechny mohou skončit ziskovým obchodem. 3.9 Dvojitý vrchol dvojité dno Mezi další docela pouţívané a ověřené strategie obchodování na komoditní burze patří dvojitý vrchol dvojité dno. V angličtině se této formaci říká double bottom/double top. 45

46 V grafech není jednoduché tuto formaci najít, protoţe se tak často nevyskytuje. Ovšem kdyţ uţ se vyskytne, tak poskytuje docela cenné informace a hlavně tyto informace o trhu jsou velice přesným signálem ke vstupu či výstupu do pozice. Tato strategie má výhodu a velký význam převáţně v tom, ţe je zde poměrně malé riziko. Coţ nám pomůţe v rozhodování kam a kolik investovat. Základem strategie dvojitého vrcholu a dvojitého dna je především psychologie davu obchodníků v komoditních a akciových trzích. Tyto ukazatele se tvoří v trendujících trzích a jejich základní filosofie je, ţe pokud cena vybrané komodity vytvoří novou formaci, z této formace se vytvoří korekci a následně jiţ nový vrchol či nové dno nepřekoná. Toto je signál k tomu, ţe obchodníci jiţ nechtějí obchodovat za cenu, která by byla nad dvojitým vrcholem, nebo naopak nechtějí jít s cenou pod dvojité dno, díky tomuto můţeme předpokládat, ţe se trend otočí a trh půjde opačným směrem. Pokud cena vytvoří nový vrchol či nové dno, ze které vytvoří korekci a následně jiţ nový vrchol či nové dno nepřekoná, je to signál k tomu, ţe obchodníci odmítají obchodovat cenu ještě výše nebo naopak ještě níţe, a tak můţeme s největší pravděpodobností očekávat obrat trendu. 30 Pro názorný příklad se podívejme na graf. Je zde znázorněný dvojitý vrchol. Můţeme na tomto příkladě sledovat, kde vstoupit do pozice, jak dlouho se drţet ve vybraném obchodě a také hlavně, kdy z tohoto obchodu vystoupit. 30 Citace z knihy: Obchodování na komoditních trzích průvodce spekulanta, od Tomáš Nesnídal, Bc. Petr Podhajský, ISBN X, strana

47 Obrázek 7 Dvojitý vrchol Zdroj: Poziční a intradenní obchodování V případě, ţe se na trh budeme dívat velice ve zjednodušené formě, přijdeme na to, ţe na trhu se vyskytují dva druhy obchodníků. Jeden z nich je poziční obchodník a ten druhý je intradenní obchodník. V následujících dvou podkapitolách se seznámíme s tím, kdo je poziční a kdo je intradenní obchodník a tím se seznámíme i s jejich rozdíly. Zjistíme, jaké jsou klady a zápory u obou druhů obchodníků. Můţeme si tak udělat obrázek o tom, který druh obchodníka nám bude více vyhovovat Poziční obchodník Poziční obchodník je osoba, která svoji pozici drţí otevřenou po delší dobu neţ je jeden den. V praxi je to tak, ţe obchodník nakoupí nebo prodá určitou komoditu a během jednoho obchodního dne ji neukončí. Ukončení nastane nejdříve aţ následující den. Není to tak, 47

48 ţe by poziční obchodník musel svoji pozici na druhý den opustit. Můţe ji drţet několik dnů, týdnů, měsíců nebo dokonce několik let (pokud má takový futurem kontrakt). Jeho strategie můţe být zaloţena i na obchodování sezónních cyklů. Ve všech těchto moţnostech drţení pozice se jedná o pozičního obchodníka. Poziční obchodník profituje z obchodů, které drţel delší dobu neţ jeden den. Proto také pracuje nejvíce s denními, týdenními a někdy i měsíčními grafy Intradenní obchodník Intradenní obchodník narozdíl od pozičního obchodníka své pozice (futures kontrakty) drţí jen několik málo minut nebo pár hodin. Někdy se můţe stát, jen zcela výjimečně, do dalšího obchodního dne. V praxi to vypadá většinou tak, ţe obchodník začíná svůj obchodní den zároveň s otevřením daného trhu, na kterém chce obchodovat. Obchodník nejvíce pracuje s grafy, které mu vybraný trh s komoditou ukazují v intervalu 1, 2, 5, 15 a 30 minut. Uţ s minimálním zájmem sleduje týdenní a měsíční grafy. Svoje pozice v tomto případě obchodů obchodník uzavírá nejpozději s uzavřením burzy. Obchodník si musí zvolit strategii, kterou bude vyuţívat. Můţe i u různých obchodů kombinovat pozici intradenní s pozičním obchodováním. Obchodníkovi strategie, s kterými se mu dobře obchoduje, můţe jinak působit na intradenním trhu a jinak na pozičním. Záleţí na něm, co si vybere, ale neplatí, ţe kdyţ něco funguje u intradenního obchodování, ţe to musí fungovat i u pozičního obchodování. Pravděpodobně to tak nebude. Oba dva tyto způsoby obchodování mají své pro i proti. Tady jsou některá pro a proti u pozičního obchodování. Klady pozičního obchodování: Mezi důleţité ukazatele obchodování je časová nenáročnost. Nemusíte sedět celý den u počítače a kontrolovat, jak se trh vyvíjí. Je to daleko méně stresující obchodování. Velká moţnost zisků. U pozičního obchodování můţe růst zisk i několik měsíců při stejném trendu. 48

49 Obchodník má dostatek času na provedení analýzy obchodu, do kterého chce investovat. Určitým plus je cena informací. U tohoto druhu obchodování jsou grafy a data většinou zadarmo. Nevýhody pozičního obchodování: Je zde větší riziko, protoţe námi vybranou pozici drţíme delší dobu. Můţe se stát, ţe se na základě nějaké události (různé výsledky, reporty, ţivelné katastrofy, terorismus) trh posune proti naší pozici a my nebudeme schopni ihned zareagovat. Mezi další nevýhody patří jistě i vyšší brokerské komise, vyšší marginy. Ne vţdy nabízí okamţitý profit z daného obchodu. Určitou nevýhodou je menší moţnosti obchodování. Není tolik příleţitostí k obchodování jako u intradenního. Na vhodnou příleţitost ke vstupu do obchodu můţeme čekat několik dnů, někdy i týdnů Klady při intradenním obchodování: Velkým plus jistě je, ţe začínáme kaţdý den od začátku. Zajímavější jsou i poplatky za brokerskou komisi. Ty jsou podstatně menší neţ u pozičního obchodování a tak je to i u marginů. Je tu moţnost velkých výdělků během krátké doby. Ovšem to stejné můţe obchodník i ztratit. Výhoda je i to, ţe obchodník nedrţí své pozice přes noc. Tímto mohou být obchody vystaveni daleko menšímu riziku. Nevýhody intradenního obchodování: Jistou nevýhodou je čas. Určitý čas musíme trávit u otevřených pozic. A také kaţdý den pozice uzavíráme a moţnost profitu se tak krátí. Většinu intradenních grafů v real-time si musíme platit. Velmi málo času na studování vybrané pozice. Musíme se rozhodovat velice rychle. Tak můţeme lehce udělat nějakou chybu. 49

50 V případě ţe to vezmeme hodně obecně, tak můţeme říci, ţe intradenní obchodování se spíše hodí pro obchodníky, kteří jsou více netrpěliví a chtějí vidět výsledky co nejdříve. Naproti tomu u pozičního obchodování je třeba určité trpělivosti a musíme vyčkávat a hledat různé moţnosti obchodování, abychom našli obchod, do kterého bychom chtěli investovat naše finanční prostředky. Na začátku by si kaţdý začínající obchodník měl vyzkoušet, která z pozic je mu bliţší. Někdy začne jako intradenní a skončí u pozičního obchodování a u jiného je to obráceně. Hodně obchodníků obchoduje oběma způsoby. Je proto několik rad, kterými by se měl začínající (a nejen ten) obchodník řídit. V první řadě by si měl otevřít dva na sobě nezávislé účty. Jeden by byl pro poziční obchody a druhý pro intradenní. Pro poziční obchody by měl zvolit nějakého kvalitního fullservice brokera. V případě intradenního obchodování by měl obchodník nejvíce dbát na to, aby brokerská společnost, u které chce obchodovat, nabízela spolehlivou a velmi snadnou ovladatelnou on-line platformu pro obchodování a také by měl dbát na to, aby neplatil velké komise. Obchodů bude provádět více a tak je důleţité, aby měl co nejmenší náklady na obchody. 50

51 4 Jaké drahé kovy máme Při obchodování na komoditním trhu se zaměřením na drahé kovy se nejčastěji setkáme se čtyřmi kovy. Jsou to zlato, stříbro, palladium a platina. Existují i další kovy, ale v této práci se zaměřím na tyto čtyři. Čtenář se lehce seznámí s chemickými vlastnostmi daného kovu. Dále si o kaţdém kovu řekneme něco málo k jeho historii. Zjistíme, ţe kov se k nám nesnese z nebe, ale je potřeba jej nějak dostat ze zemského povrchu, vydolovat jej ze země. Zjistíme odkud se kovy berou. Dozvíme se, ţe s danými kovy se jen neobchoduje, ale ţe jsou i vyuţívány a v našem běţném ţivotě jsou docela potřebné nebo nám dokáţí ţivot zpříjemnit. Krásný náhrdelník z bílého zlata dokáţe potěšit kaţdou ţenu. Jako tento náhrdelník. Obrázek 8 Náhrdelník jako ukázka bílého zlata Je vyroben z bílého zlata. To znamená, k němu bylo potřeba hned dvě naše komodity. Jednak zlato a jednak i palladium k výrobě bílého zlata. Řekneme si také něco o fundamentální analýze. Co je kromě všeobecných informací potřeba sledovat u kaţdé komodity. Sice jsou si tyto komodity v něčem podobné 31, ale kaţdá komodita je i přes to originální a potřebuje svůj osobitý přístup. Není to jako technická analýza. Ta je u všech velice podobná. To se jedná o čtení grafů, ale u fundamentální analýzy musíme brát více v potaz okolní věci daných komodit. V tomto je technická analýza lehčí. Stačí se jen naučit čtení grafů a můţeme na trhu s komoditami obchodovat. V první řadě se zaměřím na zlato. Po něm se čtenář seznámí se stříbrem následovaným platinou a na závěr této práce se zaměřím na palladium. 31 Minimálně to, ţe jsou vzácné. 51

52 4.1 Zlato Co poutá pozornost lidí odjakţiva po celém světě? Jsou to drahé kovy a zlato zejména. 32 Zlato jako takové představuje po velmi dlouhou dobu, co jej lidé pouţívají, určitý ekvivalent peněz, jeţ neztrácí na své přitaţlivosti. Ve světě finančním je zlato ceněno převáţně pro svou stálou a trvalou hodnotu. Tato vlastnost se osvědčila převáţně v dobách, kdy ostatní formy majetku svou hodnotu ztrácejí. Na druhou stranu má takto uchovávané zlato i své nevýhody. Je to velice nákladná investice. Musíme se postarat o jeho bezpečnost. Můţeme to zajistit tak, ţe zlato uskladníme v trezoru například banky, nebo si trezor či nějakou takovou bezpečnostní schránku pořídíme. Coţ uţ jsou další náklady. V následujících kapitolách se zaměřím na to, co to vlastně zlato je. Projdeme si nástin jeho historie a podíváme se i na vývoj jeho ceny v čase. Podíváme se i na vlastnosti zlata a na jeho moţnosti vyuţití. Zaměříme se na nabídku a poptávku po zlatě, shromaţďování zlata a projdeme si i moţnosti obchodování se zlatem Nástin historie zlata Nejdříve člověk přicházel se zlatem do kontaktu ve formě zrnek. Aţ mnohem později začal zlato těţit. Velice rychle se jeho uplatnění rozšiřovalo. I kdyţ člověk vyuţívá a těţí zlato po dlouhou dobu, je zajímavé, ţe více neţ třetina veškerého nalezeného mnoţství zlata pochází z doby vyprodukované v posledních 30 letech. Důvod je celkem jasný obrovské pokroky v technologii těţby. Člověk se setkal se zlatem přibliţně 4000 let před naším letopočtem. Ze začátku se zlato pouţívalo převáţně na výzdobu a rituály. Dalším milníkem v historii zlata je kolem 3000 let před naším letopočtem a to zmínky o pouţívání zlata ve starověkém Egyptě a Sumérské říši. O 500 let později uţ přicházejí na řadu i šperky. Ty byly nalezeny v hrobce krále Djera z první Egyptské Dynastie. 32 Žádný kov v historii lidem tolik nesloužil a současně nenabyl takového významu v jejich vztazích jako zlato. Po staletí tento kov přispíval ke zvýšení životní úrovně, k rozvoji hospodářství, vědy a kultury, ale zároveň probouzel temné vášně, ponoukal ke krádežím, vraždám a nezřídka i válkám. Zdroj: Peníze a právo, Grúň, L., 1. vydání, Olomouc 2009, ISBN , strana

53 Zlato začalo slouţit k mezinárodní směně, obchodu, zmínky pocházejí z Egypta z období 1500 let před naším letopočtem. Ve stejné době se objevují i mince. Byly nalezeny v oblasti Středního východu, říká se jim shekel. Mezi nejznámější doklad o historickém zpracování zlata je jistě poklad, který ukrývala hrobka Tutanchomóna (14. stol. př. n. l.). Objevil ji Howard Carter v neporušeném stavu. Za celou dobu nebyla hrobka vyloupena. Tutanchamón byl pohřben ve zlaté rakvi a na jeho obličeji byla nalezena maska, která byla vyrobena ze zlatého plechu. V hrobce bylo další mnoţství předmětů velké hodnoty. Tímto vším vybavili faraóna na posmrtný ţivot i přesto, ţe byl vcelku pro Egypťany bezvýznamným vzhledem k tomu, jak dlouho vládl. Nastává otázka, jak asi vypadaly hroby faraónů, kteří vládli dlouhou dobu a byli daleko mocnější. Jak museli vypadat jejich hrobky? Bohuţel toto se nedozvíme. Hrobky byly dávno vykradeny. Z poloviny druhého tisíciletí př. n. l. jsou nám známé i zlaté poklady starověkého Řecka hroby v Mykénách. Ryzost zlata se začala zjišťovat poměrně brzy. Začali s tím staří Babyloňané přibliţně v roce 1350 let před naším letopočtem. Ve starověké Číně se začalo zlato pouţívat jako uznávaná forma peněz jiţ v prvním tisíciletí př. n. l. Zlato se vyuţívalo ale i jako platidlo. Jedny z prvních mincí se objevují ještě před začátkem našeho letopočtu. Zhruba 560 let př. n. l. se objevují mince z čistého zlata. Ty pocházejí z Lydie království Malé Asie. O dost později (1100 n. l.) se Benátky staly hlavním trhem se zlatem. Díky této pozici o necelých 200 let později, Benátky vydaly zlatý dukát. Ten se stal nejpouţívanějším platidlem nejen v Evropě, ale po celém světa a to na dlouhou dobu celých 500 let. V roce 1792 se v USA stanovuje bimetalický stříbro/zlatý standard a ten definuje americký dolar jako ekvivalent 24,75 grains zlata (v přepočtu na gramy je to 1,6) a 371,25 grains (coţ je 24,13 gramu) stříbra. O necelých 150 let později americký president F. D. Roosevelt zakázal konvertibilitu dolaru na zlato. Také zakázal export zlata ze země a ustanovil další restrikce včetně vlastnictví zlata a schválil mechanismus pro denní cenu zlata. V roce 1934 americký president ustanovil cenu zlata na 35 USD za trojskou unci. O deset let později byly uzavřeny tzv. Breton-Woods Agreements, ty ustanovily mezinárodní zlatý standard a také dvě nadnárodní finanční instituce. Byly to Mezinárodní Měnový 53

54 Fond a Světovou banku. Smyslem těchto dohod bylo ustanovení parity měn ke zlatu a také povinnost členských zemí, aby konvertovaly část svých devizových rezerv do zlata a to v závislosti na paritě jejich měny. Zlatý standard byl zrušen v roce 1973 a cena zlata je ponechána na chování trhu. Krátce na to cena zlata dosáhne na 120 USD/trojskou unci. V roce 1999 v Evropě je ustanovena nová měna (euro) a také nová centrální banka tzv. ECB European Central Bank. Ta drţí 15 % svých rezerv ve zlatě. Zlato se postupně stává velice zajímavým lákadlem pro obchodování. Jeho cena postupně roste. V závěru roku 2003 se cena zlata dostává nad 400 USD za trojskou unci. Tato situace přispívá k diskusím analytiků, kteří se zajímají o různé druhy investic do zlata. O čtyři roky později je zlato uţ nad hranicí 840 USD za trojskou unci a o rok později se zlato dostalo nad pomyslnou hranici 1000 USD za trojskou unci. V následujícím grafu vidíme vývoj ceny zlata. Obrázek 9 Vývoj ceny zlata Zdroj: V současné době se cena zlata pohybuje nad touto hranicí. Jeho cena je 1160 USD za trojskou unci. 54

55 4.1.2 Vlastnosti zlata Zlato je velice ceněný ušlechtilý kov. Po celá staletí byl pouţíván v podobě peněz, v klenotnictví a v cenných zásobách. Jeho vlastnosti jsou: lesklý, ţlutý, hustý, poddajný 33 i taţný 34, ale zároveň je extrémně měkký. Mezi nejvíce ceněné vlastnosti tohoto kovu je velmi snadná úprava do poţadovaného tvaru. Jelikoţ je to chemický prvek, má i svoji pozici v periodické tabulce. Jeho symbol je Au (latinsky aurum) a jeho atomové číslo je 79. Je 19,3krát těţší neţ voda. Současně taje při nízkých teplotách ve srovnání s jiným kovy. Se všemi chemikáliemi zlato nereaguje. Mezi chemikálie, se kterými reaguje, patří chlór, fluorem a akvamarínový regia a je moţné ho rozpustit v lučavce královské (kyselina dusičná + kyselina chlorovodíková v poměru 1:3) Využití zlata Od dob Egypta aţ po současnost se zlato pouţívá ve stomatologii. Lidé odpradávna tomuto kovu přisuzovali různé vlastnosti. Některé i právem. Zlato se pouţívalo úspěšně i k léčení tuberkulózy. 35 Kdyţ se vrátíme ke stomatologii, tak je vyuţíváno zlato v tomto oboru po velmi dlouhou dobu. V současné době se vyuţívá jako součást většiny dentálních slitin. Jsou to materiály, které slouţí jako výplně zubů napadených zubním kazem nebo také pro konstrukci můstků a dalších aplikací. Důvod je jasný. Zlato je zdravotně nezávadný kov. Je natolik chemicky inertní, ţe ani poměrně agresivní prostředí dutiny ústní neohrozí zlato korozí. Zlato je ale měkký kov a tak by se při pouţívání (kousání) rychle opotřebovalo a neplnilo by potřebnou funkci. Kvůli tomu se zlato ředí a aplikuje se jako slitina s různými kovy. Jsou to přede- 33 Jeho poddajnost se dá názorně ukázat na jeho vlastnosti. 1 gram zlata se rozklepá aţ do plochy 0,5 m 2. Zdroj: 34 Jedna unce zlata můţe být vytaţena aţ do dva kilometry dlouhého zlatého drátku. Díky této vlastnosti je tento kov velice oblíbený u výrobců šperků. 35 V současnosti se využívá při léčbě progresivního kloubového revmatismu a všech onemocnění uváděných pod jednotným názvem kolagenózy (nemoci pojivových tkání, kloubní a svalový revmatismus, vady srdce). Zdroj: Peníze a právo, Grúň, L., 1. vydání, Olomouc 2009, ISBN , strana

56 vším měď, stříbro, palladium, zinek, cín, antimon a někdy je i součástí dentální slitiny také indium, iridium, rhodium nebo platina 36. Průmyslová vyuţití zahrnují zubní lékařství a elektroniku. Mezi odvětví, které nejvíce vyuţívá zlato, je šperkařství. K výrobě šperků je třeba zlato ve formě slitiny. Nejčastěji tvoří slitinu se stříbrem, mědí, zinkem, palladiem a niklem. Díky příměsi palladia a niklu zlato mění i barvu. V současné době je tato slitina velice moderní, nazýváme ji bílé zlato. Samotné ryzí zlato se ve šperkařství moc nepouţívá, protoţe 24karátové zlato by bylo příliš měkké a šperky z něj vytvořené by se nehodily pro běţné nošení. Obsah zlata v klenotnických slitinách jejich ryzost se vyjadřuje v karátech. Nejniţší povolená zákonná ryzost pro dovezené zlaté zboţí je 585/1000. Šperky, které mají niţší ryzost, se k nám nesmějí dováţet za účelem tuzemského obchodu a nesmí se zde ani vyrábět. Puncovní zákon uvádí, ţe kaţdý zlatý šperk určený k prodeji musí být opuncovaný platnou značkou. V případě, ţe máte starý zlatý šperk a chcete jej i jako šperk prodat, je dobré vědět, ţe šperky o niţší ryzosti neţ 585/1000 je nutno předloţit k přezkoušení, i kdyţ je šperk opuncován původní značkou 37. Zlato funguje i jako ochrana před korozí. Dokáţe ochránit neušlechtilé kovy, a to jako velmi tenký zlatý film, kterým se tento neušlechtilý kov potáhne pozlatí. Pozlacování se provádí většinou elektrolytickým vylučováním zlata na příslušném kovu. Ten je pak ponořen do zlatící lázně a na něj je vloţeno záporné napětí. Napětí pak působí jako katoda. Tento způsob nejen ţe udrţuje daný kov v dobré stavu, ale také zvyšuje hodnotu předmětu, který je takto pozlacen. V praxi se nejčastěji jedná o různé sportovní či příleţitostné medaile, pamětní mince, biţuterie apod. Zlato se díky své vlastnosti vodivosti a inertnosti vůči vlivům prostředí vyuţívá často i v mikroelektronice a počítačovém průmyslu. V některých oblastech průmyslu je potřeba zajistit dlouhodobou a bezproblémovou vodivost, například u důleţitých spojů v počítačích Zdroj: 37 V případě, ţe máte pochybnosti o platnosti původních punců, obraťte se na kteroukoliv pobočku Puncovního úřadu. 38 Například kontakty u mikroprocesoru příslušné kontaktní povrchy elektrolyticky pokrývají tenkou zlatou vrstvou. 56

57 V následující tabulce jsou vyznačeny České puncovní značky: Ryzost Ryzostní značka Státní značka Ryzost v karátech Popis puncu Použití 999/ karátů Hlava orla s číslem 0 Ryzí zlato, ražba pamětních mincí a medailí 986/ ,5 karátů Hlava orla s číslem 1 Plátkové zlato, ražba pamětních mincí a medailí 900/ ,5 karátů Hlava orla s číslem 2 Ražba pamětních mincí a medailí 750/ karátů Hlava kohouta s číslem 3 Výroba šperků 585/ karátů Hlava labutě s číslem 4 Výroba šperků Zdroj: Zlato můţeme objevit i ve sklářském průmyslu. Zde slouţí nejvíce k barvení nebo zlacení skla. Provádí se to tak, ţe na povrch skleněného předmětu se ze všeho nejdříve nanese roztok komplexních sloučenin zlata v organické matici. Poté následuje vyţíhání a tím se organické rozpouštědlo odpaří a na povrchu skla zůstane jen trvalá zlatá kresba. Kdyţ do hmoty skloviny dáme malé mnoţství zlata dosáhneme zbarvení skla. Zbarvení je v různých odstínech červené barvy. Zlato je vyuţíváno také v bankovnictví a finančních spekulacích. Zlato se vyuţívá i jako devizová rezerva. Tyto jsou uloţeny částečně ve státní bance a z části na jiném místě mimo republiku. Je to z důvodu větší bezpečnosti. Stát musel mít uloţené zlato ve státních bankách jako zlatý standard ten garantoval hodnotu státem vydávané měny. Po druhé světové válce význam zlata jako devizy postupně klesal aţ svoji funkci úplně přestal plnit. Při obchodování se zlatem se pouţívá jednotka hmotnosti v trojských uncích. Tato jednotka je velice stará a odpovídá hodnotě 31,103 g. 57

58 Evropská legislativa podporuje investování do zlata. Děje se tak formou osvobození zlata od DPH. Osvobozené není ale všechno zlato. Tato výhoda je jen u investičního zlata. Díky tomuto mohou vydávat světové mincovny novoraţby a také zlaté slitky (cihly a malé cihličky ). Mají výbornou vlastnost koncentrace velké finanční hodnoty. Mohou tak slouţit k uloţení větší finanční hodnoty do malého kousku zlata. Mají i další vlastnost, pro kterou jsou tyto slitky oblíbené a to je značná estetická hodnota. Hlavně u investičních mincí. Kdyţ porovnáme zlato s ostatními komoditami, je jeho unikát bezesporu v moţnosti recyklace a znovupouţití. Díky této vlastnosti zlata ve světě neustále přibývá. Coţ ostatní komodity nemají. Ty se spotřebovávají 39. Kdeţto zlato ne a ještě se jeho zásoba na zemi drţená lidmi zvětšuje formou těţby v dolech. Největším světovým producentem je jiţní Afrika, ta je následována státy bývalého Sovětského svazu. Ve světě jsou i další producenti, ale ty zaostávají s velkým odstupem od výše jmenovaných Nabídka a poptávka po zlatě Kdybychom chtěli porovnat elasticitu kovu s jeho nabídkou a poptávkou, docela narazíme. Na rozdíl od kovu poptávka po zlatě bývá často značně necitlivá k nabídce kovu na trhu. V případě, ţe z nějakého důvodu nestačí nabídka na trhu pokrýt poţadavky poptávky po tomto kovu, stav poptávky to výrazně neovlivní. Zlato totiţ není například potravina. U potravin pokud by nabídka nestíhala pokrýt poptávku po jídle, cena by se vyšplhala nahoru. V případě oslabení nabídky zlata na trhu, spotřebitelé (zejména průmysloví zpracovatelé) se bez něj po nějakou dobu obejdou a začnou se soustředit na náhrady zlata často se v tomto případě pouţívá stříbro, platina nebo palladium Shromažďování zlata Trh se zlatem, ale i se stříbrem je velmi ovlivněn shromaţďováním. Centrální banky většiny zemí si drţí ohromné zásoby zlata 40. V případě, ţe se některá země rozhodne rozprodat část zlata ze svého drţení, okamţitě se na trhu objeví více zlata neţ běţně za celý rok. Hlavními dodavateli zlata na komoditní trhy jsou Afrika a státy bývalého Sovětského sva- 39 Mezi spotřebovávané komodity můţeme například zařadit ropu, skot, obiloviny či průmyslové kovy. Výrobky z těchto komodit jsou konzumovány spotřebou či průmyslovým vyuţitím ze světa zmizí. 40 Centrální banky prvních 15 nejvyspělejších průmyslových zemí mají ve svém drţení přes 85násobek celkové světové roční produkce. 58

59 zu. V tomto případě jsou to poněkud nestabilní dodavatelé. Ne vţdy se jim podaří splnit dodávky zlata v dohodnutém termínu a mnoţství. Zlato ale neshromaţďují jen státy, ale i jednotlivé osoby. Nejvíce se tak děje v zemích, které měly v minulosti měnové problémy. Tady pak lidé mají ve zvyku jistit se zlatem. Známá je tato vlastnost třeba u Němců, kteří zaţili totální destrukci své měny, a to dokonce čtyřikrát během posledních sto let. Podobné jako v Německu je to i ve Francii a Americe. Další země, kde je zlato ale i stříbro velice ceněno, je Indie, Čína a v ropných státech Blízkého Východu, v Mexiku a obecně v mnoha zemích v Asii. Zlato je jiţ po dlouhou dobu tradičně shromaţďováno lidmi všude na světě a nikdo na světě nedokáţe odhadnout, kolik zlata je po světě schováno. Toto poschovávané zlato se můţe kdekoliv a kdykoliv objevit zpět na trhu. Velká část zlata je v drţení vlád po celém světě. Tyto zásoby pak mohou vlády vyuţívat strategicky. Hodně často se stávají tyto zásoby zlata nástroji pro domácí a zahraniční politiku. Jak jiţ bylo zmíněno, president Roosevelt uzákonil drţení zlatých zásob jako ilegální a ve velkém tak konfiskoval veškeré zásoby zlatých cihel, které drţeli Američani. Irán a Irák zase prodával své velké zlaté zásoby a tak mohl financovat svou vzájemnou válku. Mnohé jihoamerické země zase pouţívají své zlato k uplácení jiných zemí a tak porušují embargo a sankce proti nim nemají takové funkce, jaké by měly mít Obchodování Cena zlatých cihel na cash trhu se stanovuje, tak jako u stříbra, kaţdé ráno před otevřením burz v Londýně. Podobně jako v případě stříbra se pětice dominantních světových brokerských domů specializujících se na zlatý cash trh 41 schází dvakrát kaţdý obchodní den a na těchto setkání určují cenu zlata. Jedná se o tyto jména: N. M. Rothschild, Johnson Matthey, Sharp Pixley, Mocatta & Goldsmid a Samuel Montager. Mezi další významné světové střediska v bullion trhu zlata jsou Zurich, Hongkong a Singapur. Mezi hlavní burzy pro futurem trhy se zlatem jsou burzy v New Yorku (COMEX) a Chicagu (CBOT). 41 Tento trh je také známý jako bullion trh. 59

60 Zlato je velmi oblíbeným prostředkem pro hromadění majetku, tak je i velmi oblíbený u spousty futures obchodníků. Tento trh má velmi dobrou vlastnost. Mezi jednu nejlepší vlastnost je jistě jeho likvidita. Obchodník se na trhu se zlatem nesetkal s nedostatkem likvidity. V tomto trhu se objevuje určité pravidelné sezónní cykly s vrcholem v období okolo února a dno nastává v srpnovém období. Důvod tohoto je trošku zvláštní. Můţe za to migrace farmářů v jiţní Africe. Farmáři se ţiví na svých farmách a mimo sezónu se nechají najímat na těţební práce, které jim vynášejí dostatek prostředků, aby se přesunuli na toto období do dolů pracovat. Z dolů odcházejí zase v únoru (v tomto období začíná v jiţní Africe léto), aby zaseli svá pole a starali se o úrodu. Jakmile ji sklidí v srpnu, vracejí se zpět do dolů. Dá se takhle s pravidelností určit, ţe z tohoto důvodu v únoru výrazně sniţuje jiţní Afrika své dodávky kovu. Kdyţ se na trh se zlatem podíváme z pohledu technické analýzy, zjistíme, ţe velmi často tvoří souvislé a velmi dobře čitelné trendy. V grafech funguje také velmi vyuţívané S/R úrovně. Mezi technickými obchodníky je také znám tzv. Silver-Gold Ratio. V tomto případě se jedná o vzájemný poměr mezi cenami obou kovů. Tento ukazatel nám znázorňuje, kolik trojských uncí stříbra je potřeba k nakoupení jedné unce zlata. Za pomocné vodítko se povaţuje poměr 60:1. Pokud například tento poměr klesne pod hranici 50:1, znamená to, ţe zlato začíná z trhu mizet a je to signál k nákupu. Naopak jestliţe poměr přesáhne 70:1, tito obchodníci chtějí zlato nakupovat. 4.2 Stříbro V této kapitole si rozebereme vše, co se stříbra týká. Zjistíme jeho fyzikální a chemické vlastnosti, s čím reaguje a k čemu je netečné. V další podkapitole se čtenář seznámí letmo s jeho historií. Dozví se, kdy se poprvé objevilo v ţivotě lidí. Je potřeba se také zajímat o to, jak vlastně stříbro přichází na svět, kde se těţí. Lidé od pradávna shromaţďovali majetek a stříbro nevyjímaje. V této kapitole se také dozvíme něco o vyuţití tohoto ušlechtilého kovu. Musíme si také říci o nějakých zajímavostech z běţného ţivota o stříbře, kde se obchoduje. Závěrem se podíváme letmo jak stříbro reaguje na fundamentální a technickou analýzu Vlastnosti stříbra Stříbro je pouţívaný člověkem jiţ od starověku. Chemická značka stříbra je Ag (lat. Argentin). Je to ušlechtilý kov bílé barvy. Je to typický kovový prvek. Je velice dobře zpracova- 60

61 telný jak po mechanické, tak i po metalurgické stránce. Jeho kujnost je výborná a také se dobře odlévá i zatéká. Patří mezi přechodné prvky, tyto přechodné prvky mají valenční elektrony v d-sféře. Vyskytuje se i ve sloučeninách. V takovém případě je to především v mocenství Ag +1, sloučeniny dvojmocného stříbra Ag +2 jsou nestálé a mají silné oxidační schopnosti. V případě stříbra Ag +3 je nutné z důvodu jeho nestálosti stabilizovat jej velkými aniony. Drahé kovy, do kterých stříbro bezesporu patří, se vyznačují značnou chemickou stabilitou. Stříbro je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné, je to z důvodu především díky jejím silným oxidačním vlastnostem. Podobně jako v případě kyseliny dusičné se stříbro chová i vůči koncentrované kyselině sírové. Působí totiţ na stříbro také značně oxidačně. Kdyţ ale vezmeme zředěnou kyselinu sírovou 42, je stříbro vůči ní netečné, stejně tak při působení dalších minerálních kyselin. Za přítomnosti kyslíku se stříbro rozpouští i v roztocích alkalických kyanidů za vzniku kyanostříbrnanového iontu. Stříbro je ale neomezeně stálé v suchém čistém vzduchu. V případě, ţe se stříbro setká i s malým mnoţství sulfanu sirovodíku, začne černat. Je to způsobeno tím, ţe na jeho povrchu vzniká vrstva sulfidu stříbrného. Stříbro díky svým několika fyzikálním vlastnostem je velice výjimečný kov. Jedna z těchto vlastností je i ta, ţe je daleko lepším tepelným či elektrickým vodičem neţ všechny známé kovy. Některé ze sloţek stříbra jsou velmi citlivé na světlo či radiaci. I přes značný pokrok v technologiích, zůstává jedním ze strategických materiálů pro fotografický průmysl, i kdyţ v poslední době jeho spotřeba značně klesá díky rozšiřování digitálních fotoaparátům Nástin historie stříbra Člověk stříbro začal pouţívat jiţ před více neţ 4000 lety před Kristem. Dříve neţ stříbro bylo z kovů snad vyuţíváno jen měď a zlato. První místo, kde se objevilo stříbro ve vykopávkách, pochází z asijské oblasti. Lidé ale začali prvně vyuţívat zlato a měď, teprve potom objevili, k čemu by vyuţili i stříbro. Ze začátku stříbro slouţilo hlavně k dekoraci. Nejvíce se v tehdejší době pouţívaly šperky na bojové nástroje a štíty. Uţ ve čtvrtém tisíciletí před našim letopočtem se začalo stříbro vyuţívat i jako platidlo. Jako platidlo bylo stříbro nejvíce rozšířené v Řecku. Velké mnoţ- 42 Chemický vzorec: H 2 SO 4 61

62 ství šperků z tohoto kovu bylo objeveno v hrobech chaldejských králů. Kdyţ se podíváme naproti tomu do Egypta, tak v egyptských pyramidách se opracované stříbro skoro nevyskytuje. Stříbro také zaznamenalo ve svých dějinách dobu, kdy bylo povaţováno za bezcenný kov. Bylo to v době vlády krále Šalamouna, kde ve starověkém Izraeli bylo stříbra tolik, ţe nemělo skoro ţádnou cenu. Ve starověku byly jedny z největších stříbrných dolů ve Španělsku (Hispánie). Stříbro tam těţili Féničané a na těţbě velice zbohatli. V té době se říkalo, ţe místo měděných lodních kotev, pouţívají stříbrné. U nás v Čechách bylo dle pověstí stříbro dobýváno jiţ v 7. století před naším letopočtem. Ten opravdový rozvoj nastal aţ později. Datuje se v 13. a 14. století. Kutná Hora patří mezi nejznámější naše město, ve kterém se stříbro těţilo. V době, kdy se u nás stříbro těţilo nejvíce, byly Čechy nejbohatší zemí v Evropě Těžba stříbra V současné době je většina původních stříbrných dolů dávno vytěţena. Stříbro se jiţ těţí jako vedlejší produkt při těţbě průmyslových kovů. Jsou to hlavně tyto kovy: měď, zinek a olovo. Stříbro se také často nalézá v nalezištích zlatých rud. Jelikoţ je stříbro těţeno jako vedlejší produkt, tak jeho vytěţené mnoţství neodpovídá nabídce a poptávce po něm. V případě, ţe trh má zvýšenou poptávku po komoditě, při které se těţí i stříbro, je do trhu dodáváno i stříbro a tím je ovlivněna i jeho cena. Stává se, ţe je ho na trhu nadbytek. Celkově se kaţdý rok vytěţí na světě cca milionů trojských uncí tohoto kovu. Mezi hlavní producenty bílého kovu jsou Austrálie, Kanada, Mexiko, Peru, USA a státy bývalého Sovětského svazu Shromažďování stříbra Uţ od pradávna lidé mají v sobě zakořeněný zvyk shromaţďovat cenné věci a kovy obzvláště. Tento lidský zvyk nám můţe ale velice zasáhnout do poměrových vah nabídky a poptávky. Na světě také není ţádný centrální registr, který by sledoval kolik stříbra je poschováváno. Nikdo tedy neví, kolik stříbra je celkově vytěţeno. Mezi největší shromaţďovatele stříbra patří bezesporu Indie. Odhaduje se, ţe Indie má ve svém drţení asi 5 miliard trojských uncí stříbra 43. Toto mnoţství drţeného stříbra představuje zhruba kompletní svě- 43 Zdroj: 62

63 tovou produkci stříbra po 12 let. Indie v této sběratelské činnosti ale není sama. Mezi další sběratele patří například Francouzi Využití stříbra Poptávka v této době po stříbru jako platidlu uţ není co kdysi. V dnešní době se k výrobě mincí pouţívá jen malé procento z celkového mnoţství poptávaného stříbra. Kromě investování na burze má stříbro vyuţití i v běţném lidském ţivotě. V posledním století se stříbro pouţívá hlavně ve šperkařském odvětví, díky svým vlastnostem se vyuţívá i v elektronickém průmyslu, k výrobě CD i DVD nosičů, jeho sloučeniny jsou nezbytné ve fotografickém průmyslu a farmaceutickém 44 průmyslu. Kdyţ se podíváme na spotřebu v procentech, tak to vypadá asi následovně. 50 Průmysl % celkově vydobytého stříbra % Fotografický 20 Klenotnictví 27 Ostatní Obrázek 10 Spotřeba vydobytého stříbra mezi jeho spotřebitele Zdrojová data pro graf: Zpracování grafu: vlastní 44 Dentální průmysl plomby 63

64 Díky vyuţívání nových technologií, které nepotřebují tolik stříbro, a díky moţnosti recyklace stříbra a jeho opětovného dodávání na trh, není tak velká poptávka po tomto kovu. Tyto skutečnosti udrţují cenu kovu v niţších cenových úrovních grafu oproti třeba zlatu. I přes tento fakt je trh se stříbrem značně volatilním trhem. Této vlastnosti trhu vyuţívají někteří velice známí obchodníci na burze. Některá oznámení, která zveřejní osoba velice uznávaná v oblasti investování, mohou být značně k jeho prospěchu. Pro příklad můţeme pouţít z roku 1998 vyjádření v té době druhého nejbohatšího muţe světa Warrena Buffetta. Ten oznámil, ţe má ve svém drţení takřka čtvrtinu všech zásob stříbra. Investoři na to reagovali strmým nákupem této komodity. Podle vzoru Buffetta chtěl kaţdý investor drţet také nějaké to stříbro. Jakmile poptávka značně převýšila nabídku po této komoditě, reagovala na to i její cena. S její cenou to udělalo to, ţe prudce stoupla. Tohle měl Buffett v plánu. Jakmile začínalo ubývat kupujících, cena vytvořila vrcholovou formaci, Buffett se své veliké zásoby ihned zbavil. Prodal vše, co ve stříbře měl, a vydělal tímto obchodem další miliony Zajímavosti stříbra Stříbro v porovnání se zlatem je tvrdší (stupeň tvrdosti 3). V klenotnictví se nejčastěji pouţívají slitiny stříbra a mědi. Zjistit, kolik je stříbra a kolik je mědi, je velice snadné. Slouţí k tomu ryzostní značky 45. Některé šperky, aby měly větší lesk a aby byly odolnější, jsou pokrývány tenkou vrstvou kovového rhodia, ryzího stříbra či palladia. Šperky si díky tomuto potahu uchovávají daleko delší dobu svůj lesk a jsou více odolné. Povrchová úprava šperků můţe být udělána i zvláštním způsobem patinováním. Jde o umělé vytvoření patiny na povrchu některých jak stříbrných, tak i zlatých šperků starostříbro. Zajímavosti: Stříbro, tak jako zlato, vyniká svojí kujností. Z jednoho kila stříbra je moţné vykovat aţ dva kilometry dlouhý drát. V době, kdy byla těţba stříbra velice obtíţná, byla v některých národech cena stříbra vyšší neţ například cena zlata. 45 Označení stříbra 925/1000 nám říká, ţe slitina stříbra má v sobě 92,5 % ryzího stříbra. Stříbro této ryzosti je nejčastější v klenotnickém odvětví. Této ryzosti se také říká sterlingové stříbro. 64

65 V dobách, kdy se pouţívaly stříbrné pohárky na pití, tak tito lidé trpěli na infekční nemoci daleko méně, neţ ti, co pili z pohárků z jiného materiálu. Je to tím, ţe stříbro má i antibakteriální účinky. Další zvláštní vlastnost stříbra je jeho charakteristický zvonivý zvuk. Z tohoto důvodu se přidává do zvonoviny a také se zněj vyrábějí struny do některých strunných hudebních nástrojů. Abychom věděli, jakou stříbro má ryzost, je k tomu účelu sestavená tabulka obrázků a čísel punce a díky těmto značkám, které jsou vyraţené na kovu, člověk hned ví, jaké stříbro se mu dostalo do ruky. Ryzost Ryzostní značka Státní značka Popis puncu Použití 999/ Hlava kamzíka s číslem 0 Ryzí stříbro 959/ Hlava kamzíka s číslem 1 Ražba pamětních mincí a medailí 925/ Hlava kamzíka s číslem 2 Výroba šperků 900/ Hlava zajíce s číslem 3 Výroba šperků 835/ Hlava zajíce s číslem 4 Použití ve stříbrnictví (příbory, nádoby, dárkové předměty) 800/ Hlava zajíce s číslem 5 Použití ve stříbrnictví (příbory, nádoby, dárkové předměty) Zdroj: 65

66 Stříbro se vyuţívá v mnoha oblastech. Tento kov nám také dává věci, které bychom bez něj měli jen stěţí. Jsou to například: Zrcadla, CD a DVD nosiče, plomby v zubech, fotografie, brýle se zatmívacími skly, a další výrobky Nejběžnější místa obchodu Stříbro se obchoduje převáţně na komoditních burzách. Neobchoduje se na kaţdé komoditní burze, ale jen na několika světových burzách. Burza v Londýně je povaţována za hlavní burzu této komodity. Dá se říci, ţe jeho cenu určuje určitá skupina brokerských domů, které se specializují na stříbro. Kaţdé ráno svým postojem k prodeji či nákupu určí cenu tohoto kovu. Jsou to: Mocatta Metals, Goldsmiths, Samuel Montager a Sharps Pixley. Tito obchodníci jsou velice známí svými zkušenostmi, znalostmi a také obchodováním s tímto kovem. Dalším hlavním futurem trhem se stříbrem je newyorkský COMEX trh. Stříbro se dále obchoduje i na burzách v Hongkongu, Singapuru a v Tokiu Fundamentální a technická stránka Ve fundamentální analýze stříbra bychom se měli zaměřit na to, co nám jeho cenu ovlivní nejvíce. Bezesporu je to jeho průmyslové vyuţití. Hlavní vliv proto má, podle této podmínky, fotografický a elektronický průmysl. Dalším faktorem, i kdyţ se to na první pohled nezdá, je hodnota světových měn. Stříbro má tendenci reagovat na většinu hlavních světových platidel. A to i přes to, ţe není tou nejoptimálnější ochranou proti inflaci. Další faktor, který můţe ovlivnit cenu stříbra, jsou politické události. Nestabilní politická situace, jak ve světě, tak hlavně v oblasti těţby tohoto kovu. Tento jev pak podporuje shromaţďování drahých kovů, a tedy i stříbra. Některé státy například Indie dokonce oficiálně omezuje moţnosti exportu tohoto kovu ze svého území. Kdyţ se podíváme na trh se stříbrem technicky, zjistíme, ţe je to velice volatelní trh. Docela často se setkáme s tím, ţe cena stříbra má tendenci tvořit svou podlahu formou kulatého 66

67 dna. Tato formace se můţe tvořit i docela dlouhou dobu. Opakem je pak u stříbra jeho vrchol. Ten se vytvoří velice rychle a ve velmi ostré a strmé formě. Tyto formace se velice často opakují. Nejčastěji na začátku kalendářního roku bývají vrcholy a naopak sezónní dno můţeme čekat během letních měsíců. 4.3 Platina Co říci o platině? Dříve byla velmi opovrhovaná jako investiční kov a v dnešní době má větší cenu neţ zlato. Její název vznikl jako zdrobnělina ze španělského slova plata, coţ je v překladu stříbro. V češtině bychom platině říkali stříbříčko. Do Evropy se dostala v polovině 16. století. V té době tento kov ale nikdo nedokázal nijak vyuţít. Nešlo s ním nic dělat, nešel rozpustit ani roztavit. Byl k těmto zkouškám netečný. Platinou se zabýval španělský fyzik A. De Ulloa. Ten ji jako první popsal. Své zprávy vydával v Madridu v letech Uvádí zde, ţe zlaté a stříbrné rozsypy z Quilo 46 nelze vyuţít plně. Je to z důvodu, ţe jsou znečištěny něčím, co nazval stříbříčko. Co ale tvoří platinu tak vzácnou? Platinu dělá vzácnou i moţnosti jejího těţení. Naleziště jsou velice malá a geograficky jsou jen v pár oblastech na celé zeměkouli. Mezi tyto místa patří jiţní Afrika, Rusko a Severní Amerika. Největší světová naleziště se vyskytují v Jihoafrické republice. Odhadem tyto naleziště obsahují aţ 90 % světových zásob platiny. Jihoafrická republika momentálně má 80% podíl v produkci na trhu. Přitom některá její naleziště se nacházejí v dolech, které jsou aţ ve čtyřkilometrové hloubce Vlastnosti platiny Platina má chemickou značku Pt, latinsky Platinum. Je to chemicky velmi odolný a těţký kov, který má stříbřitě bílou barvu. Má stejnou schopnost jako palladium, má katalytické vlastnosti pohlcuje vodík, a to ve sloučeninách i ve formě kovu. Má středně dobrou elektrickou i tepelnou vodivost. Je odolný vůči korozi. Vyskytuje se v přírodě v ryzí podobě. Velice snadno se rozpouští v lučavce královské. Pomalejší rozpustnost je v kyselině chlorovodíkové, a to za přítomnosti vzdušného kyslíku nebo peroxidu vodíku. Patří do skupiny kovů s největší známou hustotou. Mezi další kovy této skupiny patří osmium a iridium. 46 Tato provincie se nachází v Ekvádoru. 67

68 4.3.2 Využití platiny Platina se hojně vyuţívá pro svoji chemickou odolnost na výrobu chemického nádobí. Většinou se tak děje s jejími slitinami s rhodiem a iridiem. Vydrţí vysoké teploty spalování. Je jedním ze základních materiálů při výrobě optických vláken ve sklářském průmyslu. V poměrně velké míře se platina vyuţívá k výrobě šperků. V tomto odvětví je to přibliţně 50 % roční světové produkce. Roční produkce platiny je kolem 90 tun. Uplatňuje se v tomto oboru i k pokovování méně ušlechtilých kovů. Kaţdý výrobek musí mít svůj punc. Záleţí na jeho ryzosti. To nám pomáhá rozpoznat, o jak ryzí kov jde. Následující tabulka nám ukazuje, jaké u nás v Česku máme puncovní značky. Ryzost Ryzostní značka Státní značka Popis puncu Pouţití 999/ Stylizovaná královská koruna s číslem 0 Ryzí platina 950/ Stylizovaná královská koruna s číslem 1 Výroba šperků 900/ Stylizovaná královská koruna s číslem 2 850/ Stylizovaná královská koruna s číslem 3 800/ Stylizovaná královská koruna s číslem 4 Zdroj: 68

69 Tak jako palladium je moţné platinu vyuţívat v autokatalyzátorech, tyto katalyzátory slouţí k odstranění neţádoucích látek z výfukových plynů. Své uplatnění najde i ve farmaceutickém průmyslu. Jako sloučenina cis-platiny je základem léčivých látek, které potlačují rakovinné bujení 47. Další uplatnění ve farmaceutickém průmyslu se vyuţívá v některých dentálních slitinách při pouţívání moderních keramických materiálů. Sloučenina platiny s rhodiem je pouţívána při přesném měření vysokých teplot. Výroba termočlánků v posledních pár letech značně stoupla. Největší vyuţití těchto termočlánků je v hutnickém a sklářském průmyslu. Vzácnost platiny je patrná uţ z toho, kolik se jí vytěţí s porovnáním s ostatními vzácnými kovy. Platina rozhodně patří mezi ty nejvzácnější. Její roční produkce dosahuje kolem pěti milionů trojských uncí. Kdyţ to porovnáme se zlatem nebo stříbrem, kterého se za rok vytěţí kolem 82 milionů trojských uncí a stříbra 547 milionů trojských uncí. Jak je z těchto údajů patrné, platina je velmi vzácný kov Cena platiny Faktor, který nejvíce hýbe a ovlivňuje pohyby ceny, je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. V tomto případě poptávka značně převyšuje nabídku. Tato situace je tu poměrně dlouho osm let. Odhady ekonomů letos očekávají, ţe nabídka nepokryje cca tisíc uncí. V případě nějakého výpadku produkce, znamená i velký výkyv ceny na trhu. Cena by vylétla ihned nahoru. Tady můţeme vidět v grafu, jaké jsou cenové výkyvy. Kdyţ se na tento graf podíváme, zjistíme, ţe cena se v roce 2007 pohybovala v rozmezí USD za unci. Ke konci roku začala cena stoupat a začátkem roku 2008 dosáhla pomyslné hranice téměř 2300 USD za unci. Tato cena byla ale dlouhodobě neúnosná a ke konci prázdnin začala prudce klesat. Zastavila se na ceně 800 USD za unci a pak začala postupně opět růst. V současné době se drţí pod hranicí 1800 USD za unci. 47 Cis-platina je základem účinných cytostatik látky, které potlačují rakovinové bujení. 69

70 Zdroj: Obrázek 11 Vývoj ceny platiny Tento cenový skok, který byl v roce 2008, byl způsobený problémy, které měly doly v Jihoafrické republice. Měli problémy s dodávkami elektřiny do dolů a tím problémy s těţbou. To se hned odrazilo i v ceně. V lednu 2008 vzrostla cena takovým skokem, protoţe byla na pět dní přerušena dodávka elektřiny do těţebních dolů v Jihoafrické republice. Tím pádem doly vykazovaly nulovou produkci Možnosti investování do platiny S platinou můţeme investovat přes futurem kontrakty. Takové kontrakty můţeme provádět na newyorské burze (The New York Mercantile Exchange NYMEX). Velikost futures kontraktu je 50 trojských uncí. Zároveň je platina kotována v amerických dolarech. Obchodovat platinu můţeme i elektronicky. Hlavní sídlo obchodování s platinou v typu spot je londýnský trh s platinou a palladiem. (The London Platinu and Palladium Market). Mimo komoditní trh můţeme investovat do platiny i formou koupě akcií těţebních společností. Největší taková společnost je Anglo Platinum Ltd., druhá je Impala Platinum Hol- 48 Zdroj: 70

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2011 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2011 3. Organizační struktura burzy 4. Rozhodčí soud spolupráce

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám. Masér sportovní a rekondiční (69-41-M/001) 4. ročník Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: VI/2 Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Autor: Mgr. Kateřina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník Metodický pokyn

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST

BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ, RM-SYSTÉM, REGULACE KAPITÁLOVÉHO TRHU - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o burze cenných papírů, o původu pojmu burza, její charakteristické znaky

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2013 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2013 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2013 5.

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

PLODINOVÁ BURZA BRNO

PLODINOVÁ BURZA BRNO PLODINOVÁ BURZA BRNO ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA PLODINOVÉ BURZY BRNO Rok 2014 Obsah: 1. Základní informace o PBB 2. Obchodování v r. 2014 3. Organizační struktura burzy 4. Rozvaha PBB za rok 2014 5.

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná Jan Svozílek, makléř Václav Kučera, vázaný zástupce 12.02.2015 SHRNUTÍ Vztah mezi benzínem

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR

KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání KOMODITNÍ BURZY VE SVĚTĚ A V ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Investování do komodit

Investování do komodit Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Investování do komodit Diplomová práce Autor: Bc. Robin Svačina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Michal Grubl Praha Duben,

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha. Pavel Kubeš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Obchodování s elektřinou na Burze cenných papírů Praha Pavel Kubeš Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investování do vybraných komodit Veronika Lelková Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj cen hutního materiálu v podniku Zuzana Rybová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Statut. Článek 1 Základní ustanovení

Statut. Článek 1 Základní ustanovení Statut Č e s k o m o r a v s k é k o m o d i t n í b u r z y K l a d n o Článek 1 Základní ustanovení 1. Českomoravská komoditní burza Kladno (dále jen burza) byla založena Zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME VÁŠ ČAS TÝDENNÍ TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00

Živá data - Evropa Země Soukromý účet (Měsíčně) LSE akcie - Level I+ Velká Británie GBP 5,00 GBP 50,00 Živá data - Evropa Země Soukromý účet Euronext Basics (akcie včetně Level II, opce a futures) EUR 2,00 - Euronext Total (Basics + opce a futures Level II) EUR 39,00 - Euronext Cash Market - Level I - EUR

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Energie Nákup červen 15/prodej prosinec 15 ropa Brent Ropa Brent představuje celosvětový standard pro stanovování ceny ropy. Přestože v zimě dosahuje spotřeba

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready březen 2015 Energie a Kovy Nákup září 15/prodej červenec 15 ropa WTI Rafinérie potřebují akumulovat zásoby ropy v průběhu jara, aby zajistily dostatečnou produkci benzínu

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003 CRB index long Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu Listopad 2003 1 CRB index na vzestup Naše analýzy z tohoto roku mají až na jednu výjimku něco společného, a tím je směr očekávaného budoucího vývoje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle par. 642 651 Obchodního zákoníku v platném znění) Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01 IČ 26439573

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Smlouva o spolupráci na projektu

Smlouva o spolupráci na projektu Smlouva o spolupráci na projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se členové projektového týmu (dále jen tým nebo členové týmu): Roman Sterly, bytem, Zruč-Senec, nar., IČ:, (dále zakladatel) a Tomáš Holub,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Článek 1. Všeobecné ustanovení

Článek 1. Všeobecné ustanovení Úplné znění Statutu HRAPRAKO komoditní burzy se sídlem Olomouc, Vídeňská 636/10, PSČ 772 00, IČ 277 96 230, zapsané do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle A, vložka 13479 Článek 1.

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS

4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS 4-LETÝ ZAJIŠTĚNÝ KOMODITNÍ DLUHOPIS PLUS ZÍSKEJTE PŘÍSTUP NA KOMODITNÍ TRHY S PLNOU OCHRANOU VAŠÍ INVESTICE UPISOVACÍ OBDOBÍ: 1. ŘÍJNA 12. ŘÍJNA 2007 ISIN: XS0322226415 4-letý dluhopis se 100% ochranou

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Jan Prokš Českomoravská elektrotechnická asociace Českomoravská elektrotechnická asociace www.electroindustry.cz Českomoravská elektrotechnická asociace je registrována na Českomoravské komoditní burze

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více