Výroční zpráva SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

2 Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014 Redakce Marcela Boštíková Petr Kvíčala, 2014 Design Jiří Lammel Obrazový doprovod pěti serigrafií Petra Kvíčaly vydaných White Gallery a Edition Lammel u příležitosti výstavy Petr Kvíčala, Zig Zag ve White Gallery v létě 2014 je publikován s laskavým svolením autora. Náklad 200 ks číslovaných a signovaných Petrem Kvíčalou.

3 Obsah Slovo úvodem 5 Co si myslím o trhu 7 Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 8 Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu 16 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb. 18 Údaje a skutečnosti 27 Účetní závěrka za rok končící 31. prosincem Zpráva nezávislého auditora 45

4

5 Úvodní slovo Naší jistotou je čas, vše ostatní je pravděpodobnost. Radek Švec Myšlenka založit investiční fond se v mé hlavě rodila několik let. V loňském roce fond skutečně vznikl. Příběh je však mnohem delší. Od roku 1995 se zabývám investováním vlastního kapitálu. Využíval jsem služeb řady asset manažerů a správců portfolií renomovaných bank či investičních společností. Jejich výsledky mne nikdy nenadchly a občas zklamaly. Současně s tím jsem investoval sám. Studoval jsem a využíval celou šíři investičních nástrojů, od obligací v dobách, kdy úrokové sazby ještě nebyly blízké nule, přes akcie, různé typy fondů, strukturovaných produktů i přímých finančních investic. Jako statistik jsem však stále více pozornosti věnoval akciovým opcím. A protože je považuji za nejzajímavější investiční nástroj, jsem jim věrný dodnes. Mí blízcí, kamarádi, známí i méně známí lidé se na mne často obraceli s prosbou o radu nebo doporučení. Uvědomil jsem si, že pakliže se investicím nevěnují na plný úvazek, což málokoho baví anebo si to málokdo může dovolit, nemají mnoho příležitostí kam smysluplně investovat. Pochopil jsem, že jim mohu být užitečný tím, že k mému kapitálu přiberu i prostředky dalších lidí z mého okolí. Po dlouhém promýšlení jsem se tedy rozhodl (společně s kolegy z ENERN) založit investiční fond SAS Capital Hedge Derivative. Musím se přiznat, že několikaměsíční licenční řízení u České národní banky (ČNB) jsme zvládli zejména díky vytrvalosti kolegů z Consequ, za což jim děkuji. Zároveň se mohu svěřit s tím, že zodpovědnost za peníze blízkých lidí, povinnosti vůči ČNB i depozitáři a snaha zhodnotit vlastní kapitál, mně dodávají velkou chuť do práce a zároveň velkou míru vnitřní disciplíny. Mohu tak říci, že výkonnost portfolia fondu v roce 20 dosáhla nadprůměrných 22,58 %, při jeho závěrečné velikosti 38,2 mil. Kč, velmi příznivých charakteristikách rizika a nízkých provozních nákladech. Díky tomu byl první rok života fondu ziskový (2,7 mil. Kč). Přeji fondu SAS Capital Hedge Derivative dlouhý a spolehlivý život, spokojené investory-věřitele a co nejméně nenadálých událostí na trzích. Aby se to podařilo, mohu slíbit, že budu i nadále s myšlenkami na fond vstávat i usínat a každý den pro fond s radostí pracovat. Na závěr děkuji všem svým spolupracovníkům a samozřejmě těm, kteří už v prvním roce našemu fondu svěřili své poctivě vydělané peníze. Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital

6 6

7 Co si myslím o trhu Předpovídání je obtížné - zejména předpovídání budoucnosti. Niels Bohr Situace na kapitálovém trhu se v posledních letech vyznačuje řadou kontrastních a pro investory těžko čitelných a predikovatelných jevů: velmi nízkými úrokovými sazbami při vysokých zadluženostech národních vlád, restriktivními opatřeními hospodářskými a daňovými, při paralelních masivních fiskálních expanzích centrálních bank, nerostoucími hrubými domácími produkty při rostoucích korporátních výsledcích, vzájemně konfliktními ekonomickými kulturami vysoké spotřeby a defenzivní spořivosti a v neposlední řadě ideovým střetem mezi politikou nízké a řízené inflace za všestranného, ale logického snažení o oslabování vlastní měny. Tato unikátní situace, spočívající v přítomné kombinaci jak ekonomických, politických i geografických antagonismů, tak nečitelnosti jejich budoucích následků, bude způsobovat značné rozdíly a silnou volatilitu výnosů tradičních investičních nástrojů (hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti). Jinými slovy tradiční investiční nástroje při parametru jejich diverzifikace (za této situace rozumné) musí zákonitě dosahovat průměrně nízké zhodnocení obtížně překonávající spotřebitelskou inflaci. Proto se domnívám, že je možné, aby poučení investoři rozšířili zažitý přístup a při zhodnocování svých prostředků volili jiné nástroje a techniky než pouze běžně využívané. Zde mám na mysli využití silných a častých fluktuací tradičních investičních nástrojů, zejména akciových indexů a směnných kurzů. Protože bez ohledu na jejich nespolehlivý a nepredikovatelný dlouhodobý vývoj bude jejich krátkodobá fluktuace spolehlivě a nadprůměrně přítomná. V Praze 21. března. 20 Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital 7

8 Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. J. A. Komenský Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 1 1. podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku Fond zahájil činnost 4. července 20. Fond je samosprávný, což znamená, že si svůj majetek obhospodařuje sám, prostřednictvím svých zaměstnanců-investičních manažerů. Je určen pro kvalifikované investory, tzn. že minimální investice do fondu činí ekvivalent 125 tis. Eur. Za svého depozitáře si fond zvolil společnost Českou spořitelnu, a. s. a za svého administrátora investiční společnost QI investiční společnost, a. s. ze skupiny Conseq. Regulátorem fondu je Česká národní banka. Fond investuje prostředky na kapitálových trzích. Za tím účelem si zvolil obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers LLC. z důvodu jeho vysokého ratingu (A-), příznivých cen a velmi dobré obchodní platformy. Z počátku fond investoval kapitál upsaný zakladateli fondu (8 mil. Kč). Postupně k nim získával další prostředky formou úvěrů. Tyto úvěry čerpal jak od akcionářů a firem ovládaných akcionáři fondu, tak od třetích osob. K 31. prosinci 20 byla struktura zdrojů fondu následující (v tis. Kč): Základní kapitál Úvěry od akcionářů fondu a jejich firem 21% 45 % Úvěry od nezávislých osob Zisk po zdanění 27 % 7 % tis. Kč Celkem Téměř všechny tyto prostředky fond držel po celé období na svém účtu u obchodníka s cennými papíry, aby je investoval. Tyto prostředky fond nazývá portfoliem. V průběhu období 20 se hodnota portfolia fondu vyvíjela následovně: 8

9 Vývoj hodnoty portfolia fondu v CZK (23. července prosince 20) Investiční strategie fondu spočívala v obchodování s opcemi a operacemi na trhu FOREX. V malém množství fond obchodoval s Exchange Traded Funds (SPY). S žádnými jinými investičními nástroji na kapitálovém trhu nebo pohledávkami fond neobchodoval. Základní popis investičních strategií používaných v roce 20 je následující: Strategie opčních sítí Tato investiční strategie je založena na statistické analýze a spočívá v systematickém vypisování opcí indexu S&P 500. Jde o strategii příjmovou a polosměrovou se střední korelací na výkonnost S&P 500. Stop loss limit je stanoven vždy. Většina parametrů je získávána algoritmizovaně. Strategie je ze 75 % mechanická s rolling expirací 1-12 měsíců, limitem na margin a symetrickou diverzifikací rizika. Strategie arbitráže volatility Tato oportunistická investiční strategie je založena na statistické a pravděpodobnostní analýze volatility a arbitráži mezi historickou a implikovanou volatilitou indexu S&P 500. Strategie je příjmová a směrová s nadprůměrnou fluktuací. Je diskreční z 50 %. Základní údaje opčních obchodů za rok 20: Počet obchodů s opcemi Počet nakoupených opčních kontraktů Počet prodaných opčních kontraktů tis. Kč 9 Zisk z opčních obchodů

10 Strategie FOREX Při této investiční strategii fond využívá technickou analýzu k pravděpodobnostní predikci vývoje kursu měnových párů. Obchodování probíhá s nejvíce likvidními měnami: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD a NZD. Riziko je řízeno limitací maximální ztráty ze všech současně otevřených pozic v čase t. Stop loss i profit target je zadán vždy. Základní údaje FOREX obchodů za rok 20: 28 Počet obchodů FOREX za rok 20 Objem obchodů (v tis. Kč) tis. Kč Ztráta z obchodů FOREX 10

11 Tyto investiční strategie společně zajistily fondu v roce 20 následující výkonnost portfolia: 22,58% Kumulativní výkonnost portfolia Od data zahájení obchodování do 31. prosince % % % 0.00 % Komentář k výkonnosti portfolia: V uplynulém období se podařilo dosáhnout velmi dobré výkonnosti portfolia. V procentním vyjádření činila výkonnost 22,58% a v absolutním vyjádření došlo ke zhodnocení o tis. Kč. Samozřejmě je třeba připomenout, že k dobré výkonnosti statisticko-pravděpodobnostních investičních opčních strategií přispěl poměrně klidný růst amerického trhu bez přílišných výkyvů. Poněkud nízký výkon portfolia v počátku období byl způsoben zejména postupným zaujímáním pozic. Poměrně prudký výkyv hodnoty portfolia v první dekádě prosince 20 byl způsoben lokálním propadem amerického akciového trhu, omezenou likviditou na opčním trhu a z toho vyplývajícím přeskupením opčních pozic v portfoliu fondu. K 31. prosinci 20 bylo de facto celé portfolio tvořeno hotovostí v CZK (87%) a USD (%). 11

12 12

13 Porovnáme-li výkonnost portfolia fondu od zahájení obchodování do 31. prosince 20 se základními akciovými indexy, za které považujeme S&P (výkonnost 9,00%), NASDAQ Composite (16,00%) a DAX 30 (14,70%), vidíme, že fond významně překonal všechny tři zmiňované. Podrobné srovnání mezi fondem a benchmarky je následující: % % % % % 5.00 % 0.00 % Kumulativní výkonnost portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ SAS Přestože výkonnost portfolia fondu byla v porovnání s benchmarkem indexy velmi dobrá, je nezbytné ji posoudit ještě optikou ukazatelů rizika. Vidíme, že fond zaznamenal nejvyšší ztrátovou sérii obchodních dnů, tzv. drawdown ve výši 11,57 %, což lze hodnotit jako zcela adekvátní k vysokému lokálnímu maximu a celkové výkonnosti portfolia. NASDAQ DAX S&P Výnos na jednotku rizika resp. volatility (Sharpe ratio) byl identický jako u S&P (2,35) a lze jej hodnotit jako poměrně nízký. Výnos na jednotku volatility poklesu (Sortino ratio), který je považován za objektivnější ukazatel rizikovosti, vyzněl pro fond příznivěji 3,21. Podobně byl na tom ukazatel S&P ve výši 2,66. Naopak NASDAQ vykázal ukazatel ve výši 4,39. Výnos na jednotku drawdownu (Calmar ratio) vychází obdobně u fondu (7,85) a S&P (7,35), naopak NASDAQ má vyšší ukazatel (17,93). Fond považuje jeho hodnotu také za poměrně nízkou.

14 Celkově fond považuje ukazatele rizika portfolia vzhledem k jeho celkové výkonnosti v období roku 20 za vyhovující s prostorem pro jejich zlepšení alespoň na úroveň průměru benchmark indexů. Detailní ukazatele rizika uvádí následující tabulka: Parametry rizika portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ DAX SPX COMP SAS CAPITAL Ending VAMI 1 146, , , ,79 Max Drawdown: 4,16% 4,28% 3,36% 11,57%11,57% Peak-To-Valley: 11/29/-12// 08/02/-08/27/ 10/01/-10/09/ 12/04/-12/18/ Recovery: 6 Days 16 Days 5 Days Ongoing Sharpe Ratio: 3,18 2,35 3,46 2,35 Sortino Ratio: 4,21 2,66 4,39 3,21 Calmar Ratio:,07 7,35 17,93 7,85 Standard Deviation: 0,73% 0,62% 0,72% 1,52% Downside Deviation: 0,45% 0,39% 0,48% 0,99% Mean Return: 0,12% 0,08% 0,% 0,19% Positive Periods: 65 (56,52%) 62 (53,91%) 69 (60,00%) 70 (60,87%) Negative Periods: 50 (43,48%) 53 (46,09%) 46 (40,00%) 45 (39,%) Nákladovost fondu Celkově hodnotíme nákladovost fondu jako velmi příznivou. Podrobnější údaje lze nalézt v dalších částech této výroční zprávy. Jedinou oblastí, ve které fond vidí příležitost k případným úsporám, jsou náklady na poplatky za zprostředkování obchodů s deriváty. Majetek fondu Fond disponuje kromě svého portfolia a hotovosti pouze základním majetkem, který potřebuje ke své činnosti. Jde zejména o kancelářské vybavení (počítače, monitory) a software (Option View). Ani do budoucna fond nepočítá s žádnými rozsáhlejšími náklady na pořízení majetku. Regulatorní povinnosti fondu Fond je regulován Českou národní bankou. Fond každý měsíc reportuje ČNB základní finanční data o své činnosti, ČNB fondu schvaluje všechny vedoucí osoby, fond jí předkládá svůj aktuální statut, výroční zprávu i stanovy. Fond informuje ČNB také o všech změnách kvalifikovaných účastí. V rámci licenčního řízení ČNB schvalovala celý systém řízení fondu, včetně řízení rizik, compliance, investiční politiky atd. 14

15 Dalším prvkem regulace fondu je depozitář, kterým je Česká spořitelna a. s. Depozitář má zřízen online přístup k Interactive Brokers LLC. a monitoruje tak veškeré obchody na kapitálových trzích provedených fondem u obchodníka s cennými papíry a kontroluje, zda-li prováděné obchody odpovídají statutu fondu. Depozitář je také informován o všech smlouvách uzavřených fondem. Dále předem schvaluje všechny platby fondu převyšující 500 tis. Kč a má právo žádat vysvětlení i ke všem ostatním platbám uskutečněných fondem. Z důvodu vysokých objemů obchodů fondu s opcemi na americké burze fond překročil v prosinci 20 limity počtu zobchodovaných opcí a naplnil tak definici Large Trader dle americké regulatorní autority SEC. Jako Large Trader byl fond povinen se registrovat u SEC (U.S. Securities Exchange Commission) Komise pro cenné papíry Spojených států a jako Large Trader podléhá při svých opčních obchodech zvýšenému dohledu komise. Jako opční obchodník se byl fond povinen registrovat také do nově vzniklého monitorovacího systému EMIR, který v roce 20 uzákonil Evropský parlament za účelem zvýšeného dohledu a regulace nad derivátovými obchody uskutečňovanými evropskými subjekty. Rozhodnutím valné hromady fondu byla auditorem fondu v roce 20 zvolena společnost KMPG Česká republika Audit, s. r. o. 15

16 Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu Aby fond splnil svou zákonnou povinnost a jeho fondový kapitál činil do jednoho roku od založení minimálně tis. Eur, plánuje fond v červnu 2014 navýšit svůj základní kapitál, tak, aby fondový kapitál byl nejpozději do 30. června 2014 ve výši mil. Kč. Fond plánuje během roku 2014 navýšit velikost svého portfolia na cca 100 mil. Kč. V závislosti na výsledcích testů nových investičních modelů a vývoji akciových trhů fond zamýšlí během příštích 3-5 let navýšit velikost svého portfolia případně až na mil. Kč. I po navýšení vlastního kapitálu fond zamýšlí získávat prostředky formou úvěrů. Bude však důsledně dodržovat limit proporce mezi vlastními prostředky fondu a prostředky přijatými formou úvěrů od třetích osob. Tento limit bude jistě menší než dva. Fond bude mít právo čerpat úvěry od třetích osob pouze do úrovně dvojnásobku vlastního kapitálu a nebude moci tuto hranici překročit. Důvodem je větší jistota věřitelů, protože jejich pohledávky mají vždy přednost před kapitálem fondu. Druhým důvodem je synergie motivací mezi zájmy fondu a zájmy jeho věřitelů. Jinými slovy aby se fond choval k půjčeným penězům minimálně stejně zodpovědně jako k těm vlastním. Regulatorní opatření, která vyplývají z nově přijatého zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, přinášejí celou řadu změn a povinností, které fond musí zapracovat do svých stanov, směrnic, statutu i do svých reportovacích a operačních procesů. Předpokládáme, že všechny změny budou provedeny do 30. června 2014 K dnešnímu dni činí hodnota portfolia fondu tis. Kč a fondového kapitálu tis. Kč. V Praze 28. dubna Radek Švec, předseda představenstva 16

17 17

18 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a. Údaje o fondu Název investičního fondu: SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka IČO: Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, Praha 4 Další údaje: Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodních rejstříků, ke kterým došlo během rozhodného období: V rozhodném období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech b.zapsaných v obchodním rejstříku. Obecné údaje o investiční společnosti, která obhospodařovala majetek fondu, byť jen po část rozhodného období, datu uzavření smlouvy o obhospodařování a případně datu ukončení obhospodařování investiční společnosti: Fond je samosprávným investičním fondem, který neměl ani po část c.rozhodného období uzavřenou smlouvu o obhospodařování investiční společností. d. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek: Důležitými skutečnostmi s významným vlivem na výkon činnosti fondu a jeho hospodářský výsledek byly nadprůměrná výkonnost obhospodařovaného portfolia fondu 22,58%, velmi nízké správní náklady fondu, správné řízení rizik, pozitivní trend na akciových trzích. 18

19 o členech orgánů fondu, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, e.údaje včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost: Členové představenstva Ing. Radek Švec, Lidická 859, Lanškroun, předseda představenstva Vystudoval statistiku na VŠE. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE a do roku 2000 pro GE Multiservis pracoval jako COO. Poté let řídil své privátní portfolio na kapitálových trzích (opce, obligace, indexy, strukturované produkty) a působil jako private equity investor. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu je zodpovědný za investiční strategii a řízení opčního portfolia. Ing. Petr Šmída, Letohradská 1212/38, Praha 7, člen představenstva Vystudoval VŠE, 20 let pracoval v bankovnictví a finančních službách. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE. Poté pracoval jako generální ředitel GE Capital Bank ČR ( ), viceprezident GE Capital Financial Services, Connecticut U.S. ( ), generální ředitel Alfa Bank ( ) a předseda dozorčí rady Alfa Bank (2011- nyní). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje celkové strategii. Ing. Pavel Mucha, Ke Dráze 422/4, Praha 10, člen představenstva Vystudoval VŠE, pracoval 7 let u McKinsey & Company v ČR a USA. V roce 2007 řídil prodej Centrum.cz do rukou společnosti Warburg Pincus, pro kterou poté dva roky pracoval jako generální ředitel Centrum Holding. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje produktové strategii. Členové dozorčí rady Ing. Radovan Nesrsta, nar. 26. března 1971, U Přejezdu 445/4, Praha 10, Dolní Měcholupy Vystudoval VŠB. Pracoval 9 let u McKinsey & Company v ČR a USA. Absolvoval MBA na Kellog Business School (Northwestern University, Chicago). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Bc. Lukáš Hrdlička, nar. 6. května 1989, Platanová 1019, Jesenice Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Za svou diplomovou práci Opce a jejich oceňování obdržel cenu rektora VŠFS. K jeho největším přednostem patří hluboká znalost opčních investičních nástrojů. V posledních dvou letech byl zodpovědný za řízení rizika investičního portfolia společnosti Verollmon s. r. o. Ve fondu je zodpovědný za řízení rizika a compliance. Ing. Pavel Suldovský, nar. 3. června 1977, Horní Čermná 3 Vystudoval ESF MU. Od roku 2001 je daňovým poradcem, od roku 2002 certifikovaným bilančním účetním. Více než 15 let se profesionálně věnuje účetnictví, daním a finančnímu poradenství. Předseda představenstva a akcionář účetní a daňové společnosti Suldovský & Partneři, a. s. Všichni členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni na pětileté funkční období na mimořádné valné hromadě akcionářů dne 4. července

20 Údaje o ostatních vedoucích osobách fondu: Ing. Pavel Hýla Vystudoval finance na VŠE. Pracoval v předních investičních firmách (Conseq Finance, HVB Bank, PPF banka). Účastník aukcí českých státních dluhopisů, operoval na trzích EUREX, CBOT i FOREX. Vyučuje na VŠE a VŠEM a o finančních trzích publikuje odborné články. Ve fondu je zodpovědný za výkonné řízení. f. Údaje Údaje o portfolio manažerech fondu: Ing. Radek Švec, hlavní investiční manažer informace viz výše Ing. Pavel Hubáček, investiční manažer Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Výborně ovládá technickou analýzu. V posledním roce byl zodpovědný za technickou analýzu devizového a kapitálového trhu a obchodování na trhu FOREX. o osobách, které měly kvalifikovanou účast na fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a doby, po kterou měly kvalifikovanou účast: Akcie č. Akcie (v ks) Na jméno Celková jmenovitá hodnota (v Kč) Podíl na společnosti (v %) Radek Švec , Petr Šmída , Pavel Mucha , tis. Kč Základní kapitál společnosti o osobách, na kterých měl fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti g.údaje těchto osob spolu s uvedením doby, po kterou měl investiční fond kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede fond hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí: Fond neměl v rozhodném období kvalifikovanou účast na žádné osobě. 20

21 h. Údaje o osobách, které byly s fondem personálně propojeny, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení: Osobou personálně propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investičního fondu. Jedná se o tyto osoby: Právnické osoby personálně propojené se Společností Doba personálního propojení Jméno, příjmení Zainteresovanost v právnických osobách propojených se Společností Členství a funkce v orgánech Společnosti ENERN Czech s. r. o. Slevomat.cz, s. r. o. icom Vision Holding, a. s. Fintropa s. r. o. Slevomat Ventures, a. s. Twisto payments a. s. kouzelná almara a. s. ENERN Czech s. r. o. Alfa Bank Rusko Suldovský a partneři, a. s. i. celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Petr Šmída Ing. Petr Šmída Ing. Radek Švec jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady jednatel předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Osoby, které v rozhodném období jednaly s fondem ve shodě, pokud se nejedná o osoby uvedené pod písmeny e. až g.: V roce 20 nejednal fond s žádnou osobou ve shodě. člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od j. k. Údaje o všech depozitářích fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávaly: Činnost depozitáře vykonávala po celý rok 20 společnost Česká spořitelna, a. s., IČ , Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Údaje o osobě, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu: Úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu zajišťuje pouze depozitář fondu. 21

22 l. m. n. o. p. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku fondu: Obchodníkem s cennými papíry byl po celé období Interactive Brokers LLC., Greenwich, CT 06831, 8 Greenwich Office Par, USA. Den, kterým končí doba, na kterou byl fond založen: Fond je zřízen na dobu neurčitou. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období: Fond nebyl v roce 20 účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů. Údaje o aktivech fondu zatížených právy třetích osob: K 31. prosinci 20 fond eviduje aktiva zatížená právy Interactive Brokers LLC. (tzv. margin) ve výši 2 1 tis. Kč, což představuje margin ratio 5,58 %. Vývoj hodnoty akcie fondu v rozhodném období: Hodnota jedné akcie fondu 400 tis. Kč 535,7 tis. Kč 4. července prosince 20 22

23 q. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni 31. prosince 20 s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období: Majetek: Pořizovací cena v tis. Kč Bankovní účet fondu ČS Dlouhodobý nehmotný majetek (software, zřizovací výdaje) Hotovost u obchodníka s cennými papíry Reálná hodnota v tis. Kč k 31. prosince 20 r. s. Údaje o všech vyplacených výnosech na jednu akcii: Během sledovaného období nejsou evidovány žádné vyplacené výnosy na jednu akcii. Počet emitovaných akcií: Počet emitovaných akcií je 20 kusů. t. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii: Vlastní kapitál připadající na jednu akcii činí k 31. prosinci ,7 tis. Kč. 23

24 u. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu fondu: Krátkodobá finanční aktiva Stav bankovních účtů: K byla tis. Kč. K je stav 108 tis. Kč. Pokladní hotovost: K a k není. Investiční nástroje: K a k nejsou. Nemovitosti: K a k nejsou. Majetkové účasti: K a k nejsou. Pohledávky: K a k nejsou. Ostatní aktiva: K nebyla. k jsou tis. Kč. Náklady a příjmy příštích období: K nebyly. k jsou 2 tis. Kč. v. Údaje o úplatě určené za obhospodařování majetku fondu: Za obhospodařování majetku fondu hlavním investičním manažerem Ing. Radkem Švecem v roce 20 vznikly fondu náklady ve výši 70 tis. Kč formou mzdy včetně všech souvisejících zákonných odvodů a pojištění. w. x. Údaje o úplatě za výkon funkce depozitáře: Za výkon činnosti depozitáře bylo v roce 20 zaplaceno 209 tis. Kč. Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii za poslední tři uplynulá období: V tis. Kč NAV NAV/PL N/A N/A N/A N/A ,7 24

25 y. z. Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu: Investice do finančních aktiv Do finančních aktiv investuje fond nejvýše 100 % svého majetku. Fond pro investice využívá například akcie, dluhopisy, finanční deriváty a měny obchodované na regulovaných trzích zemí OECD. Fond může investovat také do pohledávek a nabývat podílů i ve fondech obchodovaných na burzovním trhu, tzv. exchange traded funds. Do majetku fondu mohou být nabývány opce, swapy, futures a forwardy s různými podkladovými nástroji a také mohou být upisovány. Fond může operovat i s v tomto statutu výslovně neuvedenými typy finančních derivátů a aktiv, pokud jsou v souladu s investičními cíli fondu. Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezeny ve statutu fondu a na vybrané limity se vztahují dílčí výjimky stanovené ve statutu fondu nebo ve vyhlášce č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Rozhodnutí fondu o způsobu úhrady případné ztráty vykázané fondem za účetní období roku 20 podle 85 odst. 6 zákona 189/2004 Sb., o kolektivním investování: 3 Fond za účetní období končící dnem 31. prosince 20 nevykázal ztrátu zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 25

26 26

27 Údaje a skutečnosti podle 21 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví a.vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát fondu: Rozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Aktiva 31. prosince 20 Pohledávky za bankami 108 v tom: splatné na požádání 108 Dlouhodobý nehmotný majetek 302 Dlouhodobý hmotný majetek 72 Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 2 Aktiva celkem Pasiva 31. prosince 20 Závazky vůči nebankovním subjektům v tom: ostatní závazky Ostatní pasiva 500 Základní kapitál splacený z toho: splacený Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Podrozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Podrozvahová aktiva 31. prosince 20 Pohledávky z opcí Podrozvahová aktiva celkem Podrozvahová pasiva 31. prosince 20 Závazky z opcí Podrozvahová pasiva celkem

28 Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 20 v tis. Kč od 4.července do 31. prosince 20 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 Náklady na úroky a podobné náklady -476 Výnosy z akcií a podílů 18 v tom: ostatní výnosy z akcií a podílů 18 Náklady na poplatky a provize -373 Zisk nebo ztráta z finančních operací Správní náklady -739 v tom: a) náklady na zaměstnance -358 z toho: aa) mzdy a platy -267 ab) sociální a zdravotní pojištění -91 b) ostatní správní náklady -381 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -34 Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů tis. Kč Zisk za účetní období Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 20 V tis. Kč Základní kapitál Zákonný rezervní fond Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za období Zůstatek k Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné: b.k K okamžiku sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu 31. prosinci

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více