Výroční zpráva SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

2 Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014 Redakce Marcela Boštíková Petr Kvíčala, 2014 Design Jiří Lammel Obrazový doprovod pěti serigrafií Petra Kvíčaly vydaných White Gallery a Edition Lammel u příležitosti výstavy Petr Kvíčala, Zig Zag ve White Gallery v létě 2014 je publikován s laskavým svolením autora. Náklad 200 ks číslovaných a signovaných Petrem Kvíčalou.

3 Obsah Slovo úvodem 5 Co si myslím o trhu 7 Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 8 Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu 16 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb. 18 Údaje a skutečnosti 27 Účetní závěrka za rok končící 31. prosincem Zpráva nezávislého auditora 45

4

5 Úvodní slovo Naší jistotou je čas, vše ostatní je pravděpodobnost. Radek Švec Myšlenka založit investiční fond se v mé hlavě rodila několik let. V loňském roce fond skutečně vznikl. Příběh je však mnohem delší. Od roku 1995 se zabývám investováním vlastního kapitálu. Využíval jsem služeb řady asset manažerů a správců portfolií renomovaných bank či investičních společností. Jejich výsledky mne nikdy nenadchly a občas zklamaly. Současně s tím jsem investoval sám. Studoval jsem a využíval celou šíři investičních nástrojů, od obligací v dobách, kdy úrokové sazby ještě nebyly blízké nule, přes akcie, různé typy fondů, strukturovaných produktů i přímých finančních investic. Jako statistik jsem však stále více pozornosti věnoval akciovým opcím. A protože je považuji za nejzajímavější investiční nástroj, jsem jim věrný dodnes. Mí blízcí, kamarádi, známí i méně známí lidé se na mne často obraceli s prosbou o radu nebo doporučení. Uvědomil jsem si, že pakliže se investicím nevěnují na plný úvazek, což málokoho baví anebo si to málokdo může dovolit, nemají mnoho příležitostí kam smysluplně investovat. Pochopil jsem, že jim mohu být užitečný tím, že k mému kapitálu přiberu i prostředky dalších lidí z mého okolí. Po dlouhém promýšlení jsem se tedy rozhodl (společně s kolegy z ENERN) založit investiční fond SAS Capital Hedge Derivative. Musím se přiznat, že několikaměsíční licenční řízení u České národní banky (ČNB) jsme zvládli zejména díky vytrvalosti kolegů z Consequ, za což jim děkuji. Zároveň se mohu svěřit s tím, že zodpovědnost za peníze blízkých lidí, povinnosti vůči ČNB i depozitáři a snaha zhodnotit vlastní kapitál, mně dodávají velkou chuť do práce a zároveň velkou míru vnitřní disciplíny. Mohu tak říci, že výkonnost portfolia fondu v roce 20 dosáhla nadprůměrných 22,58 %, při jeho závěrečné velikosti 38,2 mil. Kč, velmi příznivých charakteristikách rizika a nízkých provozních nákladech. Díky tomu byl první rok života fondu ziskový (2,7 mil. Kč). Přeji fondu SAS Capital Hedge Derivative dlouhý a spolehlivý život, spokojené investory-věřitele a co nejméně nenadálých událostí na trzích. Aby se to podařilo, mohu slíbit, že budu i nadále s myšlenkami na fond vstávat i usínat a každý den pro fond s radostí pracovat. Na závěr děkuji všem svým spolupracovníkům a samozřejmě těm, kteří už v prvním roce našemu fondu svěřili své poctivě vydělané peníze. Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital

6 6

7 Co si myslím o trhu Předpovídání je obtížné - zejména předpovídání budoucnosti. Niels Bohr Situace na kapitálovém trhu se v posledních letech vyznačuje řadou kontrastních a pro investory těžko čitelných a predikovatelných jevů: velmi nízkými úrokovými sazbami při vysokých zadluženostech národních vlád, restriktivními opatřeními hospodářskými a daňovými, při paralelních masivních fiskálních expanzích centrálních bank, nerostoucími hrubými domácími produkty při rostoucích korporátních výsledcích, vzájemně konfliktními ekonomickými kulturami vysoké spotřeby a defenzivní spořivosti a v neposlední řadě ideovým střetem mezi politikou nízké a řízené inflace za všestranného, ale logického snažení o oslabování vlastní měny. Tato unikátní situace, spočívající v přítomné kombinaci jak ekonomických, politických i geografických antagonismů, tak nečitelnosti jejich budoucích následků, bude způsobovat značné rozdíly a silnou volatilitu výnosů tradičních investičních nástrojů (hotovost, akcie, dluhopisy, nemovitosti). Jinými slovy tradiční investiční nástroje při parametru jejich diverzifikace (za této situace rozumné) musí zákonitě dosahovat průměrně nízké zhodnocení obtížně překonávající spotřebitelskou inflaci. Proto se domnívám, že je možné, aby poučení investoři rozšířili zažitý přístup a při zhodnocování svých prostředků volili jiné nástroje a techniky než pouze běžně využívané. Zde mám na mysli využití silných a častých fluktuací tradičních investičních nástrojů, zejména akciových indexů a směnných kurzů. Protože bez ohledu na jejich nespolehlivý a nepredikovatelný dlouhodobý vývoj bude jejich krátkodobá fluktuace spolehlivě a nadprůměrně přítomná. V Praze 21. března. 20 Radek Švec, zakladatel fondu SAS Capital 7

8 Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. J. A. Komenský Zpráva představenstva fondu o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku 1 1. podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku Fond zahájil činnost 4. července 20. Fond je samosprávný, což znamená, že si svůj majetek obhospodařuje sám, prostřednictvím svých zaměstnanců-investičních manažerů. Je určen pro kvalifikované investory, tzn. že minimální investice do fondu činí ekvivalent 125 tis. Eur. Za svého depozitáře si fond zvolil společnost Českou spořitelnu, a. s. a za svého administrátora investiční společnost QI investiční společnost, a. s. ze skupiny Conseq. Regulátorem fondu je Česká národní banka. Fond investuje prostředky na kapitálových trzích. Za tím účelem si zvolil obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers LLC. z důvodu jeho vysokého ratingu (A-), příznivých cen a velmi dobré obchodní platformy. Z počátku fond investoval kapitál upsaný zakladateli fondu (8 mil. Kč). Postupně k nim získával další prostředky formou úvěrů. Tyto úvěry čerpal jak od akcionářů a firem ovládaných akcionáři fondu, tak od třetích osob. K 31. prosinci 20 byla struktura zdrojů fondu následující (v tis. Kč): Základní kapitál Úvěry od akcionářů fondu a jejich firem 21% 45 % Úvěry od nezávislých osob Zisk po zdanění 27 % 7 % tis. Kč Celkem Téměř všechny tyto prostředky fond držel po celé období na svém účtu u obchodníka s cennými papíry, aby je investoval. Tyto prostředky fond nazývá portfoliem. V průběhu období 20 se hodnota portfolia fondu vyvíjela následovně: 8

9 Vývoj hodnoty portfolia fondu v CZK (23. července prosince 20) Investiční strategie fondu spočívala v obchodování s opcemi a operacemi na trhu FOREX. V malém množství fond obchodoval s Exchange Traded Funds (SPY). S žádnými jinými investičními nástroji na kapitálovém trhu nebo pohledávkami fond neobchodoval. Základní popis investičních strategií používaných v roce 20 je následující: Strategie opčních sítí Tato investiční strategie je založena na statistické analýze a spočívá v systematickém vypisování opcí indexu S&P 500. Jde o strategii příjmovou a polosměrovou se střední korelací na výkonnost S&P 500. Stop loss limit je stanoven vždy. Většina parametrů je získávána algoritmizovaně. Strategie je ze 75 % mechanická s rolling expirací 1-12 měsíců, limitem na margin a symetrickou diverzifikací rizika. Strategie arbitráže volatility Tato oportunistická investiční strategie je založena na statistické a pravděpodobnostní analýze volatility a arbitráži mezi historickou a implikovanou volatilitou indexu S&P 500. Strategie je příjmová a směrová s nadprůměrnou fluktuací. Je diskreční z 50 %. Základní údaje opčních obchodů za rok 20: Počet obchodů s opcemi Počet nakoupených opčních kontraktů Počet prodaných opčních kontraktů tis. Kč 9 Zisk z opčních obchodů

10 Strategie FOREX Při této investiční strategii fond využívá technickou analýzu k pravděpodobnostní predikci vývoje kursu měnových párů. Obchodování probíhá s nejvíce likvidními měnami: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD a NZD. Riziko je řízeno limitací maximální ztráty ze všech současně otevřených pozic v čase t. Stop loss i profit target je zadán vždy. Základní údaje FOREX obchodů za rok 20: 28 Počet obchodů FOREX za rok 20 Objem obchodů (v tis. Kč) tis. Kč Ztráta z obchodů FOREX 10

11 Tyto investiční strategie společně zajistily fondu v roce 20 následující výkonnost portfolia: 22,58% Kumulativní výkonnost portfolia Od data zahájení obchodování do 31. prosince % % % 0.00 % Komentář k výkonnosti portfolia: V uplynulém období se podařilo dosáhnout velmi dobré výkonnosti portfolia. V procentním vyjádření činila výkonnost 22,58% a v absolutním vyjádření došlo ke zhodnocení o tis. Kč. Samozřejmě je třeba připomenout, že k dobré výkonnosti statisticko-pravděpodobnostních investičních opčních strategií přispěl poměrně klidný růst amerického trhu bez přílišných výkyvů. Poněkud nízký výkon portfolia v počátku období byl způsoben zejména postupným zaujímáním pozic. Poměrně prudký výkyv hodnoty portfolia v první dekádě prosince 20 byl způsoben lokálním propadem amerického akciového trhu, omezenou likviditou na opčním trhu a z toho vyplývajícím přeskupením opčních pozic v portfoliu fondu. K 31. prosinci 20 bylo de facto celé portfolio tvořeno hotovostí v CZK (87%) a USD (%). 11

12 12

13 Porovnáme-li výkonnost portfolia fondu od zahájení obchodování do 31. prosince 20 se základními akciovými indexy, za které považujeme S&P (výkonnost 9,00%), NASDAQ Composite (16,00%) a DAX 30 (14,70%), vidíme, že fond významně překonal všechny tři zmiňované. Podrobné srovnání mezi fondem a benchmarky je následující: % % % % % 5.00 % 0.00 % Kumulativní výkonnost portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ SAS Přestože výkonnost portfolia fondu byla v porovnání s benchmarkem indexy velmi dobrá, je nezbytné ji posoudit ještě optikou ukazatelů rizika. Vidíme, že fond zaznamenal nejvyšší ztrátovou sérii obchodních dnů, tzv. drawdown ve výši 11,57 %, což lze hodnotit jako zcela adekvátní k vysokému lokálnímu maximu a celkové výkonnosti portfolia. NASDAQ DAX S&P Výnos na jednotku rizika resp. volatility (Sharpe ratio) byl identický jako u S&P (2,35) a lze jej hodnotit jako poměrně nízký. Výnos na jednotku volatility poklesu (Sortino ratio), který je považován za objektivnější ukazatel rizikovosti, vyzněl pro fond příznivěji 3,21. Podobně byl na tom ukazatel S&P ve výši 2,66. Naopak NASDAQ vykázal ukazatel ve výši 4,39. Výnos na jednotku drawdownu (Calmar ratio) vychází obdobně u fondu (7,85) a S&P (7,35), naopak NASDAQ má vyšší ukazatel (17,93). Fond považuje jeho hodnotu také za poměrně nízkou.

14 Celkově fond považuje ukazatele rizika portfolia vzhledem k jeho celkové výkonnosti v období roku 20 za vyhovující s prostorem pro jejich zlepšení alespoň na úroveň průměru benchmark indexů. Detailní ukazatele rizika uvádí následující tabulka: Parametry rizika portfolia fondu v porovnání s DAX 30, S&P 500, NASDAQ DAX SPX COMP SAS CAPITAL Ending VAMI 1 146, , , ,79 Max Drawdown: 4,16% 4,28% 3,36% 11,57%11,57% Peak-To-Valley: 11/29/-12// 08/02/-08/27/ 10/01/-10/09/ 12/04/-12/18/ Recovery: 6 Days 16 Days 5 Days Ongoing Sharpe Ratio: 3,18 2,35 3,46 2,35 Sortino Ratio: 4,21 2,66 4,39 3,21 Calmar Ratio:,07 7,35 17,93 7,85 Standard Deviation: 0,73% 0,62% 0,72% 1,52% Downside Deviation: 0,45% 0,39% 0,48% 0,99% Mean Return: 0,12% 0,08% 0,% 0,19% Positive Periods: 65 (56,52%) 62 (53,91%) 69 (60,00%) 70 (60,87%) Negative Periods: 50 (43,48%) 53 (46,09%) 46 (40,00%) 45 (39,%) Nákladovost fondu Celkově hodnotíme nákladovost fondu jako velmi příznivou. Podrobnější údaje lze nalézt v dalších částech této výroční zprávy. Jedinou oblastí, ve které fond vidí příležitost k případným úsporám, jsou náklady na poplatky za zprostředkování obchodů s deriváty. Majetek fondu Fond disponuje kromě svého portfolia a hotovosti pouze základním majetkem, který potřebuje ke své činnosti. Jde zejména o kancelářské vybavení (počítače, monitory) a software (Option View). Ani do budoucna fond nepočítá s žádnými rozsáhlejšími náklady na pořízení majetku. Regulatorní povinnosti fondu Fond je regulován Českou národní bankou. Fond každý měsíc reportuje ČNB základní finanční data o své činnosti, ČNB fondu schvaluje všechny vedoucí osoby, fond jí předkládá svůj aktuální statut, výroční zprávu i stanovy. Fond informuje ČNB také o všech změnách kvalifikovaných účastí. V rámci licenčního řízení ČNB schvalovala celý systém řízení fondu, včetně řízení rizik, compliance, investiční politiky atd. 14

15 Dalším prvkem regulace fondu je depozitář, kterým je Česká spořitelna a. s. Depozitář má zřízen online přístup k Interactive Brokers LLC. a monitoruje tak veškeré obchody na kapitálových trzích provedených fondem u obchodníka s cennými papíry a kontroluje, zda-li prováděné obchody odpovídají statutu fondu. Depozitář je také informován o všech smlouvách uzavřených fondem. Dále předem schvaluje všechny platby fondu převyšující 500 tis. Kč a má právo žádat vysvětlení i ke všem ostatním platbám uskutečněných fondem. Z důvodu vysokých objemů obchodů fondu s opcemi na americké burze fond překročil v prosinci 20 limity počtu zobchodovaných opcí a naplnil tak definici Large Trader dle americké regulatorní autority SEC. Jako Large Trader byl fond povinen se registrovat u SEC (U.S. Securities Exchange Commission) Komise pro cenné papíry Spojených států a jako Large Trader podléhá při svých opčních obchodech zvýšenému dohledu komise. Jako opční obchodník se byl fond povinen registrovat také do nově vzniklého monitorovacího systému EMIR, který v roce 20 uzákonil Evropský parlament za účelem zvýšeného dohledu a regulace nad derivátovými obchody uskutečňovanými evropskými subjekty. Rozhodnutím valné hromady fondu byla auditorem fondu v roce 20 zvolena společnost KMPG Česká republika Audit, s. r. o. 15

16 Na druhých milujeme své naděje. Friedrich Nietzsche Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu Aby fond splnil svou zákonnou povinnost a jeho fondový kapitál činil do jednoho roku od založení minimálně tis. Eur, plánuje fond v červnu 2014 navýšit svůj základní kapitál, tak, aby fondový kapitál byl nejpozději do 30. června 2014 ve výši mil. Kč. Fond plánuje během roku 2014 navýšit velikost svého portfolia na cca 100 mil. Kč. V závislosti na výsledcích testů nových investičních modelů a vývoji akciových trhů fond zamýšlí během příštích 3-5 let navýšit velikost svého portfolia případně až na mil. Kč. I po navýšení vlastního kapitálu fond zamýšlí získávat prostředky formou úvěrů. Bude však důsledně dodržovat limit proporce mezi vlastními prostředky fondu a prostředky přijatými formou úvěrů od třetích osob. Tento limit bude jistě menší než dva. Fond bude mít právo čerpat úvěry od třetích osob pouze do úrovně dvojnásobku vlastního kapitálu a nebude moci tuto hranici překročit. Důvodem je větší jistota věřitelů, protože jejich pohledávky mají vždy přednost před kapitálem fondu. Druhým důvodem je synergie motivací mezi zájmy fondu a zájmy jeho věřitelů. Jinými slovy aby se fond choval k půjčeným penězům minimálně stejně zodpovědně jako k těm vlastním. Regulatorní opatření, která vyplývají z nově přijatého zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, přinášejí celou řadu změn a povinností, které fond musí zapracovat do svých stanov, směrnic, statutu i do svých reportovacích a operačních procesů. Předpokládáme, že všechny změny budou provedeny do 30. června 2014 K dnešnímu dni činí hodnota portfolia fondu tis. Kč a fondového kapitálu tis. Kč. V Praze 28. dubna Radek Švec, předseda představenstva 16

17 17

18 Údaje a skutečnosti podle vyhlášky č. 194/2011 Sb zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a. Údaje o fondu Název investičního fondu: SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka IČO: Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, Praha 4 Další údaje: Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. Údaje o změnách skutečností zapisovaných do obchodních rejstříků, ke kterým došlo během rozhodného období: V rozhodném období nedošlo k žádným změnám ve skutečnostech b.zapsaných v obchodním rejstříku. Obecné údaje o investiční společnosti, která obhospodařovala majetek fondu, byť jen po část rozhodného období, datu uzavření smlouvy o obhospodařování a případně datu ukončení obhospodařování investiční společnosti: Fond je samosprávným investičním fondem, který neměl ani po část c.rozhodného období uzavřenou smlouvu o obhospodařování investiční společností. d. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek: Důležitými skutečnostmi s významným vlivem na výkon činnosti fondu a jeho hospodářský výsledek byly nadprůměrná výkonnost obhospodařovaného portfolia fondu 22,58%, velmi nízké správní náklady fondu, správné řízení rizik, pozitivní trend na akciových trzích. 18

19 o členech orgánů fondu, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, e.údaje včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost: Členové představenstva Ing. Radek Švec, Lidická 859, Lanškroun, předseda představenstva Vystudoval statistiku na VŠE. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE a do roku 2000 pro GE Multiservis pracoval jako COO. Poté let řídil své privátní portfolio na kapitálových trzích (opce, obligace, indexy, strukturované produkty) a působil jako private equity investor. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu je zodpovědný za investiční strategii a řízení opčního portfolia. Ing. Petr Šmída, Letohradská 1212/38, Praha 7, člen představenstva Vystudoval VŠE, 20 let pracoval v bankovnictví a finančních službách. V roce 1997 prodal podíl v Multiservis GE. Poté pracoval jako generální ředitel GE Capital Bank ČR ( ), viceprezident GE Capital Financial Services, Connecticut U.S. ( ), generální ředitel Alfa Bank ( ) a předseda dozorčí rady Alfa Bank (2011- nyní). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje celkové strategii. Ing. Pavel Mucha, Ke Dráze 422/4, Praha 10, člen představenstva Vystudoval VŠE, pracoval 7 let u McKinsey & Company v ČR a USA. V roce 2007 řídil prodej Centrum.cz do rukou společnosti Warburg Pincus, pro kterou poté dva roky pracoval jako generální ředitel Centrum Holding. Je partnerem investiční skupiny ENERN. Ve fondu se věnuje produktové strategii. Členové dozorčí rady Ing. Radovan Nesrsta, nar. 26. března 1971, U Přejezdu 445/4, Praha 10, Dolní Měcholupy Vystudoval VŠB. Pracoval 9 let u McKinsey & Company v ČR a USA. Absolvoval MBA na Kellog Business School (Northwestern University, Chicago). Je partnerem investiční skupiny ENERN. Bc. Lukáš Hrdlička, nar. 6. května 1989, Platanová 1019, Jesenice Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Za svou diplomovou práci Opce a jejich oceňování obdržel cenu rektora VŠFS. K jeho největším přednostem patří hluboká znalost opčních investičních nástrojů. V posledních dvou letech byl zodpovědný za řízení rizika investičního portfolia společnosti Verollmon s. r. o. Ve fondu je zodpovědný za řízení rizika a compliance. Ing. Pavel Suldovský, nar. 3. června 1977, Horní Čermná 3 Vystudoval ESF MU. Od roku 2001 je daňovým poradcem, od roku 2002 certifikovaným bilančním účetním. Více než 15 let se profesionálně věnuje účetnictví, daním a finančnímu poradenství. Předseda představenstva a akcionář účetní a daňové společnosti Suldovský & Partneři, a. s. Všichni členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni na pětileté funkční období na mimořádné valné hromadě akcionářů dne 4. července

20 Údaje o ostatních vedoucích osobách fondu: Ing. Pavel Hýla Vystudoval finance na VŠE. Pracoval v předních investičních firmách (Conseq Finance, HVB Bank, PPF banka). Účastník aukcí českých státních dluhopisů, operoval na trzích EUREX, CBOT i FOREX. Vyučuje na VŠE a VŠEM a o finančních trzích publikuje odborné články. Ve fondu je zodpovědný za výkonné řízení. f. Údaje Údaje o portfolio manažerech fondu: Ing. Radek Švec, hlavní investiční manažer informace viz výše Ing. Pavel Hubáček, investiční manažer Vystudoval finanční trhy na VŠFS. Výborně ovládá technickou analýzu. V posledním roce byl zodpovědný za technickou analýzu devizového a kapitálového trhu a obchodování na trhu FOREX. o osobách, které měly kvalifikovanou účast na fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a doby, po kterou měly kvalifikovanou účast: Akcie č. Akcie (v ks) Na jméno Celková jmenovitá hodnota (v Kč) Podíl na společnosti (v %) Radek Švec , Petr Šmída , Pavel Mucha , tis. Kč Základní kapitál společnosti o osobách, na kterých měl fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti g.údaje těchto osob spolu s uvedením doby, po kterou měl investiční fond kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede fond hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí: Fond neměl v rozhodném období kvalifikovanou účast na žádné osobě. 20

21 h. Údaje o osobách, které byly s fondem personálně propojeny, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení: Osobou personálně propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investičního fondu. Jedná se o tyto osoby: Právnické osoby personálně propojené se Společností Doba personálního propojení Jméno, příjmení Zainteresovanost v právnických osobách propojených se Společností Členství a funkce v orgánech Společnosti ENERN Czech s. r. o. Slevomat.cz, s. r. o. icom Vision Holding, a. s. Fintropa s. r. o. Slevomat Ventures, a. s. Twisto payments a. s. kouzelná almara a. s. ENERN Czech s. r. o. Alfa Bank Rusko Suldovský a partneři, a. s. i. celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období celé rozhodné období Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Pavel Mucha Ing. Petr Šmída Ing. Petr Šmída Ing. Radek Švec jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen jednatel předseda dozorčí rady člen dozorčí rady předseda dozorčí rady jednatel předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Osoby, které v rozhodném období jednaly s fondem ve shodě, pokud se nejedná o osoby uvedené pod písmeny e. až g.: V roce 20 nejednal fond s žádnou osobou ve shodě. člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od člen představenstva od j. k. Údaje o všech depozitářích fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávaly: Činnost depozitáře vykonávala po celý rok 20 společnost Česká spořitelna, a. s., IČ , Olbrachtova 1929/62, Praha 4. Údaje o osobě, zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu: Úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu zajišťuje pouze depozitář fondu. 21

22 l. m. n. o. p. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku fondu: Obchodníkem s cennými papíry byl po celé období Interactive Brokers LLC., Greenwich, CT 06831, 8 Greenwich Office Par, USA. Den, kterým končí doba, na kterou byl fond založen: Fond je zřízen na dobu neurčitou. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období: Fond nebyl v roce 20 účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích sporů. Údaje o aktivech fondu zatížených právy třetích osob: K 31. prosinci 20 fond eviduje aktiva zatížená právy Interactive Brokers LLC. (tzv. margin) ve výši 2 1 tis. Kč, což představuje margin ratio 5,58 %. Vývoj hodnoty akcie fondu v rozhodném období: Hodnota jedné akcie fondu 400 tis. Kč 535,7 tis. Kč 4. července prosince 20 22

23 q. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni 31. prosince 20 s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období: Majetek: Pořizovací cena v tis. Kč Bankovní účet fondu ČS Dlouhodobý nehmotný majetek (software, zřizovací výdaje) Hotovost u obchodníka s cennými papíry Reálná hodnota v tis. Kč k 31. prosince 20 r. s. Údaje o všech vyplacených výnosech na jednu akcii: Během sledovaného období nejsou evidovány žádné vyplacené výnosy na jednu akcii. Počet emitovaných akcií: Počet emitovaných akcií je 20 kusů. t. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii: Vlastní kapitál připadající na jednu akcii činí k 31. prosinci ,7 tis. Kč. 23

24 u. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu fondu: Krátkodobá finanční aktiva Stav bankovních účtů: K byla tis. Kč. K je stav 108 tis. Kč. Pokladní hotovost: K a k není. Investiční nástroje: K a k nejsou. Nemovitosti: K a k nejsou. Majetkové účasti: K a k nejsou. Pohledávky: K a k nejsou. Ostatní aktiva: K nebyla. k jsou tis. Kč. Náklady a příjmy příštích období: K nebyly. k jsou 2 tis. Kč. v. Údaje o úplatě určené za obhospodařování majetku fondu: Za obhospodařování majetku fondu hlavním investičním manažerem Ing. Radkem Švecem v roce 20 vznikly fondu náklady ve výši 70 tis. Kč formou mzdy včetně všech souvisejících zákonných odvodů a pojištění. w. x. Údaje o úplatě za výkon funkce depozitáře: Za výkon činnosti depozitáře bylo v roce 20 zaplaceno 209 tis. Kč. Údaje o vlastním kapitálu fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu akcii za poslední tři uplynulá období: V tis. Kč NAV NAV/PL N/A N/A N/A N/A ,7 24

25 y. z. Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování veřejného investičního fondu: Investice do finančních aktiv Do finančních aktiv investuje fond nejvýše 100 % svého majetku. Fond pro investice využívá například akcie, dluhopisy, finanční deriváty a měny obchodované na regulovaných trzích zemí OECD. Fond může investovat také do pohledávek a nabývat podílů i ve fondech obchodovaných na burzovním trhu, tzv. exchange traded funds. Do majetku fondu mohou být nabývány opce, swapy, futures a forwardy s různými podkladovými nástroji a také mohou být upisovány. Fond může operovat i s v tomto statutu výslovně neuvedenými typy finančních derivátů a aktiv, pokud jsou v souladu s investičními cíli fondu. Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezeny ve statutu fondu a na vybrané limity se vztahují dílčí výjimky stanovené ve statutu fondu nebo ve vyhlášce č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování. Rozhodnutí fondu o způsobu úhrady případné ztráty vykázané fondem za účetní období roku 20 podle 85 odst. 6 zákona 189/2004 Sb., o kolektivním investování: 3 Fond za účetní období končící dnem 31. prosince 20 nevykázal ztrátu zákona č. 240/20 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 25

26 26

27 Údaje a skutečnosti podle 21 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví a.vybrané údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát fondu: Rozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Aktiva 31. prosince 20 Pohledávky za bankami 108 v tom: splatné na požádání 108 Dlouhodobý nehmotný majetek 302 Dlouhodobý hmotný majetek 72 Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 2 Aktiva celkem Pasiva 31. prosince 20 Závazky vůči nebankovním subjektům v tom: ostatní závazky Ostatní pasiva 500 Základní kapitál splacený z toho: splacený Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Podrozvaha k 31. prosinci 20 v tis. Kč Podrozvahová aktiva 31. prosince 20 Pohledávky z opcí Podrozvahová aktiva celkem Podrozvahová pasiva 31. prosince 20 Závazky z opcí Podrozvahová pasiva celkem

28 Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 20 v tis. Kč od 4.července do 31. prosince 20 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 Náklady na úroky a podobné náklady -476 Výnosy z akcií a podílů 18 v tom: ostatní výnosy z akcií a podílů 18 Náklady na poplatky a provize -373 Zisk nebo ztráta z finančních operací Správní náklady -739 v tom: a) náklady na zaměstnance -358 z toho: aa) mzdy a platy -267 ab) sociální a zdravotní pojištění -91 b) ostatní správní náklady -381 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -34 Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů tis. Kč Zisk za účetní období Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 20 V tis. Kč Základní kapitál Zákonný rezervní fond Zisk (ztráta) Celkem Zůstatek k Čistý zisk/ztráta za období Zůstatek k Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné: b.k K okamžiku sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu 31. prosinci

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více