~ 1 ~ Důchodové pojištění od Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Důchodové pojištění od 1. 1. 2014. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2014:"

Transkript

1 ~ 1 ~ Důchodové pojištění od Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od : K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především povinnost vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je orgánům sociálního zabezpečení a písemně hlásit změny v těchto rozhodných skutečnostech do osmi dnů - neurčí - li zákon jinak. Přehled základních povinností zaměstnavatelů: A) Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění. B) Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění. C) Součinnost zaměstnavatelů v důchodovém řízení. D) Plnění ohlašovací povinnosti. E) Řízení ve věcech důchodového pojištění, námitkové řízení od !! F) Základní informace pro žadatele o důchod. A ) Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění: - 37 odst. 1 a 2 Zákona č. 582/1991 Sb. -- rozsah evidence, obsah : a ) příjmení, jméno, datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství. b ) rodné číslo. c ) vznik a skončení pracovního poměru, které zakládá účast na důchodovém pojištění. d ) vyměřovací základ pro stanovení pojistného na SZ- 5 Zákona 589/1992. e ) dobu dočasné PN a karantény, dobu po kterou trvala POČR a dobu PPM. f ) dobu pracovního volna bez náhrady mzdy a neomluvenou nepřítomnost v práci. g ) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní, plný nebo částečný důchod. U starobního ještě druh důchodu, datum vzniku důchodů, číslo rozhodnutí o přiznání důchodu.!!nově od též informaci, zda zaměstnanec pobírá starobní důchod dle ust. 61a Zákona o důchodovém pojištění ( jedná se o tzv. transformovaný invalidní důchod po dovršení 65 roku věku na důchod starobní)!! h ) jde-li o obchodní společnost ještě seznam společníků a jednatelů a členů statutních orgánů. ch) dobu vojenské činné služby. i ) náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za prac. úraz nebo nemoc z povolání, které vyplácí. Aa ) Povinnost uchovávat v evidenci písemnosti nebo záznamy: - 35a odst. 4 Zákona 582/1991 Sb. -- archivace písemností či záznamů :

2 ~ 2 ~ a ) evidenční listy důchodového pojištění -- po dobu 3 kalendářních roků a to od následujícího roku po skončení roku uplynulého jehož se týkají, b ) podkladová evidence pro účely důchodového pojištění (viz odstavec shora) po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, c ) mzdové listy nebo účetní záznamy po dobu 30 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, d ) seznamy společníků a členů statutárních orgánů za období kalendářních měsíců ve kterém nebylo za tyto osoby v jednotlivých měsících odváděno pojistné, po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká. S účinností od a odst. 5 Zákona 582/91 Sb., výslovně ukládá, v případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před uplynutím výše uvedených archivačních dob, že tento zanikající zaměstnavatel je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí těchto zákonem stanovených dob a písemně oznámit OSSZ, kde jsou tyto záznamy a doklady uloženy! B) Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP ): Obecné zásady vedení a předkládání ELDP upravuje 38 a 39 Zákona 582/1991 Sb. - Evidenční list - vede zaměstnavatel plnící úkoly v důchodovém pojištění ve smyslu ust. 36 Zákona 582/91 Sb. pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění ve smyslu ust. 5 odst. 1 Zákona 155/95 Sb. o důchodovém pojištění. -!! Novelizací ust. 38 odst. 1 Zákona o provádění sociálního zabezpečení dochází ke změně právní úpravy účinné od , která ukládala zaměstnavatelům vést ELDP pro pracující poživatele starobních důchodů pouze v případě, že poživatel starobního důchodu byl (je) účasten důchodového pojištění je výdělečně činný ) v cizině.!!nově od jsou zaměstnavatelé povinni vést ELDP pro všechny pojištěnce tedy i pro všechny poživatele starobního důchodu!! - Evidenční listy vydává Česká správa sociálního zabezpečení a tyto tiskopisy jsou závazné pro každého zaměstnavatele. Běžně jsou využívány produkty VT. Zaměstnavatel je povinen vyhotovit originál a dva stejnopisy ELDP a opatřit je podpisem odpovědného zástupce zaměstnavatele ( mzdové účetní ) spolu s razítkem. - Originál vyhotoví pro potřeby příslušné správy sociálního zabezpečení. - Jeden stejnopis opatřený podpisem pojištěnce a datem převzetí druhého stejnopisu si zaměstnavatel ponechá v osobním spise zaměstnance po dobu 3 let. - Druhý stejnopis je zaměstnavatel povinen vydat pojištěnci, a to nejpozději v den, kdy předkládá originál ELDP na OSSZ (viz. 38 odst. 5)

3 ~ 3 ~ Ba) Vyplňování a předkládání ELDP viz. 38 odst. 4 a 39 Zákona 582/91 Sb.: - Za každý kalendářní rok po účetní uzávěrce (roční zúčtování uzavření mzdových listů), nejpozději však do následujícího kalendářního roku, za předpokladu, že trvá výdělečná činnost alespoň k nebo - do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmu, v případě, že skončila výdělečná činnost v průběhu běžného roku tj. před do 8 dnů ode dne, kdy zaměstnavatel obdrží výzvu ( požadavek ) od orgánu sociálního zabezpečení k předložení ELDP. - při úmrtí občana se předkládá ELDP: a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené, b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl - li ELDP vyžádán OSSZ. Bb) Zápis záznamů do ELDP: Do evidenčního listu se zapisuje: --- identifikační údaje zaměstnavatele, --- druh výdělečné činnosti, --- dobu účasti na důchodovém pojištění, --- dobu důchodového pojištění ( kalendářní dny ), --- vyměřovací základ ( hrubou mzdu ), --- vyloučené doby, kdy se za vyloučenou dobu považuje dle ust. 16 odst. 4,písm. a): a) doba trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnci nepřivodili úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. b) doba karantény nařízené podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví c) doba trvání podpůrčí doby u ošetřovného tj. 9, nebo 16 kalendářních dnů. d) doba trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem, nejdříve však od začátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu. e) doby po dni dosažení věku potřebného pro nárok na starobní důchod, které se nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry SD. f) v případech, kdy zaměstnavatel zúčtoval mzdu jen v částečném rozsahu, se podle 16 odst. 7 celá doba, po kterou byl zúčtován příjem pouze v částečném rozsahu, vyloučí a částky vyplacené ( zúčtované ) zaměstnavatelem a ani částky vyplacené úřadem práce se nezapočítávají. C) Součinnost zaměstnavatele v důchodovém řízení: --- Za den, uplatnění nároku na důchodovou dávku se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení se

4 ~ 4 ~ žádostí o její přiznání. ( viz. ust. 81 Zákona 582/91 Sb. ), dle místa svého trvalého pobytu. --- Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisují s občany okresní správy sociálního zabezpečení ( viz. ust. 82 Zákona 582/91 Sb. ) a to již od Ve smyslu ust. 83 odst. 1 je pak příslušná správa sociálního zabezpečen povinna sepsat žádost o důchod, a nesmí této žádosti vyhovět a to i tehdy, kdy má za to, že žadatel nárok na důchod nesplní. --- Na žádost příslušné správy sociálního zabezpečení je pak zaměstnavatel povinen nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy obdržel žádost, sdělit písemně na předepsaném tiskopise Potvrzení zaměstnavatele podle 83 zákona 582/91 Sb. v platném znění - viz. příloha tohoto materiálu, následující údaje, zda: a ) provádí z příjmu žadatele exekuční srážky ( nařízené soudem, správním orgánem či dle dohody ve smyslu občanského zákoníku). b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou, c) vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny v době prvních 14 kal. dnů dočasné PN a datum vzniku této neschopnosti (karantény). Poznámka: Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti se sepisováním žádosti o důchod doporučuje v případech, kdy zaměstnavatel je předem seznámen zaměstnancem (žadatelem o důchod) s úmyslem žádat o důchod, vybavit ho předem tímto tiskopisem viz. příloha Potvrzení zaměstnavatele.. Evidenční list důchodového pojištění však zaměstnavatel odesílá, až po ověření skutečnosti, že byla žádost skutečně sepsána. D) Plnění ohlašovací povinnosti 41 Zákona o provádění sociálního zabezpečení: V případech zaměstnávání poživatele starobního důchodu má zaměstnavatel povinnost ohlásit zaměstnávání této kategorie v případech, kdy tento starobní důchodce nesplňuje podmínky pro výplatu důchodu neboť : --- Vykonává výdělečnou činnost podle pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu delší než 1 rok ( tj. nesplňuje podmínky stanovené v ustanovení 37 odst.1) Zákona 155/95 Sb. o souběhu starobního důchodu s příjmem s výdělečné činnosti ) Platí do !!! Od se tato povinnost ruší a zaměstnavateli zůstává ohlašovací povinnost pouze u : --- Předčasného starobního důchodu, kdy je vykonávána výdělečná činnost v období do dosažení důchodového věku. ( viz. odkaz na ust. 37 Zákona 155/95 Sb.)!!

5 ~ 5 ~ Tuto povinnost ohlásí zaměstnavatel nejpozději do 8 dnů na předepsaném tiskopisu vzor číslo Hlášení o zaměstnávání poživatele starobního důchodu. Řízení ve věcech důchodového pojištění a námitkové řízení: V rámci řízení ve věcech důchodového pojištění budou orgány rozhodující o invalidním důchodu od uvádět ve smyslu ust. 86 odst. 3 zákona o provádění sociálního zabezpečení následující údaje: -- o jaký stupeň invalidity se jedná, -- den vzniku invalidity nebo změně stupně invalidity, -- procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce a činí-li pokles pracovní schopnosti aspoň 70%, údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, -- označení orgánu, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost včetně data, kdy k posouzení došlo, -- v případě, že invalidita vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání uvede se tato skutečnost, že k invaliditě došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Každý účastník takovéhoto řízení může podat od do rozhodnutí o invaliditě písemné námitky a to nejpozději do 30. dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí účastníku řízení. Námitky se uplatňují prostřednictvím orgánu, který vydal rozhodnutí. Uplatněné námitky do rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení jsou řádným opravným prostředkem a podléhají správnímu řízení. Výsledek takovéhoto námitkového řízení může být pak dále šetřen v rámci správní žaloby až soudem viz. odkaz na ust. 88 a 89 zákona o provádění sociálního zabezpečení. Pro úplnost jsou uváděny základní informaci pro žadatele o důchod: Zaměstnanci se často dotazují svého zaměstnavatele, v případě, že uvažují o sepsání důchodu, kdo jim žádost sepíše a kde, jaké doklady k sepsání důchodu mají doložit a jak dlouho bude trvat vyřízení žádosti. A na tyto dotazy jsou níže podány odpovědi: Všechny žádosti o důchod sepisuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v Praze, Brně je to Městská správa sociálního zabezpečení, příslušná podle místa trvalého pobytu občana, nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Tato plná moc musí přesně vymezovat účel, tj. za účelem sepsání žádosti o důchod. Většinou jsou to situace, kdy žadatel se nemůže dostavit z vážných zdravotních důvodů a zastupuje jej jeho nejbližší rodinný příslušník. Zde příslušná správa sociálního zabezpečení vyžaduje kromě

6 ~ 6 ~ specifické plné moci, ještě potvrzení od ošetřujícího lékaře, o tom, že zdravotní stav žadatele nedovoluje osobně žádost o důchod sepsat. Doklady potřebné pro sepsání žádosti o starobní důchod a invalidní důchod: Občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu. Doklady o studiu, učení ( i nedokončené). Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby. Doklady prokazující výchovu dětí nebo péče o svěřené děti (rodné listy dětí, doklady o svěření dětí do péče). Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz. Potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům před rokem Pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. Doklady prokazující zaměstnání v cizině. Chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké výpovědi. Evidenční list důchodového pojištění od posledního zaměstnavatele, který předkládá zaměstnavatel, na vyžádání správy sociálního zabezpečení. Pozůstalostní dávky důchody: Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku důchod vdovský, vdovecký nebo sirotčí, se předkládá: Občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu. Úmrtní list zesnulého. Oddací list při žádosti o vdovský nebo vdovecký důchod. Rodné listy dětí při žádosti o sirotčí důchod. Potvrzení o studiu při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě již ukončilo povinnou školní docházku. Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulého/é/, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA :

7 ~ 7 ~ Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění a to tak, že se bude postupně prodlužovat doba pojištění ze současné doby 25 let na dobu až 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění je rozhodující, v kterém roce dotyčná osoba dosahuje důchodový věk. Tabulka potřebné doby pojištění: k dosažení důchodové věku : Potřebná doba pojištění : Před rokem Po roce Pojištěnci, který nezískal potřebnou dobu pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. K přiznání důchodu však může dojít poté, kdy tuto dobu pojištěnec dodatečně dosáhne. Předčasný starobní důchod nová pravidla od : S účinností od má podle 31 ZDP pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle 29. odst. 1 ZDP tj. v závislosti na roku, v němž dosáhne důchodového věku, 25 až 35 let event. po roce 2014 čistou dobu 30 let (bez zápočtu náhradních dob ) --- dosáhl alespoň věku 60 let pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo --- do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let. Jak z uvedeného vyplývá, nově je rozhodující důchodový věk pojištěnce. Pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, vzniká pojištěnci nárok na odchod do tzv. předčasného starobního důchodu v 60 letech. A naopak, jestliže důchodový věk nedosahuje 63 let, může pojištěnec odejít do starobního důchodu jen o 3 roky dříve.!! Předčasný starobní důchod podle 31 je trvale kráceným důchodem!!

8 ~ 8 ~ Krácení předčasného starobního důchodu : Podle 36 odst. 1 ZDP se výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31 ZDP, se snižuje od za každých i započatých 90 kalendářních dnů, z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o : a ) 0,9% výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů, b ) 1,5% výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne Tento právní stav trval do Příklad č. 1) - úprava krácení předčasného důchodu do : Pojištěnec dosáhne důchodového věku O přiznání předčasného starobního důchodu žádá od 1. února Od 1. února 2010 do 9. ledna 2013 je kalendářních dní, což je 11 období po 90 kalendářních dnech a 1 započaté období ( 84 dní ). Za prvních 720 kalendářních dní ( tj. za 8 období ) bude procentní výměra předčasného starobního důchodu snížena o 7,2% výpočtového základu ( tj. 8 x 0,9% ) a za dalších 354 kalendářních dní ( tj. za 4 období ), bude procentní výměra snížena o 6% výpočtového základu ( tj. za 4 x 1,5% ). Celkem bude procentní výměra stanovená vzhledem k získané době pojištění snížena o 13,2% výpočtového základu ( tj. 7,2% + 6% ). Předčasný starobní důchod od : S účinností od má podle 31 ZDP nárok na předčasný starobní důchod pojištěnec, jestli-že získal dobu pojištění podle 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše : a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.!vyměřený předčasný důchod je i nadále trvalý a není v mezidobí do skutečně dosaženého důchodového věku přepočítáván! Krácení předčasného starobního důchodu od roku 2012 : Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, na který vznikl nárok podle shora uvedeného odstavce se stanoví tak, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku o : a ) 0,9% výpočtového základu za období prvních 360 kal. dnů (rok dnů), b ) 1,2% výpočtového základu za období od 361. kal. dne do 720. kal. dne, c ) 1,5% výpočtového základu za období od 721. kal. dne.

9 ~ 9 ~ Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka nejméně Kč 770,-. Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle uvedeného odstavce se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, ze kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1.! Příklad č. 2 ) - Modelový příklad výpočtu kráceného starobního důchodu 2014: Zaměstnanec nar. 1960, dovrší důchodový věk ve svých 64 letech a 2 měsících. Splňuje možnost požádat si o předčasný důchod podle odst. b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Od následujícího měsíce, po dovršení svých 60 let si tedy požádal o předčasný důchod. Jakým způsobem se bude krátit jeho procentní výměra? Výpočet : Za prvních 360 dnů se krátí výměra o 0,9% x 4 (za každých 90 dnů) = 3,6%. Za každých 90 dnů o 1,2% od dne, tj. 1,2 x 4 (za každých 90 dnů) = 4,8%. Za každých 90 dnů o 1,5% od 721 dne, tj. 1,5 x 8,84 (796:90)= 13,26%. Celkem bude výměra předčasného důchodu krácena o 4 roky a 2 měsíce což je : 3,6%+4,8%+13,26=celkem 21,66%. I v roce 2014 se struktura výpočtu předčasného starobního důchodu nezmění. Nový důchod od roku 2013 tzv. předdůchod: TERMÍN MOŽNÉHO ODCHODU DO PŘEDDŮCHODU : Od roku 2013 mohou určité skupiny odejít do tzv. předdůchodu a to nejdříve pět let před dosažením svého věkového nároku na starobní důchod, nejpozději však tři roky před svým zákonným nárokem na starobní důchod. PODMÍNKY SPLNĚNÍ MOŽNOSTI ODEJÍT DO PŘEDDŮCHODU : Do tzv. předdůchodu budou lidé moci odejít před shora uvedeným důchodovým věkem za předpokladu, že mají dostatečně naspořeno v novém penzijním fondu tj. ve III. pilíři, kam budou od roku 2013 převedeny současné penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění. Tyto nové fondy pak budou garantem za výplatu těchto předdůchodů. Měsíční dávka vyplacená jako předdůchod musí být minimálně 30 procent průměrné mzdy, kterou pro důchodové pojištění vyhlašuje MPSV. Jestli-že letos

10 ~ 10 ~ je to částka Kč ,-- měsíčně, tak za těchto podmínek by musel mít žadatel o předdůchod do 5 let naspořeno alespoň Kč ,-- a žadatel do 3 let částku alespoň Kč ,--. Celou tuto sumu musí mít na účtu u penzijního fondu před uplatněním žádosti o předdůchod tj. tyto finanční prostředky tak bude muset mít v některém z nových účastnických fondů ve III. pilíři. Znamená to, že si převede finanční prostředky ze stávajících penzijních fondů do nových ve III. pilíři, kdy je možné i jednorázové doplacení, tak, aby byla splněna podmínka na předdůchod. DOPADY PRO PŘÍJEMCE PŘEDDŮCHODU NA JEHO POZDĚJŠÍ DŮCHOD: Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu hodnoceno při stanovení výpočtového základu jako doba vyloučená, takže nebude mít negativní dopad na jeho výši. Příjemci předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti. Z uvedeného tedy vyplývá, že ČSSZ bude pobírání předdůchodu zohledňovat při výpočtu starobního důchodu. ROZDÍLY MEZI PŘEDČASNÝM DŮCHODEM A PŘEDDŮCHODEM : Jak uvedeno v části o předčasných důchodech, je předčasný starobní důchod krácen, a jeho přiznání vylučuje žádat o řádný starobní důchod, což v praxi znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé, i po dosažení věku na řádný starobní důchod. Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod. Dalším negativem u předčasného starobního důchodu je to, že výplata předčasného starobního důchodu se při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, pozastavuje do data dosažení důchodového věku, nebo ukončení výdělečné činnosti. Výplata nenáleží při pobírání podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Výplatě předčasného starobního důchodu však nebrání : -- zaměstnání malého rozsahu rozhodný příjem Kč 2 500,-, -- činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše odměny nebude vyšší Kč ,-, -- výkon samostatné výdělečné činnosti, která nezaloží účast na pojištění kdy pro rok 2013 je roční příjem do Kč ,--. Pro rok 2014 to bude Kč PŘEDDŮCHOD : Jak uvedeno ve výkladu o předdůchodu je patrno, že příjemce předdůchodu může vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne účast na nemocenském

11 ~ 11 ~ pojištění bez jakýchkoliv dopadů na jeho pozdější starobní důchod. Dalším velkým rozdílem mezi předčasným důchodem a předdůchodem je to, že doba pobírání předdůchodu je doba vyloučená a proto pozdější starobní důchod nebude trvale krácen. Stanovení důchodového věku: U pojištěnců narozených před rokem 1936 činí důchodový věk 32 ZDP. U mužů 60 let, U žen 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 56 let, pokud vychovaly jedno dítě 57 let, bezdětná. U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 je důchodový věk dle přiložené tabulky. Další možnosti nároku na starobní důchod : Pojištěnec má nárok podle 29 odst. 2 ZDP též na starobní důchod, jestliže nesplnil podmínky podle odst. 1 ( viz. str. 7 ) a získal dobu pojištění nejméně : let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod po roce 2009 se však náhradní doby započítávají pouze v rozsahu 80%, to však neplatí u doby vojenské služby, péče o dítě ve věku do 4 let a péče o bezmocnou osobu. Pojištěnec má nárok podle 29 odst. 3 ZDP též na starobní důchod jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let čisté doby pojištění tj. v tomto případě se nezapočítávají náhradní doby. Pojištěnec má nárok podle 29 odst.4 ZDP též, jestli-že nesplňuje žádnou se shora uvedených podmínek, v odst. 1.) 3.) pokud dosáhl věku 65 let a splnil podmínku pro nárok na invalidní důchod.

12 ~ 12 ~ Výše základní výměry starobního důchodu podle 33 odst. 1 2 ZDP : Výše základní výměry starobního důchodu je od roku 2011 Kč 2 230,-. Od roku 2012 se základní výměra zvyšuje na částku Kč 2 270,-. Od roku 2013 se základní výměra zvyšuje na částku Kč 2 330,-.! Od roku 2014 se základní výměra zvyšuje na částku Kč 2 340,-! Výše procentní výměry starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5% výpočtového základu - nejméně Kč 770,- měsíčně. Pokud by však pojištěnec odklonil část pojistného (3%) ze svého povinného pojištění tj. (ze 6,5% důchodového pojištění), do II. důchodového pilíře, činila by procentní výměra za každý rok doby pojištění jen 1,2% výpočtového základu ze základního I. pilíře tj. z povinného důchodového pojištění.! Platí od roku 2013! Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5% výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80%, s výjimkou náhradních dob, uvedených v 5 odst. 1 písm. p) r) a s. okruh pojištěných osob, kdy pod písm. p) jsou osoby konající vojenskou službu, v písm. r) osoby pečující o dítě do čtyř let, a písm. s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10let, která je závislá na péči jiné osoby. O náhradní době pojednává 11 ZDP. Výpočtový základ : Výpočtovým základem je podle 15 ZDP osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje tzv. první redukční hranici, pokud tuto hranici převyšuje, stanoví se výpočtový základ tak, že částka osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice se počítá plně tj. Kč ,--. Pokud částka osobního vyměřovacího základu převyšuje první redukční hranici, započte se tato částka Kč ,-- v plné výši, a z částky nad Kč ,-- do Kč ,-- se počítá 30% a z částky osobního vyměřovacího základu nad Kč ,-- se počítá 10%. Změna definice výpočtového základu od 30. září 2011 do : V období o 30. září do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího ( 16) tak, že a) do částky první redukční hranice se počítá 100%, kdy tato první plná redukční hranice je 44% z průměrné mzdy. b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září do počítá 29%, v roce 2012 se počítá 28%, v roce 2013 se počítá 27% a v roce 2014 se počítá 26%. Druhá redukční hranice činí 116% z průměrné mzdy.

13 ~ 13 ~ c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září do počítá 13%, v roce 2012 se počítá 16%, v roce 2013 se počítá 19% a v roce 2014 se počítá 22%. Třetí redukční hranice činí 400% z průměrné mzdy. d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září do 2011 do se počítá 10%, v roce 2012 se počítá 8%, v roce 2013 se počítá 6%, a v roce 2014 se počítají 3%. Konstrukce výpočtu důchodu přiznaných od : Vyhláškou č. 324/2012 Sb. byl schválen nový všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013, a to ve výši Kč a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ 1,0315. Při zachování hranice 44% (viz. bod a) bude první redukční hranice pro rok 2013 Kč ,- ( Kč x 44% ) = Kč ,--. Do roku 2012 je první RH Kč ,-. Při hranici 27% nad první RH do druhé RH, bude druhá redukční hranice pro rok % z částky Kč ,- ( x1,0315 ) = Kč ,-. (viz. bod.b). Do roku 2012 je druhá RH Kč ,-. Při hranici 19% nad druhou RH do třetí RH, bude třetí redukční hranice pro rok % z částky Kč ,- = Kč ,-. (viz. bod. c). Do roku 2012 je třetí RH Kč ,-. Z částky nad třetí redukční hranici se pro rok 2013 počítá 6%. Konstrukce výpočtu důchodu přiznaných od : Pro rok 2014 byl schválen nový všeobecný vyměřovací základ a to ve výši Kč ,- a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ 1,0015. Při zachování hranice 44% bude první redukční hranice pro rok 2014 Kč ,- ( x 1,0015 = ,- x 44%). Při hranici 26% nad první RH do druhé RH, bude druhá redukční hranice pro rok % z částky Kč ,-- ( x 1,0015) = Kč ,--. Při hranici 22% nad druhou RH do třetí RH, bude třetí redukční hranice pro rok % z částky Kč ,-- ( x 1,0015) = Kč ,--. Z částky nad třetí redukční hranici se pro rok 2014 počítá 3%. Příklad č. 3): Modelový příklad stanovení výpočtového základu a jeho důchodu rok 2013: Zaměstnanec ředitel akciové společnosti požádal o důchod s nárokem od Jeho osobní vyměřovací základ činil Kč ,--. Stanovte jeho výpočtový základ, ze kterého se mu vypočte jeho starobní důchod.

14 ~ 14 ~ 1) Z částky osobního vyměřovacího základu Kč ,-- se plně započte : Kč ,--. 2) Z částky rozdílu mezi první RH Kč ,-- a druhou RH Kč ,-- se započte 27%, tj. Kč 5 032,--. 3) Z částky rozdílu mezi druhou RH Kč ,-- a třetí RH Kč ,-- se započte 19%, tj. Kč ,--. 4) Z částky nad třetí redukční hranici tj. Kč ,-- do osobního vyměřovacího základu Kč ,- se započte 6% tj. Kč ,- - Kč ,- = Kč ,- x 6% tj. Kč 2 803,-. Výpočtový základ tak bude: Kč = Kč ,-. Zaměstnanec má celkem odpracováno 45 let, kdy za každý rok se mu započte 1,5%. Z výpočtového základu se mu započte 67,5% což je částka Kč ,- + základní výměra důchodu Kč 2 330,-. Jeho starobní důchod tak činí Kč ,-. Příklad č. 4) Modelový příklad stanovení výpočtového základu a jeho důchodu rok 2014 Zaměstnanec ředitel akciové společnosti požádal o důchod s nárokem od Jeho osobní vyměřovací základ činil Kč , Stanovte jeho výpočtový základ, ze kterého se mu vypočte jeho starobní důchod. 1) Z částky osobního vyměřovacího základu Kč ,-- se plně započte: Kč ,- 2) Z částky rozdílu mezi první RH Kč ,- a druhou RH Kč ,- se započte 26% tj. Kč 4 856,- 3) Z částky rozdílu mezi druhou RH Kč ,- a třetí RH Kč ,- se započte 22% tj. Kč ,- 4) Z částky nad třetí RH tj. Kč ,- do osobního vyměřovacího základu žadatele tj. Kč ,- se započtou 3% tj. Kč ,- - Kč ,- = ,- x 3% tj. K 1 395,-. 5) Výpočtový základ tak bude : Kč ,- + Kč 4 856,- + Kč ,- + Kč 1 395,- = Kč ,-. Zaměstnanec má celkem odpracováno 46 let, kdy za každý rok se mu započte 1,5%. z výpočtového základu se mu započte 69% což je částka Kč ,- + základní výměra důchodu Kč 2 340,-. Jeho starobní důchod tak bude Kč ,-. Viz: Porovnejte s příkladem 3 výpočet důchodu pro rok Osobní vyměřovací základ: Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené doby snižuje se o ně

15 ~ 15 ~ počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Osobní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Koeficient 30,4167 vyjadřuje průměrný počet dní v kalendářním měsíci (365:12 = 30,4167). Výpočet osobního vyměřovacího základu : Úhrn RVZ OVZ = 30,4167 x KD - VD Vysvětlivky: RVZ = roční vyměřovací základ za kalendářní rok spadající do rozhodného období. KD = počet kalendářních dnů rozhodného období. VD = počet vyloučených kalendářních dnů. Jak z uvedeného vyplývá pro stanovení (OVZ) osobního vyměřovacího základu jsou vždy nutné mít k dispozici tři veličiny. Roční vyměřovací základ, rozhodné období, ze kterého se sečtou vyměřovací základy a vyloučené doby. Rozhodné období : Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku, a kalendářní roky předcházející. Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem Z uvedeného vyplývá, že v současné době se rozhodné období s věkem odchodu do důchodu prodlužuje. Znamená to, že pro přiznání důchodu v roce 2011 činí rozhodné období dvacet pět let ( ) atd. Vyloučené doby: Vyloučené doby jsou kalendářní dny, které se nezahrnují (odečítají) od kalendářních dnů, kterými se dělí souhrnný vyměřovací základ z rozhodného období. Jsou to tyto doby: -- dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě do 10 let nebo jiného člena domácnosti nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů nebo 16 dnů, pokud se jedná o osamělého zaměstnance, dále pak doba před porodem nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, -- pobírání starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu a od roku 2010 je to pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III., -- výkon vojenské služby v ozbrojených silách, pokud nejde o vojáky z povolání, -- doba účasti na důchodovém pojištění z důvodu péče o dítě ve věku do 4 let nebo o dítě do 18. let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,

16 ~ 16 ~ -- studium na středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR, pokud toto studium zakládá účast na důchodovém pojištění, -- doba účasti na důchodovém pojištění z důvodu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, -- příprava pro pracovní uplatnění osob ze zdravotním postižením, -- za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele mzdové nároky, které zaměstnanci náleží, -- soudního sporu neplatnost výpovědi, pokud byl pojištěnec v soudním sporu úspěšný Výše starobního důchodu podle 29 odst. 4 ZDP : Výše procentní výměry tohoto důchodu se stanoví podle 41 odst. 2 ZDP, tzn. stejně, jako se stanoví výše procentní výměry invalidního důchodu a činí za každý celý rok pojištění : -- 0,5% výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu prvního stupně, -- 0,75% výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu druhého stupně, -- 1,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu třetího stupně. I v případech, že dojde u poživatele tohoto důchodu ke změně stupně invalidity, starobní důchod se nepřepočte a bude se i nadále vyplácet ve stejné výši. Zvyšování procentní výměry při výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod podle 29 odst. 1, 2, 3 Zákona o důchodovém pojištění. -- nepobírali starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, zvyšuje se procentní výměra za každých 90 kalendářních dnů této činnosti o 1,5% výpočtového základu. Doba kratší 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v případě, že se tak získá celý rok pojištění, viz. 34 odst. 1) a 2) ZDP. -- pobírá-li starobní důchod ve výši poloviny, zvyšuje se za dobu po procentní výměra za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 1,5% výpočtového základu. Na rozdíl od zvýšení náležející za každých 90 kalendářních dnů, nelze zbytek dnů nezhodnocených pro zvýšení náležející za každých 180 dnů přičítat k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod. Zvýšení starobního důchodu se provede na žádost vždy od data, od něhož jsou splněny podmínky pro toto zvýšení (tedy po 180 dnech, viz. 34 odst. 3) ZDP. -- pobírá-li starobní důchod v plné výši, zvyšuje se za dobu po procentní výměra důchodu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní

17 ~ 17 ~ výměry důchodu v tomto případě má pojištěnec buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti nebo po skončení výdělečné činnosti. Za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považují i případy, kdy jedna výdělečná činnost bezprostředně navazuje na další výdělečnou činnost, viz. 34 odst. 4) ZDP. Invalidní důchod : Od zákon o důchodovém pojištění již nerozlišuje dva druhy invalidity tj. invaliditu částečnou a plnou. Od roku 2010 tak bude jediná dávka - invalidní důchod, jehož výše bude rozdílná podle stupňů poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. Podle 39 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestli-že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35% tzn., pokud pracovní schopnost poklesla: a) nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně. Pro získání nároku na invalidní důchod je třeba splnit, kromě uvedeného poklesu pracovní schopnosti, ještě potřebnou dobu pojištění, která činí u pojištěnce ve věku : do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti let před vznikem invalidity. Nově je v 40 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění uvedeno, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity, kdy potřebná doba pojištění činí 10 let. Nárok na invalidní důchod zaniká pokud pojištěnec dovrší 65 let. Od tohoto data se invalidní důchod mění na důchod starobní, kdy výše důchodu starobního zůstává v původní výši důchodu invalidního.

18 ~ 18 ~ Výše invalidního důchodu : Výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění činí : a) 0,5% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, b) 0,75% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Pozn: Při změně stupně invalidity se změní i výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod: Pro nárok na vdovský/vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku již není rozhodující dosažení věkové hranice 55 let/58 let, ale jak u muže tak u ženy dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod: Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po druhém z manželů, který : -- byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, -- splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Podmínky nároku po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky ) : Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky ) má vdova (vdovec ) nárok na vdovský důchod jestli-že : -- pečuje o nezaopatřené dítě, -- pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III. (těžká závislost), nebo stupni IV. (úplní závislost), -- pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II. ( středně těžká závislost ) nebo ve stupni III. a IV., -- je invalidní ve III. stupni, -- vdova /vdovec dosáhl alespoň o 4 roky nižšího Výše vdovského, vdoveckého důchodu: Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí od roku 2014 Kč 2 340,-- měsíčně. Výše procentní výměry vdovského/vdoveckého důchodu činí 50% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího

19 ~ 19 ~ stupně, na který měl nebo by měl nárok manželka (manžel) v době smrti, viz. odkaz na ust. 51 odst.2) zákona o důchodovém pojištění. Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. Podmínky na sirotčí důchod: Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemře: -- rodič (osvojitel) dítěte, nebo -- osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Zemřelý musí být navíc poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo musí splňovat ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod třetího stupně, starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Výše sirotčího důchodu: Výše základní výměry sirotčího důchodu činí od roku 2014 Kč 2 340,-- měsíčně.výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti, viz. odkaz na ust. 53 odst. 2) zákona o důchodovém pojištění. Průměrná mzda a dopady na další skupiny pojištěnců v závislosti na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění : U K A Z A T E L Rok 2013 Rok 2014 Všeobecný vyměřovací základ Kč ,-- Kč ,-- Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího zákl. 1,0315 1,0015 Průměrná mzda : Kč ,-- Kč ,-- Maximální vyměřovací základ pro pojistné na SZ. Kč ,-- (48 x ) Kč ,- (48 x ) Maximální vyměřovací základ pro ZP : Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu zálohy pojistného na důchodové zabezpečení u OSVČ Kč ,-- Kč 6 471,-- 1/4 průměrné mzdy Kč 00000,-- (72 x Kč 0,-- ) Kč 6 486,-- 1/4průměrné mzdy

20 ~ 20 ~ hlavní činnost : Minimální záloha na pojistné na důchodové zabezpečení u OSVČ hlavní činnost měsíční platba : Roční zisk zakládající u OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém zabezpečení : Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu zálohy pojistného na důch. zabezpečení u OSVČ vedlejší činnost: Minimální záloha na pojistné na důch. pojištění u OSVČ vedlejší činnost měsíční platba : ZDRAVOTNÍ POJIŤĚNÍ : Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro platbu zálohy na ZP : Kč 1 890,-- 29,2% x Kč ,-- 2,4 x ,-- Kč 2 589,-- 10% x ,-- Kč 756,-- 29,2% x 2 589,-- Rok Kč ,-- 1/2 x ,-- Kč 1 894,-- 29,2% x 6 486,-- Kč ,-- 2,4 x ,-- Kč 2 595,-- 10% x ,-- Kč 758,-- 29,2% x 2 595,- - Rok Kč ,-- 1/2 x Minimální záloha na ZP u OSVČ : Kč 1 748,-- 13,5% x ,- - Od se mění minimální mzda a tím i minimální vyměřovací základ pro kategorie OBZP : Kč 1 751,-- 13,5% x ,-- Měsíční platba osoby bez zdanitelných příjmů na zdravotní pojištění od : Kč 1 080,-- 13,5% z 8 000,-- Kč 1 148,-- 13,5% z Kč 8 500,- Kč 1 148,-- 13,5% z 8 500,--

21 ~ 21 ~ Souhrnná tabulka pro výpočet důchodu : 2011 před po Zápočet do 1. RH 100 % 100% 100% 100% 100% 100% Zápočet nad 1 RH do 2 RH 30 % 29% 28% 27% 26% 26% Zápočet nad 2 RH do 3 RH 10 % 13% 16% 19% 22% 0 % Zápočet nad 3 RH 10 % 10% 8% 6% 3% 0% 1. RH v % prům.mzdy 44% 44% 44% 44% 44% 2. RH v % prům. mzdy 116% 116% 116% 116% 400% 3. RH v % prům. mzdy 400% 400% 400% 400% 1. RH v Kč , ,-- 2. RH v Kč , ,-- 3. RH v Kč , ,--

22 ~ 22 ~ Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 Rok narození Důchodový věk činí u mužů 60r+2m 60r+4m 60r+6m 60r+8m 60r+10m 61r 61r+2m 61r+4m 61r+6m 61r+8m 61r+10m 62r 62r+2m 62r+4m 62r+6m 62r+8m 62r+10m 63r 63r+2m 63r+4m 63r+6m 63r+8m 63r+10m 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m žen s počtem vychovaných dětí a více 57r 57r 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r 61r+4m 61r+8m 62r 62r+4m 62r+8m 63r 63r+4m 63r+10m 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+ 2m 65r+ 4m 65r+ 6m 56r 56r 56r 56r 56r+4m 56r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r 61r+4m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64 +2m 64r+6m 64r +8m 64r+10m 65 65r+2m 65r+4m 65r+6m 55r 55r 55r 55r 55r 55r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 60r 60r+4m 60r+8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+ 8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 65r+2m 65r+4m 65r+6m +4m +8m 55r 55r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r +8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m +4m +8m 55r 55r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r 59r+4m 59r+8m 60r+2m 60r+8m 61r+2m 61r +8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m 63r+8m 64r+2m 64r+8m 53r 53r 53r 53r 53r 53r 53r 53r+4m 53r+8m +4m +8m 55r 55r+4m 55r+8m 56r 56r+4m 56r+8m 57r 57r+4m 57r+8m 58r 58r+4m 58r+8m 59r+2m 59r+8m 60r+2m 60r +8m 61r+2m 61r+8m 62r+2m 62r+8m 63r+2m Prodloužení tabulky odchodu do důchodu : Muži Ženy 0 D 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5-9dětí m 65+8m 65+8m 65+8m 65+2m 65+2m 63+8m m 65+10m 65+10m 65+10m 65+8m 65+8m 64+2m m m 66+2m 66+2m 66+2m 66+2m 66+2m 65+2m m 66+4m 66+4m 66+4m 66+4m 66+4m 65+8m m 66+6m 66+6m 66+6m 66+6m 66+6m 66+2m m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více